Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn. Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn. Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn"

Transcriptie

1 1 Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn

2 2 Colofon Auteur: Henk de Visser Met bijdragen van: Marina Roosebeek en Jef Mühren. fotografie: Piet Verhoeven en Henk de Visser Uitgave: WZNH, Alkmaar, april/ mei 2014 Basisontwerp DesignArbeid Implementatie Flores Automatisering

3 3 Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn Voor U ligt het jaarverslag 2013 van de Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn. In dit jaarverslag komt aan de orde op welke wijze de commissie uitvoering heeft gegeven aan de door het gemeentebestuur van Hoorn opgedragen adviestaak. Met dit jaarverslag wordt voldaan aan de verplichting op grond van de Woningwet, waarin is vastgelegd dat over de uitvoering van het welstandsbeleid moet worden gerapporteerd aan de gemeenteraad. De commissie, bestaande uit door uw college benoemde onafhankelijke deskundigen, vervult een wettelijke taak op grond van de Woningwet en de Wabo. De commissie is daarnaast een deskundig, onafhankelijk en betrokken klankbord voor het college van B & W, voor de gemeentelijke diensten en voor initiatiefnemers en belanghebbenden ten behoeve van complexe en belangwekkende ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. U vindt in dit jaarverslag informatie over de ontwikkeling van het aantal plannen en adviezen en over het werkveld waarbinnen de commissie opereert en enkele voorbeelden van het effect van onze advisering. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de samenstelling en werkwijze van de commissie. Tot slot zijn enkele aanbevelingen geformuleerd. In de bijlagen is een overzicht met statistische gegevens opgenomen en een verslag van het jaarlijkse evaluatiegesprek met de portefeuillehouders, Indien hieraan behoefte bestaat kan de commissie dit jaarverslag mondeling toelichten. Dit doen wij graag, zeker wanneer een nieuwe raadsperiode aanbreekt. Ook nodigen wij raadsleden van harte uit om eens een openbare vergadering van de commissie bij te wonen om kennis te nemen van de praktijk van het adviseren. Wij gaan ervan uit dat dit jaarverslag u een goed beeld geeft van de inspanningen om onze adviestaak in uw gemeente professioneel en volgens gemeentelijk beleid te laten plaatsvinden en wij verheugen ons op voortzetting hiervan in Drs. ing. Jef Mühren, directeur WZNH ing. Marina Roosebeek arch AvB, voorzitter Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn WZNH adviseert de Noord-Hollandse gemeenten al bijna 100 jaar vanuit haar statutaire doelstelling: het beoordelen en bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in de provincie Noord- Holland. WZNH

4 4

5 5 1. Inleiding Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn Ruimtelijke kwaliteit is niet alleen cruciaal voor een prettige woon- en leefomgeving en een goede garantie voor de waarde van het vastgoed maar tevens één van de belangrijkste dragers voor de economische en toeristische ontwikkelingen en het vestigingsklimaat binnen een gemeente. De gemeente Hoorn heeft verschillende instrumenten om schoonheid van haar binnenstad en linten te waarborgen: structuurvisies, bestemmingsplannen, beeldkwaliteitspannen en het erfgoed- en welstandsbeleid. Het erfgoed beleid is vooral gericht op het behoud van de authenticiteit van gebouwen en zou zich ook meer moeten richten behoud en versterken van structuren en ensembles. Het welstandsbeleid gaat vooral over het aanzien van gebouwen op zichzelf en over passendheid in de omgeving. De nadruk ligt hier niet op dakkapellen, aanbouwen en bijgebouwen naast en achter de woning - want die zijn meestal vergunningsvrij of kunnen ambtelijk afgehandeld worden - maar eigenlijk altijd op bouwwerken of andere ingrepen in de omgeving die van aanzienlijke invloed zijn op de openbare ruimte. Aan de publieke voorkant dus, bij woningen, bedrijfsgebouwen, winkels, scholen en andere voorzieningen. Ook voor die gebouwen die in cultuurhistorische waardevolle gebieden zijn gelegen of in de nabijheid van monumenten is ruime aandacht voor ruimtelijke en historische kwaliteit gewenst. Maar ook schaalvergroting en functieveranderingen in het landelijk gebied vragen aandacht. Gemeenten hebben de afgelopen honderd jaar de verantwoordelijkheid hiervoor gekregen en genomen. Mede daardoor zou je kunnen zeggen dat de kwaliteitsstandaard in de steden en het landschap hoog is én dat er nog veel van de geschiedenis is bewaard gebleven. Wat de meeste mensen bewust of onbewust als mooi en waardevol ervaren is dan ook een resultaat van jarenlang zorgvuldig beheren en ontwikkelen. In deze tijd vinden de meeste mensen dat het allemaal wel wat minder kan met de regels, maar tegelijkertijd is er veel belangstelling voor het behoud van cultuurhistorische waarden. Er moet meer aan het individu worden overgelaten en dat kan wellicht ook, maar de planindiener zoekt ook naar houvast en continuïteit in het beleid. Het Rijk heeft er kort geleden, met de introductie van regels voor vergunningvrij bouwen, al voor gezorgd dat meer dan de helft van de bouwinitiatieven (vooral op de zij- en achtererven) vergunningvrij zijn geworden. We moeten er dan natuurlijk wel voor zorgen dat die hoge standaard die in onze leefomgeving is bereikt, soms met een historische traditie van honderden jaren, niet binnen 10 tot 15 jaar wordt verkwanseld. Het publiek belang van ruimtelijke kwaliteit De wet biedt sinds 2003 de mogelijkheid van welstandsvrije gebieden. De laatste tijd wordt hier vaker over gesproken. In de praktijk wordt het echter maar sporadisch ingezet, meestal is daar een andere vorm van regie voor in de plaats gekomen. In de praktijk zal een welstandsvrij gebied op korte termijn niet tot opvallende problemen leiden. De meeste mensen zijn zuinig op hun omgeving. Maar een klein deel van de aanvragers kan een geleidelijk proces van achteruitgang in gang zetten dat niet gemakkelijk meer omkeerbaar is. Burgers hebben er ook recht op dat achteruitgang in hun omgeving op tijd kan worden gekeerd en dat de als vanzelfsprekend ervaren basiskwaliteiten gehandhaafd worden. Er zijn in iedere gemeente gebieden aan te wijzen waar het kwaliteitsbeleid best een tandje lager kan, in een enkel geval kan het misschien zelfs zonder beleid voor kwaliteit. Veel gemeenten helpen wij bij het zoeken naar de juiste balans tussen individuele vrijheid en het publieke belang van ruimtelijke kwaliteit. Juist in een periode waarin de economie en de waarde van vastgoed onder druk staan moet men alert zijn op kwaliteit. Dat besef begint, nu de deregulering in volle gang is, overal in Nederland door te dringen.

6 6 Met kwaliteit kan men weer onderscheidend zijn. Om die reden wordt straks in de op handen zijnde nieuwe Omgevingswet ook een gemeentelijke zorgplicht geformuleerd ten aanzien van de omgevingskwaliteit. Bestemmingsplan, welstandsbeleid en beleid voor het erfgoed worden dan veel directer op elkaar afgestemd waardoor het instrumentarium als geheel mogelijk eenvoudiger en doelgerichter kan worden. Ruimtelijke kwaliteit en economische waarde zijn sterk aan elkaar gecorreleerd, zeker in de binnenstad. De toetsing van een omgevingsvergunningsaanvraag vindt plaats op basis van een beperkt aantal in de Woningwet genoemde toetsingsgrondslagen. Toetsing aan redelijke eisen van welstand door een onafhankelijke adviescommissie is daar één van. Het advies hierover heeft betrekking op de passendheid van een bouwwerk in zijn omgeving. Aan dit advies wordt de wettelijke eis gesteld dat het gebaseerd moet zijn op de gemeentelijke welstandsnota waarin de beoordelingscriteria voor bouwplannen gebiedsgericht zijn vastgelegd. Deze beoordelingscriteria hebben een algemeen generiek karakter, vaak is (deskundige) interpretatie nodig gelet op de specifieke situatie ter plaatse. Daarbij speelt zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte een doorslaggevende rol. Hoe minder de zichtbaarheid vanuit de publieke openbare ruimte, hoe terughoudender de commissie zich opstelt. De ervaring leert bovendien dat vroege inzet in het kader van vooroverleg veel betere resultaten oplevert omdat initiatiefnemers de inbreng van de commissie dan nog goed kunnen gebruiken. De Omgevingswet en pleidooi Mooiwaarts Vanuit WZNH zijn in 2013 belangrijke impulsen gegeven aan het pleidooi Mooiwaarts. Het pleidooi Mooiwaarts omvat de wens om ruimtelijke kwaliteit als integraal begrip op te nemen in de wet. In de concept wettekst is ervoor gekozen om in de begripsdefinities en doelstellingen van de wet (hoofdstuk II) een lokale zorgplicht op te nemen t.a.v. ruimtelijke kwaliteit waarna dat begrip uiteengelegd wordt in zorg voor de cultuurhistorie, landschap, stedenbouw, openbare ruimte, natuurwetenschap en architectuur. Van gemeenten wordt in de toekomst verlangd dat zij initiatieven met een ruimtelijke impact integraal beoordelen op hun ruimtelijke kwaliteit. Om dat mogelijk te maken moeten gemeenten beoordelingskaders voor die ruimtelijke kwaliteit vaststellen. Mooiwaarts claimt dat de eerste verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit ligt bij de initiatiefnemers van een project met ruimtelijke impact. Daarnaast zoekt Mooiwaarts voor de betekenis van het begrip ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk aansluiting bij lokale gemeenschappen en bij hun potentie op het gebied van zelforganisatie. Overheden kunnen visies op het terrein van ruimtelijke kwaliteit alleen ontwikkelen in samenwerking met de lokale gemeenschap. En in het kader van de moderne uitnodigingsplanologie moeten zij open staan voor kwalitatief gewenste initiatieven van derden. Het ministerie propageert dat, vooruitlopend op de nieuwe wet, gemeenten nu al eenvoudig beter kunnen gaan werken onder andere door gemeentelijke instrumenten als structuurvisie, beleidsplannen, bestemmingsplannen, welstandsnota s en het monumenten- of erfgoedbeleid meer op elkaar af te stemmen. Uw commissieleden zijn op de ontwikkelingen voorbereid.

7 7 2. Actueel in de gemeente Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn In dit hoofdstuk gaan wij in op de actuele thema s en ontwikkelingen in de gemeente in het ruimtelijk beleid Structuurvisie Het ruimtelijke beleid van Hoorn wordt in de eerste plaats richting geven door de in juli 2012 vastgestelde structuurvisie. De structuurvisie, vormt het kader voor (ruimtelijke) ontwikkelingen en benoemt de opgaven waar Hoorn de komende jaren voor staat. Nieuwe bestemmingsplannen worden gebaseerd op deze structuurvisie. Zij vormt tevens een kader voor de nog op te stellen wijkvisies. Het programma Waterfront is een sleutelproject uit de structuurvisie. Projecten als het vernieuwen van een kademuur, het herinrichten van het stenen Hoofd, de inrichting van het Oostereiland en de oude Schouwburg locatie aan de Westerdijk maken deel uit van dit programma en zijn ook onderwerpen die op de agenda van de commissie komen De rol voor de gemeente ligt vooral in het wegnemen van ruimtelijke belemmeringen in bestemmingsplannen (door een ruimer afwijkingen beleid). Het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit is bij de bestaande voorraad een belangrijke opgave om op deze wijze de wijken aantrekkelijk te houden voor duurzaam gebruik. Veel aandacht is nodig voor de bestaande wijken. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar aanpassing van de woningen, maar ook naar het aantrekkelijker maken van de omgeving, de veiligheid en speelvoorzieningen. Hoorn wil graag een aantrekkelijke woonstad zijn voor iedereen. Uit een recent onderzoek blijkt dat er in de regio meer vraag is naar wonen in het centrum. De plannen voor het Westerdijkgebied en de Poort van Hoorn sluiten hier op aan. Daarnaast blijft wonen in de stad met een tuin populair. Bangert en Oosterpolder biedt voor dat type woningen nog volop ruimte. Poort van Hoorn De Hoornse raad heeft in februari 2013 de structuurvisie van de Poort van Hoorn vastgesteld. Hierin staat op hoofdlijnen hoe de gemeente van plan is de kwaliteit van het gebied rond het station wil verbeteren. De Hoornse raad stelde op 17 december 2013 het bestemmingsplan vast dat de aanleg van de Carbasiusweg mogelijk maakt. Het bestemmingsplan betreft het gebied Pelmolenpad, Dampten, Berkhouterweg en Maelsonstraat en omgeving. De commissie is via de Stedenbouwkundige van de gemeente, de heer Pit steeds op de hoogte gehouden. En bij deelprojecten zoals de tunnel bij de Carbatius weg en langzaamverkeerroute via Het Keern heeft de commissie geadviseerd over de ruimtelijke kwaliteit. De Provincie Noord-Holland heeft een bedrag van ruim 5 miljoen euro aan co-financiering toegezegd voor de Poort van Hoorn. Dit project omvat onder meer de aanleg van een nieuwe toegangsweg naar de binnenstad en de herinrichting van het Keern tot een fietsboulevard onder de Provincialeweg en het spoor door.

8 8 Flitsvergunning Sinds eind 2013 kunnen Hoornse inwoners met bouwplannen gebruik maken van de flitsvergunning. De Hoornse flitsvergunning is bedoeld om sneller een vergunning te kunnen krijgen voor eenvoudige bouwwerken, zoals erfafscheidingen, dakkapellen, aanbouwen en kleine bijgebouwen. In dit soort gevallen wil de gemeente de vergunning al binnen 5 werkdagen verlenen. Het gaat hier om bouwplannen die op basis van de criteria voor kleine bouwwerken uit de welstandsnota (sneltoetscriteria) ambtelijk kunnen worden beoordeeld. Vaak gaat dit om vastgestelde trendsetters. In geval van twijfel wordt het plan alsnog voorgelegd aan de kleine welstandscommissie die elke 14 dagen vergadert. Na de vastelling van de nieuwe welstandsnota zal dit instrument in meer gevallen worden toegepast. De drie andere pilots op het gebied van bouw- en woningtoezicht zijn het burenakkoord (aanvrager sluit zelf akkoord met de buren bij afwijking van het bestemmingsplan), bonus malus toezicht (aannemers die goed werk leveren worden sneller geholpen en krijgen minder controles van de gemeente, aannemers die de regels slecht naleven worden minder snel geholpen en krijgen meer controles van de gemeente) en systeemtoezicht in de horeca (de ondernemer organiseert het toezicht zelf). Bangert en Oosterpolder In nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder is in 2013 de ontwikkeling van het gebied ten oosten van het centrum verder ontwikkeld en in uitvoering genomen overeenkomstig het in 2012 vastgestelde beeldkwaliteitplan. In de plannen worden veel woningen in het goedkopere segment uitgevoerd. Ondanks de crisis worden deze woningen goed verkocht. Wel is het parkeren in de openbare ruimte een component die de kwaliteit van de openbare ruimte onder druk zet. Voor de Grote Waard is een nieuw beeldkwaliteitplan gemaakt voor 13 vrijstaande woningen ter vervanging van een plan voor een strook geschakelde twee onder één kap woningen. De commissie is betrokken bij de ontwikkeling van het gebied. Er is structureel overleg met stedenbouw en de projectgroep. Commissielid Marina Roosebeek is als prévisor bij dit overleg aanwezig. Regelmatig wordt teruggekoppeld aan de Monumenten- en Welstandscommissie. Woningen in Bangert en Oosterpolder met een veranda aan de voorzijde Bedrijventerreinen In 2013 is het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein t Zevenhuis, gelegen noordelijk van de Westfrisiaweg definitief geworden. De hoofdas wordt gevormd daar een waterloop die onderdeel is van het open vaarroute plan in West-Friesland tussen de drie steden. De waterloop vormt een zicht-as in het gebied vanaf de viaduct over de N23. Er komen groen bufferzones Langs de N23 en aan de noordzijde achter het lint van de Zwaagdijk; met name aan de zuidzijde is deze buffer versmald gedurende

9 9 Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn het ontwikkelingsproces. De slagen van het landschap bepalen de richting van de dwarsstraten die uitkomen op de hoofdas. De richting van de zijstraten is ook de hoofdrichting van de gebouwen en de ontsluitingen moeten gelegen zijn aan deze straten. Het plan kent een zonering voor de gewenste kwaliteit van de gevels: de centrale as, de zichtzone (langs de N23) en het algemene deel. Bedrijventerrein t Zevenhuis, noordelijk van de Westfrisiaweg onder de lintbebouwing van Zwaagdijk west, waar een groene buffer wordt aan gelegd. Begin 2014 diende zich het eerste plan aan voor dit bedrijven terrein. De commissie was verrast dat het beeldkwaliteitplan nog niet eerder in de commissie is besproken. Een beeldkwaliteitplan voor het bedrijventerrein Hoorn 80 is ook opgesteld, terwijl in de concept welstandsnota op verzoek van het college juist een grotere ontwerp- en reclamevrijheid voor de binnengebieden van de bedrijventerreinen was opgenomen. Een duidelijk toetsingskader is essentieel voor heldere welstandsadviezen. Uiteraard is de commissie verheugd over de onderschrijving van het belang van ruimtelijke kwaliteit in de beeldkwaliteitplannen, maar deze dienen wel goed aan te sluiten op de welstandsnota om planindieners duidelijkheid te verschaffen en adviezen van de commissie ook juridisch te borgen. Overige ruimtelijke ontwikkelingen Samen met de gemeente Drechterland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Recreatieschap Westfriesland legt de gemeente Hoorn de vaarroute in het Drachterveld aan. De route die ook door Bangert en Oosterpolder loopt vormt de ontbrekende schakel in de vaarroute Hoorn- Enkhuizen. De bruggen en andere kunstwerken voor dit project zijn het afgelopen jaar als onderdeel van Bangert en Oosterpolder aan de commissie voorgelegd. De vaarroute tussen Hoorn en Enkhuizen Gaat ook door Bangert en Oosterpolder

10 10 Aan de oostzijde van Hoorn heeft de gemeente een stuk grond aan de Zuiderdracht in Blokker van de gemeente Drechterland overgenomen waar een nieuwe begraafplaats Zuiderveld wordt aangelegd. Het plan voor de begraafplaats is nog voor de overdracht voorgelegd aan de Welstandscommissie van Drechterland die positief adviseerde en constateerde dat de er door de gemeente Hoorn veel aandacht is voor de inrichting van de openbare ruimte ter plaatse van de nieuwe begraafplaats. Landmark aan de westzijde van Hoorn In 2013 is skyline van Hoorn in het landschap rond Berkhout herkenbaar geworden door de toren van het nieuwe Van der Valkhotel. In de loop van 2013 zijn nog wijzigingsvoorstellen aan de commissie voorgelegd voor de top van de toren aan de Hoornse zijde, om het fraaie uitzicht vanuit het zwembad beter te benutten. Deze plannen zijn nog niet uitgevoerd. Al eerder werd een plan voor een luifel en een vijver bij de entree positief geadviseerd. Het complex zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2014 zijn deuren openen.

11 11 3. Beleid en adviezen Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn In dit hoofdstuk gaan wij in op Aantal plannen De adviezen De soort plannen Het welstands- en erfgoed beleid Aantal plannen In totaal hebben er in 2011 voor de gemeente Hoorn 525 (2012: 595) planbehandelingen plaatsgevonden. De daling van het aantal plannen (door de crisis) is sterker in de binnenstad/linten dan in de beheergebieden zichtbaar. Het aantal nieuwe aanvragen daalde met bijna 8% ten opzichte van 2012 en het aantal totaal behandelde plannen (nieuw, herhaling en voorgaand jaar) daalde met 12%. Voor de binnenstad en de linten nam het aantal nieuwe plannen sterker af (ca 17%) dan het aantal plannen in de beheergebieden (ca. 3 %). Er werden in totaal 43 monumentenaanvragen (rijksmonument of gemeentelijk monument) behandeld, in 2012 waren dat er 49. In de beheer gebieden zien we een belangrijke verschuiving van woningcomplexen naar individuele woningen. Voor een compleet overzicht van de cijfers verwijzen wij naar bijlage 1 en 2. De adviezen Van de aanvragen wordt ca. 80 % na één of meerdere behandelingen met een positief advies afgerond. In 2013 kreeg 8% van het aantal behandelingen in de binnenstad en 4% in de beheergebieden een negatief eindadvies. De planindieners konden in de meeste gevallen de plannen tijdig bijstellen waarbij gebruik werd gemaakt van de adviezen van de commissie. Voor de grotere en ingewikkeldere aanvragen wordt vaak al in het vooroverleg een preadvies aangevraagd. Bij de aanvragen waarvoor een afwijking van het bestemmingsplan nodig is, is het advies van de commissie vaak medebepalend. Voor meer cijfers zie opnieuw bijlage 1 en 2. Handhaving De gemeente heeft ook in 2013 weer een aantal handhaving zaken aan de commissie voorgelegd. Meestal zijn het zonder vergunning gebouwde bijgebouwen of aanbouwen of clandestien aangebrachte wijzigingen aan de gevel. De commissie gaat dan eerst na of het bouwwerk of de gevelwijziging al dan niet onder nadere voorwaarden toch aan de welstandscriteria kan voldoen. Er was dit jaar sprake van 25 (2012: 31) handhavingsaanvragen (10 in Binnenstad en Linten en 15 in de beheergebieden). Meestal betrof het in de binnenstad reclame of zaken waarvan het niet duidelijk is dat het (in het beschermd stadsgezicht) vergunningplichtig is. In de gebieden buiten de binnenstad is meer vergunningvrij, maar daardoor neemt ook de onduidelijkheid toe.

12 12 In de beheergebieden waren het met name bergingen, schoorstenen en gevelwijzigingen. Vaak komen clandestiene bouwwerken naar voren bij klachten van buren. Als het planologisch passend is, wordt altijd gelegenheid gegeven alsnog een omgevingsvergunning aan te vragen. De welstandscriteria worden dan vaak zo licht mogelijk toegepast, afhankelijk van de zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte, maar de commissie moet uiteindelijk wel de vastgestelde criteria volgen en precedenten voorkomen. Reclameadviezen Er zijn in de binnenstad 13 reclame aanvragen behandeld en in de beheergebieden 16. Over het algemeen zijn de richtlijnen voor reclame helder. In het beschermd stadsgezicht wordt met zones voor gevelreclame gewerkt. Het strakkere beleid sinds 2004 begint effect te hebben en reclame is over het algemeen meer ingetogen en er wordt veelal met open letters gewekt in plaats van lichtbakken. In de winkelcentra van de beheergebieden is dit nog wel het geval. Door de zonering in de binnenstad zijn banieren langer dan 1 meter haaks op de gevel in feite niet mogelijk. Discussie komt nog veel voor over het beplakken van winkelramen en reclame in combinatie met zonneschermen. Een teveel aan reclame doet afbreuk aan de kwaliteit van de gevel leidt tot een onaantrekkelijk straatbeeld Het tijdelijk dichtplakken van etalages bij leegstaande winkelpanden is een aandachtpunt. Om precedenten en randgevallen te voorkomen heeft de commissie hier steeds negatief over geadviseerd. Het dichtzetten met een wand enige centimeters achter de ruit geeft een duidelijk ander effect dan direct op de ruiten geplakte afbeeldingen. Veel discussie ontstond er over het LED reclame scherm op Oostereiland. De commissie had in 2012 positief geadviseerd, omdat zij uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit concentratie van reclame acceptabel achtte, teneinde op het eiland een veelheid van reclame te voorkomen. De commissie week daarmee op basis van de algemene welstandscriteria af van de reclamecriteria.

13 13 Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn Na klachten van de bevolking en het advies van de commissie van april 2014 is het gebruik van het scherm aangepast: De commissie heeft ter plaatse geconstateerd dat in achtgenomen de gewijzigde instellingen, het scherm passend is in de omgeving. Wel constateerde de commissie dat de landelijke criteria van de NSVV niet toegesneden zijn op de Hoornse situatie. Voor het vaststellen van beleid voor reclame- en welstandscriteria voor de plaatsing van led-schermen heeft de commissie daarom in vorm van schriftelijk advies een aantal aanbevelingen gedaan. De commissie is van mening dat het beleidskader voor LED-schermen onvoldoende gedifferentieerd is. De technische instellingen voor het Led-scherm zijn na bezwaren aangepast. De commissie adviseerde onder voorwaarden positief over een nieuw vrijstaand scherm, dat verticaal zal worden geplaatst Welstands- en erfgoed beleid De commissie betreurt dat het in 2013 niet gelukt is de geactualiseerde welstandsnota die in concept klaar lag vast te stellen. De gemeente en de commissie lopen bij de vergunningverlening vooruit op de nieuwe nota omdat deze meer ruimte voor aanvragers biedt en beter is afgestemd op de praktijk. Er is ook initiatief is genomen voor een erfgoed nota.. Uitgangspunt is niet alleen de taken van het Bureau Erfgoed te omschrijven, maar een breder draagvlak en een een goed inhoudelijk beleidskader (beleidslijnen en criteria)voor monumentenzorg en erfgoedbeleid op te zetten. Hiertoe is een interactief traject uit gezet. De cultuurhistorische waarde van de binnenstad is groot en heeft veel invloed op de economische waarde van de stad en op het toerisme. Voor de kunst en cultuurnota wil de gemeente input hebben van de direct betrokkenen in de Stad en de historische linten om meer aandacht voor erfgoed en cultuurhistorie bij bevolking en bedrijfsleven te verkrijgen. De commissie ondersteunt dit initiatief van harte. Er is dit jaar één advies geweest over de voorgenomen aanwijzing van een gemeentelijk monument. Dit betreft de TSH aan de Joh. Poststraat. Daarbij is opgemerkt dat het in 1998 geplaatste beeld geen onderdeel is van het oorspronkelijke ontwerp en daarom niet in de omschrijving is opgenomen. Het verplaatste kunstwerk op de muur van de TSH

14 14 4. Plannen Binnenstad en Linten. Hieronder lichten wij een aantal bijzondere plannen toe. Het zijn plannen waarbij het advies van de commissie belangrijk is geweest. Bontekoestraat 3 Dit betreft het gebouw van de oude HBS en de voorgenomen uitbreiding van de OSG. De commissie heeft de locatie bezocht. De architect heeft ter plaatse een toelichting op het gewijzigde schetsplan gegeven. Het was de utwerking van een in 2009 gepreseteerd schetsplan om met het organische lijnenspel van en zo transparant mogelijke bebouwing in de binnentuin is creeren en de oude monumentale gevels grenzend aan de binnetuin zoveel mogelijk vrij te houden. De later toegevoegde laagbouw achter het middendeel verdwijnt. De luchtbrug over de Bontekoestraat wordt doorgezet waardoor alle locaties van de school intern kunnen worden bereikt. De binnenplaats zal worden benut voor de uitbreiding van de OSG; de monumentale gevels zullen zoveel mogelijk in of etern zichtbaar blijven. De commissie constateerde dat de planvorming zorgvuldig en op hoofdlijnen met respect voor de bestaande architectonische waarden wordt aangepakt. Er werden een aantal aandachtspunten in het advies opgenomen: de zichtbaarheid van de buitengevels op de voormalige binnenplaats zo veel mogelijk in tact te laten en ook de dakaansluiting van de eerste etage van de nieuwbouw transparant uit te voeren. De aansluiting van het sedumdak van het lage nieuwbouwdeel op de oude gevel met een strook transparant maken. de beide zij-vensters als doorgang tbenutten in plaats van de centrale vensters. bij de doorgang naar de luchtbrug een bredere ruimte te creëren om de luchtbrug ruimtelijk meer effect te geven, De commissie ziet het definitieve ontwerp met belangstelling tegemoet. Westerdijk (tussen 9 en19) Dit plan stond al vanaf 2007 op de agenda van de commissie en kwam vanaf eind 2012 tot uitvoering. De commissie was positief over het plan, maar constateerde dat voorgenomen wijzigingen in de kozijn indeling en detaillering van de begane grond het plan in kwaliteit aantasten.

15 15 Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn De verticaliteit van de onderpui wordt door de voorgenomen wijzigingen verminderd. Het plan is het een interessant ontwerp met verticale en horizontale verspringingen in de voorgevel waardoor een deel op vlucht lijkt te zijn gebouwd. Het college volgde het advies van de commissie en overtuigde Intermaris het verlies in kwaliteit terug te draaien. Uiteindelijk is voor de entreepuien een passender ontwerp gemaakt. Het pand is inmiddels opgeleverd en vormt een fraaie eigentijdse invulling van de gevelwand. Het op de vlucht gemetselde baksteen en de verdraaiing van de gevels maakt het gebouw bijzonder. Opvallende nieuwbouw aan de Westerdijk; links het positief geadviseerde oorspronkelijke plan en rechts het negatief geadviseerde plan in verband met de detaillering van de entreepartij Appelhaven 20 Hier was de pui-wijziging afwijkend van het vergunde plan uitgevoerd. Na bemiddeling van Bureau Erfgoed lag er in september 2013 een schetsvoorstel om de entreepartij aan te passen waarbij een stalen frame om het nieuwe deurkozijn wordt geplaatst om de te brede gevelopening te maskeren. De deuropening lijnt nu met de het kozijn erboven. Naar de mening van de commissie is dit een acceptabel beeld, maar zij vroeg wel aandacht voor de detaillering en de kleurstelling. De gevel is door de ingreep meer een geheel geworden.

16 16 Draafsingel 37 De commissie reageerde enthousiast over de nieuwe herbestemming van dit oude monumentale schoolgebouw. De moeilijkste opgave was volgens de architect passende buitenruimtes te vinden met respect voor het monument. De voorgestelde oplossing is balkons in de oksels van de voorgevel te maken zowel op de eerste als de tweede etage. De commissie formuleerde in haar advies een aantal aandachtspunten: De balkons in de oksels worden een goede oplossing gevonden mits strak en ingetogen vorm gegeven en met neggen uitgevoerd.. De entree voor appartementen prominenter maken door bijvoorbeeld een luifel te maken. Ook de balkons boven de nieuwe entree vragen nog om een kwaliteitsslag. Het verticale karakter van de gevel is daarbij belangrijk. De vormgeving van de dubbele deuren in plaats van de driedeling in kozijnen strakker en meer ingetogen vormgeven. Het plan is een aantal maal terug in de commissie geweest voor overleg over wijzigingen en materiaalgebruik. Het proces is steeds goed begeleid door Bureau Erfgoed. Ook door potentiele kopers werden soms wijzigingen voorgesteld. Er is een vruchtbaar overleg gevoerd tussen planindiener en commissie. Een geslaagde herbestemming is van groot belang voor het behoud van het rijksmonument. In november is de kleurkeuze voor de kozijnen behandeld. De commissie heeft op locatie de kleuren bekeken en advies gegeven. De transformatie van het oude schoolgebouw aan de Draafsingel tot appartementencomplex waarbij het creëren van buitenruimte een bijzondere opgave is. Achterom 36 Dit betreft het aanbrengen van een woonverdieping op een thans plat afgedekte garage. De commissie constateerde dat de verhoging van één bouwlaag met kopgevel bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit aan het Achterom en staat positief ten opzichte van het toevoegen van een woning. De typologie van de gevel komt wel veel voor in Enkhuizen, maar eigenlijk niet in Hoorn. Gelet op het feit dat het hier een nieuwe toevoeging is heeft de commissie geen bezwaar. De commissie vraagt wel het ontwerp op de bouwtekening iets rijziger te maken. Uiteindelijk is dat gerealiseerd. Kwaliteitsverbetering van de gevelwand aan het Achterom door de opwaardering van een garage tot woonhuis.

17 17 Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn Kademuur bij het Stenen Hoofd Een belangrijke ingreep in binnenstad was de vervanging van de kademuur bij het stenenhoofd en de aansluiting op de brug naar Het Oostereiland. Het Hoogheemraadschap is eind 2013 conform de planning klaar met de vervanging van de kademuur langs het Hoofd. Begin 2014 zijn nog enkele restpunten verwerkt, zoals het waterpas zetten van de kiosk van de snackbar en het straatwerk. Door de bekleding met metselwerk en de nieuwe houten steiger is het historisch stadsgezicht van de kade vanaf het water behouden. De commissie constateerde dat de inrichting van de openbare ruimte uiteindelijk niet wordt gewijzigd. Het dijkje tussen stoepzone en rijweg is daarbij gehandhaafd. De commissie had geen bezwaar tegen de verwijdering van het dijkje omdat het geen historische betekenis had, maar bewoners wilden dit ter voorkoming van parkeeroverlast graag handhaven. De linten Vaak is het moeilijk de sfeer van de oude dorpslinten vast te houden. De transformatie van agrarische linten met boerderijen, rentenierswoningen en eenvoudige tuinderswoningen naar een meer villa-achtige bebouwing zet zich door. Bij de nieuwbouwplannen en verbouwplannen in de linten is de ruimte die het bestemmingsplan biedt en de mogelijkheden voor vergunningsvrije aanbouwen bepalend voor de volumes. De inrichting van de openbare ruimte met wegsloten groenstroken en laanbomen is essentieel voor de ruimtelijke kwaliteit in de linten. Hieronder een paar plannen die illustratief zijn voor de advisering rond de lintbebouwing. Sommige delen van de linten zijn inmiddels Villawijk geworden Damwanden Koewijzend en Bangert De commissie onderschrijft het beleid om de inrichting van de Linten landelijk te houden. Belangrijke elementen daarbij zijn de wegsloten met de groene taluds en de kenmerkende toegangsbruggen. Het plan voor het aanbrengen van een hoge damwand met een hekwerk voor een trotoir langs de weg doet dan ook afbreuk aan het landelijk karakter van het lint. De commissie vindt het aanbrengen van een damwand met hek erop over een grote lengte een erg zwaar middel dat in geen enkele verhouding staat tot de verkregen wegruimte. Oude en nieuwe situatie bij het Koewijzend; door het advies van de commissie werd voorkomen dat er een beschoeiing zonder talud (met hekwerk) zou ontstaan

18 18 De ruimtelijke en historische kwaliteiten zijn naar de mening van de commissie niet in de planvorming betrokken. Het beleid om de kwaliteit van de linten te behouden en waar mogelijk te versterken wordt hier geheel los gelaten. De combinatie van kademuur en hekwerk wordt als storend ervaren. De commissie adviseert de lange lijnen, die gevormd worden door wegsloot en groene taluds in tact te laten. Een onderschikte verlaging van het talud om een trottoir te creeren is, mits goed vormgegeven, denkbaar. Ook hekwerken dienen ondergeschikt te zijn. Het advies van de commissie heeft er toe geleid dat de plannen gewijzigd werden. Dorpsstraat 63 Het plan om een bestaande schuur te slopen en groter terug te bouwen als zorginstelling voor gehandicapte kinderen. De gemeente wil planologisch meewerken onder voorwaarde van een positief welstandsadvies. De verschijningsvorm is een grote schuur met een houtlook beplating en antraciet vlakke pannen. De maximale hoogte volgens het bestemmingsplan maakt het noodzakelijk dat het dak als een mansarde kap geknikt wordt. De commissie constateerde dat het volume fors is en dat een klein voorhuis met grote schuur niet direct past in de lintbebouwing. De commissie adviseerde de schuur optisch meer los van het huis te houden en de doorgang op de verdieping transparant te maken. Voorts kan een eenvoudiger vorm met zadeldak en een uniforme lage goothoogte meer rust in het ruimtelijke beeld brengen. Juist door de koppeling van het huis en de schuur is de hogere nok storend. De commissie vindt dat met het aangepaste plan een belangrijke kwaliteitsslag is gemaakt. Het bestaande huis behoudt door het tussenlid zijn huidige zeggingskracht en het geknipte dak van het nieuwe volume maakt het samen met het materiaalgebruik voldoende ondergeschikt ten opzichte van het voorhuis. De commissie doet een aantal suggesties met betrekking tot detaillering en materiaalgebruik en om de leien niet tot maaiveld door te trekken. Een ontwerp voor een zorginstelling voor gehandicapte kinderen achter een bestaande woning aan de Dorpsstraat Keern/ Dr. C.J.K. van Aalstweg Dit betreft een plan voor de vrijgekomen Beemsterboer locatie waar vroeger een tankstation gevestigd was. De commissie constateerde dat er ruime aandacht is voor de ruimtelijke kwaliteit in het plan. De commissie adviseerde wel meer groen tussen de parkeerplaatsen aan de achterzijde te plaatsen en vraagt aandacht voor het ruimtelijk begeleiden met beplanting of bomen van de oorspronkelijke loop van het Keern, om meer lijn in het oude lint te brengen. De kwaliteit van het ontwerp hangt sterk samen met het ontwerp voor de private- en publieke ruimte. Wat de woningen betreft heeft de commissie waardering voor de sterke parcellering. Een gesloten loggia op de begane grond vindt de commissie minder geslaagd. De commissie adviseerde de groene ruimte aan de voorzijde te benutten voor een terras dat bijvoorbeeld door laag groen van de openbare ruimte is afgescheiden. Voor het zuidelijke gebouw vroeg de commissie aandacht voor meer raam- en/of deuropeningen op de begane grond die erg gesloten is. Helaas bleek het niet mogelijk de beoogde verbeteringen in de gevel van blok A door te voeren en het college volgde het advies van de commissie

19 19 Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn niet. Begin 2014 werd een bouwplan voor een derde appartementengebouw ingediend naast de twee die 2013 vergund zijn. De commissie constateerde dat het totale plan, inclusief de bomensingel langs het Keern een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving zal geven. Appartementen gebouwen aan het Keern Westerblokker 44, de Tapijtkerk Dit betreft een restauratieplan voor de eerste fase van een oud leegstaand kerkgebouw dat een aantal jaren als verkoophal voor tapijt is gebruikt. Het plan is mogelijk gemaakt door een werkgelegenheid subsidie. Wat betreft de toren is het plan gebaseerd op reconstructie van de oude toren. Voorts is het plan in de eerste fase vooral gericht op het herstel van het casco. Wat betreft de detaillering is het terugplaatsen van de pinakels nog een probleem omdat geen fabrikant is voor de terra-cotta elementen. Een eventuele indeling zal in een later stadium aan de commissie worden voorgelegd, als er een definieve gebruiker is gevonden. De commissie juicht het herstel van de kerk en de toren van harte toe geeft positief advies aan het plan.

20 20 5. Plannen in de beheergebieden De beheergebieden zijn alle woonwijken en bedrijfsterreinen buiten de binnenstad en de linten Er geldt hier een regulier welstandsniveau; dat wil zeggen de lat minder hoog ligt dan in de binnenstad. Dat neemt niet weg dat ook hier gestreefd wordt naar een goede kwaliteit en deze te behouden en waar mogelijk te verbeteren binnen het vastgestelde welstandsbeleid. Hieronder enkele aansprekende plannen in deze gebieden. Dakkapellen in Bangert en Oosterpolder Dakkapellen zijn op het achterdakvlak binnen een bepaalde maatvoering vergunningvrij. Op het voordakvlak en een zijdakvlak grenzend aan de openbare ruimte zijn ook dakkapellen mogelijk, maar moeten deze in maatvoering ondergeschikt blijven aan de vormgeving van het pand. Het beleid is er op gericht om bij de bouw van woningcomplexen dakkapellen mee te ontwerpen die kunnen worden aangewezen als trendsetter. Bij een aanvraag voor een dakkapel op de woning Heemraad 58 constateerde de commissie dat de dakkapel niet conform de trendsetter is voor deze buurt. Bij deze woningen met een relatief hoge verholen goot is het belangrijk dat de dakkapellen qua ontwerp worden afgestemd op de trendsetter. De beleving van de kwaliteit van een woonbuurt vanuit de openbare ruimte wordt mede bepaald door de kwaliteit van de bebouwing. Het goed inpassen van dakkapellen, volgens de trendsetter, in het gevelbeeld levert een bijdrage aan de kwaliteit van de woonomgeving. Gevelverhoging/ dakopbouw Acacia 48 Dit betreft een bouwplan voor gevelverhoging annex dakopbouw op de aanbouw aan de achterzijde. De achterzijde is zichtbaar vanaf de openbare ruimte. De commissie stelde dat de volumevergroting mogelijk moet zijn, maar de vormgeving voldeed niet aan de welstandscriteria. De commissie adviseerde dit plat af te dekken en deed de suggestie de opbouw even breed te maken als de huidige aanbouw. Het plan werd aangepast, waardoor het huis haar architectonische waarde behoudt. Links het afgewezen plan en rechts het definitieve, positief geadviseerde, plan voor een extra etage op de aanbouw Zevenster (kavel 16/17 Blauwe Berg) De vrije kavels in deze wijk kwamen in plaats van projectbonden ontwerpen. Er is in overleg met de investeerders en de oorspronkelijke architect een beeldkwaliteitsplan opgesteld zodanig dat alle ontwerpen een topgevel aan de voorzijde krijgen. Daardoor werd de thematische eenheid in de wijk bevorderd en hebben de vergunde woningen uiteindelijk allemaal een verschillende vorm van een topgevel gekregen. Er ontstaat daardoor een wijk met meer samenhang. Dit betreft een bouwplan voor een extra brede woning, type herenhuis op een dubbele kavel. De ontwerper heeft de middenrisaliet vergroot, verhoogd, van een grotere kap voorzien en meer naar voren geplaatst, waardoor de topgevel prominenter wordt.

21 21 Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn De mogelijke verdraaiing van het pand naar de weg toe achtte de commissie voor de compositie van de straatwand een verbetering. Sterflats De Sterflats vormen een unieke stedenbouwkundige eenheid tussen De Weel en Grote Waal) en het Ijsselmmeer in. Hoewelde de commissie enthousiast is over het renovatie plan, viel de realisatie wat betreft detaillering em materiaalgebruik tegen tijdens en bezoek aan de locatie. De nieuwbouwblokken zijn aan de commissie voorgelegd. De commissie gaf aan dat de uitwerking van de kop nog niet goed is uitgewerkt en gemist wordt de elegante eenvoud die het oorspronkelijke uitgangspunt was. De commissie benadrukte dat een verdere versobering van het ontwerp in relatie tot de bestaande flats wenselijk is. Bij het definitieve ontwerp zijn de koppen van de appartementen- gebouwen eenvoudiger geworden en worden zij met een groter balkon uitgevoerd. De entree is strakker geworden door het vervallen van een naar buiten geschoven deel, De commissie is verheugd over de kwaliteit van het ontwerp. Inmiddels is het bestemmingsplan voor de Sterflats Grote Waal ter inzage gelegd. Om de nieuwbouw en herinrichting van het gebied juridisch mogelijk te maken is wijziging van dit bestemmingsplan nodig. Het ontwerp voor de openbare ruimte bevat veel ruimte voor spelen, recreëren, ontmoeten en groen. Gemeente, de Huurdersvereniging Sterflats en Intermaris maakten dit plan samen. Bewoners krijgen de gelegenheid om delen van het groen zelf in te richten en te onderhouden. De commissie ondersteunt deze ontwikkeling van harte.

22 22 Bangert en Oosterpolder Hoewel de bouw van woningen in de Bangert en Oosterpolder door de economische crisis vertraagd is en soms tot een gewijzigde aanboud heeft geleid zijn er ook in 2013 de nodige projecten opgestartin fase 4b. In de schetspplan fase vindt overleg met de stedenbouwkundige van de gemeente Hoorn en de previsor namens de commissie plaats en wordt gekeken of de plannen passen in de thematiek volgens het beeldkwaliteitplan. Bijzonder projecten waren de vrijstaande woningen aan aan de Grote waard en de waterwoningen. Ook zijn er mogelijkheden voor vrije kavels en voor woningen met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Vrijstaande woningen Grote Waard Dit bouwplan bestaat uit 13 vrijstaande woningen, waarbij het doel is een gevarieerd dorps beeld te bereiken, zonder zichtbaar te vervallen in herhaling van dezelfde woningtypes. Het concept sloeg aan en de woningen waren aantrekkelijk geprijsd. Begin 2014 waren alle kavels al verkocht. De belangrijksete criteria van het beeldkwaliteitplan voor deze vrijstaande woningen waren: Variatie in beelden per woning leidend tot een gevarieerde totaal wand Maximaal twee dezelfde gevelbeelden naast elkaar (in materialisering afwijkend) Verschillen in materialen, kleuren en gevelopbouw (er waren 6 steentypes in handvorm: oranje-rood, bruin, bruin rood, rood genuanceerd, crème-wit en antraciet) Variatie in kleur; als aardse familie, maar soms ook sterk afwijkend en contrasterend Variatie in detaillering en ornamentiek De keuze voor variatie bij de woningtype geeft voldoende afwisseling. Uiteindelijk is bij de keuze voor metselwerk en dakpannen gekozen voor geringe materiaalverschillen. Het geheel levert wel een afwisselend beeld op.

23 23 Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn Waterwoningen (fase 4b) Ook dit is een bijzonder compex waarbij de woningen met de achterzijde naar openbaar water staan. De commissie constateerde dat de adviezen van de previsor zijn overgenomen. Het ontwerp heeft daardoor aan kwaliteit gewonnen. De geveluitwerking is verbeterd en voldoet aan het beeldkwaliteitplan. De commissie wees er op dat de gevel kozijnen zich gelet op het zorgvuldige gevelontwerp niet lenen voor een variant met een hogere borstwering voor een keuken aan de straatzijde. Ook hier wordt voor een donkere roodbruine genuanceerde kleur steen gekozen. Van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit bij de waterwoningen was dat er geen hooge bescoeiingen aan de waterkant zouden ontstaan. Daarom wordt aan de kopers twee varaianten voorgelegd Ook vraagt de commissie altijd om optionele toevoegingen o.a. voor dakkapellen. De kwaliteit van dit gebied wordt mede bepaald door de ruimtelijke kwaliteit van de strook woonhuizen aan de overzijde. Oeververhogingen in het talud kunnen deze kwaliteit aantasten. De commissie adviseerde dit in de privaatrechtelijke sfeer te regelen ook adviseert de commissie optioneel een hekwerk om de vlonder op te nemen. Er is een extra brede dakkapel op het achterdakvlak in de opties opgenomen om te stimuleren dat kopers kiezen voor deze universele dakkapel, die in beginsel vergunningvrij is te plaatsen. collectief p opdrachtgeverschap (CPO)

24 24 Openbare Ruimte Regelmatig worden ook plannen voorgelegd betreffende ingrepen in de openbare ruimte. Veel aandacht is o.a gegeven aan de geluidschermen langs het spoor en de Provinciale weg. De commissie heeft daarbij aangedrongen op begroeide schermenaan beide zijden. Impressies van de de te laten begroeien geluisdsschermen bij de aadviesaanvraag aan de commissie Begroeide schermen zijn het minst opvallend en er ontstaat minder gelegenheid voor grafitty en vandalisme. Voor het kappen van monumentale bomen is ook advies van de commissie nodig. De commissie stelt dat de aanwijzing als monumentale boom betekent dat deze zo lang mogelijk moeten worden gehandhaafd tenzij er gevaar dreigt. Dat was naar de mening van de commissie bij de renovatie van kademuren bij Munnickenveld niet het geval. Het moet in beginsel mogelijk zijn de bomen bij vervanging van de kademuren te behouden en kans op overleven van de ingreep te geven. Bovendien vindt de commissie dat kappen moet worden beoordeeld als onderdeel van het renovatieplan van de kademuren dat toen nog niet voor advies aan de commissie was voorgelegd. De commissie gaf bij dit plan in overweging een historische analyse van de situering van de kademuren te maken en de haalbaarheid van herstel van een historische footprint te onderzoeken. Het is wenselijk voor het ruimtelijke en cultuurhistorie beeld van de gracht alle bomen (trachten) te handhaven tijdens de werkzaamheden.

25 25 6. Organisatie en werkwijze Jaarverslag 2013 voor de gemeente Hoorn Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn In dit hoofdstuk gaan wij in op: de samenstelling van de commissie de werkwijze de openbaarheid de jaarlijkse evaluatie met de wethouders het overleg over ruimtelijke plannen de bezoeken aan bouwlocaties Samenstelling van de commissie In Hoorn is voor de binnenstad en de historische linten alsmede voor monumenten buiten deze gebieden een gecombineerde monumenten- en welstandscommissie actief: de Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn. De leden zijn benoemd door het college. De commissie is in 2013 als volgt samengesteld: ing. Marina Roosebeek arch AvB, architectlid/ voorzitter drs. Anita van Breugel, monumentenlid ir. Bart Duvekot, architectlid dr. ir. Carlo Huijts, monumentenlid Frans van Iersel, commissielid namens Vereniging Oud Hoorn Piet Verhoeven, monumentenlid De Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn zal per 1 januari 2014 een verandering ondergaan. Er is besloten dat het aantal commissieleden beperkt wordt tot 5 leden met twee architectleden, twee monumentenleden en een lid met kennis van de locale cultuurhistorie. De commissie werd ondersteund door: Joost Buchner (architect) en Pieter Meijers, namens de gemeente Hoorn (Bureau Erfgoed) Mariska Busch, Minke Boots of Ronald Stöcker namens afd. VVH, plantoelichting en planologische aspecten Henk de Visser, secretaris van de commissie en beleidscoördinator WZNH Joost Buchner heeft in oktober 2013 afscheid genomen van de gemeente Hoorn als Hoofd Bureau Erfgoed en per 31 december 2013 ook van de commissie. Pieter Meijers is benoemd als zijn opvolger. Werkwijze De commissie vergaderde in 2013 op elke woensdag van de oneven weken in het stadhuis van Hoorn. De werkwijze van de Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn is vastgelegd in een reglement van orde die in 2013 is herzien door het college van B&W en in november 2013 opnieuw is vastgesteld door de raad.

26 26 De plenaire commissie vergadert één keer in de vier weken over de grotere bouwplannen en stedenbouwkundige plannen in en rond de Binnenstad en de Linten. De overige bouwplannen worden onder verantwoordelijkheid van de commissie behandeld één keer in de 14-dagen door een kleine commissie van twee commissieleden. Er is daarbij een gemandateerde commissie voor beheergebieden ingesteld (de twee architectleden) en een kleine commissie (een architectlid en een monumentendeskundige) voor de kleinere plannen in de Binnenstad en Linten. Per 1 januari zal dit onderscheid tussen commissiesamenstelling van beheergebieden en binnenstad/ linten niet meer bestaan. De commissie op werkbezoek bij de Kerk in Westerblokker De commissie beschikt in de vergaderruimte over een computerprogramma met beamer waarmee door middel van luchtfoto s elke locatie in Hoorn vanuit vier richtingen bekeken kan worden. De commissie stimuleert dat voor alle planbehandelingen de presentatie digitaal plaatsvindt. Ambtelijke planbeoordeling In de loop van 2013 is in Hoorn een beleid doorgevoerd dat eenvoudige aanvragen te beoordelen op basis van de criteria voor kleine bouwwerken (sneltoetscriteria) ambtelijk worden afgehandeld via een 4 ogen systeem (afd. VVH). Deze zgn 'kan-bepaling is door wijziging in het BOR wettelijk mogelijk geworden. Bij aanvragen in het beschermd stadsgezicht en de historische linten ligt dit mandaat bij het Bureau Erfgoed. Aanvragen die niet aan de Criteria voor kleine bouwwerken voldoen of waarbij aanvrager de ambtenaar dit alsnog wenselijk acht worden alsnog aan de commissie voorgelegd. Ook voor monumentenaanvragen gaat een beperkte mandatering gelden voor kleine vaak noodzakelijke ingrepen. Deze worden in de erfgoedverordening genoemd: isolerende beglazing, dakramen, zonnecollectoren dakbedekking veiligheidsvoorzieningen. De commissie adviseert de veiligheidsvoorzieningen met name te benoemen. De commissie adviseert voor de vaststelling van de nieuwe welstandsnota de ambtelijke mandatering te evalueren. De nieuwe welstandsnota zal meer mogelijkheden bieden plannen ambtelijk af te doen omdat de criteria voor kleine bouwwerken ruimer zijn dan in de bestaande nota.. Openbaarheid De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Er is een publieke tribune voor toehoorders en belangstellenden. In 2013 heeft de Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn bij 120 planbehandelingen planindieners en/of ontwerpers aan tafel gehad om de plannen toe te lichten e/of met de commissie van gedachte te wisselen over plannen die nog niet aan de criteria voldeden

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet Jaarverslag Welstandstoezicht 2014 Opgesteld door In kader van Aangeboden aan : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet : Gemeenteraad van Velsen Juni 2015

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen REGULIERE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 1. WABO/2015/80 Rabobank Bouwadres Lange Zelke

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 3 110139 Bouwadres Rading 146 Loosdrecht Soort bouwwerk Winkel Omschrijving supermarkt Aanvrager Walmarkt vastgoed B.V. M.A. Slager Welstandsnota

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de Welstandsnota gemeente 8 Loketcriteria Dit hoofdstuk behandelt gestandaardiseerde welstandscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Deze criteria dienen als basis voor het gemeentelijk welstandsbeleid

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN. Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017

ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN. Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017 1 ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017 Inhoud 1. inleiding 2. beschermd stadsgezicht 3. de Welstandsnota van Enkhuizen 4. geplaatste

Nadere informatie

Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik

Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik 1 Inhoudsopgave van het Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit 1. Benoeming en samenstelling van de commissie

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 38 Verslag d.d. 17-09-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 07-01-2014

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 07-01-2014 SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 02 Verslag d.d. 07-01-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Leden: mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 47 Verslag d.d. 18-11-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten

Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten Algemene uitgangspunten Groene energie Groene energie en ruimtelijke kwaliteit Het opwekken van groene energie

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120026 Bouwadres Philip van Wassenaerln 5 te Nederhorst den Berg gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d

Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d. 29-03-2016 Te behandelen plannen Castricum Bezoekers 13:30 uur Gerard Min (architect), inzake 160026,

Nadere informatie

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND SNELTOETS- CRITERIA DAKKAPELLEN DEEL 4. VERSNELLING: DE SNELTOETS- CRITERIA 1. DAKKAPELLEN 2. DAKOPBOUWEN EN AFSCHEIDINGEN ROND DAKTERRASSEN 3. DAKRAMEN EN ANDERE

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 01-07-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 01-07-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 27 Verslag d.d. 01072014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning: plv.

Nadere informatie

Bijlage bij Welstandsnota Diemen 2012, GR 07-06-2012, besluit nr.12-32 CONSEQUENTIES

Bijlage bij Welstandsnota Diemen 2012, GR 07-06-2012, besluit nr.12-32 CONSEQUENTIES CONSEQUENTIES Onderstaand zijn per thema het huidige beleid, het nieuwe beleid en de voordelen en nadelen worden weergegeven wat de consequenties zijn voor de aanpassing van het beleid. Hiermee kunt u

Nadere informatie

Technische vragen. Onderwerp: Welstandsnota Ongewenste trendsetter. Agendapunt: Welstandsnota 2016 Datum: Voorronde 6 juni 2016

Technische vragen. Onderwerp: Welstandsnota Ongewenste trendsetter. Agendapunt: Welstandsnota 2016 Datum: Voorronde 6 juni 2016 Technische vragen Onderwerp: Welstandsnota 2016 Agendapunt: Welstandsnota 2016 Datum: Voorronde 6 juni 2016 Vragen: Proces Afwijkingen De welstandsnota geeft ruimte voor afwijkingen, zoals bij de gewijzigde

Nadere informatie

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig 93 Gebiedsbeschrijving Structuur

Nadere informatie

Welstandsjaarverslag 2006

Welstandsjaarverslag 2006 Welstandsjaarverslag 2006 Burgemeester en wethouders van Beemster 13 november 2007. 1. Doelstelling en wettelijk kader Sinds 1 januari 2003 bepaalt de Woningwet, in artikel 12c, dat burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17 Onderwerp Vergadering van Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer L. Franken 17 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel Een keuze te maken

Nadere informatie

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria 2 Loketcriteria Zoals in deel A van de bijlage van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de Woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen, waarin criteria zijn

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. H. Wals Telefoon 5113989 E-mail: walsh@haarlem.nl VVH Reg.nr. S&O/2008/88493 Te kopiëren: bijlage A

Nadere informatie

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk 7 juli 2014 Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk referte: Guido van Loenen opdrachtnr.

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Team stedenbouw Voorontwerp 16032017 Inleiding De locaties van de scholen

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen welstandscommissie Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4

Nadere informatie

Welstandsnota Zaanstad 2013

Welstandsnota Zaanstad 2013 Zaanstad 2013 Hoofdstuk 3 Welstand kleine plannen Trendsetter Een trendsetter is een plan, dat is aangewezen om te herhalen. Daarnaast zijn er niet aangewezen plannen die in vergelijkbare situaties als

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 13-01-2015

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 13-01-2015 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 03-2015 Verslag d.d. 13-01-2015 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 18 Verslag d.d. 29-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove

3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove 3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove 3.4. Sint Jansklooster Gebiedsbeschrijving Structuur Aan de oostelijke rand van de stuwwal is de lintbebouwing van Sint Jansklooster uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 6 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140034 Bouwadres Voorstraat 18 te Nederhorst den Berg Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw Omschrijving wijzigen van de voorgevel Aanvrager

Nadere informatie

GEMEENTE ZUNDERT WELSTANDSNOTA Deel III: Ambtelijke toetsingscriteria

GEMEENTE ZUNDERT WELSTANDSNOTA Deel III: Ambtelijke toetsingscriteria telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 GEMEENTE ZUNDERT WELSTANDSNOTA 2014 Deel III: Ambtelijke

Nadere informatie

Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal. 1. Beschrijving bestaande situatie GELDERS GENOOTSCHAP Welstandsnota Heerde Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal 1. Beschrijving bestaande situatie In dit deelgebied komen zeven bruggen over het Apeldoorns Kanaal aan de orde. Bruggen

Nadere informatie

criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 1 - kozijn- en gevelwijzigingen dorp stad & land

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R2908.OOI Inboeknummer o8bstozror Dossiernummer 852.306 zz december zoo8 Raads informatiebrief Betreft selectie van pilotgebieden voor welstandsvrij bouwen. Inleiding

Nadere informatie

criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 7 - schotel-, spriet- en staafantennes

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5 Wijdemeren

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Jaarverslag welstandsverantwoording 201 0 Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 10 mei 2011 Inlichtingen mw. mr. J.M. Metselaar (023-567 3528)

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Haarlemmerliede Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 21-01-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 21-01-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 04 Verslag d.d. 21-01-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase 1 Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Inleiding De Werkgroep Bosakkers Gasteren heeft in samenwerking

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-03-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-03-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 12 Verslag d.d. 18-03-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen

Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen Inleiding Conform de Woningwet ligt voor u het jaarverslag Welstand 2013 van de Gemeente Schinnen. Teneinde het welstandstoezicht binnen de gemeente inzichtelijk

Nadere informatie

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 8. Haarstraat 9. Nijverdalseweg De Esstraat vormt de oude verbinding tussen de kern van Rijssen naar de oude Esgronden. Nabij de aansluiting van de Tabaksgaarden

Nadere informatie

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN LOKETCRITERIA VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN 1. DAKKAPELLEN Datum: 25 februari 2004 In werking getreden: 22 april 2004 Inleiding: Een dakkapel is een uitspringend dakvenster, aangebracht op het

Nadere informatie

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 35 / 2017 Verslag d.d. 29-08-2017 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Plan aanhouden. De commissie zou nog graag details zien (onder, boven en zijdetail) van de valramen en de nieuw te plaatsen glaslatten.

Plan aanhouden. De commissie zou nog graag details zien (onder, boven en zijdetail) van de valramen en de nieuw te plaatsen glaslatten. Plaats Hulst Datum 1 september 2015 Tijd 9:00 uur Locatie Multimediaruimte 1 Aanvragen omgevingsvergunning 1.1 Adres: Grote Markt 24, Hulst Omschrijving: het plaatsen van valramen en het vervangen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn

Jaarverslag 2014 Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn 1 Jaarverslag 2014 Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn 2 Colofon Auteur: Henk de Visser Met bijdragen van: Marina Roosebeek, Anouk Vermeulen, Bart Duvekot en Jef Mühren. fotografie: Piet Verhoeven

Nadere informatie

(concept) Verslag vergadering welstandscommissie Kennemerland Gemeente Castricum 18-05-2015. Aanwezigen: voorzitter : dhr. ir. R. J.

(concept) Verslag vergadering welstandscommissie Kennemerland Gemeente Castricum 18-05-2015. Aanwezigen: voorzitter : dhr. ir. R. J. (concept) Verslag vergadering welstandscommissie Kennemerland Gemeente Castricum 18-05-2015 Aanwezigen: voorzitter : dhr. ir. R. J. Wijntjes secretaris-architect : dhr. ir. E. Kuchlein architectlid : dhr.

Nadere informatie

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3.1. Inleiding De bebouwingsregels voor Rietwijk dienen een aantal doelen. In de eerste plaats moeten de regels recht doen aan de uitgangspunten van het Masterplan.

Nadere informatie

Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex. Versie 1: 15 maart 2011 Versie 2: 04 april 2011 Versie 3: 12 april 2011

Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex. Versie 1: 15 maart 2011 Versie 2: 04 april 2011 Versie 3: 12 april 2011 Notitie Dakterrassen: Stadshart, Van Galenbuurt, Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex Versie 1: 15 maart 2011 Versie 2: 04 april 2011 Versie 3: 12 april 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding...

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 120008 Bouwadres Nieuw-Loosdrechtsedijk 161 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen

Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen Wijzigingen hoofdstuk 2. Inleiding: - Bouwvergunning wijzigen in: omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen. - In de praktijk zal de welstandsnota waarschijnlijk nauwelijks

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing

Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing Hier geldt een regulier welstandsniveau, zier hiervoor de niveaukaart. Vergunningvrij? Voor een groot aantal ingrepen aan uw woning hoeft u geen omgevingsvergunning

Nadere informatie

Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Reglement op de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Mook en Middelaar 1. Benoeming en samenstelling

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: 13:05 uur K.W. Koster (aanvrager), inzake 120060, Meidoornlaan 21 te 13:15 uur A. Bloem (architect), inzake 120057, Nieuw-sedijk

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 26-11-2013

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 26-11-2013 SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 48 Verslag d.d. 26-11-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Leden: mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 31-05-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 31-05-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 22 Verslag d.d. 31-05-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld:

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120029 Bouwadres Leeuwenlaan 42 te 's-gravenland Soort bouwwerk Reclameobject Rijksmonument

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 14 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

inhoudsopgave inleiding 10 september 2012

inhoudsopgave inleiding 10 september 2012 ir. Henk van den Berg stedenbouwkundige Hanzestraat 14-8713 JZ Hindeloopen -- M: 0653808607 -- E: bergpoor@xs4all.nl --- welstandscriteria Medemblik Kop van de Nieuwstraat : STADHUISLOCATIE inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 voor de gemeente Schagen. Welstandscommissie Schagen

Jaarverslag 2013 voor de gemeente Schagen. Welstandscommissie Schagen 1 Jaarverslag 2013 voor de gemeente Schagen Welstandscommissie Schagen 2 Colofon Auteur: Marcel Heijmans en Mariette Bruin Met bijdragen van: Jef Mühren, Marcel Heijmans en Jaap van der Hout Uitgave: WZNH

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 15-17743 Adres: Lucasbolwerk te Utrecht het plaatsen van fietsenrekken voor de duur van zes maanden 29-7-2015 Commissie: 11-8-2015

Nadere informatie

Individuele woningbouw niveau 3

Individuele woningbouw niveau 3 Gebied 11: Canadalaan Individuele woningbouw niveau 3 Bebouwing De bebouwing in dit gebied dateert uit de jaren 70-80 en de oorspronkelijke functie is gelijk aan de huidige; te weten wonen. De bebouwing

Nadere informatie

Rapport. rijwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden

Rapport. rijwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden Rapport rijwoning voorbeeld-document bouwmogelijkheden 1 INHOUDSOPGAVE 3 Bestemmingsplan Bomenbuurt 2002 2 5 Vergunningvrij bouwen 6 Uitbreidingsmogelijkheden 9 Welstandsbeleid 10 Overzichtstabel BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1.

Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1. Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1. Blz.1 Er is een verzoek ingediend om op een perceel grond op de hoek van de Olieslagweg en de Hengelosestraat een bestaande vrijstaande

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 19-07-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 19-07-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 29 Verslag d.d. 19-07-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

overzicht zadeldaken 24

overzicht zadeldaken 24 24 overzicht zadeldaken 4.3 Zadeldak In de eerste (en grootste) hoofdgroep hebben woningen een zadeldak. Deze woningen kunnen uit één of twee bouwlagen met een kap bestaan. Om het dorpse karakter en een

Nadere informatie

WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT

WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT Secretariaat: Stadsontwikkeling Postbus 8 3300 AA DORDRECHT E-mail: secretariaatwmc@dordrecht.nl Verslag kleine Welstands- en Monumentencommissie 2017

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 5

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 5 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140008 Bouwadres Horndijk 4 te Loosdrecht Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Omschrijving bouwen van een carport Aanvrager

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 06-05-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 06-05-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 19 Verslag d.d. 06-05-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 7

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 7 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie 2 10 mei 2017

HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie 2 10 mei 2017 HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie 2 10 mei 2017 Hamerstukkenlijst voor vaststelling in de vergadering van de Welstands- en Monumentencommissie van woensdag 10 mei 2017. Atjehstraat 62

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk Concept In opdracht van: Ariëns groep Door: HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke ontwikkeling April 2016 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Wolfheze - gemeente Renkum 1 februari 2010 Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Het stedenbouwkundig plan Opgesteld door: Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 13-05668 Adres: Nieuwegracht 19-21 te Utrecht het verbouwen van het rijksmonument, het plaatsen van dakramen, verlagen van de keldervloer,

Nadere informatie

Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1. Postbus AA BERKEL EN RODENRIJS

Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1. Postbus AA BERKEL EN RODENRIJS *U14.13024* *U14.13024* De leden van de gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Datum 23 september 2014 Ons kenmerk

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 voor de gemeente Drechterland. Welstandscommissie Drechterland

Jaarverslag 2013 voor de gemeente Drechterland. Welstandscommissie Drechterland 1 Jaarverslag 2013 voor de gemeente Drechterland Welstandscommissie Drechterland 2 Colofon Auteur: Henk de Visser Met bijdragen van: Rob van Leeuwen en Jef Mühren. Uitgave: WZNH, Alkmaar, maart 2013 Basisontwerp

Nadere informatie