?:&q. Haaltert. ."t$-','.*.:.-s$ Drícmaandelijks tijdschrift Vetnntwmrdelijkc uitgever : R. LIEVENS Tcrlkht 24 .::$?J...- Denderhiutem.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "?:&q. Haaltert. ."t$-','.*.:.-s$ Drícmaandelijks tijdschrift Vetnntwmrdelijkc uitgever : R. LIEVENS Tcrlkht 24 .::$?J...- Denderhiutem."

Transcriptie

1 Drícmaandelijks tijdschrift Vetnntwmrdelijkc uitgever : R. LIEVENS Tcrlkht Kcrksken l Redactie : Diepcweg IS, W50 Haaltcrt K#rtow vrn!ág~:+mdl, Ma Wtat,:.L."t$-','.*.:.-s$. 7-4,.::$?J 'j. Cr,.?:&q L,. Z' Denderhiutem Haaltert Kerksken kldgigem

2 B19 DE INSTORTING VAN DE KERK VAN KE2KSKEN 1ii.j kiiriiien 31 s!í~einl:r in^ niilt v~.)orb i.1 g,.ìnn aiin d,' i-,iniy i l i ~ op /'j ;i{, t- i I i!. dr. ~crk vaii Kerk;.keii liet:: t get:off<,ii. (;eliikliig viel t.11 e;- jeei!' sc.hcidc. s!;ic.\itoi i-crs ei1 h!ct.[,ii ies I~eperki- tc)t mater ii:;.- Ovr3r een paar jaar, i:i 1992, zei!!iet ic'~rkgeboiiw, zoals wij liet :o:,j?:!' i- tic iristorti:i~j kenden, hnridercl jcinr :)!i<: gewees t zi,ji:. Inderdaad werd op 7 september 1892 een aanvang gemaakc met ingrijpenhe verbouwingswerken aari de o~dt kerk, die veel t e klc'i~i gewnrsen w;is 0~11 plaats te bieden anri het grcleiende ;icint,il 5:elnvi:;cn. Slechts een klein gedeelte van de oude bidplaats bleef bewaard. Rest te lierkennen is de zuidelijke bui tenniuiir en de kleine kr~iisbeiik met poortje ilitgevoerd i11 z~ndsteeri~~i~tsel werk. ilok de o~iderbouw van de toren was bewaard gebleveri waarin de aanzet var1 de,cal~ngaten, omlijst met witte zandsteen, duidelij k ziclitbaar was. Deze toren rustte «p vier pijlers in zandsteen waarvan de twee voorste gedeeltel ijk ingemetseld waren in de muren, die de bogen van de nieuwe kruisbeuken steunden. Rij het wegnemen van het pl~eisterwerk van deze pijl~ers, alsook van deze van het kerkschip, in de loop van verleden jaar, werd duidelijk hoeveel verboiiwi~igen zij ondergaan hadden. Met was oi>k goed te nierkeri dat de twee laatste kolo~nmen waren bijgevoegd en dat liet kerkschip slechts reikte tot aan de voorlaatste kolommen die in een halve cirkel uitgevoerd waren en tegen de buitenmuur aanleunden. Tot op heden konden wij geen pl.a~inen terugviilden van de verbouwing van Zij allee:] zouden ons een beeld kunnen geven vnii de oude kerk. Ku kunnen wij slechts voortgaan op summiere schriftelijke getuigenissen van pastoor Van Hoeymissen ei1 zijn opvolger Pauwels. Deze laatste omschrijft als volgt

3 de verbouwing van : Koor en zijkapellen worden nieuw opgetrokken, het achterste gedeelte wordt uitgelengd, de d'lken worden gewijzigd en er wordt een torentje toegevcegd dat toegang geeft tot de hoofdtoren. 1)e hoofdtoren wordt verhoogd en de vensters van het schip krijgen hun huidige vorm en er wordt een nieuwe doopkapel bijgevoegd. De kerk wordt een kruis- kerk : d.w.z. er wordt een kruisbeuk a~jri toegevoegd. E6n jaar na de aanvang van de verbouwingswerkeri waren deze voltooid. De winter was uitzonderlijk zacht, zodat kon doorgewerkt worden. 1)e bouwmeester, Julius Goethals en de aannemer Adolf Herremans, waren beiden uit Aalst. De werklieden gedroegen zich "deftig1' en de pastoor ziet in dit alles de tussenkomst van de Goddelijke Voorzienigheid daar alles zo vlot verloopt. In de loop der eeuwen is er dikwijls a~ln de oude kerk verbouwd en heeft het gebouw door oorlogsgeweld veel te lijden gehad. Zo weten we met zekerheid dat Hollandse troepen de kerk in 1580 in brand staken. Tijdens de godsdienstoorlogen op het einde van de 16e en begin 17e eeuw werd door krijgslieden veel sch~de toegebracht en in 1677 werd nog één van de zijaltaren ontwijd door Hollandse soldaten op zoek naar schatten. Dichter bij ons getuigt pastoor Van Hcie>missen dat, bij zijn aankomst in 1832, de kerk in een slechte staat was. De gelovigen moesten loeken om "uit de drup" te zijn omdat het ldngs alle kanten door het dak regende. De ruiten waren veelal stuk of groen beslagen. Rond 1862 dacht men aan de bouw van een nieuwe kerk. Er werden zelfs 2 verschillende plannen gemaakt : ;én door architect de Noyette, ontwerper van de kerk van Haaltert, en één door architect I)e Perre - Plontigny, die de kerk van Heldergem ontwierp. Beide architecten waren uit Gent en hun plannen zijn bewaard gebleven. Uiteindelijk werd liet de vergroting van 1892 waarbij gedeelten van het oude gebouw bewaard bleven en geïntegreerd werden i11 liet nieuwe geheel. De bouwmeester Goethals heeft tvpisch-neogothische kerken gebouwd, een stijl die toen "in" was en die hij ook toegepast heeft voor onze kerk. Jarenlang heeft men deze stijl genegeerd, thans wordt hij weer naar waarde geschat. Van de hand van Goethals zijn ook de gehouwen van de Aalsters hospitaal - thans ontruimd. Hij was i~nrriers bouwmeester van de stad Aalst.

4 In Kerksken was hij erin geslaagd met weinig middelen toch een harmonisch geheel te scheppen. We kunnen met onze pastoor getuigen dat de kerk mooi was om naar te kijken. Laten we met hem ook hopen dat bij de herstelling het karakter van het gebouw zoveel mogelijk bewaard mag blijven. Een volledig nieuwe kerk zou ons dorpsbeeld onherroepelijk schaden - Kerksken zou Kerksken niet meer zijn. Paul TEMMERMAN., A

5 Gr -. in-litiii?e:;sc:ciii,r was ter: iigiiur tlit :<:e:-,e,- was in het 1.. 1~;i.j \\er-c: ;:ebiiren in (Iudenn-r<!e (;p 13.jaii~l:iri Zijn vader t'!!i! ippe ;'i:? toi:iiis, koopman, was afk;:rnstik: van St. -Cornelius Horebeke eii z <j11 imnec!e:-,!:~si'l~~i:ì beerens stamde uit Parike. :ia de lagere school volgde De Pessemier de humaniora in het College Nctre Damme in Oudenaarde. Mij vinden zijn naam terug in de palmaressen vanaf het scliooljaar liij Nas een knappe leerling. Elk jaar werd hij meermaals vermeld in het "?rogram,e des prix, distributs aus blpvesw. In 1848 ontving hij ondermeer een "prix d'excellence" en een eervolle vermelding in 1 1 vakken (l). Na zijn priesterstudies werd hij achtereenvolgens Surveillant in het St.-Catharinakollege te Geraardsbergen, in 1858 onderpastoor te Steendorp, in 1861 onderpastoor te Moerzeke, in 1868 onderpastoor te Zomergem en in 1879 onderpastoor in De Klinge. Het resterende gedeelte van zijn ambt vertoefde hij te Haaltert als pastoor. Aangesteld op 8 november 1882 d0or.e.h. Bracq, Bisschop van Gent, volgde zijn aanstelling door E.H. De Blieck, Pastoor-Deken van Aalst op 19 november. De inhaling moet spektakulair geweest zijn, althans volgens de verslaggever van "De Zondagskrant". (2) Hierna het proza. "Haaltert, manhaftig Haaltert! Wij moeten u geluk wenschen en u bedanken! Indien uw gebuur-parochie Kerkxken en hogerop St.Lievens-Essche, zich dees jaar voor Hemel en aarde verdienstelijk hebben gemaakt, met de Gulden Jubeliefeest van hunnen ouden en teergeliefden Herder zoo glansrijk te vieren, gij, o Haaltert hebt zondag aan Aalst een troostend en ver- heffend schouwspel gegeven (l) Archief van het 0.L.Vrouwecollege Oudenaarde (2) De Zondagskrant - 26 nov P. Daensarchief Aalst.

6 "Terwi,j? de Vrijrnetsers e11 Vrijdenkers, geliol.pe~i door verl~lindde en afvallige Christenen, terwijl zij hi>011 en ~rii;icid, veracfitirig en 1~:;ster werpen op 't Geestelijk kleed en a1 die het weerdiglijk dragen, terwijl z ij liet hrood gillen nemen uit den nionci uwer Priesters, oindat deze, als ware Herders, als echte Vrienden, de kinderen ui~t d'fianden der goddelaos- iieid rukken en bet-io~iden, terwij l tegen ' t Kathol iek Brlgeriland een ware Kerkvervolging wordt ingericht, wat hebben wij zondag in Aalst gczien, vanwege de bevolkiii~: van Haaltert : 't is te zeggen : van wege een deel der bevc:!ki~ig van den I~eiriiddelden stand, maar al d'ander, vrouwvolk eii rnansvn l k, kinders cri gri~,j snards stonden ' t Haal tert hunnen Pastoor rif te w;ictitcn eii zi,jn hen1 gevolgd tot in de praclitige kerk, om aldaar zijnen eed vnri grtriiuwheid aai1 de Kerk bi j te wonen en {net hen en viror hem hun eerste gehed te storten. 't Was rond half twee dat de straten van Aalst ingenomen werden door een stoet van riiiters en rijtuigen, gelijk men er nog nooit in Aalst een dusdanige lieeft gezien. Wel~ke deftige en uitgelezene stoet! Baron L'an Iiiirribeeck, lcomt dit zien, en geeft uw vaan af, want nimmer «f nooit, al leeldc gij hiir~derd j~~reii, zul~t gij Vlaanderen tenonderen kri;jgeri. Zi~et eens die nienigte flinke ruiters, die groote vlag, opgerold, maar die za1 zwieren en zwaaien, zoodra den Herder den grond Haaltert betreedt, ziet, die ontelbare rij tuigen! Hoe kan eeii P:irochie dcit alles te znnieri brengen! Naai-, al de peerden en rij tuigen van fla~iltert zijn daar, om den Herder te verwillekomen, in te Iialen en liaar zijne Paroctiie te voeren ; ziet daal- op 't einde i r i de rij tuigen gezeten, al die aclithare Personen, die in hun Gemeente een ambt bekleeden, 1,eden van den i\rnienra:id, van den Kerkraad, leden van den Gemeenteraad! de dienstdoende 15iirgemeester '1. van i~ns Arrondissement Fl. Roelciridts, de j eugddiege Reliresentarit de Sadeleer, en dan een rijtuig 't prcichtigste van allen, omringd ei1 gevolgd van een eercwacht niet bandelieren en armbanden in gerl en wit, de Pauselijke kleuren - want 't geldt hier een Katholiek f-eest. ll»or geloof en V;iderlaiid! dit was ten allen tijde de leris der Bel~gen! En om een ged:iclit te geven vcin den stoet, zullen wij zeggen dat- g'heel de lengte viir: dc. Polltstraat oritoereikend wcis, om die flinke r-uitersbende en die 60 rijtuigen te bevatten. Ka eene wijl in de stad verbleven te zijn is de stoet voortgetrokken de Kerkstrant en de?larkt op en nadat in het prachtrij tuig de %EB Ileken had plaats genonen met clen ER De Pessemier, Pastoor van Ihaltert, zijne twe? geti.iigen de EI1 I)e Pecsemier, Pastoor van Steenhuize en de EH Simoens, onderpastoor van Aalst, dan begon de triomfante- lijke 011toc1it riaai- Haaltert.

7 Op 't grondgebied der Gemeente werd de nieuwe Herder hartelijk en eerbiedig verwillekomd, aan het Dorp verwachtte hem een uitgelezene groep van maagdekens, om hem kerkwaarts op te leiden, alwaar te midden van eene ontelbare menigte de Kerkelijke ceremonie der installatie plaats greep. De feestelijkheid werd te midden der algemeene en ongestoorde Eendracht gesloten in de Pastorij waar de verschillende Overheden der Parochie, in naam van alle Haaltenaars, door hunnen Eerweerden Herder ontvangen werden. Haaltert heeft zijn Geestelijk Opperhoofd ingehaald, gelijk het te verwachten was. 't Haaltert zal de Priesterlijke Zending eerbiedige hulp en vaste genegenheid ontmoeten. God geve dan EH Pessemier 'een lang en gelukkig Pastoorschap tot vrede en welvaart van g'heel Haaltert, want de Geestelijken komen niet om te verdeelen, maar om te vereenigen, niet om te kwetsen, maar om te genezen en indien zij waakzaam zijn om de wolven van den schaapstal te verdrijven, uit plicht van hun ambt en oog uit priesterlijke gewoonte, ze verstooten d'afgedwaalden niet, die rechtzinniglijk terugkeeren en leed hebben dat zij vroeger den schoot hunner Moeder de H. Kerk hielpen verscheuren. Nogmaals proficiat aan den Herder en aan de Parochie." De Pessemier kwam terecht op een gemeente waar een liberaal bestuur aan de macht was. Nergens kunnen wij ontdekken dat er enige onenigheid zou geweest zijn tussen de Pastoor en de Burgemeester Van Meldert. In 1908 toen de Katholieke partij de volstrekte meerderheid behaalden bij de gemeenteraadsverkiezing noteert de pastoor zonder kommentaar : In de laatste Gemeente-kiezing heeft het Katholiek bestuur zich gans vrij gevochten. (3) De Haaltertse dichter, Victorinus Van de Weghe (4), een vriend van de Burgemeester, gaf onder vorm van een gedicht goede raad mee voor de nieuwe pastoor (3) Liber Memoriales-Parochiaal archief (4) Victorinus Van de Weghe, Haaltert 9/1/ Laken 11/4/1890 Meer over deze dichter in "De zalige stonden van een soms verloren uur" L. Meganck - Uitgave Heemkring Haaltert 1984.

8 H i j de iiili,ilirig van oiizeii Pastoor. 1:erwaardt~ iiiciii, ooi- ' t iieedrig dorp gekozen 'fot girls der kudcl(~, die gij, niet woord en daad?loet leiden diior de wei, vier grond, bij rozen liri \,c-iedz:iaiii grcis ook,;i i.tkriiid groeien J a;it ; Oi door lict veld, ~ci;ir veel staat af te wieden Voor de :irnit. sctial~eri u tliniis toevertri)iiwd ; i:erw,iardc niiiii, u nioe t i k "wt~llíoni" birdeii!li 's (lei-p,jes ii;i:ini, <[;!t op uw wijstieid hoiiwt ; \<c. l kiini, Iicr(li~r, 1irt.iig c-iii-; niedc Hier en \.ercler Kust en \,rede!.ia rust ei1 vree,, wij tiehheii die zoo iioilig.'\ls 't kcirig 11roi)ti tl~it c~iis de laiidboi.iitl scilierikt ; iì~iiit wrok eii nijd, clat Iiel~sche koppel, 11ood zicl~ Wel eens 1:ic.r iian, cii de Eendi-aclit werd gekrenkt ; lrerdr i j i d;?t spook en tr:iclit iii aller iiarteii tiet zalicl der broedci-iiiiii te st ruoieii, daii Zal ieder weer vergeten lioon en smjrtcii, l.:eii jiliciit.11 blij : "zie wat lier Pastor kan!" 1-ii de ster der I<iist ei1 vi-ede 131 ikkert, Iierder, lijer ter stede. \'ei-di-a:igz.~;iiiilieid, (i w;i;ircle rniiii, is zekei- l)e grciiitsttl deiigd die gij liier plegeii moet ; 1iidit3ii ::ij LI %e;~t i!lk ;i;iiihieclt sleclits 111s w~iiii-lit'idss~,reeker, vii:i oiis : "ii~it is lieer pastor goed, 11i.j, {iie ' t vt~rdo~~lcle sc!i;l:11) (11s rader I:ii \.ol)i- (Seii l i j cler ;i1 s weldoener st;i,it, llij, die voor 't g;iiisciie dorp als v~itlei- Ue ~tri.c~iidt.ii Iic.c.1 t d ie 't grillig i?oc>dlcit sliint. (;i.j l ~reri~c, l~t'rder %I>C> ons mede llier e11 ~u~i~rcle:- Rust cri vredt'!

9 Zeg niet den boer : dat weetlust i? een zonde I);i: vrijfiridsziri den tieniel kiiii niisliagen ; f! leer liem niet dat hij voor ziekte of wonde Bi-j 11edev;inrt genezing moet gatin vriigen ; O spreek tien niet van 1,oiirdes of Salette ; 'let ziilke sprookjes komt gij wis te l.i:it I'erbied hem niet dit boek (>f dees g~izette lici,iriri zi.j;i plicht, zijn recht te lezeii stnnt \;,int liit~rmede Hier en vercler Brrngt gij, herder Kust ~iocti vrede! i.:r zijn ir-i 't dorp zoo nieriig sc1in;imlc lieden Eie te beklagen zijn, wier bitter lat?!en soms liiet kent. Hiiri IiiiLyie biedeii Iri tiet geheiin is dubbel w;!cird viicir God! Eli vroeg men u : "voor mi-jrie ziele 1;i;ifnis Bestel in honderd missen na mijn dood" in uwe plaats, zou ik, wat eel en braaf is, Hem raden : ";;eef den cirme liever brood". Gcliiedheil, lierder, Voor dat woord ; Nooit hier werd er zoo'n gehoord! Ons dorp bezit een sctioc~l naast uwen tempel ; Geb~~uwen waar eenieder fier op is ; Van 't Evangelie leg op dees den stempel ; I)e kennis zoekt ons kroost in geen, -gewis Gesteund op waarheid en dier zuivre gronden Met al het schoon en goed van 't eeuwig recht ; Dus 't woord van God zul~t gij in dees verkonden, In 't andre leert men burger zijn - geen knecht! Zoo, niet verder Dan uw kerk, Gaan, heer herder, Uwe werken!

10 Naast de zorg voor het geestelijk welzijn van zijn kudde werkte de pastoor ook aan belangrijke realisaties nl.: Gesticht voor armen en wezen. Ile eerste steen werd gelegd in het najaar Negen zusters zorgden er voor ruim 80 personen. In september 1893 stichtte hij de "Onderlingen Bijstand" met 90 werkende leden en 81 ereleden! De parochie breiddc voortdurend uit en De Pessemier kreeg zijn 2" Onderpastoor. Hij zorgde eveneens voor twee woningen voor zijn kapelanen. Op de Bruul stimuleerde hij de bouw van de mooie St.-Jozefkapel en hij bewerkstelligde de restauratie van de kerkhofkapel in Om de verre verplaatsirig van de kleintjes uit de Eekent te vermijden kwam in 1904 de Ekentschool. Het 50-jarig priesterschap, waaronder 25 jaar apostolaat in Haaltert, was voldoende voor de Haaltertse gemeenschap om een Jubelfeest te organiseren in Het dorp was in feest! De huizen waren bevlagd en i11 het dorpscentrum hingen honderden uit papiergemaakte rozen en guirlandes. Talrijke jaarschriften sierden de huizen. De Herder kon zich vermaken met tipische spreuken zoals :.Ja, nu zingt Rotvink weer helder, nu luidt Botvink wat felder, bij zijn opperpriesters feestgetij - Farn. Matthijs. Leve lang de welbewaarde jubelaar, vijf en twintig jaar Herder van 't schoon Haaltert - Fam. Baeten Remi. Mocht Nelens winkel vele jaren tijd hierna voor zijnen jubelaar fijne stukken leveren - Fam Roelandt. Mijn penceel kleurt voor uw jubelfeest, lieve ieverige jubilaris, dit jaarschrift - Fam Ed. De Meyer. Yeesters en leerlingen allen wenschen U, geluk, ware vree - de jongerisschool priester sinds 50 jaar, waar De oud geworden pastoor laat het meeste parochiewerk nu over aan 7ijn twee onderpastoors. Zijn geschrift wordt minder vast en er komen steeds minder noteringen in het dagboek.

11 De gezondheidstnestand van de 82-jarige priester gaat achteruit. Ln 1914 tekent hi.j np : "met mei naristaande missies door de Paters Redemptoristen - Ik zal waarschijnlijk die dagen van zegen niet meer beleven... Fiat volun tas tiin, Dominee - Ondanks zijn pessimistische visie n.vilikte hi.j de oorlogsjaren nog niec. De Pessernier geeft weinig kommentaar in de liber, alleen : "met heginscl van ALI~LIS~LIS begon hier in ons land een oorlog ei1 duurt ring...l1 en in 1915 : "de oorlog diiiirt..voort..it?<j opvolger Eli Van der Mijnsbriigge scliri.jft : "Den 2" rioveniher 1918 is godvruchtig i11 ciei~ Heer c->ntslnpeii oni lu3o 's niorgeiis de EH Eiigenius I)e Pessemier jiedureiide 36 jli;ir liastoor te ~aaltert". Zijri testanient luidde : Ik geef de sniii v~ri tweeduizeiid frank met last : 1) de twee eerste jaren na mijn overli.jderi alle niaiinden een soleninele mis tot mijne zielerust 2) gedurende 25 jaar o11 mi.jn sterfcliig een solemneel jaargeti-jde.l1 Haaltert verlnor een zielenherder die enorm veel werk presteerde vooral wat betreft de binneninrichting van de herbniiwde kerk (5) doch ook het geestelijk welzijn van zijn parochianen lat; lieni nauw atin liet liiirt. Pastoor J. 1)e Brouwer typeert hem als volgt : "een priester van zijn tijd en voor zijn ti.jdl'. De Pessernier was guitig van aard, joviaal met zijn parochianen die hij de, soms harde, waarheid mocht zeggen. "Op de preekstoel kort en goed, in de biechtstoel zacht en zoet, voor 'n korte nis zijn wij gewis" was een gezegde dat hij navolgde. Het was algemeen geweten dat hij zijn onderpastoors aanporde hun mis zo kort mogelijk te houden. "~et kaarsvet is te duur" voegde hij er lachend aan toe. Willy DE LOOSE (5j Zie : Bijdrage tot de Geschiedenis van de St. Gorikskerk van Haaltert 6"jg. n

12 DE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS VAN HAALTERT (1) Vooraleer de archeologische vondsten uit Haaltert chronologisch per periode te behandelen, w i l ik de methoden en de bronnen die deel uitmaken van een dergelijk onderzoek nader toelichten. Daarna zullen de verschillende chronologische periodes aan bod komen : van het Paleoliticum tot de postmiddeleeuwse periode. I. BRONNEN EK METHODE In dit eerste hoofdstuk behandelen wij twee belangrijke aspecten van dit onderzoek, nl. de bronnen waarover wij beschikken en de wijze waarop ze verwerkt worden. Daarnaast worden de problemen behandeld waarmee wij geconfronteerd werderi tijdeiis de verschillende stadia in het bronnenonderzoek 1. Het terrein : Het terrein vormt de belangrijkste bron voor de gegevens en moet zelís als ;riige bron gezien worden voor de vroegste tijden tot en met de Knrneinse periode (1). Informatie betrekking hebbende op de post-romeinse periode, gei i1 trserd iiit.indere bri>nr-ieri dan het terrein, moet voor zc7veel niogel ij k geconfronteerd worden met en gecontroleerd worden op het terrein zelf. Aldus komen wij automatisch bij de belangrijkse bron, het terrein, met z i j ri beperkte nppervl akte, toegankelijk voar prospectie. Yet de toehcinkel ij kheid van het terrein bedoelen wij : van de "l$ 11'4 die de totale oppcr~l~ikte van de gemeente HL1altert omvat, ~ i j n er ongeveei 568 ha llindb~~ii~.,~ip~;erv1nf te en 13 ha beboste oppervlakte i). Hierbij mot t wel (1) Onze streken bevat ten wel brorinen die teruggaan t ~ de ~ Konieinse t periode. Nen denkt, ~3an het bekende "lle Bello Gallico", geschreven door.iulius C<ies,ir. 001; Tacit~is lieeft geschreven <>ver orize gebieden. Deze werken treden evenwel niet in detail voor het grondgebicd van Haaltert! (L) A. Louis, 1962, p. 65.

13 12 opgemerkt worden dat deze cijfergegevens afkomstig zijn van een onderzoek uit 1962 en die wellicht vandaag niet meer zo relevant zijn (3). Voor het overige wordt de toegankelijkheid voor terreinonderzoek beperkt door de aanwezigheid van wegen, spoorwegen, sterk verspreide bewoning en ook door het aanleggen op grote schaal van sociale woonwijken. Soms verdwijnt een gehele kouter onder deze moderne infrastructuur (4). Deze beperkte toegankelijkheid belet ook dat bepaalde gegevens, uit andere bronnen, niet getoetst of aangevuld kunnen worden op het terrein zelf. In Haaltert b.v. is er sprake van een houten molen die in de Eerste Wereldoorlog verdween. Nu laten enkel de "Molenstraat" en de "~oleveldstraat" vermoeden dat daar een molen heeft gestaan. Het aarden molenlichaam werd volledig weggegraven en in latere jaren werd deze plaats overbouwd. Naast een beperkte toegankelijkheid van het terrein zijn er menige die de prospectie zelf nefast beïnvloeden. In de eerste plaats is de oorzaken toestand van het terrein zeer belangrijk. Akkerland is het best consulteer- baar en levert bovendien de meeste archaeologica op. Hier moeten wij wel rekening houden met het seizoengebonden karakter van de "akkerprospectie". Deze is nl. enkel toegankelijk wanneer de akkers braak liggen of de kiemende gewassen nog kort zijn. Als wij hieraan een tijdsduur moeten vastknopen, kunnen wij zeggen dat augustus-september tot april-mei de periode is waarin men een akker kan betreden met het wetenschappelijk doel van prospectie. Ook met de weersomstandigheden moet rekening gehouden worden. In de periode voor een goede veldprospectie kunnen moeilijkheden optreden zoals over- vloedige neerslag, die de akkers tot modderpoelen omtovert. Bij vriesweer is het onmogelijk de archaeologica te recupereren en bij sneeuw kan men zelfs de vondsten niet meer zien liggen. Wanneer men daarentegen prospecteert in de zomer kunnen de velden er bij langere droogte stoffig bij liggen. Dit beïnvloedt de zichtbaarheid nefast. Als gevolg van deze factoren zijn alle akkers in het researchgebied slechts eenmalig geprospecteerd. Onze prospectie is dus vrij onvolledig want een dergelijk onderzoeksgebied kan slechts na jarenlange prospectie sluitende resultaten opleveren. Deze prospectie heeft dus slechts een fractie opgerakeld, een fractie zonder context. Een andere factor die het terreinonderzoek bemoeilijkt, is de slechte zichtbaarheid op sommige terreinen zelf. Bij maisvelden gebeurt het b.v. dikwijls dat men de akker na de oogst braak laat liggen voor de rest (3) J. Gerits, 1985, p Haaltert wordt omschreven als een landbouw- maar vooral als een woondorp in de Denderstreek. (4) B.V. de sociale woonwijk in het Herenthout en de verkaveling van de Middelkouter.

14 van de winter en deze pas in de lente opnieuw omploegt en bewerkt. Dit gebeurt ook bij akkers met groenvoeders. Niettemin heeft de prospectie van dergelijke terreinen resultaten opgeleverd, b.v. wij hebben op dergelijk akkers een Romeinse concentratie geconstateerd in het zuidoosten van Haaltert. Ook de terreinen met bloementeelt vormen een probleem, daar deze percelen zelden braak komen te liggen. Ln ons onderzoeksgebied komt dit zelden voor, zodanig dat deze moeilijk te onderzoeken oppervlakte beperkt gebleven is. Een andere cultuurgewas in dezelfde zin is het Engels maaigras. Dit wordt geoogst en eventueel in silo's opgeslagen, maar de akker wordt niet omgeploegd. Men laat vervolgens het gras opnieuw opschieten, zodat men gedurende één jaar verscheidene opbrengsten heeft. In dit geval kan men dat terrein enkel onderzoeken met de methoden die toepasbaar zijn op een weiland. Globaal gezien wordt het onderzoeksgebied opgesplitst in drie grote sectoren : 1. De akkers Hierop kan men vrij goed de oppervlaktevondsten recupereren. Het is daarom ook de belangrijkste groep bij een prospectie. Naast de archaeologica zijn soms bodemverkleuringen zichtbaar. Dit is in het bijzonder mogelijk op heuvelend akkerland, waar men op bepaalde plaatsen een volledig overzicht heeft op het terrein. Bodemverkleuringen waarnemen op vlak terrein is moeilijker, voorals als het om geen uitgesproken verkleuring gaat. Tenslotte zijn er de denivellaties. Oudere denivellaties zijn niet of moeilijk te achterhalen aangezien ze door veelvuldig ploegen van de akker verdwenen zijn. Recente denivellaties, o.a. een bomkrater uit W.O. 11, kunnen wel geattesteerd worden. 2. Het weiland Deze groep levert weinig of geen archaeologica op en dit omdat enerzijds enkel in molshopen, kale plekken en eventuele drainagesleuven dient gezocht te worden en anderzijds omdat eventuele scherven door aanwezige dieren (koeien, schapen, paarden, e.a.) zeer snel vertrappeld worden. Soms gebeurt het dat de dieren het jaar door op het weiland verblijven en in de winter en lente ter plaatse worden bijgevoederd. Op de weide zijn soms verkleuringen waarneembaar, hetgeen vooral door luchtfotografie ontdekt wordt. Op het terrein wordt dit ook wel terdege gecontroleerd en het kan soms rare besluiten opleveren. Zo kunnen b.v. circulaire structuren niets anders dan cirkelvormige trajecten zijn die de landbouwer met z'n tractor gereden heeft bij bemesting of bij het hierboven vermelde bijvoederen. Bij het laatstvermelde

15 gaan ook de dieren het gereden circuit deemoedig volgen. Een weide kan belangrijk zijn voor denivellaties. Dit kan het best worden waargenomen in nattere perioden of bij het smelten van sneeuw. De perioden die het best voor prospecteren van weilanden in aanmerking komen, zijn de winter en de vroege lente. Dit heeft verscheidene redenen : voor het overgrote deel zijn er geen dieren aanwezig en de zichtbaarheid van het terrein is beter. Het gras is kort, waardoor molshopen en kale plekken beter op te sporen zijn. Meestal zijn de molshopen ook goed beregend. 3. Het bos In dit gebied heeft men vooral populieren met enkele elzenhakh«utbosjes en elzenonderhout, verspreid in de beekvalleien (5). De populieraan- plantingen zijn in de loop van het laatste decennium sterk gestegen. Voor de gemeente Haaltert bedr'lagt de oppervlakte b05 19 ha (6). in een bos is tiet moeilijk prospecteren, ldat staan iets te vinden. Toch k,in men soms denivellaties waarnemen of aan de hand van oude bronnen anomalieën in het boslandschap vaststellen. Een laatste en niet te verwaarlozen onderdeel van de prospectie is het controleren van graafwerken, her en der verspreid in de gemeente. Concreet bedoelen wij o.a. maïssilo's, heel dikwijls gesitueerd op de rand van een akker of weiland. Rond zo'n silo is een diepe gracht gegraven. Deze kan, net zoals de opgeworden aarde, materiaal bevstten. Soms kan z~>'n gracht een bodemverkleuring aan het licht brengen. 'Indere graafwerken zijn funderings- sleuven voor huizen, kelders en drainagesleuven - dit voor weiland -, openbare werken, uitgebaggerde grachten, maar ook individuele personen die grn,ifwerken om welke reden ook uitvoeren i11 hun tuïn. l)t' heer i,. I)e Cutter ontdekte een aantal Romeinse tegulne eii imbrices bij het graven van de kelder van zijn woning. i11 deze vornien vnri graafwerken kunnen interessante gegevens opleveren. >leestal is er geen conttxt aanwezig, maar wij mogeii dit ni~~teriaal niet terzijde laten liggen. Tot slot moeten wij de toegepciste methcde, de motivatie en de -P subjectiviteit van de onderzoeker nader toelichten. Mer, moet in dcht nerneri dat bij hevige regenval of koude de onderzoeker bewust of onbewu;t zij13 tred z ~ versnellen. l Hij zal ook minder geconcentreerd het terrein onderpoeken. Goed detecteerbaar materiaal, zoals rood gebakken aardewerk, zal hij sneller oprapen dan de archaeologic,i die moei1 ijker van de grondkleur te onderschei den zijn, (5) A. Louis, 1962, p. 67 (6) A. Louis, 1962, p. 65, tabel 5 (13). Opgesteld in 1950.

16 zoals grijs gebakken aardewerk. Let er ook op dat hij onbewust zijn aandacht zal coespitsen op datgene wat hij belangrijk vindt, b.v. silecartefacten of Romeins materiaal. De onderzoeker is subjectief! Wij moeten ook rekening houden met zijn onwetendheid, met het feit dat Iiij nog niet geoefend is, vooral hij de aanvattingsfaze van zo'n onderzoek. Ook hier geldt liet gezegde : "A1 doende leert men". Wij mogen dus zeker stellen dat er een grote dosis concentratie nodig is om keer op keer een ander terrein of andere akker te propecteren. Een ideale prospectie onder ideale omstandigheden en volbracht met een steeds even grote concentratie is überhaupt onmogelijk. Het terrein is dus de helangrijkste bron, maar uit al deze factoren blijkt het tevens de moeilijkst te onderzoeken bron. Bij het bekijken van onze onderzoeksresultaten moeten we dit steeds voor ogen houden. Bibliogrnf ie : - I,OCIS, A., Bodemkaart van België, verklarende tekst bij kaartblad Ninove 86 E, Gent, GEKITS, J., Gids voor Vlaanderen. Toeristische en cultuur-historische encyclopedie van de Vlaamse gemeenten. Uitgegeven door de Vlaamse Toeristenbond, m.m.v. de Kredietbank, Antwerpen, Meganck Marc.

17 DE CHOLERA TE DENDERHOUTEM IN 1849 In vroeger tijden beheerste de mens maar flauwtjes de natuur en natuur- elementen. Eeri lange beschavingsgesctiiedenis bracht ons geleidelijk tot de uiterst verfijnde technologieën van onze dagen. Ook inzake gezondheidszorg is de mensheid er sterk «p voriruitgegaa~i, vcoral tijdens deze twintigste eeuw. Tal van erge besmettelijke zipkten kreeg de mens onder bedwang. Nieuwe gesels zoals aids, steken echter in deze moderne tijd de kop op. Maar laten we even bekijken hoe (,&n vreselijke kwaal in ons dorp, zoals trouwens in vele gewesten, lelijk huishield in 1849, dus een kleine anderhalve eeuw geleden. We hadden toen af te rekenen met de cholera. Deze ziekte maaide op korte tijd talrijke mensen weg, jongeren zowel als volwassenen. Kdt was dat dan eigenlijk voor een kwaal? Het is een besmettelijke ziekte, steeds door besmet drinkwater of geïnfecteerd voedsel overgedragen. Zo verspreidt zij zich uiteraard gemakkelij k en snel in gebieden waar de gezondheidszorgen nog zeer precair zijn. De kwaal uit zich door herhaaldelijk braken en diarree. Dat brengt snel deshydratatie of hoog vochtverlies in het lichaam mede. Vaak volgt de dood na enkele dagen, soms zelfs na enige uren. In die tijd was er nog maar weinig gevonden om de kwaal afdoend te bestrijden. illfons De Coik, de Herdersemse volksschrijver, vertelt ons op een pittige manier wat hij bij de grote plantkundige Dodoens aantrof ter bestrijding van deze ziekte : "... verkensgras, taailing of trijt ; de tormentill:?, aalbessen en sleepruimen. 't Sap van verckensgras gheneest alle buyck-lciopen ende bijsonder desulcke diemen cholera oft het Boort nt-ienit, wanneer inen met overvloedig braecken ghequelt is, ende te snemen oock niet eeiieii grooten vloet van onder". (Dodoens blz. 15;) (1) In 1961 verbreidde de cholera - epidemie zich vanuit Azië (India, Celebes,... j naar het Midden-Oosten, sommige Afrikaanse landen, tol zelfs in tropisch Blrika. Besmette reizigers, v»»ral luchtreizigers, voerden de ziekte weer in 1971 in West-Europa in. (2) (1) Volksgeneeskunde in Vlaanderen. A. 1 ) ~ Cock (L) Zie "Codex ~edicus" - 6e druk. Uitgave Elsevier 1975.

18 R i j ons weten heeft de 1,iatste epidemie van die aard in ons dor11 gewoed in liet midden der viirige eeuw. Het werd een ware rnnip! Oiiderpastc~or I)e Roeck iioteert liet t2crste geviil op i jiirii I)e woon- plaatsen der meeste slai,litoìler-s : Seke (iiu de Poel). t>l;iets (nu I)orp), wijzeri voorzeker op tiet gebruik van besmet drinkwater. ])i t trof men zeker anri in water vaii beide pub1 ieke wnterponil~eii die zich maar op kleine ~iistaiid van rnc:k;i;ir- bevonden. Ei'n bevond zich bij het begin van de ilolen- eri Adv. I)e Hrickerstraat, de andere op liet I)nrpspleiii, reclitovcr liet huis-je v~iri vel dwnchter Pol Van Kosseii-\dijn;int. Veel Inter zoii liet blij ken dat beide wcitervoorzieriingen grvnarl i,j k drinkwater bevatten. Per wijk volgeri riu de s1,ictitofst.r~ die toen ;i,in de kwaal bezweken. 1. l3i.j de "Reke" ofte POi<L..Judociis l)e Ge::ter : 48, j. l inriciiwever ; inan van Sofie Ccillebaut, ii~i eerst getiiit~d geweest te zi-jii met ilaria Penne ; hi.j was de znon van I'etrus x Maria.\gneessens ; t1i.j overlcled op 8 juni ; iip 9 jiliii overleed.jan-b'iptist (;hijssel:;, 54 j. wed. vaii Fidelin Var: Ftalder, man van lilarin-cath. Lle Consetli ; op 5 augustus : Maria-ilnna Elskens, 50 j. wed. Constant Corteman ; dorhter van Adriaan s Petronilla Hautman. op h aiigustus :.Jiidocus Steppe ; 67 j. dagloner, wedn. hnna-maria Nieulant ; zoon van Cliristiaan x Albertina Moock. op 10 aiigi~stus : J,udoviciis (hubert, 66 j. man vali Constantia Steppe ; zoon van Petrus x Catharina Cobbaert. op 10 augiistus : Amelie Van Schelvergem ; 17 j. kantwerkster ; dochter van Petrus x Angela Scheerlinck ; op 11 augustus : Christina Ue Schutter ; 55 j. landbouwster ; wed. Petrus Van Snick, docliter van.loanries x Florentina Vijvermtin ; op l2 augustus : ïlieophiel Muylaert ; 29 j. landbouwer ; man van Maria Vari Snick ; h ij overleed iri het tiiiis van zijn schoonmoeder ; hij was de zoon van Joannes x Isabella De Cock. op 12 augustus : Cnnstantia Steppe ; 62 j. wed. Ludovicus Goubert ; deze spinster overleed twee dagen na haar man ; haar broer was op h augiistus overleden. op 12 augustus : Ferdinand Wijnant ; 46 j. ongeh. Landbouwer ; zoon van Joannes x Petronilla Van Landuyt. op 17 augustus : Theresia Steppe, 14 j. dochter van Judocus, die op 6 augustus was overleden, en van Anna-M. Nieulant.

19 011 li ;nigustiis : Petrus \':in Sclielver-gen] ; 47,j. (iiigliiner ; i:i;iii v,jn L\~lc;eli~i;ì Sctieerl iiick ; i:i)[)ii vt~ri ber~i~~rd x AA~i~i;i-?l. Nliyl ;it:rt ; (ctc. Hili-g. St. geeft Iierii 52 j.) zi,jii docliter overl~c~d eeii week vt5~51- Iii>ni. o11 8 jiiiii Vijverm;iri. :.lucl~~ciis \%'i i ti,iii t ; 20 j. ciii;:c.li. ~ooii v,iii.\in;iiitiiis :.:.luclt%c,i 3. l:] de wi-jk lla~\l,. up I) jiirii i!o;!itc.r : I.'loreiitirin Hrewee ; vrt)iiw vciri ~iozeï?iii>,l:iert ; sl)iristet- ; vaii,\nicinci u.judoc;i De Vos. "1) dezelfde d'ig, 9 jurii, r~verleed dc Y-.j;ir i;:e Hrew~~, nl.?lc~ri;i-'iegid La YLI~I~I~I-~. 01).!J j (111 i : Nar i i~-'tl~e res iii bleys ; >Y di)c,liter v~iri Florent iii~i j. werkvi-oiiw ; vrollw vil11 Fr;iiis \';i11 c1c.r Bii,st c.11 clocliti~r v;iii.i;iii-b:ipt ist s (:,itli..\ncknei-. op 30 jiiiii : J;iii-H~111tist Reclaiit ; 57 j. dc~gloiier ; 1n;in L~;III )\lbertiii;~ Iour ii~ii i eii ai)ctii viiii..... s?iiit-iii-i:;ittiiit-iri:~ (:;ipi>eiis. ()!I 3 j111 i : ;\II!;us~])LX (;i'::ter ; O -j. zr)oii V;III ~Ji~;iriiies x F>liilip[~iiiii I)e Seiis..juli lict 111-0~~rt.je v,i;i de? vori;cj : l~r~ins 1)e (;e?.t(?r ; -6.j j111i : (;;iroi~is I)v \'~iyst ; 67 j. gel,. te,\ellst ; d;xgl(~iier ; wclii. Corist~i~iti~i J-ie~~eris ; ze~oii vi~n,iegit1 Liis x l\~i~ia -1. >l~iyl;iei-t. UI) l i aii;!iictus : i:orrieli~i~;,\rijs ; gel,. te Seder1i;issel t ; wdri. v;iii!iiiri;i-~jozei;i Sclieerlinck ; 53.j. zoc21i VCIII ~~etrl~s-~jo,i~irics x,iiic~riii;i!lei:,iiick. (11) LJ ;iugil.=tils :!Inria--Petroii ill;i Ile Geuter ; cl~iql~~~iii~tt~t- ; +O i. ongeli. dochter v;in,\egidiiis >. iltirici-jiidoc;~ Sc~lieerl iiic~k. op 17 augiistus :.:iidoc;i?.;i11 Ili->r-l,e ; íij j. wed. i\dri;i,i~: I.;i~):ifie ; spiiister ; dochter van.l~iili)ciis x 'l'lieresi;~\:;iii iler (;iiclit. op 30 ;iugustiis : Carolus-I,~idovic~~s l)i' (;l;is ; 2 j. zooiitje v;11i Fr;iiis x,lmel ie I,ep;ige, tleigloiic~t-. 01) 12 htjpt c~iiil>er :!l~iri~~-~jiidc)ce~ \';in \'iierenhergli, ili)ctitel-t je vaii.itiii-b,ipt is t x Sof ie \I:iii deli,\bl,eele ; Iciiidbi~uwers. h. Op de "l'liictse" (nu het 1)ORP) op 3 jiiiii : 4l;iria-.Jozeí;i Froniont. (lje Kiirg. St. i;c!:t : l.'erinori).!c) j. ongeh. zoiiri v;iii Frans en 7tiere~i;i 1i:ies. op h juni : Frcins Froinont (= t'ermoii) 46 i. nr1,eidt.r ; in<in vnii 'Tliet-esiii Raes eii zoon v;iii Aclri;i;in x Fr,iiic i si,ii I1r;iet ; Iii i o\'ei-lec:tl 3 d. iii1 z i.jri 18 dochtertje.

20 op 7 juni stierf ook de moeder en echtgenote van de vorigen : Theresia Kaes ; 47 j. spinster ; dochter van Cyprinnus x Joanna Cathariria Temnierman. op 12 augustiis : Kosalie Ghijsels ; 24 j. ongeh. dochter van Frans x Amelie Arents. op 12 nugiistus : Maria-Ttieresia Van llarnrne ; 59 j. laridbouwster ; geb. in Woubrechtegem ; erhtjienote van de "waschlictitmaker" Jan-Biip t ist De Cock ; z ij was de dochter van Philip x Carolina Bogarrt, voortieen kostt,r te 1)enderhoutem. clp 12 augiistiis : Albert De Cock ; 13 j. linnenwever ; ongeti. zoon vari Jan-13~1p tist en vari de op deze1 fde dag over Leden Maria-Ttieres ia Van Ilamirie. ook op 12 aiigiistus overleed iiun ninn en vader : Jan-Baptist I)e Cock ; liij was 55 j. zoon van.lacob x Christiri:~ Van Belliiigeri. OP 1'3 augustus : Maria-Catiiaririn Van Hersele ; 17.j. s~iirister ; ongel). doctiter van Frans x liosalie lmpens op 17 ii~igustus overleed t\ilast:isia Gortemaii ; 8 j. dochter v;iri Frans x Cntharinii Van der Stockt ; dagloners. op 17 augustiis : Petrus De Coorde ; 8 j. zoon van.lonniies x P~iiliri:~ Bertrand ; metsers. op 17 augustus ; 'Theresia Van Hersele : 15 j. kantwerkster ; ziis var1 Maria-Catharina, 4 dagen eerder overleden. op i"c1 :iiig~istus : Iloinien llaegeleer, h,j. bakkersgast en van Theresia Goubert, diigloonster. zoon van LJo~iri~ies-tlia~itista op 21 augustus : Jozef Goubert ; 34.j. origeh. dagloner, zoon van.iiiarines (oud-kleermiiker) x wijlen.l«anna Muylaert. op L1 augiistiis : Frnriciscii Fonteyne ; 15 j. dochter van wijlen Boriii;itiiis x.ioanna-cathnrina Vander Speeten ; z ij was spinster. op 22 augustus : Jan-Baptist llaegeleer ; geb. te Heldergem, 66 j. bakkersgast, wdn. van Ciiristiiiii l)'~aeseleer, miin v;in Ttieresia Goubrrt ; zoon van Petrus Dargeleer x Petronilla Hendrickx. ( augustus :.Jan-tli~iptist 1)e Consetli ; 14 j. zooii vciri I.r:iiis x Maria-Ttieresia Prclet ; dagloners. op 24 augustus : Constant De Muyter, 27 j. ongeh. zoon van Joannes x ilnna-marici Mattliij s. op 25 augustus : Domien Ingels, L4 j. (moet wellicht Engels zijn) ; zoon van Jan-Baptist x Fidelia Van den Storme, herberg. op 25 augustus : tliernard Sonck, 52 j. l~indbouwer ; wdn. vnii Maria-'I'tieresia I)e Rruyne, zoon van Petrus x t\rina-maria VRTI den Bossch

21 op 26 :iugustils : Fel is De iqiritei-, _'i2.j. ;;r~,~:dei geria~irr en l i~r:<ibc>ii\.ier; wdn. van J'lieresia Iliericks er1 zoor1 vaii :)'Heer L:cizef!)e il'ii1ti.r eii Diinie Kar11;ii.a Iie S:!de!rer. 26 cìug~lstiis : Cntliarina Viiri 1)erslic:eteri ; 40 j..spiri~,tt'r ; wiie \T;ìii Bonif;it ius F(-inteyiii, ; ecli tjieriote ~ ~ ;?li i ~ c11 i ie1 Praet, geh. te Okegen ; dt.)ctiter v;iri r\driii:i~i s.l0cirilia \'iir: 11<;Ldc.r. liciiir- cinc~liter- wi?s vi j t d~igeri eeriler nverledcii. L>!, 26 ;-iiig~ist~is!i\rerleed Scifii. Coossciris (52 j.) in liet tiiiis van 1iii;ir \>roer i~eti-iis ; diensli~ieid en i,.de \7::ii l)<>~i;it~is 1:c' Sctirijve~, dock!tei-. viiii.iiitli)i iii; s i3;irh;ir;i Scliiittyser. op 26 niig~i:;tiis : l'riins De Nier, i 1,j. ":;cli;~e~>herder", iiinri van Felicitiis \:;iri bliilder, 1;indhoiiwster ; zoc~ri viin.ldririaii x.lo:iriri;i Cobhaert.,i11 'h ~i~igustus : i \i~~~~id Ile (:r:ieve, 1)' Iiiiesel eer. 9,i. ziiori va11.jozef x Fr;iricisi:ii nugiistiis : Rt)s;ilie Peleni,iri, 3 ;j. cioclitrrtje v;iii I.iv iiius :.r,iiidocii!)e Cc>c]i-de. op L8 ;iiigilstiis : Frans?Ii~>,l;iert, 17 j, geh. te H;Inltert ; ii:;iii Franci scn Dooremtliit ; zooi1 v;ii~i I<~iiniaiiiie l >: Bc?r l endis >leg;iiick. van op 28 aii,c;ustus :.iiiiiririis GLlubert, h6 j. kleermijker, wdii. van.joarin:i >luylaert ; zoo11 v'ln Emmaiiiiel :.: ildri aiin Prae t. op 29 aiigilstiis : Jaii-Bapt ist 1)e Coorde, $6 j. metser-, wdn. van.i~id(lc:i~ h'i-jiicint er1 inai1 vaii 1ios;ilie Sciieerlinck, z»»ii vari Petriis x (;c>iistaiitiii Fabbcr iip 210 augustiis : Frans I)e Conrde, 4.j. z(>oii vciri.jari-baptist (die de dag ervoor overleed) x Rosalie Sclieer l~ i nc,k. i)[> 31 aiigustus : ;LI:iria-Aegidi~i Jle Sctiri jver, 23 jaar dienstmeid ongeh. dochter van.lacab x Enrl~arn Steppe. op 31 aiigustiis :.Ii>zef Iie Vos, 6 j. aoori vali.lo:irines-.liizef onderwijzer) x timelie Nel1 rkens. op i 1 ;iugiistils : C~irol~us-12udovic:iis Ile Dier ; 3 j. zoilri van fr;ins (5 d. eerder overleden) x Felicitiis Vari I':alder, liiridb. (gemeeiite- op 3 september : J(u;ii-ines Kiekens, 62 j. miin v~ri Isabella Mnttiiijs, zoori van Jacob x <Judoca De Schepper. op 3 september : Amelie De Scliri.jver, 42 j. winkelierster, geb. te Lroiidegeni, l-iuisvt-ouw van Casiinir Dc Winter ; dc~chter vnii Jrizef x Petronrlln De Dobbeleer, landbouwers. op 3 september :!,udovicus-jozef Van i)rimrne, H j. zo<urit,je van l)»n;itiis x Schnlnstica Van den Steen ; (de Denderhoiitrmse koster). op 4 september : Paal~ina C'an Darrune, 7 j. ziisje v;in de vorige. c?p 6 september :.Joannes Pnelinck, 79 j. "kciordedraei~jer" ; man v;iii Maria-Catharina Leysens, zoon van Jozef-Narin Baeyens

22 7,september r iliertr, i:i!>e Cc:firij\ier, '34 j. oiigrii~i, dierictne id; dcc:ii:rer -,,.:li Lloa::nrs x >í;irj n-/inii;i.il:cohs. i,.; 'j sirpt:anber : Ijar barn (;c.)u!ie-r;,!' j, c:p<!i:s~~i:r. I :!si',.t ici:.c,ii:; lip Ij itir.. :$,cl~te~,,:;>,l i,~gm;~.n~l~~: x L,dr i~;ì71:1 Pri~ï:t c>p ;).B ;tigllsti:s verloor z1,,til br-ciir. i,;, '1 :,c?!,ct,lnbrr?.::ic, ;-.it;>,~~chx l,,? ~ T! Í T ~ +? Y - 2') j? r~y,-i;~ p:;rt!~:.~~ii~2rc, d.,-:l:lit~xl <I f lleer 1;t:lix :c,jli! X'?-<?lart;i-'l'11erï~:~;~~ Pl?ri(:k:i ; i7i ~~,~:?l-ï(?ed i~ t ~ c r,. ;i!!~:j varj Ì~;I~IT- tante r < ~ c : ; ~ ï,, r,-t :ii ;jugi.istu~ v!.!:; haar.i/:icle!- over- l edeii..-i> 11.;e!:t-eniber : Benedicruc, De!'ie?., 78 j.»;-igeh. zoor: Iran.[dn--E,.:aptFst x Jozefa Keymeulen ; dienstknecht. op Lh september : Frans Praet, 1'3 nl. Florent $na Koelandt. zoontje var1 de daglcners Sylvester x op 5 septeinber :.lacob De Schrijver, Aalstenaar, werkman, manvan Barbara Steppe ; 57 j. hij stierf 5 dagen na zijn dochter ; liij was een natuurl. zoon van Anna-M. De Schrijver. Op 9 september : Berlendis Huylenbroek, geb. te Erpe ; 73 j. wed. van Jozef Van den Steen en echtgen. van Jozef Van den Eynde ; dochter van Judocus en Petronella De Gendt. op 11 september : Joanna Caroep ; 60 j. spinster ; ongeh. dochter van Jozef en Judoca Andries ; zij overleed in het huis van Frans Lippens. op 12 september : Jacob Braeckman, 26 j. ongeh. zoon van Frans x Brigitta Van den Bossche ; hij overleed in de woning van Jacob Goossens. op 14 september : Ludovica Steppe ; 55 j. ongeh. dochter van Andrb x Maria-Anna Neirinckx. op 29 september : Amand De Coorde ; geb. te Kerksken ; 50 j. kuiper ; man van Theresia Steppe ; spinster, dochter van Judocus x Maria-Theresia Hoebeek. 8. Op TERWAERENT (Dries) op 11 juni : Joannes-Jozef Kiekens, 90 j. landman, man van Isabelln Elskens, zoon van Cornelius x Carolina Adriaens. op 14 juni : Isabella Elskens, 72 j. landb. wed. van Joannes-Jozef Kiekens ("3 d. tevoren overleden) ; dochter van Adriaan x Livina Allaer. op 20 juni : Isabella-Victoria Rijdans, 72 j. wed. van Jozef Adriaens en dochter van Ludovicus x Catharina Ceulemans.

23 9. Ln de VQNDELEg op 2 september : Frans lle Vijlder, geb. te tcremb«degem ; 73 j. man v311 'l'tieresia I),iem en zooii van Judocus x Cnt1iariii:i.I,icob.!O. In VOSSEI, op 11 ciugustus : Isabella De Cock, 68 j. l~iriclb. echtgen. van.jali-p,nl>tis t hluylciert en dochter van Petrus x.lc>;iriii;i I)e Vriend 011 een onbekende plaats in 1)enderlioiiteni clverleed o11 23 juni ciiiri de cli01er;i Maria-Anr-i;~ F~)ricl.; ; 51 j. h~iisvroiiw vaii Jnzei Riies ; dochter- viiri L~idovic~is x Jo:inriri Scliot t yrnnn. Een paar ri;ibescliouwingen ri;i de koude «psi~rii~iiiiig van zoveel leed eii rciiiil~spoed die onze niet zo verre voorvaderen rn;icli teloos moestrii oriderg;i:iii. I<eri p;i:ir ver ;ifgelegeii wijken, zoals Sticli-lei1 ijn ;indereril)rt~ek, kendeii blij kbaar geen clic~1erasl;iclitoi fers. 11at het aantal overlijdens hoog op1 iep bli ikt uit volgende kleiiie verge- li j king der sterfgeviillen tijdens dezelfde mniindei-i vaii liet vt~orgnciiid,jaar, 1848, en deze van het daaropvolgend jclcir j uni 10 overl. l6 over l. 5 overl. juli 2 overl. 3 overl. 3 overl. aukus tus 4 overl. 50 overl. O overl. september 3 overl. L0 overl. 6 overl. Het zwaarst getroffen werd zeker tiet gezin lle Cock - Van Ilarnnie op liet Dorp : cip 4c;ri en dezelfde dag cìtierveri dniir rncieder, vader ei1 eeii zociri, iinast nog i:~iidere fciiiiil ieletien. Gelukkig beliciren LUI ke vreselijke rnniperi tiier in onze streken dei iiiit iel tot he t verledeli.

24 ,-. I 1 r 5 l. I r I I r \J/ h - 1 I I 1 \. I. / I \ I 1 1 I l - 1 a ((* VipIC! 't Qorp aan de Klokbeelcboor~en,waar eens mijn wizgje V. J 4-43 w stond,draagik zo nauw,in sterke trouw,draag ik zo L nauw aan *t hart.mooier dan vreemde oorden is mij'mijm I 1 r.. 1 I 1 I c l d- j l I - o G r"i ; l J~l&nss. &:d; t G I I 1 L I L zonnig en bli$xblij3t aal-ter%- mi j J t dierbaarste op dez9aard.~et*klinkt door veld. en langs J f 'i '.-+ drevi3n:haalter-b bovenal! Het straaxt uit kunstenaars- J ' Y. streven:~aaltbrt bovenal!. Plekje mi j op aarde dierbaar -als een schri jn,nergens kan er liever oord 'dan H-. ai jn. Waar eens de Walput droomde, Waar nog de Klokbeek vloeit, In bos en beemd, in veld en wei Heb ik als kind gestoeid. Nergens schijnt milder zonne, Spant er de lucht zo blauw, Dan over 't land, weeldrig en goed, Waar ik zoveel van hou. Waar Vlaamse liedren klinken, Gul en uit volle long, Waar ook de kunst wrocht er haar plaats, Waar koster Jooris zong, Spreken zoveel kapellen, Van vroom en diep geloof, Waar men vertelt, bij pot en pint, En 's avonds bij de stoof. Waar ook mijn lot mag leiden, Is het de wereld rond, Blijf ik steeds trouw, wat ook gebeurt, Aan mijn geboortegrond. 'k W i l voor geen zeestrand ruilen, Noch voor een bergenland, Hier staat mijn huis, hier speelt mijn kroost, Haaltert mijn dierbaar pand.

25 en hun

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Stijlstudie en stijloefening

Stijlstudie en stijloefening Stijlstudie en stijloefening J. Mathijs Acket bewerkt door C.F.P. Stutterheim bron (ed. C.F.P. Stutterheim). Erven F. Bohn, Haarlem 1960 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/acke006stij01_01/colofon.htm

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Verslag Matthew Henry reis

Verslag Matthew Henry reis Verslag Matthew Henry reis September 2007 Kerkhistorische Themareis: In de voetsporen van Matthew Henry de Bijbel verklaarder O.l.v. ds. J. C. den Toom Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1 Deelnemers.....3

Nadere informatie

`Over de Heg gekeken. Een bewogen familiegeschiedenis. Door Dick van de Heg. t- - 'dm- - - 5. A4.1 '.

`Over de Heg gekeken. Een bewogen familiegeschiedenis. Door Dick van de Heg. t- - 'dm- - - 5. A4.1 '. `Over de Heg gekeken Een bewogen familiegeschiedenis.. A4.1 '. t- - 'dm- - - 5. -..0P 1 Door Dick van de Heg r HOOFDSTUK 1 `Van wie bin jie er één?' Die vraag werd mij eens gesteld door een Barneveldse

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdxhrift

Driemaandelijks tijdxhrift Nummer 4 - Jaargang 13-1993 Driemaandelijks tijdxhrift Venrntwoordelljk uitgever : R. UEVENS Terlicht 24 9451 Kerksken Redactie : Diepeweg 15, 9450 Haalteft Kuitcn>r van dgm. : Act~tecstraat 1,94M) Haaiteui

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Het kenmerk van de christen

Het kenmerk van de christen Het kenmerk van de christen Hoofdstuk 8 uit The Great Evangelical Disaster 1 Dr. Francis A. Schaeffer Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Voetnoten door M.V. INHOUD 1. Het kenmerk

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

MARIAAL HASSELT. of De Geschiedenis van het Miraculeuze Beeld en van de Kapel, alsook van de vermaarde Broederschap van de heilige Maria te Hasselt

MARIAAL HASSELT. of De Geschiedenis van het Miraculeuze Beeld en van de Kapel, alsook van de vermaarde Broederschap van de heilige Maria te Hasselt H. JONGHEN, Marianum Hasletum, 1660. VERTALING door Jef ARRAS VERANTWOORDING In 2003 gaf de K.O.G.S. van Hasselt een vertaling uit van bovengenoemd werk, voorafgegaan door een uitvoerige inleiding en gevolgd

Nadere informatie

GOUD IN HANDEN BULLETIN WIJNANDSRADE

GOUD IN HANDEN BULLETIN WIJNANDSRADE GOUD IN HANDEN BULLETIN WIJNANDSRADE 50 Goud in handen Bulletin Wijnandsrade 50, jaargang 31, winter 2012 Eind 1981 werd de heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade opgericht (aanvankelijk nog als

Nadere informatie

KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK

KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK 2e jaargang nr. 1 Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij. Jesaja 49 vers 16 Locatie : PNIËLKERK 1 Hersteld Nederlands

Nadere informatie

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon Bij de omslag: Ziet u ook vol verwondering op naar het kruis? Onvoorstelbaar wat God in Zijn onmetelijke liefde voor u gedaan heeft. Zijn eigen Zoon heeft Hij voor u een smadelijke dood laten sterven.

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

THOR R.K. GYMNASTIEK- EN ATHLETIEKVERENIGING - ROOSENDAAL

THOR R.K. GYMNASTIEK- EN ATHLETIEKVERENIGING - ROOSENDAAL THOR 1927 1977 R.K. GYMNASTIEK- EN ATHLETIEKVERENIGING - ROOSENDAAL Omslag: een ontwerp voor een klubbladomslag uit plm. 1952. Waarschijnlijk gemaakt door Kees (met potlood:chris) Brouwers 1 WOORD VOORAF.

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Van dag tot (oude) dag.

Van dag tot (oude) dag. Van dag tot (oude) dag. Hoe denken mensen in armoede over later? Een project binnen de campagne Vroeger nadenken over later van de Koning Boudewijnstichting. Met dank aan de Koning Boudewijnstichting,

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht 37 e jaargang nummer 5 december 2014 VAN DE REDACTIETAFEL U heeft het laatste nummer van de lopende jaargang in uw handen.

Nadere informatie

Opening Stiltecentrum Vlaardingen

Opening Stiltecentrum Vlaardingen e m a g a z i n v a n d e r o o m s - k a t h o l i e k e p a r o c h i e d e g o e d e h e r d e r m a a s s l u i s v l a a r kerk aan de waterweg d i n g e n s c h i e d a m n a j a a r 2 0 1 2 225

Nadere informatie

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Voorwoord. Redactie. Caecilia.com, jaargang 3, nummer 1, april 2006 1

Voorwoord. Redactie. Caecilia.com, jaargang 3, nummer 1, april 2006 1 Voorwoord M eestal bellen ze rond etenstijd: call centers of onderzoeksbureautjes. Heb je juist de eerste kluwen spaghetti aan je vork of net een prachtig kuiltje in je stamppot gemaakt, proberen zij jou

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

Door het bier Tot het lied

Door het bier Tot het lied Door het bier Tot het lied Een onderzoek naar rituelen met betrekking tot zingen op het Utrechtsch Studenten Corps Masterthesis Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht Begeleider: Louis Peter Grijp

Nadere informatie