Merenpoort Clubblad Officieel orgaan van de Belanegnvereniging van Merenpoorteigenaren 28 e jaargang nr. 4 december 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Merenpoort Clubblad Officieel orgaan van de Belanegnvereniging van Merenpoorteigenaren 28 e jaargang nr. 4 december 2005"

Transcriptie

1 Merenpoort Clubblad Officieel orgaan van de Belanegnvereniging van Merenpoorteigenaren 28 e jaargang nr. 4 december 2005 Adressen: Redactie: Vorzitter: Birgit & Heiner Thebing Piet-Jean Boegem Vlindermeent 76 Kammerkamp CW Hilversum Marienfeld 0031 (0) (0)5247/8673 Internet: Secretaris Ledenadministratie: Simon Bakker Zomertaling BB Lemmer Contributie leden : 22,50 per jaar 0031 (0) Donateurs: 12,50 per jaar Betaalingen Penningsmeester: postgiro nr Ron Leenaars tnv vereniging van Merenpoorteigenaren Landkamp 43 Babberich 6909 CG Babberich 0031 (0) Für unsere deutschen Mitglieder: (eventuelle Übersetzungen) Wolfgang Rincker Bestuursleden: Auf der Hart 67 Klaas Kaptein Darmstadt Schroef (0) AN Urk 0031 (0) Beitragsüberweisungen Jens v.d. Akker BLZ: Het Zeilvat 21 Wolfgang Rinckert 7908 NT Hoogeveen Postbank Frankfurt 0031 (0) Konto-Nr.: Advertentietariven voor commerciele Doeleinden 1 hele pagina 72,00 ½ pagina 36,00 ¼ pagina 18,00 Ausgabe 4/2005 Leden Adverteren gratis Mits niet voor commerciele doeleinden - 2 -

2 Liebe Segelfreunde, Zeilvrienden, We hebben op de Algemene ledenvergadering weer een goede start voor het nieuwe verenigingsjaar kunnen maken. Simon Bakker werd met een applaus als nieuwe secretaris begroet. Na afscheid genomen te hebben van Kees en Anneke, ben ik zeer verheugd Birgit en Heiner Thebing als de nieuwe redacteuren van de Merenpraet voor te mogen stellen. Dit betekent ook dat wij onze duitse leden beter kunnen informeren, door zo veel mogelijk stukken in het Duits op te kunnen nemen. Na de vergadering was de directeur van het Recreatieschap De Marrekrite onze gastspreker. Samen met een collega, voorzien van een beamer, liet hij ons niet alleen in de keuken van de Marrekrite kijken, maar werden wij ook lekker gemaakt met foto s van zeer mooi gelegen ligplaatsen ver weg van het drukke stadsgewoel. We hebben de Marrekrite spontaan gesponsord door voor elk aanwezig lid een oude vlag (2005) te kopen. Gezien bij de Dompzeilers, willen wij ook een boekje met wetenswaardigheden over en suggesties voor de aanpak van (groot)onderhoud van onze boten gaan samenstellen. Ik doe nogmaals een oproep aan alle leden hun kennis ter beschikking te stellen voor de gehele vereniging, door een simpel verhaaltje op papier te zetten. Bel naar mij ( ) of naar Simon Bakker ( ). Ik wens iedereen prettige kerstdagen en een heel gezond en voorspoedig 2006 Piet-Jean Boegem wir haben auf der Jahreshauptversammlung wieder gute Voraussetzungen für das neue Vereinsjahr schaffen können. Simon Bakker wurde mit Applaus als neuer Geschäftsführer begrüßt. Nachdem wir Kees und Anneke verabschieden mußten, bin ich sehr erfreut, Birgit und Heiner Thebing als neue Redakteure des Merenpraet vorstellen zu dürfen. Das bedeutet, daß wir in Zukunft unsere deutschen Mitglieder besser informieren können, weil möglichst viele Beiträge auch auf Deutsch erscheinen werden. Nach der Versammlung war der Leiter des Recreatieschap de Merrekrite als Vortragender bei uns zu Gast. Er wurde von einem Mitarbeiter unterstützt, der einen Beamer mitgebracht hatte. Sie ließen uns nicht nur in die Töpfe der Merrekrite gucken, sondern machten uns mit Photos von sehr schön gelegenen Liegeplätzen -weit weg vom hektischen Stadtgetriebe- richtig Appetit. Wir haben die Merrekrite spontan dadurch unterstützt, daß wir für jedes anwesende Mitglied einen Wimpel 2005 gekauft haben. Wie bei den Dompseglern gesehen, möchten auch wir ein Buch mit Wissenswertem und Anregungen für die (General)-Instandsetzung unserer Boote zusammenstellen. Ich möchte mich nochmals mit einem Aufruf an alle Mitglieder wenden, ihre entsprechenden Erfahrungen in einfacher Form zu Papier zu bringen und so dem ganzen Verein zur Verfügung zu stellen. Ruft bitte bei mir ( ) oder bei Simon Bakker ( ) an. Zum Schluß wünsche ich allen Mitgliedern ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr Piet-Jean Boegem (Übersetzung ht)

3 Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de club van Merenpoort eigenaren gehouden op 29 oktober 2005 te Molkwar 3. Ingekomen stukken Bericht van verhindering van enkele Duitse en Nederlandse leden is ontvangen. 4. Mededelingen Omdat Kees Haringsma (donateur) onze club gaat verlaten, heeft Simon aangeboden de verzorging van de website voor de merenpoort club op zich te nemen. Daartoe heeft Simon een nieuwe domein naam laten registreren speciaal voor de club. De naam is Ook is er een adres aan deze website gekoppeld waarmee geïnteresseerden contakt kunnen opnemen met de club via Omdat de wet op persoonsregistratie dat verplicht, wordt de vergadering gevraagd om namens alle leden te stemmen over het publiceren van naam, adres en woonplaats gegevens in het clubblad. Na stemming blijkt niemand hier bezwaar tegen te hebben. Zij die bij nader inzien wel bezwaar hebben kunnen dit persoonlijk aan de secretaris melden. 5. Jaarverslag Simon als waarnemend secretaris leest het jaarverslag voor. (zie bijlage/elders in dit blad) 6. Verslag kascontrolecommissie De kascommissie bestaande uit Kees Breeuwer en Anneke Haringsma hebben voorafgaande aan de vergadering de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Er wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid. 7. Jaarverslag en financieel overzicht van de penningmeester Ron geeft uitleg over het financieel verslag zoals was gepubliceerd in de laatste Merenpraet. Agenda: 1. Opening voorzitter om 13:00 uur Piet-Jean opent om 13:00 uur de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom in Restaurant t Stasjons kofjehus te Molkwar. Er hebben zich 20 personen ingeschreven op de presentielijst. Ook een speciaal welkom aan de Duitse leden Heiner en Birgit Thebing, omdat ze toch extra ver moesten rijden. Daarna dankt PJ de organisatie van de ALV voor het afspreken en vastleggen van de prettige locatie. 2. Notulen ALV van 30 oktober 2004 De notulen van de vorige ALV voor zover gemaakt en gepubliceerd in het clubblad worden zonder commentaar aanvaard Vaststelling contributie voor het komende verenigingsjaar Mede omdat het zomerweekend een positief saldo gegenereerd heeft door de verkoop van drank en de tombola (met hartelijke dank aan de organisatoren Elisabeth en Martin) is er geen reden om de contributie aan te passen. 9. Royering niet betalende leden Het in de ledenlijst vermeldde lid P.Werkman is verhuisd zonder zijn nieuwe adres door te geven. Hij heeft zijn contributie over 2004 niet betaald. De vergadering stemt in om dit lid te royeren. 10. Bestuursverkiezing José Arbon die tijdens de vorige ALV was aangetreden als bestuurslid in de functie van secretaris heeft deze functie om persoonlijke reden begin van het jaar opgegeven. Het bestuur heeft Simon Bakker gevraagd deze functie tot aan - 6 -

4 de ALV waar te nemen. Hierbij wordt Simon voorgesteld als bestuurslid in de functie van secretaris. De vergadering gaat hiermee accoord. Verder zijn aftredend Klaas Kapitein, Ron Leenaars en Piet-Jean Boegem. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld oor een bestuursfunctie. De drie aftredende bestuursleden worden met algemene stemmen herkozen. 11. Verkiezing kascommissie Aftredend kascommissie lid is Martin Behrend. Kees Breeuwer blijft in de commissie zitten en krijgt hulp van Jenny Lenstra. Als reserve heeft Anita Kapitein zich gemeld. Omdat in het huishoudelijk reglement van de merenpoort club niets is vermeld over het vervullen van functies binnen de club door echtgenoten/partners van ingeschreven leden en/of donateurs, wordt door de vergadering goedgekeurd dat echtgenoten en partners ook de zelfde rechten krijgen als de ingeschreven leden. 12. Voorstellen en bemanningen evenementencommissies a. Hemelvaartweekend: Omdat het hemelvaart weekend van 25 mei 2006 en het voorjaarstreffen zo dicht bij elkaar liggen, wordt besloten dat op het hemelvaart weekend niets speciaals georganiseerd wordt. b. Voorjaarstreffen: Dit evenement wordt vastgesteld op zaterdag 13 mei De organisatie bestaat uit Kees Breeuwer, Sjanie v.d. Akker en Nelleke Leenaars. De voorkeur van de vergadering ging uit naar een treffen van 1 dag zonder schepen. c. Zomerbijeenkomst: Deze samenkomst (met schepen) zal worden gehouden op 18, 19 en 20 augustus. Martin en Elisabeth Behrendt zorgen voor het eten. De organisatie is verder in handen van Ron Leenaars met assistentie van Sascha Bakker, Jens v.d. Akker en Jenny Lenstra, Klaas Lenstra zal voor wat extra vlaggetjes zorgen. d. Algemene ledenvergadering: De volgende ALV wordt vastgesteld op 4 november 2006 op dezelfde locatie als dit jaar. 13. Redactie van de Merenpraet Vele jaren geleden maakten Sara en Maaike Eberwijn het merenpoort clubblad op een A4-tje op een stencilmachine. Daarna kwam Kees Haringsma die de redactie en het aanmaken van het clubblad vele jaren heeft gedaan. Ook heeft hij vele oude jaargangen van de Merenpraet op CD gezet, zodat ieder met een computer deze nog eens in kan lezen. Voor al dit werk wordt Kees namens de hele club bedankt en hij en Anneke krijgen uit handen van de voorzitter een lekkere fles wijn. Kees dankt de club voor de vele prettige jaren van samenwerking. Omdat Kees Haringsma de club gaat verlaten, is gezocht naar een nieuwe redacteur voor het clubblad de Merenpraet. Heiner en Birgit Thebing hebben zich gemeld. Voor de Nederlandse vertaling etc is eigenlijk ook nog een Nederlandse redacteur nodig. Deze is tijdens de ALV niet gevonden. Het bestuur blijft hier dus nog naar zoeken. Voorlopig zal de kopij voor het clubblad dus allemaal naar Heiner en Birgit gaan (liefst via Duitse stukken zullen zo goed mogelijk in het Nederlands vertaald worden en zullen de secretaris ter controle worden toegezonden. 14. Kontact met de verenging v Dompzeilers De eigenaren van Domp kruisers en zeilboten hebben contact gezocht met onze club om zo mogelijk gezamenlijk een evenement of treffen te organiseren. De Dompclub heeft ook ongeveer 60 leden. De vergadering staat niet onwelwillend tegenover dit initiatief. Er zijn echter geen concrete plannen voorgesteld. De Dompclub zal op de hoogte worden gesteld van onze bereidheid tot samenwerken. 15. Rondvraag Anneke wenst de club veel succes in de toekomst. 16. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en dankt ieder voor zijn aanwezigheid. Na een korte pauze wordt een boeiende lezing gegeven door de directeur en zijn naaste vaste medewerker over het doen en laten van het recreatieschap De Marrekrite. Deze stichting zorgt voor aanleg en onderhoud van de vrije aanlegplaatsen (met de witte paaltjes en het blauwe bordje met zeilschip) in Friesland. De inkomsten van het recreatieschap komen uit subsidie, giften en de verkoop van de Marrekrite wimpels door vrijwilligers en VVV s havens etc. Ron heeft voor de aanwezigen een wimpel 2005 gekocht. Het is een goede zaak en in het belang van allen, dat iedereen het volgend jaar een wimpel koopt als steun voor het werk van recreatieschap De Marrekrite. Een wimpel kost 7,00 en het aanleggen is gratis. Aanleggen in een passantenhaven is veel duurder. Verslaggeving: Simon Bakker, secretaris. vertaling it - 8 -

5 Protokoll der Jahreshauptversammlung des Merenpoortclubs vom 29. Oktober 2005 in Molkwar 4. Mitteilungen Weil Kees Haringsma (passives Mitglied) unseren Club verlassen wird, hat sich Simon Bakker angeboten, den Internetauftritt des Clubs zu übernehmen. Dazu mußte er zunächst eine neue Domäne für den Club beantragen, sie lautet: Auch eine neue -Adresse, unter der interessierte Internetbesucher Kontakt aufnehmen können, wird eingerichtet; sie lautet: Um den Datenschutz zu gewährleisten, wurden die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung -stellvertretend für alle Clubmitglieder- befragt, ob auch zukünftig Daten wie Name, Adresse, etc. in der Merenpraet veröffentlicht werden sollen. Wie die Abstimmung zeigte, scheint niemand etwas dagegen zu haben. Sollten Clubmitglieder gegen die Veröffentlichung ihrer Namen sein, können sie dies persönlich Simon Bakker melden. 5. Jahresbericht Geschäftsführer Simon Bakker las seinen Jahresbericht vor. (siehe auch Bericht des Geschäftsführers) 6. Bericht der Kassenprüfer Der Kommission der Kassenprüfung gehörten in diesem Jahr Kees Breeuwer und Anneke Haringsma an. Sie haben vor Anfang der Jahreshauptversammlung die Bücher geprüft und für gut befunden. Für die Kassenführung wurde Entlastung erteilt. Agenda: 1. Eröffnung durch den Vorsitzenden um 13:00 Uhr Piet-Jean eröffnet um 13:00 Uhr die Versammlung und begrüßt zunächst alle Anwesenden herzlich im Restaurant t Stasjons kofjehus in Molkwar. 20 Mitglieder haben sich in die Anwesenheitslisten eingetragen. Ein besonderer Gruß ging an die beiden deutschen Mitglieder Heiner und Birgit Thebing, die die weite Anreise nicht gescheut haben. Danach bedankte sich Piet-Jean bei den Organisatoren der Jahreshauptversammlung, einen guten Ort für das Treffen ausgewählt zu haben. 2. Bericht der Jahreshauptversammlung 2004 Der Bericht der vorherigen Jahreshauptversammlung wurde, so wie er im Clubblatt publiziert wurde, ohne Aussprache gutgeheißen. 3. Entschuldigungen fehlender Mitglieder Einige deutsche und niederländische Mitglieder haben ihr Fehlen entschuldigt Jahresbericht und finanzielle Übersicht des Kassenwarts Ron gab Auskunft über die finanzielle Lage des Clubs, wie sie auch schon in der letzten Merenpraet publiziert wurde. 8. Festlegen des Jahresbeitrags für das nächste Jahr Weil das Sommerfest durch den Verkauf von Getränken und die Tombola ein positives Ergebnis erbracht hat, braucht der Jahresbeitrag nicht erhöht werden. Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren Elisabeth und Martin! 9. Ausschluß von nicht zahlenden Mitgliedern Das Mitglied P. Werkman ist umgezogen und hat seine neue Adresse nicht bekannt gegeben. Auch seinen Jahresbeitrag 2004 hat er noch nicht bezahlt. Die Versammlung hat daher einstimmig beschlossen, das Mitglied auszuschließen. 10. Vorstandswahl José Arbon, der auf der Jahreshauptversammlung des letzten Jahres als Geschäftsführer dem Vorstand beigetreten war, hat diese Funktion aus persönlichen Gründen Anfang des Jahres wieder aufgegeben. Der Vorstand

6 bat daraufhin Simon Bakker, diese Funktion bis zur diesjährigen Versammlung zu übernehmen. Hier wurde Simon als Geschäftsführer des Vorstandes vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde einstimmig von der Versammlung angenommen. Außerdem stellten sich Klaas Kaptein, Ron Leenaars und Piet-Jean Boegema zur Wahl. Es gab keine Gegenkandidaten für eine der Vorstandsfunktionen. Die 3 angetretenen Kandidaten wurden einstimmig gewählt. 11. Bericht der Kassenkommission Martin Behrendt ist als Kassenprüfer zurückgetreten. Kees Breeuwer bleibt in der Prüfungskommission und wird von Jenny Lenstra unterstützt. Als Ersatz hat sich Anita Kaptein gemeldet. Weil in der Satzung des Merenpoortclubs nicht geregelt ist, wie Ehepartner oder Lebensgefährten von Mitgliedern Aufgaben im Club wahrnehmen dürfen, beschloß die Versammlung, daß sie die gleichen Rechte haben sollen wie Mitglieder. 12. Vorstellen der Organisationsteams für unsere Treffen a. Himmelfahrtswochenende Weil das Himmelfahrtswochenende am 25. Mai 2006 und das Frühjahrstreffen so dicht beieinander liegen, wurde beschlossen, kein Himmelfahrtstreffen zu organisieren. b. Frühjahrstreffen Das Treffen findet am Samstag, den 13. Mai 2006 statt. Die Organisatoren sind Kees Breeuwer, Sjanie v.d. Akker und Nelleke Leenaars. Die Teilnehmer der Versammlung gaben einem eintägigen Treffen ohne Schiff den Vorzug. c. Sommertreffen Das Treffen (mit Schiffen) findet am 18., 19. und 20. August statt. Martin und Elisabeth Behrendt werden für das Essen sorgen. Die Organisation ist des Weiteren in den Händen von Ron Leenaars. Sascha Bakker, Jens v.d. Akker und Jenny Lenstra werden ihm hilfreich zur Seite stehen. Klaas Lenstra soll für zusätzlichen Fahnenschmuck sorgen. d. Jahreshauptversammlung Die nächste Jahreshauptversammlung wird am 04.November 2006 am selben Ort wie dieses Jahr stattfinden. 13. Radaktion der Merenpraet Viele Jahre haben Sara und Maaike Eberwijn das Merenpoort Clubblatt im DIN A4 Format auf einer Schreibmaschine geschrieben. Danach kam Kees Haringsma, der Redaktion und Herstellung für viele Jahre übernommen hat. Auch hat er viele alte Ausgaben der Merenpraet auf CD gebrannt, so daß jeder, der einen Computer besitzt, diese noch lesen kann. Dafür wurde Kees im Namen des ganzen Clubs gedankt. Er und seine Frau Anneke bekamen beide aus der Hand des Vorsitzenden eine leckere Flasche Wein überreicht Kees dankte dem Club für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit. Weil Kees Haringsma den Club ganz verläßt, wurde nach einer neuen Radaktion für das Clubblatt Merenpraet gesucht. Heiner und Birgit Thebing haben sich gemeldet. Für die niederländische Übersetzung, etc. ist eigentlich auch noch ein niederländischer Redakteur notwendig. Dieser wurde auf der Versammlung nicht gefunden. Der Vorstand ist noch auf der Suche. Vorläufig sollen alle Beiträge für das Clubblatt an Heiner und Birgit geschickt werden (Am liebsten per Deutsche Beiträge sollen so gut wie möglich ins Niederländische übersetzt und zur Kontrolle zum Geschäftsführer geschickt werden. 14. Kontakt mit dem Dompzeilerverein Die Eigner von Dompkreuzern und Segelbooten haben Kontakt mit unserem Club gesucht, um eventuell ein Treffen mit uns zu organisieren. Der Dompclub hat wie wir ungefähr 60 Mitglieder. Die Versammlung steht dem Wunsch offen gegenüber. Konkrete Pläne wurden aber noch nicht vorgestellt. Der Dompzeilerverein wird über unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit informiert. 15. Sonstiges Anneke wünscht dem Club für die Zukunft viel Erfolg. 16. Schlußwort Als alle Tagespunkte besprochen waren, schloß der Vorsitzende die Jahreshauptversammlung und dankte allen für ihre Anwesenheit. Nach einer kurzen Pause wurde vom Leiter der Recreatieschap De Marrekrite und seinem Mitarbeiter ein Vortrag über die Tätigkeiten der Organisation gehalten. Diese Stiftung kümmert sich um Bau und Unterhalt von unentgeltlichen Anlegeplätzen (weiße Pfähle, blaue Schilder mit einem Segelschiff) in Friesland. Die Einnahmen der Organisation stammen aus Subventionen, Spenden, dem Verkauf der Marrekritewimpel durch Freiwillige, VVV's und Häfen etc. Ron hat für jedes anwesende Clubmitglied einen Wimpel 2005 gekauft. Es dürfte eine gute Sache und im Sinne aller sein, im folgenden Jahr einen Wimpel zu kaufen, um die Arbeit des Recreatieschap De Marrekrite zu unterstützen. Ein Wimpel koste 7,00 EUR und dafür ist das Anlegen gratis. Das Festmachen in einem Hafen ist viel teurer. Protokollant: Simon Bakker, Geschäftsführer (Übersetzung ht bt)

7 Verslag van de secretaris van de Merenpoort Club over het verenigingsjaar september 2004 t/m augustus Vanaf maart 2004 heeft Simon Bakker op verzoek van het zittende bestuur de functie van secretaris van de Merenpoort Club tijdelijk overgenomen van José Arbon. Op de ALV zal de functie van bestuurslid/secretaris definitief gemaakt moeten worden. Op de agenda van 2005 stonden de activiteiten: Voorjaars bijeenkomst en Zomertreffen. Jan Beerstraaten, IJsvermark bij de Hoofdtoren te Hoorn 1651 Jan Beerstraaten, IJsvermark bij de Hoofdtoren te Hoorn Het voorjaars treffen: Zoals afgesproken hebben Kees Breeuwer, Simon en Sascha Bakker de organisatie van het voorjaarstreffen op zich genomen.. Als datum is mede i.v.m. vakanties in Duitsland gekozen voor het weekend van 28 mei Het gebruikelijke hemelvaart weekend viel dit jaar op 5 mei. Omdat deze datum minder geschikt was, is dit weekend komen te vervallen. Omdat Kees vlak voor een knie operatie stond, waarvoor hij elk moment kon worden opgeroepen, viel hij als organisator uit. Sascha en Simon hebben toen samen de kou getrotseerd om een foto-puzzeltocht in elkaar te zetten en vragen over de te varen route te bedenken. Door een storing aan de brug bij Spannenburg konden de 5 deelnemende schepen de route daar niet voorzetten. Ze moesten omvaren om bij het trefpunt bij Sascha en Simon thuis in Lemmer te komen. Daar werd gesamenlijk een buitengewoon smakelijk Merenpoort Diner opgediend. Na het eten werden de vragenlijsten uitgedeeld en na beantwoording direkt gecontroleerd. Daarbij bleek dat Elisabeth en Martin van de Blue Peter het beste hadden opgelet onderweg en hadden de meeste vragen goed beantwoord. Zij werden als winnaars geeerd en kregen de wisseltrofee mee naar huis. Tot laat werd nog gepraat en gezongen rond de vuurkorf. Alle deelnemers waren vol lof over het zeer geslaagde weekend. Dit jaar waren er 6 schepen bij het treffen aanwezig. Het zomertreffen: Het zomertreffen in het weekend van 20 augustus was wederom een groot succes. De heer Wind had weer zijn loods voor de club ter beschikking gesteld en keurig ingericht met tafels en stoelen en spelletjes voor jong en oud. Ook hier weer meer deelnemers aan de wedstrijd dan voorgaande jaren. Het wedstrijd parcours was in de vorm van een acht om de eilanden Tsjûkepôle en Marchjepôle in het Tjeukemeer. Door weinig wind bij de start, besloten de opvarenden van de Alpha om hun boot zwemmend over de startlijn te trekken. s Avonds stond er vis en chips en lekkere sla op het menu. Hier werden de sterke verhalen van de wedstrijd met elkaar uitgewisseld met als bekroning de prijsuitreiking. Door de geringe wind waren de grotere schepen in het nadeel. Daardoor kon het gebeuren dat, na het hanteren van de handicap factoren, een totaal verrassende einduitslag bekend

8 gemaakt kon worden. De drie deelnemende 880-ers vielen in de prijzen en alle vier de 930-ers niet. De 1ste prijs werd gewonnen door schipper Christiaan Preier met het Zwaantje. De 2de prijs was voor Ron Leenaars met de Balee en de 3 de prijs viel ten deel aan Simon Bakker met de WEL. De Blue Peter als gedoodverfde winnaar eindigde als 5 de. Later op de avond vond een tobola plaats met veel mooie prijzen die ter beschikking waren gesteld door Elisabeth en Martin Behrendt. Alle loten werden verkocht en alle prijzen zijn gewonnen. We kunnen terugzien op een, wederom, zeer geslaagd evenement. Het ledental van de club is over het achterliggende jaar nagenoeg konstant gebleven. Drie leden en een donateur hebben opgezegd. Twee leden hebben zich aangemeld. Het ledental is nu 57. Omdat Kees Haringsma, die tot nu toe de website van de club heeft beheerd en onderhouden, de club als donateur gaat verlaten, heeft Simon Bakker aangeboden de site over te nemen. Een eigen domein naam is aangevraagd en toegekend. De site zal binnenkort weer in de lucht zijn en is te vinden op Als algemeen adres zal worden gebruikt. De vragen en opmerkingen die via deze binnenkomen zullen door de secretaris worden doorgestuurd naar het gehele bestuur of naar het behandelend bestuurslid. Tot zover het jaarverslag van de tijdelijk secretaris Simon Bakker Bericht des Geschäftsführers des Merenpoort-Club über das Vereinsjahr September 2004 bis August 2005 Seit März 2004 hat Simon Bakker auf Bitten des gegenwärtigen Vorstands zeitweilig die Aufgabe des Geschäftsführers des Merenpoort-Clubs von José Arbon übernommen. Auf der ALV soll die Doppelfunktion von Vorstandsmitglied/Geschäftsführer endgültig beschlossen werden. Auf der Tagesordnung des Jahres 2005 standen folgende Aktivitäten: Das Frühjahrstreffen und das Sommertreffen. Das Frühjahrstreffen: Wie abgesprochen haben Kees Breeuwer, Simon und Sascha Bakker die Organisation des Frühjahrstreffens übernommen. Wegen der Ferien in Deutschland wurde das Wochenende am 28. Mai 2005 als Termin ausgesucht. Das übliche Himmelfahrts-Wochenende fiel in diesem Jahr auf den 5. Mai. Weil dieses Datum nicht besonders günstig war, ist dieses Treffen ganz ausgefallen. Kees stand kurz vor einer Knieoperation, zu der er jeden Augenblick hätte abgerufen werden können. Deshalb fiel er als Organisator aus. Trotz einer Erkältung haben Sascha und Simon damals eine Foto-Puzzeltour zustande gebracht und sich spannende Fragen über die Route, die gefahren werden sollte, ausgedacht. Wegen einer Störung der Brücke bei Spannenburg konnten fünf der teilnehmenden Schiffe ihre Fahrt nicht fortsetzen. Sie waren gezwungen, einen Umweg zu nehmen, um zum Treffpunkt am Haus von Sascha und Simon in Lemmer zu gelangen. Dort wurde gemeinschaftlich ein besonders leckeres Merenpoort-Dinner aufgefahren. Nach dem Essen wurden die Fragebögen verteilt und sofort nach ihrer Beantwortung ausgewertet. Dabei zeigte sich, daß Elisabeth und Martin vom Blue Peter unterwegs am besten aufgepasst und die meisten Fragen richtig beantwortet hatten. Sie wurden als Sieger geehrt und bekamen den Wanderpokal mit nach Hause. Bis spät in die Nacht wurde rund um den Feuerkorb noch viel erzählt und gesungen. Alle Teilnehmer waren voll des Lobes über das sehr gelungene Wochenende. In diesem Jahr besuchten 6 Schiffe das Treffen. Das Sommertreffen: Auch das Sommertreffen am Wochenende des 20. August war wiederum ein großer Erfolg. Herr Wind hatte dem Club seine Halle zur Verfügung gestellt und mit Tischen und Stühlen komplett ausstaffiert. Es gab Spiele für Jung und Alt. An der Regatta beteiligten sich mehr Mitglieder als in den vergangenen Jahren. Der Regattakurs war in Form einer 8 um die Inseln Tsjûkepôle und Marchjepôle im Tjeukemeer gesteckt. Da beim Start zu wenig Wind wehte, beschlossen die Crewmitglieder der Alpha ihr Boot schwimmend über die Startlinie zu ziehen

9 Abends standen Vis en Chips und leckerer Salat auf dem Menüplan. Über die spannende Regatta wurde abends noch viel gesprochen, und als Höhepunkt folgte dann die Preisverleihung. Der schwache Wind brachte den größeren Schiffen einige Nachteile. So wurde nach Auswertung der Handicap-Faktoren ein völlig überraschendes Endresultat bekannt gegeben. Die drei teilnehmenden 880er fuhren in die Preise und alle vier 930er gingen leer aus. Skipper Christian Preier gewann mit der Zwaantje den ersten Preis. Der zweite Preis ging an Ron Leenaars mit der Balee und den dritten Preis holte sich Simon Bakker mit der WEL. Der erwartete Sieger Blue Peter landete auf Platz 5. Später am Abend gab es eine Tombola mit vielen schönen Preisen, die Elisabeth und Martin Behrendt gestiftet hatten. Alle Lose wurden verkauft und alle Preise gewonnen. Wir können auf ein wiederum sehr gelungenes Fest zurückschauen. Die Mitgliederzahl des Clubs ist im Vergleich zum vergangenen Jahr nahezu konstant geblieben. Drei aktive Mitglieder und ein passives sind ausgetreten. Zwei neue Mitglieder haben sich angemeldet. Die Mitgliederzahl beträgt nun 57. Weil Kees Haringsma, der bis jetzt die Website des Clubs betreut und unterhalten hat, den Club verlassen wird, hat sich Simon Bakker angeboten, die Website zu übernehmen. Ein eigener Domänen-Name ist beantragt und zuerkannt. Die Seite soll kurzfristig wieder am Start sein und ist unter zu finden. Als allgemeine -Adresse soll benutzt werden. Fragen und Kommentare, die per hereinkommen, sollen vom Geschäftsführer an den ganzen Vorstand oder den Vorsitzenden weitergeleitet werden. Soweit der Jahresbericht des derzeitigen Geschäftführer Simon Bakker. Übersetzung ht bt Van de redactie De oproep uit de vorige MERENPRAET heeft succes gehad. Er is een nieuwe radactie. Het zal een zware taak worden Dat was in december De nieuwe heet Kees Haringsma en is samen met Anneke zijn vrouw sinds 1979 lid van de Merenpoort club. Hun Merenpoort 880 met zeilnr. MP191 ging Pasen 1977 voor de eerste keer het water in, en kon toentertijd gewoon bij de Merenpoort werf Wind in Echterenbrug als nieuwbouw besteld worden. Wat een mooie droom voor een zeiler van nu. Reeds de eerste uitgave van het nieuwe redactieteam, dat uit één persoon bestaat, laat zien dat de Merenpraet de toekomst aan kan. De figuren in de Lemster kerstboom, komen duidelijk al uit het volgende millennium en zijn op het vriendelijke gele papier gedrukt, wat de Merenpraet tot op de dag van vandaag gelijk herkenbaar maakt. Vanaf de derde uitgave in 2000 krijgt de krant ook het handige dwars formaat. Er is ook een website, en een moderne club heeft natuurlijk ook een adres. Intussen schrijven wij het jaar Kees had het al vroeger geschreven : de uitgave van september, wordt de laatste uitgave van mijn Merenpraet, de krant die voor Kees een beetje van jezelf is geworden. De Merenpoort club zonder Merenpraet, is geen voorstelling voor de Merenpoorters; er moet dus weer een nieuwe redactie worden gevonden. De laatste zaterdag in oktober is een ideale zeildag. De zon lacht van de Friese hemel naar beneden, de lucht is zacht, er waait een lekker windje. Niemand had op deze late zomer gerekend. De zeilboten, goed ingepakt, liggen allang in het winterkwartier. Wij, das zijn Hainer, Birgit en hond Frica. De Chanti, uit derde hand, bezitten wij sinds één jaar. Vanaf dat moment zijn wij ook clubleden. Wij moeten naar Molkwerum, omdat in de laatste Merenpraet onder redactioneel staat, dat ene Heiner Thebing heeft gereageerd op de zoektocht naar een nieuwe redacteur. Een beetje nerveus zijn we wel, maar tot onze geruststelling stond er ook, dat er natuurlijk ook een Nederlandse redacteur werd gezocht. In Molkwerum wordt het schemerig. De ALV is voorbij. Wij laden 3 grote kartonnen dozen in de achterbak van onze wagen. De dozen heeft Kees Haringsma ons gegeven. In de dozen: 3 CD s en alle originele van de Merenpraet, te beginnen met nr. 1. Een Nederlandse redacteur werd niet gevonden. Wij zijn de nieuwe redactie alleen Sinds een week mag Frica niet meer in het thuiskantoor. Hier liggen alle uitgaven van de Merenpraet sinds de eerste uitgave op de vloer uitgebreid. In het midden zit de nieuwe krantcrew. De dozen die we van Kees kregen, zijn ware schatkisten. Wij neuzen in de oude blaadjes. De eerste uitgaven zijn met het enthousiasme uit

10 de begintijd op de schrijfmachine getipt, we ontdekken liefdevolle illustraties, en lezen over zeilreizen uit een lang vergeten zomer, of over de dramatische reddingsactie van drie gekenterde zeilers, die bij storm door een Merenpoort werden geborgen, of we vinden advertenties met de 70er jaren charme. Veel wat wij, voor de eerste uitgave hadden bedacht, is er al een keer geweest. Kees heeft ons op onze weg het volgende meegegeven: het belangrijkste bij het maken van een krant is discipline in de omgang met de sluitingsdatum van de redactie. Dus moeten wij aan het werk. Er moet een concept komen: Een blik in de ledenlijst laat zien, dat velen de liefdevolle tekeningen uit de vroegere jaargangen niet kunnen kennen. Het zou jammer zijn, ze alleen in de dozen te laten. Ook wanneer het Langenscheidt woordenboek er vaker bij zal moeten komen, wij willen alle Nederlandse teksten vertalen. De vertaling van de Duitse teksten is het grootste probleem. We bellen meerdere Duitse leden op. Niemand denkt dit te kunnen. Simon Bakker bied aan, de vertaalwerkzaamheden ook nog over te nemen. In de tussentijd heeft een van onze Nederlandse vriendinnen, zich bereid verklaart in ieder geval met een uitgave te helpen. Toch zou het leuk zijn, wanneer er een Nederlands redactielid bij zou komen. Sinds gisteren staat er een logge laserprinter op het bureau. Hierop zal in de toekomst de Merenpraet worden geprint De Duitse Post weigert het clubblad zonder enveloppe te versturen. Daarom moet het nu in de zak. Kees heeft veel van onze vragen beantwoord en heeft gevraagd over de verdere gang van zaken, betreffende de Merenpraet geinformeerd te worden. Natuurlijk krijgt hij deze uitgave. De redactie. (vertaling it) Der Lieblingsliegeplatz der Redaktion, wenn gerade kein Motorschiff dort festgemacht hat Aus der Redaktion De oproep uit de vorige MERENPRAET heeft succes gehad. Er is een nieuwe radactie. Het zal een zware taak worden Das war im Dezember Der Neue heißt Kees Haringsma und ist zusammen mit seiner Frau Anneke seit 1979 Mitglied des Merenpoortclubs. Ihre Merenpoort 880 mit der Segel-Nr. MP191 ging zu Ostern 1977 zum ersten Mal ins Wasser und konnte damals einfach so bei der Merenpoortwerft Wind in Echtenerbrug als Neubau bestellt werden. Welch schöner Traum für einen heutigen Segler. Schon die erste Ausgabe unter dem neuen Redaktionsteam, das aus einer einzigen Person besteht, zeigt, daß der Merenpraet für die Zukunft gerüstet ist. Die Figuren, die den Weihnachtsbaum zu Lemmer schmücken, entstammen eindeutig schon dem anstehenden neuen Jahrtausend und sind auf dem freundlichen gelben Papier gedruckt, daß den Merenpraet bis heute gleich erkennbar macht. Mit dem dritten Heft im Jahr 2000 erhält die Zeitung dann auch das handliche Querformat. Es gibt auch eine Seite im Internet und, wie es sich für einen modernen Club gehört, eine -Adresse. Inzwischen schreiben wir das Jahr Kees hat es ja schon früher geschrieben : Das Heft, das im September erscheint, ist die letzte Ausgabe von Mijn Merenpraet, der Zeitung, die für Kees een beetje van jezelf geworden ist. Kein Merenportler kann sich einen Merenpoortclub ohne Merenpraet vorstellen; wiederum muß eine neue Redaktion gefunden werden. Der letzte Samstag im Oktober 2005 ist ein Tag ideal zum Segeln. Die Sonne lacht vom friesischen Himmel, die Luft ist sacht, eine angenehme Brise weht. Niemand hat mit diesem späten Sommer gerechnet. Die Segelboote liegen schon lange gut eingepackt an Land in ihrem Winterlager. Außerdem müssen wir heute nach Molkwerum zur Jahreshauptversammlung des Merenpoortclubs. Wir, das sind Heiner, Birgit und Hund Fricka. Unser Schiff Chanti ist aus dritter Hand, und wir besitzen es erst seit einem Jahr. Seitdem sind wir auch Clubmitglieder. Wir müssen nach Molkwerum, weil im letzten Merenpraet unter Redaktioneel steht, ein gewisser Heiner Thebing habe sich auf der Suche nach einem neuen Redakteur gemeldet. Ein bißchen aufgeregt sind wir schon, aber zu unserer Beruhigung steht da ja auch noch, daß selbstverständlich auch ein niederländischer Zeitungsschreiber gesucht wird. In Molkwerum wird es schon dämmrig. Die ALV ist vorbei. Wir laden 3 große Pappkarton in den Kofferraum unseres Autos. Die Kartons hat uns Kees Haringsma gegeben. In den Kisten sind 3 CD s, außerdem die Originale aller Merenpraets, angefangen mit der Nr. 1. Ein niederländischer Redakteur hat sich nicht gefunden. Wir sind die neue Redaktion allein

11 Seit einer Woche darf Hund Fricka das heimatliche Arbeitszimmer nicht mehr betreten. Auf dem Fußboden liegen alle Ausgaben des Merenpraets seit der Erstausgabe ausgebreitet. Mittendrin sitzt die neue Zeitungsmannschaft. Die Kartons, die Kees uns mitgegeben hat, erweisen sich als wahre Schatzkisten. Wir stöbern in den alten Heften. Die ersten Hefte sind mit dem Enthusiasmus der Anfangszeit auf der Schreibmaschine getippt, wir entdecken liebevolle Illustrationen, lesen von Segelreisen lang vergangener Sommer, und über die dramatische Rettungsaktion dreier gekenterter Segler, die bei starkem Sturm durch eine Merenpoort abgeborgen wurden, oder finden Anzeigen mit dem Charme der 70iger. Vieles von dem, daß wir uns für das erste Heft ausgedacht haben, ist schon einmal da gewesen. Kees hat uns mit auf den Weg gegeben: Das Wichtigste beim Zeitungsmachen ist Disziplin im Umgang mit dem Redaktionsschluß. Also müssen wir ans Werk. Ein Konzept muß her: Ein Blick in die Mitgliederliste zeigt, daß viele die liebevollen Zeichnungen der frühen Merenpoort-Jahrgängen gar nicht kennen können. Es wäre schade, sie allein den Kartons zu überlassen. Auch wenn das Langenscheidt-Wörterbuch manchmal herhalten muß, wollen wir alle niederländischen Beiträge übersetzen. Die Übersetzung der deutschen Beiträge ist das größte Problem. Wir rufen mehrere deutsche Mitglieder an. Niemand traut sich die Aufgabe zu. Simon Bakker bietet an, die Übersetzungsarbeit auch noch zu übernehmen. Inzwischen hat sich eine holländische Freundin bereiterklärt, zumindest für ein Heft auszuhelfen. Schön bliebe es doch, wenn sich noch ein niederländisches Redaktionsmitglied finden würde. Seit gestern steht ein unförmiger Laserdrucker auf dem Schreibtisch. Auf ihm soll zukünftig der Merenpraet gedruckt werden. Die deutsche Post weigert sich, das Clubblatt ohne Umschlag zu verschicken. Deshalb muß es jetzt in die Tüte. Merenpoorten zijn geen cruiseschepen, maar er wordt wel lekker gekookt. Stuur ons jullie lievelingsrecepten, die op maat zijn voor een kleine kombuis. 300 gr varkensvlees 250 gr echt rijpe tomaten (anders 1 kl. blik) 1 glas witte of rode bonen 400 gr aardappels zout, peper, paprikapoeder, naar wens kruiden of knoflook olijfolie Eerst wordt het vlees in streepjes of blokjes gesneden, en hard in olijvenolie aangebraden. Parallel worden de aardappels opgezet. Is het vlees rondom bruin, wordt het met zout, peper en paprikapoeder gekruid. Nu worden de tomaten, grof in blokjes gesneden toegevoegd. Indien er geen echt rijpe tomaten te krijgen zijn, kun je beter een klein blikje tomaten nemen. We laten het vlees nu smoren, tot het zacht en gaar is (ca min). Op het eind komen de uitgelekte bonen erbij. Even op smaak brengen met zout en peper, paprikapoeder en indien gewenst met kruiden en/of knoflook In plaats van aardappels kan er ook rijst of stokbrood bij geserveerd worden. Eet smakelijk. (bt / vertaling it) Kees hat uns viele offene Fragen beantwortet und uns gebeten, ihn über den weiteren Gang des Merenpraet zu informieren. Selbstverständlich wird er diese Ausgabe erhalten. Die Redaktion

12 Merenpoorts sind keine Kreuzfahrtsschiffe, aber es wird trotzdem lecker gekocht. Schickt uns Eure Lieblingsrezepte, die für die kleine Kombüse geeignet sind. 300 g Schweinfleisch 250 g richtig reife Tomaten (ansonsten 1 kl. Dose) 1 Glas weiße oder rote Bohnen 400 g Kartoffeln Salz, Pfeffer, Paprikapulver, nach Belieben Kräuter oder Knoblauch Olivenöl Zuerst wird das Fleisch in Streifen oder Würfel geschnitten, und scharf in Olivenöl angebraten. Parallel werden die Kartoffeln aufgesetzt. Ist das Fleisch rundherum braun, wird mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver gewürzt. Nun gibt man die Tomaten, grob gewürfelt, hinzu. Bekommt man keine richtigen roten Tomaten, nimmt man besser eine kleine Dose Tomaten. Das Fleisch läßt man nun schmurgeln, bis es weich ist (ca Min.). Zum Schluß kommen die abgetropften Bohnen hinzu. Abgeschmeckt wird mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und, nach belieben Kräuter und/oder Knoblauch. Statt der Kartoffeln kann man Reis dazu essen, oder Baguette. Guten Appetit. (bt) Ein Cockpittisch Als wir unsere Merenpoort kauften, gab es keinen Cockpittisch. Für die erste Saison beschafften wir uns deshalb einen kleinen Klapptisch, den wir in die Plicht stellten. Aber auf Dauer ist dies keine Lösung, denn ein Klapptisch schränkt die Fußfreiheit doch sehr ein. Ich habe mir nun eine Konstruktion ausgedacht, die ich hier vorstellen möchte. Vorausschicken muß ich noch, daß unsere Merenpoort eine Pinnensteuerung und kein Rad hat. Zunächst die Tischplatte, ich habe sie aus Mahagoniholz gefertigt: Sie besteht aus 3 Teilen, die große Platte ist 30 x 60 cm, die beiden kleinen sind 15 x 60 cm. Mit je 3 Scharnieren werden die schmalen Platten, wie auf dem Bild zu sehen, befestigt. So kann die Größe des Tisches prima variiert werden. Zum Essen wird er ausgeklappt, für das Glas Wein oder Bier ist die schmale Version ausreichend. Die schmalen Platten habe ich noch mit Viertelstäben versehen. Der Fuß: Er besteht aus 3 Teilen. Hauptstück ist das Tischbein. Es ist ein 70 cm langes Rohr, das zwischen 80 und 100 mm Durchmesser haben kann. An einem Ende ist eine Platte mit einem M20 Gewinde angeschweißt. Zum Schutz der Grätings wird eine Gummischeibe aufgesteckt. Ein weiteres Teil ist der Tischflansch, der unter die Tischplatte geschraubt wird. Ja nach dem, welchen Durchmesser man für das Tischbein ausgewählt hat, muß der Flansch 40 mm größer sein. Im Zentrum ist die Bohrung, in die das Bein gesteckt wird. Von der Seite ist ein M8-Gewinde gebohrt und geschnitten, um die Tischplatte zu arretieren. Das letzte Teil ist der Fußflansch, der in meinem Fall unter die Grätings geschraubt wird, und deshalb eine nicht zentrische Gewindebohrung hat. Damit man das Tischbein einschrauben kann, muß in die Grätings ein Bohrung 21 mm gebohrt werden. Alle Fußteile sind aus Aluminium. Dieser Tisch hat den Vorteil, dass er sich sehr platzsparend wegpacken lässt. Außerdem gibt er viel Fußfreiheit im Cockpit. (bt)

13 Een cockpittafel. Toen wij onze Merenpoort kochten, was er geen cockpittafel. Voor het eerste seizoen hebben we ons daarom een kleine klaptafel bezorgt, die we in de plecht zetten. Maar op den duur is dit geen oplossing, want met een klaptafel, hebt je heel weinig voetruimte. Ik heb nu een constuctie bedacht, die ik hier graag zou voorstellen. Vooraf moet ik nog zeggen, dat onze Merenpoort een pinsturing en geen stuurwiel heeft..eerst de tafelplaat, ik heb deze uit Mahoniehout gemaakt. Ze bestaat uit drie delen, het grote deel is 30 x 60 cm. De beide kleine delen zijn 15 x 60 cm. Met aan elke kant drie scharnieren worde de smallen delen, zoals op de foto te zien is, bevestigt. Zo kan de grote van de tafel prima gevarieert worden. Voor het eten wordt het volledig uitgeklapt, voor het glas wijn of bier is de smalle variant voldoende. Aan de smalle delen zijn nog kwart rondingen aangebracht. De voet: deze betaat uit drie delen. Hoofddeel is het tafelbeen. Het is een 70 cm. lange buis, welke tussen de 80 en 100 mm. doorsnede kan hebben. Aan een einde is een plaat met een M20 schroefdraad gelast. Als bescherming voor schroefdraad komt hier een rubberring overheen. Het volgende deel is de tafelflens, deze wordt onder het tafelblad geschroefd. Afhankelijk van de doorsnede van het tafelbeen, moet de flens 40 mm. groter zijn. In het midden is het boorgat waarin het tafelbeen wordt gestoken. Aan deze kant is een M8 schroefdraad geboord en gesneden, om de tafelplaat vast te zetten. Het laatste deel is de voetflens, die in mijn geval onder op het schroefdraad wordt geschroefd, en daarom een niet centrische schroefdraadboring heeft. Om het tafelbeen vast te kunnen schroeven, moet er in het schroefdraad een 21 mm. boorring worden doorgevoerd. Alle voetdelen zijn uit aluminium. Dit heeft het voordeel, dat het plaatssparend op te bergen is. En buiten dat, geeft het veel voetvrijheid in de cockpit. bt /vertaling it Da wir einen Houtgiet bekommen haben, können wir den alten Baum unserer Chanti abgeben. Er ist aus Aluminium und goldfarben eloxiert. Telefon: 0049 (0)5247/8673 oder Steht hier demnächst Deine Anzeige? Schick sie an die Redaktion bis zum 10.März Hier kunnen Leden adverteren. Stuur je advertentie t/m 10. Mart an de redactie Wir suchen einen Übersetzer, der die deutschen Beiträge des Merenpraet ins Niederländische übersetzt. Bitte meldet Euch beim Vorstand oder der Redaktion. Advertentietariven voor commerciele Doeleinden 1 hele pagina 72,00 ½ pagina 36,00 ¼ pagina 18,00 Leden Adverteren gratis Mits niet voor commerciele doeleinden

14 en kitsch. Het kompas van een oud handelsschip staat bij de trap. Overal positielantaarns, reddingsringen, touwen en blokken. Eigenlijk zou hier een heel ander verhaal moeten staan en in de volgende Merenpraet is het hopelijk ook zo. Wij willen een rubriek laten doorgaan, waarin Merenporters hun schip voorstellen, over reizen of belevenissen vertellen of dat vertellen wat ze opvalt. In de korte tijd hebben we voor deze uitgave nog niemand gevonden, daarom beginnen we bij uitzondering met ons schip. Er zijn scheepsschroeven, ankers en gereedschappen uit messing. Will heeft gebeld, omdat zijn vriend Wim zijn zeilboot wil verkopen en wij hadden toch altijd verteld, ooit een boot te willen kopen. Birgit meende, we kunnen met dit weer sowieso niets anders doen, dan zouden we toch zonder verplichtingen maar eens naar de boot kunnen kijken. We treffen Wim in de nieuwe jachthaven van Medemblik, het regent in stromen. Als we over de steiger zijn, hebben we geen droge draad meer aan ons lijf. De boot is een Delanta 94, ongeveer 30 jaar oud en in perfecte staat van onderhoud. De cockpit lijkt op een grote plastic badkuip, binnen is het zeer krap. Indien er plaats nodig is, wordt de salontafel aan de doorgestoken mastvoet aan het plafond geschoven, om te eten komt ie in de middelste positie, s nachts gaat het helemaal naar beneden, en er wordt op geslopen. Alles heel praktisch. We kunnen niet echt beslissen. Het is de eerste zeilboot die we bekeken hebben. Maar we hebben altijd van een boot gedroomd en niet van een te water geraakte campingwagen. Wij willen verder rondkijken. Gelijk in de jachthaven bevindt zich de voorname agentuur van een jachtmakelaar. In de etalage hangen talrijke aanbiedingen van Swans, Hallberg Rassys en Najads. Achter de aanbiedingen de prijzen, de winkel is ook open. Wij blijven buiten. Chanti of: hoe je aan een geel schip komt September 2004 Zo moet het er hebben uitgezien, toen het IJsselmeer nog Zuiderzee heette. Groengrijs water rolt krachtvol tegen de dijk. Om de nok van ons vakantiehuisje huilt de storm uit het zuidwesten. Ramen en deuren worden klapperend levendig. Eigenlijk zijn we gekomen, om nog een keer van de nazomer te genieten, we willen strandwandelingen maken, de wind om de neus laten waaien. Horizontaal zweept de regen over de weiden bij Medemblik; aan dagtochtjes is niet te denken. Onze vrienden Will en Lies uit Onderdijk hebben gebeld. Will heeft in een oude dorpssmederij een antiek- en curiosawinkeltje, volgestopt met oude rommel, kunst In de auto is het lekker warm. We rijden naar Andijk. Daar in de haven moet er ook een botenverkoper zijn. De beide heren in pak, proberen de serieusheid over onze plannen te kopen in te schatten, voor ze met dit weer naar buiten moeten. Wanneer wij onze prijsvoorstelling meedelen en zeggen, dat wij eventueel ook nog naar een staalschip willen gaan kijken, worden ze nadenkelijk. De Wibo, die ze ons uiteindelijk toch laten zien, heeft een nieuwe moter, veel ziel en nog meer roest. We bedanken de heren voor de moeite. Aan de bar van Wills oude smederij zitten ook nu in de vroege namiddag al enige vrienden en bekenden. Birgit trekt een blad papier uit haar zak. Ik heb laatst al eens op het internet naar boten gekeken - zonder verplichtingen natuurlijk misschien is er wel iets bij. Een boot ligt in Arnhem, twee in Zeeland en een in Echtenerbrug. Waar ligt Echtenerbrug, Will? In Nederland zijn er snelwegen. Een paar van deze snelwegen worden regelmatig door een rotonde onderbroken. In Joure is dit het geval. Tot Echtenerbrug is het nog 20 km.; de auto staat in de file. We hebben om 17h in de dorpskroeg met een bekende van de bootseigenaar een afspraak, zij zal ons een Merenpoort laten zien

15 Wat een Merenpoort is, weten we niet, wat we wel weten is, dat we nooit op tijd zullen aankomen. In de Dikke Tut branden de lichten al. Iena heeft anderhalf uur op ons gewacht. De Merenpoort ligt achteraan in een kanaal aan een kampeerplaats. We zijn weer nat. Onder deck is het gezellig, zeer gezellig zelfs. Alles in Mahagoni, klassieke lampen en petroleumlampen, zelfs een kaartentafel. We willen helemaal niet meer weg. De eigenaar zou een bekende poolontdekkingsreiziger zijn, die met dit schip al het een en ander heeft meegemaakt. We zijn onder de indruk. Tegenover de ligplaats is de werf, die dit schip heeft gebouwd, en er is zoiets al een club van Merenpoorters, die je bij problemen ook wel onder de armen grijpen kan. De volgende zondag zijn we terug. De spaarrekening is leeg, daarvoor in de plaats bezitten we nu een Merenpoort 930 met achterkajuit. De weekeinden in oktober worden aan boord door gebracht. We zijn gelukkig en een beetje trots op ons schip. Ons schip heet Chanti en is geel. Chanti is een Polynesische zonnegodin. Voor een ver gereisde poolontdekkingsreiziger geen ongebruikelijke naamgeving. Vroeger had het Venus geheten. Ik ben Rooms-katholiek. Geel is een signaalkleur, heeft de poolontdekkingsreiziger gezegd. Het verhoogt de zekerheid van het schip, net zoals de donkere antislipverf, waarmee alles aan dek geverfd is. Ik persoonlijk vindt geel stom. Eind oktober gaan we op onze eerste zeereis. Ze verloopt van campingplaats Delfstrahuizen naar de Merenpoortwerf in Echtenerbrug. Een dag van ca. 1 / 8 sm. De Chanti moet in het winterkwartier. Omdat wij nog nooit een mast hebben gelegd en voor de rest ook weinig echt weten, wat we zouden moeten doen, laten we alles andere over aan de werf en nemen afscheid van onze Merenpoort. Begin maart ligt er hoge sneeuw in Echtenerbrug. Het is ijskoud en de kinderen hebben ijsvrij. Het gele schip ligt in hal nr. 4. ik heb in de bouwmarkt een schuurmachine, allerlei gereedschap en kwasten gekocht en een overall. Nu lijk ik op een echte werfwerker. Bij Johan Wind heb ik drie blikken romplak Sikkens Ozeanblue nr. 37 besteld. De nieuwe naam van de boot moet Zwaluw worden. Op Goede Vrijdag voor Pasen, word ons schip weer in het water gelaten. Voordien hebben we in februari drie ondichte ramen uit- en weer ingebouwd, de verf aan de drempelrand afgeslagen, veel roest bij de reling verwijdert en alles opnieuw in de verf gezet. Het schip heet Chanti en is geel. In de zomer hebben vele vrienden uit de Merenpoort club gezegd, dat onze Chanti erg zo uitgesproken vriendelijk uitziet. In de tussentijd vinden wij dat vaak ook. Alle vrienden hebben blauwe boten. Af en toe worden we nog steeds door mensen gevraagd, wat Chanti eigenlijk betekend. We noemen ons dan Chantalle en Tim Dan weten ze het. De meeste tippen zo wie zo op een Italiaanse rode wijnsoort of op de liederen van een matrozenkoor. De zomer is voorbij. De boot is uit het water. Deze keer hebben we de mast zelf gelegd en alles voor de winter voorbereid. Rien de Waaje van de Blijven (Bj 1936) heeft gezegd, dat hij de kanarie mist. ht, vertaling it Chanti oder: Wie man zu einem gelben Schiff kommt Eigentlich sollte hier ein ganz anderer Bericht stehen, und in der nächsten Merenpraet wird es hoffentlich auch so sein. Wir möchten eine Rubrik weiterführen, in der Merenpoortler ihr Schiff vorstellen, über Reisen oder Erlebnisse berichten oder einfach erzählen, was ihnen gerade einfällt. In der Kürze der Zeit haben wir für diese Ausgabe noch niemanden gefunden. Deshalb fangen wir ausnahmsweise mit unserem Schiff an. September 2004 So muß es hier ausgesehen haben, als das Ijsselmeer noch Zuiderzee hieß. Grüngraues Wasser rollt mächtig gegen den Deich. Um den Giebel unseres Ferienhauses heult der Sturm aus Südwest. Fenster und Türen werden klappernd lebendig. Eigentlich sind wir gekommen, den Spätsommer noch einmal zu genießen, wollen Strandspaziergänge machen, uns den Wind um die Nase wehen lassen. Waagerecht peitscht der Regen über die Wiesen bei Medemblik; An Ausflüge ist nicht zu denken. Unsere Freunde Will und Lies aus Onderdijk haben angerufen. Will betreibt in einer alten Schmiede des Örtchens einen Antiek- und Curiosaladen, vollgestopft mit altem Kram, Kunst und Krempel. Der Kompass eines alten Handelsschiffes steht an der Treppe. Überall hängen Positionslaternen, Rettungsringe, Tampen und Blöcke. Es gibt Schiffsschrauben, Anker und Werkzeuge aus Messing. Will hat angerufen, weil sein Freund Wim sein Segelschiff verkaufen will und wir hätten

16 doch immer erzählt, irgendwann auch ein Boot kaufen zu wollen. Birgit meint, daß wir bei dem Wetter ja sowieso nichts anderes unternehmen, und wir könnten uns das Schiff ja einmal völlig unverbindlich natürlich anschauen. Wim treffen wir im neuen Yachthafen von Medemblik. Es regnet in Strömen. Bis wir über den Steg gestapft sind, haben wir keinen trockenen Faden mehr am Körper. Das Boot ist eine Delanta 94, ungefähr 30 Jahre alt und perfekt gepflegt. Das Cockpit ähnelt einer großen Plastikbadewanne, dafür geht es innen sehr eng zu. Wenn man Platz braucht, wird der Salontisch am durchgesteckten Mastfuß an die Decke geschoben, zum Essen bringt man ihn auf die mittlere Position, nachts kommt er ganz nach unten, und es wird auf ihm geschlafen. Alles sehr praktisch. So recht können wir uns nicht entscheiden. Es ist der erste Segler, den wir uns angeschaut haben. Aber irgendwie haben wir doch immer von einem Schiff geträumt und nicht von einem ins Wasser geratenen Campingwagen. Wir wollen uns weiter umschauen. Gleich im Yachthafen gibt es die vornehme Agentur eines Yachtbrokers. Im Schaufenster hängen zahlreiche Angebote von Swans, Hallberg Rassys und Najads Hinter den Angeboten stehen die Preise, und der Laden ist auch geöffnet. Wir bleiben draußen. Im Auto ist es schön warm. Wir fahren nach Andijk. Dort im Hafen soll es auch einen Bootverkäufer geben. Die beiden Herren im Anzug sondieren sorgfältig die Ernsthaftigkeit unserer Kaufabsicht, bevor sie sich bei diesem Wetter auf den Anleger hinaus wagen. Als wir unsere Preisvorstellungen mitteilen und sagen, daß wir uns eventuell sogar ein Stahlschiff anschauen möchten, werden sie noch nachdenklicher. Die Wibo, die man uns schließlich doch zeigt, hat einen neuen Motor, viel Seele und noch mehr Rost. Wir bedanken uns für die Bemühungen der beiden Herren. An der Theke von Wills alter Schmiede sitzen auch jetzt am frühen Nachmittag schon einige Freunde und Bekannte. Birgit zieht ein Blatt Papier aus der Tasche. Ich habe kürzlich mal im Internet nach Yachten geschaut natürlich ganz unverbindlich vielleicht ist da ja etwas dabei. Ein Boot liegt in Arnheim, zwei in Seeland und eines in Echtenerbrug. Wo ist Echtenerbrug, Will? In Holland gibt es Autobahnen. Manche dieser Autobahnen werden gelegentlich durch einen Kreisverkehr unterbrochen. In Joure hat man es so gemacht. Bis Echtenerbrug sind es noch 20 km; der Wagen steht im Stau. Wir sind für 17 Uhr in der Dorfkneipe mit der Bekannten eines Schiffeigners verabredet, die uns eine Merenpoort zeigen soll. Was eine Merenpoort ist, wissen wir nicht wohl aber, daß wir niemals pünktlich ankommen werden. In der Dikke Tut brennen schon die Lichter. Iena hat anderthalb Stunden auf uns gewartet. Die Merenpoort liegt in einem Kanal an einem Campingplatz ganz hinten. Wir sind wieder naß. Der Wind heult in den Wanten. Unter Deck ist es gemütlich, sehr gemütlich sogar. Alles in Mahagoni, klassische Leuchten und Petroleumlampen, sogar ein Kartentisch. Wir wollen gar nicht mehr weg. Der Eigner soll ein bekannter Polarforscher sein, der mit diesem Schiff schon einiges unternommen hat. Wir sind tief beeindruckt. Gegenüber liegt die Werft, die das Schiff gebaut hat, und es existiert angeblich ein Club der Merenpoortler, der einem bei Problemen unter die Arme greifen kann. Am nächsten Samstag sind wir zurück. Das Sparkonto ist leer, dafür besitzen wir jetzt einen Merenpoort 930 mit Achterkajüte. Die Wochenenden im Oktober werden an Bord verbracht. Wir sind glücklich und ein bißchen Stolz auf unser Schiff. Unser Schiff heißt Chanti und ist zweitens gelb. Chanti ist eine polynesische Sonnengöttin. Für einen weitgereisten Polarforscher keine ungewöhnliche Namensgebung. Früher hat es Venus geheißen. Ich bin römisch-katholisch. Gelb ist eine Signalfarbe, hat der Polarforscher gesagt. Es erhöht die Sicherheit des Schiffs, genauso wie die dunkelgraue Antislipfarbe, mit der an Deck alles angestrichen ist. Ich persönlich finde Gelb blöd. Ende Oktober unternehmen wir die erste Seereise. Sie verläuft vom Campingplatz Delfstrahuizen zur Merenpoortwerft nach Echtenerbrug. Ein Etmal von ca. 1 / 8 sm. Die Chanti soll ins Winterlager. Da wir noch nie einen Mast gelegt und auch sonst keine rechte Ahnung haben, was zu tun ist, überlassen wir alles weitere der Werft und verabschieden uns von unserer Merenpoort. Ende Februar liegt in Echtenerbrug hoher Schnee. Es ist eisigkalt und die Kinder haben schulfrei. Das gelbe Schiff liegt in der Halle 4. Ich habe im Baumarkt eine Schleifmaschine, allerlei Werkzeug sowie Pinsel gekauft - auch einen Blaumann. Darin sehe ich ein bißchen wie ein richtiger Werftarbeiter aus. Bei Johan Wind habe ich 3 Dosen Rumpflack Sikkens Ozeanblue No. 37 bestellt. Der neue Name des Bootes soll Zwalluw werden. Am Karfreitag vor Ostern, wird unser Schiff wieder ins Wasser gelassen. Zuvor haben wir im Februar drei undichte Fenster aus- und wieder eingebaut, die Farbe am Süllrand abgeschlagen, viel Rost im Bereich der Relingsstützen entfernt und alles wieder angestrichen. Das Schiff heißt Chanti und ist gelb. Im Sommer haben uns viele Freunde aus dem Merenpoortclub gesagt, daß unsere Chanti ausgesprochen freundlich aussieht. Inzwischen empfinden wir das manchmal auch so. Alle Freunde haben blaue Schiffe. Gelegentlich werden wir immer noch von Leuten gefragt, was Chanti eigentlich bedeutet. Wir nennen uns dann Chantalle und Tim. Dann wissen sie es. Die

17 meisten tippen ohnehin auf eine italienische Rotweinsorte oder das Liedgut eines Matrosenchors. Der Sommer ist zu Ende. Das Boot ist aus dem Wasser. Diesmal haben wir den Mast selber gelegt und alles für den Winter vorbereitet. Rien de Waaje vom Blijver (Bj 1936) hat gesagt, daß er den Kanarie vermißt. ht Voorjaarstreffen: 13. mei Zomerbijeenkomst: augustus ALV: 04. november Sluitingsdatum kopij: 11. mart Volgende Merenpraet 27. mart Om de wachttijd tot aan de volgende zeereis iets af te korten, starten we vandaag met een raadselreis met de vinger op de zeekaart. De eerste etappe bevindt zich in deze Merenpraet; er zullen er nog 2 volgen. Op het zomerfeest wenken de winnaars van de zeilregatta mooie prijzen. Achter elke vraag is de letter van de oplossing aangegeven. Gestart zijn we aan de wieg van de Merenpoort en over kanalen en de Friese Meren hierheen gevaren. Vandaag gaat onze reis echt beginnen. Maar goed, dat we gisteren nog in de oude haven van deze stad zijn gevaren; zo kunnen we vandaag op tijd uitlopen. In de haven (-1-)??? blijft een vrouw achter, die ons uit ijzer gegoten onbewegelijk nakijkt. Het weerbericht heeft terecht zuidwestenwind voorspelt. We willen eerst mogelijk hoog aan de wind kruizen. Onze Merenpoort Sphinx heeft een draaicirkel van 90 op de ware wind en we rekenen vanwege de hoge golven met 10 afdrift. Door een bepaalde reden, die alweer met een vrouw te maken heeft, zeilen we eerst op de 2-??? boeg. We hebben een snelheid van 4 knopen over grond en na 54 minuten maken we hier (- 3-)??? een draai. We zeilen weer mogelijk hard aan de wind. Na 6 sm komt er een lichtboei in zicht. Met de verrekijker herkennen we het identificatieteken 4-???? We varen verder en houden onze koers en snelheid aan (4kn). Na 33 minuten hebben we de vuurtoren 5-??? Dwars naast ons ( Wat is querab? -de vertaler) (Peiling van 90 -de red.). Snel zijn we in onze eerste eindhaven -1- Hoe heet de stadhaven? (de 3 e letter is de 15 e letter van de oplossing) -2- Op welke boeg zeilen we? (4 e / 10 e ) -3- De zeekaart geeft aan, dat we in de buurt van??? staan? (3 e / 11 e ) -4- Wat is het nummer van het lichtboei? (1 e / 3 e ) -5- Hoe heet het vuurtoren? (1 e / 9 e ) Stuur ons uw oplossing na de derde ronde toe of lever het in bij het zomerfeest. Oplossing: _

18 Um die Wartezeit bis zur nächsten richtigen Seereise ein wenig abzukürzen, starten wir heute zu einem Rätseltörn mit dem Finger auf der Seekarte. Die erste Etappe findet in dieser Merenpraet statt; 2 weitere werden folgen. Den Siegern der Rätselregatta winken auf dem Sommerfest attraktive Preise. Hinter jeder Frage ist der Buchstabe des Lösungsspruchs angegeben. Gestartet sind wir an der Wiege der Merenpoort und über Kanäle und die friesische Seen hierher gefahren. Heute soll unser Törn so richtig losgehen. Gut, daß wir gestern noch in den Stadthafen gefahren sind; so können wir heute zeitig auslaufen. Im Hafen -1-??? bleibt eine Frau zurück, die uns - wie aus Erz gegossen - unbeweglich nachblickt. Der Wetterbericht hat zurecht Wind aus Südwest vorausgesagt. Wir wollen zunächst möglichst hoch am Wind aufkreuzen. Unsere Merenpoort Sphinx hat einen Wendewinkel von 90 am wahren Wind und wir rechnen wegen der hohen Wellen mit 10 Abdrift. Aus einem bestimmten Grund, der schon wieder mit einer Frau zu tun hat, segeln wir zuerst auf dem -2-???-Bug. Wir machen 4 Knoten Fahrt über Grund und nach 54 Minuten fahren wir hier (-3-)??? eine Wende. Wir segeln wieder möglichst hart am Wind. Nach 6 sm kommt eine Leuchttonne in Sicht. Im Fernglas erkennen wir die Kennzeichnung - 4-???? Wir fahren weiter und behalten unseren Kurs und Geschwindigkeit (4 kn) bei. Nach 33 Minuten haben wir das Leuchtfeuer -5-??? querab. Alsbald sind wir in unserem ersten Zielhafen. -1- Wie heißt der Stadthafen? ( der 3. Buchstabe ist der /15. des Lösungsspruchs) -2- Auf welchem Bug segeln wir? (4/10) -3- Die Seekarte zeigt uns, daß wir in der Nähe des??? stehen. (3/11) -4- Wie lautet die Kennzeichnung der Leuchttonne? (1/3) -5- Wie heißt das Leuchtfeuer? (1/9) Martin und Elisabeth Behrendt zijn verhuizd. Ihre neue Adresse lautet: Elisabeth und Martin Behrendt Klümpenweg Geldern Pont Die Mitglieder Pieper und Schurig haben den Verein verlassen. Bitte schickt uns den Lösungsspruch nach der dritten Runde oder reicht ihn einfach erst beim Sommerfest ein. Lösungsspruch: _

19 (prototype) (Erlkönig) De winters in midden europa worden steeds vochtiger. Slechte voorwaarden voor een staalschip waarvan de winterstelplaats onder de vrije hemel is. Ook bij de Merenpoortwerf is de laatste tijd hierdoor de vraag naar droge stelplaatsen toegenomen. Oorspronkelijk was geplant, een tweede hal te bouwen. Intussen gaat een revolutionaire, uit Australie stammende, techniek gebruikt worden. De reeds aanwezige kraan in de haven werd binnen een week, door zelf ingevlogen monteurs naar een speciale zo genaamde Down-Under-Kraan omgebouwd. Nu is het mogelijk, de boten reeds bij het slippen te draaien en dan -zoals in een mastopslag- aan het plafond op te hangen. De plafonds van de werf waren gelukkig voor dit doel uitstekend. Voor de bootbezitter heeft deze manier van winteropslag veel voordelen: De lucht onder het plafond is duidelijk warmer als op bodemniveau Een droge bilg in het voorjaar is gegarandeerd. Losse delen aan dek, die misschien bij de volgende storm overboord waren gegaan, vallen er vanzelf af Door de ontlasting van de romp, wordt de levensduur van de gehele constuctie bijna verdubbeld. De prijzen zullen duidelijk boven de tot nu toe gewenden prijzen liggen, prijslijsten zijn vanaf 24 december in het kantoor van de werf te verkrijgen. ht / bt vertaling it Die Winter in Mitteleuropa werden immer feuchter. Schlechte Bedingungen für ein Stahlschiff dessen Winterstellplatz sich unter freiem Himmel befindet. Auch bei der Merenpoortwerft hat daher in letzter Zeit die Nachfrage nach Plätzen in trockenen Hallen enorm zugenommen. Ursprünglich war geplant, eine zweite Halle zu bauen. Inzwischen soll jedoch eine revolutionäre Technik zur Anwendung gelangen, die aus Australien stammt. Der vorhandene Kran im Hafen wurde innerhalb einer Woche von eigens eingeflogenen Technikern zu einem speziellen sogenannten Down-Under-Kran umgerüstet. Nun ist es möglich, die Boote schon beim Slippen zu drehen und dann -ähnlich wie im Mastenlager- an die Decke zu hängen. Die Decken der Werft erwiesen sich glücklicherweise für diesen Zweck als ausreichend dimensioniert. Für den Schiffsbesitzer bietet diese Art der Winterlagerung viele Vorteile: Die Luft unter der Hallendecke ist deutlich wärmer als im Bodenbereich. Eine trockene Bilge im Frühjahr ist garantiert. Lose Teile an Deck, die wohlmöglich im nächsten Sturm über Bord gegangen wären, fallen von alleine ab. Durch die Entlastung des Rumpfes ergibt sich eine fast doppelte Lebensdauer der Gesamtkonstruktion. Die Preise werden leider deutlich über dem bisher Gewohnten liegen, Preislisten gibt es ab Heiligabend im Büro der Werft. ht / bt

20 Wie Ihr wisst, konnten wir in diesem Jahr wegen des Bezuges unseres neuen Hauses nicht an der Jahreshauptversammlung teilnehmen. Auf der einen Seite tat uns das leid, viele Merenpoort Freundinnen und Freunde zum Jahresende nicht zu sehen, auf der anderes Seite erfüllt es einen doch mit Stolz, in so kurzer Zeit und neben all den anderen Themen und Aufgaben, eine neues Heim gebaut zu haben. Inzwischen ist der "Merenpoort-Buschfunk" auch zu uns vorgedrungen. Wir erfuhren, dass Kees endgültig die Produktion der Merenpraet abgegeben hat - und zwar an Birgit und Heiner Thebing. Wir freuen uns sehr über dieses Engagement und sind sicher, dass Ihr würdige Nachfolger von Kees seid. Für Eure Redaktionsarbeit wünschen wir alles Gute, viel Erfolg, nicht zu viel Wind von vorne und eine große Leserschar. Übrigens, für alle Merenpoortler, die es interessiert, unsere neue Anschrift: Elisabeth und Martin Behrendt Klümpenweg Geldern - Pont Sämtliche bekannten Telefonnummern sind geblieben. Herzliche Grüße und "immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel" Elisabeth und Martin Skipper(in) MP 171 "Blue Peter" Die Redaktion freut sich über jeden Leserbrief. Schickt uns Anregungen und insbesondere Kritik. Lob formulieren wir zur Not -wie alle großen Zeitschriftengleich selbst. Wir wünschen allen Mitgliedern ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Segeljahr. Mast und Schotbruch!

Vereniging van Merenpoortzeilers

Vereniging van Merenpoortzeilers Uitgave 3/2009 Vereniging van Merenpoortzeilers Merenpoort Clubblad Officieel orgaan van de Belangenvereniging van Merenpoorteigenaren 32 e jaargang nr. 3 oktober 2009 Adressen: Vorzitter: Piet-Jean Boegem

Nadere informatie

JOURNAAL. Informatiebulletin van / Mitteilungsblatt der SK Jachtbouw

JOURNAAL. Informatiebulletin van / Mitteilungsblatt der SK Jachtbouw SKitterend jubileumjaar JOURNAAL Oude Informatiebulletin van / Mitteilungsblatt der SK Jachtbouw Jaargang 2015 Oppenhuizerweg 29 8606 JA Sneek T 31 (0)515 41 80 50 T 31 (0)6 15 06 03 96 I www. sk-jachtbouw.nl

Nadere informatie

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Duits. nieuwe woorden per les

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Duits. nieuwe woorden per les Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Duits nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Duits deel

Nadere informatie

Woordenlijst per hoofdstuk. In de startblokken Nederlands voor Duitstaligen. bij. Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit Lijmbach

Woordenlijst per hoofdstuk. In de startblokken Nederlands voor Duitstaligen. bij. Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit Lijmbach Woordenlijst per hoofdstuk bij In de startblokken Nederlands voor Duitstaligen Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit Lijmbach bussum 2009 Deze woordenlijst per hoofdstuk hoort bij In de startblokken.

Nadere informatie

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kennst du eine gute Autowerkstatt? Warum? Hast du einen Unfall gehabt? Ich hatte eine Panne mit meinem Scooter. Brauchst du Hilfe bei der Reparatur? Ich helfe gerne. Der

Nadere informatie

Genießen pur in Oeding. Puur genieten in Oeding

Genießen pur in Oeding. Puur genieten in Oeding Genießen pur in Oeding Puur genieten in Oeding Nederlands en Duits De meeste gasten bij Sicking s Wirtshaus komen uit de Euregio en kunnen zich prima redden met zowel het Duits als het Nederlands. Zij

Nadere informatie

Contrastief woordenboek. Oefeningen

Contrastief woordenboek. Oefeningen Contrastief woordenboek Nederlands Duits Siegfried Theissen Caroline Klein C.I.P.L., Liège, 2008, 212 blz. Oefeningen I. Valse vrienden... 1 II. Uitdrukkingen... 9 III. Spreekwoorden... 13 IV. Vormverschillen

Nadere informatie

Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen!

Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen! Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen! Redemittel E Schön dich wieder zu sehen! Ich habe dich auch vermisst! Wie waren deine Ferien? Toll. Ich bin in Italien gewesen. Habt ihr tolles Wetter gehabt? Natürlich,

Nadere informatie

Heerenveense Watersportvereniging Nannewijd

Heerenveense Watersportvereniging Nannewijd Heerenveense Watersportvereniging Nannewijd 2013 Jaarboekje 2013 Afscheid van de voorzitter In het v oorjaar van 2003 schreef ik v oor het eerst in ons jaarboekje. De titel was: Introductie v an de nieuwe

Nadere informatie

KOSTENLOS GRATIS. MeineLebensArt. www.meine-lebens-art.de www.mijn-leef-stijl.nl. MijnLeefStijl KREIS VIERSEN & LIMBURG

KOSTENLOS GRATIS. MeineLebensArt. www.meine-lebens-art.de www.mijn-leef-stijl.nl. MijnLeefStijl KREIS VIERSEN & LIMBURG KOSTENLOS GRATIS MeineLebensArt www.meine-lebens-art.de www.mijn-leef-stijl.nl MijnLeefStijl KREIS VIERSEN & LIMBURG DIE NÄCHSTE AUSGABE ERSCHEINT IM JUNI 2015 DE VOLGENDE EDITIE ZAL JUNI 2015 VERSCHIJNEN

Nadere informatie

Aan de waterkant. An der Waterkant SÜDHOLLAND & SEELAND ZUID-HOLLAND & ZEELAND

Aan de waterkant. An der Waterkant SÜDHOLLAND & SEELAND ZUID-HOLLAND & ZEELAND Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.4 2014 SÜDHOLLAND & SEELAND An der Waterkant Aan de waterkant ZUID-HOLLAND & ZEELAND Thuis in Nederland. Thuis

Nadere informatie

Genießen pur in Oeding. Puur genieten in Oeding

Genießen pur in Oeding. Puur genieten in Oeding Genießen pur in Oeding Puur genieten in Oeding Bewaarexemplaar! - Diese Ausgabe ist zum aufbewahren! 5 e editie De meeste artikelen in de vijfde editie van deze krant zijn tweetalig. Die meisten Artikel

Nadere informatie

Scriptie aangeboden tot het verkrijgen van het diploma Licentiaat Vertaler Door: Griet Van Gorp Academiejaar 2006 2007 Promotor: Dr.

Scriptie aangeboden tot het verkrijgen van het diploma Licentiaat Vertaler Door: Griet Van Gorp Academiejaar 2006 2007 Promotor: Dr. Deelvertaling naar het Nederlands Scriptie aangeboden tot het verkrijgen van het diploma Licentiaat Vertaler Door: Griet Van Gorp Academiejaar 2006 2007 Promotor: Dr. Henri Bloemen Dankwoord Ik zou graag

Nadere informatie

Platzen Sie sich Het komische Duits van Nederlanders, opgetekend uit het leven van alledag in een grensgebied

Platzen Sie sich Het komische Duits van Nederlanders, opgetekend uit het leven van alledag in een grensgebied Platzen Sie sich Het komische Duits van Nederlanders, opgetekend uit het leven van alledag in een grensgebied Rob Meijer Inhoud 1 Vooraf 4 2 Fatale vertalingen 7 3 Vertalingen vertaald 10 4 Zaken doen

Nadere informatie

De Maand van Hemus. november 2011. What s up?

De Maand van Hemus. november 2011. What s up? november 2011 NIETS IS TE DOL Blijf toch maar van die rode ringetjes af pagina 7 SCHNITZEL! Duitsland dus. pagina 2 Strijd, spanning en sfeer De laatste zaterdag van september, een wondermooie najaarsdag,

Nadere informatie

De mens-machine. Die Mensch-Maschine. Special Seite / Pagina 42 INDUSTRIE 4.0

De mens-machine. Die Mensch-Maschine. Special Seite / Pagina 42 INDUSTRIE 4.0 Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.2 2014 INDUSTRIE 4.0 Die Mensch-Maschine De mens-machine Special Seite / Pagina 42 Our G erman pr esence boosts

Nadere informatie

Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P L A N N I N G E N - I N R I C H T I N G. Ganz viel Raum L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U

Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P L A N N I N G E N - I N R I C H T I N G. Ganz viel Raum L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.5 2014 L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U Ganz viel Raum Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P

Nadere informatie

Knappe koppen R e s e a R c h & D e v e l o p m e n t

Knappe koppen R e s e a R c h & D e v e l o p m e n t Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.2 2015 F o R s c h u n g & e n t w i c k l u n g Kluge Köpfe Knappe koppen R e s e a R c h & D e v e l o p m

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH. Kapitel 11: Einkaufen. A) Koop-dialogen

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH. Kapitel 11: Einkaufen. A) Koop-dialogen EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 11: Einkaufen A) Koop-dialogen a) Je hoort een vijftal dialogen die met 'kopen' hebben te maken. Het gaat om Marjolein en Peter, het paartje dat je in hoofdstuk

Nadere informatie

52 weken verlangd. Een jaar lang gewacht. En dan komt met de lente

52 weken verlangd. Een jaar lang gewacht. En dan komt met de lente 52 weken verlangd. Een jaar lang gewacht. En dan komt met de lente Deze teaser hadden de NT2-collega s opgehangen in de cafetariahall om de nakende taartenweek van 19 maart aan te kondigen. Hij kon evengoed

Nadere informatie

37 Grad - Intrigerende Duitse documentaires bij Teleac

37 Grad - Intrigerende Duitse documentaires bij Teleac Teleac & DaF Kees van Eunen/Arjan Krijgsman/Maja Broekema 37 Grad - Intrigerende Duitse documentaires bij Teleac 37 Grad bestaat uit intrigerende documentaires van ZDF over mensen en thema s die in de

Nadere informatie

SNT info. Volwassenenonderwijs aan SNT: Een waaier aan opleidingen! Editie april 2011. SNT Volwassenenonderwijs overdag en s avonds

SNT info. Volwassenenonderwijs aan SNT: Een waaier aan opleidingen! Editie april 2011. SNT Volwassenenonderwijs overdag en s avonds SNT info Editie april 2011 Volwassenenonderwijs aan SNT: Een waaier aan opleidingen! Arsenaalstraat 4 8000 Brugge 050 33 76 69 adm@snt.be www.snt.be Beste Cursist(e) Beste Infolezer(es) Tevreden Ons gevoel

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs aan SNT: Haal hier je bagage!

Volwassenenonderwijs aan SNT: Haal hier je bagage! SNT infoeditie september 2013 Volwassenenonderwijs aan SNT: Haal hier je bagage! SNT Volwassenenonderwijs overdag en s avonds Informatica Talen Vlaamse Gebarentaal Koken Mode Fotografie Nederlands voor

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Beruf im Tourismus. Docentenhandleiding

Beruf im Tourismus. Docentenhandleiding eruf im Tourismus 1 Docentenhandleiding eruf im Tourismus 1 Samenstelling en eindredactie Peter Schols Lay-out Ontwerp omslag, DVD-opdruk, grafische vormgeving studie-werkboek Rick Schols, Martha Schols-Lardinois,

Nadere informatie

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam 2 e jaargang No 9 12 oktober 2010 Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam Redactie Afgemeerd: L. de Graaf-Zoet Tel. 0251-246843 e-mail: l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl Havenblad van de Jachthaven

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 1tijdvak e 1 woensdag 26 mei 9.00 10.30 uur DUITS CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen.

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Kopij vóór de deadline per e-mail naar koerier@ vdwaals.nl.

Inhoud. Colofon. Kopij vóór de deadline per e-mail naar koerier@ vdwaals.nl. Colofon Inhoud De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals, in samenwerking met de Studenten Onderwijs Organisatie (STOOR).

Nadere informatie