Merenpoort Clubblad Officieel orgaan van de Belanegnvereniging van Merenpoorteigenaren 28 e jaargang nr. 4 december 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Merenpoort Clubblad Officieel orgaan van de Belanegnvereniging van Merenpoorteigenaren 28 e jaargang nr. 4 december 2005"

Transcriptie

1 Merenpoort Clubblad Officieel orgaan van de Belanegnvereniging van Merenpoorteigenaren 28 e jaargang nr. 4 december 2005 Adressen: Redactie: Vorzitter: Birgit & Heiner Thebing Piet-Jean Boegem Vlindermeent 76 Kammerkamp CW Hilversum Marienfeld 0031 (0) (0)5247/8673 Internet: Secretaris Ledenadministratie: Simon Bakker Zomertaling BB Lemmer Contributie leden : 22,50 per jaar 0031 (0) Donateurs: 12,50 per jaar Betaalingen Penningsmeester: postgiro nr Ron Leenaars tnv vereniging van Merenpoorteigenaren Landkamp 43 Babberich 6909 CG Babberich 0031 (0) Für unsere deutschen Mitglieder: (eventuelle Übersetzungen) Wolfgang Rincker Bestuursleden: Auf der Hart 67 Klaas Kaptein Darmstadt Schroef (0) AN Urk 0031 (0) Beitragsüberweisungen Jens v.d. Akker BLZ: Het Zeilvat 21 Wolfgang Rinckert 7908 NT Hoogeveen Postbank Frankfurt 0031 (0) Konto-Nr.: Advertentietariven voor commerciele Doeleinden 1 hele pagina 72,00 ½ pagina 36,00 ¼ pagina 18,00 Ausgabe 4/2005 Leden Adverteren gratis Mits niet voor commerciele doeleinden - 2 -

2 Liebe Segelfreunde, Zeilvrienden, We hebben op de Algemene ledenvergadering weer een goede start voor het nieuwe verenigingsjaar kunnen maken. Simon Bakker werd met een applaus als nieuwe secretaris begroet. Na afscheid genomen te hebben van Kees en Anneke, ben ik zeer verheugd Birgit en Heiner Thebing als de nieuwe redacteuren van de Merenpraet voor te mogen stellen. Dit betekent ook dat wij onze duitse leden beter kunnen informeren, door zo veel mogelijk stukken in het Duits op te kunnen nemen. Na de vergadering was de directeur van het Recreatieschap De Marrekrite onze gastspreker. Samen met een collega, voorzien van een beamer, liet hij ons niet alleen in de keuken van de Marrekrite kijken, maar werden wij ook lekker gemaakt met foto s van zeer mooi gelegen ligplaatsen ver weg van het drukke stadsgewoel. We hebben de Marrekrite spontaan gesponsord door voor elk aanwezig lid een oude vlag (2005) te kopen. Gezien bij de Dompzeilers, willen wij ook een boekje met wetenswaardigheden over en suggesties voor de aanpak van (groot)onderhoud van onze boten gaan samenstellen. Ik doe nogmaals een oproep aan alle leden hun kennis ter beschikking te stellen voor de gehele vereniging, door een simpel verhaaltje op papier te zetten. Bel naar mij ( ) of naar Simon Bakker ( ). Ik wens iedereen prettige kerstdagen en een heel gezond en voorspoedig 2006 Piet-Jean Boegem wir haben auf der Jahreshauptversammlung wieder gute Voraussetzungen für das neue Vereinsjahr schaffen können. Simon Bakker wurde mit Applaus als neuer Geschäftsführer begrüßt. Nachdem wir Kees und Anneke verabschieden mußten, bin ich sehr erfreut, Birgit und Heiner Thebing als neue Redakteure des Merenpraet vorstellen zu dürfen. Das bedeutet, daß wir in Zukunft unsere deutschen Mitglieder besser informieren können, weil möglichst viele Beiträge auch auf Deutsch erscheinen werden. Nach der Versammlung war der Leiter des Recreatieschap de Merrekrite als Vortragender bei uns zu Gast. Er wurde von einem Mitarbeiter unterstützt, der einen Beamer mitgebracht hatte. Sie ließen uns nicht nur in die Töpfe der Merrekrite gucken, sondern machten uns mit Photos von sehr schön gelegenen Liegeplätzen -weit weg vom hektischen Stadtgetriebe- richtig Appetit. Wir haben die Merrekrite spontan dadurch unterstützt, daß wir für jedes anwesende Mitglied einen Wimpel 2005 gekauft haben. Wie bei den Dompseglern gesehen, möchten auch wir ein Buch mit Wissenswertem und Anregungen für die (General)-Instandsetzung unserer Boote zusammenstellen. Ich möchte mich nochmals mit einem Aufruf an alle Mitglieder wenden, ihre entsprechenden Erfahrungen in einfacher Form zu Papier zu bringen und so dem ganzen Verein zur Verfügung zu stellen. Ruft bitte bei mir ( ) oder bei Simon Bakker ( ) an. Zum Schluß wünsche ich allen Mitgliedern ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr Piet-Jean Boegem (Übersetzung ht)

3 Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de club van Merenpoort eigenaren gehouden op 29 oktober 2005 te Molkwar 3. Ingekomen stukken Bericht van verhindering van enkele Duitse en Nederlandse leden is ontvangen. 4. Mededelingen Omdat Kees Haringsma (donateur) onze club gaat verlaten, heeft Simon aangeboden de verzorging van de website voor de merenpoort club op zich te nemen. Daartoe heeft Simon een nieuwe domein naam laten registreren speciaal voor de club. De naam is Ook is er een adres aan deze website gekoppeld waarmee geïnteresseerden contakt kunnen opnemen met de club via Omdat de wet op persoonsregistratie dat verplicht, wordt de vergadering gevraagd om namens alle leden te stemmen over het publiceren van naam, adres en woonplaats gegevens in het clubblad. Na stemming blijkt niemand hier bezwaar tegen te hebben. Zij die bij nader inzien wel bezwaar hebben kunnen dit persoonlijk aan de secretaris melden. 5. Jaarverslag Simon als waarnemend secretaris leest het jaarverslag voor. (zie bijlage/elders in dit blad) 6. Verslag kascontrolecommissie De kascommissie bestaande uit Kees Breeuwer en Anneke Haringsma hebben voorafgaande aan de vergadering de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Er wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid. 7. Jaarverslag en financieel overzicht van de penningmeester Ron geeft uitleg over het financieel verslag zoals was gepubliceerd in de laatste Merenpraet. Agenda: 1. Opening voorzitter om 13:00 uur Piet-Jean opent om 13:00 uur de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom in Restaurant t Stasjons kofjehus te Molkwar. Er hebben zich 20 personen ingeschreven op de presentielijst. Ook een speciaal welkom aan de Duitse leden Heiner en Birgit Thebing, omdat ze toch extra ver moesten rijden. Daarna dankt PJ de organisatie van de ALV voor het afspreken en vastleggen van de prettige locatie. 2. Notulen ALV van 30 oktober 2004 De notulen van de vorige ALV voor zover gemaakt en gepubliceerd in het clubblad worden zonder commentaar aanvaard Vaststelling contributie voor het komende verenigingsjaar Mede omdat het zomerweekend een positief saldo gegenereerd heeft door de verkoop van drank en de tombola (met hartelijke dank aan de organisatoren Elisabeth en Martin) is er geen reden om de contributie aan te passen. 9. Royering niet betalende leden Het in de ledenlijst vermeldde lid P.Werkman is verhuisd zonder zijn nieuwe adres door te geven. Hij heeft zijn contributie over 2004 niet betaald. De vergadering stemt in om dit lid te royeren. 10. Bestuursverkiezing José Arbon die tijdens de vorige ALV was aangetreden als bestuurslid in de functie van secretaris heeft deze functie om persoonlijke reden begin van het jaar opgegeven. Het bestuur heeft Simon Bakker gevraagd deze functie tot aan - 6 -

4 de ALV waar te nemen. Hierbij wordt Simon voorgesteld als bestuurslid in de functie van secretaris. De vergadering gaat hiermee accoord. Verder zijn aftredend Klaas Kapitein, Ron Leenaars en Piet-Jean Boegem. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld oor een bestuursfunctie. De drie aftredende bestuursleden worden met algemene stemmen herkozen. 11. Verkiezing kascommissie Aftredend kascommissie lid is Martin Behrend. Kees Breeuwer blijft in de commissie zitten en krijgt hulp van Jenny Lenstra. Als reserve heeft Anita Kapitein zich gemeld. Omdat in het huishoudelijk reglement van de merenpoort club niets is vermeld over het vervullen van functies binnen de club door echtgenoten/partners van ingeschreven leden en/of donateurs, wordt door de vergadering goedgekeurd dat echtgenoten en partners ook de zelfde rechten krijgen als de ingeschreven leden. 12. Voorstellen en bemanningen evenementencommissies a. Hemelvaartweekend: Omdat het hemelvaart weekend van 25 mei 2006 en het voorjaarstreffen zo dicht bij elkaar liggen, wordt besloten dat op het hemelvaart weekend niets speciaals georganiseerd wordt. b. Voorjaarstreffen: Dit evenement wordt vastgesteld op zaterdag 13 mei De organisatie bestaat uit Kees Breeuwer, Sjanie v.d. Akker en Nelleke Leenaars. De voorkeur van de vergadering ging uit naar een treffen van 1 dag zonder schepen. c. Zomerbijeenkomst: Deze samenkomst (met schepen) zal worden gehouden op 18, 19 en 20 augustus. Martin en Elisabeth Behrendt zorgen voor het eten. De organisatie is verder in handen van Ron Leenaars met assistentie van Sascha Bakker, Jens v.d. Akker en Jenny Lenstra, Klaas Lenstra zal voor wat extra vlaggetjes zorgen. d. Algemene ledenvergadering: De volgende ALV wordt vastgesteld op 4 november 2006 op dezelfde locatie als dit jaar. 13. Redactie van de Merenpraet Vele jaren geleden maakten Sara en Maaike Eberwijn het merenpoort clubblad op een A4-tje op een stencilmachine. Daarna kwam Kees Haringsma die de redactie en het aanmaken van het clubblad vele jaren heeft gedaan. Ook heeft hij vele oude jaargangen van de Merenpraet op CD gezet, zodat ieder met een computer deze nog eens in kan lezen. Voor al dit werk wordt Kees namens de hele club bedankt en hij en Anneke krijgen uit handen van de voorzitter een lekkere fles wijn. Kees dankt de club voor de vele prettige jaren van samenwerking. Omdat Kees Haringsma de club gaat verlaten, is gezocht naar een nieuwe redacteur voor het clubblad de Merenpraet. Heiner en Birgit Thebing hebben zich gemeld. Voor de Nederlandse vertaling etc is eigenlijk ook nog een Nederlandse redacteur nodig. Deze is tijdens de ALV niet gevonden. Het bestuur blijft hier dus nog naar zoeken. Voorlopig zal de kopij voor het clubblad dus allemaal naar Heiner en Birgit gaan (liefst via Duitse stukken zullen zo goed mogelijk in het Nederlands vertaald worden en zullen de secretaris ter controle worden toegezonden. 14. Kontact met de verenging v Dompzeilers De eigenaren van Domp kruisers en zeilboten hebben contact gezocht met onze club om zo mogelijk gezamenlijk een evenement of treffen te organiseren. De Dompclub heeft ook ongeveer 60 leden. De vergadering staat niet onwelwillend tegenover dit initiatief. Er zijn echter geen concrete plannen voorgesteld. De Dompclub zal op de hoogte worden gesteld van onze bereidheid tot samenwerken. 15. Rondvraag Anneke wenst de club veel succes in de toekomst. 16. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en dankt ieder voor zijn aanwezigheid. Na een korte pauze wordt een boeiende lezing gegeven door de directeur en zijn naaste vaste medewerker over het doen en laten van het recreatieschap De Marrekrite. Deze stichting zorgt voor aanleg en onderhoud van de vrije aanlegplaatsen (met de witte paaltjes en het blauwe bordje met zeilschip) in Friesland. De inkomsten van het recreatieschap komen uit subsidie, giften en de verkoop van de Marrekrite wimpels door vrijwilligers en VVV s havens etc. Ron heeft voor de aanwezigen een wimpel 2005 gekocht. Het is een goede zaak en in het belang van allen, dat iedereen het volgend jaar een wimpel koopt als steun voor het werk van recreatieschap De Marrekrite. Een wimpel kost 7,00 en het aanleggen is gratis. Aanleggen in een passantenhaven is veel duurder. Verslaggeving: Simon Bakker, secretaris. vertaling it - 8 -

5 Protokoll der Jahreshauptversammlung des Merenpoortclubs vom 29. Oktober 2005 in Molkwar 4. Mitteilungen Weil Kees Haringsma (passives Mitglied) unseren Club verlassen wird, hat sich Simon Bakker angeboten, den Internetauftritt des Clubs zu übernehmen. Dazu mußte er zunächst eine neue Domäne für den Club beantragen, sie lautet: Auch eine neue -Adresse, unter der interessierte Internetbesucher Kontakt aufnehmen können, wird eingerichtet; sie lautet: Um den Datenschutz zu gewährleisten, wurden die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung -stellvertretend für alle Clubmitglieder- befragt, ob auch zukünftig Daten wie Name, Adresse, etc. in der Merenpraet veröffentlicht werden sollen. Wie die Abstimmung zeigte, scheint niemand etwas dagegen zu haben. Sollten Clubmitglieder gegen die Veröffentlichung ihrer Namen sein, können sie dies persönlich Simon Bakker melden. 5. Jahresbericht Geschäftsführer Simon Bakker las seinen Jahresbericht vor. (siehe auch Bericht des Geschäftsführers) 6. Bericht der Kassenprüfer Der Kommission der Kassenprüfung gehörten in diesem Jahr Kees Breeuwer und Anneke Haringsma an. Sie haben vor Anfang der Jahreshauptversammlung die Bücher geprüft und für gut befunden. Für die Kassenführung wurde Entlastung erteilt. Agenda: 1. Eröffnung durch den Vorsitzenden um 13:00 Uhr Piet-Jean eröffnet um 13:00 Uhr die Versammlung und begrüßt zunächst alle Anwesenden herzlich im Restaurant t Stasjons kofjehus in Molkwar. 20 Mitglieder haben sich in die Anwesenheitslisten eingetragen. Ein besonderer Gruß ging an die beiden deutschen Mitglieder Heiner und Birgit Thebing, die die weite Anreise nicht gescheut haben. Danach bedankte sich Piet-Jean bei den Organisatoren der Jahreshauptversammlung, einen guten Ort für das Treffen ausgewählt zu haben. 2. Bericht der Jahreshauptversammlung 2004 Der Bericht der vorherigen Jahreshauptversammlung wurde, so wie er im Clubblatt publiziert wurde, ohne Aussprache gutgeheißen. 3. Entschuldigungen fehlender Mitglieder Einige deutsche und niederländische Mitglieder haben ihr Fehlen entschuldigt Jahresbericht und finanzielle Übersicht des Kassenwarts Ron gab Auskunft über die finanzielle Lage des Clubs, wie sie auch schon in der letzten Merenpraet publiziert wurde. 8. Festlegen des Jahresbeitrags für das nächste Jahr Weil das Sommerfest durch den Verkauf von Getränken und die Tombola ein positives Ergebnis erbracht hat, braucht der Jahresbeitrag nicht erhöht werden. Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren Elisabeth und Martin! 9. Ausschluß von nicht zahlenden Mitgliedern Das Mitglied P. Werkman ist umgezogen und hat seine neue Adresse nicht bekannt gegeben. Auch seinen Jahresbeitrag 2004 hat er noch nicht bezahlt. Die Versammlung hat daher einstimmig beschlossen, das Mitglied auszuschließen. 10. Vorstandswahl José Arbon, der auf der Jahreshauptversammlung des letzten Jahres als Geschäftsführer dem Vorstand beigetreten war, hat diese Funktion aus persönlichen Gründen Anfang des Jahres wieder aufgegeben. Der Vorstand

6 bat daraufhin Simon Bakker, diese Funktion bis zur diesjährigen Versammlung zu übernehmen. Hier wurde Simon als Geschäftsführer des Vorstandes vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde einstimmig von der Versammlung angenommen. Außerdem stellten sich Klaas Kaptein, Ron Leenaars und Piet-Jean Boegema zur Wahl. Es gab keine Gegenkandidaten für eine der Vorstandsfunktionen. Die 3 angetretenen Kandidaten wurden einstimmig gewählt. 11. Bericht der Kassenkommission Martin Behrendt ist als Kassenprüfer zurückgetreten. Kees Breeuwer bleibt in der Prüfungskommission und wird von Jenny Lenstra unterstützt. Als Ersatz hat sich Anita Kaptein gemeldet. Weil in der Satzung des Merenpoortclubs nicht geregelt ist, wie Ehepartner oder Lebensgefährten von Mitgliedern Aufgaben im Club wahrnehmen dürfen, beschloß die Versammlung, daß sie die gleichen Rechte haben sollen wie Mitglieder. 12. Vorstellen der Organisationsteams für unsere Treffen a. Himmelfahrtswochenende Weil das Himmelfahrtswochenende am 25. Mai 2006 und das Frühjahrstreffen so dicht beieinander liegen, wurde beschlossen, kein Himmelfahrtstreffen zu organisieren. b. Frühjahrstreffen Das Treffen findet am Samstag, den 13. Mai 2006 statt. Die Organisatoren sind Kees Breeuwer, Sjanie v.d. Akker und Nelleke Leenaars. Die Teilnehmer der Versammlung gaben einem eintägigen Treffen ohne Schiff den Vorzug. c. Sommertreffen Das Treffen (mit Schiffen) findet am 18., 19. und 20. August statt. Martin und Elisabeth Behrendt werden für das Essen sorgen. Die Organisation ist des Weiteren in den Händen von Ron Leenaars. Sascha Bakker, Jens v.d. Akker und Jenny Lenstra werden ihm hilfreich zur Seite stehen. Klaas Lenstra soll für zusätzlichen Fahnenschmuck sorgen. d. Jahreshauptversammlung Die nächste Jahreshauptversammlung wird am 04.November 2006 am selben Ort wie dieses Jahr stattfinden. 13. Radaktion der Merenpraet Viele Jahre haben Sara und Maaike Eberwijn das Merenpoort Clubblatt im DIN A4 Format auf einer Schreibmaschine geschrieben. Danach kam Kees Haringsma, der Redaktion und Herstellung für viele Jahre übernommen hat. Auch hat er viele alte Ausgaben der Merenpraet auf CD gebrannt, so daß jeder, der einen Computer besitzt, diese noch lesen kann. Dafür wurde Kees im Namen des ganzen Clubs gedankt. Er und seine Frau Anneke bekamen beide aus der Hand des Vorsitzenden eine leckere Flasche Wein überreicht Kees dankte dem Club für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit. Weil Kees Haringsma den Club ganz verläßt, wurde nach einer neuen Radaktion für das Clubblatt Merenpraet gesucht. Heiner und Birgit Thebing haben sich gemeldet. Für die niederländische Übersetzung, etc. ist eigentlich auch noch ein niederländischer Redakteur notwendig. Dieser wurde auf der Versammlung nicht gefunden. Der Vorstand ist noch auf der Suche. Vorläufig sollen alle Beiträge für das Clubblatt an Heiner und Birgit geschickt werden (Am liebsten per Deutsche Beiträge sollen so gut wie möglich ins Niederländische übersetzt und zur Kontrolle zum Geschäftsführer geschickt werden. 14. Kontakt mit dem Dompzeilerverein Die Eigner von Dompkreuzern und Segelbooten haben Kontakt mit unserem Club gesucht, um eventuell ein Treffen mit uns zu organisieren. Der Dompclub hat wie wir ungefähr 60 Mitglieder. Die Versammlung steht dem Wunsch offen gegenüber. Konkrete Pläne wurden aber noch nicht vorgestellt. Der Dompzeilerverein wird über unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit informiert. 15. Sonstiges Anneke wünscht dem Club für die Zukunft viel Erfolg. 16. Schlußwort Als alle Tagespunkte besprochen waren, schloß der Vorsitzende die Jahreshauptversammlung und dankte allen für ihre Anwesenheit. Nach einer kurzen Pause wurde vom Leiter der Recreatieschap De Marrekrite und seinem Mitarbeiter ein Vortrag über die Tätigkeiten der Organisation gehalten. Diese Stiftung kümmert sich um Bau und Unterhalt von unentgeltlichen Anlegeplätzen (weiße Pfähle, blaue Schilder mit einem Segelschiff) in Friesland. Die Einnahmen der Organisation stammen aus Subventionen, Spenden, dem Verkauf der Marrekritewimpel durch Freiwillige, VVV's und Häfen etc. Ron hat für jedes anwesende Clubmitglied einen Wimpel 2005 gekauft. Es dürfte eine gute Sache und im Sinne aller sein, im folgenden Jahr einen Wimpel zu kaufen, um die Arbeit des Recreatieschap De Marrekrite zu unterstützen. Ein Wimpel koste 7,00 EUR und dafür ist das Anlegen gratis. Das Festmachen in einem Hafen ist viel teurer. Protokollant: Simon Bakker, Geschäftsführer (Übersetzung ht bt)

7 Verslag van de secretaris van de Merenpoort Club over het verenigingsjaar september 2004 t/m augustus Vanaf maart 2004 heeft Simon Bakker op verzoek van het zittende bestuur de functie van secretaris van de Merenpoort Club tijdelijk overgenomen van José Arbon. Op de ALV zal de functie van bestuurslid/secretaris definitief gemaakt moeten worden. Op de agenda van 2005 stonden de activiteiten: Voorjaars bijeenkomst en Zomertreffen. Jan Beerstraaten, IJsvermark bij de Hoofdtoren te Hoorn 1651 Jan Beerstraaten, IJsvermark bij de Hoofdtoren te Hoorn Het voorjaars treffen: Zoals afgesproken hebben Kees Breeuwer, Simon en Sascha Bakker de organisatie van het voorjaarstreffen op zich genomen.. Als datum is mede i.v.m. vakanties in Duitsland gekozen voor het weekend van 28 mei Het gebruikelijke hemelvaart weekend viel dit jaar op 5 mei. Omdat deze datum minder geschikt was, is dit weekend komen te vervallen. Omdat Kees vlak voor een knie operatie stond, waarvoor hij elk moment kon worden opgeroepen, viel hij als organisator uit. Sascha en Simon hebben toen samen de kou getrotseerd om een foto-puzzeltocht in elkaar te zetten en vragen over de te varen route te bedenken. Door een storing aan de brug bij Spannenburg konden de 5 deelnemende schepen de route daar niet voorzetten. Ze moesten omvaren om bij het trefpunt bij Sascha en Simon thuis in Lemmer te komen. Daar werd gesamenlijk een buitengewoon smakelijk Merenpoort Diner opgediend. Na het eten werden de vragenlijsten uitgedeeld en na beantwoording direkt gecontroleerd. Daarbij bleek dat Elisabeth en Martin van de Blue Peter het beste hadden opgelet onderweg en hadden de meeste vragen goed beantwoord. Zij werden als winnaars geeerd en kregen de wisseltrofee mee naar huis. Tot laat werd nog gepraat en gezongen rond de vuurkorf. Alle deelnemers waren vol lof over het zeer geslaagde weekend. Dit jaar waren er 6 schepen bij het treffen aanwezig. Het zomertreffen: Het zomertreffen in het weekend van 20 augustus was wederom een groot succes. De heer Wind had weer zijn loods voor de club ter beschikking gesteld en keurig ingericht met tafels en stoelen en spelletjes voor jong en oud. Ook hier weer meer deelnemers aan de wedstrijd dan voorgaande jaren. Het wedstrijd parcours was in de vorm van een acht om de eilanden Tsjûkepôle en Marchjepôle in het Tjeukemeer. Door weinig wind bij de start, besloten de opvarenden van de Alpha om hun boot zwemmend over de startlijn te trekken. s Avonds stond er vis en chips en lekkere sla op het menu. Hier werden de sterke verhalen van de wedstrijd met elkaar uitgewisseld met als bekroning de prijsuitreiking. Door de geringe wind waren de grotere schepen in het nadeel. Daardoor kon het gebeuren dat, na het hanteren van de handicap factoren, een totaal verrassende einduitslag bekend

8 gemaakt kon worden. De drie deelnemende 880-ers vielen in de prijzen en alle vier de 930-ers niet. De 1ste prijs werd gewonnen door schipper Christiaan Preier met het Zwaantje. De 2de prijs was voor Ron Leenaars met de Balee en de 3 de prijs viel ten deel aan Simon Bakker met de WEL. De Blue Peter als gedoodverfde winnaar eindigde als 5 de. Later op de avond vond een tobola plaats met veel mooie prijzen die ter beschikking waren gesteld door Elisabeth en Martin Behrendt. Alle loten werden verkocht en alle prijzen zijn gewonnen. We kunnen terugzien op een, wederom, zeer geslaagd evenement. Het ledental van de club is over het achterliggende jaar nagenoeg konstant gebleven. Drie leden en een donateur hebben opgezegd. Twee leden hebben zich aangemeld. Het ledental is nu 57. Omdat Kees Haringsma, die tot nu toe de website van de club heeft beheerd en onderhouden, de club als donateur gaat verlaten, heeft Simon Bakker aangeboden de site over te nemen. Een eigen domein naam is aangevraagd en toegekend. De site zal binnenkort weer in de lucht zijn en is te vinden op Als algemeen adres zal worden gebruikt. De vragen en opmerkingen die via deze binnenkomen zullen door de secretaris worden doorgestuurd naar het gehele bestuur of naar het behandelend bestuurslid. Tot zover het jaarverslag van de tijdelijk secretaris Simon Bakker Bericht des Geschäftsführers des Merenpoort-Club über das Vereinsjahr September 2004 bis August 2005 Seit März 2004 hat Simon Bakker auf Bitten des gegenwärtigen Vorstands zeitweilig die Aufgabe des Geschäftsführers des Merenpoort-Clubs von José Arbon übernommen. Auf der ALV soll die Doppelfunktion von Vorstandsmitglied/Geschäftsführer endgültig beschlossen werden. Auf der Tagesordnung des Jahres 2005 standen folgende Aktivitäten: Das Frühjahrstreffen und das Sommertreffen. Das Frühjahrstreffen: Wie abgesprochen haben Kees Breeuwer, Simon und Sascha Bakker die Organisation des Frühjahrstreffens übernommen. Wegen der Ferien in Deutschland wurde das Wochenende am 28. Mai 2005 als Termin ausgesucht. Das übliche Himmelfahrts-Wochenende fiel in diesem Jahr auf den 5. Mai. Weil dieses Datum nicht besonders günstig war, ist dieses Treffen ganz ausgefallen. Kees stand kurz vor einer Knieoperation, zu der er jeden Augenblick hätte abgerufen werden können. Deshalb fiel er als Organisator aus. Trotz einer Erkältung haben Sascha und Simon damals eine Foto-Puzzeltour zustande gebracht und sich spannende Fragen über die Route, die gefahren werden sollte, ausgedacht. Wegen einer Störung der Brücke bei Spannenburg konnten fünf der teilnehmenden Schiffe ihre Fahrt nicht fortsetzen. Sie waren gezwungen, einen Umweg zu nehmen, um zum Treffpunkt am Haus von Sascha und Simon in Lemmer zu gelangen. Dort wurde gemeinschaftlich ein besonders leckeres Merenpoort-Dinner aufgefahren. Nach dem Essen wurden die Fragebögen verteilt und sofort nach ihrer Beantwortung ausgewertet. Dabei zeigte sich, daß Elisabeth und Martin vom Blue Peter unterwegs am besten aufgepasst und die meisten Fragen richtig beantwortet hatten. Sie wurden als Sieger geehrt und bekamen den Wanderpokal mit nach Hause. Bis spät in die Nacht wurde rund um den Feuerkorb noch viel erzählt und gesungen. Alle Teilnehmer waren voll des Lobes über das sehr gelungene Wochenende. In diesem Jahr besuchten 6 Schiffe das Treffen. Das Sommertreffen: Auch das Sommertreffen am Wochenende des 20. August war wiederum ein großer Erfolg. Herr Wind hatte dem Club seine Halle zur Verfügung gestellt und mit Tischen und Stühlen komplett ausstaffiert. Es gab Spiele für Jung und Alt. An der Regatta beteiligten sich mehr Mitglieder als in den vergangenen Jahren. Der Regattakurs war in Form einer 8 um die Inseln Tsjûkepôle und Marchjepôle im Tjeukemeer gesteckt. Da beim Start zu wenig Wind wehte, beschlossen die Crewmitglieder der Alpha ihr Boot schwimmend über die Startlinie zu ziehen

9 Abends standen Vis en Chips und leckerer Salat auf dem Menüplan. Über die spannende Regatta wurde abends noch viel gesprochen, und als Höhepunkt folgte dann die Preisverleihung. Der schwache Wind brachte den größeren Schiffen einige Nachteile. So wurde nach Auswertung der Handicap-Faktoren ein völlig überraschendes Endresultat bekannt gegeben. Die drei teilnehmenden 880er fuhren in die Preise und alle vier 930er gingen leer aus. Skipper Christian Preier gewann mit der Zwaantje den ersten Preis. Der zweite Preis ging an Ron Leenaars mit der Balee und den dritten Preis holte sich Simon Bakker mit der WEL. Der erwartete Sieger Blue Peter landete auf Platz 5. Später am Abend gab es eine Tombola mit vielen schönen Preisen, die Elisabeth und Martin Behrendt gestiftet hatten. Alle Lose wurden verkauft und alle Preise gewonnen. Wir können auf ein wiederum sehr gelungenes Fest zurückschauen. Die Mitgliederzahl des Clubs ist im Vergleich zum vergangenen Jahr nahezu konstant geblieben. Drei aktive Mitglieder und ein passives sind ausgetreten. Zwei neue Mitglieder haben sich angemeldet. Die Mitgliederzahl beträgt nun 57. Weil Kees Haringsma, der bis jetzt die Website des Clubs betreut und unterhalten hat, den Club verlassen wird, hat sich Simon Bakker angeboten, die Website zu übernehmen. Ein eigener Domänen-Name ist beantragt und zuerkannt. Die Seite soll kurzfristig wieder am Start sein und ist unter zu finden. Als allgemeine -Adresse soll benutzt werden. Fragen und Kommentare, die per hereinkommen, sollen vom Geschäftsführer an den ganzen Vorstand oder den Vorsitzenden weitergeleitet werden. Soweit der Jahresbericht des derzeitigen Geschäftführer Simon Bakker. Übersetzung ht bt Van de redactie De oproep uit de vorige MERENPRAET heeft succes gehad. Er is een nieuwe radactie. Het zal een zware taak worden Dat was in december De nieuwe heet Kees Haringsma en is samen met Anneke zijn vrouw sinds 1979 lid van de Merenpoort club. Hun Merenpoort 880 met zeilnr. MP191 ging Pasen 1977 voor de eerste keer het water in, en kon toentertijd gewoon bij de Merenpoort werf Wind in Echterenbrug als nieuwbouw besteld worden. Wat een mooie droom voor een zeiler van nu. Reeds de eerste uitgave van het nieuwe redactieteam, dat uit één persoon bestaat, laat zien dat de Merenpraet de toekomst aan kan. De figuren in de Lemster kerstboom, komen duidelijk al uit het volgende millennium en zijn op het vriendelijke gele papier gedrukt, wat de Merenpraet tot op de dag van vandaag gelijk herkenbaar maakt. Vanaf de derde uitgave in 2000 krijgt de krant ook het handige dwars formaat. Er is ook een website, en een moderne club heeft natuurlijk ook een adres. Intussen schrijven wij het jaar Kees had het al vroeger geschreven : de uitgave van september, wordt de laatste uitgave van mijn Merenpraet, de krant die voor Kees een beetje van jezelf is geworden. De Merenpoort club zonder Merenpraet, is geen voorstelling voor de Merenpoorters; er moet dus weer een nieuwe redactie worden gevonden. De laatste zaterdag in oktober is een ideale zeildag. De zon lacht van de Friese hemel naar beneden, de lucht is zacht, er waait een lekker windje. Niemand had op deze late zomer gerekend. De zeilboten, goed ingepakt, liggen allang in het winterkwartier. Wij, das zijn Hainer, Birgit en hond Frica. De Chanti, uit derde hand, bezitten wij sinds één jaar. Vanaf dat moment zijn wij ook clubleden. Wij moeten naar Molkwerum, omdat in de laatste Merenpraet onder redactioneel staat, dat ene Heiner Thebing heeft gereageerd op de zoektocht naar een nieuwe redacteur. Een beetje nerveus zijn we wel, maar tot onze geruststelling stond er ook, dat er natuurlijk ook een Nederlandse redacteur werd gezocht. In Molkwerum wordt het schemerig. De ALV is voorbij. Wij laden 3 grote kartonnen dozen in de achterbak van onze wagen. De dozen heeft Kees Haringsma ons gegeven. In de dozen: 3 CD s en alle originele van de Merenpraet, te beginnen met nr. 1. Een Nederlandse redacteur werd niet gevonden. Wij zijn de nieuwe redactie alleen Sinds een week mag Frica niet meer in het thuiskantoor. Hier liggen alle uitgaven van de Merenpraet sinds de eerste uitgave op de vloer uitgebreid. In het midden zit de nieuwe krantcrew. De dozen die we van Kees kregen, zijn ware schatkisten. Wij neuzen in de oude blaadjes. De eerste uitgaven zijn met het enthousiasme uit

10 de begintijd op de schrijfmachine getipt, we ontdekken liefdevolle illustraties, en lezen over zeilreizen uit een lang vergeten zomer, of over de dramatische reddingsactie van drie gekenterde zeilers, die bij storm door een Merenpoort werden geborgen, of we vinden advertenties met de 70er jaren charme. Veel wat wij, voor de eerste uitgave hadden bedacht, is er al een keer geweest. Kees heeft ons op onze weg het volgende meegegeven: het belangrijkste bij het maken van een krant is discipline in de omgang met de sluitingsdatum van de redactie. Dus moeten wij aan het werk. Er moet een concept komen: Een blik in de ledenlijst laat zien, dat velen de liefdevolle tekeningen uit de vroegere jaargangen niet kunnen kennen. Het zou jammer zijn, ze alleen in de dozen te laten. Ook wanneer het Langenscheidt woordenboek er vaker bij zal moeten komen, wij willen alle Nederlandse teksten vertalen. De vertaling van de Duitse teksten is het grootste probleem. We bellen meerdere Duitse leden op. Niemand denkt dit te kunnen. Simon Bakker bied aan, de vertaalwerkzaamheden ook nog over te nemen. In de tussentijd heeft een van onze Nederlandse vriendinnen, zich bereid verklaart in ieder geval met een uitgave te helpen. Toch zou het leuk zijn, wanneer er een Nederlands redactielid bij zou komen. Sinds gisteren staat er een logge laserprinter op het bureau. Hierop zal in de toekomst de Merenpraet worden geprint De Duitse Post weigert het clubblad zonder enveloppe te versturen. Daarom moet het nu in de zak. Kees heeft veel van onze vragen beantwoord en heeft gevraagd over de verdere gang van zaken, betreffende de Merenpraet geinformeerd te worden. Natuurlijk krijgt hij deze uitgave. De redactie. (vertaling it) Der Lieblingsliegeplatz der Redaktion, wenn gerade kein Motorschiff dort festgemacht hat Aus der Redaktion De oproep uit de vorige MERENPRAET heeft succes gehad. Er is een nieuwe radactie. Het zal een zware taak worden Das war im Dezember Der Neue heißt Kees Haringsma und ist zusammen mit seiner Frau Anneke seit 1979 Mitglied des Merenpoortclubs. Ihre Merenpoort 880 mit der Segel-Nr. MP191 ging zu Ostern 1977 zum ersten Mal ins Wasser und konnte damals einfach so bei der Merenpoortwerft Wind in Echtenerbrug als Neubau bestellt werden. Welch schöner Traum für einen heutigen Segler. Schon die erste Ausgabe unter dem neuen Redaktionsteam, das aus einer einzigen Person besteht, zeigt, daß der Merenpraet für die Zukunft gerüstet ist. Die Figuren, die den Weihnachtsbaum zu Lemmer schmücken, entstammen eindeutig schon dem anstehenden neuen Jahrtausend und sind auf dem freundlichen gelben Papier gedruckt, daß den Merenpraet bis heute gleich erkennbar macht. Mit dem dritten Heft im Jahr 2000 erhält die Zeitung dann auch das handliche Querformat. Es gibt auch eine Seite im Internet und, wie es sich für einen modernen Club gehört, eine -Adresse. Inzwischen schreiben wir das Jahr Kees hat es ja schon früher geschrieben : Das Heft, das im September erscheint, ist die letzte Ausgabe von Mijn Merenpraet, der Zeitung, die für Kees een beetje van jezelf geworden ist. Kein Merenportler kann sich einen Merenpoortclub ohne Merenpraet vorstellen; wiederum muß eine neue Redaktion gefunden werden. Der letzte Samstag im Oktober 2005 ist ein Tag ideal zum Segeln. Die Sonne lacht vom friesischen Himmel, die Luft ist sacht, eine angenehme Brise weht. Niemand hat mit diesem späten Sommer gerechnet. Die Segelboote liegen schon lange gut eingepackt an Land in ihrem Winterlager. Außerdem müssen wir heute nach Molkwerum zur Jahreshauptversammlung des Merenpoortclubs. Wir, das sind Heiner, Birgit und Hund Fricka. Unser Schiff Chanti ist aus dritter Hand, und wir besitzen es erst seit einem Jahr. Seitdem sind wir auch Clubmitglieder. Wir müssen nach Molkwerum, weil im letzten Merenpraet unter Redaktioneel steht, ein gewisser Heiner Thebing habe sich auf der Suche nach einem neuen Redakteur gemeldet. Ein bißchen aufgeregt sind wir schon, aber zu unserer Beruhigung steht da ja auch noch, daß selbstverständlich auch ein niederländischer Zeitungsschreiber gesucht wird. In Molkwerum wird es schon dämmrig. Die ALV ist vorbei. Wir laden 3 große Pappkarton in den Kofferraum unseres Autos. Die Kartons hat uns Kees Haringsma gegeben. In den Kisten sind 3 CD s, außerdem die Originale aller Merenpraets, angefangen mit der Nr. 1. Ein niederländischer Redakteur hat sich nicht gefunden. Wir sind die neue Redaktion allein

11 Seit einer Woche darf Hund Fricka das heimatliche Arbeitszimmer nicht mehr betreten. Auf dem Fußboden liegen alle Ausgaben des Merenpraets seit der Erstausgabe ausgebreitet. Mittendrin sitzt die neue Zeitungsmannschaft. Die Kartons, die Kees uns mitgegeben hat, erweisen sich als wahre Schatzkisten. Wir stöbern in den alten Heften. Die ersten Hefte sind mit dem Enthusiasmus der Anfangszeit auf der Schreibmaschine getippt, wir entdecken liebevolle Illustrationen, lesen von Segelreisen lang vergangener Sommer, und über die dramatische Rettungsaktion dreier gekenterter Segler, die bei starkem Sturm durch eine Merenpoort abgeborgen wurden, oder finden Anzeigen mit dem Charme der 70iger. Vieles von dem, daß wir uns für das erste Heft ausgedacht haben, ist schon einmal da gewesen. Kees hat uns mit auf den Weg gegeben: Das Wichtigste beim Zeitungsmachen ist Disziplin im Umgang mit dem Redaktionsschluß. Also müssen wir ans Werk. Ein Konzept muß her: Ein Blick in die Mitgliederliste zeigt, daß viele die liebevollen Zeichnungen der frühen Merenpoort-Jahrgängen gar nicht kennen können. Es wäre schade, sie allein den Kartons zu überlassen. Auch wenn das Langenscheidt-Wörterbuch manchmal herhalten muß, wollen wir alle niederländischen Beiträge übersetzen. Die Übersetzung der deutschen Beiträge ist das größte Problem. Wir rufen mehrere deutsche Mitglieder an. Niemand traut sich die Aufgabe zu. Simon Bakker bietet an, die Übersetzungsarbeit auch noch zu übernehmen. Inzwischen hat sich eine holländische Freundin bereiterklärt, zumindest für ein Heft auszuhelfen. Schön bliebe es doch, wenn sich noch ein niederländisches Redaktionsmitglied finden würde. Seit gestern steht ein unförmiger Laserdrucker auf dem Schreibtisch. Auf ihm soll zukünftig der Merenpraet gedruckt werden. Die deutsche Post weigert sich, das Clubblatt ohne Umschlag zu verschicken. Deshalb muß es jetzt in die Tüte. Merenpoorten zijn geen cruiseschepen, maar er wordt wel lekker gekookt. Stuur ons jullie lievelingsrecepten, die op maat zijn voor een kleine kombuis. 300 gr varkensvlees 250 gr echt rijpe tomaten (anders 1 kl. blik) 1 glas witte of rode bonen 400 gr aardappels zout, peper, paprikapoeder, naar wens kruiden of knoflook olijfolie Eerst wordt het vlees in streepjes of blokjes gesneden, en hard in olijvenolie aangebraden. Parallel worden de aardappels opgezet. Is het vlees rondom bruin, wordt het met zout, peper en paprikapoeder gekruid. Nu worden de tomaten, grof in blokjes gesneden toegevoegd. Indien er geen echt rijpe tomaten te krijgen zijn, kun je beter een klein blikje tomaten nemen. We laten het vlees nu smoren, tot het zacht en gaar is (ca min). Op het eind komen de uitgelekte bonen erbij. Even op smaak brengen met zout en peper, paprikapoeder en indien gewenst met kruiden en/of knoflook In plaats van aardappels kan er ook rijst of stokbrood bij geserveerd worden. Eet smakelijk. (bt / vertaling it) Kees hat uns viele offene Fragen beantwortet und uns gebeten, ihn über den weiteren Gang des Merenpraet zu informieren. Selbstverständlich wird er diese Ausgabe erhalten. Die Redaktion

12 Merenpoorts sind keine Kreuzfahrtsschiffe, aber es wird trotzdem lecker gekocht. Schickt uns Eure Lieblingsrezepte, die für die kleine Kombüse geeignet sind. 300 g Schweinfleisch 250 g richtig reife Tomaten (ansonsten 1 kl. Dose) 1 Glas weiße oder rote Bohnen 400 g Kartoffeln Salz, Pfeffer, Paprikapulver, nach Belieben Kräuter oder Knoblauch Olivenöl Zuerst wird das Fleisch in Streifen oder Würfel geschnitten, und scharf in Olivenöl angebraten. Parallel werden die Kartoffeln aufgesetzt. Ist das Fleisch rundherum braun, wird mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver gewürzt. Nun gibt man die Tomaten, grob gewürfelt, hinzu. Bekommt man keine richtigen roten Tomaten, nimmt man besser eine kleine Dose Tomaten. Das Fleisch läßt man nun schmurgeln, bis es weich ist (ca Min.). Zum Schluß kommen die abgetropften Bohnen hinzu. Abgeschmeckt wird mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und, nach belieben Kräuter und/oder Knoblauch. Statt der Kartoffeln kann man Reis dazu essen, oder Baguette. Guten Appetit. (bt) Ein Cockpittisch Als wir unsere Merenpoort kauften, gab es keinen Cockpittisch. Für die erste Saison beschafften wir uns deshalb einen kleinen Klapptisch, den wir in die Plicht stellten. Aber auf Dauer ist dies keine Lösung, denn ein Klapptisch schränkt die Fußfreiheit doch sehr ein. Ich habe mir nun eine Konstruktion ausgedacht, die ich hier vorstellen möchte. Vorausschicken muß ich noch, daß unsere Merenpoort eine Pinnensteuerung und kein Rad hat. Zunächst die Tischplatte, ich habe sie aus Mahagoniholz gefertigt: Sie besteht aus 3 Teilen, die große Platte ist 30 x 60 cm, die beiden kleinen sind 15 x 60 cm. Mit je 3 Scharnieren werden die schmalen Platten, wie auf dem Bild zu sehen, befestigt. So kann die Größe des Tisches prima variiert werden. Zum Essen wird er ausgeklappt, für das Glas Wein oder Bier ist die schmale Version ausreichend. Die schmalen Platten habe ich noch mit Viertelstäben versehen. Der Fuß: Er besteht aus 3 Teilen. Hauptstück ist das Tischbein. Es ist ein 70 cm langes Rohr, das zwischen 80 und 100 mm Durchmesser haben kann. An einem Ende ist eine Platte mit einem M20 Gewinde angeschweißt. Zum Schutz der Grätings wird eine Gummischeibe aufgesteckt. Ein weiteres Teil ist der Tischflansch, der unter die Tischplatte geschraubt wird. Ja nach dem, welchen Durchmesser man für das Tischbein ausgewählt hat, muß der Flansch 40 mm größer sein. Im Zentrum ist die Bohrung, in die das Bein gesteckt wird. Von der Seite ist ein M8-Gewinde gebohrt und geschnitten, um die Tischplatte zu arretieren. Das letzte Teil ist der Fußflansch, der in meinem Fall unter die Grätings geschraubt wird, und deshalb eine nicht zentrische Gewindebohrung hat. Damit man das Tischbein einschrauben kann, muß in die Grätings ein Bohrung 21 mm gebohrt werden. Alle Fußteile sind aus Aluminium. Dieser Tisch hat den Vorteil, dass er sich sehr platzsparend wegpacken lässt. Außerdem gibt er viel Fußfreiheit im Cockpit. (bt)

13 Een cockpittafel. Toen wij onze Merenpoort kochten, was er geen cockpittafel. Voor het eerste seizoen hebben we ons daarom een kleine klaptafel bezorgt, die we in de plecht zetten. Maar op den duur is dit geen oplossing, want met een klaptafel, hebt je heel weinig voetruimte. Ik heb nu een constuctie bedacht, die ik hier graag zou voorstellen. Vooraf moet ik nog zeggen, dat onze Merenpoort een pinsturing en geen stuurwiel heeft..eerst de tafelplaat, ik heb deze uit Mahoniehout gemaakt. Ze bestaat uit drie delen, het grote deel is 30 x 60 cm. De beide kleine delen zijn 15 x 60 cm. Met aan elke kant drie scharnieren worde de smallen delen, zoals op de foto te zien is, bevestigt. Zo kan de grote van de tafel prima gevarieert worden. Voor het eten wordt het volledig uitgeklapt, voor het glas wijn of bier is de smalle variant voldoende. Aan de smalle delen zijn nog kwart rondingen aangebracht. De voet: deze betaat uit drie delen. Hoofddeel is het tafelbeen. Het is een 70 cm. lange buis, welke tussen de 80 en 100 mm. doorsnede kan hebben. Aan een einde is een plaat met een M20 schroefdraad gelast. Als bescherming voor schroefdraad komt hier een rubberring overheen. Het volgende deel is de tafelflens, deze wordt onder het tafelblad geschroefd. Afhankelijk van de doorsnede van het tafelbeen, moet de flens 40 mm. groter zijn. In het midden is het boorgat waarin het tafelbeen wordt gestoken. Aan deze kant is een M8 schroefdraad geboord en gesneden, om de tafelplaat vast te zetten. Het laatste deel is de voetflens, die in mijn geval onder op het schroefdraad wordt geschroefd, en daarom een niet centrische schroefdraadboring heeft. Om het tafelbeen vast te kunnen schroeven, moet er in het schroefdraad een 21 mm. boorring worden doorgevoerd. Alle voetdelen zijn uit aluminium. Dit heeft het voordeel, dat het plaatssparend op te bergen is. En buiten dat, geeft het veel voetvrijheid in de cockpit. bt /vertaling it Da wir einen Houtgiet bekommen haben, können wir den alten Baum unserer Chanti abgeben. Er ist aus Aluminium und goldfarben eloxiert. Telefon: 0049 (0)5247/8673 oder Steht hier demnächst Deine Anzeige? Schick sie an die Redaktion bis zum 10.März Hier kunnen Leden adverteren. Stuur je advertentie t/m 10. Mart an de redactie Wir suchen einen Übersetzer, der die deutschen Beiträge des Merenpraet ins Niederländische übersetzt. Bitte meldet Euch beim Vorstand oder der Redaktion. Advertentietariven voor commerciele Doeleinden 1 hele pagina 72,00 ½ pagina 36,00 ¼ pagina 18,00 Leden Adverteren gratis Mits niet voor commerciele doeleinden

14 en kitsch. Het kompas van een oud handelsschip staat bij de trap. Overal positielantaarns, reddingsringen, touwen en blokken. Eigenlijk zou hier een heel ander verhaal moeten staan en in de volgende Merenpraet is het hopelijk ook zo. Wij willen een rubriek laten doorgaan, waarin Merenporters hun schip voorstellen, over reizen of belevenissen vertellen of dat vertellen wat ze opvalt. In de korte tijd hebben we voor deze uitgave nog niemand gevonden, daarom beginnen we bij uitzondering met ons schip. Er zijn scheepsschroeven, ankers en gereedschappen uit messing. Will heeft gebeld, omdat zijn vriend Wim zijn zeilboot wil verkopen en wij hadden toch altijd verteld, ooit een boot te willen kopen. Birgit meende, we kunnen met dit weer sowieso niets anders doen, dan zouden we toch zonder verplichtingen maar eens naar de boot kunnen kijken. We treffen Wim in de nieuwe jachthaven van Medemblik, het regent in stromen. Als we over de steiger zijn, hebben we geen droge draad meer aan ons lijf. De boot is een Delanta 94, ongeveer 30 jaar oud en in perfecte staat van onderhoud. De cockpit lijkt op een grote plastic badkuip, binnen is het zeer krap. Indien er plaats nodig is, wordt de salontafel aan de doorgestoken mastvoet aan het plafond geschoven, om te eten komt ie in de middelste positie, s nachts gaat het helemaal naar beneden, en er wordt op geslopen. Alles heel praktisch. We kunnen niet echt beslissen. Het is de eerste zeilboot die we bekeken hebben. Maar we hebben altijd van een boot gedroomd en niet van een te water geraakte campingwagen. Wij willen verder rondkijken. Gelijk in de jachthaven bevindt zich de voorname agentuur van een jachtmakelaar. In de etalage hangen talrijke aanbiedingen van Swans, Hallberg Rassys en Najads. Achter de aanbiedingen de prijzen, de winkel is ook open. Wij blijven buiten. Chanti of: hoe je aan een geel schip komt September 2004 Zo moet het er hebben uitgezien, toen het IJsselmeer nog Zuiderzee heette. Groengrijs water rolt krachtvol tegen de dijk. Om de nok van ons vakantiehuisje huilt de storm uit het zuidwesten. Ramen en deuren worden klapperend levendig. Eigenlijk zijn we gekomen, om nog een keer van de nazomer te genieten, we willen strandwandelingen maken, de wind om de neus laten waaien. Horizontaal zweept de regen over de weiden bij Medemblik; aan dagtochtjes is niet te denken. Onze vrienden Will en Lies uit Onderdijk hebben gebeld. Will heeft in een oude dorpssmederij een antiek- en curiosawinkeltje, volgestopt met oude rommel, kunst In de auto is het lekker warm. We rijden naar Andijk. Daar in de haven moet er ook een botenverkoper zijn. De beide heren in pak, proberen de serieusheid over onze plannen te kopen in te schatten, voor ze met dit weer naar buiten moeten. Wanneer wij onze prijsvoorstelling meedelen en zeggen, dat wij eventueel ook nog naar een staalschip willen gaan kijken, worden ze nadenkelijk. De Wibo, die ze ons uiteindelijk toch laten zien, heeft een nieuwe moter, veel ziel en nog meer roest. We bedanken de heren voor de moeite. Aan de bar van Wills oude smederij zitten ook nu in de vroege namiddag al enige vrienden en bekenden. Birgit trekt een blad papier uit haar zak. Ik heb laatst al eens op het internet naar boten gekeken - zonder verplichtingen natuurlijk misschien is er wel iets bij. Een boot ligt in Arnhem, twee in Zeeland en een in Echtenerbrug. Waar ligt Echtenerbrug, Will? In Nederland zijn er snelwegen. Een paar van deze snelwegen worden regelmatig door een rotonde onderbroken. In Joure is dit het geval. Tot Echtenerbrug is het nog 20 km.; de auto staat in de file. We hebben om 17h in de dorpskroeg met een bekende van de bootseigenaar een afspraak, zij zal ons een Merenpoort laten zien

15 Wat een Merenpoort is, weten we niet, wat we wel weten is, dat we nooit op tijd zullen aankomen. In de Dikke Tut branden de lichten al. Iena heeft anderhalf uur op ons gewacht. De Merenpoort ligt achteraan in een kanaal aan een kampeerplaats. We zijn weer nat. Onder deck is het gezellig, zeer gezellig zelfs. Alles in Mahagoni, klassieke lampen en petroleumlampen, zelfs een kaartentafel. We willen helemaal niet meer weg. De eigenaar zou een bekende poolontdekkingsreiziger zijn, die met dit schip al het een en ander heeft meegemaakt. We zijn onder de indruk. Tegenover de ligplaats is de werf, die dit schip heeft gebouwd, en er is zoiets al een club van Merenpoorters, die je bij problemen ook wel onder de armen grijpen kan. De volgende zondag zijn we terug. De spaarrekening is leeg, daarvoor in de plaats bezitten we nu een Merenpoort 930 met achterkajuit. De weekeinden in oktober worden aan boord door gebracht. We zijn gelukkig en een beetje trots op ons schip. Ons schip heet Chanti en is geel. Chanti is een Polynesische zonnegodin. Voor een ver gereisde poolontdekkingsreiziger geen ongebruikelijke naamgeving. Vroeger had het Venus geheten. Ik ben Rooms-katholiek. Geel is een signaalkleur, heeft de poolontdekkingsreiziger gezegd. Het verhoogt de zekerheid van het schip, net zoals de donkere antislipverf, waarmee alles aan dek geverfd is. Ik persoonlijk vindt geel stom. Eind oktober gaan we op onze eerste zeereis. Ze verloopt van campingplaats Delfstrahuizen naar de Merenpoortwerf in Echtenerbrug. Een dag van ca. 1 / 8 sm. De Chanti moet in het winterkwartier. Omdat wij nog nooit een mast hebben gelegd en voor de rest ook weinig echt weten, wat we zouden moeten doen, laten we alles andere over aan de werf en nemen afscheid van onze Merenpoort. Begin maart ligt er hoge sneeuw in Echtenerbrug. Het is ijskoud en de kinderen hebben ijsvrij. Het gele schip ligt in hal nr. 4. ik heb in de bouwmarkt een schuurmachine, allerlei gereedschap en kwasten gekocht en een overall. Nu lijk ik op een echte werfwerker. Bij Johan Wind heb ik drie blikken romplak Sikkens Ozeanblue nr. 37 besteld. De nieuwe naam van de boot moet Zwaluw worden. Op Goede Vrijdag voor Pasen, word ons schip weer in het water gelaten. Voordien hebben we in februari drie ondichte ramen uit- en weer ingebouwd, de verf aan de drempelrand afgeslagen, veel roest bij de reling verwijdert en alles opnieuw in de verf gezet. Het schip heet Chanti en is geel. In de zomer hebben vele vrienden uit de Merenpoort club gezegd, dat onze Chanti erg zo uitgesproken vriendelijk uitziet. In de tussentijd vinden wij dat vaak ook. Alle vrienden hebben blauwe boten. Af en toe worden we nog steeds door mensen gevraagd, wat Chanti eigenlijk betekend. We noemen ons dan Chantalle en Tim Dan weten ze het. De meeste tippen zo wie zo op een Italiaanse rode wijnsoort of op de liederen van een matrozenkoor. De zomer is voorbij. De boot is uit het water. Deze keer hebben we de mast zelf gelegd en alles voor de winter voorbereid. Rien de Waaje van de Blijven (Bj 1936) heeft gezegd, dat hij de kanarie mist. ht, vertaling it Chanti oder: Wie man zu einem gelben Schiff kommt Eigentlich sollte hier ein ganz anderer Bericht stehen, und in der nächsten Merenpraet wird es hoffentlich auch so sein. Wir möchten eine Rubrik weiterführen, in der Merenpoortler ihr Schiff vorstellen, über Reisen oder Erlebnisse berichten oder einfach erzählen, was ihnen gerade einfällt. In der Kürze der Zeit haben wir für diese Ausgabe noch niemanden gefunden. Deshalb fangen wir ausnahmsweise mit unserem Schiff an. September 2004 So muß es hier ausgesehen haben, als das Ijsselmeer noch Zuiderzee hieß. Grüngraues Wasser rollt mächtig gegen den Deich. Um den Giebel unseres Ferienhauses heult der Sturm aus Südwest. Fenster und Türen werden klappernd lebendig. Eigentlich sind wir gekommen, den Spätsommer noch einmal zu genießen, wollen Strandspaziergänge machen, uns den Wind um die Nase wehen lassen. Waagerecht peitscht der Regen über die Wiesen bei Medemblik; An Ausflüge ist nicht zu denken. Unsere Freunde Will und Lies aus Onderdijk haben angerufen. Will betreibt in einer alten Schmiede des Örtchens einen Antiek- und Curiosaladen, vollgestopft mit altem Kram, Kunst und Krempel. Der Kompass eines alten Handelsschiffes steht an der Treppe. Überall hängen Positionslaternen, Rettungsringe, Tampen und Blöcke. Es gibt Schiffsschrauben, Anker und Werkzeuge aus Messing. Will hat angerufen, weil sein Freund Wim sein Segelschiff verkaufen will und wir hätten

16 doch immer erzählt, irgendwann auch ein Boot kaufen zu wollen. Birgit meint, daß wir bei dem Wetter ja sowieso nichts anderes unternehmen, und wir könnten uns das Schiff ja einmal völlig unverbindlich natürlich anschauen. Wim treffen wir im neuen Yachthafen von Medemblik. Es regnet in Strömen. Bis wir über den Steg gestapft sind, haben wir keinen trockenen Faden mehr am Körper. Das Boot ist eine Delanta 94, ungefähr 30 Jahre alt und perfekt gepflegt. Das Cockpit ähnelt einer großen Plastikbadewanne, dafür geht es innen sehr eng zu. Wenn man Platz braucht, wird der Salontisch am durchgesteckten Mastfuß an die Decke geschoben, zum Essen bringt man ihn auf die mittlere Position, nachts kommt er ganz nach unten, und es wird auf ihm geschlafen. Alles sehr praktisch. So recht können wir uns nicht entscheiden. Es ist der erste Segler, den wir uns angeschaut haben. Aber irgendwie haben wir doch immer von einem Schiff geträumt und nicht von einem ins Wasser geratenen Campingwagen. Wir wollen uns weiter umschauen. Gleich im Yachthafen gibt es die vornehme Agentur eines Yachtbrokers. Im Schaufenster hängen zahlreiche Angebote von Swans, Hallberg Rassys und Najads Hinter den Angeboten stehen die Preise, und der Laden ist auch geöffnet. Wir bleiben draußen. Im Auto ist es schön warm. Wir fahren nach Andijk. Dort im Hafen soll es auch einen Bootverkäufer geben. Die beiden Herren im Anzug sondieren sorgfältig die Ernsthaftigkeit unserer Kaufabsicht, bevor sie sich bei diesem Wetter auf den Anleger hinaus wagen. Als wir unsere Preisvorstellungen mitteilen und sagen, daß wir uns eventuell sogar ein Stahlschiff anschauen möchten, werden sie noch nachdenklicher. Die Wibo, die man uns schließlich doch zeigt, hat einen neuen Motor, viel Seele und noch mehr Rost. Wir bedanken uns für die Bemühungen der beiden Herren. An der Theke von Wills alter Schmiede sitzen auch jetzt am frühen Nachmittag schon einige Freunde und Bekannte. Birgit zieht ein Blatt Papier aus der Tasche. Ich habe kürzlich mal im Internet nach Yachten geschaut natürlich ganz unverbindlich vielleicht ist da ja etwas dabei. Ein Boot liegt in Arnheim, zwei in Seeland und eines in Echtenerbrug. Wo ist Echtenerbrug, Will? In Holland gibt es Autobahnen. Manche dieser Autobahnen werden gelegentlich durch einen Kreisverkehr unterbrochen. In Joure hat man es so gemacht. Bis Echtenerbrug sind es noch 20 km; der Wagen steht im Stau. Wir sind für 17 Uhr in der Dorfkneipe mit der Bekannten eines Schiffeigners verabredet, die uns eine Merenpoort zeigen soll. Was eine Merenpoort ist, wissen wir nicht wohl aber, daß wir niemals pünktlich ankommen werden. In der Dikke Tut brennen schon die Lichter. Iena hat anderthalb Stunden auf uns gewartet. Die Merenpoort liegt in einem Kanal an einem Campingplatz ganz hinten. Wir sind wieder naß. Der Wind heult in den Wanten. Unter Deck ist es gemütlich, sehr gemütlich sogar. Alles in Mahagoni, klassische Leuchten und Petroleumlampen, sogar ein Kartentisch. Wir wollen gar nicht mehr weg. Der Eigner soll ein bekannter Polarforscher sein, der mit diesem Schiff schon einiges unternommen hat. Wir sind tief beeindruckt. Gegenüber liegt die Werft, die das Schiff gebaut hat, und es existiert angeblich ein Club der Merenpoortler, der einem bei Problemen unter die Arme greifen kann. Am nächsten Samstag sind wir zurück. Das Sparkonto ist leer, dafür besitzen wir jetzt einen Merenpoort 930 mit Achterkajüte. Die Wochenenden im Oktober werden an Bord verbracht. Wir sind glücklich und ein bißchen Stolz auf unser Schiff. Unser Schiff heißt Chanti und ist zweitens gelb. Chanti ist eine polynesische Sonnengöttin. Für einen weitgereisten Polarforscher keine ungewöhnliche Namensgebung. Früher hat es Venus geheißen. Ich bin römisch-katholisch. Gelb ist eine Signalfarbe, hat der Polarforscher gesagt. Es erhöht die Sicherheit des Schiffs, genauso wie die dunkelgraue Antislipfarbe, mit der an Deck alles angestrichen ist. Ich persönlich finde Gelb blöd. Ende Oktober unternehmen wir die erste Seereise. Sie verläuft vom Campingplatz Delfstrahuizen zur Merenpoortwerft nach Echtenerbrug. Ein Etmal von ca. 1 / 8 sm. Die Chanti soll ins Winterlager. Da wir noch nie einen Mast gelegt und auch sonst keine rechte Ahnung haben, was zu tun ist, überlassen wir alles weitere der Werft und verabschieden uns von unserer Merenpoort. Ende Februar liegt in Echtenerbrug hoher Schnee. Es ist eisigkalt und die Kinder haben schulfrei. Das gelbe Schiff liegt in der Halle 4. Ich habe im Baumarkt eine Schleifmaschine, allerlei Werkzeug sowie Pinsel gekauft - auch einen Blaumann. Darin sehe ich ein bißchen wie ein richtiger Werftarbeiter aus. Bei Johan Wind habe ich 3 Dosen Rumpflack Sikkens Ozeanblue No. 37 bestellt. Der neue Name des Bootes soll Zwalluw werden. Am Karfreitag vor Ostern, wird unser Schiff wieder ins Wasser gelassen. Zuvor haben wir im Februar drei undichte Fenster aus- und wieder eingebaut, die Farbe am Süllrand abgeschlagen, viel Rost im Bereich der Relingsstützen entfernt und alles wieder angestrichen. Das Schiff heißt Chanti und ist gelb. Im Sommer haben uns viele Freunde aus dem Merenpoortclub gesagt, daß unsere Chanti ausgesprochen freundlich aussieht. Inzwischen empfinden wir das manchmal auch so. Alle Freunde haben blaue Schiffe. Gelegentlich werden wir immer noch von Leuten gefragt, was Chanti eigentlich bedeutet. Wir nennen uns dann Chantalle und Tim. Dann wissen sie es. Die

17 meisten tippen ohnehin auf eine italienische Rotweinsorte oder das Liedgut eines Matrosenchors. Der Sommer ist zu Ende. Das Boot ist aus dem Wasser. Diesmal haben wir den Mast selber gelegt und alles für den Winter vorbereitet. Rien de Waaje vom Blijver (Bj 1936) hat gesagt, daß er den Kanarie vermißt. ht Voorjaarstreffen: 13. mei Zomerbijeenkomst: augustus ALV: 04. november Sluitingsdatum kopij: 11. mart Volgende Merenpraet 27. mart Om de wachttijd tot aan de volgende zeereis iets af te korten, starten we vandaag met een raadselreis met de vinger op de zeekaart. De eerste etappe bevindt zich in deze Merenpraet; er zullen er nog 2 volgen. Op het zomerfeest wenken de winnaars van de zeilregatta mooie prijzen. Achter elke vraag is de letter van de oplossing aangegeven. Gestart zijn we aan de wieg van de Merenpoort en over kanalen en de Friese Meren hierheen gevaren. Vandaag gaat onze reis echt beginnen. Maar goed, dat we gisteren nog in de oude haven van deze stad zijn gevaren; zo kunnen we vandaag op tijd uitlopen. In de haven (-1-)??? blijft een vrouw achter, die ons uit ijzer gegoten onbewegelijk nakijkt. Het weerbericht heeft terecht zuidwestenwind voorspelt. We willen eerst mogelijk hoog aan de wind kruizen. Onze Merenpoort Sphinx heeft een draaicirkel van 90 op de ware wind en we rekenen vanwege de hoge golven met 10 afdrift. Door een bepaalde reden, die alweer met een vrouw te maken heeft, zeilen we eerst op de 2-??? boeg. We hebben een snelheid van 4 knopen over grond en na 54 minuten maken we hier (- 3-)??? een draai. We zeilen weer mogelijk hard aan de wind. Na 6 sm komt er een lichtboei in zicht. Met de verrekijker herkennen we het identificatieteken 4-???? We varen verder en houden onze koers en snelheid aan (4kn). Na 33 minuten hebben we de vuurtoren 5-??? Dwars naast ons ( Wat is querab? -de vertaler) (Peiling van 90 -de red.). Snel zijn we in onze eerste eindhaven -1- Hoe heet de stadhaven? (de 3 e letter is de 15 e letter van de oplossing) -2- Op welke boeg zeilen we? (4 e / 10 e ) -3- De zeekaart geeft aan, dat we in de buurt van??? staan? (3 e / 11 e ) -4- Wat is het nummer van het lichtboei? (1 e / 3 e ) -5- Hoe heet het vuurtoren? (1 e / 9 e ) Stuur ons uw oplossing na de derde ronde toe of lever het in bij het zomerfeest. Oplossing: _

18 Um die Wartezeit bis zur nächsten richtigen Seereise ein wenig abzukürzen, starten wir heute zu einem Rätseltörn mit dem Finger auf der Seekarte. Die erste Etappe findet in dieser Merenpraet statt; 2 weitere werden folgen. Den Siegern der Rätselregatta winken auf dem Sommerfest attraktive Preise. Hinter jeder Frage ist der Buchstabe des Lösungsspruchs angegeben. Gestartet sind wir an der Wiege der Merenpoort und über Kanäle und die friesische Seen hierher gefahren. Heute soll unser Törn so richtig losgehen. Gut, daß wir gestern noch in den Stadthafen gefahren sind; so können wir heute zeitig auslaufen. Im Hafen -1-??? bleibt eine Frau zurück, die uns - wie aus Erz gegossen - unbeweglich nachblickt. Der Wetterbericht hat zurecht Wind aus Südwest vorausgesagt. Wir wollen zunächst möglichst hoch am Wind aufkreuzen. Unsere Merenpoort Sphinx hat einen Wendewinkel von 90 am wahren Wind und wir rechnen wegen der hohen Wellen mit 10 Abdrift. Aus einem bestimmten Grund, der schon wieder mit einer Frau zu tun hat, segeln wir zuerst auf dem -2-???-Bug. Wir machen 4 Knoten Fahrt über Grund und nach 54 Minuten fahren wir hier (-3-)??? eine Wende. Wir segeln wieder möglichst hart am Wind. Nach 6 sm kommt eine Leuchttonne in Sicht. Im Fernglas erkennen wir die Kennzeichnung - 4-???? Wir fahren weiter und behalten unseren Kurs und Geschwindigkeit (4 kn) bei. Nach 33 Minuten haben wir das Leuchtfeuer -5-??? querab. Alsbald sind wir in unserem ersten Zielhafen. -1- Wie heißt der Stadthafen? ( der 3. Buchstabe ist der /15. des Lösungsspruchs) -2- Auf welchem Bug segeln wir? (4/10) -3- Die Seekarte zeigt uns, daß wir in der Nähe des??? stehen. (3/11) -4- Wie lautet die Kennzeichnung der Leuchttonne? (1/3) -5- Wie heißt das Leuchtfeuer? (1/9) Martin und Elisabeth Behrendt zijn verhuizd. Ihre neue Adresse lautet: Elisabeth und Martin Behrendt Klümpenweg Geldern Pont Die Mitglieder Pieper und Schurig haben den Verein verlassen. Bitte schickt uns den Lösungsspruch nach der dritten Runde oder reicht ihn einfach erst beim Sommerfest ein. Lösungsspruch: _

19 (prototype) (Erlkönig) De winters in midden europa worden steeds vochtiger. Slechte voorwaarden voor een staalschip waarvan de winterstelplaats onder de vrije hemel is. Ook bij de Merenpoortwerf is de laatste tijd hierdoor de vraag naar droge stelplaatsen toegenomen. Oorspronkelijk was geplant, een tweede hal te bouwen. Intussen gaat een revolutionaire, uit Australie stammende, techniek gebruikt worden. De reeds aanwezige kraan in de haven werd binnen een week, door zelf ingevlogen monteurs naar een speciale zo genaamde Down-Under-Kraan omgebouwd. Nu is het mogelijk, de boten reeds bij het slippen te draaien en dan -zoals in een mastopslag- aan het plafond op te hangen. De plafonds van de werf waren gelukkig voor dit doel uitstekend. Voor de bootbezitter heeft deze manier van winteropslag veel voordelen: De lucht onder het plafond is duidelijk warmer als op bodemniveau Een droge bilg in het voorjaar is gegarandeerd. Losse delen aan dek, die misschien bij de volgende storm overboord waren gegaan, vallen er vanzelf af Door de ontlasting van de romp, wordt de levensduur van de gehele constuctie bijna verdubbeld. De prijzen zullen duidelijk boven de tot nu toe gewenden prijzen liggen, prijslijsten zijn vanaf 24 december in het kantoor van de werf te verkrijgen. ht / bt vertaling it Die Winter in Mitteleuropa werden immer feuchter. Schlechte Bedingungen für ein Stahlschiff dessen Winterstellplatz sich unter freiem Himmel befindet. Auch bei der Merenpoortwerft hat daher in letzter Zeit die Nachfrage nach Plätzen in trockenen Hallen enorm zugenommen. Ursprünglich war geplant, eine zweite Halle zu bauen. Inzwischen soll jedoch eine revolutionäre Technik zur Anwendung gelangen, die aus Australien stammt. Der vorhandene Kran im Hafen wurde innerhalb einer Woche von eigens eingeflogenen Technikern zu einem speziellen sogenannten Down-Under-Kran umgerüstet. Nun ist es möglich, die Boote schon beim Slippen zu drehen und dann -ähnlich wie im Mastenlager- an die Decke zu hängen. Die Decken der Werft erwiesen sich glücklicherweise für diesen Zweck als ausreichend dimensioniert. Für den Schiffsbesitzer bietet diese Art der Winterlagerung viele Vorteile: Die Luft unter der Hallendecke ist deutlich wärmer als im Bodenbereich. Eine trockene Bilge im Frühjahr ist garantiert. Lose Teile an Deck, die wohlmöglich im nächsten Sturm über Bord gegangen wären, fallen von alleine ab. Durch die Entlastung des Rumpfes ergibt sich eine fast doppelte Lebensdauer der Gesamtkonstruktion. Die Preise werden leider deutlich über dem bisher Gewohnten liegen, Preislisten gibt es ab Heiligabend im Büro der Werft. ht / bt

20 Wie Ihr wisst, konnten wir in diesem Jahr wegen des Bezuges unseres neuen Hauses nicht an der Jahreshauptversammlung teilnehmen. Auf der einen Seite tat uns das leid, viele Merenpoort Freundinnen und Freunde zum Jahresende nicht zu sehen, auf der anderes Seite erfüllt es einen doch mit Stolz, in so kurzer Zeit und neben all den anderen Themen und Aufgaben, eine neues Heim gebaut zu haben. Inzwischen ist der "Merenpoort-Buschfunk" auch zu uns vorgedrungen. Wir erfuhren, dass Kees endgültig die Produktion der Merenpraet abgegeben hat - und zwar an Birgit und Heiner Thebing. Wir freuen uns sehr über dieses Engagement und sind sicher, dass Ihr würdige Nachfolger von Kees seid. Für Eure Redaktionsarbeit wünschen wir alles Gute, viel Erfolg, nicht zu viel Wind von vorne und eine große Leserschar. Übrigens, für alle Merenpoortler, die es interessiert, unsere neue Anschrift: Elisabeth und Martin Behrendt Klümpenweg Geldern - Pont Sämtliche bekannten Telefonnummern sind geblieben. Herzliche Grüße und "immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel" Elisabeth und Martin Skipper(in) MP 171 "Blue Peter" Die Redaktion freut sich über jeden Leserbrief. Schickt uns Anregungen und insbesondere Kritik. Lob formulieren wir zur Not -wie alle großen Zeitschriftengleich selbst. Wir wünschen allen Mitgliedern ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Segeljahr. Mast und Schotbruch!

die Meldung bestätigen nicht jetzt

die Meldung bestätigen nicht jetzt am Computer sitzen im Internet surfen Informationen suchen mit einem Freund chatten eine E-Mail schreiben Nachrichten lesen Freunde finden ein Foto hochladen eine Datei herunterladen einen Film gucken

Nadere informatie

der Schreibfehler Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Haben Sie alle meine von letzter Woche vorliegen?

der Schreibfehler Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Haben Sie alle meine  von letzter Woche vorliegen? relevant irrelevant das Protokoll der Abteilungsleiter der Schreibfehler das Budget senken / das Budget kürzen die Reihe sobald so dass / sodass sich kümmern um die Wochenarbeitszeit das Vorruhestandsalter

Nadere informatie

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk Hoe vonden jullie de dag vandaag? Positief feedback: gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter dan les. Toppie man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk leerzaam,

Nadere informatie

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment:

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: Logboek bij de lessenserie over Cengiz und Locke van Zoran Drvenkar Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: ANWEISUNGEN Dit is een serie van drie lessen. Jullie gaan in zes groepen van vier of vijf leerlingen

Nadere informatie

haben / hatten / hätten können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden

haben / hatten / hätten können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden ein Missverständnis an der Rezeption haben / hatten / hätten bin / war / wäre können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden sich entschuldigen Es tut mir leid! Das wollte

Nadere informatie

Op het potje Aufs Töpfchen

Op het potje Aufs Töpfchen Op het potje Aufs Töpfchen Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

Hueber Verlag 2012, Wat leuk! A1, Kopiervorlage, ISBN

Hueber Verlag 2012, Wat leuk! A1, Kopiervorlage, ISBN ab les 8: VIER OP EEN RIJ (Vier gewinnt) Vorbereitung Kopieren Sie die Aufgabenkarten auf festes Papier und schneiden Sie sie aus. Kopieren Sie auch das Spielbrett mit den 25 Feldern auf festes Papier.

Nadere informatie

de secretaris / der Geschäftsführer Drs. Leo Reyrink

de secretaris / der Geschäftsführer Drs. Leo Reyrink Agenda voor de 16 e vergadering van het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette op woensdag 16 december 2009 van 14.30-16.00 uur op de Jochumhof in het kloosterdorp

Nadere informatie

bringen ausleihen bezahlen wären denken auschecken das Handtuch das Problem das Missverständnis das Zimmer die Rechnung die Bettwäsche

bringen ausleihen bezahlen wären denken auschecken das Handtuch das Problem das Missverständnis das Zimmer die Rechnung die Bettwäsche An der Rezeption Ich habe eine Frage. Ich habe meine Handtücher vergessen / weil ich dachte / es sind welche auf dem Zimmer. Aber für zwei Euro können Sie sich Das war dann wohl ein hier welche leihen

Nadere informatie

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Inhalt Lost Cities Spielregeln...1 Einleitung und Spielidee...2 Der Spielverlauf...4 Eine Karte in eine Reihe

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Duits Nederlands Sehr geehrter Herr Präsident, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Sehr geehrter Herr, Formeel,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Duits Geachte heer President Sehr geehrter Herr Präsident, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke

Nadere informatie

lassen fahren finden

lassen fahren finden ein Wochenende planen Lasst uns wirklich mal ein Wochenende nach Berlin fahren. Wie wäre es / wenn wir in einem Hotel übernachten? Ein Hotel finde ich zu teuer. Lasst uns lieber am Stadtrand zelten gehen.

Nadere informatie

Top 100 Duitse woorden

Top 100 Duitse woorden Top 100 Duitse woorden hinter achter hinten achteraan letzten Monat afgelopen maand schon al nur (of: nur noch) alleen maar nur noch alleen nog wenn als bitte alstublieft (als je iets geeft) immer altijd

Nadere informatie

2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Je vraagt of zij/hij je kan doorverbinden met de heer Schröder?

2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Je vraagt of zij/hij je kan doorverbinden met de heer Schröder? Telefon Dialog 1 - Verbinden 1 Guten Tag. Deutsche Bank. Sie sprechen mit Frau/Herrn Rau. Telefon Dialog 1 - Verbinden Kunde 1 Groet terug en stelt je voor. 2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Je vraagt of

Nadere informatie

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof,

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, In dit boekje treft u het programma van de aankomende vakantieperiode aan. Ook dit jaar zullen er weer de bekende

Nadere informatie

vor hinter neben links um die Ecke am Ende hier dort nicht weit zwischen geradeaus rechts Dann bis später. Nach dem Weg fragen. Ja / das stimmt.

vor hinter neben links um die Ecke am Ende hier dort nicht weit zwischen geradeaus rechts Dann bis später. Nach dem Weg fragen. Ja / das stimmt. sich in der Stadt verabreden Gut dann gehen wir gleich in die Stadt shoppen? Und ich gehe in den Plattenladen. Das ist ein guter Plan. Und dann treffen wir uns wieder / um fünf oder so? Ja / fünf Uhr ist

Nadere informatie

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Deutsch Niederländisch Sehr geehrter Herr Präsident, Geachte heer President Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Sehr geehrter Herr,

Nadere informatie

Werkwoorden TB 49. wissen = weten müssen = moeten fahren = rijden. Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3

Werkwoorden TB 49. wissen = weten müssen = moeten fahren = rijden. Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3 Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3 Neue Kontakte 5 e, VMBO KGT 1-2 Werkwoorden TB 49 3 e naamval TB 54 Rangtelwoorden (overzicht) Kloktijden (overzicht) Werkwoorden TB 49 wissen = weten

Nadere informatie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie Hartelijk welkom! Herzlich willkommen! Hartelijk welkom bij manege Hippo d Or Nieuwvliet! Het strand roept

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Formeel, naam en

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Formeel, naam en

Nadere informatie

Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014

Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014 Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014 23 campers Deze keer in het Nederlands. Dit leek ons nu wel eens tijd worden Joke en ik hopen dat jullie het kunnen vertalen. Woensdag 21 mei waren er al veel

Nadere informatie

Je werkt in een ijszaak op de boulevard van Scheveningen en een Duitse toerist spreekt je aan

Je werkt in een ijszaak op de boulevard van Scheveningen en een Duitse toerist spreekt je aan Opdrachten Taaldorp Duits Om sommige onderstaande opdrachten te kunnen doen moet je beschikken over geld. Dit kun je bij de pinautomaat verkrijgen. Volg de instructies op de pinautomaat. Situatie 1: Leerling

Nadere informatie

Kunde (vul de rol in het Duits in) 1 Guten Tag. 1 Groet terug.

Kunde (vul de rol in het Duits in) 1 Guten Tag. 1 Groet terug. Polizei Polizei Dialog 1- Handy Dialog 1 - Handy Kunde (vul de rol in het Duits in) 1 Guten Tag. 1 Groet terug. 2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Vertel, dat je zaktelefoon is gestolen. 3 Können Sie mir erzählen,

Nadere informatie

Pascal Egbers gestorben am 12. Mai 2017

Pascal Egbers gestorben am 12. Mai 2017 In stillem Gedenken an Pascal Egbers gestorben am 12. Mai 2017 Annegret Korte schrieb am 21. September 2017 um 21.47 Uhr Liebe Familie Egbers, und Freundin mit Tochter. Es tut schon weh, am Grabe von Pascal

Nadere informatie

Ruzie maken Streiten

Ruzie maken Streiten Ruzie maken Streiten Als kinderen ruzie maken Wenn kinder sich streiten Kinderen maken ruzie. Dat gebeurt in elk gezin. Ruzie om een stuk speelgoed, een spelletje dat uit de hand loopt, een jaloerse reactie

Nadere informatie

Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Vormittags also.

Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Vormittags also. eine Zugfahrkarte kaufen Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Wann möchten Sie fahren? Am Donnerstag / den 17. Oktober am Vormittag / bitte. Vormittags also. Mal sehen. Es fährt ein Zug um

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Naamvallen Tabel Begrijpen. Klas 3/4

Naamvallen Tabel Begrijpen. Klas 3/4 Naamvallen Tabel Begrijpen Klas 3/4 Wil je weten hoe de Naamvallen Tabel in elkaar zit, dan is dit de juiste workshop voor jou. A) Naamvaltabel (overzicht) B) Tools om met de Naamvaltabel aan de slag te

Nadere informatie

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door Beste lezer, U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2 augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door de vereniging voor Evangelisatie & Recreatie.

Nadere informatie

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Rode tekst = tip Grammatica Imperfekt (verleden tijd) wollen (willen) sollen (moeten) müssen (moeten) wissen (weten) ich wollte sollte musste wusste du wolltest

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

BRIEVEN VAN EEN DUITSE MOEDER AAN HAAR ZOON

BRIEVEN VAN EEN DUITSE MOEDER AAN HAAR ZOON BRIEVEN ALS BRONMATERIAAL: BRIEVEN VAN EEN DUITSE MOEDER AAN HAAR ZOON Ook de Duitse vijand schreef brieven en stond in contact met het thuisfront. Zoals reeds eerder vermeld werden er vaak vormen van

Nadere informatie

Dort finden Sie weitere Informationen. Ich erkläre Ihnen / wo sich die Räume befinden. Am Ende des Korridors sind die Toiletten.

Dort finden Sie weitere Informationen. Ich erkläre Ihnen / wo sich die Räume befinden. Am Ende des Korridors sind die Toiletten. Willkommen in unserem Hostel. Aktivitäten in der Umgebung An der Rezeption können Sie einund auschecken. das WiFi-Passwort Dort finden Sie weitere Informationen. Hier können Sie Ihren Schlüssel abgeben

Nadere informatie

Anleitung SWS Wireless Display

Anleitung SWS Wireless Display Anleitung SWS Wireless Display E A B C D F G H I J K L M N O A B C D E F G H Massage ein Massage aus Abnahme Massage Intensität Zunahme Massage Intensität Taschenlampe Display Taschenlampe ein/aus Bodenbeleuchtung

Nadere informatie

Solliciteren Referentie

Solliciteren Referentie - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer Geachte mevrouw Sehr geehrte Damen und Herren,

Nadere informatie

Über dieses Buch. Nutzungsrichtlinien

Über dieses Buch. Nutzungsrichtlinien Über dieses Buch Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser

Nadere informatie

Kapitel 8 Nervenkitzel

Kapitel 8 Nervenkitzel 1: Am See Kapitel 8 Nervenkitzel 4. 1. gedacht 4. kans 2. blokken 5. verknalt 3. kamerarrest 6. redt 6. 1. Groβeltern Köningswinter 2. Bruder Brandenburg 3. Ste. Maxime Campingplatz 4. Sylt Insel 5. zu

Nadere informatie

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 DNHK semina SCHLOSS ZEIST AM FREITAG, 17. JUNI 2011 SLOT ZEIST OP VRIJDAG 17 JUNI 2011 Gemeenschapszin Gemeinschaft SErfolg erfordert Gemeinschaft. Dieses Motto liegt seit

Nadere informatie

3 Hier ist die Karte. Bitte schön. 3 Doe je bestelling.

3 Hier ist die Karte. Bitte schön. 3 Doe je bestelling. Café Dialog 1 - Unterwegs 1 Guten Abend. Haben Sie reserviert? 2 Hier in der Ecke ist noch einer frei. Nehmen Sie bitte Platz. Möchten Sie etwas trinken? Café Dialog 1 - Unterwegs 1 Je hebt niet gereserveerd,

Nadere informatie

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Duits-Nederlandse Handelsdag BORUSSIA-PARK Mönchengladbach 12.11.2013, 13:00 bis 19:00 Uhr 12.11.2013, 13.00 tot 19.00 uur Ziele und Inhalte Freunde treffen

Nadere informatie

TWENTSE WATERSPORT VERENIGING

TWENTSE WATERSPORT VERENIGING TWENTSE WATERSPORT VERENIGING Opgericht 15 maart 1935 Koninklijk goedgekeurd Twentse Watersport Vereniging Kanaaldijk 8 (Sportpark Vikkerhoek) 7555 PN Hengelo (Ov.) Betreff: EINLADUNG TWENTE REGATTA Verehrte

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte mevrouw Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Geachte heer, mevrouw Sehr

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer Geachte mevrouw Sehr geehrte Damen und Herren,

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer Geachte mevrouw Sehr geehrte Damen und Herren,

Nadere informatie

Luister naar het gesprek tussen de verkoopmedewerker (Verkäufer) en de klant (Kundin). Je kunt de tekst meelezen.

Luister naar het gesprek tussen de verkoopmedewerker (Verkäufer) en de klant (Kundin). Je kunt de tekst meelezen. Print het Word-document uit. Afrekenen met de klant Opdracht 1 Luister naar luisterfragment 6 Luister naar het gesprek tussen de verkoopmedewerker (Verkäufer) en de klant (Kundin). Je kunt de tekst meelezen.

Nadere informatie

Voorbeeld Instellingsexamen. Toets Duits Spreken/Gesprekken voeren B1

Voorbeeld Instellingsexamen. Toets Duits Spreken/Gesprekken voeren B1 Voorbeeld Instellingsexamen Toets Duits Spreken/Gesprekken voeren B1 1 Voorblad toets Duits spreken/gesprekken voeren B1... 2 2 Informatie voor de kandidaat... 3 3 Informatie voor de toetsleider... 7 4

Nadere informatie

Horeca Vak Opleidingen Eindopdracht. Time Management

Horeca Vak Opleidingen Eindopdracht. Time Management Horeca Vak Opleidingen Eindopdracht Time Management Meine Tagesordnung Name.. Klasse opleiding - crebo 94153 94161 Zelfstandig werkend gastheer/ -vrouw ZGH1 Hotel- Congres- en Evenementen Management LBE1

Nadere informatie

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen - Bij de ingang Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_ om _[tijdstip]_. Een reservering doen Een tafel voor _[number of people]_ graag. Om een tafel vragen Neemt u creditcards aan? Vragen

Nadere informatie

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen - Bij de ingang Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren. Een reservering doen Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte. Om een tafel vragen Kann

Nadere informatie

Cursus digitale techniek 2012

Cursus digitale techniek 2012 10 maart 2012 Deutscher Tekst steht unten Cursus digitale techniek 2012 1,2 en 3 juni Dit voorjaar organiseert Grootspoor.com voor de 7e keer een training voor digitale besturing van uw modelspoorbaan.

Nadere informatie

Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen mit einem kleinen Boot

Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen mit einem kleinen Boot Auszug aus der Bußgelddatei für den Wassersport in den Niederlanden (siehe auch www.vaarbewijzen.nl) Anm.: In blauer Farbe sinngemäße deutsche Übersetzung Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152 40 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 152 A. TITEL Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag van 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek

Nadere informatie

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen. Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.nl Sehr geehrte Geschäftspartner, Gerne möchten wir Ihnen die

Nadere informatie

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Waar kan ik vinden?... ein Zimmer zu vermieten?... een kamer te huur? Art der... ein Hostel?... een hostel? Art der... ein Hotel?... een hotel? Art

Nadere informatie

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Waar kan ik vinden?... ein Zimmer zu vermieten?... een kamer te huur? Art der... ein Hostel?... een hostel? Art der... ein Hotel?... een hotel? Art

Nadere informatie

Kapitel 6 Frust oder Lust?

Kapitel 6 Frust oder Lust? Kapitel 6 Frust oder Lust? 1: Abgehauen 2. 1. ausreißen 2. völlig 3. endgültig 4a. Logo 4b. Alter 5a. Lager 5b. Zündkerzen 3. 1. Heb je ze niet allemaal op een rijtje? 2. Ben je je tong verloren? 6. 1.

Nadere informatie

Ervaringen zomercursus ESPRO Fit for Europe Von Davy Houwen (Niederlande)

Ervaringen zomercursus ESPRO Fit for Europe Von Davy Houwen (Niederlande) Niederrhein-Magazin Nr.3, Seite 13 Ervaringen zomercursus ESPRO Fit for Europe Von Davy Houwen (Niederlande) Er zijn van die momenten in je leven die je je hele leven bijblijven. De zomercursus ESPRO 2006

Nadere informatie

13 Ik zit net te denken...

13 Ik zit net te denken... 13 Ik zit net te denken... i2 i1 Wij geven een feestje! Bringen Sie die Aktivitäten in die richtige (= typische) Reihenfolge. boodschappen doen eten koken feesten! de woning opruimen, schoonmaken naar

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56 48 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1957 Nr. 56 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de wedertoepassing van

Nadere informatie

Schrijfvaardigheid V

Schrijfvaardigheid V Schrijfvaardigheid V5 2017-2018 Eindterm schrijfvaardigheid Duits VWO: - adequaat reageren in schriftelijke contacten met doeltaalgebruikers; - informatie vragen en verstrekken; De eisen: De kandidaat

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Duits

Woordenlijst Nederlands Duits Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Duits Hoofdstuk 2 Het feest Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Alltag: Lesen KGT 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52601

Alltag: Lesen KGT 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52601 Alltag: Lesen KGT 2 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 15 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52601 Dit lesmateriaal is gemaakt met

Nadere informatie

NERGENS TER WERELD DE WADDEN DAS WATTENMEER NIRGENDWO AUF DER WELT TOON FEY NERGENS VOORWOORD NERGENS TER WERELD VORWORT NIRGENDWO AUF DER WELT TER NIRGENDWO Nederland heel ver weg en de natuur opeens

Nadere informatie

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten.

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten. ab les 2: WIE? WAT? WAAR? Vorbereitung Kopieren Sie die Arbeitsblätter auf festes Papier und schneiden Sie die Informationskärtchen aus. Pro Gruppe von 4 Personen brauchen Sie jeweils die Arbeitsblätter

Nadere informatie

Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen. 15. Januar 2014. groepswerk en stadsbezoek. Gruppenarbeit und Stadtbesichtigung. Nijmegen is een heel mooie stad.

Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen. 15. Januar 2014. groepswerk en stadsbezoek. Gruppenarbeit und Stadtbesichtigung. Nijmegen is een heel mooie stad. Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen 15. Januar 2014 Die Schüler sollten aufschreiben, was ihnen gefallen hat. De leerlingen moesten opschrijven wat hun goed bevallen is. Das schrieb die deutsche Klasse Gruppenarbeit

Nadere informatie

Haal je eigen stukje Texel in huis!

Haal je eigen stukje Texel in huis! Haal je eigen stukje Texel in huis! Was het (weer) leuk op Texel? Lekker genoten van het prachtige eiland en al die heerlijke Texelse producten? Bestel nu je eigen stukje Texel voor thuis! Via onze webshop

Nadere informatie

Configure. your own table. Nouvion 1

Configure. your own table. Nouvion 1 Configure your own table Nouvion 1 2 Nouvion choose the perfect table for you from the many options possible Klassiek, retro, robuust of modern. Met een tafel van Nouvion kunt u alle kanten op. U stelt

Nadere informatie

Was machst du am liebsten am Wochenende? Spielst du ein Instrument? Ich lese gern. Ich kann schnell neue Informationen verarbeiten.

Was machst du am liebsten am Wochenende? Spielst du ein Instrument? Ich lese gern. Ich kann schnell neue Informationen verarbeiten. nett ehrlich hilfsbereit tierlieb treu chaotisch lieb schüchtern spontan Was sind deine Hobbys? Was machst du am liebsten am Wochenende? Was machst du in deiner Freizeit? Treibst du Sport? Spielst du ein

Nadere informatie

Voltooid tegenwoordige tijd (D = Perfekt)

Voltooid tegenwoordige tijd (D = Perfekt) Voltooid tegenwoordige tijd (D = Perfekt) De voltooid tegenwoordige tijd wordt in het Duits meestal in de spreektaal gebruikt. Ik heb huiswerk gemaakt. Ik maak -> ik maakte Ich habe Hausaufgaben gemacht.

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss U krijgt de tegemoetkoming KOB als 90% of meer van uw wereldinkome onder de belasting valt. Het wereld is uw totale uit Nederland en daarbuiten. Dit

Nadere informatie

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Dit document is samengesteld als aanvulling op de test Succesvol zakendoen in het Duits. Wilt u ontdekken hoe goed u geëquipeerd bent voor zakendoen met Duitstalige

Nadere informatie

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland.

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. 1 Vakantieobject omschrijvingsvoorwaarden: Belangrijk!! De reclame-opdracht aan ameland-tips.de komt uitsluitend tot

Nadere informatie

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS Beschikbare tijd: 90 MINUTEN 50803 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 0 GENUMMERDE PAGINA'S. 4 OPDRACHTEN GRAMMATICA OPDRACHT IDIOOM BRIEFOPDRACHT BENODIGDE

Nadere informatie

Doppelstunde zum Thema Een afspraak maken

Doppelstunde zum Thema Een afspraak maken Doppelstunde zum Thema Een afspraak maken von Hendrik Banneke, BBS 1 Leer Inhaltsverzeichnis 1. Lernziele...1 1.1 Übergeordnetes Stundenlernziel...1 1.2 Konkrete Lernziele der Unterrichtsstunde...1 Anhang...2

Nadere informatie

Huiswerktips Hausaufgaben Tipps

Huiswerktips Hausaufgaben Tipps Huiswerktips Hausaufgaben Tipps Huiswerktips Hausaufgaben Tipps Voor sommige kinderen is huiswerk maken een helse taak. In deze brochure krijg je een heleboel tips over hoe je je kind kan helpen met zijn

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte!

Dan ben je altijd op de hoogte! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de achttiende muis van het hockeyseizoen 2013-2014. In deze muis : Meisjes F1 hebben genoten van het seizoen Wedstrijdverslag Heren 1 Experiment

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer,

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer,

Nadere informatie

Op de volgende paginas vindt je alle informatie omtrend de contributie en de kostuums.

Op de volgende paginas vindt je alle informatie omtrend de contributie en de kostuums. Vastelaovend 2017 DINSDAG 28 FEBRUARI 2017 Het gevolg van stadsprins Hubert 1e van Landgraaf gaat op carnavalsdinsdag mee in de grote Landgraaf optoch. Wie zin heeft om aan te sluiten, is van harte welkom;

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer,

Nadere informatie

Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung

Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung Nieuwe aanzetten ter optimalisatie van de biogaswinning Mittwoch, 10.04.2013 10-15 Uhr im Bagno, Steinfurt Einladung Hiermit laden wir Sie herzlich ein

Nadere informatie

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 378 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil II Nr. 9, ausgegeben zu Bonn am 16. April 2013 Gesetz zu dem Vertrag vom 12. Januar 2012 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande

Nadere informatie

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass Eine neue Perspektive für mehr Transparenz. The global leader in door opening solutions*

Nadere informatie

WEINhof. Lieserstrasse 23 D Platten/Mosel Fon (0049) Fax 1488 www. TBarthen.de

WEINhof. Lieserstrasse 23 D Platten/Mosel Fon (0049) Fax 1488 www. TBarthen.de WEINhof Lieserstrasse 23 D.54518 Platten/Mosel Fon (0049) 6535 359 Fax 1488 Info@TBarthen.de www. TBarthen.de W E I N K A R T E 2 0 1 7. 1 8 WEINPROBEN Wann immer Sie mit einer Gruppe Ihrer Freunde oder

Nadere informatie

Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren Dauer der Partie: 1 bis 15 Minuten

Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren Dauer der Partie: 1 bis 15 Minuten Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren Dauer der Partie: 1 bis 15 Minuten Jeder Spieler verkörpert einen kleinen Barbaren, der seine verschollene Prinzessin sucht. Er muss mutig das Verlies erkunden,

Nadere informatie

Zoals jullie afgelopen jaar geleerd hebben eisen voorzetsels een naamval.

Zoals jullie afgelopen jaar geleerd hebben eisen voorzetsels een naamval. Naamvallen & Voorzetsels Zoals afgelopen jaar geleerd hebben eisen voorzetsels een naamval. Onder aan staat rijtje met de belangrijkste voorzetsels en werkwoorden. Meteen heb je ook een overzicht hoe dan

Nadere informatie

Neue Kontakte 1-2 thv. Spreekkaarten

Neue Kontakte 1-2 thv. Spreekkaarten Neue Kontakte 1-2 thv Spreekkaarten Kapitel 1 Kennen wir uns? Spreekkaart A Je bent op vakantie in Oostenrijk. Je komt een meisje tegen. Je voert een gesprek om wat meer van haar te weten te komen 1 [>]

Nadere informatie

1: Motor L1 Ab/Auf (braun/schwarz) 2: Motor L1 Auf/Ab (schwarz/braun) 3: Motor N (blau) 4.2 K3 drücken für Sekundenanzeige

1: Motor L1 Ab/Auf (braun/schwarz) 2: Motor L1 Auf/Ab (schwarz/braun) 3: Motor N (blau) 4.2 K3 drücken für Sekundenanzeige Bedienungsanleitung HR20034 UP-Schalter mit Timer. Technische Daten Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz Last: max. 400 W Ausgänge für Auf- und Abwärts schalten nach 4 min. ab Wird für die Dauer von ca. 0

Nadere informatie

Uelsen: Riante eengezinswoning met droom tuin in Uelsen

Uelsen: Riante eengezinswoning met droom tuin in Uelsen Uelsen: Riante eengezinswoning met droom tuin in Uelsen Grafschaft Bentheim Niedersachsen Woningtype: Eengezinswoning Op provisiebasis: ja Provisie: 5,95 % Bouwjaar: 1999 Beschikbaar vanaf: nach Absprache

Nadere informatie

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes Rhodes

Nadere informatie

Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Siehst du viel fern. Siehst du viel fern? Am Sonntag besuche ich meine Oma. Am Sonntag besuche ich meine Oma.

Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Siehst du viel fern. Siehst du viel fern? Am Sonntag besuche ich meine Oma. Am Sonntag besuche ich meine Oma. Hausaufgaben machen Ich lese ein Buch Ich lese ein Buch. das Buch das Buch Bücher Gitarre spielen Siehst du viel fern Siehst du viel fern? ausschlafen mit dem Hund Gassi gehen Computerspiele spielen ins

Nadere informatie

Aachener Hockey-Club 1906 Team Euregio

Aachener Hockey-Club 1906 Team Euregio Aachener Hockey-Club 1906 Team Euregio 30.06.2017 02.07.2017 Programm Freitag, 30.06 16:00 Anmeldung und Aufbau der Zelte 19:00 welcome BBQ (nach Anmeldung) 20:30 warm-up party Samstag, 01.07. 8:30 Frühstück

Nadere informatie

Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck

Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck Grafschaft Bentheim Niedersachsen Woningtype: Eengezinswoning Op provisiebasis: ja Provisie: 5,95 % Bouwjaar: 1988 Beschikbaar vanaf: nach Absprache

Nadere informatie

Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck

Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck Grafschaft Bentheim Niedersachsen Woningtype: Eengezinswoning Op provisiebasis: ja Provisie: 5,95 % Bouwjaar: 1988 Beschikbaar vanaf: nach Absprache

Nadere informatie

goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen...

goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen... ouder dan 20? Älter als 20 Jahre? goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen... Gut versichert und (daher) viele Ferien-Euros sparen... Driekleur Verzekeringen, de specialist in recreatieverzekeringen,

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Können Sie mir bitte helfen? Om hulp vragen Sprechen Sie Englisch? Vragen of iemand Engels spreekt Sprechen Sie _[Sprache]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ich

Nadere informatie