Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie"

Transcriptie

1 Zie Zie Hij Komt Betreffende deze publicatie Er zijn verschillende kerkelijke organisaties in de wereld en allen beweren dat hun leer gebaseerd is op de Bijbel. Allen hebben enige verschillen in leerstellingen, en allen verkondigen enkele door de mensen ingestelde tradities. De Wereld Raad van Kerken en andere kerkelijke organisaties hebben jarenlang getracht alle kerken te verenigen op basis van enkele overeenkomstige geloofspunten. De poging om dit door te voeren is niet volledig geslaagd. Dit blad bevat bijbelse leerstellingen aangaande de belangrijke onderwerpen van het christelijk leven. De profetie van Openbaring 13:11-18 zegt ons, dat de Verenigde Staten van Amerika zouden opstaan als een natie van onafhankelijkheid en vrijheid een natie van mensen, door mensen en voor mensen een kerk zonder paus en een regering zonder koning. Maar helaas, zal het gaan spreken als een draak. Door middel van het spiritisme en valse leerstellingen zullen de mensen verleid worden de leugen te geloven, dat God de sabbat veranderd heeft, van de zaterdag, de zevende dag van de week, in de zondag, de eerste dag van de week. Zij zullen eisen, dat het congres de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika zal veranderen. Zondagswetten zullen worden ingesteld en overtredingen daarvan zullen aanvankelijk worden bestraft, daarna volgt gevangenisstraf en uiteindelijk de doodstraf. Alle landen op de aarde zullen dezelfde wetten invoeren. De crisis der eeuwen nadert snel en gelijk als een dief in de nacht zal de wereld onverwachts overvallen worden. De gehele wereld zal worden verdeeld in TWEE GROEPERINGEN sabbatvierders en zondagvierders. Geachte lezer, dit blad is geschreven om u te helpen het juiste besluit in dit leven te nemen, opdat u voorbereid zult zijn voor het eeuwige leven bij de spoedige wederkomst van onze Here Jezus Christus. De waarde van bijbel studie De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus De Bijbel heeft het bewijs in zich van goddelijke oorsprong. Geen ander boek kan de vragen beantwoorden die in ons verstand opkomen, of de verlangens van het hart bevredigen als de Bijbel. Het is aangepast aan iedere tijd en leefomstandigheid en hij is vol van de kennis, die de geest verlicht en de ziel heiligt. In de Bijbel openbaart Zich de levende God. Aanvaard door geloof, bezit deze de macht het leven te veranderen. Gedurende zijn gehele geschiedenis is er een goddelijke hand over uitgestrekt, en beschermt het voor de wereld. Zo is de wereld voorzien van het Woord van God en is voorbereid voor het brengen van de afsluitende evangelieboodschap aan alle mensen, de beëindiging van de heerschappij der zonde, en de komst van de Here in heerlijkheid. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Matthéüs 24:14. Als Gids is de Bijbel onovertrefbaar. Het geeft een kalme vrede in het geloof en een vaste hoop op de toekomst. Het verklaart de grote problemen van het leven en de bestemming, en inspireert tot een leven van reinheid, geduld en goed doen. Het vervult het hart met liefde voor God en verlangt er naar anderen goed te doen, en bereidt zich zo voor op bruikbaarheid hier en voor een tehuis in de hemel. De Bijbel toont de waarde van een ziel door het openbaren van de prijs die betaald werd om de mens te verlossen. Het toont het enige tegengif aan voor de zonde, en de enige volmaakte morele code die ooit gegeven is. De Bijbel schrijft over de toekomst en de noodzakelijke voorbereiding om die tegemoet te treden. Het maakt ons sterk voor rechtvaardigheid, en ondersteunt de ziel in tegenslag en droefenis. Waartoe is de gehele Schrift nuttig? Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weder legging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. 2 Timotheüs 3:16. St.V. Wat was Gods bedoeling in het geven van de Schriften op deze wijze? Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. 2 Timotheüs 3:17. Door wie werden de mensen geleid die aldus voor God spraken? Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. 2 Petrus 1:21. Met welk doel werden de Schriften geschreven? Al wat namelijk te voren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden. Romeinen 15:4. Wat zei Christus aangaande het onderzoeken van de Schriften? Onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen. Johannes 5:39. St.V. Hoe standvastig was het geloof van de profeet Jesaja in Gods woord? Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Jesaja 40:8. Welke grote zegen sprak Christus uit over Zijn discipelen na Zijn opstanding? Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. Lucas 24:45. Kracht in Gods Woord Hoe berispte Christus diegenen die, hoewel zij de inhoud van de Schriften kenden, die toch niet begrepen? Jezus antwoordde en zei tot hen: Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet, noch de kracht Gods. Matthëus 22:29. Wie werden door Jezus gezegend verklaard? Maar Hij zei: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren. Lucas 11:28. Welke aard van aanbidding is het gevolg van valse leer? Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Matthéüs 15:9. Door welke leerstellingen worden sommigen in de laatste dagen misleid? Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. 1 Timotheüs 4:1. Zie 2 Petrus 2:1.

2 Waarnaar zullen de mensen luiste-ren? Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 2 Timotheüs 4:3-4. Hoe kunnen wij de waarheid van een leer onderscheiden? Toetst alle dingen en behoudt het goede. 1 Thessalonicenzen 5:21. Wat kunnen de Schriften doen voor degenen die daarin geloven? En dat gij van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. 2 Timotheüs 3:15. Waardoor zijn wij geheiligd? Heilig hen in Uw waarheid, Uw woord is de waarheid. Johannes 17:17. Wie zijn de volgelingen van Jezus, en welk genadevol werk verricht de waarheid voor diegenen die haar aanvaarden? Als gij in Mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8: Wat is de aard van Gods woord? Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. Hebreeën 4:12. Waardoor worden de gelovigen gereinigd? Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. Johannes 15:3. Hoe kan een jongeling zijn pad rein houden? Waarmede zal de jongeling zijn pad rein houden? Als hij dat houdt naar Uw woord. Psalm 119:9. Het belangrijkheid van het gebed Op welke wijze richt de psalmist zich tot God? Hoorder van het gebed, tot U komt al wat leeft. Psalm 65:3. Op welke voorwaarden zijn ons de nodige zegeningen beloofd? Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, die zal opengedaan worden. Matthéüs 7:7-8. Opmerking Gebed is het openen van het hart voor God als tot een Vriend. Het gebed verandert God niet, maar verandert ons en 2 onze relatie tot God. Het plaatst ons in een stroom van zegeningen, en in die vorm van geest waarin God voortdurend en veilig onze vragen kan beantwoorden. Onder welke omstandigheden zegt de psalmist, zal de Here het gebed niet verhoren? Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. Psalm 66:18. Zie ook Jesaja 59:1-2; Jacobus 4:3. Welke gebeden, zegt Salomo, zijn een gruwel? Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel. Spreuken 28:9. Voor wie leerde Christus ons te bidden? Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief, zegent ze, die u vervloeken, doet wèl degenen, die u haten, en bidt voor degenen, die u geweld doen en die u vervolgen. Matthéüs 5:44. St.V. Hoe kunnen wij ontsnappen aan verzoeking? Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Matthéüs 26:41. Hoe moet iemand vragen om te ontvangen? Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen. Jacobus 1:6-7. Zie Marcus 11:24. Opmerking Gebed is de sleutel in de hand van geloof om de hemelse voorraadschuur te openen, waar onbegrensde bronnen van Almacht zijn. Tot wat worden wij aangespoord om voor te waken? Het einde van alle dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 1 Petrus 4:7. Hoe standvastig moeten wij bidden? Bidt zonder ophouden. 1 Thessalonicenzen 5:17; Volhardend in het gebed. Romeinen 12:12. die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. Colossenzen 1:16; Johannes 1:3. Zie Hebreeën 1:1-2. Wat was Gods bedoeling in het scheppen van de aarde? Want zo zegt de Here, die de hemelen geschapen heeft Hij is God Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd. Jesaja 45:18. Hoe zorgde God voor de bewoners van de wereld die Hij geschapen had? En de Here had de mens geformeerd uit het stof der aarde en heeft in zijn neusgaten de adem des levens geblazen; alzo werd de mens een levende ziel. Genesis 2:7. St.V. Naar wiens beeld werd de mens geschapen? En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. Genesis 1:27. Alle dingen werden geschapen door Christus. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij was vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is het Hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de Eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder allen de eerste geworden is. Colossenzen 1: Welk schriftgedeelte bevestigt duidelijk dat het de scheppende macht is die de gelovige verandert? Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Epheziërs 2:10. De oorsprong van het Schepping en Schepper kwaad Wie schiep de hemel en de aarde? Hoe is de strijd tussen Christus en In den beginne schiep God de hemel satan beschreven? en de aarde. Genesis 1:1. En er kwam oorlog in de hemel: Michaël Door welke middelen bracht God de en zijn engelen hadden oorlog te voeren hemel en de aarde tot stand? tegen de draak; ook de draak en zijn Door het woord des Heren zijn de engelen voerden oorlog, maar hij kon geen hemelen gemaakt, door de adem van Zijn stand houden, en hun plaats werd in de mond al hun heir. Want Hij sprak en hemel niet meer gevonden. En de grote het was er, Hij gebood en het stond er. draak werd (op de aarde) geworpen, de Psalm 33: 6-9. oude slang, die genaamd wordt de duivel Door Wie schiep God alle dingen? en de satan, die de gehele wereld verleidt; Want door Hem (de Zoon) zijn alle hij werd op de aarde geworpen en zijn dingen geschapen, die in de hemelen en engelen met hem. Openbaring 12:7-9. ZIE HIJ KOMT Opmerking Deze strijd begon in de hemel en zet zich voort op de aarde. Door wie ontstond de zonde? Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf den beginne. 1 Johannes 3:8. Vanaf welke tijd was de duivel een moordenaar? Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder vanaf den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Johannes 8:44. Was satan altijd zondig? Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Ezechiël 28:15. De verklaring in Johannes 8:44, dat hij in de waarheid niet staande bleef, toont aan dat satan eens volmaakt was, en in de waarheid stond. Petrus spreekt over engelen die zondigden (zie 2 Petrus 2:4); en Judas verwijst naar de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben. Judas 6. Deze engelen verkeerden eens in een zondeloze staat. Welke verdere verklaring van Christus lijkt de verantwoordelijkheid van de oorsprong van de zonde op satan en zijn engelen te leggen? Dan zal Hij ook tot hen, die aan Zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Matthéüs 25:41. De tegenstelling tussen satan en Christus Wat leidde satan tot satans zonde, opstand en val? En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Jesaja 14: Waarom was rampspoed op diezelfde tijd verkondigd aan de wereld? Wee degenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen in grote grimmigheid, want hij weet dat hij slechts een korte tijd heeft. Openbaring 12:12. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Lucas 10:18. De val van de mens Wanneer is zonde en dood de wereld binnengekomen? Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Romeinen 5:12.

3 Met welke woorden veroordeelde God Kaïn als een zondaar? Is er niet, indien gij goed handelt, verhoging? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, En Hij (God) zei: Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem. Genesis 4:7-10. Welke aanvullende vloek kwam als gevolg van de eerste moord? En de Here zei tot Kaïn, En nu, vervloekt zijt gij, ver van de aardbodem, die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Genesis 4: Hoe werd de aarde zelf en het plantenleven aangetast door Adams zonde? De aardbodem is om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen. Genesis 3: Wat is het loon der zonde? Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood. Romeinen 6:23. Ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Genesis 2:17. De ziel, die zondigt, die zal sterven. Ezechiël 18:4. Wat wordt van de zonde verklaard? Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. 1 Johannes 3:4. Wat gaat aan de manifestatie van de zonde vooraf? Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. Jacobus 1:15. En al wat niet uit geloof is, is zonde. Romeinen 14:23. Opmerking Wij zondigen tegen of zijn God ongehoorzaam als wij gebrek aan vertrouwen of geloof in Hem hebben. De gevolgen van de zonde Wat is het uiteindelijke gevolg, of vrucht van zonde? En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Jacobus 1:15. Hoe kan de mens deze straf ontkomen? Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus, onze Here. Romeinen 6:23. De behoefte aan een Verlosser Aan wie is deze gave gegeven? Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3:16. Hoe wordt die gift aanvaard? Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Johannes 3:18. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven. Johannes 1:12. Wat at is zonde? Hoe beschrijft de Bijbel dit? Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid en de zonde is wetteloosheid. En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonde zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. 1 Johannes 3:4,5. Wat is het gevolg van bewust blijven zondigen? Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. Hebreeën 10: De wet van God de wet geworden. Spreekt zó en handelt zó als (mensen past), die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Jacobus 2: Kan iemand God kennen en Zijn geboden niet houden? Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. 1 Johannes 2:4. En hoe kunnen we weten dat wij de broeders liefhebben? Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden doen. 1 Johannes 5:2. Wat is de liefde van God? Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren. En Zijn geboden zijn niet zwaar. Vers 3. Hoe bejegende Christus de geboden van Zijn Vader? Indien gij Mijn geboden bewaart, gelijk Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb en blijf in Zijn liefde. Johannes 15:10. Als iemand zegt dat hij in Christus blijft, hoe behoort hij dan te wandelen? Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 1 Johannes 2:6. Wat zei Jezus aangaande Zijn houding jegens de wet? Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Matthéüs 5:17. Wat leerde Hij aangaande de onveranderlijkheid van de wet? Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Vers 18. Hoe nauwgezet is God aangaande christelijk gedrag? Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden). Jacobus 2: aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven. Hebreeën 8:6,10. Waarom is de zinnelijke geest vijandig jegens God? Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Romeinen 8:7. Kan de mens zelf, zonder Christus steun de wet houden? Ik ben de Wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Johannes 15:5. Zie Romeinen 7: Wie, zei Hij, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan? Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Matthéüs 7:21. Hoe zullen de mensen worden beoordeeld in verband met Gods geboden? Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten, in het Koninkrijk der hemelen, doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Matthéüs 5:19. Wordt van de gelovige verwacht om hierna door te gaan met zondigen? Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Romeinen 6:1-2. Welke bijbeltekst snijdt alle hoop van rechtvaardiging door werken af? Daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. Romeinen 3:20. Op welke wijze worden alle gelovigen in Jezus gerechtvaardigd? En worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Vers 24. Welke geestelijke uitlegging gaf Christus aan het zesde en zevende gebod? Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doodslaan; en Wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Matthéüs 5: Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk Hoe verkondigde God Zijn Wet aan Zijn volk? Toen sprak de Here tot u uit het midden van het vuur; een geluid van woorden hoordet gij, maar een gestalte naamt gij niet waar, er was alleen een stem. En Hij maakte u het verbond bekend, dat Hij u gebood te houden, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen. Deuteronomium 4: Zie ook Nehemia 9: Voor de Tien Geboden zie Exodus 20:1-17. Hoe veel omvattend zijn deze geboden? Vrees God en onderhoud Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Prediker De wet en het evangelie. 12:13. Wat is de bedoeling van de wet? Wat is de aard van Gods wet? Dat uit werken der wet geen vlees voor Zo is dan de wet heilig, en ook het Hem gerechtvaardigd zal worden, want gebod is heilig en rechtvaardig en goed. wet doet zonde kennen. Romeinen 3:20. Wij weten immers, dat de wet geestelijk Wat is het evangelie? is, ik echter ben vlees en verkocht onder Want ik schaam mij het evangelie niet; de zonde. Romeinen 7:12,14. want het is een kracht Gods tot behoud Waaruit blijkt dat de wet van de Tien voor een ieder die gelooft, eerst voor de Geboden, gesproken en geschreven op Jood, maar ook voor de Griek. Romeinen de berg Sinaï, de wet van vrijheid is 1:16. voor de christen? Wat zegt Christus aangaande het Want wie de gehele wet houdt, maar nieuwe verbond? op één punt struikelt, is schuldig geworden Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener aan alle (geboden). Want Hij, Die gezegd dienst verkregen, omdat Hij de heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook Middelaar is van een beter verbond, gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij waarvan de rechtskracht op betere nu geen echtbreuk pleegt, maar wel beloften berust...want dit is het doodslag, zijt gij toch een overtreder van verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal met haar gepleegd. Verzen ZIE HIJ KOMT 3

4 Het lijden van Christus Wat zei de profeet wat Christus zou moeten verduren? Hij werd mishandeld, maar Hij liet Zich verdrukken en deed Zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor de scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit de verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder Zijn tijdgenoten bedacht, dat Hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van Mijn volk is de plaag op Hem geweest. Jesaja 53:7-8. Wist Christus van te voren de behandeling, die Hij zou ondergaan? Hij nam de twaalven ter zijde en sprak tot hen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en al wat door de profeten geschreven is, zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. Want Hij zal overgeleverd worden aan heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden, en zij zullen Hem geselen en doden, en ten derde dage zal Hij opstaan. Lucas 18: Welke schandelijk behandeling ontving Christus van de soldaten? Ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een riet in Zijn rechterhand. Toen vielen zij voor Hem op de knieën en spotten, zeggende: Wees gegroet Gij Koning der Joden! En zij spuwden naar Hem en namen het riet en sloegen Hem er mede op het hoofd. Matthéüs 27: Nadat Hij op de plaats van de kruisiging was gebracht, welke drank werd Christus aangeboden om Hem te verdoven? Zij gaven Hem wijn vermengd met gal te drinken; en als Hij die gesmaakt had, wilde Hij niet drinken. Vers 34. In welk gebed voor diegenen die Hem kruisigden toonde Christus de ware geest van het evangelie - liefde voor zondaren? En Jezus zeide: Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Lucas 23:34. Met welke woorden bespotten de overpriesters en anderen Jezus terwijl Hij aan het kruis hing? Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en zij zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Hij is Israëls Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven. Matthéüs 27: Hoe ëindigde dit verschrikkelijk tafereel? Toen Jezus dan zure wijn genomen had zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. Johannes 19:30. 4 De opstanding van Christus En Die leeft, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Openbaring 1:18. Welk gevolg had deze voorspelling op Zijn discipelen na Zijn opstanding? Toen Hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden Zijn discipelen zich, dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en het woord, dat Jezus gesproken had. Johannes 2:22. Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften; en Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de Schriften. 1 Corinthiërs 15:3-4. En Hij is verschenen aan Céphas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is Hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen. Verzen 5-7. Rechtvaardiging door geloof Hoe rechtvaardigt God de mens? Opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens. Titus 3:7. Wat is het middel waardoor deze rechtvaardigende genade beschikbaar wordt gemaakt voor de zondaar? Veel meer zullen wij derhalve, thans door Zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. Romeinen 5:9. Hoe wordt rechtvaardiging verkregen? Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. Romeinen 3:28. Wat is de enige manier, dat zondaars gered of rechtvaardig gemaakt kunnen worden? Wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zo hebben ook wij in Christus Jezus geloofd, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Galaten 2:16. Op welke grondslag is er geen mogelijkheid voor de zondaar om gerechtvaardigd te worden? Daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. Romeinen 3:20. Hoe legt Christus dood getuigenis af van dit? Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. Galaten 2:21. Wat wordt bewezen, door welke poging ook, om gerechtvaardigd te worden door de wet? Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij. Galaten 5:4. Waarom faalde Israël om tot rechtvaardigheid te komen? Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Romeinen 9: Wat wordt door de wet geopenbaard? Dat uit werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. Romeinen 3:20. Wat getuigt van de echtheid van de rechtvaardiging, door geloof verkregen, apart van de daden van de wet? Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. Vers 21. Hoe noodzakelijk is geloof? Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Hebreeën 11:6. Welk schriftgedeelte toont aan dat de rechtvaardiging welke verkregen wordt door genade door geloof niet tot een excuus moet worden gemaakt om te blijven zondigen? Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Romeinen 6:1-2. Wordt het geloof weggedaan door Gods wet? Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet. Romeinen 3:31. Berouw Wie zijn geroepen tot berouw? Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering. Lucas 5:32. Hoevelen zijn zondaren? Wij hebben immers te voren Joden zowel als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn. Romeinen 3:9. Wat zijn geschikte vragen voor diegenen die overtuigd zijn van zonde? Wat moeten we doen, mannen broeders? Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Handelingen 2:37; 16:30. ZIE HIJ KOMT Welke antwoorden geeft het geïnspireerde Woord op deze vragen? Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden. Handelingen 2:38; 16:31. Wat is het resultaat van goddelijk berouw? Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke inkeer tot heil. 2 Corinthiërs 7:10. Wat zei Johannes de Doper tot de Farizeeën en Sadduceeën toen hij zag dat zij tot hem kwamen tot zijn doop? Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Matthéüs 3:7. Wat zei hij hen te doen? Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoordt. Vers 8. Belijdenis en vergeving Welke belofte is beloofd aan degenen die hun zonden belijden? Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9. Welke verschillende resultaten gaan gepaard met het bedekken en het belijden van zonden? Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. Spreuken 28:13. Wat is God bereid te doen voor allen die vergeving zoeken? Want Gij, o Here, zijt goed, en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen. Psalm 86:5. Waarop baseerde David zijn hoop voor vergeving? Wees mij genadig, o God, naar Uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar Uw grote barmhartigheid. Psalm 51:3. Wat deed God toen David zijn zonde beleed en wat zei hij? Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet; ik zei: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonde. Psalm 32:5. Welke waarschuwing is gebaseerd op het feit dat God ons vergeven heeft? Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Epheziërs 4:32. Door Wie zijn berouw en vergeving mogelijk? De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, Die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht; Deze heeft God door

5 Zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. Handelingen 5: De Heilige Geest en Zijn werk Welke kostbare belofte gaf Jezus Zijn discipelen kort voor Zijn kruisiging? Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Johannes 14:16. Waarom ging Jezus weg? Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. Johannes 16:7. Wie is de Trooster en wat zou Hij doen? Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn naam, Die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Johannes 14:26. Wat zal de Trooster nog meer doen? En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Johannes 16:8. Welke andere titel bezit de Trooster? Wanneer de Trooster komt, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal Deze van Mij getuigen. Johannes 15:26. Wat, zei Jezus, zou de Geest der waarheid doen? Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Johannes 16:13. Welke waarschuwing is daarom gegeven? Bedroeft de Heilige Geest niet, door Welke u verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Epheziërs 4:30. Zijn er beperkingen jegens de inspanningen van Gods Geest? En de Here zei: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Genesis 6:3. St.V. Waar bad David voor? Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn overtredingen uit. Psalm 51:11. Wie spoorde de profeten aan hun boodschappen te verkondigen? Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. 2 Petrus 1:21. Wat is de vrucht des Geestes? Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5: Aangaande welk onderwerp moeten we onderricht worden? En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetend zijt. 1Corinthiërs 12:1. St.V. Welke gaven zijn gegeven? En God heeft er sommigen gesteld in de Gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, bekwaamheid om te helpen, regeringen, menigerlei talen. 1Corinthiërs 12:28.St.V. Christelijke doop Welke verordening is nauw verbonden met het geloven in het evangelie? En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Marcus 16: Hoe reageerde het volk op de prediking van Johannes? Toen liep Jeruzalem en heel Judéa en de gehele Jordaanstreek tot hem uit, en zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen onder belijdenis van hun zonden. Matthéüs 3:5-6. Wat verbond de apostel Petrus met de doop in zijn onderricht op de Pinksterdag? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Handelingen 2:38. Wat wordt in verband met de christelijke doop afgewassen? En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van Zijn naam. Handelingen 22:16. Zie Titus 3:5; 1 Petrus 3:21. Door welke middelen worden zonden afgewassen? Door Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. Openbaring 1:5. St.V. Als gelovigen gedoopt zijn in Christus, Wie hebben zij dan aangedaan? Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Galaten 3:27. In welke godsdienstige ervaring worden diegenen gedoopt die gedoopt zijn in Christus? Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Romeinen 6:3. Hoe wordt zulk een doop beschreven? Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Romeinen 6:4. Hoe volledig zijn wij dus verbonden met Christus in Zijn ervaring van dood en opstanding? Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding. Romeinen 6:5. St.V. Welke vraag stelde de kamerling Philippus nadat hij Jezus gepredikt had? En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zei: Zie, daar is water; wat is er tegen, dat ik gedoopt word. Handelingen 8:36. Waar bracht Philippus de kamerling heen om hem te dopen? En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Philippus als de kamerling, en hij doopte hem. Vers 38. Welk voorbeeld stelde Jezus aan het begin van Zijn dienst ten behoeve van Zijn volgelingen? Toen kwam Jezus uit Galiléa naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. Matthéüs 3:13. De gave van geven En zie, aan de kinderen van Levi heb Ik alle tienden in Israël ter erfenis gegeven, voor hun dienst, die zij bedienen, de dienst van de tent der samenkomst. Numeri 18:21. St.V. Waaraan maakt iemand zich schuldig als hij de tienden en vrijwillige offers God onthoudt? Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Maleachi 3:8. Aangaande wat vraagt de Here ons Hem op de proef te stellen, en op welke voorwaarden belooft Hij grote zegeningen? Brengt de gehele tienden naar Mijn voorraadkamer, opdat er spijze zij in Mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen. Maleachi 3: Met welke geest moeten wij geven? Een ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. 2 Corinthiërs 9:7. Wat heeft Christus gezegd aangaande geven? Het is zaliger te geven, dan te ontvangen. Handelingen 20:35. Op welke basis zijn giften aanvaardbaar? Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft. 2 Corinthiërs 8:12. Toen Christus Zijn discipelen uitzond om te prediken, de zieken te genezen, en de doden op te wekken, wat zei Hij hen toen? U hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Matthéüs 10:8. Wat zei Christus over de zegening van geven? Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die Hijzelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Handelingen 20:35. Welk vasten is het meest aanvaardbaar voor God? Is dit niet het vasten dat Ik verkies?... Is het niet, dat gij voor de hongerigen uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja als gij een naakte ziet, dat Goede gezondheid gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed? Jesaja 58:6-7. Wat wenste de apostel Johannes Wat is een manier waarop wij betreffende Gajus? bevolen worden God te eren? Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl Vereer de Here met uw rijkdom en met ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel de eerstelingen van al uw inkomsten. gaat. 3 Johannes 2. Spreuken 3:9. Waarom moet de gezondheid van het Welk deel van iemands inkomsten lichaam worden beschermd? heeft de Here in het bijzonder van hem Want u bent duur gekocht; zo opgeëist? verheerlijkt dan God in uw lichaam en in Ook is alle tienden van het land, van uw geest, die van God zijn. 1 Corinthiërs het zaad des lands, van de vrucht van het 6:20. St.V. geboomte, van de Here; het is de Here Wat wordt van het lichaam gezegd? heilig. Leviticus 27:30. Of weet gij niet dat uw lichaam een Voor wiens onderhoud en voor welk tempel is van de Heilige Geest, Die in u werk werd de tiende besteed? woont, die gij van God ontvangen hebt, ZIE HIJ KOMT 5

6 en dat gij niet van uzelf zijt? 1 Corinthiërs 6:19. Welke uitwerking heeft opgewektheid op de gezondheid? Een vrolijk hart bevordert de genezing. Spreuken 17:22. Op welke wijze voorzag de Verlosser rust voor Zijn discipelen? En Hij zei tot hen: Komt hier en gaat (met Mij) alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Marcus 6:31. Hoe worden wij aangespoord om ons lichaam te stellen als een levende offerande? Ik vermaan u dan dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Romeinen 12:1. Welk hoog doel moet onze levensgewoonten beheersen? Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. 1 Corinthiërs 10:31. Welke waarschuwing wordt er tegen gegeven om anderen tot onmatigheid te leiden? Wee die, die zijn naaste te drinken geeft, u, die uw wijnfles daarbij voegt, en ook dronken maakt. Habakuk 2:15. ST.V. Kunnen dronkaards het Koninkrijk binnengaan? Noch overspelige, noch afgodendienaren noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars en geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. 1 Corinthiërs 6:9-10. St.V. Zie Openbaring 21:27. Wat is één van de kwade gevolgen van onmatigheid? Verkeer niet met wie zich te buiten gaan aan wijn en vlees; want een drinker en een doorbrenger verarmen. Spreuken 23: Wat kan worden gezegd van het gebruik van tabak? Tabak is een sterk vergif, het is uiterst schadelijk. Opmerking Tabak is het meest verfijnde vergif dat de scheikundigen kennen, uitgezonderd het dodelijke blauwzuur. M. Orfila, een voormalige president van de Parijse Medische Academie. Wat was het oorspronkelijke voedsel? En God zei: Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen. Genesis 1:29. Opmerking Met andere woorden groenten, granen, vruchten en noten. Toen God Israël uitverkoos om Zijn volk te zijn, welke soorten vlees werden uit hun voedsel door geschreven instructies uitgezonderd? 6 Die onrein werden genoemd: Zie Leviticus 11 en Deuteronomium 14. Waar zijn de doden? Hoe brengt de Bijbel de dood naar voren? Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals andere (mensen), die geen hoop hebben. 1 Thessalonicenzen 4:13. Zie ook 1 Corinthiërs 15:18,20; Johannes 11: Velen van hen, die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken. Daniël 12:2. Zie Prediker 3:20; 9:10. Zijn de rechtvaardige doden God in de hemel aan het prijzen? Want David is niet opgevaren naar de hemelen. Handelingen 2:34. De doden zullen de Here niet loven, niemand van wie in stilte zijn neergedaald. Psalm 115:17. Kent iemand God, wanneer hij gestorven is? Want in de dood is uwer geen gedachtenis. Psalm 6:6. Wat weet iemand in deze toestand van zijn gezin? Zijn zonen mogen tot eer komen, maar hij weet het niet; of komen zij tot lagen staat, hij bemerkt niets van hen. Job 14:21. Wat gebeurt er met de gedachten van de mens als hij sterft? Gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen. Psalm 146:4. Weten de doden iets? De levenden weten tenminste dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets. Prediker 9:5. Hebben zij enig aandeel in aardse dingen? Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt. Vers 6. Wanneer zal de opstanding van de rechtvaardigen plaatsvinden? Want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. 1 Thessalonicensen 4:16. Wat komt tot alle mensen als gevolg van de zondeval? Zij allen sterven in Adam. 1 Corinthiërs 15:22. Zie Romeinen 5:12. Wat kunnen wij nog doen als we gestorven zijn? Al wat uw hand vindt om naar vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat. Prediker 9:10. Wiens stem wekt de doden op? ZIE HIJ KOMT Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar Zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. Johannes 5: In welke bewoordingen is de uiteindelijke overwinning over de dood en het graf uitgedrukt? Dood waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 1 Corinthiërs 15:55. Naar wiens lichaam zullen deze opgestanen worden veranderd? Wij verwachten de Here Jezus Christus als Verlosser, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt. Philippenzen 3: De instelling van de sabbat Wanneer en door Wie werd de sabbat ingesteld? Alzo werden voltooid de hemel en de aarde, en al hun heir. Toen God op de zevende dag zijn werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. Genesis 2:1-2. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht. Genesis 2:3. Waarom moet de sabbatdag geheiligd worden? Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Here de sabbatdag, en heiligde die. Exodus 20:11. Opmerking De sabbat is het gedenkteken van de schepping. God bepaalde dat door het houden daarvan de mens Hem voor altijd zou gedenken als de waarachtige en levende God, de Schepper van alle dingen. Welke dag is de sabbat? De zevende dag is de sabbat. Exodus 20:10. Was de sabbat bedoelt als een dag van openbare aanbidding? Zes dagen mag men werk verrichten, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst. Leviticus 23:3. Opmerking Een samenkomst is een vergadering van mensen. Om welke reden, zei God, gaf Hij de sabbat aan Zijn volk als een teken of herinnering? Ook gaf Ik hun Mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zouden weten, dat Ik, de Here, hen heilig. Ezechiël 20:12. Hoe vaak zullen de verlosten bijeenkomen om de Here te aanbidden? Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here. Jesaja 66: Wanneer, overeenkomstig de Bijbel, begint de sabbat? Het was avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. Het was avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag. enz. Zie Genesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31. Van de avond tot de avond, zult gij uw sabbat vieren. Leviticus 23:32. Zie Marcus 1:32. Heeft Christus, terwijl Hij op aarde was, de sabbat gehouden? En Hij ging volgens Zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Lucas 4:16. Hoewel de Here, Schepper en Waarnemer van de sabbat is, hoe werd Hij gadegeslagen en bespied op deze dag? De schriftgeleerden en de Farizeeën letten op Hem, of Hij op de sabbat genas, om een aanklacht tegen Hem te vinden. Lucas 6:7. Hoe trad Christus hun onjuiste opvattingen aangaande de sabbatviering tegemoet? En Jezus sprak tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of verloren te doen gaan? Vers 9. En zij raakten volkomen hun verstand kwijt en spraken er met elkander over, wat zij Jezus zouden doen. Vers 11. En de Farizeeën gingen heen en pleegden terstond overleg ten einde Hem om te brengen. Marcus 3:6. De dag des Heren Op welke dag zei Johannes was hij in de Geest? En ik was in de Geest op de dag des Heren. Openbaring 1:10. Welke dag zegt het gebod is de dag des Heren? De zevende dag is de sabbat van de Here. Exodus 20:10. Wat noemt de profeet Jesaja, sprekende over God, de zevende-dag sabbat? Mijn heilige dag. Jesaja 58:13. Op welke dag moet Johannes in de Geest zijn geweest?

7 De zevende dag, als het verwijst naar een dag van de week. Opmerking Geen andere dag van de week in de gehele Bijbel wordt opgeëist door God als Zijn dag. Heeft Christus de sabbat gehouden? Volgens Zijn gewoonte ging Hij op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Lucas 4:16. Ik heb de geboden Mijns Vaders bewaard. Johannes 15:10. Hielden de volgelingen van Christus na Zijn dood de sabbat? En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten zij naar het gebod. Lucas 23:56. Opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Johannes 5:23. Ik en de Vader zijn een. Johannes 10:30. Opmerking Zij allen betekent hier mensdom. Waarvan zei Christus is de Zoon des mensen de Here? Want de Zoon des mensen is Heer over de Sabbat. Matthéüs 12:8. Zie Marcus 2:28. Wie maakte de sabbat? Alle dingen zijn door Hem (Christus, het Woord) gemaakt. Johannes 1:3. Welke dag gaat onmiddellijk aan de eerste dag van de week vooraf? En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag van de week. Matthéüs 28:1. St.V. Opmerking Daarom, overeenkomstig het Nieuwe Testament, was de sabbat voorbij toen de eerste dag van de week begon. Welke dag werd gehouden door vrouwen die Jezus volgden? Toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten zij naar het gebod. Lucas 23:56. Welke dag van de week is de sabbat overeenkomstig het gebod? Maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God. Exodus 20:10. Opmerking Het is daarom duidelijk, dat de sabbat van het Nieuwe Testament dezelfde is als de sabbat van het Oude Testament, en dat er in het Nieuwe Testament niets is waardoor de zevendedag sabbat opzij zou zijn gezet, om de eerste dag van de week daarvoor in de plaats te stellen. Vergeleken met de aanbidders van het beest, hoe worden de aanbidders van God beschreven? Hier is de lijdzaamheid der heiligen, hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Openbaring 14:12. St.V. De verandering van de sabbat Hoe ontstond de viering van de zondag? Velen geloven dat Christus de sabbat veranderde, maar uit Zijn eigen woorden zien wij, dat Hij niet voor dit doel kwam. De verantwoordelijkheid voor deze verandering moet elders worden gezocht. Wat zei Christus aangaande de wet in Zijn meest bekende prediking? Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Matthéüs 5:17. Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan zal er niet één jota noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat alles zal zijn geschied. Vers 18.St.V. Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbinden, en de mensen alzo geleerd zal hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk de hemelen. Vers 19. St.V. Wat deed God door de profeet Daniël zeggen, wat de macht uitgebeeld door de kleine horen zou menen te doen? Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogste te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen. Dan. 7:25. Welke macht heeft beweerd de autoriteit te bezitten Gods wet te veranderen? Het pausdom. Opmerking De paus bezit zulk een machtige autoriteit en macht dat hij zelfs de goddelijke wetten kan veranderen, verklaren en uitleggen. De paus kan de goddelijke wet wijzigen, aangezien zijn macht niet uit de mens is, maar uit God, en hij handelt als plaatsvervanger van God op deze aarde. Vertaald door Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca (Ready Library), Papa, art. 2. Het vierde gebod. Ze (de rooms-katholieke kerk) veranderde het vierde Gebod door de sabbat van Gods Woord opzij te zetten en de zondag als feestdag in te stellen. N. Summerbell, History of the Christian Church. (1873) p De zondag, als een dag van de week afgezonderd voor de verplichte openbare aanbidding van de Almachtige God, om te worden geheiligd door een onderbreking van alle zwaar werk, handel en wereldse nevenwerkzaamheden en door beoefening van gebeden, is zuiver een schepping van de katholieke kerk. The American Catholic Quarterly Review, januari 1883, pp. 152,139. Als de protestanten werkelijk de Bijbel zouden volgen, zouden zij God aanbidden op de sabbatdag. Door het houden van de zondag volgen zij een wet van de katholieke kerk. Albert Smith, Kanselier van de aartsdiocese van Baltimore beantwoordend voor de kardinaal in een brief van 10 februari Welke soort leer hebben mensen vervangen voor de woorden van geest en leven? Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. En Hij zei tot hen: Het gebod Gods stelt gij fraai buiten werking om uw overleveringen in stand te houden. Marcus 7:7-9. Hoe lang hinkt u op twee gedachten? Zo de Here God is, volgt Hem na en zo Baäl is, volgt hem na! 1 Koningen 18:21. St.V. Gods laatste boodschap aan een zondige wereld En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Matthéüs 24:14. Lezer in dit boekje vindt u een duidelijke uitleg van het evangelie van Jezus Christus, precies als in de Heilige Schrift zonder tradities of filosofie. En hij zei met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van Zijn oordeel is gekomen. Openbaring 14:7. Gods oordeel begon in de hemel in het jaar De doden bevinden zich niet in de hemel, zij slapen in het graf, wachten tot de opstanding. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. Daniël 12:2. Spoedig, niemand weet hoe snel, zal het oordeel beginnen over de levenden. Aanbidt Hem, Die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Openbaring 14:7. Geen mens, paus, priester of prediker kan zonde vergeven. Geen mens mag aanbeden worden. Jezus zei tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Matthéüs 4:10. Maria, de moeder van Jezus is in haar graf. Zij kan niemand helpen. Jezus zei: Ik en Mijn Vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen op, om Hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege Mijn Vader; om welk werk van die wilt gij Mij stenigen? De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt. Johannes 10: Ik weet de lastering van hen, die zeggen dat zij Joden zijn (Gods ware volk) doch het niet zijn, maar een synagoge van satan. Openbaring 2:9. En hij zei tot mij...want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler,... Zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is... Buiten zijn de honden en tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars, en ieder, die de leugen liefheeft en doet. Openbaring 22:10-12,15. En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon. Openbaring 14:8. Wie is Babylon? Het boek Openbaring ontleent namen en plaatsen en gebeurtenissen aan letterlijke dingen in het Oude Testament en gebruikt deze namen en gebeurtenissen in symbolische zin in het Nieuwe Testament. In de Openbaring wordt Babylon gebruikt om de gevallen kerken te beschrijven: Omdat zij van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken. Openbaring 14:8. Belsazar daagde God uit in een dronken bui: Zij dronken wijn en roemden de goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Daniël 5:4. Babel was in de hand des Heren een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd. Jeremia 51:7. BABYLON IS EEN SYMBOOL VAN VALSE GODSDIENST, EN DE WIJN IS EEN SYMBOOL VAN HAAR LEER-STELLINGEN. En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren (de wateren zijn volkeren en menigten, en naties, en talen. Openbaring 17:15) met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij: En op haar voorhoofd was een naam geschreven, EEN GEHEIMENIS: HET GROTE BABYLON, MOEDER VAN DE HOEREN EN VAN DE GRUWELEN DER AARDE. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. Openbaring 17:1-6. Een VROUW is in de profetie een symbool van de gemeente, hetzij de goede of afvallige gemeente. ZIE HIJ KOMT 7

8 Een onreine vrouw (afvallige gemeente) wordt een hoer genoemd Zie Openbaring 17:1. De reine vrouw (de ware gemeente) wordt een maagd genoemd. Zie Openbaring 14:4. De onreine vrouw pleegt overspel met de koningen der aarde. Zie Openbaring 17:2. De reine vrouw is getrouwd met Christus. Zie 2 Corinthiërs 11:2. De onreine vrouw is gehuld in purper en scharlaken, en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen. Zie Openbaring 17:4. De reine vrouw is gekleed in fijn linnen, rein en wit. Zie Openbaring 19:8. De onreine vrouw onderwijst tradities, de verdorvenheid van haar overspel. Zie Openbaring 17:4. De reine vrouw onderwijst Gods Heilig Woord. Zie Openbaring 14:5. De onreine vrouw brengt de wereld ertoe godsdienstige wetten te gehoorzamen die door mensen gemaakt zijn. Zie Openbaring 13:15. De reine vrouw houdt de geboden van God. Zie Openbaring 14:12. De onreine vrouw zal door God vernietigd worden. Zie Openbaring 19:20. De reine vrouw zal met God op de glazen zee staan. Zie Openbaring 15:2. Ik zag een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte. Omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Openbaring 18:1-4. Babylon te verlaten betekent de valse kerken te verlaten. En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest aanbidt. Openbaring 14:9. Wie is het beest? De profeet Daniël had visioenen en dromen, en hij zag Vier grote dieren opkomen uit de zee, verschillend van elkaar. De eerste was gelijk een leeuw. Daniël 7: De volgende teksten van de Schrift geven ons een basis waarop we de tijd kunnen berekenen. 1 dag is gelijk aan 1 jaar: Naar het getal der dagen, in welke gij dat land verspied hebt, veertig jaren, elke dag voor één jaar. Numeri 14:34. St.V. Voor elk jaar leg Ik één dag op. Ezechiël 4:6. En zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. Daniël 7:25. Een tijd, en tijden en een halve tijd. Openbaring 12:14. Tijd = 1 jaar. Tijden = 2 jaren. Helft van een tijd = een half jaar. Uitgaande van profetische berekening, 1 jaar of tijd = 360 dagen. 3 ½ tijden = 3 ½ x 360 = 1260 dagen. 1 dag = 1 jaar; 1260 dagen = 1260 jaren. BABYLON regeerde de wereld van 606 tot 539 voor Christus. Een ander dier gelijk een beer richtte zich op aan een zijde. Daniël 7:5. Eén zijde was sterker dan de andere. De MEDEN EN PERZEN regeerden de wereld van 539 tot 331 voor Christus. De Perzen waren sterker, en kregen later de overhand. Zie een ander dier gelijk een luipaard. Daniël 7:6. GRIEKENLAND regeerde de wereld van 331 tot 168 voor Christus. Zie een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend, het had grote ijzeren tanden: wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. Daniël 7:7. ROME regeerde de wereld van 168 v.chr. tot 538 na Christus. Hij sprak aldus: Het vierde dier zal het vierde koninkrijk zijn op aarde. Daniël 7:23. Het Romeinse Rijk werd in tien delen verdeeld in de jaren van 351 tot 476 na Christus. Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen ZIE HIJ KOMT waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Daniël 7:8. Deze kleine hoorn is het beest van Openbaring 14:9. HET PAUSDOM Voordat de pauselijke kerk volledige controle over West Europa kon uitoefenen, moest zij drie van de tien kleine horens, de Herulen, Vandalen en de Oost-Gothen uitroeien. Deze Ariaanse koninkrijken werden volledig onderworpen in 538 na Christus en vanaf die tijd heerste het pausdom over de koningen der aarde gedurende 1260 jaar. Van 538 tot 1798 na Christus. Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogste te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen. Daniël 7: En de heilige stad (de ware gemeente) zullen zij twee en veertig maanden lang vertreden. Openbaring 11:2. En de vrouw (de ware gemeente) vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd en zestig dagen onderhouden zou worden. Openbaring 12:6. De ware gemeente werd door de roomskatholieke kerk gedurende 1260 jaren vervolgd. Van 538 tot 1798 n.chr. Miljoenen martelaren Dat de kerk van Rome meer onschuldig bloed heeft vergoten dan enige andere instelling zal door geen enkele protestant betwijfeld worden wanneer hij een volledig inzicht heeft in de geschiedenis. Het is onmogelijk een compleet beeld te geven van de menigte van haar slachtoffers, en het staat vast dat men geen beeld kan vormen van hun lijden. W.E.H. Leeky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe. Deel 2:32. uitgave Een voortreffelijk, hoewel een lange beschrijving van het recht van de roomskatholieke kerk om dit te doen, is te vinden in de Catholic Encyclopedia. Deel 12:266. Voor het belijden van geloof in strijd met de leerstellingen van de kerk van Rome, bericht de geschiedenis van het martelaarschap over meer dan honderd miljoen mensen. Een miljoen Waldenzen en Albigenzen (Zwitserse en Franse protestanten) kwamen om gedurende een vervolging door de paus Innocentius III in Toen de oprichting van de Jezuïeten begon in 1540 tot 1580, werden er negenhonderdduizend vernietigd. Honderd en vijftigduizend kwamen om tijdens de inquisitie in dertig jaar. Binnen een tijd van dertig jaren na het edict van Karel V tegen de protestanten, werden vijftigduizend personen opgehangen, onthoofd of levend verbrand wegens ketterij. Achttienduizend meer kwamen om tijdens de regering van de hertog van Alva in vijf en een half jaar. Brief Bible Readings p. 16. John Wycliff, een machtige man Gods, werd door de pausgezinden zo zeer veracht, dat veertig jaren na zijn dood, zijn beenderen werden opgegraven en openlijk verbrand. Door de geschriften van Wycliff werden menige dwalingen van het Romanisme aan het licht gebracht. Huss en Jerome werden beiden op de brandstapel verbrand. Zij wilden zich niet afwenden van het prediken van de waarheid, daarom hebben de katholieke prelaten hen overgegeven aan de vlammen. (Zie Wylie, Deel 3, hoofdstuk 17). Aangaande de paus, schreef Martin Luther; Het is een vreselijk iets de man te zien die zichzelf betitelt als Christus plaatsvervanger, een tentoonstelling die geen keizer kan evenaren. Lijkt dit op de arme Jezus, of de nederige Petrus? Hij is, zegt men, de heer der wereld! Maar Christus, wiens plaatsvervanger hij beweert te zijn, heeft gezegd: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Kunnen de domeinen van de vicaris groter zijn dan die van zijn meester? D Aubigne, Deel 1, Hoofdstuk 3. Luther zei: ik versmaad en val het aan ( een pauselijke bul (geschrift) die Luther veroordeelde) als goddeloos onrechtvaardig... Ik verheug mij in het dragen van zulke lasten ten goede van de zaak. Ik voel reeds een grotere vrijheid in mijn hart; want uiteindelijk weet ik dat de paus de antichrist is, en dat zijn troon die van de satan zelf is. D Aubigne, Deel 6, Hoofdstuk 9. Poging sabbat verandering Het pauselijk gezag zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen. Daniël 7:25. De paus bezit zulk een grote autoriteit en macht dat hij wijzigingen kan aanbrengen, uitleggen, of zelfs de goddelijke wet kan interpreteren. De paus kan de goddelijke wet wijzigen, aangezien zijn macht niet van een mens is, maar van God, en handelt hij als de plaatsvervanger van God op aarde. Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca, Popa Art. 2. De katholieke kerk eist natuurlijk de verandering van (sabbat tot zondag) op als haar daad. Ze zou er niet over kunnen dromen om iets te doen zonder haar inzake geestelijke en kerkelijke aangelegenheden. En een HANDELING IS EEN MERKTEKEN van kerkelijke macht in godsdienstige zaken. James Cardinal Gibbons in een brief aan J.F. Snyder van Bloomington, II. 11 nov

9 VRAAG Hebt u een andere manier om te bewijzen dat de kerk macht heeft feesten en voorschriften in te voeren? ANTWOORD: Als zij zulk een macht niet bezat, dan had zij niet kunnen doen waarin moderne godsdienstijveraars met haar instemmen, zij had niet het houden van de zondag de eerste dag van de week kunnen instellen, voor de viering van de zaterdag de zevende dag, een verandering die geen Schriftuurlijke autoriteit bezit. Priester Stephen Keenan. A Doctrinal Catechism, hoofdstuk 2, 174. Bewijs mij uit de Bijbel alleen dat ik verplicht ben de zondag te heiligen. Een dergelijke wet bevindt zich niet in de Bijbel! Het is uitsluitend een wet van de heilige kerk. De Bijbel zegt, Gedenk de sabbatdag dat u die heiligt. De katholieke kerk zegt, Nee! Door goddelijke macht schaf ik de sabbat af en beveel de eerste dag van de week te heiligen. En zie! De gehele geciviliseerde wereld buigt zich in eerbiedige gehoorzaamheid voor het bevel van de heilige katholieke kerk. Priester Thomas Enright, C.S.S.R. president van het Redemptorist College, Kansas City, MO in een lezing te Hartfold, Kansas, 18 febr., 1884, en in de American Sentinal, een rooms-katholiek blad van juni 1893, 173. Geen mens kan werkelijk Gods heilige wet veranderen, hij kan alleen denken dat hij dat kan. Jezus zei: Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel, en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Matthéüs 5: Paulus schreef: Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. Die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 2 Thessalonicenzen 2:3-4. De paus is van zulk een grote waardigheid en zo verheven dat hij geen gewoon mens is, maar als het ware God, en de plaatsvervanger van God. De paus wordt wegens de voortreffelijkheid van zijn hoogste waardigheid bisschop der bisschoppen genoemd. Hij is evenzo de goddelijke monarch en opperste heerser, en koning der koningen. Daarom is de paus gekroond met een drievoudige kroon, als koning van de hemel en aarde en van de lagere domeinen. Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, deel 6, p. 29. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond. Openbaring 13:3. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Openbaring 13:10. Wij hebben reeds aangetoond dat het pausdom 1260 jaren over de aarde zou regeren. Vanaf na Chr. In 1798 zette het terreurbewind zich voort in de Franse revolutie en de roomskatholieke godsdienst werd in Frankrijk opzij gezet. Het Franse leger, onder generaal Berthier, trok Rome binnen en nam de paus gevangen. De datum: 10 februari De gevangen paus stierf het daarop volgende jaar in gevangenschap in Valence, Frankrijk. Een luide kreet werd gehoord. Het katholicisme is dood. Het pausdom had de dodelijke wond ontvangen. Zie Openbaring 13:3. Maar ons is verteld dat de wond zou genezen, en de tijd zal spoedig komen waarin de gehele wereld, het beest achterna zal gaan. Ibid. In 1929 ontmoette kardinaal Gasparre de premier Mussolini in het paleis van St. John Lateran waar het Verdrag van het Vaticaan werd ondertekend, en waar de wereldlijke macht aan het pausdom terug werd gegeven; en het werd opnieuw tot een koninkrijk met zijn eigen gebied. Maar de dodelijke wond is nog niet volkomen genezen. De wond was de scheiding van de kerk van Rome van het bestuur van de staat; en als deze wond volkomen genezen is, zal de rooms-katholieke kerk de burgerlijke ambtenaren besturen. De Verenigde Staten van Amerika zullen het instrument zijn om dit tot stand te brengen. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen gelijk de hoornen van een Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. Openbaring 13: Merkteken van het beest Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heiligen engelen en van het Lam. Openbaring 14:9-10. HET MERKTEKEN VAN HET BEEST is DE ZONDAG-aanbidding, opgelegd door de wet Dit is het MERKTEKEN van de rooms-katholieke kerk. De katholieke kerk beweert dat de verandering (sabbat tot zondag) haar daad was. En de daad is een MERKTEKEN van haar kerkelijke macht. Kardinaal Gibbons, 11 november De Verenigde Staten zullen spoedig de burgerlijke macht van de paus herstellen. En het verleidt hen, die op aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Openbaring 13: De Verenigde Staten van Amerika kwam rond 1798 stilzwijgend op uit de aarde. Deze grote Amerikaanse natie had twee hoornen gelijk een lam - een natie zonder koning en een kerk zonder een paus. Een natie die trots was op vrijheid van godsdienst en een democratie waar elke burger een stem had in burgerlijke aangelegenheden. Maar zie deze grote natie zal spoedig spreken als een DRAAK. De Amerikaanse grondwet zegt: Het Congres zal geen wet maken aangaande een godsdienstige instelling, of verbieden de vrije beoefening daarvan, of de vrijheid van spreken beperken, of van de pers; of het recht van het volk rustig te vergaderen, en een verzoekschrift aan de regering voor een redress of grievance te richten. Abraham Lincoln in zijn Gettysburg toespraak zegt, Een regering van het volk, door het volk en voor het volk. Het volk van de Verenigde Staten maakte een grondwet met garanties van godsdienstvrijheid voor allen. Het volk van de Verenigde Staten zal spoedig veranderen en door stemrecht eisen, dat het congres de grondwet verandert. De Bijbel vertelt ons dat de gehele wereld door spiritisme zal worden misleid. Er zullen vreselijke stormen, aardbevingen, branden, pestilentiën en ziekten heersen. Als de tijd ten einde loopt, zullen deze voorvallen erger worden, en Gods volk zal de schuld daarvan krijgen. De spiritisten en predikers zullen zeggen dat deze vreselijke dingen in de natuur niet eerder zullen eindigen dan tot de zondag door allen geëerbiedigd wordt. Het volk zal de zondagswetten eisen. De Verenigde Staten zullen voorgaan, en de gehele wereld zal volgen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Openbaring 13:3. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen, voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. Openbaring 13:14. En ik zag uit de bek van de draak, en uit de bek van het beest, en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Openbaring 16: Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot de erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 Timótheüs 4:1-3. Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn...die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 2 Timótheus 3:1-2, 5. Allen die weigeren deze wet te aanvaarden, zullen bedreigd worden met geldboetes, gevangenschap en uiteindelijk de dood. En maakt, dat allen, die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, gedood moesten worden. Openbaring 13:15. St.V. Deze zondagswetten zullen doorgevoerd worden in de Verenigde Staten van Amerika, daarna in elk land van de wereld Oud Mexico, Zuid Amerika, India, Azië, Europa, Rusland, Afrika en alle eilanden in de zeeën. Elk mens in de gehele wereld zal een besluit moeten nemen, hetzij gehoorzamen aan Gods wet of aan de menselijke wet. En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Openbaring 13: 8. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Openbaring 14:11. ZIE HIJ KOMT 9

10 Overweeg de volgende tradities van de katholieke kerk en het jaar wanneer zij begonnen: n.chr. - Gebeden voor de doden, en het teken van het kruis Zondagswetten en verplichte zondagsrust Verering van engelen en de dode heiligen, en het gebruik van beelden Dagelijkse viering van de heidense mis Vervolging vangt aan onder de bijbelse sabbatvierders Verering van Maria, daar zij de Moeder van God wordt genoemd Doodvonnis voor sabbatvierders Priesters kleden zich anders Heilig oliesel Vagevuur Latijnse taal alleen in gebeden en aanbidding, en gebeden gericht tot Maria, dode heiligen en engelen Titel van paus, of universele bisschop voor het eerst gebruikt Het kussen van de voeten van de paus Burgerlijk recht van de paus Verering van het kruis, beelden, relikwieën en beenderen Wijwater College van kardinalen Doop van klokken Heiligverklaring van de dode heiligen Vasten op vrijdag en Vastentijd Celibaat van de priesters De rosenkrans en mechanisch bidden met kralen De inquisitie Verkoop van aflaten Oorbiecht van zonden aan een priester inplaats van God Verering van de hostie Bijbel officieel verboden voor leken Het schouderkleed Beker verboden voor het volk Ave Maria opgezegd met kralen Jezuïeten orde opgericht Traditie officieel van gelijk gezag verklaard met de Bijbel Apocriefe boeken officieel toegevoegd Onbevlekte ontvangenis Pauselijke Syllabus van dwalingen veroordeelt vrijheid van godsdienst Onfeilbaarheid van de paus Openbare, en alle niet-katholieke scholen veroordeeld Hemelvaart van de Maagd Maria afgekondigd Maria benoemd tot de moeder van de kerk Voeg hierbij vele andere zaken: monniken, nonnen, kluizenaars, kloosters, nonnenkloosters, vastentijd, heilige week, palm zondag, Wijwater, Aswoensdag, Allerheiligen, Halloween, visdag, geselingen, wierook, heilig oliesel, medailles, amuletten, enzovoort. Wij mogen de vraag stellen: Hoe verkreeg pauselijk Rome zulk een grote macht? En ik stond op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest (pauselijk Rome) opkomen met tien horens en zeven koppen; op zijn koppen namen van godslastering. En het beest (pauselijk Rome) dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als een muil van een leeuw. En de draak (heidens Rome) gaf hem (pauselijk Rome) zijn kracht en zijn troon en grote macht. En de gehele aarde ging het beest (pauselijk Rome) met verbazing achterna. Openbaring 13:1-3. De verwijdering van de hoofdstad van het rijk van Rome naar Constantinopel in 330 liet de westelijke kerk, practisch vrij van de keizerlijke macht, om zijn eigen organisatie te ontwikkelen. De bisschop van Rome, op de stoel van de Ceasars gezeten was nu de grootste man in het westen, en spoedig werd hij genoodzaakt het politieke zowel het geestelijk hoofd te worden. A.C. Flick, The Rise of the Medieval Church, p Al hetgeen de Romeinse elementen de barbaren en Arianen achterlieten onder de bescherming van de bisschop van Rome, die de hoofdpersoon daar was nadat de Keizer was vertrokken. De roomse kerk plaatste zich in de plaats van het Roomse Wereld Rijk, waarvan het de actuele voortzetting is; het rijk is niet ondergegaan, maar heeft alleen een verandering ondergaan. Het ( de katholieke kerk) is een politieke schepping en is en gedraagt zich als een wereldrijk, omdat het een vervolg is van het Romeinse Rijk. De paus, die zichzelf koning en Pontifex Maximus noemt, is Ceasars opvolger. Adolf Harnock, What is Christianity?, 1903, pp Er zijn in elke kerk oprechte christenen, inclusief de katholieke kerk, die God hebben aanbeden op zondag. Zij leefden vanuit het licht dat zij hadden. Zij hebben God gediend naar beste weten. Zij hebben het MERKTEKEN VAN HET BEEST niet ontvangen. Maar wanneer de ZONDAGS-HEILIGING door de wet wordt afgedwongen, dan zal een ieder, die de wetten van de mens gehoorzaamt en aan Gods wet stilzwijgend voorbijgaat, het merkteken van het beest ontvangen. Zij zullen de laatste zeven plagen ontvangen: En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Openbaring 16:2. ZIE HIJ KOMT Het zegel van God Niet allen zullen het merkteken van het beest ontvangen: Ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods. Openbaring 15:2. Degenen die het merkteken van het beest niet ontvangen, zullen het zegel van God ontvangen. Zeggende: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Openbaring 7:3. Bind de getuigenis toe; verzegel de wet onder mijn leerlingen. Jesaja 8:16. Het zegel van God openbaart de NAAM, AUTORITEIT EN GEBIED in Zijn heilige wet: Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die. Exodus 20:8-11. Tussen Mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept. Exodus 31:17. Heiligt Mijn sabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u, opdat gij weet, dat Ik, de Here, uw God, ben. Ezechiël 20:20. De zevende-dag sabbat is nog steeds Gods heilige dag en gehoorzaamheid aan Gods wil zal de uiteindelijke toets zijn voor het ZEGEL VAN GOD. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon,...brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofden verzegeld hebben. Openbaring 7:2-3. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen blijven bestaan,... En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here. Jesaja 66: Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren. Openbaring 1:10.

11 Welke dag is de dag des Heren? En Hij zei tot hen: De Zoon des mensen is Heer over de sabbat. Lucas 6:5. De dag des Heren is de zevende dag van de week - de sabbatdag. Hier blijkt de volharding der heiligen; die de geboden van God en het geloof van Jezus bewaren. Openbaring 14:12. De zondagswet wordt uitgebeeld, die strijd veroorzaakt onder Gods volk. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getui-genis van Jezus hebben. Openbaring 12:17. Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij de poorten mogen ingaan in de stad. Openbaring 22:14. St.V. De meeste kerken, en andere vormen van aanbidding gehoorzamen niet volledig de Bijbel. Zij vermengen waarheid met heidense, menselijke tradities. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Matthéüs 15:9. Zondagsviering is een menselijke traditie. Ze komt voort uit de heidense zonaanbidding. De onsterfelijkheid van de ziel is niet Bijbels. Kinderdoop wordt in de Bijbel niet onderricht. Doop door besprenkeling staat niet in de Bijbel onderwezen. Wij katholieken hebben inderdaad precies dezelfde autoriteit voor het heiligen van de zondag, in plaats van de zaterdag, omdat wij voor elk ander artikel van onze geloofsbelijdenis, namelijk, de autoriteit van de kerk hebben. Terwijl u als protestanten geen enkele werkelijke autoriteit bezit voor wat dan ook: want er is geen autoriteit voor (zondagsviering) in de Bijbel, en u zult niet erkennen dat daarvoor elders een autoriteit kan zijn. Beiden u en wij volgen in feite de traditie in deze aangelegenheid; maar wij volgen omdat we geloven dat het een deel is van Gods Woord, en de (katholieke) kerk als de goddelijke aangewezen hoeder en uitlegger; u volgt het (de katholieke kerk), verkondigt het voortdurend als een feilbaar en een onbetrouwbare gids, die vaak de geboden van God krachteloos maken. (citaat Matthéüs 15:6). De Broederschap van St. Paul. The Cliflon Tracts, deel 4, tractaat 4, pag. 15. Het is terecht de Presbyterianen, Baptisten, Methodisten en alle andere christenen er aan te herinneren, dat de Bijbel hen nergens ondersteund in het vieren van de zondag. De zondag is een instelling van de rooms-katholieke kerk, en degenen, die die dag inachtnemen een gebod van de katholieke kerk nakomen. Priester Brody, in een toespraak opgenomen naar de eerste dag, van zaterdag naar Laat hen gaan, blinden zijn zij, die in de Elizabeth, N.J. News van zondag op het gezag van de enige, heilige blinden leiden. Indien een blinde een 18 maart katholieke apostolische kerk van blinde leidt, zullen zij beiden in de put Christus. Bisschop Seymour, Waarom vallen. Matthéüs 15:7-9; PROTESTANTANTEN GAAN wij de zondag houden. De laatste waarschuwing tegen het AKKOORD Baptist: Mij komt het onverklaarbaar merkteken van het beest zal een Geestelijken, leraren en voortreffelijke voor dat Jezus, gedurende Zijn drie jaar wereldwijde boodschap zijn. Die zal schrijvers vieren allen ongetwijfeld de lange discussie met Zijn discipelen, vaak uitgedragen worden door middel van de zondag als een zaak van kerkelijk gezag. met hen sprekend over de radio, televisie en nieuwsbladen in elk land Maar niettemin getuigen zij, dat de sabbatvraagstuk, sprekend over enkele op aarde. God zal elk persoon een laatste bijbelse sabbat, de zevende dag van de verschillende aspecten, de bevrijding van kans geven om Hem te gehoorzamen, of week (zaterdag) is en niet de zondag. de onjuiste (Joodse traditie) schijn, nooit de wetten van mensen te gehoorzamen, Zondag is niet de dag des Heren. zinspelend op enige verandering van de PROTESTANTEN SPREKEN dag; ook, dat gedurende de veertig dagen die rechtstreeks in strijd zijn met Gods Congregationalist: Het is volkomen na Zijn opstanding, niets dergelijks was wet. duidelijk dat hoe star of toegewijd wij gesug-gereerd. Evenmin, zover wij Hierna zag ik een andere engel, die de zondag doorbrengen, wij niet de weten, heeft de Geest, die gegeven werd grote macht had, nederdalen uit de hemel, sabbat houden....de sabbat werd om in hun herinnering alle dingen terug en de aarde werd door haar lichtglans gefundeerd op een duidelijk, goddelijk te brengen die Hij hen had gezegd, over verlicht. bevel. Zulk een bevel kunnen wij niet deze kwestie zou handelen. Evenmin En hij riep met luider stem, zeggende: aanvoeren voor de viering van de hebben de geïnspireerde apostelen, in Gevallen, gevallen is de grote (stad) zondag....er is geen enkele aanwijzing het prediken van het evangelie, Babylon en zij is geworden een woonplaats in het Nieuwe Testament die erop duidt, oprichten van gemeenten, raadgeving en van duivelen, een schuilplaats van alle dat wij ons een straf op de hals halen instructie gevend degenen die stichten, onreine geesten en een schuilplaats van alle door de overtreding van de het onderwerp besproken of benaderd. onrein en verfoeid gevogelte, omdat van veronderstelde heiligheid van de Natuurlijk weet ik heel goed dat de de wijn van de hartstocht harer hoererij al zondag. Dr. R.W. Dale, The Ten Commandments, pag christelijke geschiedenis als een gods- koningen der aarde met haar gehoereerd zondag in gebruik kwam in de vroeg- de volken gedronken hebben en de Lutherse Vrije Gemeente: Want als daar dienstige dag, zoals wij leren van de hebben en de kooplieden der aarde rijk geen enkele plaats in de Heilige Schriften christelijke vaders en andere bronnen. geworden zijn uit de macht harer kan worden aangetoond die getuigt dat of Maar het is jammer dat het gebrandmerkt weelderigheid. de Here Zelf of de apostelen zulk een is als het merkteken van het heidendom, En ik hoorde een andere stem uit de overgang van de sabbat naar de zondag vanwege zijn zonnegod, toen aanvaard hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, hadden verordend, dan was het niet en geheiligd door de pauselijke afval, en gemakkelijk de vraag te beantwoorden: nagelaten als een heilige erfenis aan het opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar Wie heeft de sabbat verplaatst, en wie protestantisme. Dr. E.T. Hiscox, zonden en niet ontvangt van haar plagen. heeft het recht dit te doen? George verslag van zijn prediking op de Want haar zonden hebben zich Sverdrup, A New Day. Baptisten Predikers Conventie, in New opgehoopt tot aan de hemel en God heeft Presbiteriaan: Er is geen woord, noch York Examiner, 16 november aan haar ongerechtigheid gedacht. aanwijzing in het Nieuwe Testament Wij hebben tenslotte uit katholieke Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden aangaande het zich onthouden van bronnen die duidelijk maakten dat zij de heeft, en geeft haar dubbel naar haar werkzaamheden op zondag. De inachtneming sabbat van zaterdag, de zevende dag, tot werken; mengt haar het dubbele in de van aswoensdag of grote vasten, zondag, de eerste dag van de week beker, die zij gemengd heeft; staat op precies dezelfde grondslag als hebben gemaakt. Zij bevestigden Daarom zullen haar plagen op één dag de inachtneming van de zondag. Ten eveneens dat zij de zondagsdienst komen: dood en rouw en hongersnood, aanzien van de rust op zondag is er geen invoerden in de christelijke kerk voor en zij zal met vuur verbrand worden; want goddelijke wet. Canod Eyton, in The alle mensen om die te vieren. sterk is de Here God, Die haar geoordeeld Ten Commandments. Wij hebben van protestantse predikers heeft. Openbaring 18:1-6, 8. Anglicaan: En waar wordt ons gezegd en voortreffelijke schrijvers geciteerd, die Onze God komt en zal niet zwijgen; in de Schriften dat wij de eerste dag duidelijk verklaarden dat nergens in het vuur verteert vóór Zijn aangezicht, rondom moeten houden? Ons wordt bevolen de Oude of het Nieuwe Testament van de Hem stormt het geweldig. Hij roept tot de zevende dag te houden, maar we worden Bijbel geen enkele schriftuur gevonden is hemel daarboven, en tot de aarde om Zijn nergens bevolen de eerste dag te voor zondagsaanbidding of zondagsheiliging. volk te richten. Psalm 50:3-4. houden. Isaac Williams, Plain Sermons Te dien dage zal de mens zijn zilveren on the Catechism, pp. 334, 336. De zondag is niet heilig. De zondag en gouden afgoden die hij zich gemaakt Methodist: Het is waar er is geen als een dag van aanbidding kwam voort duidelijk bevel voor kinderdoop. uit heidense zonaanbidding. had om zich daarvoor neer te buigen, Evenmin is er een voor het heiligen van Waarom overtreedt u ook het bevel voor de ratten en de vleermuizen de eerste dag van de week. Velen geloven van God door uw traditie? werpen. Jesaja 2: dat Christus de sabbat heeft veranderd. Huichelaars, terecht heeft Jesaja En de koningen der aarde en de groten Maar, uit Zijn eigen woorden zien wij over u geprofeteerd, zeggende: Dit volk en de oversten over duizend en de rijken dat Hij voor zulk een doel niet gekomen eert Mij met de lippen, maar hun hart is en de machtigen en iedere slaaf en vrije was. Degenen die geloven dat Jezus de verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij met verborgen zich in de holen en in de rotsen sabbat heeft veranderd baseren dit op de lippen, maar hun hart is verre van Mij. der bergen; en zij zeiden tot de bergen en een veron-derstelling. Amos Binney, tot de rotsen valt op ons en verbergt ons Theological Compendium, pp Hij antwoordde hun en zei: Elke plant voor het aangezicht van Hem, die gezeten Episcopant: Wij hebben de die Mijn hemelse Vader niet geplant is op de troon, en voor de troon van het verandering gemaakt van de zevende dag heeft, zal uitgeroeid worden. Lam; want de grote dag van Zijn toorn is ZIE HIJ KOMT 11

12 gekomen en wie kan bestaan? Openbaring 6: En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. Openbaring 19: En de verslagenen des Heren zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot aan het andere einde; zij zullen niet beklaagd worden, noch bijeengezameld, noch begraven worden. Jeremia 25:33. St.V. God zal liefdevol zorgen voor allen die Hem vertrouwen en gehoorza- men. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tien duizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken.... Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen en geen plaag zal uw tent naderen. Psalm 91:5-7, Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zei: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofden verzegeld hebben. Openbaring 7:1-3. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Openbaring 7: Kom, Mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit de deuren achter u; 12 verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. Want zie, de Here verlaat Zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken. Jesaja 26: En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel; namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geëindigd. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest en zijn beeld, en van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang van het Lam, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Here, Gij almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen. Openbaring 15:1-3. St.V. En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft onze God, al Zijn knechten, die Hem vrezen, gij kleinen en gij groten! En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. Openbaring 19:5-9. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Openbaring 12:17. En op die tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen van uw volk staat, als het zulk een tijd van benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op die tijd toe; en op die tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden worden geschreven te zijn in het boek. En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. ten eeuwige leven. Daniël 12:1-2. St.V. Terwijl de aarde op haar fundamenten beeft, terwijl het bliksemt en dondert, roept de stem van Gods Zoon de slapende heiligen uit hun graf. Hij kijkt naar de graven en roept terwijl Hij Zijn handen ten hemel heft: Ontwaakt, ontwaakt, u die slaapt in het stof en sta op! Uit de gevangenis van de dood komen zij tevoorschijn, bekleed met onsterfelijkheid, roepende: Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 1 Corinthiërs 15:55. Het grote Conflict, E.G. White, p Want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. 1 Thessalonicenzen 4: Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastig. Amen. Ja, kom Here Jezus! Openbaring 22:20. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding:...zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. Openbaring 20:6. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalen van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Openbaring 21:1-5. Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Johannes 14:1-3. ZIE HIJ KOMT Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. Openbaring 5:12. Liederen van overwinning worden gezongen, vermengt met muziek van de harpen der engelen, totdat de hemel lijkt te overstromen met vreugde en lof. De liefde heeft overwonnen. De verlorenen zijn gevonden. De hemel weerkaatst de stemmen in verheven klanken verkondigende: Hem, Die op de troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. Openbaring 5:13. Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en uw God. Johannes 20:17. Het gezin in de hemel en het gezin op de aarde vormen een geheel. Voor ons is de Heer opgestegen, en voor ons leeft Hij. Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hebreeën 7:25. Dan zal de Koning tot hen, die aan Zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Matthéüs 25:34. De liefde van God Wat zegt de Bijbel hoe God is? God is liefde. 1 Johannes 4:8. Hoe groot is Gods liefde voor de wereld? Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16. In welke daad heeft God in het bijzonder Zijn oneindige liefde getoond? Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 1 Johannes 4:9. Over hoevelen schenkt God Zijn zegen? Hij laat Zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Matthéüs 5:45. Gezien Gods grote liefde, wat mogen wij gerust verwachten? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Romeinen 8:32. In welk ene woord is het karakter van God uitgedrukt? Wie niet liefheeft, kent God niet, want

13 God is liefde. 1 Johannes 4:8. Hoe lankmoedig is Gods liefde voor ons? Van verre is de Here mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwig liefde, daarom heb ik u getrokken in goedertierenheid. Jeremia 31:3. Kan Gods ware kind door iets gescheiden worden van Gods liefde? Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Romeinen 8: Wie zullen de heiligen voor altijd prijzen? Hem, Die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door Zijn bloed, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Open-baring 1:5-6. Wat is gezegd van het tedere medeleven van God? Maar Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Psalm 86:15. Waarom vertelde Christus over de liefde voor onze vijanden? Maar Ik zeg u, Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader Die in de hemel is: want Hij doet de zon opgaan over de bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Matthéüs 5: St.V. Het uur van Gods oordeel Welke alarmerende boodschap is gegeven in Openbaring 14:7? Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van Zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, Die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Wanneer is het uur van Gods oordeel? En hij zei tot mij: Twee duizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten staat hersteld worden. Daniël 8:14. Opmerking De Joodse Verzoendag was op de tiende dag van de zevende maand, op die tijd werd het heiligdom gereinigd. Deze Verzoendag werd door de Joden bezien als een oordeelsdag, en was, in feite, een voorbeeld van het onderzoekend oordeel in de hemel. De 2300 jaren, reiken overeenkomstig de symbolische profetie, tot het reinigen van het heiligdom in de hemel, of het onderzoekend oordeel. De symbolische heiligdom dienst van de Joodse natie is volledig vervuld in het werk van Christus. Aangezien de verzoeningsdag van de vroegere vrijstelling werkelijk een dag des oordeels was, zo zal ook het verzoeningswerk van Christus het onderzoek insluiten van de zaken van Zijn volk voorafgaande aan Zijn wederkomst om hen tot Hem te ontvangen. Welke zekerheid hebben wij dat er een oordeel zal zijn? God heeft een dag gesteld, waarin Hij de wereld zal oordelen. Handelingen 17: Was het oordeel nog toekomst in de dagen van Paulus? Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het toekomstig oordeel werd Felix bevreesd. Handelingen 24:25. Waaruit zullen allen geoordeeld worden? En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des leven; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Openbaring 20:12. Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van Zijn oordeel is gekomen. Openbaring 14:7. Opmerking Er zijn drie fasen van het oordeel genoemd in de Schriften: het onderzoekend oordeel, voorafgaand aan de wederkomst; het oordeel van de verloren wereld en de boze engelen door Christus en Zijn heiligen gedurende een duizend jaar volgende na de wederkomst; en het uitvoerende oordeel, de straf voor de goddelozen aan het einde van die periode. Het onderzoekend oordeel vindt plaats voor de komst van Christus, om te bepalen wie waardig zijn om opgewekt te worden uit de dood tijdens de eerste opstanding, bij Zijn komst. De rechtvaardige levenden worden in een punt des tijds veranderd, tijdens het geluid van de laatste bazuin. Het is noodzakelijk dat dit onderzoek plaats vindt voor de tweede komst, omdat daartoe geen tijd is voor zulk een werk tussen de komst van Christus en de opstanding van de rechtvaardige doden. Het onderzoekend oordeel van de goddelozen vindt plaats nadat hun zaken onderzocht zijn door de heiligen gedurende de duizend jaar. Zie Openbaring 20:4-5; 1 Corinthiërs 6:1-3. Het onderzoekend oordeel is wat is aangekondigd aan de wereld door de boodschap van de engel van Openbaring 14:6-7. Wat beleid Christus als de Verdediger van Zijn volk voor de Vader en Zijn engelen? Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. Openbaring 3:5. Zie Matthéüs 10:32-33; Marcus 8:38. Opmerking Gedurende dit oordeel bevinden de rechtvaardige en de goddeloze doden zich nog in hun graven. Het verslag van het leven van een ieder bevindt zich echter in de boeken van de hemel. Christus wederkomst doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Openbaring 1:7. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, Die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam. Openbaring 6: Zal Christus komst een tijd van vergelding zijn? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Matthéüs 16:27. Zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Openbaring 22:12. Aan wie is verlossing beloofd bij Christus verschijning? Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten. Hebreeën 9:28. Welke invloed heeft deze hoop op het leven? Maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. 1 Johannes 3:2-3. Wanneer zal Paulus zijn kroon ontvangen? Voorts ligt voor mij gereed de kroon der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige Rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. 2 Timótheüs 4:8. Welke belofte deed Christus aangaande Zijn wederkomst? Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen anders zou Ik het u gezegd hebben want Ik ga heen om u een plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Johannes 14:1-3. Wat volgt op de tekenen van Christus komst? En alsdan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Lucas 21:27. St.V. Zal het spreken over wereldvrede een valse zekerheid scheppen? Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als van het begin der schepping af geweest is. 2 Petrus 3:3-4. Gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: Het is (alles) vrede en rust, overkomt hun. een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Wijze van Christus Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, komst zodat de dag u als een dief overvallen zou. Wat zeiden de engelen bij Zijn 1 Thessalonicenzen 5:2-4. hemelvaart hoe Christus terug zou Hoe werd tijdens Zijn hemelvaart komen? Christus wederkomst beloofd? En nadat Hij dit gesproken had, werd En toen zij naar de hemel staarden, Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En witte klederen stonden bij hen, die ook toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij zeiden: Galilese mannen, wat staat gij daar henenvoer, zie, twee mannen in witte en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die klederen stonden bij hen, die ook zeiden: van u opgenomen is naar de hemel, zal op Galilese mannen, wat staat gij daar en ziet dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem op naar de hemel? Deze Jezus, die van u ten hemel hebt zien varen. Handelingen opgenomen is naar de hemel, zal ook op 1: Zullen de bewoners van de aarde dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem allen voorbereid zijn om hem te ten hemel hebt zien varen. Handelingen ontmoeten? 1:9-11. Zie, Hij komt met de wolken en elk oog Hoe zei Christus dat Hij zou komen? zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben Want de Zoon des mensen zal komen ZIE HIJ KOMT 13

14 457 v.chr. Decreet om Jeruzalem te herbouwen Zeventig weken (490 jaar) zijn bepaald voor uw volk Dan zal het heiligdom gereinigd worden. 7 weken 62 weken 408 v. Chr. 27 n.chr. een week 34 n.chr jaar We hebben een grote Hoge Priester, Jezus de Zoon van God. Hebr. 4: n.chr 31 n.chr. Jeruzalem herbouwd Christus gedoopt 2300 DAGEN Christus gekruisigd De meest betekenisvolle profetische periode in de Bijbel Steniging van Stephanus Evangelie aan de volkeren Het uur van Zijn oordeel is gekomen De 2300 dagen reikten, volgens de profetie van Daniël, van de uitvaardiging van het bevel om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op de tijd van de reiniging van het heiligdom. 457 v.chr. Artaxerxes, koning van Perzië, beval het herstel en de herbouw van Jeruzalem. (Daniël 9:24, Ezra 6:1, 6-12). Begin van de 2300 jaren. 408 v.chr. De herbouw en het herstel van Jeruzalem werd voltooid gedurende de eerste 49 jaren van Daniëls lange tijdsprofetie. Het werk werd beëindigd in 408 v.chr. (Daniël 9:25). 27 n.chr. Jezus, gezalfd met de Heilige Geest tijdens Zijn doop, begon te preken en te onderwijzen. Zie Matthéüs 3:16, Handelingen 10:38. Van 457 v.chr. tot Christus de gezalfde zijn 483 jaren. 31 n.chr. De Messias afgesneden in het midden van de week, 31 n.chr., na drie en een half jaar van gezegende evangeliebediening. Zie Daniël 9:27; Matthéüs 27: De resterende drie en een half jaar van de zeventig weken brengen ons tot het sluiten van de 490 jaar periode, die toebedeeld waren aan het Joodse volk. 34 n.chr. Steniging van Stephanus. Vanaf die tijd werd het evangelie gepredikt aan alle volken. Zie Daniël 9:24; Handelingen 7:54-58; 8:1. Van 457 v.chr. tot de tijden van de volkeren, 490 jaren of zeventig weken n.chr. De drievoudige engelen boodschap van Openbaring 14:6-12 wordt verkondigd aan alle volken juist voor de tweede komst van Christus n.chr. Einde van de 2300 jaren. Begin van de reiniging van het hemels heiligdom tijdens de uren van Gods oordeel. Zie Daniël 8:14; Openbaring 14:7. in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Matthéüs 16:27. Dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. Matthéüs 14:30. Welke waarschuwing heeft Christus gegeven aangaande onjuiste inzichten? Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Matthéüs 24: Hoe zichtbaar zal Zijn komst zijn? Want gelijk de bliksem komt van het Oosten en licht tot het Westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Vers 27. Wat gebeurt er als de bazuin weerklinkt? 14 De Here Zelf zal met een geroep, met een stem van de archangel, en met de bazuin Gods nederdalen; en de doden in Christus zullen eerst opstaan. 1 Thessalonicenzen 4:16. Welke scheiding zal dan plaatsvinden? Wanneer de Zoon des mensen komt in Zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon Zijner heerlijkheid. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. Matthéüs 25: Wat zal Hij zeggen tot degenen aan Zijn rechterhand? Dan zal de Koning tot hen, die aan Zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Vers 34. Wat zal Hij zeggen tot degenen aan de linker zijde? Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Vers 41. ZIE HIJ KOMT Wat zal de Here in die tijd voor Zijn volk zijn? En de Here brult uit Sion en verheft Zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de Here is een schuilplaats voor Zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. Joël 3:16. Zie Jeremia 25:30-31; Haggai 2:21; Hebreeën 12:26; Psalm 91:5-10. Wat zegt Paulus over deze komst? Onder hen die naar Hem uitzien zal Hij de tweede keer verschijnen zonder zonde tot verlossing. Hebreeën 9:28. St.V. Welke tekst brengt duidelijk de duizendjarige periode (millennium) naar voren? En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven;...en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. Openbaring 20:4. Wat gebeurt er met de levende goddelozen als Christus komt? En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot:...Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Lucas 17: De duizendjarig periode begint Hoeveel opstandingen zijn daar? Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar Zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. Johannes 5: Over wie heeft de tweede dood geen macht? Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding; over hen heeft de tweede dood geen macht. Openbaring 20:6. Hoe lang zal satan op deze aarde ge-vangen zijn? En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de

15 draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Openbaring 20:1-3. Welke verandering ontstaat in satans toestand aan het einde van de duizend jaren? Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. Openbaring 20:3. De rechtvaardige doden worden bij de wederkomst van Christus opgewekt. Wanneer zullen de overigen van de doden, de goddelozen, worden opgewekt? De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Vers 5. Wat zal satan onmiddellijk doen als de goddelozen opgewekt zijn? En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. Verzen 7-8. Tegen wie strijden de goddelozen en wat is het gevolg? En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. Vers 9. Wat zal de aard van deze dood zijn? Zij zullen boeten met een eeuwig verderf. 2 Thessalonicnzen 1:9. Het tehuis van de verlosten Voor welk doel werd de aarde geschapen? Want zo zegt de Here, Die de hemelen geschapen heeft Hij is God Die de aarde geformeerd, en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest, niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd. Jesaja 45:18. Aan wie heeft God deze aarde gegeven? De hemel, zelfs de hemelen zijn van de Here: maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven. Psalm 115;16 St.V. Voor welk doel werd de mens geschapen? Gij doet hem heersen over de werken CHRISTUS KOMT IN DE WOLKEN NEEMT DE RECHTVAARDIGEN NAAR DE HEMEL EERSTE OPSTANDING EINDE VAN DE WERELD HET MILLENNIUM AARDE WOEST slechts satan en zijn engelen zijn levend en zien de gevolgen van zijn opstand tegen Gods wet JAREN TUSSEN DE OPSTANDINGEN OP AARDE - SATAN ALLEEN, EN DE GODDELOZE DODEN IN DE HEMEL - HEILIGEN WERKEN MEE IN HET OORDEEL VAN DE GODDELOZEN Begin van het millennium 1. Einde van de zeven laatste plagen. 2. Christus wederkomst. 3. Rechtvaardige doden opgewekt 4. Goddelozen komen om, satan gebonden 5. Rechtvaardigen varen op naar de hemel ZIE HIJ KOMT 15 TWEEDE OPSTANDING Einde van het millennium 1. Christus en heiligen dalen neder. 2. Heilige Stad daalt neder. 3. Goddelozen opgewekt. 4. Satan ontbonden. 5. Goddelozen vernietigd Het millennium is de sluitingsperiode van Gods grote tijdsweek - een grote 1000 jarige sabbat van rust voor de aarde en voor het volk van God na de ongeveer 6000 jaren van menselijke geschiedenis. Daaruit volgt het sluiten van het evangelie tijdperk, dat vooraf gaat aan het oprichten van het eeuwigdurende Koninkrijk van God op aarde. In de Schriften wordt hier dikwijls over gesproken als de Dag des Heren. Het is aan alle kanten begrensd door de opstanding. Het begin wordt gekenmerkt door het uitgieten van de laatste zeven plagen, de wederkomst van Christus, de opstanding van de rechtvaardige doden, het binden van satan, en de opneming van de heiligen naar de hemel, de opstanding van de goddeloze doden, het ontbinden van satan, en de uiteindelijke vernietiging van de goddelozen. Gedurende de duizend jaren is de aarde woest en ledig; satan en zijn engelen zijn hier gebonden; de heiligen krijgen in die 1000 jaar inzicht in het oordeel over de goddelozen, wanneer Christus op Zijn rechterstoel zit en daarna zullen zij hun definitieve straf ontvangen. De goddeloze doden worden dan opgewekt; satan wordt ontbonden voor een korte tijd, en hij en zijn menigte goddelozen omringen het kamp van de heiligen en de Heilige Stad. Dan daalt er vuur neder van God uit de hemel en verteert hen. De aarde wordt gereinigd en door hetzelfde vuur worden de goddelozen vernietigd. De vernieuwde aarde, wordt het eeuwige tehuis van de heiligen. Het millennium is een van de komende tijdperken. Het sluiten zal het begin van de staat van de nieuwe aarde kenmerken. Uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd. Psalm 8:7. Toen de mens zijn domein verloor, tot wie richtte hij zich toen? Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn, immers door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. 2 Petrus 2:19. Opmerking De mens werd in het paradijs door satan overwonnen, en hij gaf zichzelf en zijn bezittingen over aan zijn overweldiger. Welk eigendom, eiste Satan op toen hij Christus probeerde te verzoeken? En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds. En de duivel zei tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Lucas 4:5-6. Waarom zei Jezus zalig zijn de zachtmoedigen? Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Matthéüs 5:5. Wat werd de apostel Johannes in een visioen getoond? En ik zag een nieuwe hemel en een DE HEILIGE STAD DAALT NAAR DE AARDE EEUWIGHEID BEGINT NIEUWE AARDE EN EEUWIGHEID nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. Openbaring 21:1. Hoe snel zullen hun noden worden vervuld? En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren. Jesaja 65:24. Welk een vredevolle situatie zal dan regeren op de aarde? De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze

16 hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Here. Vers 25. Welke tijden van aanbidding zullen op de nieuwe aarde in acht genomen worden? Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here. Jesaja 66: Wat zag Johannes aangaande deze stad? En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. Openbaring 21:2. Hoeveel fundamenten heeft die stad? En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen des Lams. Vers 14. Wat zal in deze stad niet komen? En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Openbaring 21:27. Wat zal door de stad stromen? En hij toonde mij een rivier van water De grote strijd is ten einde. De zonde en de zondaren zijn er niet meer. Het gehele heelal is gereinigd. Overal in de schepping is eendracht en blijdschap. Van Hem Die alles geschapen heeft, komen stromen van leven, licht en vreugde, die alle delen van de oneindige ruimte bereiken. Van de kleinste atomen tot de grootste werelden, alle levende wezens en alle levenloze voorwerpen verkondigen in hun oneindige schoonheid en volmaakte vreugde: God is liefde! Het grote Conflict, pagina des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Openbaring 22:1. Wat staat aan beide zijden van de rivier? Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalf maal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. Vers 2. Wat zei Johannes aangaande de straten van de stad? En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. Openbaring 21:21. Waarom heeft de stad geen behoefte aan de zon of maan? Het nieuwe Jeruzalem ZIE HIJ KOMT En de stad heeft de zon en maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. Openbaring 21: Openbaring 22:5; Jesaja 60: Wie zullen worden toegestaan de stad binnen te gaan? Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat zij recht mogen hebben op de boom des levens en de poorten van de stad mogen binnengaan. Openbaring 22:14. Behold He Cometh werd gepubliceerd door EFW Intntl. 24-A Federal Dr. #370, Jackson, TN USA. De vertaling kwam tot stand door werkgroep Wereldwijde Hoop onder de titel Zie Hij Komt. Heeft u vragen en/of wilt u het gratis boek Het grote Conflict door E.G. White tegen het gangbare posttarief ontvangen, dan kunt u schrijven naar: Wereldwijde Hoop Postbus ZG Hollandscheveld

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus.

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. De mensheid is sinds de zondeval (Genesis 3) belast met de erfzonde. Dit wil zeggen dat elk mens geboren wordt met een verloren relatie, zonder enige

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet 10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet Vergeving en schuldgevoel 1. Als wij onze zonden belijden vergeeft God ons. Als we niet belijden blijven ze voor God zichtbaar en een

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch]

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. 3 Wat

Nadere informatie

--- oorsprong van het kwaad ---

--- oorsprong van het kwaad --- --- oorsprong van het kwaad --- Genesis H1-2 Toen kwam H3 Zes dagen geschapen Gesprek met Eva Alles was zeer goed Adam & Eva hadden alle vrijheid Daardoor het kwaad in deze wereld gekomen Dit was al eerder

Nadere informatie

De betekenis van het kruis (1)

De betekenis van het kruis (1) De kruisdood van Jezus is van levensveranderend belang voor de mens. In deze studie wordt de betekenis van het kruis niet volledig uitgewerkt, maar worden alleen enkele facetten vermeld als toelichting

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Genesis 1-12 in onze tijd. Wat zit er achter die verhalen?

Genesis 1-12 in onze tijd. Wat zit er achter die verhalen? Genesis 1-12 in onze tijd. Wat zit er achter die verhalen? Genesis 3:22-24 22 En de HERE God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

Na de dood. Wat zegt de bijbel over de dood? De Bijbel leert dat er na de dood geen bewust voortbestaan is. Les 10

Na de dood. Wat zegt de bijbel over de dood? De Bijbel leert dat er na de dood geen bewust voortbestaan is. Les 10 Les 10 Na de dood Wat zegt de bijbel over de dood? Job 14:10-12 Maar een man sterft, als hij verzwakt is, en de mens geeft de geest; waar is hij dan? 11 De wateren verlopen uit een meer, en een rivier

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

De leiding van de Heilige Geest, en de misleiding

De leiding van de Heilige Geest, en de misleiding De leiding van de Heilige Geest, en de misleiding Leiding van de Heilige Geest is essen3eel, fundamenteel en onmisbaar! Romeinen 8:14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

Nadere informatie

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen?

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen? Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? www.dougdoddsbg.com Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen? Veel mensen geloven dat ze naar de hemel gaan omdat ze in God geloven, kerkdiensten

Nadere informatie

Gods naam geeft Zijn wezen weer

Gods naam geeft Zijn wezen weer - 1 - Gods naam geeft Zijn wezen weer We lezen in Exodus 33:18 en verder: 18 Maar hij zei: Doe mij toch uw heerlijkheid Mozes wil graag de volle heerlijkheid van God zien en hij krijgt antwoord op zijn

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!?

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Ma$eüs 6:14-15 14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergee;, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NAAM: NLEG WERKBOEK HOE IK IN 7 DAGEN MIJN IDENTITEIT IN CHRISTUS KAN ONTWIKKELEN INLEIDING Om als Christen in overwinning te kunnen wandelen, is het nodig

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God!

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! Bekijk de Bijbelverzen die bewijzen dat alleen de Vader God is. https://www.youtube.com/watch?v=yu7wi2bkl0i Enige God Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

Stichting In de Rechte Straat. Geloof in Christus. Vertaling van: Coming to faith in Christ, John Benton Uitgever: Banner of Truth, 1995

Stichting In de Rechte Straat. Geloof in Christus. Vertaling van: Coming to faith in Christ, John Benton Uitgever: Banner of Truth, 1995 Geloof in Christus Vertaling van: Coming to faith in Christ, John Benton Uitgever: Banner of Truth, 1995 Geloof in Christus 1 John Benton De boodschap van de Bijbel begint met God. Wie is God? God is de

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

7 - Bakstenen zonder stro

7 - Bakstenen zonder stro 7 - Bakstenen zonder stro Voordat Mozes de koning van Egypte benaderde om vrijheid voor het volk van Israël te vragen, ging hij samen met zijn broer Aäron naar de onderdrukte leiders van Israël. Tijdens

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2)

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2) Algemeen: In de studie Begin en einde van het O.T. en het N.T. 1 wordt uitgelegd dat het Nieuwe Testament vernoemd is naar het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. In principe begint het Nieuwe Testament

Nadere informatie

Wat zegt Hij nu???! Over vreemde uitspraken van Jezus. Mag je nu echt nooit terugslaan als christen?

Wat zegt Hij nu???! Over vreemde uitspraken van Jezus. Mag je nu echt nooit terugslaan als christen? Wat zegt Hij nu???! Over vreemde uitspraken van Jezus. Mag je nu echt nooit terugslaan als christen? Matteüs 5:38-48 38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. 39 Maar Ik zeg u,

Nadere informatie

Wat is zo kenmerkend na 6 dagen van schepping van hemel en aarde?

Wat is zo kenmerkend na 6 dagen van schepping van hemel en aarde? les 18 De dag des Heren Wat is zo kenmerkend na 6 dagen van schepping van hemel en aarde? Genesis 2:2-3 Toen nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op de

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van. THE WORD OF TRUTH MINISTRY Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van. THE WORD OF TRUTH MINISTRY Otis Q. Sellers, Bijbelleraar SEED & BREAD FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van THE WORD OF TRUTH MINISTRY Otis Q. Sellers, Bijbelleraar Vertaling Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland www.lachairoi.org

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft

Nadere informatie

DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST.

DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST. DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST. In de loop van jaren vroegen mensen ons regelmatig iets over dit onderwerp, tevens ontvangen we nog vaak e-mails van mensen die ons om uitleg vragen. Soms heeft men er

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49.

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Voor 16 jaar en ouder! Over de hemelvaart van Christus. Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel? Antw : Dat Christus voor de ogen van Zijn

Nadere informatie

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed.

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 1 Bekleden met Dopen is je met Christus bekleden. Galaten 3:27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 2 Graf Dopen is met Hem begraven worden, met Hem opstaan

Nadere informatie

Om de kracht van een drie-eenheid te verstaan is het goed om eerst te zien hoe God Zich openbaart.

Om de kracht van een drie-eenheid te verstaan is het goed om eerst te zien hoe God Zich openbaart. Om de kracht van een drie-eenheid te verstaan is het goed om eerst te zien hoe God Zich openbaart. God is een Drie-eenheid. God openbaart Zich in Zichzelf, in Jezus en in de Heilige Geest. In de aanhef

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 12 Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5 Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der ( van de ) heiligen Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf?

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Zondag 27 Zondag 27 gaat over gedoopte kinderen Lees de tekst van Zondag 27 Vraag 72 : Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Antw : Neen het; want alleen het bloed van Christus

Nadere informatie

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Les 1: Waarom Jezus? Getoetste stof: hoofdstuk 1 1. Naar wiens beeld en gelijkenis is de mens geschapen? Naar het beeld van God [1.1] 2. Wat maakt de mens zo uniek in vergelijking

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij Openbaring 1 Bijna alle vertalingen noemen dit laatste Boek in de Bijbel Openbaring van Johannes, terwijl dit niet de oorspronkelijke titel is. Openbaring begint namelijk met de woorden Openbaring van

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 4 De bijbel, wat is dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Spr. 4:23 Behoed uw hart boven al 2 Mt. 24:42 Waakt dan want gij weet niet 3 Jes. 40:31 Maar wie de HERE verwachten 4 1 Joh.

Inhoudsopgave 1 Spr. 4:23 Behoed uw hart boven al 2 Mt. 24:42 Waakt dan want gij weet niet 3 Jes. 40:31 Maar wie de HERE verwachten 4 1 Joh. Voorwoord Voor u ligt (de 5e druk van) een bijzonder liedboekje: al de liederen zijn gebaseerd op bijbelteksten. Ze zijn oorspronkelijk geschreven voor onze eigen kinderen om te memoriseren, maar uiteraard

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel -2

Kennismaking met de bijbel -2 Kennismaking met de bijbel -2 1. Bidden, wat is dat en hoe doe je dat? 2. Wie is de Heilige Geest? 3. Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof? 4. Welke toekomst staat mij te wachten? 5. Zie ik wat jij niet

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Wie is er hier op aarde nu werkelijk de baas? Wie regeert deze wereld?

Wie is er hier op aarde nu werkelijk de baas? Wie regeert deze wereld? Wie is er hier op aarde nu werkelijk de baas? Wie regeert deze wereld? 1) In aanbidding: Psalmen 89:12 Uwer is de hemel, uwer is ook de aarde; de wereld en haar volheid, Gij hebt ze gegrond Psalmen 24:1-2

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. De zeven gemeenten (Efeze)

En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. De zeven gemeenten (Efeze) - 1 - De zeven gemeenten (Efeze) We gaan ons verdiepen in de gemeente van Efeze. Maar eerst iets over het ontstaan van de gemeente te Efeze. We gaan daarover eerst lezen in Hand. 19:1 t/m 12 waar staat:

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL (II) Gemeente van onze Here Jezus Christus, Instelling Zelfbeproeving 1Kor. 11 : 28 Rom. 7 : 13-25 Rom. 1 : 16, 17 Rom. 12 : 1, 2 Nodiging en terugwijzing

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

De Doop. Studie bij de doopbespreking Evangeliegemeente De Regenboog te Veenendaal

De Doop. Studie bij de doopbespreking Evangeliegemeente De Regenboog te Veenendaal De Doop Zij is een beeld, een begrafenis, een getuigenis, een proclamatie, een gebed, een identificatie, en toont gehoorzaamheid, de invoeging in de gemeente, en kent één voorwaarde Studie bij de doopbespreking

Nadere informatie

En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.

En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere. les 19 De Bijbelse doop Worden door de doop de zonden afgewassen? Handelingen 22:16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere. De Bijbelse

Nadere informatie

Van Schepping naar Herschepping. Het Heiligdom: Beeld van Verlossing Aarde Hemel Hart

Van Schepping naar Herschepping. Het Heiligdom: Beeld van Verlossing Aarde Hemel Hart Van Schepping naar Herschepping Het Heiligdom: Beeld van Verlossing Aarde Hemel Hart En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Exodus 25:8 Inhoud 3x3 + 1 Algemeen overzicht:

Nadere informatie

de doop Matt. 28: 16 -eind

de doop Matt. 28: 16 -eind 16 De elf discipelen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze Hem zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is gegeven

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Er zijn uitgebreide studies te schrijven over bekering en wat bekering in een mensenleven betekent. Deze studie beperkt zich echter tot de meest fundamentele betekenis van bekering. Toen de Zoon van God,

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Een Persoonlijke Bijbelstudie

Een Persoonlijke Bijbelstudie Een Persoonlijke Bijbelstudie The Middletown Bible Church, http://www.middletownbiblechurch.org/ Original English Version Here Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling,

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 16 Wat heb ik met God

Nadere informatie

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Voorbereiding Orgelspel Stilte Orgelspel Welkom en Drempelgebed Zingen: Lied 67, 1 en 3 3 De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Thema: Gods leiding, en, misleiding. Gedachten over Gods leiding in ons leven.

Thema: Gods leiding, en, misleiding. Gedachten over Gods leiding in ons leven. Thema: Gods leiding, en, misleiding. Gedachten over Gods leiding in ons leven. 1) Leiding van God, het verhaal van heel de Bijbel! Genesis 24:26-27 26 Toen boog de man zijn knieën en wierp zich neder voor

Nadere informatie