Beleidsplan Haags Historisch Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Haags Historisch Museum 2013-2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan Haags Historisch Museum Stichting Haags Historisch Museum/december

2 Beleidsplan Haags Historisch Museum Terugblik en evaluatie 2009-heden 4 2. Plannen en activiteiten Bijlagen Noten 16 Samenwerking Haags Historisch Museum en Muzee Scheveningen Samenvatting

3 Beleidsplan Haags Historisch Museum

4 1. TERUGBLIK EN EVALUATIE 2009-HEDEN Het Haags Historisch Museum heeft in de afgelopen jaren een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Het aantal tentoonstellingen en publieksactiviteiten en het educatieve aanbod zijn sterk gestegen, het bezoekersaantal is enorm toegenomen, de organisatie is geprofessionaliseerd en er is geïnvesteerd in beheer en behoud van de collectie. Het Museum heeft zijn plek binnen de Haagse samenleving versterkt en volop geïnvesteerd in betrokkenheid van Hagenaars bij hun museum en in samenwerking binnen het culturele veld en daarbuiten; met scholen, overheid en bedrijven. Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort Het Haags Historisch Museum vormt, sinds 1994, samen met Museum de Gevangenpoort één organisatie: de Stichting Haags Historisch Museum. Deze samenwerking heeft voordelen die vergelijkbaar zijn met het shared-service model. Dat is efficiënt én effectief: de slagkracht van beide musea is erdoor versterkt. Elk van beide musea heeft een eigen profiel en missie, een eigen beleidsplan en begroting. Positief en bijzonder is dat Museum de Gevangenpoort niet gesubsidieerd wordt door de Gemeente maar door het Rijk. Deze gescheiden financiering stelt wel bijzondere eisen aan de wijze van begroten en verantwoorden. Jaarlijks wordt voor elk van beide locaties een aparte begroting opgesteld en vindt een aparte inhoudelijke en financiële verantwoording plaats. Deze verantwoordingen worden apart door accountants en door Gemeente en Rijk goedgekeurd. beleidsplan en toekomstvisie In zijn Beleidsplan koos het Haags Historisch Museum voor een koerswijziging richting Den Haag met als motto: de stad is de tentoonstelling en het museum is de toegangspoort (1). Dit beleidsplan is beoordeeld door de Commissie Zonderop. Deze commissie onderschreef voluit het belang en nut van de functie van het Haags Historisch Museum voor de stad en meende dat er voldoende mogelijkheden lagen voor het Museum om door te groeien. Daarom pleitte de commissie ervoor een visie op te stellen voor de toekomst van het Museum. Het Haags Historisch Museum heeft de aanbevelingen van de Commissie betrokken bij het opstellen van een toekomstvisie. In Het museum dat ieders hart verovert voor Den Haag (september 2009) zijn de missie, visie en doelstellingen van onze instelling geformuleerd en vertaald in een concreet plan van uitvoering. Eind 2009 hebben B. en W. van de Gemeente Den Haag hun steun uitgesproken voor de uitvoering van de plannen uit deze Toekomstvisie. missie De missie van onze Stichting is beschreven in de Toekomstvisie. De missie van het Haags Historisch Museum ligt in het verlengde daarvan: Het Haags Historisch Museum presenteert en geeft betekenis aan de geschiedenis en het erfgoed van de stad Den Haag. Ons museum organiseert publieksactiviteiten en draagt zorg voor actief beheer van zijn collectie en zijn gebouw: de Sint Sebastiaansdoelen, een stadsicoon en topstuk in de Collectie Den Haag. Wij richten ons op een breed publiek en bevorderen de overdracht van cultuur, waarin onderzoek naar, kennis over en liefde voor Den Haag centraal staan. Wij stellen mensen in staat zelf een actieve rol te vervullen bij het geven van betekenis aan de geschiedenis van hun stad en zijn collectie en stimuleren zodoende hun betrokkenheid daarbij. functies en positionering Het Haags Historisch Museum is beheerder van de historische collectie van de stad Den Haag en is tentoonstellingsmaker en aanbieder van educatieve programma s en publieksactiviteiten. Onze visie ten aanzien van functie en positie van het Museum is in de Toekomstvisie vastgelegd in een aantal beleidsuitgangspunten: - Het Museum wil in de stad een actief middelpunt zijn met jaarlijks een programma van attractieve, kwalitatief hoogwaardige tentoonstellingen en activiteiten. Met deze activiteiten verduidelijken wij de internationale en de nationale betekenis van Den Haag als ook de lokale geschiedenis en cultuur

5 - Het Museum ontsluit en geeft betekenis aan de bredere Collectie Den Haag (2) door activiteiten in het museum en daarbuiten, op locatie in de stad. Het Museum betrekt het publiek hierbij en werkt samen met Haagse erfgoedinstellingen, musea en andere partners. - Voor scholen biedt het Museum een gevarieerd aanbod van museumlessen en lesmateriaal en ondersteuning bij het invoeren van de geschiedenis-canon in het onderwijs. Het Museum realiseert samen met het Huis voor Democratie en Rechtsstaat een landelijk aanbod voor VO-scholen over de geschiedenis en betekenis van onze democratie en rechtsstaat. - Het Museum is een actieve samenwerkingspartner bij de ontwikkeling van het Hofvijvergebied, bij festivals en herdenkingsjaren en in het Haagse Museumoverleg. voortgangsrapportages en externe beoordelingen Het Museum heeft, vanaf januari 2010, viermaandelijkse voortgangsrapportages opgesteld over het plan van uitvoering dat onderdeel was van de Toekomstvisie. In november 2010 is Museum de Gevangenpoort bezocht door een visitatiecommissie in opdracht van het Ministerie van OCW. Deze commissie heeft ook de organisatorische samenwerking tussen Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort beoordeeld. Onze organisatie en onze medewerkers zijn door de visitatiecommissie beoordeeld met het predicaat excellent en de commissie vindt de wijze waarop wij, door middel van shared service, de organisatie van twee musea binnen één stichting realiseren een voorbeeld voor anderen. Ook de wijze waarop wij beleid vertalen in concrete activiteiten beoordeelt deze commissie als excellent. In 2011 hebben zowel het Haags Historisch Museum als Museum de Gevangenpoort verlenging aangevraagd van de museumregistratie. Dit verzoek is voor beide musea positief beoordeeld; de registratie is verlengd tot minimaal In 2011 is het Museum, in opdracht van de Gemeente, geïnspecteerd door de Erfgoedinspectie. Het positieve inspectierapport zal naar verwachting in januari 2012 worden vastgesteld. evaluatie inhoudelijk beleid en activiteiten Het Haags Historisch Museum is erin geslaagd om in de periode 2009-heden een attractief en wisselend programma van tentoonstellingen en publieksactiviteiten te organiseren. Het aantal wissel-tentoonstellingen is gestegen van 1 à 2 per jaar in de periode vóór 2009 naar 6 wisseltentoonstellingen in Tevens waren in presentaties en een restauratie op zaal te zien. Het beleidsvoornemen om aandacht te besteden aan de rijk geschakeerde facetten van de Haagse geschiedenis is met de uitvoering van het tentoonstellingsprogramma in de periode 2009 tot nu ruimschoots gerealiseerd. Het Museum besteedde onder andere aandacht aan Den Haag als hofstad, Den Haag als stad van landspolitiek en Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Ook de lokale geschiedenis en cultuur kwamen ruimschoots aan bod (3). In 2010 is een proefopstelling Typisch Haags over de Haagse geschiedenis gemaakt. Vanaf 2011 krijgt Typisch Haags een semi-permanente vorm met een groot aantal topstukken uit de collectie. De ontsluiting van het erfgoed en de historie die terug te vinden zijn in de stad zelf, de Collectie Den Haag, is op verschillende manieren aangepakt: onder andere door de ontwikkeling van stadswandelingen, door het bieden van mogelijkheden om met een gids historische locaties in de stad te bezoeken en door digitale ontsluiting (4). In het Museum zelf is sinds 2011 de Groeikaart van Den Haag te zien: een dynamische projectie die de historische ontwikkeling van de stad zichtbaar maakt. Het actief laten participeren en vergroten van de betrokkenheid van het publiek is de afgelopen jaren gerealiseerd met MijnDenHaag*: Hagenaars kiezen hun eigen topstuk uit, dat iets essentieels vertelt over hun persoonlijke geschiedenis. Inmiddels hebben al tegen de 1000 Hagenaars deelgenomen en zijn, op basis van hun inbreng, de MijnDenHaag*-tentoonstellingen tot stand gekomen. Het Museum heeft zijn aanbod voor het onderwijs zodanig uitgebreid dat daarmee alle groepen van het basisonderwijs en alle niveau s van het Voortgezet Onderwijs worden bediend. Het Museum - 5 -

6 ondersteunt docenten in het onderwijs van de Nationale Geschiedenis-canon (5), bijvoorbeeld door het organiseren van docentenbijeenkomsten in het kader van de landelijke canonkaravaan. Het Museum is één van de initiatiefnemers van het gezamenlijke Cultuurmenu van de Haagse musea. In 2011 is gestart met de ontwikkeling van digitale schoolplaten ; hierin verbindt het Museum vensters uit de nationale canon met topstukken uit de eigen collectie, informatie over de Haagse geschiedenis en mogelijkheden voor aansluitend museumbezoek en/of stadswandelingen. Door deelname aan het programma Haagse Tribune heeft het Museum meegewerkt aan lessen voor VO-scholen over de geschiedenis en betekenis van onze democratie en rechtstaat. Hiervoor is een speciale tentoonstelling Allemaal naar het stemlokaal ontwikkeld. In 2011 is deze tentoonstelling, in iets aangepaste vorm en met de nieuwe titel 200 jaar koninkrijk, overgeplaatst naar ProDemos en fungeert daar nu als tentoonstelling op locatie van het Haags Historisch Museum. De ontwikkeling van het Hofvijvergebied heeft een impuls gekregen door de restauratie van Museum de Gevangenpoort en de naastgelegen Galerij Prins Willem V. Beide musea delen nu hun entreegebied en kassa. Het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort zijn vaste partner van Festival Classique. Een centrale rol heeft het Museum vervuld in het Mare Liberum-festival (herdenking in 2009 van het feit dat Hugo de Groot 400 jaar geleden het Mare Liberum schreef) en de herdenking van 65 jaar vrede in Een bijzonder succesvolle tentoonstelling Oorlog en Bevrijding in 3D over de Tweede Wereldoorlog in Den Haag, met unieke 3d-kleurenfoto s van fotograaf Wim Berssenbrugge en de enige in Nederland overgebleven V2-raket, zette het Haags Historisch Museum landelijk op de kaart. Met de tentoonstelling G.K. van Hogendorp, orangist en staatsman (in samenwerking met Museum Rotterdam) is het Museum in 2011 gestart met de voorbereiding van de viering 200 jaar Koninkrijk in In 2012 zal het Museum een leskrant rond deze viering voor het onderwijs maken. evaluatie publieksbeleid In de Toekomstvisie is de ambitie vastgelegd om te stijgen naar bezoekers voor het Haags Historisch Museum in 2012, plus voor Museum de Gevangenpoort. In 2010 bezochten mensen het Haags Historisch Museum. Een stijging met 55% ten opzichte van Het streefcijfer van bezoekers voor beide musea gezamenlijk hopen wij reeds in 2011 te kunnen realiseren. In 2010 is een marketing- en communicatieplan voor het Museum opgesteld. In zijn marketing richt het Museum zich op alle mensen die wonen, studeren en/of werken in Den Haag, cultuureducatiegroepen, toeristen, bezoekers en expats. Als belangrijk structureel marketing-instrument geldt de website, die in 2010 geheel is vernieuwd (6). Ook is het Museum begonnen met een actief socialmedia beleid. Bovendien worden strategische allianties aangegaan voor specifieke doelgroepbenadering, bijvoorbeeld samenwerking met de RotterdamPas en Zoover voor resp. de metropoolinwoner Rotterdam Den Haag en de dagtoerisme markt. Om een brede doelgroep te bereiken heeft het Museum de afgelopen jaren ook een sterk accent gelegd op de ontwikkeling van aanbod buiten de deur, op locatie in de stad. Onderwerpen zijn o.a. Den Haag als stad van recht en vrede, de Tweede Wereldoorlog, Haagse paleizen en Haagse winkels. In 2011 is het Museum bovendien gestart met het organiseren van tentoonstellingen in het Atrium van het Haagse stadhuis: Ik ben geen held over Hans Georg Calmeijer en Mijn Surinaams Den Haag in samenwerking met het Sarnámihuis. Bijzonder succesvol is de deelname van het Museum aan de Haagse Museumnacht, vooral om de doelgroep onder de 30 jaar te bereiken. In 2010 en 2011 bezochten, in totaal, meer dan 5000 mensen het Museum tijdens de nacht. evaluatie collectiebeheer In 2009 is, tegelijk met de Toekomstvisie, een Collectieplan uitgebracht (7). Het Collectieplan is eind 2011 geactualiseerd. De schilderijencollectie is door restauratoren onderzocht en van de belangrijkste stukken uit de collectie is een rapport opgesteld over de fysieke staat waarin zij verkeren. Ander recent onderzoek betreft het uitzonderlijke topstuk Tong en Vinger van Johan en Cornelis de Witt, onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Het Museum neemt ook deel - 6 -

7 aan het onderzoek herkomst collectie inzake geroofd Joods kunstbezit, WOII; rapportage wordt voorjaar 2012 verwacht. Een aantal noodzakelijke restauraties aan schilderijen en objecten uit de collectie kon in de afgelopen jaren worden gerealiseerd (8). Het digitaliseren van de collectie is vanaf 2009 voortvarend opgepakt; via de website kan het publiek inmiddels tientallen stukken uit de collectie bekijken. Topstukken zijn minutieus vastgelegd volgens de Reprorek-methode, een manier om zeer precieze digitale opnames te maken van schilderijen zodat deze in groot detail bekeken kunnen worden. Het Museum heeft zich de afgelopen jaren sterker geprofileerd als potentiële ontvanger van schenkingen en met resultaat (9). Het Museum bevordert de collectiemobiliteit en voert een intensief bruikleenverkeer. In 2011 is gestart met een proef om schilderijen en objecten uit de collectie in bruikleen te geven aan Haagse bedrijven en instellingen die het Museum op een bijzondere manier ondersteunen. evaluatie gebouw, financiën en organisatie De sterke toename in aantal activiteiten en -zeer positief- de stijging in bezoekersaantallen, hebben consequenties voor het gebouw. Het aanbod voor het publiek is gevarieerd maar soms minder overzichtelijk. Door het succes en het groeiend aantal bezoekers gaat het gebouw knellen. Bij succesvolle activiteiten zoals openingen en de Museumnacht creëert dit problemen bij het verwerken van de publieksstroom. De klimaatinstallatie heeft beperkte capaciteit. Wegens ruimtegebrek wordt een deel van het monumentale museumgebouw noodgedwongen gebruikt als opslagruimte en werkplekken voor medewerkers. Een aantal problemen is de afgelopen jaren aangepakt met kleine ingrepen, maar dit is niet afdoende om de hiervoor geschetste problemen op te lossen. Nadat het Museum in de periode vóór 2009 in financieel opzicht een bijzonder moeilijke tijd doormaakte is inmiddels, mede dankzij steun van de Gemeente Den Haag, de situatie op orde gebracht. Het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort vormen samen thans een financieel gezonde organisatie met 45% eigen inkomsten (10). Het Haags Historisch Museum is succesvol in het werven van projectbijdragen van fondsen maar constateert wel dat dit moeilijker wordt omdat vanuit het culturele veld een steeds groter beroep op fondsen wordt gedaan. Gegeven de groei van de eigen activiteiten van het Museum, waardoor de behoefte aan externe financiering is gegroeid, begint dit te knellen. Financiële risico s bij uitvoering van projecten heeft het Museum kunnen bufferen dankzij garantstellingen van zijn Steunfonds. De betrokkenheid tussen stad en Museum is versterkt door de oprichting van het Sebastiaan Genootschap in 2009: het Genootschap bestaat uit een -groeiende- groep bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij het Museum en de beleidsdoelstellingen en activiteiten steunen. De kwaliteit van de organisatie is in 2009 actief aangepakt met een professionaliseringsproject, mogelijk gemaakt door financiële steun van twee fondsen. De strategische positie en het interne en externe functioneren van de organisatie zijn hierdoor versterkt (11). Dit kwaliteitstraject is inmiddels verankerd binnen de organisatie. Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol binnen het Haags Historisch Museum, ook op functies als Personeel en Organisatie en Archief. De inzet van vrijwilligers is positief en opmerkelijk, ook waar het gaat om vitale functies. Het kernteam van vaste medewerkers is lean and mean. Dat is goed en dat willen we zo houden, maar de organisatie is daardoor meer kwetsbaar dan organisaties met veel vet op de botten. Steunend op een geweldig team van medewerkers en vrijwilligers, en met hulp van een aantal fondsen en de Gemeente Den Haag is het de afgelopen jaren gelukt het Museum helder te profileren en de ambities uit het Beleidsplan en de Toekomstvisie te realiseren. Het Haags Historisch Museum heeft een positief toekomstperspectief

8 Beleidsplan Haags Historisch Museum PLANNEN EN ACTIVITEITEN

9 2. PLANNEN EN ACTIVITEITEN Het Haags Historisch Museum is een prachtig stadsmonument, de Sebastiaansdoelen, op een droomlocatie, direct aan de Hofvijver. En een collectie met een groot aantal topstukken. En een zeer enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers. Maar het Haags Historisch Museum is méér dan dat en wíl ook meer zijn. Het Haags Historisch Museum dat zijn onze bezoekers, dat zijn de leerlingen die deelnemen aan onze educatieve activiteiten, de leerkrachten die gebruik maken van ons lesmateriaal en dat zijn de bijna 1000 mensen die al meededen aan MijnDenHaag*. Het Haags Historisch Museum dat zijn onze samenwerkingspartners, onze vrienden, de leden van het Sebastiaan Genootschap, de winkels en bedrijven die ons steunen, de mensen die schenkingen geven voor onze collectie, de Gemeente Den Haag en de fondsen en sponsoren die ons werk mogelijk maken. Het Haags Historisch Museum dat zijn de bezoekers van onze website, de mensen die ons volgen via de media, via facebook en twitter, dat zijn de mensen die deelnemen aan onze stadswandelingen of die onze activiteiten op locatie bezoeken. En het Haags Historisch Museum is er voor alle Hagenaars en Hagenezen, van de 1 ste tot de ste, voor de nieuwkomers, de expats, de studenten, de mensen die werken in Den Haag en de dagjesmensen en toeristen die naar Den Haag komen. Het Haags Historisch Museum kortom is een gemeenschap die voortdurend de betrokkenheid bij Den Haag en de interesse voor en kennis over de geschiedenis en het erfgoed van onze stad versterkt (12) Deze gedachte zal een centraal uitgangspunt zijn voor ons beleid in de periode Het Museum verovert zich een plek in het hart van alle Hagenaars en in de haarvaten van de stad. In 2009 kozen wij voor een koerswijziging. Daarvan zal in 2013 geen sprake zijn. Maar we blijven wel ambitieus. Het is full steam ahead : we houden vast aan de beleidslijnen die we in 2009 in onze toekomstvisie hebben vastgelegd maar bouwen deze verder uit en laten ze nog meer vrucht dragen. Het Museum zal zijn maatschappelijke waarde optimaal gaan inzetten (13). Wij vertrouwen erop dat de Gemeente Den Haag de ambities zoals vastgelegd in onze Toekomstvisie en de verdere uitwerking daarvan in dit beleidsplan wil steunen en verzoeken de Gemeente daarom onze subsidie te handhaven op het niveau van De reden om niet 2011 maar 2012 als uitgangspunt te nemen is gelegen in het feit dat de Gemeente er destijds bewust voor heeft gekozen in de jaren de subsidie stapsgewijs op peil te brengen, om realisatie van onze Toekomstvisie mogelijk te maken. positionering Het Haags Historisch Museum is hét historische museum van Den Haag, dat zorg draagt voor het behoud en beheer van de historische collectie van de stad en de presentatie daarvan. Als algemeen museum, niet gericht op een deelonderwerp maar op de hele geschiedenis en het erfgoed van de stad, inclusief de bredere Collectie Den Haag, onderscheidt het Museum zich van collega-instellingen. Het Museum herkent zich volledig in het gewenste profiel van een stevig historisch museum zoals de Gemeente Den Haag dat schetst in het beleidskader Cultuur van iedereen. Het Museum opereert op stedelijk niveau maar organiseert ook activiteiten op locatie in de stad en in de wijken. Aangezien veel Haagse geschiedenis samenvalt met Vaderlandse geschiedenis raakt het Museum ook aan het nationale niveau. Binnen het culturele veld wil het Museum initiator zijn van samenwerking. Daarbij vervult het Museum een rol als kenniscentrum op het gebied van Haagse geschiedenis maar levert ook deskundigheid ten aanzien van collectiebeheer, organisatie van tentoonstellingen, cultuureducatie, publieksparticipatie, marketing en gebruik van social media. Wij doen dit als volgt: - het Museum is, sinds 2011, voortrekker van het Netwerk Erfgoed Haagse Migranten; - het Museum werkt structureel samen met het Museon. Met het Haags Gemeentearchief, Monumentenzorg en Archeologie, heeft het Museum een vast overleg. Deze samenwerking wordt in verder versterkt; - 9 -

10 - het Museum werkt structureel samen met ProDemos en opereert als museale partner van dit Huis voor Democratie en Rechtsstaat; - om het museale cluster rond de Hofvijver verder te versterken gaan het Haags Historisch Museum en Museum Bredius een plan maken om samen te werken op het gebied van collectiebeheer, publieksfunctie, bedrijfsvoering en marketing (14). - het Haags Historisch Museum heeft met Muzee Scheveningen afspraken gemaakt om met ingang van 2012 structureel te gaan samenwerken (zie bijlage). Bij samenwerking blijft het steeds de zorg en verantwoordelijkheid van het Museum om de spankracht en de financieel gezonde positie van de eigen organisatie te bewaken en daarover verantwoording af te leggen aan de Gemeente. Het Museum is partner in het Directie-overleg Haagse Musea en participant in de activiteiten van de Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea en de Stichting Haagse Museumnacht. Het Museum organiseert activiteiten met een groot aantal partners binnen de culturele sector, waarvan we er een paar noemen: Festival Classique, Koninklijke Schouwburg, Nationaal Archief, theatergroep Drang. Op het gebied van publieksparticipatie werkt het Museum samen met de Dienst Openbare Bibliotheek. Het Museum vertegenwoordigt de culturele sector in de Stichting Binnenstad Den Haag, participeert in het Ondernemersoverleg van het Plein en onderhoudt intensief contact met Den Haag Marketing en met Haagse ondernemers en winkeliers. Een goed verhaal over de geschiedenis van de stad is de basis onder succesvolle city-marketing (15). Met Museum de Gevangenpoort leveren wij een belangrijke historische bijdrage aan de uitstraling van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. In het Haags Historisch Museum doen wij dat in onze basisopstelling en, in de komende periode, met een tentoonstelling over 100 jaar Vredespaleis. Overleg met het Vredespaleis is hierover reeds gestart. Het Museum participeert in het Netwerk Nederlandse Stadsmusea. Om belangrijke thema s uit de geschiedenis van Den Haag te kunnen presenteren is samenwerking afgesproken met het Legermuseum en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en met het Tropenmuseum. Deze landelijke partners zijn bereid hun kennis in te zetten voor Den Haag. Het Museum legt landelijk ook contacten met musea en erfgoedinstellingen waar Haags erfgoed terecht is gekomen (16). Door samenwerking wil het Museum dit Haags erfgoed in de diaspora voor het publiek ontsluiten. ambities De plannen en prioriteiten van het Haags Historisch Museum voor de periode zijn: 1) tentoonstellingen Het Museum biedt een gevarieerd, boeiend en overzichtelijk programma van tentoonstellingen en activiteiten met de presentatie van highlights uit de Haagse geschiedenis als vast element op de beletage en wisseltentoonstellingen op de 1 e etage. De topetage biedt ruimte voor workshops, lezingen, de poppenhuiscollectie en regelmatig een tentoonstelling of presentatie. a) Opstelling met highlights uit de geschiedenis van Den Haag van prehistorie tot nu. Met topstukken uit eigen en andere collecties en met aandacht voor de gezichtsbepalende thema s van de stad (17). Het Museon en de afdeling Archeologie hebben reeds aangegeven dat zij bereid zijn mee te werken aan de invulling hiervan. Deze opstelling wordt uitgebreid met interactieve mogelijkheden voor het publiek. b) Met tijdelijke tentoonstellingen, publieksactiviteiten en educatie betrekt het Museum het publiek bij een aantal Grote Onderwerpen die de komende jaren op lokaal, nationaal en/of internationaal niveau spelen zoals: 200 jaar Koninkrijk (2013, samen met Muzee Scheveningen), 100 jaar Vredespaleis (2013, samen met Gevangenpoort en het Vredespaleis), Sportief Den Haag (2014, tijdens WK Hockey), 70 jaar vrede/herdenking WOII (2015, samen met het Museon) en de voorbereiding Den Haag Culturele Hoofdstad. Voor een belangrijk deel zijn dit keuzes die ook de

11 Gemeente Den Haag maakt in zijn visie op citymarketing en zijn evenementenbeleid (18). Andere onderwerpen voor een breed publiek zijn bijvoorbeeld de familie Huygens (in de Grote Kerk; het Museum is hierin partner) en de Haagse Hofcultuur ( The Ladies over de Winterkoningin Elizabeth Stuart, Amalia van Solms en Mary Stuart). Daarnaast organiseert het Museum jaarlijks tentoonstellingen en activiteiten over: - een lokaal Haags thema, bijv. Groen Den Haag, Haagse ontwerpers of Haagse ziekenzorg - geschiedenis en erfgoed van migranten, bijv. Indisch Den Haag - de relatie Den Haag-Scheveningen. Deze tentoonstellingen en activiteiten vinden plaats in het Museum of op locatie in de stad, bijvoorbeeld in het Atrium van het stadhuis. c) Afbeeldingen en informatie van tijdelijke tentoonstellingen blijven voor het publiek beschikbaar via de website, ook nadat de tentoonstelling is afgelopen, via tentoonstelling gemist. 2) cultuureducatie Het Haags Historisch Museum beschouwt cultuureducatie als een kerntaak en beschikt over een professioneel team dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en uitvoering hiervan. Het Museum wil een positie verwerven als dé sterke partner voor het onderwijs die alle Haagse BO- en VO-scholen in staat stelt invulling te geven aan hun cultuureducatie en hun leerlingen de geschiedenis van hun stad te leren kennen. Daarom investeren wij de komende jaren extra in relaties met het onderwijs (19). a) Het Museum breidt het aanbod digitale schoolplaten met bijbehorende films in de periode verder uit. De digitale schoolplaten zijn zo samengesteld dat ze goed gebruikt kunnen worden voor het onderwijzen van de nationale geschiedenis-canon. Het Museum streeft ernaar dat in 2016 zeker de helft van de Haagse scholen gebruik maakt van deze schoolplaten. b) Het Museum zorgt voor lesmateriaal waarmee leerkrachten hun leerlingen tijdig kunnen voorbereiden op belangrijke thema s zoals 200 jaar Koninkrijk of de strijd om het algemeen kiesrecht. Al het lesmateriaal wordt ontwikkeld met het oog op duurzaamheid: ook bruikbaar wanneer een tijdelijke tentoonstelling is afgelopen. c) Het Museum zorgt voor permanente educatie op zaal, door het hele museum heen, met behulp van interactieve middelen. d) Voor scholen die niet met hun leerlingen naar het Museum kunnen of willen komen -bijvoorbeeld vanwege problemen met vervoer- gaat het Museum lessen aanbieden van museumdocenten op school, met als uitgangspunt dat dit kostendekkend gebeurt. e) Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort onderzoeken de mogelijkheid om in Den Haag een museumjeugduniversiteit (20) in te voeren zoals in Leiden met veel succes is gebeurd. f) Het Museum continueert de samenwerking met ProDemos om VO-leerlingen uit het hele land te laten kennismaken met de geschiedenis van democratie en rechtsstaat. g) Voor MBO, HBO en Haagse Hogescholen biedt het Museum input voor introductieprogramma s (kennismaken met de geschiedenis van Den Haag) en voor studenten organiseert het Museum een training om stadsgids te worden in of buiten het Museum. 3) collectiebeheer Het Museum investeert in het behoud en de kwaliteit van de collectie. Uitgangspunt is dat we steeds het publiek informeren en betrekken bij alles wat met de collectie gebeurt. En bij activiteiten voor het publiek streeft het Museum voortdurend naar meerwaarde voor de collectie. Het Haags Historisch Museum is partner in het Haags preventienetwerk (21). a) Het onderzoek naar verschillende deelcollecties en het programma van grote restauratieprojecten worden voortgezet. Ons streven is erop gericht aan het eind van de beleidsperiode de restauratie

12 van de zes magistraatsportretten af te kunnen ronden. Hetzelfde geldt voor de restauratie van het grote poppenhuis van Jonkvrouw Lita de Ranitz uit Uitvoering van de restauraties wordt mogelijk gemaakt door actieve fonds- en sponsorwerving waarbij het Museum steun in de rug krijgt van het Sebastiaan Genootschap. Bij beide restauraties zal het Museum, met inzet van diverse communicatie-middelen, een breed publiek betrekken. Het Museum zal daarnaast, samen met o.a. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, met zijn portrettencollectie gaan participeren in een grootschalig landelijk onderzoek naar Haagse koppen. b) De inzet van het Museum om via schenkingen de collectie uit te breiden blijft ook in gehandhaafd. Incidenteel zal de collectie versterkt worden door aankopen. c) Het Museum zet zich in voor het uitbrengen, in druk én digitaal, van een serie publicaties over de collectie: de groen-gele reeks. De toegankelijkheid van de collectie via de website van het Museum wordt in verder uitgebreid. 4) publieksbeleid en maatschappelijk draagvlak Het Museum blijft zich richten op de doelgroepen die in het marketingplan zijn benoemd (zie blz. 7). Het Museum biedt een continue programma aan publieksactiviteiten, die op vaste momenten in het jaar herhaald worden en zoekt het publiek actief op door met activiteiten de stad in te trekken. Het Museum gaat systematisch herkomstonderzoek en periodiek tevredenheidonderzoek onder het publiek uitvoeren. De samenwerking met de RotterdamPas voor het benaderen van de doelgroep metropoolinwoner Rotterdam Den Haag zetten wij in voort, evenals de samenwerking met partners zoals Zoover voor de dagtoerisme-markt. a) Het Museum streeft naar een groei van het publieksbereik met 30%: van in 2012 naar in 2016 (voor Haags Historisch Museum + Museum de Gevangenpoort: ). Wat betreft onze activiteiten op locatie verwachten wij, per jaar: bezoekers voor de tentoonstelling 200 jaar Koninkrijk bij ProDemos bezoekers voor de Prinsjesdag-presentatie in het souterrain van de Ridderzaal bezoekers bij andere activiteiten, zoals tentoonstellingen in het Atrium. Deze aantallen zijn gebaseerd op onderzoek en schattingen van de betreffende locaties. b) Het Museum zet het succesvolle participatieprogramma MijnDenHaag* voort en trekt met een mobiele versie van MijnDenHaag* de stad in. Deze mobiele presentatie + opnamestudio, waar mensen zich kunnen laten fotograferen met hun Topstuk, reist langs festivals en bibliotheken en is te vinden op een schoolplein, bij een verzorgingshuis of bij het stadsdeelkantoor. c) Via website en sociale media informeert het Museum het publiek en betrekt het publiek bij de collectie, bij restauraties en bij het ontwikkelen van plannen voor nieuwe tentoonstellingen en hedendaags erfgoed van bijvoorbeeld migranten ( crowdsourcing ). d) Voor een breed algemeen publiek organiseert het Museum jaarlijks evenementen zoals de Museumnacht. Voor specifieke doelgroepen biedt het Museum activiteiten die zijn toegespitst op hun behoeften. Het Museum ontwikkelt daarnaast een speciaal programma Weet waar je werkt voor medewerkers van bijvoorbeeld de gemeente, ministeries, bedrijven en internationale organisaties die in Den Haag zijn gevestigd en Weet waar je studeert i.s.m. de hogescholen. Het Museum draagt met dit alles bij aan de quality of life die de Gemeente Den Haag beschouwt als speerpunt voor de Haagse economie (22). 5) ontsluiting Collectie Den Haag Het Museum ontsluit, met partners, de Collectie Den Haag zowel digitaal, in het Museum als in situ: a) Het Museum wil -samen met partners Museon, Gemeentemuseum, Haags Gemeentearchief, Monumentenzorg en Archeologie- alle inzet bundelen, gericht op het behouden van het cultureel

13 erfgoed van de stad en het onderzoek naar en ontsluiting van de Collectie Den Haag. Hierover worden structurele afspraken gemaakt. b) Digitale ontsluiting door de Groeikaart van Den Haag interactief te maken en op internet te zetten, eventueel in combinatie met Google Maps. Samen met het Haags Gemeentearchief, Monumentenzorg, de Archeologische Dienst en de Gemeente Den Haag wordt de digitale groeikaart gekoppeld aan de verschillende collecties en de informatie van de partners. c) Ontsluiting in het Museum door de projectie van de Groeikaart en via beeldschermen die toegang geven tot de interactieve groeikaart. d) Ontsluiting in situ door afspraken te maken met diverse partijen zodat historische gebouwen en locaties in de stad -zoals het gebouw van de Raad van State en de bunkers van de AtlantikWalltoegankelijk worden voor het publiek onder leiding van een gids. e) Het publiek leert de inhoudelijke verhaallijnen van de stadsgeschiedenis kennen door wandel- en fietsroutes die het Museum aanbiedt, met of zonder gids, maar ook via de iphone, achter de pc of met de tablet op schoot. De stad in, maar ook de stad uit (23). 6) versterking Hofvijvergebied en Binnenhof Het Museum versterkt, met partners, de aantrekkingskracht van het gebied Hofvijver/Binnenhof: a) Het Museum gaat, met ProDemos, invulling geven aan de publieksfunctie van het souterrain onder de Ridderzaal. Met de multi-mediale Prinsjesdag-presentatie garandeert het Museum dat het voor alle bezoekers aan het Binnenhof voortaan elke dag van het jaar Prinsjesdag is. Ook gaat het Museum intensief samenwerken met Museum Bredius. b) Het Museum biedt een Hofvijverticket dat toegang geeft tot het eigen Museum, Museum de Gevangenpoort, Museum Bredius, Galerij Prins Willem V, ProDemos en het souterrain onder de Ridderzaal. Ondernemers van het Plein e.o. worden uitgenodigd hierin te participeren met aanbiedingen/arrangementen. Een koppeling met bezoek aan de Ridderzaal wordt onderzocht. cultureel ondernemerschap, haalbaarheid en financiën Het Museum wil zijn ambities voor realiseren binnen de huidige subsidie en door verhoging van eigen inkomsten en bijdragen uit private middelen. Een gemeenschap die betrokken is bij het Museum en partners om mee samen te werken zijn daarom noodzakelijk om cultureel ondernemerschap nog sterker in de praktijk te kunnen brengen. Het Museum is gewend met minimale middelen een maximaal resultaat te behalen: besparen op de kosten zit in onze genen. Met partners zal het Museum blijven zoeken naar mogelijkheden van kostenreductie, bijvoorbeeld energieafname. Samen sterk staan met partners vereist wel dat ook die partners kunnen voortbestaan. Als andere organisaties wegens bezuinigingen de deuren moeten sluiten kan het Haags Historisch Museum niet zondermeer taken en activiteiten overnemen; omdat onze organisatie lean and mean is zou een dergelijk scenario tot problemen leiden. De realisatie van onze ambities stemmen wij af op het succes dat wij hebben op het gebied van cultureel ondernemerschap: uitvoering van onze kerntaken zoals collectiebeheer en educatie mag daarbij geen gevaar lopen. De haalbaarheid van onze plannen heeft onze voortdurende zorg en aandacht en samen met de Gemeente zullen wij steeds kijken naar realistische doelstellingen. Om onze ambities financieel te kunnen realiseren zetten wij de volgende stappen: a) Het Museum verhoogt de publieksinkomsten door een hoger aantal bezoekers en door de toegangsprijs voor volwassenen met 50% te verhogen van 5,00 naar 7,50. Voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar gaat het Museum voortaan 2,50 toegang vragen; tegelijkertijd wordt een gezinskaartje als marketinginstrument ingezet. Het Museum verhoogt tevens, marktconform, de prijzen voor zaalverhuur en voor rondleidingen

14 b) Het Museum gaat met touroperators en Haagse bedrijven arrangementen aanbieden (24). c) De plannen voor aanpassingen en duurzaam maken van het gebouw wil het Museum realiseren door een public-private-partnership. Het onderzoeken van de mogelijkheden is in 2011 gestart. d) Het Museum benadert sponsors voor grote restauratieprojecten en gaat onderzoeken of bedrijven/instellingen geïnteresseerd zijn om ruimtes of doelgroepen van het Museum te adopteren. Wij doen dit met hulp van het Sebastiaan Genootschap. e) Het Museum doet een beroep op de BankGiroLoterij om bijvoorbeeld de plannen op het gebied van restauraties en de aanpassingen aan het gebouw mogelijk te maken. f) Het Museum voert samen met de Vrienden-stichting acties gericht op crowdfunding en particuliere schenkingen uit (25). g) Het Museum blijft zich maximaal inzetten om voor tijdelijke tentoonstellingen, educatie en participatieprojecten fondsbijdragen te verwerven. kwaliteit en duurzaamheid gebouw en organisatie Om een logisch samenhangende presentatie van de Haagse geschiedenis mogelijk te maken en grotere publieksaantallen te kunnen ontvangen is een aantal aanpassingen van de Sebastiaansdoelen, het huis van het Haags Historisch Museum, noodzakelijk. Met name het entreegebied, de routing door het gebouw, de klimaatinstallatie, de lift en de ruimte voor ontvangst van groepen dienen verbeterd te worden. Het Museum heeft een plan ontwikkeld voor het duurzaam optimaliseren van de gebruiksmogelijkheden van het monumentale gebouw. Voor deze verbouwing zijn wij in gesprek met diverse partners teneinde dit in de vorm van een public-privatepartnership te realiseren. Tijdens de verbouwing wil het Museum openblijven. De kwaliteitszorg binnen de organisatie, die in de periode na 2008 is gestart, wordt ook in de periode gecontinueerd. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het zo efficiënt mogelijk voldoen aan de diverse verantwoordingsverplichtingen die het Museum heeft. Het Haags Historisch Museum blijft ook in een organisatie die kan bestaan dankzij de geweldige inzet van medewerkers én vrijwilligers. Het Museum zal daarnaast actief op zoek gaan naar versterking door het bieden van stageplaatsen en door aan pas-afgestudeerden en herintreders een arbeidservaringstraject te bieden in het project Hofvijver, kweekvijver voor talent. en tot slot In 2016 beschikt Den Haag over een stevig historisch museum, geworteld in een brede gemeenschap. Een gemeenschap die zich betrokken voelt bij en zich wil inzetten voor de geschiedenis en het erfgoed van de stad. Het is deze gemeenschap die in 2018 de historische kant van Den Haag, stad zonder muren zal laten zien. Met tentoonstellingen en activiteiten die aantonen dat Den Haag een ruime ervaring heeft als inspiratiebron voor Europa en de wereld: - Den Haag en zijn grote denkers, uitvinders en dichters: Hugo de Groot, Spinoza, Constantijn en Christiaan Huygens, Janus Secundus; - Den Haag als culturele hoofdstad door de eeuwen heen, met hofcultuur, muziek, theater en feesten; - Den Haag als zetel van de Staten-Generaal met (inter)nationale hoogtepunten, zoals het Plakkaat van Verlatinghe: inspiratiebron voor de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring; - Den Haag als stad van recht en vrede, van de Gevangenpoort tot het Joegoslavië Tribunaal en de nieuwste internationale organisaties die zich vestigen in de stad. En met alle bewoners -van de 1 ste tot de ste - laten we in 2018 dankzij het programma MijnDenHaag* zien waarom Den Haag ons Topstuk is

15 Beleidsplan Haags Historisch Museum

16 BIJLAGEN Noten (1) Het Haags Historisch Museum vertaalde zijn beleid in een aantal speerpunten: - een reeks tentoonstellingen over de geschiedenis van Den Haag organiseren en groeien naar bezoekers per jaar - actief deelnemen in de Haagse gemeenschap; met activiteiten de stad intrekken - sterk inzetten op educatie en op kwalitatief hoogwaardige publieksactiviteiten - samenwerking met het Huis van de Democratie i.o. en andere partners - een masterplan om de collectie te versterken en de zichtbaarheid ervan te vergroten - de kwaliteit van de museumfuncties en van de bedrijfsvoering verhogen. (2) Het verleden van Den Haag leeft voort in de geschiedschrijving, in bodemvondsten, bewaard gebleven objecten, schilderijen, prenten en beelden, in archieven, in de structuur van straten, gebouwen en plekken, in namen en uitdrukkingen, foto s, films, digitale bestanden. En natuurlijk in herinneringen van bewoners, objecten die zij thuis hebben en hun verhalen. Dit alles tezamen noemen wij de Collectie Den Haag. De historische collectie van de Gemeente, die wordt beheerd door het Haags Historisch Museum, is hier een belangrijk onderdeel van. (3) Hoe zijn de diverse facetten van de stad aan bod gekomen in de tentoonstellingen van het Haags Historisch Museum? Een paar voorbeelden: - de nationale betekenis van de stad, Den Haag als hofstad, in de tentoonstelling Kijk daar gaat de Koning en Den Haag als stad van landspolitiek in G.K. van Hogendorp, orangist en staatsman - de internationale betekenis van Den Haag in de tentoonstelling Het vredesjaar 1609 en de daaraan verbonden activiteiten in het kader van het Mare Liberum jaar - de lokale geschiedenis en cultuur in de tentoonstellingen MijnDenHaag*Werkt en MijnDenHaag*Winkelt. (4) Stadswandelingen: bijvoorbeeld de Van Goyen-wandeling en de Paleizen-wandeling. Bezoek historische locaties: bijvoorbeeld het Oude Raadshuis op de Groenmarkt. Digitale ontsluiting: bijvoorbeeld De stad geschonden, verhaallijnen door 4 Haagse wijken die het publiek in staat stellen om wandelend met een iphone of thuis achter de computer- kennis te maken met de oorlogsgeschiedenis en de sporen die daarvan nog te zien zijn. (5) In 2007 heeft de commissie Van Oostrom op verzoek van het ministerie van OCW een culturele en historische canon gepresenteerd die in de eerste plaats bedoeld is voor het onderwijs. De canon van Nederland telt 50 vensters: belangrijke personen, creaties en gebeurtenissen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven. Op is deze canon officieel opgenomen in de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. (6) De mogelijkheden om via deze nieuwe site het publiek te informeren en digitaal toegang te geven tot de collectie zijn daarbij aanmerkelijk verbeterd ten opzichte van de voorgaande periode. Zie: (7) In het Collectieplan is de collectie beschreven en, met hulp van externe deskundigen, de cultuurhistorische waarde ervan bepaald. Tevens zijn uitgangspunten geformuleerd voor de collectievorming, het behoud en beheer en de ontsluiting en digitalisering van de collectie. (8) In 2011 bijvoorbeeld de restauratie met particuliere steun- van het topstuk: De vaandeldrager van het Oranje Vendel (van der Maes, 1617). Ook is gestart met het belangrijke en zeer omvangrijke restauratieproject van de zes magistraatsportretten: Geef Den Haag zijn burgemeesters terug!

17 (9) In 2009 kon het Museum de schenking Vis in ontvangst nemen (10 schilderijen van grote meesters uit de 17 e t/m 19 e eeuw) en in 2010 de schenking Berssenbrugge (stereo-kleurendia s van Den Haag tijdens oorlog en bevrijding), naast diverse andere schenkingen. De collectie van de stad Den Haag wint hierdoor aan kwaliteit. (10) Volgens de normen van het Handboek Instellingen van het Ministerie van OCW. De eigen inkomsten van het Haags Historisch Museum bedroegen in % ten opzichte van de structurele subsidie; het Museum rekent op een verdere stijging naar 28% in Het eigen vermogen van het Haags Historisch Museum is gestegen van 7.500,= op naar ,= op (11) De organisatiestructuur, de administratieve organisatie, het functieboek, het vrijwilligersstatuut en het systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn alle op orde gebracht. Voor betaalde medewerkers en vrijwilligers zijn trainingen en coaching georganiseerd en het Museum leert van anderen door regelmatig te benchmarken. Het Museum participeert bovendien in Museana, het online benchmarkprogramma van de Museumvereniging. (12) Veel partners en een actief betrokken gemeenschap zijn onmisbaar om onze ambities te realiseren en een toekomstbestendig museum te garanderen. Als stadsmuseum heeft het Haags Historisch Museum namelijk een beduidend kleinere organisatie en aanmerkelijk lagere subsidie dan de stedelijke musea in de andere grote steden: museum subsidie subsidie per inwoner **) Amsterdam Museum *) 9,8 miljoen 12,77 Museum Rotterdam *) 5,5 miljoen 9,08 Haags Historisch Museum 1,8 miljoen 3,68 *) Subsidie volgens Kunstenplannen exclusief tussentijdse bezuinigingen. **) op basis inwonersaantallen per (13) De maatschappelijke waarden van musea zijn: de collectiewaarde, de verbindende waarde, de educatieve waarde, de belevingswaarde en de economische waarde. (uit Meer dan waard; de maatschappelijke betekenis van musea. Amsterdam 2011) (14) Het behoud van Museum Bredius, een bijzonder waardevolle -maar nog te weinig bekendeparel aan de Hofvijver staat hierbij voorop. (NB zie het onderzoeksrapport dat hiervoor is opgesteld in opdracht van de Gemeente Den Haag.) (15) Met de versterking van het Hofvijverkwartier, het aanbieden van diverse stadswandelingen (o.a. langs Haagse winkels) en de ontwikkeling van arrangementen wil het Museum in de periode nog sterker bijdragen aan de aantrekkingskracht en economische ontwikkeling van de stad. Onze ambitie op dit punt sluit aan bij het rapport van LAGroup over de relatie cultuur- en citymarketing in Den Haag. LAGroup constateert dat de oude binnenstad en de musea beslissende factoren zijn voor toeristen en dagjesmensen om Den Haag te bezoeken. (16) Zoals de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, het Rijksmuseum, Spoorwegmuseum (Koninklijke wachtkamer), Drents Museum (meubilair tearoom Krul) en Nederlands Openluchtmuseum (interieur hoeden- en pettenwinkel Bik). (17) Gezichtsbepalende thema s van de stad zijn in onze visie bijvoorbeeld: - de groei van de stad en de migratie: Den Haag als stad van aankomst - Den Haag als stad van democratie en rechtsstaat, van macht en protest, en als Hofstad - Den Haag zonder muren, de stad van wereldberoemde, vrije denkers, dichters, kunstenaars en Haagse helden in de wetenschap, sport, bedrijvigheid, enz. - Den Haag de stad van verschillende wijken, van zand en veen, van winkels en bedrijven, van Hagenaar en Hagenees - Den Haag in de oorlog en Den Haag als internationale stad van vrede en recht

18 (18) Zie de nota Evenementen in Den Haag, mei 2011, en Citymarketingvisie Den Haag , augustus (19) Het Museum luistert naar de behoefte van de scholen en reageert daarop met een kwalitatief hoogstaand, duurzaam en divers aanbod van lesmateriaal voor leerkrachten en leerlingen, museumbezoek en museumlessen, digitaal materiaal en buitenactiviteiten zoals een emotietrip of stadswandelingen. Het Museum biedt leerlingen directe ervaringen die, als een sleutel, de betekenis van de geschiedenis voor hen ontsluiten. Met onze digitale schoolplaten stellen we de docent in staat op het whiteboard cq de computer in het klaslokaal de Haagse Geschiedenis tot leven wekken. Het Museum kan hiermee prima aansluiten bij het advies van de Werkgroep Cultuureducatie, ingesteld door de wethouders Cultuur en Onderwijs van Den Haag, om de mogelijkheden van een Haagse Cultuurcanon te onderzoeken. ( Cultuureducatie in het Haagse onderwijs, ) (20) De museumjeugduniversiteit: college s door wetenschappers en experts voor leerlingen die -in hun vrije tijd- méér willen leren dan op school mogelijk is. (21) Het 1 e netwerk in ons land waarin erfgoedinstellingen, brandweer en politie samenwerken aan preventie en als vangnet om bij calamiteiten gebruik te maken van elkaars kennis en faciliteiten. (22) Zie De kracht van kwaliteit. Economische Visie Den Haag, mei Activiteiten voor speciale doelgroepen zijn bijvoorbeeld rondleidingen in het Engels en short tours door het Museum (voor toeristen en expats), lezingen (voor kunst- en geschiedenis-liefhebbers) en Dit is Den Haag; welkom in uw nieuwe omgeving (voor migranten). Bij tentoonstellingen rond een bepaald thema, zoals Groen Den Haag, benadert het Museum gericht geïnteresseerde organisaties en publieksgroepen. Het Museum besteedt structureel aandacht aan het erfgoed van migranten: in het Museum en op locatie in de stad. Het aanbod Weet waar je werkt zal bestaan uit informatie over de geschiedenis en het erfgoed van Den Haag, aangepast aan de specifieke doelgroepen: van wijkagenten tot beleidsmakers. Een vergelijkbaar programma Weet waar je woont wordt aangeboden aan woningbouwverenigingen, bewonersorganisaties en migrantenverenigingen. (23) Bijvoorbeeld op zoek naar historische buitenplaatsen of naar het veranderende landschap langs de levensader van de Gouden Eeuw: de oude scheeps- en trekvaartroute tussen Den Haag en Rotterdam. (24) Samen met bijvoorbeeld hotels en restaurants. Combinaties van bezoek aan het Museum met bezoek Binnenhof (Prinsjesdag-presentatie!), bezoek Gevangenpoort, stadswandeling, rondvaart, bezoek Muzee Scheveningen, Panorama Mesdag en/of ander museum behoren tot de mogelijkheden. (25) Bijvoorbeeld om steun te verwerven voor de restauratie van het grote poppenhuis van Lita de Ranitz, een publiekslieveling

19 BIJLAGEN Samenwerking Haags Historisch Museum en Muzee Scheveningen In de periode gaan de Stichting Haags Historisch Museum en de Stichting Muzee Scheveningen een structurele samenwerking aan. Beide musea zetten zich in om: - de eigen collecties en het erfgoed van Den Haag en Scheveningen voor de toekomst te behouden en, door onderzoek, de kennis erover te vergroten - het erfgoed en de geschiedenis van Den Haag en Scheveningen voor een breed publiek te ontsluiten via tentoonstellingen, educatie, publicaties, publieksactiviteiten en digitale mogelijkheden. Uitgangspunten voor deze samenwerking: - de eigen geschiedenis van Scheveningen verdient aparte aandacht en dat kan het beste gebeuren op die plek waar het de meeste betekenis heeft, in Scheveningen zelf - de geschiedenis van de relatie tussen Den Haag en Scheveningen verdient eveneens aandacht en door samenwerking tussen beide musea kan dit op een kwalitatief hoogwaardige manier vorm krijgen - het Haags Historisch Museum is, binnen de mogelijkheden die het daartoe heeft, bereid om Muzee Scheveningen maximaal te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn functie en vice versa. Inhoud van de samenwerking Beide musea zullen op de hieronder genoemde punten gaan samenwerken. Daarbij geldt dat een deel van deze activiteiten kan worden uitgevoerd mits er dekking is voor de extra kosten. De musea zullen hiervoor gezamenlijk fondsen en sponsors benaderen en projectsubsidies aanvragen. 1) samenwerking collectiebeheer en -behoud - de musea zullen optimaal de mogelijkheden benutten om gezamenlijk aanwinsten te verwerven door schenkingen en/of aankopen - het Haags Historisch Museum zal Muzee Scheveningen ondersteuning geven bij het opstellen en uitvoeren van een collectieplan voor het cultuurhistorische deel van zijn collectie, door inzet van expertise en netwerken - Muzee Scheveningen zal voor de registratie van zijn cultuurhistorische collectie gebruik maken van het registratiesysteem van het Haags Historisch Museum - het Haags Historisch Museum zal depotruimte beschikbaar stellen voor de topstukken uit de collectie van Muzee Scheveningen - het Haags Historisch Museum ondersteunt Muzee Scheveningen bij het digitaal ontsluiten van topstukken uit de collectie voor het publiek 2) samenwerking tentoonstellingen - voor de semi-permanente tentoonstellingen zullen beide musea stukken uit de collectie uitwisselen in langdurig bruikleen, uitgaande van de museale eisen voor behoud en beheer - beide musea organiseren een grote publiekstentoonstelling De toppen van Scheveningen met Scheveningse topstukken uit hun beider collecties, aangevuld met bruiklenen van elders. Nagegaan wordt of ook Panorama Mesdag hierin wil participeren. (2014?) - jaarlijks organiseren beide musea in onderlinge samenwerking een tentoonstelling en/of publieksactiviteit over een bepaald onderwerp dat raakvlakken heeft met de relatie tussen Den Haag en Scheveningen. Mogelijke onderwerpen zijn: * de schilder Isaac Israels (2012) * de landing van Willem I in Scheveningen in 1813 en zijn aankomst in Den Haag (2013)

20 * de schilder H.W. Mesdag (2015) * 70 jaar bevrijding (2015) * 350 jaar Scheveningse Weg: contacten Den Haag-Scheveningen (2016) * het interbellum en Scheveningen als hotspot voor het mondaine uitgaansleven 3) samenwerking educatie - bij de onder 2 genoemde tentoonstellingen ontwikkelen beide musea gezamenlijk educatief aanbod en voeren dit samen uit - beide musea participeren in het Cultuurmenu voor het Haags onderwijs - in zijn serie digitale schoolplaten voor het Haagse onderwijs maakt het Haags Historisch Museum met Muzee Scheveningen een schoolplaat over de Scheveningse geschiedenis - samen met andere Haagse musea onderzoeken Muzee Scheveningen en Haags Historisch Museum kansen om de organisatie van het educatieve aanbod te integreren en een pool van educatief medewerkers te vormen 4) samenwerking evenementen/publieksactiviteiten en publieksparticipatie - succesvolle samenwerking zoals de Museumnacht wordt voortgezet en beide musea zoeken mogelijkheden voor samenwerking bij nieuwe evenementen - het Haags Historisch Museum maakt als variant op zijn participatieprogramma MijnDenHaag* een versie MijnScheveningen*; Muzee Scheveningen zorgt, samen met zijn netwerkpartners, voor werving deelnemers. Presentatie van de resultaten in beide musea. - beide musea zullen bij tentoonstellingen, bijvoorbeeld over het uitgaansleven in Scheveningen en contacten Scheveningen-Den Haag, ervaringen van bewoners verzamelen via het programma Digitales, samen met de bibliotheek in Scheveningen 5) samenwerking marketing/pr - de musea verzorgen samen de marketing en pr van de hierboven genoemde activiteiten - de musea introduceren gezamenlijke arrangementen voor het publiek, met hotels, restaurants, touroperators en andere partijen 6) overige samenwerking - de musea dragen zorg voor uitwisseling en doorverwijzing naar elkaar ten aanzien van zaalverhuur, podiumactiviteiten - de musea onderzoeken mogelijkheden van kostenreductie door onderlinge samenwerking en in samenwerking met andere partijen. Vorm samenwerking De samenwerking vindt vooral plaats op de werkvloer door direct contact tussen medewerkers/ vrijwilligers. De directies van beide musea bespreken 3x per jaar de voortgang. Jaarlijks wordt de samenwerking geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Halverwege 2015 doen de directies een voorstel naar hun Raad van Toezicht c.q. Bestuur over de vorm waarin de samenwerking moet worden voortgezet

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Overzicht van activiteiten

Overzicht van activiteiten 2007 Voorjaarslezingen: Recht en Politiek Najaarslezingen: Den Haag Legal Capital 6 november Oprichting Business Club Haags Historisch Museum 2008 Voorjaarslezingen: Gevangenissen Najaarslezingen: Spraakmakende

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie Portefeuillehouder Steller Collegevergadering mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Ontstaansgeschiedenis

1. Inleiding. 1.1 Ontstaansgeschiedenis 1 Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021 Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021 1. Inleiding Het Tongerlohuys vormt sinds 15 oktober 2016 samen met schouwburg De Kring en CultuurCompaan

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 1 Beste docent, Kom met je klas naar het Joods Cultureel Kwartier. Maak kennis met het joodse leven, de geschiedenis en de traditie in het Joods Historisch

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Effectmeting. De geschiedenis van de stad

Effectmeting. De geschiedenis van de stad Effectmeting De geschiedenis van de stad Effectmeting Erfgoedbeleid en het verhaal over de geschiedenis van de stad 1 Korte omschrijving van het advies Rotterdam heeft veel erfgoed: museale collecties,

Nadere informatie

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Het Zeeuws Museum verbindt nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. De collectie en de Zeeuwse cultuur bieden op verschillende niveaus aanknopingspunten aan huidige

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Democratie verdient een feest

Democratie verdient een feest Democratie verdient een feest Prinsjesfestival viert het feest van de democratie. Met een boordevol programma omlijst dit meerdaagse festival Prinsjesdag. De activiteiten van dit feest werpen licht op

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 Onderwerp Uitvoering motie 249, Nationaal Historisch

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Officiële Opening Studio Alijn - Gent Mijnheer de burgemeester, meneer de schepen, Dames en heren,

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

urn in 11 mini in ii Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex

urn in 11 mini in ii Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex 113.09916 urn in 11 mini in ii Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Nr Pws.af voor archiut Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex De gemeente Noordenveld,

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven;

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven; RIS160605_26-JAN-2009 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2008.4238 RIS 160605 ATLANTIKWALLMUSEUM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - er in de Haagse samenleving veel belangstelling

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

historischcentrumoverijssel

historischcentrumoverijssel Met de klas... Educatief aanbod voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs Eikenstraat 20 8021 WX Zwolle T 038 426 63 00 twitter: @HCOverijssel educatie@.nl volg ons! Met de klas... Educatie bij het

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Vroeger en nu in hoofdstuk 2.2, ontsluiting collectie en gebouw en in hoofdstuk 2.3, educatie en participatie

Vroeger en nu in hoofdstuk 2.2, ontsluiting collectie en gebouw en in hoofdstuk 2.3, educatie en participatie 1 Strafrecht, moord, spionage, rechtsstaat, naming and shaming, omkoping en corruptie, groepsexecuties, politieke gevangenen, martelen, ontsnappingen, revolutie, doodstraf, klassenjustitie, homovervolging,

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 Inhoudsopgave 1 Doel van de vereniging 1.1. Doelomschrijving Vereniging... 3 1.2. Doelgroepen... 3 1.3. Missie...

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 013 Cultuurnota 1997 2000 Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) is een kunsthistorisch kenniscentrum dat de collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Presentatie Evaluatie Mei 2017

Presentatie Evaluatie Mei 2017 Presentatie Evaluatie 2013-2014 Mei 2017 Sven Lütticken Universitair docent kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam Bart de Baere directeur van het Museum van Hedendaagse kunst Antwerpen Anastasia

Nadere informatie

Beleidsopties Musea en Erfgoed Antwerpen Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie. Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit.

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Stichting Vestingstad Heusden neemt u mee op reis door 7 Eeuwen Heusden

Stichting Vestingstad Heusden neemt u mee op reis door 7 Eeuwen Heusden 1 Stichting Vestingstad Heusden neemt u mee op reis door 7 Eeuwen Heusden Kennismaking 3 Doel 3 Hoe bereiken we dat 3 Wat is daar voor nodig 3 7 eeuwen Heusden 3 Het thema 4 Realiseren 4 Financiering 4

Nadere informatie

De Aankomst: Molukkers naar Nederland

De Aankomst: Molukkers naar Nederland www.prismaproject.nl Fris je geheugen op 1 De Aankomst: Molukkers naar Nederland Op 19 maart 2004 werd de website De Aankomst: Molukkers naar Nederland gelanceerd. Dit was een gezamenlijk product van het

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend Cultuureducatiebeleid in Purmerend Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden

Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden Inleiding De gemeente Amsterdam heeft aangegeven de verworvenheden van haar inzet voor het jaar 2013, de viering van 150-jaar afschaffing van de slavernij door Nederland

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 INTERNATIONAAL BALLONMUSEUM BARNEVELD JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 1. Verslag van het bestuur Bericht van de voorzitter In 1938 werd in Barneveld het eerste museum geopend. Tot stand gekomen uit een

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

Trendbreuk in rijksuitgaven

Trendbreuk in rijksuitgaven 94 Boekman 95 Sociaal-liberaal cultuurbeleid Dossier cijfers Trendbreuk in rijksuitgaven kunst en cultuur Bastiaan Vinkenburg Dit artikel gaat over geld dat het rijk besteedt aan kunst en cultuur. Is dat

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 [Geef de naam van het bedrijf op] 2 Inhoud Meerjarenbeleidsplan 2015 2018... 3 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. CULTUREEL ERFGOED... 3 3. ORGANISATIE... 4 4. BELEID 2015 2018...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Staatssecretaris van Defensie Postadres: MPC 58B Postbus 20701 2500 ES Den Haag Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie