[ Bedrijfsplan Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst Omroep PIM ]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[ Bedrijfsplan Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst Omroep PIM ]"

Transcriptie

1 Pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Algemeen Gebruikte afkortingen Rechtsvorm Achtergrond en doelstelling Historie Huidige situatie Het concept / Doelstellingen Externe omgeving Belangrijkste partijen Publiek (inwoners van het verzorgingsgebied) Verenigingen en instellingen Lokale overheid; gemeente Waterland Adverteerders, sponsors en andere financiers Overige partijen OLON Landelijke Overheid, Commissariaat voor de Media Buma/Stemra en Sena Reclame en Marketing Marketingbeleid Verzorgingsgebied Marketing adverteerders en sponsors Reclame en adverteerders Sponsoring: Hoofd-, Premium- Subsponsors en Donateurs De marketing P's Financiën Inleiding Begroting Pagina 2

3 5.3 Meerjarenbegroting Programma's Productie programma's Productie commercials / sponsorvermelding Personeel en organisatie Bestuur Hoofdredacteur Programma manager TV manager Web manager Hoofd Techniek Werkgroep Reclame en sponsoring Overige medewerkers Programma Beleidsbepalend Orgaan (PbO) Locatie Communicatieplan Conclusies Bijlage 1. Overlegstructuur Omroep PIM Bijlage 2. Functies Omroep PIM Bijlage 3. Tarievenlijst Omroep PIM Pagina 3

4 VOORWOORD De stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM) is in 2012 van start gegaan als lokale omroep (mediadienst) voor de Gemeente Waterland. De stichting PIM is licentiehouder van Omroep PIM en is statutair opgericht op 6 september 2012 ten kantore van Notaris Jos Hofstee te Monnickendam, die dit overigens geheel belangeloos heeft gedaan. Dit businessplan zal de basisinzichten moeten opleveren. Er zal, zoveel als mogelijk is, worden getracht in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen omtrent de levensvatbaarheid van de lokale omroep. Voor het optimaal ontwikkelen van de lokale omroep zijn investeringen nodig dat een deel van het 'vermogen' door externe financiers zal moeten worden bijeengebracht. Het businessplan zal een zo duidelijk mogelijk beeld trachten te scheppen van wat een lokale omroep zoal betekent voor de gemeente, en in het bijzonder voor de inwoners en de ondernemers in de gemeente Waterland. Het businessplan is een verwachte prognose voor het boekjaar 2013, met aansluitend een meerjarenbegroting prognose t/m Bestuur Stichting PIM Pagina 4

5 1. ALGEMEEN 1.1 GEBRUIKTE AFKORTINGEN In dit businessplan van de Stichting PIM worden enkele afkortingen meerdere malen gebruikt. De belangrijkste zullen we hieronder kort toelichten. Stichting PIM OLON CvdM DGTV SRC PBO : Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst : Organisatie van lokale omroepen in Nederland : Commissariaat voor de Media : Doelgroep TV : Stichting Reclamecode Commissie : Programmabeleid Bepalend Orgaan De OLON is als adviserend en ondersteunend orgaan voor lokale omroepen een belangrijke informatiebron. De OLON vertegenwoordigt de belangen van alle aangesloten omroepen en bemiddelt bij problemen. Er zijn op dit moment ongeveer 300 lokale omroepen in Nederland aangesloten bij de OLON. Verderop in het plan zullen ook de andere genoemde instanties aan de orde komen en zal worden toegelicht in welke zin de genoemde instanties relevant zijn. Voorts zal Stichting PIM verder veelal als Omroep PIM worden genoemd. 1.2 RECHTSVORM Stichting PIM is opgericht op 6 september De huidige rechtsvorm, de stichting, is gekozen omdat Stichting PIM een ideëel doel, zonder winstoogmerk, heeft en niet de intentie heeft om als commerciële instelling actief te zijn. Er is dan ook statutair vastgelegd dat alle inkomsten aangewend dienen te worden voor het uitvoeren van haar publieke taak (Omroep PIM). Wel wordt er uiteraard naar gestreefd om binnen korte tijd kostendekkend te kunnen opereren. Omroep PIM is een dienstverlenende instantie die tracht zo goed mogelijk invulling te geven aan de publieke taak die zij heeft zoals ondermeer het uitdragen van lokaal nieuws en informatie met betrekking tot de Gemeente Waterland. Omroep PIM zal weliswaar gebruik gaan maken van de financiële mogelijkheden die sponsoring of reclame bieden maar daarmee geen commerciële doeleinden nastreven. Pagina 5

6 2. ACHTERGROND EN DOELSTELLING 2.1 HISTORIE Een eigen lokale omroep draagt sterk bij aan de eigen identiteit van een gemeenschap. De huidige Mediawet biedt de mogelijkheid om slechts één lokale omroep uitzendingen voor radio en/of televisie te laten verzorgen voor de gemeenschap. Voor de oprichting van Omroep PIM was er al een andere omroep actief in Waterland; Omroep Waterland. Daarvoor was er jarenlang geen lokale omroep na het faillissement van Waterland FM. De huidige omroep in de gemeente, Omroep Waterland, is echter een commerciële omroep, en heeft als zodanig een winstoogmerk. Een van de pioniers betreffende lokale omroep in de gemeente Waterland was Pim Mensen. Hij is ooit begonnen als radiopiraat, en was daarna een van de initiatiefnemers voor Stichting Omroep Monnickendam (SOM), en het latere Waterland FM. Hij was ook actief als een van de drie mensen die leiding gaven aan de VOF die de basis is voor Omroep Waterland. Zijn enthousiasme voor lokale televisie heeft uiteindelijk een groep mensen bij elkaar gebracht die met veel passie en inzet lokale televisie in Waterland vorm aan het geven waren. Pim werd in 2010 getroffen door de ziekte ALS. Hij heeft hierdoor uiteindelijk zijn werkzaamheden voor Omroep Waterland moeten beëindigen en is hij aansluitend ook als vennoot uit de V.O.F. Omroep Waterland gestapt. Verschil van inzicht over de toekomst van lokale televisie bij Omroep Waterland zorgde ervoor dat er een breuk kwam tussen de groep vrijwilligers die, onder het enthousiasme van Pim Mensen, de lokale televisie verzorgden, en de twee overgebleven vennoten van Omroep Waterland. Na maanden van stilte zijn een aantal vrijwilligers toch weer bij elkaar gekomen en hebben na een goede en gedegen inventarisatie besloten en een poging te wagen voor het opzetten van een nieuwe Publieke lokale omroep (oftewel Mediadienst) voor de gemeente Waterland. De eerste stap was het oprichten van een capabel bestuur om aan het initiatief vorm te geven. Deze kon binnen korte tijd worden samengesteld. De bestuursleden zijn allen nauw betrokken bij de gemeenschap van Waterland, en hebben alle vele jaren ervaring met lokale radio en televisie. Tevens hebben zij allen een zeer diverse maatschappelijke achtergrond waardoor het bestuur meerdere stromingen vertegenwoordigt. Daarnaast kan het bestuur, door haar netwerk, rekenen op de steun van enkele adviseurs die stuk voor stuk ruime tijd ervaring hebben in de (lokale) media. Naast het stichtingsbestuur is er ook een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) gevormd. Deze PBO is een, door het CvdM, verplicht gesteld orgaan. 2.2 HUIDIGE SITUATIE Op 22 november 2012 heeft de gemeenteraad het positieve advies van het College van B&W opgevolgd, de PBO goedgekeurd en Omroep PIM aangewezen als Publieke Mediadienst voor de gemeente Waterland. Hierna is het afwikkelen en het verstrekken van de licentie Publieke Mediadienst door het CvdM nog slechts een formaliteit. Vanaf de oprichtingsdatum is Omroep PIM operationeel via haar website Na het afgeven van de Licentie door het CvdM, volgt het aanvragen van een eigen frequentie op het kabelnetwerk van Ziggo, zodat Omroep PIM ook haar programmering op TV kan inzetten en te ontvangen is in alle huishoudens binnen de gemeente die aangesloten zijn op het kabelnetwerk van Ziggo. Pagina 6

7 Voor het jaar 2012 bevindt Omroep PIM zich dus nog in de experimentele voorbereidende opstartfase. Streven is om begin 2013 volledig operationeel te zijn. Daarna zal Omroep PIM 24 uur per dag, 7 dagen per week te volgen zijn, met een kabelkrant, eigen (TV) en nieuws producties, een actieve website, en via alle sociale media (Facebook, Twitter, YouTube). De programmering van Omroep PIM voldoet aan de eci-norm en vult de uren met programmering conform de verschillende beleidsterreinen (zoals sport, kerkelijk, kunst & cultuur, politiek, jongeren etc). 2.3 HET CONCEPT / DOELSTELLINGEN Tijdens de oriënterende fase voorafgaande aan de opstart, is er gezocht naar een uitzendplatform en formule die aansloot bij de gedachtegang van de initiatiefnemers. Via Arjan Kroon, docent Media Technologie en afgestudeerd op Cross Media met in het bijzonder als hoofd onderwerp lokale omroepen, kwamen de initiatiefnemers terecht bij Doelgroep TV (DGTV) dat in samenwerking met de OLON in een vergevorderd ontwikkelstadium verkeerde van een revolutionair platvorm dat de komende jaren de toekomst van alle lokale omroepen zal veranderen en waarborgen. Omdat Omroep PIM nog niet officieel als omroep actief was, vormde PIM een uitstekende test kandidaat om een pilot mee op te zetten. Het door de OLON en DGTV ontwikkelde platvorm, onderscheid zich op de volgende punten: 1. Het heeft afscheid genomen van de traditionele (en technische) eigenschappen van de lokale omroep, met zelfstandig en onafhankelijk opererende mediatakken (Radio, Kabelkrant en TV). 2. Er is een nieuw concept bedacht dat opgezet en gevisualiseerd wordt in clusters het nieuwe denken richt zich op nieuws, sport, kunst & cultuur, maatschappij en welzijn. 3. Deze clusters worden centraal gevoed vanuit een nieuw (multi) mediaplatvorm, dat gebruik maakt van de nieuwste technologische mogelijkheden, en alle eigentijdse mediakanalen combineert tot één geheel (TV, Kabelkrant, Radio, Internet, Sociale media, computers, tablets en smartphones). 4. Dit platvorm wordt gehost vanuit één centraal serverpark met de naam MediaHub en heeft de doelstelling hierop alle, circa 300 lokale Publieke omroepen verenigd in de OLON, aan te sluiten en centraal te voeden en te hosten. 5. Stelregel is dat alle aangesloten partijen volgens hetzelfde format gaan werken en onderling content aan elkaar beschikbaar stellen, teneinde te komen tot een optimale samenwerking. Waardoor het ook mogelijk is om gedeelde belangen (o.a. landelijke adverteerders) optimaal te behartigen. Binnen de kaders van dit unieke platvorm stelt Omroep PIM zich hoofdzakelijk ten doel een mediadienst te vervullen en te verzorgen dat gericht is op bevrediging van de in de gemeente Waterland levende maatschappelijke en culturele behoeften en stelt zich ten doel van algemeen nut te zijn voor de inwoners. Uiteraard is er ook plaats voor andersoortige programma's die een minder informatief karakter hebben en meer amusementswaarde bevatten. Echter ook hierbij blijf de nadruk liggen op datgene wat een lokale mediadienst uniek maakt; lokale berichtgeving en maatschappelijke betrokkenheid. Omroep PIM zal dan ook primair een informatieve functie hebben voor de lokale gemeenschap. De unieke eigenschappen die televisie en internet hebben, met name de snelheid van berichtgeving en het grote bereik, maken het dat de Omroep PIM een toegevoegde waarde levert aan de bestaande lokale media en de (Waterlandse) gemeenschap als geheel. Bij Omroep PIM staat de kwaliteit van de programma's voorop. Mogelijk zal Omroep PIM in de toekomst ook (ondersteunenede) radio-uitzendingen gaan verzorgen, naar gelang de financiële positie en het aantal vrijwilligers dit toelaat. Pagina 7

8 Omroep PIM kiest er bewust voor om voorzichtig te groeien. Kwaliteit voor kwantiteit om op deze manier ook op langere termijn genoemde bestaansgronden te waarborgen. Omroep PIM streeft er naar een duidelijke en logische programmering op te stellen (zie bijlage) waardoor het bereik in de Waterlandsegemeenschap de komende jaren gestaag zal groeien. Het stichtingsbestuur heeft de taak het Innovatieve karakter van de organisatie te waarborgen en meegaan in (toekomstige) nieuwe technologieën en media die een wisselwerking zullen creëren tussen tv, internet en sociale media enerzijds en de inwoners van het verzorgingsgebied anderzijds. Bovenstaande kan worden vertaald in de volgende concrete doelstellingen: 1. Testfase multimedia platvorm OLON/DoelgroepTV voor Omroep PIM (augustus 2012) 2. Aanvraag licentie CvdM, oprichting Stichting PIM. 3. Opzetten en operationeel maken van de website (september 2012). 4. Presentatie PIM aan het college van B&W, gemeenteraad en fracties en publieke bekendmaking van het initiatief PIM (oktober 2012). 5. Afwikkeling licentie aanvraag bij het CvdM en operationeel maken van een eigen frequentie op het kabelnetwerk van Ziggo (grootste kabelpartij in het verzorgingsgebied). 6. Vanaf medio maart 2013 starten met het uitzenden van nieuwsbulletins met lokaal nieuws. 7. Naamsbekendheid Omroep PIM genereren binnen het verzorgingsgebied (doelstelling 70% naamsbekendheid binnen 18 maanden na start van het TV kanaal). 8. Met ingang van het boekjaar % kostendekkend operationeel zijn. Pagina 8

9 3. EXTERNE OMGEVING 3.1 BELANGRIJKSTE PARTIJEN In de micro-omgeving van Omroep PIM spelen de volgende partijen een rol: Publiek (inwoners van het verzorgingsgebied) Verenigingen en instellingen Lokale overheid; gemeente Waterland Adverteerders, sponsors en andere donateurs Overige partijen PUBLIEK (INWONERS VAN HET VERZORGINGSGEBIED) De sociaal-maatschappelijke bestaansgrond voor Omroep PIM zal worden gewaarborgd door de programmering zoveel mogelijk te richten op alle inwoners van Waterland. Het programmabeleid wat zal worden gevoerd is derhalve in overeenstemming met de Mediawet. Uiteraard zal er ook zodanig worden gewaakt om de programmering zodanig consistent te houden dat het voor een breed publiek, uit alle kernen, toegankelijk is en dat programma's goed op elkaar aansluiten VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN Afgevaardigden van diverse verenigingen en instellingen nemen momenteel zitting in de PBO en of de programmaraad. Hierdoor hebben zij een adviserende stem in de programmering en de programma's van Omroep PIM. Het streven is om met zoveel mogelijk Waterlandse verenigingen en instelling nauwe contacten te onderhouden, teneinde hun nieuws en berichtgeving te kunnen verspreiden en/of te belichting. De Hoofdredactie en de Programmaraad zullen er voor waken dat de programma's - dus ook van verenigingen en instellingen - inhoudelijk conform de doelstelling van Omroep PIM en de Mediawet zijn LOKALE OVERHEID; GEMEENTE WATERLAND Ook de gemeentelijke (lokale) overheid speelt een belangrijke rol voor een lokale omroep. Een lokale mediadienst kan voor de gemeente een belangrijk medium vormen om gemeentenieuws, dat iedere inwoner aangaat, naar buiten te brengen. Met uitzendingen omtrent lokale politiek (denk daarbij o.a. aan het uitzenden van raadsvergaderingen en/of zendtijd voor lokale politieke partijen) kan tevens de band tussen burger en politiek worden versterkt door de aanwezigheid van Omroep PIM. Hiermee wordt mede de sociaalmaatschappelijke bestaansgrond van Omroep PIM gevormd en gewaarborgd. Andersom kan de gemeente de lokale omroep steunen in de vorm van bemiddeling en subsidie. Van de gemeente zal begin 2013 een subsidiebedrag ontvangen moeten worden in het kader van de zorgplicht zoals vastgelegd door de VNG en het CvdM. Naast de reguliere en gebruikelijke berichtgeving die een lokale mediadienst hoort te verzorgen vanuit haar publieke taak, heeft de Gemeente de mogelijkheid extra zend- of productie tijd te in te kopen. Teneinde belangrijke specifieke of afwijkende gemeentelijke (thema) informatie door te kunnen geven dan live via het netwerk van Omroep PIM te laten uitzenden. Pagina 9

10 Ook is het mogelijk dat de afdeling voorlichting van de gemeente direct toegang krijgt tot het "Platvorm van Omroep PIM om daar rechtstreeks Gemeentelijke informatie te publiceren. Bovendien kan Omroep PIM bij eventuele rampen of calamiteiten, een essentiële rol vervullen, door dat het platvorm in staat is zeer snel en op relatief eenvoudige wijze een significant aantal inwoners van de Gemeente tegelijkertijd te bereiken via alle mediakanalen en z.g. social alerts ADVERTEERDERS, SPONSORS EN ANDERE FINANCIERS Adverteerders en sponsors zijn voor de financiering van de operationele activiteiten van Omroep PIM één van de belangrijkste factoren. Zij gaan de basis vormen voor de financieel-economische bestaansgrond op lange termijn. Het is daarom nodig om rekening te houden met deze groepen belanghebbenden en zoveel mogelijk in te spelen op hun wensen. Een goede benadering, middels een gerichte marketingstrategie en tactiek, is daarom onontbeerlijk. 3.2 OVERIGE PARTIJEN Hieronder zullen partijen die ietwat minder prominent een rol (gaan) spelen voor de lokale omroep, maar zeker wel van belang zijn, worden genoemd en besproken: OLON Commissariaat voor de Media Buma/Stemra en Sena OLON Reeds beschreven in paragraaf LANDELIJKE OVERHEID, COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA De landelijke overheid speelt als wetgevende partij een belangrijke rol voor de publieke lokale omroep aangezien in de Mediawet rechten en plichten staan voor de lokale omroep. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de invloed van de landelijke- en de gemeentelijke(lokale) overheid. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is een instantie die in opdracht van de landelijke overheid opereert. De landelijke overheid wordt gerekend tot de macro-omgeving met het CvdM als regelgevende en controlerende instantie. Het CvdM is een zelfstandig bestuursorgaan. De belangrijkste taak van het CvdM met betrekking tot de lokale omroep, behalve het toewijzen van zendtijd, is toezicht houden op de naleving van het programmavoorschrift. Het programmavoorschrift dat iedere lokale omroep moet hanteren verplicht de lokale omroep ertoe dat minimaal de helft van de zendtijd tussen 7.00 uur en uur moet bestaan uit informatieve, culturele en educatieve programmaonderdelen. Bij eventuele overschrijding van deze regels heeft het Commissariaat het recht geldboetes op te leggen of de zendvergunning in te trekken. Pagina 10

11 3.2.3 BUMA/STEMRA EN SENA Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Buma regelt het zogenaamde "uitvoeringsrecht". Dit is het recht verschuldigd voor het in openbaar ten gehore brengen van muziek. Onder openbaar wordt in dit verband verstaan: "buiten de huiselijke kring". Stemra houdt zich namens dezelfde rechthebbenden bezig met de exploitatie van het "mechanisch reproductierecht". Dit is het recht verschuldigd voor het vastleggen van muziekwerken op beeld- en geluidsdragers zoals cd's, muziekcassettes en commercials. Aan Buma/Stemra zal elk jaar een bedrag moeten worden betaald afhankelijk van het aantal uitzenduren en het aantal inwoners van de gemeente. De Sena is de organisatie die de naburige rechten coördineert. De OLON onderhandelt met de Sena over de hoogte van de afdracht die lokale omroepen moeten afdragen aan de Sena. Pagina 11

12 4. RECLAME EN MARKETING Publieke lokale mediadiensten mogen reclame (commercials) uitzenden. Ideële organisaties, zoals Omroep PIM, zijn erop gericht om programma's zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van een zo groot mogelijk publiek. Maar ook richting potentiële adverteerders en sponsors zal een actief marketingbeleid worden uitgevoerd omdat zij het grootste deel van de inkomsten op langere termijn zullen genereren. Omroep PIM levert daarom feitelijk twee diensten: 1. Programma's voor de inwoners van de gemeente. 2. Reclame- en sponsormogelijkheden voor ondernemers. Deze twee diensten zijn uiteraard niet los van elkaar te zien aangezien een groot publiekbereik gepaard gaat met meer belangstelling van adverteerders en sponsors. De marketingstrategie behorend bij deze twee diensten beschrijven wij als volgt: 1. Voor inwoners van de Waterlandse gemeente: Omroep PIM onderscheidt zich van andere vormen van media door het leveren van hoge kwaliteit van programma's (zowel inhoudelijk als technisch) en de hoge snelheid van berichtgeving in vergelijking met andere mediavormen door o.a. de integratie van TV, internet, sociale media binnen één platvorm. 2. Voor potentiële adverteerders: Omroep PIM creëert nieuwe mogelijkheden op het gebied van reclame en sponsoring. Lokale kabelkrant, lokale televisie, internet en sociale Media. Reclame-inkomsten uiteraard belangrijk voor de operationele fase en continuïteit op langere termijn. Omroep PIM zal sponsoring vooral in de beginfase nodig hebben voor grote investeringen. Denk hierbij aan de Opstartkosten voor het Media platvorm en internet, aansluitkosten voor Ziggo, uitzendcomputers, televisiecamera's, mobiele studio apparatuur voor uitzenden op locatie e.d. 4.1 MARKETINGBELEID VERZORGINGSGEBIED In eerste instantie is Omroep PIM er voor alle inwoners van de gemeente en zal er aan zoveel mogelijk stromingen aandacht worden besteed. In de praktijk zullen echter de stromingen die het sterkst vertegenwoordigd zijn ook de meeste aandacht krijgen in de programma's van Omroep PIM. Dit mede om de programmering zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor (potentiële) adverteerders. Vanzelfsprekend kan hier niet de ideële doelstelling uit het oog worden verloren en zal iedere stroming de nodige aandacht krijgen, conform de Mediawet. Het PBO kan kritiek uitoefenen op de representativiteit van de programmering. Dat wil zeggen dat het PBO kan aangeven waar de programmering of de programma's zouden moeten worden aangepast om meer tegemoet te komen aan de wensen van het publiek. Een ander middel om een zo goed mogelijke afstemming te bewerkstelligen tussen de organisatie en het publiek is het uitvoeren van een z.g. kijk- & luisteronderzoek. Dit zal in principe in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook via de OLON vele onderzoeken en relevante branchegegevens beschikbaar. Door een zo aantrekkelijk mogelijk programmering voor de inwoners van het verzorgingsgebied neer te zetten, met veel promotieactiviteiten hoopt Omroep PIM zoveel mogelijk jaarlijkse (particuliere) donateurs binnen te halen. Pagina 12

13 4.2 MARKETING ADVERTEERDERS EN SPONSORS Potentiële adverteerders en sponsors zullen voornamelijk door middel van diverse mailings en persoonlijk contact worden benaderd om te adverteren. De goede persoonlijke contacten in onze gemeente zullen er mede voor zorgen dat ook mond-tot-mond reclame zal leiden tot diverse opdrachten. Voor de acquisitie zal een aparte werkgroep Reclame en Sponsoring worden opgericht binnen Omroep PIM. Deze werkgroep zal tot doel hebben een actief marketingbeleid op te zetten voor potentiële adverteerders en sponsors. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen sponsoring en reclame. De Mediawet hanteert een aantal criteria dat duidelijk het verschil duidelijk aantoont. Hieronder zullen de te onderscheiden groepen worden besproken en zullen de verschillen aan het licht komen RECLAME EN ADVERTEERDERS Wettelijk is op een etmaal van 24 (vierentwintig) uur gemiddeld maximaal 15% zendtijd (= 3 uur en 36 minuten) voor commercials toegestaan. Dit betekent gemiddeld 9 (negen) minuten per uitzenduur. Op "prime-time" mag er maximaal 12 (twaalf) minuten van de zendtijd (per uur) worden besteed aan reclameuitingen. Per jaar mag echter een maximum van 6,5 % van de totale zendtijd aan reclame zijn besteed. Omroep PIM gaat in de beginfase uit van maximaal 6 (zes) minuten reclame per uur op het dagdeel tussen 07:00 en 18:00 uur en 8 (acht) minuten tijdens Prime-Time tussen 19:00 en 23:00 uur. Iedere lokale omroep wordt vrij gelaten in de voorwaarden die men hanteert voor advertenties. Tijdens het introductie jaar (2013) zal Omroep PIM zich flexibel presenteren voor adverteerders of sponsoren die zendtijd willen inkopen. Daarbij worden ondernemers de kans geboden zich via Omroep PIM te presenteren tegen een sterk gereduceerd tarief. Na het introductie jaar, is het streven de band tussen adverteerder of sponsor zoveel mogelijk te bestendigen door de uitzendfrequentie van het advertentiebeleid in contractuele vorm vast te leggen. Dit zal zich voor de adverteerder of sponsor vertalen door het aanbieden van hogere kortingspercentages bij een langere contractuele verbintenis. Ook zal er zoveel mogelijk maatwerk worden geleverd bij deze dienst van Omroep PIM zodat zoveel mogelijk op de wensen van elke individuele adverteerder kan worden ingespeeld. De stichting heeft statutair vastgelegd dat alle inkomsten aangewend dienen te worden voor het vervullen van haar publieke taak. Dus naast de overheadkosten zal het resterende gedeelte van de inkomsten worden aangewend voor het produceren van uitzendingen enerzijds en voor het investeren in technologie en apparatuur anderzijds. De commercials voor adverteerders zullen, zoveel als mogelijk, in eigen beheer geproduceerd worden. Hiervoor zijn nog geen opbrengsten meegerekend in de begroting aangezien de onzekerheden rond deze - minimale - inkomsten nog te groot zijn. Inmiddels hebben al een aantal ondernemers uit de gemeente al te kennen gegeven dat ze zeer geïnteresseerd zijn om een commercial te laten produceren en uitzenden door Omroep PIM. Pagina 13

14 4.2.2 SPONSORING: HOOFD-, PREMIUM- SUBSPONSORS EN DONATEURS Sponsoring is een enigszins andere manier om de activiteiten van Omroep PIM te financieren. Maar sponsoring heeft een aantal beperkingen in vergelijking met commercials: Het doel van sponsoring is niet in de eerste plaats het bieden van alternatieve reclame aan het bedrijfsleven. Eventuele reclame-effecten mogen niet voorop staan bij de afspraken tussen de sponsor en de lokale omroep. De meest bekende manier van sponsoring bij omroepen is het in financiële of andere zin bijdragen aan de productie van een programma waarbij aan het begin en het eind van een programmaonderdeel een sponsornaam wordt vermeld. Daarnaast zijn er nog andere faciliteiten die Omroep PIM sponsors biedt waardoor sponsoring aantrekkelijker wordt gemaakt. Zowel een overheidsbedrijf als particuliere onderneming kunnen sponsors zijn. Sponsoren zijn er vaak ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van een programmaonderdeel, teneinde de uitzending daarvan als programmaonderdeel te bevorderen of mogelijk te maken. In het gesponsorde programmaonderdeel mogen geen producten of diensten van een sponsor worden vermeld. Ook mag de sponsorvermelding geen wervende teksten of slogans bevatten en mogen adressen, telefoon-, en faxnummer of adres niet worden genoemd. Omroep PIM zal zich richten op de volgende vier vormen van sponsoring: Hoofdsponsor Premiumsponsor Subsponsors Donateurs Hoofdsponsor In de eerste plaats zoekt de lokale omroep naar één hoofdsponsor voor een periode van 4 jaar. Hierbij wordt gezocht naar een grote partij of onderneming, waarbij men moet denken aan een bank of instelling die het algemeen publiekelijk belang voor de gemeente Waterland een warm hart toe draagt. Los gezien van de tegenprestatie die de hoofdsponsor krijgt binnen de programmering van PIM dient de hoofdsponsor zich vooral bewust te zijn van de belangrijke maatschappelijke rol die PIM op termijn zal gaan spelen binnen de Waterlandsegemeenschap. Dit zal op termijn de saamhorigheid bevorderen en het verbinden/verbroederen van alle woonkernen van de Gemeente tot gevolg hebben. Men ziet immers op dagelijks niveau wat er zich binnen de kernen afspeelt. Als tegenprestatie zal de hoofdsponsor op allerlei manieren worden vermeld door Omroep PIM. Hierbij moet gedacht worden aan: Naamsvermelding of logo in de huisstijl (briefpapier, etc) van PIM zowel bij de Stichting als bij Omroep PIM o.v.v. hoofdsponsor PIM. Prominente naamsvermelding of logo in de hoofdbanner op de website van Omroep PIM (www.omroep-pim.nl) naast Het kloppend hart van Waterland. Naamsvermelding in alle sociale media profielen. Naamsvermelding in alle persberichten van PIM aan derden. Logovermelding in alle advertenties van PIM in lokale media o.v.v. hoofdsponsor PIM. De klok (of vervangend item) wordt u aangeboden door hoofdsponsor dagelijks 2x tijdens primetime op wisselende uren. Naamsvermelding in aftiteling van alle eigen PIM producties en live uitzendingen Dit programma kwam mede tot stand door Hoofdsponsor. Naamsvermelding op het productiebord aanwezig bij een locatie opname. Vermelding op promotie-kleding van de medewerkers van PIM (shirts, caps, bodywarmers etc). Compleet advertentie pakket 30seconden 7 dagen per week met tenminste 6x spots per dag waarvan minimaal 2x op prime-time (tussen 07:00 en 23:00uur). Pagina 14

15 Alhoewel het schitterend zou zijn als er direct bij de start een hoofdsponsor zou zijn gevonden en dat de start ook een stuk gemakkelijker zal maken, (omdat er dan vanaf het begin gestart zou kunnen worden met de juiste apparatuur), is een hoofdsponsor verder niet in de begroting of financiële verantwoording opgenomen. Het voortbestaan van PIM is ook niet afhankelijk van het feit of er wel of geen hoofdsponsor gevonden kan worden. Het enige verschil is dat bij het aantrekken van een hoofdsponsor de gewenste apparatuur (o.a. een mobile studio voor het verrichten van live uitzendingen op locatie) direct aangeschaft kan worden. Dient er zich geen hoofdsponsor aan, dan zal de gewenste apparatuur geleidelijk aan over de jaren bij elkaar gespaard dienen te worden. Hiervoor is in de begroting een reserveringspost opgenomen. Premiumsponsor Het premium sponsor pakket is het belangrijkste sponsorpakket na de hoofdsponsor. Binnen de programmering van omroep PIM is er ruimte voor maximaal twee Premiumsponsors. Het premium sponsorpakket bevat de volgende tegenprestatie: Prominente top positie in het sponsorblok op de website (www.omroep-pim) Naamsvermelding op het productiebord aanwezig bij een locatie opname. De klok (of vervangend item) wordt u aangeboden door premiumsponsor dagelijks 2x tijdens primetime op wisselende uren. Dit programma is/wordt u aangeboden door Premiumsponsor tenminste 3x per week. Vermelding onder hoofdsponsor bij evenementen en tijdens locatie-uitzendingen. Compleet advertentie pakket 30seconden 7 dagen per week met tenminste 6x spots per dag waarvan minimaal 2x op prime-time (tussen 07:00 en 23:00uur). Subsponsors Er zal worden getracht minimaal 3 (drie) en maximaal 5 (vijf) zogenaamde subsponsors te krijgen. Deze zullen elk jaarlijks, over de volgende faciliteiten kunnen beschikken: Logovermelding op de website van omroep PIM. Naamsvermelding op het productiebord aanwezig bij een locatie opname. Vermelding onder permiumsponsor bij evenementen en tijdens locatie-uitzendingen. Compleet advertentie pakket 30seconden 7 dagen per week met tenminste 6x spots per dag waarvan minimaal 2x op prime-time (tussen 07:00 en 23:00uur). Donateurs Particulieren en of instanties, die jaarlijks voor tenminste 25 euro donateur van PIM worden, worden met naam vermeld op een speciale Vrienden van PIM pagina op de Website Deze vermeldingscertificaten zijn voornamelijk bedoeld als steunbetuiging voor Omroep PIM (Vrienden van PIM). Bovengenoemde concepten voor sponsoring kunnen enigszins worden aangepast per sponsorovereenkomst. Uit bovenstaande blijkt dat sponsoring ook op de langere termijn een inkomstenbron zal blijven voor Omroep PIM. De schattingen die weergegeven worden in de begroting zijn, ook wat de sponsorinkomsten betreft, aan de voorzichtige kant. Pagina 15

16 4.3 DE MARKETING P'S Samenvattend kan de marketingstrategie naar adverteerders en sponsors uitmonden in de volgende marketingtactiek verwoord in de 5 marketing p's : Product: De dienst die Omroep PIM levert aan de inwoners van haar verzorgingsgebied in de vorm van haar programmering via de diverse mediakanalen zal zoveel mogelijk worden afgestemd op de wensen van het publiek, en organisaties die belang hebben bij het medium PIM. De diensten in de vorm van uitzenden van commercials voor adverteerders en naamsvermelding voor sponsors zal op maat moeten worden geleverd en er zal zoveel mogelijk service geboden moeten worden. Omroep PIM zal financieel gezien voor een (groot) gedeelte afhankelijk worden van deze bijdragen wat betekend dat de kwaliteit van beide diensten uiteraard zeer hoog moet zijn. Slechte prestaties van de ene dienst heeft direct negatieve gevolgen voor de andere. De kwaliteit van de programma's hangt namelijk af van de kwaliteit van medewerkers en apparatuur. Prijs: Omroep PIM zal de tarieven voor commercials en sponsoring in eerste instantie vooral baseren op tarieven die gangbaar zijn bij gelijksoortige lokale omroepen. De tarieven staan vermeld in de bijlage. In vergelijking met andere reclame-mogelijkheden voor ondernemers zijn de tarieven van PIM relatief laag en dus aantrekkelijk. Particuliere inwoners van het verzorgingsgebied worden, zoals vermeld - low profile - benaderd om donateur te worden van Omroep PIM. Promotie: Omroep PIM zal zich moeten promoten als advertentiemedium richting het bedrijfsleven. Hiervoor zin inmiddels alle contacten gelegd. Daarnaast zal de werkgroep Reclame en Sponsoring persoonlijk contacten leggen met ondernemers omtrent de mogelijkheden van adverteren dan wel sponsoring bij Omroep PIM. De meest voor de hand liggende promotie bij een lokale omroep richting inwoners is uiteraard via het eigen televisiekanaal. Daarnaast zal Omroep PIM een actief marketing en promotie beleid gaan opzetten om de frequentie van het uitzendkanaal en haar website bekend te maken bij de inwoners van de gemeente. Dit zal ondermeer gebeuren door het plaatsen van advertenties en het uitdelen van flyers en stickers. Promotie naar inwoners zal ook geschieden door prominente aanwezigheid van Omroep PIM bij lokale evenementen in die zich daar goed voor lenen zoals bijvoorbeeld: Sinterklaasintocht, Koninginnedag, vrijwilligersevents en vele andere gebeurtenissen waar Omroep PIM verslag van zal kunnen doen en tevens zichzelf promoot. Bij elk van deze gelegenheden zal worden geprobeerd nieuwe donateurs te werven. En zullen daarbij ook flyers en stickers worden uitgedeeld. Goede promotie naar het brede Waterlandsepubliek heeft indirect ook positieve effecten op de bereidwilligheid van ondernemers om te adverteren via Omroep PIM. Plaats: Omroep PIM vindt in het begin vast enige hinder van concurrentie aangezien er al een lokale (commerciële) omroep in de gemeente actief is (Omroep Waterland). Op termijn zal er naar worden gestreefd een eigen studio locatie te bemachtigen. Dit is voor de opstartfase niet van essentieel belang. De nog te vinden studiolocatie zal t.z.t. gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk moeten zijn voor alle inwoners, zodat Omroep PIM zich ook letterlijk fysiek midden in de gemeenschap bevind. Pagina 16

17 Personeel: Duidelijk is dat de vrijwilligers van Omroep PIM uiteraard een cruciale rol binnen de organisatie vervullen. Nieuwe medewerkers zullen middels een zorgvuldige procedure vooral worden geselecteerd op enthousiasme, aanwezige capaciteiten en ervaring. Enthousiasme en motivatie zijn bij vrijwilligers de belangrijkste drijfveer en voor een vrijwilligersorganisatie als Omroep PIM van evident belang. De kwaliteit van Omroep PIM valt of staat met de capaciteiten en de inzet van de medewerkers. Omroep PIM beschikt over een groep mensen die allen zeer enthousiast en met veel inzet willen proberen de lokale omroep nog meer van de grond te krijgen. Zodoende kunnen zij bewijzen dat een lokale publieke omroep voor de gemeente een zeer nuttige informatieve functie kan vervullen. Pagina 17

18 5. FINANCIËN 5.1 INLEIDING In dit gedeelte van het businessplan zullen alle 'ins en outs' omtrent de financiën nader worden toegelicht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van statistische gegevens verstrekt door de al eerder genoemde OLON, de belastingdienst en bijdragen van andere lokale omroepen. Het is natuurlijk zeer moeilijk om in deze beginnende fase financiële prognoses te doen maar met behulp van genoemde bronnen vindt u in paragraaf 5.3 een meerjarenplan met toelichting en zullen de belangrijkste financieringsbronnen apart worden besproken. 5.2 BEGROTING 2013 Aangezien voor Omroep PIM nog een aantal zaken nog in opstartfase zitten is het nog niet mogelijk in exactheden een begroting te presenteren, derhalve is er voor een aantal posten een schatting opgenomen. Explotatie overzicht Inkomsten Uitgaven Zorgplicht Gemeente waterland (6972* 1.36) 9,482 Premiumsponsor 3,500 Sponsoren 3,000 Donateurs 1,250 Reclameinkomsten (52x 15,=) 7,800 Totaal Exploitatie inkomsten 25,032 Toelichting Exploitatie inkomsten: Bij de subsidie/zorgplicht Gemeente Waterland is uitgegaan van het minimale vastgestelde bedrag uit ,30 per huishouden in de gemeente (door indexatie thans in ,36) * 6972 huishoudens. Het marketingplan maakt onderscheid tussen drie type sponsoren. Hoofdsponsor, Premiumsponsor en Subsponsors. Qua programmering heeft PIM ruimte voor maximaal 1 hoofd-, 2 premium- en 5 Subsponsors. Bij het opstellen van dit bedrijfsplan zijn we er in alle voorzichtigheid vanuit gegaan dat we bij de opstart één Premiumsponsor en twee Subsponsors zullen vinden. Zodra PIM haar eigen kabel frequentie heeft kan het werven van (particulieren) donateurs gaan beginnen en verwachten wij in alle redelijkheid 50 donateurs te vinden die het PIM initiatief willen steunen met een vrijwillige bijdrage van 25,00 per jaar. Voor het opstart jaar is er een introductie campagne opgesteld, deze is tot stand gekomen door een inventarisatie die vooraf aan verschillende ondernemers uit de gemeente is voorgelegen. Daarbij is gevraagd wat het maximale bedrag per week zou zijn waarbij ze zouden instappen en PIM het voordeel van de twijfel geven. De ondernemers noemde bedragen tussen de 10,- en 25,- per week als maximaal haalbaar. Derhalve hebben wij de introductie campagne gesteld op een bedrag van 15,- per week bij een jaar overeenkomst. Dit betekent een globale introductie korting van 65% op de werkelijke advertentiekosten conform de tabel in bijlage 3. Bij deze bijzonder laagdrempelige instapkosten, verwachten wij dat het meer dan reëel is dat wij tenminste 10 ondernemers bereid zullen vinden hierin mee te gaan. Pagina 18

19 Expoitatiekosten Inkomsten Uitgaven Ziggo Encoder contract 2,820 Ziggo Signaal transport 2,100 Doelgroep TV 2,400 OLON / MediaHub 500 Auteursrechten (Buma/SeNa) 450 Totaal Expoitatiekosten 8,270 Toelichting Exploitatiekosten: Alle bovenstaande Exploitatiekosten zijn op basis van werkelijke kosten (afgerond naar boven). Onderstaande overige kosten zijn gebaseerd op prognoses, schatting en/of afkomstig van collega omroepen. Huisvestingskosten Inkomsten Uitgaven Huur uitzendlocatie 1,000 Nutsvoorzieningen 250 Verzekering apparatuur op uitzendlokatie 100 Alles in één Extra Ziggo 676 Totaal Huisvestingskosten 2,026 Kantoorkosten Inkomsten Uitgaven Kantoorbenodigdheden 100 Bankkosten 100 Drukwerk (brief & envelop, visitek, etc) 250 Porti 100 Klein inventaris 1,500 Totaal Kantoorkosten 2,050 Algemenekosten Inkomsten Uitgaven Administratiekosten 750 Verzekeringen (aansprakelijkheid, apparatuur, vrijwilligers, etc) 250 Vervoers & Brandstof kosten 1,000 Vergaderkosten 500 Reis, verblijf en Representatie 500 Totaal Algemenekosten 3,000 Verkoopkosten Inkomsten Uitgaven Drukwerk (posters, flyers, etc) 1,000 Reclame & Advertentiekosten 1,000 Totaal Verkoopkosten 2,000 Totalen 25,032 17,346 Reservering apparatuur/aflossing lening 7,686 Totaal generaal 25,032 25,032 Pagina 19

20 5.3 MEERJARENBEGROTING De onderstaande meerjarenbegroting is een prognose in concept. Grondslag is de begroting voor het jaar 2013, waarbij er voor de komende jaren een groei van inkomsten en uitgaven geschat is. De geschatte inkomstengroei is zeer voorzichtig geschat met respectievelijk 10%, 10% en 5% voor de jaren 2014, 2015 en Omdat er vanuit gegaan mag worden dat het aantal adverteerders zal stijgen naarmate PIM een vastere positie in de gemeenschap inneemt. Prognose % 3% 10% 3% 5% 2% Boekjaar 2014 Boekjaar 2015 Boekjaar 2016 Explotatie overzicht Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Gemeente Waterland 9,766 10,059 10,261 Sponsoren 3,300 3,630 3,812 Donateurs 1,375 1,513 1,588 Reclameinkomsten (52x 15,=) 8,580 9,438 9,910 Totaal Exploitatie inkomsten 23,021 24,640 25,570 Expoitatiekosten Ziggo Encoder contract 2,905 2,992 3,052 Ziggo Signaal transport 2,163 2,228 2,272 Doelgroep TV 2,472 2,546 2,597 OLON / MediaHub Auteursrechten (Buma/SeNa) Totaal Expoitatiekosten 8,518 8,774 8,949 Overige kosten Huisvestingskosten 2,086 2,149 2,192 Kantoorkosten 2,112 2,175 2,218 Algemenekosten 3,090 3,183 3,246 Verkoopkosten 2,060 2,122 2,164 Totaal Overige kosten 9,348 9,628 9,821 Totalen 23,021 17,866 24,640 18,402 25,570 18,770 Reservering apparatuur/aflossing 5,155 6,238 6,800 Totaal Generaal 23,021 23,021 24,640 24,640 25,570 25,570 Pagina 20

21 6. PROGRAMMA'S Zoals eerder besproken levert Omroep PIM naast programma's voor de inwoners van de gemeente Waterland tevens de diensten: uitzenden van commercials (en sponsoring). De gekozen weg die Omroep PIM inslaat, kwaliteit voor kwantiteit door voorzichtige groei na te streven, zal voor deze diensten betekenen dat programma's en sponsoringvermeldingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid dienen te worden geproduceerd. Hieronder zullen bovengenoemde diensten worden besproken. 6.1 PRODUCTIE PROGRAMMA'S De Mediawet stelt bepaalde eisen aan de programma's die een publieke lokale omroep maakt. Voor de lokale omroep betekent dit dat: het programma tussen 7.00 uur en uur voor minimaal 50% dient te bestaan uit onderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard, die in het bijzonder betrekking hebben op de gemeente. De programmering voor minimaal 50% bestaat uit onderdelen die door de lokale omroep zelf zijn gemaakt of in opdracht van de lokale omroep. Elke medewerker binnen de organisatie zal op de hoogte worden gebracht van deze regels. Elk programma zal worden geproduceerd door een team van programmamakers, redactiemedewerkers en technici. In elk van deze categorieën heeft Omroep PIM ervaren medewerkers die deze functies kunnen vervullen (zie hoofdstuk 7). De meeste programma's van Omroep PIM zullen rechtstreeks, dan wel zo actueel mogelijk, worden uitgezonden om zo goed mogelijk in te spelen op de actualiteiten en het nieuws uit de gemeente. Zodoende kan, bij eventuele rampen of calamiteiten, een tv zender bijvoorbeeld van zeer groot nut zijn doordat het medium zeer snel veel inwoners tegelijkertijd kan bereiken. Voor elk programma zal vooraf een ' format' geschreven worden, waarin staat wat het betreffende programma inhoudt en aan de hand waarvan de medewerkers het programma iedere keer zullen moeten invullen. Input vanuit de gemeenschap door gemeente, verenigingen, andere instellingen en individuen zal in passende programma's worden verwerkt waardoor zo goed mogelijk de informatieve functie van het medium zal worden benut. Daarnaast zal het redactieteam van Omroep PIM zelf actief op zoek gaan naar interessante onderwerpen voor programma's. Zo zullen medewerkers naar scholen, verenigingen en andere instellingen gaan en daar programma s maken. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan bijvoorbeeld het verslaan van (sport)wedstrijden, registraties van (school of verenigings) uitvoeringen etc. In de begroting is reeds rekening gehouden met de apparatuur die hiervoor noodzakelijk is. 6.2 PRODUCTIE COMMERCIALS / SPONSORVERMELDING De acquisitie van commercials zal bij voorkeur in eigen beheer worden gedaan door de werkgroep Reclame en Sponsoring. Zo nodig kan een derde partij worden ingeschakeld in overleg met het Stichtingsbestuur. Voor het technisch produceren van sponsorvermeldingen en technisch eenvoudige commercials zijn in de begroting alle benodigde hard- en software voorzieningen opgenomen. Pagina 21

22 Door de marketingactiviteiten of mond-tot-mond reclame zal een potentiële adverteerder, die interesse heeft in sponsoring/reclame, in contact komen met een medewerker van de werkgroep Reclame en Sponsoring. De potentiële adverteerder zal vervolgens in een gesprek naar voren kunnen brengen wat zijn of haar specifieke wensen zijn zoals: reclame en/of sponsoring voorkeur periode/tijdstippen uitzending duur van een contract eventuele extra wensen productie van de commercial Na dit gesprek zal duidelijk zijn wat de wensen zijn van de adverteerder. De medewerker van de werkgroep Reclame en Sponsoring zal samen met een technicus beoordelen of de commercial in eigen beheer kan worden geproduceerd. Als dit niet mogelijk is dan zal een productiemaatschappij worden ingeschakeld voor het maken van de commercial. Nogmaals: de productie van commercials is opgenomen in de diensten die Omroep PIM biedt omdat wordt verwacht dat bijna alle producties van commercials niet zullen worden uitbesteed. En voor het eerste jaar zitten de productiekosten voor een commercial inbegrepen in de contract tarieven. Voor de afwijkende producties zal er een offerte worden gemaakt voor de potentiële adverteerder. Als deze akkoord gaat zal de lokale omroep de verdere afhandeling regelen. Bij productie in eigen beheer zal met een technicus worden overlegd welke vorm de commercial zal krijgen. De commercial zal dan digitaal worden opgenomen en uitgezonden. Uiteraard zal de adverteerder zelf altijd eerst goedkeuring moeten geven voor het eindproduct alvorens de commercial wordt uitgezonden. Tot slot is het uiteraard ook mogelijk dat adverteerders reeds een commercial hebben en bovenstaande traject beperkt blijft tot het bespreken van uitzendtijden en voor hoelang een contract wordt aangegaan. Pagina 22

23 7. PERSONEEL EN ORGANISATIE Middels verschillende documenten zijn relevante zaken met betrekking tot verantwoordelijkheden en bijbehorende functies, alsmede normen en regels vastgelegd die betrekking hebben op het functioneren en de structuur van Omroep PIM. Allereerst zijn de Stichtingsstaturen van belang. Hierin staan de doelen van de organisatie, de belangrijkste functies, rechten en plichten van het bestuur en het Programma Bepalend Orgaan (PBO). Daarnaast is er een programmastatuut opgesteld waarin de verantwoordelijkheden van programmamakers en bestuursorganen met betrekking tot de totstandkoming en de inhoud van de programma's zijn vastgelegd. Naast het programmastatuut is in het organigram de organisatiestructuur visueel duidelijk in kaart gebracht. Elke vrijwilliger welke 'in dienst treedt' bij Omroep PIM ontvangt een vrijwilligersovereenkomst met daarin opgenomen alle rechten en plichten. De vrijwilligersovereenkomst wordt door het Bestuur en de Vrijwilliger ondertekend. Tot slot is er een huishoudelijk reglement waarin de belangrijkste procedures, verantwoordelijkheden, plichten, huishoudelijke taken van alle medewerkers vermeld staan. Hieronder zullen alle relevante partijen uit de interne omgeving van Omroep PIM apart worden besproken. Ook wordt tenslotte kort ingegaan op de rol van het PBO ten opzichte van Omroep PIM. 7.1 BESTUUR Stichting PIM wordt geleid door het dagelijks bestuur. De taken van het bestuur zijn vooral gericht op de dagelijkse leiding. Het bestuur zal de belangrijkste externe en interne contacten onderhouden. Het bestuur zal daarom zelf ook een deel van de marketing-activiteiten verzorgen. Dit zal in overleg gebeuren met de werkgroep Reclame en Sponsoring. Het bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor het financiële beleid dat wordt gevoerd. Zij moet zorgen voor een sluitende begroting. Elk jaar zal het bestuur een beleidsplan opstellen voor het komende jaar waarin deze begroting en andere relevante zaken voor het betreffende jaar zullen worden opgenomen. Minimaal éénmaal per jaar zal het bestuur een vergadering voor alle medewerkers organiseren. Hier zullen, naast de stand van zaken van het afgelopen jaar, tevens belangrijke toekomstige zaken aan de orde komen. Samenvattend kan de taak van het bestuur worden omschreven als het zorgdragen dat de organisatie als geheel goed functioneert. In principe is Stichting PIM een kleine organisatie waarbij de lijnen kort zijn. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille. We maken hierbij onderscheid in: - Bestuursvoorzitter - Algemeen bestuurlijke zaken - Secretaris - Secretariaat & Vrijwilligersbeleid - Penningmeester - Financiële zaken - Hoofdtechniek - Techniek en productiebeleid 7.2 HOOFDREDACTEUR De hoofdredacteur geeft indirect leiding aan alle programmamakers (presentatie- en redactiemedewerkers) en staat binnen de organisatie direct onder toezicht van het stichtingsbestuur en het PBO. Pagina 23

24 De taken van de hoofdredacteur zijn: het samenstellen van het omroepprogramma (de programmering). inhoudelijke eindverantwoording dragen voor alle programma's die de lokale omroep maakt. Opgemerkt dient wel te worden dat de inhoud van programma's in principe wordt bepaald door de medewerkers zelf. het toetsen van programma's op representativiteit voor stromingen uit de gemeente. De hoofdredacteur zal daarom contacten onderhouden met het PBO en er zorg voor moeten dragen dat wordt ingespeeld in de programmering op de wensen van het PBO. het bijwonen van de PBO vergaderingen, voor zover gewenst. het bijwonen van bestuursvergaderingen met een adviserende functie naar het bestuur. het regelmatig overleg plegen met het Hoofd Techniek omtrent coördinatie van medewerkers, programmering en programma's. het regelmatig overleg plegen met de programma manager omtrent het aantrekken van nieuwe medewerkers en functioneren van huidige medewerkers. het verzorgen van een werkverslag c.q. jaarverslag i.s.m. het Hoofd Techniek en de Programma manager. Omroep PIM heeft er zeer bewust voor gekozen dat de functie van Voorzitter een duidelijke scheiding heeft met programmatisch aanverwante zaken. Daarbij is het een bewuste keuze geweest om de bestuursfunctie van het secretariaat en die van hoofdredacteur te combineren, om zodoende lijnen binnen de organisatie zo kort mogelijk te houden. De ervaring van andere lokale omroepen leert dat dit zeer belangrijk is voor de continuïteit op langere termijn. 7.3 PROGRAMMA MANAGER Op termijn zal er een programma manager aangesteld worden. De programma manager geeft direct leiding aan alle programmamakers (presentatie- en redactiemedewerkers) en staat binnen de organisatie direct onder de Hoofdredacteur. De taken van de programma manager zijn: het inzetten van programmamakers: plannen en begeleiden. het bijwonen van de PBO-vergaderingen. het regelmatig overleg plegen met het Hoofd Techniek omtrent. coördinatie van medewerkers, programmering en programma's. het regelmatig overleg plegen met de vrijwilligersfunctionaris omtrent het aantrekken van nieuwe medewerkers en functioneren van huidige medewerkers TV MANAGER Op termijn zal er een TV manager aangesteld worden. De TV manager geeft direct leiding aan alle tv makers en staat binnen de organisatie direct onder de Hoofdredacteur WEB MANAGER Op termijn zal er een web manager aangesteld worden. Ook de Web manager staat onder directe leiding van de Hoofdredacteur. De taken van de webmanager zijn: het onderhouden en updaten van de internetsite; het totaal beheer van de website. Pagina 24

OMROEP SÚDWEST nergens mee te vergelijken

OMROEP SÚDWEST nergens mee te vergelijken OMROEP SÚDWEST nergens mee te vergelijken Meerjarenplan 2014-2016 2 van 55 VOORWOORD De Stichting Lokale Media-instelling Súdwest Fryslân is in 2012 van start gegaan als lokale omroep (mediadienst) voor

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemeen 1.1 Gebruikte afkortingen... 5 1.2 Rechtsvorm... 5 2. Achtergrond en doelstelling 2.1 Historie... 6 2.2 Huidige situatie... 6 2.3 Het concept / Doelstellingen...

Nadere informatie

Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK

Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK Voorwoord Volgend op het eerder opgestelde beleidsplan voor Radio Ridderkerk (de roepnaam van

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Bedrijfsplan STICHTING LOKALE MEDIA HEUMEN EN MOOK EN MIDDELAAR (SLMHM)

Bedrijfsplan STICHTING LOKALE MEDIA HEUMEN EN MOOK EN MIDDELAAR (SLMHM) Bedrijfsplan STICHTING LOKALE MEDIA HEUMEN EN MOOK EN MIDDELAAR (SLMHM) augustus 2014 Bedrijfsplan SLMHM Inhoud Een nieuwe lokale omroep (voorwoord)... 1 1. Algemeen... 2 2. Achtergrond en doelstelling...

Nadere informatie

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B MISSIE EN VISIE 2013-2015 CONTACTGEGEVENS Opgesteld door: Organisatie: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Adres: Molenstraat 35 B Postcode, Plaats: 3927 AC RENSWOUDE Telefoonnummer:

Nadere informatie

RTV Goeree-Overflakkee

RTV Goeree-Overflakkee RTV Goeree-Overflakkee Plan van aanpak april 2013 Een gezamenlijk initiatief van Stichting Radio Superstar en Stichting Regionaal mediaplatform Goeree-Overflakkee Inleiding De samensmelting van de 4 gemeenten

Nadere informatie

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren.

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren. 7, ^ j Raadsvoorstel Vergadering d.d. 31 mei 2016 Agendapunt: 10. R 16-20 Datum B&W 19 april 2016 Portefeuillehouder ATH DoGument-nr Opsteller pkolũl Fusie Streekomroep met BLOS Voorgesteld wordt aan het

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL 2013-2017 Ondergetekenden: De gemeente Reimerswaal, te dezen gelet op artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013

document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013 BTW 802529987 B 01 website: www.merweradio.nl KvK 41120687 e-mail : merwertv@hotmail.com E-Mail document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013 Aan: B&W, de leden

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760 Aan de lokale omroepinstellingen Datum Onderwerp 2 november 2007 Beleidsbrief lokale omroep en uitbesteding Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035)

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760 Stichting Achterhoek FM Het bestuur Postbus 115 7250 AC VORDEN Hilversum Onderwerp 6 maart 2001 Aanvulling zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M.

Nadere informatie

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 RECLAME Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 Reclame- en Sponsorregels Programma-aanbieders kunnen rondom

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

*Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652

*Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652 *Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media voor toewijzing van een zendvergunning aan een lokale omroep Datum college

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee!

RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee! RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee! Agenda: - Opening - Even voorstellen - Missie, Visie, Taken en Doelen - Media afdelingen - Financiën - Algemene informatie - Vragen stellen Even voorstellen.

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media Modelreglement programmabeleidbepalend orgaan Het Commissariaat heeft vastgesteld dat er bij de bestuursleden en de leden van de programmabeleidbepalende organen van de lokale publieke media-instellingen

Nadere informatie

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC20-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 9 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC20 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT226727 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting ART2Connect Sint Monulphusweg 13C 6212 BG Maastricht

Stichting ART2Connect Sint Monulphusweg 13C 6212 BG Maastricht Stichting ART2Connect Sint Monulphusweg 13C 6212 BG Maastricht Financieel verslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer -- ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer -- ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Algemene Televisie en Radio Omroep Stichting Swindregt 'ATOS' T.a.v. het bestuur Postbus 428 3330 AK ZWIJNDRECHT Datum Onderwerp 2 december 2004 Toewijzing zendtijd Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN 2015 t/m 2018 C O N V E N A N T tussen de gemeente Stein en de Stichting Lokale Omroep Stein met betrekking tot voortzetting van het op 23 september

Nadere informatie

4. Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag van ZOO heeft het Commissariaat ontvangen bij bericht van 26 februari 2015.

4. Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag van ZOO heeft het Commissariaat ontvangen bij  bericht van 26 februari 2015. Besluit Kenmerk: 647129 Betreft: Aanwijzing van Stichting Zwolse Omroep Organisatie als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Zwolle en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Stichting RTV Focus

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Reclametarieven Lokale omroep Eijsden-Margraten (2012) Radio Tarieven Radio Reclame Aantal commercials (op jaarbasis) Tarief per spot

Reclametarieven Lokale omroep Eijsden-Margraten (2012) Radio Tarieven Radio Reclame Aantal commercials (op jaarbasis) Tarief per spot 1 Reclametarieven Lokale omroep Eijsden-Margraten (2012) De omroep verzorgt programma's met een lokaal karakter in de gemeente Eijsden- Margraten. De Radio- en Tekst-TV / Kabelkrant programma s en Tv bevatten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Radio Reclame. Radio van de bodem van de Zuiderzee, Radio met het nieuws van op de hoek

Radio Reclame. Radio van de bodem van de Zuiderzee, Radio met het nieuws van op de hoek Radio Reclame Een lokaal radiostation dat in de hele Noordoostpolder maar ook daarbuiten is te ontvangen, via de kabel op 104.1 Mhz, in de ether op 105,2 Mhz, via luister op de nieuwswebsite van de lokale

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 24 november ZKZ rs R.J. van der Schagt (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 24 november ZKZ rs R.J. van der Schagt (035) Stichting Omroep Metropool T.a.v. het bestuur Reinier Kloegstraat 20 3191 XC HOOGVLIET ROTTERDAM Datum Onderwerp 29 juni 2004 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief,

Nadere informatie

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV) Status Begroting 2016 In bewerking bij penningmeester en administratiekantoor In concept gereed, ter goedkeuring

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein BELEID BESTUUR LOKALE OMROEP STEIN PAGINA 1 TAAK / DOEL LOKALE OMROEPEN INSTANTIE WET TAAK/DOEL A. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Lokale omroep verzoek standpunt gemeenteraad. Voorstel

Lokale omroep verzoek standpunt gemeenteraad. Voorstel Raadsvergadering: 11 januari 2011 Agendapunt: 14 Kenmerk: Datum voorstel: 14 december 2010 Portefeuillehouder: Burgemeester J.D. Alssema Informant: Mevrouw B. Hoogeveen Bastiaans Onderwerp: Lokale omroep

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS.

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. NIEUWSBRIEF AOS januari 2015, #1 INLEIDING Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. Het initiatief tot de oprichting van onze stichting is genomen door een groep mensen

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle P3. Wat is RTV Focus Zwolle? P4. Banners op nieuwssite P5. Nieuwspagina P6. Homepagina P7. Video commercial P9. Wekelijkse nieuwsupdate Zwolle P10. Radiocommercial

Nadere informatie

Onderwerp Advies aanvraag zendtijdtoewijzing en budgetsubsidie Stichting Waalstad Media.

Onderwerp Advies aanvraag zendtijdtoewijzing en budgetsubsidie Stichting Waalstad Media. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 augustus 2007 / 180/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 september 2007 Onderwerp Advies aanvraag zendtijdtoewijzing en budgetsubsidie

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting de Kunstverleners.

BELEIDSPLAN Stichting de Kunstverleners. BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting de Kunstverleners www.dekunstverleners.nl info@dekunstverleners.nl wat doen we? Stichting de Kunstverleners wil door middel van het verlenen van kunst en kunstbeoefening

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013;

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013; Besluit Kenmerk: 28133/2013005884 Betreft: Aanwijzing van de Stichting Regionale Televisie Noord als regionale publieke mediainstelling voor de provincie Groningen en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli 2011-2015 Dit is het beleidsplan van de Stichting Vliegramp Tripoli. De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in: de doelstelling en het beleid van

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.61 tot en met 2.69 van de Mediawet 2008; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb);

gelet op de artikelen 2.61 tot en met 2.69 van de Mediawet 2008; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb); Besluit Kenmerk: 602184/615498 Betreft: Aanwijzing van Stichting Zoetermeer FM als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Zoetermeer en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Stichting Stadsradio

Nadere informatie

SPONSORPLAN VOOR DANSSCHOOL DANSJA

SPONSORPLAN VOOR DANSSCHOOL DANSJA SPONSORPLAN VOOR DANSSCHOOL DANSJA 2016-2017 Dansschool Dansja te IJsselstein INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Wie zijn wij 3 Samenwerkende bedrijven/instellingen/scholen 4 Financiering dansschool

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD 2016-2020. Ondergetekenden: De gemeente Krimpenerwaard, te dezen gelet op artikel

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 619318/619583

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 619318/619583 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 14 februari 2014 Nevenactiviteiten toestemming cluster 4 en 9 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting ART2Connect Sint Monulphusweg 13C 6212 BG Maastricht

Stichting ART2Connect Sint Monulphusweg 13C 6212 BG Maastricht Stichting ART2Connect Sint Monulphusweg 13C 6212 BG Maastricht Financieel verslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa hd Mevr. mr. J.H. Dekkers (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa hd Mevr. mr. J.H. Dekkers (035) AANGETEKEND TROS t.a.v. het bestuur Postbus 28450 1202 LL HILVERSUM Datum Onderwerp 30 januari 2004 Sanctievoornemen Te Land ter Zee en in de Lucht Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E.

Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E. Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E. 2014-2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Wie zijn wij en wat doen wij... 4 Contactgegevens Team H.O.P.E.... 4 Logo en shirt Team H.O.P.E.... 4 Sponsoring bij Team H.O.P.E....

Nadere informatie

In het beleid staat beschreven waar Scouting Made voor staat. Het beleid dient als basis voor het huishoudelijk reglement en het meerjarenplan.

In het beleid staat beschreven waar Scouting Made voor staat. Het beleid dient als basis voor het huishoudelijk reglement en het meerjarenplan. 1. Inleiding In het beleid staat beschreven waar Scouting Made voor staat. Het beleid dient als basis voor het huishoudelijk reglement en het meerjarenplan. In het huishoudelijk reglement wordt het beleid

Nadere informatie

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 RECLAME Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 Reclame- en Sponsorregels Programma aanbieders kunnen, onder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Heerhugowaard a Life

Jaarverslag 2014. Heerhugowaard a Life Jaarverslag 2014 Heerhugowaard a Life Inleiding Ook dit jaar ligt er weer een jaarverslag over Heerhugowaard A Life vóór u. In dit verslag kunt u lezen hoe het de omroep en onze verschillende afdelingen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: 617803/618113 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid VOORWOORD Voor u ligt het Sponsorbeleid van. In dit beleid wordt inzicht gegeven in wat is, de wijze waarop de activiteiten worden gefinancierd en de sponsormogelijkheden voor bedrijven,

Nadere informatie

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan.

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan. Algemeen Stichting De Stichting Omroep Zaanstreek is opgericht op 20 juni 1983 en heeft haar statutaire zetel te Zaanstad. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 41231512.

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Sponsorbeleid gemeente Aalten

Sponsorbeleid gemeente Aalten gemeente Aalten December 2013 1. Aanleiding 3 2. Definities 3 3. 4 4. Doel van sponsoring 4 5. Toetsingskader (afwegingen) 5 6. Financieel kader 6 7. Uitvoeringskader 7 8. Procedure sponsorverzoeken 8

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

*Z012E6DB877* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z012E6DB877* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z012E6DB877* Registratienummer : Z -13-01400 / 739 Agendanummer : Portefeuillehouder : Wethouder De Jong Raadsvergadering : 25 april

Nadere informatie

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA LINQ MEDIA Adverteren via de streekomroep LINQ MEDIA Een radioadvertentie verdwijnt niet in de afvalbak of kattenbak, adverteer op LINQ MEDIA voor méér exposure

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

Omroep 527. Reclametarieven Lokale omroep 527 (2016)

Omroep 527. Reclametarieven Lokale omroep 527 (2016) Omroep 527 Reclametarieven Lokale omroep 527 (2016) De omroep verzorgt programma's met een lokaal karakter in de gemeente Noordoostpolder. De Radio en Tekst TV / Kabelkrant programma s en Tv bevatten activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Goed voor Gennep 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Welkom op onze infoavond! Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG) 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteiten

Besluit toestemming nevenactiviteiten Besluit toestemming nevenactiviteiten Kenmerk: 606648/632810 Betreft: toestemming nevenactiviteit De verkoop van de formatrechten door BNNVARA van de serie Overspel aan ABC, en van de serie Vuurzee aan

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 25 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 25 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Drtv vernieuwt. Ook is het nu mogelijk voor kijkers om gratis lid te worden van Drtv. Een Drtv lid krijgt:

Drtv vernieuwt. Ook is het nu mogelijk voor kijkers om gratis lid te worden van Drtv. Een Drtv lid krijgt: Drtv vernieuwt Momenteel vindt er een grote reorganisatie binnen Drtv plaats. Er wordt een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook wordt de zichtbaarheid van de zender onder

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie