Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 42 STE BIJEENKOMST PLENAIRE VERGADERING - 27 MAART 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 42 STE BIJEENKOMST PLENAIRE VERGADERING - 27 MAART 2015"

Transcriptie

1 Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 42 STE BIJEENKOMST PLENAIRE VERGADERING - 27 MAART 2015 Aanwezig: Erik Asselman, Wout Baert, Wim Billiet, Jean-Pierre Blocken, Hilde Bruynseels, Nele Claessens, Roel De Cleen, Barbara De Clerck, Werner De Dobbeleer, Isabel De Maegt, Kirsten De Mulder, Lodewijk De Witte, Stijn Dhondt, Hannah Gevers, Luc Henau, Karel Hofman, Dirk Lauwers, Nina Nuyttens, Jan Pauwels, Geert Popelier, Greta Remy, Stijn Roovers, Annelies Schoeters, Jacques Spreutels, Fons Uyttenhove, Kim Vandevelde, Wouter Van den Berghe, Marleen Van der Velden, Ignace Van Overbeke, Frank Van Thillo, An Volckaert, Rudi Wagelmans, Herman Willemse Verontschuldigd: Katrijn Braeckman, Dirk Bruynincx, Johan Chiers, Els Cools, Michel Cornelis, Nathalie Cornelis, Elin Cosemans, Bob D'hoedt, Stijn Daniels, Katia De Geyter, Erwin Debruyne, Eef Delhaye, Carine Dossche, Delphine Eeckhout, Anneliese Heeren, Elke Hermans, Michael Jonniaux, Paul Kenis, Eddy Klynen, Yves Mannaerts, Willy Miermans, Marc Nuyttemans, Ellen Reyniers, Koen Ricour, Frank Rooses, Veerle Schoutteet, Jan Soenen, Koen Van Wonterghem, Gerdine Westland, Peter Wiels AGENDA 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering Lodewijk De Witte (voorzitter VFV) 2. Voorstelling verkeersveiligheidsbarometer 2014 Annelies Schoeters (BIVV) 3. Bespreking beleidsadvies lichte gemotoriseerde tweewielers Werner De Dobbeleer (VSV) 4. Stand van zaken werkgroepen lokale politiezones en rijopleiding Stijn Dhondt en Hilde Bruynseels (VSV) 5. Varia Verslag: Stijn Dhondt 1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING Er staat kleine fout in de vermelding van de data van de volgende vergaderingen. Dit wordt aangepast in het verslag. 2. VOORSTELLING VERKEERSVEILIGHEIDSBAROMETER 2014 Annelies Schoeters (BIVV) stelt de verkeersveiligheidsbarometer 2014 voor (zie presentatie in bijlage). De verkeersveiligheidsbarometer is een quick indicator (voorlopige cijfers) op basis van politiegegevens. 1

2 In 2014 kende Vlaanderen een stagnatie in het aantal letselongevallen. Bij het aantal doden ter plaatse is er na de stagnatie van de voorbije jaren opnieuw een stijging te zien. Op basis van deze cijfers wordt het totale aantal verkeersdoden in 2014 geschat op 400. De doelstelling van 2015 om dit te reduceren tot 250 is hiermee zeer ver verwijderd. De cijfers voor België tonen een stagnatie aan in het aantal letselongevallen, maar een lichte daling (-12) in het aantal doden ter plaatse (nu 715). Dit betekent dat er in de andere gewesten wel degelijk een daling was in het aantal doden ter plaatse. De doelstelling van Staten-Generaal om in 2015 het aantal doden te reduceren tot 630 blijft hiermee haalbaar. In het verleden waren er reeds jaren (2008, 2010, 2012) met een sterke daling. Indien we voor België een dergelijke daling in 2015 kunnen herhalen, is het mogelijk de doelstelling te halen. We zien een sterke stijging in het aantal letselongevallen bij fietsers in het Vlaams gewest (8,3%). Dit cijfer evenaart bijna het record van Bij de doden ter plaatse is er een stijging van het aantal bij auto-inzittenden en vrachtwagens. Motorrijders en lichte vrachtwagens lieten wel een daling optekenen. Opvallend is het grote contrast tussen de verschillende trimesters van In de eerste helft van het jaar lagen de aantallen per maand allemaal hoger dan in 2013, terwijl in de tweede helft van het jaar het aantal slachtoffers per maand steeds lager lag dan het jaar voordien. De eerste helft van het jaar is daardoor zeer atypisch. Een mogelijke verklaring kan worden gevonden in de gunstige weeromstandigheden waardoor er meer fietsers op de weg waren. Het Forum had volgende opmerkingen : - Kunnen er al details worden gegeven naar de evolutie bibeko/bubeko? Op basis van deze cijfers is dit nog niet mogelijk. Ook voor specifieke weggebruikers is het nog niet mogelijk om uitspraken te doen over mogelijke patronen. Dit zal pas vanaf juli/augustus mogelijk zijn, wanneer de definitieve ongevallencijfers zijn gepubliceerd door de FOD Economie. - Zijn er steden en/of gemeenten die geen verkeersdoden telden in 2014 of zelfs over drie jaar (zogenaamde zero-fatality cities)? Deze cijfers worden later gepubliceerd door het BIVV. - De verkeersveiligheidsbarometer is een quick indicator, maar eigenlijk moeten we verder kijken dan eenjarige tendensen. Zo dalen de cijfers van het aantal fietsongevallen al vele jaren niet. Voor de Fietsersbond is de slechte kwaliteit van de infrastructuur hier de hoofdoorzaak. Voor gemotoriseerde weggebruikers zijn we er wel in geslaagd de cijfers te doen dalen. Dit hangt nauw samen met de massale investeringen in de infrastructuur voor gemotoriseerd vervoer. Een dergelijke investering in de fietsinfrastructuur is dus hoogstnoodzakelijk. Naast infrastructuur herhaalt de Fietsersbond ook haar pleidooi voor een duidelijk wetgevend kader, bijv. voor intelligente snelheidsadaptatie (ISA). De voorzitter beaamt dat er te weinig rond snelheid wordt gedaan. Het niveau van de snelheidscontroles moet naar een hoger niveau getild worden. Dit zal dan ook één van de onderdelen zijn van het beleid van de minister: op welke manier wil hij de middelen verdelen naar de lokale politiezones? - Veel ongevallen bij fietsers zijn te wijten aan het niet verlenen van voorrang. Hoe we daar een gepast antwoord kunnen op formuleren, is een moeilijke discussie. Wat betreft voorrangsregeling en verkeerslichtenregelingen zijn wel innovatieve oplossingen mogelijk, zoals groenfase voor alle fietsers of fietsers eerder groen geven dan motorvoertuigen. Deze oplossingen kunnen worden meegegeven aan de wegbeheerders. - Kan de stijging bij fietsers te wijten zijn aan een betere registratie van fietsongevallen? Voor doden kunnen we er vanuit gaan dat de registratie altijd voldoende was. Voor letselongevallen is dit moeilijk in te schatten. 2

3 We weten wel dat het aantal letselongevallen bij fietsers moet vermenigvuldigd worden met 5 om tot een inschatting te komen van het werkelijk aantal. - Het Forum beaamt dat er een structureel probleem is met onze verkeersveiligheid. We moeten ons de vraag stellen wat we hiermee gaan doen. De voorzitter geeft aan dat we er nu vooral moeten voor zorgen dat de aanbevelingen van de Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid worden opgevolgd, naast verder onderzoek naar de achterliggende oorzaken. De voorzitter geeft aan werk te willen maken van een stand van zaken van de aanbevelingen. Dit kan dan tijdens de volgende vergadering worden toegelicht. 3. BESPREKING BELEIDSADVIES LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS Werner De Dobbeleer (VSV) geeft aan de hand van een presentatie en discussienota (in bijlage) een stand van zaken weer in verband met juridische statuut van lichte gemotoriseerde tweewielers. Momenteel zijn in de handel naast de klassieke elektrische fiets diverse nieuwe types van lichte gemotoriseerde tweewielers met trapondersteuning verkrijgbaar, elk met specifieke eigenschappen en maximumsnelheden. Daarbij is er een groeiende discussie over de veiligheids-, mobiliteits- en gezondheidsaspecten van deze nieuwe voertuigen, en de plaats die ze in de verkeersreglementering en het mobiliteitsbeleid dienen te krijgen. In deze discussienota maken we een overzicht van het statuut dat lichte gemotoriseerde tweewielers krijgen volgens een nieuwe Europese verordening (168/2013/EU) die op 1 januari 2016 in voege treedt en die het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers regelt. De nieuwe verordening vervangt de huidige Europese richtlijn 2002/24/EG. De klassieke elektrische fietsen vallen buiten de nieuwe regelgeving, maar worden in deze nota toch vermeld om de vergelijking met de andere types mogelijk te maken. De bedoeling van de nota en de discussie binnen de werkgroep is een gedragen beleidsadvies te formuleren inzake de plaats die de diverse nieuwe types lichte gemotoriseerde tweewielers op grond van de nieuwe Europese verordening dienen te krijgen in de Wegcode, en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien (plaats op de weg, toelating of verbod bepaalde wegen te gebruiken, gebruik van beschermende uitrusting ). Daarbij ligt de focus zowel op verkeersveiligheid als mobiliteit. De nieuwe Europese verordening 168/2013/EU treedt in voege op 1 januari 2016 en vervangt de huidige Richtlijn 2002/24/EG. Zij regelt de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers. Deze verordening is, net zoals Richtlijn 2002/24/EG, niet van toepassing op fietsen met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van ten hoogste 250 W waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken wanneer de bestuurder ophoudt met trappen en anders geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken voordat het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt. Nieuw in de verordening ten opzichte van de huidige richtlijn is de toevoeging van een nieuwe subcategorie (L1e-A), gemotoriseerde rijwielen (twee-, drie- of vierwielig). Deze vallen binnen het toepassingsgebied van de verordening omdat hun nominaal continu maximumvermogen of netto-maximumvermogen groter is dan 250 W, met een maximum van 1000 W. De trapondersteuning wordt onderbroken voordat het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt. Lichte gemotoriseerde tweewielers die niet voldoen aan de bepalingen van de gemotoriseerde rijwielen (L1e- A), worden beschouwd als tweewielige bromfietsen (subcategorie L1e-B). 3

4 Het Forum geeft volgende opmerkingen: - Voor de Fietsersbond ligt het werkelijke criterium in deze discussie in het al dan niet hebben van trapondersteuning. Wanneer een fiets zelfstandig kan rijden (dus zonder trapondersteuning), is het geen fiets meer. De Fietsersbond vraagt dan ook dit criterium mee in acht te nemen tijdens de verdere discussie. - Er bestaat een groot draagvlak om te streven naar een categorisering en wetgeving die niet ontmoedigend werkt. Deze fietsen bieden een groot potentieel naar mobiliteit en er moet dus over gewaakt worden dat de regelgeving betreffende rijbewijs, helm, kenteken geen drempel vormt om gebruik te willen maken van deze tweewielers. - Wat betreft de specifieke aanbevelingen, werden volgende opmerkingen geformuleerd: 1. Nieuwe Europese verordening 168/2013/EU zo snel mogelijk omzetten naar Belgische wetgeving - De FOD Mobiliteit kan geen garantie bieden dat 1/1/2016 haalbaar is, maar het Forum schaart zich achter deze aanbeveling. 2. Definities van lichte gemotoriseerde tweewielers van categorieën L1e-A en L1e-B overnemen. - De FOD Mobiliteit is hiermee akkoord. Idealiter gaan aanbeveling 1 en 2 in tijd samen. 3. Geen bijkomende subcategorieën lichte gemotoriseerde tweewielers creëren. - Er kan hierover geen consensus worden gevonden. 4. Bij de geplande regularisering van bromfietsen A en B zoveel mogelijk voertuigcategorieën vatten en de niet-gehomologeerde en niet-ingeschreven lichte gemotoriseerde tweewielers van categorieën L1e-A en L1e-B die nu reeds verkocht zijn, daarin mee opnemen. - Dit zou in principe niet mogelijk zijn, aangezien niet-gehomologeerde lichte gemotoriseerde tweewielers geen Certificate of Conformity kunnen voorleggen en op die manier dus niet kunnen geregulariseerd worden. 5. De kentekenplaat die vanaf 1 januari 2016 op de lichte gemotoriseerde tweewielers dient te worden gemonteerd, aanpassen aan het voertuigtype en zo nodig een ander formaat gebruiken dan de klassieke bromfietsplaat. - Er heerst onduidelijkheid over de verplichting van een kenteken, die samengaat met de inschrijvingsplicht. Dit wordt verder uitgeklaard. 6. Regelgeving inzake helmplicht - Er zijn op de markt nog geen fietshelmen die voldoen aan de hoogste norm, dus de facto zou dit betekenen dat een bromfietshelm zou worden voorgeschreven. - Er kan tijdens het Forum geen consensus bereikt worden in verband met de helmplicht, er bestaat wel een groot draagvlak voor: - L1e-A: geen helmplicht, wel sterk aanmoedigen - L1e-B met trapondersteuning: fietshelmplicht - L1e-B zonder trapondersteuning: gelijkgesteld aan bromfiets klasse B (motorhelmplicht) De suggesties van het Forum worden meegenomen in een nieuw voorstel. Dit voorstel wordt opnieuw bezorgd aan het Forum en besproken in een tussentijds overleg op dinsdag 12 mei om 14.00u. (VSV - Stationsstraat 110 Mechelen). 4

5 4. STAND VAN ZAKEN WERKGROEPEN LOKALE POLITIEZONES EN RIJOPLEIDING Stijn Dhondt en Hilde Bruynseels (VSV) geven een toelichting over respectievelijke de werkgroepen Lokale Politiezones en Rijopleiding (zie presentatie in bijlage). Het Vlaams Gewest en de VSV mogen toetreden bij het Netwerk Verkeerscoördinatoren dat wordt gecoördineerd door het BIVV. Hierdoor is het minder opportuun om twee gelijkaardige fora naast elkaar te laten bestaan. De bijeenkomsten van de werkgroep Lokale Politiezones worden daarom voorlopig geschorst. In tussentijd wordt de werking van het Netwerk Verkeerscoördinatoren geëvalueerd. Minister Ben Weyts heeft al verscheidene keren laten blijken werk te willen maken van een verbeterde rijopleiding. De werkgroep Rijopleiding buigt zich over de invulling van het curriculum binnen een vernieuwde rijopleiding. Het curriculum wordt meegestuurd in bijlage. Het Forum heeft geen verdere opmerkingen. 5. VARIA Geen Volgende bijeenkomsten plenaire vergadering - Dinsdag 16 juni (14.00u) - Maandag 28 september (14.00u) - Dinsdag 8 december (10.00u) Locatie : ELLIPSGEBOUW, Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel (zaal ). 5

Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 43 STE BIJEENKOMST PLENAIRE VERGADERING - 16 JUNI 2015

Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 43 STE BIJEENKOMST PLENAIRE VERGADERING - 16 JUNI 2015 Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 43 STE BIJEENKOMST PLENAIRE VERGADERING - 16 JUNI 2015 Aanwezig: Wim Billet, Elke Bossaert, Marc Broeckaert, Inge Caers, Bob D'hoedt, Roel De Cleen, Werner De Dobbeleer,

Nadere informatie

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 INHOUD Context Europese verordening: inhoud Gevolgen voor Belgische reglementering Conclusies

Nadere informatie

Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 46 STE BIJEENKOMST VERGADERING - 11 MAART 2016

Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 46 STE BIJEENKOMST VERGADERING - 11 MAART 2016 Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 46 STE BIJEENKOMST VERGADERING - 11 MAART 2016 Aanwezig: Wim Billet, Hans Bonnarens, Roel De Cleen, Werner De Dobbeleer, Tim De Ceunynck, Kaat De Gendt, Luc De Meyer,

Nadere informatie

Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 49STE BIJEENKOMST VERGADERING - 5 DECEMBER 2016

Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 49STE BIJEENKOMST VERGADERING - 5 DECEMBER 2016 Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 49STE BIJEENKOMST VERGADERING - 5 DECEMBER 2016 Aanwezig: Erik Asselman, Wim Billet, Werner De Dobbeleer, Lodewijk De Witte, Anneliese Heeren, Luc Henau, Stijn Huysveld,

Nadere informatie

Speed pedelecs: Waarom en hoe?

Speed pedelecs: Waarom en hoe? Speed pedelecs: Waarom en hoe? Ledendag Fietsersbond 26/11/2016 Jan Cappelle Waarom we speed pedelecs beter omarmen We wonen dicht bij ons werk 30% 25% Afstand woon-werkverkeer (VL) 63% 86% 20% 15% 10%

Nadere informatie

De, voor 31 maart 2014, uit een niet EU- land ingevoerde voertuigen moeten een homologatieprocedure volgen bij één van de drie Belgische Gewesten.

De, voor 31 maart 2014, uit een niet EU- land ingevoerde voertuigen moeten een homologatieprocedure volgen bij één van de drie Belgische Gewesten. Uw bromfiets verdient een kentekenplaat! Sinds 31 maart 2014 rijden de nieuwe en voordien in België of elders reeds ingeschreven bromfietsen en lichte vierwielers rond met een kentekenplaat... Vanaf 1

Nadere informatie

Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 47 STE BIJEENKOMST VERGADERING - 17 JUNI 2016

Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 47 STE BIJEENKOMST VERGADERING - 17 JUNI 2016 Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 47 STE BIJEENKOMST VERGADERING - 17 JUNI 2016 Aanwezig: Erik Asselman, Hilde Bruynseels, Werner De Dobbeleer, Tim De Ceunynck, Kaat De Gendt, Kirsten De Mulder,

Nadere informatie

Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 48 STE BIJEENKOMST VERGADERING - 23 SEPTEMBER 2016

Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 48 STE BIJEENKOMST VERGADERING - 23 SEPTEMBER 2016 Vlaams Forum Verkeersveiligheid VERSLAG 48 STE BIJEENKOMST VERGADERING - 23 SEPTEMBER 2016 Aanwezig: Vanessa Albrecht, Wim Billet, Hans Bonnarens, Werner De Dobbeleer, Kirsten De Mulder, Ellen De Pauw,

Nadere informatie

Uw bromfiets verdient een kentekenplaat!

Uw bromfiets verdient een kentekenplaat! Uw bromfiets verdient een kentekenplaat! Vanaf 11 december 2015 kan u via een regularisatieprocedure een kentekenplaat bekomen voor uw gebruikte bromfiets Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Nadere informatie

Er werden geen opmerkingen geformuleerd en bij deze wordt het verslag van vorige bijeenkomst goedgekeurd.

Er werden geen opmerkingen geformuleerd en bij deze wordt het verslag van vorige bijeenkomst goedgekeurd. FCVV Plenaire vergadering Brussel Auditorium FOD Mobiliteit en Vervoer 02.09.2014 van 9u15 tot 12u15 Aanwezig: Delphine Brognez (BIVV), Eric Caelen (VSGB), Patricia Courange (MRBC), Isabelle De Maegt (Febetra),

Nadere informatie

De voorzitster van de FCVV, mevrouw Karin Genoe heet iedereen welkom.

De voorzitster van de FCVV, mevrouw Karin Genoe heet iedereen welkom. FCVV Plenaire vergadering Brussel Auditorium FOD Mobiliteit en Vervoer 06.05.2014 van 9u15 tot 12u30 Aanwezig: Patricia Courange (MRBC), Patric Derweduwen (SPW), Bernard Dehaye (GRACQ), Werner De Dobbeleer

Nadere informatie

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd:

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd: Concept ten behoeve van internetconsultatie november 2015 Besluit van Houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het vaststellen van regels inzake de speed-pedelec

Nadere informatie

De verkeersveiligheid in 2008

De verkeersveiligheid in 2008 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 25 FEBRUARI 2009 De verkeersveiligheid in 2008 Resultaten van de Verkeersveiligheidsbarometer Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit Voorzitter

Nadere informatie

houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het vaststellen van regels inzake de speed-pedelec

houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het vaststellen van regels inzake de speed-pedelec Besluit van houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het vaststellen van regels inzake de speed-pedelec Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 25.3.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 518/2009, ingediend door Tamás Benocz (Hongaarse nationaliteit), over vermeende inbreuken

Nadere informatie

Lichte gemotoriseerde tweewielers NOTA EN AANBEVELINGEN DOOR HET VLAAMS FORUM VERKEERSVEILIGHEID 16 JUNI 2015

Lichte gemotoriseerde tweewielers NOTA EN AANBEVELINGEN DOOR HET VLAAMS FORUM VERKEERSVEILIGHEID 16 JUNI 2015 Lichte gemotoriseerde tweewielers NOTA EN AANBEVELINGEN DOOR HET VLAAMS FORUM VERKEERSVEILIGHEID 16 JUNI 2015 INLEIDING Momenteel zijn in de handel naast de klassieke elektrische fiets diverse nieuwe types

Nadere informatie

De E-bike: gevaar op de weg? Staten-Generaal Verkeersveiligheid Antwerpen 25 oktober 2016

De E-bike: gevaar op de weg? Staten-Generaal Verkeersveiligheid Antwerpen 25 oktober 2016 De E-bike: gevaar op de weg? Staten-Generaal Verkeersveiligheid Antwerpen 25 oktober 2016 FIETSBERAAD VLAANDEREN is hét kenniscentrum voor fietsbeleid. Goede praktijken delen en investeren in nieuw en

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbarometer. 1 ste semester Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/2016/0779/29

Verkeersveiligheidsbarometer. 1 ste semester Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/2016/0779/29 Verkeersveiligheidsbarometer 1 ste semester 216 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/216/779/29 INHOUD INHOUD... 1 TECHNISCHE PRECISERINGEN... 2 ALGEMENE RESULTATEN... 3 A1. ALGEMENE EVOLUTIES...

Nadere informatie

UW EERSTE ELEKTRISCHE FIETS? WIJ GEVEN U EEN DUWTJE IN DE BENEN.

UW EERSTE ELEKTRISCHE FIETS? WIJ GEVEN U EEN DUWTJE IN DE BENEN. UW EERSTE ELEKTRISCHE FIETS? WIJ GEVEN U EEN DUWTJE IN DE BENEN. In 2015 werden er voor het eerst meer elektrische fietsen verkocht dan stadsfietsen: maar liefst 31,4 % van alle verkochte fietsen - pakweg

Nadere informatie

Agenda. 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken

Agenda. 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken Agenda 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken 3. Conceptnota Motorvriendelijk Mobiliteitsbeleid: een opportuniteit Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/2017/0779/13

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/2017/0779/13 Verkeersveiligheidsbarometer Het jaar 216 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/217/779/13 INHOUD INHOUD... 1 TECHNISCHE PRECISERINGEN... 2 ALGEMENE RESULTATEN... 3 A1. ALGEMENE EVOLUTIES...

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsbarometer Het jaar 215 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid INHOUD INHOUD... 1 TECHNISCHE PRECISERINGEN... 2 ALGEMENE RESULTATEN... 3 A1. ALGEMENE EVOLUTIES... 3 A2. BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering update november 2016

Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering update november 2016 Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering update november 2016 Met medewerking van Inforum en de Dienst Verkeersreglementering van FOD Mobiliteit 1. De invoering van speed pedelecs en spitsstroken

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbarometer. 1 e trimester Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsbarometer. 1 e trimester Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsbarometer 1 e trimester 214 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid INHOUD INHOUD... 1 BELANGRIJKSTE RESULTATEN... 2 BELANGRIJKE TECHNISCHE PRECISERINGEN... 4 BELGIË... 6 VOORNAAMSTE

Nadere informatie

houdende de premie voor elektrische fietsen, het verplicht fietsexamen en maatregelen omtrent de inrichting van een autoluwe gemeentekern

houdende de premie voor elektrische fietsen, het verplicht fietsexamen en maatregelen omtrent de inrichting van een autoluwe gemeentekern Ontwerp van decreet houdende de premie voor elektrische fietsen, het verplicht fietsexamen en maatregelen omtrent de inrichting van een autoluwe gemeentekern Ingediend op 1 oktober 2017 Inhoud Memorie

Nadere informatie

Vierwielige bromfiets klasse B Vierwieler met motor Landbouwtractor 29/04/2009

Vierwielige bromfiets klasse B Vierwieler met motor Landbouwtractor 29/04/2009 Vierwielige bromfiets klasse B Vierwieler met motor Landbouwtractor 29/04/2009 Homologatie van het voertuig Oorspronkelijk werden de quads gehomologeerd als landbouwmaterieel of bedrijfsmaterieel. Sedert

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbarometer. 1 e trimester Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsbarometer. 1 e trimester Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsbarometer 1 e trimester 215 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid INHOUD INHOUD... 1 TECHNISCHE PRECISERINGEN... 2 ALGEMENE RESULTATEN... 4 A1. ALGEMENE EVOLUTIES... 4 A2. BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Kick-off speed pedelecproject

Kick-off speed pedelecproject Kick-off speed pedelecproject Visie Fietsersbond Thierry Jiménez thierry@fietsersbond.be 19 mei 2016 Inhoud Ankerpunt SWOT-analyse Standpunten -> definitieve wetgeving Slotconclusies Ankerpunt We omarmen

Nadere informatie

Verslag: rondetafel Start to Drive en de rijopleiding in Vlaanderen, 21 januari 2011

Verslag: rondetafel Start to Drive en de rijopleiding in Vlaanderen, 21 januari 2011 Verslag: rondetafel Start to Drive en de rijopleiding in Vlaanderen, 21 januari 2011 Aanwezig: een lijst van de aanwezigen vindt u achteraan het verslag terug Agenda: 13.30 u Welkom Eddy Klynen, coördinator

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar 2014. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar 2014. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsbarometer Het jaar 214 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid INHOUD INHOUD... 1 TECHNISCHE PRECISERINGEN... 2 ALGEMENE RESULTATEN... 3 A1. ALGEMENE EVOLUTIES... 3 A2. BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 Minder slachtoffers door verkeersongevallen in België in 2012 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de recentste cijfers over

Nadere informatie

Alles over voortbewegingstoestellen

Alles over voortbewegingstoestellen Nr. 36 Weekblad van 19 november 2009 November 2009 Alles over voortbewegingstoestellen Inhoudtafel Wat is een voortbewegingtoestel? 2 Voortbewegingstoestellen op de openbare weg 3 Welk rijbewijs? 4 De

Nadere informatie

De voorzitster van de FCVV, mevrouw Karin Genoe heet iedereen welkom. 1. Goedkeuring van het verslag van 14 november 2013

De voorzitster van de FCVV, mevrouw Karin Genoe heet iedereen welkom. 1. Goedkeuring van het verslag van 14 november 2013 FCVV Plenaire vergadering Brussel Auditorium FOD Mobiliteit en Vervoer 05.02.2014 van 9u15 tot 12u45 Aanwezig: Juliette Anselot (GOCA), Sofie Boets (BIVV), Werner De Dobbeleer (VSV), Philippe Degraef (Febetra),

Nadere informatie

Bromfiets klasse B op de rijbaan

Bromfiets klasse B op de rijbaan 2 technische fiche juni 2006 klasse B op de rijbaan binnen de bebouwde kom Sinds 1 januari 2005 moeten de bromfietsers klasse B binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden. klasse B op de rijbaan 2 1.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering betreffende het ontwerp van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 Verkeersongevallen 2016 in detail: oorzaken, leeftijd, & type weggebruiker, plaats & tijd ongeval De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 Statistieken van de verkeersongevallen 2014 De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag de recentste cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 427 Besluit van 27 oktober 2016, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Warenwetbesluit motor- en

Nadere informatie

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 PERSBERICHT AANTAL ONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL DAALT OP N33 NA JAAR VAN INTENSE CONTROLES Sint-Andries, 20 oktober 2004 Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07

Nadere informatie

VTS_InitiatorWandelen Module 2 Verkeersreglementering van belang bij het wandelen

VTS_InitiatorWandelen Module 2 Verkeersreglementering van belang bij het wandelen 1. Definities Rijbaan: het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht. Pad: een smalle openbare weg die alleen het verkeer toelaat van voetgangers en van voertuigen

Nadere informatie

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 ouderen in het verkeer anno 2012 Kerncijfers 2010. Verkeersdoden per jaar: doelstelling 2010-750 (1973 3200 verkeersdoden) 2020-580 Jaar 2002 2003 2004 2005

Nadere informatie

Aanvulling. categorie AM

Aanvulling. categorie AM Aanvulling categorie AM Fietsen met trapondersteuning (E-bike) Dat zijn fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een maximaal vermogen wat continu geleverd kan worden van maximaal 0,25

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar 2014. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar 2014. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsbarometer Het jaar 214 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid INHOUD INHOUD... 1 TECHNISCHE PRECISERINGEN... 2 ALGEMENE RESULTATEN... 3 A1. ALGEMENE EVOLUTIES... 3 A2. BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Bijlage(n) Vervolg

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Bijlage(n) Vervolg > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid Doelstellingen (2002/) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid -50% 50% doden op de Belgische wegen/max. 750 doden 30 dagen Referentiecijfer 1500 = afgerond gemiddeld aantal doden 30 dagen 1998-2000

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDS- CAMPAGNES EN HANDHAVING

VERKEERSVEILIGHEIDS- CAMPAGNES EN HANDHAVING VERKEERSVEILIGHEIDS- CAMPAGNES EN HANDHAVING Werner De Dobbeleer, VSV Opleiding Communicatie en sensibilisering voor politie Mechelen, 15 oktober 2015 INHOUD 1. Achtergrond: het belang van sensibilisering

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

Verslag. Anne Meerkens, ondervoorzitster van de FCVV, wordt vervangen door Marc Vansnick, die de nieuwe ondervoorzitter wordt.

Verslag. Anne Meerkens, ondervoorzitster van de FCVV, wordt vervangen door Marc Vansnick, die de nieuwe ondervoorzitter wordt. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Haachtsesteenweg 1405 - B-1130 Brussel Telefoon 02/244.15.11 - Telefax 02/216.43.42 E-mail : info@bivv.be - Internet : www.bivv.be BTW BE 432.570.411 1

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 november 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 november 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 november 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING 36 2015_GR_00135 aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de

Nadere informatie

PIJLER 1 Sensibiliseren (Fiche 2)

PIJLER 1 Sensibiliseren (Fiche 2) Pagina 5 van 126 PIJLER 1 Sensibiliseren (Fiche 2) Met permanente sensibilisering willen we de verkeersmentaliteit van de Vlaming positief beïnvloeden. Een rationele kennis over de gevaren van het verkeer

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2006-2015 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

2016 no. 77 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 77 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 77 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 22 december 2016 tot wijziging van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23) Uitgegeven, 28 december 2016 De minister

Nadere informatie

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van Concept ten behoeve van internetconsultatie februari 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit voertuigen ter implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3

Nadere informatie

Aanvulling. categorie AM

Aanvulling. categorie AM Aanvulling categorie AM Fietsen met trapondersteuning (E-bike) Dat zijn fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een maximaal vermogen wat continu geleverd kan worden van maximaal 0,25

Nadere informatie

PIJLER 2: Dode hoek (Fiche 17)

PIJLER 2: Dode hoek (Fiche 17) Pagina 75 van 126 PIJLER 2: Dode hoek (Fiche 17) We openen verschillende fronten tegen de dode hoek, die nog altijd te veel verkeersslachtoffers eist. We informeren en sensibiliseren zowel de kwetsbare

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over de toepassing van Reglement nr. 41 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Voorontwerp van decreet houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B Gebruik de RIA-leidraad en de RIA-checklist om deze RIA in te vullen. 1 Gegevens

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35312] 26 FEBRUARI 2016. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,

Nadere informatie

De 3 killers in het verkeer Miran Scheers Directeur Kenniscentrum Verkeersveiligheid Studiedag CPS 8 november 2012

De 3 killers in het verkeer Miran Scheers Directeur Kenniscentrum Verkeersveiligheid Studiedag CPS 8 november 2012 De 3 killers in het verkeer Miran Scheers Directeur Kenniscentrum Verkeersveiligheid Studiedag CPS 8 november 2012 Beschikbare bronnen om het verkeersveiligheidsbeleid te oriënteren - verkeersongevallenstatistieken

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 18 juni 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) PE-CONS 3620/07 TRANS 169 CODEC 531 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN. Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier

VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN. Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier INHOUD Statistische analyse van verkeersongevallen Omvang van de problematiek Kenmerken van Slachtoffers Tijdstip

Nadere informatie

PIJLER 2 Veiligere verkeerslichten verkeerslichtenregeling (Fiche 13)

PIJLER 2 Veiligere verkeerslichten verkeerslichtenregeling (Fiche 13) Pagina 55 van 126 PIJLER 2 Veiligere verkeerslichten verkeerslichtenregeling (Fiche 13) Een moderne afstelling van verkeerslichten, die meer rekening houdt met de situatie op het terrein en kwetsbare weggebruikers

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2005-2014 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

Speed Pedelec. 19 mei 2016. Stef Willems Woordvoerder BIVV Dirk Van Asselbergh ing MSc. BIVV

Speed Pedelec. 19 mei 2016. Stef Willems Woordvoerder BIVV Dirk Van Asselbergh ing MSc. BIVV Speed Pedelec 19 mei 2016 Stef Willems Woordvoerder BIVV Dirk Van Asselbergh ing MSc. BIVV Relatief risico van fietsen (algemeen, niet alleen elektrisch) Populariteit en gebruik van elektrische fietsen

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Verklarende nota. Technisch Reglement (KB 15/03/1968)

Verklarende nota. Technisch Reglement (KB 15/03/1968) Verklarende nota Hieronder wordt wat meer informatie gegeven met betrekking tot de wijzigingen die in de verkeersreglementering zijn aangebracht door het KB van 29 januari 2014 (Belgisch Staatsblad 13

Nadere informatie

Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren

Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren Studiedag VSV kwaliteitszorg in het lokale verkeersveiligheidsbeleid Karen Landuydt Antwerpen 20 juni 2014 Vier pijlers van de kwaliteitszorg

Nadere informatie

Naar een nieuwe benadering van zwaargewonden. Wouter Van den Berghe Directeur, Kenniscentrum BIVV

Naar een nieuwe benadering van zwaargewonden. Wouter Van den Berghe Directeur, Kenniscentrum BIVV Naar een nieuwe benadering van zwaargewonden Wouter Van den Berghe Directeur, Kenniscentrum BIVV Inleiding: een kleine quiz 1 Is er in de volgende gevallen sprake van een verkeersongeval? 1. De bestuurder

Nadere informatie

Helmdracht verplichten bij fietsers?

Helmdracht verplichten bij fietsers? Helmdracht verplichten bij fietsers? Dit standpunt rond Helmdracht verplichten bij fietsers? wil de noodzakelijke kennis over het al dan niet verplichten van de fietshelm en de ingeschatte effecten van

Nadere informatie

INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL

INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL PROGRAMMA 8.30 9.00 uur Onthaal 9.00 10.45 uur Evaluatie RoS 2014-2015 Nieuwigheden RoS 2015-2016 Praktische informatie Leerplatform (Christopher Dhondt, VSV) 10.45 11.00

Nadere informatie

Vlaams Parlement, 4 februari 2016 Hoorzitting over de uitvoering van het 70 km/u-beleid

Vlaams Parlement, 4 februari 2016 Hoorzitting over de uitvoering van het 70 km/u-beleid Vlaams Parlement, 4 februari 2016 Hoorzitting over de uitvoering van het 70 km/u-beleid Advies en standpunt van het BIVV Marc Broeckaert Wouter Van den Berghe Overzicht Uitgangssituatie Is bordenvermindering

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Concept tbv internetconsultatie november 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse regering over het wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

E4 Integraal werken aan verkeersveiligheid met bedrijven

E4 Integraal werken aan verkeersveiligheid met bedrijven E4 Integraal werken aan verkeersveiligheid met bedrijven Waarom investeren in verkeersveiligheid? 57% van alle dodelijke arbeidsongevallen zijn verkeersongevallen 1 op 8 werknemers die in het verkeer een

Nadere informatie

Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen

Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen Ellen Berends (Projectleider) Einar de Croon (analist) NVVK 1 Wat zijn (land)bouwvoertuigen? Toepassing Categorie Landbouwtrekker Landbouw Bouw- en groenwerk

Nadere informatie

Stand van zaken wetgeving landbouwverkeer

Stand van zaken wetgeving landbouwverkeer Stand van zaken wetgeving landbouwverkeer Kennismiddag landbouwverkeer Flevoland Shortgolf Swifterbant 12 juli 2017 Landbouwverkeer op de openbare weg Foto: Johannes Timmermans Hero Dijkema beleidsadviseur

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016 Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 15 Gemeente Eindhoven, november 1 Inleiding Met dit document wordt inzicht gegeven in de actuele stand van zaken van de objectieve verkeersveiligheid in Eindhoven.

Nadere informatie

MOTAC Motorcycle Accident Causation. Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV

MOTAC Motorcycle Accident Causation. Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV MOTAC Motorcycle Accident Causation Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV Motorrijders Uitdagend om te besturen Onverzoenlijk tegenover fouten Kwetsbaarheid Doelstellingen

Nadere informatie

724 verkeersdoden per jaar zijn er 724 te veel

724 verkeersdoden per jaar zijn er 724 te veel INTRODUCTIE Goed bezig, maar het kan nog beter We hebben al een lange weg afgelegd wat betreft verkeersveiligheid in België. De statistieken tonen ons een sterke daling van het aantal verkeersslachtoffers.

Nadere informatie

a) Wat was de gemiddelde snelheid gemeten vóór de opstelling van de trajectcontrole?

a) Wat was de gemiddelde snelheid gemeten vóór de opstelling van de trajectcontrole? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1338 van MARTINE FOURNIER datum: 12 juni 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Trajectcontroles op snelwegen

Nadere informatie

GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W. Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering

GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W. Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering Rijexamens: theorie en praktijk Klassiek Focus op theoretische

Nadere informatie

VR DOC.0810/2BIS

VR DOC.0810/2BIS VR 2017 1407 DOC.0810/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor investeringen in maatregelen ter bevordering van het milieu en de verkeersveiligheid

Nadere informatie

WERKEN AAN VERKEERSVEILIGHEID LOONT. Werner De Dobbeleer, VSV Basisopleiding Mobiliteitscoördinatoren Antwerpen, 6 oktober 2015

WERKEN AAN VERKEERSVEILIGHEID LOONT. Werner De Dobbeleer, VSV Basisopleiding Mobiliteitscoördinatoren Antwerpen, 6 oktober 2015 WERKEN AAN VERKEERSVEILIGHEID LOONT Werner De Dobbeleer, VSV Basisopleiding Mobiliteitscoördinatoren Antwerpen, 6 oktober 2015 INHOUD 1. Verkeersonveiligheid, een probleem voor uw bedrijf? 2. Oplossingen

Nadere informatie

Jozef Van Breuseghem Fietsersbond afdeling Temse Versie: 18 mei 2017

Jozef Van Breuseghem Fietsersbond afdeling Temse Versie: 18 mei 2017 www.fietsersbond.be/temse Jozef Van Breuseghem Fietsersbond afdeling Temse Versie: 18 mei 2017 De wegcode voor fietsers verklaard in mensentaal Fietsen, borden en regels of De wegcode voor fietsers verklaard

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.354/3 van 10 mei 2017 over een voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2011 -- 2020

ACTIEPLAN 2011 -- 2020 Verkeersveiligheid GEWE STELIJK ACTIEPLAN 2011 -- 2020 SGVV BHG Strategische en operationele goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 3 maart 2011 1Verminderen van de verkeerssnelheid

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis Infofiche J001 07/2014 Rijbewijzen 1 Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten dat men

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie