Eindrapportage Coevorden Bezuinigt. 25 juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage Coevorden Bezuinigt. 25 juni 2013"

Transcriptie

1 Eindrapportage Coevorden Bezuinigt 25 juni 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2 Samenvatting 4 3. Resultaten Inloopbijeenkomst Burgerbegrotingen Ideeën en reacties Discussieavond Stellingen 19 Bijlage 1 ideeën tijdens inloopbijeenkomst 22 mei 2013 Bijlage 2 ideeën via de website Bijlage 3 ideeën tijdens discussieavond 18 juni 2013 (flipovervellen) Bijlage 4 Reactie die via de mail binnenkwamen 2

3 1. Inleiding De gemeente Coevorden verkeert momenteel in zwaar weer en moet ingrijpende keuzes maken. Zij ziet een groeiend takenpakket op zich afkomen en voelt de gevolgen van de economische crisis. Minder inkomsten, meer risico s en meer uitgaven voor bepaalde wettelijke taken dwingen de gemeente tot forse bezuinigingen. De gemeente wil zich serieus bezinnen op de vraag wat voor gemeente Coevorden wil en kan zijn. Welke ambities zijn realistisch ten aanzien van het voorzieningenniveau, het onderhoud van openbare ruimte en welke taken voert ze nog wel en welke niet meer uit? Gezien de ingrijpende gevolgen van de te maken keuzes wil de gemeente de bevolking bij deze discussie betrekken. In opdracht van de gemeenteraad organiseerde de gemeente Coevorden in de periode 14 mei 21 juni een maatschappelijke dialoog over de bezuinigingen. De dialoog had als doel om bezuinigingsideeën uit de samenleving naar boven te halen en meer gevoel te krijgen bij de prioriteiten van inwoners. De resultaten worden gebruikt als basis voor politieke besluitvorming in het najaar In deze rapportage beschrijven we de resultaten per participatiemogelijkheid. We bieden zicht op de hoofdlijnen van de ingebrachte ideeën. 3

4 2. Samenvatting Coevorden moet de komende jaren flink bezuinigen. In totaal zo'n 6 miljoen euro. Deze komen bovenop de al eerder doorgevoerde bezuinigingen. De verwachting is dat voor alle inwoners de impact merkbaar zal zijn. Om die reden wenste de gemeenteraad een dialoog met de samenleving. De dialoog had als doel om bezuinigingsideeën uit de samenleving naar boven te halen en meer zicht te krijgen op de prioriteiten van inwoners. De dialoog met de samenleving bestond uit fysieke bijeenkomsten en een online omgeving. Via een website konden inwoners voor tien taakvelden hun eigen bezuinigingsvoorkeuren invullen. Naast deze burgerbegroting konden inwoners zelf ideeën inbrengen en reageren op de ideeën van anderen. Tijdens een discussiebijeenkomst is vervolgens voor een achttal ideeën een verdiepingsslag gemaakt. Hoe wenselijkheid en haalbaar is het idee? Wie moet wat gaan doen om het te realiseren? En wat is maatschappelijke impact? Uit de burgerbegroting werd duidelijk dat inwoners meer dan een miljoen Euro méér bezuinigden dan de bezuinigingsopdracht was. De grootse bezuinigingsmogelijkheden zagen ze op het vlak van ruimtelijke ordening, openbare ruimte en burger en bestuur. Over het algemeen bezuinigden inwoners 25% van de totaal beschikbare vrije beleidsruimte. Een opvallende uitzondering was het taakveld sport, cultuur en recreatie waarop inwoners bijna evenveel bezuinigden als de vrije beleidsruimte groot was. Op onderwijs wilden inwoners juist een extra investering. Via het forum werden meer dan 200 ideeën ingebracht. De meeste ideeën werden geplaatst binnen de taakvelden burgerzaken en bestuur, openbare ruimte, en ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. In grote lijnen waren de ideeën te verdelen in vier categorieën: - een bepaalde taak niet meer uitvoeren of door anderen laten uitvoeren - een bestaande taak efficiënter uitvoeren - meer inkomsten genereren - een korte termijn investering voor langere termijn bezuiniging (via extra inkomsten of dalende kosten) Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan investeringen in sport voor de jeugd zodat die later gezonder zijn en minder vaak afhankelijk van een uitkering. 4

5 Enkele opvallende en veel terugkerende ideeën waren: - inzet van uitkeringsgerechtigden in de publieke ruimte - minder straatverlichting - meer benutten van lokale kennis, ervaring, en energie - minder en/of meer meer efficiënte uitvoering van het onderhoud van de openbare ruimte - het voorkomen dat inkomsten blijven liggen (verkoop snoeihout, verkoop stukken openbare ruimte, verhogen van belastingen, etc.). Een beperkt deel van de ideeën is tijdens de goed bezochte discussiebijeenkomst verder verkend. Voor de deelnemers werd het duidelijk dat er altijd meerdere perspectieven en belangen zijn. De maatschappelijke impact kan op sommige terreinen positief worden ingeschat, maar op andere juist negatief. Bij het uitwerken van de vraag wie wat moet doen, viel op dat inwoners ondanks dat zij vooral van de overheid en politiek een actieve houding verwachten, zij de samenwerking met andere partijen zien als een essentiële voorwaarde is om verder te komen. Terugkijkend kan worden geconcludeerd dat Coevorden Bezuinigt in een relatief korte periode een vrij grote hoeveelheid ideeën en meer inzicht in de bezuinigingsvoorkeuren van inwoners heeft opgeleverd. De komende maanden wordt mede op basis van de resultaten van de dialoog een aantal concrete bezuinigingsvoorstellen voor de gemeenteraad uitgewerkt. In het najaar van 2013 beslist hij over de manier waarop de 6 miljoen bezuinigingen worden gerealiseerd. Alle indieners van ideeën krijgen een individuele reactie van de gemeente. 5

6 3. Resultaten 3.1 Inloopbijeenkomst Tijdens de inloopbijeenkomst waren veel minder inwoners dan verwacht aanwezig. Het exacte aantal is niet bekend maar het ging om ongeveer 10 inwoners. Per taakveld was er een statafel en banier beschikbaar. De banier vatte de inhoud van de taakvelden samen (op basis van de inventarisatie van de vrije beleidsruimte). De aanwezige inwoners voerden gesprekken met de aanwezig raadsleden, ambtenaren en collegeleden over bezuinigingsmogelijkheden binnen de taakvelden. De inwoners konden ook via een ideeënkaart hun ideeën achterlaten in een grote stembus. In totaal werden 10 kaartjes ingevuld. In bijlage 1 is de inhoud van alle kaartjes beschikbaar. De ideeën gingen relatief vaak over het taakveld burgerzaken & bestuur (minder ambtenaren, meer efficiency, meer kwaliteit, minder externe inhuur), en openbare ruimte (meer efficiency in groenonderhoud, bedrijven onderhoud laten doen). Ook werden twee uitvoerige suggesties gedaan. Eén ging over de onnodige on onwenselijke handhaving van verbod op permanente bewoning van enkele parken. De ander richtte de aandacht op de armoede in Coevorden en deed vooral een pleidooi om niet te bezuinigen op sociale zekerheid. 3.2 Burgerbegrotingen In totaal werden 129 burgerbegrotingen ingediend. Het gemiddelde totale begrotingsbedrag was Daarmee bezuinigden de inwoners 6

7 gemiddeld Dat is (ongeveer 23%) méér dan de beoogde bezuiniging van In onderstaande grafiek zijn de burgerbegrotingsbedragen per taakveld afgezet tegen de bedragen van de gemeentelijke begroting voor

8 Onderstaande grafiek geeft het absolute verschil (in euro s) weer tussen de bedragen die de inwoners en de gemeente per taakveld begroten. Het verschil is de feitelijke extra bezuiniging die inwoners kiezen. 8

9 Uit deze grafiek kan worden afgeleid dat de taken waar de inwoners deze bezuiniging vooral vandaan halen (absoluut in harde euro s) vooral gevonden worden binnen de taakvelden ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en burgerzaken en bestuur. Daarna volgen de taakvelden openbare ruimte, sociale zaken en werkgelegenheid en cultuur, sport en recreatie. Opvallend is dat het taakveld onderwijs het enige taakveld is waar de inwoners juist kiezen voor een extra investering. Dit is in groen weergegeven. Als we kijken waar de inwoners procentueel de meeste bezuinigingen denken te realiseren dan ontstaat een iets ander plaatje. Naast de eerder genoemde taakvelden komt ook het taakveld economische zaken nadrukkelijk naar voren. Als we de keuzes van inwoners afzetten tegen de door de gemeente becijferde vrije beleidsruimte, dan ontstaat het volgende beeld: 9

10 In deze tabel valt op dat binnen het taakveld Cultuur, Sport en Recreatie door inwoners bijna evenveel wordt bezuinigt als beschikbaar is binnen de vrije beleidsruimte. Het taakveld onderwijs valt op omdat daar in tegenstelling tot een vrije beleidsruimte van , inwoners gemiddeld gezien een extra investering van wensen. De overige taakvelden variëren tussen de 10%- 40%. Onderstaande grafiek geeft per taakveld weer welke bedragen minimaal en maximaal werden bezuinigd. 10

11 In onderstaande grafiek is per taakveld de standaarddeviatie van het bezuinigingsgedrag weergegeven. Hoe groter de standaarddeviatie, hoe groter de spreiding in de antwoorden. Hoe kleiner hoe eensgezinder inwoners dus zijn. 11

12 3.3 Ideeën en reacties In totaal werden in de periode 14 mei 21 juni 209 ideeën geplaatst. Als we dat aantal uitsplitsen naar de verschillende taakvelden, dan blijken de taakvelden openbare ruimte en burgerzaken en bestuur het populairst te zijn, gevolgd door ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, economische zaken en milieu en afvalverwerking. De taakvelden openbare orde en veiligheid en welzijnsvoorzieningen en volksgezondheid waren met 12 ideeën het minst populair. Taakveld Aantal ideeën Burgerzaken en Bestuur 46 Openbare Ruimte 36 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 23 Economische zaken 19 Milieu en afvalverwerking 19 Sociale Zaken en werkgelegenheid 14 Onderwijs 14 Cultuur, sport en recreatie 14 Openbare Orde en Veiligheid 12 Welzijnsvoorzieningen en volksgezondheid 12 12

13 Op deze 209 ideeën volgden in totaal 306 reacties. Daarvan werden 70 door de gemeente Coevorden en 4 door de burgemeester geplaatst. Het restant (239) is afkomstig van inwoners. In grote lijnen zijn de ideeën in te delen in drie categorieën: 1. mogelijkheden om meer inkomsten te genereren 2. mogelijkheden om bestaande taken efficiënter uit te voeren 3. mogelijkheden om taken niet langer uit te voeren en/of door anderen te laten uitvoeren. 4. een korte termijn investering voor langere termijn bezuiniging (via extra inkomsten of dalende kosten) Hieronder volgen per taakveld de highlights van de ideeën. In bijlage 2 is van elk van de ideeën de volledige tekst opgenomen Burgerzaken en Bestuur 1. Minder uitgeven door intern een zuinig gedrag te belonen. Nu wordt vooral gestimuleerd uit te geven wat je beschikbaar hebt om te voorkomen dat je volgend jaar minder budget hebt. 2. Minder ambtenaren, bestuurders en raadsleden. Dit verlaagt de kosten mogelijk evenredig. 3. Lagere beloningen, minder reiskostenvergoeding, minder buitenlandse dienstreizen voor gemeentelijk personeel. 4. Minder vergaderen en sneller beslissen. Dat vraagt wel een cultuuromslag. 5. Diensten en producten verregaand digitaliseren (vergunningen, gemeentegids, etc.). Dit werkt kosten reducerend (minder baliepersoneel) en maakt de stad aantrekkelijker (minder administratieve lasten). 6. Meer samenwerken (fusie) met andere gemeenten. 7. Minder externe inhuur en meer (vrijwillige) lokale inhuur. 8. Minder investeren in (dure) huisvesting, meer in kwaliteit van personeel. 9. Minder vaak (groot) materieel vervangen. Een zuiniger leefstijl werkt kostenverlagend. 10. Inwoners correcter behandelen om zo juridische processen te voorkomen. 11. Verhogen van OZB belastingen 13

14 3.3.2 Openbare Ruimte 1. Stukken aangrenzend groen verkopen, verpachten of verhuren aan inwoners. Dit levert geld op en verlaagt de kosten voor onderhoud. 2. Strengere handhaving onrechtmatig gebruik van 'snippergroen'. Gebruikers kun je belasten of het aanbod doen om het groen te kopen. 3. Inkoop en beheer onderhoud openbare ruimte samen doen met buurgemeenten. Zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden t.b.v. kostendeling. 4. Verlagen van het onderhoudsniveau (minder schoffelen, minder maaien, minder snoeien en kappen, etc.) tot een minimaal aanvaardbaar niveau. 5. Groot materieel minder vaak vervangen. Het is niet altijd nodig om nieuw materieel te hebben. 6. Minder/zuiniger openbare verlichting. Veel lampen branden s-nachts onnodig. Deze kunnen worden verwijderd, verminderd of gedimd. 7. Verhuur openbaar groen aan bedrijven (met een onderhoudsplicht in ruil voor plaatsen van reclame-uitingen) 8. Doorlichten van de efficiëntie van de uitvoering van vuilophaal (Area) en onderhoud openbare ruimte (met name groen). 9. Meer inkomsten genereren door verkoop van snoei- en kaphout. Dit lijkt deels te onverkocht te verdwijnen en gebruikt en/of doorverkocht door/aan particulieren. 10. Groot onderhoud (bijvoorbeeld van het kanaal) uitstellen Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1. Investeren in het aantrekkelijker maken van Coevorden (voorkomen van verpaupering, leegstand, en gevoel van permanente bouwput zonder ontwikkelingen) 2. Inwoners zelf bermen laten maaien. 3. Aanpassen van (bouw)plannen bij behoeften inwoners (bijvoorbeeld luxe chalets ipv luxe huizen) 4. Stimuleren woningmarkt door bijvoorbeeld splitsing grote kavels, zelf huizen bouwen op leegstaande kavels en deze woningen te verhuren, kavels 6 maanden gratis als optie aanbieden, verkoop kavels met verplichting tot ontwikkeling/bouw, etc. 5. Stoppen met grote projecten (aanleg aansluiting op N34, spoorlijn, etc.) 6. Grasvelden vervangen door kunstgrasvelden (sport). Kunstgras is goedkoper qua onderhoud. 14

15 7. Strenger toezien op tijdige betaling bij verkoop van onroerende goederen door gemeente (dit levert de gemeente meer rente-inkomsten op) 8. Verkoop van kleine stukjes openbaar groen aan eigenaren van aangrenzende percelen. Dit voorkomt kosten voor onderhoud en geld op bij verkoop. 9. Projectontwikkeling niet langer zelf doen maar overlaten aan professionals. 10. Ondernemers ontlasten met minder administratieve lasten (minder vergunningen, goedkoper, eenvoudiger: digitaliseren). Dat draagt bij aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat Economische Zaken 1. Door de winkelstraten in Coevorden een ander aanbod van winkels te geven, en de straten te clusteren (bijv. Friesestraat winkels, Bentheimerstraat horeca) wordt de stad aantrekkelijker voor het winkelend publiek. 2. Er is veel te besparen op energiegebruik bij verouderde sportcomplex. De investering wordt na 3 jaar terugverdiend. Dit blijkt uit een haalbaarheidsstudie. 3. De gemeente moet veel sterker lokaal inkopen. Dat levert lokaal werk op en naar verwachting minder kosten. 4. Gemeente kan nagaan wat de mogelijkheden zijn om het gebruik van grondgebied (windmolens) en luchtruim (defensie) te belasten en zo meer inkomsten te genereren. 5. Investeer in het vergroten van de aantrekkelijkheid van Coevorden voor bedrijven. O.a. door een aansluiting op de snelweg, lage belastingen voor bedrijven, etc Milieu en Afvalverwerking 1. Hemelwater niet via het riool afvoeren. Dit voorkomt de noodzaak om het relatief schone hemelwater te moeten zuiveren nadat het samenloopt met rioolwater. 2. Stimuleren van verminderde hoeveelheid gft-afval. O.a. door inwoners hennen te laten hebben die gft opeten. 3. Anders organiseren van vuilnisophaal. O.a. door de groene container af te schaffen in het buitengebied. In plaats daarvan kun je maaigrasverzamelplaatsen aanleggen (met vergistingsmogelijkheid). Ook kan gedacht worden aan een andere frequentie van ophalen. In de winter minder vaak of niet de groene container ophalen. En in de lente wat vaker (om te voorkomen dat veel groen afval in de bruine verdwijnt). Een andere 15

16 suggesties die werd gedaan is het bieden van een grotere container in combinatie met minder frequente ophaaldienst. Nog weer een andere is door de ophaalplekken te verminderen (alleen nog in hoofdstraten). 4. De uitvoering van vuilophaal door Area kan efficiënter. Er lijken onnodige kilometers gemaakt te worden rondom lunchtijd. Wellicht kan het ook met minder personeel. 5. Strenger handhaven op illegaal dumpen van afval en illegaal gebruik van GFT en huisvuil container (niet alle lijken geregistreerd te zijn?) levert extra inkomsten op Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1. Werklozen kunnen actiever (lokaal, persoonlijk, betrokken) worden begeleid bij het zoeken naar werk. Voorkom en weg langs een weinig motiverende onpersoonlijke UWV. 2. Werklozen verplichten tot werken in publieke ruimte met behoud van uitkering. Tal van klussen (met name op het vlak van groenbeheer) zijn door hen uit te voeren. 3. Strenger toezicht op onrechtmatig gebruik van bijstand. Er lijkt veel misbruik te zijn dat niet wordt opgemerkt en ook niet actief op wordt toegezien. 4. Steunen van lokale ondernemers (die in problemen zitten) door vooral lokaal in te kopen en hen toegang te geven tot het gemeentelijk netwerk. 5. Investeren in preventie om nieuwe werklozen te voorkomen. Onder andere worden specifieke trainingen genoemd Onderwijs 1. Kleine scholen stimuleren/verplichten tot samenwerking. Dit voorkomt niet alleen het wegvallen van een belangrijke voorziening, maar zorgt ook voor lagere kosten. 2. Organisaties stimuleren om meer onder één dak te willen gaan (multifunctionele ruimtes). Coöperatief beheer is kostenbesparend. 3. Stoppen met de bouw van de brede school. Er lijkt te worden gebouwd voor leegstand (ivm terugloop van het gebruik van peuterspeelzaal en kinderopvang maar ook terugloop van aantal leerlingen). 4. Peuterspeelzaal laten fuseren met kinderopvang en laten formaliseren als kinderopvang. Mensen die gebruik maken van peuterspeelzaal kunnen dan ook toeslag vragen waardoor de vraag weer zal toenemen. 16

17 3.3.8 Cultuur, Sport en Recreatie 1. Onnodige subsidies voor kunst stopzetten. 2. Invoeren van een verplichte belasting t.b.v. sport (5 euro per inwoner). 3. Hofpoort en Hof van Coevorden meer inzetten als locatie voor conferenties en symposia. 4. Privatiseren van sportvelden (in eigen beheer geven van verenigingen). 5. Het besluit om Swaneburg op te knappen weer terugdraaien. 6. Stimuleren van het streven van sportverenigingen om kostendekkend te zijn (bijvoorbeeld door meer inzet van vrijwilligers te regelen). 7. Investeringen in sportstimulering halveren Openbare Orde en Veiligheid 1. Actievere handhaving, o.a. door meer boetes uit te delen voor overtredingen in het verkeer (handsfree bellen, 30km zones, zonder helm op de bromfiets etc.), maar ook op het illegaal gebruik van de stoep als parkeerplaats, of van invalidenparkeerplaats, fietswrakken, etc. 2. Coevorden kan toe met minder straatverlichting, met name s-nachts. 3. Coevorden moet verpaupering openbare ruimte tegengaan. Minder verpaupering geeft meer (gevoel van) veiligheid. 4. Minder actieve controle door dierenpolitie n.a.v. klachten. Dit kost vaak onnodig veel tijd en geld. 5. Heroverwegen van de inzet van stadswachten. Deze zouden in huidige vorm weinig toegevoegde waarde hebben. 6. Afschaffen Carbid-beleid Welzijnsvoorzieningen en Volksgezondheid 1. Investeringen in Zwaneburg terugdraaien en deels ten gunste van andere zwembaden laten komen. 2. Meer kritische beoordeling van een zorgaanvraag (is het écht nodig?) en meer eigen bijdragen in de zorg vragen (hulp in de huishouding, scootmobiel, woningaanpassingen, rollator, etc.) 3. Meer specificering in offertes voor woningaanpassingen vragen. Ook verplichten om meerdere offertes op te vragen om zo meer concurrentie te stimuleren. 4. Er kan worden bezuinigd op de bureaucratie in de zorg. Bijvoorbeeld onnodige check vanuit de gemeente op rechtmatigheid van de aanvraag. 5. WMO-taxi voorziening laten uitvoeren door mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen. 17

18 3. 4 Discussieavond Door achterblijvende aanmeldingen is één van de oorspronkelijk twee geplande discussieavonden afgeblazen. De discussieavond op 18 juni had veel deelnemers (rond de 50). Tijdens de avond werd in drie subgroepjes een aantal bezuinigingsideeën verder bediscussieerd. De taakvelden waar de inwoners het grootste bezuinigingspotentieel zagen stonden centraal. Deze werden gekozen op basis van de uitkomsten van de burgerbegroting, aangevuld met het taakveld sociale zaken en werkgelegenheid waarop relatief veel ideeën en reacties online binnenkwamen. - Burgerzaken & bestuur - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting - Openbare ruimte - Sociale zaken en werkgelegenheid - Cultuur, sport en recreatie. Om tot drie subgroepen te komen werden de taakvelden Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en Openbare ruimte samengevoegd, net als de taakvelden Cultuur, sport en recreatie en Sociale zaken en werkgelegenheid. De subgroepjes kregen de opdracht om enkele ideeën verder uit te werken. Ze moesten daarbij nadenken over een drietal aspecten: 1) wenselijkheid, 2) wie moet wat doen, 3) maatschappelijke impact. Bij de eerste twee aspecten werd gevraagd expliciet in te gaan op het perspectief van inwoners, bedrijven en overheid. Bij het derde aspect vroegen we aandacht voor de sociale, economische en milieu dimensie. In totaal kozen en werkten de deelnemers acht ideeën verder uit (zie bijlage 3): - Investeren in jongeren (ter voorkoming van kosten in de toekomst) - Stopzetten c.q. kritisch heroverwegen van alle subsidies - Verbeteren van het aanzien van Coevorden - Anders omgaan met grond en vastgoed (verkoop/verhuur) - Meer perspectief bieden voor mensen zonder werk - Reduceren van ambtelijke capaciteit - Uitstellen van (grote) projecten - Energiebesparing maatschappelijk vastgoed 18

19 Opvallend aan de keuze en uitwerking van deze ideeën was dat een groot deel vraagt om investeringen op korte termijn (jongeren, aanzien van Coevorden, meer perspectief voor mensen zonder werk, energiebesparing maatschappelijk vastgoed). Deze investeringen leveren op langere termijn mogelijk minder kosten en/of meer opbrengsten op. Een ander opvallend punt was dat sterk werd gekeken naar de overheid c.q. politiek voor het zetten van eerste stappen. Tegelijkertijd was er ook veel aandacht voor de noodzaak om samen op te trekken (coproducties). 3.5 Stellingen Via de website zijn drie stellingen geplaatst. Hieronder zijn de resultaten per stelling weergegeven. 19

20 20

21 Bijlage 1 ideeën tijdens inloopbijeenkomst d.d. 22 mei 2013 Naam: Bert van der Veen Uw idee: Er zijn denk ik voldoende bedrijven die wel interesse hebben in een soort abonnement om de bedrijfsterreinen schoner te houden. Dit kan goed door de Bentheimer opgezet worden. Naam: Bert van der Veen Uw idee: Uit ervaring weet ik dat soms simpele vragen aan de gemeente over véél ambtenaren gaan. Idee om ambtenaren meer beslissingsbevoegdheden te geven voor relatief kleine (onschuldige) besluiten. Naam: Joop en Rita Badé Uw idee: Stoppen met het handhavingsbeleid t.a.v. permanente bewoning van recreatieparken. Pas een sterfhuisconstructie toe ipv veel kosten te maken voor uitzetting en bewaking en controle voor bewoning. Als dit beleid doorgaat staan wij afamilie Baldé binnenkort bij jullie op de stoep voor schuldsanering want wij kunnen dit financieel en geestelijk niet bolwerken dus nog meer onkosten van gemeente Coevorden en wij zijn niet de enigsten. Naam: W.Zijlstra Uw idee: vacaturestop! Vertrokken ambtenaren niet inhuren (kosten zijn heel vaak hoger dan geraamd!). Sportstimulering halveren!. Wensbeeld centrum uitstellen! Distributiecentrum uitstellen! Centrumplan: nu > naar N.B. meer inzicht geven op ontvangsten en uitgaven! Naam: Bert van der Veen Uw idee: Openbaar groen wordt door verschillende partijen uitgevoerd. Is het niet zinvoller (en goedkoper) om dit alleen te laten uitvoeren door de 21

22 Bentheimer? Betekent ook een zinvolle dagbesteding voor de werknemers van deze bedrijven. Naam: M.Assen Uw idee: De vele adviseurs en beleidsmedewerkers minderen. Naam: Neizing Uw idee: deskundige ambtenaren aantrekken, zodat er geen externe adviseurs nodig zijn. Naam: Bert van der Veen Uw idee: ik wil graag een betere splitsing op de website welke posten onder de hoofdgroepen vallen en wat de betreffende bedragen daarvan zijn. Naam: H.A. de Groot Uw idee: De gemeente is bezig de mensen van Ermerstrand de permanente bewoning te laten staken, dit brengt veel kosten met zich mee, zowel voor de gemeente als ook voor de bewoners. De kosten voor de gemeente zitten in het belijd maken En het daarna uitvoeren, omdat dit zeer gecompliceerd is word er van buiten af Bureau Maandag in gehuurd zijn gaan samen aan de slag met de heren Drenth en Buurman, na op internet onderzoek te hebben gedaan, kom ik tot de conclusie dat de gemeenten die hier openheid van zaken geven Al snel ene kosten post van tot som Maar hier blijft het niet bij, team handhaving is nog jaren bezig met controle ter plaatse, ook in de weekenden en op feest dagen. Gedurende meerdere jaren, dit alles is een grote kostenpost. De gemeente heeft meerdere parken binnen zijn grenzen, en wil ook daar handhaven, als de periode van realisatie van het desbetreffende park gerealiseerd is, zijn er inmiddels drie jaar verstreken. In de wetenschap dat er nog meerdere parken zijn, gaat dit dus meer dan twaalf jaar duren. De meeste mensen woonachtig op deze parken zijn in de leeftijd van zestig jaar, tel daar twaalf jaar bij op, en de meeste mensen zijn al verhuist of 22

23 gaan verhuizen, twaalf jaar kosten zonder dat het iets oplevert voor de gemeente. (de kosten van maatschappelijk werk en de MOzaak komen er nog bij) Maar het kan nog erger, stel dat de mensen gedwongen moeten verhuizen naar een huurwoning, dan word het chalet gezien als vermogen, en vervallen alle toeslagen, deze mensen moeten de huurwoning betalen maar ook de aflossing van het chalet, en zullen binnen drie maanden op de stoep staan voor Hulp bij de schuld sanering wat vervolgens uit de gemeente kas word betaald. Al met al veel kosten voor alle partijen. Als men de huidige situatie laat voort bestaan, met een sterfhuis constructie kan elke bewoner aan zijn verplichtingen die ze zijn aangegaan met de geld verstrekker afbetalen, zonder hulp van welke instantie dan ook. Wat hier niet in is verwerkt, is het fijt dat de mensen die inmiddels verhuisd zijn en zich hebben ingeschreven bij familie, waar zij gebruik maken van toeslagen deze in de toekomst moeten terug betalen aan de belasting, omdat het woonadres wel is veranderd maar het bezit niet. (maximaal vermogen +/ per stel, alleen staanden +/ ) dit is door mij niet te becijferen. Alles bij elkaar zou ik zeggen STAP OVER JE IJGEN SCHADUW HEEN, en maak er een sterfhuisconstructie van. Getekend H.A. de Groot Steenbakkersweg 5/209 Uw naam: - (ingediend met 200 handtekeningen) Uw - Uw idee: Meer subsidie en hulp aan voedselbank er komen steeds meer mensen wat een teken is dat er veel armoede in Coevorden is. En meer armoedebestrijding er is meer armoede onder de mensen dan u denkt doe ar a.u.b. wat aan. Meer geld voor thuishulp en wmo. 23

24 Zwembad moet gerenoveerd er is helemaal niet voor de jeugd en anders moeten zelfs de kinderen voor zwemles naar een andere plaats (Emmen?) en wie betaalt dan de reiskosten? Lagere huur voor winkelpanden, komen er steeds meer winkeliers dus minder leegstand, en meer inkomsten. Politie beter bereikbaar en meer blauw op straat vooral in de weekenden, maar geen politieagenten op leeftijd maar wat jongere die de jeugd begrijpen. Meer geld voor kindervervoer voor speciale scholen. Winkelstraten leefbaarder en gezelliger maken. 24

25 Bijlage 2 ideeën en reacties via de website Taakveld: Burgerzaken en Bestuur 1. Meer budgetverantwoordelijkheid Behandel de financiën als ware het uw eigen portemonnee. Durf nee te zeggen ipv een compromis als een voorstel geen toegevoegde waarde heeft. 2. Dienstverlening digitaliseren In de tijd van de digitalisering kan de gemeente hierin ook gaan bezuinigen. Bij een (digitale) aanvraag van een vergunning bijvoorbeeld, krijgt men eerst een mail dat de aanvraag ontvangen is, dan een brief dat de aanvraag is ontvangen en dan nog een brief dat de vergunning al of niet is verleend. De laatste brief is vaak 3 of 4 velletjes aan één kant beschreven. Scholen en instelling werken al jaren op deze manier om zo de kosten voor drukwerk te verlagen. 3. Minder reiskostenvergoeding ambtenaren Tijdens de eerste ronde in het gemeentehuis stonden er welgeteld 4 fietsen buiten en zeker 40 auto's. Alle ambtenaren krijgen waarschijnlijk een reiskosten vergoeding. Idee: Indien men binnen de 5 km woont geen reiskosten meer. En ambtenaren van buiten de gemeente al helemaal geen reiskosten vergoeding cq auto van de zaak. 4. Bezuinigen door te investeren Investeer in de lokale gemeenschapskracht van uw dorpen en wijken. Niet met geld maar met inzet. Ondersteun lokale initiatieven met de kennis, kunde en vaardigheden van de gemeentelijke organisatie. Alleen dan bereikt u uw doelstelling voor lengte van jaren. 5. Minder vergaderen, sneller besluiten Sneller besluiten nemen en niet eindeloos vergaderen en beter de plannen onderbouwen om bijv, juridische problemen te voorkomen. Het grootste voorbeeld is hele gedoe rond het centrum wat nu al jaren duurt en nog niet klaar is. Nu weer al dat gedoe rond de bank aan de haven en dan dat rond het kasteel over die miljoenen eis... al dat kost toch klauwen met geld wat wij als burgers weer op moeten brengen. Dit is nauw een dik punt van bezuingingen en daar is de tip van hondebelasting invoeren maar heel heel dun puntje. 6. Meer samenwerken met andere gemeenten ICT zou met omringende gemeenten samen kunnen. Met gezamenlijk 25

26 personeel en middelen. 7. Één ambtelijk contact per dorp Veel verenigingen en organisaties en dorpen en wijken hebben contact met diverse en veel ambtenaren. Het zou kosten besparen als er per dorp 1 goed aanspreekpunt (met back-up) zou zijn binnen de gemeete voor alle eerste-lijns zaken. Deze ambtenaar komt x dagen/week in het dorp of wijk en weet b.v. van kapotte douches bij de voetbalclub, tot lang gras en verwaarloosde looppaden. Ook de sociale welstand, status van school, etc ontgaat zo iemand niemand niet. Zie het als de dorpsburgemeester. Aan de ander kant zou 1 vertegenwoordiger vanuit alle verenigingen, zou ook enorm veel communicatie en dus geld schelen. 8. Minder extern inhuren of minder rapporten schrijven In iedere gemeente zijn veel deskundige ambtenaren op alle gebieden, desondanks worden (veel) te vaak externe bureaus ingehuurd voor veel geld rapporten op te stellen. Of je hebt minder deskundig en dus goedkoper personeel nodig of je moet de rapporten zelf maken, bezuinigt veel geld! 9. Papieren gemeentegids alleen via zorgcentra verspreiden Leg in zorgcentra de papieren gemeentegids gratis neer. Burgers die een papieren gemeentegids willen hebben kunnen die bij de gemeente afhalen. 10. Minder subsidies Er worden heel veel subsidies gegeven, ga nu eens ALLE subsidies 10% verminderen. Iedereen moet toch inleveren dus de gemeente ook. Het positieve punt is mensen worden inventiever om zelf via allerlei acties en bezuinigingen zelf die 10% weer aan te vullen!!! Een ieder laten merken dat niet alles vanzelf komt maar de zelfredzaamheid hierdoor stimuleren. Men raakt gewend aan de ondersteuning en wacht rustig af en doet zelf (niets) veel te weinig. Geen discussie wie wel of wie niet en hoeveel dan, nee gewoon 10%. Uiteraard kan het ook lager of hoger. En... als U toch onze hulp graag wilt gebruiken laat mensen dan meedenken over belangrijke beslissingen, minder regelgeving, wat is belangrijk en wat niet. Maar niks liever dan de gekozen bestuurders hun werk laten doen, dat is democratie! 11. Raadsleden op vrijwillige basis Laat Gem.Raadsleden op vrijwillige basis hun werk voor de Gemeente.De fractievoorzitter heeft recht op een vergoeding,evenals B&W.Heb je iets op met JOUW gemeente,dan kan dat ook zonder een betaling.in andere besturen 26

27 wordt het merendeel van het werk ook op vrijwillige basis gedaan.de verkiezingen komen er weer aan,en dan staan al die"hoofden" weer op de borden,maar wie kennen we er eigenlijk van? Je ziet ze eigenlijk nooit in het "echt".dus!!ben je enthousiast voor bestuurswerk? Ook het partij-politieke belang hoeft er niet door geschaad worden. 12. Gemeente gaat minder doen Dit houdt in, dat de gemeente minder gaat doen en daardoor geld bespaart. Minder kan betekenen dat een bepaalde taak in mindere mate wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld met kleinere regelmaat onkruid bestrijden. Maar het kan ook betekenen, dat er iets helemaal geschrapt wordt of overgelaten aan burgers 12. Door burgers correcter te behandelen minder juridische kosten Correcte behandeling van de burger leidt tot minder conflicten en tot minder potentiële juridische zaken. Juridische zaken kosten veel tijd en geld zeker als de Gemeente 3 mensen naar de Raad van State laat reizen waar er 1 had kunnen volstaan. In ons geval was de hele rechtsgang niet nodig geweest als de Gemeente tijdig bereid was geweest te luisteren. 13. Huur de buurt in: kennis, kunde en expertise Coevordenaren De inhuur van externen is soms niet te voorkomen, maar waarom geen gebruik maken van de kennis en kunde van de Coevordenaren? Er wonen voldoende professionals in onze gemeente die graag een bijdrage willen leveren aan de eigen woonomgeving. Nodig hen uit voor een klus, laat ze een presentatie geven en huur de buurt in. Deze mensen kennen Coevorden, declareren geen hoge reiskosten en zijn meer betrokken dan anonieme adviesbureaus etc. uit een andere regio. 13. Vacaturestop Vacaturestop en vertrokken ambtgenaren niet inhuren. Kosten veelal hoger dan geraamd 14. Opbouwen afdeling Business Intelligence Vergelijk appels met appels en peren met peren. Een goed budget begint met goede informatie. Hetzelfde als het weerbericht. Bedrijven met een goede BI (business Intelligence) infrastructuur maken gemiddeld 5% meer winst en gaan voor 80% minder failliet, omdat men inzicht heeft in data. (Uitgaven, inkomsten, marktgroei, etc.) Ik heb het budget voor 2013 vergeleken met de nieuwe te maken begroting. Wat blijkt, andere groeperingen ander getallen, 27

28 etc. Dit kost handen vol met geld en je kunt dus niet sturen. Je vergelijkt appels met peren. Zet een goede BI afdeling op en sturing wordt veel simpeler en er zijn minder ambtenaren nodig. Iedereen genereert zijn eigen getallen, rapportages etc. momenteel. (Afgaande op de documenten beschikbaar op Coevorden.nl) 15. Minder investeren in gebouwen, meer in mensen investeer meer in de mensen van je gemeente en wat minder in gebouwen. Het nieuwe gemeentehuis is een blamage. Eerst verkopen, dan voor een schandalig bedrag weer huren... Als de gemeente begrip wil kweken bij de inwoners voor bezuiniging, dan zijn dit geen slimme acties. 16. Weinig geld uitgeven belonen Er kan heel veel bezuinigd worden op budgetten. Gemeente managers geven veel te veel geld uit onder het mom van: ik moet mijn budget van dit jaar opmaken want anders krijg ik volgend jaar minder. Managers moeten van dit standpunt af. Beloon diegenen die erin slagen het minst uit te geven. Als gemeente managers nu eens echte managers worden dan kan er enorm bespaard worden. 17. Minder buitenlandse reizen B&W Trips naar mn buitenland leveren te weinig op en kosten te veel. 18. Minder inhuur externen Het stoppen met de inhuur van externe adviseurs etc. Indien de kennis niet aanwezig is bij de eigen ambtenaren, deze kennis op peil brengen en anders snel afscheid nemen van onkundige ambtenaren. 19. Meer investeren in aantrekkelijkheid van Coevorden Is het niet een beetje vreemd dat er eerst totaal onzinnig een gemeentehuis word gebouwd, dat er momenteel meer gesloopt word als er gebouwd word? En nergens zie je een lokaal bedrijf de klus uit voeren, Coevorden ziet eruit als een spookstad! Totaal niet aantrekkelijk voor grote bedrijven (h&m, c&a, Mcdonalds, enz enz). Coevorden is dood, de rest van de gemeente gaat er vrolijk achteraan! Kortom; komt deze oproep niet een beetje te laat? Hadden we dit niet kunnen zien aankomen voor de bouw van het overbodige gemeentehuis? Zorg in de gemeente voor een leuk zwenbad festiviteiten en een goede markt, maak het aantrekkelijk voor de grote bedrijven om hier te settelen! Ben bang dat het allemaal te laat is... 28

29 20. Minder huis-aan-huis informatie, minder externe inhuur Super overbodig per huis info verspreiding, als de insteek bezuinigen is! Ook het inhuren van een extern buro is uit den boze, we hebben zelf kennis in huis! Bezuinigen en de verantwoording bij de burger leggen, na verhoging van de gemeentelijke belastingen! 21.Minder vaak materieel vervangen In plaats van nieuwe voertuigen aan te schaffen,eerst uit te kijken naar jong 2e hands ( nu worden ze in Emmen nieuw gekocht). Scheelt veel afschrijving dus besparing. Onderhoud +aankopen bij bedrijven in de gemeente Coevorden. Scheelt tijd dus geld. 22. Verlaging salarissen zoals ook in het bedrijfsleven kunnen enige bedragen naar beneden worden bijgesteld, bijv. salaris van de burgemeester, de vergoedingen van sommige gemeente functionarissen, de onkostenvergoedingen en de bijdragen in pensioenen etc. We moeten allemaal de riem aanhalen. 23. Afschaffen van de gemeentegids De gids van 5 jr geleden ligt nog ongeopend in de kast en je kunt alles vinden op deze site. Verspreiding en productie van een dergelijke gids is weggegooid geld. 24. Meer online dienstverlening Meer gebruik maken van online regelen via de website kan leiden tot kostenbesparing voor gemeente en haar inwoners. 25. Minder inhuur externe adviseurs In principe geen adviesbureaus inhuren maar eerst binnen de gemeente mensen met (gezond) verstand van zaken benaderen, Dus geen ambtenaren maar echte deskundigen, tevens inwoner van onze gemeente. vragen. Burgers weten vaak beter hoe zaken werken dan de overheid! 26. Nieuwjaarsreceptie afschaffen kost handen vol geld wat je beter anders besteden kunt,dit is nl geld van de burgers. 27. Flitspalen in plaats van wegveranderingen goed of redelijke wegen gewoon zo laten,het plaatsen van een flitspaal als verkeersremmer werkt veel beter en is vele malen goedkoper dan drempels of 29

30 andere wegveranderingen plus de hulpverlening kan opschieten plus de hard rijder betaald.iedereen haat de flitspaal,waarom?men kan dan nietmeer hard rijden dus hij werkt! 28. Minder investeren in dure gebouwen Deze gemeente gooit te veel over de balk, zie het nieuwe gemeentehuis. Personeel burgerzaken klagen vanaf het begin over te weinig en te krappe werkplekken. Zie video Wall bij entree gemeente huis is toch overbodige luxe. Wethouders staan te vaak met hun neus in de krant om het een of ander te openen. Laat ze gaan werken voor hun geld. Doordat in Coevorden zelf alles moest worden aangepakt (haven, gemeentehuis en noem maar op) zit deze gemeente met een begrotingstekort die de hele gemeente, dus ook de buitendorpen waar niets wordt geïnvesteerd aan mee mag betalen. Weer is het zo, valt er geld te verdelen is het ik, moet er worden bezuinigt is het wij. Laat ik nu zelf maar eens op zichzelf bezuinigen. 29. Afschaffen van alle adviescommissies Afschaffen van alle commissie, die gevraagd of ongevraagd advies geven. 30. Minder gemeentepagina s Niet alle nieuws is relevant. 31. Twee wethouders weg Spreekt voor zich 32. Samenvoegen van gemeenten Momenteel zijn er 12 gemeenten in Drenthe. Door Drenthe op te delen in bijvoorbeeld 3 grote gemeenten zal het kostenplaatje niet met 75% dalen, maar het kan toch zeker een heel groot bedrag gaan schelen? 33. Minder ambtenaren Door meer te gaan letten op productiviteit van het personeel net als in het bedrijfsleven en het misschien invoeren van het werken naar een prestatie bonus om het personeel zo te motiveren en een hogere productiviteit te creëren. Op deze manier zijn er minder FTE's nodig. 34. Verhogen van belastingen Als we voorzieningen zo belangrijk vinden dat bezuinigingen of schrappen ervan onwenselijk wordt gevonden, moet je overwegen, de OZB (als één van de weinige te beinvloeden inkomstenbronnen van de gemeente) (extra)te 30

31 verhogen. Aangezien ook de huren verhoogd worden, is het overwegen hiervan toch redelijk? 35. Minder extern inhuren hoewel ik niet weet hoeveel de gemeente extern (duur) inhuurt voor advies e.d.( is het puur strategisch of echt nodig omdat we het niet zelf kunnen), kan het nooit kwaad om de noodzaak hiervan te bekijken of gewoon meteen een taakstellend bezuinigingsbedrag op te nemen 36. Maak af wat begonnen is, dan is gedane werk geen weggegooid geld Een visie afmaken, brengt duurzaam geld op. De binnenstad is totaal gerenoveerd en nagenoeg volgens Wensbeeld (de belofte dat de inwoner kan meebepalen), gereed, behalve... de oude binnenhaven. De ingang van de haven heeft een nieuw gezicht, het bastion Holland. De oude binnenhaven, ook wel stadshaven genoemd, is formeel een Museumhaven (raadsbesluit 1999). De kade t.o. de Vlijt en een nieuwe brug zijn aangelegd. Deze brug heeft de hoogte gekregen van gangbare hoogte waardoor de pleziervaart kan doorvaren naar de nieuwe steiger. Helaas is het werk hier opgehouden en is een 'verkeerde' bezuinigingsronde over het plan heen gegaan. Bedoeld wordt het uitgraven van een deel van de nu nog gedempte haven. Wordt niet gerealiseerd?! Beter zou zijn het plan enkele jaren uitstellen en er een bedrag per jaar voor reserveren. Naar die mijlpaal toewerken. Dat maakt niet alleen de oorspronkelijke beloftes die gedaan zijn voor het uitvoeren van het Wensbeeld waar, maar geeft ook de inwoners het gevoel van vertrouwen. Dit laatste is heel wat denkwerk waard, maar het resultaat zal altijd achterhaald worden door een gouden waarheid, namelijk het vertrouwen geven doet vertrouwen ontvangen. Motivatie. Gezegd is dat het weggegooid geld is als het oorspronkelijke plan niet wodrtafgemaakt. Enkele nadelen van het niet realiseren van een ordentelijke haven voor haar gasten zijn: de beperkte afmeerruimte (die zou breder worden gemaakt) de schepen moeten achteruit weer de haven uit er is geen keerpunt (die zou ontstaan als een deel van de gedempte haven weer open komt er is geen ruimte voor een rondvaartboot (afgesproken was dat die een vaste ligplaats zou krijgen en ruimte op te keren (Khandekar)) En nog enkele cultuurhistorische nadelen: het oudste bastion (t.o. Arsenaal, in de zgn, Notaristuin, wordt niet omzoomd met water dus ook niet geaccentualiseerd. Dit is een gemis in 'het verkopen van de historie van de verdedigings- en vestingwerken van 31

32 Coevorden Laten we ons niet geheel blind staren op de bezuinigingen. Bezuinigingen moet, maar er is keuze. Kies mede voor de duurzame en oorspronkelijk uitgezette lijn, die geeft vertrouwen en toekomst. Is dit laatste juist wat we in een sombere tijd van krimp willen, een baken in de verte, daar waar naar toe kunnen werken. Dit niet doen zou voor velen onder ons echt een raadsel zijn. Denk mede aan de ommekeer van de zuur pratende burgerij, die werd op slag optimistische en blij op zaterdag 14 mei Toen werd de burgerij met de ogen op de feiten gedrukt en men ontmoette het goede van de behaalde resulaten. Het Hof van Coevorden staat er maar het werk is nog niet af. Dat feestje moet nog komen. In alle hoffelijkheid graag, 37. valse start O,o, o, wat een valse start van de inloopbijeenkomst over de bezuinigingen, eerst de flyers en de brieven die huis aan huis bezorgd werden, zonder de juiste tijd te vermelden. Dan de oprolbare posters die bij de verschillende tafels stonden die niemand heeft gelezen. Ook nog de voorzitters voor de presentatie, die iedere keer de discussies afbraken, dit had ook iemand van de gemeente kunnen doen. De eerste duizenden euro s hadden hiermee bespaard kunnen worden. Weg met de show en duur uiterlijk vertoon. Begin net zoals het rijk en de gemeente Amsterdam ( zie doc: ontslag bij rijk en Amsterdam ) met een flinke ontslagronde, als ik kijk naar de adviseurs,managers de beleidsmedewerkers enz. ( zie xls: ambtenaren Coevorden) hebben deze mensen tijd om al te werken aan een volgende baan. Zijn ze echt allemaal nodig? Als ik die lijst zie dan vraag ik mij af waarom moet de gemeente dan externe kennis inhuren, en bezuinig hierop. Hoeveel mensen hebben nadat ze bij de Bentheimer te werk zijn gezet, ergens anders een baan? Is het dan zinvol er zoveel geld in te stoppen? Haal echt werk naar Coevorden en niet zoals de Wildkamp want dat levert geen extra werk. Zorg voor ingangscontrole, voorbeeldje, de sokkel van van Heutsz waar eerst de tekst verkeerd was en later in een nieuwe sokkel goeveneur in plaats van gouverneur. Deze dingen kosten veel ergernis en geld. De elektrokar met gevaarlijk accu, zogenaamd goed voor het milieu weg doen, en een bakfiets aanschaffen voor schoonhouden van het centrum. De vele auto s kunnen langer mee en een werkploeg kan toe met alleen een aanhanger die op het einde van de dag weer opgehaald wordt. Luister naar de burgers en doe er wat mee, een voorbeeldje, voor de bouw van de bastions werden ook wij als buurtbewoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Bij de rondvraag vroeg ik hoe je er met een rolstoel 32

33 kon komen, en het antwoord was uhh, uhh, uhh. Na de feestelijke opening van het bastion kwam er iemand vast te zitten in het grint, waarna dit is vervangen door iets anders. Deze bedekking, daar zou een landbouwer jaloers op zijn zo vruchtbaar is die grond. De toegangshellingbaan van de steiger is vaut op foud, ( zie: steiger en: zo kan t ook) die is veel te steil, om te voorkomen dat men wegglijdt zijn er later latjes opgeschroefd maar dan kun je de leuning niet vasthouden. Geef geen onzinnige opdrachten, zoals het schilderen van een zebrapad tijdens de bouw van het gemeentehuis. Precies in de bocht tussen de Haven en het Kasteel bij de Rabobank is een zebrapad geschilderd dat eindigde in een groot hek wat om de bouw stond, toen het hek wegging werd ook het asfalt met zebrapad vervangen door straatwerk. Ik heb geen Rolls Royce, omdat ik hem niet kan onderhouden, dus koop ook geen dingen die je niet kunt onderhouden. Het zou jammer zijn als met alle ideeën die men van alle kanten indient, zoals zo vaak niets gebeurt. Ik zou het wel mooi vinden dat de haven eindelijk toegankelijk wordt voor rolstoelen. 38. Afstandelijke Afstanden Ja, voor 96% is dit idee een utopie, maar dat dacht mijn overgrootvader ook toen zijn mede-arbeiders het hadden over een Ziekenfonds. Een nieuwe gemeentelijke herindeling, maar eigenlijk een heruitdeling dat is mijn bezuinigingsidee (zeker gezien een Stelling op deze site). Kleine zelfstandige bestuurlijke eenheden, die we dan toch maar de naam van Gemeente geven. Niet groter dan tussen de en inwoners. Kompleet met een Gemeenteraad, een voorzitter, een wethouder en een notulist. Meerdere gemeenten samen benoemen een Supervisor. Deze kleine bestuurlijke eenheid wordt ondersteund door een aantal medewerkers (m/v) die gehuisvest worden op diverse locaties in de dorpen van die gemeente (scholen, buurthuizen/mfc's, zorgcentra, sporthallen e.d.): daar waar al ruimten bestaan die niet optimaal gebruikt worden. In grote lijnen zal dit wel helder zijn en het voert in dit kader te ver om het uit te werken. Maar ik ben bereid om het verder uit te werken in samenspraak/- werking met het huidige grote bestuursorgaan. Drie jaar terug ging het over "Behoedzaam Doorwerken"...het gas mag er nu wel even op. Na morgen dus!!! 39. Hete kastanjes en een vuurtje De gemeente kent vele medewerkers (m/v) en van redelijk dichtbij heb ik er een flink aantal ontmoet. Deskundige mensen, stuk voor stuk en aardige 33

34 mensen. Ja, er liep er natuurlijk wel eens ééntje rond die wat minder van den hoed en den rand wist, maar dat was een uitzondering en was doorgaans snel verdwenen. Dus deskundige mensen die prima kunnen/willen/zullen adviseren rond het desbetreffende beleidsterrein. En toch wordt er vrij veel onderzoek/rapportage/pré-advisering uitbesteed aan externe organisaties voor een giga smak geld. Mijn idee is om dat volledig te schrappen. De medewerkers van de gemeente zijn daar prima voor uitgerust. Gewoon zelf doen. Tijd speelt geen rol, het gaat over Prioriteit. Dat je dan wellicht een wethouder een voor hem/haar frustrerend advies dient te geven...dat is de konsekwentie. Externe organisaties die kastanjes uit het vuur te laten halen...dat is een vorm van het kinderspel Zwarte Pieten. Dat mag hooguit één keer per jaar. Oh ja, door tijdelijke aanstellingen van personeel kent dat personeel de gemeente niet, onvoldoende en/of slecht. Ergernissen bij inwoners voorkom je door het 'tijdelijke aanstellingen beleid' eens goed tegen het licht te houden. "Onbekend Met" maakt "Onbemind Bij". Luister maar eens bij de Coop, Albert Heijn, Aldi, Lidl e.d. in de gemeente Coevorden. 40. Echt Bezuinigen Als eerste wil ik graag aangeven dat ik het initiatief van de gemeente Coevorden om burgers voorstellen te vragen voor bezuinigingen bijzonder toejuich. Belangrijk is in dit verband wel dat het hier echte bezuinigingen behoort te betreffen (dus minder gemeentelijke uitgaven) en beslist geen verdere lastenverzwaringen voor de burgers. Maar helaas schaart de overheid lastenverzwaringen maar al te vaak ook onder bezuinigen. Taakveld: Cultuur, sport en recreatie 1. Alleen verantwoorde uitgaven in tijden van crisis (een beweegtuin dus niet) Laat de gemeente goed nadenken, niet steeds maar geld blijven uitgeven. Begin eens met minder uit te geven. En ook niet naar projecten die in tijden van bezuiniging niet te verantwoorden zijn, een voorbeeld hiervan is de beweegtuin in Oosterhesselen. Hardstikke goed initiatief, maar zolang er nog een voedselbank e.d. nodig is, vind ik dat je zulke projecten niet verantwoorden kan. 2. Geen investeringen in kunst al die verschrikkelijke dingen wat men kunst noemt en wat heel veel geld kost en overal door de gemeente geplaatst wordt daar zou men op kunnen bezuinigen 34

35 3. Verplichte belasting voor sport (5 euro per inwoner) Alle burgers via de gemeentelijke belastingen een bijdrage afnemen, en die ten goede laten komen van de sport. bij 5,00 is dit op personen , die kun je structureel bezuinigen. als je kijkt naar de swanenburg hier hebben ongeveer 7000 personen een handtekening voor gezet. die zet iedereen die gevraagd wordt, maar vraag je om 10,00 om het bad open te houden dan denk ik dat je bijlange na niet tot zoveel handtekening komen.over draagvlak gesproken. 4. Hofpoort en Hof van Coevorden gebruiken als locatie voor conferenties Waarom bezuinigen als er ook geld verdiend kan worden. Theater Hofpoort is een prachtige locatie voor conferenties en symposia. Echter, dit soort bijeenkomsten vragen ook vaak om subzalen voor workshops etc.. Biedt bedrijven een totaalpakket. Theater Hofpoort als congreszaal, vergaderzalen van het gemeentehuis als workshopruimte en catering via De Heeren van Coevorden. 5. Halveren sportstimulering Halveren.!! 6. Bezuinigen op alle nice to haves : natuur en cultuur Bezuinig op alles wat "nice to have" is, dus geen subsidies meer voor zaken als cultuur en natuur. Wat wel belangrijk is, zijn de basis voorzieningen zoals bv het zwembad. Dit brengt niet alleen met zich mee dat kinderen leren zwemmen, maar brengt ook bezoekers van buitenaf naar Coevorden. Eenmaal in Coevorden voor de zwemles daan ook maar even de boodschappen doen Verlagen van toeristenbelasting (met het ook op vergroten van de aantrekkelijkheid) Door de toeristenbelasting te verlagen inplaats elk jaar te verhogen, trek meer toeristen naar de gem Coevorden. Goed voor de recreatie middenstand horeca. Mischien moeten we de belasting wel afschaffen, want dan staan we sterk. 8. Privatiseren van de sportvelden (in beheer van de sportverenigingen) Er is in de gemeente een aantal sportverenigingen die graag de sportvelden in eigen beheer willen. Dus verkopen maar aan deze verenigingen, het onderhoud doen ze zelf, dit betekend inkomsten genereren uit verkoop en besparing op onderhoud. 2 vliegen in 1 klap en dit is een boost voor de vereniging om er wat moois van te maken. 35

Besluitvormingsdocument Takendiscussie Bijlagenboek

Besluitvormingsdocument Takendiscussie Bijlagenboek Besluitvormingsdocument Takendiscussie Bijlagenboek Inhoud Bijlagen Bijlage 1 - Rapportage Senza Bijlage 2 - Ingestuurde ideeën Eindrapportage Coevorden Bezuinigt 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Het overgrote deel van de paneleden (93 procent) wist voor deze peiling dat de gemeente Hof van Twente (extra) moet gaan bezuinigen in 2012.

Het overgrote deel van de paneleden (93 procent) wist voor deze peiling dat de gemeente Hof van Twente (extra) moet gaan bezuinigen in 2012. Hofpanel Resultaten peiling 11 Bezuinigingen in de gemeente Hof van Twente Inleiding De gemeente Hof van Twente moet de komende jaren drastisch bezuinigen en/of de inkomsten verhogen om de begroting sluitend

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Ideeën van burgers. Burgemeester en wethouders Maart 2013. Efficiency / aantal ambtenaren / externen in huren /

Ideeën van burgers. Burgemeester en wethouders Maart 2013. Efficiency / aantal ambtenaren / externen in huren / Ideeën van burgers De gemeente Wierden moet net zoals bijna alle gemeenten in ons land- opnieuw bezuinigen. De bezuinigingen van het Rijk merken wij erg in onze gemeentelijke portemonnee. Zo erg, dat we

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

10 tips. Bezuinigingen binnen de gemeente. Inhoud

10 tips. Bezuinigingen binnen de gemeente. Inhoud Bezuinigingen binnen de gemeente 10 tips Inhoud 1. Kaasschaaf 2. Ambtelijk apparaat 3. Onderhoud 4. Kerntaken 5. Inhuur externen 6. Onderzoek 7. Cultuur/mentaliteit 8. Accommodatiebeleid 9. Reserve 10.

Nadere informatie

DE DUURZAME PAS MET LANGE TERMIJN VISIE DE STADJERSPAS UIT DE SCHADUW, IN DE ZON!

DE DUURZAME PAS MET LANGE TERMIJN VISIE DE STADJERSPAS UIT DE SCHADUW, IN DE ZON! DE DUURZAME PAS MET LANGE TERMIJN VISIE DE STADJERSPAS UIT DE SCHADUW, IN DE ZON! Partij voor de Dieren, november 011 INLEIDING Er moet 50.000 euro bezuinigd worden op de stadjerspas. Een onvermijdelijke

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL BEzuINIgINgsvooRstEL sp zwolle

WERK AAN DE WINKEL BEzuINIgINgsvooRstEL sp zwolle WERK AAN DE WINKEL Bezuinigingsvoorstel SP Zwolle Bezuinigingsvoorstel SP Zwolle Zwolle zit in financieel moeilijke tijden. Door het onverantwoorde beleid van vorige colleges om tegen de waarschuwingen

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71 Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 71 Onderwerp : Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Bijlage(n) : 1. Schermprints website Begrotingswijzer.nl

Nadere informatie

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden.

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden. Van: Openluchtzwembad Klarenbeek Jan van Olmen Deze tekst kan ik helaas niet presenteren tijdens de expertmeeting i.v.m. de drukte in het openluchtbad. Inleiding. In Arnhem hebben wij een vergelijkbare

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen

Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen Bezuinigingsvoorstellen 2015 2016 2017 DIENSTVERLENING 1 Gemeentehuis 16.600 16.600 16.600 Dit voorstel betreft de extra huuropbrengst ( 15.000) in het kader van

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Programmabegroting programma indeling Programma 1 = Gemeenteraad Programma 2 = Dienstverlening Programma 3 =

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Geachte college, geachte leden van de raad.

Geachte college, geachte leden van de raad. Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2013. Geachte college, geachte leden van de raad. Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d.

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. 30 januari 2013 Goedenavond Burgemeester en leden van de politiek in de gemeente

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark.

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. Afdeling IJsselstein Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. September/oktober 2013 Inleiding In de laatste week van augustus en de eerste week

Nadere informatie

Gewenst aantal koopzondagen

Gewenst aantal koopzondagen KOOPZONDAGEN IN HILVERSUM EEN SP-ONDERZOEK ONDER WINKELIERS Gewenst aantal koopzondagen 50% 6% 32% Minder Evenveel Meer Overig HILVERSUM Naar aanleiding van de aankomende Winkeltijdenverordening Hilversum

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen

Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen Bezuinigingsvoorstellen 2015 2016 2017 DIENSTVERLENING 1 Gemeentehuis 16.600 16.600 16.600 Dit voorstel betreft de extra huuropbrengst ( 15.000) in het kader

Nadere informatie

Minder personeelskosten? 12 praktische tips

Minder personeelskosten? 12 praktische tips Minder personeelskosten? 12 praktische tips Inleiding Wanneer u met uw bedrijf bezig bent, dan kijkt u vaak naar de toekomst. Welke doelen stellen we? Wat moeten we nog verbeteren? En wat doet de concurrentie?

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Verdiepingsconsultatie Accommodatiebeleid

Verdiepingsconsultatie Accommodatiebeleid Introductie In het kader vanhet opstellen van het Hollands Kroon is een bezoek aan alle kernen gebracht. De gebruikers van de (gemeentelijke) accommodaties worden geïnformeerd over de Visie en de uitgangspunten.

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Nota Wet Markt en Overheid

Nota Wet Markt en Overheid Nota Wet Markt en Overheid 18-12-2014 Inleiding De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft op 18 december 2014 met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014 de volgende economische activiteiten aangewezen als

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst met inwoners over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Son en Breugel, Het Vestzaktheater 6 april 2017

Verslag van de bijeenkomst met inwoners over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Son en Breugel, Het Vestzaktheater 6 april 2017 Verslag van de bijeenkomst met inwoners over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Son en Breugel, Het Vestzaktheater 6 april 2017 Op donderdagmiddag 6 april zijn ruim zeventig deelnemers in het Vestzaktheater

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Informatieboekje BUDGET COACH

Informatieboekje BUDGET COACH Informatieboekje BUDGET COACH Inhoud Budgetcoach... 3 Het coachingstraject... 4 Inzicht in uw financiën... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. gezonde financiële toekomst... 4 Schulden... 6 Bespaartips...

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Oost west, thuis best In onze gemeente worden diverse woningen gebouwd en gerenoveerd. In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen. 6 1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning 54% 5 4

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Rotterdam, 8 juli 2014 Aan de Gemeenteraad Onderwerp: Verbeterde Kaderbrief 2014 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Op welke gronden deze

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Workshop Wijkeconomie

Workshop Wijkeconomie Workshop Wijkeconomie Workshop Wijkeconomie 1. JJJJJJJjjjj 1 Regie over eigen leven en omgeving Burgerkracht van klein tot groot 2 Monopolie op beleid naar de burger MANIFEST VAN ACTIEVE WIJKBEWONERS Gevraagd:

Nadere informatie

Format voor de takendiscussie : Te gebruiken voor die taken die zijn voorzien van een 2.

Format voor de takendiscussie : Te gebruiken voor die taken die zijn voorzien van een 2. Format voor de takendiscussie : Te gebruiken voor die taken die zijn voorzien van een 2. Toelichting : Dit format wordt gebruikt voor die taken, die door de gemeenteraad zijn voorzien van een 2. Een 2

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Uitwerking uitkomsten praatcafé

Uitwerking uitkomsten praatcafé Uitwerking uitkomsten praatcafé 21 november 2012 in de Tjattel Sjoerd IJdema / Frans Jorna Inhoud Algemeen... 2 Tafels Voorzieningen... 2 Tafels Wonen... 3 Tafels Werken... 3 Plenaire nabespreking... 5

Nadere informatie

1.1 'Zwembad De Berkel moet koste wat kost blijven bestaan'

1.1 'Zwembad De Berkel moet koste wat kost blijven bestaan' Zwembad De Berkel Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Zwembad De Berkel is bezig met het bepalen van haar toekomst. 1 Wat vind je van de volgende stellingen? 4 4 3 3 2 1.1 'Zwembad De Berkel moet

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Bent u aangesloten bij de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)? Kunt u aangeven hoe uw onderneming er voor staat ten opzichte van pakweg 3 jaar geleden

Bent u aangesloten bij de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)? Kunt u aangeven hoe uw onderneming er voor staat ten opzichte van pakweg 3 jaar geleden Uitkomsten van enquête onder ondernemers door Cees Pluimgraaff Bent u aangesloten bij de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)? ja nee De straat waarin ik onderneem kent geen BIZ Kunt u aangeven hoe uw onderneming

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Gezond met geld. Zo doe je dat. Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen

Gezond met geld. Zo doe je dat. Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen Gezond met geld Zo doe je dat Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen Gezond met geld Zo doe je dat Tineke Post Uitgeverij Gelderland Voorwoord Crisis in Europa crisis in Nederland. Bezuinigen, bezuinigen.

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies Raadsvoorstel Inleiding Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 heeft u besloten om vanaf 2014 structureel 300.000,00 te gaan bezuinigen op subsidies. Via dit voorstel wordt u verzocht een besluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak.

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak. Projectplan Onderzoek één brede welzijnsinstelling in Drimmelen 1. Inleiding Op 12 mei 2011 heeft de gemeenteraad een besluit genomen naar aanleiding van de ingediende bezuinigingsvoorstellen. Ook heeft

Nadere informatie

Evaluatie enquête Week van het sluipverbruik

Evaluatie enquête Week van het sluipverbruik Evaluatie enquête Week van het sluipverbruik Verzendatum enquête: 5 augustus 2015 Response verzameling: 21 augustus 2015 Verzonden herinneringen: 0 Aantal verzonden enquêtes: 103 Response: 29 ik was wel

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming.

Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie raadsleden en steunfractieleden Huis van de Stad Status: Deelnemers: Doel: Toelichting: Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming. Raadsleden/steunfractieleden

Nadere informatie