Jaarrekening Gemeente Gingelom. Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2014. Gemeente Gingelom. Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2014 Gemeente Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: Gemeenteraad: 30 juni 2015 Laatste budgettaire journaalnummer: Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier

2 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding Beleidsnota Doelstellingenrealisatie Schema J1 Doelstellingenrekening De financiële toestand Financiële nota Schema J2 - Exploitatierekening Schema J3 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Schema J4 Rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Schema J5 Liquiditeitenrekening Samenvatting van de algemene rekeningen Schema J6 - De Balans Schema J7 Staat van opbrengsten en kosten Gemeente Gingelom (71017) Pagina 1 Laatste budgettaire journaalnummer:

3 1 INLEIDING Het budget 2014 werd voor het eerst opgemaakt volgens het nieuwe instrumentarium voor lokale besturen, de Beleids en BeheersCyclus (BBC). Logischerwijze volgt nu over die periode een evaluatie van de financiële toestand en van de realisaties van het bestuur. In de jaarrekening wordt de structuur van beleidsdomeinen overgenomen zoals die was vastgesteld voor het budget Deze structuur vormt de rode draad doorheen de jaarrekening Algemene financiering 01 - Algemeen bestuur 02 - Onderwijs 03 - Wonen & Leven 04 - Infrastructuur 05 - Vrije Tijd 06 - Welzijn De jaarrekening is ingedeeld in 3 delen: de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen. De beleidsnota van de jaarrekening verwoordt in de doelstellingenrealisatie het (prioritaire) beleid dat het bestuur het voorbije financiële boekjaar heeft gevoerd. Daarnaast bevat de beleidsnota ook een doelstellingenrekening en een synthese van de financiële toestand. De financiële nota bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. De opbouw van deze documenten is gelijkaardig aan de opbouw van de financiële nota van het budget. De exploitatierekening en investeringsrekening geven voornamelijk een overzicht, per beleidsdomein, van alle uitgaven en ontvangsten in kwestie. De liquiditeitenrekening geeft op overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het boekjaar weer. De samenvatting van de algemene rekeningen bevat voornamelijk informatie die bedrijfseconomisch interessant is: een balans en een staat van opbrengsten en kosten. Gemeente Gingelom (71017) Pagina 2 Laatste budgettaire journaalnummer:

4 2 BELEIDSNOTA 2.1 DOELSTELLINGENREALISATIE De doelstellingenrealisatie verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. Bij de opmaak van het budget 2014 en het meerjarenplan is er voor gekozen om alle beleidsdoelstellingen prioritair te maken. Dit heeft als gevolg dat in de doelstellingenrealisatie een verantwoording dient gegeven te worden voor alle acties en actieplannen van de beleidsdoelstellingen uit het budget. De doelstellingenrealisatie is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken, deze hoofdstukken volgen in grote lijnen de verschillende beleidsdomeinen uit de financiële nota. Per hoofdstuk zijn onderaan de totale uitgaven en opbrengsten weergegeven voor de verschillende types budget i.e. exploitatie (E), investering (I) en andere (A). De doelstellingenrealisatie geeft voor elke beleidsdoelstelling weer of deze gerealiseerd werd. Vervolgens is per actieplan een overzicht gegeven van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar en dit in vergelijking met het initiële budget en het eindbudget (d.i. budget na laatste budgetwijziging). Onder de actieplannen zijn alle acties opgesomd met daarbij vermeld de mate van realisatie en een omschrijving. Gemeente Gingelom (71017) Pagina 3 Laatste budgettaire journaalnummer:

5 Hoofdstuk 1 : Algemene financiering BDS 1 - Het bestuur voert een modern en gezond financieel beleid De algemene financiering bevat vooral de algemene werkingsmiddelen die het bestuur ontvangt (belastingontvangsten, dividenden, algemene subsidies) en de uitgaven die het doet voor zaken die niet kunnen gekoppeld worden aan een specifieke maatschappelijke dienstverlening (bv. aflossingen van leningen). De ingeschreven ontvangsten werden gerealiseerd in Het ontvangen van persoonsgebonden belastingen De persoonsgebonden belastingen werden allemaal ontvangen zoals voorzien in het budget. Enkel voor de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) werd een Euro minder ontvangen dan voorzien in het budget. Deze minderontvangst bleek uit de 2de herraming van eind november 2014 en werd veroorzaakt door een verandering in de inkohieringen van Deze minder ontvangst op de personenbelasting wordt wel gecompenseerd door een meerontvangst op de dienstenbelasting ( Euro) en een meerontvangst van op de aanvullende belasting op de opcentiemen van de onroerende voorheffing ( Euro). E , , , , , ,00 Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) Voor de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) werd een Euro minder ontvangen dan voorzien in het budget. Deze minderontvangst bleek uit de 2de herraming van eind november 2014 en werd veroorzaakt door een verandering in de inkohieringen van Aanvullende belasting op de opcentiemen van de onroerende voorheffing (OOV) Er werd voor een totaalbedrag van Euro doorgestort, dit is Euro meer dan gebudgetteerd. Gemeentelijke dienstenbelasting Kohier voor de dienstenbelasting 2014 werd voor een totaalbedrag van Euro opgemaakt. Dit is Euro meer dan opgenomen in het budget. Aanvullende belasting op de motorrijtuigen - verkeersbelasting Er werd Euro ontvangen. Het ontvangen van belastingen op ondernemingen De meerontvangst ten opzichte van het budget wordt verklaard door een hogere ontvangst in de belasting op de standplaatsen van handelskramen (+500 Euro) en de belasting op de drijfkracht der motoren (+3000 Euro). E , Belasting op hinderlijke inrichtingen In 2014 was er 1 nieuwe hinderlijke inrichting (560 Euro) en werd voor 62 bestaande bedrijven een belasting op hinderlijke inrichtingen opgemaakt (9.240 Euro). Belasting op de drijfkracht der motoren Voor 91 bedrijven werd een kohier voor belasting op drijfkracht der motoren opgesteld en dit voor totaalbedrag van Belasting op taxi's Gerealiseerd: Nee Maar. In 2014 waren er geen taxi's ingeschreven in de gemeente. Belasting op reclameborden In 2014 zijn er 2 bedrijven welke in totaal 9 belastingsplichtige reclameborden in gebruik hebben en dit voor een totaal bedrag van 970 Euro. Belasting op standplaatsen van handelskramen In 2014 zijn er 2 handelskramen uitgebaat welke zich bevinden op het openbaar domein. Dit zorgde voor een opbrengst van Euro. Gemeente Gingelom (71017) Pagina 4

6 Maximaliseren van de beschikbare financiële middelen voor de dagelijkse werking De verwachte opbrengsten werden ontvangen. E , , , , , ,00 I A , , , , , ,00 Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus (gemeentefonds en Eliaheffing) Zowel de ontvangsten uit het gemeentefonds als de bijdrage in de Eliaheffing werden ontvangen. Vanuit het gemeentefonds werd Euro ontvangen. Dit is Euro minder dan opgenomen in het budget. Bij budgetopmaak werd geen rekening gehouden met de automatische inhouding voor de financiering van de externe audit. Het opvolgen van diverse ontvangsten en uitgaven Deze actie omvat de kosten met betrekking tot roerende,onroerende voorheffing en oninbare vorderingen. In 2014 werd voor een totaal bedrag van Euro oninbaar gesteld. De ontvangsten hebben hier betrekking op de creditinteresten van de bankrekeningen. Door de huidige lage rentevoeten is hier slechts een opbrengst van Euro gerealiseerd. Dit is Euro minder dan vooropgesteld in het budget. Het innen van opbrengsten uit het ter beschikking stellen van onroerende goederen Deze actie omvat enerzijds de ontvangsten ( Euro) afkomstig van de verhuur van onroerende goederen en concessie van de cafetaria en anderzijds de kosten (3.100 Euro) verbonden aan het onderhoud van de onroerende goederen (pastorij Jeuk). Het verkopen van onroerende goederen om te voorzien in de financiering van investeringen Gerealiseerd: Nee Maar. De verkoop van de pastorij Jeuk is lopende. De ontvangsten uit de verkoop van de pastorij Jeuk zijn overgedragen naar Financiering van de bestaande leningen Alle aflossingen en interesten van leningen ten laste van de gemeente en ten lasten van de kerkfabrieken werden betaald ( Euro). De aflossingen en interesten ten laste van de kerkfabrieken werden teruggevorderd voor een bedrag van Euro. Aangaan van nieuwe leningen In 2014 werd voor een bedrag van Euro zoals opgenomen in het budget aan leningen ten laste van de gemeente opgenomen. De voorziene lening van Euro voor de onderhoudswerken aan de kerk van Buvingen werd opgenomen. De lening van Euro voor de herstellingswerken aan de kerk van Gingelom werd niet opgenomen in 2014 maar werd opnieuw opgenomen in het budget De gemeente is lid van diverse intergemeentelijke verenigingen. Een aantal daarvan voert commerciële activiteiten uit en keert een gedeelte van de winst uit aan de deelnemende gemeente door middel van dividenden. Alle verwachte dividenden werden uitgekeerd. E 14, ,81 15, ,50 15, ,50 I 23,00 23,00 23,00 Aandeel "DE LIJN" Dividend Infrax - Limburg De verwachte dividenden ( Euro) werden uitgekeerd. Dividend Inter Media De verwachte dividenden ( Euro) werden uitgekeerd. Dividend Inter Energa Gas De verwachte dividenden voor Inter Energa Gas en Electriciteit werden ontvangen voor een totaal bedrag van Euro. Dividend Nuhma nv Een dividend van Euro werd uitgekeerd in Gemeente Gingelom (71017) Pagina 5

7 Dividend Inter Energa Elektriciteit Dividend Inter Aqua In 2014 werd een totaalbedrag van Euro ingeschreven als dividend Inter-Aqua. In het oorspronkelijke budget werd Euro opgenomen, deze meer-ontvangst wordt verklaard doordat volgens de omzendbrief van 20 december 2013 het voor Inter-Aqua niet langer is toegestaan om cash-uitkeringen in de vorm van dividenden te doen aan de gemeenten. Om hieraan tegemoet te komen werd een Rioleringsfonds opgericht. Concreet betekent dit voor Gingelom dat er voor 2014 een bedrag van Euro kan aangewend worden. Dit bedrag werd als opbrengst ingeschreven in 2014 maar werd nog niet aangewend. Bijkomend werd er begin 2014 nog voor 3 maanden voorschot ( Euro) aan dividenden uitgekeerd. Dividend Kleine Landeigendom Dividend CV Nieuw Sint-Truiden Totaal Hoofdstuk E , , , , , ,50 I 23,00 23, , A , , , , , ,00 Tot , , , , , ,50 Gemeente Gingelom (71017) Pagina 6

8 Hoofdstuk 2: Algemeen bestuur BDS 2 - Zorgen voor een efficiënte interne organisatie van het bestuur Er werden voldoende middelen voorzien voor een efficiënte organisatie van het bestuur. Ondersteunende middelen voor de algemene werking De nodige middelen werden ingezet ter ondersteuning van de dagelijkse werking van het bestuur. E , , , , , Ondersteunende middelen voor de dagelijkse werking van de administratie Alle onkosten met betrekking tot kantoorbenodigdheden, erelonen, lidgelden, frankeringskosten, reiskosten, huur fotokopieermachines...werden betaald binnen de voorziene budgetten. Diverse verzekeringen Alle verzekeringen ( Euro) werden betaald Euro werd uitgekeerd als vergoeding voor arbeidsongevallen en schadegevallen. Personeelskosten administratie De wettelijke lonen en patronale bijdragen werden uitbetaald en doorgestort voor 17,61 VTE aan 25 personen. Overige personeelskosten Voor de personeelsleden die voor dienstredenen gebruik moeten maken van hun eigen voertuig werd met Ethias een verzekering omnium-dienstverplaatsingen afgesloten. Voor 2014 bedroeg de kostprijs 344 Euro. De wettelijke bijdrage voor de vakbondspremies van de aangesloten personeelsleden werd doorgestort. Het voorzien van de middelen voor de werking en de ondersteuning van het bestuur en van de Alle lonen, zitpenningen en pensioenen werden correct uitgekeerd. E , , Voorzien van de nodige vergoedingen en lonen voor de gemeentelijke mandatarissen De lonen van burgemeester en schepenen en de presentiegelden aan de raadsleden voor 10 raadszittingen werden tijdig en correct betaald. Zorgen voor een efficiënte werking door inzetten van de juiste informatie en communicatietechnologieën E , , , , I , Deelname aan INFRA-X-net voor het gebruik van het kabelnetwerk voor tele- en datacommunicatie tussen de gemeentelijke sites In 2014 werd voor alle netwerkverkeer tussen de verschillende gemeentelijke diensten (incl. scholen) gebruik gemaakt van de diensten van Infra-X-net en dit voor telefonie, internet en LAN. Het ter beschikking stellen van mobiele en vaste telefonie Door het gebruik van één centrale telefooncentrale zijn de telefoonkosten van alle gemeentelijke gebouwen (incl. scholen) in één budget opgenomen. Totale kostprijs van de vaste telefonie bedroeg Euro. Door een herziening van het contract met de mobiele operator was er in 2014 een besparing van 40% op de maandelijkse factuur. Huidig contract zal opnieuw worden herzien in mei De ICT-programmatuur (software) is operationeel, aangepast en onderhouden Gemeente Gingelom (71017) Pagina 7

9 Er werd de nodige maatregelen getroffen voor het aanschaffen van de nodige licenties en software voor alle gemeentelijke diensten. De uitgaven bleven binnen het vooropgestelde budget. Door een vergissing is de aankoop van de boekhoudsoftware Mercurius/olympus 2 x gebudgetteerd. Dit resulteerde in een aanzienlijk overschot op deze raming. De ICT-infrastructuur (hardware) is operationeel, aangepast en onderhouden In 2014 werd het opleidingslokaal in de bibliotheek voorzien van nieuwe ICT apparatuur. Met de nieuwe oplossing zijn er een 8- tal werkposten gecreëerd welke door bezoekers of door cursisten kunnen gebruikt worden. PC's/laptops ouder dan 5 jaar werden vervangen. BDS 3 - Streven naar een klantvriendelijke organisatie met een optimale dienstverlening De gemeente maakt deel uit van de brandweerzone en de politiezone, hiervoor werden de nodige middelen voorzien. De gemeente biedt ondersteuning aan de levensbeschouwelijke instellingen. De gemeente stemt haar dienstverlening af en voert de taken uit conform de hogere regelgevingen. Instaan voor de veiligheid van de bevolking De gemeente maakt deel uit van de politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom. E , , , Bijdrage in werkingskosten van de politiezone De door de gemeenteraad en politieraad goedgekeurde werkingsbijdrage aan de lokale politie werd integraal doorgestort. GAS-boeten Een bedrag van werd geïnd voor in totaal 8 gas-boetes. Beschermen van de bevolking tegen brand en rampen De gemeente maakte in 2014 deel uit van de brandweerzone Sint-Truiden. E , , ,00 Bijdrage aan de werkingskosten van de brandweer De door Gouverneur, na positief advies van de gemeenteraad vastgestelde werkingsbijdrage aan de brandweer werd integraal doorgestort. Garanderen van financiële en logistieke ondersteuning aan levensbeschouwelijke instellingen De gemeente ondersteunde de kerkfabrieken. E , , ,00 A Bijdrage in de exploitatiekosten van de eredienstbesturen De door de respectievelijke kerkfabrieken gevraagde en door de gemeenteraad goedgekeurde werkingsbijdragen werden integraal doorgestort. Overige verrichtingen betreffende de erediensten Onderhoud en verzekering van kapellen en woonstvergoeding priester werden correct uitbetaald. Toegestane investeringen voor de erediensten Gerealiseerd: Nee Maar. Aan de kerkfabriek St-Trudo Buvingen werd een doorgeeflening ten bedrage van toegekend voor de renovatiewerken aan de kerk. Het ingeschreven budget voor een doorgeeflening aan de kerk van Gingelom voor de herstellingswerken aan de kerktoren werd nog niet ter beschikking gesteld omdat het dossier nog niet ingediend werd. Uitvoeren van taken conform de hogere regelgeving Gemeente Gingelom (71017) Pagina 8

10 De taken aangaande het afleveren van diverse administratieve stukken (E-id, rijbewijzen,...) werden correct uitgevoerd. E , , , , Afleveren van identiteitsbewijzen (E-ID en vreemdelingenkaarten) Er werden 1123 elektronische identiteitskaarten voor volwassenen en 223 kids-id's afgeleverd. Afleveren van rijbewijzen Er werden 389 gewone rijbewijzen, 121 voorlopige rijbewijzen en 22 internationale rijbewijzen afgeleverd. Afleveren van reispassen Er werden 142 paspoorten voor volwassenen en 40 paspoorten voor minderjarigen afgeleverd. Afleveren van diverse administratieve stukken en vergunningen Er werden voor 642 visverloven en voor 824 jacht-wapenvergunningen afgeleverd. Organiseren van de verkiezingen Naast een jaarlijkse vaste bijdrage werden de noodzakelijke uitgaven gedaan voor de organisatie van de verkiezingen van 25 mei 2014 (2.600 ). BDS 4 - Het zorgen voor tevreden en gemotiveerde medewerkers Voor vorming, veiligheid en welzijn op het werk werden voldoende middelen voorzien. Voeren van een HRM-beleid De nodige middelen werden voorzien en besteed aan het HRM-beleid. E , , Voeren van selectieprocedures De kosten voor de organisatie van de aanwervingsexamens voor de betrekkingen van administratief medewerker en omgevingsambtenaar bedroegen Vorming, bijscholing en evaluatie van het personeel Er werd een bedrag van besteed aan documentatie en vorming van personeel, ruim diende besteed te worden aan de evaluatie van de decretale graden (secretaris en financieel beheerder). Organiseren van welzijn en veiligheid op de werkvloer voor alle initiatieven van de arbeidsgeneeskundige dienst, alsmede de ondersteuning van onze eigen werking in het kader van Veiligheid en Welzijn op het Werk werd een bedrag van uitgetrokken. De bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst bedroeg Wij versterken de collegialiteit De initiatieven ter versterking van de collegialiteit beperkten zich tot de organisatie van de nieuwjaarsreceptie ( 4.400). Beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouweninfrastructuur Het gemeentehuis en andere gemeentelijke gebouwen werden goed onderhouden. E , , I Nutsvoorzieningen gemeentehuis Elektriciteit en aardgas Verzekeringen gemeentehuis Bevat zowel brand als alle risico s voor apparatuur. Gemeente Gingelom (71017) Pagina 9

11 Beheer en onderhoud van het gemeentehuis Er werd in totaal voor een bedrag van uitgegeven aan het onderhoud van het gemeentehuis, hierin zijn o.a. inbegrepen :alarm, aankoop van onderhoudsproducten, kuizen van ruiten, aankoop kleine benodigdheden, In 2014 werden akoestische panelen in de raadszaal geplaatst en werden er extra folderhouders aangekocht. Aankoop van bureaumeubilair voor het gemeentehuis Gerealiseerd: Nee. In afwachting van de integratie van het OCMW in de gemeente en de hieraan gebonden verhuizing van bepaalde diensten werd er in 2014 geen nieuw meubilair aangekocht. Het voorziene budget werd overgedragen naar BDS 6 - Het promoten van Gingelom gewoon genieten als sterk merk Het leveren van betrouwbare en begrijpbare informatie Via de website en het gemeentelijk infoblad werd informatie aan de inwoners beschikbaar gesteld. E , , Gemeentelijk informatieblad Gingelom Vandaag Er werden in nummers van Gingelom Vandaag gepubliceerd en bedeeld. Beheren van de gemeentelijke website De website wordt actueel gehouden. Het uitbouwen en bekend maken van het toeristisch aanbod Naast de jaarlijks terugkerende initiatieven werd ook het project rond de ontsluiting van de tumuli gerealiseerd. De 3 tumuli-sites werden in juni 2014 officieel geopend. Bij de officiële inhuldiging waren een 100-tal aanwezigen. Bij de publieke opening mochten de talrijk opgekomen bezoekers via gidsen en animatie kennismaken met de heringerichte tumuli. Naar aanleiding van deze opening werd ook een reproductie gemaakt van een druiventrosvaasje. E , , , , I , Verzorgen toeristisch onthaal Allerlei toeristische informatie wordt ter beschikking gesteld/verkocht of aangevraagd/aangekocht. Organiseren bloesemterras en open fruitbedrijven Er wordt logistieke ondersteuning geboden voor het Bloesemterras bij Bex Fruit. Ook de gidsen worden door Toerisme Gingelom vergoed. Samenwerken met externe partners Toerisme Gingelom werkt samen met Toerisme Limburg, het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren en Monumentenwacht Vlaanderen. Opmaken toeristische brochure met activiteitenkalender Er werd een toeristische activiteitenkalender 2014 gepubliceerd en bedeeld. De nieuwe versie van de toeristische brochure werd uitgesteld naar Toeristisch ontsluiten en promoten van de tumulisites Met Europese, Vlaamse en Provinciale steun werden de tumulisites ingericht met zitbanken, infoborden, fietsenstallingen,... De opening vond plaats in juni Daarna (2015) wordt gewerkt aan vertalingen van de informatiedragers en een multimediatoepassing. Productie van een druiventrosvaas i.h.k.v. het tumuliproject Het druiventrosvaasje geldt als productontwikkeling i.h.k.v. de promotie van de Gingelomse tumuli. Naar aanleiding van de officiële opening werden een 100-tal vaasjes gemaakt. Het vaasje wordt nu te koop aangeboden of gebruikt als Het relatiegeschenk. organiseren van ontmoetingsmomenten voor inwoners n.a.v. speciale gelegenheden Gemeente Gingelom (71017) Pagina 10

12 De gemeente heeft de nodige initiatieven ontwikkeld voor het onthaal nieuwe inwoners, huwelijksvieringen en viering van allerhande jubilarissen. E , , Vieringen jubilarissen Er werd 10 koppels feestelijk ontvangen in het gemeentehuis naar aanleiding van hun gouden, diamanten of briljanten huwelijk. 10 koppels verkozen een bezoekje aan huis. Alle jubilarissen ontvangen een bankcheque. Viering 50-jarigen Op 22/11/2014 vond de viering van de 50-jaringen plaats in Cultuurhuis Den Dries. Er waren 65 deelnemers. Onthaal nieuwe inwoners Op 10/05/2014 en 11/10/2014 werden respectievelijk 32 en 22 personen ontvangen in het gemeentehuis, gevolgd door een busrit doorheen de gemeente. Huwelijksvieringen Er werden 42 huwelijken voltrokken in het gemeentehuis. Viering oud-strijders Op 7/5/2014 werd een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de oud-strijders in Mielen-boven-Aalst. Er waren 110 deelnemers. Het verzorgen van een goede representatie van de gemeente De nodige middelen werden uitgegeven om de gemeente te representeren. E 8 984, , Instaan voor een sobere maar verzorgde representatie van onze gemeente Voornoemd bedrag behelst de volledige representatiekost. Wij houden eraan de bezoekers aan ons gemeentehuis (bij vergaderingen) op een passende wijze te ontvangen. Het verlenen van persoonsgebonden premies Voor elke geboorte werd een financiële ondersteuning aan de ouders uitgereikt. E Geboortepremie In 2014 werden er 59 geboortepremies uitgereikt en dit voor een bedrag van 2950 Euro. Begrafenisvergoeding oudstrijders Er werd 1 begrafenisvergoeding van 50 Euro uitgekeerd. Totaal Hoofdstuk E , , , , I , A Tot , , , , Gemeente Gingelom (71017) Pagina 11

13 Hoofdstuk 3:Onderwijs BDS 5 - Het aanbieden van kwalitatief basisonderwijs Op 1 juli 2014 besloot de gemeenteraad het gemeentelijk onderwijs met ingang van 1 september 2014 over te dragen aan GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Door deze overdracht werden alle vastbenoemde leerkrachten en administratieve medewerkers (het gesubsidieerd personeel) met behoud van alle rechten overgedragen aan GO. De tijdelijke leerkrachten behielden hun verworven anciënniteit. Alle personeelsleden hebben hun overdracht naar GO onderschreven. Voor het niet-gesubsidieerd personeel, met name de personeelsleden belast met het schoonmaken van de schoollokalen (5 Fte), de klusjesman en de buschauffeur werd overeengekomen dat deze hun statuut bij de gemeente behielden maar gedetacheerd werden aan GO waardoor ze hun loon en alle rechten behielden. GO komt tussen in de loonkost van deze 7 Fte's op basis van de door GO gebruikte barema's. De gemeente dient hierdoor een beperkte bijpassing te doen. Bij uitdiensttreding van de gedetacheerde personeelsleden zal GO zelf instaan voor de vervanging. Daar GO niet wenste in te staan voor de voor- en naschoolse opvang en de bedeling van warme maaltijden en de gemeente deze voorziening wenste verder te zetten bleven de betrokken personeelsleden, zonder detachering, op de loonlijst van de gemeente. GO verbond zich er wel toe, als bijdrage in het verstrekken van warme maaltijden, de loonkost (volgens eigen barema) van 1 Fte aan de gemeente te betalen. Tevens mag de gemeente gratis gebruik maken van de keukeninfrastructuur. De schoolinfrastructuur en de inboedel werd uiteraard volledig overgedragen aan GO!. Voor alle gebouwen werd een erfpachtovereenkomst voor 99 jaar afgesloten. Als erfpachtvergoeding ontvangst de gemeente de nog lopende leningskost voor de gedane investeringen in schoolgebouwen. Als financiële bijdrage in de in opbouw zijnde nieuwe kleuterschool te Borlo kwam GO tussen voor een bedrag van Met betrekking tot de infrastructuur werd tevens overeengekomen dat de gemeente ervan gebruik mag maken voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens de vakanties, voor de organisatie van de jaarlijkse speelpleinwerking en voor de huisvesting van het filiaal van de Academie Haspengouw, Podium en Beeld. De gemeentelijke schoolbus werd aan GO doorverkocht. In het lopende schooljaar werd geen noemenswaardige terugval van het aantal leerlingen vastgesteld. Door een ruime voorziening van een aantal vestigingsplaatsen bieden wij dicht bij huis kleuter- en lager onderwijs aan. E , , , , , ,00 Leerkrachten worden tewerkgesteld teneinde alle opgelegde diensten en opdrachten te kunnen uitvoeren. Hierin vervat zijn de loonkosten van het onderwijzend personeel( ) dat louter voor hetzelfde bedrag in zowel uitgaven als ontvangsten dient opgenomen te worden. Vorming onderwijzend personeel Het vanwege het Vlaams Departement onderwijs ontvangen budget voor de vorming van het onderwijzend personeel werd aangewend Wij voorzien de nodige schoolbenodigdheden en didactisch materiaal Er werd een bedrag van besteed, ondermeer om het nieuwe schooljaar aan te vatten. Wij ontvangen werkingstoelagen vanwege de Vlaamse overheid. De in 2014 ontvangen werkingstoelagen voor het schooljaar bedroegen Tot 1 september werd er gemeentelijk onderwijs georganiseerd in de Kleurenboom (3 vestigingen) en de Groeiboog (3 vestigingen). Wij voorzien de nodige kantoorbenodigdheden, documentatie en juridische ondersteuning en materiële hulpmiddelen Vanaf 1 september werd het gebruik van de fotokopietoestellen in de scholen en het centraal kopiëren voor het onderwijs doorgerekend aan GO! Voorzien van een geschikte infrastructuur De vestigingen van de gemeentelijke scholen werden onderhouden door de gemeente tot 1 september. Gemeente Gingelom (71017) Pagina 12

14 E , , , , I 1 891, Beheer en onderhoud van de schoolgebouwen Tot 31/08/2014 werd ingestaan voor het onderhoud van de schoolgebouwen opdat de kinderen van onze gemeente op 1/9/2014 in verzorgde lokalen hun nieuw schooljaar konden aanvatten. De besteding hieraan bedroeg , gaande van aankoop onderhoudsproducten, onderhoud centrale verwarming, beperkte verfwerken, tot onderhoud van de branddetectiecentrale en de brandblussers. Nutsvoorzieningen schoolgebouwen Tot 31/8/2014 een totale besteding van Vanaf 1/9/2014 nam GO de contracten over. Verzekering schoolgebouwen De verzekeringspremies die bij aanvang van het jaar voor het ganse jaar betaald werden, werden voor de periode van 1/9 tot 31/12 gecrediteerd. Aankoop van meubilair Er gebeurde een beperkte aankoop van meubilair conform de afspraak bij aanvang van het schooljaar , totaal Aankoop toestellen en materialen Gerealiseerd: Nee. Er werden geen toestellen noch materialen aangekocht. Werkkledij voor het hulppersoneel Nodige werkkledij voor keukenpersoneel en onderhoudspersoneel werd aangekocht. Personeelskosten onderhoud van de schoolgebouwen De personeelsleden die ingezet werden voor de schoonmaak, totaal 5 Fte, werden vanaf 1/9 gedetacheerd aan GO. Vanaf 1/9 betaalt GO de loonkost van deze personeelsleden op basis van hun barema's terug aan de gemeente. In 2014 werden de wettelijke lonen en patronale bijdragen uitbetaald en doorgestort voor 6,47 VTE aan 22 personen. Infrastructuurwerken schoolgebouwen In de school van Niel werd een nieuw afdak geplaatst. De nieuwbouw van de kleuterschool te Borlo wordt verder gerealiseerd door de gemeente. I , GBS De Groeiboog: bouw nieuwe kleuterschool te Borlo. De bouw van de nieuwe kleuterschool werd conform het met GO afgesloten protocol door de gemeente verdergezet. De in het protocol voorziene tussenkomst van GO ten bedrage van werd ontvangen. De bouw verloopt volgens planning en het schoolgebouw zal in gebruik kunnen genomen worden vanaf 01 september Nieuw afdak school Niel De bouw van een afdak werd conform de afspraak bij het begin van het schooljaar in eigen beheer uitgevoerd. Kostprijs: Het bieden van ondersteuning aangaande informatie en communicatietechnologieën (ICT) ICT ondersteuning aan de gemeentelijke scholen werd door de gemeente aangeboden tot 1 september E 5 928, , I 628, De ICT-programmatuur (software) is operationeel, aangepast en onderhouden Betreft de licenties voor gebruik van de software voor leerlingen- en personeelsadministratie, facturatie, De ICT-apparatuur (hardware) is operationeel, aangepast en onderhouden Gemeente Gingelom (71017) Pagina 13

15 Geen bijzondere uitgaven Verstrekken van (sociale) voordelen met het oog op een kwalitatief onderwijsaanbod en flankerend onderwijsbeleid Via de maximum-factuur werden schooluitstappen en culturele activiteiten georganiseerd. Nodige middelen werden besteed ter ondersteuning van de zwemlessen. E , , , ,00 Wij verstrekken sociale voordelen aan alle leerlingen zoals schoolreizen, culturele activiteiten, Sinterklaasfeest, ed. (maximum- De bijdragen van de ouders in de maximumfactuur werden besteed om de schoolreizen, culturele uitstappen e.d. te financieren. De leerlingen sparen gedurende het schooljaar voor de zee- of sneeuw-klassen. Deze gelden werden gebruikt om de zeeklassen van april/mei voor de Groeiboog en om de sneeuwklassen van januari 2014 te financieren. Eind 2014 werden de nog beschikbare spaargelden voor de sneeuwklassen doorgestort naar het GO!. In de 3 scholen (Kleurenboom, Groeiboog, Regent ) werd het Sinterklaasfeest van december 2014 nog betaald door de gemeente. Wij bieden de faciliteiten aan opdat de leerlingen op het einde van het zesde leerjaar kunnen zwemmen en steeds de mogelijkheid krijgen zich lichamelijk te ontplooien. Tot einde schooljaar nam de gemeente de kosten van het zwembad en de kosten van de zwembegeleider (voor de kleuters) ten laste. Vanaf het nieuwe schooljaar geldt dit enkel voor het kleuterzwemmen. De totale uitgave voor het jaar 2014 bedroeg Wij staan in voor de bedeling van gezonde, warme middagmalen Tijdens het jaar 2014 werd iedere schooldag, uitgezonderd de woensdag, s middags een gezonde, warme maaltijd aangeboden. Zo nuttigden gemiddeld 471 kinderen s middags een warme maaltijd in één van de zeven vestigingen die de gemeente bedient vanuit de grootkeuken gehecht aan de school te Montenaken. E , , , Werkingskosten warme maaltijden De grondstoffen worden op basis van een jaarlijkse prijsvraag aangekocht. Voor het jaar 2014 bedroeg de kostprijs hiervoor Bijdragen ouders warme maaltijden Overeenkomstig het door de gemeenteraad vastgestelde tariefreglement betaalden de ouders Euro voor het gebruik van de warme middagmalen door hun kinderen. Personeelskosten keuken voor het bereiden en bedelen van de warme maaltijden zet de gemeente een totaal personeelsequivalent van 7,1 VTE in (verspreid over 22 koppen). In uitvoering van het protocol afgesloten bij de overdracht van het gemeentelijk onderwijs aan GO! betaalt GO! sinds 1 september 2014 de loonkost voor 1 Fte. Aangezien de personeelsleden onder het GESCO-statuut vielen ontvingen we van de Vlaamse overheid een toelage ten bedrage van Onderhoud en herstel van keukenmachines en materialen Totale uitgave bedroeg Wij verzorgen het leerlingenvervoer: het ophalen en thuisbrengen van de kleuters en leerlingen, het vervoer naar het zwembad, bibliotheek... en het vervoer voor extra-muros activiteiten De nodige middelen (o.a. eigen bus) werden ingezet om busvervoer van de leerlingen te organiseren. Vanaf 01 september werd de bus doorverkocht aan het Go!. E , , , I Beheer en onderhoud van de eigen schoolbus (vooral gebruik Jeuk) Gemeente Gingelom (71017) Pagina 14

16 De kosten, verzekering, brandstof en onderhoud, van de schoolbus werden door de gemeente tot 31 augustus 2014 ten laste genomen. Zoals ieder jaar werd de schoolbus ook ingezet voor het vervoer van de kinderen die deelnamen aan de speelpleinwerking. De totale kost bedroeg De totale bijdrage van de ouders in het leerlingenvervoer bedroeg Inzet van externe busdiensten voor ophalen en thuisbrengen Tot 30 juni 2014 werden nog drie externe bussen van de busmaatschappij De Witte Merel te St-Truiden ingezet kostprijs Personeelskosten buschauffeur De personeelskost voor de buschauffeur bedroeg Door de overdracht van het onderwijs en de detachering van de chauffeur vanaf 1 september 2014 kwam GO! tussen in de loonkost voor 1 Fte ten bedrage van Verkoop van de schoolbus (overname GO! Scholengroep 13) De schoolbus werd verkocht aan het GO! voor een bedrag van Euro. Verzorgen van informatieverstrekking en public relations over het gemeentelijk onderwijs De gebruikelijke zorg werd aan de PR besteed door het bezorgen van klasfoto s en het verzorgen van een bescheiden receptie aan de afscheidnemende laatstejaars. De info werd verstrekt via een infogids en schoolkalender. E 5 514, , Wij promoten het gemeentelijk onderwijs en stellen daarvoor alle noodzakelijke middelen ter beschikking (PR) De gemeente bezorgt alle leerlingen een klasfoto, draagt bij in de receptiekosten bij gelegenheid van de uitreiking van de diploma's aan de zesdejaars en organiseert voor deze leerlingen ook de jongerenspiegels, waarbij zij als toekomstige ambassadeurs van onze gemeente bijkomend geïnformeerd worden over wat onze gemeente te beiden heeft. Wij trachten de ouders en leerlingen optimaal te informeren. Bij aanvang van het schooljaar ontvingen de kinderen een infogids en een schoolkalender Het voorzien van voldoende middelen voor het deeltijds kunstonderwijs - Haspengouwse De gemeente maakt deel uit van de academie Haspengouw voor het deeltijds kunstonderwijs. E 9 202, Haspengouwse Academie : dagelijkse werking De gemeente draagt bij in de personeelskosten van de directeurs en de leerkrachten van de kids-academie. De loonkost van de andere personeelsleden wordt door Onderwijs Vlaanderen gedragen. Tevens werd aan de Academie Woord een werkingsbijdrage van betaald. Totaal Hoofdstuk E , , , , , ,00 I , Tot , , , , , ,00 Gemeente Gingelom (71017) Pagina 15

17 Hoofdstuk 4:Wonen & leven BDS 7 - Het streven naar een kwaliteitsvolle en duurzame leefomgeving en ruimtelijke ontwikkeling van het gemeentelijk gebied Het voeren van een coherent afvalbeleid Door de exploitatie van een gemeentelijk sorteerpark en de samenwerking met Limburg.net voor de ophaling van huisvuil werd een coherent afvalbeleid gevoerd. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget E , , , , , ,00 Het ophalen van afval in eigen beheer of via een containerservice De restafvalcontainers van de keuken van school Montenaken werd wekelijks geledigd, die van school Jeuk (tot 31/08/2014) en Cultuurhuis Den Dries tweewekelijks. Het beheren van het containerpark Kosten voor elektriciteit, water en en herstellingswerken waren normaal in Samenwerken met Limburg.net voor het transport en de verwerking van afval en voor sensibiliseringscampagnes De bijdrage aan Limburg.net werd per kwartaal betaald. De totale bijdrage voor 2014 bedroeg Er is een creditnota van geweest voor de afrekening Hakselen van takken en snoeihout aan huis De gemeente biedt het hakselen aan huis gratis aan. Wanneer het hakselhout dient meegenomen te worden moet er wel een kost van 28 Euro betaald worden. Dit zorgde in 2014 voor een inkomst van Euro, er werd een inkomst van 500 Euro verwacht. Personeelskosten Containerpark De wettelijke lonen en patronale bijdragen werden uitbetaald en doorgestort voor 2,22 VTE aan 4 personen. De exploitatie van het containerpark en afval-recipiënten Er werden meer huisvuilzakken verkocht dan oorspronkelijk geraamd. De grijze zak werd immers vervangen door de bordeaux Limburg.net-zak met een kleiner inhoudsvolume. Brandverzekering containerpark De brandverzekering werd betaald. Het voeren van een duurzaam milieubeleid door aanwending van het wettelijk instrumentarium E 2 584, Uitreiken van premies inzake leefmilieu Voor het uitreiken van premies inzake leefmilieu werd in Euro voorbehouden. Er werden 15 premies voor mulch- /combimaaiers uitgereikt voor een bedrag van Euro en 9 premies voor het onderhoud en de aanplant van kleine landschapselementen zoals meidoornhaag voor Euro. Er werden geen premies voor herbruikbare luiers aangevraagd in Bij een budgetwijziging werden de voorziene uitgaven met Euro verminderd. Het voeren van een milieubeleid conform de samenwerkingsovereenkomst De toelage van de samenwerkingsovereenkomst 2013 werd deels in 2013 en deels in 2014 uitbetaald door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In het budget 2014 was verkeerdelijk de volledige toelage ingeschreven. Eind 2013 werd hier reeds voorschot van ontvangen, het saldo van werd uitbetaald in Innen van groenstroomcertificaten Er werden 9 groene stroomcertificaten van 450 Euro afgeleverd Uitvoeren van het bosbeheersplan Gerealiseerd: Nee. De voorziene beheerswerken zoals vermeld in het Bosbeheerplan werden verschoven naar Gemeente Gingelom (71017) Pagina 16

18 De handhaving van een gezond leefmilieu De gemeente Gingelom ondernam de nodige acties om een gezond leefmilieu te bekomen en te handhaven. Hieraan werd Euro besteed. Het verschil van 220 Euro tussen het initieel en eindbudget is te verklaren door een budgetwijziging van 220 Euro in min op de raming voor kortingsbonnen voor sterilisatie/castratie van huiskatten. E 8 438, Bestrijding ongedierte Voor de bestrijding van ongedierte werd er Euro besteed aan de aankoop van rattenvergif. Bijdragen aan het welzijn van de dieren in Gingelom Er werd Euro werkingssubsidie/lidmaatschap toegekend aan de dierenbescherming Sint-Truiden. Daarnaast was een budget van 500 Euro voorzien voor de ophaling van dode gezelschapsdieren, dit budget werd niet besteed. De kattenpopulatie onder controle houden De gemeente ondernam de nodige initiatieven om de kattenpopulatie onder controle te houden. Zo werd voor 860 Euro kortingsbonnen uitgereikt aan de inwoners van Gingelom voor het steriliseren/castreren van huiskatten. Aan het dierenasiel van Sint-Truiden werd Euro betaald als vergoeding voor de dierenartskosten voor de sterilisatie/castratie van zwerfkatten. In totaal werd hiervoor Euro voorzien. Inschakelen van een bodemsaneringsdeskundige bij ernstige bodemverontreiniging Voor het inschakelen van een bodemsaneringsdeskundige bij ernstige bodemverontreiniging werd Euro voorzien. Er was in 2014 geen bodemdeskundige nodig. Aan de opmaak van bodemattesten door OVAM werd Euro besteed, dit is 500 Euro meer dan voorzien. Deze 500 Euro werd bij de budgetwijziging overgezet van de raming voor de kosten van een bodemsaneringsdeskundige. Het voeren van een energiebeleid gericht op een rationeel energiegebruik In 2014 werd voornamelijk aandacht besteed aan sensibilisering van de burger in het kader van rationeel energieverbruik, zoals bv. het organiseren van een infoavond rond duurzaam bouwen. Deze activiteiten werden mede ondersteund door de milieuraad. Hieraan werd Euro besteed. E 1 242, Het uitvoeren van het klimaatplan Voor initiatieven in het kader van het klimaatplan werd Euro uitgegeven aan hoofdzakelijk drukwerk en busvervoer voor o.a. een infoavond rond duurzaam bouwen, een natuurwandeling, een bezoek aan het natuurhulpcentrum en een bezoek aan de erosiebestrijdingsprojecten. Het mobiliteitsplan vormt de leidraad voor een beleid met aandacht voor de zwakke weggebruiker en de beheersing van de automobiliteit Het mobiliteitsplan werd opgevolgd en was de leidraad voor het nemen van een aantal beslissingen o.a. in functie van het voorzien van poorteffecten bij het binnenrijden van de bebouwde kom. In 2014 werden hier echter nog geen uitgaven voor gedaan. I Uitvoeren van de acties uit het mobiliteitsplan Gerealiseerd: Nee Maar. Er werd gepland om 4 poorteffecten te realiseren, met name in de Wintboomstraat, de Buvingenstraat en de Lindestraat evenals op het kruispunt van de Lindestraat en de Heilig Hartstraat. Door deze werken samen te laten lopen met de geplande wegenwerken in bovenvernoemde straten werd de uitvoering verschoven naar Het ingeschreven bedrag van werd overgedragen naar boekjaar Het organiseren van sensibiliserende acties om het autoverkeer terug te dringen Gemeente Gingelom (71017) Pagina 17

19 In 2014 werden alle voorziene acties voor het promoten van een duurzame mobiliteit uitgevoerd. De uitgaven hiervoor waren echter minder dan voorzien. E 1 999, Organiseren 'Met belgerinkel naar de winkel' De gemeente nam deel aan de campagne met 'Belgerinkel naar de winkel' die liep van 26 april t.e.m. 31 mei belgerinkellotjes werden geregistreerd door Gingelomenaren. De gemeente kocht het campagnemateriaal voor de 36 deelnemende handelaars aan (250 Euro) en organiseerde een prijsuitreiking waar een fiets (480 Euro) en 30 waardebonnen van 25 werden verloot. Doordat er slechts 10 van de 30 waardebonnen werden geïnd, waren de uitgaven 500 Euro minder dan verwacht. Organiseren activiteiten 'Duurzaam naar school' De gemeente organiseerde verschillende activiteiten in het kader van duurzaam naar school. Een aantal van deze activiteiten zijn kosteloos zoals o.a. de verkeerstoets, verkeersles, knelpuntbegeleiding en dode hoek. De gemeente betaalde 424 Euro lidmaatschap aan Octopusscholen, waardoor alle scholen konden meedoen aan de week van de mobiliteit in september en de STRAPdag. Dit om de ouders, leerlingen en leerkrachten aan het begin van het schooljaar te sensibiliseren. In mei werd de autoluwe schoolweek met de spaaractie Sam de Verkeersslang en de Dag van de Jonge Fietser georganiseerd. Hieraan werd 590 Euro besteed. Het innen van belastingen op de administratieve stukken voor de Cel Wonen en Leven Er werd Euro ontvangen voor het afleveren van allerlei vergunningen, stedenbouwkundige inlichtingen ed. Dit is ongeveer Euro minder dan verwacht. Doordat deze inkomsten gekoppeld zijn aan de aanvraag van vergunningen zijn deze fluctuerend. In 2014 waren er minder aanvragen dan de afgelopen jaren, dit verklaart de hogere geraamde opbrengst. E , Innen van belastingen op administratieve stukken voor de Cel Wonen en Leven Voor de behandeling van stedenbouwkundige, verkavelings- en milieuvergunningsaanvragen zijn vaste dossierkosten bepaald. De behandeling van deze dossiers zorgde voor Euro aan inkomsten. In 2014 werden 93 beslissingen inzake stedenbouwkundige aanvragen genomen, hiervan waren 51 met eenvoudige dossiersamenstelling en 42 met uitgebreide. Er werden 3 meldingen gedaan. Er werden 6 verkavelingsvergunningen, 1 verkavelingsvergunning met wegenaanleg en 1 verkavelingswijziging afgeleverd. In 30 dossiers diende er een openbaar onderzoek gevoerd te worden (. 3 klasse2 milieuvergunningen werden behandeld, evenals 14 klasse3 meldingen. Het afleveren van 578 stedenbouwkundige inlichtingen m.b.t. onroerende goederen betekende in 2014 een ontvangst van Euro. Daarnaast werden er nog inkomsten gehaald uit o.a. het afleveren van vergunningen voor wielerwedstrijden, duplicaten van vergunningen en de verkoop van brandhout. BDS 8 - Het aanbieden van een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod Bouw van een Sociaal Huis Gerealiseerd: Nee Maar. De intentie tot de bouw van een sociaal huis werd herzien. De bouw/uitbreiding van het gemeentelijk administratief centrum zal beperkter worden en wordt afgestemd op de integratie van het ocmw in de gemeente. I Haalbaarheidsstudie : Sociaal Huis Gerealiseerd: Nee Maar. In 2014 werden geen kosten gedaan i.f.v. een haalbaarheidsstudie voor het Sociaal Huis. Wel werd gestart met de uitwerking van een visie voor de integratie van het ocmw in de gemeente en daaraan gekoppeld de uitbreiding van het gemeentelijk administratief centrum. Dit zal de komende jaren gerealiseerd worden. Opmaken en uitvoeren van ruimtelijke uitvoeringsplannen Gemeente Gingelom (71017) Pagina 18

20 Er werd in 2014 gewerkt aan de uitvoering van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor het opgemaakte RUP Jeuk- Roost werd Euro subsidie ontvangen, meer dan verwacht. Aan de ontwikkeling van het woongebied Dorpskouter werd verder gewerkt, de voorziene Euro studiekosten werden echter overgezet naar De uitbreiding van Den Kulter werd stopgezet, het voorziene budget van Euro zal worden overgedragen naar 2015 en bij budgetwijziging 2015/1 worden geschrapt. E 2 517, I Opmaken van het gemeentelijke RUP Jeuk-Roost Het gemeentelijk RUP Jeuk-Roost werd reeds in 2013 goedgekeurd. Aangezien het RUP Jeuk-Roost een geëigende bestemming geeft aan de aanwezige bedrijvigheid en voorziet in uitbreidingsmogelijkheden, komt dit RUP in aanmerking voor een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Er werd een subsidie van Euro ontvangen. Dit is Euro meer dan gebudgetteerd, dit werd met een budgetwijziging opgevangen. Ontwikkelen van het woongebied Dorpskouter Om de aanzet te geven tot de ontwikkeling van dit woongebied heeft de gemeente reeds verscheidene gronden en woningen in dit gebied gekocht. In 2014 werd Euro besteed aan de aankoop van gronden. Er werd Euro gebudgetteerd voor de opmaak van plannen en studies. Doordat er met de overige grondeigenaars in dit gebied nog niet tot een consensus m.b.t. aankoopprijs kon gekomen worden, liep dit vertraging op. Het voorziene bedrag van wordt overgedragen naar Voor de aangekochte woningen aan de Smisberg werd de elektriciteit en het water afgesloten, wat een kost van Euro betekende. Bij de budgetwijziging werd hiervoor Euro voorzien. Ontwikkeling Den Kulter Gerealiseerd: Nee. In 2014 werd Euro voorzien voor de opmaak van een verkavelingsplan en wegenisontwerp voor de uitbreiding van het woongebied Den Kulter, evenals voor de eerste uitvoeringskosten. De gemeente liet deze plannen opmaken en diende een verkavelingsaanvraag in. Tijdens het openbaar onderzoek werd er echter een petitie van buurtbewoners ontvangen, waarna beslist werd het dossier stop te zetten. De facturatie van de gemaakte studiekosten werd niet meer in 2014 ontvangen. Aangezien dit project niet verder zal uitgevoerd worden, werd het investeringsbudget overgezet naar 2015 en zal dit bij de budgetwijziging 2015/1 worden geschrapt. Het voeren van een duurzaam en gebiedsgericht ruimtelijk beleid door aanwending van wettelijk instrumentarium Het plannen- en vergunningenregister werd bijgehouden. Hiervoor werden echter geen subsidies ontvangen. Het register onbebouwde percelen werd niet geactualiseerd in De ontvangst van Euro komt doordat de subsidie voor de toetreding tot het project digitale bouwaanvraag vervroegd werd uitbetaald. E Het plannen- en vergunningenregister zijn op elk moment actueel Het plannen- en vergunningenregister werd actueel gehouden. Voor de actualisatie van deze registers wordt echter geen subsidie meer toegekend. Hierdoor werd de verwachte 300 subsidie niet ontvangen. De gemeente Gingelom besliste in 2014 om in te stappen in het project Digitale Bouwaanvraag, hiervoor werd eind december een éénmalige subsidie van Euro ontvangen. Deze subsidie was niet gebudgetteerd omdat deze pas in 2015 verwacht werd. Het register onbebouwde percelen wordt actueel gehouden Gerealiseerd: Nee Maar. Voor de opmaak van het register onbebouwde percelen werd nieuwe software geïnstalleerd. De actualisatie is echter nog niet volledig doorgevoerd. Hierdoor kon de subsidie van 100 Euro niet aangevraagd worden. Het voeren van een lokaal woonbeleid In 2014 werden de nodige acties ondernomen ten behoeve van het lokaal woonbeleid, dit met ondersteuning van Stebo. De werkingsbijdrage aan Stebo van Euro werd uitbetaald zoals gepland. De overschot van Euro komt doordat er voor de acties opgenomen in het woonplan geen budget nodig was. Gemeente Gingelom (71017) Pagina 19

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 OPENBARE ZITTING Mededelingen i.v.m. de dienstjaarrekening 2011 van het OCMW en afstand van mandaat in raad van OCMW Pierre Devos en Els Verbrugghe. 1. Akteneming

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Doelstellingenbudget (B1)

Doelstellingenbudget (B1) stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore

Nadere informatie

Toelichting wijziging meerjarenplan

Toelichting wijziging meerjarenplan Toelichting wijziging meerjarenplan 15 december 2014 De toelichting bij het meerjarenplan wijzigt ingevolge het budget van 2015. 1 Inhoudstabel 0. Inleiding... 3 DEEL 1 OMGEVINGSANALYSE... 4 DEEL 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Beleidsdomein: algemene financiering.

Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdoelstelling: Niet in doelstellingen opgenomen beleid - algemene financiering. 2014000006 Actieplan: Gelijkblijvend beleid - algemene financiering. 2014000021

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen aan scholen met vestiging op het grondgebied van de stad Antwerpen

Nadere informatie

TintelTuin Werkgroep Financiën

TintelTuin Werkgroep Financiën TintelTuin Werkgroep Financiën en Voorstellen voor het schooljaar 2011-2012 Ouderbijdrage schooljaar 2010-2011: uitgangspunten In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de de berekening

Nadere informatie

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015 Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Informatie De tekst bevat informatie u aangereikt door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen Financiën/verificatie: Georges Tonla Briquet Emile

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A -werkrapport- AGB HULSHOUT NIS - code : 13016 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

De raad wordt gevraagd om de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 goed te keuren.

De raad wordt gevraagd om de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 goed te keuren. TOELICHTING OPEN ZITTING OCMW-raad van 17 september 2014 OPEN ZITTING 0 Map 00 Notulen 0.1 Goedkeuring van de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 De raad wordt gevraagd om de notulen van de open

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Motivering van de wijziging 2014

Motivering van de wijziging 2014 Motivering van de wijziging 2014 4-jun.-2014 12:56 Motivering van de wijziging 2014 Pagina 1 van 1 Grote Markt 21 2800 NIS-code : 12025 Laatste budgettaire journaalnummer : 2014000287 PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130 AB Privé Domein Putte Het AB Privé Domein Putte financieel gezonder maken. 2015140062 Het AB streeft naar een financieel evenwichtig beleid. 2015140110 Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W. Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL Dienstjaar : Dienst : Gewone Netto vastgestelde rechten (+) In vermindering

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013 Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3 Financiën Gemeentefinanciën Politiek beleid is keuzen maken Keuzen kunnen maar gerealiseerd als daar middelen tegenover

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014).

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S Bijlage 3 Brussels International Leefmilieu Brussel PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S 2016 TOELAATBARE UITGAVEN Financiële principes 1. Het grootste deel van de uitgaven is voor het Zuiden bestemd, rechtstreeks

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Reglement BuitenSpel. Hoofdstuk I: Doelstellingen

Reglement BuitenSpel. Hoofdstuk I: Doelstellingen Reglement BuitenSpel Een avontuurlijke, goed ingerichte speelplaats maakt het leven op school alleen maar aantrekkelijker. Uit onderzoek blijkt dat, naast de klas, ook de speelplaats een bepalende factor

Nadere informatie

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015 Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING 1/ CT/CA-002//01NL INHOUD I. INLEIDING A. ALGEMENE INLEIDING B. ONTVANGSTEN C. UITGAVEN II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Aanpassing 3 van het meerjarenplan

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie