Een nieuwe start, of niet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe start, of niet?"

Transcriptie

1 Een nieuwe start, of niet? Cijferonderzoek Sluitende Aanpak 2004 Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra, Mariëtte Goedhuys, Han van den Berg en Harold Kroeze Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2005

2 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 15 tot en met 24 In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenkomen met de som der opgetelde getallen.

3 Colofon Inhoud Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan XZ Voorburg Prepress en druk Centraal Bureau voor de Statistiek Facilitair bedrijf Omslagontwerp WAT ontwerpers, Utrecht Inlichtingen Tel.: ( 0,50 per minuut) Fax: (045) Bestellingen Internet Samenvatting 5 1. Inleiding Doel van het onderzoek Opzet van het onderzoek Indeling van het rapport Inhoud van de tabellenset 8 2. Instroom Onderzoekspopulatie Uitstroom van volwassenen Vormen van begeleiding naar werk van volwassenen Uitstroom en begeleiding naar werk van volwassenen, naar verschillende persoonskenmerken Volwassenen die van wetsdoelgroep veranderen Arbeidsplicht van volwassenen Uitstroom en begeleiding naar werk van jongeren, naar verschillende persoonskenmerken Langdurig geregistreerden Instroom in 2002 een jaar langer onderzocht Technische toelichting Inleiding Methoden en bronnen Overzicht proces Aanmaken van de onderzoekspopulatie (stap 1) Toevoegen van persoonskenmerken aan de onderzoekspopulatie (stap 2) Toevoegen van begeleidingskenmerken aan de onderzoekspopulatie (stap 3) Maken van specifieke deelpopulaties (stap 4) Kwaliteit en representativiteit Koppeling met GBA Kwaliteit van de gebruikte bestanden en variabelen Representativiteit van de uitkomsten Vergelijking met eerdere publicaties Sluitende Aanpak Begrippenlijst 28 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Tabellenset 33 Kengetal: X-13 ISSN Productnummer: Centraal Bureau voor de Statistiek Een nieuwe start, of niet? 3

4

5 Samenvatting Het Sluitende Aanpakbeleid in Nederland beoogt langdurige werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen. Alle personen die niet op eigen kracht aan het werk komen, moeten binnen twaalf maanden een aanbod krijgen voor een activiteit gericht op arbeidsreïntegratie of sociale activering. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. De uitkomsten die in dit rapport worden gepresenteerd hebben uitsluitend betrekking op het gemeentedomein. Voor de gemeenten die gegevens beschikbaar hebben gesteld over reïntegratietrajecten, zijn resultaten over begeleiding naar werk opgenomen. In deze gemeenten woont 37 procent van de inwoners en 61 procent van de bijstandsgerechtigden in heel Nederland. De uitkomsten zijn berekend voor drie verschillende onderzoekspopulaties. A: Instroom in 2003 De instroom bestaat uit personen die in 2003 recht kregen op een WW- of bijstandsuitkering en uit personen die zich in 2003 bij het CWI hebben ingeschreven als niet-werkende werkzoekende en geen uitkering ontvingen (NUG ers). Binnen twaalf maanden is 60 procent van de ingestroomde volwassenen uitgestroomd zonder begeleiding en heeft 14 procent begeleiding naar werk gekregen. Van de ingestroomde jongeren is 58 procent binnen zes maanden zonder begeleiding uitgestroomd en heeft 10 procent begeleiding naar werk gekregen. B: Langdurig geregistreerden Langdurig geregistreerden zijn jongeren en volwassenen die eind 2001 al minstens één jaar geregistreerd stonden als WW er, bijstandsgerechtigde of als NUG er. Van deze langdurig geregistreerden is 25 procent binnen de periode uitgestroomd zonder begeleiding en heeft 40 procent begeleiding naar werk gekregen. C: Instroom in 2002 een jaar langer onderzocht Bij onderdeel C worden personen die in 2002 zijn ingestroomd en die na een jaar de registraties nog niet hebben verlaten, een jaar langer gevolgd. Van de groep jongeren en volwassenen die in het eerste jaar niet zijn uitgestroomd, stroomt eenderde in het tweede jaar uit. Een kwart krijgt in het tweede jaar begeleiding naar werk aangeboden. Een nieuwe start, of niet? 5

6

7 1. Inleiding 1.1 Doel van het onderzoek Tijdens de Europese top in Luxemburg in 1997 zijn afspraken gemaakt om langdurige werkloosheid te voorkomen. Dit staat bekend als Richtsnoer 1 van het Europees werkgelegenheidsbeleid. Via Richtsnoer 1 geven de Europese lidstaten ieder op eigen wijze invulling aan de afspraak om werkloze jongeren en volwassenen die niet op eigen kracht uit de uitkering stromen, binnen twaalf maanden een aanbod van scholing of werk te doen. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. De achterliggende gedachte bij Richtsnoer 1 is dat werkzoekenden op deze manier snel naar een baan worden geleid en zo wordt voorkomen dat deze mensen langdurig werkloos worden. Richtsnoer 1, dat in Europees verband is opgesteld, is voor Nederland vertaald in het Sluitende Aanpakbeleid. Om langdurige werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen, is het streven om alle nieuw ingeschreven volwassenen die niet zelf aan het werk komen, binnen twaalf maanden een aanbod te doen voor een activiteit gericht op arbeidsreïntegratie of sociale activering. Ook in Nederland geldt voor jongeren een termijn van zes maanden in plaats van twaalf maanden. In Nederland draagt het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) zorg voor personen die werkloos worden en recht hebben op een WW-uitkering. Daarbij is het UWV verantwoordelijk voor de reïntegratie van deze uitkeringsgerechtigden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de reïntegratie van personen met een bijstandsuitkering en van niet-uitkeringsgerechtigden die bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) staan ingeschreven als niet-werkend werkzoekenden (NUG ers). Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-MCB) heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een cijferonderzoek uitgevoerd naar resultaten van de Sluitende Aanpak in 2004 voor het gemeentedomein. 1.2 Opzet van het onderzoek De doelgroep Sluitende Aanpak bestaat uit personen die in 2003 recht kregen op een WW- of bijstandsuitkering en uit personen die zich in 2003 bij het CWI hebben ingeschreven als niet-werkend werkzoekende en geen WW- of bijstandsuitkering ontvingen (NUG ers). Deze personen zijn toegedeeld aan één van de wetsdoelgroepen WW, bijstand of NUG. Personen die achtereenvolgens onder verschillende regelingen vallen (bijvoorbeeld eerst WW en daarna bijstand), worden aan de hand van een aantal criteria aan één van de drie wetsdoelgroepen toegedeeld (zie paragraaf 5.2.5). Personen die zijn toegedeeld aan de wetsdoelgroep WW, behoren tot het UWV-domein, bijstandsgerechtigden en NUG ers behoren tot het gemeentedomein. In dit rapport Overzicht van de belangrijkste begrippen Registratieperiode Een registratieperiode is een aaneengesloten periode waarin iemand recht heeft op WW of bijstand of als nietwerkend werkzoekende is geregistreerd bij het CWI (NUG ers). Een registratieperiode kan bestaan uit meerdere inschrijvingen. UWV-domein en gemeentedomein Personen met een WW-uitkering behoren tot het UWVdomein. Bijstandsgerechtidgen en NUG ers behoren tot het gemeentedomein. Personen die achtereenvolgens in verschillende regstraties voorkomen, worden middels een schema toegedeeld aan een van de bovengenoemde wetsdoelgroepen. Deze publicatie beperkt zich tot het gemeentedomein. Instroom Iemand behoort tot de instroom als hij of zij een registratieperiode begint. Dit zijn personen die recht krijgen op WW of nieuw geregistreerd worden bij de bijstand of het CWI. Een inschrijving aansluitend op of in samenloop met een eerdere inschrijving wordt niet gezien als instroom. Uitstroom Elke onderbreking van de registratieperiode van minimaal een maand wordt gezien als uitstroom. Uitstroom kan uitstroom naar werk zijn, maar kan ook het gevolg zijn van demografische oorzaken, zoals het bereiken van de 65-jarige leeftijd of het trouwen met een partner met voldoende inkomen. Begeleiding naar werk Begeleiding naar werk kan bestaat uit een reïntegratietraject, gesubsidieerd werk of loonkostensubsidie. Alle soorten begeleiding hebben als doel het voorkomen dat personen langdurig werkloos worden of in een sociaal isolement terecht komen. Bij reïntegratietrajecten gaat het bijvoorbeeld om het aanbieden van een opleiding of het geven van beroepskeuzeadvies, maar ook vergoeding van kinderopvang of doorverwijzing naar hulpverlening behoort tot de mogelijkheden. worden alleen resultaten gegeven voor het gemeentedomein. De tabellen in dit rapport bevatten dus geen gegevens over personen die behoren tot de wetsdoelgroep WW. Van de personen in de doelgroep Sluitende Aanpak in het gemeentedomein wordt bepaald of zij uitstromen of begeleiding krijgen. In dit onderzoek zijn de volgende vormen van begeleiding opgenomen: reïntegratietrajecten, gesubsidieerd werk en loonkostensubsidie. Daarnaast biedt het CWI begeleiding aan in de vorm van bemiddelingsactiviteiten. Deze bemiddeling door het CWI is niet opgenomen in Een nieuwe start, of niet? 7

8 dit onderzoek vanwege beperkte betrouwbaarheid van de gegevens. Niet alle gemeenten registreren gegevens over reïntegratietrajecten en -instrumenten die worden aangeboden aan bijstandsgerechtigden en NUG ers. Van 53 gemeenten is deze informatie volledig beschikbaar. Cijfers over begeleiding naar werk gaan alleen over deze gemeenten, de zogenaamde MOSA-respons. Een uitgebreide uitleg, inclusief een overzicht van de 53 gemeenten, is te vinden in paragraaf De uitkomsten in dit rapport worden uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, herkomst, opleidingsniveau en naar fase-indeling bij het CWI. In dit rapport zijn ook resultaten opgenomen over langdurig geregistreerden en over de instroom in In augustus 2005 zijn voorlopige jaarcijfers Sluitende Aanpak 2004 gepubliceerd. Bij het samenstellen van de voorlopige jaarcijfers waren onvolkomenheden geconstateerd bij de registratie en verwerking van de reïntegratietrajecten in het gemeentedomein. Er was sprake van een onderschatting van het aantal reïntegratietrajecten in het tweede halfjaar van In de cijfers van dit rapport zijn de gecorrigeerde gegevens over reïntegratietrajecten in het gemeentedomein verwerkt (zie ook paragraaf 5.3.4). 1.3 Indeling van het rapport In hoofdstuk 2 worden personen die in 2003 zijn ingestroomd (in WW of bijstand of als NUG er) onder de loep genomen. Van deze instromers wordt beschreven in hoeverre zij uitstromen en begeleiding naar werk krijgen aangeboden. Naast verschillen tussen de wetsdoelgroepen bijstand en NUG en tussen jongeren en volwassenen, worden verschillen op basis van een aantal persoonskenmerken beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft langdurig geregistreerden. Dit zijn personen die eind 2001 ten minste één jaar geregistreerd stonden in de WW, in de bijstand of als NUG er. Voor de periode wordt bekeken in hoeverre deze personen uitstromen en/of een aanbod voor begeleiding naar werk krijgen. Het vierde hoofdstuk gaat over personen die zijn ingestroomd in Personen die na één jaar niet zijn uitgestroomd, worden nog een jaar gevolgd. In hoeverre deze personen in het tweede jaar uitstromen en begeleiding naar werk krijgen wordt in dit hoofdstuk nader beschreven. De technische toelichting staat in hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de bronnen en van het proces dat heeft geleid tot de uiteindelijke onderzoekspopulatie. Daarnaast wordt een indicatie van de kwaliteit van bestanden en variabelen gegeven. In de begrippenlijst worden alle genoemde begrippen in dit rapport beschreven. 1.4 Inhoud van de tabellenset De tabellenset bestaat uit drie onderdelen. Deze onderdelen sluiten aan op de beschrijving in de hoofdstukken 2, 3 en 4. De tabellen zijn opgenomen aan het eind van dit rapport. Onderdeel A: Instroom in 2003 De populatie van onderdeel A bestaat uit jongeren (15 22 jaar), volwassenen (23 57,5 jaar) en ouderen (57,5 64 jaar) die in 2003 recht krijgen op WW of bijstand, of zich laten registreren als niet-werkend werkzoekende bij het CWI. Voor alle leeftijdsgroepen wordt bekeken in hoeverre ze binnen een termijn van twaalf maanden zijn uitgestroomd of een aanbod voor begeleiding naar werk hebben gekregen. Voor jongeren wordt ook een termijn van zes maanden gehanteerd. Daarnaast zijn de resultaten uitgesplitst voor de persoonskenmerken geslacht, herkomst, opleiding en fase-indeling. Al deze uitkomsten hebben betrekking op de volledige doelgroep, inclusief personen die tijdens de uitkeringsperiode veranderen van wetsdoelgroep. Tot slot worden enkele resultaten over uitstroom en begeleiding gepresenteerd van personen die niet veranderen van wetsdoelgroep. Onderdeel B: Langdurig geregistreerden De populatie van onderdeel B bestaat uit jongeren en volwassenen die eind 2001 al minstens één jaar geregistreerd waren. Van deze langdurig geregistreerden wordt bekeken of zij in de periode uitstromen of begeleiding naar werk krijgen aangeboden, hierbij wordt onderscheid gemaakt naar geslacht. Er zijn ook tabellen opgenomen van personen die niet veranderen van wetsdoelgroep. Onderdeel C: Instroom in 2002 een jaar langer onderzocht Bij onderdeel C worden personen die in 2002 zijn ingestroomd en na een jaar nog niet zijn uitgestroomd, een jaar langer gevolgd. De populatie bestaat uit jongeren en volwassenen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar persoonskenmerken. Voor alle onderdelen zijn ook tabellen opgenomen waarin de instroom en uitstroom voor heel Nederland wordt vergeleken met de cijfers voor de MOSA-respons. 8 Centraal Bureau voor de Statistiek

9 2. Instroom Onderzoekspopulatie In het onderzoek Sluitende Aanpak 2004 wordt de omvang van de doelgroep Sluitende Aanpak beschreven, en de mate waarin de doelgroep begeleiding naar werk krijgt aangeboden of zelf uitstroomt. De doelgroep bestaat uit personen die in 2003 recht kregen op een WW- of bijstandsuitkering en uit personen die zich in 2003 bij het CWI hebben ingeschreven als niet-werkende werkzoekende en geen WW- of bijstandsuitkering ontvingen (NUG ers). Mensen die worden ingeschreven bij een van deze registraties worden bij dit onderzoek aangeduid als de instroom. De gegevens van mensen uit deze drie registers zijn samengevoegd, zodat van elke persoon precies bekend is gedurende welke periode hij of zij tot deze groep geregistreerden behoort. Het gaat hier uitsluitend om de vraag of iemand een WW- of bijstandsuitkering heeft, dan wel ingeschreven staat als nietwerkende werkzoekende. Of iemand daadwerkelijk werkt zoekt en inderdaad geen betaald werk heeft, speelt hierbij geen rol. Mensen die al vóór 2003 een uitkering hadden of werkzoekend waren, worden beschreven in hoofdstuk 3en4. In dit hoofdstuk worden uitkomsten beschreven voor jongeren (15 22 jaar) en volwassenen (23 57,5 jaar). Hierbij wordt voor volwassenen de uitstroom en begeleiding naar werk binnen twaalf maanden na instroom gepresenteerd. Voor jongeren worden resultaten gegeven voor de termijn van zes maanden na instroom. Over ouderen (57,5 64 jaar) zijn wel enkele tabellen samengesteld, maar deze zijn niet uitgesplitst naar persoonskenmerken. Deze uitkomsten worden hier niet afzonderlijk beschreven. In 2003 zijn 573 duizend personen één of meerdere keren ingestroomd in de groep personen die een WW- of bijstandsuitkering heeft en/of ingeschreven staat bij het CWI als niet-werkende werkzoekende. In de uitkomsten van het onderzoek Sluitende Aanpak 2004, zoals die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden, gaat het slechts om 124 duizend personen (staat 2.1). Dit komt omdat de onderzoekspopulatie beperkt is tot: personen van 15 57,5 jaar personen die één keer instromen in 2003; personen die meerdere keren zijn ingestroomd in 2003 zijn verwijderd, omdat voor deze personen de gegevens over begeleiding naar werk niet gekoppeld kunnen worden aan één specifieke registratieperiode het gemeentedomein; het UWV-domein wordt buiten beschouwing gelaten; het grootste deel van de personen die instromen in de WW valt in het UWV-domein en blijft hier dus buiten beschouwing mensen die niet arbeidsgehandicapt zijn; personen met een arbeidshandicap worden niet bediend via de Sluitende Aanpak maar via de Wet REA en behoren daarom niet tot de doelgroep van Sluitende Aanpak de MOSA-respons; alleen van personen die wonen in de 53 (grote) gemeenten en die hebben deelgenomen aan de Monitor Scholing en Activering (MOSA) zijn alle gegevens over begeleiding naar werk bekend. In dit hoofdstuk worden alleen uitkomsten gepresenteerd voor de hierboven omschreven onderzoekspopulatie. Uit staat 2.1 blijkt dat grofweg de helft van de totale instroom tot het gemeentedomein behoort, en dat binnen het gemeentedomein ongeveer de helft van de instromers woont in de gemeenten die deelgenomen hebben aan het MOSAonderzoek. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de opzet van het onderzoek. 2.1 Instroom 2003 (15 57,5 jaar), naar wetsdoelgroep NUG 69% Bijstand 31% Staat 2.1 Afbakening van de onderzoekspopulatie instroom 2003 Instroom in WW, bijstand en NUG Totaal UWV-domein Personen die in 2003 één of meerdere keren instroomden min: personen die meerdere keren instroomden in min: personen jonger dan 15 of ouder dan 57,5 jaar Personen van 15 57,5 jaar die in 2003 één keer instroomden min: arbeidsgehandicapten Instroom 2003, doelgroep Sluitende Aanpak min: instroom buiten de 53 MOSA-gemeenten Onderzoekspopulatie = instroom 2003, doelgroep Sluitende Aanpak in de MOSA-respons, personen van 15-57,5 jaar Een nieuwe start, of niet? 9

10 Het gemeentedomein valt uiteen in twee delen: de wetsdoelgroep bijstand en de wetsdoelgroep NUG. De wetsdoelgroep bijstand omvat 31 procent van de instroom in het gemeentedomein, de wetsdoelgroep NUG 69 procent. In staat 2.2 wordt de onderzoekspopulatie vergeleken met de beroepsbevolking. In de beroepsbevolking telt iedereen mee van jaar die in Nederland woont en minstens twaalf uur per week werkt of wil werken. De vergelijking leert dat de instroom voor een relatief groot deel uit vrouwen bestaat: 47 procent van de onderzoekspopulatie is vrouw, tegen 42 procent van de beroepsbevolking. Groter zijn de verschillen naar herkomstgroepering. Slechts 17 procent van de beroepsbevolking is allochtoon, terwijl 55 procent van de onderzoekspopulatie tot de allochtonen behoort. Tot slot telt de onderzoekspopulatie relatief veel lager geschoolden. Van de onderzoekspopulatie heeft 45 procent alleen basisonderwijs of vmbo, terwijl van de beroepsbevolking maar een kwart laaggeschoold is. Twee op de tien personen in de instroom hebben een hbo- of wo-diploma, tegen drie op de tien in de totale beroepsbevolking. Staat 2.2 Samenstelling van de populatie, 2003 Staat 2.3 Uitstroom en begeleiding naar werk, naar wetsdoelgroep, instroom volwassenen (23 57,5 jaar) 2003 Totaal Bijstand NUG Instroom Uitstroom binnen 12 maanden Begeleiding naar werk binnen 12 maanden Uitstroom na begeleiding naar werk Uitstroom zonder begeleiding naar werk Geen uitstroom, wel begeleiding naar werk Geen uitstroom, geen begeleiding naar werk kan een rol spelen bij het niet verlengen van de inschrijving als werkzoekende bij het CWI. Er is een groot verschil in uitstroom tussen de twee wetsdoelgroepen (grafiek 2.2). Bij de bijstand stromen nog geen drie op de tien volwassenen binnen twaalf maanden uit, terwijl bij NUG de uitstroom ruim acht op de tien bedraagt. % Beroepsbevolking (EBB), jaar Instroom in WW, bijstand en NUG in 2003, gemeentedomein, 15 57,5 jaar Totaal Onderzoekspopulatie 2.2 Uitstroom, naar wetsdoelgroep, instroom volwassenen 2.2 (23 57,5 jaar) 2003 personen Totaal Geslacht % Mannen Vrouwen Herkomstgroepering Autochtonen Westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen Opleidingsniveau Basisonderwijs Vmbo Mbo/havo/vwo Hbo/wo Bijstand NUG Geen uitstroom, geen begeleiding naar werk Geen uitstroom, wel begeleiding naar werk Uitstroom binnen 12 maanden 2.2 Uitstroom van volwassenen Zes op de tien volwassenen die in 2003 instroomden in de registraties, zijn binnen twaalf maanden weer uitgestroomd (staat 2.3). Uitstroom uit de registraties betekent niet per definitie dat iemand betaald werk heeft gevonden. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom iemand geen recht meer heeft op een WW- of bijstandsuitkering, of dat de inschrijving als werkzoekende wordt beëindigd. Zo kan bijvoorbeeld de maximale uitkeringsduur van de WW-uitkering van de persoon verstreken zijn, terwijl de persoon een partner met een inkomen heeft en daarom geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Als iemand gaat samenwonen met een partner met voldoende inkomen betekent dit ook een beëindiging van de bijstandsuitkering. Ontmoediging Mensen die niet op eigen kracht uitstromen, kunnen begeleiding naar werk aangeboden krijgen. Voor de bijstandsgerechtigden en NUG ers zijn de gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Uiteindelijk is na één jaar 38 procent van de instroom niet uitgestroomd. Van deze mensen hebben er drie op de tien begeleiding naar werk aangeboden gekregen. Een jaar na instroom heeft 27 procent geen begeleiding naar werk gekregen en is ook niet uitgestroomd. Deze groep is in het kader van de Sluitende Aanpak buiten de boot gevallen. Binnen de wetsdoelgroep bijstand is deze groep het grootst, namelijk 46 procent van de instroom. Hiervan heeft ruim eenderde een vrijstelling van de arbeidsplicht. Van de NUG ers is na één jaar nog maar 16 procent ingeschreven zonder dat hen begeleiding naar werk is aangeboden. 10 Centraal Bureau voor de Statistiek

11 Begeleiding is vooral van belang voor personen die niet gemakkelijk op eigen kracht uitstromen. Van de groep volwassenen die begeleiding heeft gekregen, is een vijfde binnen twaalf maanden uitgestroomd. Voor de personen die niet zijn uitgestroomd betekent dit niet direct dat de begeleiding geen resultaten heeft opgeleverd. Mensen van wie bijvoorbeeld na een jaar nog een scholingstraject loopt, stromen vaak pas uit nadat dit traject is beëindigd. 2.3 Vormen van begeleiding naar werk van volwassenen Binnen het onderzoek worden drie vormen van begeleiding naar werk onderscheiden (staat 2.4). Van de ingestroomde volwassenen start 13 procent binnen een jaar een reïntegratietraject. Deze vorm van begeleiding naar werk wordt vooral aangeboden aan bijstandsgerechtigden: eenderde van hen start een reïntegratietraject, tegen slechts één op de vijfentwintig NUG ers. Een reïntegratietraject kan bestaan uit één of meer instrumenten, die door gemeenten worden ingezet om te voorkomen dat personen langdurig werkloos worden of in een sociaal isolement terecht komen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanbieden van een cursus of opleiding, een beroepskeuzeadvies, een vergoeding voor kinderopvang of een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening. Gesubsidieerd werk en loonkostensubsidies worden voor volwassenen nauwelijks toegepast. In het onderzoek telt per begeleidingsvorm alleen de eerste begeleiding mee gedurende de periode dat iemand geregistreerd is (WW, bijstand of NUG). Een volgende begeleiding van dezelfde vorm is buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten zijn dus geen optelsom van het totale aantal begeleidingen naar werk die binnen de registratieperiode zijn aangeboden. Daarnaast kunnen personen verschillende vormen van begeleiding krijgen. Een persoon die tijdens de registratieperiode eerst scholing krijgt aangeboden en daarna gesubsidieerd werk, wordt in beide afzonderlijke categorieën van begeleiding meegeteld. Het aantal personen dat begeleiding naar werk krijgt aangeboden, is daarom kleiner dan het totaal van de afzonderlijke vormen van begeleiding. 2.4 Uitstroom en begeleiding naar werk van volwassenen, naar verschillende persoonskenmerken Meer vrouwen blijven achter Iets meer dan de helft van de instroom van volwassenen in het gemeentedomein komt voor rekening van mannen. Mannen stromen vaker uit binnen twaalf maanden dan vrouwen en krijgen iets vaker begeleiding naar werk aangeboden (staat 2.5). Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat vrouwen vaker een ontheffing van de arbeidsplicht hebben vanwege de verzorging van een jong Staat 2.4 Vormen van begeleiding naar werk, naar wetsdoelgroep, instroom volwassenen (23 57,5 jaar) 2003 Totaal Bijstand NUG Instroom % Totaal begeleiding naar werk binnen 12 maanden Reïntegratietraject Gesubsidieerd werk Loonkostensubsidie Staat 2.5 Uitstroom en begeleiding naar werk, naar geslacht, instroom volwassenen (23 57,5 jaar) 2003 Totaal Mannen Vrouwen Instroom % Uitstroom binnen 12 maanden Begeleiding naar werk binnen 12 maanden Uitstroom na begeleiding naar werk Uitstroom zonder begeleiding naar werk Geen uitstroom, wel begeleiding naar werk Geen uitstroom, geen begeleiding naar werk Een nieuwe start, of niet? 11

12 kind, maar daarnaast blijven er ook meer vrouwen achter in de wetsdoelgroepen NUG en bijstand zonder ontheffing van de arbeidsplicht. Allochtonen stromen minder snel uit Eerder was al geconstateerd dat niet-westerse allochtonen sterk oververtegenwoordigd zijn in de onderzoekspopulatie. Deze groep slaagt er bovendien minder goed in om binnen twaalf maanden weer uit te stromen. Terwijl ruim tweederde van de volwassen autochtonen en westerse allochtonen binnen twaalf maanden weer is uitgeschreven, lukt dat maar iets meer dan de helft van de niet-westerse allochtonen (staat 2.6). Hoger opgeleiden doen het op eigen kracht Hoe hoger het opleidingsniveau, des te groter de kans op uitstroom binnen twaalf maanden (grafiek 2.3). Van de volwassenen die alleen basisonderwijs hebben, is na één jaar minder dan de helft uitgestroomd. Van de werklozen met een hbo- of wo-diploma is driekwart binnen het jaar uitgestroomd. Begeleiding naar werk wordt het vaakst aangeboden aan mensen met alleen basisonderwijs of een vmbo-diploma (17 procent). Na deze begeleiding stromen deze personen echter niet sneller uit dan de andere groepen. De uitstroom van personen die begeleiding naar werk hebben gekregen ligt voor alle opleidingsniveaus op 2 tot 3 procent. Dichter bij de arbeidsmarkt, sneller uitgestroomd Werkzoekenden die zich bij het CWI inschrijven, worden ingedeeld in categorieën, waarbij vier fasen worden onderscheiden. Werkzoekenden die in de fase 1 worden ingedeeld, zijn direct bemiddelbaar. Deze mensen hebben de beste kansen op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden die in de overige fasen ingedeeld worden, zijn niet direct bemiddelbaar, maar pas na het volgen van een sollicitatietraining, scholing of een intensieve training. Uit staat 2.7 blijkt dat de werkzoekenden die bij inschrijving ingedeeld zijn in fase 1, er inderdaad vaker in slagen om vaker binnen één jaar weer uit de registratie te ontsnappen. Van de personen met fase 1 is een kwart na één jaar nog ingeschreven als werkzoekende. 2.3 Uitstroom, naar opleidingsniveau, instroom volwassenen 2.3 (23 57,5 jaar) 2003 % Staat 2.7 Uitstroom en begeleiding naar werk, naar fase-indeling, instroom volwassenen (23 57,5 jaar) 2003 Totaal 1) Fase 1 Fase overig Instroom Uitstroom binnen 12 maanden Begeleiding naar werk binnen 12 maanden % Basisonderwijs Vmbo Mbo/havo/vwo Hbo/wo Uitstroom na begeleiding naar werk Uitstroom zonder begeleiding naar werk Geen uitstroom, wel begeleiding naar werk Geen uitstroom, geen begeleiding naar werk Geen uitstroom binnen 12 maanden Uitstroom binnen 12 maanden 1) Totaal is inclusief personen van wie de fase-indeling onbekend is. Staat 2.6 Uitstroom en begeleiding naar werk, naar herkomstgroepering, instroom volwassenen (23 57,5 jaar) 2003 Totaal Autochtonen Westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen Instroom % Uitstroom binnen 12 maanden Begeleiding naar werk binnen 12 maanden Uitstroom na begeleiding naar werk Uitstroom zonder begeleiding naar werk Geen uitstroom, wel begeleiding naar werk Geen uitstroom, geen begeleiding naar werk Centraal Bureau voor de Statistiek

13 2.5 Volwassenen die van wetsdoelgroep veranderen De meeste personen zijn in een jaar niet veranderd van wetsdoelgroep en kunnen eenvoudig worden toegedeeld aan één van de wetsdoelgroepen WW, bijstand of NUG. Personen die achtereenvolgens onder verschillende regelingen vallen (bijvoorbeeld eerst WW en daarna bijstand), worden aan de hand van een aantal criteria aan één van de drie wetsdoelgroepen toegedeeld (zie paragraaf 5.2.5). Zes op de tien volwassenen die veranderen van wetsdoelgroep zijn toegedeeld aan de bijstand (staat 2.8). Uit vergelijking van staten 2.3 en 2.9 blijkt dat van de groep volwassenen die niet van wetsdoelgroep veranderen een groter deel binnen één jaar uitstroomt dan bij de totale onderzoekspopulatie. Slechts één op de zes volwassenen die van wetsdoelgroep is veranderd, is binnen één jaar uitgestroomd. Staat 2.9 Uitstroom en begeleiding naar werk, naar wel of geen arbeidsplicht, instroom volwassenen (23 57,5 jaar) 2003 exclusief personen die van wetsdoelgroep veranderen Totaal Bijstand Bijstand NUG met zonder arbeids- arbeidsplicht plicht Instroom 2003 exclusief personen die veranderen van wetsdoelgroep % Uitstroom binnen 12 maanden Begeleiding naar werk binnen 12 maanden Uitstroom na begeleiding naar werk Uitstroom zonder begeleiding naar werk Geen uitstroom, wel begeleiding naar werk Geen uitstroom, geen begeleiding naar werk Arbeidsplicht van volwassenen Aan het ontvangen van een bijstandsuitkering zijn plichten verbonden. Zo is men bijvoorbeeld verplicht om actief naar werk te zoeken en regelmatig te solliciteren. De gemeente kan echter een vrijstelling verlenen van deze sollicitatie- en arbeidsplicht. De bijstandsgerechtigde hoeft dan niet naar werk te zoeken of aangeboden werk aan te nemen. In 2003 gold een volledige vrijstelling van de arbeidsplicht voor alle personen die de volledige zorg hadden voor een kind onder de vijf jaar. Ook het volgen van een scholingstraject kan reden zijn om een vrijstelling te krijgen van de arbeidsplicht. Een vrijstelling van de sollicitatieplicht gold in 2003 nog voor alle personen van 57,5 jaar en ouder. Uit staat 2.9 blijkt dat bijna de helft van de volwassenen met bijstand een vrijstelling heeft van de arbeidsplicht. Een kwart van deze vrijstellingen geldt voor personen die zorgen voor kinderen jonger dan vijf jaar. Van de mensen met een vrijstelling van de arbeidsplicht is na één jaar bijna een kwart uitgestroomd. Personen die wel arbeidsplicht hebben stromen in 38 procent van de gevallen binnen een jaar uit. 2.7 Uitstroom en begeleiding naar werk van jongeren, naar verschillende persoonskenmerken Verschil in uitstroom tussen bijstand en NUG Volgens het Sluitende Aanpakbeleid moeten jongeren die niet op eigen gelegenheid uit de uitkering stromen, binnen zes maanden na instroom begeleiding naar werk aangeboden krijgen. Uit staat 2.10 blijkt dat bijna zes op de tien jongeren zonder begeleiding naar werk binnen een half jaar uitstromen. Daarnaast krijgt één op de tien jongeren binnen zes maanden een aanbod voor begeleiding. Er is een groot verschil tussen jongeren met een bijstandsuitkering en jongeren zonder uitkering die ingeschreven staan bij het CWI. Zeven op de tien NUG ers stromen op eigen kracht uit, dus zonder begeleiding, tegen twee op de tien bijstandsgerechtigden. Daar staat tegenover dat 23 procent van de jongeren met een bijstandsuitkering begeleiding naar werk krijgt aangeboden, voor de NUG ers is dit percentage slechts 7 procent. Staat 2.10 Uitstroom en begeleiding naar werk, naar wetsdoelgroep, instroom jongeren (15 22 jaar) 2003 Totaal Bijstand NUG Instroom Uitstroom binnen 6 maanden Begeleiding naar werk binnen 6 maanden Uitstroom na begeleiding naar werk Uitstroom zonder begeleiding naar werk Geen uitstroom, wel begeleiding naar werk Geen uitstroom, geen begeleiding naar werk % Staat 2.8 Personen die wel of niet van wetsdoelgroep veranderen, naar wetsdoelgroep, instroom volwassenen (23 57,5 jaar) 2003 Totaal Bijstand NUG Instroom Totaal exclusief personen die veranderen van wetsdoelgroep Personen die veranderen van wetsdoelgroep Een nieuwe start, of niet? 13

14 Vrouwen staan vaker met lege handen Jonge mannen stromen iets vaker uit dan jonge vrouwen en krijgen ook vaker begeleiding naar werk aangeboden. Meer vrouwen staan na zes maanden met lege handen, 36 procent is niet uitgestroomd en heeft geen begeleiding gehad. Bij de mannen is dit percentage 28 procent (staat 2.11). Hoe hoger de opleiding, hoe beter de kansen De uitstroomkansen nemen sterk toe met het opleidingsniveau. Drie op de tien jongeren met basisonderwijs stromen binnen zes maanden uit, voor jongeren met een hbo/wo diploma geldt dit bij acht op de tien. Staat 2.11 Uitstroom en begeleiding naar werk, naar geslacht, instroom jongeren (15 22 jaar) 2003 Totaal Mannen Vrouwen Instroom Uitstroom binnen 6 maanden Begeleiding naar werk binnen 6 maanden Uitstroom na begeleiding naar werk Uitstroom zonder begeleiding naar werk Geen uitstroom, wel begeleiding naar werk Geen uitstroom, geen begeleiding naar werk % 2.4 Uitstroom, naar opleidingsniveau, instroom jongeren (15 22 jaar) % Basisonderwijs Vmbo Mbo/havo/vwo Hbo/wo Niet-westerse allochtonen stromen minder vaak uit Zeven op de tien autochtonen stromen binnen zes maanden uit en 7 procent krijgt begeleiding naar werk (staat 2.12). Westerse allochtonen geven ongeveer hetzelfde beeld te zien als autochtonen. Dit ligt anders voor de niet-westerse allochtonen, slechts vijf op de tien jongeren stromen binnen zes maanden uit. Zij krijgen wel vaker begeleiding naar werk aangeboden (13 procent). Staat 2.12 Uitstroom en begeleiding naar werk, naar herkomstgroepering, instroom jongeren (15 22 jaar) 2003 Totaal Autoch- Westerse Niettonen alloch- westerse tonen allochtonen Instroom % Uitstroom binnen 6 maanden Begeleiding naar werk binnen 6 maanden Uitstroom na begeleiding naar werk Uitstroom zonder begeleiding naar werk Geen uitstroom, wel begeleiding naar werk Geen uitstroom, geen begeleiding naar werk Geen uitstroom binnen 6 maanden Uitstroom binnen 6 maanden Meer begeleiding voor niet direct bemiddelbare jongeren Jongeren die door het CWI zijn ingedeeld bij fase 1, zijn direct bemiddelbaar. Dit is duidelijk te zien aan de uitstroomcijfers, 73 procent stroomt op eigen kracht binnen zes maanden uit de registratie (staat 2.13). Jongeren die ingedeeld zijn in fase 2 en hoger hebben meer moeite om uit te stromen. Zij krijgen twee keer zo vaak begeleiding naar werk aangeboden dan jongeren die ingedeeld zijn bij fase 1. Staat 2.13 Uitstroom en begeleiding naar werk, naar fase-indeling, instroom jongeren (15 22 jaar) 2003 Totaal 1) Fase 1 Fase overig Instroom Uitstroom binnen 6 maanden Begeleiding naar werk binnen 6 maanden Uitstroom na begeleiding naar werk Uitstroom zonder begeleiding naar werk Geen uitstroom, wel begeleiding naar werk Geen uitstroom, geen begeleiding naar werk % 1) Totaal is inclusief personen van wie de fase-indeling onbekend is. 14 Centraal Bureau voor de Statistiek

15 3. Langdurig geregistreerden Ten minste één jaar ingeschreven In hoofdstuk 2 is aandacht besteed aan de begeleiding naar werk en de uitstroom van personen die in 2003 instroomden in de WW, de bijstand, of als niet-werkend werkzoekende bij het CWI. Deze instromers zijn echter niet de enigen die benaderd worden in het kader van de Sluitende Aanpak. Ook personen die al langere tijd geregistreerd staan dienen een aanbod voor begeleiding naar werk te krijgen. Dit hoofdstuk beschrijft de begeleiding naar werk en uitstroom van langdurig geregistreerden in het gemeentedomein. Dit zijn personen die eind 2001 minstens één jaar aaneengesloten geregistreerd stonden met een bijstandsuitkering of als NUG er. Hoeveel van hen kregen er in de drie jaren daarna begeleiding naar werk, en hoeveel van hen stroomden in die periode uit? De onderzoekspopulatie bestaat uit personen tussen de 15 en 57,5 jaar die langdurig geregistreerd zijn in het gemeentedomein. Daarnaast wordt de populatie beperkt tot mensen die wonen in gemeenten uit de MOSA-respons (zie staat 3.1). Minder jongeren, meer vrouwen De onderzoekspopulatie bevat relatief weinig jongeren: slechts 8 duizend jongeren staan al minstens één jaar geregistreerd, tegenover 178 duizend volwassenen. Dat is een verhouding van 1:22. Bij de instroom in 2003 ligt de verhouding op 1:2. De grote verschillen liggen voor de hand. Veel jonge schoolverlaters stromen in omdat ze niet direct werk kunnen vinden, maar stromen na korte tijd weer uit. Ze staan dus niet langdurig geregistreerd. Vergeleken met de instroom in 2003 valt ook op dat het percentage vrouwen onder de langdurig geregistreerden veel hoger is. Ruim 60 procent van de langdurig geregistreerden is vrouw. Bij de instroom in 2003 zijn vrouwen nog in de minderheid, met 47 procent. In hoofdstuk 2 is beschreven dat mannen vaker binnen een jaar weer uitstromen. Dat geldt niet alleen voor de instroom in 2003, maar ook voor de instroom in eerdere jaren. Dit heeft tot gevolg dat er een grotere groep langdurig geregistreerde vrouwen overblijft. Staat 3.2 Onderzoekspopulaties langdurig geregistreerden en instroom 2003 vergeleken, naar geslacht en leeftijdsgroep Tot slot blijkt uit grafiek 3.1 dat de populatie langdurig geregistreerden vooral bestaat uit bijstandsgerechtigden. De instroom in 2003 bestond daarentegen voornamelijk uit NUG ers. In hoofdstuk 2 zagen we dat NUG ers veel vaker binnen een jaar uitstromen dan personen in de bijstand. Dit heeft een groot aandeel bijstandsgerechtigden onder de langdurig geregistreerden tot gevolg. Hogere uitstroom bij jongeren Langdurig geregis- Instroom 2003 treerden eind 2001 Totaal Mannen Vrouwen Jongeren (15 22 jaar) 4 30 Volwassenen (23 57,5 jaar) % Bij langdurig geregistreerden stromen jongeren vaker uit dan volwassenen, net als bij de instroom. Van de 8 duizend jongeren in de onderzoekspopulatie waren er 5 duizend eind 2004 uitgestroomd, dat is ongeveer 60 procent. Van de 178 duizend volwassenen waren er eind 2004 slechts 59 duizend uitgestroomd, ofwel 33 procent (grafiek 3.2). Staat 3.1 Afbakening van de onderzoekspopulatie langdurig geregistreerden eind 2001 Langdurig geregistreerden Totaal UWV-domein Personen die eind 2001 minstens één jaar geregistreerd stonden met WW, bijstand of NUG min: personen jonger dan 15 of ouder dan 57,5 jaar Personen van 15 57,5 jaar die eind 2001 minstens één jaar geregistreerd stonden met WW, bijstand of NUG min: arbeidsgehandicapten Langdurig geregistreerden, doelgroep Sluitende Aanpak min: langdurig geregistreerden buiten de 53 MOSA-gemeenten Onderzoekspopulatie = langdurig geregistreerden, doelgroep Sluitende Aanpak in de MOSA-respons, personen van 15 57,5 jaar Een nieuwe start, of niet? 15

16 3.1 Langdurig geregistreerden (15 57,5 jaar), naar wetsdoelgroep NUG 16% Staat 3.3 Uitstroom en begeleiding naar werk van langdurig geregistreerden (15 57,5 jaar), naar leeftijdsgroep Totaal Jongeren Volwassenen Bijstand 84% Langdurig geregistreerden eind 2001, onderzoekspopulatie % Uitstroom in 2002, 2003 of Begeleiding naar werk in 2002, 2003 of Uitstroom van langdurig geregistreerden (15 57,5 jaar), naar leeftijdsgroep 100 % Uitstroom na begeleiding naar werk Uitstroom zonder begeleiding naar werk Geen uitstroom, wel begeleiding naar werk Geen uitstroom, geen begeleiding naar werk dien minder vaak uit (grafiek 3.3). Eind 2004 was 31 procent van de langdurig geregistreerde vrouwen uitgestroomd. Bij mannen ligt dat percentage op 38 procent. Vrouwen krijgen ook minder vaak begeleiding dan mannen, 39 procent om 43 procent. En als vrouwen begeleiding naar werk krijgen, dan stromen ze ook iets minder vaak uit dan mannen die begeleiding krijgen (staat 3.4) Jongeren Volwassenen 3.3 Uitstroom van langdurig geregistreerden (15 57,5 jaar), naar geslacht 100 % Geen uitstroom in 2002, 2003 of 2004 Uitstroom in 2002, 2003 of Overigens dient bij het bepalen van de uitstroom rekening te worden gehouden met de heterogene samenstelling van de onderzoekspopulatie. De registratieduur tot aan het peilmoment varieert aanzienlijk, en hiermee ook de afstand tot de arbeidsmarkt en de kans op uitstroom. Langdurig geregistreerde volwassenen kunnen al zeer lange tijd voorkomen in de registraties, wat veelal betekent dat hun kansen op de arbeidsmarkt sterk zijn afgenomen. Onder jongeren komen logischerwijs meer personen voor die nog niet veel langer dan een jaar staan geregistreerd. Daarmee staan jongere langdurig geregistreerden over het algemeen dichter bij de arbeidsmarkt Mannen Geen uitstroom in 2002, 2003 of 2004 Uitstroom in 2002, 2003 of 2004 Vrouwen Het percentage dat in de periode begeleiding naar werk kreeg, ligt voor jongeren en volwassenen nagenoeg gelijk, rond de 40 procent. Het gedeelte dat vervolgens uitstroomt, is voor jongeren twee keer zo hoog als voor volwassenen (staat 3.3). Vrouwen minder succesvol Niet alleen bevat de onderzoekspopulatie langdurig geregistreerden meer vrouwen, deze vrouwen stromen boven- Vooral reïntegratietrajecten Verreweg de meeste langdurig geregistreerden die een vorm van begeleiding naar werk krijgen, volgen een reïntegratietraject. Vormen van gesubsidieerd werk en loonkostensubsidie komen minder vaak voor. Overigens krijgen langdurig geregistreerden wel vaker gesubsidieerd werk aangeboden dan instromers. Dit ligt in lijn met de doelstelling van met name de ID-regeling: reïntegratie van langdurig werklozen (staat 3.5). 16 Centraal Bureau voor de Statistiek

17 Staat 3.4 Uitstroom en begeleiding naar werk van langdurig geregistreerden (15 57,5 jaar), naar geslacht Totaal Mannen Vrouwen Langdurig geregistreerden eind 2001, onderzoekspopulatie % Uitstroom in 2002, 2003 of Begeleiding naar werk in 2002, 2003 of Uitstroom na begeleiding naar werk Uitstroom zonder begeleiding naar werk Geen uitstroom, wel begeleiding naar werk Geen uitstroom, geen begeleiding naar werk Staat 3.5 Vormen van begeleiding naar werk van langdurig geregistreerden (15 57,5 jaar), naar wetsdoelgroep Totaal Bijstand NUG Langdurig geregistreerden eind 2001, onderzoekspopulatie % Totaal begeleiding naar werk in 2002, 2003 of Reïntegratietraject Gesubsidieerd werk Loonkostensubsidie Een nieuwe start, of niet? 17

18

19 4. Instroom in 2002 een jaar langer onderzocht Wie worden gevolgd? In dit hoofdstuk wordt de instroompopulatie van 2002 niet één, maar twee jaar gevolgd. Hier is goed te zien in hoeverre mensen in het tweede jaar alsnog uitstromen of begeleiding krijgen als er in het eerste jaar geen succes is geboekt. Een eerste traject binnen een jaar is geen garantie voor uitstroom. Hoeveel mensen die al wel begeleiding hebben gehad, blijven er achter in de registraties? Hoeveel van hen krijgen er opnieuw begeleiding? En hoe vergaat het de mensen die in het eerste jaar buiten de boot zijn gevallen, wordt hen in het tweede jaar na instroom wel begeleiding naar werk aangeboden? Om bovenstaande vragen te beantwoorden, worden eerst alle instromers in 2002 beschreven. Vervolgens wordt ingezoomd op de groep die na één jaar nog niet is uitgestroomd. Deze groep wordt onderverdeeld in een deel dat wel begeleiding heeft gekregen in het eerste jaar, en een deel dat geen begeleiding heeft gekregen. Beide groepen worden een jaar langer gevolgd. Voor het tweede jaar na instroom wordt bepaald of zij alsnog uitstromen of (opnieuw) begeleiding krijgen. Staat 4.1 laat zien hoe de onderzoekspopulatie van dit onderdeel is gedefinieerd. De instroom van 2002 is op dezelfde manier afgebakend als de instroom in 2003 (zie hoofdstuk 2), met als enig verschil het jaar van instroom. Het gaat om personen van 15 tot 57,5 jaar die in 2002 één keer instromen in het gemeentedomein, en die wonen in gemeenten uit de MOSA-respons. Het aantal personen dat in 2002 instroomt in het gemeentedomein, was ongeveer 15 procent lager dan in Ook het aantal nieuwe bijstandsuitkeringen is in dezelfde periode een stuk lager. Van de totale instroom van jongeren en volwassenen in 2002, stroomt tweederde binnen een jaar weer uit de registraties. De rest volgen we nog een jaar langer. Van de achterblijvers stroomt eenderde uit in het tweede jaar na instroom. De kans op uitstroom neemt sterk af naarmate iemand langer geregistreerd staat. Als mensen al uitstromen, doen ze dat vooral binnen korte tijd na instroom (grafiek 4.1). 4.1 Uitstroom binnen 12 maanden en maanden na instroom, 4.1 instroom 2002 (15 57,5 jaar) 12% 24% Uitstroom binnen 12 maanden na instroom Uitstroom maanden na instroom 64% Geen uitstroom binnen 24 maanden na instroom Een achtste na twee jaar nog steeds buiten de boot De Sluitende Aanpak heeft als doel mensen die niet op eigen kracht uit de uitkeringen stromen, begeleiding aan te bieden. Personen die binnen een jaar niet zijn uitgestroomd, maar ook geen begeleiding hebben gekregen, zijn buiten de boot gevallen. Het gaat hier om ruim een kwart van alle instromers in De helft van hen is na twee jaar nog steeds niet begeleid of uitgestroomd (grafiek 4.2). Uitstroom óf in eerste jaar, óf pas na twee jaar Twee groepen nader bekeken Grafiek 4.3 geeft de instroompopulatie weer in drie groepen. De eerste groep bestaat uit personen die binnen een jaar uitstromen. Zij worden hier niet langer gevolgd omdat Staat 4.1 Afbakening van de onderzoekspopulatie instroom 2002 Instroom in WW, bijstand en NUG Totaal UWV-domein Personen die in 2002 één of meerdere keren instroomden min: personen die meerdere keren instroomden in min: personen jonger dan 15 of ouder dan 57,5 jaar Personen van 15 57,5 jaar die in 2002 één keer instroomden min: arbeidsgehandicapten Instroom 2002, doelgroep Sluitende Aanpak min: instroom buiten de 53 MOSA-gemeenten Onderzoekspopulatie = instroom 2002, doelgroep Sluitende Aanpak in de MOSA-respons, personen van 15 57,5 jaar Een nieuwe start, of niet? 19

20 4.2 Begeleiding of uitstroom binnen 12 maanden en maanden 4.2 na instroom, instroom 2002 (15 57,5 jaar) 13% 13% Deels wordt dit veroorzaakt door de aard van de begeleiding. Wanneer iemand een reeks start van scholing, sollicitatiecursus en gesubsidieerde arbeid, wordt iedere vorm van begeleiding in deze reeks gezien als een nieuwe actie. Dat betekent dat bijvoorbeeld een reïntegratietraject in het eerste jaar en gesubsidieerd werk in het tweede jaar, in beide jaren meetelt als begeleidingsactiviteit. 74% Begeleiding of uitstroom binnen 12 maanden na instroom Voor het eerst begeleiding of uitstroom maanden na instroom Geen begeleiding of uitstroom binnen 24 maanden na instroom ze uit de registraties zijn verdwenen. De tweede groep bestaat uit mensen die in het eerste jaar wel begeleiding hebben gehad, maar nog niet zijn uitgestroomd. Dit is ongeveer 10 procent van de instroompopulatie. De laatste groep bestaat uit mensen die in het eerste jaar niet zijn begeleid of uitgestroomd. Het gaat hier om 26 procent van de instroompopulatie. In totaal is 36 procent van de instroom na een jaar nog niet uitgeschreven, dus achtergebleven in de registraties. 4.4 Uitstroom en begeleiding naar werk maanden na instroom, 4.4 instroom 2002 (15 57,5 jaar) % Wel begeleiding binnen 12 maanden Geen begeleiding binnen 12 maanden Geen uitstroom, geen begeleiding maanden na instroom Geen uitstroom, wel begeleiding maanden na instroom Uitstroom maanden na instroom 4.3 Uitstroom en begeleiding naar werk binnen 12 maanden na 4.3 instroom, instroom 2002 (15 57,5 jaar) % Instroom in 2002 Geen uitstroom, geen begeleiding binnen 12 maanden na instroom Geen uitstroom, wel begeleiding binnen 12 maanden na instroom Uitstroom binnen 12 maanden na instroom Van deze achterblijvers wordt in grafiek 4.4 weergegeven hoe het hen vergaat in het tweede jaar. Zowel van de personen met begeleiding in het eerste jaar, als van hen zonder begeleiding, wordt beschreven of zij in het tweede jaar alsnog uitstromen, dan wel begeleiding krijgen. Wat opvalt is dat mensen die in het eerste jaar begeleiding hebben gehad, in het tweede jaar vrijwel evenveel kans maken op uitstroom als zij die geen begeleiding hebben gehad. Mensen die in het eerste jaar begeleiding hebben gehad, krijgen vaker nogmaals begeleiding in het tweede jaar. Stromen mensen met begeleiding vaker uit? Begeleiding heeft tot doel uitstroom uit de registraties te bevorderen. Met het langer volgen van de doelgroep kan de uitstroom na begeleiding beter in kaart worden gebracht. In hoeverre de begeleiding ook daadwerkelijk leidt tot de uitstroom, is niet zomaar te zeggen. Begeleiding in het eerste jaar kan tot gevolg hebben dat de kansen op de arbeidsmarkt van de geregistreerde zijn toegenomen, en daarmee zijn kans op uitstroom. Maar daarnaast is het mogelijk dat iemand met begeleiding in het eerste jaar juist niet uitstroomt in het tweede jaar, omdat bijvoorbeeld zijn scholingstraject nog niet is beëindigd. Staat 4.2 geeft voor de groepen met en zonder begeleiding in het eerste jaar de uitstroom en begeleiding in het tweede jaar. Over het algemeen geldt dat mensen die in het eerste jaar begeleiding hebben gekregen, in het tweede jaar minder vaak buiten de boot vallen. Dit komt vooral doordat zij in het tweede jaar ook meer begeleiding krijgen. Maar liefst de helft van de groep die geen begeleiding kreeg in het eerste jaar na instroom, blijft ook in het tweede jaar achter zonder begeleiding. In hoofdstuk 3 zagen we dat op 31 december 2001 vooral vrouwen langdurig geregistreerd stonden, zonder dat ze in de jaren daarna worden begeleid. Ook bij de personen die zijn ingestroomd in 2002, is dit patroon zichtbaar: de instroom bestaat nog voor het grootste deel uit mannen, maar na één jaar zijn er meer vrouwen achtergebleven zonder begeleiding. Vrouwen krijgen ook in het tweede jaar minder vaak begeleiding aangeboden en stromen minder uit dan de achtergebleven mannen. 20 Centraal Bureau voor de Statistiek

Een nieuwe start, of niet?

Een nieuwe start, of niet? Een nieuwe start, of niet? Maartje Rienstra, Mariëtte Goedhuys, Han van den Berg en Harold Kroeze Mensen zonder baan die niet op eigen kracht weer aan het werk komen, krijgen begeleiding naar werk door

Nadere informatie

Onderzoek Sluitende aanpak 2006

Onderzoek Sluitende aanpak 2006 Publicatiedatum CBS-website: 31 augustus 2007 Onderzoek Sluitende aanpak 2006 Instroom in 2005 en langdurig geregistreerden (gemeentedomein) Henk Amptmeijer, Caroline Bloemendal, Dennis Lanjouw, Antoinette

Nadere informatie

Vanuit de uitkering naar werk

Vanuit de uitkering naar werk Vanuit de uitkering naar werk Eerste vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Centrum voor Beleidsstatistiek 06002 Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys, Frank van der Linden Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma. September 2006

Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma. September 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Statistische analyse personen Voorburg UITKOMSTEN SLUITENDE AANPAK 2005: INSTROOM IN 2004 (GEMEENTEDOMEIN) Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma

Nadere informatie

Met begeleiding naar werk

Met begeleiding naar werk Met begeleiding naar werk Tweede vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Centrum voor Beleidsstatistiek 07006 Harold Kroeze, Osman Baydar, Kathleen Geertjes, Henk van Maanen, Luuk Schreven, Esther Vieveen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Statistische analyse personen Voorburg EERSTE UITKOMSTEN SLUITENDE AANPAK 2005: INSTROOM IN DE EERSTE HELFT VAN 2004 (GEMEENTEDOMEIN) Han van den Berg, May Hua

Nadere informatie

Uitstroom naar Werk. Centrum voor Beleidsstatistiek Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga

Uitstroom naar Werk. Centrum voor Beleidsstatistiek Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga Uitstroom naar Werk Centrum voor Beleidsstatistiek 05004 Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2005 Verklaring der tekens.

Nadere informatie

Werkt begeleiding naar werk?

Werkt begeleiding naar werk? 08 07 Werkt begeleiding naar werk? Derde vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Mariëtte Goedhuys, Kathleen Geertjes, Martine de Mooij, Linda Muller, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek (rapport

Nadere informatie

Achterblijvers in de bijstand

Achterblijvers in de bijstand Achterblijvers in de Paula van der Brug, Mathilda Copinga en Maartje Rienstra Van de mensen die in 2001 in de kwamen, was 37 procent eind 2003 nog steeds afhankelijk van een suitkering. De helft van deze

Nadere informatie

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 De lidstaten van de Europese Unie hebben in 1997 de intentie uitgesproken om alle werkzoekenden "een nieuwe start te bieden voordat zij twaalf maanden werkloos

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Vijfmeting, fase 3 29-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Inhoud Inleiding 5 1. Beschrijving van het onderzoek 6 1.1 Populatie 6 1.2 Onderzoeksmethode 7 1.3 Bronnen

Nadere informatie

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk 07 Aan het werk 0r met re-integratie Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk Wilco de Jong, Henk van Maanen, Frank van der Linden en Alderina Dill-Fokkema Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 11 Martine de Mooij Vinodh Lalta Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Wie volgen een re-integratietraject?

Wie volgen een re-integratietraject? Wie volgen een re-integratietraject? Caroline Bloemendal en Antoinette van Poeijer Hoewel het kabinetsbeleid erop is gericht vooral personen met een zwakke arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij het vinden

Nadere informatie

Met re-integratieondersteuning 0g op weg naar werk

Met re-integratieondersteuning 0g op weg naar werk 07 t07 Met re-integratieondersteuning 0g eondersteuning op weg naar werk Nulmeting doelstelling elling uitstroom naar werk Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar, Marleen Geerdinck, Maaike Hersevoort

Nadere informatie

Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak 2007

Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak 2007 Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak 2007 Uitstroom en re-integratieondersteuning van WW-ers, bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden Caroline Bloemendal en Geerten Kruis Centraal Bureau

Nadere informatie

SRG-uitstroom Conclusie

SRG-uitstroom Conclusie Opdrachtgever SZW SRG-uitstroom 2014 Conclusie Opdrachtnemer Centraal Bureau voor de Statistiek / W. van Andel, E. Ebenau, L. van Koperen, P. Molenaar-Cox, A. Redeman, M. Sterk-van Beelen, J. Weidum Onderzoek

Nadere informatie

Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning.

Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning. Opdrachtgever SZW Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning, 2008 Opdrachtnemer CBS/ Centrum voor Beleidsstatistiek H, Kroeze, K. Geertjes, M. Goedhuys... [et al.] Onderzoek Aan het werk met

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein

Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein Harold Kroeze, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Van uitkering naar werk

Van uitkering naar werk Van uitkering Esther Vieveen In januari 5 waren er in Nederland 243 duizend WW ers en duizend bijstandsontvangers. Voor sommigen van hen was de kans om binnen twee jaar weer aan het te zijn groter dan

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Driemeting uitstroom naar werk, voorlopige cijfers 11 Martine de Mooij Pascal van den Berg Mariëtte Goedhuys Jamie Graham Wilco de Jong Lotte Ooststrom Sita

Nadere informatie

Dynamiek in de WW. Uitkomsten en toelichting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill

Dynamiek in de WW. Uitkomsten en toelichting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill Dynamiek in de WW Uitkomsten en toelichting 09 Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk 09 Met re-integratieondersteuning op weg werk Eenmeting doelstelling uitstroom werk Karin Hagoort Chantal Wagner Marleen Geerdinck Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek

Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra en Wendy Jenje-Heijdel Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

Labour Market Policy database

Labour Market Policy database 098 Labour Market Policy database Definitieve cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008 Luuk Schreven Pascal van den Berg Ineke Bottelberghs Wilco de Jong Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens.

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling Derde vervolgmeting 25%-doelstelling Voorlopige uitkomsten gemeentedomein0 07 n07 eting elling ling voor het n Mariëtte Goedhuys, Karin Hagoort, Luuk Schreven, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Na de WW duurzaam aan het werk?

Na de WW duurzaam aan het werk? Na de WW duurzaam aan het werk? Kathleen Geertjes en Tirza König Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering vindt minder dan de helft van de mensen een baan voor langere tijd. Vooral ouderen, mensen

Nadere informatie

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra en Osman Baydar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

BUS-H Samenloop werk en bijstand

BUS-H Samenloop werk en bijstand Rapport BUS-H Samenloop werk en bijstand Rianne Kraaijeveld-de Gelder Annemieke Redeman Jeremy Weidum 30 november 2016 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Werkvoorzieningen en zorg in 2005

Werkvoorzieningen en zorg in 2005 Werkvoorzieningen en zorg in 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Karin Hagoort, Henk van Maanen en Maartje Rienstra Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Viermeting uitstroom naar werk, beschrijving belangrijkste uitkomsten 12 1 Sita Tan Vinodh Lalta Miriam de Roos Jamie Graham Annemieke Redeman Nicol Sluiter

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV. 17 maart 2011 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratie ondersteuning

Aan het werk met re-integratie ondersteuning 132 Aan het werk met re-integratie ondersteuning Vijfmeting uitstroom naar werk, voorlopige cijfers Marieke Bosch, Elisabeth Eenkhoorn, Vinodh Lalta, Frank Pijpers, Annemieke Redeman, Miriam de Roos en

Nadere informatie

Diversiteit binnen de loonverdeling

Diversiteit binnen de loonverdeling Diversiteit binnen de loonverdeling Osman Baydar en Karin Hagoort Doordat meer vrouwen en niet-westerse werken, wordt de arbeidsmarkt diverser. In de loonverdeling is deze diversiteit vooral terug te zien

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar, Karin Hagoort en Mariëtte Goedhuys Centraal Bureau

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratie ondersteuning

Aan het werk met re-integratie ondersteuning 12 1 Aan het werk met re-integratie ondersteuning Viermeting uitstroom naar werk, definitieve cijfers Esther Vieveen Miriam de Roos Nicol Sluiter Jamie Graham Marion Sterk Vinodh Lalta Elisabeth Eenkhoorn

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf. 9 juli 2010 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk?

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk? Welke bijstandsontvangers willen aan het werk? Maaike Hersevoort en Mariëtte Goedhuys Van alle bijstandsontvangers van 15 tot en met 64 jaar is het grootste deel alleenstaand. Het gaat daarbij voor een

Nadere informatie

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning Definitieve cijfers, 2008 en 2009 109 Lotte Oostrom Marion Sterk Martine de Mooij Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen

Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen 09 Participatiepotentieel in 2006 en 2007 Daniëlle ter Haar Mariëtte Goedhuys Luuk Schreven Esther Vieveen Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

EFFECTEN REÏNTEGRATIE VOOR DE BIJSTAND

EFFECTEN REÏNTEGRATIE VOOR DE BIJSTAND RIS154459C EFFECTEN REÏNTEGRATIE VOOR DE BIJSTAND OPDRACHT VOOR DE GEMEENTE DEN HAAG Opdrachtgever Gemeente Den Haag Marcel Spijkerman Datum Juli 2007 Contactpersoon Marcel Spijkerman Adres SEOR, Erasmus

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten BIJLAGEN Wel of niet aan het werk Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten Patricia van Echtelt Stella Hof Bijlage A Multivariate analyses... 2

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Driemeting uitstroom naar werk, beschrijving belangrijkste uitkomsten 11 Lotte Oostrom Sander Dalm Kathleen Geertjes Jamie Graham Martine de Mooij Nicol Sluiter

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek December 2012 Inhoud Stroomschema 1. Vluchtelingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek 31 oktober 2007 Maandelijkse cijfers over de werklozen en van het CBS en CWI Samenvatting Vanaf 20 januari 2004 publiceren het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en CWI (Centrum voor Werk en Inkomen)

Nadere informatie

Samenloop van zorg en inkomen 2009

Samenloop van zorg en inkomen 2009 11 Samenloop van zorg en inkomen 2009 Esther Vieveen Mariëtte Goedhuijs Martje Roessingh Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Rapportage ID-monitor

Rapportage ID-monitor Rapportage ID-monitor Jaarrapportage 2002 Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ECORYS-NEI Arbeid & Sociaal Beleid Camiel Jansen Hans Smit Michiel Pat Nils Brusse Rotterdam, 16

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie