21 maart 21 april. 28 maart mei doof de lichten op 31 maart. Schrijf nu al in voor INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "21 maart 21 april. 28 maart. 17-20 mei doof de lichten op 31 maart. Schrijf nu al in voor INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST"

Transcriptie

1 RANSTINFO verschijnt 6 maal per jaar n 2 Maart - April 12 INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Schrijf nu al in voor 21 maart 21 april 28 maart mei doof de lichten op 31 maart VER. UITGEVER L. HOFMANS, BURGEMEESTER EN NATUURLIJK OOK: Speelpleinwerking en sportkampen tijdens de paasvakantie!

2 Inhoud Gemeenteraad 2 Gemeenteberichten 4 Duurzaamheid 8 Verkeer en veiligheid 11 Nieuws voor senioren 13 OCMW 13 sport 15 Nieuws voor de jeugd 17 Cultuur 18 Nieuws van de bibliotheek 21 Toerisme 22 Uit in Ranst 22 VOLGENDE UITGAVE: 2 MEI 2012 Teksten dienen ten laatste op 24 MAART 2012 toe te komen op de dienst communicatie en gemeenschapsleven: Dit gemeentelijk informatieblad werd gedrukt op gerecycleerd papier. GEMEENTERAAD Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens de gemeenteraadszitting werden besproken. Het volledig verslag van de gemeenteraad kan u verkrijgen op het secretariaat (zie gegevens achterkant). GEMEENTERAADSZITTING DECEMBER 2011 Gemeentelijke adviesraad Senioren: kennisname wijziging samenstelling Door een aantal wijzigingen in het bestuur van seniorenwerking Alliers Emblem, maakt de heer Jef Fierens geen deel meer uit van de gemeentelijke adviesraad voor senioren (G.A.S). Hierdoor wordt de jongste ondervoorzitter, de heer Chris De Queker aangesteld als voorzitter van de G.A.S tot er nieuwe verkiezingen zijn voor de adviesraad of de adviesraad in haar midden een nieuwe voorzitter kiest. Beheersorgaan Den Boomgaard: vervanging afgevaardigde Cd&V-fractie De gemeenteraad wordt verzocht om als vertegenwoordiger van de Cd&V-fractie in het beheersorgaan van Den Boomgaard, de kandidatuur van de heer Alain Netens, als opvolger van mevrouw Rein Boets goed te keuren. Terbeschikkingstelling pastorij Gemeenteplein De gemeenteraad keurde de gebruiksovereenkomst met de kerkfabriek van Broechem goed voor het verhuren van de pastorij, gelegen aan het gemeenteplein. De gemeente huurt het gebouw van de kerkfabriek en stelt het gebouw tegen dezelfde voorwaarden ter beschikking van de VOR. Leveren boeken aan POB Ranst Op 1 januari 2012 loopt het huidige contract af voor het leveren van boeken aan de plaatselijke openbare bibliotheek van Ranst. De gemeenteraad start de procedure (via een openbare aanbesteding) om een nieuw contract af te sluiten voor de jaren 2012 tot en met De totale uitgave wordt geraamd op Aankoop apparaten schrijnwerkerij In het budget 2012 wordt er een krediet van voorzien voor de vervanging en aankoop van nieuwe machines in de gemeentelijke schrijnwerkerij. Hierdoor kan veiliger en efficiënter worden gewerkt. Deze apparaten kunnen bij de latere verhuis naar de nieuwe magazijnen probleemloos worden verplaatst. De aankoop zal gebeuren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

3 Wegschildering : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Het huidige contract voor wegschilderingen op gemeentelijke wegen loopt af. De gemeenteraad start een procedure om een nieuw contract aan te gaan voor de jaren 2012 tot en met De totale uitgave wordt geraamd op ongeveer Het nieuwe contract zal toegewezen worden na openbare aanbesteding. Politiereglement betreffende de inzameling van textielafval Het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Afvalstoffen stelt de gemeente verantwoordelijk voor de textielinzameling op haar grondgebied. De gemeente kan hiervoor kiezen uit drie methoden: containerpark, huis-aan-huis ophaling en/of textielcontainers. Een degelijk politiereglement is dan ook van belang voor het regelen van de manier van inzameling en de gevolgen van bijvoorbeeld sluikstorten van textielafval. Venusstraat - Terbeschikkingstelling pastorij De pastoor van Oelegem is in juli 2011 op pensioen gegaan waardoor de gemeentelijke plicht tot residentie voor de pastoor wegvalt. De gemeente dient nog wel werkruimtes ter beschikking te stellen voor de kerkfabriek. In dit geval wordt de ruimte rechts vooraan exclusief ter beschikking gesteld voor de kerkfabriek en is er een gezamenlijk gebruik van het sanitair en in speciale gevallen van de ruimte links vooraan. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze woning met uitzondering van de behoeften van de kerkfabriek (wettelijk en decretaal bepaald) ter beschikking te stellen aan de ere-priester voor een bedrag van 600 omwille van de minwaarde van de gebruiksovereenkomst (minder rechten als een huurovereenkomst), de bijkomende functies van het gebouw voor de parochiale werking (doopvoorbereiding, ondertrouw, catechese, ) en omwille van het gezamenlijk gebruik van de keuken. De gemeenteraad wordt verzocht deze gebruiksovereenkomst goed te keuren. OCMW: dotatie 2012 De gemeenteraad keurde de gemeentelijke dotatie goed voor de werking van het OCMW, die binnen de goedgekeurde meerjarenplanning valt ( ). Politiezone Zara: dotatie 2012 De gemeenteraad keurde de gemeentelijke dotatie van goed voor de werking van de politiezone ZARA, wat een stijging t.o.v betekent met circa 8%. Gemeente Ranst: financiële nota van het budget 2012 en beleidsnota 2012 De gemeenteraad keurde het budget 2012 van de gemeente goed met inbegrip van de financiële en beleidsnota. Meer info kan u hierover terugvinden onder de rubriek gemeenteberichten. GEMEENTERAADSZITTING JANUARI 2012 Aanduiding vertegenwoordiger PWA Naar aanleiding van het overlijden van de heer Faes diende de gemeenteraad - via geheime stemming - een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden voor het PWA van Ranst. Wegentracé + lastvoorwaarden uitrusting weg verkaveling Bistweg - Hoger Goed bvba Door Hoger Goed bvba, Mollentstraat 3 te 2520 Broechem (Ranst) werd een verkavelingsaanvraag ingediend tot het verkavelen van gronden gelegen te Broechem (Ranst), aan de Bistweg. Om deze verkaveling te realiseren, is de gedeeltelijke aanleg van een nieuwe straat noodzakelijk. De gemeenteraad keurde, met het oog op gratis grondafstand, het voorgestelde stratentracé voor de verkavelingsaanvraag goed. Ook de lastvoorwaarden met betrekking tot de uitrusting van de weg werden vastgesteld. Ereloon opmaak ontwerp nieuwe gemeentelijke magazijnen In het budget 2012 zijn de nodige bedragen voorzien voor het oprichten van de nieuwe gemeentelijke magazijnen op het voormalig militair domein aan de Van den Nestlaan. Een eerste stap is het aanstellen van een ontwerper. Er wordt een prijsvraag voor ontwerp georganiseerd. Via een beperkte offerteaanvraag kunnen kandidaturen worden ingediend, waaruit een jury maximaal 5 ontwerpers zal weerhouden, die dan effectief een ontwerp zullen mogen indienen. Voor het ereloon incl. veiligheidscoördinatie is een budget van voorzien. Weg- en rioleringswerken verkaveling Schawijkstraat (erven De Schutter-Weymans) De gemeenteraad keurde het ontwerp en de lastvoorwaarden goed te keuren van de weg- en rioleringswerken van de verkaveling Kleine Schawijk. Het wegtracé en de uitrusting van de weg werden reeds goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 29 augustus Aankoop 2 bestelwagens In het budget 2012 is voor de aankoop van 2 bestelwagens, nl. een vervanging van een bestelwagen van de groendienst en een bijkomend voertuig voor de gebouwenploeg, telkens een bedrag voorzien van incl. BTW. De totale raming bedraagt dus ,70 excl. btw of incl. 21% btw. De bestelwagens worden aangekocht via een algemene offerteaanvraag. Informatieblad maart - april

4 Gemeentelijke toelagen 2012 De gemeenteraad keurde de gemeentelijke toelagen, voorzien in het budget 2012, als volgt goed: Subsidie voor jumelage Subsidie Vrienden van de kerstmarkt Subsidie Broechem kerstverlichting Subsidie middenstand Ranst kerstverlichting Subsidie Gezellig Oelegem kerstverlichting 1250 Subsidie middenstand Emblem kerstverlichting Raad Toerisme Ranst De Nachtegaal, De Netezonen, Concertband: elk Vzw VOR Gemeentelijke jeugdraad Gemeentelijke jeugdraad Dag van de jeugd Gemeentelijke sportraad FC Ranst, FC Broechem, RC Emblem, S Oelegem SK elk Raad voor Kunst en Cultuur Gemeentelijke documentatieraad (OMD) Gemeentelijke documentatieraad DVC Zevenbergen VZW Leef Gemeentelijke seniorenraad Gemeentelijke seniorenraad - feest senioren Wereld-delen Centrum Basiseducatie Gemeentelijke raad voor ontwikkelingshulp Gemeentelijke milieuraad Gecoro Kalender Gemeenteraad De gemeenteraad vergadert in principe elke derde maandag van de maand om uur in de raadzaal van het VRIESELHOF, Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen gemeenteraadszittingen. De eerstvolgende zittingen vinden (onder voorbehoud) plaats op 19 maart en 30 april > Hou uw berm vrij! GEMEENTEBERICHTEN Is het u ook al overkomen? U gaat wandelen met uw hond of u brengt uw kleuter te voet naar school en halverwege struikelt u over een steen in het midden van de berm. Heel wat inwoners plaatsen stenen, paaltjes, struiken of andere obstakels op de berm tussen hun voortuin en de rijweg om zo de berm voor hun perceel te beschermen tegen verkeer dat erover rijdt. Dit is echter wettelijk verboden. De bermen moeten immers om verschillende redenen vrij gehouden worden. Zo moeten ze steeds toegankelijk zijn voor de nutsmaatschappijen en moeten ze ook altijd dienst kunnen doen als uitwijkstrook voor het verkeer, en dus altijd vrij zijn! Is dat niet het geval, dan zouden er wel eens ongevallen kunnen gebeuren. Als het obstakel, dat werd aangebracht op de berm daar de oorzaak van is, dan kan de eigenaar van het desbetreffende perceel hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Heeft u dus dergelijke obstakels op de berm staan, dan willen wij u - rekening houdend met de veiligheid van de weggebruikers vriendelijk vragen om deze zo snel mogelijk te verwijderen. Mooi en verzorgd Wij hebben natuurlijk niets liever dan dat u uw berm mooi onderhoudt en verzorgt. Gras zaaien of overrijdbare bodembedekkers leggen, is uiteraard geen enkel probleem. Als dit pas gebeurd is, kunt u eventueel tijdelijk een rood-wit lint langs uw berm spannen. Nadien moet dat natuurlijk ook weer verwijderd worden! Wij danken u alvast voor uw medewerking! De agenda van de gemeenteraad is een week voor de zitting verkrijgbaar op het gemeentehuis en is ook steeds raadpleegbaar (en downloadbaar) op onze website 4 Informatieblad maart - april 2012

5 > Budget 2012: wat gebeurt er met de centen van het gemeentebestuur? Het budget of begroting geeft aan wat de gemeente van plan is met haar centen voor het komende jaar weer. Op welke inkomsten voor 2012 rekent het gemeentebestuur en welke uitgaven wil het daarmee doen? Het budget werd in de gemeenteraad van 19 december 2011 goedgekeurd. Het budget van 2012 sluit samen met de overschotten van de vorige jaren af met een positief saldo van 4,4 miljoen. BELANGRIJKSTE INKOMSTEN De totale ontvangsten bedragen 17 miljoen. Gemeentelijke belastingen Dit zijn de belangrijkste bron van inkomsten: met 10,1 miljoen zorgen zij voor meer dan de helft van de middelen. De gemeente heft zelf een aantal belastingen (o.a. rioolbelasting, drijfkracht, reclamedrukwerk, ) en krijgt een deel van de belastingen die de hogere overheid int, zoals o.a. de opcentiemen op onroerende voorheffi ng en de aanvullende personenbelasting. De ontvangsten uit deze laatste twee worden voor 2012 geschat op 8,8 miljoen, de overige belastingen brengen 1,3 miljoen op. De belastingtarieven blijven op hetzelfde niveau als in Bijdragen van de hogere overheid Het gemeentefonds en de aanvullende dotatie vanuit het lokaal pact zijn samen goed voor 2,8 miljoen. Dividenden De ontvangsten uit dividenden van o.a. Iveka en IKA worden voor 2012 geraamd op Tenslotte zijn er ook nog de ontvangsten uit de verhuring van gemeentelijke patrimonium, de verkoop van vuilniszakken en diverse retributies, die voor 2012 worden geraamd op UITGAVEN VOOR DE DAGELIJKSE WERKING De totale uitgaven bedragen 16,9 miljoen. De personeelskosten ( 6,6 miljoen) zijn goed voor bijna 40% van alle gemeentelijke uitgaven. Ook de weddenlast van het onderwijzend personeel nl. 1,4 miljoen zit hierin vervat. Deze kosten worden echter ten laste genomen door de Vlaamse Gemeenschap. De werkingskosten (onderhoud gebouwen, voertuigen en wegen, energiekosten, opleidingen, kantoormateriaal, ) bedragen 3,5 miljoen. In 2012 wordt er 5,3 miljoen aan toelagen besteed: het OCMW ontvangt een dotatie van ruim 1 miljoen en de bijdrage voor de werking van de politiezone Zara bedraagt De bijdrage in de werkingskosten gedragen door IGEAN bedraagt De leninglasten komen op 1,5 miljoen. INVESTERINGSPROJECTEN In 2012 worden er voor investeringen gepland. De belangrijkste investeringen zijn: circa voor de realisatie van de verbindingriolering Ranstsesteenweg voor de eerste fase van de verhuis van de gemeentelijke magazijnen (technische dienst). De realisatie van de effectieve verhuis zal uiteraard afhangen van de verschillende procedures en vergunningen. In dit kader zal de gemeente ook de laatste loods op het voormalig militair domein (Van Den Nestlaan), waarvan ze sinds vorig jaar het precair gebruik heeft, aankopen voor een bedrag van circa circa voor het periodieke onderhoud van buurt- en voetwegen en de realisatie van maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid voor de uitbreiding en modernisering van het wagenpark voor de arbeiders, voor de schrijnwerkerij en voor het uitrustingsmateriaal voor arbeiders voor de vernieuwing van het dak en de vloer van de sporthal, waarbij er een beroep zal gedaan worden op het pas opgerichte subsidiefonds van de Vlaamse gemeenschap ( ) voor de renovatie- en herstellingswerken van de hoofdbibliotheek in Ranst, voor de outdoor sportinfrastructuur voor de uitbreiding en optimalisering van de uitrusting van het GC den Boomgaard in functie van de eigen programmering. Vernieuwend ten opzichte van de voorbije jaren zijn, in uitvoering van het algemeen beleidsprogramma: investeringen in duurzame energie met zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen voor in het kader van duurzame energie wenst het bestuur ook een duurzame en degelijke oplossing voor de verlichting van het Safi pad, waarvoor een krediet van voorzien wordt. Als laatste vernieuwing wenst het gemeentebestuur de boot van de digitalisering van het onderwijs niet te missen en te investeren in digitale schoolborden met geschikt randapparatuur (circa ). i Tel.: of Informatieblad maart - april

6 GEMEENTEBERICHTEN > Toelage aanpassing woning van ouderen De provinciale individuele toelage voor aanpassing van de woning van ouderen helpt jarigen om langer zelfstandig in hun woning te kunnen verblijven. Zij stelt ouderen fi nancieel in staat om een aantal aanpassingen te laten doen, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van het sanitair: vervanging van een bad door een douche, de installatie van een traplift, de overbrugging van niveauverschillen, het aanpassen van de keuken, het bijbouwen of (ver)bouwen van een ruimte om een slaapkamer, badkamer of een toilet in te richten zodat op een gelijk niveau kan worden geleefd. Wat zijn de voorwaarden voor de aanvrager? - de aanvrager en/of zijn partner heeft de volle eigendom, het vruchtgebruik of een ander zakelijk recht op de woning waar de aanpassingswerken worden uitgevoerd. Indien de aanvrager de aan te passen woning huurt, moet de woning gehuurd worden op de private woningmarkt op basis van de private huurwetgeving. - de toelage kan niet aangevraagd worden voor sociale woningen, huurwoningen van een gemeente, een OCMW, een sociaal verhuurkantoor, sociale huisvestingsmaatschappij of van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een bejaardenwoning en serviceflat. - de aanvrager en/of zijn partner mogen geen volle eigendom, vruchtgebruik of ander zakelijk recht op een andere woning bezitten. - de toelage kan per woning slechts één keer worden toegekend aan dezelfde bewoners. - het netto belastbaar inkomen ( terug te vinden op uw laatste belastingsbrief ) van de aanvrager en van zijn/ haar partner samen, van twee jaar voor de aanvraag, mag niet hoger zijn dan het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het jaar, voorafgaand aan de aanvraagdatum van de woning waar de werken worden uitgevoerd, mag niet hoger zijn dan de aanpassingswerken dienen plaats te vinden in een woning gelegen in de provincie Antwerpen. - de aanvrager dient door de provincie Antwerpen aangeduide personen toe te laten om ter plaatse na te gaan of de werken werden uitgevoerd zoals voorgesteld bij de aanvraag U dient de aanvraag op te sturen naar: Provincie Antwerpen, Cel Wonen Boomgaardstraat 22, bus 101 te 2600 Berchem U kan het aanvraagformulier en reglement downloaden via de website of verkrijgen op de dienst bevolking/burgerlijke stand, G.Peetersstraat 7, 2520 Ranst De provincie Antwerpen geeft ook andere toelagen: - individuele toelage voor thuisverzorging van ouderen ( mantelzorg ). Meer info op of via Toelage ter ondersteuning van de thuisverzorging van gehandicapte kinderen. Meer info op of via Voor deze toelagen kan u het aanvraagformulier, reglement en benodigde attest downloaden via de vermelde websites. U kan deze ook verkrijgen op de dienst bevolking/burgerlijke stand, G.Peetersstraat 7, 2520 Ranst. > Ze zijn er weer Vanaf 26 maart 2012 mag je, als je in Emblem-centrum woont, een enquêteur van de Federale Overheidsdienst Economie aan je deur verwachten. Emblem-centrum werd toevallig gekozen uit het rijksregister om deel te nemen aan een enquête rond de werksituaties in uw huishouden. Normaal kregen de betrokken huishoudens reeds een schrijven met extra informatie. Langs deze weg willen wij toch nog even benadrukken dat u VERPLICHT bent aan deze enquête deel te nemen en we hopen dan ook dat u uw volle medewerking aan dit project wil verlenen. Alvast bedankt! 6 Informatieblad maart - april 2012

7 > Bewegen tegen kanker Met de computer werken, achter het stuur zitten, televisie kijken... bewegingsloze activiteiten zijn overal aanwezig in onze maatschappij. Daardoor verdwijnt fysieke activiteit al wel eens naar de achtergrond. Toch weten we al lang dat regelmatige fysieke activiteit helpt om het risico op cardiovasculaire aandoeningen te beperken. Maar de laatste jaren wordt er ook steeds meer nadruk gelegd op fysieke activiteit bij de preventie van andere ziektebeelden zoals gewrichtsproblemen, rugpijn, diabetes, botontkalking, angstaanvallen, depressie en zelfs sommige types kanker. We geven u alvast enkele suggesties voor uw lijstje met goede voornemens! Fysieke activiteit voor de preventie van kanker Vrouwen kunnen hun risico op borst-, eierstok- en baarmoederkanker verminderen door regelmatig fysiek actief te zijn, maar ook voor mannen biedt dit voordelen. Prostaatkankers bijvoorbeeld, zijn vaak minder ernstig bij mannen die voldoende bewegen. Het aantal prostaatkankers ligt dan wel niet lager bij mannen die fysiek actief zijn, maar bepaalde kankers zullen minder agressief zijn of niet uitzaaien bij mannen die voldoende bewegen. En recente studies hebben ook aangetoond dat regelmatig fysiek actief zijn, het risico op darmkanker gevoelig verlaagt. Stevig wandelen zou optimaal zijn. Een zo groot mogelijk effect bekomt u pas als u dit ook combineert met een gezonde leefstijl: niet roken, met mate drinken, u niet teveel blootstellen aan natuurlijke (zon) en kunstmatige (zonnebank) UV-stralen... Wat is voldoende bewegen precies? Een preventief effect begint al bij kleine reflexen, zoals het nemen van de trap in plaats van de lift. Of, als u bijvoorbeeld het openbaar vervoer gebruikt, door enkele haltes vroeger af te stappen voor een stevige wandeling. Oudere mensen of mensen met aandoeningen gaan wel best eerst langs bij hun arts voor een consultatie. Jongeren van 6 tot 20 jaar zouden elke dag minstens 60 minuten matig fysiek actief moeten zijn. Daarnaast ook nog tweemaal per week meer intensief bewegen, behoudt of verbetert de lichamelijke conditie. Volwassenen van 20 tot 64 doen er goed aan om 3 à 5 keer per week gedurende 30 minuten licht tot matig fysiek actief te zijn. U kunt oefeningen van een tiental minuten over de hele week spreiden om aan het totale aantal te komen ( minuten). Ook oefeningen om Istockphoto de spierkracht, soepelheid en botkapitaal te behouden, worden ten stelligste aangeraden op deze leeftijd. Senioren van 65 of meer kunnen best lichte fysieke activiteit verwerken in hun dagelijkse leven: de trap nemen, te voet gaan winkelen etc. Daarnaast ook aangeraden: oefeningen om de spiermassa te onderhouden, soepel te blijven en het evenwicht en de hand-oogcoördinatie te behouden. Vergeet u niet beschermen tegen de zon als u in de buitenlucht sport (lichte kleding, hoofddeksel, zonnebril en zonnecrème) en drink voldoende om uitdroging te vermijden. Pas op voor teken als u gaat sporten in bosrijke gebieden. Bewegen bij kanker en ook erna Stichting tegen Kanker organiseert in heel België het gratis bewegingsprogramma Rekanto. Dat biedt aangepaste fysieke activiteit aan mensen in behandeling tegen kanker en aan mensen die hun behandeling net achter de rug hebben. Rekanto werd uitgewerkt door professionals. Het doel van Rekanto is om de conditie van (ex-)patiënten stapsgewijs te verbeteren. Zo vinden zij meer kracht en goede moed voor de dagdagelijkse activiteiten. Bovendien heeft de fysieke activiteit ook een positieve weerslag op psychologisch vlak: mensen gaan zich beter voelen in hun vel, kunnen zich makkelijker ontspannen en zelfs even de ziekte vergeten. Er zijn al meer dan mensen ingeschreven voor Rekanto! i Bron: Stichting tegen Kanker Informatieblad maart - april

8 DUURZAAMHEID AFVAL Kringloopcentrum Opnieuw & Co vzw GRATIS ophaling van herbruikbare goederen Tel.: Website: Zelf brengen kan ook: Antwerpsesteenweg 387 te Lier en Borsbeeksebinnenweg 51 te 2640 Mortsel Hondiuslaan 46 te 2570 Duffel open van ma. t/m zat. van tot uur. + = BELANGRIJK!! Verandering ophaling GFT+! In de deelgemeente Emblem wordt het GFT+ afval opgehaald op dinsdag 10/04/2012 (i.p.v. maandag 09/04/2012) Herinnering: GRATIS afvalzakken van 2 tot en met 30 APRIL 2012 Net zoals vorige jaren geeft het gemeentebestuur gratis vuilzakken aan haar inwoners: per gezinslid krijgt u 5 restafval- en 5 PMD- zakken. In de loop van de maand maart krijgt u hiervoor een waardebon die u, na vertoon van identiteitskaart kan omruilen in het gemeentehuis en het OCMW. Op het gemeentehuis kan dit alle werkdagen, van 9.00 tot uur en op dinsdag bijkomend van tot uur. Op het OCMW kan u terecht van 8.30 tot uur en op dinsdag ook van tot uur. > Voorkom afval en klim omhoog op de ladder van Lansink Laat uw kat steriliseren/castreren!!!! Doe er iets aan voor het te laat is. Contacteer uw dierenarts Eén kat steriliseren is elk jaar 10 katjes redden van de dood! Doe er iets aan voor het te laat is. Zijn er zwerfpoezen in uw omgeving? Dan kan u op de volgende nummers terecht: Milieudienst Ranst: Mevr. Bonjean: Wist je dat elke Vlaming ongeveer 540 kg afval per jaar produceert? De enige mogelijkheid om het afvalprobleem bij de wortel aan te pakken is afvalpreventie. Enkel de industrie als schuldige aanwijzen, is niet correct. Ook wij als consumenten kopen vaak zaken die overbodig verpakt zijn, dingen die we niet echt nodig hebben en die snel in de vuilnisbak belanden. Niettegenstaande alle inspanningen moet de afvalberg verkleinen en daarvoor kijken we naar de Ladder van Lansink. Deze ladder leert ons hoe we moeten omgaan met afval: hoe hoger we erop klimmen, hoe beter voor het milieu en dus ook voor onszelf. 8 Informatieblad maart - april 2012

9 Afvalpreventie Afvalpreventie staat bovenaan de ladder. De beste manier om met afval om te gaan is afval vermijden. Kies voor duurzame producten zodat je ze niet snel hoeft te vervangen. Denk ook maar aan de stickers met de boodschap geen reclamedrukwerk voor op de brievenbus. Zo kan je de hoeveelheid papierafval sterk beperken. Hergebruik Hergebruik vereist weinig of geen energie of nieuwe grondstoffen. De mooiste voorbeelden hier zijn de kringloopwinkels, tweedehands computers, retourflessen, navulbare potloden of vulpennen. Sorteren en recycleren Veel afvalsoorten worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden in tal van toepassingen. Denk hierbij aan het schrijven op gerecycleerd papier of aan de selectieve inzameling van glas, papier, PMD,... hetwelke nadien gerecycleerd wordt. Verbranden Restafval kan verbrand worden in moderne, aangepaste installaties met reiniging van de rookgassen en energierecuperatie. Storten Storten staat onderaan de ladder en moet zoveel mogelijk vermeden worden. De huidige stortplaatsen hebben voorzieningen om geurhinder en verontreiniging van de bodem te voorkomen maar ze nemen veel ruimte in beslag. Tips & tricks Koop bv. geen overbodige producten, kies producten die geen afval produceren of na gebruik niet voor teveel afval zorgen, kies voor producten die makkelijk te recycleren zijn, opteer voor retourflessen, oplaadbare batterijen, katoenen zakdoeken Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Maatregelen hoeven niet altijd spectaculair te zijn. Voor afvalpreventie is elke stap er één! Wie afval vermijdt, moet het niet kwijt > Sluikstorten vs zwerfvuil In 2011 heeft onze gemeente een nieuwe straatveger aangekocht om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil. Zwerfvuil is niet enkel hinderlijk, maar het opruimen brengt ook hoge beheerskosten met zich mee. Wat? Sluikstorten is het storten van afvalstoffen op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden is. Zwerfafval daarentegen is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn m.a.w. al het afval dat rondslingert op straat, in de berm, op het strand... Het bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties: blikjes, flesjes, papiertjes e.d. Ook sigarettenpeuken, kauwgomresten en kranten, folders en fl yers slingeren vaak op straat, in parken of in de bermen rond. Gevolgen zwerfafval Zwerfafval is niet zozeer een milieuprobleem als wel een probleem in de leefomgeving. Velen ergeren zich aan zwerfafval omdat het bijdraagt aan de verloedering van gemeenten. Een schone omgeving is voor het imago van onze gemeente van groot belang. Daarnaast kan zwerfafval langs de weg gevaren opleveren voor de verkeersveiligheid maar kan het ook gevolgen hebben voor dieren. Vogels en andere dieren kunnen sterven door zwerfafval te eten of erin verstrikt te raken. Vaak duurt het heel lang voordat zwerfafval uit het milieu verdwijnt. Zo duurt het soms tot een half jaar voordat papier en karton volledig is afgebroken. Andere voorbeelden van de afbreektijd van producten: Sigarettenpeuk: 1 tot 5 jaar Bananenschil: 3 jaar Kauwgum: 20 tot 25 jaar Plastic frisdrankfl es: 5 tot 10 jaar Aluminium blikje: 80 tot 1 miljoen jaar Draag jij ook je steentje bij om het zwerfvuil uit ons straatbeeld te bannen? Begin dan met zelf niets op de grond te gooien maar in de vuilbak en nergens anders. Want zeg nu zelf, wie houdt niet van een nette buurt? Informatieblad maart - april

10 MILIEU > Duurzaam bouwen en wonen meer dan zonnepanelen alleen Duurzaam bouwen en wonen is meer dan alleen zonnepanelen op je dak. Het heeft onder meer te maken met de ruimte die je in beslag neemt, de manier waarop je naar je werk pendelt, de hoeveelheid energie en water die je dagelijks gebruikt en de keuze voor milieuverantwoorde en gezonde (bouw)materialen. We zetten de belangrijkste principes van duurzaam bouwen en wonen op een rijtje. Waar en hoe ga ik wonen? - Kies je woonplaats dichtbij het werk en de school. Op die manier beperk je het transport en bespaar je veel tijd en geld - Bouw compact en oriënteer je huis zo dat de zon maximaal rendeert - Verbouwen vraagt minder grondstoffen dan een nieuwbouw en palmt minder van de nog beschikbare, schaarse ruimte in Eerst isoleren! - Isoleren is veruit de belangrijkste ingreep om energie te besparen. Overisoleren bestaat niet! Let er wel op dat je voldoende ventileert - Om je huis in de zomer koel te houden, kan je schaduw creeren door bomen en struiken aan te planten, een efficiënte buitenzonnewering, een groendak Materialen en grondstoffen - Voorkom verspilling van materialen door op voorhand de juiste hoeveelheid te berekenen - Geef, waar mogelijk, gebruikte bouwmaterialen een tweede leven - Hout is één van de meest ecologische en best bruikbare materialen. Kies bij voorkeur voor hout met een FSC-label (afkomstig uit verantwoord beheerd bos) Zuinig verwarmen - Kies een zuinig verwarmingssysteem. De helft van het energieverbruik gaat naar verwarming - Zorg voor een korte afstand tussen de ketel en de radiatoren of kranen, isoleer de leidingen, gebruik zuinige kranen en spaardouchekoppen en plaats een zonneboiler Gebruik regenwater - Gebruik het juiste water op de juiste plaats. Voor het toilet en de wasmachine is regenwater beter - Regenwater dat je niet gebruikt, kan je opnieuw laten insijpelen in je tuin De investeringskosten liggen bij duurzaam (ver)bouwen vaak hoger dan bij klassiek bouwen. Op termijn zal je geld terugverdienen door energie en water te besparen! Bovendien zijn er subsidies te verkrijgen via de gemeente en de distributienetbeheerder Eandis. Meer info vind je op of Ook kan je in het najaar terecht bij de openstellers voor meer info i.v.m. duurzaam (ver) bouwen in het kader van Ecobouwers, een campagne van Bond Beter Leefmilieu. Meer info omtrent deze actie volgt later dit jaar! > Met Belgerinkel naar de Winkel editie 2012 Van zaterdag 5 mei tot en met zaterdag 9 juni 2012 organiseren de Bond Beter Leefmilieu, UNIZO, CM en de Gezinsbond de elfde editie van de grootste fietspromotiecampagne van Vlaanderen, Met belgerinkel naar de Winkel. Met deze actie willen we het winkelen met de fiets aanmoedigen want dat is goed voor je gezondheid, je portemonnee én het milieu. Je wint met andere woorden altijd! We koppelen telkens een thema aan de campagne. Dit jaar is dat... retro. Stijlvolle outfits, swingende muziek, retrofietsen,... De tijd van toen is weer in. Een tijd waarin iedereen met de fiets de boodschappen deed. Concreet betekent dit dat je dit jaar weer kunt sparen voor een uniek fietsproduct, nl. een klassieke rieten fietsmand met retrobekleding. Daarenboven kan je via de spaaractie deelnemen aan de tombola en zelfs kans maken op een exclusieve Belgerinkelfiets van het merk Achielle. Dit Vlaamse merk van retrofietsen maakt zelfs furore tot in Amerika waar de New Yorkse jetset er zich graag mee laat zien! i een campagne van Bond Beter Leefmilieu Wat? Met belgerinkel naar de Winkel Wanneer? van 5 mei tot 9 juni of 10 Informatieblad maart - april 2012

11 > Eikenprocessierups Sinds enkele jaren krijgen we tijdens de zomermaanden te maken met eikenprocessierupsen. Naast kaal gevreten eikenbomen, veroorzaken deze rupsen vooral ernstige jeukhinder bij mensen die in contact komen met hun brandharen. Eikenprocessierupsen trekken voornamelijk s avonds in processie vanuit spinsels of dikke takken naar de bladeren van de boom. Het zijn vooral eikenbomen (inlandse, maar soms ook Amerikaanse) die hun voorkeur genieten. Tussen half april en begin mei komen de oranjeachtig gekleurde jongen uit de eitjes. Omdat zij nog geen brandharen hebben, is er dan nog geen risico op hinder. Het is pas vanaf half mei dat de rupsen brandharen krijgen en het zijn deze haren die kunnen zorgen voor problemen. Welke problemen veroorzaken de rupsen? Wie in aanraking komt met de brandharen van de eikenprocessierups krijgt vooral hevige jeuk. De brandharen behouden meer dan 5 jaar hun schadelijke werking. Daarom wordt aangeraden om de oude nesten te laten verwijderen. Doe dit zeker niet zelf! Naast hinder voor de mens kunnen grote groepen processierupsen eikenbomen volledig kaal eten. Wat mag je vooral NIET doen? - De rupsen en nesten aanraken en zelf trachten te bestrijden. Gebruik zeker geen insecticiden want deze middelen kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu. - Wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger. De brandharen van de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid geraken VERKEER EN VEILIGHEID > Ranst - geplande snelheidscontroles maart - april 2012 DATUM VAN TOT LOCATIE maandag 5 maart :00 11:00 Zandhovensesteenweg dinsdag 6 maart :00 11:30 Schildesteenweg woensdag 7 maart :00 12:45 Doggenhoutstraat donderdag 8 maart :00 9:00 Ranstsesteenweg vrijdag 9 maart :00 11:30 Dorpstraat maandag 19 maart :00 15:30 Massenhovensesteenweg dinsdag 20 maart :30 16:00 N14 woensdag 21 maart :00 12:45 Doggenhoutstraat donderdag 22 maart :00 9:00 Jozef Simonslaan vrijdag 23 maart :30 11:00 Broechemlei maandag 2 april :00 14:30 Zandhovensesteenweg dinsdag 3 april :00 15:30 Dorpstraat woensdag 4 april :00 12:45 Doggenhoutstraat donderdag 5 april :30 18:00 Herentalsebaan vrijdag 6 april :00 13:00 N14 maandag 16 april :00 9:00 Ranstsesteenweg dinsdag 17 april :30 18:00 Jozef Simonslaan woensdag 18 april :00 12:45 Doggenhoutstraat donderdag 19 april :00 11:30 Schildesteenweg vrijdag 20 april :00 10:00 Massenhovensesteenweg maandag 30 april :00 15:00 Oelegemsesteenweg Wat doe je dan best wel? - Vermijd elk contact met de rupsen en de nesten. - Na contact met rupsen of brandharen mag je niet krabben of wrijven. - Was of spoel de huid en ogen goed met water. - Was zo nodig al je kleren. Sinds 2010 heeft onze gemeente een samenwerkingsovereenkomst met de brandweer van Lier voor het wegnemen van processierupsen, wespennesten en bijenkorven. U kan de brandweer van Lier bereiken op het nummer De vergoeding voor het verwijderen van de rupsen neemt de gemeente op zich. Of neem contact op met de milieudienst van de gemeente, of 03/ Informatieblad maart - april

12 VERKEER EN VEILIGHEID > Een efficiënte alarminstallatie kiezen > Lokale Politie ZARA en Voorkempen ondertekenen samenwerkingsakkoord De politiezone Zara, die de lokale korpsen van de gemeente Zandhoven en Ranst verenigt, gaat samenwerken met de zone Voorkempen. Hiervoor werd op vrijdag 3 februari een overeenkomst ondertekend in het Oelegemse Vrieselhof. Sinds 2009 moeten alarminstallaties voor inbraakpreventie, voorzien van een buitensirene of communicatiemodule, op de site policeonweb geregistreerd worden. Als het systeem aan een alarmcentrale aangesloten is, zorgt deze laatste voor de registratie. U wilt een anti-inbraak alarm installeren Informeer u bij erkende installateurs: een efficiënt systeem moet aangepast zijn aan het te beschermen gebouw en aan uw activiteiten. Sommige installaties zijn daarenboven niet toegestaan. Bij de dienst technopreventie van uw lokale politie kan u gratis (zie gegevens onderaan) raad en uitleg krijgen. Een alarmsysteem met het INCERT-label kan recht geven op een verlaagde verzekeringspremie. Denk eraan om inbraakbeveiliging te koppelen aan brandpreventie. Koop niet aan de deur. Dergelijke verkopen zijn trouwens illegaal als de waarde van het verkochte goed 250 overschrijdt. Laat de installatie uitvoeren door een firma die door de minister van Binnenlandse Zaken is erkend. Om meer te weten te komen kan je de brochure van de FOD Binnenlandse Zaken nalezen op de onderstaande website. i Technopreventieadviseur Lokale Politie ZARA voor de gemeente Ranst: Inspecteur Frans Bungeneers tel.: Bron: https://besafe.ibz.be Het samenwerkingsakkoord moet ervoor zorgen dat beide korpsen effi ciënter en interactiever kunnen samenwerken en zo hun politiewerking versterken (veiligheid verbeteren, samenaankopen doen en maximaal benutten van de aanwezige infrastructuur). Hierbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een winwinsituatie voor beide zones, zonder hun autonomie en respectievelijke diversiteit in het gedrang te brengen. > Ranst - Resultaten snelheidscontroles van november - december 2011 PLAATS Max. Aantal Aantal snelheid gecontr. PV s voertuigen RANST Broechemlei 50 km/uur Doggenhoutsstr 50 km/uur Ranstsesteenweg 50 km/uur Vaartstraat 50 km/uur OELEGEM Schildesteenweg 50 km/uur J. Simonslaan 50 km/uur Zandhovenstwg 50 km/uur EMBLEM Dorpstraat 50 km/uur Oostmalsesteenweg 70 km/uur Informatieblad maart - april 2012

13 NIEUWS VOOR SENIOREN OCMW > Workshopreeks 55+ Hoe blijf jij fit in je hoofd? Voel je goed in je vel! Naast een gezond lichaam is een gezonde geest heel belangrijk bij het ouder worden. Ben je fit in je hoofd, dan zal dit leiden tot een gezonder en gelukkiger leven. Daarom organiseren we binnen de gemeente een workshopreeks rond Fit in je hoofd. De reeks bestaat uit 3 workshops die op verschillende tijdstippen zullen doorgaan. Tijdens de eerste workshop komt een deskundige spreken over gelukkig ouder worden. De tweede workshop is een sessie rond bewegen en ontspanning, een gezonde geest in een gezond lichaam. Tijdens de derde workshop tot slot wordt er een gesprek gevoerd rond 10 tips voor een gezonde geest en wordt besproken hoe je deze tips op jouw leven kan toepassen. Wanneer? Workshop 1: 9 mei om uur in de polyvalente zaal van Den Boomgaard Workshop 2: 16 mei om uur in de polyvalente zaal van Den Boomgaard Workshop 3: 23 mei om uur in de polyvalente zaal van Den Boomgaard Wij vragen om u, bij voorkeur, voor de volledige reeks workshop in te schrijven, maar u kan ze natuurlijk ook altijd apart volgen. Elke workshop duurt ongeveer 2 uur. INSCHRIJVINGSFORMULIER FIT IN JE HOOFD (volledig ingevuld terug te bezorgen aan het onthaal van het gemeentehuis, G. Peetersstraat 7 of u kan uw gegevens ook doormailen naar Naam, Voornaam:... Adres: Telefoon: Schrijft in voor: De volledige workshopreeks op woensdagen 9, 16 en 23 mei 2012 Workshop 1 (9 mei): Gelukkig en gezond ouder worden Workshop 2 (16 mei): Pure ontspanning Workshop 3 (23 mei): 10 tips om fit in je hoofd te blijven OCMW Ranst Schildesteenweg 16 te 2520 Oelegem Tel.: Fax Openingsuren en de telefonische bereikbaarheid van de sociale dienst: alle werkdagen van 9.00 tot uur NAMIDDAG NA AFSPRAAK Dinsdagavond van tot uur. > Enthousiaste vrijwilligers gezocht Minder Mobielen centrale Mensen die minder mobiel of slecht te been zijn, hebben nood aan aangepaste vervoersmogelijkheden. De chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale of MMC zorgen hiervoor! Zij helpen een groot aantal mensen uit de gemeente hun isolement te doorbreken en brengen hen naar plaatsen die anders onbereikbaar zijn voor hen. De chauffeurs zijn de onmisbare schakel in deze hulpverlening! De MMC van Ranst is een groot succes! Omdat het ledenaantal en dus de vraag aan aangepast vervoer blijft stijgen, zijn wij op zoek naar enthousiaste chauffeurs die de MMC willen versterken. Onze vrijwilligers beschikken over een eigen wagen en rijden volgens hun eigen mogelijkheden en uurschema. Ze brengen mensen uit onze gemeente en omstreken naar de hobbyclub, kapper, kaartclub, familie en vrienden. Hiervoor ontvangen ze een kilometervergoeding. Het OCMW zorgt voor de coördinatie en een goede verzekering. Heb je interesse? Neem dan contact op met onderstaande personen voor bijkomende informatie. Alle MMC- gebruikers zijn u alvast zeer dankbaar en zullen u met open armen ontvangen! i Karin Vermeulen, maatschappelijk assistent 03/ , ma t.e.m. do tussen Interesse? Meer informatie kan je verkrijgen bij dienst communicatie, Neem ook alvast eens een kijkje op de website tinjehoofd.be Annelies Peeters, coördinatie & administratie 03/ , alle werkdagen tussen Informatieblad maart - april

14 > Informatie mantelzorgdag 23 juni is uitgeroepen tot nationale Dag van de Mantelzorger. Op deze dag staan de mantelzorgers zelf centraal en ook in onze gemeente worden dan activiteiten georganiseerd om hen in de bloemetjes te zetten. Het is een dag van erkenning en waardering voor alle mensen die zorg dragen voor een huisgenoot, familielid, vriend, buur of kennis. Mantelzorgers zorgen onbetaald en op regelmatige basis voor een zorgbehoevende in hun omgeving. Het gaat om zorg die nodig is, zodat de zorgbehoevende zo lang mogelijk kan verder leven in zijn/haar vertrouwde thuisomgeving. Niet zeker of u een mantelzorger bent? Kijkt u dan even na of één van onderstaande situaties op u van toepassing zijn. Indien u op 1 of meerdere vragen ja antwoordt, dan bent u een mantelzorger. - Ik sta s morgens op en zorg niet alleen dat ik zelf aan de dag kan beginnen (wassen, aankleden, eten ) maar ook dat mijn hulpbehoevende partner, ouder, mijn kind met een handicap of kennis de dag kan starten. - Ik heb mijn professionele werksituatie moeten aanpassen omdat de zorgsituatie te veel tijd opeiste. - Ik zorg ervoor dat mijn zieke tante, oma, mama, buurvrouw steeds alle levensmiddelen in huis heeft omdat ze zelf niet meer kan gaan winkelen. - Ik weiger soms uitstapjes of afspraakjes omdat ik de zorg opneem voor mijn zorgbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, chronisch zieke vriend of kennis. - Gebrek aan opvang belemmert mij om activiteiten buitenshuis te doen. - Ben jij de persoon die dag en nacht door een zorgbehoevende in je omgeving kan worden opgebeld als deze hulp nodig heeft? - Worden de huishoudelijke taken voor u wat te veel omdat u ook helpt in het huishouden van een chronisch zieke buur, een familielid of kennis? - Neem jij de zorg voor de kinderen van een chronisch zieke of alleenstaande ouder over wanneer het voor hem/haar te zwaar wordt? - Ik heb mijn eigen activiteiten opgegeven en mijn eigen leven moeten aanpassen omwille van de zorg voor mijn ouders, zieke tante, buur, - Ik voel me vaak vermoeid door de vele tijd en energie die ik in de zorgen voor mijn zorgbehoevende partner, kind, buur of kennis steek. - Elke dag zorg ik ervoor dat de zorgbehoevende die ik graag zie, lekker eten heeft omdat hij of zij daar zelf niet meer voor kan zorgen. Bent u een mantelzorger en wenst u graag deel te nemen aan de Dag van de Mantelzorg 2012 op dinsdag 19 juni 2012, neem dan contact op met Kim Michiels van het OCMW van Ranst op het nummer 03/ De mantelzorgers die er vorig jaar bij waren, mogen nog een brief van ons verwachten. Gelieve voor uiterlijk 15 mei 2012 te reageren. De concrete invulling van de Dag van de Mantelzorg verneemt u later. SLUITINGSDAGEN: Het OCMW is gesloten op: Maandag 9 april: Paasmaandag Dinsdag 1 mei: Feest van de Arbeid 14 Informatieblad maart - april 2012

15 SPORT > Belangrijke data DESPORTDIENST IS GEVESTIGD IN SPORTHAL HET LOO Antwerpsesteenweg 59, 2520 Broechem Tel. : fax : , Website: > Paaskamp Tijdens de paasvakantie organiseren wij een vierdaags sportkamp. Dit zal doorgaan van maandag 2 april t/m donderdag 5 april. Er wordt een gevarieerd aanbod van verschillende sporten en spelen voorzien. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen voor deelnemers van 6 tot 12 jaar. Ook voor de kleuters met geboortejaar en voor oktober 2008 is er een sportaanbod. Voor hen voorzien we 4 halve dagen. Meer info in de folder (verkrijgbaar op de sportdienst) of op > Wieler-schaatsdag In samenwerking met de regio Midden-Provincie Wanneer: donderdag 12 april 2012 Waar: Provinciaal wielercentrum en ijsbaan Antarctica Wilrijk Programma: Voormiddag fietsen met BMX of PISTEfiets, namiddag schaatsinitiatie en vrij schaatsen Voor wie: jarigen (geboren tussen 1996 en 2001 ) Deelnameprijs: 15 / deelnemer (inbegrepen: busvervoer, verzekering, drankje en materialen) Inschrijvingen: sportdienst Ranst Benodigdheden: Verplichte kledij dragen op wielerbaan: helm, lange mouwen, lange broek, handschoenen (ook nodig voor schaatsen) en sportschoenen Lunchpakket Zakgeld Identiteits- of SIS-kaart (schaatsbaan) Sportagenda 2012 Activiteiten van de sportdienst of in samenwerking met sportraad BLOSO of de regio Midden- Provincie Beweeg gezond SAMEN zetten we SPORT IN RANST op de kaart. Vr 2/03/12 KAMPIOENENVIERING Sportraad Wo 21/3-21/4 Mijn korte ritten Sportdienst Wo 21/03/12 Afsluiting kleutersportacademie Sportdienst Wo 28/03/12 Afsluiting sportacademie buitenspeeldag Sportdienst jeugddienst 2/04-5/04/12 Sportkamp paasvakantie sportdienst Wo 4/04/12 Jeugdolympiade: zilveren fase - Bornem BLOSO Vr 6/4/12 Monitorenbijscholing Sportdienst -clubs Do 12/4/12 Wieler-schaatsdag Regio Zo 29/4/12 Jeugdolympiade: gouden fase - Herentals BLOSO Zo 6/5/12 Fortengordel Provincie Do 24/05/12 Seniorensportdag Herentals Provincie - Bloso Wo 6/6/12 Mindervalidensportdag Zandhoven Regio Wo 8/08/12 Sportdag jongeren en kleuters sportdienst Do 9/08/12 Sportdag jongeren en kleuters sportdienst 16-17/08/12 Sport-2daagse jongeren en kleuters sportdienst 20/8 24/8/12 Sportkamp jongeren kleuters Sportdienst Wo 29/08/12 Sportdag jongeren kleuters Sportdienst Terugkerende activiteiten Seniorengym: elke vrijdag (behalve tijdens vakanties) Informatieavonden en bijscholingen i.s.m. Regio Midden-Provincie Vormingen: voorjaar Informatieblad maart - april

16 > Foto s Kerstvakantie > Mijn korte ritten Ik fiets of ik stap! Wat? De campagne Mijn korte ritten wil iedereen oproepen om van 21 maart tot en met 21 april de auto zo veel mogelijk te laten staan voor korte verplaatsingen. Deelnemen doe je bij voorkeur in groep, met je vereniging, je collega s, je vrienden, je buurt,. Fietsen of te voet gaan is immers: - gezonder - goedkoper - sneller - milieuvriendelijker De sportdienst van Ranst geeft het goede voorbeeld. Inschrijven kan je op Je kan je als individuele deelnemer inschrijven bij vrienden van de sportdienst of je kan ook als groep deelnemen. Als deelnemer noteer je gedurende de campagnemaand de uitgespaarde autokilometers. De bedoeling is om in groep te proberen zoveel mogelijk korte ritten op een duurzame manier af te leggen: hetzij te voet, hetzij met de fiets. Deze kilometers noteer je in een logboekje of op de campagnewebsite. Op het einde van de campagneperiode lever je het logboekje in, zodat het effect van de campagne berekend kan worden. Bovendien maak je kans op één van de mooie prijzen. Voor meer info kan je altijd contact opnemen met de sportdienst Blijf op de hoogte van het sportnieuws in onze gemeente!! Neem regelmatig een kijkje op onze website of op onze facebookpagina. Je kan je ook steeds aanmelden op onze nieuwsbrief > Seniorengym Voor alle 50-plussers. Aangepast turnen met gebruik van verschillende materialen (gewichtjes, stokken, ), soms ook op muziek. Elke vrijdag van 9.00 tot uur in Sporthal Het Loo. Niet tijdens schoolvakanties. i Sportdienst Ranst Informatieblad maart - april 2012

17 NIEUWS VOOR DE JEUGD DE JEUGDDIENST IS GEVESTIGD IN DEN BOOMGAARD Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Ranst Tel.: gsm: of Zie ook (rubriek diensten of vrije tijd) > Het leven zoals het is maart en april 2012 > Buitenspeeldag Op 28 maart 2012 spelen we van tot uur weer met z n allen buiten! Weer of geen weer, die korte broek aan, zonnebrandolie op ons gelaat, sportieve sneakers aan en hup op ons stalen ros, richting parking van Den Boomgaard sporthal. De jeugddienst huurt ongeloofl ijk spannende attracties en de sportdienst bouwt de sporthal om tot een geweldige binnenspeeltuin. Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn welkom om zich speels en sportief uit te leven. Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig. Tot buitenspeels In de aanloop naar de paas- en zomervakantie zijn we druk bezig om onze speelplein- en grabbelpaswerking in de paas- en zomervakantie 2012 en Swap (enkel in de zomervakantie 2012) bekend te maken. Met als thema we vliegen er (weer) in gaan we op heuse vogelkastjestoer langs alle scholen in onze gemeente. Alle 4de leerjaren staan te popelen om samen met ons vogelkastjes te bouwen (hoe gekker, hoe beter) om deze dan later in het weekend van 26 en 27 mei tentoon te stellen. Daarnaast zoeken we enthousiaste begeleiding, gaan we met hen op weekend van 2 tot en met 4 maart en ondersteunen we hen om de juiste vorming (monitorencursus) te volgen. Vogeltje, gij zijt gevangen, wie kent deze hit niet? Alle 15 tem 18- jarigen kregen de songtekst van dit lied in hun brievenbus met een oproep erbij om bij ons te solliciteren. Alle info is te vinden op De deadline om te solliciteren voor de paasvakantie is reeds voorbij (15 februari), voor onze werkingen tijdens de zomervakantie kan je jezelf nog kandidaat stellen voor de 1 mei > Grabbelpas paasvakantie De grabbelpaswerking staat helemaal los van de speelpleinwerking en toch weer niet. We delen dezelfde locatie nl. de gemeenteschool De Knipoog te Ranst en werken met dezelfde begeleiding. Maar er zijn twee grote verschillen! Ten eerste wordt de grabbelpas steeds aangeboden door een externe organisatie - specialisten in hun vakgebied (bv. dansen, knutselen ) die door onze jongeren worden ondersteund - en ten tweede duurt de grabbelpas maar een halve dag (voor speelpleinwerking is dit steeds een ganse dag). Er is GEEN optie om na de halve dag grabbelpas over te stappen naar het speelplein. De grabbelpas gaat steeds door op een woensdagvoormiddag en de doelgroep zijn kleuters van 4 tot 6 jaar. We organiseren concreet op 4 april zeezotterij en op 11 april de regenboogslang in samenwerking met Artforum. Informatieblad maart - april

18 > Speelpleinwerking paasvakantie Heb je al eens gesurft naar We vatten de belangrijkste zaken hier even voor je samen Wie? Vanuit de jeugddienst en de stuurgroep speelpleinwerking heten we alle kinderen die 4 jaar worden tot en met de 12-jarigen van harte welkom! Waar en wanneer? Thuisbasis van de speelpleinwerking is de gemeentelijke lagere school De Knipoog te Ranst. Tijdens de paasvakantie opent het speelplein zijn deuren op 4, 5, 6, 10 en 11 april NIEUW! - We splitsen de guppies (onze kleintjes) voortaan op in de joppies (zij die 4 jaar worden en 4 jaar zijn) en de guppies (5- en 6-jarigen). - Op vraag van heel wat ouders stoppen we voortaan om uur (i.p.v. om uur). Kinderen kunnen uiteraard nog steeds onder begeleiding in de nabewaking blijven tot uur. - Minder nieuw, maar we willen hier toch nog even de aandacht op vestigen: u kan uw kind digitaal inschrijven op via het desbetreffende formulier. We proberen deze manier van inschrijven te stimuleren en daarom is er nog slechts 1 inschrijvingsmoment live op de jeugddienst. Op dinsdag 6 maart 2012 voorzien we tussen en uur tijd om al jullie vragen over de speelpleinwerking en de grabbelpas te beantwoorden en eventueel jullie kinderen in te schrijven. Vragen kunnen uiteraard ook steeds telefonisch ( ) of via mail ranst.be) gesteld worden. CULTUUR DE CULTUURDIENST IS GEVESTIGD IN DEN BOOMGAARD (1ste verdieping) Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Broechem, tel. 03/ , Zie ook: (rubriek diensten of vrije tijd) > Programmering GC Den Boomgaard Theater Froe Froe - Bobke Billemans (gezinsvoorstelling / 2,5 tot 5 jaar) Zaterdag 7 april 2012 om uur deuren open om uur Prijs: Volwassenen: VVK: 8, Kassa: jaar: VVK: 6, Kassa: 8 Reservatie via Bobke Billemans is een bloot jongetje dat aankomt met een piepkleine trein. Een ingetogen funky-punkie danser. Bobke ontfutselt iemand een zitkussentje en knipt er een marcelleke en sokken uit. En uit de mousse vulling knipt Bobke een spunkie- konijntje! O zo snuffelzacht en schattig! En nog een knip hier, een knip daar en Ai een oor eraf. Konijnenpaniek! Vlucht weg in de holle boom. Hoe krijgt Bobke zijn knuffelkonijn terug? Een woordloze, swingende, poëtische kleuter-poppenvoorstelling vol ritsel, droom, en funky beeld- en dansmuziek. Een reuze wortel op een heuveltje en een knotwilg met punkie- sprieten en een gat. Konijn giet zijn plantje als hij niet knuffel moet zijn. Van en met: Patrick Maillard Coaching : Randomira Dostal Les Argonautes - Pas Perdus (gezinsvoorstelling / 8+) Vrijdag 4 mei uur deuren open vanaf uur Prijs: Volwassenen: VVK: 10, Kassa: 12/ -26 jaar: VVK: 8, Kassa: 10 Reservatie via Een circusvoorstelling die theater en schrijnwerkerij met zachtheid vermengt... De kisten herinneren zich de tijd dat ze bomen waren. De mannen herinneren er zich aan dat ze in een kist zullen eindigen. Ondertussen spelen ze, lachend dat ze in de bomen klimmen, dat ze vloten bouwen en op houten paarden 18 Informatieblad maart - april 2012

19 rijden met passie, met virtuositeit, met u, gekruid en met een vrolijke honger, om de wereld af te schuimen met een grote lach. Oproep vrijwilligers GC eigen programmering Als u graag de handen uit de mouwen steekt en meewerkt aan allerhande culturele activiteiten, dan kan u vrijwilliger worden bij GC Den Boomgaard. We hebben verschillende nieuwe activiteiten en zoeken mensen die ons bij de uitvoering daarvan willen helpen. De vrijwilliger moet een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. De taken waarvoor we vrijwilligers zoeken zijn o.a. barmedewerker, vestiairemedewerker, stagehand, catering, backstage opruimen... Heb je belangstelling? Stuur dan een mailtje naar met je gegevens. > Tat12 Theater Anti-Tankgracht Intergemeentelijk kunsten project Tijdens het Hemelvaartweekend (17 t/m 20 mei) kan u in Brasschaat, Brecht, Ranst en Schilde genieten van vier theatervoorstellingen op vier verschillende locaties! Net als bij de Beeldenroute Antitankgracht 2010, is ook bij deze opvolger de Antitankgracht de rode draad. Vier Vlaamse theatergezelschappen brengen voorstellingen voor een breed publiek op een geheime locatie in de gemeenten van het samenwerkingsverband. Als je een ticket koopt voor een voorstelling, word je verwacht op de centrale verzamelplaats van de gemeente waar je het ticket hebt gekocht (bij ons is dat op de parking van GC Den Boomgaard), en rijden we met z n allen met de autobus naar de voorstelling van je keuze! Reservatie via Voordeeltarief bij aankoop tickets meerdere voorstellingen: Aantal voorstellingen Volwassenen jaar Donderdag 17 mei 2012 om uur: Compagnie KAiET! Vieze Verol Tjes +16-jarigen Witte Peper is het eerste deel van een drieluik muzikale vertellingen rond vieze verhaaltjes. Geert Hautekiet vertelt, zingt én musiceert in zijn dooie eentje vanop een vuile kiosk en uitsluitend vanuit zijn onderbuik. Het sappige relaas van zijn ontmoeting met Grote Gust. Een waardige opvolger voor Gotf!, Tour de Force en In die dagen. Vrijdag 18 mei 2012 om uur: Kokliko Theatre en de Zeepcompagnie This appearing life +16-jarigen Woordloos theater. Een verstilde ode aan het samenzijn. Maar wat als de ander er op een dag niet meer zal zijn? Twee mannen leven samen in complete symbiose, ze hebben zelfs geen woorden nodig om elkaar te begrijpen. Het leven is simpel en goed geordend. Alles lijkt perfect. Tot het moment dat één van hen verdwijnt. Zaterdag 19 mei 2012 om uur: Kinderenvandevilla en Diep in het bos Hek +6-jarigen Het stuk draait rond 2 kinderen die op een hek in een wei zitten en die zich vragen stellen die kinderen bezig houden: Ben je alles wat je zegt zelf? Druppelt het echt in Brussel als het regent in Parijs? Schieten alle indianen met bananen? Is met twee beter dan alleen? Is met drie beter dan met twee? Of is met drie weer iemand alleen? Hoe word je iemand zijn vriend, en is dat dan voor altijd? (familievoorstelling) Zondag 20 mei om uur: Theater Stap - Airshow +6-jarigen Het Turnhoutse Theater Stap brengt een gevarieerd avondprogramma in open lucht. Het kloppend hart van deze revue is de projectie van de film: sterven en leven van Jan Devroey. Het is een mooi gevoelig portret van een man die de grond onder zijn voeten ziet verdwijnen terwijl hij met zijn hoofd in de wolken vertoeft. Een Elvisfan met een passie voor het vliegwezen. Een levensverhaal vol verrassende omwentelingen, een verkwikkend drama. OPROEP Vrijwilligers parkevenement gezocht voor vrijdag 6 juli! Net als de vorige jaren wensen wij onze verenigingen de kans te geven hun groepskas te spijzen! Door mee te werken aan het parkevenement kunnen jullie dit verwezenlijken! Ook individuele medewerkers zijn welkom (vanaf 16 jaar). Wat valt er allemaal te doen? De taken zijn verdeeld als volgt: - Voor de opbouw van het festivalplein hebben we minstens een 10-tal personen nodig, - Voor de afbraak van het festivalplein hebben we ook minstens een 10-tal personen nodig. - 2 helpers om de PA te helpen opbouwen EN afbreken - 3 backstage mensen - 6 stewards waarvan 2 tussen de optredens als roadie ingezet - 4 parkingbegeleiders - Onthaal (aan de ingang van het domein): 2 personen Contacteer voor 15 mei de cultuurdienst: tel Informatieblad maart - april

20 > Tweejaarlijkse prijs voor socio-culturele verdienste Bent u een persoon, vereniging of organisatie die zich in 2010 en/of 2011 op welke manier ook heeft ingezet voor het socio-culturele leven in de gemeente Ranst? Of kent u een persoon, vereniging of organisatie die volgens u erkenning verdient voor zijn/haar bijdrage op cultureel vlak in de ruime zin: een bijzondere artistieke prestatie, een reeks van culturele activiteiten, een jarenlange werking? Aarzel in dat geval niet en stuur uw, zijn of haar kandidatuur in! De tweejaarlijkse gemeentelijke prijs voor socio-culturele verdienste richt zich immers niet alleen tot verenigingen of inwoners van Ranst die de afgelopen 2 jaren ( ) actief waren op vlak van De Kunsten (theater, dans, fotografie, zang, letteren, muziek ). Ook Ranstse personen of verenigingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt inzake socio-cultureel vormings- of ontwikkelingswerk (vorming, educatie ) of culturele vrijetijdsbesteding (hobbybeoefening, ontmoetingsactiviteiten ) komen in aanmerking voor de prijs. Kortom, het maakt niet uit wat je in 2010 en/of 2011 hebt gedaan, zolang het maar met cultuur in de ruime zin te maken heeft en: in enige mate heeft bijgedragen tot de bloei van het lokale verenigingsleven (bv. door de bijzondere inzet voor een vereniging of activiteit ); of de bekendheid van de lokale kunst- of cultuurbeoefening buiten de gemeentegrenzen heeft vergroot (bv. door een activiteit te organiseren die persaandacht heeft gekregen; bv. door het winnen van een prijs of wedstrijd ); of de samenhorigheid tussen inwoners (van een straat, wijk, deelgemeente ) heeft bevorderd (bv. door een bepaalde groep mensen geregeld samen te brengen voor een culturele activiteit ); of opvalt door originaliteit en/of creativiteit. De winnaar ontvangt een geldprijs ter waarde van 650! Interesse? Vraag het reglement aan bij cultuurdienst Ranst, Antwerpsesteenweg 57, 2520 Broechem-Ranst, tel , of surf naar (prijs voor cultuurverdienste). De kandidaturen dienen uiterlijk op 30 JULI 2012 toe te komen bij de cultuurdienst van Ranst (zie boven). > Verenigingenbeurs Op zondag 22 april 2012 wordt er een heuse verenigingsbeurs georganiseerd door de cultuurkoepel van de gemeente Ranst. Deze beurs zal doorgaan in het gemeenschapscentrum Den Boomgaard te Broechem. De verenigingenbeurs is ideaal om aan alle inwoners van Ranst te tonen waarmee de verenigingen bezig zijn, zoals bijvoorbeeld het profiel van de organisatie, welke activiteiten zij organiseren, eventuele samenwerking met andere organisaties, hoe de sfeer is onder de leden,... Tijdens deze dag zal er animatie zijn door de verenigingen zelf (muziek, toneel, demonstraties, ). Verder zal er ook ruimte zijn om initiaties bij te wonen over sieraden maken of bloemschikken en heb je de kans om informatie in te zamelen bij de verschillende standen. Wie weet ontdek jij wel jouw ideale vereniging! > Erfgoeddag Helden Tentoonstelling Tokopesa Saluti! 125 jaar Belgisch-Congolees militair verleden Waar? GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 te Ranst zondag 22 april 2012 doorlopend open tussen 10:00 en 18:00 uur, nadien wordt de tentoonstelling opgesteld in de raadzaal van het oud gemeentehuis van Emblem (Dorpstraat 43) Ontdek hoe een Belgische piloot tijdens de Eerste Wereldoorlog het Duitse leger in Oost-Afrika een eerste nederlaag toebrengt. Ontmoet de 27 Congolezen die aan de IJzer vechten en trek van Nigeria naar de Egyptische piramiden met het expeditiekorps. 125 Jaar Belgisch- Congolees militair verleden wordt uitgelicht aan de hand van historische bronnen en prachtig visueel materiaal. Dit jaar blijft erfgoeddag niet beperkt tot 1 dag, maar uitgebreid tot een heuse erfgoedmaand. De tentoonstelling wordt na de erfgoeddag zelf (22 april) opgesteld in de raadzaal van het oud gemeentehuis van Emblem (Dorpstraat 43, Emblem) waar hij door het publiek kan bezichtigd worden op volgende dagen: Zondag 29 april, uur. Gidsbeurt om uur en doorlopend kan een databank met alle gesneuvelden van WO I geconsulteerd worden. Maandag 7 mei, uur Woensdag 9 mei, uur Zondag 13 mei, uur + doorlopend filmvoorstelling over missionarissen 20 Informatieblad maart - april 2012

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011

GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011 RANSTINFO RANST INFO verschijnt 6 maal per jaar n 1 Januari - Februari 12 VER. UITGEVER L. HOFMANS, BURGEMEESTER www.ranst.be INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Inhoud Gemeenteraad 2 Gemeenteberichten

Nadere informatie

t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar

t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 5 I september - oktober 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

oktober november december jrg 37 2013

oktober november december jrg 37 2013 oktober november december jrg 37 2013 3 Milieu in de kijker 18 Openbare verkoop fietsen 19 Rioleringen Brecht volledig beheerd door Pidpa! 2 In dit nummer 4 De jaarlijkse energiefactuur van Lieve en Griet

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10 Senior in Zwevegem Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem OCMW

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke]

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Jaargang 34 - nr. 174 - januari / februari 2015 INFOzonnebeke [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester De woondienst opent haar deuren

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

trage wegen doen bewegen Maart 2011 Activiteitenkalender p.22 Inzameling landbouwfolie Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur

trage wegen doen bewegen Maart 2011 Activiteitenkalender p.22 Inzameling landbouwfolie Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur de Inzameling landbouwfolie april p.5 Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur en WZC Sint-Jozef p.15 Activiteitenkalender p.22 Maart 2011 trage wegen doen bewegen sint-laureins info 2 voorwoord

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen

INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen Schelle INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen Beste Schellenaar, De lente zet de natuur in bloei, schildert

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE mei juni 2011 INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne diversiteit EN integratie

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Bezoek IMOG - Open Milieuraad maart - april 2012.02 Foto: Carlos Pauwels Blijf-Fit verblijf 2012 Kinderopvang Ooigem

Nadere informatie

10 22 Oude Lilse voetweg heropend 9. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille

10 22 Oude Lilse voetweg heropend 9. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - maart-april 2014 jrg 38 nr.2 www.photosbyvon.tk 7 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 10 22 Oude Lilse voetweg heropend 9 Biometrische

Nadere informatie

INFOMAGAZINE. Infovergadering windturbines Storm NV - 4 oktober 2012. november - december 2012.06. Computercursussen senioren

INFOMAGAZINE. Infovergadering windturbines Storm NV - 4 oktober 2012. november - december 2012.06. Computercursussen senioren INFOMAGAZINE Infovergadering windturbines Storm NV - 4 oktober 2012 november - december 2012.06 Computercursussen senioren Seniorenweek 2012 - Paul Severs 19-23 november 2012 gemeentelijke info inhoud

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N 6 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: W. DE BIE, SCHILDEBAAN 18, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / NOVEMBER - DECEMBER 2007 O N Z E G E M E E N T E M A

Nadere informatie

Wij verhuizen. Inkijkdag. Nieuw gemeentehuis Zwevegem, zie p. 6. www.zwevegem.be - 36ste jaargang - september 2013 - Nr 7

Wij verhuizen. Inkijkdag. Nieuw gemeentehuis Zwevegem, zie p. 6. www.zwevegem.be - 36ste jaargang - september 2013 - Nr 7 www.zwevegem.be - 36ste jaargang - september 2013 - Nr 7 Wij verhuizen Nieuw gemeentehuis Zwevegem, zie p. 6 Inkijkdag ZWEVEGEM-NR7.indd 1 23/08/13 11:31 Meldpunt Gemeente 0800 1 8550 Vanaf 16 september

Nadere informatie

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE januari februari 2013 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne gelukkig nieuwjaar

Nadere informatie