Jaarrekening 2012 van de Stichting Lele Barátjai te Rijssen. december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2012 van de Stichting Lele Barátjai te Rijssen. december 2013"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012 van de Stichting Lele Barátjai te Rijssen december 2013

2 BESTUURSVERSLAG Het bestuur van de Stichting Lele Barátjai te Rijssen (hierna: SLB) biedt u hierbij aan de jaarverslaggeving 2012 van deze stichting. Naast dit bestuursverslag is tevens de jaarrekening 2012 van deze stichting in deze jaarverslaggeving opgenomen. Doel van de stichting In de statuten van de SLB is de doelstelling van de stichting als volgt verwoord: "De stichting heeft ten doel: het verlenen van hulp aan armen in Oost-Europa. het verspreiden van reformatorische lectuur. het stimuleren van economische activiteiten in Oost-Europa voor zover deze de werkgelegenheid daar bevorderen; en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Op dit moment wordt dit als volgt geconcretiseerd: Zoals uit de naamgeving van de stichting blijkt is de stichting met name actief in het dorp Lelei. Dit dorp is gelegen in het Hongaars sprekende deel van Roemenië. Samen met locale vertegenwoordigers voert de SLB met name de volgende activiteiten uit: Het verstrekken van goede warme maaltijden voor bejaarden en schoolkinderen; Het verzorgen van thuiszorg en wijkverpleging Het stimuleren van werkgelegenheid, door het bekostigen van de salarissen van het personeel van de gaarkeuken en de thuiszorg/wijkverpleging en het stimuleren van argrarische werkgelegenheid; Het vergoeden en verspreiden van reformatorische lectuur in de lokale (m.n. Hongaarse) taal. De SLB werkt verder nauw samen met de stichting Resurse Pentru Dezvoltare (hierna: RPD). Deze stichting probeert werkgelegenheid te stimuleren door het verstrekken van kredieten voor investeringen. Hoewel de genoemde stichting gerechtigd is kredieten te verstrekken in heel Roemenië, vindt dit in de praktijk alleen maar plaats in de drie westelijke provincies Bihor, Satu Mare en Maramures. Per 31 december 2010 is deze samenwerking verder geïntensiveerd, aangezien de SLB per die datum de vordering van de Rabobank op de RPD ad EUR heeft overgenomen (waarbij de Rabobank de vordering verder heeft kwijtgescholden). Gezien de onzekerheid over de inbaarheid van deze vordering in combinatie met de huidige vordering op de RPD is besloten deze vordering per 31 december 2012 op nihil te waarderen. Naast de bovengenoemde activiteiten in Lelei en omstreken onderhoudt de SLB contacten met een aantal stichingen in Cluj Napoca (met name Bonus Pastor en Diakonia) en Bogdand (Pro Senectute). Eerst genoemd verleent hulp aan alcoholverslaafden en organiseert zogenaamde preventieve zomerkampen en kampen voor kinderen uit gezinnen waarin alcohol voor problemen zorgt. Diakonia is een stichting die zich vooral bezighoudt met verpleging/verzorging van mensen in hun laatste levensfase en met sociaal medisch werk voor mensen in achterstandssituaties. Pro Senectute exploiteert een dagbestedingsproject voor bejaarden (met maaltijdvoorziening door vrijwilligers). Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen, waarbij Henk Plas namens de SLB in het bestuur deelneemt. Verder probeert de stichting periodiek reformatorische lectuur te verspreiden. Dit doet zij met behulp van bestaande lectuur of door het laten uitgeven van werken in de Hongaarse taal.

3 Bestuurssamenstelling Per 31 december 2012 bestaat het bestuur van de SLB uit de volgende personen: De heer J.W. Otten uit Vriezenveen, voorzitter De heer H. Plas uit Rijssen, secretaris De heer J. Bolderman uit Vriezenveen, penningmeester De heer J. Fokke uit Vriezenveen. De heer J. Wessels uit Vriezenveen De heer J. Bak uit Rijssen. Verslag van de activiteiten 2012 Lelei De gaarkeuken-, thuiszorg- en wijkverplegingactiviteiten zijn ongewijzigd gecontinueerd in Een en ander heeft betrekking op de regio rond Lelei. Bogdand In 2012 is er opnieuw een bijdrage aan de stichting Pro Senectute te Bogdand verstrekt. Voor een toelichting op de activiteiten van deze stichting wordt verwezen naar de vorige pagina. Opbrengsten uit verkopen en overige acties Ter financiering van de activiteiten is eind 2012 opnieuw een wijnactie gehouden. Tevens werden er enkele zangavonden georganiseerd en is er o.a. gezamenlijk met de Bogermanschool uit Vriezenveen een vleesverkoopactie geweest. De belangrijkste inkomstenbron voor de SLB bestaat inmiddels uit de opbrengsten van oud-papier (gezamenlijk met de Bogermanschool te Vriezenveen). Over 2012 werd maar liefst ca ten gunste van de SLB verzameld. Plannen voor 2012 Voor 2011 is de SLB voornemens om de bestaande activiteiten vrijwel ongewijzigd voort te zetten.

4 BEGROTING 2013 Staat van baten en lasten - B1 Fondsenwerving Begroot 2013 Werkelijk ) Begroot 2012 Baten uit eigen fondsenwerving Donateurs Overige giften Collectes Waarde van ontvangen hulpgoederen Kosten eigen fondsenwerving (In)directe verwervingskosten Toegerekende uitvoeringskosten (In % van de baten uit eigen fondsenwerving) (2,3%) (5,4%) (2,0%) Netto baten Resultaat verkoop artikelen Netto omzet Kostprijs Brutowinst Toegerekende uitvoeringskosten Nettowinst Totaal eigen fondsenwerving Aandeel in gezamenlijke acties Aandeel in acties van derden Beschikbaar uit fondsenwerving Subsidies Renteopbrengsten Overige baten en lasten Resultaat gelieerde stichtingen Totaal beschikbaar voor doelstelling ) Op basis van geconsolideerde cijfers

5 BEGROTING 2013 Staat van baten en lasten - B2 Bestedingen Begroot Werkelijk Begroot Gaarkeuken Kosten eigen activiteiten Verstrekte subsidies Toegerekende uitvoeringskosten Lectuur uitgaven Verstrekte subsidies Toegerekende uitvoeringskosten Steun ten behoeve van onderwijs Kosten eigen activiteiten Toegerekende uitvoeringskosten Medische en huishoudelijke ondersteuning Kosten eigen activiteiten Toegerekende uitvoeringskosten Groepskampen Verstrekte subsidies - - Toegerekende uitvoeringskosten Kosten verleende hulpgoederen Kosten eigen activiteiten Toegerekende uitvoeringskosten Kosten overige bestedingen Kosten eigen activiteiten Verstrekte subsidies Toegerekende uitvoeringskosten Overschot c.q. tekort (=negatief)

6 BEGROTING 2013 Toelichting uitvoeringskosten - C Toegerekend aan: Medisch/ huishoudelijk V er koop goeder en Gr oepskampen F ondsenwer ving Hulpgoeder en Lect uur Onder wijs Begroot 2013 Totaal 2012 Begroot 2012 Salariskosten Sociale lasten Levensmiddelen Medische materialen Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Opslagkosten Transportkosten Autokosten Reis- en verblijfkosten 1) Kosten communicatie Kosten administratie Drukwerk en portokosten Accountantskosten Bankkosten Overige algemene kosten Over ig ) Begrote bedragen gaan uit van kosten na aftrek van de bijdragen door de bestuursleden zelf. Het bestuur heeft hiervoor het volgende bedrag bijgedragen (zie "Overige baten en lasten"): 1.963

7 Jaarrekening 2012

8 BALANS - A 31 december december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsmiddelen Direct in gebruik voor de doelstelling Financiële vaste activa Gelieerde stichtingen Leningen u/g verstrekt in het kader van de doelstelling Voorraden Bedrijfsvoorraden Hulpgoederen Vorderingen Liquide middelen Totaal PASSIVA Eigen vermogen - besteedbaar vermogen vastgelegd vermogen bestemmingsfondsen - - fonds activa doelstelling fonds activa bedrijfsvoering Schulden op korte termijn Totaal

9 Staat van baten en lasten - B1 Fondsenwerving Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 Baten uit eigen fondsenwerving Donateurs Overige giften Collectes en advertenties Waarde van ontvangen hulpgoederen Kosten eigen fondsenwerving (In)directe verwervingskosten Toegerekende uitvoeringskosten (In % van de baten uit eigen fondsenwerving) (4,1%) (1,2%) (1,7%) Netto baten Resultaat verkoop artikelen Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Brutowinst Toegerekende uitvoeringskosten Nettowinst Totaal eigen fondsenwerving Aandeel in gezamenlijke acties Aandeel in acties van derden Beschikbaar uit fondsenwerving Renteopbrengsten Overige baten en lasten Resultaat gelieerde stichtingen Totaal beschikbaar voor doelstelling

10 Staat van baten en lasten - B2 Bestedingen Werkelijk Begroot Werkelijk Gaarkeuken Verstrekte subsidies Toegerekende uitvoeringskosten Lectuur Verstrekte subsidies Toegerekende uitvoeringskosten Steun ten behoeve van onderwijs Kosten eigen activiteiten - - Toegerekende uitvoeringskosten Medische en huishoudelijke ondersteuning Verstrekte subsidies Toegerekende uitvoeringskosten Kosten verleende hulpgoederen Kosten eigen activiteiten Toegerekende uitvoeringskosten Kosten overige bestedingen Kosten eigen activiteiten Verstrekte subsidies Toegerekende uitvoeringskosten Overschot c.q. tekort (=negatief) Overschot/tekort is toegevoegd/ onttrokken (= negatief) aan: bestemmingsfondsen fonds activa doelstelling fonds activa bedrijfsvoering vrij besteedbaar vermogen

11 Toelichting uitvoeringskosten - C Toegerekend aan: h u i s h o u d e l i j k e o n d e r s te u n i n g Ve r k o o p g o e d e r e n F o n d s e n w e r v i n g Gr o e p s k a m p e n H u l p g o e d e r e n Ga a r k e u k e n M e d i s c h e e n L e c tu u r On d e r w i j s Ov e r i g Totaal Begroot Totaal Drukwerk en portokosten Opslagkosten Afschrijvingskosten Reis- en verblijfkosten 1) Transportkosten Overige algemene kosten ) Begrote bedragen gaan uit van kosten na aftrek van de bijdragen door de bestuursleden zelf. Het bestuur heeft hiervoor het volgende bedrag bijgedragen (zie "Overige baten en lasten"):

12 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Omrekening van vreemde valuta s Transacties in vreemde valuta s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Financiële vaste activa De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van de Stichting Lelei Baratjai. De vorderingen op deze deelnemingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van eventuele noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voorraden De bedrijfsvoorraden ten behoeve van verkoopacties worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere directe opbrengstwaarde. Deze lagere directe opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De goederen ten behoeve van de doelstelling die om niet van derden zijn verkregen (met name tweedehands kleding) worden gewaardeerd op basis van een geschatte inkoopwaarde zoals deze zou gelden als de SLB deze goederen zelf zou moeten inkopen, waarbij eventueel een vermindering wordt toegepast voor hulpgoederen waarvoor geen zinvolle bestemming kan worden gevonden. Netto-omzet Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Inkoopwaarde van de omzet De inkoopwaarde van de omzet omvat de direct aan de in het boekjaar geleverde goederen toe te rekenen inkoopwaarden en gemaakte kosten.

13 Kosten hulpgoederen De kosten hulpgoederen hebben betrekking op de direct aan de in het boekjaar geleverde hulpgoederen toe te rekenen inkoopwaarden en gemaakte kosten. Doorgaans betreft dit goederen die om niet zijn verstrekt door derden; de inkoopwaarde van deze ontvangen goederen betreft de geschatte inkoopwaarde zoals deze zou gelden als de SLB deze goederen zelf zou moeten inkopen. Arbeid door vrijwilligers Arbeid door vrijwilligers wordt niet in de staat van baten en lasten opgenomen. Samenwerkingsverbanden In Roemenië wordt samengewerkt met een aantal stichtingen, die actief zijn in de omgeving Lelei, Bogdand of Cluj: Oikodomos (Lelei): Stichting die de gaarkeuken exploiteert. Het bestuur van de stichting bestaat uit Bálint József (voorzitter), Kulcsár Erzsébet (penningmeester), Nagy Sándor (secretaris), Szabó Jenő en Antal József. De SLB bepaalt voor een belangrijk deel de aanwending van de middelen. Pro Senectute (Bogdand): Stichting die eendagbestedingsproject voor bejaarden exploiteert (met maaltijdvoorziening door vrijwilligers). Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen, waarbij Henk Plas namens de SLB in het bestuur deelneemt. Bonus Pastor (Cluj): Stichting die in Cluj onder meer hulp verleent aan (ex-)alcohol verslaafden. Verzorgt onder meer preventiekampen, nazorgkampen, afkick. Tijdens kampen worden tevens evangelisatieactiviteiten uitgevoerd. Diakonia (Cluj): Stichting die onder meer een verzorgingshuis, opleidingsinstituut voor verplegend personeel. Verder werkt de SLB samen met de RPD (Resurse Pentru Dezvoltare). Deze stichting verstrekt kredieten aan Roemeense ondernemers. Het bestuur van deze stichting bestaat uit 5 personen; in dit bestuur zijn onder meer opgenomen de heren Johannes Fokke en Jan Willem Otten.

14 Materiële vaste activa Bedrijfsmiddelen Inventaris Vervoermiddelen Inventaris De inventaris wordt in 3 jaar afgeschreven. Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Totaal van de cumulatieve afschrijvingen Vervoermiddelen Hieronder is opgenomen een Volkswagen LT bus. Deze bus wordt zowel voor de verkoopacties als voor bestuursreizen naar Roemenië gebruikt. Daarbij bestaat tevens de mogelijkheid om op beperkte schaal hulpgoederen mee te nemen. De bus wordt in 5 jaar afgeschreven, waarbij een restwaarde van is gehanteerd. In 2009 is tevens een VW Transporter aangeschaft met als voornemen deze over te dragen aan onze gelieerde stichting Oikodomos in Roemenië. Deze bus wordt eveneens in 5 jaar afgeschreven met een restwaarde van Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen - - Boekwaarde per 31 december Totaal van de cumulatieve afschrijvingen Financiële vaste activa Gelieerde stichtingen Hieronder is opgenomen de netto-vermogenswaarde van de gelieerde stichting Oikodomos. Voor een toelichting op deze stichting wordt verwezen naar de vorige pagina.

15 Voorraden De bedrijfsvoorraden hebben voornamelijk betrekking op restanten van de in december gehouden verkoopactie. De voorraad hulpgoederen heeft voornamelijk betrekking op kleding ten behoeve van Roemenië. Vorderingen Vorderingen uit decemberactie Vorderingen op stichtingen waarmee wordt samengewerkt Vorderingen op belastingen (vennootschapsbelasting) Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen Vorderingen op stichtingen waarmee wordt samengewerkt: Rekening courant RPD Overgenomen vordering van Rabobank op RPD, nominaal EUR Voorschot Oikodomos Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen: Te verrekenen reisvoorschotten - - Nog te ontvagen bijdrage gezamenlijke actie (oud papier) Rente Overig Liquide middelen Kas Rekening courant ABN AMRO Bank Spaarrekening ABN AMRO Bank Eigen vermogen Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op het geconsolideerde eigen vermogen.

16 Kortlopende schulden Schuld aan belastingen (omzetbelasting) Schulden aan stichtingen waarmee wordt samengewerkt - - Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva Schulden aan stichtingen waarmee wordt samengewerkt: Rekening courant RPD

17 BATEN BESCHIKBAAR VOOR DE DOELSTELLING Baten uit eigen fondsenwerving De resultaten uit eigen fondsenwerving zijn ten opzichte van 2011 gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt door een afnam artikelen in De overige baten zijn wel hoger dan vorig jaar. (In-)directe verwervingskosten Dit betreffen met name kosten voor het organiseren van zangavonden zoals de kosten van kerkhuur, honorarium van organist, etc. Resultaat verkoop artikelen Netto-omzet Brutowinst Brutowinst Netto-omzet Brutowinst Brutowinst % % 2011 % % Kerst-/wijnpakket actie % % Overig % % Aandeel in gezamenlijke acties Dit betreft opbrengsten uit de verkoop van oud papier (in samenwerking met de Bogermanschool te Vriezenveen). Aandeel in acties van derden Stichting Baratok, Heteren - - Hodod Kontakt, Amstelveen - - Verkoopinitiatieven van particulieren Renteopbrengsten Rentebaten rekening courant RPD Bankrente Overige baten en lasten Reisbijdrage van bestuur voor reizen naar Roemenië

18 BESTEDINGEN Gaarkeuken Dit betreft een gaarkeuken in Hodod, die warme maaltijden verzorgt voor bejaarden en schoolkinderen in de omgeving Hododului, Lelei, Nadishu en Giurtelecu Hododului. De gaarkeuken wordt geëxploiteerd door de Roemeense stichting Oikodomus. Zie verder de toelichting over de Roemeense stichtingen waarmee wordt samengewerkt Bijdrage ten behoeve van maaltijden voor bejaarden en schoolkinderen Bijdrage in kosten onderhoud gaarkeuken Lectuur Grote-letter Bijbels Medische en huishoudelijke ondersteuning Eigen activiteiten Medische en huishoudelijke ondersteuning Bijdrage in inventariskosten Kosten verleende hulpgoederen Kleding - - Transportdocumenten

19 Kosten overige bestedingen Eigen activiteiten Waarderingsbijdragen bestuursleden van Roemeense gelieerde stichtingen Waarderingsbijdrage personeel Oikodomos Eindejaarsgift schoolkinderen 400 Eindejaarsgift klanten gaarkeuken Giften van de SLB aan hulpbehoevende particulieren Bijdrage personeelsavond gaarkeuken Bijdrage studiekosten studente 600 Bijdrage restauratie dak kerk Lelei Overig Verstrekte subsidies Stichting Degenfeld, bijdrage kosten jongerenkamp Bonus Pastor Bonus Pastor, noodhulp Ozd Pro Senectute, Bogdand

20 Geconsolideerde Jaarrekening 2012

21 BALANS - A 31 december december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsmiddelen Direct in gebruik voor de doelstelling Voorraden Bedrijfsvoorraden Hulpgoederen Vorderingen Liquide middelen Totaal PASSIVA Eigen vermogen - besteedbaar vermogen vastgelegd vermogen bestemmingsfondsen - - fonds activa doelstelling fonds activa bedrijfsvoering Schulden op korte termijn Totaal

22 Staat van baten en lasten - B1 Fondsenwerving Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 Baten uit eigen fondsenwerving Donateurs Overige giften Collectes en advertenties Waarde van ontvangen hulpgoederen Kosten eigen fondsenwerving (In)directe verwervingskosten Toegerekende uitvoeringskosten (In % van de baten uit eigen fondsenwerving) (5,4%) (2,0%) (3,0%) Netto baten Resultaat verkoop artikelen Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Brutowinst Toegerekende uitvoeringskosten Nettowinst Totaal eigen fondsenwerving Aandeel in gezamenlijke acties Aandeel in acties van derden Beschikbaar uit fondsenwerving Subsidies Renteopbrengsten Overige baten en lasten Totaal beschikbaar voor doelstelling

23 Staat van baten en lasten - B2 Bestedingen Werkelijk Begroot Werkelijk Gaarkeuken Kosten eigen activiteiten Verstrekte subsidies Toegerekende uitvoeringskosten Lectuur uitgaven Verstrekte subsidies Toegerekende uitvoeringskosten Steun ten behoeve van onderwijs Kosten eigen activiteiten Toegerekende uitvoeringskosten Medische en huishoudelijke ondersteuning Kosten eigen activiteiten Toegerekende uitvoeringskosten Groepskampen Verstrekte subsidies - - Toegerekende uitvoeringskosten Kosten verleende hulpgoederen Kosten eigen activiteiten Toegerekende uitvoeringskosten Kosten overige bestedingen Kosten eigen activiteiten Verstrekte subsidies Toegerekende uitvoeringskosten Overschot c.q. tekort (=negatief) Overschot/tekort is toegevoegd/ onttrokken (= negatief) aan: bestemmingsfondsen fonds activa doelstelling fonds activa bedrijfsvoering vrij besteedbaar vermogen

24 Toelichting uitvoeringskosten - C Toegerekend aan: M e d is c h e e n h u is h o u d e lijk e o n d e r s te u n in g V e r k o o p g o e d e r e n F o n d s e n we r v in g Gr o e p s k a m p e n Hu lp g o e d e r e n Ga a r k e u k e n L e c tu u r On d e r wijs Ov e r ig Totaal Begroot Totaal Salariskosten Sociale lasten Levensmiddelen Medische en thuiszorgartikelen Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Opslagkosten Transportkosten Autokosten Reis- en verblijfkosten 1) Kosten communicatie Kosten administratie Drukwerk en portokosten Accountantskosten Bankkosten Overige algemene kosten ) Begrote bedragen gaan uit van kosten na aftrek van de bijdragen door de bestuursleden zelf. Het bestuur heeft hiervoor het volgende bedrag bijgedragen (zie "Overige baten en lasten"):

25 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van de SLB zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van de SLB. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. De consolidatiekring bestaat uit: SLB Oikodomos Omrekening van vreemde valuta s Transacties in vreemde valuta s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De geconsolideerde buitenlandse gelieerde stichtingen kwalificeren als zelfstandige buitenlandse eenheden. Voor de omrekening van de jaarrekening van deze buitenlandse eenheden wordt de koers op balansdatum gehanteerd voor de balansposten en de gemiddelde koers voor de posten van de winst-en-verliesrekening. De omrekeningsverschillen die optreden, worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het groepsvermogen gebracht. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Financiële vaste activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van eventuele noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

26 Voorraden De bedrijfsvoorraden ten behoeve van verkoopacties worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere directe opbrengstwaarde. Deze lagere directe opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De goederen ten behoeve van de doelstelling die om niet van derden zijn verkregen (met name tweedehands kleding) worden gewaardeerd op basis van een geschatte inkoopwaarde zoals deze zou gelden als de SLB deze goederen zelf zou moeten inkopen, waarbij eventueel een vermindering wordt toegepast voor hulpgoederen waarvoor geen zinvolle bestemming kan worden gevonden. Netto-omzet Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Inkoopwaarde van de omzet De inkoopwaarde van de omzet omvat de direct aan de in het boekjaar geleverde goederen toe te rekenen inkoopwaarden en gemaakte kosten. Kosten hulpgoederen De kosten hulpgoederen hebben betrekking op de direct aan de in het boekjaar geleverde hulpgoederen toe te rekenen inkoopwaarden en gemaakte kosten. Doorgaans betreft dit goederen die om niet zijn verstrekt door derden; de inkoopwaarde van deze ontvangen goederen betreft de geschatte inkoopwaarde zoals deze zou gelden als de SLB deze goederen zelf zou moeten inkopen. Arbeid door vrijwilligers Arbeid door vrijwilligers wordt niet in de staat van baten en lasten opgenomen. Samenwerkingsverbanden In Roemenië wordt samengewerkt met een aantal stichtingen, die actief zijn in de omgeving Lelei, Bogdand of Cluj: - Oikodomos (Lelei): Stichting die de gaarkeuken exploiteert. Het bestuur van de stichting bestaat uit Bálint József (voorzitter), Kulcsár Erzsébet (penningmeester), Nagy Sándor (secretaris), Szabó Jenő en Antal József. SLB bepaalt de aanwending van de middelen. Deze stichting is opgenomen in de consolidatiekring van de SLB. - Pro Senectute (Bogdand): Stichting die een dagbestedingsproject voor bejaarden exploiteert (met maaltijdvoorziening door vrijwilligers). Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen, waarbij Henk Plas namens de SLB in het bestuur deelneemt. - Bonus Pastor (Cluj): Stichting die in Cluj onder meer hulp verleent aan (ex-)alcohol verslaafden. Verzorgt onder meer preventiekampen, nazorgkampen, afkick. Tijdens kampen worden tevens evangelisatieactiviteiten uitgevoerd. - Diakonia (Cluj): Stichting die onder meer een verzorgingshuis, opleidingsinstituut voor verplegend personeel. SLB levert kleding aan voor Azurit SRL die een winkel in Cluj exploiteert; Azurit SRL betreft een 100% deelneming van Diakonia. Verder heeft de SLB een lening verstrekt aan de RPD (Resurse Pentru Dezvoltare). Deze stichting verstrekt kredieten aan Roemeense ondernemers. Het bestuur van deze stichting bestaat uit 5 personen; in dit bestuur zijn onder meer opgenomen de heren Johannes Fokke en Jan Willem Otten.

27 Materiële vaste activa Bedrijfsmiddelen Inventaris - - Vervoermiddelen Inventaris Boekwaarde per 1 januari - 50 Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december - - Totaal van de cumulatieve afschrijvingen Vervoermiddelen Hieronder is opgenomen een Mercedes bus (Mercedes 208D). Deze bus wordt zowel voor de verkoopacties als voor bestuursreizen naar Roemenië gebruikt. Daarbij bestaat tevens de mogelijkheid om op beperkte schaal hulpgoederen mee te nemen. De bus wordt in 5 jaar afgeschreven Boekwaarde per 1 januari Investeringen - - Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Totaal van de cumulatieve afschrijvingen Direct in gebruik voor de doelstelling Gebouwen Inventaris Vervoermiddelen Gebouwen Hieronder zijn opgenomen de opstallen van de nieuwe gaarkeuken die de SLB in Lelei, Roemenië realiseert. Deze opstallen zijn gefinancierd door de SLB. In oktober 2006 zijn deze opstallen economisch overgedragen aan Oikodomos. De nieuwe gaarkeuken is in augustus 2005 in gebruik genomen. Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Totaal van de cumulatieve afschrijvingen

28 Inventaris Boekwaarde per 1 januari Investeringen Desinvesteringen - - Afschrijvingen Valutaresultaat op aanschafwaarde Valutaresultaat op cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Totaal van de cumulatieve afschrijvingen Vervoermiddelen Hieronder is opgenomen een Volkswagen Caddy die gebruikt wordt voor het bezorgen van de maaltijden van de gaarkeuken in Roemenië Deze wordt in 5 jaar afgeschreven. Deze kon worden aangeschaft als gevolg van een succesvolle Nederlandse sponsoractie. In 2009 is tevens een VW Transporter aangeschaft met als voornemen deze over te dragen aan onze gelieerde stichting Oikodomos in Roemenië. Deze bus wordt eveneens in 5 jaar afgeschreven met een restwaarde van Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Valutaresultaat op aanschafwaarde Valutaresultaat op cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Totaal van de cumulatieve afschrijvingen Voorraden De bedrijfsvoorraden hebben voornamelijk betrekking op restanten van de in december gehouden verkoopactie. De voorraad hulpgoederen heeft betrekking op kleding en overige hulpgoederen ten behoeve van Roemenië. Vorderingen Vorderingen uit decemberactie Vorderingen op stichtingen waarmee wordt samengewerkt Vorderingen op belastingen (vennootschapsbelasting) Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen Vorderingen op stichtingen waarmee wordt samengewerkt: Rekening courant RPD

29 Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen: Te verrekenen reisvoorschotten - - Nog te ontvagen bijdrage gezamenlijke actie (oud papier) Propaan gas Rente Diverse Liquide middelen Kas Rekening courant ABN AMRO Bank Spaarrekening ABN AMRO Bank Rekening courant Bank Roemenië Eigen vermogen Besteedbaar vermogen: Saldo per 1 januari Resultaatverdeling Omrekenverschillen geconsolideerde stichtingen Saldo per 31 december Het vrij besteedbaar vermogen kan in principe worden aangewend voor de doelstellingen van de stichting. Daarbij is het bestuur wel van mening dat, om de continuïteit van de stichting voldoende te bewaren, een minimaal vrij besteedbaar vermogen van circa (als buffer) gewenst is. Vastgelegd vermogen: Fonds activa doelstelling: Saldo per 1 januari Resultaatverdeling Saldo per 31 december Fonds activa bedrijfsvoering: Saldo per 1 januari Resultaatverdeling Saldo per 31 december

30 Kortlopende schulden Schuld aan belastingen Schulden aan stichtingen waarmee wordt samengewerkt - - Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva Schulden aan stichtingen waarmee wordt samengewerkt: Rekening courant RPD - -

31 BATEN BESCHIKBAAR VOOR DE DOELSTELLING Baten uit eigen fondsenwerving De resultaten uit eigen fondsenwerving zijn ten opzichte van 2011 gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt door een afnam artikelen in De overige baten zijn wel hoger dan vorig jaar. (In-)directe verwervingskosten Dit betreffen met name kosten voor het organiseren van zangavonden zoals de kosten van kerkhuur, honorarium van organist, etc. Resultaat verkoop artikelen Netto-omzet Brutowinst Brutowinst Netto-omzet Brutowinst Brutowinst % % 2011 % % Kerst-/wijnpakket actie % % Overig % % Aandeel in gezamenlijke acties Dit betreft opbrengsten uit de verkoop van oud papier (in samenwerking met de Bogermanschool te Vriezenveen). Aandeel in acties van derden Bijdrage van stichting Baratok, Heteren - - Hodod Kontakt, Amstelveen - - Sponsorgelden derden Roemenië Verkoopinitiatieven van particulieren Renteopbrengsten Rentebaten rekening courant RPD Bankrente Overige baten en lasten Reisbijdrage van bestuur voor reizen naar Roemenië Staatsbijdrage maaltijd kinderen - Overige baten en lasten Reisbijdrage van bestuur voor reizen naar Roemenië

32 BESTEDINGEN Gaarkeuken Dit betreft een gaarkeuken in Lelei die warme maaltijden verzorgt voor bejaarden en schoolkinderen in de omgeving Hododului, Lelei, Nadishu en Giurtelecu Hododului. De gaarkeuken wordt geëxploiteerd door de Roemeense stichting Oikodomus. Zie verder de toelichting over de Roemeense stichtingen waarmee wordt samengewerkt. Medische en huishoudelijke ondersteuning In dezelfde regio rond de gaarkeuken wordt eveneens de mogelijkheid tot thuiszorg geboden. Zie verder de toelichting over de Roemeense stichtingen waarmee wordt samengewerkt. Kosten overige bestedingen Eigen activiteiten Waarderingsbijdragen bestuursleden van Roemeense gelieerde stichtingen Waarderingsbijdragen personeel Eindejaarsgift schoolkinderen Eindejaarsgift klanten gaarkeuken Giften van de SLB aan hulpbehoevende particulieren Bijdrage personeelsavond gaarkeuken Bijdrage studiekosten studente Bijdrage restauratie dak kerk Lelei Overig Verstrekte subsidies Stichting Degenfeld, bijdrage kosten jongerenkamp Bonus Pastor Bonus Pastor, noodhulp Ozd Pro Senectute, Bogdand

33 Bijlage Verantwoording besteding van bestemde giften Mutatie bestemmings- Mutatie vrij besteedbaar vermogen Ontvangen Bestemd Overboeking Per saldo nog te bestemmereserve Gaarkeuken Bejaarden A Kinderen Algemeen A Lectuur uitgaven Algemeen Steun onderwijs Algemeen Groepskampen Algemeen - B Hulpgoederen Algemeen Overig Inbraak Nagy, Sandor Winkel Hodod (Fazékas) Winkel Nadasd (Etelka) Bonus Pastor B Traplift Diakonia Algemeen TOTAAL

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Diabetesvereniging Nederland Leusden

Diabetesvereniging Nederland Leusden Diabetesvereniging Nederland Leusden Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2014 aan. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ640, die

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Ontbreken van de verklaring 1 Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3 Financiële

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 22 pagina s 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR... 4 OP DE FILIPPIJNEN... 4 IN NEDERLAND... 4 BELEID NEDERLAND...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Directieverslag. Op 1 november 2011 is door het Gerechtshof Amsterdam een

Directieverslag. Op 1 november 2011 is door het Gerechtshof Amsterdam een 2011 Jaarstukken 1 Directieverslag Algemeen ECN, een privaatrechtelijke instelling, is een instituut dat door zijn kennisaanbod op het gebied van (duurzame) energie een unieke plaats inneemt in Europa.

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Stichting Hulp Oost-Europa Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening: Balans 10 Kasstroomoverzicht 11 Staat van baten en lasten 12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 2 Jaarverslag directie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van Baten en Lasten 2014 10

Nadere informatie

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere RAPPORT betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere 1 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie