Iedereen doet mee INFORMATIEKRANT KANTELING WMO EN CJGV. De kanteling vraagt samenwerking en eigen verantwoordelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedereen doet mee INFORMATIEKRANT KANTELING WMO EN CJGV. De kanteling vraagt samenwerking en eigen verantwoordelijkheid"

Transcriptie

1 Iedereen doet mee INFORMATIEKRANT KANTELING WMO EN CJGV De kanteling vraagt samenwerking en eigen verantwoordelijkheid

2 Kanteling Wmo levert nieuwe kansen op in Vlagtwedde Als wethouder van de gemeente Vlagtwedde heb ik de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in mijn portefeuille. Ik vind dat ondanks de kanteling in de Wmo, het doel van de Wmo gelijk blijft: alle inwoners van onze gemeente mee laten doen in de samenleving, ongeacht hun leeftijd of beperking. Om dit doel te bereiken is het heel belangrijk dat de Wmo betaalbaar blijft. De kanteling betekent in mijn optiek twee dingen: hulp slimmer organiseren en meer omzien naar elkaar. Slimmer organiseren vind ik bijvoorbeeld het vervangen van een scootmobiel voor taxivervoer, wanneer de scootmobiel stilstaat. Met meer omzien naar elkaar wil ik bereiken dat het besef groeit dat we niet alleen voor onszelf verantwoordelijk zijn, maar ook voor onze medemens. Soms kan met een klein beetje hulp uit de buurt heel veel worden bereikt. Boodschappen doen, een klusje, of een schilderijtje ophangen voor de buurvrouw, betekent veel voor mensen die daar niet meer toe in staat zijn. We moeten meer rekening houden met elkaar. Wellicht dat door moeilijkere tijden het besef groeit dat we elkaar nodig hebben. Ik zie in de kanteling in de Wmo nieuwe kansen om mensen te mobiliseren en elkaar de helpende hand te reiken. Seine Lok, wethouder gemeente Vlagtwedde Voorwoorden Wethouders We houden Stadskanaal sterk, sociaal en solidair Als wethouder van de gemeente Stadskanaal ben ik portefeuillehouder van de Wmo en financiën. Ik vind het belangrijk om Stadskanaal de komende jaren zo sterk, sociaal en solidair mogelijk te houden. De tijden zijn niet gemakkelijk. Maar er liggen kansen en die gaan we samen met Vlagtwedde en Bellingwedde grijpen. Het Rijk legt steeds meer taken op het bord van de gemeenten. Sinds enkele jaren zijn gemeenten bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de Hulp in de Huishouding. De vraag naar Wmo-voorzieningen neemt flink toe. Het Rijk compenseert de groeiende vraag naar zorg echter niet. Integendeel, gemeenten moeten met minder geld meer presteren. Met de kanteling van de Wmo proberen de drie gemeenten de veranderingen om te buigen in kansen. We willen meer uitgaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners. Niet de voorziening, maar de vraag staat centraal. Bij de kanteling gaat het om het leveren van maatwerk, waarbij we de betrokkenheid willen versterken. Het kan bijvoorbeeld prettig zijn dat iemand uit de buurt langskomt voor een kop thee, in plaats van -zoals eerder gebeurde- direct Hulp in de Huishouding in te schakelen. Voor iedere inwoner zoeken we de juiste oplossing. Doelstelling is dat iedereen meedoet en deel kan blijven nemen aan de samenleving. Samen, gemeenten en inwoners, kunnen we die doelstelling waarmaken. Jan Willem van de Kolk, wethouder gemeente Stadskanaal Samen komen we er wel Als wethouder van de gemeente Bellingwedde ben ik de portefeuillehouder van zorg, welzijn, sport, cultuur en onderwijs. Het streven is om ouderen zo lang mogelijk zelf standig te laten wonen en zorg zo dicht mogelijk in de buurt houden. Continuïteit en kwaliteit vinden we daarbij erg belangrijk. Door de bezuinigingen staat dit allemaal fors onder druk en dit betekent dat we moeten zoeken naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Samen met alle betrokken organisaties, zoals Oosterlengte, de Blanckenborg en Stichting Welzijn, zijn we op zoek naar oplossingen. Ook vindt een onderzoek plaats naar het welbevinden van ouderen. Dit geeft inzicht in welke en hoeveel zorg iemand nodig heeft. Maar ook van u vragen we een bijdrage. Bij het aanvragen van zorg kijken we niet meer naar wat u niet kunt, maar vooral naar wat er nog wél mogelijk is. U zult misschien geen nieuwe rollator krijgen, maar wel een prima werkende tweedehands. We realiseren ons natuurlijk dat er een nog groter beroep op familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers wordt gedaan. Hier houden we nadrukkelijk rekening mee in onze zoektocht naar oplossingen. Onze zeer betrokken en kundige Wmo-raad helpt hierbij. Samen komen we er wel. Marja Bos, wethouder gemeente Bellingwedde COLOFON Uitgave in opdracht van de gemeente Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde, verzorgd door: ETT Media Postbus 70112, 9704 AC Groningen. Telefoon: , internet: Teksten gemeente Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde, &Teksten Foto s gemeente Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde Concept en realisatie ETT Media en Geografisch BV Drukker Hoekstra Boom Offset Rotatie BV, Emmeloord Oplage exemplaren Overname van artikelen is in beginsel toegestaan mits hieraan vooraf toestemming van ETT Media of de gemeente Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde wordt verkregen. Deze krant is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Zowel ETT Media als de gemeente Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant. 3

3 Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in 2007 ingevoerd ter vervanging van de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met de komst van de Wmo hebben gemeenten de zogenoemde compensatieplicht gekregen. Dit houdt in dat gemeenten de taak hebben om burgers te ondersteunen bij hun deelname aan de maatschappij. Voor iedere situatie de beste oplossing Het inwoneraantal van Oost- Groningen krimpt. In gemeenten als Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde is sprake van dubbele vergrijzing. Dat betekent dat het aantal 65-plussers én 75-plussers stijgt. Regelingen als de Wmo worden daarom steeds belangrijker. Beleidsmaker Robrecht Lentink van de gemeente Vlagtwedde vertelt: Eigenlijk verandert er niet zoveel. Wij doen ons uiterste best om alle zorgvoorzieningen op peil te houden. De zogenoemde kanteling in de Wmo is volgens Robrecht vooral een accentverschuiving. We gaan meer resultaatgericht werken. Niet de individuele voorziening staat centraal, maar het resultaat dat met die voorziening voor de burger bereikt kan worden. SCOOTMOBIEL Robrecht licht de nieuwe situatie toe met het voorbeeld van een persoon die een scootmobiel aanvraagt. Voorheen toetsten we een aanvraag vooral op medische gronden. In dit geval mobiliteit: kan de persoon meer dan honderd meter lopen. Zo nee, dan kwam hij in aanmerking voor een scootmobiel. Nu kijken we naar wat de persoon met die scootmobiel wil bereiken. Heeft hij daadwerkelijk een scootmobiel nodig? Gaat hij er dagelijks mee naar familie, vrienden en de winkel, óf wil hij één keer in de week naar een zangavond? In het laatste geval voldoet een regiotaxi misschien ook. De gemeente bekijkt per situatie wat de beste oplossing is. HUISHOUDELIJKE HULP Aanvragen voor hulp bij het huishouden komen regelmatig binnen. Bij het zoeken naar een oplossing kijken we altijd naar wat diegene zelf kan. Misschien kan hij of zij zelf het huis afstoffen, maar is ramen lappen te zwaar. In dat geval komt de persoon voor de te zware werkzaamheden via de Wmo in aanmerking voor hulp. Bij aanvragen kijkt de gemeente ook naar wat de directe omgeving kan betekenen. Kan de partner bijvoorbeeld huishoudelijke taken op zich nemen? Soms moeten we mensen teleurstellen. Dan gaat de gemeente het gesprek aan, om er toch samen uit te komen. Als het uiteindelijke resultaat maar een schoon huis is. GELD BESPAREN GEEN DOEL Met de kanteling in de Wmo kan de gemeente geld besparen. En dat is handig, want zo kan de gemeente goede zorg blijven aanbieden. Toch is het financiële aspect volgens Robrecht niet het doel. Het is mooi als we gelijkwaardige zorg voor minder geld kunnen aanbieden, maar ons doel is dat hulpbehoevenden hulp krijgen. Bovendien zal bij bezwaar een rechter echt niet kijken naar de kosten. Hij beoordeelt of een persoon daadwerkelijk gecompenseerd wordt. Als dat kan door de eigen sociale omgeving, vrijwilligers of via algemene voorzieningen, is dat goed. Maar als er bijvoorbeeld een speciale rolstoel nodig is, dan moet die er gewoon komen. 5

4 De kanteling in de Wmo houdt in dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen doen en laten. Stel je niet afhankelijk op, maar beoordeel je eigen situatie, zonodig met je familie, vrienden en directe omgeving. Schakel pas hulp in als je geen oplossing kunt vinden, aldus Floor Aukema, beleidsmaker van de gemeente Stadskanaal. Zorg verbeteren met kanteling Wmo Floor vervolgt zijn verhaal met de term civil society, vrij vertaald als beschaafde samenleving. Door de vergrijzing gaan de kosten van de zorg omhoog, dat is nu eenmaal zo. Steeds meer mensen beseffen dit. Het is niet aan de overheid, maar aan de inwoners om samen de problemen in de maatschappij op te lossen. BEZUINIGINGEN Hoewel de kanteling in de Wmo volledig l os staat van de bezuinigingen van de gemeente Stadskanaal, moest op de Wmo zelf wel flink gekort worden. Stadskanaal gaf maar liefst 1,6 miljoen euro per jaar meer uit dan het van het Rijk ontving. Vooral bij huishoudelijke hulp zagen we een kostenontwikkeling. De uurtarieven stegen, maar het aantal gewerkte uren ook. En bij huishoudelijke hulp is weinig uitstroom, want mensen die hulp krijgen zijn veelal op hoge leeftijd en zullen niet zelf weer het huishouden gaan doen. De situatie vroeg om structurele veranderingen, in de werkwijze van huishoudelijke hulp en de toekenning daarvan. In plaats van het hele huis schoonmaken, worden nu bijvoorbeeld alleen veelgebruikte vertrekken schoongemaakt. TOEKENNING ZORG Ook de wijze van toekenning van zorg is veranderd door de kanteling. In de gemeente Stadskanaal zijn wij de afgelopen tijd bij mensen, die huishoudelijke hulp krijgen, op bezoek geweest om hun situatie te analyseren. Hierbij hebben we kritische vragen gesteld: heeft de persoon echt hulp nodig en zo ja, welke? Wat kan hij zelf en wat kan de sociale omgeving doen? Welke collectieve voorzieningen kunnen hulp bieden? Bieden deze zaken geen uitkomst, dan zorgt de gemeente voor individuele hulp. HULP VOOR HULPBEHOEVENDEN Mensen die echt hulp nodig hebben, hoeven zich volgens Floor geen zorgen te maken. De kanteling in de Wmo is er juist zodat hulpbehoevenden de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat de kanteling een financiële maatregel is, ontkent Floor dan ook. In Stadskanaal viel het samen met een flinke bezuinigingsronde, maar het doel van de kanteling is primair om de zorg te verbeteren. We zoeken per individu naar de beste oplossing. Hulpbehoevenden kunnen altijd bij de gemeente terecht. Nu wordt de Wmo zoals de bedoeling was Beleidsmaker Patrick Nap van de gemeente Bellingwedde ziet geen nadelen aan de kanteling in de Wmo. We zullen even moeten wennen aan de veranderingen, maar dit is absoluut een verbetering voor de zorg. De Wmo wordt nu uitgevoerd, zoals in 2007 de bedoeling was. Dat veel mensen de kanteling in de Wmo als bezuinigingsmaatregel zien, vindt Patrick jammer. Het Rijk schuift steeds meer werk af naar gemeenten, maar ons budget wordt kleiner. We moeten meer met minder doen. Wij gaan ons best doen om de kanteling zo effectief mogelijk in te voeren. Het is een leuke uitdaging. EFFECTIVITEITSLAG De overeenkomsten tussen de Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde zijn groot. Vergrijzing en bezuinigingen spelen in alle drie de gemeenten een rol. De gemeenten zijn vastberaden om de zorg en gemeentelijke voorzieningen op peil te houden. Met creatieve oplossingen op maat willen we geld besparen, omdat minder mensen dan individuele ondersteuning nodig hebben. Dat geld kunnen we gebruiken voor collectieve voorzieningen. Geen besparing dus, maar een effectiviteitslag. Het kán, als mensen meer gebruikmaken van hun sociale en maatschappelijke netwerk. Iedereen kan iets voor zijn medemens betekenen. EXTERNE HULP Op pagina 9 leest u over Coby Zondag, een externe deskundige die de kanteling in de Wmo in de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde vorm gaat geven. Wat verwacht Patrick van haar? Ik hoop dat Coby in staat is ons gekanteld te laten denken en werken. De Wmo is al in 2007 ingevoerd, maar we werken nog als bij de WVG. De gedachtegang gaat van aanvraag meteen naar voorziening. Zo werkt het nu niet meer. Nu gaat de consulent een gelijkwaardig gesprek aan met de hulpbehoevende. Sommige consulenten denken al gekanteld, maar de basisvoorzieningen en werkprocessen zijn nog niet zo ver. Hopelijk kan Coby alles goed op de rails krijgen. 7

5 Coby Zondag leidt de Wmo in goede banen De gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde maakten in 2010 al kennis met Coby Zondag, toen zij voor de colleges een presentatie gaf over gemeentelijke besparingen en de Wmo. Sinds begin september is ze terug in het oosten van Groningen. Haar doel? Vorm geven aan de kanteling in de Wmo. Hiervoor verrichtte ik soortgelijk werk in de gemeente Borger-Odoorn. Mijn presentatie hierover beviel blijkbaar. De gemeente Stadskanaal vroeg een subsidie aan bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Toen de subsidie werd toegekend werd de opdracht uitgezet. Ik heb er succesvol op gesolliciteerd. Tot juni 2012 werk ik voor de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde. ARBEIDSVREUGD Meer arbeidsvreugd creëren is een van de doelen van Coby. Ze licht de term toe: De Wmo is nieuw en er zijn veel veranderingen. In veel gemeenten wordt hard gewerkt, maar de medewerkers zijn meer bezig met brandjes blussen, waardoor er nauwelijks tijd is om structureel orde op zaken te stellen. Dat geldt voor basisvoorzieningen, zoals goede software, maar ook voor de buitenwacht. Als zulke zaken niet op orde zijn, is het werk niet echt uitdagend: je wordt niet vrolijk van brandjes blussen. Arbeidsvreugd betekent simpelweg dat je werk leuk is. Ik wil werkprocessen structureel verbeteren en mensen proactief laten handelen. Dat geldt niet alleen voor de gemeente. Als er bijvoorbeeld een nieuw seniorencomplex wordt gebouwd, dan moet zo n gebouw automatische deuropeners hebben, want oudere mensen hebben moeite met zulke zware deuren. In de bouwplannen moet hierover al nagedacht zijn; door de gemeente, maar ook door bouwcorporaties. ZELF VERANTWOORDELIJK Met de kanteling in de Wmo wordt iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen zorg. Hulpbehoevenden kunnen altijd bij de gemeente aankloppen voor hulp, maar Coby vindt dat mensen wel goed moeten nadenken voordat zij een aanvraag bij de gemeente neerleggen. Als iemand naar een seniorenwoning wil verhuizen, kan hij dat in veel gevallen prima zelf regelen. Als een stelletje een kind krijgt en een groter huis nodig heeft, klopt het ook niet aan bij de gemeente. Dat Wmo-voorzieningen in de toekomst inkomensafhankelijk worden, ziet Coby als een mogelijkheid. Soms komt een consulent bij een groot, luxe huis voor een keukentafelgesprek. Ik snap dat het beoordelen dan best lastig is. Waarom kunnen deze mensen zelf niet een traplift regelen? Een ander voorbeeld is een dochter die haar moeder in het huishouden helpt. Op den duur gaat de gezondheid van de moeder achteruit en zou ze in aanmerking kunnen komen voor gemeentelijke hulp. De vraag is of de gemeente dan wel moet helpen, als haar dochter altijd al in het huishouden heeft geholpen. WIJKGERICHTE AANPAK Coby ziet veel manieren om de gemeentelijke ondersteuning te verbeteren in Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde. De ondersteuning moet passen bij de individuele aanvrager. Consulenten worden nu nog op alfabet aan cliënten gekoppeld; dat zou op basis van wijk moeten zijn. Zo krijgt de consulent veel meer inzicht in wat er in de wijk speelt en mogelijk is. Wellicht is het in bepaalde stedelijke gebieden mogelijk een rolstoel- of scootmobielpool op te zetten. Als iemand een rolstoel of scootmobiel nodig heeft, kan hij dan van de pool gebruik maken. Eenzaamheid is volgens Coby een groot probleem. Ook daarbij kan een wijkgerichte aanpak helpen. De consulent moet de link leggen tussen persoonlijk welzijn en het welzijn van de wijk. Dit helpt bij het vinden van creatieve oplossingen. Consulenten spelen een cruciale rol bij de Wmo. Coby vindt dat er te weinig consulenten zijn. Ze moeten veel en belangrijk werk verrichten. Iemand claimt bijvoorbeeld recht te hebben op een scootmobiel: leg dan maar eens uit dat het ten onrechte is. Keukentafelgesprekken zijn niet te onderschatten. Ik ga flink met de consulenten aan de slag. Samen met hen moeten we de kanteling een succes maken. 9

6 B E L L I N G W E D D E V L A G T W E D D E S T A D S K A N A A L I N F O R M A T I E K R A N T W M O Wmo-adviesraden Eind 2010 besloten de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde de Wmo-verordening samen op te stellen. Op deze manier wordt de aanbesteding van hulp goedkoper geregeld. Toen in 2007 de Wmo werd ingevoerd, zijn een Wmo-raad in Bellingwedde en Wmo-adviesraden in Stadskanaal en Vlagtwedde in het leven geroepen. De Wmo-raad of adviesraad behartigt sindsdien onafhankelijk de belangen van de mensen die met de Wmo te maken hebben. De gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde hebben alle een eigen Wmo-raad of adviesraad. Onze veertienkoppige Wmo-raad is een afspiegeling van de samenleving, vertelt Henk Brouwer, voorzitter van de raad in Stadskanaal. Wij behartigen de belangen van alle inwoners van de gemeente op het gebied van Wmo, maar we zijn geen klachtencommissie. De Wmo-raad vertegenwoordigt de samenleving Als mensen het niet eens zijn met (niet-)- toegewezen zorg, dan kunnen ze altijd in beroep gaan. Het is niet onze taak om klachten te behandelen, maar wij luisteren wél aandachtig naar signalen in de samenleving. Henk wil altijd in contact komen met belangenorganisaties van de gemeente Stadskanaal. Met meer informatie functioneert de Wmo-raad beter. STROEVE START Kort na de invoering van de Wmo in 2007, werd de Wmo-raad door de gemeenteraad van Stadkanaal gestart. Henk vertelt over het moeizame begin. We wisten niet zo goed wat we aan elkaar hadden. Namen ze ons wel serieus? Wat verwachtten ze eigenlijk? Het bleek geen onwil te zijn, alleen onwennigheid. Inmiddels is de relatie heel goed. We overleggen maandelijks en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen. Ook de vorming van de raad ging stroef. Tijdens de sollicitatieprocedure was er veel interesse, maar later bleek toch dat sommige mensen een verkeerd beeld hadden van de functie. Vervanging vinden ging moeizaam. Tegenwoordig zit de raad uitstekend in elkaar. De veertien leden zijn op elkaar ingespeeld. Alle leden hebben affiniteit met bepaalde onderwerpen; prestatievelden noemen we dat. Deze Wmo-raad heeft daardoor expertise op alle gebieden van de Wmo. Wij nemen ons werk heel serieus. HERINDICATIE De Wmo-raad was ook betrokken bij de verandering van de toekenning van huishoudelijke hulp in de gemeente Stadskanaal. Op pagina 7 vertelde beleidsmaker Floor Aukema hierover. De herindicatie is goed verlopen. Ik heb niet het idee dat de kwaliteit van de zorg is gedaald. De jaarlijkse besparing is fors. Er zijn wel veel bezwaarschriften ingediend. De Wmo-raad houdt dit goed in de gaten. Wmo-raad Bellingwedde: Ton Nijkamp, voorzitter van de Wmo-raad Bellingwedde: De kanteling in de Wmo heeft als uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en volwaardig kunnen meedoen aan de maatschappij. De mens staat centraal. De Wmo-raad ziet er op toe dat de gemeente zich houdt aan de Wmo. Wij behartigen de belangen van iedereen die in de gemeente Bellingwedde met de Wmo te maken heeft. Dat betekent niet dat we tegen de gemeente zijn. In veel gevallen werken we juist mét de gemeente. Sinds de invoering van de Wmo heeft onze gemeente prima beslissingen genomen. De relatie met het gemeentehuis is goed, zegt Ton Nijkamp. WMO-RAAD BELLINGWEDDE Onze raad bestaat uit negen personen. Wij zijn geheel onafhankelijk. De rolverdeling binnen de raad is op basis van kennis en interesses van het raadslid. Iedereen heeft zijn eigen werkgebied. Als voorzitter ben ik degene die alles coördineert. Ik zit ook iedere maand met de wethouder om de tafel, altijd met nog iemand van de adviesraad. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. onafhankelijke waakhond COMPENSATIEPLICHT Volgens Ton vergeten mensen wel eens dat de Wmo meer is dan hulp voor ouderen en gehandicapten. Als bijvoorbeeld het schoolvervoer van onze jeugd te onveilig is, kan dat ook binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen. Jeugdzorg, mantelzorg, vrijwillige zorg, verslavingszorg, ouderenzorg, zorg omtrent zelfstandig wonen: het hoort allemaal bij de Wmo. De gemeente heeft de compensatieplicht. Dit houdt in dat als iemand door een beperking of psychische problemen minder zelfredzaam is en minder kan deelnemen aan de maatschappij, de gemeente de plicht heeft om te helpen. DE MENS CENTRAAL Dat na de kanteling in de Wmo de mens centraal staat, is volgens Ton een positieve ontwikkeling. Voorheen werd een probleem gemeld. Vervolgens werd een aanvraag ingediend en in behandeling genomen. Nu volgt er na een aanvraag een keuken tafelgesprek. De consulent beoordeelt de hulpbehoefte en zoekt naar een oplossing op maat. Stel, een vrouw is slecht ter been en wil boodschappen kunnen doen en de ouderavonden van haar kind bezoeken. Een scootmobiel zou in dit geval een oplossing kunnen zijn. Maar wat als diezelfde vrouw graag haar kinderen naar school brengt? Dan voldoet een scootmobiel niet meer. In zo n geval zou een fiets met trapondersteuning uitkomst kunnen bieden. Dankzij de kanteling kunnen consulenten creatiever oplossingen op maat realiseren. GEVAREN Hoewel Ton de kanteling in de Wmo een positieve verandering vindt, voorziet hij ook problemen: Het Rijk laat steeds meer werkzaamheden aan de gemeente over, terwijl gemeenten op het moment behoorlijk moeten bezuinigen. Er komt misschien teveel druk op de mantelzorg te liggen. Ook de rol van consulent is volgens Ton lastig. De consulent moet goede gesprekstechnieken beheersen om een keukentafelgesprek te leiden. Hij moet achterhalen wat het echte probleem is en welke hulpbehoefte de persoon heeft. Geen makkelijke opgave, maar ik heb vertrouwen in de gemeente. Ook bij de Wmo-adviesraad Vlagtwedde was de start moeizaam. De gemeente vergat de raad wel eens in te schakelen. Inmiddels is de samenwerking goed en heeft de tienman sterke adviesraad een aantal mooie resultaten geboekt. De Wmo is er voor iedereen Voorzitter Gerard Gerdes: De Wmo-adviesraad geeft gevraagd, maar zeker ook ongevraagd advies. De Wmo is er voor iedereen. Als zaken fout gaan, laten wij altijd van ons horen. Gerard legt de betrokkenheid uit met drie voorbeelden. ONGEVALLENVERZEKERING EN BEZUINIGINGSPLANNEN In de gemeente Vlagtwedde zijn alle vrijwilligers via de overheid collectief verzekerd tegen ongevallen. Wij hebben de gemeente geadviseerd een pluspakket af te sluiten, zodat de dekking beter is. Als vrijwilligers per ongeluk schade aanrichten, biedt de ongevallenverzekering uitkomst. Bij bezuinigingsplannen op Wmo-gebied is de adviesraad bijvoorbeeld ook betrokken. De gemeente stelde het plan voor om hulpmiddelen, zoals scootmobiels, niet meer te huren, maar aan te schaffen. Wij hebben hierop positief gereageerd, mede omdat het een jaarlijkse besparing van euro kan opleveren. Onze vereiste was wel, dat de kwaliteit van de zorg en het serviceniveau bij storingen gelijk blijven. KINDEROPVANG Ook kinderdagverblijven en peuterspeelzalen kunnen met de Wmo te maken hebben. Kortgeleden ontvingen wij van de gemeente een nota over het ambitieniveau van de peuterspeelzalen in de gemeente Vlagtwedde. De gemeente is van plan de vroeg- en voorschoolse educatie en de peuterspeelzalen te centraliseren in de grotere kernen (Sellingen, Ter Apel, Vlagtwedde). Bestaande peuterspeelzalen in de kleinere plaatsen in de gemeente Vlagtwedde mogen hier niet onder lijden. Ook daar dient de kwaliteit te worden gewaarborgd. Als deze voorzieningen sluiten, zullen basisscholen dit merken. Hiermee verlaag je de levensvatbaarheid van het hele gebied. De zaak speelt nog, maar ik heb goede hoop dat de gemeente ons advies ter harte neemt

7 B E L L I N G W E D D E V L A G T W E D D E S T A D S K A N A A L I N F O R M A T I E K R A N T W M O Wmo-adviesraden Eind 2010 besloten de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde de Wmo-verordening samen op te stellen. Op deze manier wordt de aanbesteding van hulp goedkoper geregeld. Toen in 2007 de Wmo werd ingevoerd, zijn een Wmo-raad in Bellingwedde en Wmo-adviesraden in Stadskanaal en Vlagtwedde in het leven geroepen. De Wmo-raad of adviesraadbehartigt sindsdien onafhankelijk de belangen van de mensen die met de Wmo te maken hebben. De gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde hebben alle een eigen Wmo-raad ofadviesraad. Wmo-raad Bellingwedde: Ton Nijkamp, voorzitter van de Wmo-raad Bellingwedde: De kanteling in de Wmo heeft als uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en volwaardig kunnen meedoen aan de maatschappij. De mens staat centraal. De Wmo-raad ziet er op toe dat de gemeente zich houdt aan de Wmo. Wij behartigen de belangen van iedereen die in de gemeente Bellingwedde met de Wmo te maken heeft. Dat betekent niet dat we tegen de gemeente zijn. In veel gevallen werken we juist mét de gemeente. Sinds de invoering van de Wmo heeft onze gemeente prima beslissingen genomen. De relatie met het gemeentehuis is goed, zegt Ton Nijkamp. WMO-RAAD BELLINGWEDDE Onze raad bestaat uit negen personen. Wij zijn geheel onafhankelijk. De rolverdeling binnen de raad is op basis van kennis en interesses van het raadslid. Iedereen heeft zijn eigen werkgebied. Als voorzitter ben ik degene die alles coördineert. Ik zit ook iedere maand met de wethouder om de tafel, altijd met nog iemand van de adviesraad. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. onafhankelijke waakhond COMPENSATIEPLICHT Volgens Ton vergeten mensen wel eens dat de Wmo meer is dan hulp voor ouderen en gehandicapten. Als bijvoorbeeld het schoolvervoer van onze jeugd te onveilig is, kan dat ook binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen. Jeugdzorg, mantelzorg, vrijwillige zorg, verslavingszorg, ouderenzorg, zorg omtrent zelfstandig wonen: het hoort allemaal bij de Wmo. De gemeente heeft de compensatieplicht. Dit houdt in dat als iemand door een beperking of psychische problemen minder zelfredzaam is en minder kan deelnemen aan de maatschappij, de gemeente de plicht heeft om te helpen. DE MENS CENTRAAL Dat na de kanteling in de Wmo de mens centraal staat, is volgens Ton een positieve ontwikkeling. Voorheen werd een probleem gemeld. Vervolgens werd een aanvraag ingediend en in behandeling genomen. Nu volgt er na een aanvraag een keuken tafelgesprek. De consulent beoordeelt de hulpbehoefte en zoekt naar een oplossing op maat. Stel, een vrouw is slecht ter been en wil boodschappen kunnen doen en de ouderavonden van haar kind bezoeken. Een scootmobiel zou in dit geval een oplossing kunnen zijn. Maar wat als diezelfde vrouw graag haar kinderen naar school brengt? Dan voldoet een scootmobiel niet meer. In zo n geval zou een fiets met trapondersteuning uitkomst kunnen bieden. Dankzij de kanteling kunnen consulenten creatiever oplossingen op maat realiseren. GEVAREN Hoewel Ton de kanteling in de Wmo een positieve verandering vindt, voorziet hij ook problemen: Het Rijk laat steeds meer werkzaamheden aan de gemeente over, terwijl gemeenten op het moment behoorlijk moeten bezuinigen. Er komt misschien teveel druk op de mantelzorg te liggen. Ook de rol van consulent is volgens Ton lastig. De consulent moet goede gesprekstechnieken beheersen om een keukentafelgesprek te leiden. Hij moet achterhalen wat het echte probleem is en welke hulpbehoefte de persoon heeft. Geen makkelijke opgave, maar ik heb vertrouwen in de gemeente. 10

8 Onze veertienkoppige Wmo-raad is een afspiegeling van de samenleving, vertelt Henk Brouwer, voorzitter van de raad in Stadskanaal. Wij behartigen de belangen van alle inwoners van de gemeente op het gebied van Wmo, maar we zijn geen klachtencommissie. De Wmo-raad vertegenwoordigt de samenleving Als mensen het niet eens zijn met (niet-)- toegewezen zorg, dan kunnen ze altijd in beroep gaan. Het is niet onze taak om klachten te behandelen, maar wij luisteren wél aandachtig naar signalen in de samenleving. Henk wil altijd in contact komen met belangenorganisaties van de gemeente Stadskanaal. Met meer informatie functioneert de Wmo-raad beter. STROEVE START Kort na de invoering van de Wmo in 2007, werd de Wmo-raad door de gemeenteraad van Stadkanaal gestart. Henk vertelt over het moeizame begin. We wisten niet zo goed wat we aan elkaar hadden. Namen ze ons wel serieus? Wat verwachtten ze eigenlijk? Het bleek geen onwil te zijn, alleen onwennigheid. Inmiddels is de relatie heel goed. We overleggen maandelijks en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen. Ook de vorming van de raad ging stroef. Tijdens de sollicitatieprocedure was er veel interesse, maar later bleek toch dat sommige mensen een verkeerd beeld hadden van de functie. Vervanging vinden ging moeizaam. Tegenwoordig zit de raad uitstekend in elkaar. De veertien leden zijn op elkaar ingespeeld. Alle leden hebben affiniteit met bepaalde onderwerpen; prestatievelden noemen we dat. Deze Wmo-raad heeft daardoor expertise op alle gebieden van de Wmo. Wij nemen ons werk heel serieus. HERINDICATIE De Wmo-raad was ook betrokken bij de verandering van de toekenning van huishoudelijke hulp in de gemeente Stadskanaal. Op pagina 7 vertelde beleidsmaker Floor Aukema hierover. De herindicatie is goed verlopen. Ik heb niet het idee dat de kwaliteit van de zorg is gedaald. De jaarlijkse besparing is fors. Er zijn wel veel bezwaarschriften ingediend. De Wmo-raad houdt dit goed in de gaten. De Wmo is er voor iedereen Ook bij de Wmo-adviesraad Vlagtwedde was de start moeizaam. De gemeente vergat de raad wel eens in te schakelen. Inmiddels is de samenwerking goed en heeft de tienman sterke adviesraad een aantal mooie resultaten geboekt. Voorzitter Gerard Gerdes: De Wmo-adviesraad geeft gevraagd, maar zeker ook ongevraagd advies. De Wmo is er voor iedereen. Als zaken fout gaan, laten wij altijd van ons horen. Gerard legt de betrokkenheid uit met drie voorbeelden. ONGEVALLENVERZEKERING EN BEZUINIGINGSPLANNEN In de gemeente Vlagtwedde zijn alle vrijwilligers via de overheid collectief verzekerd tegen ongevallen. Wij hebben de gemeente geadviseerd een pluspakket af te sluiten, zodat de dekking beter is. Als vrijwilligers per ongeluk schade aanrichten, biedt de ongevallenverzekering uitkomst. Bij bezuinigingsplannen op Wmo-gebied is de adviesraad bijvoorbeeld ook betrokken. De gemeente stelde het plan voor om hulpmiddelen, zoals scootmobiels, niet meer te huren, maar aan te schaffen. Wij hebben hierop positief gereageerd, mede omdat het een jaarlijkse besparing van euro kan opleveren. Onze vereiste was wel, dat de kwaliteit van de zorg en het serviceniveau bij storingen gelijk blijven. KINDEROPVANG Ook kinderdagverblijven en peuterspeelzalen kunnen met de Wmo te maken hebben. Kortgeleden ontvingen wij van de gemeente een nota over het ambitieniveau van de peuterspeelzalen in de gemeente Vlagtwedde. De gemeente is van plan de vroeg- en voorschoolse educatie en de peuterspeelzalen te centraliseren in de grotere kernen (Sellingen, Ter Apel, Vlagtwedde). Bestaande peuterspeelzalen in de kleinere plaatsen in de gemeente Vlagtwedde mogen hier niet onder lijden. Ook daar dient de kwaliteit te worden gewaarborgd. Als deze voorzieningen sluiten, zullen basisscholen dit merken. Hiermee verlaag je de levensvatbaarheid van het hele gebied. De zaak speelt nog, maar ik heb goede hoop dat de gemeente ons advies ter harte neemt. 11

9 Henny Luppes is manager bij Welstad, een instelling voor welzijnswerk. Het doel? Bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Stadskanaal en omstreken. Welstad biedt ondersteuning aan alle kwetsbare burgers in de gemeente Stadskanaal. De kanteling vraagt samenwerking en eigen verantwoordelijkheid DRIE HOOFDTHEMA S Voor de ondersteuning van de burgers hebben we drie hoofdthema s opgesteld: wonen, welzijn en zorg, opgroeien en ontwikkelen en activering. Binnen deze thema s richten we ons op preventie, zelforganisatie van bewoners, diensten aanbieden en hulp aanbieden als al het andere niet werkt. Welstad werkt met een wijkgerichte aanpak. Henny vindt het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt tussen de gemeente en de wijken. Het is belangrijk om samen met Wmoconsulenten, bewoners organisaties, sociaal werkers en ketenpartners te kijken wat de vraag is die leeft in de wijken. Het doel is om alles op elkaar af te stemmen en er moet b ewustwording gecreëerd worden. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID De verandering in de Wmo is een positieve ontwikkeling. We krijgen de gelegenheid om te kijken hoe we ons werk nu doen en hoe we efficiënter kunnen zijn. Daar sta ik altijd voor open. Ontwikkelingen in de samenleving verlangen zelfredzaamheid van mensen. We willen burgers bijstaan in het nemen van meer verantwoordelijkheid, vertelt Henny. Mensen moeten verantwoordelijkheid kúnnen nemen. We willen hen ondersteunen en vraag en aanbod van hulpbiedende en hulpzoekende mensen, toegankelijk maken. Mensen zijn bereid elkaar te helpen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Om dat te realiseren vragen we een actieve houding van professionals in de wijken. DE WIJKCOACH Henny ziet het belang van wijkcoaches in de buurt. Deze medewerkers gaan langs buurtbewoners en de vraag achter de vraag zoeken. Een bekend gezicht in de buurt is belangrijk. We willen de burgers op weg helpen naar zelforganisatie. We gaan op zoek naar talenten in de buurt, die bereid zijn om te helpen. De kracht van welzijn zit in het op tijd bijstaan van mensen, zodat ze het zelf kunnen. Zorgt u voor een familielid, vriend of buur met een ziekte of beperking? Onbetaald, uit liefde, noodzaak of persoonlijke betrokkenheid? Dan bent u mantelzorger. Soms kan de zorg even te zwaar worden, weet de coördinator van Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg Stadskanaal en Vlagtwedde Lucie Doornbos. Je eigen sociale leven komt onder druk te staan en je kunt de zorg niet delen met anderen. Wij bieden dan ondersteuning. Samen creatieve oplossingen bedenken om mantelzorgers te helpen Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg verstrekken informatie, verhelderen vragen en bemiddelen naar hulp en financiële ondersteuning toe. Daarnaast biedt het steunpunt emotionele steun en begeleiding, educatie, praktische en materiële hulp en respijtzorg. Maar ook palliatieve zorg, voor mensen in de laatste fase van hun leven. OMSLAG IN DENKEN NODIG Het is belangrijk dat mantelzorgers op tijd hulp vragen, vertelt Lucie. Als je één vraag hebt, bijvoorbeeld: hoe ga ik om met de zorgtaken voor mijn vrouw, dan kunnen we makkelijker en sneller helpen dan als er meerdere problemen spelen. We zien steeds vaker dat mensen pas hulp inroepen als ze niet alleen ziek zijn, maar ook eenzaam, geen netwerk hebben en in financiële problemen verkeren. Vroeg hulp inschakelen voorkomt later grotere problemen. Daar is ook een omslag in het denken voor nodig. Veel mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen, anderen weten niet hoe ze ondersteuning moeten aanbieden. Ook daar kunnen we bij helpen, bijvoorbeeld met adviezen of door mensen met elkaar in contact te brengen. GROTERE ROL VOOR OMGEVING Lucie merkt dat hulpvragen steeds ingewikkelder worden. Voorzieningen worden geschrapt of zijn moeilijker te verkrijgen, waardoor de afhankelijkheid van mantelzorgers en vrijwilligers steeds groter wordt. Helaas zijn er niet genoeg vrijwilligers om alle hulpvragen op te vangen. Daarom moeten we creatieve oplossingen zoeken voor problemen. Van buurtbewoners en betrokkenen wordt verwacht dat ze zelf meedenken. Voor instanties geldt dat ze goed met elkaar moeten samenwerken, zodat de hulpvraag bij de juiste personen terechtkomt en wordt opgepakt. 13

10 Seniorenzorg: in onze vergrijzende maatschappij wordt het steeds belangrijker. Catharina Vens is ouderenadviseur bij Welstad. Haar werkweek van 36 uur is standaard te kort, want de lijst van Catharina s werkzaamheden is lang. Catharina Vens: spin in het web van de seniorenvoorlichting Ik ben ouderenadviseur en werk voor het Bureau Seniorenvoorlichting en -advies bij Stichting Welstad. Vanuit die rol houd ik mij bezig met de hulpvraag van 75-plussers op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarnaast ben ik betrokken bij het meldpunt ouderenmishandeling en coördineer ik de vrijwilligers van de seniorenvoorlichting, de gezelschapsdienst dementerenden, de hulp bij thuisadministratie en de hulp bij belastingaangifte. En ik ben werkzaam in de werkgroep Alzheimer Café. Catharina vindt al haar werkzaamheden erg leuk. Maar het bezoeken van ouderen en het begeleiden van de vrijwilligers is het allerleukst, vertelt ze. PROJECT THUISADMINISTRATIE Problemen met de toegankelijkheid van hun eigen woning is misschien wel het grootste probleem bij ouderen, maar het bijhouden van de persoonlijke administratie wordt ook steeds lastiger. Sommige 75-plussers raken het overzicht kwijt en snappen de correspondentie niet meer. Door signalen van de inwoners zelf is begin 2011 Project Thuisadministratie van start gegaan. Zeven vrijwilligers zetten zich op dit moment in voor het project. Ze ordenen de administratie en doen ter ondersteuning nog nabezoeken. Reacties zijn erg positief. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom bij Catharina. De vergrijzing neemt toe, dus de hulpvraag ook. KWETSBARE GROEP Catharina ziet 75-plussers als een kwetsbare groep. De kanteling in de Wmo is voor de meeste mensen tussen de 55 en 75 jaar een goede ontwikkeling. Deze senioren doen nog volop mee in de maatschappij. Veel volgen cursussen, bijvoorbeeld een computercursus. Zij kunnen de regie wel voeren over hun eigen leven. Inwoners die de 75 passeren krijgen meer lichamelijke en geestelijke problemen. Deze mensen wonen veelal geconcentreerd en kunnen dus ook geen hulp vragen bij de buren. Ik maak mij echt zorgen om deze groep mensen. De 75-plussers die nu al de boot dreigen te missen, worden kwetsbaarder door de kanteling in de Wmo. Ik heb dit aangegeven bij de gemeente, hopelijk nemen ze mijn waarschuwing ter harte. ALZHEIMER CAFÉ Het aantal dementerende ouderen neemt ook toe. Voorlichting over dit onderwerp is volgens Catharina ontzettend belangrijk. Daarom organiseert Welstad, samen met Team 290 (Lentis) en het Geheugenteam (Meander) iedere derde dinsdag van de maand het Alzheimer Café. Elke avond heeft een thema. We beginnen ieder jaar met Wat is dementie en eindigen met Opname, en dan?. Mantelzorgers en de dementerenden zijn welkom, maar geïnteresseerden en professionals ook. Rzijn gaat uit van eigen kracht mensen De kanteling in de Wmo betekent niet veel nieuws voor Esther Dulfer, ouderenadviseur bij Rzijn. Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk; zo werkt de kanteling ook. Ooit studeerde Esther Engels. Via allerlei tussenstappen werd ze WVG-consulent in Lelystad. Inmiddels is ze al bijna vijf jaar ouderenadviseur bij Rzijn in de gemeente Vlagtwedde. Esther kijkt tevreden terug op haar keuzes. Contact met ouderen is een verrijking voor je leven, daarom ga ik graag op huisbezoek. Niet alle levensverhalen zijn positief, maar ze zijn wel boeiend. Ouder worden, moeten loslaten: je leert er enorm van. VRIJWILLIGE HULPDIENST Net als Catharina Vens, stuurt Esther veel vrijwilligers aan. Zo ook de veertienkoppige vrijwillige hulpdienst in Ter Apel. Deze vrijwilligers doen allerlei werkzaamheden. Van een kopje koffie drinken en een praatje maken tot boodschappen doen en een oudere ergens naartoe brengen. Ze voorkomen veel eenzaamheid. Esther benadrukt dat eenzaamheid een groot probleem is. Als ik bij huisbezoeken de indruk krijg dat een oudere weinig sociale contacten heeft, probeer ik er heel terloops over te beginnen. De meeste mensen reageren positief, anderen willen geen hulp. Ik dring nooit aan, maar probeer dan zelf nog een aantal keren langs te komen om een vertrouwensband te scheppen. Soms gaat het moeizaam en kost het veel tijd, maar het is altijd de moeite waard. 15

11 Roel Koning Projectleiders CJGV: Geen vraag is te gek Marianne te Velde In februari 2009 werd Roel Koning vanuit de GGD gedetacheerd bij de gemeente Vlagtwedde. Hij kreeg als projectleider de opdracht om samen met collega Marianne te Velde van de gemeente Stadskanaal een Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) te formeren. Het is landelijk bepaald dat elke gemeente in 2011 een CJG moet hebben waar alle hulpvragen en problemen op het gebied van jeugd en gezin samenkomen, aldus Roel. Het CJGV bestaat in Stadskanaal en Vlagtwedde sinds maart Wat het CJG in de beide gemeenten uniek maakt, is de toevoeging van Veiligheid. Roel legt uit. Alle gemeenten kregen naast de taak om een CJG neer te zetten, ook de opdracht om een Meldpunt Veiligheid en Zorg op te richten. Stadskanaal en Vlagtwedde zagen dit als een kans en besloten het Centrum voor Jeugd en Gezin uit te breiden met de poot Veiligheid. Roel legt uit waarom dat zo is. Veel problemen die bij het Centrum en het Meldpunt binnenkomen, overlappen elkaar. Nu weten hulpverleners elkaar snel te vinden. Door die korte lijnen is er goed zicht op de problemen die ouders en kinderen hebben in de gemeente en kan er ook sneller ingegrepen worden. EÉN GEZIN, ÉÉN PLAN Vragen die bij het CJG en het Meldpunt binnenkomen worden door de baliemedewerkers bekeken en doorverwezen naar de juiste hulpverlener. De zorg wordt gecoördineerd, aldus Marianne. Het streven is: één gezin, één plan. De meeste vragen die bij het CJG binnenkomen zijn afkomstig van, zoals Marianne het omschrijft, de vindplaatsen. Daarmee doelt zij op scholen, politie, woningbouwverenigingen en maatschappelijk werk. Ouders en jeugd zelf kloppen minder vaak aan met vragen is de ervaring. Niet zo vreemd volgens Marianne. Kinderen voelen zich het veiligst bij mensen waar ze dagelijks zijn, zoals de leerkrachten op school. Dat is vertrouwd. De scholen signaleren bepaalde zaken en melden dat, indien nodig, bij het CJG. Ouders zijn nog niet altijd op de hoogte van het bestaan van het CJG of durven er niet op af te stappen. PREVENTIEF WERKEN Mensen kunnen met de meest uiteenlopende vragen terecht bij het CJG. Geen vraag is te gek, aldus Roel. Je kunt ook bij het CJG aankloppen wanneer je geen problemen hebt, maar gewoon een vraag hebt. Vragen die gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld vragen over voeding, seksuele ontwikkeling, rouwverwerking en scheidingen. Roel hoopt dat mensen in de toekomst het CJG beter weten te vinden en niet schromen er hun vragen, problemen en twijfels neer te leggen. Wij pretenderen niet alleen ernstige problemen op te lossen, maar willen ook graag preventief werken. Alle vragen zijn daarom welkom. Door gericht antwoord te geven, willen we mensen verder helpen en ernstige problemen voorkomen. Over de toekomst van het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn beide projectleiders stellig. Volgens hen is het belangrijk dat de gemeente regie blijft houden op de hulpverlening in de regio: Burgers moeten de hulp krijgen die ze toekomt. Quote professional Meer bekendheid nodig Mirjam Herder, zorgcoördinator Zorg voor Jeugd van bureau Jeugdzorg: Het is goed dat er nu een fysieke plek is waar ouders, kinderen en jongeren kunnen binnenlopen met hun vragen. Dit gebeurt al, maar het CJG zal nog meer naamsbekendheid moeten krijgen. Het is van belang dat bewoners van de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde weten waar het CJG voor staat, wat deze voor hen kan betekenen en hoe het CJG een duidelijke positie in de gemeenten en in de keten van hulpverlening kan hebben. 17

12 Nuttige adressen en telefoonnummers WMO-LOKET Bellingwedde Hoofdweg AE Wedde T: (0597) W: Openingstijden: maandag t/m vrijdag uur Stadskanaal Raadhuisplein 1 Stadskanaal T: (0599) W: Openingstijden: maandag t/m vrijdag uur donderdag uur Vlagtwedde Dorpsstraat AB Sellingen T: (0599) W: Openingstijden: maandag t/m vrijdag uur woensdag en uur STEUNSTEE S Alteveer Bezoekadres: zie Steunstee Onstwedde T: (0599) Bellingwolde Reidersingel 29 / 31 T: (0597) Blijham Veurste Rou 2 T: (0597) Eikenlaan 34 T: (0597) Mussel Musselweg 48 T: (0599) Onstwedde Boslaan 46 T: (0599) Rhederbrug Rhederweg 174 T: (0597) Sellingen Dorpsstraat 21c T: (0599) Ter Apel Dr. Bekenkampstraat 37 T: (0599) Veelerveen Scheidingsweg 20 T: (0597) Vlagtwedde Irenestraat 2a T: (0599) Vriescheloo Meidoornweg 3 T: (0597) Wedde Meidoornweg 3 T: (0597) CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Tijdens de openingstijden wordt u persoonlijk te woord gestaan door een van de medewerkers. Buiten openingstijden kunt u een melding inspreken op het antwoordapparaat. Spreek in elk geval in wat uw boodschap is en geef uw naam, adres en telefoonnummer, zodat u teruggebeld kunt worden. STICHTING WELSTAD (centraal kantoor) Brummelkant 4, 9502 BB Stadskanaal T: (0599) W: T: (0800) E: Vlagtwedde Multifunctioneel Centrum aan de Smederij 14 in Vlagtwedde: Openingstijden: donderdag uur Kindercentrum Ter Apel Openingstijden: dinsdag uur donderdag uur Stadskanaal Consultatiebureau aan de Blokwieke 96 in Stadskanaal: Openingstijden: maandag en dinsdag uur woensdag uur STEUNPUNT MANTELZORG T: (0599) E: MELDPUNT VEILIGHEID EN ZORG! T: (0800)

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe

Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe 3 Colofon Uitgave in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe ETT Media Postbus 70112, 9704 AC

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk Ambities en ervaringen van de ambassadeurs Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie

Meedoen op eigen kracht:

Meedoen op eigen kracht: Informatiekrant Wmo in de Drechtsteden In deze uitgave: Meedoen op eigen kracht: we zijn begonnen Wist u dat er meer instanties zijn waar u terecht kunt met uw vragen over de zorg? Met deze krant informeren

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein

Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein november 2014 Investeren in kennis over het sociale domein? Bekijk onze nieuwe cursussen voor 2015 en schrijf u in! Er bestaat geen verschil

Nadere informatie

november 2012 4 In de kantlijn 5 Voorwoord 6-9 In gesprek met... Prof. dr. Guus Schrijvers 12-13 De visie van... Eddy de Bruin 14-15 Uit de media...

november 2012 4 In de kantlijn 5 Voorwoord 6-9 In gesprek met... Prof. dr. Guus Schrijvers 12-13 De visie van... Eddy de Bruin 14-15 Uit de media... Inhoud Onze diensten Actualiteiten over de Wet maatschappelijke ondersteuning november 2012 4 In de kantlijn U werkt bij een gemeente of een aanbieder van zorg of hulpmiddelen en 5 Voorwoord heeft regelmatig

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

Een goed gesprek is het halve werk

Een goed gesprek is het halve werk Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 specialistische behandeling [ voor cliënten van 0 tot 100 ] De Baalderborg Groep is gespecialiseerd

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws.

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws. BEWAAREXEMPLAAR INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien Deze krant is ook te lezen op themanieuws.nl U staat er niet alleen voor! DICHTBIJ We merken allemaal dat de manier

Nadere informatie

ondersteuning wmo voor iedereen

ondersteuning wmo voor iedereen m a a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g 2 0 1 0 ondersteuning wmo voor iedereen 1 Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenvat ting 7 1. Feiten en cijfers INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Wmo 2010 9 1.1

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal Auditrapport De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal 1 INHOUD INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 Het toeleidingstraject tot ondersteuning in de gemeente

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten?

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger... Hoe is het voor patiënten of

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie