Verontschuldigd: Johan DEPRAETERE en Vicky COUDENYS, raadsleden. Vervolgens gaat hij over tot de agenda:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verontschuldigd: Johan DEPRAETERE en Vicky COUDENYS, raadsleden. Vervolgens gaat hij over tot de agenda:"

Transcriptie

1 Zitting van 10 oktober 2008 Tegenwoordig: Jan SEYNHAEVE, burgemeester-voorzitter Mathieu DESMET, José DEBEL, Bernard GALLE, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Frank ACKE, Marie DE CLERCK, schepenen Johny CAPPON, Luc DEFRAYE, Els ACX, Gerarda VERMANDER, Peter DOUCHY, Paula SEELS, Steven VERSCHAEVE, Marnix VANSTEENKISTE, Tim SABBE, Francies DEBELS, Stijn TANT, Pol MAES, Hendrik LIBEER, Luc VANNESTE, Paul CUVELIER, Agnes BAERT, Fanny VERVAEKE, Johan DEPRAETERE, Anja VIAENE, Vicky COUDENYS, Clément CASTELLI, Marcel MASQUELIN, Agna MOLLEFAIT, raadsleden Kurt PARMENTIER, secretaris Verontschuldigd: Johan DEPRAETERE en Vicky COUDENYS, raadsleden De heer burgemeester-voorzitter opent de zitting en stelt vast dat de raad behoorlijk werd bijeengeroepen bij brief van 2 oktober Het verslag wordt eenparig goedgekeurd. Vervolgens gaat hij over tot de agenda: OPENBARE ZITTING 1. Financiële rapportering 2 kwartaal Kerkfabriek St.-Hilarius: meerjarenplan Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria: meerjarenplan Kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus: meerjarenplan Kerkfabriek St.-Amandus: meerjarenplan Kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel: meerjarenplan Kerkfabriek St.-Hilarius: wijziging meerjarenplan Kerkfabriek St.-Hilarius: budgetwijziging Kerkfabriek St.-Hilarius: budget Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria: budget Kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus: budget Kerkfabriek St.-Amandus: budget Kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel: budget Aankoop 2 tweedehands wagens voor de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit. 15. Onderhouds- en herstellingswerken diverse wegen Aanleg cultuurpad, fase 2 - herinrichting Guldenbergplein. 17. Groen Lint Moorsele: inrichtingswerken langs de Heulebeek. 18. Renovatie openbare verlichting Ieperstraat van gemeentegrens tot aan Kezelbergstatie te Moorsele. 19. Vervangen openbare verlichting omgeving Aardappelhoek en Hemelhofweg. 20. Leningen: vaststellen wijze van gunnen. 21. Oud gemeentehuis, behandeling van de zwamaantasting. 22. Tijdelijke politieverordening houdende het verbod van verkoop door nachtwinkels van sterke alcoholische dranken gedurende de avond en nacht van zaterdag 11 oktober 2008 op zondag 12 oktober 2008 en gedurende de avond en nacht van donderdag 25 december 2008 op vrijdag 26 december Gemeentelijke vrijwillige brandweer: openstellen vacante plaats korporaal. 24. Gemeentelijke vrijwillige brandweer: openstellen vacante plaats eerste sergeant.

2 25. Budgetwijziging nr. 5 en Overdracht provincieweg aan het Vlaamse Gewest: advies. 27. Premie dakisolatie. OPENBARE ZITTING 1. Financiële rapportering 2 kwartaal De heer José Debel, schepen van financiën, wijst erop dat in dit financieel rapport ook een kort overzicht zit van de liquiditeiten waarover de gemeente Wevelgem beschikt. Zoals het een goede huisvader betaamt, heeft de gemeenteontvanger deze liquiditeiten gespreid over diverse financiële instellingen. De heer Tim Sabbe, Vlaams Belang, verwijst naar de financiële crisis. Hij vraagt of er al repercussies gekend zijn voor de gemeente ten gevolge van de problemen bij Dexia. De heer Debel stelt dat de financiële middelen dus goed gespreid werden. Wat de beleggingen op korte termijn betreft, bevindt de helft van deze middelen zich niet bij Dexia. De ontvanger spreidt zijn beleggingen en heeft daar extra aandacht voor in deze woelige tijden. Wat de participatie van de gemeente in Dexia betreft, is er natuurlijk een zekere repercussie van de fluctuaties in de participatie mogelijk. De gemeente houdt 580 aandelen aan in de Gemeentelijke Holding. Die zijn niet beursgenoteerd. De repercussie is niet rechtstreeks en niet gekend. Daarnaast heeft de gemeente nog een aantal Dexia-certificaten. Daar is wel een dadelijke link met de beurskoers, wat op vandaag een minwaarde impliceert. Wat de dividenden betreft, die voortvloeien uit de participaties, wijst de schepen erop dat die in de rekening 2007 goed waren voor 0,65% van de gewone ontvangsten. Dit betekent dat schommelingen in deze ontvangst geen grote gevolgen hebben voor de opmaak van het budget. De schepen besluit dat het gemeentebestuur sowieso ook een aantal gevolgen zal ondervinden van deze crisis. De ontvanger volgt de situatie op de voet op. De heer Luc Vanneste, CD&V en vertegenwoordiger van de gemeente in de Gemeentelijke Holding, stelt dat de Holding over een reserverekening beschikt, die prioritair voor de gemeentebesturen aangesproken kan worden. De heer Debel stelt dat er voldoende buffer mogelijk is om de dividenden uit de Holding op peil te houden. De heer Clément Castelli, Open Vld, stelt dat het aandeel van de Gemeentelijke Holding binnen de totale groep van Dexia door de recente ontwikkelingen kleiner geworden is. Ook dit zal zijn weerslag hebben. De heer Debel merkt op dat dit inderdaad een gegeven is. De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, antwoordt dat er gisteren nog een brief ontvangen werd vanuit de Gemeentelijke Holding. De boodschap is dat de toestand momenteel nog onzeker is en dat zij hun best zullen doen voor de gemeenten. * *

3 * Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 165; Neemt kennis van de financiële rapportering betreffende het 2 kwartaal 2008 opgemaakt door de heer Frank Deleu, gemeenteontvanger, op 25 september Kerkfabriek St.-Hilarius: meerjarenplan De burgemeester licht toe dat de 5 kerkfabrieken van de rooms-katholieke eredienst hun meerjarenplan ingediend hebben voor de periode Meteen kunnen ook de budgetten 2009 ter kennisgeving aan de Gemeenteraad voorgelegd worden. Deze meerjarenplannen werden vroeger al informeel ingediend. Op basis van deze cijfers werden de cijfers ingebracht in het meerjarenplan dat het beleidsplan vergezelde. Naar aanleiding van de opmaak van dit meerjarenplan werd overigens al overleg gepleegd met het centraal kerkbestuur, het nieuwe orgaan waarin vertegenwoordigers van de 5 kerkfabrieken participeren. Er werden afspraken gemaakt rond de beperking in de groei van een aantal exploitatie-uitgaven en rond de beperking van de boni die in kas aangehouden worden. Nu de meerjarenplannen definitief ingediend zijn, met cijfers voor de exploitatie en voor de investeringen, kan gesteld worden dat de cijfers lager uitvallen dan de oorspronkelijke cijfers. Dit levert een besparing op in de gemeentelijke meerjarenplanning. Deze besparing wordt geraamd op zo n euro per jaar. In 2009 werd euro als toelage aan alle kerkfabrieken genoteerd in het meerjarenplan. Dit zou slechts euro worden. Er zijn ook aanzienlijke investeringstoelagen voorzien in de diverse meerjarenplannen, maar de weerslag hiervan is meegenomen in de planning. De burgemeester wijst erop dat dit een nieuwe wettelijke procedure betreft. Het budget wordt, indien het meerjarenplan goedgekeurd wordt, enkel ter kennis gegeven, indien de toelage binnen dit budget binnen de marges van het meerjarenplan blijft. De heer Clément Castelli, Open Vld, hoort graag dat er sprake is van een verlaging. Hij stelt dat deze oefening al vlugger diende te gebeuren. Hij verwijst hierbij naar zijn vroegere tussenkomsten wat betreft de betoelaging van de kerkfabrieken. Hij zal op deze agendapunten tegen stemmen. De heer Francies Debels, sp.a, verwijst naar de onzekere financiële tijden. Hij stelt vast dat er al supplementaire indexsprongen waren, dat er een financiële crisis woedt. Zijn fractie stelt voor om alle punten in verband met de meerjarenplannen te verdagen tot er meer duidelijkheid is omtrent de financiële consequenties van de huidige gebeurtenissen voor de gemeentelijke financiën. De heer Tim Sabbe, Vlaams Belang, vindt dit op zich een logische redenering. Maar er zijn inspanningen geleverd, wat op zich goed is. Zijn fractie zal tegen stemmen. Basis voor deze tegenstem is dat zijn fractie meent dat de scheiding van kerk en staat door deze betoelaging geschonden wordt.

4 De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, wenst op deze vraag tot uitstel niet in te gaan. De kerkfabrieken hebben in samenspraak met de gemeentelijke diensten inspanningen geleverd. Het heeft weinig zin om de behandeling van deze plannen te verdagen. De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, stelt zich de vraag of dat nog wel nodig is dat er 5 kerkfabrieken zijn, gelet op het dalend kerkbezoek. De burgemeester antwoordt dat het niet de bevoegdheid is van de Gemeenteraad om zich daar over uit te spreken. De heer Vansteenkiste is van mening dat de vraag toch gesteld mag worden of dit nog wel nodig is. Kan de gemeente dit eens niet onderzoeken? De heer burgemeester stelt nogmaals dat dit niet de bevoegdheid van de Gemeenteraad is. De heer Vansteenkiste zegt dat de gemeente wel moet betalen. De burgemeester besluit dat dit nu eenmaal de wet is. * * * Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 en volgende; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gezien de kerkraad zijn meerjarenplan over de jaren overeenkomstig het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dient op te maken; Gelet op de beslissing d.d. 11 juni 2007 van de kerkraad van de kerkfabriek St.-Hilarius houdende vaststelling van het meerjarenplan; Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2008 van de bisschop van het bisdom Brugge; Overwegende dat dit meerjarenplan moet goedgekeurd worden door de Gemeenteraad; BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V) bij 8 tegen (Vlaams Belang: 4, sp.a: 3, Open Vld: 1): Art.1. Het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius wordt goedgekeurd. Art.2. Alle investeringstoelagen opgenomen in het meerjarenplan te financieren met een doorgeeflening. Art.3. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de heer Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het bisdom.

5 3. Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria: meerjarenplan Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 en volgende; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gezien de kerkraad zijn meerjarenplan over de jaren overeenkomstig het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dient op te maken; Gelet op de beslissing d.d. 25 juni 2007 van de kerkraad van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria houdende vaststelling van het meerjarenplan; Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2008 van de bisschop van het bisdom Brugge; Overwegende dat dit meerjarenplan moet goedgekeurd worden door de Gemeenteraad; BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V) bij 8 tegen (Vlaams Belang: 4, sp.a: 3, Open Vld: 1): Art.1. Het meerjarenplan van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria wordt goedgekeurd. Art.2. Alle investeringstoelagen opgenomen in het meerjarenplan te financieren met een doorgeeflening. Art.3. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de heer Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het bisdom. 4. Kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus: meerjarenplan Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 en volgende; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gezien de kerkraad zijn meerjarenplan over de jaren overeenkomstig het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dient op te maken; Gelet op de beslissing d.d. 6 juli 2007 van de kerkraad van de kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus houdende vaststelling van het meerjarenplan; Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2008 van de bisschop van het bisdom Brugge; Overwegende dat dit meerjarenplan moet goedgekeurd worden door de Gemeenteraad;

6 BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V) bij 8 tegen (Vlaams Belang: 4, sp.a: 3, Open Vld: 1): Art.1. Het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus wordt goedgekeurd. Art.2. Alle investeringstoelagen opgenomen in het meerjarenplan te financieren met een doorgeeflening. Art.3. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de heer Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het bisdom. 5. Kerkfabriek St.-Amandus: meerjarenplan Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 en volgende; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gezien de kerkraad zijn meerjarenplan over de jaren overeenkomstig het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dient op te maken; Gelet op de beslissing d.d. 9 juli 2007 van de kerkraad van de kerkfabriek St.-Amandus houdende vaststelling van het meerjarenplan; Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2008 van de bisschop van het bisdom Brugge; Overwegende dat dit meerjarenplan moet goedgekeurd worden door de Gemeenteraad; BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V) bij 8 tegen (Vlaams Belang: 4, sp.a: 3, Open Vld: 1): Art.1. Het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Amandus wordt goedgekeurd. Art.2. Alle investeringstoelagen opgenomen in het meerjarenplan te financieren met een doorgeeflening. Art.3. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de heer Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het bisdom. 6. Kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel: meerjarenplan Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 en volgende; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding;

7 Gezien de kerkraad zijn meerjarenplan over de jaren overeenkomstig het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dient op te maken; Gelet op de beslissing d.d. 13 juni 2007 van de kerkraad van de kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel houdende vaststelling van het meerjarenplan; Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2008 van de bisschop van het bisdom Brugge; Overwegende dat dit meerjarenplan moet goedgekeurd worden door de Gemeenteraad; BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V) bij 8 tegen (Vlaams Belang: 4, sp.a: 3, Open Vld: 1): Art.1. Het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel wordt goedgekeurd. Art.2. Alle investeringstoelagen opgenomen in het meerjarenplan te financieren met een doorgeeflening. Art.3. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de heer Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het bisdom. 7. Kerkfabriek St.-Hilarius: wijziging meerjarenplan Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 43; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gezien de kerkraad zijn meerjarenplan over de jaren overeenkomstig het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dient op te maken; Gelet op zijn beslissing van heden waarbij het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius werd goedgekeurd; Gelet op de beslissing d.d. 14 januari 2008 van de kerkraad van de kerkfabriek St.-Hilarius houdende vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan; Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2008 van de bisschop van het bisdom Brugge; Overwegende dat deze wijziging moet goedgekeurd worden door de Gemeenteraad; BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V) bij 4 tegen (sp.a: 3, Open Vld: 1) en 4 onthoudingen (Vlaams Belang): Art.1. Het gewijzigd meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius wordt goedgekeurd. Art.2. Alle investeringstoelagen opgenomen in het meerjarenplan te financieren met een doorgeeflening. Art.3. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de heer Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het bisdom.

8 8. Kerkfabriek St.-Hilarius: budgetwijziging Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 48 en artikel 50; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius; Gelet op het voorstel van budgetwijziging 2008 van de kerkfabriek St.-Hilarius, gecoördineerd ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op 5 september 2008; oorspronkelijk na wijziging Exploitatieontvangsten , ,72 Exploitatie-uitgaven , ,86 Exploitatie eigen fin. boekjaar , ,14 Overschot exploitatie , ,01 Exploitatie voor toelage , ,13 Exploitatietoelage , ,13 oorspronkelijk na wijziging Investeringsontvangsten eredienst , ,00 Investeringsuitgaven eredienst , ,00 Investeringsontvangsten gebouwen eredienst , ,00 Investeringsuitgaven gebouwen eredienst , ,00 Investeringsontvangsten privaat patrimonium , ,00 Investeringsuitgaven privaat patrimonium , ,00 Geen wijziging van de gemeentelijke bijdrage in de investeringen; Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2008 van de bisschop van het bisdom Brugge verleend aan dit voorstel van budgetwijziging; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius; Overwegende dat in het budget 2008 een toelage van euro voorzien is onder de post investeringsontvangsten eredienst;

9 Overwegende dat deze toelage zal aangewend worden door de kerkfabriek voor de aankoop van kerkstoelen en zal gefinancierd worden via een doorgeeflening; NEEMT AKTE: Art.1. Van de budgetwijziging 2008 van de kerkfabriek St.-Hilarius waarbij de gemeentelijke bijdrage ten laste van het gemeentebestuur Wevelgem, binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius. De gemeentelijke bijdrage wordt ,13 euro i.p.v ,64 euro. Art.2. Van de financieringswijze van de toelage voorzien onder de post investeringsontvangsten eredienst, meerbepaald via een doorgeeflening met een maximum van euro en beperkt tot het effectieve aankoopbedrag van de kerkstoelen. 9. Kerkfabriek St.-Hilarius: budget Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 47 en artikel 48; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op het voorstel van budget 2009 van de kerkfabriek St.-Hilarius, zoals dit gecoördineerd werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op 5 september 2008: Exploitatieontvangsten ,78 Exploitatie-uitgaven ,72 Exploitatie eigen fin. boekjaar ,94 Overschot exploitatie ,34 Exploitatie voor toelage ,60 Exploitatietoelage ,60 Investeringsontvangsten gebouwen eredienst ,00 Investeringsuitgaven gebouwen eredienst ,00 Investeringstoelage ,00 Gelet op het gunstig advies door de bisschop van het bisdom Brugge op 1 september 2008 verleend aan dit voorstel van budget;

10 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort binnen de grenzen blijft van het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius; NEEMT AKTE: Van het budget 2009 van de kerkfabriek St.-Hilarius waarbij de gemeentelijke bijdrage ten laste van het gemeentebestuur Wevelgem, belopende ,60 euro, binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius. 10. Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria: budget Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 47 en artikel 48; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op het voorstel van budget 2009 van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria, zoals dit gecoördineerd werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op 5 september 2008: Exploitatieontvangsten 4 450,00 Exploitatie-uitgaven ,03 Exploitatie eigen fin. boekjaar ,03 Overschot exploitatie ,56 Exploitatie voor toelage ,47 Exploitatietoelage ,47 Investeringsontvangsten gebouwen eredienst ,00 Investeringsuitgaven gebouwen eredienst ,00 Investeringstoelage ,00 Gelet op het gunstig advies door de bisschop van het bisdom Brugge op 1 september 2008 verleend aan dit voorstel van budget;

11 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het meerjarenplan van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort binnen de grenzen blijft van het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria; NEEMT AKTE: Van het budget 2009 van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria waarbij de gemeentelijke bijdrage ten laste van het gemeentebestuur Wevelgem, belopende ,47 euro, binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria. 11. Kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus: budget Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 47 en artikel 48; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op het voorstel van budget 2009 van de kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus, zoals dit gecoördineerd werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op 5 september 2008: Exploitatieontvangsten 3 870,00 Exploitatie-uitgaven ,92 Exploitatie eigen fin. boekjaar ,92 Overschot exploitatie ,35 Exploitatie voor toelage ,57 Exploitatietoelage ,57 Exploitatietoelage ten laste van Wevelgem ,75 Investeringsontvangsten gebouwen eredienst ,00 Investeringsuitgaven gebouwen eredienst ,00 Investeringstoelage ,00 Investeringstoelage ten laste van Wevelgem ,50 Gelet op het gunstig advies door de bisschop van het bisdom Brugge op 1 september 2008 verleend aan dit voorstel van budget;

12 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het meerjarenplan van de Kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort binnen de grenzen blijft van het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus; NEEMT AKTE: Van het budget 2009 van de kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus waarbij de gemeentelijke bijdrage ten laste van het gemeentebestuur Wevelgem, belopende ,75 euro, binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus. 12. Kerkfabriek St.-Amandus: budget Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 47 en artikel 48; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op het voorstel van budget 2009 van de kerkfabriek St.-Amandus, zoals dit gecoördineerd werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op 5 september 2008: Exploitatieontvangsten ,00 Exploitatie-uitgaven ,73 Exploitatie eigen fin. boekjaar ,73 Overschot exploitatie ,62 Exploitatie voor toelage ,11 Exploitatietoelage ,11 Investeringsontvangsten gebouwen eredienst ,00 Investeringsuitgaven gebouwen eredienst ,00 Investeringstoelage ,00 Gelet op het gunstig advies door de bisschop van het bisdom Brugge op 1 september 2008 verleend aan dit voorstel van budget;

13 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Amandus; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort binnen de grenzen blijft van het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Amandus; NEEMT AKTE: Van het budget 2009 van de kerkfabriek St.-Amandus waarbij de gemeentelijke bijdrage ten laste van het gemeentebestuur Wevelgem, belopende ,11 euro, binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Amandus. 13. Kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel: budget Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 47 en artikel 48; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op het voorstel van budget 2009 van de kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel, zoals dit gecoördineerd werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op 5 september 2008: Exploitatieontvangsten ,00 Exploitatie-uitgaven ,00 Exploitatie eigen fin. boekjaar ,00 Overschot exploitatie ,96 Exploitatie voor toelage ,04 Exploitatietoelage ,04 Investeringsontvangsten gebouwen eredienst ,00 Investeringsuitgaven gebouwen eredienst ,00 Investeringsontvangsten privaat patrimonium ,00 Investeringsuitgaven privaat patrimonium ,00 Investeringstoelage ,00 Gelet op het gunstig advies door de bisschop van het bisdom Brugge op 1 september 2008 verleend aan dit voorstel van budget;

14 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort binnen de grenzen blijft van het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel; NEEMT AKTE: Van het budget 2009 van de kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel waarbij de gemeentelijke bijdrage ten laste van het gemeentebestuur Wevelgem, belopende ,04 euro, binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel. 14. Aankoop 2 tweedehands wagens voor de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit. De heer burgemeester verduidelijkt dat de vervanging van twee wagens binnen de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit noodzakelijk is: één wagen is total loss na een ongeluk, de andere wagen werd aangekocht in Voor de aankoop wordt geopteerd voor tweedehands wagens. * * * Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de goedkeuring van het ontwerp en de vaststelling van de wijze van gunnen voor de onderstaande opdracht: - aankoop 2 tweedehands wagens voor de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit; Gelet op het bijzonder bestek nr. 1974/05808 daartoe opgemaakt door de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit; Overwegende dat deze uitgave mag geraamd worden op: - perceel 1: cel signalisatie, cel feestelijkheden en cel verkeer en mobiliteit: euro (exclusief B.T.W.), hetzij 7 999,31 euro (inclusief B.T.W.); - perceel 2: cel onderhoud: euro (exclusief B.T.W.), hetzij 7 999,31 euro (inclusief B.T.W.); Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op het budget 2008 onder artikel 421/743-52; Gelet op art a van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 42 en art. 43 2, 11 van het gemeentedecreet; BESLIST EENPARIG: Art. 1. Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 1974/05808 en de raming voor de opdracht met als voorwerp aankoop 2 tweedehands wagens voor de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit, opgesteld door de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek. De kostenraming bedraagt - perceel 1: cel signalisatie, cel feestelijkheden en cel verkeer en mobiliteit:

15 6 611 euro (exclusief B.T.W.), hetzij 7 999,31 euro (inclusief B.T.W.); - perceel 2: cel onderhoud: euro (exclusief B.T.W.), hetzij 7 999,31 euro (inclusief B.T.W.). Art. 2. De bovenstaande opdracht zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Art. 3. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van minstens 5 leveranciers. Art. 4. De uitgave te financieren met eigen middelen. Art. 5. Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 15. Onderhouds- en herstellingswerken diverse wegen De heer José Debel, schepen van openbare werken, detailleert de werken die in dit bestek opgenomen zijn: - Het herinrichten van de Klijtstraat - De heraanleg van de voetweg 42: verbindingsweg tussen Bissegemstraat en Lommergoed - De aanleg van een garagestraat in de Karrestraat - De heraanleg van de verbindingsweg tussen Bissegemstraat en sporthal - De aanleg van de verbindingsweg tussen de Kleine Wijnbergstraat en de Paridaanstraat - Het vernieuwen van de toplaag kws-verharding in de Aardappelhoek * * * Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de goedkeuring van het ontwerp en de vaststelling van de wijze van gunnen voor de onderstaande opdracht: - onderhouds- en herstellingswerken diverse wegen 2008; Gelet op het bijzonder bestek nr. 1961/04508 daartoe opgemaakt door de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit; Overwegende dat deze uitgave mag geraamd worden op ,50 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,70 euro (incl. B.T.W.); Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op het budget 2008 onder artikel 42101/731-60; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 42 en art. 43 2, 11 van het gemeentedecreet; BESLIST EENPARIG: Art. 1. Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 1961/04508 en de raming voor de opdracht met als voorwerp onderhouds- en herstellingswerken diverse wegen 2008, opgesteld door de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek. De kostenraming bedraagt ,50 euro (excl. B.T.W.) of ,70 euro (incl. B.T.W.). Art. 2. De bovenstaande opdracht zal gegund worden bij openbare aanbesteding. Art. 3. De uitgave te financieren met een lening. Het is toegelaten om deze uitgave te voorfinancieren met eigen middelen.

16 Art. 4. Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 16. Aanleg cultuurpad, fase 2 - herinrichting Guldenbergplein. De heer José Debel, schepen van openbare werken, licht toe dat de tweede fase van de aanleg cultuurpad nu aan de Gemeenteraad voorgelegd wordt, zodat bij de planning van de uitvoering van deze werken rekening kan gehouden worden met onder andere de aanleg van de busbaan in het centrum van de gemeente. De uitvoering zou voor een stuk synchroon kunnen verlopen. De tweede fase van het cultuurpad loopt van de Vanackerestraat tot aan het eigenlijke Cultuurpad. Meteen wordt ook de parking, het zogenaamde Guldenbergplein, aangepakt. De parking zal met groen afgezoomd worden, maar de plantvakken op de eigenlijke parking verdwijnen. Zo wordt dit plein functioneler, onder andere voor de kermis en mogelijk ook voor de wekelijkse markt. Naast het cultuurcentrum komt er één tracé waar er gewandeld en gefietst kan worden. Ter hoogte van de jeugdlokalen komt er een verhoogd platform. De parking aan de Deken Jonckheerestraat krijgt een nieuwe toplaag. Een stuk riolering in de Schoolstraat wordt gerenoveerd. * * * Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de goedkeuring van het ontwerp en de vaststelling van de wijze van gunnen voor de onderstaande opdracht: - aanleg cultuurpad, fase 2 en herinrichting Guldenbergplein; Gelet op het bijzonder bestek nr. WL0096 opgesteld door de ontwerper, TV Bureau Cnockaert NV en Werkplaats voor Architectuur WVA, Hoogweg 40, 8940 Wervik; Overwegende dat deze uitgave mag geraamd worden op ,12 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,70 euro (incl. B.T.W.); Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op het budget 2008 onder artikel 42101/ ; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 42 en art. 43 2, 11 van het gemeentedecreet; BESLIST EENPARIG: Art. 1. Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp en het bestek nr. WL0096 opgesteld door de ontwerper, TV Bureau Cnockaert NV en Werkplaats voor Architectuur WVA, Hoogweg 40, 8940 Wervik. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten en aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt ,12 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,70 euro (incl. B.T.W.). Art. 2. De bovenstaande opdracht zal gegund worden bij openbare aanbesteding. Art. 3. De uitgave te financieren met een lening. Het is toegelaten om deze uitgave te voorfinancieren met eigen middelen.

17 Art. 4. Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 17. Groen Lint Moorsele: inrichtingswerken langs de Heulebeek. De heer Frank Acke, schepen van leefmilieu, verwijst naar de zitting van de Gemeenteraad in januari. Ook toen werd al een bestek voor het zogenaamde Groen Lint Moorsele goedgekeurd. Ondertussen werd de stedenbouwkundige aanvraag ingediend en werd de vergunning verkregen. In de afgelopen maanden bleken nog een aantal wijzigingen noodzakelijk in het ontwerp en het bestek. Deze wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van opmerkingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die een deel van de werken financieren. Daarnaast zorgde de subsidieaanvraag aan het Fietsfonds voor een aantal wijzigingen, onder andere wat betreft de materiaalkeuze voor de fietsdoorsteek. Deze wijzigingen beïnvloeden zowel het totaal geraamde bedrag van de werken, als het gemeentelijk aandeel hierin. Het dossier wordt dan ook nogmaals ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. Doel is om nog in 2008 de opdracht aan te besteden en toe te wijzen, dit op vraag van de VMM. Het totale bedrag van de werken wordt geraamd op euro in plaats van euro, het gemeentelijk aandeel op euro in plaats van euro. Dit is echter het brutobedrag, want er zijn nog belangrijke subsidies mogelijk, onder andere van het Agentschap Natuur en Bos en van het Fietsfonds. * * * Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de goedkeuring van het ontwerp en de vaststelling van de wijze van gunnen voor de onderstaande opdracht: - Groen Lint Moorsele inrichtingswerken langs Heulebeek; Gelet op het bijzonder bestek nr. 210/253 daartoe opgemaakt door Alert-Eco BVBA, ontwerper; Overwegende dat deze uitgave mag geraamd worden op ,40 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,59 euro (incl. B.T.W.); Overwegende dat het gemeenteaandeel wordt geraamd op ,97 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,35 euro (incl. B.T.W.); In dit bedrag wordt ,50 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,83 euro (incl. B.T.W.) ten laste genomen door de provincie en het Vlaams Gewest in het kader van het fietsfonds voor de aanleg van het functioneel fietspad. De werken ten laste van de VMM-afdeling water worden geraamd op ,43 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,24 euro (incl. B.T.W.); Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op het budget 2008 onder artikel 766/725-60; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 42 en art. 43 2, 11 van het gemeentedecreet; BESLIST EENPARIG:

18 Art. 1. Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp en het bestek bestek nr. 210/253 daartoe opgemaakt door Alert-Eco BVBA, ontwerper. De aannemingsvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt ,40 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,59 euro (incl. B.T.W.). Het gemeenteaandeel wordt geraamd op ,97 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,35 euro (incl. B.T.W.). In dit bedrag wordt ,50 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,83 euro (incl. B.T.W.) ten laste genomen door de provincie en het Vlaams Gewest in het kader van het fietsfonds voor de aanleg van het functioneel fietspad. De werken ten laste van de VMM-afdeling water worden geraamd op ,43 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,24 euro (incl. B.T.W.). Art. 2. De bovenstaande opdracht zal gegund worden bij openbare aanbesteding. Art. 3. De uitgave te financieren met een lening. Het is toegelaten om deze uitgave te voorfinancieren met eigen middelen. Art. 4. Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 18. Renovatie openbare verlichting Ieperstraat van gemeentegrens tot aan Kezelbergstatie te Moorsele. Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de goedkeuring van het ontwerp en de vaststelling van de wijze van gunnen voor de onderstaande opdracht: - renovatie openbare verlichting Ieperstraat van gemeentegrens tot aan Kezelbergstatie te Moorsele; Overwegende dat deze uitgave mag geraamd worden op ,23 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,78 euro (incl. B.T.W.); Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op het budget 2008 onder artikel 426/732-60; Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de WVEM met als exploitatiebedrijf Infrax; dat derhalve geen beroep kan gedaan worden op de mededinging; Gelet op art f van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 42 en art. 43 2, 11 van het gemeentedecreet; BESLIST EENPARIG: Art.1. Goedkeuring wordt gehecht aan de raming voor de opdracht met als voorwerp - renovatie openbare verlichting Ieperstraat van gemeentegrens tot aan Kezelbergstatie te Moorsele. De kostenraming bedraagt ,23 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,78 euro (incl. B.T.W.). Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3. Er zal geen beroep gedaan worden op de mededinging. Art. 4. De uitgave te financieren met een lening. Het is toegelaten om deze uitgave te voorfinancieren met eigen middelen. Art. 5. Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen.

19 19. Vervangen openbare verlichting omgeving Aardappelhoek en Hemelhofweg. Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de goedkeuring van het ontwerp en de vaststelling van de wijze van gunnen voor de onderstaande opdracht: - vervangen openbare verlichting omgeving Aardappelhoek en Hemelhofweg; Overwegende dat deze uitgave mag geraamd worden op ,32 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,31 euro (incl. B.T.W.); Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op het budget 2008 onder artikel 426/732-60; Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de WVEM met als exploitatiebedrijf Infrax; dat derhalve geen beroep kan gedaan worden op de mededinging; Gelet op art f van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 42 en art. 43 2, 11 van het gemeentedecreet; BESLIST EENPARIG: Art.1. Goedkeuring wordt gehecht aan de raming voor de opdracht met als voorwerp - vervangen openbare verlichting omgeving Aardappelhoek en Hemelhofweg. De kostenraming bedraagt ,32 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,31 euro (incl. B.T.W.). Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3. Er zal geen beroep gedaan worden op de mededinging. Art. 4. De uitgave te financieren met een lening. Het is toegelaten om deze uitgave te voorfinancieren met eigen middelen. Art. 5. Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 20. Leningen: vaststellen wijze van gunnen. Gelet op de financiële nota bij het budget 2008 alsook op het bijhorende meerjarenplan waarin voorzien is dat een aantal investeringen gefinancierd worden met vreemd vermogen; Gelet op het bestek met nr. fin 2008/1 opgemaakt door de financiële dienst; Overwegende dat in de financiële nota bij het budget 2008 voor een totaal bedrag van euro kredieten voorzien zijn voor de opname van leningen; Overwegende dat het aangewezen voorkomt bovenvermeld bedrag af te ronden naar boven teneinde onvoorziene bijkomende uitgaven te kunnen financieren; Overwegende dat het globale ontleningspakket aldus werd vastgesteld op euro; Overwegende dat deze ontvangstkredieten voor euro als financieringsbron dienen voor investeringsprojecten met een minimale afschrijvingsduur van 5 jaar, voor euro voor investeringsprojecten met een minimale afschrijvingsduur

20 van 10 jaar en voor euro voor investeringsprojecten met een minimale afschrijvingsduur van 20 jaar; Overwegende dat het dan ook wenselijk lijkt het te ontlenen bedrag op te delen in 3 categorieën: een categorie 1 met leningen op 5 jaar voor een maximaal te ontlenen bedrag van euro, een categorie 2 met leningen op 10 jaar voor een maximaal te ontlenen bedrag van euro en een categorie 3 met leningen op 20 jaar voor een maximaal te ontlenen bedrag van euro; Overwegende dat het efficiënt lijkt om binnen deze plafonds en binnen de voorziene begrotingskredieten de mogelijkheid tot ontlening te voorzien tot 12 maand na de toewijzing van de opdracht, zodat ook investeringsprojecten, in uitvoering in de loop van 2009 eventueel nog gebruik kunnen maken van de leningen op te nemen binnen deze opdracht; Overwegende dat in het bestek met nr. 2005/1 van 3 januari 2005, goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 14 januari 2005, de mogelijkheid was voorzien tot verlenging van de opdracht gedurende 3 jaar na toewijzing van deze opdracht; Overwegende dat derhalve de mogelijkheid bestaat om met toepassing van artikel 17 2, 2 b) van de wet van 24 december 1992 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, onderhavige opdracht toe te wijzen door middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, ongeacht de waarde van deze opdracht; Gelet op de wet van 24 december 1996, haar uitvoeringsbesluiten en de omzendbrief van de eerste minister van 3 december 1997; Gelet op de omzendbrief BA 98/04 van 23 juni 1998 aangaande sommige financiële diensten en andere aanbevelingen met betrekking tot toepassingsproblemen in verband met de wetgeving op de overheidsopdrachten; Gelet op de omzendbrief BA 99/03 van 23 maart 1999, tweede omzendbrief aangaande sommige financiële diensten: annaliteit van de begroting gevolgen voor herhalingsopdrachten; BESLIST EENPARIG: Art. 1 Het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven binnen de grenzen qua bedrag en tijd zoals bepaald in het bestek met nr. fin 2008/01 zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Art. 2 Het bestek met nr. fin 2008/01, opgemaakt door de financiële dienst, wordt goedgekeurd. Art. 3 Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 21. Oud gemeentehuis, behandeling van de zwamaantasting. De heer Bernard Galle, schepen van patrimonium, licht toe dat er op vijf plaatsen in het oud gemeentehuis sprake is van zwamaantasting, dit door zowel de kelderzwam als de huiszwam. Deze zwammen leven op het hout en kunnen in 1 maand tijd 1 meter uitzetten in elke richting. Onder andere in de kelder hebben ze het, wegens gebrek aan ventilatie, best naar hun zin. De heer Steven Verschaeve, Vlaams Belang, vraagt of niet beter voor een goede isolatie kan gezorgd worden, onder andere op het dak. Ook zo worden zwammen vermeden. De heer Galle antwoordt dat een aanpak van het oud gemeentehuis voor volgend jaar gebudgetteerd wordt.

21 De heer Verschaeve vraagt of dan meteen ook een lift voorzien wordt. De heer Galle zegt dat dit al grondig onderzocht werd, maar dat door de constructie van het gebouw, met zijn verschillende plateaus, de incorporatie van een lift haast niet mogelijk is. Zelf de installatie van een traplift werd nagegaan. De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, vraagt waar de oorzaak ligt van deze zwam. De heer Galle antwoordt dat er mogelijk vochtinsijpeling ontstaan is naar aanleiding van de werken bij de buur, de oprichting van het nieuw KBC-gebouw. De heer Vansteenkiste meent dat dit kan verhaald worden op de aannemer. De heer Galle stelt dat de bewijslast niet evident is. De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, is van mening dat de staat van het totale gebouw aandacht verdient. Het is zo dat het Rode Kruis nu de volledige benedenverdieping en kelder zou innemen. Er worden goede afspraken inzake onderhoud gemaakt. De heer Tim Sabbe, Vlaams Belang, stelt dat het belangrijk is dat het onderhoud van het gebouw fundamenteel aangepakt wordt. * * * Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de goedkeuring van het ontwerp en de vaststelling van de wijze van gunnen voor de onderstaande opdracht: - oud gemeentehuis, behandeling van de zwamaantasting; Gelet op het bijzonder bestek nr. 1977/06108 daartoe opgemaakt door de gemeentelijke dienst gebouwen; Overwegende dat deze uitgave mag geraamd worden op ,14 euro (excl. B.T.W.), hetzij euro (incl. B.T.W.); Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op het budget 2008 onder artikel 104/ ; Gelet op art a van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 42 en art. 43 2, 11 van het gemeentedecreet; BESLIST EENPARIG: Art. 1. Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 1977/06108 en de raming voor de opdracht met als voorwerp oud gemeentehuis, behandeling van de zwamaantasting, opgesteld door de dienst gebouwen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek. De kostenraming bedraagt ,14 euro (excl. B.T.W.), hetzij euro (incl. B.T.W.). Art. 2. De bovenstaande opdracht zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Art. 3. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van minstens 3 aannemers.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden. 226 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2014

Zitting van 18 december 2014 Zitting van 18 december 2014 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams: Burgemeester; Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck: Schepenen; Marc Verlinden:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 18.05.2015 188 GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 Aanvang van de zitting: 19.00u Aanwezig: 37 raadsleden Luc Martens: burgemeester Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST 1 De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 23 juni 2011 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren. Het verslag wordt overeenkomstig artikel

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013

Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013 Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013 Aanwezigen: Verontschuldigd: Peremans Steven - voorzitter Wynants Ivo - burgemeester Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen Wouters Nadine

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 AANWEZIG: Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie- Thérèse Lapeere, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - Wilfried

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie