Verontschuldigd: Johan DEPRAETERE en Vicky COUDENYS, raadsleden. Vervolgens gaat hij over tot de agenda:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verontschuldigd: Johan DEPRAETERE en Vicky COUDENYS, raadsleden. Vervolgens gaat hij over tot de agenda:"

Transcriptie

1 Zitting van 10 oktober 2008 Tegenwoordig: Jan SEYNHAEVE, burgemeester-voorzitter Mathieu DESMET, José DEBEL, Bernard GALLE, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Frank ACKE, Marie DE CLERCK, schepenen Johny CAPPON, Luc DEFRAYE, Els ACX, Gerarda VERMANDER, Peter DOUCHY, Paula SEELS, Steven VERSCHAEVE, Marnix VANSTEENKISTE, Tim SABBE, Francies DEBELS, Stijn TANT, Pol MAES, Hendrik LIBEER, Luc VANNESTE, Paul CUVELIER, Agnes BAERT, Fanny VERVAEKE, Johan DEPRAETERE, Anja VIAENE, Vicky COUDENYS, Clément CASTELLI, Marcel MASQUELIN, Agna MOLLEFAIT, raadsleden Kurt PARMENTIER, secretaris Verontschuldigd: Johan DEPRAETERE en Vicky COUDENYS, raadsleden De heer burgemeester-voorzitter opent de zitting en stelt vast dat de raad behoorlijk werd bijeengeroepen bij brief van 2 oktober Het verslag wordt eenparig goedgekeurd. Vervolgens gaat hij over tot de agenda: OPENBARE ZITTING 1. Financiële rapportering 2 kwartaal Kerkfabriek St.-Hilarius: meerjarenplan Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria: meerjarenplan Kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus: meerjarenplan Kerkfabriek St.-Amandus: meerjarenplan Kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel: meerjarenplan Kerkfabriek St.-Hilarius: wijziging meerjarenplan Kerkfabriek St.-Hilarius: budgetwijziging Kerkfabriek St.-Hilarius: budget Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria: budget Kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus: budget Kerkfabriek St.-Amandus: budget Kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel: budget Aankoop 2 tweedehands wagens voor de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit. 15. Onderhouds- en herstellingswerken diverse wegen Aanleg cultuurpad, fase 2 - herinrichting Guldenbergplein. 17. Groen Lint Moorsele: inrichtingswerken langs de Heulebeek. 18. Renovatie openbare verlichting Ieperstraat van gemeentegrens tot aan Kezelbergstatie te Moorsele. 19. Vervangen openbare verlichting omgeving Aardappelhoek en Hemelhofweg. 20. Leningen: vaststellen wijze van gunnen. 21. Oud gemeentehuis, behandeling van de zwamaantasting. 22. Tijdelijke politieverordening houdende het verbod van verkoop door nachtwinkels van sterke alcoholische dranken gedurende de avond en nacht van zaterdag 11 oktober 2008 op zondag 12 oktober 2008 en gedurende de avond en nacht van donderdag 25 december 2008 op vrijdag 26 december Gemeentelijke vrijwillige brandweer: openstellen vacante plaats korporaal. 24. Gemeentelijke vrijwillige brandweer: openstellen vacante plaats eerste sergeant.

2 25. Budgetwijziging nr. 5 en Overdracht provincieweg aan het Vlaamse Gewest: advies. 27. Premie dakisolatie. OPENBARE ZITTING 1. Financiële rapportering 2 kwartaal De heer José Debel, schepen van financiën, wijst erop dat in dit financieel rapport ook een kort overzicht zit van de liquiditeiten waarover de gemeente Wevelgem beschikt. Zoals het een goede huisvader betaamt, heeft de gemeenteontvanger deze liquiditeiten gespreid over diverse financiële instellingen. De heer Tim Sabbe, Vlaams Belang, verwijst naar de financiële crisis. Hij vraagt of er al repercussies gekend zijn voor de gemeente ten gevolge van de problemen bij Dexia. De heer Debel stelt dat de financiële middelen dus goed gespreid werden. Wat de beleggingen op korte termijn betreft, bevindt de helft van deze middelen zich niet bij Dexia. De ontvanger spreidt zijn beleggingen en heeft daar extra aandacht voor in deze woelige tijden. Wat de participatie van de gemeente in Dexia betreft, is er natuurlijk een zekere repercussie van de fluctuaties in de participatie mogelijk. De gemeente houdt 580 aandelen aan in de Gemeentelijke Holding. Die zijn niet beursgenoteerd. De repercussie is niet rechtstreeks en niet gekend. Daarnaast heeft de gemeente nog een aantal Dexia-certificaten. Daar is wel een dadelijke link met de beurskoers, wat op vandaag een minwaarde impliceert. Wat de dividenden betreft, die voortvloeien uit de participaties, wijst de schepen erop dat die in de rekening 2007 goed waren voor 0,65% van de gewone ontvangsten. Dit betekent dat schommelingen in deze ontvangst geen grote gevolgen hebben voor de opmaak van het budget. De schepen besluit dat het gemeentebestuur sowieso ook een aantal gevolgen zal ondervinden van deze crisis. De ontvanger volgt de situatie op de voet op. De heer Luc Vanneste, CD&V en vertegenwoordiger van de gemeente in de Gemeentelijke Holding, stelt dat de Holding over een reserverekening beschikt, die prioritair voor de gemeentebesturen aangesproken kan worden. De heer Debel stelt dat er voldoende buffer mogelijk is om de dividenden uit de Holding op peil te houden. De heer Clément Castelli, Open Vld, stelt dat het aandeel van de Gemeentelijke Holding binnen de totale groep van Dexia door de recente ontwikkelingen kleiner geworden is. Ook dit zal zijn weerslag hebben. De heer Debel merkt op dat dit inderdaad een gegeven is. De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, antwoordt dat er gisteren nog een brief ontvangen werd vanuit de Gemeentelijke Holding. De boodschap is dat de toestand momenteel nog onzeker is en dat zij hun best zullen doen voor de gemeenten. * *

3 * Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 165; Neemt kennis van de financiële rapportering betreffende het 2 kwartaal 2008 opgemaakt door de heer Frank Deleu, gemeenteontvanger, op 25 september Kerkfabriek St.-Hilarius: meerjarenplan De burgemeester licht toe dat de 5 kerkfabrieken van de rooms-katholieke eredienst hun meerjarenplan ingediend hebben voor de periode Meteen kunnen ook de budgetten 2009 ter kennisgeving aan de Gemeenteraad voorgelegd worden. Deze meerjarenplannen werden vroeger al informeel ingediend. Op basis van deze cijfers werden de cijfers ingebracht in het meerjarenplan dat het beleidsplan vergezelde. Naar aanleiding van de opmaak van dit meerjarenplan werd overigens al overleg gepleegd met het centraal kerkbestuur, het nieuwe orgaan waarin vertegenwoordigers van de 5 kerkfabrieken participeren. Er werden afspraken gemaakt rond de beperking in de groei van een aantal exploitatie-uitgaven en rond de beperking van de boni die in kas aangehouden worden. Nu de meerjarenplannen definitief ingediend zijn, met cijfers voor de exploitatie en voor de investeringen, kan gesteld worden dat de cijfers lager uitvallen dan de oorspronkelijke cijfers. Dit levert een besparing op in de gemeentelijke meerjarenplanning. Deze besparing wordt geraamd op zo n euro per jaar. In 2009 werd euro als toelage aan alle kerkfabrieken genoteerd in het meerjarenplan. Dit zou slechts euro worden. Er zijn ook aanzienlijke investeringstoelagen voorzien in de diverse meerjarenplannen, maar de weerslag hiervan is meegenomen in de planning. De burgemeester wijst erop dat dit een nieuwe wettelijke procedure betreft. Het budget wordt, indien het meerjarenplan goedgekeurd wordt, enkel ter kennis gegeven, indien de toelage binnen dit budget binnen de marges van het meerjarenplan blijft. De heer Clément Castelli, Open Vld, hoort graag dat er sprake is van een verlaging. Hij stelt dat deze oefening al vlugger diende te gebeuren. Hij verwijst hierbij naar zijn vroegere tussenkomsten wat betreft de betoelaging van de kerkfabrieken. Hij zal op deze agendapunten tegen stemmen. De heer Francies Debels, sp.a, verwijst naar de onzekere financiële tijden. Hij stelt vast dat er al supplementaire indexsprongen waren, dat er een financiële crisis woedt. Zijn fractie stelt voor om alle punten in verband met de meerjarenplannen te verdagen tot er meer duidelijkheid is omtrent de financiële consequenties van de huidige gebeurtenissen voor de gemeentelijke financiën. De heer Tim Sabbe, Vlaams Belang, vindt dit op zich een logische redenering. Maar er zijn inspanningen geleverd, wat op zich goed is. Zijn fractie zal tegen stemmen. Basis voor deze tegenstem is dat zijn fractie meent dat de scheiding van kerk en staat door deze betoelaging geschonden wordt.

4 De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, wenst op deze vraag tot uitstel niet in te gaan. De kerkfabrieken hebben in samenspraak met de gemeentelijke diensten inspanningen geleverd. Het heeft weinig zin om de behandeling van deze plannen te verdagen. De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, stelt zich de vraag of dat nog wel nodig is dat er 5 kerkfabrieken zijn, gelet op het dalend kerkbezoek. De burgemeester antwoordt dat het niet de bevoegdheid is van de Gemeenteraad om zich daar over uit te spreken. De heer Vansteenkiste is van mening dat de vraag toch gesteld mag worden of dit nog wel nodig is. Kan de gemeente dit eens niet onderzoeken? De heer burgemeester stelt nogmaals dat dit niet de bevoegdheid van de Gemeenteraad is. De heer Vansteenkiste zegt dat de gemeente wel moet betalen. De burgemeester besluit dat dit nu eenmaal de wet is. * * * Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 en volgende; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gezien de kerkraad zijn meerjarenplan over de jaren overeenkomstig het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dient op te maken; Gelet op de beslissing d.d. 11 juni 2007 van de kerkraad van de kerkfabriek St.-Hilarius houdende vaststelling van het meerjarenplan; Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2008 van de bisschop van het bisdom Brugge; Overwegende dat dit meerjarenplan moet goedgekeurd worden door de Gemeenteraad; BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V) bij 8 tegen (Vlaams Belang: 4, sp.a: 3, Open Vld: 1): Art.1. Het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius wordt goedgekeurd. Art.2. Alle investeringstoelagen opgenomen in het meerjarenplan te financieren met een doorgeeflening. Art.3. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de heer Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het bisdom.

5 3. Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria: meerjarenplan Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 en volgende; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gezien de kerkraad zijn meerjarenplan over de jaren overeenkomstig het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dient op te maken; Gelet op de beslissing d.d. 25 juni 2007 van de kerkraad van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria houdende vaststelling van het meerjarenplan; Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2008 van de bisschop van het bisdom Brugge; Overwegende dat dit meerjarenplan moet goedgekeurd worden door de Gemeenteraad; BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V) bij 8 tegen (Vlaams Belang: 4, sp.a: 3, Open Vld: 1): Art.1. Het meerjarenplan van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria wordt goedgekeurd. Art.2. Alle investeringstoelagen opgenomen in het meerjarenplan te financieren met een doorgeeflening. Art.3. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de heer Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het bisdom. 4. Kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus: meerjarenplan Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 en volgende; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gezien de kerkraad zijn meerjarenplan over de jaren overeenkomstig het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dient op te maken; Gelet op de beslissing d.d. 6 juli 2007 van de kerkraad van de kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus houdende vaststelling van het meerjarenplan; Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2008 van de bisschop van het bisdom Brugge; Overwegende dat dit meerjarenplan moet goedgekeurd worden door de Gemeenteraad;

6 BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V) bij 8 tegen (Vlaams Belang: 4, sp.a: 3, Open Vld: 1): Art.1. Het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus wordt goedgekeurd. Art.2. Alle investeringstoelagen opgenomen in het meerjarenplan te financieren met een doorgeeflening. Art.3. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de heer Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het bisdom. 5. Kerkfabriek St.-Amandus: meerjarenplan Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 en volgende; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gezien de kerkraad zijn meerjarenplan over de jaren overeenkomstig het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dient op te maken; Gelet op de beslissing d.d. 9 juli 2007 van de kerkraad van de kerkfabriek St.-Amandus houdende vaststelling van het meerjarenplan; Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2008 van de bisschop van het bisdom Brugge; Overwegende dat dit meerjarenplan moet goedgekeurd worden door de Gemeenteraad; BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V) bij 8 tegen (Vlaams Belang: 4, sp.a: 3, Open Vld: 1): Art.1. Het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Amandus wordt goedgekeurd. Art.2. Alle investeringstoelagen opgenomen in het meerjarenplan te financieren met een doorgeeflening. Art.3. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de heer Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het bisdom. 6. Kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel: meerjarenplan Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 en volgende; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding;

7 Gezien de kerkraad zijn meerjarenplan over de jaren overeenkomstig het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dient op te maken; Gelet op de beslissing d.d. 13 juni 2007 van de kerkraad van de kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel houdende vaststelling van het meerjarenplan; Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2008 van de bisschop van het bisdom Brugge; Overwegende dat dit meerjarenplan moet goedgekeurd worden door de Gemeenteraad; BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V) bij 8 tegen (Vlaams Belang: 4, sp.a: 3, Open Vld: 1): Art.1. Het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel wordt goedgekeurd. Art.2. Alle investeringstoelagen opgenomen in het meerjarenplan te financieren met een doorgeeflening. Art.3. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de heer Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het bisdom. 7. Kerkfabriek St.-Hilarius: wijziging meerjarenplan Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 43; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gezien de kerkraad zijn meerjarenplan over de jaren overeenkomstig het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dient op te maken; Gelet op zijn beslissing van heden waarbij het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius werd goedgekeurd; Gelet op de beslissing d.d. 14 januari 2008 van de kerkraad van de kerkfabriek St.-Hilarius houdende vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan; Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2008 van de bisschop van het bisdom Brugge; Overwegende dat deze wijziging moet goedgekeurd worden door de Gemeenteraad; BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V) bij 4 tegen (sp.a: 3, Open Vld: 1) en 4 onthoudingen (Vlaams Belang): Art.1. Het gewijzigd meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius wordt goedgekeurd. Art.2. Alle investeringstoelagen opgenomen in het meerjarenplan te financieren met een doorgeeflening. Art.3. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de heer Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het bisdom.

8 8. Kerkfabriek St.-Hilarius: budgetwijziging Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 48 en artikel 50; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius; Gelet op het voorstel van budgetwijziging 2008 van de kerkfabriek St.-Hilarius, gecoördineerd ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op 5 september 2008; oorspronkelijk na wijziging Exploitatieontvangsten , ,72 Exploitatie-uitgaven , ,86 Exploitatie eigen fin. boekjaar , ,14 Overschot exploitatie , ,01 Exploitatie voor toelage , ,13 Exploitatietoelage , ,13 oorspronkelijk na wijziging Investeringsontvangsten eredienst , ,00 Investeringsuitgaven eredienst , ,00 Investeringsontvangsten gebouwen eredienst , ,00 Investeringsuitgaven gebouwen eredienst , ,00 Investeringsontvangsten privaat patrimonium , ,00 Investeringsuitgaven privaat patrimonium , ,00 Geen wijziging van de gemeentelijke bijdrage in de investeringen; Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2008 van de bisschop van het bisdom Brugge verleend aan dit voorstel van budgetwijziging; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius; Overwegende dat in het budget 2008 een toelage van euro voorzien is onder de post investeringsontvangsten eredienst;

9 Overwegende dat deze toelage zal aangewend worden door de kerkfabriek voor de aankoop van kerkstoelen en zal gefinancierd worden via een doorgeeflening; NEEMT AKTE: Art.1. Van de budgetwijziging 2008 van de kerkfabriek St.-Hilarius waarbij de gemeentelijke bijdrage ten laste van het gemeentebestuur Wevelgem, binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius. De gemeentelijke bijdrage wordt ,13 euro i.p.v ,64 euro. Art.2. Van de financieringswijze van de toelage voorzien onder de post investeringsontvangsten eredienst, meerbepaald via een doorgeeflening met een maximum van euro en beperkt tot het effectieve aankoopbedrag van de kerkstoelen. 9. Kerkfabriek St.-Hilarius: budget Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 47 en artikel 48; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op het voorstel van budget 2009 van de kerkfabriek St.-Hilarius, zoals dit gecoördineerd werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op 5 september 2008: Exploitatieontvangsten ,78 Exploitatie-uitgaven ,72 Exploitatie eigen fin. boekjaar ,94 Overschot exploitatie ,34 Exploitatie voor toelage ,60 Exploitatietoelage ,60 Investeringsontvangsten gebouwen eredienst ,00 Investeringsuitgaven gebouwen eredienst ,00 Investeringstoelage ,00 Gelet op het gunstig advies door de bisschop van het bisdom Brugge op 1 september 2008 verleend aan dit voorstel van budget;

10 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort binnen de grenzen blijft van het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius; NEEMT AKTE: Van het budget 2009 van de kerkfabriek St.-Hilarius waarbij de gemeentelijke bijdrage ten laste van het gemeentebestuur Wevelgem, belopende ,60 euro, binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Hilarius. 10. Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria: budget Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 47 en artikel 48; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op het voorstel van budget 2009 van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria, zoals dit gecoördineerd werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op 5 september 2008: Exploitatieontvangsten 4 450,00 Exploitatie-uitgaven ,03 Exploitatie eigen fin. boekjaar ,03 Overschot exploitatie ,56 Exploitatie voor toelage ,47 Exploitatietoelage ,47 Investeringsontvangsten gebouwen eredienst ,00 Investeringsuitgaven gebouwen eredienst ,00 Investeringstoelage ,00 Gelet op het gunstig advies door de bisschop van het bisdom Brugge op 1 september 2008 verleend aan dit voorstel van budget;

11 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het meerjarenplan van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort binnen de grenzen blijft van het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria; NEEMT AKTE: Van het budget 2009 van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria waarbij de gemeentelijke bijdrage ten laste van het gemeentebestuur Wevelgem, belopende ,47 euro, binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria. 11. Kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus: budget Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 47 en artikel 48; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op het voorstel van budget 2009 van de kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus, zoals dit gecoördineerd werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op 5 september 2008: Exploitatieontvangsten 3 870,00 Exploitatie-uitgaven ,92 Exploitatie eigen fin. boekjaar ,92 Overschot exploitatie ,35 Exploitatie voor toelage ,57 Exploitatietoelage ,57 Exploitatietoelage ten laste van Wevelgem ,75 Investeringsontvangsten gebouwen eredienst ,00 Investeringsuitgaven gebouwen eredienst ,00 Investeringstoelage ,00 Investeringstoelage ten laste van Wevelgem ,50 Gelet op het gunstig advies door de bisschop van het bisdom Brugge op 1 september 2008 verleend aan dit voorstel van budget;

12 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het meerjarenplan van de Kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort binnen de grenzen blijft van het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus; NEEMT AKTE: Van het budget 2009 van de kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus waarbij de gemeentelijke bijdrage ten laste van het gemeentebestuur Wevelgem, belopende ,75 euro, binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Theresia van het Kind Jezus. 12. Kerkfabriek St.-Amandus: budget Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 47 en artikel 48; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op het voorstel van budget 2009 van de kerkfabriek St.-Amandus, zoals dit gecoördineerd werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op 5 september 2008: Exploitatieontvangsten ,00 Exploitatie-uitgaven ,73 Exploitatie eigen fin. boekjaar ,73 Overschot exploitatie ,62 Exploitatie voor toelage ,11 Exploitatietoelage ,11 Investeringsontvangsten gebouwen eredienst ,00 Investeringsuitgaven gebouwen eredienst ,00 Investeringstoelage ,00 Gelet op het gunstig advies door de bisschop van het bisdom Brugge op 1 september 2008 verleend aan dit voorstel van budget;

13 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Amandus; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort binnen de grenzen blijft van het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Amandus; NEEMT AKTE: Van het budget 2009 van de kerkfabriek St.-Amandus waarbij de gemeentelijke bijdrage ten laste van het gemeentebestuur Wevelgem, belopende ,11 euro, binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Amandus. 13. Kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel: budget Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 47 en artikel 48; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op het voorstel van budget 2009 van de kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel, zoals dit gecoördineerd werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op 5 september 2008: Exploitatieontvangsten ,00 Exploitatie-uitgaven ,00 Exploitatie eigen fin. boekjaar ,00 Overschot exploitatie ,96 Exploitatie voor toelage ,04 Exploitatietoelage ,04 Investeringsontvangsten gebouwen eredienst ,00 Investeringsuitgaven gebouwen eredienst ,00 Investeringsontvangsten privaat patrimonium ,00 Investeringsuitgaven privaat patrimonium ,00 Investeringstoelage ,00 Gelet op het gunstig advies door de bisschop van het bisdom Brugge op 1 september 2008 verleend aan dit voorstel van budget;

14 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort binnen de grenzen blijft van het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel; NEEMT AKTE: Van het budget 2009 van de kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel waarbij de gemeentelijke bijdrage ten laste van het gemeentebestuur Wevelgem, belopende ,04 euro, binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Martinus en St.-Christoffel. 14. Aankoop 2 tweedehands wagens voor de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit. De heer burgemeester verduidelijkt dat de vervanging van twee wagens binnen de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit noodzakelijk is: één wagen is total loss na een ongeluk, de andere wagen werd aangekocht in Voor de aankoop wordt geopteerd voor tweedehands wagens. * * * Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de goedkeuring van het ontwerp en de vaststelling van de wijze van gunnen voor de onderstaande opdracht: - aankoop 2 tweedehands wagens voor de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit; Gelet op het bijzonder bestek nr. 1974/05808 daartoe opgemaakt door de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit; Overwegende dat deze uitgave mag geraamd worden op: - perceel 1: cel signalisatie, cel feestelijkheden en cel verkeer en mobiliteit: euro (exclusief B.T.W.), hetzij 7 999,31 euro (inclusief B.T.W.); - perceel 2: cel onderhoud: euro (exclusief B.T.W.), hetzij 7 999,31 euro (inclusief B.T.W.); Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op het budget 2008 onder artikel 421/743-52; Gelet op art a van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 42 en art. 43 2, 11 van het gemeentedecreet; BESLIST EENPARIG: Art. 1. Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 1974/05808 en de raming voor de opdracht met als voorwerp aankoop 2 tweedehands wagens voor de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit, opgesteld door de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek. De kostenraming bedraagt - perceel 1: cel signalisatie, cel feestelijkheden en cel verkeer en mobiliteit:

15 6 611 euro (exclusief B.T.W.), hetzij 7 999,31 euro (inclusief B.T.W.); - perceel 2: cel onderhoud: euro (exclusief B.T.W.), hetzij 7 999,31 euro (inclusief B.T.W.). Art. 2. De bovenstaande opdracht zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Art. 3. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van minstens 5 leveranciers. Art. 4. De uitgave te financieren met eigen middelen. Art. 5. Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 15. Onderhouds- en herstellingswerken diverse wegen De heer José Debel, schepen van openbare werken, detailleert de werken die in dit bestek opgenomen zijn: - Het herinrichten van de Klijtstraat - De heraanleg van de voetweg 42: verbindingsweg tussen Bissegemstraat en Lommergoed - De aanleg van een garagestraat in de Karrestraat - De heraanleg van de verbindingsweg tussen Bissegemstraat en sporthal - De aanleg van de verbindingsweg tussen de Kleine Wijnbergstraat en de Paridaanstraat - Het vernieuwen van de toplaag kws-verharding in de Aardappelhoek * * * Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de goedkeuring van het ontwerp en de vaststelling van de wijze van gunnen voor de onderstaande opdracht: - onderhouds- en herstellingswerken diverse wegen 2008; Gelet op het bijzonder bestek nr. 1961/04508 daartoe opgemaakt door de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit; Overwegende dat deze uitgave mag geraamd worden op ,50 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,70 euro (incl. B.T.W.); Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op het budget 2008 onder artikel 42101/731-60; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 42 en art. 43 2, 11 van het gemeentedecreet; BESLIST EENPARIG: Art. 1. Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 1961/04508 en de raming voor de opdracht met als voorwerp onderhouds- en herstellingswerken diverse wegen 2008, opgesteld door de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek. De kostenraming bedraagt ,50 euro (excl. B.T.W.) of ,70 euro (incl. B.T.W.). Art. 2. De bovenstaande opdracht zal gegund worden bij openbare aanbesteding. Art. 3. De uitgave te financieren met een lening. Het is toegelaten om deze uitgave te voorfinancieren met eigen middelen.

16 Art. 4. Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 16. Aanleg cultuurpad, fase 2 - herinrichting Guldenbergplein. De heer José Debel, schepen van openbare werken, licht toe dat de tweede fase van de aanleg cultuurpad nu aan de Gemeenteraad voorgelegd wordt, zodat bij de planning van de uitvoering van deze werken rekening kan gehouden worden met onder andere de aanleg van de busbaan in het centrum van de gemeente. De uitvoering zou voor een stuk synchroon kunnen verlopen. De tweede fase van het cultuurpad loopt van de Vanackerestraat tot aan het eigenlijke Cultuurpad. Meteen wordt ook de parking, het zogenaamde Guldenbergplein, aangepakt. De parking zal met groen afgezoomd worden, maar de plantvakken op de eigenlijke parking verdwijnen. Zo wordt dit plein functioneler, onder andere voor de kermis en mogelijk ook voor de wekelijkse markt. Naast het cultuurcentrum komt er één tracé waar er gewandeld en gefietst kan worden. Ter hoogte van de jeugdlokalen komt er een verhoogd platform. De parking aan de Deken Jonckheerestraat krijgt een nieuwe toplaag. Een stuk riolering in de Schoolstraat wordt gerenoveerd. * * * Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de goedkeuring van het ontwerp en de vaststelling van de wijze van gunnen voor de onderstaande opdracht: - aanleg cultuurpad, fase 2 en herinrichting Guldenbergplein; Gelet op het bijzonder bestek nr. WL0096 opgesteld door de ontwerper, TV Bureau Cnockaert NV en Werkplaats voor Architectuur WVA, Hoogweg 40, 8940 Wervik; Overwegende dat deze uitgave mag geraamd worden op ,12 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,70 euro (incl. B.T.W.); Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op het budget 2008 onder artikel 42101/ ; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 42 en art. 43 2, 11 van het gemeentedecreet; BESLIST EENPARIG: Art. 1. Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp en het bestek nr. WL0096 opgesteld door de ontwerper, TV Bureau Cnockaert NV en Werkplaats voor Architectuur WVA, Hoogweg 40, 8940 Wervik. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten en aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt ,12 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,70 euro (incl. B.T.W.). Art. 2. De bovenstaande opdracht zal gegund worden bij openbare aanbesteding. Art. 3. De uitgave te financieren met een lening. Het is toegelaten om deze uitgave te voorfinancieren met eigen middelen.

17 Art. 4. Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 17. Groen Lint Moorsele: inrichtingswerken langs de Heulebeek. De heer Frank Acke, schepen van leefmilieu, verwijst naar de zitting van de Gemeenteraad in januari. Ook toen werd al een bestek voor het zogenaamde Groen Lint Moorsele goedgekeurd. Ondertussen werd de stedenbouwkundige aanvraag ingediend en werd de vergunning verkregen. In de afgelopen maanden bleken nog een aantal wijzigingen noodzakelijk in het ontwerp en het bestek. Deze wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van opmerkingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die een deel van de werken financieren. Daarnaast zorgde de subsidieaanvraag aan het Fietsfonds voor een aantal wijzigingen, onder andere wat betreft de materiaalkeuze voor de fietsdoorsteek. Deze wijzigingen beïnvloeden zowel het totaal geraamde bedrag van de werken, als het gemeentelijk aandeel hierin. Het dossier wordt dan ook nogmaals ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. Doel is om nog in 2008 de opdracht aan te besteden en toe te wijzen, dit op vraag van de VMM. Het totale bedrag van de werken wordt geraamd op euro in plaats van euro, het gemeentelijk aandeel op euro in plaats van euro. Dit is echter het brutobedrag, want er zijn nog belangrijke subsidies mogelijk, onder andere van het Agentschap Natuur en Bos en van het Fietsfonds. * * * Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de goedkeuring van het ontwerp en de vaststelling van de wijze van gunnen voor de onderstaande opdracht: - Groen Lint Moorsele inrichtingswerken langs Heulebeek; Gelet op het bijzonder bestek nr. 210/253 daartoe opgemaakt door Alert-Eco BVBA, ontwerper; Overwegende dat deze uitgave mag geraamd worden op ,40 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,59 euro (incl. B.T.W.); Overwegende dat het gemeenteaandeel wordt geraamd op ,97 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,35 euro (incl. B.T.W.); In dit bedrag wordt ,50 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,83 euro (incl. B.T.W.) ten laste genomen door de provincie en het Vlaams Gewest in het kader van het fietsfonds voor de aanleg van het functioneel fietspad. De werken ten laste van de VMM-afdeling water worden geraamd op ,43 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,24 euro (incl. B.T.W.); Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op het budget 2008 onder artikel 766/725-60; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 42 en art. 43 2, 11 van het gemeentedecreet; BESLIST EENPARIG:

18 Art. 1. Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp en het bestek bestek nr. 210/253 daartoe opgemaakt door Alert-Eco BVBA, ontwerper. De aannemingsvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt ,40 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,59 euro (incl. B.T.W.). Het gemeenteaandeel wordt geraamd op ,97 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,35 euro (incl. B.T.W.). In dit bedrag wordt ,50 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,83 euro (incl. B.T.W.) ten laste genomen door de provincie en het Vlaams Gewest in het kader van het fietsfonds voor de aanleg van het functioneel fietspad. De werken ten laste van de VMM-afdeling water worden geraamd op ,43 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,24 euro (incl. B.T.W.). Art. 2. De bovenstaande opdracht zal gegund worden bij openbare aanbesteding. Art. 3. De uitgave te financieren met een lening. Het is toegelaten om deze uitgave te voorfinancieren met eigen middelen. Art. 4. Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 18. Renovatie openbare verlichting Ieperstraat van gemeentegrens tot aan Kezelbergstatie te Moorsele. Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de goedkeuring van het ontwerp en de vaststelling van de wijze van gunnen voor de onderstaande opdracht: - renovatie openbare verlichting Ieperstraat van gemeentegrens tot aan Kezelbergstatie te Moorsele; Overwegende dat deze uitgave mag geraamd worden op ,23 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,78 euro (incl. B.T.W.); Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op het budget 2008 onder artikel 426/732-60; Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de WVEM met als exploitatiebedrijf Infrax; dat derhalve geen beroep kan gedaan worden op de mededinging; Gelet op art f van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 42 en art. 43 2, 11 van het gemeentedecreet; BESLIST EENPARIG: Art.1. Goedkeuring wordt gehecht aan de raming voor de opdracht met als voorwerp - renovatie openbare verlichting Ieperstraat van gemeentegrens tot aan Kezelbergstatie te Moorsele. De kostenraming bedraagt ,23 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,78 euro (incl. B.T.W.). Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3. Er zal geen beroep gedaan worden op de mededinging. Art. 4. De uitgave te financieren met een lening. Het is toegelaten om deze uitgave te voorfinancieren met eigen middelen. Art. 5. Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen.

19 19. Vervangen openbare verlichting omgeving Aardappelhoek en Hemelhofweg. Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de goedkeuring van het ontwerp en de vaststelling van de wijze van gunnen voor de onderstaande opdracht: - vervangen openbare verlichting omgeving Aardappelhoek en Hemelhofweg; Overwegende dat deze uitgave mag geraamd worden op ,32 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,31 euro (incl. B.T.W.); Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op het budget 2008 onder artikel 426/732-60; Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de WVEM met als exploitatiebedrijf Infrax; dat derhalve geen beroep kan gedaan worden op de mededinging; Gelet op art f van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 42 en art. 43 2, 11 van het gemeentedecreet; BESLIST EENPARIG: Art.1. Goedkeuring wordt gehecht aan de raming voor de opdracht met als voorwerp - vervangen openbare verlichting omgeving Aardappelhoek en Hemelhofweg. De kostenraming bedraagt ,32 euro (excl. B.T.W.), hetzij ,31 euro (incl. B.T.W.). Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3. Er zal geen beroep gedaan worden op de mededinging. Art. 4. De uitgave te financieren met een lening. Het is toegelaten om deze uitgave te voorfinancieren met eigen middelen. Art. 5. Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 20. Leningen: vaststellen wijze van gunnen. Gelet op de financiële nota bij het budget 2008 alsook op het bijhorende meerjarenplan waarin voorzien is dat een aantal investeringen gefinancierd worden met vreemd vermogen; Gelet op het bestek met nr. fin 2008/1 opgemaakt door de financiële dienst; Overwegende dat in de financiële nota bij het budget 2008 voor een totaal bedrag van euro kredieten voorzien zijn voor de opname van leningen; Overwegende dat het aangewezen voorkomt bovenvermeld bedrag af te ronden naar boven teneinde onvoorziene bijkomende uitgaven te kunnen financieren; Overwegende dat het globale ontleningspakket aldus werd vastgesteld op euro; Overwegende dat deze ontvangstkredieten voor euro als financieringsbron dienen voor investeringsprojecten met een minimale afschrijvingsduur van 5 jaar, voor euro voor investeringsprojecten met een minimale afschrijvingsduur

20 van 10 jaar en voor euro voor investeringsprojecten met een minimale afschrijvingsduur van 20 jaar; Overwegende dat het dan ook wenselijk lijkt het te ontlenen bedrag op te delen in 3 categorieën: een categorie 1 met leningen op 5 jaar voor een maximaal te ontlenen bedrag van euro, een categorie 2 met leningen op 10 jaar voor een maximaal te ontlenen bedrag van euro en een categorie 3 met leningen op 20 jaar voor een maximaal te ontlenen bedrag van euro; Overwegende dat het efficiënt lijkt om binnen deze plafonds en binnen de voorziene begrotingskredieten de mogelijkheid tot ontlening te voorzien tot 12 maand na de toewijzing van de opdracht, zodat ook investeringsprojecten, in uitvoering in de loop van 2009 eventueel nog gebruik kunnen maken van de leningen op te nemen binnen deze opdracht; Overwegende dat in het bestek met nr. 2005/1 van 3 januari 2005, goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 14 januari 2005, de mogelijkheid was voorzien tot verlenging van de opdracht gedurende 3 jaar na toewijzing van deze opdracht; Overwegende dat derhalve de mogelijkheid bestaat om met toepassing van artikel 17 2, 2 b) van de wet van 24 december 1992 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, onderhavige opdracht toe te wijzen door middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, ongeacht de waarde van deze opdracht; Gelet op de wet van 24 december 1996, haar uitvoeringsbesluiten en de omzendbrief van de eerste minister van 3 december 1997; Gelet op de omzendbrief BA 98/04 van 23 juni 1998 aangaande sommige financiële diensten en andere aanbevelingen met betrekking tot toepassingsproblemen in verband met de wetgeving op de overheidsopdrachten; Gelet op de omzendbrief BA 99/03 van 23 maart 1999, tweede omzendbrief aangaande sommige financiële diensten: annaliteit van de begroting gevolgen voor herhalingsopdrachten; BESLIST EENPARIG: Art. 1 Het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven binnen de grenzen qua bedrag en tijd zoals bepaald in het bestek met nr. fin 2008/01 zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Art. 2 Het bestek met nr. fin 2008/01, opgemaakt door de financiële dienst, wordt goedgekeurd. Art. 3 Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 21. Oud gemeentehuis, behandeling van de zwamaantasting. De heer Bernard Galle, schepen van patrimonium, licht toe dat er op vijf plaatsen in het oud gemeentehuis sprake is van zwamaantasting, dit door zowel de kelderzwam als de huiszwam. Deze zwammen leven op het hout en kunnen in 1 maand tijd 1 meter uitzetten in elke richting. Onder andere in de kelder hebben ze het, wegens gebrek aan ventilatie, best naar hun zin. De heer Steven Verschaeve, Vlaams Belang, vraagt of niet beter voor een goede isolatie kan gezorgd worden, onder andere op het dak. Ook zo worden zwammen vermeden. De heer Galle antwoordt dat een aanpak van het oud gemeentehuis voor volgend jaar gebudgetteerd wordt.

21 De heer Verschaeve vraagt of dan meteen ook een lift voorzien wordt. De heer Galle zegt dat dit al grondig onderzocht werd, maar dat door de constructie van het gebouw, met zijn verschillende plateaus, de incorporatie van een lift haast niet mogelijk is. Zelf de installatie van een traplift werd nagegaan. De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, vraagt waar de oorzaak ligt van deze zwam. De heer Galle antwoordt dat er mogelijk vochtinsijpeling ontstaan is naar aanleiding van de werken bij de buur, de oprichting van het nieuw KBC-gebouw. De heer Vansteenkiste meent dat dit kan verhaald worden op de aannemer. De heer Galle stelt dat de bewijslast niet evident is. De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, is van mening dat de staat van het totale gebouw aandacht verdient. Het is zo dat het Rode Kruis nu de volledige benedenverdieping en kelder zou innemen. Er worden goede afspraken inzake onderhoud gemaakt. De heer Tim Sabbe, Vlaams Belang, stelt dat het belangrijk is dat het onderhoud van het gebouw fundamenteel aangepakt wordt. * * * Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de goedkeuring van het ontwerp en de vaststelling van de wijze van gunnen voor de onderstaande opdracht: - oud gemeentehuis, behandeling van de zwamaantasting; Gelet op het bijzonder bestek nr. 1977/06108 daartoe opgemaakt door de gemeentelijke dienst gebouwen; Overwegende dat deze uitgave mag geraamd worden op ,14 euro (excl. B.T.W.), hetzij euro (incl. B.T.W.); Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op het budget 2008 onder artikel 104/ ; Gelet op art a van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 42 en art. 43 2, 11 van het gemeentedecreet; BESLIST EENPARIG: Art. 1. Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 1977/06108 en de raming voor de opdracht met als voorwerp oud gemeentehuis, behandeling van de zwamaantasting, opgesteld door de dienst gebouwen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek. De kostenraming bedraagt ,14 euro (excl. B.T.W.), hetzij euro (incl. B.T.W.). Art. 2. De bovenstaande opdracht zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Art. 3. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van minstens 3 aannemers.

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET HOOFDSTUK III. INLEIDING WETTELIJKE VERPLICHITNGEN-HUIDIGE SITUATIE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 41-56 VAN HET DECREET

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 13 december Tegenwoordig: Verontschuldigd: Andy VERVAEKE, raadslid

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 13 december Tegenwoordig: Verontschuldigd: Andy VERVAEKE, raadslid GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 13 december 2013 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad van 9 juni 2017

Verslag gemeenteraad van 9 juni 2017 Verslag gemeenteraad van 9 juni 2017 Aanwezig Jacques Vanneste, voorzitter Luc Defraye, Jan Seynhaeve, Hendrik Vanhaverbeke, Marnix Vansteenkiste, Mathieu Desmet, Carlo De Winter, Francies Debels, Geert

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur. Verontschuldigd: de heer C. Vanandroye

Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur. Verontschuldigd: de heer C. Vanandroye Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur Aanwezig: mevrouw M. Smolders, voorzitter van de gemeenteraad de heer H. Dumont, burgemeester de heren K. Pirard, S. Budo, mevrouw H. Pirlotte, schepenen de

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden. 226 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Bert Vertessen,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Renovatie zwembad.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal.

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. 1 FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2009: Wijziging 1 (exploitatie) en 2 (investering). Voorliggende begrotingswijziging past binnen de visie

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

AGENDA: REGLEMENT OP DE UITBATING VAN NACHTWINKELS. DE GEMEENTERAAD,

AGENDA: REGLEMENT OP DE UITBATING VAN NACHTWINKELS. DE GEMEENTERAAD, GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 september 2012 Tegenwoordig: Jan SEYNHAEVE, burgemeester-voorzitter Mathieu DESMET, José DEBEL, Bernard GALLE, Geert

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst verkeer Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van vier tweedehands

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING AGENDA MET TOELICHTING

OPENBARE ZITTING AGENDA MET TOELICHTING AGENDA MET TOELICHTING De voorzitter van de gemeenteraad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de gemeenteraad in zitting te vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis in Ichtegem op donderdag

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Er wordt een minuut stilte gehouden bij het overlijden van mevrouw Vera Vanoverberghe, gewezen gemeenteraadslid.

Er wordt een minuut stilte gehouden bij het overlijden van mevrouw Vera Vanoverberghe, gewezen gemeenteraadslid. 64 Tegenwoordig: Jan SEYNHAEVE, burgemeester-voorzitter Mathieu DESMET, José DEBEL, Bernard GALLE, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Frank ACKE, Marie DE CLERCK, schepenen Johny CAPPON, Luc DEFRAYE, Els ACX,

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad (2e fase) -

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 1 oktober 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

FINANCIELE AFSPRAKEN MEERJARENPLAN BUDGET 2014 STAD GENT / CKB GENT STAD / OOST / RAND

FINANCIELE AFSPRAKEN MEERJARENPLAN BUDGET 2014 STAD GENT / CKB GENT STAD / OOST / RAND Mogen wij u verzoeken om steeds chronologisch te werk te gaan bij het boeken en het indienen van documenten : 1. Rekening 2012 afwerken en afsluiten per 15.02.2013 bij het CKB 2. Budgetwijziging 2013 afwerken

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits-

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Openbare werken. Riolerings- en bestratingswerken Michel

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst technische dienst Volgnummer dossier 10 Onderwerp Begraafplaatsen. Uitbreiding en herinrichting

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 29 september Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 29 september Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 29 september 2016 Dagorde 01 Verslagen 02 Budgetwijziging 2016 - Goedkeuring 03 Nieuwbouw kinderopvang Gruitrode. Perceel 1 : bouwwerken. Goedkeuring bestek. 04 Nieuwbouw kinderopvang

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. VMW. Uitbreiding distributienetten

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 14 Onderwerp Financiën. Vaststellen van een geactualiseerde

Nadere informatie

AGENDA: GOEDKEURING REGLEMENT INZAKE DE INSTALLATIE EN EXPLOITATIE VAN INDIVIDUELE BEHANDELINGSINSTALLATIES VOOR AFVALWATER (IBA).

AGENDA: GOEDKEURING REGLEMENT INZAKE DE INSTALLATIE EN EXPLOITATIE VAN INDIVIDUELE BEHANDELINGSINSTALLATIES VOOR AFVALWATER (IBA). GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 10 februari 2012 Tegenwoordig: Jan SEYNHAEVE, burgemeester-voorzitter Mathieu DESMET, José DEBEL, Bernard GALLE, Geert

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 14 Onderwerp Gebouwen. Begraafplaats Priorij. Renovatie dienstengebouw

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Openbare werken. Aanpassen wegenis Blauwe Sluis. Goedkeuring

Nadere informatie

Verontschuldigd: Andy VERVAEKE en Koen GRYMONPREZ, raadsleden.

Verontschuldigd: Andy VERVAEKE en Koen GRYMONPREZ, raadsleden. 87 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

1. Ondergeschikte besturen.

1. Ondergeschikte besturen. Beknopte toelichting van de gemeenteraad Zitting van 3 oktober 2017 om 20:00 uur DAGORDE: 1. Ondergeschikte besturen. 01 Kerkfabriek Sint Joris Jeuk: budgetwijziging 2017 In 2017 werd er een budgetwijziging

Nadere informatie

GEMEENTE 8690 ALVERINGEM

GEMEENTE 8690 ALVERINGEM Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Veurne GEMEENTE 8690 ALVERINGEM VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD ---------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx Wim,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 30.08.2007. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Opdacht van levering van semi-ondergrondse

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Moderniseren openbaar verlichtingsnet

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Openbare werken. a. Afkoppelen collectorennetwerk (project

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 23 augustus 2012.

Toelichting gemeenteraad van 23 augustus 2012. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 23 augustus 2012. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 25 juni 2012. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie