De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie"

Transcriptie

1 De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie

2 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

3 De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie

4

5 Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dit is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, die voor uiteenlopende doelen geschikt is. Die kaart komt er echter niet vanzelf. Daar wordt de komende jaren hard aan gewerkt. Evenals de andere basisregistraties, wordt de BGT wettelijk geregeld. De invoering van de wet BGT raakt ook uw organisatie: zowel bestuurlijk, als in de uitvoering. Want vrijwel alle overheidsorganisaties krijgen met de BGT te maken. Zo bent u bijvoorbeeld als bronhouder wettelijk verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van topografische gegevens in uw eigen gebied. En uw organisatie gaat informatie uit de BGT gebruiken in de dagelijkse werkpraktijk. In deze brochure voor bronhouders leest u onder meer waarom de BGT er komt. Daarnaast vertelt een aantal organisaties waar zij de BGT gaan toepassen en hoe zij de invoering ervan aanpakken. De BGT komt eraan 3

6 4 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

7 Inhoud Wat is de BGT? 6 Interview BGT en Openbare orde en veiligheid 8 Waarom is de BGT nodig? 10 Interview BGT en Ruimtelijke ordening 12 Wie maken de BGT? 14 Hoe komt de BGT tot stand? 16 Eerste stadium: onderlinge afstemming tussen bronhouders 17 Interview BGT en regionale samenwerking 18 Tweede stadium: gezamenlijke realisatie van het landelijk bestand 20 Interview BGT en de aanpak van een kleine gemeente 22 Derde stadium: inbedding van gebruik en beheer in werkprocessen 24 Wanneer kan iedereen de BGT gebruiken? 25 Interview BGT en het beheer van de openbare ruimte 26 Hoe bereidt u uw organisatie voor op de BGT? 28 Interview BGT en de integrale aanpak 30 Meer weten 33 De BGT komt eraan 5

8 Wat is de Basisregistratie Grootschalige Topografie? De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. Objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen zijn in de registratie op een eenduidige manier vastgelegd. Als deze digitale kaart klaar is, dan kunnen alle overheden deze basiskaart gebruiken als ondergrond bij verschillende taken. Bijvoorbeeld voor het aanbesteden en inplannen van groenbeheer, het verwerken van meldingen openbare ruimte, het maken van bestemmingsplannen, of het maken van veiligheidsplannen. De kaart wordt de komende jaren gemaakt en dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is een nieuwe wet nodig en zullen alle bronhouders, die de BGT maken, intensief moeten samenwerken. In 2012 zal het landelijke BGT-programma de wet BGT in procedure brengen en verder uitwerken hoe de transitie naar de BGT gestalte krijgt. Actuele informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief, de BGT-info, die periodiek verschijnt. 6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

9 ???? De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig. De BGT is een bouwsteen van het inup, het Nationaal Uitvoeringsprogramma om de elektronische overheid mogelijk te maken: Eén digitale overheid. Betere service, meer gemak De overheid wil haar dienstverlening aan burgers en bedrijven op peil houden en verbeteren. Het doel is een compacte en efficiënte overheid. Een overheid die dicht bij burgers en bedrijven staat. Een overheid die door optimale samenwerking ook als één overheid wordt ervaren. Digitaal zaken doen met de overheid loont: het bespaart kosten en zorgt voor een betere dienstverlening. De BGT komt eraan 7

10 De BGT en... openbare orde en veiligheid Eigenlijk komt de BGT voor de sector openbare orde en veiligheid (OOV) te laat. Rob Peters, chief information officer van de Veiligheidsregio Kennemerland, had gehoopt dat de BGT al veel eerder beschikbaar zou zijn. Want de systemen van die sector zijn daar al helemaal klaar voor. Tegelijk snapt hij dat het opzetten van zo n informatie-infrastructuur een ingewikkelde klus is. Hij pleit er dan ook voor om het goed aan te pakken. Hoe komen jullie op dit moment aan je gegevens? Wat wij nu doen, is het bij elkaar harken van gegevens, vertelt Rob. We zijn informatieverzamelaars in de regio. We collecteren nieuwe kaartlaagjes. Hebben we ergens weer wat gegevens losgepeuterd, dan pompen we dat van server naar server. Of we krijgen het op een cd tje. Eigenlijk is dat natuurlijk niet meer van deze tijd. Voor iedere gegevensset die we bemachtigen, richten we een apart systeempje in. Dat is niet handig. Wat kan de BGT daaraan veranderen? Met de BGT kunnen we gebruik maken van een grote, landelijke kaart die gestandaardiseerd, actueel en uitwisselbaar is. Die basiskaart kunnen wij gebruiken als ondergrond voor het projecteren van onze eigen gegevens. Om optimaal te profiteren van die ondergrond, willen wij een informatiemodel voor onze sector ontwikkelen. Het ministerie van IenM wil die ontwikkeling ondersteunen. Als veiligheidsregio moeten wij bijvoorbeeld in beeld hebben waar zich risico-objecten bevinden. Dat moet heel nauwkeurig. Als we onze risicomodellen naadloos op de BGT en de 8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

11 risicokaart kunnen laten aansluiten, is het mogelijk op de landelijke kaart in te zoomen en zo de details, zeg maar de plusinfo, te bekijken van onze regionale kaarten. Die verdere standaardisatie, maakt het dan ook makkelijker om gegevens uit te wisselen over plekken waar verschillende regio s aan elkaar grenzen. Wij willen van de BGT zo de kapstok maken waaraan we onze eigen informatie ophangen. En daar kijken we al lang naar uit. Wat is de uitdaging van de invoering van de BGT? Gemeenten en andere overheden moeten zich realiseren dat de BGT een informatieinfrastructuur is. Iedereen snapt dat wegen geld kosten, dat een spoorwegnet kosten met zich meebrengt. Maar dat een BGT eigenlijk precies hetzelfde is, dat wordt niet altijd ingezien. En àls men dat al inziet, is er ook nog de angst om er alleen voor te moeten opdraaien. Om de kosten ervoor te moeten dragen. Daarom moet je het samen doen. Waarom is de invoering van de BGT belangrijk? Vroeger stond er één grote database in het midden van het land: de alwetende database. Daar haalde iedereen zijn informatie uit. Maar onze wereld is inmiddels zo complex geworden dat we niks meer hebben aan een statische database. Informatie ligt bij verschillende bronhouders op verschillende plekken in het land. Bovendien is de informatie constant in beweging. Tot slot zegt Rob: Onze wereld is niet zomaar complex, maar exponentieel complex. Als er ergens één dingetje misgaat, dan heeft dat een veelvoud van gevolgen. In zo n wereld is een goede informatie-infrastructuur van vitaal belang. De BGT komt eraan 9

12 Waarom is de BGT nodig? Het doel van de BGT is de hele overheid gebruik te laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie van Nederland. Als alle overheidspartijen in Nederland werken met dezelfde gegevens, dan zorgt dat voor: een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar; administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren; een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk; kostenbesparing, door minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen. 10 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

13 ???? Vanzelfsprekend heeft de BGT een grote meerwaarde voor werkzaamheden waarbij een gedetailleerde kaart nodig is. Door aan de BGT andere gegevens te koppelen krijgt u snel een gedetailleerd overzicht van een bepaald thema in een specifiek gebied. De BGT is een basiskaart: een ondergrond waarop u informatie thematisch kunt projecteren en presenteren. Dat geeft u nieuwe inzichten op verschillende beleidsterreinen. De BGT heeft een enorme meerwaarde op alle overheidsgebieden. De sector Openbare Orde en Veiligheid zit bijvoorbeeld al heel lang op de BGT te wachten. Op pagina 8 vertelt Rob Peters van de Veiligheidsregio Kennemerland hoe dat zit. Ook voor de sector Ruimtelijke Ordening betekent de BGT efficiënter en goedkoper werken. U leest erover op pagina 12. De BGT komt eraan 11

14 De BGT en ruimtelijke ordening De sector Ruimtelijke Ordening heeft aardig wat ervaring met de overgang van analoog naar digitaal. Elf jaar geleden werd daar al mee begonnen, en sinds een kleine twee jaar worden alle nieuwe ruimtelijke plannen volgens een wettelijke verplichting digitaal. Wat kan de BGT daar nog aan toevoegen? Fokke Plantinga, adviseur digitalisering bij Buro Vijn, deelt graag zijn visie. Welke nieuwe mogelijkheden biedt de BGT straks aan de RO-sector? Een bestemmingsplan maak je altijd op een bepaalde ondergrond, legt Fokke uit. Die ondergrond halen we uit de GBKN, en tijdens bijvoorbeeld het vaststellen van een bestemmingsplan fixeren we deze op dat moment. Die kaart uit de GBKN is je basis, je referentie. Ook al maakt die formeel geen deel uit van je bestemmingsplan, een gemeente moet te allen tijde de ondergrond kunnen tonen die is gebruikt tijdens het vaststellen. Probleem is dat op de kaarten uit de GBKN copyright rust. Die mogen we dus niet openbaar maken, terwijl een bestemmingsplan dat nou juist wel is. Straks hebben we daar geen last meer van: dan leggen we eenvoudig een link naar de BGT. Op basis van een peildatum is daar heel gemakkelijk de uitgangssituatie terug te vinden waarop we ons bestemmingsplan baseren. Wat zie je nog meer als voordelen van de BGT? Fokke: Je kunt enorm veel informatie halen uit de BGT en overige basisregistraties. Bovendien is die informatie actueel en betrouwbaar. Dat betekent dat wij in het voortraject van een bestemmingsplan niet 12 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

15 meer langs allerlei verschillende partijen hoeven te gaan om informatie te verzamelen over een bepaald gebied. Wij kunnen dus sneller en beter onze bestemmingsplannen en structuurvisies maken. Bovendien kunnen we objecten uit de BGT hergebruiken in onze plannen. Ook dat scheelt een hoop tijd en geld. Welke invloed heeft de digitalisering op het vakgebied van ruimtelijke ordening? Door de digitalisering is het ambacht van het tekenen van kaarten helaas bijna helemaal verdwenen, vertelt Fokke. Nu alles met de computer gebeurt, zijn kaarten geen kunstwerkjes meer. Je kunt niet meer zien wie welke kaart gemaakt heeft. Feit is wel dat we nu veel sneller kunnen werken. Tegelijk wordt de vraag naar informatie groter, omdat het aanbod ook groter wordt. Verder vragen de digitale ontwikkelingen om een andere manier van denken: we moeten steeds meer in objecten gaan denken. Kaarten gaan we opbouwen vanuit een specifiek object: van klein naar groot. Terwijl we gewend zijn om van groot naar klein te denken. Wat verwacht je van de BGT voor gemeenten? Bij gemeenten is het kaartbeheer vaak ondergebracht bij het specifieke werkveld, zoals groenbeheer of wegbeheer. Dat wordt straks gecentraliseerd in de BGT. Enerzijds prettig: dan kan een groenbeheerder zich weer op zijn kerntaak richten. Maar die omslag kost tijd en geld. Zeker voor een kleine gemeente is dat een uitdaging. Daarom is uitbesteden verstandig. Of, nog beter, samenwerken met andere gemeenten. Glimlachend besluit Fokke: Misschien zien gemeenten nu de toegevoegde waarde van de BGT nog niet, maar die gaan ze zeker zien als de BGT er eenmaal is. Daar ben ik van overtuigd. De BGT komt eraan 13

16 Wie maken de BGT? Gemeenten, provincies en waterschappen maken de BGT samen met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Al deze partijen zijn bronhouder. Iedere bronhouder is verantwoordelijk voor het aanleveren en onderhouden van zijn eigen stukje van de digitale kaart. Bronhouders kunnen de BGT op verschillende manieren realiseren. Sommige bronhouders registreren zelf, anderen besteden het uit. Zonder samenwerking is de realisatie van de BGT echter onmogelijk. 14 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

17 ???? In de regio Noordwest-Overijssel hebben verschillende bronhouders elkaar al in 2010 opgezocht rond de BGT. Hoe zij samen nadenken over hun aanpak van de BGT leest u op pagina 18. Ook een kleine gemeente als Wijdemeren zoekt de samenwerking om de BGT te realiseren. Bovendien hebben zij van de invoering van de BAG geleerd dat uitbesteden voor hen de beste optie is. Op pagina 22 vindt u de BGT-visie van John van Dongen, medewerker geo-informatie in Wijdemeren. Een concrete toepassing van de BGT op gemeentelijk niveau is het beheer van de openbare ruimte. Hoe kan de BGT daar een rol in spelen? De gemeente s-hertogenbosch laat zien wat de mogelijkheden zijn op pagina 26. Bij de gemeente Venray hebben ze de BGT integraal aangepakt. Een hele klus, maar zeker de moeite waard, volgens Rudolf van Summeren, medewerker geo-informatie in Venray. Op pagina 30 leest u zijn verhaal en dat van zijn collega s. De BGT komt eraan 15

18 Hoe komt de BGT tot stand????? De BGT wordt opgebouwd uit verschillende objecten van verschillende bronhouders. Alle losse objecten samen, moeten uiteindelijk een aaneengesloten kaart opleveren. Dat vereist overleg tussen bronhouders over wie de gegevens van welk object beheert en standaardisatie om ervoor te zorgen dat alle losse elementen samen één geheel kunnen vormen. De invoering van de BGT kent drie stadia: onderling overleg tussen bronhouders realisatie van het landelijk bestand inbedding van gebruik in werkprocessen en bijhouding van de BGT In deze brochure wordt ingegaan op de stappen die een individuele organisatie doorloopt. Voor het programma BGT als geheel gelden vergelijkbare stappen. Deze zijn in beeld gebracht in onderstaand planningsoverzicht: Ontwerp BGT (2010 en 2011) Realisatie van de BGT (2012 t/m 2015, met een tweede tranche 2016 t/m 2019) Ingebruikname van de BGT (2016) De realisatie van de BGT vindt plaats per gebied. Dit betekent dat de BGT niet overal tegelijk beschikbaar komt. De ingebruikname kan starten zodra in een gebied de BGT is gerealiseerd. De formele ingebruikname betreft het jaar waarin de gebruiksplicht wordt ingevoerd. Daarvoor is het nodig dat de BGT landsdekkend beschikbaar is. Deze brochure beschrijft het beeld voor organisaties, die de BGT in gebruik gaan nemen, zodra de BGT voor hun gebied beschikbaar is. 16 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

19 1 ste Het eerste stadium: onderlinge afstemming tussen bronhouders Om tot een sluitende objectgerichte kaart te komen, moeten de bronhouders hun gegevensbestanden op elkaar afstemmen. Elk object heeft één eigenaar : de verantwoordelijke bronhouder. Dat voorkomt dat er overlap optreedt, of dat er gaten vallen in de uiteindelijke basisregistratie. Voor veel objecten is het duidelijk onder wiens verantwoordelijkheid ze vallen. Zo vallen de waterwegen onder Rijkswaterstaat, en alle spoorlijnen onder ProRail. Maar er zijn ook objecten die zowel op de kaart van een gemeente staan als op de kaart van het ministerie van EL&I: bijvoorbeeld een kinderboerderij in de stad. Of een afwaterende sloot in het landelijk gebied: daar overlappen het waterschap en het ministerie van EL&I. Over dit soort overlap is onderling overleg nodig om eenduidig vast te leggen wie bronhouder is van het object. De onderlinge afstemming van bronhouderschap is een belangrijke eerste stap op weg naar de BGT. Uit de afzonderlijke kaarten en gegevensbestanden van alle bronhouders moet één sluitend bestand worden gecreëerd. Een kaart zonder overlap en zonder gaten. Op sommige punten is dit een ingewikkeld proces, dat om nauwe samenwerking vraagt. Zodra u deze hobbel hebt genomen, is de weg vrij om de BGT te realiseren. De BGT komt eraan 17

20 De BGT en regionale samenwerking Sinds mei 2010 praten een stuk of tien buurgemeenten in Noordwest-Overijssel samen met waterschappen en de provincie regelmatig met elkaar over de BGT. Gezamenlijk onderzoeken zij wat de invoering van de BGT voor hen betekent. Dat levert een hoop voordelen op, vertellen Peter van Capelleveen (gemeente Zwolle, rechts) en Roelof Keppel (projectleider vanuit Grontmij, links). Maar de warmste pleitbezorger van regionaal samenwerken voor de BGT is Bort Koelewijn (midden), de burgemeester van Kampen. Hoe en waarom is deze samenwerking ontstaan? Burgemeester Koelewijn neemt het woord: Na onze ervaringen met de invoering van de BAG waren we ervan overtuigd dat je bij dit soort projecten meer moet samenwerken. De gemeente Zwolle heeft toen het initiatief genomen om samen op te trekken in de aanloop naar de BGT. We hebben een bijeenkomst georganiseerd in de raadszaal van Kampen met alle geïnteresseerde gemeenten. En van daaruit gaan we nu verder. Wat zijn de concrete voordelen van samenwerking? Als eerste natuurlijk het delen van kennis en ervaring, vertelt de burgemeester verder. Sommige gemeenten zijn al wat verder dan andere gemeenten op het gebied van geo-informatie. Zo hoef je het wiel niet in elke gemeente opnieuw uit te vinden. Keppel: Daarnaast is er een duidelijk kostenvoordeel. Zo is het inkopen van luchtfoto s en diensten aanzienlijk goedkoper als je dat met een aantal partijen samen doet. Hetzelfde geldt voor een onderzoek naar de kwaliteit van de bestaande data. Van Capelleveen vult aan: En wat je ook ziet: samenwerken geeft energie. Als je als enige ambtenaar van een gemeente de hele BGT op je bord krijgt, kun je daar best tegenop zien. Maar als je weet dat je er niet 18 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

21 alleen voor staat, kun je zo n project met veel meer plezier aanpakken. Waarom bent u als burgemeester zo enthousiast over deze samenwerking? Koelewijn: Als bestuurder, maar ook als gemeente, ben je compleet afhankelijk van informatie. Op basis daarvan neem je beslissingen en maak je beleid. Een goede informatievoorziening is dus van onschatbare waarde voor je werkproces. De BGT biedt ons straks veel meer informatie, die we in één oogopslag kunnen overzien. Met behulp van de objectenkaart BGT kunnen we straks andere thema s - zoals de WMO - eenvoudig koppelen. Dat geeft inzichten en analysemogelijkheden die we tot op de dag van vandaag niet hebben. Bijvoorbeeld: waar zit de huisarts in een wijk? Is die voor alle wijkbewoners goed bereikbaar? Nog tips voor gemeenten die aan het begin van het BGT-traject staan? Gewoon beginnen, meent Roelof Keppel. Niet afwachten totdat alle details helemaal uitgekristalliseerd zijn. Dat komt wel. Probeer ook niet meteen alles te formaliseren. Ook daar is straks nog genoeg tijd voor. Ook belangrijk is dat gemeenten zich realiseren dat de BGT alleen maar een basis is, legt Van Capelleveen uit. De BGT is de taartbodem waarmee elke gemeente zijn eigen taart gaat maken. Die taart is voor iedereen weer anders. Maar de bodem is voor iedereen hetzelfde. Door ook de niet-verplichte elementen uit de voor de BGT ontwikkelde standaard in te voeren, kan je de registratie in veel meer werkprocessen benutten. Burgemeester Koelewijn, tot slot: Redeneer altijd vanuit de gebruikerskant. Wat is relevante beleidsinformatie? Hou je dus niet bezig met de techniek. Die is secundair. En hou tijdens het hele proces voor ogen voor wie je het doet: dat is de burger. Uiteindelijk moeten we die beter en sneller van dienst zijn. De BGT komt eraan 19

22 Het tweede stadium: gezamenlijke realisatie van het landelijk bestand 2 de Vanaf 2013 realiseren de bronhouders gezamenlijk de landelijke BGT. Zij doen dit door allemaal hun stukje van de kaart aan te leveren. In een landelijke voorziening komen alle stukjes bij elkaar en ontstaat een hooggedetailleerde kaart van Nederland. Om van alle losse objecten een landelijke BGT te kunnen maken, moeten bronhouders ervoor zorgen dat hun gegevens voldoen aan de afgesproken standaarden. Deze standaarden zijn vastgelegd in een informatiemodel. Het informatiemodel bestaat uit een verplicht deel en een facultatief deel. Wanneer u de standaarden uit het facultatieve deel toepast, kunt u de gegevens van de BGT makkelijker gebruiken als basis voor bijvoorbeeld uw beheertaken of een koppeling met de WOZ-registratie. Voor bronhouders is de transitie naar de BGT daarom ook het moment om in beeld te brengen aan welke informatie er behoefte is in uw organisatie. Moet een groenbeheerder voor zijn beheertaken weten of een wandelpad van schelpen of van stoeptegels is gemaakt? Dan kunt u dit soort specificaties direct meenemen in de registratie. 20 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

23 De BGT komt eraan 21

24 De BGT en de aanpak van een kleine gemeente Met inwoners is de gemeente Wijdemeren relatief klein. Hoe kijken ze daar tegen de invoering van de BGT aan? Samenwerken en uitbesteden, is het devies van John van Dongen, medewerker geo-informatie bij deze gemeente. Zelf doen is geen optie. Wat voor gemeente is de gemeente Wijdemeren? De gemeente Wijdemeren bestaat sinds Het is een fusiegemeente die ontstaan is uit twee Noord-Hollandse gemeenten ( s-graveland en Nederhorst den Berg) en de Utrechtse gemeente Loosdrecht. Wij zijn de grootste gemeente uit de regio qua oppervlakte, maar we hebben maar inwoners. Naar verhouding hebben we dus weinig budget tot onze beschikking om mee te doen met de BGT. Voor welk soort problemen is de BGT wat jou betreft de oplossing? We zijn al bijna 10 jaar een gefuseerde gemeente. Toch krijg ik nog steeds verschillende gegevensbestanden van het Kadaster. De Utrechtse gegevens krijg ik eens in de 3 maanden, en de Noord-Hollandse elke maand. Bovendien is de kwaliteit van die gegevens nogal verschillend. Met de BGT krijgen we straks één dataset die precies aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Daar kunnen we dan rechtstreeks uit putten, in plaats van dat we elke maand een nieuwe set gegevens moeten inlezen. Zo werken we steeds met de meest actuele informatie. Hoe gaan jullie om met de invoering van de BGT? We werken samen met gemeenten in de omgeving, want je kunt het niet alleen. 22 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

25 Zeker niet als je de enige medewerker geo-informatie binnen de hele gemeente bent. Samen sta je sterker en weet je meer. En we besteden alles uit. Zelf doen is geen optie! Dat hebben we uit de BAG geleerd. Daarvan dachten we: dat kunnen we zelf wel. Maar dat viel vies tegen. Vandaar dat we bij de BGT vanaf het eerste moment gezegd hebben dat we een ingenieursbureau inhuren voor het specialistische werk. Dat kun je nooit zelf. Dat zorgt voor een grote uniformiteit: een adres kan bijvoorbeeld nog maar op één manier geschreven worden in plaats van op 32 manieren, wat vroeger nog wel gebeurde. Die nieuwe manier van werken heeft als voordeel dat alles volgens afspraken en wettelijke normen gaat. Bovendien kunnen mijn inhoudelijke collega s zich weer met hun vak bezighouden: met milieu, belastingen of bouwen en wonen. Dat is een grote winst. Wat leveren de basisregistraties jullie als gemeente op? Door de BAG zijn we heel anders gaan werken. De authentieke registraties vinden nu allemaal plaats binnen de afdeling Dienstverlening cluster Informatisering en niet meer op de inhoudelijke afdelingen. De BGT komt eraan 23

26 3 de Het derde stadium: inbedding van gebruik in werkprocessen en bijhouding van de BGT Als uw deel van de BGT eenmaal is gerealiseerd, dan breekt voor u de gebruiksfase aan. Uw organisatie krijgt als gebruiker toegang tot de BGT, zodat u ook de objecten van de andere bronhouders centraal kunt ophalen. Misschien is het nodig dat u uw eigen informatiearchitectuur daaraan aanpast. Bij de ingebruikname treedt ook meteen de bijhouding van de BGT in werking: de gegevens in de BGT moeten immers actueel gehouden worden. De bronhouders die in de invoeringsfase zijn aangewezen als eigenaar van een object zijn ook verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens over dat object in de BGT. 24 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

27 Wanneer kan iedereen de BGT gebruiken????? De realisatie van de BGT verloopt gefaseerd. Eind 2015 is er een landsdekkend bestand waarin de ligging van alle objecten is vastgelegd. Eind 2019 is van alle objecten ook de nadere beschrijving beschikbaar: bijvoorbeeld of een weg verhard is met klinkers of met asfalt. Het verplicht gebruik van de BGT door de overheid gaat in op 1 januari De BGT komt eraan 25

28 De BGT en het beheer van de openbare ruimte Groot of klein, landelijk of stedelijk: voor elke gemeente in Nederland is het beheer van de openbare ruimte een belangrijke taak. Welke rol kan de BGT daarin spelen? Een gesprek met Jeroen van Logtenstein (projectleider Topografie binnen het team Geo-informatie van de gemeente s-hertogenbosch) en Tibor du Crocq (adviseur Beheer van openbare ruimte, ingenieursbureau Oranjewoud). Waarom is het beheer van de openbare ruimte voor een gemeente zo belangrijk? Stadsbeheer heeft veel raakvlakken met de burger, legt Jeroen van Logtenstein uit. Bovendien gaat er veel geld in om. Tibor du Crocq vult aan: Het beheer van de openbare ruimte heeft een één-op-éénrelatie met het veiligheidsgevoel van burgers. Mensen voelen zich minder veilig in een straat met kapotte stoeptegels, graffiti of zwerfvuil. Daarom is het voor gemeenten een continu aandachtspunt. En: beheer kost veel geld. Daarop kun je besparen door planmatig onderhoud uit te voeren. Dat is goedkoper dan wachten tot er iets kapot gaat. Wat is de meerwaarde van de BGT voor de afdeling Beheer van de gemiddelde gemeente? Jeroen: Bij de afdelingen Beheer van gemeenten zie je vaak dat elke beheerder zijn eigen kastje met kaarten en gegevens heeft. Iedereen wint zijn eigen gegevens in en houdt die op zijn eigen manier bij. Efficiënt is dat natuurlijk niet. Bij de gemeente s-hertogenbosch zijn we bezig om een topografisch basisbestand te maken 26 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

29 waar alle beheerders gebruik van kunnen maken. Daarmee sluiten we aan op de BGT; dat is de universele ondergrond waarop we de specifieke onderdelen van onze openbare ruimte kunnen projecteren. Zo n eenduidige ondergrond is voor iedere gemeente een vooruitgang. De kaart is altijd actueel en betrouwbaar. Dat voorkomt fouten. En je kunt gemakkelijker gegevens uitwisselen met andere partijen als waterschappen of provincies. Is de BGT voldoende om de beheerstaken van gemeenten te vergemakkelijken? Eigenlijk niet, vindt Tibor. Voor alle onderdelen die je in de openbare ruimte tegenkomt - zoals lantaarnpalen, bomen of verkeersborden - bestaan er geen definities in de BGT. Zo bekeken is de BGT dus nog vrij globaal. Toch moeten we juist voor dat soort onderdelen van de openbare ruimte eenduidige definities afspreken. Daarom werken wij naast de BGT met het informatiemodel IMGeo. Daarin leggen we al die beheersspecifieke standaarden vast. Gaat elke gemeente met dezelfde beheersstandaarden werken? Jeroen: De BGT is verplicht. Maar gemeenten mogen zelf kiezen of ze met IMGeo, en dus met specifieke standaarden, willen werken. De gemeente s-hertogenbosch heeft er al voor gekozen om dat te doen. De invoering van de BGT is voor ons een duwtje in de rug om dit in één keer goed aan te pakken. De BGT komt eraan 27

30 Hoe bereidt u uw organisatie voor op de BGT? Als bronhouder van de BGT kunt u zich voorbereiden door afstemming te zoeken met de andere bronhouders die in uw gebied actief zijn. Bovendien is het goed om nu al na te denken over hoe u de informatie uit de BGT straks gaat gebruiken. Kortom: wie zijn de beheerders, en wie zijn de gebruikers? De beheerders in kaart brengen Voor een sluitende objectgerichte kaart is het belangrijk dat verschillende bronhouders in één gebied hun gegevensbestanden op elkaar afstemmen. Voor uw gebied kunt u nu al de beheersverantwoordelijkheid van de verschillende bronhouders in kaart brengen. In grote lijnen ziet dat proces er als volgt uit: Ga na welke andere bronhouders er in uw gebied actief zijn. Bepaal met welke bronhouders uw organisatie raakvlakken of overlap heeft. Ga met deze bronhouders om tafel zitten en definieer de raakvlakken of de overlap. Beslis samen wie de eigenaar is van objecten op het raakvlak of in het overlapgebied. De eigenaar is verantwoordelijk voor het aanleveren van objectgegevens aan de BGT, en het actueel houden van die gegevens in de BGT. 28 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

31 ???? De gebruikers in kaart brengen De BGT levert een schat aan gegevens, die op vele manieren toepasbaar zijn in uw dagelijkse werkpraktijk. Het is goed om nu al na te denken over de manieren waarop u die gegevens straks gaat inpassen in de werkprocessen van uw organisatie. Om hier inzicht in te krijgen, kunt u de volgende vragen stellen: Voor welke werkprocessen gaat u de informatie uit de BGT gebruiken? Wie zijn de gebruikers binnen uw organisatie? Wat voor informatie hebben zij precies nodig om hun werk goed te kunnen doen? Wat betekent dit voor het inwinnen, opslaan en beheren van de gegevens? Zodra bekend is waarvoor de gegevens gebruikt gaan worden, wordt ook duidelijk aan welke eisen de gegevens moeten voldoen. Moet een groenbeheerder precies weten hoeveel bomen er langs een fietspad staan? Dan is alleen de aanduiding groen niet voldoende. En is een wandelpad van schelpen, keien of stoeptegels? Dat is van belang als het om onderhoud gaat. Er moeten dus meer gegevens worden opgeslagen dan alleen de objectomschrijving wandelpad. De BGT komt eraan 29

32 De BGT en de integrale aanpak Bij de gemeente Venray hebben ze de wettelijke invoering van de BGT aangegrepen om de gemeentelijke behoeften op het gebied van gegevensregistratie in kaart te brengen. Uiteindelijk is er één geïntegreerd systeem opgezet waarin alle gegevens centraal worden beheerd. Beleidsmedewerker geo-informatie Rudolf van Summeren ziet dit huzarenstukje nadrukkelijk als een gemeenschappelijk succes van verschillende afdelingen en externe leveranciers. Samen met een aantal collega s licht hij toe wat de voordelen zijn van zo n integrale aanpak. Hoe zijn jullie hiermee begonnen? In 2007 was al duidelijk dat er veel op ons af zou komen wat betreft geo-informatie, vertelt Rudolf. De BAG werd ingevoerd, maar ook de BGT zat er al aan te komen. We zijn toen gaan nadenken: hoe gaan we dat organiseren? En hoe gaan we dat beheren? We wilden niet voor elk wetje een pakketje, we wilden een integrale oplossing. Toen hebben we de paraplu geschetst: de samenhang van alle systemen waar we als gemeente mee te maken hebben. Op basis daarvan hebben we besloten om één geïntegreerde kaart te realiseren waar de verschillende werkvelden in samenkomen. In de eerste fase kozen we de werkvelden die het meest voor de hand lagen: beheer openbare ruimte, het riool en het aanlegvergunningenstelsel. Wat levert de BGT voor voordelen op bij rioolbeheer? Erik Weijzen, beleidsmedewerker riool en water in Venray, licht toe: Rudolf wist dat ik 30 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Open Data NCG KNAW. Open data: van ideaal tot realiteit. Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie)

Open Data NCG KNAW. Open data: van ideaal tot realiteit. Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie) Open data: van ideaal tot realiteit Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie) NCG KNAW Nederlandse Commissie voor Geodesie Netherlands Geodetic Commission 55 Open Data

Nadere informatie

De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan

De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan De BGT 3 Waarom dit boekje?

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Ontslakken doe je zo!

Ontslakken doe je zo! Ministerie van Economische Zaken Ontslakken doe je zo! Samen eenvoudiger ontwikkelen 1 Ontslakken in Nederland 18 10 11 12 3 2 22 13 14 24 7 19 23 16 6 21 1 4 9 15 17 8 5 20 1. Amersfoort 2. Amstelveen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie

Vertrouwen op democratie

Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Hoe hoort het eigenlijk? Verkorte versie Passend contact tussen overheid en burger Februari 2010 Rob ob12-02-10 09:52 Juni 2014 Profiel De Raad

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie