WAAR KOMT ONS DRINKWATER VANDAAN?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAAR KOMT ONS DRINKWATER VANDAAN?"

Transcriptie

1 WAAR KOMT ONS DRINKWATER VANDAAN? VERSCHILLENDE SOORTEN WATER De VMM onderscheidt zes soorten water, afhankelijk van hun oorsprong of functie. Oppervlaktewater = water dat op natuurlijke wijze in bronnen, rivieren, meren of vijvers terechtkomt. Het is afkomstig van hemel- en grondwater. Soms is het de bron voor leidingwater. Grondwater = water uit de bodem, dat komt van hemel- en oppervlaktewater. Via waterdragende lagen stroomt het van plaatsen waar het water hoog staat naar plaatsen waar het laag staat. Dat gebeurt eerder traag. Oppervlaktewater verplaatst zich veel sneller, via kanalen. Putwater = grondwater uit een kunstmatig gegraven put. Bronwater = grondwater dat op een natuurlijke manier aan de oppervlakte komt. Het wordt ter plaatse afgetapt voor gebruik. Leidingwater (drinkwater) = water van heel hoge kwaliteit, ideaal voor menselijke consumptie. Drinkwatermaatschappijen produceren het na zuivering van oppervlakteof grondwater. (www.waterloketvlaanderen.be) Hemelwater = water dat uit de hemel valt, zoals regen, sneeuw of hagel. OORSPRONG. Wat is leidingwater / drinkwater? Waar komt het vandaan? Leidingwater/drinkwater wordt geproduceerd uit grondwater of oppervlaktewater. Jaarlijks produceren 15 Vlaamse drinkwatermaatschappijen ongeveer 340 miljard liter water. De drinkwatermaatschappijen onttrekken het water uit de grond of uit waterlopen en kanalen en staan in voor een doorgedreven zuivering, zodat het water een zeer hoge kwaliteit heeft en het geconsumeerd kan worden. Het water heeft dus al een grote weg afgelegd vooraleer het uit de kraan vloeit.

2 Ongeveer driekwart van het in Vlaanderen geleverde drinkwater is uit Vlaanderen zelf afkomstig, ongeveer voor 51% geproduceerd uit grondwater, en 49% gewonnen uit oppervlaktewater. Het overige kwart wordt ingevoerd uit Wallonië. Om de belangrijke grondwatervoorraden in Wallonnië te ontlasten, investeren de Vlaamse drinkwaterbedrijven steeds meer in de uitbouw van oppervlaktewaterwinningen. De drinkwatervoorziening in Vlaanderen wordt verzorgd door 5 openbare drinkwaterbedrijven, enkele kleinere, gemengde bedrijven en een aantal stedelijke of gemeentelijke regies. De vijf openbare drinkwaterbedrijven zijn: de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) de Antwerpse Waterwerken (AWW) de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (PIDPA) de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA)

3 Wat doet VMW? De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) staat binnen haar verzorgingsgebied in voor de studie, de oprichting en de exploitatie van alle installaties die nodig zijn voor de openbare watervoorziening. De VMW is een Vlaamse openbare instelling met een industrieel en commercieel karakter. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening is het belangrijkste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. De VMW beschikt over 75 operationele grondwaterwinningen en 4 oppervlaktewaterwinningen, die samen een productiecapaciteit hebben van ruim 135 miljoen m 3 per jaar. De VMW exploiteert 94 opjaagstations en hydroforen en telt 80 watertorens en 68 drinkwaterreservoirs, met een totale opslagcapaciteit van nagenoeg m 3 drinkwater. Via een netwerk van ruim kilometer leidingen levert de VMW drinkwater aan 170 gemeenten, goed voor meer dan 2,6 miljoen klanten-verbruikers. De VMW wisselt ook belangrijke hoeveelheden drinkwater uit met andere drinkwatermaatschappijen. Geschiedenis watervoorziening Tyfus en cholera...twee ziekten die ook vandaag nog af en toe de kop opsteken, in gebieden waar door oorlogen of natuurrampen een tekort aan drinkbaar water ontstaat. In de 17e en de 18e eeuw waren beide ziekten in België verantwoordelijk voor duizenden doden. De toenemende industrialisering en de daarmee gepaard gaande vervuiling van put- en rivierwaters, en de gebrekkige hygiëne werkten dit in de hand. De toenmalige Franse overheid, die op het einde van de 18 eeuw België had veroverd, besloot dan ook in te grijpen. Het decreet van 14 december 1789 en de wetten van 16 en 24 augustus 1790 verplichtten de gemeenten om alle maatregelen te nemen om epidemieën en veeziekten te voorkomen. Daardoor legde de overheid meteen ook de verantwoordelijkheid voor de openbare drinkwatervoorziening in handen van de gemeenten. De Belgische regering nam in 1836 deze verantwoordelijkheid op in de gemeentewet.

4 Kwaliteit oppervlaktewater Afvalwater van huishoudens en bedrijven, evenals verliezen van nutriënten en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en andere bronnen, tasten de kwaliteit van het oppervlaktewater aan. Deze aantasting uit zich onder andere in ongunstige zuurstofcondities, te hoge nutriëntenconcentraties en de aanwezigheid van allerlei gevaarlijke stoffen in het aquatische milieu. Dit alles leidt tot een algemene daling van de ecologische kwaliteit. Fysische verstoringen, zoals het ondoordringbaar maken van infiltratiegebieden, rechttrekkingen van waterlopen, natuuronvriendelijke oeververstevigingen en de demping van grachtenstelsels tasten niet alleen de leefomgeving van aquatische organismen aan. Ze leiden ook tot een vermindering van de zelfzuiverende processen die het oppervlaktewater toelaten een deel van de verontreiniging zelf te verwerken. De overheid tracht de waterkwaliteit te verbeteren door de uitbouw en verbetering van de openbare saneringsinfrastructuur, structuurkenmerken te verbeteren en waterbodems te saneren. Via vergunningen, heffingen en inspecties tracht de overheid bedrijven ertoe aan te zetten kleinere vuilvrachten te lozen. Met het Mestdecreet wil de overheid de diffuse verliezen van stikstof en fosfor door de landbouw te reduceren. Biologische waterkwaliteit, Belgische Biotische Index Bij de beoordeling van de biologische waterkwaliteit wordt gebruikgemaakt van de Belgische Biotische Index (BBI), een index die steunt op de aan- of afwezigheid van aquatische macro-invertebraten. Als macro-invertebraten beschouwt men grotere, met het blote oog waarneembare ongewervelden, zoals insecten(larven), weekdieren, kreeftachtigen, wormen e.d. De Belgische Biotische Index wordt bepaald door de relatieve gevoeligheid van bepaalde indicatorsoorten voor verontreiniging én van de verscheidenheid aan soorten. De indexwaarde schommelt tussen 0 (uiterst slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). De bekomen BBI-scores kunnen worden ondergebracht in kwaliteitsklassen. Verloop Doelstelling biologische kwaliteit nog veraf Een BBI groter dan of gelijk aan 7 (goede of zeer goede biologische kwaliteit) is één van de basismilieukwaliteitsnormen die sinds 1 juli 1995 in Vlaanderen gelden. Het MINAplan 3 stelt dat het aantal meetplaatsen met een goede of zeer goede biologische kwaliteit in % moet zijn. Tijdens de meetcampagne 2006 werd de BBI op 660 meetplaatsen bepaald. Bijna de helft van de meetplaatsen (44 %) heeft een matige biologische kwaliteit (BBI 5 en 6), terwijl

5 14 % een slechte biologische kwaliteit heeft. Circa 11 % van de meetplaatsen heeft een zeer slechte biologische kwaliteit. 30 % van de meetplaatsen scoort in de kwaliteitsklassen goed of zeer goed en voldoet hiermee aan de wettelijke Vlaamse basiskwaliteitsnorm (BBI groter dan of gelijk aan 7). Die 30 % ligt nog een heel eind van de beoogde 40 % in Het Netebekken, het Maasbekken, het bekken van de Brugse polders, scoren beter dan gemiddeld. Zij hebben een percentage meetplaatsen dat voldoet aan de norm tussen 56 en 46%. In het bekken van de Beneden-Schelde voldoet de biologische waterkwaliteit slechts op 11% van de meetplaatsen.ook het Demerbekken, het bekken van Dijle & Zenne en het Leiebekken scoren slecht, met resp. slechts ca. 15% van de meetplaatsen die voldoen aan de norm. Voor een trendanalyse werd wanneer er geen BBI meting op een bepaalde meetplaats bestond, telkens naar het jaar of 2 jaar voordien gekeken. Die extrapolatie maakt het mogelijk om voor elk jaar een BBI te hebben. Meetplaatsen waarvoor de tijdreeks dan nog onvolledig was, vielen weg. Op die manier bleven 188 meetplaatsen over. Het aandeel van de meetplaatsen met een slechte, zeer slechte of uiterst slechte kwaliteit is sterk gedaald. Het aandeel meetplaatsen met een matige kwaliteit is sterk toegenomen. Het percentage meetplaatsen met een goede of zeer goede kwaliteit is sinds het midden van de jaren 90 eveneens toegenomen. Die positieve evolutie zette zich ook in 2006 door. De biologische kwaliteit wordt niet enkel bepaald door de fysisch-chemische waterkwaliteit, ook de structuurkenmerken en de waterbodemkwaliteit zijn belangrijk. Jan Hegge, Siemen Quanten, Joris Peeters, Michiel Vanderhoydonck

Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen

Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen Inleiding Om een nieuw waterbeleid in Vlaanderen te realiseren, zijn in het decreet betreffende het integraal waterbeleid (2003) nieuwe

Nadere informatie

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing binnen 1 Regenwater is in oorsprong van zeer goede kwaliteit. Deze kwaliteit gaat echter achteruit door contact met stoffen die zich bevinden in de lucht en

Nadere informatie

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw November 2012 1 COLOFON Werkgroep Dit beleidstandpunt is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is samenwerking met een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne Zelf zuiveren stap voor stap Provinciaal Instituut voor Hygiëne Inhoudstafel 1 Zelf zuiveren 1 1.1 Waarom zelf zuiveren? 1 1.2 Wie moet zelf zuiveren? 1 2 Hoe werkt een individuele zuivering? 2 2.1 Voorzuivering

Nadere informatie

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling.

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Waterkwaliteit onder de loep Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Defintief Januari 2014 1 Inleiding 1.1 Plaats in de plancyclus HHSK stelt

Nadere informatie

Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater?

Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater? Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater? Profielwerkstuk van: Tim van Dijk Matthijs Hogerwerf School: De Amersfoortse Berg Klas: 6AB Vak(ken): Scheikunde Docent: Dhr. Oosterhout Datum: 18 december

Nadere informatie

WATER OP HET LANDBOUWBEDRIJF

WATER OP HET LANDBOUWBEDRIJF WATER OP HET LANDBOUWBEDRIJF Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Tel: 02/ 552 79 01 Baron Ruzettelaan 1 8310

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

Meetstrategie en methodiek macrofyten 1 METHODIEK

Meetstrategie en methodiek macrofyten 1 METHODIEK ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Meetstrategie en methodiek macrofyten //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

El Voedselproductie. Mens en milieu. relatie mens en milieu

El Voedselproductie. Mens en milieu. relatie mens en milieu Uitwerkingen Biologie voor jou Havo 5 Thema 3 Mens en Milieu www.uitwerkingensite.nl 25 a De Mens en milieu relatie mens en milieu Vervuiling is ongewenste toevoeging van stoffen aan het milieu, uitputting

Nadere informatie

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België SOCIAAL-ECONOMISCHE ENQUÊTE 2001 MONOGRAFIEËN Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België Etienne Van Hecke Jean-Marie Halleux Jean-Michel Decroly Bernadette Mérenne-Schoumaker Met medewerking

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Afwegingen bij het gebruik van grondwater en de ondergrond

Afwegingen bij het gebruik van grondwater en de ondergrond Afwegingen bij het gebruik van grondwater en de ondergrond Een verkenning op basis van ecosysteemdiensten Hans Peter Broers (Deltares) Johannes Lijzen (RIVM) met bijdragen van: Patrick van Beelen (RIVM)

Nadere informatie

De Rijn en zijn stroomgebied in vogelvlucht

De Rijn en zijn stroomgebied in vogelvlucht De Rijn en zijn stroomgebied in vogelvlucht n Ecologische situatie n Chemische waterkwaliteit n Balans van de uitvoering van het Actieplan Hoogwater Internationale Kommission zum Schutz des Rheins Commission

Nadere informatie

Feiten over Biodiversiteit

Feiten over Biodiversiteit Feiten over Biodiversiteit Samenvatting van het Millennium Ecosystem Assessment Biodiversiteitrapport BIODIVERSITEIT draagt bij tot veel aspecten van het menselijk welzijn, bijvoorbeeld door het leveren

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Wat doet het waterschap?

Wat doet het waterschap? Werken aan water Waterschap De Dommel werkt aan schoon, veilig en voldoende water in Midden-Brabant. Hier zorgen 360 medewerkers dat de inwoners in dit gebied kunnen genieten van de prachtige beken zoals

Nadere informatie

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. GOED GEREGELD = GELD GESPAARD Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. Colofon Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BIJ DE PLANVORMING VOOR KRW2. Achtergronden en methodieken uit de KRW en de toepassing daarvan door Rijnland

ACHTERGRONDRAPPORT BIJ DE PLANVORMING VOOR KRW2. Achtergronden en methodieken uit de KRW en de toepassing daarvan door Rijnland ACHTERGRONDRAPPORT BIJ DE PLANVORMING VOOR KRW2 Achtergronden en methodieken uit de KRW en de toepassing daarvan door Rijnland Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.08364 postadres: versie: 2 postbus 156 auteur:

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A (pilot) Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten

Nadere informatie

19 Mens en natuur 2. Leerdoelen. Inhoud. Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011. De natuurgids:

19 Mens en natuur 2. Leerdoelen. Inhoud. Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011. De natuurgids: 19 Mens en natuur 2 Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011 Leerdoelen De natuurgids: ziet in dat de mens onlosmakelijk deel uitmaakt van de natuur maar tegelijk een heel bijzondere plaats inneemt

Nadere informatie

Dat leidt ertoe dat het gesteente als het ware iets in elkaar wordt gedrukt. Bodemdaling treedt heel geleidelijk en over een lange periode op.

Dat leidt ertoe dat het gesteente als het ware iets in elkaar wordt gedrukt. Bodemdaling treedt heel geleidelijk en over een lange periode op. Bodemdaling Vraag: Er wordt voor de omgeving van de boring een te verwachten bodemdaling afgegeven van maximaal enkele centimeters. Bij een andere locatie van Vermilion in de omgeving is de bodemdaling

Nadere informatie

DUURZAME HANDELSKETENS ONDER DE LOEP

DUURZAME HANDELSKETENS ONDER DE LOEP DUURZAME HANDELSKETENS ONDER DE LOEP Achtergronden bij Verduurzaming van internationale handelsketens Achtergrondstudie PBL 2015 Duurzame handelsketens onder de loep. Achtergronden bij Verduurzaming van

Nadere informatie

Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Welke infiltratietechnieken bestaan er?

Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Welke infiltratietechnieken bestaan er? Bijlage 5: infiltratie 2 Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Regenwater snel afvoeren via verharde oppervlakten en gemengde rioleringen, zoals dat nu meestal gebeurt, heeft een negatieve invloed

Nadere informatie

WATER IN AL ZIJN VORMEN

WATER IN AL ZIJN VORMEN WATER IN AL ZIJN VORMEN Meteoz is een beetje sip vandaag. Buiten regent het pijpestelen! En hij wou net gaan fietsen in het bos Wanneer hij zijn vriendinnetje Nova ziet, vraagt hij zich plots af: Nova,

Nadere informatie

Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7

Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 Beleidsstudie Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 Joep Dirkx en Bart

Nadere informatie

Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt in Utrecht

Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt in Utrecht Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt in Utrecht Auteurs: Marcel Wenneker 1, Roel Kruijne 2 en Marc Vissers 3 1) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij &

Nadere informatie