'OJD08/S52, - 3 JUL Op 11 juni 2008 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Vitens NV plaatsgevonden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'OJD08/S52, - 3 JUL 2008. Op 11 juni 2008 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Vitens NV plaatsgevonden."

Transcriptie

1 VAN Reg.nr. ro / Provinciale Staten van Overijssel Dat. ontv,: Routing 'OJD08/S52, - 3 JUL 2008 j a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax provincie.overijssel.nl RABO Zwolle Inlichtingen bij hr. B.M. Groenhof telefoon fax Resultaten Algemene vergadering van Aandeelhouders Vitens NV. Op 11 juni 2008 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Vitens NV plaatsgevonden. Datum Kenmerk 2008/ Pagina Op de vergadering zijn de jaarstukken van Vitens NV over 2007 besproken en vastgesteld. Het betreft het Jaarverslag, inclusief verkorte jaarrekening, de jaarrekening 2007, het Milieuverslag Tevens is het Dividendvoorstel 2007 besproken en vastgesteld. De jaarstukken zijn via het stateninformatiesysteem te raadplegen. Uw brief Uw kenmerk a) Jaarverslag 2007 In het Jaarverslag wordt een terugblik op 2007 gegeven op onderwerpen als fusie, samenwerking in de waterketen en samenwerking in het buitenland, tariefontwikkeling en maatschappelijk verantwoord opereren. Klanttevredenheid is voor Vitens NV belangrijk. Snelle en adequate behandeling van vragen, opmerkingen en klachten is verder ontwikkeld. Vitens NV is met Evides een samenwerkingsverband aangegaan in Vitens-Evides international B.V. (hierna VEI). Doel van deze joint venture is om door inzet van expertise de drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden te verbeteren. Hiermee willen Vitens NV en Evides bijdragen aan bij de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Een van deze doelstelling is om in 2015 het aantal mensen dat geen toegang heeft tot schoon drinkwater en sanitatie voorzieningen, te halvesren. In zes projecten verleent VEI technische assistentie aan de lokale bedrijven op verschillende vlakken onder andere de dagelijkse bedrijfsvoering, facturatiesystemen, verbetering van zuiveringstechnieken. Financiering vindt plaats door lokale Nederlandse ambassades, vanuit eigen begroting en vanuit het klantenfonds "Water for Live", soms door lokale overheden ter plaatse en het fonds Aqua for All. In Ghana is een managementcontract met concrete doelstellingen gesloten. Dit is afwijkend van de voorgaande vormen van samenwerking. De afwijkende financiering door de Wereldbank met de daaraan verbonden strikte voorwaarden is de reden voor deze vorm van werken. VEI maakt op het contract geen winst. Uitsluitend de kosten van het project wordt door de Wereldbank gefinancierd. Vitens NV heeft besloten, gezien de complexiteit van het managementcontract, het management te versterken en de "controle op afstand' aan te scherpen. Via deze inspanningen is de bijdrage aan drinkwaterdoelstellingen van de Verenigde Naties sterk vergroot. Vitens NV is via bovengenoemde projecten betrokken bij de watervoorziening van 20 miljoen mensen in diverse ontwikkelingslanden. Naar aanleiding van het Jaarverslag hebben wij verzocht meer duidelijkheid te geven over de financiele risico's die verbonden zijn aan deze activiteiten. Bijlagen div. Datum verzending 03. Ml provincie

2 Resultaten Algemene vergadering van Aandeelhouders Vitens NV De Raad van Bestuur heeft toegezegd het Jaarverslag van Vitens-Evides international B.V. zo spoedig mogelijk toe te zenden aan alle aandeelhouders. Wij hebben vervolgens ingestemd met het Jaarverslag. Datum Kenmerk 2008/ Pagina 2 Uw brief Uw kenmerk b) Jaarrekening 2007 In 2007 was het eerste voile jaar van Vitens NV na de fusie in oktober 2006 tussen Vitens NV met N.V. Hydron Flevoland, N.V. Hydron Midden Nederland en de Cooperatie Hydron A.A. De financiele resultaten over 2007 en de prognoses voor 2008 waren in december 2007 al aanleiding de tarieven binnen het Vitens NV gebied verder te harmoniseren en in een groot deel van het voorzieningen gebied vanaf 1 januari 2008 te verlagen. In Overijssel is deze verlaging 5,1 %. De resultaten over 2007 zijn als volgt gekenschetst: Vitens NV realiseert in eerste fusiejaar 4 miljoen euro de consument profiteer! van schaalvoordelen fusie: watertarief 2008 daalt met 3 tot 5 procent naar prijsniveau 2002; jaaromzet 2007: 457,2 miljoen euro, winst 42,1 miljoen euro; conform het vastgestelde dividendbeleid (rente 10 jarige staatsobligaties + 1%) vindt een beperkte dividenduitkering van 15,2 miljoen euro plaats. Accountantsverklaring Het Jaarverslag 2007 bevat een goedkeurende accountantsverklaring. Winst en dividenduitkering: verschil tussen 2006 en 2007 De cijfers over 2007 zijn vergeleken met de samengestelde cijfers over 2006 van de fusiebedrijven Vitens NV met N.V. Hydron Flevoland, N.V. Hydron Midden Nederland en de Cooperatie Hydron A.A. Vitens NV heeft de jaarrekening over 2007 voor het eerst opgesteld op basis van de International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS wordt met ingang van 1 januari 2006 toegepast. De cijfers over 2006 zijn daarom herrekend. Dit herrekenen heeft tot gevolg dat het eigen vermogen van de onderneming hoger is vastgesteld dan deze was op basis van de oude berekeningmethode (NL GAAP). In de onderstaande tabel zijn de dividenduitkeringen over de jaren 2006 en 2007 opgenomen. De verschillen tussen IFRS en NL GAAP zijn in de onderstaande tabel opgenomen. Hierdoor wordt ook het grote verschil in dividenduitkering tussen 2006 ( 6 miljoen) en 2007 ( 15,2 miljoen) verklaart. Daarnaast is het dividendpercentage in % hoger dan in Het restant wordt veroorzaakt door een hoger eigen vermogen (na aftrek resultaat) in (bedragen x 1 miljoen) Eigen vermogen Resultaat EV minus resultaat Dividendpercentage Dividendbedrag 2007 o.b.v. IFRS 361,4 42,1 319,3 4,79% 15, o.b.v. IFRS 353,8 62,9 290,9 3,79% 11, o.b.v. NL GAAP 218,3 30,7 187,6 3,79% 6,0 Solvabiliteit en garantievermogen Vitens NV heeft in 2007 een solvabiliteit als percentage van het totaal eigen vermogen van 22% en een garantievermogen als percentage van het balanstotaal van 31,6%. Daarmee voldoet Vitens NV ruimschoots aan de gestelde fusiedoelstellingen uit 2006 (ondernemingsplan 2006: geplande solvabiliteit voor 2008 was 17,5% en gepland garantievermogen was 27%). In december 2007 is daarom besloten de tarieven in het gehele voorzieningen gebied te verlagen. Hierdoor is de winstverwachting voor 2008 bijgesteld naar 28,9 miljoen. De keuze om te fuseren resulteert eerder dan verwacht in tariefvoordelen voor de gebonden klant. Wij zijn dan ook tevreden met de eerste resultaten van de fusie tussen Vitens NV en N.V. Hydron Flevoland, N.V. Hydron Midden Nederland en de Cooperatie Hydron A.A.

3 Resultaten Algemene vergadering van Aandeelhouders Vitens NV Bezoldiging RvB en RvC Conform de code Tabaksblatt is de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC) in de jaarrekening opgenomen. De bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur zijn volgens het Jaarverslag toegekend vanwege het bereiken van kwantitatieveen kwalitatieve doelstellingen. Dit betreft financiele doelstellingen als ook doelstellingen op het gebied van klanten, medewerkers, maatschappij en organisatie-integratie. De bonus bedraagt maximaal 20% van het bruto salaris. Het vigerende bezoldigingsbeleid van de RvB geldt uitsluitend voor de huidige functionarissen. Een nieuw bezoldigingsbeleid voor opvolgers van de huidige RvB is nog niet vastgesteld. De vergoeding van de RvC is conform het bezoldigingsbeleid zoals op 4 juni 2007 door de aandeelhoudersvergadering is vastgesteld. Namens de provincie Overijssel hebben wij ingestemd met de jaarrekening over c) Dividendvoorstel 2007 Datum Conform het vastgestelde dividendbeleid van Vitens NV is voorgesteld om een dividend uit te keren van 4,79% over het gecorrigeerde eigen vermogen. Dit resulteert in een dividend bedrag van Kenmerk 15,2 miljoen. Voor de provincie Overijssel betekent dit een dividenduitkering over 2008/ aandelen groot circa 1,1 miljoen. Wij hebben ingestemd met het dividendvoorstel. pagina In de begroting 2008 is rekening gehouden met een baat van ,-- aan dividend. 3 Dat betekent dat de begroting moet worden opgehoogd voor het verschil in dividend ( 1,1 miljoen ,--). Wij zullen gevolgen voor de begroting meenemen in de najaarsnota uw brief (als eerste rapportage moment). uw kenmerk d) MHieujaarverslag In het Milieuverslag over 2007 worden de resultaten van alle milieu-inspanningen vermeld. Energiebesparing en gebruik van groene stroom (met ingang van 2008 voor 100%) zijn zeer positieve resultaten. Daarnaast zijn op het terrein van het terugdringen van afval- en reststoffen en afvalwater belangrijke resultaten geboekt Alle reststoffen die vrijkomen bij de productie van drinkwater zijn hergebruikt Wij hebben ingestemd met het milieujaarverslag. Bezoldigingsbeleid voor de nieuwe RvB Tijdens de AvA van 10 december 2007 hebben wij samen met andere aandeelhouders niet ingestemd met het voorstel van de Raad van Commissarissen betreffende een nieuw bezoldigingsbeleid voor een toekomstige Raad van Bestuur. De aandeelhouders zijn van mening dat de bezoldiging moet passen binnen de normen zoals die door de commissie Dijkstal zijn gefortnuleerd. Dit is ook in lijn met het deelnemingenbeleid van de provincie Overijssel dat op 21 mei 2008 door uw Staten is vastgesteld (PS/2008/279). Tussen de RvC en de Commissie van Aandeelhouders zal nog nader overleg plaatsvinden over een nieuw bezoldigingsvoorstel.

4 Resultaten Algemene vergadering van Aandeelhouders Vitens NV Openbaarheid van de algemene aandeelhoudersvergaderingen In de vergadering van 10 december 2007 heeft de provincie Overijssel de openbaarheid van de algemene aandeelhoudersvergadering aan de orde gesteld. De aandeelhoudersvergadering heeft hierover nog geen besluit genomen. Het onderwerp wordt eerst besproken in de Commissie van Aandeelhouders waarna het onderwerp voor de aandeelhoudersvergadering van december 2008 wederom wordt geagendeerd. Gedeputeerde Staten van Over! voorzitter, Datum Kenmerk 2008/ Pagina 4 secretaris, Uw brief Uw kenmerk

5 Jaarverslag Vitens druppel voor druppel Het jaar in het kort Uitersten Grootverbruiker en kleinste klant Waterwerken Medewerkers in beeld Bløf Werkt aan wereldwaterproblematiek Water Onze wereld

6 Vers water komt gewoon uit de kraan Meer weten? Kijk op

7 Een stroomt wereldbedrijf dat Iedereen die in de drinkwatersector werkt, weet het: drinkwater is één van de meest fascinerende producten die je je kunt voorstellen. In de oneindige cyclus van verdamping en neerslag veroveren we ons drinkwater als het zich diep in de aarde heeft genesteld of ons land is binnengestroomd. We pompen het op, reinigen het, ontkleuren het als dat nodig is en slaan het op. In elke fase wordt de kwaliteit gecontroleerd. En dan brengen we het door tienduizenden kilometers leidingen naar de mensen toe. We brengen het tot in hun huizen en bedrijven en daar leveren we het af. Vers, gezond en van goede kwaliteit door de vele strenge eisen waaraan drinkwater in ons land terecht moet voldoen. Meer en meer worden we ons ook bewust van het feit dat schoon drinkwater dan wel vanzelfsprekend is in ons eigen land, maar dat het in grote delen van de wereld vrijwel onbereikbaar is. Natuurlijk kunnen we vanuit Nederland de wereldwaterproblematiek niet in ons eentje oplossen, maar we kunnen wel een flinke bijdrage leveren aan het verbeteren van die situatie. En dat doen we bij Vitens dan ook. Want we zijn in alle opzichten een wereldbedrijf! Vitens is een bedrijf dat alle dynamiek van drinkwater weerspiegelt. We staan geen seconde stil. Ook in 2007 waren we voortdurend in beweging. Dit was natuurlijk eerst en vooral het jaar waarin de fusie met Hydron zijn beslag heeft gekregen. De bedrijfsvoering is op allerlei punten aangepast en dat kunnen we terugblikkend wel zeggen verbeterd. De kostenbesparingen die voortvloeien uit die verbeteringen worden in 2008 al meteen aan onze klanten doorgegeven. En dat zegt iets over de kwaliteit van Vitens en van alle mensen die daarbij betrokken zijn. In 2007 heeft Vitens bewezen dat schaalvergroting door fusies tussen drinkwaterbedrijven onze klanten voordeel oplevert: lagere drinkwatertarieven en verbetering van de geboden service. Daar zijn wij trots op. Maar er is meer mogelijk. In een ideale situatie voert één bedrijf de productie, levering en zuivering van water uit. In de ogen van Vitens zijn aan deze waterketenbenadering vele voordelen verbonden. In dit jaarverslag vindt u cijfers en verantwoordingen. We hopen dat we door de bijzondere vorm en de aandacht voor de menselijke maat bovendien duidelijk maken dat drinkwater mensenwerk is. Van mensen die bruisen van energie en passie. Zoals Vitens. Jaarrekening 2007 In dit jaarverslag vindt u een verkorte jaarrekening 2007 over het verslagjaar De complete jaarrekening is als een aparte publicatie verschenen en kunt u als pdf-bestand downloaden via of in gedrukte vorm aanvragen via 3

8 Jaarverslag Vitens druppel voor druppel Het jaar in het kort Uitersten Grootverbruiker en kleinste klant Waterwerken Medewerkers in beeld Bløf Werkt aan wereldwaterproblematiek Servan 24 Schuurman Water Onze wereld 8Jos Chris van Winkelen Bruggink 35 Water for Life 29 Chantal van t Hof Inhoud jaarverslag 2007 Corporate 3 Voorwoord 6 Omkijken & vooruitzien 8 Jos van Winkelen en Chris Bruggink 14 Fuseren is een werkwoord 15 George Frederiksz druppel voor druppel 54 Samenstelling Raad van Commissarissen Samenstelling Raad van Bestuur & 55 Samenstelling Centrale Ondernemingsraad i.o. 56 Aad van der Velden 58 Bericht van de Raad van Commissarissen 60 Bedrijfsprofiel & Organisatiestructuur 61 Kerncijfers People Het waterwerk van Walter IJbema 11 Storm in Nederland 13 Klanten Vitens voor de klant 16 Uitersten Grootste en kleinste klant 18 Het waterwerk van Servan Schuurman 24 Column 28 Het waterwerk van Chantal van t Hof 29 Het waterwerk van Jos Lenting 36 Watertechnologie Innovatief en toonaangevend 37 Bas Rietman 38 Het waterwerk van René Kollen 41 Het waterwerk van Ans Terlien 62 4 Vitens Jaarverslag 2007

9 Planet 20 Milieu 25 Eric Adamse 31 De grenzeloze wereld van drinkwater 34 Bløf 35 Water for Life Profit Financiële resultaten 44 Verantwoording Corporate Governance en risicobeheersing 46 Balans Activazijde 48 Balans Passivazijde 49 Geconsolideerde winst- en verliesrekening & Overzicht totaalresultaat 50 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 51 Bezoldiging bestuurders 52 Accountantsverklaring Uitersten Aad van der 56 Velden 38 Bas Rietman 34 Bløf 5

10 Omkijken Vooruitzien Een jaarverslag is een document waarin eerst en vooral het achterliggende jaar verslagen wordt. Maar wie omkijkt, doet dat ook om met een aangescherpte blik vóóruit te kunnen kijken. Het jaar 2007 was het jaar van de fusie tussen Vitens en Hydron, een complexe operatie waarin zakelijke en menselijke belangen zo verstrengeld zijn als water en leven. Die fusie moet gezien worden tegen het decor van een almaar veranderende samenleving en van een wereld waarin water een steeds schaarser (en duurder) goed wordt. Een waterbedrijf dat te klein van schaal is, kan in een dergelijke omgeving niet optimaal functioneren. Om efficiënt te kunnen functioneren en het hoofd te kunnen bieden aan een enorm aantal uitdagingen, moet je groot en sterk zijn. Het lijkt een platitude, maar zoals onze Engelse vrienden zeggen: size matters. Elke fusie is een project waarbij menselijke emoties, managementkwaliteiten en technologische veranderingen op de één of andere manier moeten samenvloeien tot één goed georganiseerd, slagvaardig bedrijf. De in 2005 ingezette operatie om van Vitens en Hydron één nieuw Vitens te smeden, was extra complex door de omvang van de bedrijven, de grote regionale spreiding en de noodzaak om niet alleen te fuseren, maar ook als sterkere eenheid uit het proces te komen. Bij dat laatste heeft ook de geweldige automatiseringsslag een grote rol gespeeld, een stap die in 2008 in hoog tempo resultaten zal opleveren. Water is mensenwerk De medewerkers die bij én voor Vitens werken, vormen samen het levende bewijs: water produceren en leveren is ondanks alle technische voorzieningen toch echt mensenwerk. Bij het reali seren van de fusie heeft die gedachte altijd centraal gestaan. Evenals het inzicht dat je als onderneming alleen maar goed kunt zijn als je je mensen de kans geeft beter te worden. Om dat mogelijk te maken is het Vitens College opgericht, een in stituut voor duurzame kennisontwikkeling dat voor alle medewerkers aan de slag gaat. Het Vitens College ontwikkelt leer - programma s voor medewerkers, adviseert en ondersteunt de leidinggevenden en selecteert de beste cursussen en opleidingen. De waterketen Alle in de loop der jaren opgedane nationale en internationale ervaringen hebben bij Vitens een helder beeld doen ontstaan over de ideale situatie op het gebied van waterproductie en -levering. Simpel gezegd: bij Vitens geloven we heilig in de voordelen die een waterketenbedrijf biedt. Daarbij is één onderneming verantwoordelijk voor de regie en uitvoering van álle operationele taken binnen de drinkwatervoorziening, de riolering en de afvalwaterzuivering. Het samenbrengen van deze taken levert aanzienlijke besparingen op, staat garant voor een betere service aan de klanten en biedt ook grote kansen op het gebied van duurzaam waterbeheer. De ervaringen die zijn opgedaan met Aquario watermanagement bv, waarin het Wetterskip Fryslân (het Friese Waterschap) en Vitens sinds 2001 samenwerken, bevestigen de juistheid van onze ideeën. In Aquario is het operationele zuiverings beheer en de watervoorziening van zes Friese gemeenten ondergebracht. Ook de ervaringen van ons Amsterdamse collega-bedrijf Waternet laten zien hoe zinvol de instelling van waterketenbedrijven is. Om het ideaal van een waterketenbedrijf te verwezenlijken, is de medewerking van tal van partijen nodig die nu nog vaak afwijkende gedachten koesteren. Vitens pleit ervoor structureel te werken aan het tot stand komen van Vitens Jaarverslag

11 waterketenbedrijven, in het belang van klant en land. De brede steun van de Tweede Kamer voor een voorstel om het ministerie van VROM E 1,5 miljoen ter beschikking te laten stellen voor quick scans door gemeenten naar efficiënt rioolbeheer, zien we als een goede eerste stap. Samen waar het samen kan Bij Vitens hebben we een simpel motto: wat we alleen moeten doen, doen we alleen. Wat we beter samen met anderen kunnen doen, doen we graag met anderen. In dat licht moet de nauwe samenwerking met collega-waterbedrijf Evides gezien worden. Het Vitens Callcenter fungeert sinds eind 2007 ook als callcenter voor Evides-klanten. Ook op het gebied van facturatie en administratie wordt sinds november 2007 nauw samengewerkt. Daartoe is door Vitens en Evides een aparte Facturatie bv opgericht; de eerste Evides-klanten krijgen inmiddels hun facturen via deze bv. In de tweede helft van 2008 valt naar verwachting de tweede groep Evidesklanten met een omvang van huishoudens onder de Facturatie bv. In 2009 wordt de conversie afgerond als de laatste tranche van klanten volgt. Daarnaast werken Vitens en Evides ook al samen bij de ont wikkeling en het beheer van industriële waterprojecten. De nauwe samenwerking beperkt zich niet tot ons eigen land. In Vitens-Evides International bv heeft de internationale samenwerking vorm gekregen (zie ook blz. 31 en verder van dit magazine). De prijs van het beste We zijn trots op de kwaliteit van ons water en de daar - omheen geweven dienstverlening bij de levering ervan. En we vinden het nog steeds een klein wonder dat we water van wereldklasse aan onze klanten kunnen leveren voor een onwaarschijnlijk lage prijs. Wie weet wat er bij het produceren, bewaken en distribueren van kraanwater komt kijken, zal die verwondering met ons delen. Temeer omdat we in akkoord met onze aandeelhouders voor 2008 de tarieven hebben kunnen verlagen. De gemiddelde klant (een gezin van 2,41 personen dat 105 kubieke meter water per jaar verbruikt) betaalt bij Vitens in % minder voor zijn water dan in 2007! Dat we door een overeenkomst met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet mensen die er financieel niet meer uitkomen kunnen beschermen tegen afsluiting, is ook een wapenfeit dat telt. Water leveren is méér dan water produceren en het naar de klanten toe leiden. Het betekent ook de klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Vitens doet er alles aan om ook op dit gebied het toonaangevende waterbedrijf te worden. Het serviceniveau was in 2006 nog onder de maat, maar onze eigen onder zoeken laten zien dat we in dit opzicht in 2007 grote stappen hebben gemaakt: over de tweede helft van 2007 zaten we met 88,1% ruim boven de norm van 80%. We zullen dit hoge niveau in 2008 minimaal handhaven en waar mogelijk verder verhogen. Verantwoordelijk Vitens is een groot bedrijf. Met 5,4 miljoen klanten, 2,3 miljoen aansluitingen en een marktaandeel van 31% in Nederland. In vijf jaar tijd investeren we ruim een half miljard euro in een veilige en betrouwbare drinkwatervoorziening. En hoewel elk bedrijf zich van taken en verantwoordelijkheden heeft te kwijten, geldt dat voor een onderneming als Vitens in extra hoge mate. Onze 114 aandeelhouders zijn voor 100% gemeenten en regionale overheden. Zij verwachten een fair rendement op hun investeringen, maar de dividenduitkering is bij Vitens maar een zeer beperkt deel van de winst. In 2007 was het dividend over ,8% van het eigen vermogen, conform het bij Vitens gehanteerde beleid (het rentepercentage van een staatslening + 1%). Het overgrote deel van de jaarwinst blijft daardoor in de onderneming en wordt vooral gebruikt voor de nood zakelijke, grote investeringen in leidingen, productiefaciliteiten en laboratoria. Simpel gezegd: Vitens steekt de meeste winst in het op peil houden en waar mogelijk verder verbeteren van de kwaliteit van het drinkwater. Dat deden we in het verleden en dat zullen we in 2008 en daarna blijven doen. 7

12 We hebben het Het was een bijzonder jaar. Na het samengaan van Vitens en Hydron in 2006, was 2007 het eerste volle fusiejaar. Twee bedrijven, twee culturen en medewerkers moesten met elkaar geïntegreerd worden. Het was een jaar vol uitdagingen. Jos van Winkelen (voorzitter) en Chris Bruggink van de Raad van Bestuur blikken terug was het jaar van bouwen, 2007 dat van vormen, vertelt Chris Bruggink. Onze mensen zaten na het bekendmaken van de fusieplannen in november 2005 te wachten op wat er met hen ging gebeuren. We moesten tempo maken, wilden mensen meteen perspectief bieden. De leidinggevenden benoemden we al voor de zomer. In september konden we pas echt gaan bouwen. Een fusie gaat altijd gepaard met onzekerheid en on - rust. Dat is onvermijdelijk, ook voor Vitens, weet Van Winkelen. Het was aan ons om te luisteren, begrip te tonen en zorgvuldig te zijn. En het resultaat mag er wezen. Door twee culturen te combineren, breng je het beste van beide werelden samen. We hebben nu een team waar we de komende jaren goed mee vooruit kunnen. En daar genieten wij elke dag van. Het gegeven dat het geheel meer dan de som der delen kan zijn, past Vitens ook toe op de verschillende laboratoria die Nederland rijk is. Bruggink: Het mooiste en modernste drinkwaterlaboratorium van Europa staat in Leeuwarden. Er is een laboratorium in Utrecht en ook collega-bedrijven hebben er een aantal verspreid over Nederland. Het is de hoogste tijd om de krachten te bundelen. Na intensieve gesprekken in 2007 is recent besloten om samen met Evides, Brabant Water en onze collega s van Waterleiding Maatschappij Limburg te komen tot één laboratoriumorganisatie. Door deze samenwerking kunnen we de efficiëntie verhogen, de innovatiekracht vergroten en toekomstvastheid realiseren. Goed gemengde groep Vorig jaar is een begin gemaakt met het Vitens College, dat medio 2007 in het leven werd geroepen. Voorzitter Jos van Winkelen: Voor het Vitens College zijn budgetten vrijgemaakt voor individuele en collectieve opleidingen en trainingen. Werknemers moeten breder ingezet kunnen worden. Ze moeten niet alleen maar inzetbaar zijn op één functie of één afdeling. We willen dat onze mensen zich zó ontwikkelen dat ze in staat zijn om ook ergens anders aan de slag te Vitens Jaarverslag

13 beste van twee werelden samengebracht kunnen. Vitens bevindt zich in een bijzondere situatie: er zijn jaren dat slechts één of twee procent van de werknemers het bedrijf verlaat. Het Management Development-programma is onderdeel van het Vitens College en wordt in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit uitgevoerd. Tijdens deze training beleven de leden van het management van onze organisatie gezamenlijk de bedrijfsstrategie, vertelt de voorzitter. Want bij een fusie kun je wel mensen op een nieuwe plek zetten, in gedachten blijven zij toch nog een beetje in hun oude bedrijf leven. Nu moeten ze met elkaar het nieuwe Vitens vormen. Er zijn al wat trainingen geweest en het is prettig om te zien hoe goed de groep mengt. Bruggink voegt toe: In het derde kwartaal van 2008 wordt dit Management Developmentprogramma afgerond. De doelen moeten dan gehaald zijn. Afsluiten is vreselijk Van Winkelen en Bruggink reageren graag op de kritiek die Vitens afgelopen jaar moest verwerken met betrekking tot afsluitingen. Bruggink trapt af: Wij hebben het afgelopen jaar wat klanten moeten afsluiten. Ze betaalden hun rekeningen niet en negeerden ook aanmaning na aanmaning. Geloof me, afsluiten is vreselijk. Niet alleen voor de klant. Het is ook heel vervelend voor de medewerker die het kraantje in de straat moet dichtdraaien. En afsluiten kost veel geld. Van Winkelen gaat verder. De kritiek op deze afsluitingen was deels terecht. Het ging mis omdat wij destijds nog met vier bedrijven en vier verschillende procedures werkten. Dat veroorzaakte een administratieve achterstand. Daardoor waren er plaatsen waar we maanden niemand hadden afgesloten. En toen de achterstand was weggewerkt, werden in korte tijd in dezelfde buurt meerdere huizen afgesloten. Daarnaast waren we niet duidelijk genoeg over de sociale kant van afsluiting: waar kun je terecht als je de rekening niet kunt betalen, maar niet afgesloten wilt worden? Vitens vond de oplossing in een convenant met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Dit contract bevat een heldere procedure die bij alle betrokkenen bekend is. 9

14 2006 was het jaar van bouwen, 2007 dat van vormen Chris Bruggink Lukt het niet om de rekeningen via een incassotraject te innen, dan leggen wij ons neer bij de afspraken die de NVVK maakt en hoeven we niemand af te sluiten, aldus Van Winkelen. Winst om te bestaan Er was meer kritiek op Vitens. Zo kwam het uitkeren van dividend aan de aandeelhouders ter sprake. Van Winkelen reageert: Ons type bedrijf heeft winst nodig om te blijven bestaan; voor continuïteit en om te kunnen investeren. Een deel van de winst keren wij uit als dividend. Ik denk dat het een goede zaak is dat onze aandeelhouders die eigenaar zijn van dit bedrijf een normaal rendement krijgen op het door hen geïnvesteerde geld. We hebben hier met onze aandeelhouders afspraken over gemaakt. Het betreft een begrensd dividend dat niet hoger is dan het rendement dat ze zouden maken op de bank. Onze aandeel houders zijn overheden, die willen ook niet meer hebben. Aansluitend verdedigt Van Winkelen het standpunt van Vitens met betrekking tot de wens van onder andere de Consumenten bond om een onafhankelijke toezichthouder in de vorm van de NMa in het leven te roepen. Dat zou ik een spijtige ontwikkeling vinden. Wij worden gestuurd door lagere overheden. Die hebben in de afgelopen 120 jaar bewezen dat heel netjes te doen. Ineens moet er toezicht worden gehouden. Dat is bureaucratie. Midden in een dynamisch krachtenveld Het nieuwe, grotere en vooral sterkere Vitens wordt de komende jaren geconfronteerd met alles wat water kenmerkt: druppelen, stromen, kolken en bulderen. Er wordt door alle bij de water productie betrokken partijen voortdurend druk op Vitens uitgeoefend. Dit beaamt ook Van Winkelen. De Europese, landelijke en regionale overheid heeft bepaalde ideeën over de organisatie van de waterproductie en -levering. Denk in dit perspectief bijvoorbeeld aan de ontwikkeling om te komen tot waterketenbedrijven. Iets wat wij als Vitens van harte ondersteunen. Bruggink vult aan dat de aandeelhouders daarnaast vaak uitgesproken gedachten hebben over de positie van Vitens en over de maatschappelijke verantwoordelijkheden van het bedrijf. Maar ook de klanten hebben terecht hoge verwach tingen van het door ons geleverde water en de daarvoor in rekening gebrachte kosten, besluit Van Winkelen. Het aan alle wensen en verlangens voldoen, vergt veel empathie en flexibiliteit van ons bedrijf en de daarin werkzame mensen. Voor alle drinkwaterbedrijven stond 2007 politiek gezien in het teken van de nieuwe Drinkwaterwet. Van Winkelen: Met veel belangstelling is door ons de discussie in de landelijke politiek op dit punt gevolgd. Waar nodig hebben we politici gewenste informatie verschaft en standpunten toegelicht. Bijvoorbeeld over het dividendbeleid. De nieuwe Drinkwaterwet en het daarmee samenhangende drinkwaterbesluit worden naar verwachting medio 2008 aangenomen. Voor ons bedrijf, vult Chris Bruggink aan, houdt dit in dat we nauwkeurig moeten kijken of alle processen nog voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Geen onbekende exercitie voor de medewerkers. Het afgelopen jaar hebben vele van hen zich laten bijscholen in de veranderende milieuwetgeving die per 1 januari 2008 van kracht is geworden. Benchmark: kritisch naar jezelf kijken In 1996 startte de drinkwatersector een benchmark waaraan alle drinkwaterbedrijven elk jaar vrijwillig kunnen deelnemen. Bruggink legt uit: Zo zorgen we voor transparantie naar buiten én naar binnen. De benchmark heeft drinkwaterbedrijven de afgelopen jaren gedwongen kritisch naar zichzelf te kijken. In de benchmark 2007 scoort Vitens bovengemiddeld. Terwijl we ons nou niet bepaald in rustig vaarwater bevonden. Ik verwacht dat we bij de benchmark van 2008 nóg beter scoren, vooral op financieel gebied. In de toekomst wil de overheid de benchmark overnemen en er een verplichte deelname aan verbinden. Wij staan daar absoluut achter. Met een verplichte benchmark weet je zeker dat iedereen meedoet, aldus Bruggink. Meer synergie dan verwacht We hebben de fusie voor elkaar, besluit Bruggink. Zowel op het gebied van onze mensen als financieel. We hebben meer synergie bereikt in 2007 dan we verwacht hadden. Het klantencontact is verbeterd door ons nieuwe facturatiesysteem. En, ook niet onbelangrijk: we zitten hier nu samen op Papendorp. Er is een tijd geweest dat Jos in Apeldoorn zat en ik in Utrecht. Natuurlijk zochten we elkaar regelmatig op, maar dit is toch echt een hele vooruitgang. Van Winkelen: Ik vind het altijd weer een hoogtepunt dat Vitens-medewerkers 5,4 miljoen mensen een heel jaar lang van drinkwater hebben voorzien. In 2007 is dat weer gelukt! En dat in zo n turbulent jaar. Een groot compliment aan onze medewerkers is derhalve op z n plek. Daarnaast vind ik het een goede ontwikkeling dat we via Vitens-Evides International betrokken zijn bij de voorzieningen van ongeveer twintig miljoen mensen in het buitenland. Ja, terugblikkend op 2007 ben ik echt een tevreden man. Al realiseer ik me goed dat er mensen zullen zijn die dit jaar heel anders hebben ervaren. Maar ik denk dat de onrust in omvang minder is geweest dan we hadden verwacht. Terugblikkend op 2007 ben ik een tevreden man Jos van Winkelen

15 Walter IJbema (47), Beleidsmedewerker Adviseur Milieu We zijn erg innovatief op milieugebied Ik werk al heel wat jaren in de watersector. Ooit ben ik als laboratoriummedewerker begonnen. In 2000 heb ik mijn studie milieukunde afgerond en sindsdien houd ik me bezig met milieumanagement. Water is een prachtig product, zeker voor een milieukundige. Water komt direct uit het milieu. Bij het produceren en zuiveren ervan komen ontzettend veel milieuaspecten langs. Dat maakt het proces voor mij erg aantrek kelijk. Een milieukundige specialiseert zich meestal in één bepaald aspect. Bij Vitens ben je echt een generalist. Ik ben verantwoordelijk voor het milieumanagementsysteem van Vitens. Vanuit de afdeling Vitens Watertechnologie maak ik het beleid. Dat stem ik af met de vijf regionale milieuadviseurs en die gaan er samen met de medewerkers in de regio mee aan de slag. Vitens is erg innovatief op milieugebied. Vroeger werkten we veel meer reactief, tegenwoordig juist proactief. We spreken dezelfde taal als de overheid. We weten precies waar ze het over hebben en op die manier zijn we in staat om direct te reageren op alle wijzigingen in de wet- en regelgeving. In 2007 hebben we een pilot gedraaid met drie gemeenten in Overijssel: Enschede, Ommen en Deventer. Aan de hand van gezamenlijk eenduidige milieucontroles uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van het milieumanagementsysteem van Vitens. Dat komt de relatie met de gemeenten absoluut ten goede. We werken heel transparant, geven inzicht in alle systemen en hebben duidelijk geen geheimen voor elkaar. Per 1 januari 2008 is de milieuwetgeving veranderd. Een gigantische aardverschuiving ten opzichte van de oude wetgeving. Ik heb het afgelopen jaar heel wat zitten studeren op de gevolgen van de nieuwe wet, maar dat is inherent aan mijn functie. Ik moet een balans vinden tussen wat goed is voor Vitens en wat goed is voor het milieu. Dat maakt mij aan de ene kant milieukundige, aan de andere kant ben ik ook bedrijfskundige. Het is mooi als je naast milieuwinst ook een financiële winst behaalt. In Harderwijk hebben we een mooie deal met aluminiumfabriek Alcoa. Het schone koelwater dat vrijkomt bij het productieproces wordt naar ons waterwin gebied geleid en daar geïnfiltreerd. Het is een welkome aanvulling op de grondwatervoorraad. Want als je veel water onttrekt, kun je verdrogende effecten krijgen. Wij vullen het aan met water dat anders toch weggegooid zou worden. Prima oplossing! de nieuwe wet- en regelgeving hebben die drie gemeenten Het waterwerk van Walter IJbema 11

16 powered by Water voor ons, water voor hen Water is van levensbelang. Daar hoeven wij gelukkig bijna nooit bij stil te staan. We draaien de kraan open en er stroomt betrouwbaar drinkwater uit. Voor 1 miljard mensen in de wereld is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Ze hebben géén of onveilig drinkwater, terwijl schoon water van levensbelang is. Gelukkig doen we daar samen iets aan. U helpt als donateur van Water for Life de problemen op het gebied van drinkwater in de ontwikkelingslanden op te lossen. Geld van Water for Life wordt gebruikt voor directe hulp, zoals de aanschaf en aanleg van leidingen, om nieuwe bronnen aan te boren of veilige tappunten aan te leggen. Medewerkers van Vitens werken ter plaatse mee aan het verbeteren en onderhouden van de drink watervoorziening. Zij houden toezicht op de juiste besteding van uw bijdrage. Zodat uw geld daar terechtkomt, waar dit het hardst nodig is. Wilt u meer weten over Water for Life? Kijk dan op of bel met één van de medewerkers van Vitens, telefoonnummer (lokaal tarief). Word ook donateur en ontvang gratis een unieke designbidon Bent u klant van Vitens? Dan kunt u via uw waternota vaste donateur worden voor E 1,50 E 3 of E 4,50 per maand. Woont u buiten het verzorgingsgebied van Vitens? Dan kunt u Water for Life steunen met een eenmalige donatie. Bezoek voor nadere informatie en aanmelding de site

17 Zo verwoestend als de storm op 25 januari 1990, toen er zeventien doden vielen, was hij gelukkig niet. Maar de storm van vrijdag 18 januari 2007 mocht er wel degelijk wezen. Treinen stonden stil, pannen waaiden van de daken en vrachtwagens werden van de weg geblazen. De grootste schade werd veroorzaakt door omvallende bomen in Gelderland en Overijssel. Menig waterleiding brak door de wortels van loodzware omvallende bomen. Drie Vitensmedewerkers vertellen over een stormachtig weekend. STORM IN NEDERLAND VITENS TOONT TEAMGEEST Jan Velgersdijk, Teamleider Distributie in Overijssel: Al aan het begin van de avond waren er meer lekkages dan gebruikelijk. Gedurende de avond en nacht nam het aantal storingen nog eens fors toe. In de loop van de avond heeft de Exploitatiewacht een collega-teamleider ingeschakeld om te ondersteunen bij de coördinatie van de werkzaamheden van de monteurs. Tegen middernacht zijn medewerkers van Klantenservice naar kantoor gegaan om de grote hoeveelheid telefoontjes zo goed mogelijk af te handelen. Diverse lekkages konden door dreigend gevaar van omvallende bomen niet direct gerepareerd worden. In die gevallen zijn afsluiters dichtgedraaid of eindkappen geplaatst. De volgende dag bleven de meldingen van lekkages nog steeds binnenkomen. We hebben een schifting gemaakt: welke leidingen moesten direct gerepareerd worden, welke konden even wachten? Uiteindelijk is dankzij de inzet van de vele mede - werkers het overgrote deel van de lekkages binnen 24 uur gerepareerd. Mooi om te zien hoe alle afdelingen gezamenlijk de handen uit de mouwen staken! Ook de collega s die vrij hadden of van wie de dienst al voorbij was, waren aan het werk. Dat getuigt van échte teamgeest. AAN HET WERK! Frank Nettenbreijers, Senior Monteur in Gelderland: Normaal gesproken ben ik werkzaam in het Rivierengebied maar nu werd ik opgeroepen me op vrijdagochtend om zeven uur te melden om te assisteren in de Achterhoek. Het was een chaos in dit gebied, met meer dan 120 meldingen van storingen en lekkages. Wat doe je dan? Aan het werk! Er waren vooral omgewaaide bomen die met hun wortels de leidingen hadden stukgetrokken. Ik moest de hoofdkranen dichtdraaien en, waar mogelijk, tijdelijke oplossingen aanbrengen. Maar het meest belangrijke was om met de graafmachine het lek te vinden en de lekkage vervolgens te stoppen. Dat kan knap lastig zijn als een boom van 75 centimeter doorsnee met z n wortels een gat van vijf meter diep heeft getrokken, dat vervolgens helemaal is volgelopen met regenwater. Eén woonwijk in Warnsveld konden we pas op zaterdag weer aansluiten. Gelukkig hadden de mensen veel begrip voor de situatie. Zo n storm zorgt ervoor dat iedereen rekening houdt met elkaars problemen. IN ZEVEN DAGEN 127 UUR WERKEN René Vels, Monteur in Gelderland: De Achterhoek werd zwaar getroffen. Overal liep water de weilanden in, van Zelhem en Doetinchem tot Wehl en Gaanderen. We hebben aannemers moeten inhuren om ons te helpen, want we konden het alleen niet meer aan. Ik had die donderdag dienst en de meldingen bleven maar komen. Ik ben snel de weg opgegaan. Met een collega samen, want iedereen moest verplicht met twee man op één bus. Terwijl de één bezig was, kon de ander dan opletten of er geen boom om zou vallen. Soms konden we niet aan de slag, omdat er teveel bomen op omwaaien stonden. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Gaanderen, waar de brandweer een hele straat had afgesloten. Die nacht zijn we tot vijf uur doorgegaan, we hebben vier storingen kunnen verhelpen. Ook de dagen erna waren we tot diep in de nacht in de weer. De donderdag erop was weer de eerste normale werkdag. Eindelijk. Mijn collega en ik hebben allebei in zeven dagen 127 uur gewerkt. WAT ER BETER KAN De uitzonderlijke situatie die door de storm ontstond, is uitgebreid ge ëva lueerd. Uit deze evaluatie kwam een aantal verbeterpunten naar voren, met name op praktisch vlak. Zo kon de interne informatievoorziening op verschillende punten versterkt worden. Verder bleek het lastig om in een dergelijke noodsituatie buiten kantoor - tijden toegang te krijgen tot enkele klantsystemen. Een projectteam heeft deze én andere verbeterpunten op gepakt. Want Vitens streeft altijd naar het allerbeste. 13

18 Fuseren is een werkwoord Als er iets het jaar 2007 heeft gedomineerd, is dat de organisatorische uitwerking van de fusie tussen Vitens en de Hydron-bedrijven Flevoland en Midden-Nederland. De eerste vertrouwelijke gesprekken tussen de betrokken bedrijven vonden plaats in het voorjaar van Nog voor het einde van dat jaar kon de fusie aangekondigd worden. Daarmee begon een fascinerend, soms emotioneel proces dat in 2007 zijn beslag heeft gekregen. HOOGTEPUNTEN: Integratieplan , mét positief advies van de COR i.o. Harmonisatie van de ICT-platforms Invoering SAP-Payroll op 1 januari 2008 Invoering SAP voor Watervoorziening, ook op 1 januari 2008 Start Vitens College Start Management Development-programma Fuseren is keihard werken voor alle betrokkenen. Een fusie heeft altijd gevolgen voor alle werknemers van de bedrijven die samengaan. Soms moet er verhuisd worden, soms worden taken gewijzigd, soms moet geconcludeerd worden dat er voor een werknemer in de nieuwe organisatie geen goede plaats is. Die menselijke maat vereist dat niets overhaast gaat en dat elke fase van het fusieproces met grote zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. In 2007 zijn de grote, finale stappen gezet die van Vitens en Hydron één slagvaardig, dynamisch waterbedrijf maken. De complete plaatsings- en selectieprocedure is in nauwe samenwerking met de Centrale Ondernemingsraad in oprichting (COR i.o.) tussen januari en mei voorbereid. Op 27 april 2007 bereikten de Raad van Bestuur en de Centrale Ondernemingsraad i.o. een akkoord over de te volgen procedures; in de periode van mei tot en met augustus is de feitelijke plaatsing en selectie uitgevoerd. Met als uiteindelijk resultaat dat in oktober 2007 vrijwel iedereen wist waar hij of zij aan toe was, met uitzondering van een groep medewerkers bij de klantenservice en de laboratoria. Adviezen In de uitwerking van het fusieakkoord was er ook volop aandacht voor de locatie van het nieuwe hoofdkantoor in Utrecht, de toekomst van de laboratoria, de inrichting van de callcenters en de nieuwe medezeggenschapsstructuur. Fuseren betekent meer dan het samenvoegen van organisaties. Het gaat ook om het zo snel mogelijk optuigen van een nieuwe, betere organisatie die berekend is op uitdagingen in de zeer nabije toekomst. In dat licht moet de start van het Management Development-programma in 2007 gezien worden en de oprichting van het Vitens College, een eigen opleidingsinstituut dat voor een permanente kennisverbetering binnen de organisatie gaat zorgen! Een buitengewoon belangrijke vernieuwing die in 2007 is opgestart, is de harmonisatie van de ICT-platforms. Vitens en Hydron opereerden op verschillende ICT-bases en de noodzakelijke harmonisatie is meteen aangegrepen om tal van verbeteringen door te voeren. Er is gekozen voor een leverancier (SAP) en de daarmee ontwikkelde systemen voor payroll en watervoorziening zijn volgens schema op 1 januari 2008 ingevoerd. Januari tot en met mei voorbereiding van de complete plaatsings- en selectieprocedure 27 april 2007 volledig akkoord tussen de Raad van Bestuur en de COR i.o. over de procedures feitelijke plaatsing en selectie vond plaats tussen mei en augustus Oktober 2007 succesvolle afronding fusieproces Januari 2007 December 2007

19 We hebben maximaal geparticipeerd George Fredriksz is als voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad in oprichting (COR i.o) nauw betrokken geweest bij de fusie. Bij het bouwen en het inrichten van de nieuwe organisatie hebben de medewerkers via de medezeggenschapsraad invloed gehad op alle processen en zaken die met de fusie te maken hadden. George Fredriksz kan niet terugblikken op 2007 zonder 2006 daarin mee te nemen. Dat was namelijk het jaar waarin de COR i.o. werd gevormd. En dat ging niet zonder slag of stoot. Hij vertelt: De COR i.o. van het nieuwe Vitens is gevormd uit de medezeggenschapsraden van de vier fuserende bedrijven. Toen eenmaal duidelijk was wie zitting zouden nemen in de COR i.o. kon het echte werk beginnen. Het eerste kwartaal van 2007 stond in het teken van het samenstellen van de integratieopdrachten. Leden van de COR i.o. namen zitting in werkgroepen, gebaseerd op sectoren en projecten. Elke sectormanager kreeg van de Raad van Bestuur de opdracht een integratieplan te maken. De voortgang van die verschillende werkgroepen werd wekelijks besproken in de COR i.o. zodat wij de samenhang en haalbaarheid van voorstellen in de gaten konden houden. Er was sprake van voortdurende terugkoppeling. De plannen ontwikkelden zich in de loop van die maanden tot concepten die werden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Die concepten waren tevens onderdeel van het formele advies dat wij uiteindelijk hebben uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Fredriksz vervolgt zijn verhaal: We zien onze aanbevelingen zeker terug in de organisatie die er nu staat. Elk plan is in de formele vergadering bediscussieerd met de eerstelijns manager of de directeur van de betreffende sector. Discussies werden dus niet alleen gevoerd met de Raad van Bestuur, maar ook met de man of vrouw die er operationeel mee aan de slag moest. Het voordeel daarvan is dat je directer op de materie en de problemen zit. Vertrouwen Het was aan Fredriksz om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ik heb veel officiële vergaderingen geleid, maar vooral ook informeel contact gehad met alle betrokkenen. In dit soort trajecten is het belangrijk om zo open mogelijk te communiceren, óók over zaken waarvan je weet dat mensen ze liever niet horen. Want het gaat uiteindelijk om het belang van ons allemaal. Vertrouwen is een keyword in een dergelijk proces, dat weet Fredriksz als geen ander. Ik vraag mensen om te springen, terwijl ik niet kan zeggen waar ze zullen terechtkomen. Daarbij zeg ik dat het goed komt, al heb ik op dat moment nog geen idee hoe dat gaat gebeuren. Zorgvuldigheid voorop Dit was de derde fusie die Fredriksz meemaakte. Deze fusie is heel snel na de vorige gekomen. Medewerkers van Vitens Oud hebben nauwelijks hun stoel warm gekregen of de volgende fusie werd alweer aangekondigd. Terugkijkend op het fusiejaar 2007 is Fredriksz tevreden. Er waren processen die meer tijd vroegen dan vooraf was ingeschat. Er zijn mensen die lang in spanning hebben gezeten. Maar voor ons stond de zorgvuldigheid voorop. We hebben elk proces gedegen afgehandeld, ook al betekende dat inderdaad dat mensen langer in onzekerheid zaten over hun positie binnen het bedrijf. We praten hier over een fusie waarbij vijftienhonderd mensen betrokken zijn. Dat is nogal wat. Onze betrokkenheid bij zowel de selectie en benoeming van de eerstelijns managers en directeuren, als bij de plaatsing en selectie van de overige medewerkers was maximaal. De COR i.o. heeft in het volledige proces maximaal geparticipeerd. Voorzitter COR i.o. George Fredriksz 15

20 Vitens Jaarverslag

21 Vitens Klant voor de Informatie is als water: het moet stromen. Omdat wij goed weten dat de klant echt koning is, moeten we voor perfecte informatie zorgen. En dat doet Nederlands grootste waterbedrijf met passie en plezier. Ten eerste is er informatie waarvan volgens Vitens alle klanten (en eigenlijk iedereen in Nederland) op de hoogte moeten zijn. Het gaat dan om achtergrondinformatie over drinkwaterproductie en kwaliteitscontrole, maar ook over ver bruik en drinkwaterproblemen in ont wik kelingslanden. Die informatie biedt Vitens op allerlei verschillende manieren aan. Via de eigen website (www.vitens.nl) en via een super actuele, algemenere website (www.verswater.nl) die werkelijk álles vertelt over drinkwater. Het simpele feit dat deze website elke week geactualiseerd wordt, geeft goed aan hoe veel nieuws er over water te vertellen is. Behalve de websites gebruikt Vitens ook de digitale nieuwsbrief Vitens Totaal om zijn klanten te voorzien van praktische informatie, leuke wetenswaardigheden en waterrijke recepten. KLANTENSERVICE Natuurlijk blijven er vragen bestaan die niet beantwoord kunnen worden door de informatie op onze websites of nieuwsbrief. Voor die vragen heeft Vitens een klantenservice ingericht die steeds beter zijn werk doet. Klanten weten Vitens op uiteenlopende manieren te vinden: via de telefoon, door een te sturen of een brief te schrijven. En dat gebeurt in soms verbluffende hoeveelheden. Dat is niet zó verwonderlijk, want er zijn 2,3 miljoen gezinnen die vragen, verzoeken of opmerkingen kunnen hebben! TEVREDEN! De Klantenservice is volledig gericht op het snel en goed beantwoorden van elke vraag. Wie belt, krijgt in ruim 80% van de gevallen binnen twintig seconden een deskundige medewerker aan de lijn. Er wordt voortdurend aan gewerkt om dat percentage verder te verhogen. Ook wie mailt of schrijft, kan op een snelle reactie rekenen. Eerst wordt binnen twee dagen bevestigd dat de vraag of het verzoek is ontvangen. Daarna volgt een spoedige afhandeling. Simpel gezegd: bij Vitens wordt ervan uitgegaan dat elke vraag urgent is. De intense aandacht voor de Klantenservice wordt door de klanten ook herkend én gewaardeerd. Uit een recent onderzoek blijkt een grote meerderheid van de Vitens-klanten tevreden te zijn over alle aspecten van die service. Van wachttijd en inlevingsvermogen tot vriendelijkheid en volledigheid. Vitens is altijd op zoek naar het beste. Voor een nóg betere dienstverlening zijn we gestart met quality monitoring. De Sector Klanten brengt hiermee de kwaliteit van onze dienstverlening feilloos in kaart. Zo weten we op elk gewenst moment hoe we moeten bijsturen, welke verbeteringen nodig zijn en hoe we de klant nóg beter en professioneler te woord kunnen staan. DIGITAAL GEMAK Vitens maakt het de klant makkelijk. Het doorgeven van ver huizingen, het wijzigen van de betalingswijze en het aan vragen van een nieuwe aansluiting kan allemaal online op Op deze site staat ook de laatste storingsinformatie, zodat de klant altijd op de hoogte is. In 2008 werken we hard aan nóg meer digitaal gemak. Zo onderzoeken we onder meer de mogelijkheden van digitale facturatie, zodat ook deze stap in de drinkwatervoorziening een stuk simpeler wordt. 17

22 VITENS GROOTSTE KLANT - ROYAL FRIESLAND FOODS EFFICIËNTER REINIGEN EN SPOELEN BESPAART ELKE WEEK KUUB DRINKWATER! De grondstoffen voor de 250 miljoen liter Appelsientje, Extran, DubbelFrisss en CoolBest die in Ede geproduceerd wordt, komen de fabriek binnen als vruchtensapconcentraat. De concentraten zijn afkomstig van over de hele wereld. Volgens speciale recepten worden ze gemengd met ons eigen Hollandse kraanwater. Een goede waterkwaliteit is één van de voorwaarden voor lekker vruchtensap. De omgeving van Ede heeft het zuiverste water van Nederland, en dat proef je. Onze productielocatie heeft zich niet voor niets op deze plek gevestigd in 1966! Natuurlijk zijn wij ons als grootverbruiker van drinkwater heel goed bewust van de noodzaak om zuinig om te springen met deze kostbare grondstof. Aan de recepten van onze sappen willen we niet veel veranderen, maar we kunnen wel wat doen op andere gebieden. Het water van Vitens gebruiken we bijvoorbeeld ook voor het reinigen van de productieleidingen en -apparatuur. Vorig jaar hebben we een flinke stap voorwaarts gezet op dit gebied. Door het reinigingsproces aan te passen, krijgen we de leidingen en apparatuur nu perfect schoon met een minuut minder spoeltijd. Ook hebben we veel waterbesparing gerealiseerd dankzij onze zogenaamde flowmeters. Dat zijn meters waarmee we het koel- en spoelwater kritischer kunnen afstellen. In totaal besparen we zo maar liefst kuub drinkwater per week! Met een speciaal milieuzorgsysteem betrekken we onze medewerkers bij de noodzaak om zuinig om te springen met water. In de fabriek en de kantine hangen posters waarop tips staan. Zo proberen we ons personeel aan te sporen bijvoorbeeld de kraan goed dicht te draaien om druppelen te voorkomen. Alleen op deze locatie al is ons waterverbruik even groot als dat van drieduizend huishoudens bij elkaar. En dat mogen onze mensen zich best realiseren. Royal Friesland Foods is: een internationale producent van zuivelproducten, vruchtendranken en ingrediënten Het concern verbruikt op jaarbasis: 3,8 miljoen kubieke meter drinkwater, waarvan zo n 10% voor het maken van 250 miljoen liter vruchtensappen op de locatie in Ede Aan het woord zijn: Ernst van der Vlist, Sourcing Category Leader Energy en Jan-Willem Warmenhoven, kwaliteitsmanager op de locatie Ede Vitens Jaarverslag

Onze wereld. Water druppel voor druppel. Uitersten. Waterwerken. Bløf. Jaarverslag Vitens Het jaar in het kort

Onze wereld. Water druppel voor druppel. Uitersten. Waterwerken. Bløf. Jaarverslag Vitens Het jaar in het kort Jaarverslag Vitens 2007 2007 druppel voor druppel Het jaar in het kort Uitersten Grootverbruiker en kleinste klant Waterwerken Medewerkers in beeld Bløf Werkt aan wereldwaterproblematiek Water Onze wereld

Nadere informatie

Water. voor leven. Helpt u Water for Life nóg meer te bereiken? Word donateur voor 5, 10 of 15 eurocent per dag. Powered by

Water. voor leven. Helpt u Water for Life nóg meer te bereiken? Word donateur voor 5, 10 of 15 eurocent per dag. Powered by Water voor leven Veilig drinkwater is van levensbelang. Door Water for Life hebben al tienduizenden mensen in ontwikkelingslanden toegang tot schoon drinkwater. Maar dat aantal kan en moet omhoog! Helpt

Nadere informatie

Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater

Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater Evides Waterbedrijf zorgt voor lekker en betrouwbaar drinkwater in het zuidwesten van Zuid-Holland, Zeeland en op de Brabantse wal. Drinkwater

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv.

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M /&*$ Dat. 0 1 OKT 2014 on tv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit Zodat u efficiënt kunt ondernemen Financial Lease dat is onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Financial Lease

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Drinkwater wij voegen er iets aan toe

Drinkwater wij voegen er iets aan toe Drinkwater wij voegen er iets aan toe Samen met u... Drinkwater is van levensbelang voor de maatschappij. Als de drinkwatervoorziening wegvalt, komt ons dagelijks leven vrijwel tot stilstand. Als drinkwaterbedrijf

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle 3973.41.121

Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle 3973.41.121 www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/3577

Nadere informatie

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water WATER PAKKET U kent Brabant Water van een betrouwbare drinkwaterlevering, maar Brabant Water heeft zakelijke klanten zoals u nog veel meer te bieden. Onze jarenlange ervaring, innovatieve aard en servicegerichte

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssejl Reg.nr. r2>/ OM /M10 Dat. 21 MEI 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Profielschetsen voor drie leden van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV, s-hertogenbosch

Profielschetsen voor drie leden van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV, s-hertogenbosch Profielschetsen voor drie leden van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV, s-hertogenbosch 1. Inleiding Brabant Water levert drink- en industriewater aan ruim 2,5 miljoen inwoners en bedrijven.

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE?

MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? Ik ben hier. En u? De klant is god. En god is overal. Maar is uw bedrijf dat ook? Want terwijl u braaf naast de telefoon wacht tot de klant

Nadere informatie

koffieapparatuur / automaten / 2-uursservice / ingrediënten / hygiëne producten / papierwaren

koffieapparatuur / automaten / 2-uursservice / ingrediënten / hygiëne producten / papierwaren koffieapparatuur / automaten / 2-uursservice / ingrediënten / hygiëne producten / papierwaren Directeur Henk-Jan Westhoff: Hoe goed de producten ook zijn, de mensen maken het verschil. 2 De mens is hét

Nadere informatie

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Vastgesteld op 1 maart 2014 Enkhuizen, 1 maart 2014 Geachte lezer, Hulpverleners kunnen alleen goed functioneren, wanneer zij voldoende ondersteuning en support krijgen

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Er is nooit een verliezer / 30

Er is nooit een verliezer / 30 Er is nooit een verliezer / 30 Wouter Coomans Er is nooit een verliezer Mr. Wouter Coomans is teammanager Personenschade bij ASR, dat volgens zijn zeggen vooroploopt als het gaat om mediations. Maar eigenlijk

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Welkom bij SNS Regio Bank

Welkom bij SNS Regio Bank Welkom Voor iedereen Welkom bij SNS Regio Bank In de eerste plaats mag u van uw bank natuurlijk een professionele aanpak verwachten. Met een uitgebreid aanbod diensten en producten. Maar SNS Regio Bank

Nadere informatie

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent?

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? Symposium Energie en Water schrijven toekomst 20 juni 2012 Jan Peter van der Hoek Focus Drinkwatervoorziening NL: dichtbevolkt gebied (16,7

Nadere informatie

Waarom wil ik een watertappunt*? Om 7 redenen. * Voor onze. gemeente, school, festival, sportclub, speeltuin, of bedrijf.

Waarom wil ik een watertappunt*? Om 7 redenen. * Voor onze. gemeente, school, festival, sportclub, speeltuin, of bedrijf. Waarom wil ik een watertappunt*? Om 7 redenen * Voor onze gemeente, school, festival, sportclub, speeltuin, of bedrijf. 1. Hij is gewild Maar liefst 87% van alle Nederlanders wil graag buiten en onderweg

Nadere informatie

Waarom wil ik een watertappunt*? Om 7 redenen. * Voor onze. gemeente, school, festival, sportclub, speeltuin, of bedrijf.

Waarom wil ik een watertappunt*? Om 7 redenen. * Voor onze. gemeente, school, festival, sportclub, speeltuin, of bedrijf. Waarom wil ik een watertappunt*? Om 7 redenen * Voor onze gemeente, school, festival, sportclub, speeltuin, of bedrijf. 1. Hij is gewild Maar liefst 87% van alle Nederlanders wil graag buiten en onderweg

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Procademy & De Kindertelefoon

Procademy & De Kindertelefoon procademy Foto: De Kindertelefoon / Lionne Hietberg Zonder procademy was het ons niet gelukt om ons nieuwe ICT systeem zo soepel te installeren. Merel Luichies Beleidsmedewerker Kwaliteit bij Stichting

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Over Van As Financieel Advies Begin 2009 werd Van As Financieel Advies opgericht. Een adviesbureau voor financiële planning, vermogensadvies, echtscheidingsbemiddeling en hypotheekadvies.

Nadere informatie

Slimme ondernemers kennen de weg...

Slimme ondernemers kennen de weg... Slimme ondernemers kennen de weg... Als je de route kent, kom je nog eens ergens......en bereiken zo trefzeker hun bestemming Verspeek/Mutsaers zorgt voor trefzekere (financiële) begeleiding van het MKB.

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Bespreking banken 21 juli 2016 Drinkwatertarief WMD: hoe komt het tot stand? Wettelijk kader

Bespreking banken 21 juli 2016 Drinkwatertarief WMD: hoe komt het tot stand? Wettelijk kader Bespreking banken 21 juli 2016 Drinkwatertarief WMD: hoe komt het tot stand? Wettelijk kader Inleiding Het wettelijk kader voor het toezicht op de tarieven die drinkwaterbedrijven in rekening brengen voor

Nadere informatie

aurostep plus zonneboiler

aurostep plus zonneboiler aurostep plus zonneboiler Veel warm water dankzij zonne-energie 01-09 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam verzekerd van veel warm water Open de

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR

Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR De komst van de Participatiewet en de daaropvolgende bezuinigingen, waren voor Amfors de aanleiding om zich te verdiepen in het

Nadere informatie

Nieuwe. Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen. bpm

Nieuwe. Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen. bpm Nieuwe afdeling in de keten Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen Visser & Smit Hanab is een aannemersbedrijf waarvan de business unit Distributie de uitvoering voor zijn rekening neemt. Om

Nadere informatie

Informatie over GenX van waterbedrijven Evides en Dunea

Informatie over GenX van waterbedrijven Evides en Dunea Informatie over GenX van waterbedrijven Evides en Dunea Van de site van Evides: In de media: PFOA en GenX Diverse media berichtten over de kwaliteit van het drinkwater in relatie tot de stoffen GenX en

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2004. Water for Life. Auteur : Jan Hoffer Archiefcode : Datum : 21 april 2005 Status : definitief

Jaarverslag 2004. Water for Life. Auteur : Jan Hoffer Archiefcode : Datum : 21 april 2005 Status : definitief Jaarverslag 2004 Water for Life Auteur : Jan Hoffer Archiefcode : Datum : 21 april 2005 Status : definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ontwikkeling Water for Life... 3 3. Oprichting Stichting Water

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. WHC Stigter Telefoon 0235113062 E-mail: wstigter@haarlem.nl CS/SB Reg.nr. 2013/109710 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering?

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering? Welkom bij Oxxio! Uw overstap naar Oxxio: een slimme keuze Welkom bij Oxxio. Net als u hebben al vele particuliere en zakelijke klanten inmiddels ontdekt dat overstappen naar Oxxio een slimme keuze is.

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Ministerie van Economische Zaken Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Uitleg over het besluit gaswinning Groningen Geachte bewoner, Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie