GIDS VAN DE SCHONE AUTO. Rij zuinig... een troef voor u en de natuur!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIDS VAN DE SCHONE AUTO. Rij zuinig... een troef voor u en de natuur!"

Transcriptie

1 GIDS VAN DE SCHONE AUTO Rij zuinig... een troef voor u en de natuur!

2 FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS Beste lezers, Met veel genoegen stel ik u de 4de editie van de CO 2 -gids voor, die u bij de aankoop van een nieuwe wagen behulpzaam kan zijn. Een auto kiezen is immers meer dan alleen maar een kleur of model kiezen. Een auto kiezen betekent ook een milieukeuze maken. Auto s die meer brandstof verbruiken, produceren immers ook meer CO 2 (verantwoordelijk voor de opwarming van onze planeet) en meer verontreinigende stoffen, en vormen een grotere bedreiging voor ons milieu en onze gezondheid. De doelstelling van deze gids is dus belangrijk: u helpen een schone auto te kiezen, die voordelig is voor uw budget en die het milieu zo weinig mogelijk belast. De gids bevat informatie over alle auto s die in België op de markt zijn op 30 september Ze worden alfabetisch voorgesteld en ingedeeld per merk en brandstoftype. Maar de grote nieuwigheid bestaat erin dat u er nu ook alle informatie in vindt over de belastingvermindering die vanaf januari 2005 zal worden toegekend bij de aankoop van een schone auto, een reductie die kan oplopen tot En vanzelfsprekend geeft de gids aan voor welke auto s u een dergelijke belastingvermindering kunt krijgen. Schoner rijden wordt dan ook steeds meer een synoniem voor goedkoper rijden. Door te kiezen voor een wagen die minder brandstof verbruikt en veel voordeliger is, bestrijdt u niet alleen de luchtverontreiniging en de klimaatveranderingen, maar beschermt u tevens de leefomgeving en de gezondheid van de komende generaties. Bruno Tobback Minister van Leefmilieu 2 3

3 FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS BESLIS MET KENNIS VAN ZAKEN Deze gids wil u helpen bij het kiezen van een zuinige wagen, wat zowel uw gezinsbudget als het milieu ten goede komt. U vindt er informatie over het brandstofverbruik van alle merken en modellen van nieuwe wagens die op de Belgische markt beschikbaar zijn op 30 september Indien deze belastingvermindering van toepassing is op een bepaalde wagen, wordt dit in deze gids (zie: tabellen en top van de benzine- en dieselwagens met de beste prestaties op het gebied van brandstofverbruik en C0 2 -uitstoot) met deze icoontjes aangegeven: = belastingsverlaging van 15% op de aankoopprijs In de gids staan de wagens alfabetisch per merk en per brandstoftype gerangschikt. Op de pagina's 20 en 21 vindt u de top van de benzine- en dieselwagens met de beste prestaties op het gebied van brandstofverbruik en C0 2 - uitstoot. De invoering van dit classificatiesysteem is een maatregel die beantwoordt aan een Europese Richtlijn, die aangeeft welke consumenteninformatie de lidstaten over het brandstofverbruik en de C0 2 -uitstoot voor alle nieuwe personenwagens moeten verstrekken. Nieuw: een belastingvoordeel bij de aanschaf van een schone auto vanaf 1 januari 2005 Deze maatregel is bedoeld om de aankoop van de meer milieuvriendelijke wagens te stimuleren. Wanneer u immers kiest voor: een voertuig dat minder dan 105 gram CO 2 per km uitstoot, kunt u genieten van een belastingverlaging van 15% op de aankoopprijs (beperkt tot 3.280), een voertuig dat tussen 105 en 115 gram CO 2 per km uitstoot, hebt u recht op een belastingverlaging van 3% op de aankoopprijs (beperkt tot 615). = belastingsverlaging van 3% op de aankoopprijs Meer praktische informatie ter plekke In alle verkooppunten van nieuwe wagens zal u deze gids kunnen raadplegen (vraag er gerust naar!), en zullen alle tentoongestelde wagens voorzien zijn van een etiket dat het brandstofverbruik en de C0 2 -uitstoot aangeeft. Bovendien moeten de concessiehouders en garagisten ook zorgen voor een voorlichtingssysteem (video of poster), dat gegevens verstrekt over het brandstofverbruik en de C0 2 -uitstoot van alle beschikbare modellen. Op de hiernavolgende bladzijden vindt u de technische informatie die nodig is om het grootst mogelijke nut te halen uit deze gids. en via internet Als u over een internetaansluiting beschikt, kan u de gids ook downloaden of gratis bestellen via de website U kan er ook een database raadplegen die u zal toelaten om bv. de verschillende modellen te vergelijken. Wijzingen zijn mogelijk. De meest recente info kan u steeds vinden op: of contacteer de Federale Overheidsdienst Financiën ( 4 5

4 FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS TEN BATE VAN HET MILIEU De wagen mag dan wel een uitermate comfortabel vervoermiddel zijn om zich te verplaatsen, zijn massaal gebruik heeft echter wel een niet onbelangrijke impact op het leefmilieu, zowel op het klimaat als op de luchtkwaliteit. GEVOLGEN VOOR HET KLIMAAT Autorijden betekent brandstof verbruiken en dus ook... koolstofdioxide (CO 2 ) produceren. Dit CO 2, dat in de atmosfeer wordt uitgestoten, draagt bij tot een verhoging van het broeikaseffect en dus tot de opwarming van de planeet. Het broeikaseffect is een natuurlijk verschijnsel Het klimaat dat wij op onze planeet kennen, is altijd al het resultaat geweest van een natuurlijk evenwicht. De zon straalt ons haar energie door, die door de atmosfeer dringt en het aardoppervlak opwarmt. Op haar beurt kaatst de aarde een deel van deze energie terug in de vorm van infraroodstraling. Waterdamp, koolstofdioxide en andere broeikasgassen, die van nature in de atmosfeer aanwezig zijn, slorpen deze straling gedeeltelijk op. Deze interactie wordt gewoonlijk het broeikaseffect genoemd. Gelukkig maar, want zonder deze natuurlijke mantel zou de temperatuur op het aardoppervlak ongeveer 30 C lager liggen dan nu het geval is. Door de eeuwen heen heeft het klimaat steeds het leven van de mens bepaald. Maar paradoxaal genoeg is de mens nu op zijn beurt bezig het klimaat te veranderen. De industriële revolutie heeft onze relatie met de natuur veranderd Door zijn optreden heeft de mens - vanaf de industriële revolutie maar vooral de laatste decennia - de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer aanzienlijk doen toenemen. De belangrijkste broeikasgassen ten gevolge van menselijke activiteit zijn: koolstofdioxide (C0 2 ), vooral uitgestoten bij de verbranding van fossiele brandstoffen (petroleum, steenkool, gas,...). methaan (CH 4 ), vooral uitgestoten bij landbouw-activiteiten en bij het storten van afval. lachgas of distikstofoxide (N 2 0), uitgestoten door een aantal industriële processen en landbouwactiviteiten. In de geïndustrialiseerde landen neemt C0 2 meer dan 4 / 5 van de totale uitstoot van broeikasgassen voor zijn rekening. In België is het aandeel van de verschillende sectoren in de totale CO 2 -uitstoot als volgt: 1 industrie: 27% 2 woningen en tertiaire sector (energieverbruik in gebouwen): 23% 3 elektriciteitsproductie: 21% 4 wegvervoer: 19%. Het resultaat: een opwarming van het klimaat Het gevolg van de toegenomen uitstoot van broeikasgassen is een wereldwijde opwarming die de klimatologische evenwichten verstoort. Eén enkel cijfer voor België spreekt boekdelen: sinds het begin van de temperatuurwaarnemingen in Ukkel (1833) hebben de zes warmste jaren zich tussen 1989 en 2003 voorgedaan. 6 7

5 FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS Als er niet preventief wordt ingegrepen, zullen klimaatveranderingen in de toekomst heel wat nare gevolgen hebben: behalve een opwarming van de aarde en een stijging van het zeeniveau valt ook te vrezen voor het steeds vaker optreden van een aantal extreme weersomstandigheden (droogte, overstromingen, stormen). Maar daar blijft het niet bij: klimaatveranderingen houden ook risico s in voor de ecosystemen, de biodiversiteit, de gezondheid en de landbouw.? Meer informatie daarover vindt u op de website: Een Europese strategie voor een vermindering van de uitstoot De jongste jaren heeft het toenemend gebruik van personenwagens gezorgd voor een aanzienlijke verhoging van de C0 2 - emissies. In België alleen al is de uitstoot van CO 2 door het wegverkeer sinds 1990 met 26 % toegenomen. Deze evolutie heeft de Europese Unie gealarmeerd. Zij heeft zich tot doel gesteld de gemiddelde C0 2 -uitstoot per wagen - die momenteel 160 g/km bedraagt - liefst tegen 2005 maar ten laatste tegen 2010 op 120 g/km te brengen. Dit streefdoel kan worden gehaald dankzij een aantal maatregelen die ze heeft genomen, zoals o.m. akkoorden met de constructeurs, fiscale maatregelen en informatiecampagnes voor de consument. Door van deze gids gebruik te maken - en door een zuinige wagen aan te kopen - kan u een bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstelling. GEVOLGEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT EN ONZE GEZONDHEID De toename van het autoverkeer heeft niet alleen kwalijke gevolgen voor de opwarming van de aarde. Ook de kwaliteit van de lucht in onze leefomgeving gaat er sterk op achteruit. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt duidelijk dat luchtvervuiling minstens voor de helft te wijten is aan het autoverkeer. Dat hoeft niet te verwonderen, want naast CO 2 stoten wagens ook stikstofoxiden (NO x ) en vluchtige organische substanties (zoals tolueen of xyleen) uit. Deze stoffen kunnen op hun beurt tot ozonvorming en gezondheidsproblemen leiden. Zo kan luchtvervuiling bv. ten grondslag liggen aan astma, aan allerhande allergieën en aan andere ademhalingsaandoeningen die soms dodelijk kunnen zijn. Diverse studies hebben uitgewezen dat 5% van de overlijdens in België verband houdt met de luchtverontreiniging. Recent onderzoek van de Europese Commissie in 124 steden van Europa (samen goed voor 80 miljoen inwoners) heeft aangetoond dat langdurige blootstelling aan fijn stof in de lucht doden per jaar eist. Het Britse medische blad THE LANCET haalde in zijn nummer van 2 september 2000 onderzoek aan uit Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland waaruit blijkt dat in deze drie landen jaarlijks doden vallen door luchtvervuiling, waarvan de helft tengevolge van de uitstoot door het wegverkeer. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat luchtverontreiniging veroorzaakt door het wegverkeer meer slachtoffers maakt dan verkeersongevallen, die in de media wel uitgebreid aan bod komen! 8 9

6 FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS Ozon op leefniveau Ozon is geen natuurlijk aanwezig gas in de omgevingslucht (wel op grote hoogte, in de stratosfeer, waar het ons beschermt tegen te felle UV-straling van de zon) en wordt ook niet rechtstreeks voortgebracht door menselijke activiteit. Het wordt gevormd door inwerking van de zon op enkele verontreinigende gassen die zich in de atmosfeer ophopen, met name stikstofoxiden (NO x ) en vluchtige organische stoffen (VOS). Stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen - vooral afkomstig van het wegvervoer - zijn de voorlopers van ozon (zgn. ozonprecursoren ). Ze bevinden zich het hele jaar door in de lucht, maar het ozongas wordt slechts gevormd bij fel zonlicht en hoge temperaturen. Actieplannen trachten het tij te keren Op Europees en nationaal vlak komt de reactie op gang. Zo heeft de Europese Commissie een actieplan milieu-gezondheid voor opgezet. En op aansporing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft België een nationaal actieplan milieu-gezondheid (bekend onder zijn Engelse afkorting NEHAP) uitgewerkt, dat op 4 april 2003 door alle bevoegde Ministers werd ondertekend. Om de productie van ozon tegen te gaan, werd tevens een federaal plan ( ) opgesteld, dat in december 2003 door de Ministerraad werd goedgekeurd.? Verdere inlichtingen over ozonvervuiling zijn te vinden in de brochure Minder ozon, meer lucht, die u kan raadplegen op de website of die u gratis kan bestellen: onder gefrankeerde omslag bij de: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Leefmilieu RAC - Vesalius Oratoriënberg 20, bus Brussel per fax op het nummer 02/ per op volgend adres: 10 11

7 FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS HOE EEN CO 2 -ETIKET TE LEZEN? Hierna volgt een voorbeeld van een etiket dat u kunt aantreffen op elke nieuwe wagen. Elk etiket bevat informatie over het merk, het model, de uitvoering, het type brandstof alsook het type versnellingsbak van de wagen en natuurlijk het brandstofverbruik per 100 km en de CO 2 -uitstoot per kilometer. In het voorbeeld hiernaast ziet u dat de benzinewagen van het merk X model Y met een gemiddeld verbruik van 6,2 l/100 km en een C0 2 -uitstoot van 148 g/km gerangschikt is in categorie C (lichtgroene zone): het niveau van deze wagen ligt dus onder het gemiddelde. Het officieel brandstofverbruik (in cijfers) De officiële waarde van de C0 2 -uitstoot Categorie van C0 2 -uitstoot, aan de hand waarvan de wagen kan worden vergeleken met het gemiddelde C0 2 -uitstootniveau. Om u te helpen gemakkelijk het verschil te vinden tussen de C0 2 -emissies van een model ten opzichte van het gemiddelde, stelt het etiket een kleurenschaal voor met 7 zones, die overeenstemmen met de verschillende niveaus van CO 2 -uitstoot. Elke kleur stemt overeen met een categorie, gaande van A tot G. Zo stemt bv. de gele kleur (categorie D) overeen met de gemiddelde uitstoot. De wagens uit de groene zones hebben een lagere uitstoot dan het gemiddelde, terwijl de rode zones wijzen op een uitstoot die hoger is dan het gemiddelde

8 FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS HOE DE GIDS TE GEBRUIKEN? De gids geeft een overzicht van alle nieuwe personenwagens op de Belgische markt, alfabetisch gerangschikt per merk. Bovendien wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt naargelang het type brandstof: benzine, diesel of LPG. Per model worden volgende gegevens verstrekt: De cilinderinhoud (cc) Het vermogen (kw) Het type versnellingsbak (1) Het brandstofverbruik (2) (l/100 km) De C0 2 -uitstoot (2) uitgedrukt in gram CO 2 /kilometer (g CO 2 /km) De categorie van C0 2 -uitstoot (A, B, C...) De Europese normen (3) die de emissiebeperkingen van luchtvervuilende stoffen vaststellen (EURO 3 of EURO 4). Of de auto in aanmerking komt voor belastingaftrek. De categorieën van C0 2 -uitstoot Zoals voorheen is uiteengezet, maakt de indeling in categorieën het u in een oogopslag mogelijk elke wagen ten opzichte van het gemiddelde te situeren wat betreft brandstofverbruik en C0 2 -uitstoot, en uit te maken of hij in aanmerking komt voor belastingaftrek. Elke CO 2 -uitstoot stemt overeen met een letter, gaande van A tot G, en een kleur gaande van donkergroen tot rood. Groen wijst op betere CO 2 -uitstootprestaties ten opzichte van het gemiddelde en rood geeft een niveau van CO 2 -uitstoot aan dat boven het gemiddelde ligt. Het indelingsschema is gebaseerd op het CO 2 -uitstootniveau en is als volgt opgebouwd: CO 2 -uitstoot uitgedrukt in gram/kilometer (g CO 2 /km). (1) Handgeschakeld, automatisch, semi-automatisch en variomatisch. (2) Deze beide waarden worden verkregen na een simulatie van een standaard parcours bestaande uit stedelijke en andere routes. (3) De EURO 3-normen zijn de momenteel geldende normen. De EURO 4-normen worden van kracht in 2005, maar sommige voertuigen voldoen nu reeds aan deze norm. Een hoger Eurogetal betekent een betere behandeling van de verontreinigende stoffen. Een EURO 4-wagen rijdt met andere woorden schoner dan een EURO 3-auto

9 FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS Berekening van de gemiddelden Het gemiddelde verbruik van de referentie-benzine/dieselwagen stemt overeen met het gemiddelde van het verbruik van alle nieuwe benzine/dieselwagens die in 2003 in België waren ingeschreven. Die gemiddelden zijn gelijk aan 7,3 l/100 km voor de referentiewagen met benzine en 5,9 l/100 km voor diesel. Dezelfde manier van berekenen werd toegepast op de C0 2 -uitstoot, waarvan de gemiddelde waarden gelijk zijn aan 173 g CO 2 /km voor de referentiewagen op benzine en 158 g CO 2 /km voor die op diesel. A B C D E F G Benzine of diesel? BENZINE < 100 g CO 2 /km 100 g CO 2 /km < g CO 2 /km < g CO 2 /km < g CO 2 /km < g CO 2 /km < g CO 2 /km DIESEL < 85 g CO 2 /km 85 g CO 2 /km < g CO 2 /km < g CO 2 /km < g CO 2 /km < g CO 2 /km < g CO 2 /km De benzine- en de dieselwagens worden zowel in deze gids als op de etiketten apart behandeld. Doorgaans verbruiken dieselwagens minder, maar stoten ze duidelijk meer stikstofoxiden (NO x ) en roetdeeltjes uit dan benzinewagens, die op hun beurt meer koolstofmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen (VOS) afgeven. Ongeacht uw keuze voor benzine of diesel, er zijn al wagens beschikbaar die voldoen aan striktere normen voor de uitstoot van verontreinigende stoffen dan die welke momenteel gelden. Het gaat om de wagens die voldoen aan de EURO 4-normen. LPG Een wagen die op LPG rijdt, vervuilt minder dan een benzinewagen, zowel wat de CO 2 -uitstoot als wat de verontreinigende stoffen betreft. Te noteren valt dat een dergelijke installatie alleen door een erkend installateur mag worden geplaatst. Wagens die standaard van een LPG-installatie zijn voorzien, worden in deze gids afzonderlijk besproken. Zij worden in geen enkele CO 2 -categorie ingedeeld omdat er voor deze wagens geen gemiddelde referentiewaarde bestaat (er worden er namelijk te weinig van verkocht). Vermits veruit de meeste LPG-installaties pas achteraf worden aangebracht, worden zij statistisch dan ook als benzinewagens beschouwd. Zwavelarme brandstof Bovendien kan de consument sinds 1 januari 2001 aan de pomp zwavelarme brandstof tanken (bevat 7 x minder zwavel dan gewone brandstof), die wordt aangeduid door een speciaal merkteken met de vermelding 50S (witte letters op groene achtergrond voor benzine en zwarte letters op gele achtergrond voor diesel). Dit lage zwavelgehalte heeft een belangrijk ecologisch voordeel: de zwavel in de brandstof wordt bij de verbranding ervan in de motor immers omgezet in zwaveldioxide, die opgelost in water (regen bv.) een verzurend effect heeft. Zwavelarme brandstof gaat dus de vorming van deze zure regen tegen

10 FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS VERSTANDIG EN ZUINIG RIJDEN Een correct gebruik en een geregeld onderhoud van uw wagen, maar ook een aangepaste rijstijl kunnen uw brandstofverbruik behoorlijk doen dalen. Hierna volgen enkele eenvoudige maar efficiënte tips:! Schakel de motor uit wanneer u stil staat, zo vermijdt u tevens het risico op een boete. Controleer regelmatig de bandenspanning en pas ze zo nodig aan tot de door de constructeur aanbevolen spanning is bekomen (geladen voertuig).!!! Anticipeer op het overige verkeer zodat u niet te pas en te onpas hoeft te remmen. Voorkom hoge toerentallen; schakel op het gepaste moment in een hogere versnelling. Gebruik elektrische accessoires (ruitontdooier, airco...) alleen wanneer het echt nodig is. Een airconditioning die op volle toeren draait, kan het verbruik met 30% doen stijgen!!! Trek rustig op en rij kalm zodat uw motor geleidelijk op temperatuur kan komen. Vermijd het onnodig laden van het voertuig, voornamelijk op het dak. Een geladen bagagerek kan het verbruik met 40% doen toenemen. Bevestig fietsen bij voorkeur achter aan de wagen en niet op het dak.!! Een goed onderhouden wagen verbruikt minder. Volg de instructies van de constructeur

11 FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS DE BESTE KEUZE Deze tabel bevat de voertuigen waarvan de uitstoot niet hoger ligt dan 120 gram CO 2 per km; dit zijn wagens die dus nu al de door de globale strategie van de Europese Unie vooropgestelde doelstelling inzake C0 2 -uitstoot halen. Daarbij komt nog dat ook het brandstofverbruik van deze voertuigen zeer laag ligt. Er komen steeds meer wagens op de markt die beantwoorden aan de Europese doelstelling. Algemeen gezien scoren dieselwagens beter op het vlak van het brandstofverbruik en dus ook van de C0 2 -uitstoot. MERK MODEL AUDI A2-1.2TDI 3L Diesel A VOLKSWAGEN LUPO - 1.2TDI 3L Diesel A SMART FORTWO CABRIO - CDI Diesel S SMART FORTWO CABRIO - CDI SOFTOUCH Diesel A SMART FORTWO COUPE - CDI Diesel S SMART FORTWO COUPE - CDI SOFTOUCH Diesel A TOYOTA PRIUS VVT-I HYBRID THS ECVT Benzine V CITROEN C2-1.4HDI Diesel M CITROEN C3-1.4HDI Diesel M RENAULT CLIO 3 D/P - 1.5DCI 80 Diesel M RENAULT CLIO 5 D/P - 1.5DCI 80 Diesel M CITROEN C2-1.4HDI SENSODRIVE Diesel M CITROEN C3-1.4HDI 16V Diesel M CITROEN C3-1.4HDI 16V X-TR Diesel M PEUGEOT D/P - 1.4HDI Diesel M PEUGEOT D/P - 1.4HDI Diesel M RENAULT CLIO 3 D/P - 1.5DCI 100 Diesel M RENAULT CLIO 5 D/P - 1.5DCI 100 Diesel M SMART FORTWO CABRIO - 45kW Benzine S SMART FORTWO COUPE - 37kW SOFTIP Benzine S SMART FORTWO COUPE - 45kW Benzine S TOYOTA YARIS 3 D/P D-4D Diesel M DAIHATSU CUORE 3 D/P Benzine M DAIHATSU CUORE 5 D/P Benzine M FISC VERSN. VERBR. CAT. MERK MODEL FIAT PANDA - 1.3JTD Diesel M FORD FIESTA 3 D/P - 1.4TDCI Diesel M FORD FIESTA 3 D/P - 1.4TDCI DURASHIFT Diesel S FORD FIESTA 5 D/P - 1.4TDCI Diesel M FORD FIESTA 5 D/P - 1.4TDCI DURASHIFT Diesel S RENAULT CLIO 3 D/P - 1.5DCI 65 Diesel M RENAULT CLIO 5 D/P - 1.5DCI 65 Diesel M SMART FORTWO CABRIO - 45kW SOFTOUCH Benzine A SMART FORTWO COUPE - 37kW SOFTOUCH Benzine A SMART FORTWO COUPE - 45kW SOFTOUCH Benzine A HONDA CIVIC 4 D/P IMA Benzine M SMART ROADSTER - 45kW Benzine S KIA PICANTO Benzine M SUZUKI ALTO Benzine M AUDI A2-1.4TDI 75 Diesel M AUDI A2-1.4TDI 95 Diesel M FORD FUSION - 1.4TDCI Diesel M FORD FUSION - 1.4TDCI DURASHIFT Diesel S VOLKSWAGEN LUPO - 1.4TDI Diesel M CITROEN C3-1.4HDI SENSODRIVE Diesel S PEUGEOT 206 SW - 1.4HDI Diesel M TOYOTA YARIS 5 D/P D-4D Diesel M FIAT PUNTO 3 D/P - 1.3MJTD Diesel M FIAT PUNTO 3 D/P - 1.3MJTD DUALOGIC Diesel S FISC VERSN. VERBR. CAT

12 FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS MERK MODEL FIAT PUNTO 5 D/P - 1.3MJTD Diesel M FIAT PUNTO 5 D/P - 1.3MJTD DUALOGIC Diesel S LANCIA YPSILON - 1.3JTD DFN Diesel S MAZDA V CDVI ASM Diesel S MAZDA V CDVI Diesel M MERCEDES A - 160CDI Diesel M MERCEDES A - 160CDI SEMI-AUT. Diesel S NISSAN MICRA 3 D/P - 1.5DCI 82 Diesel M NISSAN MICRA 5 D/P - 1.5DCI 82 Diesel M OPEL CORSA 3 D/P - 1.3CDTI EASYTRONIC Diesel S OPEL CORSA 5 D/P - 1.3CDTI EASYTRONIC Diesel S RENAULT MEGANE BERLINE 3 D/P - 1.5DCI 100 Diesel M RENAULT MEGANE BERLINE 5 D/P - 1.5DCI 100 Diesel M RENAULT MEGANE SEDAN - 1.5DCI 82 Diesel M RENAULT MEGANE SEDAN - 1.5DCI 100 Diesel M VOLKSWAGEN LUPO - 1.7SDI Diesel M CITROEN C3 PLURIEL - 1.4HDI Diesel M CITROEN XSARA BREAK - 1.4HDI Diesel M CITROEN XSARA COUPE - 1.4HDI Diesel M CITROEN XSARA - 1.4HDI Diesel M PEUGEOT D/P - 2.0HDI ENFANT TERRIBLE Diesel M PEUGEOT D/P - 2.0HDI ENFANT TERRIBLE Diesel M PEUGEOT D/P - 1.4HDI Diesel M PEUGEOT D/P - 1.4HDI Diesel M RENAULT MEGANE BERLINE 3 D/P - 1.5DCI 82 Diesel M RENAULT MEGANE BERLINE 5 D/P - 1.5DCI 82 Diesel M FISC VERSN. VERBR. CAT

13 NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS GUIDE DE LA VOITURE PROPRE Roulez économe un plus pour vous et la nature! 24 25

14 NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Chère lectrice, Cher lecteur, J ai le plaisir de vous présenter la 4e édition du guide CO 2, qui vous aidera lors de l achat d un nouveau véhicule. En effet, choisir une voiture, c est bien plus que choisir une couleur ou un modèle, c est aussi faire un choix environnemental. Les voitures consommant plus de carburant produisent plus de CO 2 (responsable du réchauffement de notre planète) et plus de substances polluantes, et menacent ainsi davantage notre environnement et notre santé. L objectif de ce guide est donc important: vous aider à choisir une voiture propre, avantageuse pour votre budget et la plus respectueuse de l environnement possible. Ce guide reprend des informations relatives à l ensemble des voitures en vente sur le marché belge à la date du 30 septembre Celles-ci sont présentées par ordre alphabétique et répertoriées par marque et par type de carburant. Mais, grande nouveauté, ce guide vous donne également des informations relatives à la réduction d impôt liée à l acquisition d un véhicule propre (mesure applicable dès janvier 2005), une réduction pouvant aller jusqu à Et cela va de soi, ce guide vous indique quelles voitures vous permettront de bénéficier des réductions d impôt. Il est donc de plus en plus vrai que rouler plus propre est aussi rouler plus économe. En choisissant une voiture qui consomme moins de carburant et qui est plus économique vous luttez non seulement contre la pollution de l air et les changements climatiques, mais vous préservez également l environnement et la santé des générations à venir. Bruno Tobback Le Ministre de l Environnement 26 27

15 NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS DÉCIDEZ EN CONNAISSANCE DE CAUSE... Ce guide a pour objectif de vous aider à choisir une voiture économe en carburant, avantageuse tant pour votre budget que pour le respect de l environnement. Vous y trouverez des informations relatives à la consommation de carburant pour l ensemble des marques et modèles de voitures neuves disponibles en Belgique à la date du 30 septembre Vous trouverez dans ce guide ces signes graphiques qui vous indiqueront si la voiture mentionnée peut faire l'objet d'une réduction d'impôt (voir : tableaux et le top des voitures essences et diesel les plus performantes en termes de consommation de carburant et d'émissions de CO 2 ). = réduction d'impôt égale à 15% du prix d'achat Le système de classification repris dans ce guide est organisé par type de carburant et par marque (ordre alphabétique). En page 44 et 45, vous trouverez le top des voitures essences et diesel les plus performantes en termes de consommation de carburant et d émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ). L introduction de ce système de classification fait suite à une directive européenne qui définit l information à donner aux consommateurs en matière de consommation de carburant et d émissions de CO 2 pour toutes les voitures neuves. Une nouveauté: la réduction d'impôt pour l'acquisition d'un véhicule propre après le 1er janvier 2005 Cette mesure vise à encourager l acquisition de véhicules plus respectueux pour l environnement. En effet, si vous optez pour un véhicule émettant moins de 105 grammes de CO 2 par km, vous pouvez bénéficier d une réduction d impôt égale à 15% du prix d achat (réduction plafonnée à un montant de 3.280); un véhicule émettant entre 105 et 115 grammes de CO 2 par km, vous pouvez bénéficier d une réduction d impôt égale à 3% du prix d achat (réduction plafonnée à un montant de 615); = réduction d'impôt égale à 3% du prix d'achat Des outils pour informer Sur place Dans tous les points de vente, vous pouvez consulter ce guide. N hésitez donc pas à le demander! Sur toute voiture neuve exposée, vous trouvez également une étiquette présentant des informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO 2. En plus, les concessionnaires et les garagistes sont tenus de prévoir un système d affichage (vidéo ou poster), fournissant les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO 2 pour tous les modèles disponibles sur le point de vente. Dans les pages qui suivent, vous trouverez toutes les informations techniques nécessaires à l utilisation optimale de ce guide. et via l internet Si vous disposez d une connection internet, vous pouvez télécharger ou commander gratuitement le guide sur Vous pouvez également y consulter une banque de données permettant entre autres de comparer les modèles entre eux. Ces informations peuvent être sujettes à modification. Pour plus d'informations surfez sur ou adressez-vous au Service public fédéral Finances (

16 NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS POUR LE BIEN DE L ENVIRONNEMENT La voiture est un véhicule de transport particulièrement confortable. Cependant, son utilisation massive a un impact conséquent sur l environnement tant au niveau du climat que de la qualité de l air. CONSÉQUENCES SUR LE CLIMAT Utiliser sa voiture, c est consommer du carburant et... produire du dioxyde de carbone (CO 2 ). Rejeté dans l atmosphère, ce gaz contribue à l augmentation de l effet de serre et donc au réchauffement de la planète. L effet de serre est un phénomène naturel Le climat que nous connaissons dans le monde résulte depuis toujours d'un équilibre naturel. Le soleil nous envoie de l'énergie, qui traverse l'atmosphère et réchauffe la surface du globe. À son tour, la terre émet une partie de cette énergie sous forme de rayonnement infrarouge. La vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre, naturellement présents dans l'atmosphère, absorbent en partie ce rayonnement. Cette interaction est communément appelée l effet de serre. Heureusement, car sans cette couverture naturelle, la température de la surface terrestre serait inférieure d'environ 30 C à celle qui règne actuellement. La révolution industrielle a modifié nos rapports avec la nature Par l accroissement de ses activités, depuis la révolution industrielle mais surtout au cours de ces dernières décennies, l homme a augmenté de façon considérable la quantité de gaz à effets de serre présents dans l'atmosphère. Les principaux gaz à effet de serre résultant des activités humaines sont: Le dioxyde de carbone (C0 2 ), émis principalement lors de la combustion de fuels fossiles (pétrole, charbon, gaz, ). Le méthane (CH 4 ), émis notamment par les activités agricoles, et la mise en décharge de déchets. Le protoxyde d'azote (N 2 0), émis par certains procédés industriels et également l'agriculture. Dans les pays développés, le C0 2 compte pour plus des 4 / 5 du total des émissions de gaz à effet de serre. En Belgique, les statistiques les plus récentes indiquent la contribution des différents secteurs dans le total des émissions de C0 2 : 1 industrie: 27% 2 résidentiel et tertiaire (consommation d'énergie dans les bâtiments): 23% 3 production d'électricité: 21% 4 transports routiers: 19%. Depuis toujours, le climat a façonné les hommes. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les hommes qui modifient le climat

17 NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Résultat: le climat se réchauffe Cette augmentation des émissions de gaz à effets de serre provoque un réchauffement de la planète, qui perturbe les équilibres climatiques. Une seule donnée pour la Belgique, qui traduit bien la réalité du phénomène: depuis le début des observations des températures à Uccle (1833), les six années les plus chaudes se sont situées entre 1989 et A défaut de prévention, les conséquences des changements climatiques seront multiples: outre le réchauffement de l atmosphère et l augmentation du niveau de la mer, on s attend à une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses, inondations, tempêtes). D autres risques sont également identifiés: ils concernent les écosystèmes, la biodiversité, la santé, l agriculture.? De plus amples informations sont disponibles sur: Une stratégie européenne de réduction des émissions L utilisation croissante des voitures particulières, ces dernières années, s est soldée par une augmentation considérable des rejets de CO 2. En Belgique, par exemple, les émissions de CO 2 du transport routier ont augmenté de 26 % depuis Cette évolution a poussé l Union Européenne à réagir. Elle s est fixé pour objectif de ramener les émissions moyennes de CO 2 par voiture à 120 g/km d ici 2005 au plus tôt, et 2010 au plus tard (actuellement les émissions moyennes sont de 160 g/km). Un tel objectif pourra être atteint grâce à la mise en place par l Union européenne de différentes mesures (accords avec les constructeurs, mesures fiscales et mesures d information aux consommateurs). LES CONSÉQUENCES POUR LA QUALITÉ DE L AIR ET NOTRE SANTÉ L accroissement du trafic automobile n a pas seulement un effet négatif sur le réchauffement climatique. Il aggrave également la pollution atmosphérique. Diverses études le confirment: le trafic automobile est responsable d au moins la moitié de la pollution atmosphérique. Ceci n est pas étonnant, parce que les voitures émettent, en plus du CO 2, des oxydes d azote (NO x ) et des composés organiques volatiles (COV, tels que le toluène et le xylène). Ces substances peuvent, à leur tour, être à la base de la production d ozone troposphérique et provoquer des problèmes de santé. Ainsi, la pollution de l air déclenche des asthmes, des allergies diverses et d autres maladies respiratoires qui s avèrent parfois mortelles. Plusieurs études ont démontré que 5% des décès en Belgique sont liés à la pollution atmosphérique. Une étude, réalisée récemment pour la Commission européenne dans 124 villes européennes (regroupant 80 millions d habitants) établit que l exposition prolongée aux particules en suspension dans l air entraîne décès par an. La revue scientifique internationale LANCET fait écho à une recherche menée en France, Autriche et Suisse. Dans ces trois pays, souligne LANCET, la pollution de l air tue personnes par an, dont la moitié à cause du trafic automobile. Selon l Organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution atmosphérique causée par le transport routier entraîne plus de morts que les accidents de la route, pourtant davantage médiatisés! En consultant ce guide - et en faisant l achat d un véhicule propre - vous contribuez à la réalisation de cet objectif

18 NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS L ozone troposphérique L'ozone n est pas un gaz qui est naturellement présent dans l'air ambiant - il est présent dans la stratosphère où il protège la planète contre les radiations d UV trop intenses du soleil -. Il n est pas, non plus, directement produit par l activité humaine. L ozone résulte de l'influence du soleil sur certains polluants accumulés dans l'atmosphère. Ces gaz polluants sont les oxydes d'azote (NO x ) et les composés organiques volatiles (COV). Les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles sont les précurseurs de l'ozone. On les retrouve dans l'atmosphère toute l'année bien que l'ozone soit un problème typiquement estival car conditionné par le rayonnement solaire et des températures élevées. En Belgique, la source la plus importante d'oxydes d'azote et de composés organiques volatiles est la circulation routière. Des plans d action pour tenter de remédier au problème Au niveau européen et national, la riposte s organise. La Commission européenne a conçu un plan d action environnement-santé pour Encouragée à agir de la sorte par l Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Belgique s est dotée d un plan national d action environnement-santé (NEHAP, en anglais), signé le 4 avril 2003 par l ensemble des ministres compétents. Afin de lutter contre la production d ozone, un plan fédéral ( ) a été approuvé par le Conseil des Ministres en décembre 2003.? Vous trouverez de plus amples informations sur la pollution par l ozone dans la brochure gratuite Moins d ozone, plus d air. Cette brochure est disponible sur Elle peut également être commandée: sous enveloppe affranchie au: Service publique fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Direction générale Environnement C.A.E. - Quartier Vésale Rue Montagne de l Oratoire 20 boîte Bruxelles par fax: 02/ par

19 NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS COMMENT LIRE L ÉTIQUETTE CO 2? Voici un exemple d étiquette que vous trouverez sur toute voiture neuve mise en vente. Chaque étiquette contient des informations relatives à la marque de la voiture, au modèle, à la version, au type de carburant ainsi qu au type de boîte de vitesse. Elle renseigne bien entendu sur la consommation de carburant par 100 km et les émissions de C0 2 par kilomètre. Dans l exemple ci-contre, vous constatez que la voiture essence de marque X modèle Y, avec une consommation moyenne de 6,2 l/100 km, et une émission de CO 2 de 148 g/km, est classée dans la catégorie C, zone vert clair. Cette voiture se situe donc à un niveau inférieur à la moyenne. Valeur numérique de la consommation officielle de carburant. Valeur numérique des émissions spécifiques officielles de C0 2. Catégorie d émission de C0 2, permettant de comparer la voiture au niveau moyen d émission de C0 2. Pour vous aider à mesurer facilement l écart entre les émissions de CO 2 d un modèle par rapport à la moyenne, l étiquette propose une échelle de couleurs avec 7 zones, correspondant aux différents niveaux d émission de CO 2. Chaque couleur correspond à une catégorie, allant de A à G. La couleur jaune (catégorie D) correspond aux émissions moyennes. Les zones vertes indiquent un niveau d émission inférieur à la moyenne, alors que les zones rouges révèlent des émissions supérieures à la moyenne

20 NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS COMMENT UTILISER LE GUIDE? Ce guide reprend toutes les voitures particulières neuves en vente sur le marché belge. Celles-ci sont répertoriées par marque et présentées par ordre alphabétique. En outre, les voitures sont clairement distinguées selon le type de carburant qu elles consomment: essence, diesel ou LPG. Pour chaque modèle, les informations suivantes sont fournies: La capacité cylindrique (cc) La puissance (kw) Le type de boîte de vitesse (1) La consommation de carburant (l/100 km) (2) Les émissions de CO 2 (2) exprimées en grammes de CO 2 /kilomètre (g CO 2 /km) La catégorie d émission de CO 2 (A, B, C...) Les normes européennes (3) fixant les limitations d émissions de polluants atmosphériques (EURO 3 ou EURO 4) L éligibilité aux mesures fiscales Les catégories d émission de CO 2 Comme nous l avons déjà mentionné, ces catégories vous permettent, en un bref coup d œil, de comparer la consommation de carburant et le niveau d émission de CO 2 de toute voiture par rapport à la moyenne, et de savoir si elle est éligible aux mesures de réduction fiscale. L échelle des catégories est basée sur le niveau d émission de CO 2 et est construite de la manière suivante: émissions exprimées en grammes de CO 2 /kilomètre (g CO 2 /km). Calcul des moyennes La consommation moyenne de la voiture essence/diesel de référence correspond à la moyenne des consommations de toutes les voitures neuves essence/diesel immatriculées en 2003 en Belgique. Ces moyennes sont égales à 7,3 l/100 km pour la voiture de référence essence et de 5,9 l/100 km pour le diesel. La même méthode de calcul a été appliquée pour les émissions de CO 2, dont les valeurs moyennes sont égales à 173 g CO 2 /km pour la voiture de référence essence, et de 158 g CO 2 /km pour le diesel. A B C D E F G ESSENCE < 100 g CO 2 /km DIESEL < 85 g CO 2 /km 100 g CO 2 /km < g CO 2 /km < g CO 2 /km < g CO 2 /km < 145 (1) manuelle, automatique, semi-automatique et variomatique; (2) obtenues après une simulation d un parcours standardisé prenant en compte des cycles urbains et extra-urbains; (3) Les Normes EURO 3 sont les normes actuellement en vigueur. Les normes EURO 4 entreront en vigueur le 1er janvier 2005, mais certains véhicules y satisfont déjà. Plus l'indice EURO augmente, plus les polluants sont traités. Une voiture EURO 4 pollue donc moins qu'une voiture EURO g CO 2 /km < g CO 2 /km < g CO 2 /km < g CO 2 /km 145 g CO 2 /km < g CO 2 /km < g CO 2 /km < g CO 2 /km 38 39

21 NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Essence ou diesel? Les voitures essence et diesel sont traitées séparément tant dans ce guide que sur les étiquettes. En général, les voitures diesel obtiennent de meilleurs résultats en termes de consommation de carburant. Elles émettent davantage de NO x et de particules que les voitures essences (qui elles émettent plus de CO - oxyde de carbone - et de composés organiques volatiles - COV). Quoi qu il en soit, que votre choix se porte sur un modèle essence ou diesel, il existe déjà sur le marché des voitures répondant à des normes d émission de polluants atmosphériques plus strictes que celles actuellement en vigueur. Il s agit des voitures répondant aux normes EURO 4. Carburants à basse teneur en soufre En outre, depuis le 1er janvier 2001, le consommateur peut, à la pompe, opter pour des carburants à basse teneur en soufre identifiés par un marquage portant la mention 50S (lettres blanches sur fond vert pour l essence et lettres noires sur fond jaune pour le diesel). Cette faible teneur en soufre présente un avantage écologique important. En effet, lors de la combustion dans le moteur, le souffre contenu dans le carburant est transformé en dioxyde de soufre qui, au contact de l eau (en cas de pluie notamment), a un effet acide. Les carburants à faible teneur en soufre contribuent donc à prévenir la formation des pluies acides. LPG Une voiture équipée d une installation LPG est moins polluante qu une voiture à essence, tant pour les émissions de CO 2 que pour les polluants atmosphériques. Notez que seul un installateur agréé peut doter une voiture de ce système. Les voitures équipées de série au LPG sont reprises séparément dans ce guide. Aucune catégorie d émission de CO 2 ne leur est associée, la moyenne de référence pour ce genre de véhicules faisant défaut (en raison du trop faible volume des ventes). En effet, la plupart des installations au LPG sont placées après l achat du véhicule. Statistiquement, ces véhicules sont considérés comme des véhicules utilisant de l essence

22 NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ROULEZ INTELLIGENT, ROULEZ ÉCONOME Un usage correct et un entretien régulier de votre voiture permettent de réduire votre consommation de carburant. Nous vous rappelons ici quelques conseils d utilisation pour une conduite plus économe.!! Coupez le moteur si vous devez rester à l arrêt, d autant plus que vous risquez une amende. Anticipez les événements et donc le freinage. Contrôlez régulièrement la pression des pneus et corrigez-la, le cas échéant, pour atteindre la pression recommandée par le constructeur (voiture chargée).!! Évitez les régimes élevés; passez à la vitesse supérieure en temps voulu. N utilisez les accessoires électriques (dégivreur vitres, climatisation...) que lorsque c est vraiment nécessaire. La climatisation à plein régime peut augmenter la consommation de 30%.!!! Démarrez et roulez calmement afin que votre moteur soit mis progressivement à température. Une voiture bien entretenue consomme moins; suivez les instructions du constructeur. Évitez de charger inutilement la voiture, surtout sur le toit. Le surcroît de consommation provoqué par un porte-bagages chargé peut atteindre 40%. Placez de préférence les bicyclettes à l arrière de la voiture et non sur le toit.! 42 43

23 NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS LES PREMIERS CHOIX Ce tableau reprend les voitures dont les émissions ne dépassent pas les 120 grammes de CO 2 par km, respectant d ores et déjà les objectifs d émissions de CO 2 définis par la stratégie globale de l Union Européenne. De plus, ces voitures sont caractérisées par une faible consommation de carburant. Les voitures respectant l objectif européen sont de plus en plus nombreuses au fil des ans. En général, les voitures diesel obtiennent des meilleurs résultats en termes de consommation de carburant et donc d émissions de CO 2. MARQUE MODÈLE AUDI A2-1.2TDI 3L Diesel A VOLKSWAGEN LUPO - 1.2TDI 3L Diesel A SMART FORTWO CABRIO - CDI Diesel S SMART FORTWO CABRIO - CDI SOFTOUCH Diesel A SMART FORTWO COUPE - CDI Diesel S SMART FORTWO COUPE - CDI SOFTOUCH Diesel A TOYOTA PRIUS VVT-I HYBRID THS ECVT Benzine V CITROEN C2-1.4HDI Diesel M CITROEN C3-1.4HDI Diesel M RENAULT CLIO 3 D/P - 1.5DCI 80 Diesel M RENAULT CLIO 5 D/P - 1.5DCI 80 Diesel M CITROEN C2-1.4HDI SENSODRIVE Diesel M CITROEN C3-1.4HDI 16V Diesel M CITROEN C3-1.4HDI 16V X-TR Diesel M PEUGEOT D/P - 1.4HDI Diesel M PEUGEOT D/P - 1.4HDI Diesel M RENAULT CLIO 3 D/P - 1.5DCI 100 Diesel M RENAULT CLIO 5 D/P - 1.5DCI 100 Diesel M SMART FORTWO CABRIO - 45kW Benzine S SMART FORTWO COUPE - 37kW SOFTIP Benzine S SMART FORTWO COUPE - 45kW Benzine S TOYOTA YARIS 3 D/P D-4D Diesel M DAIHATSU CUORE 3 D/P Benzine M DAIHATSU CUORE 5 D/P Benzine M FISC TRANS. CONS. CAT. MARQUE MODÈLE FIAT PANDA - 1.3JTD Diesel M FORD FIESTA 3 D/P - 1.4TDCI Diesel M FORD FIESTA 3 D/P - 1.4TDCI DURASHIFT Diesel S FORD FIESTA 5 D/P - 1.4TDCI Diesel M FORD FIESTA 5 D/P - 1.4TDCI DURASHIFT Diesel S RENAULT CLIO 3 D/P - 1.5DCI 65 Diesel M RENAULT CLIO 5 D/P - 1.5DCI 65 Diesel M SMART FORTWO CABRIO - 45kW SOFTOUCH Benzine A SMART FORTWO COUPE - 37kW SOFTOUCH Benzine A SMART FORTWO COUPE - 45kW SOFTOUCH Benzine A HONDA CIVIC 4 D/P IMA Benzine M SMART ROADSTER - 45kW Benzine S KIA PICANTO Benzine M SUZUKI ALTO Benzine M AUDI A2-1.4TDI 75 Diesel M AUDI A2-1.4TDI 95 Diesel M FORD FUSION - 1.4TDCI Diesel M FORD FUSION - 1.4TDCI DURASHIFT Diesel S VOLKSWAGEN LUPO - 1.4TDI Diesel M CITROEN C3-1.4HDI SENSODRIVE Diesel S PEUGEOT 206 SW - 1.4HDI Diesel M TOYOTA YARIS 5 D/P D-4D Diesel M FIAT PUNTO 3 D/P - 1.3MJTD Diesel M FIAT PUNTO 3 D/P - 1.3MJTD DUALOGIC Diesel S FISC TRANS. CONS. CAT

24 NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS MARQUE MODÈLE FIAT PUNTO 5 D/P - 1.3MJTD Diesel M FIAT PUNTO 5 D/P - 1.3MJTD DUALOGIC Diesel S LANCIA YPSILON - 1.3JTD DFN Diesel S MAZDA V CDVI ASM Diesel S MAZDA V CDVI Diesel M MERCEDES A - 160CDI Diesel M MERCEDES A - 160CDI SEMI-AUT. Diesel S NISSAN MICRA 3 D/P - 1.5DCI 82 Diesel M NISSAN MICRA 5 D/P - 1.5DCI 82 Diesel M OPEL CORSA 3 D/P - 1.3CDTI EASYTRONIC Diesel S OPEL CORSA 5 D/P - 1.3CDTI EASYTRONIC Diesel S RENAULT MEGANE BERLINE 3 D/P - 1.5DCI 100 Diesel M RENAULT MEGANE BERLINE 5 D/P - 1.5DCI 100 Diesel M RENAULT MEGANE SEDAN - 1.5DCI 82 Diesel M RENAULT MEGANE SEDAN - 1.5DCI 100 Diesel M VOLKSWAGEN LUPO - 1.7SDI Diesel M CITROEN C3 PLURIEL - 1.4HDI Diesel M CITROEN XSARA BREAK - 1.4HDI Diesel M CITROEN XSARA COUPE - 1.4HDI Diesel M CITROEN XSARA - 1.4HDI Diesel M PEUGEOT D/P - 2.0HDI ENFANT TERRIBLE Diesel M PEUGEOT D/P - 2.0HDI ENFANT TERRIBLE Diesel M PEUGEOT D/P - 1.4HDI Diesel M PEUGEOT D/P - 1.4HDI Diesel M RENAULT MEGANE BERLINE 3 D/P - 1.5DCI 82 Diesel M RENAULT MEGANE BERLINE 5 D/P - 1.5DCI 82 Diesel M FISC TRANS. CONS. CAT

25 NEDERLANDS FRANÇAIS DEUTSCH DER LEITFADEN DES UMWELTFREUNDLICHEN AUTOFAHRENS Sauber und sparsam fahren ein Plus für Sie und die Natur! 48 49

26 NEDERLANDS FRANÇAIS DEUTSCH Liebe Leserin, lieber Leser, Es freut mich, Ihnen die 4. Auflage des CO 2 -Leitfadens vorlegen zu dürfen, die Ihnen beim Ankauf eines Neuwagens helfen soll. Die Wahl eines Fahrzeugs ist weit mehr als eine Frage des Modells und der Farbe. Die Wahl eines Fahrzeugs ist auch eine umweltbewusste Entscheidung. Wie Sie wissen, produzieren Fahrzeuge mit höherem Kraftstoffverbrauch auch mehr Kohlendioxid (CO 2 ), das ganz wesentlich zur Erderwärmung beiträgt, sowie andere Abgase, die unsere Gesundheit und Umwelt gefährden. Diese Broschüre verfolgt einen wichtigen Zweck: Ihnen bei der Auswahl eines möglichst sauberen und die Umwelt schonenden Fahrzeugs zu helfen, dessen Betrieb sich überdies vorteilhaft auf Ihr Haushaltsbudget auswirkt. Der vorliegende Leitfaden enthält Informationen zu allen Fahrzeugmodellen, die ab 30. September 2004 in Belgien im Handel erhältlich sind. Sie werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und sind nach Marke und Kraftstoff geordnet. Die wesentliche Neuerung betrifft jedoch die mit 1. Januar 2005 in Kraft tretende Steuerbegünstigung beim Ankauf eines umweltfreundlichen Neuwagens, die bis zu betragen kann. Selbstverständlich erfahren Sie in dem Ihnen vorliegenden Leitfaden, welche Fahrzeuge von dieser Steuerermäßigung betroffen sind. Sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen wird auch beim Autofahren zunehmend Wirklichkeit. Indem Sie sich für ein sparsames Fahrzeug mit niedrigem Kraftstoffverbrauch entscheiden, tragen Sie nicht nur zur Reinhaltung der Luft bei und bekämpfen den Klimawandel, sondern bewahren auch die Umwelt und Gesundheit zukünftiger Generationen. Bruno Tobback Minister für Umwelt 50 51

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2012-2013 14 JANVIER 2013 GEWONE ZITTING 2012-2013 14 JANUARI 2013 PROJET D ORDONNANCE portant le Code bruxellois

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL

JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL 2010 JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL jaarverslag 2010 Rapport annuel J. Bordetlaan 164 1140 Brussel Avenue J. Bordet 164 1140 Bruxelles T 02 649 63 11 F 02 649 89 08 info@renta.be www.renta.be I n h o u d C

Nadere informatie

Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 357 / 1-95 196 - 357 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL

Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 357 / 1-95 196 - 357 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL - 357 / 1-95 / 96 Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers - 357 / 1-95 196 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1995-1996 (*) 8 JANUARI 1996 SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*) 8 JANVIER

Nadere informatie

Themadebat : Het energiebeleid in België. Nota ingediend door de Vlaams Belang-fractie

Themadebat : Het energiebeleid in België. Nota ingediend door de Vlaams Belang-fractie Themadebat : Het energiebeleid in België Nota ingediend door de Vlaams Belang-fractie We trappen een open deur in als we stellen dat een stabiele energievoorziening de motor is van een goed draaiende economie.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN LE GOUVERNEMENT DEMANDE L URGENCE CONFORMÉMENT À DE SPOEDBEHANDELING WORDT DOOR DE REGERING GEVRAAGD

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN LE GOUVERNEMENT DEMANDE L URGENCE CONFORMÉMENT À DE SPOEDBEHANDELING WORDT DOOR DE REGERING GEVRAAGD DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 25 november 2009 25 novembre 2009 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET PROJET DE LOI-PROGRAMME Blz. Pages INHOUD SOMMAIRE 1.

Nadere informatie

- 1975 / 1-98 / 99. Chambre des représentants de Belgique. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

- 1975 / 1-98 / 99. Chambre des représentants de Belgique. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers - 1975 / 1-98 / 99 Chambre des représentants de Belgique - 1975 / 1-98 / 99 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1998-1999(') 9 FÉVRIER 1999 GEWONE ZITTING 1998-1999 (') 9 FEBRUARI

Nadere informatie

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F. 2011 3211 [C 2011/24352] 26 NOVEMBRE 2011. Arrêté royal

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 2749/001 DOC 53 2749/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 15 avril 2013 15 april 2013 PROPOSITION DE LOI visant à la reconnaissance et la promotion

Nadere informatie

Bilan du Printemps de l environnement Version du 16 juin 2008

Bilan du Printemps de l environnement Version du 16 juin 2008 Bilan du Printemps de l environnement Version du 16 juin 2008 CEF 080616 Bilan printemps environnement.doc 1/30 Résumé : un bilan mitigé, de très fortes différences quantitatives et qualitatives selon

Nadere informatie

2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique. 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België

2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique. 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België 2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België Voorbereid door Federale Overheidsdienst van Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 52 COM 610 CRABV 52 COM 610 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID,

Nadere informatie

Pouvez-vous me donner des chiffres concernant l'évolution des stocks pétroliers de notre pays depuis la création d'apetra?

Pouvez-vous me donner des chiffres concernant l'évolution des stocks pétroliers de notre pays depuis la création d'apetra? COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 8 FÉVRIER 2011 Après-midi

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 20.06.2014 Ed. 4 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 20.06.2014 Ed. 4 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.06.2014 Ed. 4 MONITEUR BELGE 46921 Art. 334. In artikel 320, lid 2, van dezelfde wet worden de woorden Europese Gemeenschappen vervangen door de woorden Europese Unie. Art. 335.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van WOENSDAG 27 MEI 2015 Namiddag COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIETE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 juni 2008 12 juin 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wetgeving inzake de organisatie van de elektriciteits-

Nadere informatie

Beantwoording van de vragenlijst van de Commissie (beschikking 2002/529/EG) over de solventrichtlijn (1999/13/EG) voor België

Beantwoording van de vragenlijst van de Commissie (beschikking 2002/529/EG) over de solventrichtlijn (1999/13/EG) voor België Beantwoording van de vragenlijst van de Commissie (beschikking 2002/529/EG) over de solventrichtlijn (1999/13/EG) voor België België is een federaal land met drie gewesten (, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 2 JUILLET 2010

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 2 JUILLET 2010 C.R.I. N 26 Session 2009-2010 I.V. Nr. 26 Zitting 2009-2010 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

ETUDE PORTANT SUR LA MAITRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE CAHIER DES CHARGES : CFDD 2009.10. Rapport final 19 mai 2010. pour le compte du CFDD

ETUDE PORTANT SUR LA MAITRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE CAHIER DES CHARGES : CFDD 2009.10. Rapport final 19 mai 2010. pour le compte du CFDD REGASA ETUDE PORTANT SUR LA MAITRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE CAHIER DES CHARGES : CFDD 2009.10 pour le compte du CFDD INSTITUT DE CONSEIL ET D'ETUDES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE ASBL (ancien nom Institut

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 576 CRIV 52 COM 576 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD 26.05.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD 26.05.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 26721 HOOFDSTUK III. Overgangs- en slotbepalingen Art. 5. De bepalingen bedoeld in de artikelen 227 tot 230 van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 2 maart 2009 2 mars 2009

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 2 maart 2009 2 mars 2009 DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 2 maart 2009 2 mars 2009 VERSLAG NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING UITGEBRACHT DOOR DE HEER Jean-Jacques

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 april 2008 11 avril 2008 ALGEMENE BELEIDSNOTA van de minister van Klimaat en Energie NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Nadere informatie

S EPTEMBRE. I 8e ANNEE I 2013 I PARAIT 5 FOIS PAR AN I I 8ste JAARGANG I 2013 I VERSCHIJNT 5 MAAL PER JAAR I

S EPTEMBRE. I 8e ANNEE I 2013 I PARAIT 5 FOIS PAR AN I I 8ste JAARGANG I 2013 I VERSCHIJNT 5 MAAL PER JAAR I ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 8e ANNEE I 2013 I PARAIT 5 FOIS PAR AN I I 8ste JAARGANG I 2013 I VERSCHIJNT 5 MAAL PER JAAR I 40 S EPTEMBRE EPTEMBER Belgische fiscaliteit:

Nadere informatie

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 31 JANVIER 2012 Après-midi

Nadere informatie

CONSEIL INTERPARLEMENTAIRE CONSULTATIF RAADGEVENDE BENELUXRAAD. Les mesures fiscales en matière d économies d énergie

CONSEIL INTERPARLEMENTAIRE CONSULTATIF RAADGEVENDE BENELUXRAAD. Les mesures fiscales en matière d économies d énergie 832/1 832/1 RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD CONSEIL INTERPARLEMENTAIRE CONSULTATIF DE BENELUX 20 oktober 2011 20 octobre 2011 Fiscale Maatregelen voor Energiebesparing Les mesures fiscales en

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen I.V. COM (2014-2015) Nr. 90 C.R.I. COM (2014-2015) N 90 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN RESOLUTIE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN RESOLUTIE PROPOSITION DE RÉSOLUTION PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2007-2008 16 SEPTEMBRE 2008 GEWONE ZITTING 2007-2008 16 SEPTEMBER 2008 PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 922 CRIV 53 COM 922 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

vice-premier ministre et ministre des Finances et des

vice-premier ministre et ministre des Finances et des Sénat de Belgique Session ordinaire 2011-2012 5-106COM Commission des Finances et des Affaires économiques Mercredi 23 novembre 2011 Séance de l après-midi Annales Handelingen Commissie voor de Financiën

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 8 APRIL 2008 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie