een gouden visie die werkt MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 DUSSELDORP GROEP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een gouden visie die werkt MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 DUSSELDORP GROEP"

Transcriptie

1 een gouden visie die werkt MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 DUSSELDORP GROEP

2 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 De gouden visie van Dusseldorp Dusseldorp is al ruim zestig jaar bezig met het verduurzamen van de leefomgeving. Met gekwalifi ceerde medewerkers, diverse specialismen en duurzame klantrelaties werken we dagelijks aan het toevoegen van duurzame waarde aan de processen van onze klanten. Daarbij zijn people, planet en profi t in balans zodat voor allen een lange termijn belang voorop staat. 2 Samen met klanten en medewerkers, in plaats van werken voor opdrachtgevers en werkgevers. Groen denken is geel doen! Dat is de gouden visie van Dusseldorp. F.J.M. (Frank) Dusseldorp

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 Highlights 6 Profi el Dusseldorp Groep 7 Verslag Raad van Commissarissen 11 Verslag Ondernemingsraad 12 Afvalpreventie en recycling 14 Transparant zaken doen 16 Energie- en emissiereductie 19 Goed personeelsbeleid 21 Maatschappelijke betrokkenheid 24 3 Blik op Verklarende begrippenlijst 27 Over dit verslag 28

4 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 INZAMELING EN RECYCLING RIOOL- SERVICE INFRA-, SLOOP- EN MILIEUTECHNIEK Voorwoord 4 Duurzaamheid is allang geen trend meer en is inmiddels bij veel bedrijven onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij Dusseldorp is dat al sinds haar oprichting in 1949 het geval, omdat een gezonde en schone leefomgeving gewoonweg onze corebusiness is. Impliciet geven wij hiermee de relevantie van een duurzame ontwikkeling voor onze organisatie aan; het vormt ons bestaansrecht. Afgelopen jaar presenteerden wij het eerste maatschappelijke jaarverslag van de Dusseldorp Groep over Een mooi begin dat goed werd ontvangen bij onze stakeholders. Ook dit jaar zijn onze vijf duurzaamheidissues - tevens kortetermijndoelen - leidend voor het verslag, dat dit maal op niveau B van de Global Reporting Initiative (GRI)-richtlijnen is, een niveau hoger dan het eerste maatschappelijk jaarverslag. Onze langetermijnvisie gaat hand in hand met een bredere betekenis van het begrip waarde. Winst, dus financiële waarde, is belangrijk voor continuïteit omdat het mogelijk maakt om te investeren en te groeien. Het begrip waarde kennen wij toe aan relaties voor de lange(re) termijn en de plaats die wij nu en in de toekomst in de maatschappij innemen. In onze business gaat het om onze gemeenschappelijke leefomgeving en het welzijn van velen. Idealiter is deze in balans. In de dagelijkse bedrijfsvoering ondervinden wij dat het in balans brengen en houden van deelbelangen op het gebied van People, Planet en Profit een continue uitdaging is. Graag delen wij met u wat ons binnen deze thema s bezighoudt, vandaar dit verslag. Onze overtuiging is dat duurzaamheid en ons zicht op waarde tijdloze betekenis heeft. Hoe wij dit doen? Door dicht bij onze drie kernwaarden te blijven; service & gemak, kwaliteit en betrouwbaarheid. Gedragen door onze pijlers: Infra, Sloop en Milieutechniek, Inzameling en Recycling, Rioolservice.

5 Met Dusseldorp door het leven gaan, zegt wat over haar belanghebbenden. Het zegt wat over onze gemeenschappelijke waarden en normen. Onze medewerkers, we noemen ze liever ambassadeurs, hebben het afgelopen jaar weer hard gewerkt om samen met vele betrokkenen aan een duurzame toekomst te werken. Ondanks, misschien ook wel dankzij, de moeilijke economische situatie en de hectiek van de milieubranche. Zo hebben ze het afgelopen jaar onder andere gewerkt aan de CO 2 -prestatieladder. Net voor het ter perse gaan van ons eerste maatschappelijk jaarverslag in maart vorig jaar, werd de gehele Dusseldorp Groep op niveau 3 gecertificeerd. Meteen daarna zijn werkzaamheden gestart om door te gaan naar niveau 4, dat we verwachten in de zomer van 2013 binnen te halen. We houden nog steeds vast aan onze doelstellingen voor 2015, met 2010 als basisjaar. We werken eraan het brandstofverbruik met 3% per voertuig terug te dringen. Op onze website vindt u een overzicht van de maatregelen die we treffen om als bedrijf nog duurzamer te worden. Eén aspect willen wij in het bijzonder belichten, en dat is de start van de bouw in oktober van een duurzame was- en werkplaats voor Dusseldorp Wagenpark Beheer te Lichtenvoorde. Het nieuwe onderkomen biedt straks voldoende ruimte om het periodiek onderhoud en de verplichte APK-keuringen van de circa 90 lichte bedrijfswagens en ruim 200 vrachtwagens van de diverse Dusseldorp-bedrijven uit te voeren. De nieuwe was- en werkplaats wordt gebouwd volgens de BREEAM-NL richtlijnen voor een duurzaam gebouw. Voor de verwarming is bijvoorbeeld geen verbruik van aardgas nodig en het hemelwater wordt opgevangen en hergebruikt in de wasplaats. Ook zal er via zonnepanelen in een deel van de eigen stroombehoefte kunnen worden voorzien. Daarnaast hebben we ook het hoogste niveau (3) behaald van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit certificaat geeft aan dat Dusseldorp zich bovengemiddeld inzet voor werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Certificering op de PSO-ladder was geen doel op zich, maar wel een kroon op ons werk. Duurzaam ondernemen betekent ook de organisatie tijdig aanpassen. Groei dient beheersbare groei te zijn. In 2012 heeft dan ook een aantal wijzigingen in de directie plaatsgehad; op groepsniveau en facilitair niveau. Daarnaast werden er zelfsturende managementteams ingesteld, belast met de dagelijkse, operationele bedrijfsvoering. Zie hiervoor het organigram verderop in het verslag. Naast een aantal functionele wijzigingen, zijn op 31 december 2012 de fusie-akten gepasseerd waardoor de Jager-bedrijven met de Dusseldorp-bedrijven zijn gefuseerd. De fusie draagt bij aan de door ons gewenste verdergaande integratie van bedrijfsprocessen, benutting synergievoordelen, transparantie en verlaging administratieve kosten. In het najaar van 2012 hebben wij de rioolactiviteiten van Limitec uit Hardenberg overgenomen. De overname betekent een vergroting van ons marktaandeel in Oost- en Noord-Nederland. Niet alles verliep naar wens. Zo zijn de -overigens zeer constructieve- gesprekken tussen Dusseldorp, provincie Groningen en de gemeente Leek in het najaar gestaakt, nu de door allen -en in het bijzonder de belangenbehartigers van omwonenden- gewenste bedrijfsverplaatsing voor alle partijen financieel niet haalbaar bleek te zijn. In december 2012 is derhalve de milieuvergunning voor onze locatie te Midwolde afgegeven door de provincie Groningen, maar daarmee is de discussie of de huidige locatie een duurzame oplossing biedt nog niet beslecht. Middellange termijn: In de komende jaren zullen wij hard werken aan onze naamsbekendheid in het Noorden. In Oost-Nederland heeft Dusseldorp een goede reputatie; deze moeten wij in het Noorden van Nederland nog verdienen. Dit doen wij door het leveren van kwaliteit. Tegelijkertijd is dit een grotere uitdaging dan ooit, want veel overheden en bedrijven selecteren hun leverancier nog altijd voor een belangrijk deel op prijs. Een algemene tendens in de markt is, dat er door de opdrachtgever meer gevraagd wordt voor minder. Dit kan ten koste gaan van bijvoorbeeld veiligheid of de zorg voor leefomgeving en maatschappij. Dusseldorp distantieert zich hiervan en zet onveranderd in op kwaliteit en duurzame relaties. Dusseldorp zal nadrukkelijker inzetten op klanten die bij haar passen en waaraan ze haar toegevoegde waarde kan laten zien door het aanbieden van op de situatie toegesneden innovatieve totaaloplossingen, waarbij synergievoordelen tussen onze drie business units Infra, Sloop en Milieutechniek, Rioolservice en Inzameling en Recycling optimaal worden benut. Hier ligt dan ook onze kracht en komt het aan op gebruikmaking van jarenlange ervaring en inzet van specifieke know how. Onze innovatiekracht ligt bij ons personeel. Het is dan ook om die reden, dat wij trachten mensen - waar verantwoord - aan ons te binden. Snel kunnen schakelen en kwaliteit leveren kunnen gemakkelijker worden nagekomen als je zelf over voldoende kennis en kunde in huis beschikt. Ons doel is om met onze stakeholders te delen voor welke uitdagingen wij ons gesteld zien, wat ons beweegt, wie of wat wij (kunnen) zijn en wat de door ons behaalde (positieve en negatieve) resultaten zijn. Voor nu en in de toekomst. Wij hopen dat u als lezer ons daarbij wederom helpt door het geven van feedback in welke vorm dan ook. Namens de directie van de Dusseldorp Groep, F.J.M. (Frank) Dusseldorp Algemeen directeur 5

6 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 Leeswijzer Het verslag over 2012 is opgebouwd rondom een vijftal duurzaamheidissues en de bijbehorende kortetermijndoelen. Dit verslag is tot stand gekomen door gesprekken met klanten, adviseurs, leveranciers, medewerkers en andere geïnteresseerden. Verbeterpunten die werden genoemd na ons eerste maatschappelijk jaarverslag waren: Begrippenlijst toevoegen Klanten en medewerkers aan het woord laten Highlights toevoegen Voor de rubricering van thema s zijn in belangrijke mate de GRI-richtlijnen op niveau B gevolgd. De GRI content index voor niveau B is, net als het verslag, te vinden op Een verklarende begrippenlijst treft u achterin het verslag aan. Highlights 6 In 2012 is het volgende bereikt: CO 2 -prestatieladder niveau 3 certificering PSO-ladder niveau 3 certificering Aanschaf schone euro-6 vrachtwagens Start bouw nieuwe duurzame was-/werkplaats 2,55% brandstofreductie bij vrachtwagens Daling CO 2 -uitstoot bij leaseauto s van gemiddeld 131 gram/kilometer naar 121 gram/kilometer Juridische fusie tussen Jager Groep en bestaande Dusseldorp-bedrijven Overname riooltechniek-activiteiten Limitec B.V. Klachten- en suggestietool Uitbreiding faciliteiten webshop afzetcontainers Opening milieubrengpark Nijkerk Vervanging brandblusinstallatie depot gevaarlijk afval Verkoop deelneming in Centrale BewerkingsEenheid Verkoop deelneming in Grondbereik

7 Profiel Visie en ambities Familiebedrijf Dusseldorp bestaat sinds Het in de bouw-, riool- en milieubranche werkzame service- en dienstverlenende bedrijf is in de loop der jaren uitgegroeid tot een modern, middelgroot concern, met meerdere locaties in Nederland. De Dusseldorp Groep is altijd in beweging. We bewegen mee met de continu veranderende wet- en regelgeving en de behoeften van onze afnemers. Zonder klant geen toekomst tenslotte. Ondanks de doorgemaakte groei, ook naar andere delen van Nederland, kenmerkt Dusseldorp zich door (Achterhoekse) nuchterheid. Waar staan we voor? De Dusseldorp Groep bundelt activiteiten op het gebied van de inzameling, op- en overslag en recycling van alle soorten afval, wegenbouw, sloop, sanering en riolering in Oost- en Noord-Nederland. We streven er naar om dit tot volle tevredenheid van onze klanten uit te voeren, tegen bedrijfseconomisch verantwoorde tarieven. Door de aanwezige kennis bij onze medewerkers, en de bereidheid om deze te delen met onze klanten, wordt Dusseldorp gezien als partner. Hierdoor zijn we in staat om een leidende rol binnen onze branche te vervullen. We kijken actief met de klant door de keten om zo tot een gezamenlijke en pragmatische aanpak van vraagstukken te komen. Waar gaan we voor? De consoliderende en (door technologische vernieuwing) veranderende markten vragen om nauwe betrokkenheid bij de klanten om zodoende duurzame innovatieve en ketengerichte oplossingen te kunnen bieden. Hiervoor zet het familiebedrijf Dusseldorp gemotiveerde en kundige medewerkers in bij haar diensten en zorgen we ervoor dat deze oplossinggerichte medewerkers via vestigingen verspreid over Oost- en Noord-Nederland dicht bij onze klanten staan. De Dusseldorp Groep beschikt over specifieke kennis, verkregen door jarenlange ervaring en interne kennisoverdracht. De kennis van de verschillende activiteiten wordt gebundeld in zogenaamde totaal pakketten op milieugebied waarmee we de afnemer ontzorgen. Wat ons betreft is uw vraag of probleem onze zorg. Onze ambitie is niet om de grootste te worden, maar om een duurzame plaats in de samenleving in te nemen. Door de interne synergie te benutten willen wij ons marktaandeel in Oost- en Noord-Nederland verantwoord vergroten. Het aanbieden van innovatieve totaalconcepten draagt eraan bij dat we goede marges kunnen hanteren, waardoor wij ons bedrijf gezond kunnen houden. Aanpassingsvermogen is onze kracht. Inzameling en Recycling Onze ambitie is even eenvoudig als uitdagend: continu mee - be wegen met wat de markt van ons vraagt en de afvalketen optimaal beheersen, van inzameling tot afzet, zelfstandig dan wel in partnership. De milieubranche is een kennis- en kapitaals intensieve branche. Samen met onze partners zijn wij actief op de gehele Nederlandse markt. Dusseldorp werkt continu aan onderscheidend vermogen, door haar afnemers extra s te bieden. Dit doen we door de interne synergie optimaal te benutten en door totaaloplossingen te bieden. Innoveren en creëren zit onze mensen in de genen; wij zoeken klanten die bij ons passen en dit weten te waarderen. Afval is geen afval meer, maar -door verhoging van het recyclingpercentage- een grondstof die duurzaam ingezet kan worden. In Oost-Nederland hebben wij een gevestigde naam. In Noord- Nederland gaan we ons marktaandeel de komende jaren vergroten door ook hier ons totaalpakket uit te rollen. Infra, Sloop en Milieutechniek Een duurzame leefomgeving vraagt om een duurzame wijze van opereren. Voor Dusseldorp reden om in te zetten op design & construct en duurzaam slopen. Ook binnen de huidige economische omstandigheden is er ruimte voor partijen met jarenlange expertise, een duurzame bedrijfsvoering en strikte kwaliteitsprincipes. Hierdoor worden ons uitdagende projecten toevertrouwd, zoals de sloop van industriële bedrijven en universiteiten, waarbij veiligheid en een hoog recyclingpercentage van vrijkomende afvalstromen hoog in het vaandel staan. Rioolservice Onze interne bedrijfsprocessen zijn in de achterliggende jaren vergaand geautomatiseerd. Dit stelt ons in staat om onze opdracht gevers optimaal en tegen passende tarieven (door beperking faalkosten) te bedienen. Onze jarenlange expertise leert dat onze klanten zich willen bezighouden met hun corebusiness en rapportages over staat en onderhoud van riolen bij voorkeur uitbesteden. Via onze website hebben onze klanten beschermde toegang tot real-time informatie. Onze relatief nieuwe vestigingen in Midwolde en Hardenberg ondersteunen onze ambitie om te groeien richting het Noorden. 7

8 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 Marktgerichte organisatiestructuur Dusseldorp Groep (clustering naar activiteit) op 31 december 2012 Dusseldorp Groep Frank Dusseldorp (algemeen directeur) Heidy Deegens (adjunct directeur) Facilitaire bedrijven Corporate staf Werkgebied en doelgroepen Familiebedrijf Dusseldorp is hoofdzakelijk actief in Noord- en Oost-Nederland, inclusief het Duitse grensgebied. Per 1 januari 2011 hebben we onze marktpositie versterkt door de volledige overname van de in Midwolde (provincie Groningen) gevestigde Jager Groep. Landelijke dekking wordt bereikt door partnership. Onze doelgroepen zijn het bedrijfsleven, particulieren en (semi) overheden. Onze opdrachtgevers worden bediend vanuit een groot aantal regionale vestigingen. Dit bevestigt ook onze merkbelofte: Dusseldorp. De oplossing dichtbij. Organisatiestructuur: clustering naar activiteit 8 Business unit Inzameling en Recycling BU-directeur Frank Dusseldorp Managementteam Gerard Kuipers Mark Holm Chris van Berkel Bram Boonman Business unit Rioolservice BU-directeur Bert Lensink Managementteam Maurice Hoekstra Henk Samberg Corstiaan Baars Dennis Meijer Arjan ter Bogt Business unit Infra, Sloop en Milieutechniek BU-directeur Bert Lensink Managementteam Eric Schildkamp René Plaggenburg Jos Haukes Benno Klein Gunnewiek Aan het hoofd van de organisatie staat Dusseldorp Groep B.V. met daaronder een drietal business units, geclusterd naar activiteit. Het beeldmerk van de zonnebloemen staat voor de business unit Inzameling en Recycling, de watergolf voor Rioolservice en met de zandsporen beelden we Infra, Sloop en Milieutechniek uit. Het hoofdkantoor van de Dusseldorp Groep is gevestigd aan de Galileïstraat 18 te Lichtenvoorde. De themabeelden duiden de business units aan die worden aangestuurd door de BU-directie samen met het managementteam. Onder de business units valt een groot aantal vestigingen, reststoffencentra, steunpunten en deelnemingen c.q. samenwerkingsverbanden. Corporate staf en facilitaire bedrijven staan ten dienste van de business units. Met ingang van 1 september 2012 is Jan Kempers aangesteld als directeur Dusseldorp Wagenpark Beheer B.V. = Dusseldorp vestiging = Dusseldorp reststoffencentrum = Dusseldorp deelneming

9 Juridisch Organigram Dusseldorp Groep Per 31 december % Dusseldorp deelneming (beperkt aandelenpakket en beperkte zeggenschap) Dusseldorp Beheer B.V. Dusseldorp Groep B.V. Te Kloeze Reiniging B.V. Terborg Dusseldorp Holding Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. Dusseldorp Materieel Beheer B.V. Dusseldorp Wagenpark Beheer B.V. Dusseldorp Holding Inzameling en Recycling B.V. Dusseldorp Vastgoed- en Fin.mij. B.V. Dusseldorp Holding Rioolservice B.V. Dusseldorp Infra. Sloop en Milieutechniek B.V. Dusseldorp Tiefbau, Abbruch und Umwelttechnik GmbH Dusseldorp ISM Transport B.V. Dusseldorp Projectparticipatie B.V. Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. Dusseldorp Ullerberg B.V. Dusseldorp Gevaarlijk Afval B.V. Dusseldorp Rioolservice B.V. Borculo 1 B.V. DDKL Exploitatie B.V. Stabilizer Benelux B.V. Reststoffencentrum Zutphen B.V. Wiltershaar Holding B.V. Winterswijk RnnShanks B.V. Sortiva Oost B.V. Aconov B.V. De BU Infra, Sloop en Milieutechniek kent de volgende locaties: De BU Inzameling en Recycling kent de volgende locaties: De BU Rioolservice kent de volgende locaties: Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, vestiging Lichtenvoorde Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, vestiging Borne Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, vestiging Deventer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, vestiging Doetinchem Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, vestiging Midwolde Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, reststoffencentrum Borne Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, reststoffencentrum Eibergen Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, reststoffencentrum Doetinchem Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, reststoffencentrum Oudehaske Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, steunpunt Winterswijk Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, steunpunt Arnhem Dusseldorp Inzameling en Recycling, vestiging Lichtenvoorde Dusseldorp Inzameling en Recycling, vestiging Nijmegen Dusseldorp Inzameling en Recycling, vestiging Deventer Dusseldorp Inzameling en Recycling, vestiging Ermelo Dusseldorp Inzameling en Recycling, vestiging Borne Dusseldorp Inzameling en Recycling, vestiging Midwolde Dusseldorp Inzameling en Recycling, reststoffencentrum Borne Dusseldorp Inzameling en Recycling, reststoffencentrum Doetinchem Dusseldorp Inzameling en Recycling, reststoffencentrum Nijkerk Dusseldorp Inzameling en Recycling, reststoffencentrum Tubbergen Dusseldorp Inzameling en Recycling, reststoffencentrum Leeuwarden Dusseldorp Inzameling en Recycling, reststoffencentrum Veendam Dusseldorp Rioolservice, vestiging Lichtenvoorde Dusseldorp Rioolservice, vestiging Ermelo Dusseldorp Rioolservice, vestiging Midwolde Dusseldorp Rioolservice, vestiging Hardenberg 9 Duurzaamheidswerkgroepen De besloten vennootschap Dusseldorp Groep B.V. is een zogenaamde structuurvennootschap. Het bestuur en toezicht zijn gebaseerd op de structuurregeling. Op het niveau van Dusseldorp Beheer B.V. (houdstermaatschappij van Dusseldorp Groep B.V. waaronder alle activiteiten vallen) is een Raad van Commissarissen ingesteld bestaande uit vier leden, te weten de heren Anjo Joldersma (voorzitter), Theo Dusseldorp, Steven Spiekhout en Wim van Lieshout. De vennootschap wordt bestuurd door de directie. Daarnaast kent de Dusseldorp Groep een ondernemingsraad met afgevaardigden per business unit. De Raad van Commissarissen, de directie en de ondernemingsraad zijn onafhankelijk van elkaar functionerende organen. De algemene directie van Dusseldorp heeft aan het begin van het jaar 2011 een vijftal issues vastgesteld waarop de komende jaren de aandacht wordt gevestigd, namelijk; Energie- en emissiereductie Afvalpreventie en recycling Transparant zaken doen Goed personeelsbeleid Maatschappelijke betrokkenheid Per issue is een werkgroep opgericht die periodiek samen komt om actieplannen in te brengen, te bespreken en uit te voeren. In het kader van transparant zaken doen en energie- en emissiereductie zijn we volop bezig uitleg te geven over onze reductiemaatregelen. De directie bespreekt de voortgang op het gebied van duurzaamheid maandelijks met de duurzaamheidscoördinator. De werkgroepen hebben allemaal inbreng in het maatschappelijk jaarverslag. Dusseldorp was in 2012 lid van verschillende brancheverenigingen en neemt zitting in verschillende commissies: Vereniging Afvalbedrijven, NVRD, TLN, BRBS Recycling, Bouwend Nederland, Veras en RIONED.

10 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG in kengetallen De mens (people) Aantal medewerkers Aantal FTE Flexwerkers FTE 46,40 45,48 46,85 Verhouding man/vrouw 91/9 % 92/8 % 92/8 % Medewerkers jaar 5,6 % 5,6 % 5,3 % Medewerkers jaar 20,2 % 18,8 % 19,9 % Medewerkers jaar 35,3 % 32,6 % 29,7 % Medewerkers jaar 31,6 % 32,9 % 33,7 % Medewerkers jaar 7,4 % 10,0 % 11,5 % Ziekteverzuim 5,21 % 4,89 % 5,12 % (Bijna) ongevallen De aarde (planet) Brandstofverbruik (liters) Brandstofverbruik (ton CO 2 -uitstoot) Gas (m 3 ) Gas ( ton CO 2 -uitstoot) 611,95 567, Water (m 3 ) Water (ton CO 2 -uitstoot) 3,28 3,40 3,93 Elektriciteit (kwh) Elektriciteit (ton CO 2 -uitstoot) 707,36 739,2 813 Duurzaam Dusseldorp (profit) Netto omzet EBITDA Eigen vermogen Investeringen Solvabiliteit 39,7 39,5 37,3

11 Verslag Raad van Commissarissen Dusseldorp Beheer B.V. Duurzaamheid wordt vaak gedefinieerd als: aandacht voor People, Planet en Profit. Om met dat laatste te beginnen: samen met de directie heeft de Raad van Commissarissen het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het handhaven van de winstgevendheid. Deze is immers van groot belang voor de continuïteit van de onderneming en dus voor de letterlijke duurzaamheid van de onderneming. Daarbij kwamen het aanscherpen van stra te gische en operationele aspecten aan de orde. Aandacht voor sommige activiteiten die perspectief bieden voor de toekomst, werd vergroot, en andere activiteiten werden kritisch bekeken op hun bijdrage aan het resultaat. Dat is een benadering die eigenlijk altijd noodzakelijk is, maar des te meer van belang in deze toch moeilijke tijd van economische stagnatie. Een trend van lagere opbrengsten en hogere kosten is geen duurzame. Dusseldorp werkt met goed uitgewerkte jaarplannen. Soms is de weerbarstige werkelijkheid echter anders dan gepland, en moeten deze plannen bijgesteld worden. Dit sturingsmodel geeft aan waar Dusseldorp naar toe wil, maar biedt ook de flexibiliteit om de koers, indien gewenst of nodig, bij te stellen. 11 Aandacht voor de planet, ons leefmilieu dus, behoort tot de corebusiness van Dusseldorp. Je zou het haar vak kunnen noemen. Directie en commissarissen zijn zich hiervan terdege bewust, en besteden hier eveneens alle aandacht aan. Een voorbeeld van een innovatieve nieuwe activiteit is de inzameling en recycling van zogenaamde Nespresso-capsules die dit jaar opgestart is. V.l.n.r. Wim, Anjo, Theo, Steven Mensen (people) zijn de kern van ons bedrijf. Hun kwaliteiten, inzet en betrokkenheid maken het bedrijf. De Raad wil haar waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid van directie en medewerkers. Vaak zien we in hun functioneren een vierde P: die van Passie, een ander woord voor: hart voor de zaak. Door medewerkers jaarlijks te betrekken bij de informatie over het afgelopen jaar en aan te geven wat de plannen zijn, probeert de directie deze betrokkenheid in een open overlegcultuur in stand te houden. De Dusseldorp-cultuur is gericht op duurzame relaties met alle stakeholders, in een stuurzame organisatie. Wat dat laatste betreft zijn verdere stappen gezet in de effectiviteit in de samenwerking tussen Dusseldorp en - het inmiddels met de Dusseldorp-bedrijven gefuseerde - Jager, en in de centralisatie van de aansturing van de diverse overige vestigingen. De Raad van Commissarissen bestaat uit vier personen, van wie de individuele competenties elkaar aanvullen. Het samenspel met de directie is open en constructief. Naast de formele verga de ringen worden leden van de Raad regelmatig ingezet om de directie van advies te voorzien bij te nemen of te overwegen stappen. De Raad houdt ook goed contact met de Ondernemingsraad. Hun functie wordt als belangrijk gezien. Deze vorm van bijdragen vinden wij passend in de huidige tijd, waarin de rol van de commissaris als toezichthouder en raadgever een actief karakter heeft. Namens de Raad van Commissarissen, Anjo Joldersma, voorzitter De raad wordt tevens gevormd door: Theo Dusseldorp Wim van Lieshout Steven Spiekhout

12 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 Verslag ondernemingsraad Dusseldorp Groep Medezeggenschap 12 De medezeggenschap door werknemers is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. Hieraan is binnen Dusseldorp invulling gegeven door een ondernemingsraad, opgebouwd uit vijf kiesgroepen vanuit de diverse werkmaatschappijen. De samen stelling bestaat uit twee vrouwen en elf mannen in de leeftijd tussen 37 en 60 jaar. Deze mensen zijn werkzaam bij Dusseldorp Rioolservice, Infra Sloop en Milieutechniek, Inzameling en Recycling, Wagenpark, Materieel Beheer. Deze raad vertegenwoordigt de werknemers door wie zij is gekozen in het overleg met het bestuur van de onderneming. De ondernemingsraad is in 2012 vijf maal bijeen geweest voor overleg met de bestuurder. Onderwerpen van gesprek hierbij zijn onder andere strategie en cijfers, maar ook veilig werken en duurzaam HRM-beleid. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur overleg gehad met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen. Hier is onder andere gesproken over de rol van de OR en het takenpakket van de RvC, alsook het bereiken van een optimale communicatie tussen OR en bestuurder. Naast de geplande overleggen met het bestuur van de onderneming heeft het dagelijks bestuur van de onder nemingsraad regelmatig (informeel) overleg met de directie. Dit om korte communicatielijnen te waarborgen en snel op situaties te kunnen reageren. Om op de hoogte te blijven van de toepassingen van de wet- en regelgeving volgt de OR jaarlijks enkele trainingsdagen. Deze trainingen staan tevens in het teken van persoonlijke ontwikkeling op het gebied van vergadertechnieken, beargumenteren en onderhandelen. De ondernemingsraad adviseerde de bestuurder in 2012 onder andere over de volgende issues: De herbenoeming van de heer S. Spiekhout tot lid van de Raad van Commissarissen; De overname van de bedrijfsactiviteiten van de firma Limitec; De juridische fusie en verdere integratie van Jager Midwolde tot de bestaande Dusseldorp bedrijfsonderdelen; De beëindiging van de deelneming in CBE/North Refinery; De aanschaf en invoering van een nieuw HRM en Payroll pakket; De aanpassing en optimalisatie van de organisatiestructuur en organisatiewijze binnen de BU Inzameling en Recycling; De optimalisatie van het werkkledingpakket binnen geheel Dusseldorp. Kortom: een veelheid aan onderwerpen. Namens de ondernemingsraad, Danny Woerts, voorzitter Jerry Bouwmeester, secretaris De OR bestaat voorts uit: Inge Doddema Gerard Venema Yvonne van Koot-Nijenhuis Hans Kooijenga Jacco Nagel Frank Stegers Wilfried Wopereis Ronald Wubbels Arjan Stronks Jacob Smits Freddy Oesterholt V.l.n.r. Danny, Jerry

13

14 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 Afvalpreventie & recycling 14 Roof2Roof In december 2011 is de gemeente Groningen samen met Dusseldorp en andere partners gestart met het Roof2Roof project. Het doel van dit project was het sluiten van de kringloop van bitumen daken in de provincie Groningen, wat betekent dat oude bitumineuze dakbedekkingen gebruikt worden als grondstof voor nieuwe dakbedekkingen. Essentieel hierin was het ont wikkelen van een economisch haalbare businesscase voor het recyclen van oude dakbedekkingen die vrijkomen bij de sloop van gebouwen. Het project heeft geheel 2012 doorlopen en is in januari 2013 opgeleverd. De Roof2Roof aanpak sluit goed aan bij het Cradle2Cradle gedachtegoed, waarin afval als grondstof wordt gezien die eenvoudig kan worden hergebruikt en verwerkt in nieuwe producten (zonder kwaliteitsverlies). De gebruikte methode is de enige manier om dakbedekking in de keten te behouden zonder kwaliteitsverlies van de grondstoffen. Bij andere manieren worden de grondstoffen gebruikt in bijvoorbeeld asfalt, waardoor er sprake is van downcyclen. De haalbaarheid van het project is aangetoond door de sloop van een onderwijsinstelling in Groningen, waar het dak is geïnspecteerd en gesloopt. Het bitumen afval is ingezameld en geshredderd en verwerkt tot nieuwe bitumen dakrollen. In het pilotproject is 70 ton dakafval gerecycled, wat een CO 2 -reductie heeft opgeleverd van 45 ton! Sloop Universiteit Utrecht Bij de sloop van een aantal gebouwen aan de Universiteit Utrecht komen 28 verschillende soorten afvalstromen vrij. Voorwaarde bij de aanbesteding was dat minimaal 8 producten voor 80% hoogwaardig hergebruikt moest worden. Dusseldorp heeft de lat op 97% hoogwaardig hergebruik voor alle afvalstromen gelegd. Het project is in twee clusters gestart die beide in 2012 zijn opgeleverd. Het duurzaam amoveren van de in totaal negen gebouwen heeft van 2011 tot medio 2012 geduurd. Het uitgangspunt van het duur zaam amoveren is een maximaal hoogwaardig hergebruik te realiseren van de afkomende materiaalstromen. Bij duurzaam amoveren worden op locatie de materiaalstromen zoveel mogelijk gescheiden, waardoor er meer materiaalsoorten ontstaan dan bij conventionele werkmethoden. Hoogwaardig hergebruik vrijkomende materialen Alle bij onze werkzaamheden vrijkomende en onbruikbare klinkers, tegels en stoepbanden worden afgevoerd naar onze eigen duur zame reststoffencentra verspreid over ons werkgebied. De mate rialen worden hier dusdanig bewerkt dat ze weer geschikt zijn als grondstof voor een nieuw hoogwaardig product. Door maximaal hergebruik van alle secundaire materialen wordt bespaard op de inzet van primaire grondstoffen. Zo wordt asfalt geschikt gemaakt om te hergebruiken in nieuw asfalt. Doordat Dusseldorp ook mobiel kan breken, wordt het aantal transportbewegingen beperkt. Duurzame rioolreiniging met Recycler Dusseldorp loopt voorop in het duurzaam reinigen van rioleringen. Ruim tien jaar geleden introduceerden wij de rioolreiniger met waterrecycling op de Nederlandse markt. Vanaf april 2012 heeft Dusseldorp een nieuwe, doorontwikkelde Recycler in het wagenpark opgenomen. Traditioneel worden er twee wagens ingezet voor het rioolreinigen: één zuigwagen en één spuitwagen. De rioolreiniger met waterrecycling is een gecombineerde zuig-/ spuitwagen waardoor het werk met één wagen kan worden uitgevoerd. Hiermee wordt de CO 2 -uitstoot bij het transport van en naar de werklocaties gehalveerd. Riool- en spuitwater worden gezamenlijk met het vrijkomende rioolslib door een vacuümpomp opgezogen en verzameld in een opslagtank. Met een speciaal ontworpen filter wordt het rioolwater gescheiden van het slib. Vervolgens wordt het rioolwater door middel van een gepatenteerd procedé gereinigd en hergebruikt als spuitwater. Door dit systeem is geen oppervlaktewater nodig voor het reinigen van de riolen en verbruikt spuitwater hoeft ook niet in een waterzuiveringsinstallatie te worden behandeld. Dusseldorp realiseert een CO 2 -besparing van 43,3% door dit innovatieve voertuig, aldus onderzoek van Tauw.

15 Wij zijn gaan pionieren! Interview met Marijke Weustink en Andreas de Heij (Universiteit Utrecht) Het slopen van een gebouw is niet duurzaam, beter is het gebouw een tweede leven te geven. Maar wanneer dat om uiteenlopende redenen niet mogelijk blijkt, kan slopen toch noodzakelijk zijn. Met dit gegeven zijn Marijke Weustink (programmamanager) en Andreas de Heij (projectmanager) van de Universiteit Utrecht in 2008 aan het werk gegaan. Leidend daarbij is de strategische ambitie om zo duurzaam mogelijk te opereren. De Universiteit Utrecht heeft voor zichzelf de keuze gemaakt wat duurzaamheid bij een sloopproject inhoudt. Dit kan vanuit meerdere invalshoeken benaderd worden. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de prestatie objectief meetbaar moet zijn. De sloop van, in dit geval een deel van de faculteit Diergeneeskunde, moest namelijk Europees aanbesteed worden. Na een grondige inventarisatie van de mogelijkheden is uiteindelijk gekozen voor het terugbrengen van materialen in grondstofketens, het percentage hoogwaardig hergebruik werd leidend in de aanbesteding. En toen gingen we naar de markt herinnert Weustink zich. En die bleek nog niet zo ver te zijn als dat wij hadden gedacht en gehoopt. Er waren slechts drie partijen die konden voldoen aan onze eisen uit de selectiefase. Andreas de Heij vult aan: Inmiddels is er in die markt wel veel veranderd trouwens. Bij onze laatste aanbesteding konden nagenoeg alle partijen voldoen aan onze eis om contracten voor grondstofhergebruik door producenten te kunnen overleggen. Overigens bleven verbaasde reacties uit de markt uit vertelt Marijke Weustink. We hebben geen reacties gehad dat we onmogelijke eisen stelden. Het is een zeer leerzaam traject geweest waarbij de ervaringen met duurzaam slopen zijn meegenomen in het nieuwe aanbestedings traject. Deze aanbesteding, voor de duurzame sloop van het Wentgebouw, is overigens compleet anders geweest. We hebben de traditionele aanbestedingssystematiek losgelaten en hebben de nieuwe aanbesteding gedaan op basis van Design en (De)Construct. Alle partijen hebben drie getallen ingeleverd die samen tot een totale prestatie hebben geleid, aldus De Heij. Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek kwam hierbij opnieuw als beste partij uit de bus. Bij Dusseldorp is het een plusje meer! Op een universiteitsterrein draait alles om onderwijs en onderzoek. De directie Vastgoed en Campus is daarbij facilitair aan dit primaire proces. Dus ook werk - zaam heden die uitgevoerd worden, moeten ten dienste staan van en rekening houden met het onderwijs en onderzoek dat in de directe omgeving plaatsvindt. De aannemer moet dit begrijpen! legt Weustink uit. Dusseldorp straalt een bepaalde warmte uit als bedrijf. En dat heeft zijn weerslag op de mensen die voor ze werken. Daarmee is er continu de houding we willen er samen wat moois van maken, er is een constructieve samenwerking waarbij de belangen van de omgeving zeer goed meegewogen worden, vult Andreas de Heij aan. Innovatief zijn! Dusseldorp ontplooit diverse activiteiten om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Wat merken jullie hiervan in de praktijk? Andreas de Heij: Er wordt continu nagedacht over hoe kunnen we dit slimmer doen. Er is een permanente drive om dingen beter te doen, efficiënter aan te pakken etc. Dat heeft niet altijd met kostenbesparing te maken, maar er is permanent overleg over nieuwe ideeën. Dat stimuleert enorm. Het is ons ook opgevallen dat mensen echt voor Dusseldorp willen werken, ze hebben een band met het bedrijf. Ze werken er dan ook vaak lang is mijn indruk. En veelal zie je die drive, die wij op ons project gezien hebben, ook terug. De wil om te verbeteren, een stapje meer te zetten. Er straalt een enorme kracht vanuit, merkt Weustink op. De mensen willen echt voor Dusseldorp werken, ze hebben een band met het bedrijf. Toekomst De Heij en Weustink zijn stellig: Het draait om mensen. En die klik was er in het eerste project absoluut. We kunnen en mogen dit niet meewegen in nieuwe aanbestedingen. Maar voor het nieuwe project, de sloop van het Wentgebouw, hebben we alle vertrouwen dat Dusseldorp ook dit project zorgvuldig uitvoert. De betrokkenheid vanuit alle lagen van de onderneming bij de projecten is hier vanaf het eerste moment groot geweest. Dat zou de samenwerking opnieuw tot een succes moeten maken! 15

16 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 Transparant zaken doen 16 Transparant zaken doen gaat hand in hand met (duidelijke) communicatie. Om zoveel mogelijk externe stakeholders te bereiken, gebruiken wij vooral internet en social media. Klachten en suggestietool Dusseldorp communiceert interactief met vele stakeholders. Om trends te kunnen vaststellen, introduceerden wij eind 2012 een tool op onze website. Onze belanghebbenden kunnen hier hun aanbevelingen, tips of klachten achterlaten. We vinden het belangrijk dat iedereen met een mindere ervaring dat op een laagdrempelige manier kan melden. Vervolgens kunnen we hier adequaat op reageren. Door deze wisselwerking tussen Dusseldorp en haar stakeholders kunnen we beter inspelen op allerlei behoeften. Het stelt ons in staat onze stakeholders te ontzorgen en onze dienstverlening te optimaliseren. Dit alles met het doel om bestaande klanten te behouden, nieuwe opdrachtgevers voor ons te winnen, omwonenden deelgenoot te maken van onze gezamenlijke toekomst en onze (toekomstige) medewerkers te betrekken in onze bedrijfsvoering. Vergunningen Borne In 2011 is een start gemaakt met het actualiseren van de omgevingsvergunning voor de locatie Azeloseweg 115 te Borne. De bestaande vergunning voorzag o.a. niet in het plaatsen van twee overkappingen om geluid- en stofhinder voor de omgeving te voorkomen. Om hiervoor een vergunning te kunnen afgeven, was een Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig van de gemeente Borne, omdat de geplande aanpassingen niet passen binnen het bestaande bestemmingsplan. Overleg met gemeente Borne en omwonenden heeft tot plannen geleid om de inrichting uit te breiden. Hierdoor kunnen we het puin op verdere afstand van de woningen opslaan en breken, wat een verdere positieve uitwerking heeft op de omgeving. Hiervoor is een aangepaste aanvraag ingediend en zal ook het bestemmingsplan aangepast worden, aansluitend op de activiteiten. Een voor de inrichting uitgewerkte landschapskaart, geschetst na uitbreiding van de inrichting, is goedgekeurd door zowel Dusseldorp als de gemeente Borne. We verwachten dat in 2013 een beschikking wordt afgegeven op de aanvraag. Nijkerk Werknemers die Dusseldorp verlaten wordt verzocht een enquête in te vullen. Hiervoor hebben wij een zogenaamde exit-tool ontworpen, zodat de medewerker het vragenformulier digitaal kan invullen. Door deze gestructureerde wijze van informatie vergaren, trachten wij trends te ontdekken waar wij mee aan de slag gaan en die daarmee tot verbeteringen kunnen leiden. Social media In juni 2012 is de milieustraat Nijkerk geopend: burgers van de gemeente Nijkerk kunnen hier hun afval aanleveren. Deze activiteiten worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Nijkerk. Voor deze inrichting is het Activiteitenbesluit van kracht en voor een beperkt aantal stromen de Wabo (Wet algemene bepa lingen omgevingsrecht, die in 2010 het inrichtingsbesluit (Ivb) heeft vervangen). Omwonenden hebben bezwaren ingediend tegen de beschikking die de provincie Gelderland heeft afge geven voor de activiteiten die onder de Wabo vallen. De omwonenden zijn van de inrichting afgeschermd door een grondwal en door het weegkantoor van de inrichting. In verschillende behandelingen van het bezwaarschrift (hoorzittingen en behandeling door rechtbank) zijn de bezwaren tegen de afgegeven beschikking ongegrond verklaard. Als één van de belangrijkste redenen hiervoor wordt aangeven, dat de gemeente Nijkerk en Dusseldorp met de aanleg van de grondwal voldoende hebben gedaan om de mogelijke hinder te beperken. Momenteel zijn gesprekken gaande om naast de milieustraat een inrichting op te starten voor de beperkte opslag van afvalstoffen van bedrijven. Hiervoor zal een omgevingsvergunning worden aange vraagd waarin beide activiteiten (milieustraat en overslag afval van bedrijven) zijn opgenomen.

17 Midwolde Op 11 december 2012 heeft de provincie Groningen voor onze locatie aan de Hoofdstraat te Midwolde een milieuvergunning afgegeven. Sinds enkele jaren draaide het voormalige en in 1919 opgerichte Jager op een partiële handhavingsbeschikking nadat twee eerdere milieuvergunningen na langdurige procedures door de Raad van State werden vernietigd. Aanleiding voor eerdere vernietigingen en partiële handhavingsbeschikkingen waren de klachten (geluid en geur) die omwonenden - ondanks de vele door Dusseldorp getroffen voorzieningen - ondervinden van de dagelijkse bedrijfsvoering. Het bedrijf ligt in de nabijheid van een woonwijk en als de wind ongunstig staat kan er voor direct omwonenden hinder optreden. Vanaf het moment dat Dusseldorp het voormalige Jager volledig overnam (2011) is gepoogd het overleg met betrokken stakeholders, zoals provincie Groningen, gemeente Leek en (vertegenwoordigers) van omwonenden nieuw leven in te blazen. En dit is, door de constructieve opstelling van allen, gelukt. Vele scenario s zijn de revue gepasseerd en beoordeeld, waaronder het verplaatsen van het bedrijf naar een nabij gelegen locatie. Uiteindelijk bleek het een onhaalbare kaart; het financiële gat bleek onoverbrugbaar te zijn. Nog steeds wordt regelmatig met elkaar overlegd, waardoor er meer inzicht is in elkaars belangen en meer begrip is ontstaan voor elkaars situatie en belangen. De door omwonenden ondervonden problemen zijn slechts verminderd maar nog niet verdwenen. Wat bereikt is? We kunnen er met z n allen wel beter mee omgaan door te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en we weten elkaar gemakkelijk te vinden bij nieuwe inzichten of ontwikkelingen. Onze hoop is erop gevestigd dat dit leidt tot een voor allen duurzame oplossing. Dat laatste is ons heel veel waard; tenslotte staan we middenin de samenleving. Depot Gevaarlijk Afval Vanaf dat moment zijn we met het bevoegd gezag in gesprek gegaan over te maken stappen om te voldoen aan de nieuwste eisen. Doordat er geen prioriteit vanuit het bevoegd gezag leek te zijn, zijn de verbetervoorstellen vanuit Dusseldorp niet verder gekomen. Nadat de rijksoverheid papieren controles uitvoerde, waardoor we op een landelijke lijst van niet-gecertificeerde bedrijven belandden, voelde het bevoegd gezag voldoende druk om aan de slag te gaan. Door de zeer uiteenlopende kennis bij de diverse betrokken partijen nam de daadwerkelijke vaststelling van het Uitgangspunten Document (UPD) nog lange tijd in beslag. Begin 2012 werd het UPD uiteindelijk goedgekeurd door alle betrokken partijen. Inmiddels zijn alle werkzaamheden uitgevoerd. Alle compartimenten van de opslag voor brandgevaarlijke stoffen zijn voorzien van een 100% dichte afsluitmogelijkheid. Daarnaast is de stalen constructie in deze compartimenten behandeld zodat deze 60 minuten brandwerend is. Ook is er een CO 2 -blusinstallatie geïnstalleerd die ieder half jaar volledig getest wordt. Hiermee voldoet Dusseldorp weer aan alle actuele vergunningseisen voor de locatie aan de Albert Schweitzerstraat in Lichtenvoorde. Overigens is de veiligheid nooit in het gedrang geweest. Tot en met 2012 is de aanwezige schuimblusinstallatie correct onderhouden door de leverancier, zodat in geval van calamiteiten de functionaliteit gegarandeerd was. In het hierboven beschreven proces heeft Dusseldorp alles gedaan om de relatie met het bevoegd gezag goed te houden. Terugkijkend kunnen we concluderen dat dit wellicht niet altijd de juiste houding is geweest. We hebben geleerd dat, vanuit de wil om onze zaken goed op orde te hebben, een harde opstelling het resultaat had kunnen bespoedigen. Een les die we ons voor de toekomst ter harte zullen nemen. 17 Dusseldorp beschikt sinds de jaren 80 over een overslaglocatie voor gevaarlijke afvalstoffen. Een deel van deze afvalstoffen is brandgevaarlijk. De opslagruimte van deze afvalstoffen moet voldoen aan specifieke bouwkundige eisen. Daarom is in 1994 een schuimblusinstallatie geïnstalleerd die een aantal compartimenten van de opslagruimte direct kan blussen in geval van brand. Sinds de bouw van de locatie zijn er veel zaken gewijzigd in de weten regelgeving. Dit is mede ingegeven door de ervaringen van provincies en brandweerkorpsen bij incidenten op vergelijk bare locaties. Concreet betekende dit, dat de aanwezige blusinstallatie volgens de huidige eisen niet langer gecertificeerd kon worden.

18 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 Overzicht interne communicatiekanalen: Middel Frequentie Doelgroepen Inhoud Dusseldorp DUS interne versie Halfjaarlijks Medewerkers en oud-medewerkers Wetenswaardigheden Intranet en prikborden Maandelijks Medewerkers Duurzaamheid Intranet en prikborden Wekelijks Medewerkers en oud-medewerkers Groepsinfo en BU-info Personeel informatieavond Jaarlijks Medewerkers Terugblik op afgelopen jaar en vooruitblik aan aankomend jaar OR-nieuwsbrief Tweemaandelijks Medewerkers Bedrijfsinformatie OR-managementletter Tweemaandelijks Directie en management- (ter doorvertaling aan werkvloer) Bedrijfsinformatie Managementletter Vierwekelijks Directie- en management (ter doorvertaling aan werkvloer) Besluiten aangaande de bedrijfsvoering 18 Website Continu Alle interne en externe belanghebbenden Bedrijfsinformatie Continu Alle interne en externe belanghebbenden Bijdrage van alle interne belanghebbenden Overzicht externe communicatiekanalen: Middel Frequentie Doelgroepen Inhoud Dusseldorp DUS externe versie Elk kwartaal Alle externe belanghebbenden Relatiemagazine Website en sociale media Continu Alle interne en externe belanghebbenden Bedrijfsinformatie Continu Alle interne en externe belanghebbenden Bijdrage van alle externe belanghebbenden Persberichten Continu Alle interne en externe belanghebbenden Nieuws Open dagen Continu Alle interne en externe belanghebbenden Relatiemarketing

19 Energie- en emissiereductie Reductiedoelstellingen Het milieubeleid van Dusseldorp is erop gericht om zodanig met grondstoffen en afvalstoffen om te gaan, dat hinder in de vorm van lucht-, water-, en bodemverontreiniging zoveel mogelijk beperkt wordt. Een groot deel van de milieubelasting komt door CO 2 -uitstoot als gevolg van brandstofverbruik. Daarom hebben we onder andere doelstellingen vastgesteld om de CO 2 -uitstoot te reduceren. De reductiedoelstellingen zijn gebaseerd op het referentiejaar Het doel is om de beoogde reductie in 2015 behaald te hebben. Onderwerp Reductie op verbruik in 2015 Gas, water en elektra (GWE) 6 % Brandstof voertuigen en werktuigen 3 % Aandacht voor het wagenpark: Het brandstofverbruik van onze voertuigen en materieel draagt voor een groot deel bij aan onze CO 2 -footprint. Bij de aanschaf van nieuw materieel wordt daarom altijd gekeken naar de nieuwste voertuigen die voldoen aan de strengste emissienormen. In 2012 heeft Dusseldorp daarom de eerste twee euro-6 vrachtwagens aangeschaft, die voldoen aan de laatste normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen. In combinatie met de aanschaf van nieuwe, op maat gemaakte, driedelige aanhang wagens kunnen deze voertuigen in de toekomst worden ingezet als LZV s (Lang en Zwaar Voertuig). De sinds 2001 opgedane ervaring met LZV s is dusdanig positief dat tot uitbreiding is besloten, met LZV s kan 30% meer lading worden vervoerd. In de loop van 2012 zijn alle zware bedrijfswagens afgesteld op een maximale snelheid van 85km/h, wat heeft geresulteerd in een brandstofreductie van 2,55%. Bij de lichte bedrijfswagens is het brandstofverbruik ook een belang rijk aandachtspunt. Er zijn diverse gesprekken geweest met leveranciers voor technische hulpmiddelen om het brandstofverbruik beter in kaart te brengen en de bestuurder te helpen zo zuinig mogelijk te rijden. In 2013 gaan we hier mee verder. tegen elkaar en tegen de 15 andere deelnemende organisaties. Na de proefmaand oktober, waar iedereen kon wennen aan het precies invoeren van kilometerstanden, is de challenge in november echt van start gegaan. In november en december zijn ruim kilometers verreden met minder dan liter brandstof. Uiteindelijk blijft de CO 2 -uitstoot van het wagenpark 4% onder het landelijk gemiddelde, met uitschieters tot 20% onder het gemiddelde! De challenge duurde tot en met 31 mei Net zoals in voorgaande jaren is er over 2012 ook weer een wagen parkscan gemaakt van onze leaseauto s. Ten opzichte van 2011 heeft Dusseldorp de gemiddelde CO 2 -uitstoot van 131 gram/kilometer teruggedrongen naar 121 gram/kilometer. De totale CO 2 -uitstoot is gedaald met 10 ton, en dat ondanks de toename met 4 leaseauto s. Het reductiepotentieel is gezakt van 16% naar 14%. CO 2 -prestatieladder In april 2012 is de gehele Dusseldorp Groep op niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder gecertificeerd. Dit betekent dat we de uitstoot van schadelijke stoffen als gevolg van eigen bedrijfsvoering in kaart hebben gebracht, dat we doelstellingen hebben gedefinieerd om deze te reduceren en dat we de maatregelen hiertoe ook daadwerkelijk uitvoeren. Na de zomer zijn de werkzaamheden gestart om de gehele groep te certificeren op niveau 4. Dit impliceert dat we onze kennis van CO 2 -reductie transparant moeten delen en dat we ook de uitstoot van onze leveranciers in kaart moeten brengen. Samen met onze leveranciers en klanten zoeken we actief naar mogelijkheden en oplossingen om de CO 2 -uitstoot terug te dringen. Beperken reisafstand personeel Wij beschikken over diverse vestigingen, die verspreid zijn over ons werkgebied. Onze werknemers worden zoveel mogelijk ingezet vanuit de vestiging het dichtst bij de projectlocatie, waardoor we het woon-werkverkeer beperken. Daarnaast reizen/carpoolen zoveel mogelijk collega s samen in een vervoersmiddel. Hierdoor wordt de CO 2 -uitstoot als gevolg van het reizen van het personeel naar de werklocatie beperkt. Hetzelfde geldt voor het aan- en afvoeren van materieel van en naar onze vestigingen en projecten. 19 Vanaf oktober zijn er 54 leaserijders van Dusseldorp gestart in de Green Driver Challenge. De Green Driver Challenge is een rijstijlcompetitie waarmee organisaties hun wagenpark verduur zamen en tegelijkertijd een aantrekkelijke brandstof besparing kunnen realiseren. De deelnemers strijden individueel en in teamverband

20 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 CO 2 -footprint Ton CO 2 Deel van totaal Elektriciteit * 3,2 3,3 3,8 Gas * 2,7 2,4 3 Water Vrachtwagens en bussen ,1 63,6 65,7 Mobiele werktuigen ,6 27,3 24,8 Overig ,4 3,4 2,7 Totaal % 100 % 100 % * Toename in CO 2 -uitstoot van gas en elektra in 2012: deze wordt veroorzaakt door de ingebruikname, per 2012, van de nieuwe capsules-recyclinginstallatie in Lichtenvoorde. Hierbij worden koffiecapsules machinaal bewerkt van één restproduct tot drie gescheiden grondstoffen. Er vindt permanent onderzoek plaats naar een zo efficiënt mogelijke afstelling van de bewerkingslijn. Afgevoerde hoeveelheid afvalstoffen (Kton)* Index CO 2 -emissie (ton CO 2 /ton afval) Index vermeden CO 2 - emissie (ton CO 2 /ton afval * De afgevoerde hoeveelheid afvalstoffen is exclusief het voormalige Jager. Vanaf 1 januari 2013 worden alle gegevens via één systeem bijgehouden. Dusseldorp kan voor een deel van haar afval zelf bepalen waar de verwerking plaatsvindt. Hierbij zoeken we naar steeds duurzamere verwerkingsmethoden. De vermeden CO 2 -emissie is voornamelijk het gevolg van de toepassing van duurzame energie uit afvalverbranding of door de inzet van directe warmte uit verbranding. Hierdoor is de CO 2 -emissie per ton afval de afgelopen jaren steeds verder gedaald en nam de vermeden CO 2 -emissie per ton afval toe: CO 2 -emissie als gevolg van verbranding (Kton) Vermeden CO 2 - emissie uit verwerking van afvalstoffen (Kton)

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie Attero Jaarverslag 2011 Afval = grondstof voor innovatie Contact en informatie Attero staat open voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot de inhoud van dit verslag. Hiervoor, alsmede voor

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten Dit is de PDF weergave van het online duurzaamheidsverslag van 2012, van SITA Nederland. U kunt deze ook online bekijken via http://duurzaamheidsverslag.sita.nl

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

MVO en duurzaamheidsverslag

MVO en duurzaamheidsverslag MVO en duurzaamheidsverslag Over het jaar 2014 Inhoud 1 Duurzame ambities waarmaken 2 People 3 Planet 4 Prosperity 1.1 Voorwoord 1.2 Onze organisatie in 2014 1.3 GP Groot in de branches 1.4 Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Samen sterk. Corporate Social Responsibility verslag 2008

Samen sterk. Corporate Social Responsibility verslag 2008 Samen sterk Corporate Social Responsibility verslag 2008 Inhoud pagina Samen sterk 1 Onze headlines in 2008 2 Totstandkoming en leeswijzer 3 De scope van dit verslag 4 Onze prestaties en ambities 5 1.

Nadere informatie

NS Jaarverslag 2011. Focus op Corporate Governance, Risicobeheersing en Duurzaamheid

NS Jaarverslag 2011. Focus op Corporate Governance, Risicobeheersing en Duurzaamheid NS Jaarverslag 2011 Focus op Corporate Governance, Risicobeheersing en Duurzaamheid INHOUD Dit boekje bevat de complete verslagen van Corporate Governance, Risicobeheersing en Duurzaamheid bij NS en hoort

Nadere informatie

CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan

CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan studenten en wordt momenteel grootschalig aangepakt. In totaal

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen 2012

Duurzaam ondernemen 2012 Duurzaam ondernemen Jaarverslag 2009 2012 Duurzaam ondernemen 2012 Inhoud Voorwoord Doelen en resultaten 1 Sympathiek met lef 1.1 Onze ambitie: duurzame koploper worden en blijven 1.2 Verankering van

Nadere informatie

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. 2012 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 1. Verslag van de directie 1.1 Uitdagen en versnellen 1.2 Profiel van de onderneming 1.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie