Omslag naar een Nieuw Perspectief. jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omslag naar een Nieuw Perspectief. jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Omslag naar een Nieuw Perspectief jaarverslag 2010

2 Inhoudsopgave Van de Raad van Commissarissen 3 Het jaar 2010: een omslagjaar 4 Goed werkgeverschap 8 Dienstverlener Inclusief Gresbo: alle zeilen bijzetten 12 Industrieel bedrijf Inclusief Inserto: recessie raast door 14 Intervens: schouders eronder! 16 Multitoon verder doorontwikkeld naar leerwerkbedrijf 18 Ondernemingsraad, kritisch en ervaren 20 Financiën 22 Bestuurs- en organisatiestructuur Inclusief Groep 24 2 Afkortingenlijst ABP ap AvA BTA BW CAO DSW-NWV FPU Fte GGZ ICT IG MT OR PGB Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Arbeidsplaats (36-uur) Algemene vergadering van Aandeelhouder Bedrijfstrainingsafdeling Begeleid Werken (dienstbetrekking van een SW-geïndiceerde persoon bij een reguliere werkgever) Collectieve Arbeidsovereenkomst Dienst Sociale Werkvoorziening Noordwest-Veluwe Flexibel Pensioen en Uittreden full time equivalent (36 uur) Geestelijke gezondheidszorg Informatie Communicatie Technologie Inclusief Groep Management Team Ondernemingsraad Persoonsgebondenbudget PMC PWRI P&O POP ROC RvA RvC SE SW UWV VCA WOT WPL Wsw WWB ZW Product Markt Combinatie Pensioenfonds Werk en (Re) Integratie Personeel & Organisatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan Regionaal Opleidingscentrum Raad van Advies Raad van Commissarissen Standaard-Eenheid (rekeneenheid voor ministerie, vergelijkbaar met een arbeidsplaats van 36 uur) Sociale Werkvoorziening Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Veiligheid Checklist Aannemers Werken op Tarief Werkplekleren Wet op de sociale werkvoorziening Wet Werk en Bijstand Ziektewet

3 Van de Raad Van Commissarissen Het was een enerverend jaar voor de Inclusief Groep waarbij de enorme bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet op de Sociale Werkvoorziening voor een zware schok zorgden. Deze plannen vereisten een snelle ingreep van de directie. Door een pakket aan maatregelen wordt de organisatie afgeslankt, maar de werkgelegenheid voor de zwakste doelgroep blijft behouden. Het jaar 2010 stond ook in het teken van het besluit om wel of niet door te gaan met de nieuwbouwplannen voor het bedrijfsverzamelgebouw aan de Industrieweg. Omdat het oorspronkelijke gedeelte wel erg verouderd was, het verlichtingsniveau niet voldeed en de ruimtes niet geïsoleerd waren, werd besloten om tot nieuwbouw in de vorm van een duurzaam en flexibel bedrijfsverzamelgebouw over te gaan. Ook de tendens om meer mensen op locatie te laten werken, waardoor er minder eigen ruimte nodig is, was een belangrijke reden om flexibel te gaan bouwen. De gemeenten worden een nog belangrijkere schakel in de keten van gesubsidieerde arbeid. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 betekende voor de Inclusief Groep veel nieuwe vertegenwoordigers in de Aandeelhoudervergadering. Om alle nieuwe raadsleden kennis te laten maken met de Inclusief Groep zijn zowel de oude als nieuwe raadsleden uitgenodigd voor een werkbezoek. Ook de colleges en gemeenteambtenaren waren uitgenodigd voor dit werkbezoek. De aanwezigen waren erg enthousiast en verrast over de veelzijdigheid van de Inclusief Groep. De contacten met de raadsleden en gemeenteambtenaren zullen in 2011 verder worden aangehaald, waarbij de Inclusief Groep nog meer zal laten zien wat zij allemaal doet om mensen aan het werk te helpen en te houden. In oktober werd duidelijk dat de Inclusief Groep in minder subsidie ontvangt dan voorheen. De directie heeft op de aangekondigde bezuinigingen geanticipeerd door het aanbieden van het Koersplan voor een sterke en vitale organisatie aan de Commissarissen, de Aandeelhouder en de OR. Door dit Koersplan anticipeert de Inclusief Groep op een zodanige manier dat een groot verlies voor 2011 kan worden voorkomen. De Inclusief Groep nam het besluit om twee bedrijven in elkaar te schuiven, te kiezen voor minder afdelingen met meer kwaliteit en kritisch te kijken naar de kostenkant. Natuurlijk heeft dit voor de medewerkers consequenties. Echter het doel is werkgelegenheid behouden voor de kwetsbare doelgroep. Wij zijn er ons van bewust dat er veel veranderingen aan komen, maar de Inclusief Groep is een organisatie met veel enthousiaste en betrokken mensen die er, ook in moeilijke tijden, voor gaan. Met zijn allen weten we kansen te benutten en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. De verwachting is dat in 2011 de economie weer aantrekt. Voor de Inclusief Groep zal 2011 een cruciaal jaar worden. De Raad van Commissarissen kijkt terug op een plezierige samenwerking met de Aandeelhouder, de Ondernemingsraad en de directie. Graag wil ik een ieder bedanken voor zijn of haar inzet. Namens de Raad van Commissarissen, Mr. J. van Walsem, voorzitter De Raad van Commissarissen is in 2010 vijf keer bijeengekomen. De volgende onderwerpen zijn onder andere de revue gepasseerd: periodieke rapportages over financiële en maatschappelijke resultaten, communicatie rondom de gemeenteraadsverkiezingen, nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw (o.a. financiering, gemeentegarantie), verkoop locatie Nijkerk, jaarverslag en jaarrekening 2009, beleidsplan en begroting , koersplan voor een sterke en vitale organisatie. Ook heeft de jaarlijkse beoordeling van de algemeen directeur plaatsgevonden. Naast de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, zijn er ook vier aandeelhoudervergaderingen geweest onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Andere leden van de Raad van Commissarissen zijn hier ook bij aanwezig geweest. Ook is er in november 2010 een overleg geweest met de Ondernemingsraad. 3

4 Het jaar 2010: Een omslagjaar In de loop van 2010 is het iedereen pijnlijk duidelijk geworden dat het de rijksoverheid menens is met het ontmantelen van de SW-bedrijven. In 2010 begon het met een kleine steek: het niet meer uitbetalen van de compensatie voor de loonstijgingen vanuit de SW CAO, hetgeen aan inkomsten voor de Inclusief Groep scheelt. In oktober van 2010 werd glashelder dat het hier niet bij bleef: afgekondigd werd dat in 2011 verder gekort wordt op het subsidiebedrag. Dit betekent voor 2011 een bezuiniging van 1350 per SE, bovenop het niet compenseren van de loonstijgingen in de SW. Dit is een verdere verslechtering van 1,5 miljoen euro in De komende jaren zal de bezuiniging verder doorgaan. De recessie was voor de Inclusief Groep ook in 2010 voelbaar. Dit was vooral merkbaar in de vorm van een kleiner orderpakket bij Inserto en de achterblijvende omzet bij Multitoon Nijkerk. Bij Gresbo bleef de omzet slechts zo n 8% achter bij de begroting, hetgeen vooral te wijten is aan het wel begroot maar stopgezet project Schovenhorst. De pijn zat vooral in de toegevoegde waarde bij de groensector. Hiervan waren vooral de zeer afwijkende weersomstandigheden de veroorzaker: veel onwerkbaar weer door sneeuw en vorst en té groeizaam weer in de augustusmaand, waardoor er extra arbeidskrachten ingezet moesten worden om het afgesproken beeldbestek te kunnen waarmaken. Bij Intervens bleef de omzet voor ontwikkeling en bemiddelingsactiviteiten op peil, maar bleven vooral de uitzendactiviteiten achter. In zijn totaliteit laat de benchmark met andere SW-bedrijven (gebaseerd op de eerste halfjaarcijfers over 2010) zien dat we qua omzet nog steeds 15% boven het landelijke gemiddelde zitten. Omslagpunt met lichtpuntjes In het beleidsplan waren al een aantal zaken benoemd om in deze periode verder te stroomlijnen, namelijk het samenvoegen van de werkbedrijven Inclusief Inserto en Inclusief Gresbo, het professionaliseren en profileren van ons leerwerkbedrijf Multitoon en het positioneren van onze beschutte werkomgeving, al dan niet in samenwerking met Proson. Door de versneld in gang gezette bezuiniging vanuit de rijksoverheid is in het najaar van 2010 door het managementteam het besluit genomen deze beleids- lijnen ook versneld om te zetten in acties. Dit heeft geleid tot een koersplan. Hierin zijn de reeds voorgenomen zaken in een korter tijdsbestek uitgewerkt en in gang gezet en is een behoorlijke bezuinigingdoelstelling verwerkt. In relatief korte tijd en na een aantal gespreksrondes zijn alle stakeholders akkoord gegaan met dit Koersplan voor een sterke en vitale organisatie. In dit koersplan zijn een aantal besluiten aangekondigd rondom verliesgevende activiteiten, waarbij het stopzetten van de eigen exploitatie van de kwekerij per mei 2011 de belangrijkste was. Ondanks de investeringen in 2007 in extra kassen en de samenvoeging met onze bedrijfstrainingsafdeling (BTA) kon de kwekerij de noodzakelijke toegevoegde waarde niet opbrengen. Bij de verpakkings- en montage-activiteiten is de conclusie getrokken om niet in deze vorm verder te gaan vanwege de substantiële grote verliezen. Ook de verliezen op de activiteiten stofferen en de machinale houtbewerking, die door de recessie een behoorlijke klap hebben gekregen, maakt dat er twijfel is over de voortzetting hiervan. In de loop van 2011 wordt hierover een definitief besluit genomen. In het koersplan zijn daarnaast een 4 100ste Baangaranter gaat toekomst vol vertrouwen tegemoet! Voor de 24-jarige Richard Postma is het nieuwe jaar goed begonnen. Hij werd op zijn werkplek in Harderwijk verrast door jobcoach Johan Kuipers met een bos bloemen omdat hij de 100ste persoon is die via Baangarant weer werk en toekomstperspectief heeft gevonden. Baangarant is er speciaal voor mensen die als gevolg van persoonlijke omstandigheden moeilijk aan een baan kunnen komen. Zij hebben een extra duwtje in de goede richting nodig. Baangarant biedt de medewerker een arbeidsovereenkomst voor één jaar. Samen met Inclusief Intervens wordt vervolgens gezocht naar een werkplek, liefst bij een reguliere werkgever. Richard heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug waarna hij anderhalf jaar geleden in aanraking kwam met Inclusief Intervens. Intervens gaf hem dit duwtje. Zij hebben veel ervaring in het bemiddelen van een specifieke groep mensen naar werk. Januari

5 aantal onderzoeken naar staf en leiding in de steigers gezet die in 2011 moeten worden uitgevoerd, met een behoorlijke bezuinigingsdoelstelling. Er zullen hierdoor arbeidsplaatsen gaan vervallen. De sociale plannen voor ambtenaren, bedrijfscao-ers en Sw zijn inmiddels door de vakbonden akkoord bevonden. In de zomer van 2010 was al het besluit genomen om de locatie van Multitoon in Nijkerk in december van hetzelfde jaar te sluiten. De hoofdlocatie Harderwijk blijft bestaan. Toch succesvol in passend werk Eigen werkgelegenheid Bij of via de Inclusief Groep werken bijna medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt, die vanuit SW-subsidie, gedeeltelijk door gemeente of UWV of de Inclusief Groep zelf gefinancierd worden. Daarnaast werken er zo n 210 mensen als reguliere (niet-gesubsidieerde) krachten zowel in staf- en leidinggevende functies, als in uitvoerende en consulentfuncties. Van de gesubsidieerde medewerkers werkt ongeveer 70% in een reguliere omgeving. Hiervan werken er 130 mensen op een arbeidscontract van een reguliere werkgever (in een zogenaamde Begeleid Werken (BW)-constructie) en zijn er ca. 220 mensen gedetacheerd waarvan er ca. 70 groepsgewijs bij een werkgever werken. Vooral een plaatsing in BW vereist enorm veel inspanning. Ongeveer een kwart van de arbeidscontracten (in 2010: 33) is dit jaar weer beëindigd. Dit jaar zijn met name de bedrijfseconomische redenen bij de werkgever hiervan de oorzaak. 60 mensen hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Detacheringen zijn over het algemeen iets gemakkelijker te verwezenlijken; toch is er bij de individuele detachering ook nog een verloop van bijna 15%. Omdat niet iedereen bij een reguliere werkgever is te plaatsen blijft de noodzaak aanwezig om zelf werkbedrijven te hebben en te houden, om de overige mensen (ongeveer 40%) werk te bieden. Daarvan werkt ongeveer de ene helft vanuit ons eigen bedrijf in een zo regulier mogelijke omgeving, en de andere helft in een beschutte omgeving. Hiermee is de Inclusief Groep één van de grootste werkgevers op de Noord- Veluwe, en nog steeds onmisbaar voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. 5 Schoonmaak Gresbo scoort het hoogst! Met gebak én applaus van de docenten van Onderwijsinstelling Landstede in Harderwijk vierde de schoonmaakploeg van Inclusief Gresbo op 21 februari een feestje. Reden was de uitslag van het kwaliteitsonderzoek van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR), een onafhankelijk platform voor professioneel schoonmaken. Met een gemiddelde score van 8,0 bleken de schoonmakers van Inclusief Gresbo de hoogste score te hebben behaald van alle 58 landelijke locaties van Landstede. Terwijl deze verder allemaal openbaar (Europees) zijn aanbesteed en Inclusief Gresbo dus moet opboksen tegen alle commerciële schoonmaakbedrijven. Toch bleek Inclusief Gresbo, die met mensen uit de Wsw werkt, met kop en schouders uit te steken boven de rest. Volgens Jan Vink, manager facilitaire zaken van Landstede, heeft dit alles te maken met de motivatie en teamgeest van de schoonmaakploeg. Wij werken al jaren heel Februari prettig samen met Inclusief Gresbo en zijn zeer tevreden over de kwaliteit. Stadswerkplaats Harderwijk opent deuren Op 12 april is de Stadswerkplaats open gegaan met koffie en gebak voor belangstellenden. De Stadswerkplaats wil een laagdrempelige plek zijn waar inwoners van Harderwijk, die niet actief deelnemen aan het arbeidsproces, de gelegenheid wordt geboden ritme en vaardigheden op te doen, zodat betaald werk in de toekomst mogelijk wordt. Ook biedt de Stadswerkplaats een inloopmogelijkheid voor mensen met geringe sociale contacten en ouderen, die daardoor vaardigheden kunnen opdoen en/of onderhouden. De Stadswerkplaats is een initiatief van de gemeente Harderwijk en Intervens en is gevestigd aan de Gelreweg 4b. De gemeente Harderwijk financiert het project in het kader van de Wet Participatiebudget. Hiermee wil de gemeente mensen uit hun isolement, dan wel achterstand halen. April

6 Resultaten re-integratietrajecten In 2010 zijn er 718 trajecten afgesloten. Voor 609 trajecten is de dienstverlening ook daadwerkelijk uitgevoerd en afgerond binnen de re-integratieteams van Intervens. 1 Deze trajecten kennen diverse doelstellingen, waarbij het maken van stappen in het kader van (arbeids)participatie uitgangspunt is. Hiertoe worden allerlei soorten trajecten ingezet, van training en activiteiten in het kader van sociale activering tot bemiddeling en jobcoaching na plaatsing. Iedere opdrachtgever kent zijn eigen criteria waarop beoordeeld wordt in hoeverre er sprake is van een succesvol afgerond traject. Doel traject Afgeronde Succesvol %Succesvol trajecten Regulier werk (inclusief trajecten ,5% vanuit werken op locatie) Toeleiding naar gesubsidieerd werk ,7% Jobcoaching ,3% Voorschakeltrajecten ,6% t.b.v. toeleiding arbeid Sociale activering ,6% Totaal ,0% Van de succesvol afgesloten trajecten zijn er 139 die tot betaald werk hebben geleid. Daarnaast is in de trajecten jobcoaching na het vinden van de baan, de plaatsing gecontinueerd tot een duurzame plaatsing. De overige succesvolle trajecten hebben tot een andere succesvolle stap in het kader van participatie of re-integratie geleid. Qua re-integratiedienstverlening in 2010 heeft Intervens zich het meest gericht op trajecten in het kader van bemiddeling, jobcaching en sociale activering. 1 In de praktijk blijkt dat een substantieel deel (15 %) van de afgesloten trajecten onder de categorie uitval voor start behoort. Dit zijn aangemelde trajecten die om diverse redenen ergens in de intakefase ook al weer gestopt zijn. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld relatief veel nadeel ondervonden van de plotselinge stop van financiering van UWV-trajecten. Er zijn veel intakes uitgevoerd en trajectplannen opgesteld voor trajecten die door de financieringsproblemen bij het UWV geen doorgang konden vinden. Ook in gemeentelijke trajecten zien we dat er na aanmelding relatief vaak opdrachten alsnog teruggetrokken worden voordat de dienstverlening feitelijk is gestart. Trajecten in de categorie uitval worden niet betrokken bij de berekening van resultaten omdat er inhoudelijk geen dienst is geleverd. 6 Taaltraining en voorleeswedstrijd Inclusief Groep: Van analfabeet tot voorlezen voor publiek Op 20 april deden 13 medewerkers van de Inclusief Groep mee aan een landelijke voorleeswedstrijd van SW-bedrijven. Een deel van de medewerkers van de Inclusief Groep heeft een achterstand met lezen en schrijven. Daarom organiseert Inclusief Groep al enkele jaren taaltrainingen in samenwerking met Landstede. Een deel van de groep durfde het aan om voor een klein publiek een stukje voor te lezen uit het boek Is er Hoop van Renate Dorrestein. Dit boek is net uitgekomen en speciaal geschreven in eenvoudige taal. De jury prees alle deelnemers, maar wees uiteindelijk Reind van Norden aan als winnaar. Hij kon twee jaar geleden nog geen woord kon lezen of schrijven en leest nu voor uit een boek. Een uitzonderlijke prestatie vond de jury. Tot grote verrassing stapte de winnaar Reind van Norden naar voren om docente Ria Winkelhorst namens alle deelnemers van de training met een boekenbon te bedanken voor haar inspanningen. April

7 7 Dominante thema s In ons beleidsplan hebben we ook een aantal dominante thema s benoemd, waar we in 2010 aan zouden gaan werken. Op het thema zo regulier mogelijk hebben we de volgende zaken daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Onze benadering van de mensen die op de wachtlijst staan, is gedeeltelijk omgedraaid van een plaatsingsbeleid naar een vacaturebeleid, dat wil zeggen dat we mensen hebben gestimuleerd om niet passief te wachten maar zelf actie te ondernemen op aangeboden vacatures. Dit betekent dat de Inclusief Groep ook zelf steeds meer denkt en werkt vanuit vacatures in plaats van verplichte plaatsingen van mensen op werk. Hierdoor schuiven we stukje bij beetje op naar een sociale onderneming. Hierbij worden we verder ondersteund door TNO arbeid, waarmee we in het kader van de landelijke pilots rondom de Wsw onderzoeken wat de meest ideale mix is tussen reguliere en gesubsidieerde medewerkers. Als tweede thema of speerpunt hadden we passend werk voor medewerkers met een zeer lage loonwaarde benoemd. Een interne breed samengestelde werkgroep kwam uiteindelijk met het idee om een uitdeel-pakket te maken voor allerlei organisaties. Dit idee is verder onderzocht naar marktkansen, en is helaas te licht bevonden. Daarna is besloten om bij de goedlopende activiteiten zoals post, schoonmaak en groen, activiteiten aan te haken die ook door mensen met een lage loonwaarde uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan het rapen en rondbrengen van mailing-pakketjes bij het postbedrijf, groenwerk op begraafplaatsen, gemakkelijk opruimwerk bij schoonmaak, bijrijder bij transport. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt. Tot slot is duurzaamheid een hot item, zowel in het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, als binnen onze marketingstrategie, zeker ook richting overheidspartijen. Op lange termijn zal het duurzaamheidskarakter zich ook vertalen naar extra opdrachten. Ons nieuwbouwproject in Nunspeet is één van de uitingen op dit gebied. Bij onze voorwaarden van bouw staat nadrukkelijk dat het een duurzaam gebouw moet zijn. Begin 2011 zijn we alvast begonnen met duurzaam slopen, dat wil zeggen dat het oude industriegebouw gestript wordt, en bruikbare onderdelen en materialen afzonderlijk worden afgevoerd. Daarnaast zijn proeven gestart met milieuvriendelijke brandstoffen, en elektrisch aangedreven handmachines in het groen, handhaven we de elektrische scooters bij de post, gebruiken we sinds jaar en dag milieuvriendelijke materialen bij de schoonmaak. Bij Inserto wordt nadrukkelijk gelet op voorkomen van verspilling, is de FSC/PECFcertificering voor onze houtafdeling gerealiseerd, en rijden we met Euroklasse 5 vrachtauto s. Multitoon is hard bezig om de afvalscheiding te optimaliseren, naast haar verkoop van kringloopartikelen. Financieel resultaat De verwachting van de SW-branche-organisatie Cedris (op basis van de eerste halfjaarcijfers) is dat de SW-sector (zonder extra gemeentelijke bijdrage) in 2010 verder verslechtert ten opzichte van Over de eerste helft van 2010 was er een negatief bedrijfsresultaat van 44,5 miljoen euro, dus op jaarbasis bijna 1 miljoen verlies per gemiddeld SW-bedrijf. De Inclusief Groep steekt daar gunstig bij af met een resultaat van Toekomst Het jaar 2010 was een echt omslagjaar: de plannen zijn gemaakt om de Inclusief Groep met een breed pallet aan activiteiten om te zetten in een vitaal bedrijf met enkele goedlopende activiteiten: schoonmaak, groen, post, schilders, technische montage en wellicht nog hout en stoffeerderij. Daarnaast concentreert de Inclusief Groep zich op het aanbieden van allerlei opstaptrajecten naar (betaald) werk, detachering, en misschien nog uitzenden. Het jaar 2011 wordt een moeilijk maar wel perspectiefvol jaar, zowel in financiële als organisatorische zin. De noodzakelijke reorganisatie zal gepaard gaan met extra kosten en met in eerste instantie verminderde opbrengsten. Voor zover te voorzien zijn deze financiële tegenvallers afgedekt in de begroting van Als alle tekenen goed blijven staan, begint het erop te lijken dat de gemeenten hun inkoopbeleid ten faveure van de Inclusief Groep inrichten. Ook belangrijke private werkgevers in de regio willen met ons een meer strategische samenwerking opbouwen. Eind 2011 staat er het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw, één van de dragers van ons nieuwe imago als sociale onderneming tussen de reguliere bedrijven. Met 2010 is een enerverend jaar afgesloten, waarbij er ook in 2011 nog genoeg te doen is om het bestaansrecht van de Inclusief Groep: werkgelegenheid voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, waar te blijven maken. Marjo Gruisen, Algemeen directeur

8 Goed werkgeverschap Het is de vraag wanneer een werkgever een goede werkgever is. Het is ook niet onwaarschijnlijk dat de medewerkers daar verschillend over denken. Voor de een telt met name het salaris, voor de ander zijn de arbeidsomstandigheden en de sfeer heel bepalend, terwijl een volgende zich voornamelijk richt op toekomstperspectieven. En daarmee is geen uitputtende opsomming gegeven. In ieder geval is het wel duidelijk dat de kwaliteit van het werkgeverschap met name tot uitdrukking komt in de relatie werkgever werknemer en in belangrijke mate wordt bepaald door de beleving van de medewerker. En dan blijft het een uitdaging in de spanning die bijna dagelijks voelbaar is. Aan de ene kant een veelkleurig palet van medewerkers met ieders mogelijkheden, wensen en perspectieven, aan de andere kant een mogelijk nog meer gevarieerde en sterk in beweging zijnde context van wet- en regelgeving en grillige marktontwikkelingen. Het blijft daarbij de opdracht voor de werkgever om zodanige randvoorwaarden te creëren dat kwetsbare groepen optimale kansen worden geboden om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Randvoorwaarden die enerzijds bijdragen aan een organisatie waarin en waardoor mensen optimaal tot hun recht komen, en die anderzijds een gezond rendement binnen handbereik brengen. Wij zijn van mening dat we ook in 2010 daar weer in geslaagd zijn. Medewerkers in onderlinge samenhang De omvang van diverse financieringsmogelijkheden om betaalde banen te kunnen bieden, zien we in 2010 teruglopen. De middelen daartoe vanuit Gemeenten en UWV nemen af, en dat heeft direct consequenties voor wat betreft het aantal doorstroombanen. De verwachting is dat dit aantal in 2011 verder terug zal lopen. Het aantal SW-medewerkers is stabiel, omdat er in de taakstelling niet veel gewijzigd is. Het aantal niet gesubsidieerde medewerkers beweegt mee en is daardoor ook enigszins afgenomen. De relatief forse teruggang in Bedrijfscao-ers zit voor een deel in een geringer aantal oproepkrachten vanwege het afstoten van een deel van de horeca-activiteiten. Verder blijken er aan de inzet van vaste reguliere medewerkers in de groenvoorziening nogal wat haken en ogen te zitten. Het seizoenpatroon zorgt voor een ongelijkmatige arbeidsfilm, waardoor de behoefte aan een flexibele schil groot is. Het onderzoek om te komen tot een perfecte mix van gesubsidieerd en niet gesubsidieerd personeel is inmiddels in volle gang. We doen dit onderzoek samen met collega-bedrijf Amfors onder leiding van TNO Arbeid. Ultimostand in personen Bedrijfscao ers Ambtenaren SW-ers 835*) Doorstroom-CAO-ers 78**) *) SW-ers = exclusief medewerkers in Begeleid Werken en exclusief SW-medewerkers in dienst van Proson. **) Doorstroom-Cao = 39 met SW-indicatie, 39 vanuit de WWB. Veel belangstelling voor autorestauratieproject Care2Cars Een half jaar geleden was dit niet meer dan een plan om langdurig werkloze jongeren aan het werk te helpen. Inmiddels leren vijf jongeren in een echte werkomgeving in Ermelo het autorestauratievak van old- en youngtimers. Dit is te danken aan een paar enthousiaste mensen die met elkaar in korte tijd tot een prachtig resultaat zijn gekomen. Aldus Intervens-directeur Jan Hermen Vroegindeweij tijdens de feestelijke presentatie in mei. In 2009 wonnen reintegratiebedrijf Intervens en de Sociale Dienst Veluwerand de eerste prijs van de Veluwe Werk Match met dit projectplan. Met het gewonnen bedrag van ,- kon het werkgelegenheidsproject Care2Cars worden gerealiseerd. Ons doel is dat zij na een jaar uitkering kunnen uitstromen naar regulier werk. Behalve kandidaten van de Sociale Dienst Veluwerand staan wij ook open voor andere gemeenten die gebruik willen maken van de leerwerkplekken. Want we kunnen nog wel meer jongeren plaatsen. Mei

9 Persoonlijke ontwikkeling Voor vrijwel alle medewerkers (ook niet SW-medewerkers) van Inclusief Groep zijn de afspraken over wensen en mogelijkheden van de medewerker vastgelegd in een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP). Door middel van onderzoek en extra coaching wordt op het snijvlak van 2010/2011 nog hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering van deze plannen. Ontwikkeling van de medewerker blijft voortdurend onderwerp van gesprek en er wordt steeds gezocht naar mogelijkheden om instrumenteel/methodisch te professionaliseren en organisatorisch passende voorwaarden te scheppen. In september 2010 zag de notitie Leren in Werk het licht. In deze notitie is vanuit de recente historie zicht gegeven op ontwikkelingen en keuzes binnen Inclusief Groep met betrekking tot leren in werk. Begin 2011 moet de discussie worden afgerond over de workflow inzake het proces van ontwikkeling van de medewerker vanaf binnenkomst tot de invulling van een vacature. Het WerkPlekLeren (WPL), waar we in 2008 bij Inserto mee gestart zijn, wordt thans binnen de kaders van een pilot bij Gresbo geïmplementeerd. Deze pilot - één van de pilots van Werken naar Vermogen wordt samen met nog 5 andere SW-bedrijven uitge- voerd. Het doel hiervan is om meer zicht te krijgen op de effectiviteit van WPL en de hoeveelheid tijd die het in beslag neemt. De koppeling tussen WPL en het meetinstrument Dariuz, is inmiddels een feit, en daarmee is een logische keten ontstaan van meten (Dariuz), ontwikkelen (WPL) en vastleggen van afspraken en vorderingen (POP). In juni 2010 is aan de hand van de uitkomsten van een pilot het besluit genomen om Dariuz verder in te zetten. In samenwerking met het Provinciaal Directeuren Contact (PDC) is een en ander inmiddels voor de periode van 3 jaar contractueel vastgelegd. 9 Mobiliteit Er is veel in beweging. SW-bedrijven zoeken daarbij hun weg op basis van missie en visie. Conform het Veluws Model maakt Inclusief Groep daarbij slagen op weg naar een aantal sociale ondernemingen binnen marktsegmenten waarin dat goed haalbaar is. Dit betekent in de praktijk met name een forse reductie van industriële activiteiten en een groei van dienstverlening, naast onverminderde aandacht voor detachering en Begeleid Werken. Dat het aantal verplaatsingen van medewerkers daardoor toeneemt, mag duidelijk zijn. Dat komt ook tot uitdrukking in onderstaand overzicht. Toch blijkt het via de weg van de geleidelijkheid niet vlot genoeg te gaan. Zo zijn we er in 2010 niet in geslaagd om het geplande aantal van 30 medewerkers vanuit de afdelingen Verpakking/ montage door te laten stromen naar andere activiteiten. Mede naar aanlei- ding van de prognoses voor 2011 is in november besloten om medewerkers van genoemde afdelingen binnen de kaders van een grootschalig, professioneel ingericht doorstroomproject via een trajectplan, gecoacht door een professional, toe te leiden naar een passende werkplek elders in of buiten de organisatie. Het project is begin januari 2011 gestart Aantal personen dat intern doorstroomt Werkbezoek oude en nieuwe raadsleden aan Inclusief Groep Met de verkiezingen net achter de rug, organiseerde de Inclusief Groep in april en juni twee werkbezoeken voor gemeenteraadsleden. Er kwamen zo n 100 oude en nieuwe gemeenteraadsleden en belangstellenden op af uit Nunspeet, Harderwijk, Oldebroek Putten, Ermelo, Elburg en Nijkerk. Zij kwamen naar Nunspeet om met eigen ogen te zien wat de medewerkers deels vanuit de Sociale Werkvoorziening allemaal doen. Zij kregen een rondleiding op de afdelingen Verpakken, Stofferen en Electro-montage en de Postafdeling. De medewerkers zelf waren gastheer/vrouw en vertelden over hun werk en achtergrond. Sommigen hadden het van te voren even geoefend. Want voor zo n groep praten is best spannend. Juist dit persoonlijke element werd zeer op prijs gesteld door de raadsleden die vaak mensen uit hun gemeente herkenden en ze enthousias begroetten. Hé Jan, hoe is die? Na afloop zei één van hen: Je ziet dat de mensen het hier echt naar hun zin hebben. En: Dat dit zo n groot en veelzijdig bedrijf is, wist ik niet. Juni

10 Opleidingen Ook in 2010 is een breed scala aan opleidingen, trainingen en workshops verzorgd. Er wordt vooral veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van basisvaardigheden van medewerkers. Tientallen medewerkers volgden cursussen Nederlandse taal, rekenen en sociale vaardigheden. Aardig detail is dat in september 2010 een dictee werd voorgelezen door burgemeester Dick van Hemmen uit Nunspeet. Een hoogtepunt, waarbij de deelnemers konden laten zien wat het resultaat van de lessen is. Verder worden medewerkers waar nodig en mogelijk verder bekwaamd om hun vak nog beter te kunnen uitoefenen. Zo zijn er bv. 15 medewerkers van de afdeling Schoonmaak opgeleid voor het SVS-diploma en volgt een aantal individuele opleidingen in het kader van het leerlingstelsel. Leidinggevenden en coaches zijn en worden getraind in het gebruik maken van instrumenten die in het kader van arbeidsontwikkeling worden ingezet: WPL en Dariuz. Een behoorlijke inspanning, die niet iedereen even gemakkelijk afgaat. Daarbij speelt ook zeker een rol dat opleiding en certificering niet altijd voldoende aansluiting vond bij de praktijk. Inmiddels is hierin door intensief overleg met de aanbieders heel wat ten goede gewijzigd, zoals de wijze van certificering. In relatie tot WPL is een begin gemaakt met het onderzoek in hoeverre medewerkers de ontwikkelstappen qua competenties kunnen maken binnen het stramien van de zgn. AKA-opleiding (AKA = ArbeidsmarktgeKwalificeerd Assistent), en op deze wijze een erkende kwalificatie op niveau 1 van het leerlingstelsel kunnen verwerven. We zijn met het ROC Landstede hierover in gesprek. Gezonder leven Als werkgever maakt de Inclusief Groep zich al jaren sterk om de gezondheid van haar medewerkers te bevorderen. In 2010 zijn ook weer diverse activiteiten georganiseerd voor de medewerkers. Elke maand lopen zo n 70 medewerkers van de Inclusief Groep tijdens de lunchpauze een half uurtje om vervolgens een gezonde lunch te nuttigen in het bedrijfsrestaurant. Hiermee wordt gestimuleerd dat medewerkers 30 minuten per dag bewegen. Ook kan men wekelijks bij een plaatselijke sportschool gezamenlijk een uurtje sporten. In november vond de jaarlijkse sportmiddag plaats voor al onze medewerkers. Aan deze sportieve middag deden ook dit jaar weer zo n 100 medewerkers mee. Om te bevorderen dat mensen met de fiets naar het werk komen is er een Fietsplan. Door het Fietsplan kunnen medewerkers met fiscaal voordeel een fiets aanschaffen en dit wordt dan met het salaris verrekend. Meer dan 80 medewerkers van de Inclusief Groep hebben in 2010 een fiets aangeschaft via het Fietsplan. Nieuw in 2010 is het Bedrijfsfitnessplan van de Inclusief Groep. Via dit Bedrijfsfitnessplan kunnen medewerkers met fiscale korting sporten bij 8 sportscholen in de regio. Dit betekent gemiddeld een korting van 40% korting op een abonnement. Ook deed de Inclusief Groep mee aan het bedrijvenvolleybaltoernooi in Nunspeet met twee teams. Wij waren zelfs winnaar van dit toernooi in 2010! Tevens komt het gezondheidsbeleid van de Inclusief groep terug in het bedrijfsrestaurant. Steeds meer gezonde producten zijn er te koop. 10 Donderdag 10 juni ontvingen zo n 10 medewerkers een certificaat rekenen. Deze medewerkers hebben een jaar lang wekelijks les gehad in rekenen van Ria Winkelhorst. Na een jaar lang geoefend te hebben ontvingen zij allemaal een certificaat. Het kunnen rekenen geeft de medewerkers veel meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Zowel thuis, als op de werkplek is het kunnen rekenen heel handig. Een aantal medewerkers gaat volgend jaar verder met de training om nog beter te kunnen rekenen. We willen hen allemaal van harte feliciteren met het behalen van hun certificaat! Juni

11 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim blijft voor het derde achtereenvolgende jaar een licht stijgende trend vertonen. Zeker is dat ook dit jaar de matige werkvoorziening (Inserto) en de winteromstandigheden (Gresbo-groenvoorziening) een rol spelen in de hoogte van het verzuim. De verzuimfrequentie stabiliseert op het fors lagere niveau van Dat is in ieder geval winst en hoogstwaarschijnlijk een rechtstreeks uitvloeisel van de inzet van de verzuimconsulent, waar we in november 2008 mee gestart zijn. Zoals ook de opzet was, is die inzet van tijdelijke aard en zal deze in 2011 worden afgebouwd. De regie van verzuim zal nadrukkelijk in handen blijven van de leidinggevende. Om dit te bevorderen is in november/december een tweetal themabijeenkomsten verzorgd, waarbij met name aan dit aspect aandacht is besteed en aan het meer planmatig omgaan met verzuim vanuit het Sociaal Medisch Team. Een hoger verzuimpercentage en een relatief lage frequentie duidt op meer langdurig verzuim. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door vrij veel trajecten waarbij zwak functionerende medewerkers naar een andere vorm van dagbesteding worden begeleid. Dat verloopt altijd via de weg van verzuim. Ziekteverzuim in % Inclusief Inserto 10,7 10,5 9,3 9,8 9,8 10,3 9,2 9,1 Inclusief Gresbo 12, ,3 12,4 12,7 13, ,8 Inclusief Intervens 4,3 5,8 5,2 4,4 4,2 5,4 9,5 9,9 Detacheringen 11,4 17,5 13,8 10,4 12,1 14,4 10,9 9,7 Multitoon 14,2 12,5 Totaal 11,4 11,1 10,8 10,6 10,9 11, ,3 Frequentie 1,87 1,87 2,4 2,08 2,1 2,3 2,2 2,2 Uit het rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector 2009 blijkt dat het landelijke ziekteverzuimcijfer van de SW in ,2 % was en de meldingsfrequentie 2,0. De cijfers van 2010 zijn nu nog niet beschikbaar. 11 Intervens op campagne voor payrolling Een team van Intervens ging op campagne bij ondernemers op de Veluwe. Met een trailer koffie bezocht het Intervens-team ondernemers in de regio om hen te wijzen op de voordelen van payrolling. Steeds meer bedrijven in Nederland maken gebruik van payrolling. Op dit moment is dat zo n 8 procent van de bedrijven met dagelijks meer dan werknemers. Payrolling is het uitbesteden van administratieve en juridische aspecten van het werkgeverschap. Voor bedrijven vormen die nu juist vaak de grootste drempel om mensen in dienst te nemen. Intervens is specialist in arbeidsbemiddeling en adviseur en partner voor werkgevers op het gebied van arbeidszaken en sociale zekerheid. Met payrolling is Intervens al langer actief op de markt en de reacties zijn Augustus positief. Intervens neemt hiermee de werkgevers veel zorgen uit handen.

12 Dienstverlener Inclusief Gresbo: Alle zeilen bijzetten Inclusief Gresbo heeft een moeilijk jaar achter de rug. Door de lange winterperiode aan het begin van 2010 heeft met name de groensector zware schade opgelopen. Het verwachte herstel in de rest van het jaar bleef uit. Gelukkig kon de goed draaiende afdeling Schoonmaak de verliezen weer voor een deel compenseren. Ook de Unit Facilitair (Post, Gebouwenbeheer) liet een licht positief resultaat zien. Maar over het geheel moest een verlies geïncasseerd worden. Post Inclusief Gresbo Post bezorgt jaarlijks meer dan 3 miljoen poststukken in de hele regio. Dit aantal groeit nog steeds, waarbij alles zo duurzaam mogelijk gebeurt. De brommers zijn o.a. vervangen door elektrische scooters en de postbezorging wordt zoveel mogelijk lopend gedaan, op de fiets of met hybride of ABC-auto s. Daarvoor ontving Inclusief Gresbo in 2010 het certificaat CO2 Neutrale Postbezorging Dit is een initiatief van TNT Post voor bedrijven die de CO2 uitstoot van hun postzendingen compenseren. De Postafdeling bestaat uit 50 vaste medewerkers en daarnaast een aantal tijdelijke krachten. Op een gemiddelde dag verwerken zij poststukken per dag, in piekperiodes kan dit zelfs verdubbelen. In 2010 heeft de Afdeling Post een nieuw project opgezet: Van bestand tot brievenbus. Hiervoor zocht Gresbo de samenwerking met Grafisch Bedrijf Bokhorst in Nunspeet om klanten een totaal-product te kunnen leveren. Ondanks dat dit nog in de pilotfase zit, werken er al 6 mensen in de afwerking. Ook het landelijke serviceproject Zakkenbestellen.nl, waarbij de Postafdeling plastic zakken verstuurt voor het inzamelen van plastic afval, is in 2010 gegroeid naar pakketten per week. Daarnaast gaan wij van start met een proef voor het afhandelen van aanvragen via een webwinkel. Schoonmaak In 2010 heeft de Schoonmaakafdeling verdere groei gerealiseerd en enkele grote projecten kunnen toevoegen aan het geheel. Ook financieel kon de afdeling een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van Gresbo. De verschillende schoonmaakteams opereren vrij zelfstandig waarbij de gemengde teams van SW-ers en bedrijfscao-ers een goede mix vormen voor een kwalitatief goede standaard. In 2010 hebben wij 9 medewerkers vanuit Inserto opgeleid voor het schoonmaakvak. Dat is minder dan gehoopt; het blijkt toch erg lastig om geschikte mensen te laten doorstromen, ook al zullen wij in 2011 hierop blijven inzetten. Schilderwerken De Schildersploeg heeft een lastig jaar doorgemaakt. Met name in mei en augustus was er veel regen, waardoor financieel minder interessante binnenklussen uitgevoerd moesten worden. Ook is er zware concurrentie als gevolg van de malaise in de bouwmarkt. De omzet is nagenoeg gelijk gebleven met die van 2009, maar op de toegevoegde waarde moest worden ingeleverd. 12 Nunspeets burgemeester Van Hemmen leest voor bij Inclusief Groep-dictee Ter gelegenheid van de landelijke week van de alfabetisering hield de Inclusief Groep op 6 september een dictee in het eigen bedrijfsrestaurant voor mensen die meedoen aan de taaltraining. Het dictee werd voorgelezen door de Nunspeetse burgemeester Van Hemmen. Een deel van de medewerkers van de Inclusief Groep heeft een achterstand met lezen en schrijven. Daarom organiseert de werkgever September al enkele jaren taaltrainingen in samenwerking met Landstede.

13 Groen/kwekerij Horeca Duurzaamheid 13 Door de extreem lange vorstperiode in 2010 is de afdeling Groen zeker misgelopen. De maand augustus was warm en nat waardoor juist weer extra mensen moesten worden ingehuurd om aan de afgesproken beeldbestekken te voldoen. Een contractwijziging bij een gemeente (van regie naar bestek) had eveneens een nadelig effect op het resultaat. In de loop van 2010 werd duidelijk dat de jarenlange structurele verliezen bij de Kwekerij ook de andere bedrijfsonderdelen in gevaar brengen. Door de korting op het SW-budget zijn de verliezen niet langer te trekken. Eind 2010 moest dan ook geconcludeerd worden dat het afstoten van de kwekerij per 1 mei 2011 de enige oplossing is, waarbij uiteraard de medewerkers met een Wsw-indicatie niet zullen worden ontslagen. Inmiddels is er een koper gevonden voor de kwekerij. De huidige SW-medewerkers binnen de kwekerij kunnen op detacheringsbasis blijven werken tot het eind van Daarna heeft de koper voor 3 jaar een baangarantie voor 20 fte afgegeven! Inclusief Gresbo heeft in Nunspeet een eigen, goed geoutilleerd bedrijfsrestaurant waar medewerkers het horecavak kunnen leren. Met het nieuwe sociaal cultureel centrum Veluvine in Nunspeet wilde Gresbo in 2009 de horeca-activiteiten verder ontplooien. Hier zou Gresbo zowel de catering als schoonmaakactiviteiten verzorgen. Helaas bleek het, door de geringere omvang van de activiteiten dan verwacht, helaas onmogelijk om voldoende opbrengsten te genereren. Bovendien was er weinig perspectief om de SW-medewerkers in de catering te plaatsen. Inclusief Gresbo zal daarom in de loop van 2011 de activiteiten voor Veluvine gaan beëindigen, waarbij overigens nog wel de schoonmaaken groenvoorziening actief blijft voor Veluvine. Inclusief Gresbo heeft in 2010 een flinke slag geslagen om de eigen bedrijfsvoering duurzamer te maken. Er is een werkgroep actief die met initiatieven komt en de plannen uitwerkt. Praktische resultaten zijn inmiddels: poolauto s, gescheiden afval, bewegingsmelders verlichting, elektrische scooters en hybride of ABC-auto s. Gert-Jan Gerrits, Directeur Inclusief Gresbo Gedragscampagne met films blijkt goed te werken De Inclusief Groep heeft op een bijzondere wijze een gedragscampagne onder haar medewerkers gevoerd. Om de regels voor gedrag en cultuur op een aansprekende wijze te communiceren heeft de Inclusief Groep 8 korte films gemaakt met een team van professionals en eigen medewerkers. Bij het schrijven van de scripts is gebruik gemaakt van de ervaringen en ideeën van de eigen medewerkers om zo een realistisch beeld te geven. In de films wordt geacteerd door eigen medewerkers naast een professionele acteur. De vertoningen tijdens de werkoverleggen waren steeds weer een succes doordat de films op realistische, confronterende en vaak grappige wijze de praktijk verbeelden en aanzetten tot een levendige discussie. De gedragscampagne is na ruim een jaar bijna ten einde. Er waren 8 thema s: pesten en treiteren, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie, diefstal, veilig werken, schoon en verzorgd en begrip September voor elkaar. Inmiddels zijn de films ook verkocht aan enkele collega-bedrijven.

14 Industrieel bedrijf Inclusief Inserto: Recessie raast door Inclusief Inserto zit in een moeilijke markt die ook in 2010 enorm veel last heeft gehad van de recessie. Alle afdelingen van Inserto, op die van Technische Montage na, hebben problemen gehad om hun orderportefeuille gevuld te krijgen. Juist de verpakkingsmarkt had zwaar te lijden van de recessie waarbij de prijzen in de markt onder druk van de concurrentie nog verder gedaald zijn. Ook de Stoffeerderij kreeg een flinke tik na de zomer, terwijl hier nu juist groei verwacht was. Eind 2010 is besloten om de beide bedrijven Gresbo en Inserto samen te voegen tot één sociale onderneming, waarbij de verliesgevende PMC s worden afgestoten. Ook zijn in 2010 de eerste stappen gezet om mensen over te plaatsen naar afdelingen die mogelijk onder de sociale onderneming gaan vallen (Schoonmaak, Machinale Houtbewerking, Stoffeerderij). Dit proces wordt in 2011 voortgezet en afgerond. Stoffeerderij Dit mooie ambachtelijke vak was in 2009 een aanwinst voor Inserto, waarbij we ons realiseerden dat er wel voldoende capabele mensen moesten worden opgeleid. Daarop is in 2010 veel energie gezet en konden er uiteindelijk 16 SW-medewerkers aan het werk. De groei van het werk van een kantoormeubelfabrikant viel in 2010 tegen, waardoor er teveel leegloopuren waren. Een mogelijke kans ligt in de samenwerking met Proson, die beschikt over een dito afdeling met een prima orderpakket. De komende tijd wordt onderzocht wat de overlevingskansen zijn voor dit onderdeel. Transport & Logistiek In de loop van 2010 is de markt voor Transport & Logistiek een stuk beter geworden. De vraag naar transport op de interne en externe markt nam toe. Ook de palletdistributie voor een aantal nieuwe klanten en het vervoer voor een logistiek bedrijf in Zeewolde zorgde voor een behoorlijke stijging van de transportactiviteiten. Ook is de afdeling in 2010 gestart met een nieuwe activiteit: Auto wassen zonder water. Na een proef binnen de eigen organisatie, wordt gekeken of dit evt. met een externe partner als dienst ook extern aangeboden gaat worden. Machinale Houtafdeling Als toeleverancier voor de bouwsector heeft de Machinale Houtafdeling ook in 2010 veel last gehad van de recessie. Alleen in de laatste periode van 2010 liet zich een licht herstel aanzien. De werkzaamheden zijn in de moeilijke tijden verlegd naar het maken van (minder renderende) tuinhuisjes, kisten en vlonders. In het laatste kwartaal konden er ook weer opdrachten voor de bouw worden aangenomen, een gunstig teken. Het blijft de vraag of de afdeling overeind gehouden kan worden, waarbij er ook in de toekomst voldoende vakkundig personeel moet zijn. In 2011 valt hierover de beslissing. 14 Inclusief Gresbo Post draagt bij aan een beter milieu Inclusief Gresbo, onderdeel van de Inclusief Groep, draagt haar steentje bij aan een beter milieu. De maatschappelijk ondernemer ontving van TNT Post het certificaat CO2 Neutrale Postbezorging Het certificaat wordt uitgereikt aan klanten van TNT Post die de CO2-uitstoot van hun postzendingen compenseren. Inclusief Gresbo Post bezorgt jaarlijks meer dan 3 miljoen postpakketten in de hele regio. Dit gebeurt zo duurzaam mogelijk. De brommers zijn o.a. ingeruild voor elektrische scooters en de postbezorging wordt zoveel mogelijk lopend gedaan, op de fiets of met hybride of ABC-auto s. Tevens worden de logistieke processen zo optimaal mogelijk ingezet, waarbij gekeken wordt naar alternatieven die minder milieubelastend zijn. Het certificaat CO2 Neutrale Postbezorging is een initiatief van TNT Post in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor klanten van TNT Post die de CO2-uitstoot van hun postzendingen compenseren, verdubbelt TNT Post vervolgens de bijdrage. De opbrengst van de actie komt ten goede aan September een windmolenpark in India.

15 Technische Montage De Technische Montage heeft een prima jaar gedraaid, al verloopt de opstart van nieuwe activiteiten nog wat stroef. De toegevoegde waarde is weer gestegen en er zijn mooie nieuwe opdrachten binnengehaald. Zo hebben we de productie van betonstortbroeken overgenomen. Tevens hebben we eigen mensen opgeleid zodat zij electromontageactiviteiten kunnen uitvoeren voor een bedrijf. Bovendien heeft een vaste opdrachtgever weer voor meer omzet gezorgd. De afdeling wordt de komende tijd verder uitgebreid. Verpakken/Montage Zoals gezegd heeft deze afdeling zwaar te lijden onder de recessie. Ook de activiteiten voor een logistiek bedrijf in Zeewolde hebben we overgeheveld naar de locatie Nunspeet. In Zeewolde werken nog circa 15 medewerkers, de rest is teruggehaald naar Nunspeet. Voor de afdeling en het werkpakket betekende dit extra druk, hetgeen zo goed mogelijk is opgevangen. In de weken voor de kerst zijn de afdelingen begonnen met de voorbereidingen voor de (tijdelijke) verhuizing. De Inclusief Groep start met een nieuwbouw van de oude vleugel. De medewerkers van Inserto moesten dus verhuizen naar tijdelijke locaties aan de Molijnlaan en Energieweg. Deze niet te onderschatten move is prima verlopen, en alle afdelingen konden begin 2011 op hun nieuwe plek weer aan het werk! Een opsteker voor de Inserto-medewerkers die alle veranderingen op bewonderenswaardige wijze verwerken. Een groot aantal van hen zal deelnemen aan het doorstroomproject op de Energieweg, waar zij gescreend en begeleid worden naar een nieuwe toekomst: op een andere afdeling of gedetacheerd bij een externe werkgever. Johan van der Werff, Directeur Inclusief Inserto 15 Inclusief Gresbo Post en Bibliotheek Noordwest Veluwe sluiten overeenkomst Inclusief Gresbo Post en Bibliotheek Noordwest Veluwe (Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Elspeet) hebben op woensdag 29 september een overeenkomst getekend voor een breng- en haalservice van boeken tussen de bibliotheek naar basisscholen in de regio. De medewerkers van Inclusief Gresbo Post zullen wekelijks met een bestelbusje de pakketten boeken bij de basisscholen inwisselen voor nieuwe. Oktober

16 Inclusief Intervens: Schouders eronder! Het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt om zoveel mogelijk kandidaten in een kwetsbare arbeidsmarktpositie perspectief te bieden. Door de gevolgen van de financiële crisis was er in 2010 nog sprake van een stagnerende vraag op de arbeidsmarkt. Ondanks een stagnerende vraag zijn we er toch in geslaagd om de Wsw werknemers die werkzaam zijn buiten onze eigen werkbedrijven te handhaven. Ook in 2010 zijn er dagelijks ruim 250 van onze werknemers in het kader van een detachering of de regeling begeleid werken, werkzaam geweest bij werkgevers in de regio. Door ons uitgebreide werkgeversnetwerk en onze expertise op het gebied van wet en regelgeving en coaching zijn we ook het afgelopen jaar in staat geweest om voor onze kandidaten het verschil te maken. Behalve het aan het werk houden van onze 250 SW-medewerkers hebben wij voor ongeveer 300 kandidaten groei kunnen realiseren op de participatieladder. Kandidaten die in een sociaal isolement verkeren, hebben door met behoud van uitkering te gaan werken, weer meer perspectief gekregen. In ons leerwerkbedrijf Multitoon zijn deze mensen aan het werk gegaan en hebben zij hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen, waardoor hun kansen op een (reguliere) baan verder zijn vergroot. Ook voor het UWV en werkgevers zijn wij het afgelopen jaar actief geweest. Het UWV heeft door de bezuinigingen minder budget beschikbaar gesteld voor WW-uitkeringsgerechtigden. Voor kandidaten met een arbeidsbeperking was in 2010 nog wel budget beschikbaar. Nieuwe trajecten die zijn binnengekomen waren met name afkomstig uit de ZW/ Wajong/ WIA doelgroep. In totaal waren dit 95 trajecten. Vanuit Zwolle kwam er de afgelopen jaren ook steeds meer vraag naar onze dienstverlening. Daarnaast biedt Zwolle ook mogelijkheden voor onze kandidaten die wij begeleiden in de regio Nunspeet-Elburg-Oldebroek. Om deze redenen hebben we besloten om begin 2010 een vestiging te openen op het Werkplein de Lure in Zwolle. Vanuit Zwolle bieden wij vanaf januari 2010 dienstverlening op het gebied van re-integratie, uitzenden en detachering. Onze klanttevredenheid is in 2010 wederom gemeten in het kader van Blik op Werk. Voor onze cliënten hebben wij gemiddeld een 7.3 behaald en voor onze opdrachtgevers een 8.2. Met beide resultaten voldoen wij ruim aan de norm die het keurmerk Blik op Werk keurmerk aan ons stelt. 16 Stadswerkplaats maakt borden voor festival Overstekend Wild Op 16 oktober ging Overstekend Wild van start, een gloednieuw gratis Veluws kunstenfestival, voor en door Veluwnaren, met kleine artistieke optredens en ludieke acts op vele bijzondere en ongebruikelijke locaties. Voor dit festival heeft de Stadswerkplaats van Harderwijk Pas op! Overstekend wild borden gemaakt. De afgelopen maanden zijn deelnemers van de Stadswerkplaats hier druk mee bezig geweest en het resultaat mag er zijn. De Stadswerkplaats is voor jongere en oudere inwoners van de gemeente Harderwijk die nu geen betaald werk hebben. Je kunt er nieuwe vaardigheden leren, contacten op doen maar Oktober ook op een hobbymatige manier aan de activiteiten mee doen.

17 Ten aanzien van samenwerking met onze gemeentelijke partners zijn er in 2010 de nodige stappen gezet. In 2010 werken er steeds meer consulenten op locatie van onze opdrachtgevers. De communicatielijnen zijn hierdoor kort waardoor de resultaten verbeterd zijn. Ook de samenwerking binnen Veluwe-portaal is verder ontwikkeld. In 2011 verwachten wij dat door de samenwerking binnen Veluweportaal nog meer kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddeld kunnen worden naar een werkplek. Door met elkaar in 2010 de schouders er onder te zetten, hebben wij ondanks een moeilijke markt, onze maatschappelijke en financiële doelstellingen weten te realiseren. De vooruitzichten voor 2011 zijn door krimpende budgetten onzeker. Daarom willen wij graag met onze opdrachtgevers blijven zoeken naar samenwerkingsverbanden die efficiënt en kostenbesparend zijn maar niet ten koste gaan van de kwaliteit van dienstverlening. Een mooi voorbeeld hiervan is het werken op locatie van de opdrachtgever waarbinnen wij onze netwerken en expertise blijven inbrengen. Door dergelijke constructies kunnen wij ook in de toekomst mensen die zich in kwetsbare arbeidsmarktpositie bevinden perspectief blijven bieden. Interne organisatie 17 De afgelopen jaren heeft Intervens een snelle groei doorgemaakt. De kracht van Intervens is dat wij flexibel zijn en altijd snel hebben ingespeeld op de behoefte van onze kandidaten en opdrachtgevers. Hierdoor hebben wij altijd goede resultaten weten te behalen. Het gevaar van een snel groeiende organisatie is dat deze kracht verloren gaat. Daarom hebben wij in het kader van het thema schouders eronder in de verschillende teams hard gewerkt om onze kracht vast te houden. Per team is een koers bepaald op welke wijze wij onze kracht ook in de toekomst vast kunnen houden. Jan Hermen Vroegindeweij, Directeur Inclusief Intervens Ondernemer Hendri van den Hoorn uit Nunspeet: Actie van begin tot eind met zorg uitgevoerd Hendri van den Hoorn is eigenaar van AEH-Deurplus in Nunspeet, een bedrijf in beveiligings- en deurtechnieken. Al tijden wilde hij een promotie-actie opzetten voor inwoners van Nunspeet. De nieuwe samenwerking tussen Grafisch Bedrijf Bokhorst en Inclusief Gresbo Post bracht uitkomst. Het Gresbo/ Bokhorst-team inventariseerde met de ondernemer zijn wensen: een folder met antwoordkaart met daarin een aanbod voor een gratis preventiecheck voor huisbezitters. Van den Hoorn: Het uitwerken van de actie liep op rolletjes. Gresbo maakte een uitgekiend plan voor de huis-aan-huis bezorging zodat wij heel gericht konden laten folderen in straten waar de koopwoningen staan. Ook over de teksten en de opmaak door professionele DTP-ers van Bokhorst hoefde ik mij, na een goed gesprek, geen zorgen te maken. Nadat ik een proef gekregen had van de folder en deze had goedgekeurd, zijn er exemplaren gedrukt en huis aan huis bezorgd. Ook de inventarisatie van aanvragen werd door Gresbo keurig verzorgd. De actie had het gewenste Oktober resultaat: er werden zo n 70 preventiechecks aangevraagd.

18 Multitoon: Verder doorontwikkeld naar leerwerkbedrijf Multitoon als leerwerkbedrijf heeft zich in 2010 stevig op de kaart gezet. De kringloopactiviteiten in Harderwijk met een eigen werkplaats en winkel lenen zich steeds beter als een geschikte leerwerkomgeving. Daarnaast is het afgelopen jaar ook nog duidelijker gebleken dat het Multitoonconcept ook geschikt is voor de SW-doelgroep waar, op grond van de problematiek en kwetsbaarheid, heel specifieke voorwaarden voor gelden. Dit is uiteraard waardevol voor de personen in kwestie maar tegelijk vergt het werk bieden aan deze doelgroep veel van de leiding van Multitoon. van alle betrokkenen bij Multitoon. Helaas hebben we moeten besluiten om de vestiging in Nijkerk te sluiten. Het financiële resultaat heeft hier aanleiding toe gegeven. De SW-medewerkers van Multitoon Nijkerk zijn voor een groot deel begeleid naar ander passend werk. Naast de kringloopactiviteiten zet Multitoon ook steeds meer in op andere activiteiten waarbinnen kandidaten, die zich op onderste treden van de participatieladder bevinden, de mogelijkheid wordt geboden om zich verder te ontwikkelen in een werksituatie. Concreet gaat het hierbij om de stadswerkplaats, het serviceteam, het rijwielhuis in Harderwijk en Care2Cars in Ermelo. Zowel onze kringloopactiviteiten als de overige leerwerkactiviteiten zijn in 2010 (door)ontwikkeld. Dit heeft een behoorlijke investering gevergd Multitoon Winkel in Harderwijk We zien gedurende het jaar 2010 wel een positieve ontwikkeling in de toeloop naar de winkel, met daarbij een positieve groeilijn ten aanzien van de omzet. De inrichting van de winkel is sterk verbeterd en de toevoer van de spullen vindt in een veel hogere frequentie plaats dan eerder het geval was. Hiermee worden de beschikbare vierkante meters van de winkel veel beter benut. Producten als kleding, huisraad, meubelen en boeken kennen een grote afzet en nemen een stevig aandeel in de winkelomzet. Multitoon Werkplaats in Harderwijk In het najaar van 2010 hebben we met de Multitoon werkplaats weer onze intrek genomen aan de Gelreweg 4b. Na de brand in 2009 is het pand helemaal vernieuwd. De werkplaats zorgt voor inname en het opknappen, reinigen van kringloopgoederen die in de winkel kunnen worden verkocht. De inboedelservice is een succesvolle activiteit die in 2010 verder geprofessionaliseerd is en een toenemende omzet kent. Deze dienst draagt bij aan een continue stroom van goederen die in de winkel verkocht kunnen worden. 18 Veel belangstelling voor Nationale Kringloopdag Multitoon Op zaterdag 2 oktober liep het storm bij kringloopbedrijf Multitoon in Harderwijk. Multitoon deed dit jaar voor het eerst mee aan de Nationale Kringloopdag en zette die dag haar klanten in het zonnetje met verschillende acties. Door de bon uit Het Kontakt te knippen kreeg men deze dag 20 % korting bij de aankoop van een product. Ook was er een grabbelton voor de kinderen aanwezig en deed men bij een besteding van 5,- of meer Oktober mee met de loterij.

19 Care2cars in Ermelo Stadswerkplaats in Harderwijk 19 Begin 2010 hebben we het Care2Cars project opgestart. In mei is het project officieel van start gegaan. Het is een leerwerkproject waarbinnen kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid voor functies binnen de wereld van autoschadeherstel en carrosserieën. Het opleidingstraject zal worden vormgegeven in samenwerking met het ROC of vakopleiding. Eind 2010 hebben we besloten om in 2011 het project voort te zetten bij garagebedrijf 4x4 Centrum in Ermelo. In de bedrijfshal bij het 4x4 Centrum krijgen we meer ruimte beschikbaar en bestaat de mogelijkheid om meer trajecten uit te voeren, waardoor er meer potentie is om voor langere termijn een gezonde exploitatie te verkrijgen. In april 2010 zijn we van start gegaan met de stadswerkplaats. De stadswerkplaats is bedoeld voor kandidaten die zich op de onderste treden van de participatieladder bevinden. Er worden activiteiten en werkzaamheden geboden op het gebied van onder andere hout en textiel. Het doel is dat de kandidaten (weer) vaardigheden opdoen en doorstromen naar een hogere trede op de participatieladder. Het aantal dagdelen is in de loop van het jaar behoorlijk gestegen. In december kwam dit op rond de 90 dagdelen per week. Rijwielhuis in Harderwijk In juni 2010 is het Rijwielhuis in Harderwijk van start gegaan. Het Rijwielhuis is een voorziening van de gemeente Harderwijk waar gratis fietsen gestald kunnen worden. De fietsenstalling biedt werkgelegenheid aan drie medewerkers, waarvan twee SW-medewerkers en één medewerker is werkzaam in het kader van de Baangarant. Serviceteam in Harderwijk Binnen het serviceteam werken kandidaten die, in het kader van activering of leerwerktraject, additioneel werk uitvoeren afdelingen groenvoorzieing en wijkbeheer van de gemeente Harderwijk. Kandidaten hebben een uitkering van de Sociale dienst Veluwerand en middels deelname aan het serviceteam wordt arbeidsparticipatie bevorderd. Ongeveer 4-6 mensen kunnen participeren in het Serviceteam. Renske de Vries, Bedrijfsdirecteur Multitoon Multitoon krijgt sleutel herbouwde werkplaats In 2009 werd de werkplaats van Kringloopbedrijf Multitoon, aan de Gelreweg 4b in Harderwijk totaal verwoest door een felle brand. In oktober 2010 mocht Marjo Gruisen, algemeen directeur van de Inclusief Groep, de sleutel in ontvangst nemen van een prachtig nieuw pand. Zij werd daarbij geholpen door de kleinzoon van Hans Brandt van Brandt Makelaars. Het nieuwe pand is gebouwd van duurzame, milieu-vriendelijke materialen. De medewerkers van Multitoon hebben hard gewerkt om de nieuwe werkplaats en het innamepunt in te richten. In dit pand zal ook de Stadswerkplaats gevestigd worden. Aan de overkant van de Gelreweg zit de winkel met een groot assortiment. Door goederen bij Multitoon te kopen, wordt niet alleen bijgedragen aan een schoner milieu maar wordt er ook bestaansrecht gecreëerd voor een sociaal maatschappelijke onderneming waar werkgelegenheid wordt geboden aan mensen die weer willen participeren op de arbeidsmarkt. Zo biedt Multitoon bijvoorbeeld Oktober leerwerkplekken aan medewerkers die in het kader van hun re-integratie een leuke en uitdagende werkplek zoeken.

20 Ondernemingsraad, kritisch en ervaren In 2010 is de Ondernemingsraad haar derde jaar met deze samenstelling ingegaan. Het was een ervaren en hecht team waarmee een gedegen en kritische invulling gegeven kon worden aan het werk van de OR. Eén keer per jaar, in november, vergadert de OR met de Raad voor Commissarissen. En ook daar werd het geconstateerd: De OR is kritisch geworden, maar voegde de commissaris eraan toe: Zo hoort het ook! Nieuwe vergaderstructuur, kortere lijnen In 2010 heeft de Ondernemingsraad een nieuw vergadermodel geïntroduceerd. Doel was om sneller beslissingen te kunnen nemen, om meer bedrijfsbrede betrokkenheid te krijgen en om de kwaliteiten van de OR-leden maximaal te benutten. Bovendien zijn er veel nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in ons bedrijf die vragen om een snelle behandeling. De belangrijkste verandering is dat de deelcommissies zijn vervangen. Er wordt nu driewekelijks vergaderd met de hele OR en de bedrijfsdirecteuren en in de volgende bijeenkomst met de algemeen directeur. Het voordeel is dat alle OR-leden op de hoogte zijn van wat er speelt binnen de totale Inclusief Groep. Ook kunnen de 4-maandsrapportages per bedrijf worden besproken, hetgeen een goed beeld geeft van de situatie. Deze nieuwe vorm van vergaderen is positief ervaren. Agressietraining Ook heeft de OR zich er sterk voor gemaakt dat medewerkers van de Inclusief Groep, die vaak mensen van buitenaf op bezoek krijgen, een zelfverdedigingscursus kregen. Dit was niet vrijblijvend, maar werd verplicht voor de mensen die het nodig hebben, en vond plaats onder werktijd. Hierdoor kunnen onze medewerkers beter omgaan met een cliënt die agressief gedrag vertoont. Voorstel ADV De directie heeft in 2010 een voorstel gedaan voor een andere invulling van de ADV. Daarin wil men bovenop de dagen die wij gebruikelijk al instellen, nog eens 6 dagen flexibel inzetten op dagen dat er geen werk is of het onwerkbaar weer is. De OR heeft de eigen achterban geraadpleegd, waarop 200 reacties kwamen. De grote lijn was dat men liever zelf wil beslissen over de ADV-dagen, en men vond ook dat er in het verleden al salaris was ingeleverd voor de ADV-dagen. Tevens vond men het niet reëel dat alle afdelingen in dit voorstel moesten mee- doen, waaronder ook de medewerkers die parttime werken of geen probleem hebben met onwerkbaar weer of te weinig werk. Daarop is besloten om niet in te stemmen met dit voorstel. Inmiddels zijn gesprekken gestart om te bezien hoe wij het probleem op een andere manier kunnen aanpakken. 20 Inclusief Groep ontvangt CO2-certificaat van SITA Op 6 oktober heeft de Inclusief Groep, ondernemer in passend werk op de Noord-Veluwe, van afvalverwerkingsbedrijf SITA een CO2-certificaat ontvangen. Inclusief Groep behaalt jaarlijks een besparing van CO2 -uitstoot van 147 ton. De besparing staat gelijk aan de uitlaatgassen van autokilometers. SITA berekende dit voor Inclusief Groep met behulp van de SITA CO2 -scan, een milieutool die wordt ingezet voor het bewijzen en optimaliseren van duurzaam afvalmanagement. Algemeen directeur Marjo Gruisen van de Inclusief Groep: Ik ben erg blij met deze erkenning. Wij vinden het belangrijk dat onze mensen zich bewust zijn van milieuvriendelijk handelen én dat wij onze eigen bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk inrichten. Daarmee leveren we een bijdrage aan de P van Planet. De P van People zit al in onze genen, want wij doen er ook alles aan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Dat kan bij een van onze eigen afdelingen zijn zoals post, schilderwerken, schoonmaak, verpakkingen, houtbewerking, Oktober maar ook bij werkgevers op de Veluwe.

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012 Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch NVRD themadag 5 april 2012 De Start In 2008 Collegebesluit Sociaal Inkopen. Invulling door: Werken bij de gemeente door mensen met een achterstand

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap door Isaäk Mol, projectleider SBCM. isaakmol@caop.nl 1 januari 2013 is de streefdatum voor het ingaan van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV),

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Baanbrekend publiek-private samenwerking

Baanbrekend publiek-private samenwerking http://www.flexnieuws.nl/2012/11/09/baanbrekend-publiek-private-samenwerking/ Baanbrekend publiek-private samenwerking Gepubliceerd op: 09-11-2012 15:23 Gelezen: 607 keer More Sharing ServicesShare Baanbrekend

Nadere informatie

Datum uw brief 31 maart 2008

Datum uw brief 31 maart 2008 Directie Inwoners SP fractie van de gemeente Nijmegen ter attentie van mw. S. Akdemir Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Eindrapport project Scholingsconsulenten Glastuinbouw 2010 René Scholte 7 februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Doel 3 3. Aanpak 3 Werkzoekenden Bedrijven Scholen Brancheorganisaties

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening

Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening Nav het rapport Optimaliseren verdienvermogen: - impressies van mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering/ financiën van het (SW-)bedrijf -

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Kenmerk oval.bri. 13354141 Betreft Inbreng OVAL voor behandeling Participatiewet op

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

B&W d.d. 11 februari 2014

B&W d.d. 11 februari 2014 B&W 14.0148 d.d. 11 februari 2014 Onderwerp Beleidsregel loonkostensubsidie 2014 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de beleidsregel Loonkostensubsidie 2014 vast te stellen. Perssamenvatting:

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken 23-2-2016 CONTEXT: Volume-ontwikkeling Doelstelling nieuw beschut Doelstelling: ook mensen met

Nadere informatie

Lokaal FNV West Brabant

Lokaal FNV West Brabant Aan de colleges van B&W en de leden van de Gemeenteraden Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal. Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht Lokaal FNV West Brabant Post- en bezoek adres Bergrand 222

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

De voorziening beschut werk

De voorziening beschut werk De voorziening beschut werk Dilemma s en oplossingen Johan Kruithof - Wethouder gemeente Apeldoorn Marc Bevers sr. Beleidsmedewerker gemeente Tilburg Agenda Back to basic s: beschut, waar ging het ook

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra De decentralisatie van arbeidsparticipatie Louis Polstra Activerende verzorgingsstaat Burger wordt aangesproken wat hij voor de samenleving terug kan doen. Terug te zien in o.a.: - Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen

voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen 1 Strategisch plan 2010-2015 de basis voor groei IBN staat voor marktgericht ondernemen met een passie voor mens en maatschappij. Dagelijks brengen wij mensen

Nadere informatie

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P.

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P. Onderwerp Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr. 2015-026 Corsa kenmerk 15.0006784 Portefeuillehouder wethouder P. Jorritsma Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Opzet Participatiepool

Opzet Participatiepool Opzet Participatiepool Aanleiding In het sociaal akkoord zijn overheid en sociale partners overeengekomen om de komende jaren 100.00 mensen met een beperking in bedrijven en 25.000 mensen met een beperking

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie