H I A F. n i e u w s b r i e f

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H I A F. n i e u w s b r i e f"

Transcriptie

1 2 e jaargang - Nummer 4 - Driemaandelijks - juni-juli-augustus 2009 Afgiftekantoor: 9000 GENT X - P H I A F n i e u w s b r i e f Verslag Symposium: De familiale opvolging in een KMO De toekomstige rol van de CFO Van stervensbegeleiding naar reanimatie van de onderneming: de nieuwe wetgeving betreffende de continuïteit van de onderneming Wet betreffende de continuïteit van de onderneming Grensarbeiders: de situatie voor 2009 Never waste a good crisis 4 Hoger Instituut voor Accountancy & Fiscaliteit Kuiperskaai 55/E 9000 Gent V.U.: Erik De Lembre

2 2 I n h o u d s t a f e l Woord vooraf 3 Verslag Symposium: De familiale opvolging in een KMO 4 De toekomstige rol van de CFO 6 Van stervensbegeleiding naar reanimatie van de onderneming: de nieuwe wetgeving betreffende de continuïteit van de onderneming 7 Wet betreffende de continuïteit van de onderneming 15 Grensarbeiders: de situatie voor Never waste a good crisis 18 Uitnodiging Plechtige Opening 20 Agenda najaar Inschrijving 22

3 W o o r d v o o r a f 3 Het zijn barre, maar boeiende tijden voor de cijferberoepen. De niet-aflatende toestroom aan hoofdzakelijk negatieve financiële berichtgeving kan u dan ook niet onverschillig laten. Kritiek op de boekhoudkundige rapporteringsstelsels (voornamelijk IFRS) wordt heviger vooral vanuit de financiële sector. Terecht wordt de vraag gesteld naar de reële waarde in situaties waar de markten niet werken, en de onderneming toch vanuit het continuïteitsperspectief voor heel wat financiële activa op lange termijn dient te denken. Merkwaardig is dat op hetzelfde moment van kritiek op dit stelstel binnen Europa een dwingende vraag is naar vereenvoudiging van de rapportering. Deze vraag, vooral gericht naar de jaarrekeningen van de KMO, is o.i. terecht, maar mag geen aanleiding geven om de in België opgebouwde kennis inzake jaarrekeningen af te bouwen. Sinds 1976 heeft België geïnvesteerd in een het opbouwen van een zeer degelijk gevormde accountantsstand (via het hoger en academisch onderwijs, alsook via de permanente vorming van de instituten van de cijferberoepen). Dank zij deze evolutie is er een stabiele basis gevormd waar IT applicaties, modellen en tools rond ontwikkeld zijn. Het lijkt ons dan ook onaanvaardbaar dat de eis van vereenvoudiging inzake financiële rapportering zou toelaten dat we evolueren naar de pre-1975 toestand waar een jaarrekening uit enkele niets zeggende lijnen zou bestaan. Vergeten we tenslotte niet de Belgische realiteit: ook al zou er geen wettelijke basis meer zijn inzake jaarrekeningsverplichting, de jaarrekening blijft bestaan gezien ze een onmisbaar element is binnen de vennootschapsfiscaliteit. Vereenvoudiging binnen het boekhoudrecht voor de KMO betekent voor mij: - behoud van de essentie van het huidige stelsel - aanpassing van dit stelsel inzake informatie die weinig relevant is voor de KMO. Dat ons Belgisch boekhoudrecht aan update toe is, bewijzen de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige normen. Voortaan bieden we u dan ook twee keer per jaar een update hieromtrent. Noteer alvast 26 november 2009 voor de eerstvolgende sessie. De barre tijden leiden tot tal van maatregelen zoals: de tijdelijke tariefwijziging binnen de BTW, de belastingsvermindering recent toegekend aan alle Vlaamse werknemers en zelfstandigen, de nieuwe aftrekken in de personenbelasting, de nieuwe wetgeving betreffende de continuïteit van de onderneming, het zijn maar enkele van de ingrijpende wijzigingen die we laatste maanden kenden. Laatst vermelde wetgeving met betrekking tot de continuïteit van de onderneming brengen we onder uw aandacht in een uitgebreid artikel met én seminarie op 9 juni Alle relevante informatie kan u verder in deze nieuwsbrief terugvinden. Daarbij zal u merken dat de auteur u op de talrijke positieve veranderingen in vergelijking met het verleden, zoals de wettelijke omkadering van het minnelijk akkoord, de nieuw toegevoegde opties die de onderneming in moeilijkheden kan aangrijpen om haar moeilijke situatie te beheersen, evenals talrijke andere opvallende wijzigingen zal wijzen. In het seminarie gaan we verder dan het theoretische en zal deze nieuwe wetgeving ook vanuit een praktisch perspectief worden besproken. Verder heeft de Commissie Corporate Governance op 12 maart 2009 de editie 2009 van de Belgische Corporategovernacecode gepubliceerd. Deze Code 2009 van het deugdelijk bestuur wordt gekenmerkt door de sleutelwoorden; flexibiliteit, transparantie en modernisering. Zij vervangt de versie 2004 en is opgemaakt rekeninghoudend met de relevante Belgische en Europese wetgeving. Reden genoeg om ook daar bij stil te staan! En dat gaan we uitgebreid doen want op 29 september 2009 vormt de Code 2009 het centrale thema op het jaarlijkse opnemingsseminarie van het Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit, waar we de eer en het genoegen hebben als eminente sprekers de voorzitter van de Board of Trustees van het Belgian Governance Institute, Dhr. Baron Paul Buysse te mogen verwelkomen samen met de voorzitters van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten en het (Koninklijk) Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Dus noteer deze datum alvast in uw agenda! Em. prof. dr. Erik De Lembre

4 4 Verslag Symposium De familiale opvolging in een KMO Op dinsdag 10 maart 2009 werd in het auditorium van de Hogeschool Gent, Departement Bedrijfsmanagement Mercator, een symposium gehouden rond De familiale opvolging in een KMO. De genodigden werden verwelkomd door Carine Coppens, voormalig waarnemend departementshoofd aan de Hogeschool Gent. Zij maakte duidelijk dat de opzet van het symposium eruit bestond om via een multidisciplinaire aanpak een globaal beeld te schetsen van de familiale opvolging. Na het overlopen van het programma-overzicht, gaf ze het woord aan de eerste spreker Hans Crijns. Prof. Hans Crijns van de Vlerick Gent Management School en directeur van het Impulscentrum Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen gaf aan de hand van een aantal recente cijfers het belang aan van familiebedrijven in België. Verder werden de voor- en nadelen, alsook de bedrijfskenmerken en de verschillende types van familiebedrijven besproken. Uit zijn uiteenzetting bleek dat het nastreven van continuïteit nog altijd één van de belangrijkste doelstellingen vormt voor familiebedrijven. Hans Crijns kaartte ook het toenemend belang aan van corporate governance in familiale ondernemingen. Als laatste punt werden de tien succesfactoren (IFB, J. Lievens) voor familiale opvolging toegelicht. Em. Prof. dr. Erik De Lembre, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, besprak de belangrijkste aspecten van het waarderingsproces bij familiale opvolging. Hij stond uitvoerig stil bij de basisprincipes van waarderen alsmede de rol die de verschillende partijen moeten vervullen bij het waarderingsproces. Tot slot belichtte hij enkele waarderingsmethodes zoals de substantiële en de rendementswaarde methoden. Bij de laatste methode, waaraan Prof. De Lembre de voorkeur gaf, blijft het voor vele KMO s een hele uitdaging om de budgetten op te stellen m.b.t. de toekomstige vrije operationele kasstromen. Na de koffiepauze kwam Christophe Blindeman, notaris te Gent, aan de beurt. Hij gaf een uiteenzetting over de juridische aspecten van een ondernemingsoverdracht binnen familieverband. Hij belichtte de verschillende huwelijksstelsels en legde hierbij een sterke focus op de situering van de handelszaak en vennootschap. Vervolgens werden volgende thema s besproken: het erfrecht en zijn hinderpalen, de mogelijke overdrachtstechnieken (schenking, verkoop, testament, ) en de overdracht van aandelen bij volkomen rechtspersonen. Stefan Hollaert, expert overnamefinanciering bij KBC, belichtte de financiële aspecten bij familiale opvolging. Hij besprak enkele aandachtspunten die vanuit financieel oogpunt belangrijk zijn voor een evenwichtige overname. Zo gaf hij aan via welke technieken de (para)fiscale druk kan verminderd worden, welke financieringsvormen er voorhanden zijn bij de bank, hoeveel er gefinancierd kan worden en op welke manier er terugbetaald moet worden. Vervolgens gaf dhr. Hollaert aan het publiek vijf gouden tips mee in geval ze gebruik zouden maken van bankfinanciering.

5 5 Na de pauze volgde een debat met verschillende bedrijfsleiders onder leiding van Prof. Hans Crijns. De deelnemers aan het panelgesprek waren Paul De Ryck van Koeltechniek De Ryck, Peter De Vos van De Vos Energie, Jeroen Dombrecht van Dombrecht Distribution, Hugo Jacobs van Uitzend Gastronomie, Bram Van Damme van Group Van Damme en Nicolas Vyncke van Ingenium. Prof. Hans Crijns legde aan elk van de panelleden een aantal succesfactoren (IFB, J. Lievens) voor met de vraag of ze op deze succesfactor sterk of zwak scoorden en waarom. De deelnemers kwamen tot de overeenkomst dat er binnen hun familie goede relaties bestonden en dat dit hun sterkste punt vormde om de familiale opvolging tot een succesvol einde te brengen. Toch waren er ook een aantal sleutels tot succes die bij de meesten (nog) niet toegepast werden. Zo hadden de meeste bedrijfsleiders nog geen regeling getroffen voor de correcte verdeling van de eigendom. Een gebrek aan tijd en het moeilijk bespreekbaar maken van dit thema binnen de familie werden als redenen aangegeven. Hans Crijns verduidelijkte dat het belangrijk was de opvolging planmatig aan te pakken, alle alternatieven te bestuderen en hiermee tijdig te starten. Bovendien werd er in de meeste bedrijven geen team gevormd met niet-familieleden, wat nochtans ook beschouwd wordt als een belangrijke sleutel tot succes. De conclusie van dit symposium is dat familiale opvolging een complex en emotioneel geladen proces is. Desalniettemin zijn er een aantal factoren die de kans op slagen kunnen vergroten. Tijdig starten en een planmatige aanpak zijn hiervan enkele voorbeelden. Belangrijk is dat de overlater/overnemer zich een algemeen beeld kan vormen van de verschillende componenten van familiale opvolging. Voor de meer technische aspecten (waardering, fiscaal, juridisch, financieel, ) laat hij zich best bijstaan door professionele adviesverleners. Annelies Roggeman, Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator

6 6 De toekomstige rol van de CFO CFO s wachten een nieuwe toekomst. De CFO van morgen zal zowel ondernemer als rapporteur zijn. Financiële taken en rapportering blijven primaire verantwoordelijkheden van de CFO maar hij zal steeds meer betrokken worden bij de ontwikkeling van de strategie. CFO s moeten wijzigingen vroeg kunnen opsporen en snel kunnen inspelen als er zaken een andere dan beoogde richting uitgaan. Ze moeten in staat zijn om vroegtijdig bij te sturen en te corrigeren voor het uit de hand loopt. Doordat er veel meer elektronisch gebeurt, neemt ook de kans toe dat het mis loopt. Maar evenzeer stelt de e- business wereld de CFO in staat om nauwlettend financiële systemen op te volgen door gebruik te maken van geavanceerde tools. Risicomanagement blijft weliswaar een hoofdtaak, maar de feitelijke uitvoering ervan verschuift naar geautomatiseerde systemen. Doordat routinematige werkzaamheden meer en meer worden geautomatiseerd of uitbesteed, is er geen twijfel meer dat de rol van de CFO verschuift naar een meer alomvattende rol. CFO s die van oudsher controllers zijn zullen in de toekomst meer een strategische rol vervullen. De CFO die deel uitmaakt van het business team, zal tegelijkertijd ook het geweten zijn van het bedrijf. Naast de rol in het business-team zal de CFO ook meer dan ooit inzicht dienen te verwerven in het HR-beleid en hoe dit in lijn moet liggen met het financiële beleid. Toekomstige CFO s zullen ook meer ruimte krijgen om leiderschap te claimen op het gebied van reputatiemanagement, duurzaamheid, risicomanagement, sourcing en aantrekkingskracht van de onderneming op de arbeidsmarkt. Met als gevolg dat ze naast technische kennis ook over business ervaring, sterke leiderschaps -en people management skills moet beschikken. Het opleiding -en ontwikkelingstraject van de toekomstige CFO s zal moeten veranderen. Hoe meer CFO s deel uitmaken van business-teams, hoe moeilijker het echter zal zijn om ook de nodige afstand en kritische zin te behouden because they re part of it Conclusie: De CFO van de toekomst zal dus heel wat in zijn mars moeten hebben. Hij moet als leider inspireren maar ook moeten beslissen en delegeren. Hij wordt geacht een briljante strategie te ontwikkelen en tegelijkertijd te weten wat te doen als de strategie zijn doel mist. Hij moet naast vakkennis, echter ook over een aantal specifieke competenties beschikken. De rol van de CFO van de toekomst zal zonder twijfel groter en complexer worden maar tegelijkertijd ook boeiender. In het algemeen en dus ook bij StartPeople is er een grote noodzaak om de strategie op de voet te volgen. Aangezien op de financiële afdeling zowat alles samenkomt (mede via rapportering) is de CFO de meest aangewezen persoon. De CFO moet meer en meer van alle markten thuis zijn en beweegt zich meer en meer op het commerciële -en HR terrein. Voor StartPeople betekent dit in de praktijk dat de FTE s worden gealigneerd met de resultaten en forecasts van het bedrijf. Er wordt achter actieplannen geaasd bij het commerciële team indien de KPI s onder de afgesproken norm dreigen te komen. Ook aan de aandeelhouder wordt regelmatiger en uitgebreider dan voorheen gerapporteerd zodat deze op de hoogte is dat StartPeople de juiste acties initieert om de rendabiliteit te verbeteren en toekomstige business ontwikkelingen veilig te stellen. - Katleen Clappaert, CFO StartPeople Mede dankzij de ontwikkelingen op automatiseringsvlak verschuift de rol van CFO van registratie van cijfers en resultaten naar die van pro actieve raadgever binnen de organisatie. De CFO maakt gebruik van systemen om manuele input en de daarbij horende kans op fouten uit te schakelen. Het is evenwel belangrijk om de vrijgekomen tijd zinvol te gebruiken voor analyse wat leidt tot concrete aanbevelingen inzake strategie van de onderneming. In middelgrote en vaak snel groeiende ondernemingen is het de taak van de CFO om niet enkel bij te dragen tot deze strategie, maar evenzeer om de vaak door buikgevoel en jarenlange ervaring tot stand gekomen strategie, kritisch te toetsen aan de werkelijkheid door middel van cijfermatige prognoses en bedrijfsspecifieke KPI s. Giane Van Landuyt, CFO Hubo USG Financial Forces Specialist in financial staffing en HIAF partner Bezoek onze website:

7 Van stervensbegeleiding naar reanimatie van de onderneming: de nieuwe wetgeving betreffende de continuïteit Meer info in het seminarie op 9 juni Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2009 verschenen respectievelijk de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en de Wet van 26 januari 2009 houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen. In de media werd recent aangekondigd dat de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen op 1 april 2009 in werking zou treden 1. De federale overheidsdienst Justitie streede inderdaad de datum van 1 april 2009 na als uiterste datum van inwerkingtreding van de wet. Op de valreep werden de noodzakelijke koninklijke besluiten in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2009 gepubliceerd. De beide respectieve uitvoeringsbesluiten voorzien dat de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en de Wet van 26 januari 2009 houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen in werking treden op 1 april 2009 en aldus de Wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord vervangen 2. De nieuwe insolventieprocedure luidt belangrijke vernieuwingen in. Het bedrijfsleven lag mee aan de basis van deze nieuwe wetgeving en is dan ook bijzonder opgetogen over de definitieve goedkeuring van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, zoals blijkt uit de persmededeling van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) van 16 januari De bijzonder slechte economische conjunctuur, mede ten gevolge van de aanslepende financiële crisis die intussen heeft geleid tot een mondiale diepe recessie, vertaalde zich in 2008 voor wat België betreft in een record aantal faillissementen: tegenover faillissementen in 2007, zoals uit de cijfers die door Graydon werden gepubliceerd 4. Ook de vooruitzichten voor 2009 zijn zeer somber. In de eerste twee maanden van 2009 werden reeds ondernemingen failliet verklaard. Algemeen werd reeds lang aangevoeld dat de Wet op het gerechtelijk akkoord zijn doel heeft gemist en tegen zijn grenzen aanliep. De nieuwe Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen komt dan ook niets te vroeg. Wat voorafging Het gerechtelijk akkoord werd aanvankelijk geregeld bij de gecoördineerde wetten van 25 september Op enkele aanpassingen na bleef deze wetgeving van kracht tot de Wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord in werking trad op 1 januari VRT journaal van 25 maart Artikel 1 K.B. 27 maart 2009 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en artikel 1 K.B. 27 maart 2009 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 26 januari 2009 houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen, B.S. 31 maart Zie de webstek van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO): 4 Zie de webstek van Graydon Belgium N.V.: 5 Gecoördineerde wetten van 25 september 1946 op het gerechtelijk akkoord, B.S. 11 oktober Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, B.S. 28 oktober Krachtens artikel 62 trad de wet in werking op de dag bepaald in het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 150 van de faillissementswet van 8 augustus Die dag werd bij artikel 1 K.B. 25 november 1997 tot uitvoering van artikel 150, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1997 op het faillissement vastgesteld op 1 januari 1998.

8 8 De in 1997 beoogde hervorming van het gerechtelijk akkoord was echter weinig ambitieus en miste zijn doel 7. Steeds minder ondernemingen in moeilijkheden bleken de weg naar het gerechtelijk akkoord te vinden. Als voornaamste redenen hiervoor kunnen worden vernoemd 8 : de vrees voor de reactie van de handelspartners ingevolge de quasi onvermijdelijke media-aandacht die de onderneming in moeilijkheden te beurt valt wanneer ze een gerechtelijk akkoord aanvraagt; de kosten die de akkoordprocedure met zich brengt; een overdreven aantasting van de rechten van de belangrijkste schuldeisers, in het bijzonder de banken; het risico op een gedwongen overdracht van de onderneming; rechtsonzekerheid op het vlak van de fiscale gevolgen van een gerechtelijk akkoord; onvoldoende kennis in hoofde van de ondernemingen en hun adviseurs van de mogelijkheden die een gerechtelijk akkoord biedt; de invoering van de gebrekkige functie van commissaris inzake opschorting; de houding van bepaalde institutionele schuldeisers, in het bijzonder de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ); rechtsonzekerheid wegens lacunes in de wet op het gerechtelijk akkoord; dubbelzinnigheid van de akkoordprocedure. Begin 2004 werd door het Verbond van Belgische Ondernemingen op uitnodiging van toenmalig minister van Justitie mevrouw Onkelinx een multidisciplinaire werkgroep samengesteld die werd belast met de identificatie van de gebreken en met de formulering van voorstellen van oplossing. In november 2005 gaf de minister van Justitie aan een beperkte werkgroep van deskundigen opdracht om een voorontwerp van wet op te stellen. Op 14 juli 2006 werd het door die werkgroep van deskundigen opgestelde voorontwerp van wet door de regering in eerste lezing goedgekeurd. Op 18 september 2006 bracht de Raad van State, afdeling wetgeving, advies uit over het voorontwerp van wet, waarna het voorontwerp met het uitgebrachte advies in overeenstemming werd gebracht. Het was de bedoeling om het aldus aangepaste voorontwerp daarna op korte termijn goed te keuren in tweede lezing om het vervolgens bij wege van hoogdringenheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in te dienen en te laten stemmen voor het einde van de vorige legislatuur ( ). De Nationale Arbeidsraad bracht echter op 21 november 2006, na daartoe formeel te zijn verzocht door toenmalig minister van Werk de heer Vanvelthoven, een verdeeld advies uit over het artikel 51 van het voorontwerp van wet. Het artikel 51 stelde dat de procedure van overdracht onder gerechtelijk gezag een procedure is met het oog op de vereffening van het vermogen van de vervreemder zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen 9. Die Europese richtlijn stelt dat haar artikelen 3 en 4 met betrekking tot het behoud van de rechten van de werknemers, de arbeidsvoorwaarden, ontslagbescherming bij overdracht van onderneming niet van toepassing zijn wanneer de vervreemder verwikkeld is in een faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure met het oog op de vereffening van het vermogen van de onderneming, tenzij de lidstaten van de Europese Unie anders bepalen. Bij een overname in het kader van een insolventieprocedure kan overeenkomstig Richtlijn 2001/23/EG bijgevolg afgeweken worden van de bestaande arbeidsvoorwaarden. 7 Zie: A. ZENNER, Van gerechtelijk akkoord naar continuïteit van de onderneming: eerste commentaar op het wets voorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, in B. ALLEMEERSCH en D. LAMBRECHTS (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake faillissementsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, (p. 1) p Wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen: verslag namens de commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht uitgebracht door de heer André Perpète, Hand. Kamer, , 23 oktober 2008, nr. 52K0160/005, p PB L 82, 22 maart 2001, p

9 9 De leden van de Nationale Arbeidsraad die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen, uitten fundamentele bezwaren tegen de tekst van artikel 51 van het voorontwerp van wet dat in eerste lezing door de vorige regering was goedgekeurd en aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State. De leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen, stonden daarentegen gunstig tegenover het hele voorontwerp van wet en tegenover artikel 51 van het voorontwerp in het bijzonder 10. De impasse binnen de Nationale Arbeidsraad over het artikel 51 bracht de toenmalige minister van Justitie ertoe een nieuwe versie van het gecontesteerde artikel 51 voor te leggen. Die nieuwe versie van het artikel stelde echter een groot deel van het voorontwerp van wet weer in vraag 11. Rekening houdende met de bijzondere gevoeligheid van de materie stelde de ministerraad de goedkeuring van het aldus aangepaste voorontwerp uit in afwachting van een akkoord tussen werknemers- en werkgeversorganisaties over het artikel 51. Een compromis binnen de Nationale Arbeidsraad bleef echter uit. Met de verkiezingen van juni 2007 in het vooruitzicht talmde de regering om zelf de knoop door te hakken en schoof een beslissing voor zich uit. Op die manier kwam de dringende hervorming van het gerechtelijk akkoord terecht op de tafel van formateur Leterme. In zijn eerste nota van 22 juli 2007 stelde de formateur voor: De regering vervangt de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord door een wet op de continuïteit van de ondernemingen, waardoor de procedure van het gerechtelijk akkoord eenvoudiger, goedkoper en soepeler wordt, en gericht wordt op het herstel van een bedrijf in moeilijkheden in plaats van op de belangen van de schuldeiser 12. Een oplossing om de impasse rond het gecontesteerde artikel 51 van het voorontwerp van wet te doorbreken, werd in de formateursnota evenwel niet aangereikt. Aangezien van de zijde van de regering niet onmiddellijk een snelle doorbraak moest worden verwacht, gelet op de aanslepende regeringsonderhandelingen, werd op 1 oktober 2007 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend door volksvertegenwoordigers Jean-Luc CRUCKE en Daniël BACQUELAINE. Dit wetsvoorstel hernam in wezen de inhoud van het voorontwerp van wet, maar dan wel de versie die door de regering tijdens de vorige legislatuur in eerste lezing was goedgekeurd, maar nog niet aangepast aan het advies van de Raad van State. De regering diende op 10 juni 2008 een amendement nr. 1 in dat ertoe strekte het gehele wetsvoorstel CRUCKE- BACQUELAINE te vervangen 13. Het amendement nr. 1 was het resultaat van de werkgroep, samengesteld uit experten, opgericht op initiatief van de voormalige minister van Justitie de heer Vandeurzen 14. De werkgroep stond onder het voorzitterschap van de heer Ivan Verougstraete, voorzitter van het Hof van Cassatie. Deze werkgroep had tot taak een aantal knelpunten uit het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen (het wetsvoorstel CRUCKE-BACQUELAINE) weg te werken en het wetsvoorstel aan te passen aan het advies van de Raad van State (nr ) op het door de voormalige minister van Justitie mevrouw Onkelinx ingediende voorontwerp van wet op de continuïteit van de ondernemingen. 10 Advies nr van de N.A.R. van 21 november 2006, 11 A. ZENNER, Van gerechtelijk akkoord naar continuïteit van de onderneming: Eerste commentaar op het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, in B. ALLEMEERSCH en D. LAMBRECHTS (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake faillissementsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, (p. 1) p De kracht van mensen. Samen uitdagingen ombuigen tot kansen. Nota van de formateur, 22 juli 2007, p. 9., www. cdenv.be. 13 Amendement nr. 1 van de Regering op het wetvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Parl. St. Kamer , nr. 52K0160/002, 14 Deze beperkte groep van deskundigen werd voorgezeten door de heer Ivan VEROUGSTRAETE, Voorzitter van het Hof van Cassatie, en was samengesteld in alfabetische volgorde door de heren Thierry BOSLY, Peter COUSSEMENT, Jean-Philippe LEBEAU, Michel TISON, Christian VAN BUGGENHOUT en Alain ZENNER. Dhr. Toon MUSSCHOOT vertegenwoordigde er de Minister van Justitie. Het secretariaat werd verzekerd door Dhr. Alain VAN OUTRIVE en Mevr. Nathalie BARTHOLOME van de FOD Justitie.

10 10 Het amendement nr. 1 van de Regering dat het gehele wetsvoorstel CRUCKE-BACQUELAINE verving, werd in geamendeerde vorm en met inbegrip van de wetgevingstechnische verbeteringen, aangenomen met 9 stemmen en 3 onthoudingen door de Kamercommissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht 15. Aldus nam de Regering het wetgevend initiatief betreffende de hervorming van het gerechtelijk akkoord van het Parlement over en werd het wetsontwerp van de Regering voorwerp van verdere parlementaire bespreking 16. Het wetsontwerp werd op 6 november 2008 in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen en op 7 november 2008 overgezonden aan de Senaat. Op 24 november 2008 werd het wetsontwerp geëvoceerd door de Senaat 17. Het oorspronkelijke door de Kamer overgezonden wetsontwerp betreffende de continuïteit van de ondernemingen werd door de Senaat geamendeerd en gesplitst 18. Tijdens de discussie waren er vragen gerezen over de kwalificatie van het ontwerp. De parlementaire overlegcommissie werd omtrent deze vraag gevat. Tengevolge van de beslissing van de parlementaire overlegcommissie van 10 december 2008 diende de tekst van het door de Kamer aangenomen wetsontwerp gesplitst in het wetsontwerp betreffende de continuïteit van de ondernemingen, dat een aangelegenheid regelt als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 19 en het wetsontwerp houdende wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen, dat een aangelegenheid regelt als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 20. Grote lijnen van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen De nieuwe wet betekent geen breuk met het bestaande recht het is in feite ingebed in het bestaande recht maar poogt in dat recht bepaalde doelstellingen te verwezenlijken 21. De vroegere regels betreffende de depistage en de handelsonderzoeken blijven in wezen behouden 22. De belanghebbenden wordt de mogelijkheid geboden om volgens de vormen van het kort geding de aanstelling van een gerechtsmandataris te vorderen, wanneer kennelijke en grove tekortkomingen de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Op dit punt innoveert de wet niet tegenover het gemene recht want de aanstelling in kort geding van een voorlopige beheerder is steeds mogelijk. De nieuwe wet viseert een bijzonder geval, te weten dat waarin de situatie van de onderneming ernstig en zorgwekkend is en waarin door de aanstelling van een gerechtsmandataris de continuïteit van de onderneming kan worden gewaarborgd 23. Binnen de nieuwe wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen kunnen twee verschillende fases onderscheiden worden: de preventieve fase of buitengerechtelijke reorganisatie, waarin de reorganisatie op informele wijze wordt gerealiseerd 24 ; de gerechtelijke reorganisatie, die bestaat uit een procedure onder toezicht van de rechtbank Verslag namens de Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht over het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Parl. St. Kamer , nr. 52K0160/005, p. 172, 16 Wetsontwerp betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Parl. St. Kamer , nr. 52K0160/008, 17 Parl. St. Senaat , nr /1, 18 Beslissing van de parlementaire overlegcommissie van 16 december 2008, Parl. St. Kamer , nr. 52K0082/011; en Parl. St. Senaat , nr. 4-82/11, 19 Zie Parl. St. Senaat , nr /5, 20 Zie Parl. St. Senaat , nr /6, 21 Verslag namens de Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht over het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Parl. St. Kamer , nr. 52K0160/005, p. 7, 22 Artikelen 8 tot Artikel Zie titel 2, omvattende de artikelen 8 tot 14, Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. 25 Zie titel 4, omvattende de artikelen 16 tot 70, Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen.

11 11 In vergelijking met de bestaande regeling biedt de nieuwe wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen veel meer instrumenten om levensvatbare (delen van) ondernemingen te laten bestaan 26. De wet stelt drie mogelijkheden van gerechtelijke reorganisatie voor, die mogelijks elk op hun beurt kunnen worden doorlopen in het kader van dezelfde procedure of zelfs tegelijk voor afzonderlijke activiteiten 27 : de reorganisatie door minnelijk akkoord onder gerechtelijk toezicht; de reorganisatie door collectief akkoord (het oude akkoord); de reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag. De eerste procedure die gebeurt onder gerechtelijk toezicht is het onderhandelen van een minnelijk akkoord onder bescherming van de opschorting. De paar maanden respijt kunnen de stappen die de schuldenaar zet vergemakkelijken. De tweede procedure is de gerechtelijke herstelprocedure door een collectief akkoord. Zij benadert de bestaande akkoordprocedure, maar wordt tegelijk radicaal vereenvoudigd. De procedure is in twee periodes verdeeld: de periode van de opschorting, die de periode beoogt tijdens dewelke de schuldenaar probeert een oplossing voor zijn problemen te vinden en tijdens dewelke hij een reorganisatieplan opmaakt; de periode van de uitvoering van het plan. De derde procedure organiseert de overdracht van de onderneming onder gerechtelijk toezicht. De nieuwe wet vertrekt van het concept dat het behoeden van de onderneming of minstens bepaalde activiteiten van de onderneming de te bereiken doelstelling is. Daarom voorziet de wet dat, onder bescherming van een soepel moratorium, de onderneming kan worden overgedragen. Overdracht van de onderneming kan van bij het begin van de reorganisatieprocedure voorzien worden, maar het kan zich ook daarna opdringen in geval van mislukking of van heroriëntering van een klassieke reorganisatieprocedure. Het behouden van de werkgelegenheid is een beslissende factor bij deze overdrachtsprocedure. Deze overdrachten zijn niet noodzakelijk vrijwillige overdrachten, maar kunnen ook gedwongen overdrachten zijn. Niet enkel de gedwongen overdrachten, maar ook de vrijwillige verlopen onder toezicht van de rechtbank van koophandel 28. De burgerlijke vennootschappen met handelsvorm en de landbouw-vennootschappen kunnen thans geen gerechtelijk akkoord genieten. Het zijn evenwel economische entiteiten die perfect passen in het kader van de regelgeving die u wordt voorgesteld. Daarom werd het toepassingsgebied van de nieuwe wet door het amendement nr. 1 van de Regering uitgebreid tot deze entiteiten, met als enige uitzondering de vrije beroepen 29. Nieuwigheden in de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen De wet bevat een nieuwigheid die ontstaan is op verzoek van de personen die zich bezighouden met insolventiedossiers. De schuldenaar kan de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar vragen teneinde de reorganisatie van zijn bedrijf te vergemakkelijken 30. Deze mogelijkheid bestaat tevens voor de schuldenaar wanneer deze het voorwerp uitmaakt van een handelsonderzoek. Het begrip ondernemingsbemiddelaar is geïnspireerd door de gemeenrechtelijke bemiddelaar, maar anders dan laatstgenoemde vervult de ondernemingsbemiddelaar een meer actieve rol. De wetgever wil opzettelijk vermijden de bemiddeling te organiseren aan de hand van de strakke regels van het Gerechtelijk Wetboek. De aanwijzing van de ondernemingsbemiddelaar gebeurt in het kader van willige rechtspraak en de wetgever betracht daarbij een grote flexibiliteit: de aanstelling is aan geen enkele vormvereiste onderworpen en kan zelfs mondeling gebeuren, zoals dit ter zake in de willige rechtspraak mogelijk is Verslag namens de Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht over het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Parl. St. Kamer , nr. 52K0160/005, p. 8, 27 Verslag namens de Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht over het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Parl. St. Kamer , nr. 52K0160/005, p. 16, 28 Amendement nr. 1 van de Regering op het wetvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Parl. St. Kamer , nr. 52K0160/002, p , 29 Amendement nr. 1 van de Regering op het wetvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Parl. St. Kamer , nr. 52K0160/002, p. 40, 30 Artikel Amendement nr. 1 van de Regering op het wetvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Parl. St. Kamer , nr. 52K0160/002, p. 51,

12 12 De creatie van deze figuur is een interessant aanvullend spoor in het kader van het handelsonderzoek. De rechter mag immers nooit advies geven of bijstand verlenen aan de opgeroepen onderneming met het oog op de nodige herstelmaatregelen. Een ondernemingsbemiddelaar kan dit echter wel doen: hij is de geschikte persoon om te onderhandelen tussen de schuldeisers en de schuldenaar en kan de schuldenaar bijstaan bij de realisatie van de herstelmaatregelen. De aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar kan tevens gevraagd worden buiten elk handelsonderzoek 32. In de huidige wet betreffende het gerechtelijk akkoord van 17 juli 1997 zijn de vrij onderhandelde oplossingen opzettelijk uit het toepassingsgebied van de wet gesloten. Dat bleek in de praktijk niet gewenst te zijn, zoals dit tot uiting kwam tijdens de discussies die op verzoek van toenmalig minister van Justitie mevrouw Onkelinx werden gehouden in de schoot van het Verbond van Belgische Ondernemingen. In de praktijk wenste men dat het minnelijk akkoord terug openlijk een belangrijke plaats zou innemen binnen de collectieve procedures 33. De nieuwe wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen bevordert het minnelijk akkoord op verschillende manieren, onder meer door het erkennen van de tegenstelbaarheid van de betalingen die in de loop van dat akkoord gebeurden en door te aanvaarden dat niet alle schuldeisers er moeten bij worden betrokken. De belangrijkste vernieuwing in de preventieve fase bestaat in de wettelijke omkadering van het minnelijk akkoord. De nieuwe wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen voorziet zowel in een buitengerechtelijk minnelijk akkoord 34, als in een gerechtelijk minnelijk akkoord 35. Wellicht zal het minnelijk akkoord vooral zijn nut kunnen bewijzen in de preventieve buitengerechtelijke fase 36. Een minnelijk akkoord heeft verschillende voordelen: vrijheid, vertrouwelijkheid en geen procedurekosten. Wanneer het minnelijk akkoord voldoet aan bepaalde voorwaarden worden het akkoord en alle betalingen in dit verband gedaan beschermd tegen de bepalingen van de artikelen 17, 2o, en 18 Faillissementswet 37. De nieuwe wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen bevat elementen uit de huidige wet betreffende het gerechtelijk akkoord maar ook nieuwe elementen. Voortaan beschikt de schuldenaar die liquiditeitsproblemen heeft of zelfs in staat van faillissement verkeert over een waaier van mogelijkheden om de onderneming die rendabel kan worden gemaakt, te redden. De nieuwe wet biedt aan de onderneming in moeilijkheden reeds van bij het neerleggen van het initieel verzoekschrift meerdere mogelijkheden om de situatie recht te zetten. De onderneming staat niet meer voor de tweevoudige keuze van het gerechtelijk akkoord of het faillissement, maar kan integendeel beschikken over een meervoud aan opties, gaande van zeer vrije systemen tot systemen die meer van dwingende aard zijn. In de procedure van gerechtelijke organisatie door een collectief akkoord valt vooral de schrapping van de functie van commissaris inzake opschorting en de herinvoering van de functie van gedelegeerd rechter op. De gedelegeerd rechter zal als taak hebben om het dossier van de onderneming in moeilijkheden te onderzoeken, verslag uit te brengen aan de rechtbank van koophandel en te waken over de correcte toepassing van de wet. De gedelegeerd rechter zal echter niet tussenkomen in het bestuur van de onderneming in moeilijkheden. De functie van gedelegeerd rechter kan zowel door een beroepsmagistraat als door een rechter in handelszaken worden vervuld. In de praktijk zal deze functie wellicht uitsluitend worden uitgeoefend door rechters in handelszaken, 32 M. VANMEENEN, De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, R.W , p Wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen (Crucke-Bacquelaine), Parl. St. Kamer , nr. 52K0160/001, p. 5, Amendement nr. 1 van de Regering op het wetvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Parl. St. Kamer , nr. 52K0160/002, p. 40, 34 Artikel 15 Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. 35 Artikel 43 Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. 36 M. VANMEENEN, De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, R.W , p Artikel 15 Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen stelt twee voorwaarden: het minnelijk akkoord moet vermelden dat het gesloten is met het oog op de gezondmaking van zijn financiële toestand of de reorganisatie van zijn onderneming en het moet worden neergelegd in een register ter griffie van de rechtbank van koophandel. 38 A. ZENNER, Van gerechtelijk akkoord naar continuïteit van de onderneming: Eerste commentaar op het wets voorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, in B. ALLEMEERSCH en D. LAMBRECHTS (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake faillissementsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, (p. 1) p. 11.

13 13 wat dan weer voor de Belgische Staat een goedkope oplossing zou zijn, want de rechters in handelszaken worden forfaitair, via zitpenningen, vergoed per zitting 39. Een andere opvallende vernieuwing is de schrapping van de gelijkstelling van de fiscus met de schuldeisers die genieten van zakelijke zekerheden of bijzondere voorrechten en met de schuldeisers-eigenaars met betrekking tot de maatregelen die kunnen worden genomen in het reorganisatieplan 40. De schuldvorderingen van de belastingsadministratie, van de RSZ en de algemeen bevoorrechte schuldvorderingen in het algemeen zijn gewone schuldvorderingen in de opschorting. De wijziging van de rechten van de fiscus in verhouding tot de wet betreffende het gerechtelijk akkoord heeft tot doel om, in het kader van procedures die het herstel van de onderneming beogen, en uiteraard zonder afbreuk te doen aan de zekerheden en voorrechten die ingesteld zijn door de hypotheekwet of door bijzondere wetten, de gelijke behandeling te verzekeren van alle schuldeisers, zowel openbare als private, en er op die manier voor te zorgen dat elk van deze laatste in het algemeen belang correct bijdraagt tot het herstel van de onderneming 41. Schuldeiser-eigenaar 42 - een uitdrukking uit de huidige wet betreffende het gerechtelijk akkoord - is voornamelijk de verkoper met eigendomsvoorbehoud, maar het begrip heeft een ruimere reikwijdte. Het concept betekent dat het eigendomsrecht en het schuldvorderingsrecht verbonden zijn door een nauwe samenhang, aangezien de eigendom van de zaak geacht wordt de betaling van de schuld te waarborgen 43. De positie van de werknemers bij overdracht van de onderneming onder gerechtelijk gezag Hoger werd reeds gewezen op de moeilijkheden rond het artikel 51 van het voorontwerp van wet. De positie van de werknemers bij de overdracht onder gerechtelijk gezag is een delicaat punt. De werknemers zullen uiteraard zoveel mogelijk het behoud van hun rechten nastreven, terwijl een overnemer enkel geïnteresseerd is in een overname aan soepele voorwaarden. De ellenlange discussies bij de voorbereiding van deze wet en het feit dat de Nationale Arbeidsraad evenmin tot een algemeen aanvaarde oplossing kon komen, illustreren hoe moeilijk deze kwestie ligt. Uiteindelijk kon voormalig minister van Justitie de heer Vandeurzen een doorbraak forceren en de sociale partners bewegen tot het sluiten van een compromis rond de gecontesteerde bepaling. Het huidige artikel 61 van de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dat het artikel 51 van het voorontwerp van wet vervangt verwoordt dit compromis. De bepaling bevat een voorlopig regime dat door een nieuwe CAO kan worden aangepast. Op deze manier wordt de patstelling doorbroken en kan de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen reeds functioneren, maar behouden de sociale partners de mogelijkheid om zelf tot een eigen onderhandelde oplossing te komen. De discussie omtrent de positie van de werknemers draaide rond de toepassing van CAO nr. 32bis, meer bepaald Hoofdstuk II, dat conventionele overdracht betreft, dan wel Hoofdstuk III, dat overdracht na faillissement betreft. Vereenvoudigd gesteld impliceert Hoofdstuk II dat de overnemer alle werknemers moet overnemen tegen de bestaande arbeidsvoorwaarden, terwijl Hoofdstuk III de overnemer de keuze laat M. VANMEENEN, De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, R.W , p Ibid. 41 Amendement nr. 1 van de Regering op het wetvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Parl. St. Kamer , nr. 52K0160/002, p. 45, 42 Het begrip schuldeiser-eigenaar wordt omschreven in artikel 2, littera f Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen als de persoon in wiens hoofde tegelijkertijd de hoedanigheden verenigd zijn van titularis van een schuldvordering in de opschorting en van eigenaar van een lichamelijk roerend goed dat niet in zijn bezit is en dat als waarborg geldt. 43 Amendement nr. 1 van de Regering op het wetvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Parl. St. Kamer , nr. 52K0160/002, p. 45, 44 M. VANMEENEN, De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, R.W , p

14 14 Het uitgangspunt van artikel 61 Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen is de overdracht van alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de op het tijdstip van de overdracht van de onderneming bestaande arbeidsovereenkomsten op de overnemer. Met andere woorden, alles blijft bij het oude voor de werknemers. Op dit principe volgen echter twee nuanceringen, die het de overnemer mogelijk maken om toch aanpassingen door te voeren. Art. 61, 2, Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen laat de mogelijkheid open om na onderhandelingen met de vakbonden de collectieve of de individuele arbeidsvoorwaarden aan te passen met het oog op het behoud van de werkgelegenheid. Art. 61, 4, Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen biedt de overnemer de mogelijkheid om te kiezen welke werknemers mee overgedragen zullen worden. De keuze van de overnemer moet evenwel worden ingegeven door technische, economische en organisatorische redenen, en er mag geen sprake zijn van verboden differentiatie. Wat dit laatste punt betreft, mag er geen sprake zijn van discriminatie ten aanzien van de werkne mersvertegenwoordigers 45. De Wet van 26 januari 2009 houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen Deze wet is het gevolg van de splitsing van het wetsontwerp continuïteit van ondernemingen in de Senaat. de splitsing van het wetsontwerp had tot gevolg dat alle bepalingen die betrekking hebben op de wijziging van de materiële en territoriale bevoegdheid van de rechtbanken in een afzonderlijke wet worden geregeld. De meeste aanpassingen volgen louter uit het systeem van de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen. De bevoegdheid van de rechtbank van koophandel wordt aangepast aan haar taken binnen de procedure van gerechtelijke reorganisatie, en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank wordt uitgebreid, rekening houdend met de nieuwe taken vermeld in artikel 61 Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 46. De materiële bevoegdheid van de rechtbank van koophandel voor interne geschillen wordt uitgebreid naar alle vennootschappen. Er wordt tevens in een beroep tot nietigverklaring bij het Hof van Cassatie voorzien tegen handelingen van de kamers voor handelsonderzoek die door overschrijding van bevoegdheid zijn aangetast, tegen de wetten indruisen of op onregelmatige wijze zijn gesteld 47. Patrick ALLARY, Lector recht Opleiding bedrijfsmanagement Arteveldehogeschool 45 Ibid. 46 M. VANMEENEN, De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, R.W , p Ibid.

15 Wet betreffende de continuïteit van de onderneming 15 Dinsdag 9 juni 2009 van uur tot uur Toelichting: Begin 2009 werd de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen gepubliceerd. De nieuwe wet vervangt de wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord. Deze laatste bleek geen succes te zijn, en het gerechtelijk akkoord was eerder een voorbode van het faillissement dan een adempauze voor bedrijven in moeilijkheden. Bedrijven in moeilijkheden hadden de keuze tussen het gerechtelijk akkoord (meestal als voorbode van het faillissement) en het faillissement zelf. De keuze aan middelen die de nieuwe wet biedt om een bedrijf in moeilijkheden door deze crisis te helpen is veel ruimer, flexibel, en onder bepaalde voorwaarden- vrij. De wet is van toepassing op iedere onderneming waarvan de continuïteit bedreigd wordt, doch waarvan de activiteit gehandhaafd kan worden. Naast nieuwe terminologie en nieuwe functies, kan een bedrijf in moeilijkheden opteren voor een minnelijk (geheim) akkoord met schuldeisers, voor de gerechtelijke reorganisatie om opschorting te verkrijgen. Binnen de gerechtelijke reorganisatie zijn opnieuw een aantal opties open, waaronder het bereiken van een akkoord over een reorganisatieplan, of de overdracht van de onderneming. Tijdens dit seminarie wordt de wet gedetailleerd uiteengezet, met specifieke aandacht voor de nieuwigheden, maar eveneens voor de praktische toepassing ervan. Vermits de wet van toepassing is sinds 1 april 2009, en gegeven de huidige economische omstandigheden, is zij meer actueel dan ooit. Spreker: Mr. Leo Peeters, Advocaat Thompson Hine LLP Doelgroep: Accountants, bedrijfsrevisoren, bedrijfsleiders, boekhouders, belastingconsulenten, financiële en fiscale verantwoordelijken, bedrijfsjuristen en advocaten Plaats Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering - Urbis kantorencomplex, Kuiperskaai 55/E, 9000 Gent Prijs 210 euro, documentatie en koffie inbegrepen (catering exclusief BTW) Bijkomende inlichtingen Dhr. Christophe Vanhee tel.: Mevr. Els De Wielemaker tel.: Inschrijvingen: zie achteraan dit tijdschrift, code 08/48 Attest (3u) IAB, (K)IBR, BIBF (aangevraagd)

16 16 Grensarbeiders: de situatie voor 2009 Er werden wijzigingen aangebracht aan het statuut van de Frans-Belgische grensarbeiders door het afsluiten van een nieuwe Avenant bij de Overeenkomst van tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen (hierna de Overeenkomst ). Dit nieuwe Avenant (hierna het Avenant ) werd ondertekend op maar werd nog niet geratificeerd door de Belgische wetgever. Wettelijk gezien is het Avenant dus nog niet in werking getreden. Aangezien het Avenant waarschijnlijk in werking zal treden met terugwerkende kracht vanaf , kunnen we u enkel maar uitnodigen om het reeds toe te passen. 1) Lijst van de gemeentes: een komen & gaan Per circulaire nr. Ci.R.9.F/ (AOIF 3/2004) van 25 juni 2008 heeft de FOD Financiën de lijst van Belgische grensgemeentes eenzijdig aangepast. Krachtens artikel 11 2, a), lid 2, van de Overeenkomst omvat de grensstreek van elke Staat alle gemeenten die gelegen zijn in de streek begrensd door de gemeenschappelijke grens van de overeenkomstsluitende Staten en een lijn getrokken op een afstand van twintig kilometer van die grens, met dien verstande dat de gemeenten die door deze lijn worden doorsneden, in de grensstreek worden opgenomen. Na wetenschappelijke bevestiging van het Nationaal Geografisch Instituut heeft de FOD Financiën vastgesteld dat enerzijds, hoewel behorend tot de lijst gevoegd bij de Circulaire nr. Ci.R.9.F/ (AOIF 3/2004) van 14 januari 2004, bepaalde gemeentes meer dan 20 kilometer verwijderd zijn van de Frans-Belgische grens, en dat anderzijds een andere gemeente wel beantwoordt de voorwaarden om deel uit te maken van de grensstreek hoewel zij niet opgenomen was in bovenvermelde lijst. De Franse werknemers die tewerkgesteld zijn in de gemeentes die geschrapt werden van de lijst en op die manier niet langer het statuut van grensarbeider genieten, hebben hierop gereageerd. Daarom werd in het Avenant bepaald dat de 3 gemeentes opnieuw opgenomen worden in de lijst van de grensgemeentes. Het Avenant vermeldt inderdaad het volgende: alle andere gemeenten, die voor de toepassing van de grensarbeidersregeling die op van kracht was beschouwd werden als zijnde gelegen in de grensstreek, worden voor de toepassing van het nieuwe Avenant eveneens geacht begrepen te zijn in de Franse of de Belgische grensstreek, naar gelang het geval. Dientengevolge wordt de lijst van Belgische grensgemeentes aangepast vanaf De lijsten van de Belgische grensgemeentes kan hierna worden teruggevonden. Een overzicht van de Franse grensgemeentes kan geraadpleegd worden in de online versie van deze HIAF-nieuwsbrief via Aanpassing van de Belgische grenszone; schrappen van de gemeenten Fleurus, Châtelet en Dentergem en toevoegen van de gemeente Tellin. Gemeentes in de Belgische grensstreek Alveringem De Panne (La Panne) Koksijde (Coxyde) Pecq Anderlues Deerlijk Kortrijk (Courtrai) Péruwelz Anhée Dentergem Kuurne Philippeville Antoing Diksmuide (Dixmude) La Louvière Poperinge Anzegem Dinant Langemark-Poelkapelle Profondeville Ardooie Doische Le Roeulx Quaregnon Arlon Dour Ledegem Quévy Ath Erquelinnes Léglise Quiévrain Attert Estaimpuis Lendelede Rochefort Partena Payroll Management & HR Support Kortrijksepoortstraat 86, 9000 Gent T Partena Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen Coupure Links 103, 9000 Gent T

17 17 Aubange Estinnes Lens Roeselare (Roulers) Avelgem Etalle Leuze-en-Hainaut Rouvroy Beaumont Fleurus Libin Rumes Beauraing Florennes Lobbes Saint-Ghislain Beloeil Florenville Lo-Reninge Saint-Léger Bernissart Fontaine-l Evêque Manage Sivry-Rance Bertrix Frameries Meix-devant-Virton Soignies Bièvre Frasnes-lez-Anvaing Menen (Menin) Spiere-Helkijn (Espierres- Helchin) Binche Froidchapelle Merbes-le-Château Staden Bouillon Gedinne Mesen (Messines) Tellin Boussu Gerpinnes Messancy Thuin Brugelette Habay Mettet Tintigny Brunehaut Ham-sur-Heure-Nalinnes Meulebeke Tournai Celles Harelbeke Middelkerke Veurne (Furnes) Cerfontaine Hastière Momignies Viroinval Chapelle-lez-Herlaimont Hensies Mons Virton Charleroi Herbeumont Mont-de-l Enclus Vleteren Châtelet Heuvelland Montignies-le-Tilleul Vresse-sur-Semois Chièvres Honnelles Moorslede Walcourt Chimay Hooglede Morlanwelz Waregem Chiny Houthulst Mouscron (Moeskroen) Wellin Ciney Houyet Musson Wervik Colfontaine Ieper (Ypres) Neufchâteau Wevelgem Comines (Komen) Ingelmunster Nieuwpoort (Nieuport) Wielsbeke Courcelles Izegem Onhaye Yvoir Couvin Jurbise Oostrozebeke Zonnebeke Daverdisse Kluisbergen Paliseul Zwevegem Bron: Addendum aan de circulaire nr. Ci.R.9 F/ (AOIF 3/2004) dd ) Grensarbeiders die inwoner zijn van België: afschaffing van het statuut Het Avenant schaft de grensarbeidersregeling voor de grensarbeiders die inwoner zijn van België af met terugwerkende kracht tot Hun inkomsten zijn dus in principe belastbaar in Frankrijk. 3) Grensarbeiders die inwoner zijn van Frankrijk: verlenging van het statuut Vanaf tot blijven de inkomsten van de grensarbeiders die hun enig duurzaam tehuis in de Franse grensstreek hebben en de Belgische grensstreek niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar verlaten, belastbaar in Frankrijk. Ook de seizoensgrensarbeiders die maximum 90 dagen per kalenderjaar in de Belgische grensstreek tewerkgesteld zijn, genieten het statuut van grensarbeider op voorwaarde dat ze hun enig duurzaam tehuis in de Franse grensstreek hebben en dat het aantal dagen dat ze de Belgische grensstreek verlaten niet meer bedraagt dan 15% van het aantal gepresteerde dagen per kalenderjaar. Opgelet! De werknemers die op hun duurzaam tehuis in België hadden en die daarna verhuizen naar de Franse grensstreek kunnen niet meer genieten van het statuut van grensarbeider vanaf Christophe Broucke, Juridisch adviseur Partena HR Bezoek onze website: w w w. p a r t e n a. b e

18 18 Never waste a good crisis Outplacement/Executive Career Transition: ook voor financiële profielen? Als we de media mogen geloven, dan is blijkbaar heel België aan het herstructureren. De cijfers over de stijgende werkloosheid lijken dit te bevestigen en de indicatoren van interimkantoren laten nog geen kentering zien. Voor alle duidelijkheid, er zijn nog sectoren die aanwerven, maar ze halen gewoon minder de pers.verder zijn er ook veel organisaties die wel in herstructurering zitten maar ook de pers niet halen. De werknemers waar daar afscheid van genomen wordt krijgen niet de formule Claeys aangeboden zoals die in de automobielsector recent onderhandeld is. Maar een goede finance manager, een goede controller, een treasurer, een IFRS-, SAP R/3-, Hyperionspecialist kan toch geen probleem hebben om opnieuw aan de bak te komen? Ons eerste antwoord is bevestigend: deze functies zijn nog steeds gegeerd. Toch zien we dat velen onder hen vaak een tweede of derde overstap maken als ze na ontslag, bij een werkgever waar ze voor een lange periode gewerkt hebben, te snel een nieuwe job aannemen. Wat kan er dan fout gelopen zijn? Uit onze Outplacement ervaring leren we dat naast de techniciteit en de expertise vooral de manier waarop samengewerkt wordt en de bedrijfscultuur beslissend zijn voor het succes van de volgende job. En net deze worden te weinig in kaart gebracht bij een overstap. Ook gaat er meestal niet voldoende aandacht naar de toekomst. Men kijkt naar wat men in het verleden gedaan heeft en houdt geen rekening met de groei die noodzakelijk is om zijn inzetbaarheid op niveau te houden. Wat noodzakelijk is om te voorkomen dat men bij de volgende ontslagronde niet opnieuw bij de vertrekkers behoort. Dus zelfs voor functies waar nog betrekkelijk veel vacatures voor open staan, zoals financiële profielen, is het aangewezen om zijn huiswerk goed te maken vooraleer men op zoek gaat naar een nieuwe job. Outplacement biedt daarbij de perfecte ondersteuning omdat men naast een emotionele en adviserende rol tijdens de zoektocht ook vooral stilstaat bij het bepalen van de professionele doelstellingen: Waar wil ik dagelijks mee bezig zijn: rapportering, tabellen, mensen, projecten?, Welke graad van autonomie, impact en erkenning heb ik nodig om te groeien?, Wat zijn mijn energievreters en mijn energie leveranciers?. Elke vorm van Outplacement werkt steeds volgens 4 basispeilers: 1. Klankbord en emotionele aandacht: van ontslag tot introductie bij nieuwe werkgever of opzetten van eigen project, 2. Bepalen van de professionele doelstelling(en), 3. Informatie en Training, 4. Actieplan en Coaching. Outplacement heeft in België een indrukwekkend parcours afgelegd. Gestart in 1985 werd het in 1992 in een wettelijk kader gegoten, nl. CAO 51: Outplacement. In 2002 kwam dan de CAO 82 op verplicht Outplacement voor 45-plussers met minimum één jaar ervaring. Vanaf april 2009 wordt dit nog verder uitgebreid naar collectief ontslag voor tijdelijke werknemers en interims. Het Outplacementaanbod is in de loop der jaren ook steeds verder gedifferentieerd. Er zijn specifieke diensten ontstaan voor het niveau (arbeider, bediende, kader, directie), voor de anciënniteit van de betrokken medewerker, voor groepen of individuen en online/offline. Vandaag zijn er meer dan 140 erkende kantoren die Outplacement aanbieden. De meesten hebben dan ook een keuze gemaakt in wat zij aanbieden. Hudson Outplacement richt zich op directie, kaderleden en bedienden en biedt hen zowel de moeder van alle outplacements CAO 51, als het verplicht Outplacement voor 45-plus CAO 82 aan. wwww.hudson.com Moutstraat Gent T: F:

19 19 Leidinggevenden vergen een eigen aanpak in die zin dat de regels van de markt hier ingewikkelder zijn, en netwerking en onderhandelen staan ook meer centraal. Hudson Executive Outplacement ondersteunt het klassieke outplacement met andere diensten zoals Executive Search, Interim Management, Compensation en Benefits-data en een Finance Community, wat de efficiëntie enorm ten goede komt. Maar Hudson helpt u en uw organisatie ook vooruit kijken, zodat Outplacement vaak niet nodig blijkt. Meer dan loopbaancoachingen hebben ons geleerd dat een nieuwe uitdaging binnen het bedrijf managers ook kan inspireren, hun competenties dynamiseert en hun prestaties verrassend versterkt. Dit noemen we Career Tracking: proactieve begeleiding om de bestaande situatie te optimaliseren. Conclusie: Never waste a good crisis: take the right decision on the cross road of your career. Reginald De Lannoy Associate Director Hudson Career Guidance/Outplacement Wenst u meer informatie over Outplacement of Executive Career Transition? Neem dan contact op met Reginald De Lannoy, Associate Director Hudson Career Guidance/Outplacement op of

20 U i t n o d i g i n g Graag nodigen wij u uit op de Plechtige opening van het werkjaar met centraal thema: Vernieuwingen in de Corporate Governance Code Sprekers: Baron Paul Buysse Voorzitters van IAB, (K)IBR, BIBF Dinsdag 29 september 2009 om uur

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax Continuïteit van de ondernemingen : 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 Info@vdelegal.be Overzicht van de wet dd 31 januari 2009 ( in werking getreden op 1 april 2009) Structuur

Nadere informatie

Nieuwe wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

Nieuwe wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen PC Advocaten Nieuwsbrief Mei Juni 09 Nieuwe wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen Doelstelling nieuwe wet Op 1 april 2009 zijn de wet van 31 januari 2009 over de continuïteit van de ondernemingen

Nadere informatie

Nieuwsflash

Nieuwsflash Nieuwsflash 24.11.2011 De positie van de overnemer in cao nr. 102. Op 5 oktober 2011 werd in de schoot van de Nationale Arbeidsraad ( NAR ) de cao nr. 102 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

De praktische toepassing van de wet: eerste overzicht

De praktische toepassing van de wet: eerste overzicht De praktische toepassing van de wet: eerste overzicht Marc-Olivier Paris Voorzitter van de rechtbanken van koophandel van Dinant en Marche-en en-famenne Schema van de uiteenzetting De nieuwe functies:

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 november

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 november A D V I E S Nr. 1.578 ----------------------------- Zitting van dinsdag 21 november 2006 -------------------------------------------------- Voorontwerp van wet op de continuïteit van de ondernemingen x

Nadere informatie

De nieuwe W.C.O. regels

De nieuwe W.C.O. regels De nieuwe W.C.O. regels Luc Sterkens 1 Agenda - Situering - Belangrijke wijzigingen - Bijkomende aansprakelijkheid voor de cijferberoeper - Bedenkingen - Vragen 2 Opmerking - Seminarie voor cijferberoepers

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Eubelius Spotlight www.eubelius.com Onderwerp Naar efficiëntere en performantere WCO? Datum Juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

COMM. TURNHOUT 19 mm 2009 BVBA DANEELS

COMM. TURNHOUT 19 mm 2009 BVBA DANEELS COMM. TURNHOUT 19 mm 2009 BVBA DANEELS Een opschorting toegekend bij een tussen vonnis mag niet verlengd worden als de schuldenaar niet aantoont dat hij kennelijk niet meer in staat is de continuïteit

Nadere informatie

Krachtlijnen van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (B.S. 9 februari 2009) 1.

Krachtlijnen van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (B.S. 9 februari 2009) 1. Krachtlijnen van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (B.S. 9 februari 2009) 1. I. Inleiding De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 32 QUINQUIES

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 32 QUINQUIES COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 32 QUINQUIES -------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 13 maart 2002 ------------------------------------------------

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/3/10 ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/3 ------------------------- Inzake : COTRABEL BVBA tegen LAUTE DIRK Procestaal : Nederlands En cause : ARRET

Nadere informatie

Beknopte beschrijving van de Wet van 31 januari 2009 betreffende continuïteit van ondernemingen (B.S /2009)

Beknopte beschrijving van de Wet van 31 januari 2009 betreffende continuïteit van ondernemingen (B.S /2009) 1 Beknopte beschrijving van de Wet van 31 januari 2009 betreffende continuïteit van ondernemingen (B.S. 09.02/2009) Inwerkingtreding: Voormelde wet is in voege getreden op 01/04/2009. Doelstelling: Aan

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Outlets in moeilijkheden. gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast?

Outlets in moeilijkheden. gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast? Outlets in moeilijkheden gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast? Debat : Bart De Moor vs Eddy Van Camp Moderator : Frank Taildeman De "WCO" : Fout vakjargon WCO : Wet op de Continuïteit

Nadere informatie

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen Hoofdlijnen van de hervorming Begrippen en terminologie Essentiële kennis voor schuldeisers en medecontractanten - knipperlichten

Nadere informatie

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T Rolnummer 5633 Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 «houdende invoering van een sociale

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

GERECHTELIJKE REORGANISATIE

GERECHTELIJKE REORGANISATIE GERECHTELIJKE REORGANISATIE Getest, gewikt en gewogen Editors: K. BYTTEBIER E. DIRIX M. TISON M. VANMEENEN intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD Voorwoord v CONCEPTUELE ZWAARTEPUNTEN VAN DE WET CONTINUÏTEIT

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10%

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1605 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 5 maart 2003 ONTWERP VAN DECREET tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende invoering van de euro in het samenwerkingsakkoord van

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

De vrijwillige ontbinding en vereffening. Wettelijk kader

De vrijwillige ontbinding en vereffening. Wettelijk kader De vrijwillige ontbinding en vereffening Nathalie Blauwblomme Honoré & Gits advocatenkantoor Pres. Kennedypark 4a 8500 Kortrijk Wettelijk kader Wet van 2 juni 2006 (BS 26 juni 2006) inwerkingtreding 6

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis)

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) RAAD VAN STATE Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) TITEL II. BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING Art. 2 1. De afdeling wetgeving

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Elektronische ecocheques Follow-up en monitoring Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Het nieuwe insolventierecht Inleiding en personeel toepassingsgebied

Het nieuwe insolventierecht Inleiding en personeel toepassingsgebied Het nieuwe insolventierecht Inleiding en personeel toepassingsgebied FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 DECEMBER 2015 F.14.0073.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0073.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING HERWERKING VERORDENING INSOLVENTIEPROCEDURES

TETRALERT - ONDERNEMING HERWERKING VERORDENING INSOLVENTIEPROCEDURES TETRALERT - ONDERNEMING HERWERKING VERORDENING INSOLVENTIEPROCEDURES I. VERORDENING 1346/2000 VAN DE RAAD VAN 29 MEI 2000 BETREFFENDE INSOLVENTIEPROCEDURES De Belgische rechtspractici weten dat, sinds

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck

Voorstel van decreet. van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck stuk ingediend op 2198 (2013-2014) Nr. 1 3 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck houdende wijziging van

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten. Advies. van de Raad van State

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten. Advies. van de Raad van State stuk ingediend op 1529 (2011-2012) Nr. 11 20 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten Advies van de Raad van

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Rolnummer 5371. Arrest nr. 24/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T

Rolnummer 5371. Arrest nr. 24/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T Rolnummer 5371 Arrest nr. 24/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 3 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, gesteld

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

Nieuwe boekhoudwetgeving op komst

Nieuwe boekhoudwetgeving op komst Nieuwe boekhoudwetgeving op komst Prof. dr. Stijn Goeminne, Universiteit Gent, Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën In het werkveld zijn de bepalingen van W.Venn. en haar uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 25 APRIL Wet houdende diverse bepalingen (IV) (1)

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 25 APRIL Wet houdende diverse bepalingen (IV) (1) FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER N. 2007 1848 [2007/201376] 25 APRIL 2007. Wet houdende diverse bepalingen (IV) (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna

Nadere informatie

!f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE

!f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE !f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tei.:025464340 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2010/04 Brussel,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Geyskens, Vandeurzen & Vennoten www.advocatenbureau-gevaco.be Onderwerp De nieuwe wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen Datum 18 februari 2010 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001

ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001 ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001 O. Ref. : 10 / A / 2001 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd wordt om toegang

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27 INHOUD Voorwoord: De uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (wet van 18 januari 2010) door Sabine Laruelle, Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.......................................

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

ADVIES /08 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN. Onze referte TD/EV/ev

ADVIES /08 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN. Onze referte TD/EV/ev De Voorzitter ADVIES 1 2017/08 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte TD/EV/ev Uw referte Datum 29.11.2017 Geachte Confrater, Betreft: Boek XX Insolventie

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

Dag van de CBN 2014. de recentste belangrijke. boekhoudkundige ontwikkelingen. Woensdagnamiddag 12 februari 2014

Dag van de CBN 2014. de recentste belangrijke. boekhoudkundige ontwikkelingen. Woensdagnamiddag 12 februari 2014 Dag van de CBN 2014 Woensdagnamiddag 12 februari 2014 U verneemt uit de ste hand de recentste belangrijke boekhoudkundige ontwikkelingen Commissie voor Boekhoudkundige Normen www.cnc-cbn.be De adviezen

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie