MEMO. 1 Bestuurlijke samenvatting. Pagina 1 van 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO. 1 Bestuurlijke samenvatting. Pagina 1 van 18"

Transcriptie

1 MEMO Pagina 1 van 18 Aan: DT/MO en OR Van: Patrice van Geffen Datum: 25 september 2012 Betreft: OR advies inzake spoor 2 en 3 Kenmerk: 1 Bestuurlijke samenvatting In juni 2010 is het plan van aanpak 10% voor de bezuinigingen vastgesteld. Spoor 1 is per 1 januari 2012 gerealiseerd door een nieuwe organisatiestructuur. Door de versterking van het integraal management van afdelingshoofden kon het aantal directieleden worden terugbracht van 3 naar 2. Het aantal afdelingshoofden is door een herverdeling van taken verminderend van 9 naar 7 en het aantal coördinatoren van 21 is omgezet in 17 teamleiders. De resultaten van spoor 1 zijn in mindering gebracht op de bezuinigingsopdracht en het restant is verdeeld over de afdelingen. De afdelingen zijn met ingang van 1 januari 2012 gestart met het invullen van het restant van de bezuinigingsopdracht door een herijking van de taken (spoor 2) en een beoordeling van processen en producten (spoor 3). In dit voorstel zijn de bezuinigingsvoorstellen tot 2014 uit spoor 2 en 3 opgenomen. Hiermee is het plan van aanpak 10% uitgevoerd en de bezuinigingsopdracht nagenoeg ingevuld. Het structurele tekort bedraagt dan nog Hiertegenover staan mogelijkheden die nog niet volledig uitgewerkt zijn en als pm opgenomen zijn in de overzichten. Bovendien zien de afdelingen mogelijkheden voor bezuinigingen vanaf Een aantal maatregelen hebben pas effect na 2014 omdat het gaat om meerjarige contracten en/of om medewerkers die na 2014 per pensioen gaan. Deze bezuinigingsmaatregelen wordt nu reeds voorbereid en voorgelegd aan de OR om deze te zijner tijd door te kunnen voeren. Het grootste deel van de bezuinigingsopdracht wordt gerealiseerd door de inzet van vacatureruimte en het herstructureren van taken en functies. De formatie neemt naar aanleiding van spoor 2 en 3 tot 2015 in het totaal af met 26,1 fte. De gevolgen voor de zittende medewerkers blijft beperkt omdat de vacatures sinds 2011 niet meer zijn vervuld. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het natuurlijke verloop door het niet vervullen van functies die vrijvallen door pensioen of vertrekt van medewerkers. Deze aanpak is minder ingrijpend voor de medewerkers maar levert ook minder kosten op voor de organisatie. De WW- en re-integratieverplichtingen bij gedwongen ontslagen zijn aanzienlijk en beïnvloeden de resultaten van de gemeente voor meerdere jaren. In onderstaande tabel zijn gevolgen voor de formatie opgenomen: spoor 1 in het totaal en spoor 2 en 3 per afdeling uitgesplitst naar ingezette vacatureruimte en herstructurering van de taken.

2 Pagina 2 van 18 Ingezette vacatureruimte Herstructurering afdeling Totaal Inkrimping formatie door spoor 2 en 3 Bedrijven CFO HII LVH OBV Pzk 3,6 4 7,6 RSO , ,6 Vermindering aantal fte s door spoor 2 en 3 12,8 13,3 26,1 Vermindering aantal fte s door spoor 1 7 In enkele gevallen verdwijnt een bezette functie. Met een gerichte aanpak voor mobiliteit wordt getracht de boventallige medewerkers zo snel mogelijk een passende functie aan te bieden. De inkomsten van de gemeente zijn onzeker en het management heeft daarom aanvullende regels gesteld voor het invullen van vacatures. Het doel hiervan is om zo veel mogelijk flexibiliteit in de personeelskosten te brengen. Het verdwijnen van zoveel fte s kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. De afdelingen hebben in spoor 2 en 3 efficiëntiemaatregelen voorgesteld om de omvang en de kwaliteit van de werkzaamheden zoveel mogelijk te waarborgen. Een belangrijke bijdrage aan de bezuinigingen wordt geleverd door de afdeling RSO. Hier is met name bezuinigd op de beleidscapaciteit. 33,1 2 Inleiding In de afdelingsplannen wordt aangegeven hoe de bezuinigingen in de komende jaren worden gerealiseerd. In dit memo zijn alle voorgestelde maatregelen opgenomen. De maatregelen worden zoveel mogelijk toegelicht. In de bijlagen zijn een samenvatting van de financiële gevolgen en een samenvatting van de gevolgen voor de formatie opgenomen. De financiële overzichten zijn ten aanzien van de structurele maatregelen cumulatief opgebouwd. Voor de incidentele maatregelen wordt het structurele resultaat per jaar aangepast. Naast bezuinigingen op de personeelslasten zijn ook naar andere mogelijkheden gezocht. De bezuinigingen leiden niet alleen tot het schrappen van functies, maar ook tot een herverdeling van taken. De structurele personele gevolgen per afdeling worden samengevat in de volgende categorieën: Inzet van vacatureruimte; Herstructurering van de afdeling en overige personele voorstellen.

3 Pagina 3 van 18 In de overzichten is nog geen rekening gehouden met de eventuele kosten voor het afvloeien van personeel maar naar verwachting zullen deze beperkt blijven omdat slechts enkele medewerkers bovenformatief worden. 1 De gevolgen van de oprichting van de RUD zijn nog niet verwerkt. Hiervoor wordt een separaat voorstel gemaakt en voorgelegd aan de OR. Om enerzijds de bezuinigingsopdracht op de personeelskosten te kunnen realiseren en anderzijds gedwongen ontslagen te voorkomen, is er kritisch gekeken naar de spelregels bij vacatures voor vast en tijdelijk werk. Het sociaal statuut is leidend en zal in alle gevallen gevolgd worden. In hoofdstuk 3 stelt het management voor de komende 3 jaren een aantal tijdelijke aanvullende spelregels voor. 3 Bezuinigingsvoorstellen per afdeling Van de oorspronkelijke taakstelling was met ingang van dit jaar al een deel met spoor 1 gerealiseerd. Het restant van de taakstelling moet vóór 2015 worden gerealiseerd. De afdelingen zijn hiervoor verantwoordelijk. Als verdeelsleutel voor de verdeling van het restant over de afdelingen zijn de personele lasten per afdeling eind 2011 genomen. Dit betekent echter niet per definitie dat de totale taakstelling ook in diezelfde verdeling gerealiseerd wordt. Daarnaast zijn alle eerdere taakstellingen opgenomen in de overzichten. Dit leidt tot een totale taakstelling van 1,9 miljoen. Met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen heeft de directie in eerste instantie alle vacatureruimte geblokkeerd en centraal geplaatst. De vacatureruimte is met de verdeling van de personele taakstelling teruggegaan naar de afdelingen. Van de vacatureruimte wordt voor ingezet voor de bezuinigingen. Een belangrijk deel van de bezuinigingen wordt gerealiseerd door een herverdeling van taken en functies, waarbij een deel van de huidige en toekomstige vacatures niet meer wordt ingevuld. De overige bezuinigingen worden grotendeels gerealiseerd door herstructurering van de afdeling. ( ). Structureel zijn de bezuinigingen hiermee grotendeels ingevuld. De overzichten geven inzicht in de ontwikkelingen tot en met Een aantal maatregelen hebben pas gevolgen in 2015 of daarna. Met deze maatregelen zijn in 2015 alle bezuinigingen gerealiseerd. Incidenteel worden ook voordelen behaald. Van deze voordelen wordt een voorziening gevormd om inhoud te geven aan flankerend beleid en te kunnen voldoen aan de WW en integratieverplichtingen. 1 De financiële gevolgen van medewerkers die bovenformatief worden zijn nog niet exact te bepalen om dat niet alle te bezuinigen functies zijn al toegewezen aan personen. Bovendien wordt de omvang van financiële gevolgen beïnvloed door het arbeidsverleden van de betreffende medewerkers.

4 Pagina 4 van Bedrijven Taakstelling % taakstelling personeelslasten Bediening sluis Personele taakstelling Inzet van vacatureruimte Teamleider BDVSPO - 36 uur Medewerker catering - 7 uur Coördinator buitendienst - 3 uur Administratief medewerker DIFTAR - 6 uur Medewerker reiniging - 12 uur Medewerker groen - 4 uur Bijdrage aan de bezuinigingen Vacatureruimte die omgezet wordt naar inhuurbudget 2 Beheerder sporthallen - 38 uur Algemeen medewerker sportacc uur Assistent beheerder sportacc uur Kok/catering - 36 uur Coördinator zwembaden - 18 uur Zwemonderwijzer - 145,5 uur Medewerker kassa/receptie - 60 uur Inspecteur - 36 uur Sluiswachter - 18 uur Efficiëntievoordelen Herstructurering en overige personele maatregelen Medewerker reiniging - 16 uur Accountmanager Sportbedrijf Sluiswachter met pensioen Beperking overwerk Re-integratiebudget t.l.v. afvalstoffenheffing Pm Pm Pm 6 Sluiswachter naar meldpunt Overplaatsing medewerkster naar handhaving Dienstverlening /openstelling Sportaccommodaties Pm Pm Pm 9 Venstertijden en afspraken met ondernemers Beheer hertenkamp naar de wijk Optimalisering bedrijfsvoering Terugbrengen van het aantal coördinatoren Pm Pm Pm 13 Inzet budget voor frictiekosten in de bezettting Bijdrage aan de bezuinigingen Structureel over/tekort

5 Pagina 5 van De vacature van teamleider Sportbedrijf wordt niet ingevuld en de komende 2 jaar ingezet voor de bezuinigingen. In 2014 zal de vacatureruimte worden gebruikt voor de inrichting van het verzelfstandigde sportbedrijf. 2. In verband met de mogelijke verzelfstandiging van het sportbedrijf, zijn de vacatures de afgelopen jaren niet ingevuld. Hierop zijn tijdelijke medewerkers ingehuurd. Van de vacatureruimte, wordt ingezet voor de bezuinigingen. De overige vacatures worden omgezet naar inhuurbudget in afwachting van de definitieve besluitvorming rond het sportbedrijf. Door efficiëntiemaatregelen kan van het inhuurbudget worden ingeleverd voor de bezuinigingen 3. De functie van accountmanager sportbedrijf kan vervallen na de verzelfstandiging van het sportbedrijf. 4. De medewerker gaat met pensioen en de functie wordt in de huidige vorm niet meer ingevuld. 5. Een aantal taken worden opgevangen door overwerk op te vangen. Gebleken is echter dat enkele personeelsleden hierdoor erg veel uren maken. Het overwerk wordt daarom opnieuw bezien en anders gestructureerd. Dit leidt tot een bezuiniging. Deze bezuiniging kan een gevolg hebben voor de dienstverlening van de gemeente. 6. De werkzaamheden in het kader van vuilophaal en verwerking zijn fysiek belastend. De afdeling Bedrijven wil functies inrichten bij de milieustraat, voor oudere en (langdurige) zieke medewerkers om daarmee: de mogelijkheid tot re-integraties te vergroten; de flexibiliteit te creëren c.q. te vergroten om medewerkers, ten gevolge van de fysiek zware belasting van de aard van de eigen werkzaamheden, tijdelijk of structureel passend werk aan te kunnen bieden. 7. Een medewerker meldpunt wordt voor 50% aangemerkt als sluiswachter terwijl hij volledig ingezet wordt voor het meldpunt. De functie moet volledig ten laste van het product afval worden gebracht. 8. Een medewerkster van de reiniging heeft een functie aanvaard bij het team Handhaving. De functie bij de reiniging is daardoor komen te vervallen. 9. De afdeling kan mogelijk besparende maatregelen ten aanzien van producten treffen. Dit heeft echter gevolgen voor de dienstverlening en openstellingtijden. Pas na afstemming met de portefeuillehouder kunnen de mogelijkheden financieel worden vertaald. 10. Door afspraken te maken omtrent de venstertijden van openstelling van de sluis, kunnen bezuinigingen worden gerealiseerd. 11. Als het onderhoud van het Hertenkamp wordt overdragen aan de wijk, kan een bezuiniging worden gerealiseerd. De mogelijkheden hiervoor moeten nog nader onderzocht worden en afgestemd met de wijktafel. 12. De afdeling denkt door eenmalige investeringen in automatisering een bezuiniging binnen het team beheer te kunnen realiseren. 13. Twee van de vier coördinatoren van de buitendienst zijn boven de 60 jaar en bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (2015) worden de taken herverdeeld en zal een van de vier functies vervallen. 14. In het verleden is een frictiebudget ingericht om de afdeling de gelegenheid te geven flexibel om te kunnen gaan met tijdelijke bezettingsproblemen op de afdeling.

6 Pagina 6 van Communicatie financiën en ondersteuning Personele taakstelling 10% taakstelling personeelslasten Medewerker kabinetszaken Technisch medewerker Financiën (debit/credit) Personele taakstelling Ingezette vacatureruimte Teamleider CFO-OND - 36 uur Medewerker financiën- 36uur Juridisch beleidsmedewerker - 26 uur Financieel adviseur- 18 uur Medewerker kabinetszaken - 18 uur Vormgeving/multimediaspecialist - 6 uur Bijdrage aan de bezuinigingen Herstructurering van de afdeling en andere personele maatregelen Technisch Medewerker Medewerkster bestuursondersteuning Opheffen functie managementsecretaresse Vergoeding voor de administratie van Parkned Bijdrage aan de bezuinigingen Over/tekort op personele taakstelling Incidentele kosten en opbrengsten Inhuur jurist Uitbreiding van inhuur jurist Saldo per jaar Naast de taakstellingopdracht van 10%, zijn alle overige nog niet ingevulde taakstellingen uit het verleden opgenomen om een volledig beeld te geven. 2. De vacature van medewerker financiën is nog niet vervuld en draagt in 2012 bij aan bezuinigingen. De afdeling is nog in ontwikkeling en neemt voorlopig nog geen beslissing of de vacature op termijn vervuld wordt of niet. 3. De technische medewerker gaat met pensioen en de functie wordt niet meer ingevuld 4. De medewerkster heeft arbeidstijdverkorting aangevraagd. De uren worden ingeleverd. 5. Het gaat om de functie van een medewerkster die zeer geruime tijd ziek is en waarschijnlijk wordt afgekeurd. De functie wordt niet meer ingevuld. 6. De gemeente voert de administratie van Parkned en ontvangt hiervoor een vergoeding. 7. De afdeling heeft te kampen met ziekte waardoor er een onderbezetting is op de functie van jurist. Hiervoor is ingehuurd mede omdat het college de bezwaartermijnen niet wil laten oplopen. De kosten komen ten laste van de budgetten en beperken de bezuinigingen.

7 Pagina 7 van HRM, informatiebeheer en ICT Taakstelling % taakstelling personeelslasten Medewerker DIV (a.g.v. digitalisering) Opzegging dienstverleningsovk. ISD t.a.v. P&Oactiviteiten Medewerker DIV Personele taakstelling Ingezette vacatureruimte Administratief medewerker P&O - 12 uur Netwerk/systeembeheerder - 36 uur Bijdrage aan de bezuinigingen Herstructurering van de afdeling en overige personele maatregelen Medewerker archief met pensioen Netwerk/systeembeheerder wordt technisch beheer midoffice Functioneel applicatiebeheer 28 uur minder Inzetten beleidsmedewerker op project BGT bij OBV Formatie bedrijfskundig adviseur Medewerker postregistratie Terugdringen overwerk systeembeheer Informatiemanager 12 uur minder Over/tekort op personele taakstellingen Overige maatregelen zonder gevolgen voor de formatie Efficiency op werving en selectie Diverse contracten en budgetten Over/tekort op overige taakstellingen Structureel tekort Incidenteel Inleveren inhuur budget Administratief medewerker P&O Medewerker DIV Per saldo per jaar te bezuinigen

8 Pagina 8 van De administratieve processen en procedures zijn deels geoptimaliseerd, maar door hier nog meer aandacht voor te hebben, zijn hier nog efficiencyslagen mogelijk o.a. door aanpassingen in Beaufort waardoor de processen nog beter ondersteund worden. 2. Incidenteel kan in 2012 het budget voor de vacature netwerk/systeembeheerder verlaagd worden met ; met ingang van 2013 zal deze functie komen te vervallen als gevolg van nieuw ICT- landschap. 3. In plaats van systeem/netwerkbeheer is vanwege ontwikkelingen rondom e-dienstverlening en ICT infrastructuur dringend behoefte aan technisch beheer van de midoffice. Deze functie is nieuw binnen het team ICT. 4. Als gevolg van punten 2 en 3 kan door efficiënter te werken 28 uur functioneel applicatiebeheer ( ) komen te vervallen. De resterende 8 uren zullen worden ingezet om kwalitatief het applicatiebeheer van Beaufort (personeelsinformatiesysteem) te verbeteren door het te centraliseren bij team ICT. 5. Binnen OBV ligt de opdracht om de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te realiseren. Hiervoor zijn projectmiddelen beschikbaar; gedurende twee jaar kan een 0,5 fte beleidsmedewerker ICT intern ingezet worden voor dit project. Dit levert in 2013 en 2014 een besparing op van per jaar. Met ingang van 2015 kan 12 uur beleidsmedewerker structureel worden ingeleverd; dit levert een voordeel op van De functie heeft een meerwaarde voor de organisatie, maar is niet absoluut noodzakelijk om te behouden. Consequentie is wel dat afdelingen zelf continue kritisch moeten kijken naar hun processen, zonder ondersteuning van een specialist. De functionele applicatiebeheerders kunnen een deel van deze taak overnemen (verbinden van informatie en proces). 7. Voor het registreren van de post wordt de formatieplaats nu tijdelijk ingevuld tot 1 november Ondanks de werkdruk binnen het team en de toekomstige ontwikkelingen op dit terrein, zal onder druk van de taakstellende bezuiniging ook hier een efficiencyslag moeten plaatsvinden. Van de huidige formatie kan 14 uur ingeleverd worden. 8. Het aantal vacatures zal de komende jaren afnemen en de kosten aan het verwerven van personeel nemen naar verwachting af door het gebruik van andere media zoals internet en social media. 9. In het DT van 19 maart 2012 is besloten het tijdelijk contract van een medewerker HRM tot eind 2012 te verlengen. Dit kan binnen de beschikbare middelen en het restant kan eenmalig voor 2012 worden ingezet voor de taakstelling.

9 Pagina 9 van Leefbaarheid, veiligheid en handhaving Taakstelling 10% taakstelling personeelslasten Eenvoudiger welstandsbeleid Personele taakstelling Ingezette vacatureruimte Sr. juridisch adviseur V&H - 9 uur Sr. adviseur handhaving - 18 uur Adviseur handhaving - 48 uur Mw. handhaving en opsporing - 7 uur Mw. belastingen/woz B - 12 uur Belastingcontroleur - 20 uur Bijdrage aan de bezuinigingen Herstructurering van de afdeling en overige personele maatregelen Terugdraaien van de besluitvorming netwerkregisseur Omzetten van inhuur naar structureel Constructeur payrolling Intake/vvk Harmonisering afdeling Eenvoudiger welstandsbeleid Rampenbestrijding Handhaving t.l.v. het product afval Bijdrage aan de bezuinigingen Over/tekort op personele taakstelling Overige maatregelen zonder gevolgen voor de formatie Vrijval gebiedsgericht Over/tekort overige taakstellingen Structureel over/tekort Incidenteel Inhuur tot Extra inhuur tot Inhuur bouwinspectie Inhuur netwerkregisseur Tekort/ over per jaar De consequenties van de inrichting van RUD zijn nog niet verwerkt in het overzicht. 1. Van de vacatures wordt een gedeelte ingezet voor de bezuinigingen. Met het oog op de veranderende organisatie zijn een aantal functies het afgelopen jaar tijdelijk ingevuld. Om de continuïteit en kwaliteit van de afdeling te handhaven, is het noodzakelijk dat de

10 Pagina 10 van 18 basisbezetting op orde wordt gebracht. Een deel van de vacatures wordt daarom opnieuw ingevuld of ingezet voor nieuwe functies. Binnen het team Handhaving is een collega (36 uur) overgegaan naar vergunningen. Hierdoor is er een structureel tekort op handhaving ontstaan. Het voorstel is om deze structureel in te vullen voor 24 uur. De kosten hiervan worden geschat op In het voorstel rond wijkgericht werken is opgenomen dat de functie netwerkregisseur terug wordt gebracht van 1,53 fte naar 1 fte. Dit zou vanaf 2013 een bezuiniging opleveren van Uit het overleg met de portefeuillehouder blijkt dat de bezuiniging in de praktijk niet wenselijk is en dat het moet worden vastgehouden aan de bestaande omvang. De werkelijke kosten van het aanvullen van de functie bedragen structureel per jaar. Totdat de functie structureel is ingevuld is er een extra bedrag van voor inhuur noodzakelijk. 3. Voor de uitvoering van de taken rond vergunningverlening wordt al geruime tijd ingehuurd, omdat de afdeling nog niet gestabiliseerd was. Inmiddels is er zicht op de omvang van het takenpakket en kan worden vastgesteld welke basisbezetting noodzakelijk is. De afdeling heeft daarom besloten om een deel van het inhuurbudget om te zetten naar formatie. De afdeling stelt voor om 20 uur voor de intake van vergunningaanvragen op schaal 7 en 16 uur voor het toetsen van bouwplannen (door een constructeur) op schaal 9, via payrolling in te vullen. Er is gekozen voor payrolling vooruitlopende op het tijdelijke beleid. Zie hoofdstuk Met het oog op de op 1 januari 2012 doorgevoerde reorganisatie en de noodzakelijke te treffen bezuinigingsmaatregelen, is de afgelopen twee jaren binnen de afdeling gekozen voor het niet invullen van vacatures. In plaats daarvan is gekozen voor slimmer en efficiënter te organiseren van taken door herstructurering van de afdeling/taken. Om dit doel te bereiken, is gekozen voor het plegen van inhuur gedurende het proces. Het gevolg van het slimmer en efficiënter organiseren van taken binnen de afdeling LVH maakt het mogelijk om met minder medewerkers de werkzaamheden uit te voeren en structureel te bezuinigen op de formatie. Vereisten van deze beweging is dat mensen meer zelfstandigheid, taakvolwassenheid en senioriteit inzetten. Daartoe zijn zowel bij de bouwinspecteurs als de bouwvergunningverleners maatregelen getroffen. Kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen Voor welstand is een nieuw beleid geformuleerd dat naar verwachting eind 2012 wordt vastgesteld. Dit beleid beperkt de inzet van een welstandscommissie. 6. De opzet van de organisatie rond veiligheid en rampenbestrijding wordt opnieuw bezien. Een herverdeling van taken levert een bezuiniging op. 7. Bij de beoordeling van de afvalstoffenheffing is gebleken dat een deel van de handhavingkosten toegerekend kan worden aan het tarief. Dit levert voor de afdeling extra budget op.

11 Pagina 11 van Ontwerp & beheer openbare ruimte en vastgoed Taakstelling % taakstelling personeelslasten Ingezette vacatureruimte Teamleider OBVBHR - 4 uur Beleidsmw.ontwerp - 18 uur Beheer openbaar gebied - 4 uur Bijdrage aan de bezuinigingen Herstructurering van de afdeling en overige personele maatregelen Vermindering 6 uur adm.medewerkster Medewerker gebouwenbeheer Sr. beleidsmedewerker beheer naar ontwerp Inkrimping bezetting door vastgoedbedrijf Over/tekort op personele taakstelling Incidenteel Onderhoud Overdiepse polder Tekort/ over per jaar De medewerkster heeft verzocht om minder te gaan werken, de overige uren worden niet meer ingevuld. 2. De medewerker gaat met pensioen en zijn functie wordt niet meer ingevuld. 3. De kosten van de medewerker komen nu ten laste van de begroting. De medewerker gaat naar de afdeling ontwerp en wordt ten laste van de investeringen gebracht. Het inhuurbudget voor de investeringen wordt hiermee verlaagd. 4. In de komende jaren wordt een vastgoedbedrijf ingericht, er is een voorzichtige schatting gemaakt van de efficiëntievoordelen.

12 Pagina 12 van Publiekszaken Personele taakstelling % taakstelling personeelslasten ingezette vacatureruimte Afdelingshoofd PBZ - 3,6 uur Herstructurering van de afdeling en overige personele maatregelen Inleveren parttime teamleider PZ - 4 uur Burgerlijke stand en GBA samenvoegen Optimaliseren van de capaciteit t.o.v de vraag Werken op afspraak Variabel budget Nazorgtraject WMO pm Bijdrage aan de bezuinigingen Over/ tekort op personele taalstelling Incidenteel Efficiëntievoordelen uitvoering WMO Tekort/overschot De nieuwe teamleider PZ heeft een dienstverband van 32 uur, 4 uur wordt ingezet voor de bezuinigingen. 2. In 2013 gaat een van de baliemedewerkster met pensioen, door een herschikking van taken van het GBA en burgerlijke stand kunnen 8 uren op de formatie worden ingeleverd. 3. Door de bezetting nog beter af te stemmen op de piekbelastingen en door (meer) op afspraak te werken, kan een bezuiniging worden gerealiseerd. Hiervoor heeft de afdeling meer flexibel budget nodig. Per saldo levert dit een verwachte bezuiniging van op. Het huidige inhuurbudget bedraagt Voor de nazorg van het WMO-traject is een uitvoeringsbudget van per jaar ter beschikking. In 2012 worden structurele verbeteringen in de processen en administratieve afhandeling aangebracht. In 2013 en 2014 kan daardoor worden ingezet voor de bezuinigingen.

13 Pagina 13 van Ruimtelijke en sociale ontwikkeling Taakstelling % taakstelling personeelslasten Beleidsmedewerker wonen t.l.v. reserve volkshuisvesting/isv Personele taakstelling Ingezette vacatureruimte Teamleider RSOREW - 36 uur Beleidsmw. R&E - 4 uur Beleidsmw. R&E/planjurist - 14 uur Beleidsmw. leerplicht - 7 uur Bijdrage aan de bezuinigingen Herstructurering en overige personele maatregelen Beleidsmw. wonen 5 uur minder Jr. beleidsmw. 4 uur minder Jr. beleidsmw. 4 uur minder Pensioen mw. Onderwijshuisvesting Jr. mw. Grondzaken in okt 2013 met pensioen Financieel medewerker onderwijs Samenvoegen ondersteunende werkzaamheden Pm Pm Pm 6 Verbetering projectmanagement Pm Pm Pm 7 Verminderen capaciteit op planeconomie Capaciteitsvermindering op arbeidsmarkt en ec beleid Capaciteitsvermindering op beleid wonen Coördinator CJG intern oplossen waardoor budget vrijvalt Beleidsmedewerker wonen t.l.v. reserve sociale woningbouw Projecturen van Hart van Brabant naar Midpoint Bijdrage aan de bezuinigingen Over/tekort op personele taalstelling Maatregelen zonder personele gevolgen Verhaal archeologische kosten Pm Milieubeleid toerekenen aan subsidie externe veiligheid Pm Pm 14 Over/tekort op niet personele taakstelling Structureel over/ tekort

14 Pagina 14 van 18 Incidenteel Inhuur teamleider Inhuur leerplicht Extra ondersteuning kwaliteitsverbetering werkprocessen Over/tekort per jaar De functie van teamleider REW wordt momenteel vervuld door een interim manager. Als de afdeling verder vorm is gegeven, wordt de vacature weer ingevuld. 2. Een aantal medewerkers heeft aangegeven minder uren te willen gaan werken. Deze uren worden niet meer ingevuld. 3. Onderwijshuisvestingbeleid kan de komende jaren verder terug gebracht worden. Op dit moment wordt er veel scholen gebouwd en gerenoveerd, maar dit wordt in de toekomst aanzienlijk minder. De seniormedewerker Onderwijshuisvesting gaat met pensioen. De functie wordt niet meer vervuld en de voordelen worden voor 50% ingebracht voor de bezuinigingen. 4. De medewerker gaat met pensioen en de functie komt te vervallen. 5. Onderwijshuisvestingbeleid kan de komende jaren verder terug gebracht worden. Daarmee kan op termijn ook de financiële ondersteuning bij onderwijshuisvestingsbeleid komen te vervallen. Het aantal onderwijsgebouwen neemt af, maar ook kan een aantal van de taken effectief gecombineerd worden met de beleidstaken 6. De afdeling verwacht dat het samenbrengen van ondersteunende taken tot efficiëntievoordelen leidt. In de verschillende teams van de afdeling RSO, Ontwikkeling, WZW en REW is er behoefte aan een aantal ondersteunende functies. Voor een deel, met name financieel administratief, is daar een aantal medewerkers in de teams WZW en REW mee belast, daarnaast worden er door andere medewerkers hand- en spandiensten geleverd. De omvang van de voordelen kan op dit moment nog niet bepaald worden omdat de afdeling een deel van de middelen wil inzetten voor de kwaliteitsverbetering van de afdeling. 7. Bij de herindeling van de gemeente is bovenformativiteit op projectleiders ontstaan. De gemeente heeft de afgelopen jaren echter een grote groei in de grondexploitaties doorgemaakt, waarbij de projectleiders effectief konden worden ingezet. Hierdoor kon bespaard worden op inhuur. De winstgevendheid en de omvang van de grondexploitaties loopt door de economische crisis echter terug. De gemeente zal het aantal projectleiders hierop aan moeten passen. De voordelen hiervan zijn niet opgenomen in dit overzicht omdat deze ten gunste van de resultaten van het grondbedrijf komen. In de reguliere begroting zijn deze niet rechtstreeks zichtbaar. De besparingen op personele kosten in het grondbedrijf leiden natuurlijk wel tot een gezondere financiële positie van de gemeente in zijn geheel. De verwachte besparing bedraagt De omvang van en het aantal grondexploitaties zal de komende jaren naar verwachting afnemen. Daarnaast worden de taken van planeconomie anders ingericht. Hierdoor kan 0,5 fte bespaard worden. 9. De samenwerkingsagenda van de drie Langstraatgemeenten is opgesteld en op een aantal beleidsterreinen wordt steeds meer samengewerkt: woonbeleid, economisch beleid, arbeidsmarktbeleid, toeristisch en recreatief beleid en infrastructuurbeleid (GOL). Die samenwerking moet op den duur tot verminderde inzet van beleidsformatie leiden (taakstellend 0,5 fte). De bezetting op het beleidsterrein wonen is op dit moment nog ruim 1,5 fte. Via inzet in ROM-verband, minder woonbeleid en efficiencyonderzoek, is een bezuiniging haalbaar. De formatie op het totale taakveld Economische Zaken wordt

15 Pagina 15 van 18 verminderd door het beleid meer regionaal op te pakken en in combinatie van taken met andere afdelingen (o.a. bedrijfscontacten). 10. De invulling van de coördinator CJG waarvoor externe middelen worden ontvangen is opgelost met een interne kandidaat, waardoor slechts een deel van het budget wordt benut. 11. De beleidsmedewerker Wonen kan (voorlopig) ten laste van de reserve Sociale woningbouw worden gebracht. Deze reserve is gevormd uit de hiervoor ontvangen subsidies. 12. De werkzaamheden die uitgevoerd worden voor de projecten Hart van Brabant worden ten laste van Midpoint gebracht. Hierover moeten nog afspraken in ROM-verband worden gemaakt. Het voordeel wordt op 0,5 fte geraam 13. De kosten van archeologische toetsing kunnen verhaald worden op de aanvrager van de vergunning. De legesverordening moet hierop nog worden aangepast. 14. De afdeling onderzoekt de mogelijkheid om de kosten voor milieubeleid ten laste van subsidie externe veiligheid te brengen. De mogelijke voordelen moeten nog nader bepaald worden. 15. Om de beoogde bezuiniging te kunnen realiseren is een optimalisering van de processen nodig. De afdeling vraagt hiervoor eenmalige budgetten aan.

16 Pagina 16 van 18 4 Verschuivingen tussen de afdelingen 4.1 Leerplicht Bij de vorming van de nieuwe organisatie is bepaald dat de positionering van leerplicht nog nader bezien zou worden. In het organisatie model ligt de nadruk op een clustering van beleidsontwikkeling. Beleid is samengebracht in de afdeling RSO. In LVH worden uitvoerende samengebracht. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat ij leerplicht de nadruk meer ligt op beleidsuitvoering dan op beleidsontwikkeling. Daarnaast worden preventieve interventies effectiever als alle uitvoerende taken rondom jeugd en gezin, veiligheid en overlast geclusterd worden bij LVH. De twee leerplichtambtenaren en de administratieve ondersteuner gaan per 1 januari 2013 over naar LVH. 4.2 Overgang van de balie Bouw en Wonen naar Publiekszaken De gemeente heeft in 2010 een dienstverleningsvisie opgesteld: Waalwijk geeft antwoord. Hierin is opgenomen dat alle frontoffice functies zouden worden ondergebracht in de afdeling Publiekszaken. De burger worden hiermee sneller bediend en lijnen naar het klant contact centrum worden verkort. De specialistische vragen worden doorgeschoven naar de backoffice. De afdeling LVH is in eerste instantie druk bezig geweest om de processen aan te passen op de invoering van de WABO. Daarom is de overgang van de balie Bouw en Wonen nog niet gerealiseerd. In het kader van spoor 2 en 3 vindt de overdracht plaats. De huidige bezetting bestaat uit 1,97 fte. Deze is tijdens de aanpassing van de processen rond de WABO aangevuld met 0,4 fte ondersteuning vanuit de backoffice en met 0,6 fte inhuur. Op 1 januari 2013 worden de baliewerkzaamheden overgedragen. De afdeling Publiekszaken en LVH zijn in onderling overleg aan het bepalen waar de knip gelegd moet worden tussen de front en backoffice. Op basis van de taken, die overgaan zal definitief besloten worden om welke capaciteit het gaat. Hierbij wordt het principe gehanteerd mens volgt werk. 4.3 Inrichting van cluster Veiligheid Bij de doorontwikkeling van de organisatie is het voornemen ontstaan om in de afdeling Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving binnen het team Leefbaarheid, Toezicht en Handhaving een cluster Veiligheid te vormen. Het cluster zal verantwoordelijk worden voor de navolgende taken: het (mede) ontwikkelen van beleid op de terreinen openbare orde en integrale veiligheid, (inclusief rampenbestrijding) regievoering bij multidisciplinaire aanpakken en projecten het (doen) initiëren en uitvoeren van activiteiten en projecten op het terrein van het werkgebied (bijvoorbeeld overlastprojecten) het (mede) adviseren en ondersteunen van het gemeentelijk bestuur en management op de taakvelden Op basis van het veiligheidsbeleid en de inrichting van het cluster worden de volgende maatregelen getroffen: 1. De functie van netwerkregisseur openbare orde en veiligheid wordt met ingang van 1 september 2012 (weer) 1 fte, in plaats van 0,50 fte. Deze uitbreiding is nodig om het volledige takenpakket goed te kunnen uitvoeren.

17 Pagina 17 van De functie van medewerker rampenbestrijding komt te vervallen, en wordt -als taaktoegevoegd aan de functie van beleidsmedewerker integrale veiligheid. De taakdelen rondom rampenbestrijding kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in deze functie. 3. De functie van beleidsmedewerker integrale veiligheid (nu 0,50 fte) wordt met ingang van 1 september 2012 met 6 uur per week uitgebreid ten behoeve van de taken rampenbestrijding. 4. De functie van coördinator Centrum Jeugd en Gezin wordt bij het cluster Veiligheid ondergebracht met ingang van 1 september 2012 en voor de duur van 1 jaar (intern) ingevuld. 5. De functie netwerkregisseur maatschappelijke zaken blijft vooralsnog ongewijzigd. Er wordt een nauwe samenwerking met de coördinator CJG aangegaan, rondom de verdere opzet en uitvoering van het CJG en in relatie tot de relevante netwerken. 6. De gebieds- of wijkcoördinatoren krijgen extra taakaccenten binnen hun takenpakket gericht op het versterken van hun rol bij overlast en rampen, alsmede de versterking van de oor en oog-functie ). Hierdoor kan de directe slagkracht van Waalwijk bij fysieke rampen en sociale calamiteiten vergroten. 7. De leerplichtambtenaren worden per 1 januari 2013 onder het cluster Veiligheid gebracht, om de samenwerking met de BOA s leefomgeving te vergroten (en te komen tot meer uitvoering en minder beleid op het gebied van de leerplicht). 5 Uitgangspunten voor de flexibiliteit in de personeelskosten 5.1 Inleiding De inkomstenbronnen van de gemeente staan onder druk en zijn de onzekerheden groot. Op de algemene uitkering uit het gemeentefonds is bezuinigd. De verwachting is dat er mogelijk nog een ronde komt. Daarnaast lopen de inkomsten uit de grondexploitaties landelijk terug en ook gemeente Waalwijk moet rekening houden met minder grondverkopen en/of lagere opbrengsten. De grondexploitaties zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Gezien de onzekerheden en risico s wil de directie maatregelen treffen om de kostenstructuur zo flexibel mogelijk te maken. De uitgaven kunnen dan in korte tijd worden aangepast aan de teruglopende inkomsten. De personeelskosten is hiervan een belangrijk onderdeel. In de huidige wetgeving zijn de kosten voor de gemeente bij de beëindiging van een vast of tijdelijk dienstverband, aanzienlijk. De gemeente is wettelijk verplicht eigen risicodrager voor de WW. Dat wil zeggen dat de gemeente de WW-uitkering over het gehele arbeidsverleden van de medewerker moet betalen. Twee voorbeelden: Een medewerker werkt 20 jaar bij de gemeente en heeft daarvoor 5 jaar bij een andere gemeente gewerkt. Zijn functie komt te vervallen. De gemeente is niet in staat een andere passende functie te vinden en het dienstverband wordt beëindigd. De WW-uitkering wordt berekend op basis van het arbeidsverleden van 25 jaar. De gemeente wordt dan maandelijks door de uitvoeringsinstantie belast voor de gehele WW-uitkering van de oud-medewerker en de gemeente draagt de kosten voor de reintegratie. Een medewerker heeft een tijdelijk dienstverband van een half jaar en heeft daarvoor 17 jaar bij diverse werkgevers gewerkt. Het dienstverband eindigt conform de overeenkomst na een half jaar en de oud-medewerker is niet in staat een andere baan te vinden. Hij heeft recht op een uitkering op basis van zijn arbeidsverleden van 17,5 jaar. Ook voor deze uitkering is de gemeente volledig verantwoordelijk.

18 Pagina 18 van 18 Op basis van de ver strekkende gevolgen van dienstverbanden, heeft het management besloten om terughoudend te zijn met het aanbieden van dienstverbanden aan nieuwe medewerkers en kiest in de komende 3 jaren bij voorkeur voor een flexibele invulling tenzij het gaat om een bestaand personeelslid. De gemeenten in de regio West-Brabant hebben gezamenlijk flexarbeid aanbesteed. Hierin zijn 3 categorieën opgenomen: Uitzenden en detacheren van functieschaal 2 t/m 8 door Randstad, StartPeople en TempoTeam; Payrolling voor functieschaal 2 t/m 18 door Driessen HRM Payrolling; Overig tijdelijk personeel door Inhuurdesk Flex-West-Brabant. 5.2 Tijdelijke flexibilisering Om de personeelskosten de komende 3 jaren te flexibiliseren zijn de volgende uitgangspunten gekozen: Elke vacature, tijdelijk of vast, wordt intern opgesteld. Interne kandidaten hebben voorrang; Een vacature mag alleen vast worden ingevuld door een interne kandidaat met een vast dienstverband. Het bestaande personeel wordt daardoor niet beperkt. Externe kandidaten krijgen een uitzend-, detacherings- of payroll overeenkomst; De payroll vergoedingen worden gedifferentieerd: o Vaste medewerkers, die tijdelijk een urenuitbreiding hebben en waarvan de urenuitbreiding zo vaak verlengd is, dat een volgende verlenging tot een vaste aanstelling leidt, ontvangen voor de volgende verlenging een payroll vergoeding. In deze vergoeding zijn alle toeslagen en pensioenverplichtingen o opgenomen die ook in het reguliere salaris zijn opgenomen. Inhuurkrachten, die met een payroll overeenkomst zijn aangesteld, ontvangen een vergoeding inclusief beperkte pensioenvoorzieningen en nemen aan zo min mogelijk faciliteiten deel, om de kosten te beperken. Voor de bovenformatieve medewerkers geldt het sociaal statuut. Vaste medewerkers kunnen op eigen verzoek ingezet worden op tijdelijke functies. De achterblijvende afdeling geeft een terugkomgarantie van één jaar. Als de tijdelijke opdracht langer dan één jaar duurt, wordt de medewerker bovenformatief, als geen andere functie beschikbaar is op dat moment. Hierop treedt het sociale statuut in werking. Als medewerkers een urenvermindering aanvragen en deze wordt toegekend, is de vermindering definitief. Er worden geen terugkomgaranties gegeven. Voor de uitvoering van de bezuinigingen binnen de uitgangspunten wordt een mobiliteitsbureau ingericht. Hiervoor wordt een afzonderlijk voorstel aangeboden aan de OR. De directie kan op basis van redelijkheid en billijkheid in overleg met de medewerker besluiten om af te wijken van bovenstaande uitgangspunten.

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7.

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7. Definitieve selectie normfuncties gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Functiereeks Functiegroep Normfunctie Functie- code 1 Directie Directie Manager A, Gemeentesecretaris/algemeen

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Kwartaalmonitor CFO Derde kwartaal 2013 (september - oktober)

Kwartaalmonitor CFO Derde kwartaal 2013 (september - oktober) Kwartaalmonitor CFO Derde kwartaal 2013 (september - oktober) Monitor CFO, kwartaal 3 2013 Pagina 1 van 8 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk leest u over de financiële opgave met betrekking tot CFO. In

Nadere informatie

Kwartaalmonitor CFO Eerste kwartaal 2014 (januari februari - maart)

Kwartaalmonitor CFO Eerste kwartaal 2014 (januari februari - maart) Kwartaalmonitor CFO Eerste kwartaal 2014 (januari februari - maart) Monitor CFO, kwartaal 1 2014 Pagina 1 van 9 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk leest u over de financiële opgave met betrekking tot CFO.

Nadere informatie

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Aan: Gemeenteraden Van: Bestuur GR 21 april 2015 Pagina 1 van 22 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Formele kaders GR jaarrekening en begroting... 3

Nadere informatie

Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus)

Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus) Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus) Monitor, kwartaal 2 2013 (nr.1300259050) Pagina 1 van 5 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk leest u over de financiële opgave met betrekking tot

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom. 27 november 2015

GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom. 27 november 2015 GNL: Samen Sterker Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom 27 november 2015 SeinstravandeLaar B.V. drs. Marlieke van Gulick drs. Stan van de Laar Inhoud Deel C Overzicht gegevens Personeel

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen

Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen Bezuinigingsvoorstellen 2015 2016 2017 DIENSTVERLENING 1 Gemeentehuis 16.600 16.600 16.600 Dit voorstel betreft de extra huuropbrengst ( 15.000) in het kader van

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg Geachte griffiers, Bijgaand de presentatie van de bijeenkomsten die op 6, 13 en 20 april jl. zijn gehouden voor de raads- en statenleden in respectievelijk Tilburg, Oosterhout en Roosendaal. Wij verzoeken

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W

Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W 3-9 - 2 0 1 3 Inleiding In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de huidige verdeling van de kosten niet meer voldoet. De huidige verdeling is niet meer

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties NR Activiteit/project 1 Samenwerkingsovereenkomst De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden bij raadsbesluiten

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201456 383031 / 383031 ONDERWERP L. Smink WZ OA Tijdelijke uitbreiding formatie handhaving bij Stadstoezicht (i.v.m. invoering

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties NR Activiteit/project 1 Samenwerkingsovereenkomst De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden bij raadsbesluiten

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *16.23542* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: P. Post Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535401 Portefeuillehouder: J. Seton, A. Souverein Registratienummer: 16.23542 Onderwerp: Voorstel

Nadere informatie

: Kadernota 2013 RMB

: Kadernota 2013 RMB Raadsvergadering : 29 maart 2012 Agendapunt : 6 Mill, 28 februari 2012 Onderwerp : Kadernota 2013 RMB Geachte raad, INLEIDING: Het RMB stelde zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2013 op. Het college

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal 14.030269 Ken i R F R S W A A 3 1 DEC 2014 ĨÎW. üûup Af.:',- Bespreken gemeenschappelijke regeling DE BEVELÂNDËN Advies S B W W vv Aan: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 9 mei 2012 onderwerp: Vaststelling frictiebudget 2011. datum: 23 mei 2012 gemeenteblad I nr.: 31 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 9 mei 2012 onderwerp: Vaststelling frictiebudget 2011. datum: 23 mei 2012 gemeenteblad I nr.: 31 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 9 mei 2012 onderwerp: Vaststelling frictiebudget 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: 23 mei 2012 gemeenteblad I nr.: 31 agenda nr.: 16 Aan de gemeenteraad, 1. Samenvatting

Nadere informatie

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 235/2007 13 november 2007 MO/cultuur 2007/180578 Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Organisatievisie Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Doel en inhoud DOEL: bepaling van de richting INHOUD: 1. Aanleiding 2. Consequenties voor de organisatie 3. De organisatie visie I. Arbeidscapaciteit

Nadere informatie

Herstelprogramma. GGD Zuid-Holland West. Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3. concept 0.3 2 juli 2012 1

Herstelprogramma. GGD Zuid-Holland West. Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3. concept 0.3 2 juli 2012 1 Herstelprogramma GGD Zuid-Holland West Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3 concept 0.3 2 juli 2012 1 1 Inleiding De GGD Zuid-Holland West (GGD ZHW) is na de verzelfstandiging van de stichting JGZ in financiële

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

Buitendienst afdeling Openbare Werken gemeente Wormerland. Aanleiding

Buitendienst afdeling Openbare Werken gemeente Wormerland. Aanleiding Buitendienst afdeling Openbare Werken gemeente Wormerland Aanleiding Op basis van de Nulmeting huishoudelijke afvalstoffen is in januari 2008 besloten dat de huisvuilinzameling wordt inbesteed bij de Huisvuilcentrale

Nadere informatie

Informatienota. Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694

Informatienota. Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694 Informatienota Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694 Portefeuillehouder Afdeling Bijlage(n) : Mw. dr. M.W.M. de Vries : Concernstaf : 11.018295 vervangingsschema

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

FORMATIESCAN, RESULTATEN EN IMPLEMENTATIE

FORMATIESCAN, RESULTATEN EN IMPLEMENTATIE FORMATIESCAN, RESULTATEN EN IMPLEMENTATIE 1. Inleiding Sinds de kanteling van de provinciale organisatie in juli 2007 kent de provinciale organisatie een nieuwe organisatiestructuur: van vakdirecties naar

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN houdens advies van de commis ie SW Aanbiedingsformulier Onderwerp Herschikking van taken SOZA en DZB In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.1305/16

Nadere informatie

Memo: Wob-verzoek inhuur

Memo: Wob-verzoek inhuur Memo: Wob-verzoek inhuur Aan: Leden Algemeen Bestuur VRU Van: Algemeen directeur Datum: 13 juli 2017 Onderwerp: Wob-verzoek inhuur Bijlagen: A. Overzicht inhuuropdrachten groter dan 100.000 B. Normen WNT

Nadere informatie

Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen

Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen Bezuinigingsvoorstellen 2015 2016 2017 DIENSTVERLENING 1 Gemeentehuis 16.600 16.600 16.600 Dit voorstel betreft de extra huuropbrengst ( 15.000) in het kader

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Specificatie Bedrijfsvoering en BAR-samenwerking voor raad 4 mei 2010 Bijlage bij voorstel aan raad

Specificatie Bedrijfsvoering en BAR-samenwerking voor raad 4 mei 2010 Bijlage bij voorstel aan raad Specificatie Bedrijfsvoering en BAR-samenwerking voor raad 4 mei 2010 Bijlage bij voorstel aan raad Specificatie van onderwerp Bedrijfsvoering in tabel 7a (actualiseren pxq) Bedrijfsvoering Te verdienen

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 19 februari 2016 FORMATIEPLAN 2016-2017 Hierbij ontvangt u het formatieplan voor 2016 en 2017 met het verzoek deze vast te stellen.

Nadere informatie

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen Transitieafspraken ICT Rijk van Inleiding In de periode dat de module ICT Rijk van gebouwd wordt is het van belang een aantal concrete afspraken vast te leggen over wat wel en niet is toegestaan voor de

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten.

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. INWONERSBELANGEN VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2013-16 Datum: 15-03-2013 Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. Vraag gericht aan het college Onderwerp: Raadsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Businesscase Financiën, Personeel & Organisatie/ Samenwerking CGT

Raadsvoorstel. Onderwerp Businesscase Financiën, Personeel & Organisatie/ Samenwerking CGT Raadsvoorstel Vergadering : 2 juli 2013 Voorstelnummer : 07.07 Registratienummer : 13.008060 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : Concernstaf Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 2 mei

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2/261576 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Claim capaciteitsbudget programma Ondermijning Gevraagd besluit Instemmen met het beschikbaar stellen van budget voor de jaren 217 tot en met 221 ten behoeve

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 28-05-2013

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 28-05-2013 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE Reg.nr. B&W d.d. 27 mei 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Rotterdam, 14 mei 2013.

Rotterdam, 14 mei 2013. Rotterdam, 14 mei 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden J. Strörmann (SP) en drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) en over de reorganisatie bij Zadkine. Aan de

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers Informatie voor werkgevers Werk en Perspectief op de toekomst Werk en perspectief op de toekomst In uw organisatie is er geen plaats meer voor een of meer werknemers. Er is dan grote behoefte aan duidelijkheid.

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Structuur, inrichting en formatie Sociale Zaken & ICT Gemeenschappelijke Regeling IJSSELgemeenten

Structuur, inrichting en formatie Sociale Zaken & ICT Gemeenschappelijke Regeling IJSSELgemeenten Structuur, inrichting en formatie Sociale Zaken & ICT Gemeenschappelijke Regeling IJSSELgemeenten 1 Structuur, inrichting en formatie SoZa & ICT GR 21 februari 2014 Inhoud 1. Uitgangspunten Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijdrage VKP raadsvergadering 3 juli 14:

Bijdrage VKP raadsvergadering 3 juli 14: Bijdrage VKP raadsvergadering 3 juli 14: Raadsagendapunt 10: Begroting CGM 2015: Pagina 2. Voorstel: besluit punt 2: De extra lasten, 237.633,- structureel, worden in de kadernota 2015 opgenomen. Om welk

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Goes op maat (versie 03 d.d. 27092012)

Goes op maat (versie 03 d.d. 27092012) Goes op maat (versie 03 d.d. 27092012) 1. Inleiding Met de motie Maak de organisatie klaar voor de toekomst! d.d. 03072012 verzoekt uw raad ons college een notitie op te stellen, waarin wij onze visie

Nadere informatie

Meewerkend Flexibele oplossing voor uitstroom

Meewerkend Flexibele oplossing voor uitstroom Meewerkend Meewerkend Flexibele oplossing voor uitstroom Veel gemeenten hebben moeite om werkzoekenden met een inkomensuitkering te plaatsen op vaste of tijdelijke functies. Bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Samenwerking Harderwijk - Zeewolde

Samenwerking Harderwijk - Zeewolde Samenwerking Harderwijk - Zeewolde Aanleiding 1. Besluit Gemeente Zeewolde om regiegemeente te willen zijn en samenwerking te zoeken voor de uitvoerende taken met omliggende gemeenten 2. Wens Gemeente

Nadere informatie

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Rondom het generatiepact leven veel vragen bij HRM-adviseurs, bestuurders en OR-leden. De meest voorkomende hebben we bij elkaar gebracht en voorzien

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011 college Adviesnummer : 11.033530 Casenummer : 11.002952 Datum : 18 november 2011 Onderwerp: Toekomst Bibliotheekbeleid ( doorrekening amendement) Advies: Uw college wordt verzocht: De raad, middels de

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Sector ERZ Afdeling Oboo telefoon 588407 voorstelnummer 34 gouda 12 maart 2005 iz-nummer 2005.3060a Steller j. veldhoen Onderwerp de gevolgen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Notitie voor Commissie Middelen/Algemeen Bestuur Pag. 1 Datum vergadering 23 januari 2008 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het kennisnemen van de notitie "Inhuur externen". wethouder

Nadere informatie

Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college.

Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college. Bijlage: Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college. Bestuurlijke besluiten A. Vanaf het begrotingsjaar 2011 wordt voor aanvullende taken aan

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie