Sociale Programmatie Voltallig Paritair Comité van 7 april Inleiding van de werkgevers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Programmatie 2011-2012. Voltallig Paritair Comité van 7 april 2011. Inleiding van de werkgevers"

Transcriptie

1 Sociale Programmatie Voltallig Paritair Comité van 7 april 2011 Inleiding van de werkgevers Algemene situatie van de sector Wij willen bij de start van deze onderhandelingen even stilstaan bij de socio-economische situatie waarin ons land en meer in het bijzonder onze sector zich bevindt. Laat ons eerst even teruggaan in de tijd. In de loop van de periode van de vorige sociale programmatie hebben wij een bijzonder zware ongekende mondiale recessie doorgemaakt. Deze meest ernstige economische recessie sinds de Tweede Wereldoorlog zoals de Nationale Bank deze crisis noemt in haar recent gepubliceerde Jaarverslag trof vooral de Europese landen en Japan en in iets mindere mate de Verenigde Staten. Zo daalde de economische activiteit in het Eurogebied in 2009 met meer dan 4%, in Japan met meer dan 6% en in de Verenigde Staten met 2,6%. In 2010 hernam de groei fors in de Verenigde Staten en Japan (respectievelijk met 4,3 en 2,8%) waardoor de economische achteruitgang van 2009 er grotendeels werd weggewerkt, maar in Europa bleven de groeicijfers veel bescheidener. Zo groeiden de economieën van de Eurolanden in 2010 slechts met 1,7% na de daling met 4,1% in Dit bleef uiteraard niet zonder gevolgen voor onze open Belgische economie: onze economische activiteit daalde in 2009 met bijna 3% en herstelde zich slechts gedeeltelijk in Zo werd vastgesteld dat eind 2010 dat is zeven kwartalen na het begin 2009 bereikte dieptepunt het Belgische bruto binnenlandse product nog bijna 1% onder het vóór de grote crisis bereikte niveau lag. Als er in 2010 een herstel van de bedrijvigheid kon worden vastgesteld, dan was dat in de eerste plaats te danken aan de krachtige opleving van de buitenlandse vraag die onder meer werd ingeleid door het einde van de mondiale voorraadafbouw en het wegebben van de financiële spanningen. Vooral de Duitse economie die dankzij een gedurende jaren volgehouden beheersing van zijn kosten zijn concurrentiepositie fors wist te verbeteren was de motor van de groeiversnelling in Europa in Willen wij maximaal profiteren van dit herstel bij onze handelspartners, dan zullen wij ervoor moeten zorgen dat onze Belgische bedrijven competitief zijn en blijven. Dit wil zeggen dat hun kosten niet hoger mogen zijn of niet meer mogen stijgen dan bij hun concurrenten. SocDep/AIP/ /05 discours/voorstel discours patronal/007 n 6 patronale verklaring

2 Daarom is het uitermate belangrijk dat de bakens inzake loonkostentoename die in het ontwerp van IPA werden uitgezet en door de regering werden bekrachtigd, worden gerespecteerd. Daarom ook is het belangrijk dat de energiekosten bij ons niet meer toenemen dan in het buitenland. De gebeurtenissen in de Arabische wereld hebben in enkele weken tijd de internationale noteringen van de petroleumproducten naar recordhoogten doen evolueren en zullen uiteraard ook de gas- en elektriciteitsprijzen doen stijgen. Onze sector die nu al van politici, industriële en huishoudelijke verbruikers (en de belangengroepen die ze verdedigen) voortdurend het verwijt krijgt dat de energieprijzen te sterk stijgen, zal alles in het werk moeten stellen om deze prijsstijgingen maximaal te beperken. Rekening houdend met het grote aandeel van energie-intensieve activiteiten in ons land, is een beheersing van de energiekosten trouwens van wezenlijk belang om onze economische activiteit en de werkgelegenheid te stimuleren. Doen we dit niet, dan zullen investeringen in deze energieintensieve activiteiten zich naar onze buurlanden verplaatsen met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid in deze sectoren, maar ook voor de activiteit en de werkgelegenheid in onze sector die een belangrijk deel van zijn afzetmarkt dreigt te verliezen. Daarenboven blijft het volume van de internationale energie-uitwisselingen (in de eerste plaats op de Noord-West Europese markt) verder toenemen en gaan de verkoopsprijzen van gas en elektriciteit steeds meer convergeren. Een ander probleem waarmee onze sector geconfronteerd wordt en waarop wij als Federaties al meerdere jaren de aandacht vestigen is het gebrek aan productiecapaciteit voor elektriciteit in ons land. Ons land blijkt inderdaad om verschillende redenen niet meer aantrekkelijk te zijn voor nieuwe investeringen: gebrek aan stabiel energie- en milieubeleid, een onduidelijke bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende beleidsniveaus (zeker voor buitenlandse investeerders), lange en ingewikkelde vergunningsprocedures, hierdoor verliezen wij steeds meer projecten aan onze buurlanden. Hopelijk zullen de dramatische gevolgen van de aardbeving in Japan op de nucleaire installatie in Fukushima niet leiden tot maatregelen die onze nucleaire productie die nog steeds instaat voor meer dan 50% van de totale elektriciteitsproductie in ons land negatief zou beïnvloeden. Al verschillende jaren klagen wij het gebrek aan productiecapaciteit aan bij onze beleidsverantwoordelijken, spijtig genoeg zonder veel resultaat. Hopelijk zullen de alarmerende berichten van de laatste weken onze politici wakker schudden. De voorstellen opgenomen in het wetsontwerp tot omzetting van de Europese Richtlijnen betreffende de organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkt (het zogenaamde derde Energiepakket) doen evenwel vrezen dat men het nog steeds niet begrepen heeft. Vooral de invoering van een prijzenregulering voor de leveranciers die in de toekomst in een vrijgemaakte markt elke prijsaanpassing zullen moeten melden aan de regulator en zelfs de goedkeuring zullen moeten vragen voor een aanpassing van hun tariefformules, is niet van die aard om ons land aantrekkelijker te maken voor potentiële investeerders. Ten slotte willen we er op wijzen dat de gebeurtenissen in de Arabische wereld het internationaal economisch herstel in de kiem dreigen te smoren. Onze sector, die uiteraard zeer sterk onderhevig is aan de spectaculaire prijsstijgingen op de internationale energiemarkten, zal dan ook alles in het werk moeten stellen om de gevolgen hiervan voor de economische ontwikkeling in ons land zoveel mogelijk te beperken. Ontsporingen van onze kostenontwikkeling zijn in deze omstandigheden uiteraard volledig uit den boze! SocDep/AIP/ /05 discours/voorstel discours patronal/007 n 6 patronale verklaring

3 Sociale Programmatie Voor de producenten en leveranciers De producenten en leveranciers zijn een onmisbare schakel in de energievoorziening voor ons land. Onze bedrijven zijn echter de laatste maanden en jaren het mikpunt geweest van zware aanvallen, voornamelijk vanuit politieke hoek en van de grote industriële verbruikers, die heel wat weerklank kregen in de media. Aan onze bedrijven wordt ondermeer verweten een weinig transparante prijzenpolitiek te hanteren, die in vergelijking met onze buurlanden leidt tot hogere energiekosten voor de bedrijven en voor de residentiële klanten. Het is om die reden dat de Regering in haar voorontwerp tot omzetting van het Europese Derde Energiepakket in Belgische wetgeving een prijzenregulering heeft opgenomen die de leveranciers verplicht hun prijsaanpassingen te verantwoorden bij de CREG en de Nationale Bank. Bij hun onderzoek van deze dossiers moeten onze prijzen vergeleken worden met die bij onze buurlanden. In die optiek dienen de producenten en leveranciers er absoluut over te waken dat de stijging van de kosten tot een minimum beperkt wordt teneinde concurrentieel te kunnen blijven in vergelijking met onze buurlanden. We kunnen inderdaad vaststellen dat de energiemarkt in België de laatste jaren verschillende nieuwe binnenlandse en buitenlandse spelers heeft mogen verwelkomen. Veel van deze spelers zijn ook actief in de productie van groene stroom. Maar ook op dit vlak hebben de overheden in de verschillende gewesten aangekondigd dat zij de bestaande systemen van bevordering van groene stroom willen onderzoeken om de kosten ervan maximaal te beperken. De producenten en leveranciers zijn bovendien wettelijk verplicht het KB van 28 maart 2011 tot uitvoering van artikel 7 1 van de wet van 26 juli 1996 voor de periode volledig te respecteren en elke evolutie van de loonkost van de ondernemingen te beperken tot de maximale marge van 0,3%, zoals vastgelegd door de regering. SocDep/AIP/ /05 discours/voorstel discours patronal/007 n 6 patronale verklaring

4 Voor de netbedrijven: De netbedrijven zijn een onontbeerlijke schakel in het transport van elektriciteit en aardgas tot bij de verbruikers. Het is daarom dat de verwijten gemaakt aan de leveranciers met betrekking tot de te hoge prijzen vlug worden afgeschoven op de netbeheerders waarvan de gefactureerde kosten aan de residentiële eindverbruiker bijna de helft van de totale factuur uitmaken. Wij zijn zodoende ook vaak het doelwit van aanvallen van media en verbruikersverenigingen. Ook de vakbonden pleiten voor een striktere controle van de prijzen door de regulator. Onlangs werd door een vakorganisatie aan de CREG gevraagd om de stijging van de tarieven van Eandis te verwerpen. Dat de nettarieven ook de kosten omvatten van verschillende verplichtingen van openbare dienstverlening waarvan het aantal en het belang jaar na jaar stijgt, de gratis kwh toegekend in Vlaanderen, de groene stroomcertificaten, de gebeurlijke overbelasting van het net veroorzaakt door de windparken, de budgetmeters, de verbetering van de koppeling met de aangrenzende landen of de ontwikkeling van de slimme netten heeft geen enkele invloed op de perceptie van onze sector bij het grote publiek: de energiefactuur waarvan de netkosten een belangrijk onderdeel vormen, wordt beschouwd als zijnde te hoog en brengt de koopkracht van de bevolking in het gedrang; het personeel wordt geacht een aantrekkelijk loon en bijzonder gunstige extralegale voordelen te hebben ten opzichte van werknemers in andere sectoren. Voor velen is de kost van de netten een beheersbaar element van de energiefactuur dat kan bijdragen tot de verbetering van de competitiviteit van België in een context van internationale concurrentie. Talloze sectoren zeggen het slachtoffer te zijn van onze vrijgevigheid. Het is daarom dat wij verplicht zijn het KB van 28 maart 2011 tot uitvoering van artikel 7 1 van de wet van 26 juli 1996 voor de periode volledig te respecteren en elke evolutie van de loonkost van onze ondernemingen te beperken tot de maximale marge van 0,3%, zoals vastgelegd door de regering. Deze marge overschrijden is strafbaar; de toekenning ervan zal zeker het onderwerp uitmaken van een grondig onderzoek door de CREG. Inderdaad, daar waar de budgetten van de niet-gereguleerde ondernemingen, spelers op de concurrentiële markt, bepaald worden aan de hand van hun respectievelijk beleid, zijn de gereguleerde ondernemingen niet enkel verplicht om de evolutie van hun werkingsbudget te beperken tot de evolutie van de index maar wordt hen eveneens door de regulator een kostenverminderingscoëfficiënt opgelegd, bepaald door de verwachte verbetering van hun productiviteit. Elke verhoging van de werkingskosten, hoe miniem ook, wordt slechts door de regulator aanvaard indien ze een weerspiegeling is van een gezond beheer van de netbedrijven gericht op het uitvoeren van de missies die hen zijn toevertrouwd door de reglementering. SocDep/AIP/ /05 discours/voorstel discours patronal/007 n 6 patronale verklaring

5 Zo zijn de aanpassingen aangebracht aan de netten teneinde de capaciteit of de betrouwbaarheid ervan te vergroten, de ten laste neming van de kosten verbonden aan niet-betalende klanten die geen leverancier meer vinden, de financiering van de slimme meters, de kosten van de aansluiting van de windparken in de Noordzee, voorbeelden die een verhoging van de tarieven kunnen verantwoorden. De verhoging van de personeelskosten kan, in bepaalde omstandigheden, eveneens aanvaard worden door de regulator. Bepaalde bijkomende kosten werden in het verleden goedgekeurd door de CREG, zoals deze die het gevolg zijn van: het invoeren van nieuwe structuren binnen de ondernemingen ten gevolge de afsplitsing van de netactiviteiten van de productie- en leveringsactiviteiten die de oprichting van autonome ondernemingen vereisen; de uitbreiding van de activiteitendomeinen die bijkomende aanwervingen vereisen, bijvoorbeeld de installering van slimme meters. Zo kon, in de loop van de laatste twee jaren, de verhoging met bijna eenheden van het aantal werknemers actief binnen de netbedrijven, doorgerekend worden in de tarieven. Zoals eerder reeds aangehaald legt de regulator aan de netbeheerders een budgettaire vermindering van de beheersbare kosten op door de toepassing van een verminderingscoëfficiënt «X» op de uitgaven van de voorgaande jaren. Dit betekent dat bij onveranderde perimeter van activiteit, de netbedrijven verplicht zijn hun uitgaven te verminderen en dus hun productiviteit te verhogen. Deze opgelegde vermindering betreft zowel de uitgaven verbonden met de werken en prestaties gerealiseerd door derden als de uitgaven voor eigen personeel. De aandeelhouders van de netbedrijven, die voor het grootste deel bestaan uit overheden, zijn wat hen betreft eveneens heel gevoelig voor de evolutie van de tarieven voor de ter beschikking stelling van onze netten. De raden van bestuur zijn, vanzelfsprekend, samengesteld uit bestuurders die de aandeelhouders vertegenwoordigen, die enerzijds overheidsmandatarissen en anderzijds onafhankelijke bestuurders zijn. De bestuurders, overheidsmandatarissen, zien met de grootste aandacht toe op de evolutie van de in de tarieven doorgerekende kosten die door hun kiezers en hun burgers betaald zullen moeten worden. Ze vergelijken ook maar al te graag het werknemersstatuut van onze sector met dat van de statutaire werknemers of contractuelen die in de publieke sector werken. Er wordt, binnen deze context, vlug vastgesteld dat het onverdedigbaar is om nog welke verbetering dan ook aan te brengen aan het statuut van de werknemers WaarborgCAO die zich onder de best betaalden van de markt bevinden en des te meer in vergelijking met de werknemers van de publieke sector. Op dezelfde manier blijven de werknemers nieuwe arbeidsvoorwaarden niet achter op de werknemers van de publieke sector. SocDep/AIP/ /05 discours/voorstel discours patronal/007 n 6 patronale verklaring

6 De onderwerpen van de Sociale Programmatie Het Koninklijk Besluit van 28 maart 2011 dat de maximale marge voor de evolutie van de loonkost voor vastlegt, definieert duidelijk een marge van 0,3% die niet overschreden mag worden in het kader van de sectorale akkoorden en ondernemingscao s die onderhandeld zullen worden. De syndicale eisenbundel zoals u die ons heeft toegelicht, geeft ons niet de indruk dat de vakbonden zich druk maken over deze marge. Bij het onderzoeken van de eisenbundel, stellen wij vast dat de leidraad van de eisen het convergeren is van de nieuwe arbeidsvoorwaarden, ingevoerd sinds 1 januari 2002, met het statuut van de werknemers aangeworven voor deze datum. Teneinde de bedoelingen van de werkgevers inzake de arbeidsvoorwaarden te verduidelijken, is het nodig om u de redenen voor de invoering van de nieuwe arbeidsvoorwaarden binnen de sector in herinnering te brengen. Vanaf het begin van de jaren 90, was het voor de sector duidelijk, op middellange termijn, geconfronteerd te worden met een Europese richtlijn inzake de vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt. In die tijd, werden de tarieven van toepassing voor het geheel van de Belgische verbruikers vastgelegd door het Controlecomité waarbij de prijs bepaald werd door: Kosten + Vergoeding voor de aandeelhouders. De kosten en lonen van alle ondernemingen van de sector, vaak geïntegreerde ondernemingen die zowel leveranciersactiviteiten als netbeheeractiviteiten in zich verenigden, werden vanzelfsprekend van nabij gecontroleerd. Dit regulatiesysteem was begrijpelijk in een markt die georganiseerd was rond een quasi monopolie, maar is onhoudbaar in een vrijgemaakte markt waar de leveranciers en producenten elkaar beconcurreren en waar enkel de tarieven (en de onderliggende kosten) van de netbeheerders nog gereguleerd worden. In een markt in concurrentie verandert de situatie aangezien de Prijs wordt bepaald door de markt en de vergoeding van de aandeelhouders, die in het noodzakelijke kapitaal voorzien, wordt bepaald door de Prijs Kosten. Als vooruitziende beheerders, zijn de bestuurders van de ondernemingen zich toen bewust geworden van de kwetsbaarheid van hun situatie in een concurrentiële markt, ten gevolge van, onder andere, hoge personeelskosten. Inderdaad, het toenmalige werknemersstatuut werd uitgewerkt binnen paternalistische ondernemingen die aan hun personeel talrijke voordelen toekenden gedurende de ganse actieve loopbaan maar ook na het vertrek op pensioen. Teneinde de toekomst het hoofd te kunnen bieden en hun voortbestaan te garanderen, hebben de ondernemingen toen gepaste maatregelen getroffen. SocDep/AIP/ /05 discours/voorstel discours patronal/007 n 6 patronale verklaring

7 Een van de eerste maatregelen, ingevoerd in 1993, was om de aanvullende pensioensrente (Regime B) om te zetten in een kapitaal betaald op het moment van de pensionering (Elgabel). Dit liet toe om de pensioensaanvullingen ten laatste op het moment van de pensionering ten laste te nemen en de ondernemingen te verlossen van het grootste deel van de lasten met betrekking tot het gepensioneerd personeel. Vervolgens, begin jaren 2000, hebben de ondernemingen zich terug geconcentreerd op hun basisopdracht en hebben ze bepaalde activiteiten geëxternaliseerd. Bepaalde personeelsleden werden geheroriënteerd binnen andere diensten of binnen andere ondernemingen; anderen werden diverse formules van vrijwillig vertrek aangeboden. Het is ook op dat moment dat er beslist werd om het statuut van de actieve werknemers binnen de sector te bevriezen door de ondertekening van een WaarborgCAO voor de werknemers aangeworven vóór 1 januari 2002, en om een nieuw statuut te creëren voor het personeel aangeworven vanaf deze datum. De ondernemingen hebben, ondanks de onpopulariteit van de maatregel, beslist om hun personeel te verlonen volgens de Belgische arbeidsmarkt maar eveneens rekening houdend met wat er gebeurde in de ons omringende landen. Zo werden nieuwe barema s ontwikkeld en toegepast vanaf 1 januari Sinds deze datum, is het jaarloon van de werknemers binnen de sector als volgt samengesteld: 12 maandlonen 1 eindejaarspremie gelijk aan 1 maandloon 1 dubbel wettelijk vakantiegeld gelijk aan 0,92 maandloon Ons bezoldigingssysteem is zodoende aangepast aan deze van toepassing bij onze concurrenten op de arbeidsmarkt en is in overeenstemming met de gebruikelijke praktijken in België, wat de vergelijking vereenvoudigt. Wij weigeren dan ook, met klem terug te komen op deze historische en belangrijke keuze. Het is waarschijnlijk niet overbodig om in herinnering te brengen dat bovenop het basisloon ondertussen al bepaalde verbeteringen aangebracht werden aan het statuut van de werknemers CAO De CAO van Sociale Programmatie heeft vanaf 2004 een winstdeling ingevoerd voor de werknemers door de introductie van een jaarlijkse dividendpremie. Sinds enkele jaren kan het merendeel van de werknemers van de sector, overeenkomstig de evolutie vastgesteld op de Belgische markt, eveneens genieten van een bonus verbonden aan het bereiken van collectieve doelstellingen vastgelegd binnen het kader van de CAO 90. Het is interessant vast te stellen dat slechts 3,5% van de werknemers van de privésector van dit voordeel genieten. Daarenboven sterken de benchmarks, die wij hebben uitgevoerd in 2008 en opnieuw begin 2011, evenals de lage turnover van personeel onder nieuwe arbeidsvoorwaarden ons in onze overtuiging dat de basislonen van de nieuwe arbeidsvoorwaarden competitief zijn in vergelijking met de Belgische markt en zich op het niveau van de mediaan bevinden. SocDep/AIP/ /05 discours/voorstel discours patronal/007 n 6 patronale verklaring

8 Er is dus in onze ogen weinig of geen reden om veranderingen aan te brengen aan de bezoldigingspolitiek van de nieuwe arbeidsvoorwaarden, of dit nu is op het niveau van het barema of op het kwantitatieve niveau van het Performance Management. Als wij aan het basisloon de extralegale voordelen toevoegen, waarvan niet enkel de werknemers maar eveneens het ganse gezin genieten, zoals de gezondheidszorgen en het tariefvoordeel, dan kunnen we toch stellig beweren dat ons bezoldigingspakket zich ruim boven het gemiddelde van de markt bevindt. Al deze elementen bevestigen dat de sector, geen enkele reden heeft om zijn nieuw bezoldigingspakket te gaan aanpassen. De marge van 0,3% toegestaan voor het jaar 2012 bedraagt volgens onze berekening, een gemiddelde, maximale verhoging tussen 200 en 240 van de kost van een gebaremiseerde werknemer. Zoals tijdens de sociale programmatie van wensen wij de dossiers waarover al paritaire discussies aan de gang zijn, buiten het debat van de sociale programmatie te houden. We denken meer bepaald aan: de CAO rond het in overeenstemming met de wetgeving brengen van het Regime B voor de actieve werknemers die niet gekozen hebben voor een pensioenkapitaal; de problematiek van het tariefvoordeel waarvan wij het respect willen garanderen door middel van een duurzame administratieve vereenvoudiging; het observatorium pensioenen waarvoor wij ons engageren om er alle nodige aandacht aan te besteden teneinde te komen tot een oplossing binnen de kortst mogelijke termijn (ondertussen is de pensioentool geleverd aan de ondernemingen). Daarenboven, worden de ondernemings-cao s rond de toekenning van premies verbonden aan het bereiken van collectieve resultaten zoals gebruikelijk niet besproken in het kader van de sociale programmatie. Daarom vragen de werkgevers die een dergelijke CAO wensen in te voeren om de onderhandelingen hierover zo vlug mogelijk te kunnen aanvatten, aangezien de referentieperiode een van de bepalende parameters is van de enveloppe die wordt voorzien voor deze CAO s. ******* SocDep/AIP/ /05 discours/voorstel discours patronal/007 n 6 patronale verklaring

9 Koopkracht Allereerst lijkt het ons opportuun om u eraan te herinneren dat het bijzonder voordelig indexatiesysteem dat wordt toegepast binnen de sector, verder zal worden toegepast ondanks het feit dat, als men zich baseert op een jaarlijkse inflatie van 2%, deze een bijkomende kost inhoudt voor de werkgevers gelijk aan 1% van de loonkost. Zoals gezegd, dienen wij een akkoord te vinden rond de toekenningsmodaliteiten van de 0,3% marge toekenbaar vanaf Wij staan eveneens open voor de vrijmaking van onderhandelingsmarges die toelaten om besparingen te doen en waarbij een verhoging van het nettoloon gegarandeerd wordt. Wij wensen dus samen met u na te denken over de toekenning, onder een andere vorm, van bepaalde bestaande voordelen. Daarnaast lijkt de toekenning van voordelen die niet onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen en die fiscaal voordelig zijn, ons eveneens een interessante piste om de koopkracht te verhogen. Eindeloopbaan, kennisoverdracht en opleiding. Wat betreft de eindeloopbaanproblematiek, blijft wat wij u al uitgelegd hebben in 2007 en 2009 volledig van toepassing. Wat betreft de problematiek van de tijdskredieten eindeloopbaan, moeten wij rekening blijven houden met het generatiepact, dat als doel heeft de tewerkstellingsgraad bij de oudere werknemers te verhogen. Daarenboven zijn wij nog steeds van mening, net zoals u, vertegenwoordigers van de werknemers, dat de kennisoverdracht van vitaal belang is voor de ondernemingen en dat het vertrek van een groot aantal ervaren werknemers deze kennisoverdracht in het gedrang kan brengen. Daarom is het uitgesloten de mogelijkheden inzake vervroegd vertrek nog uit te breiden. De werkgevers zijn daarnaast vragende partij om, binnen het kader van deze sociale programmatie, een akkoord af te sluiten rond opleiding met als doel de sector in regel te stellen met de wettelijke bepalingen inzake permanente vorming. SocDep/AIP/ /05 discours/voorstel discours patronal/007 n 6 patronale verklaring

10 Sociale Vrede Wij hopen samen met u een evenwichtige sociale programmatie te kunnen afsluiten die ons toelaat de verworvenheden te consolideren met in het achterhoofd het feit dat onze sector zich solidair moet opstellen met de particuliere of industriële klanten door het beheersen van de evolutie van de kosten die zich wreken op de koopkracht van die eersten en de competitiviteit van de anderen en op de tewerkstelling die eruit voortvloeit. Als wij de sociale programmatie in die geest onderhandelen, zal een effectieve sociale vrede voor de twee komende jaren vanzelfsprekend zijn en kunnen de lopende dossiers afgerond worden. Kalender Ons streefdoel is om voor de zomervakantie tot een sectoraal akkoord te komen binnen het duidelijk kader van het KB van 28 maart 2011 tot uitvoering van de wet van 26 juli Daarom stellen wij u voor de vergadering van het Paritair Comité voorzien op 5, 12 en 26 mei 2011 te besteden aan de uitwerking van een protocol van sectoraal akkoord. In dit schema zou de raadpleging van het personeel kunnen gebeuren begin juni teneinde tot een sectoraal akkoord te kunnen komen binnen de vooropgezette termijn. Slotwoord ******* ******* SocDep/AIP/ /05 discours/voorstel discours patronal/007 n 6 patronale verklaring

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken. Gert Peersman & Koen Schoors.

DE PERFECTE STORM. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken. Gert Peersman & Koen Schoors. DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent Beleidsseminarie eindeloopbaan 6 december 2012 De Perfecte

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Periode februari - juni 2013 Inleiding Bedoeling is om de overheid informatie te verstrekken over de evolutie van de elektriciteits-

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I Opgave 1 Hoge druk op de arbeidsmarkt Gedurende een aantal jaren groeide de economie in Nederland snel waardoor de druk op de arbeidsmarkt steeds groter werd. Het toenemende personeelstekort deed de vrees

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl) Economie 1 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent 1 2 De Perfecte Storm Samenloop van drie crisissen die economische

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners Sectorale CAO s in PC 117/211 Periode 2017-2018 Teneinde het sectoraal proces voor de toekomst te vrijwaren en omwille van de solidariteit tussen de verschillende

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt Persbericht Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 18 januari 2008 Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Antwoord van minister Jambon voldoet niet aan de verwachtingen van het gemeenschappelijk vakbondsfront Op 29 juni 2016 ontvingen

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt December 0 Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijs van de elektriciteit verkocht aan de beschermde klanten

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie Socialisme Welvaart Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Vooruitgang Leden Acties Dienstverlening België Europa Kaderleden BBTK SETCa RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

LOONNORM Sodexo White Paper. Powered by Altius Lawyers, experts in Belgian Employment policies

LOONNORM Sodexo White Paper. Powered by Altius Lawyers, experts in Belgian Employment policies Sodexo White Paper LOONNORM 2017-2018 Powered by Altius Lawyers, experts in Belgian Employment policies Werkgevers genieten geen absolute vrijheid in het toekennen van loonsverhogingen aan hun personeelsleden.

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST Persbericht VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST Brussel, 2 december 2016 - BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, wijzigt de oorspronkelijk voor

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 ( ), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2016 (132.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 ( ), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2016 (132. 3410000 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 (129.680), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari

Nadere informatie

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 Inhoud 1 Crosscontrole personeel van onderwijsinstellingen... 3 2 Doelgroepverminderingen: refertekwartaalloon... 3 3 Doelgroepverminderingen voor jonge werknemers:

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Het loonbonusplan in de horeca

Het loonbonusplan in de horeca Het loonbonusplan in de horeca Wist je dat een werkgever aan zijn medewerkers een bonus kan toekennen die gekoppeld is aan bepaalde resultaten in de (horeca)onderneming? Met deze folder willen we je laten

Nadere informatie

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie en stand-by

Nadere informatie

Zorgondersteuning vzw

Zorgondersteuning vzw Zorgondersteuning vzw Congres Zorg Voor meer met Minder Zorgondersteuning vzw 1 Stijgende Noordzeespiegel door de vergrijzing 1/4 1/5 1/2 Quo vadis, België? p.11 Het Belgische piramidespel Demografische

Nadere informatie

ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008

ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008 ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008 In deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben de partners van de sector op 4 juli 2007

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC )

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC 149.04) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011 inzake het ontwerp tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli

Nadere informatie

Matige groei, grote bezorgdheid

Matige groei, grote bezorgdheid Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 PERSCONFERENTIE Brussel - 5 april 2002 INDICATIEVE VERGELIJKING VAN

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Voorstel BRUGEL-VOORSTEL-080128-02 over De opdrachttoelage van de opdrachthouders opgesteld op basis van artikel 30octies van de

Nadere informatie

Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit

Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit I. DOEL VAN HET RAADPLEGINGSPROCES Met het ontwerp van tariefmethodologie dat nu voorligt, zet de CREG een

Nadere informatie

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen)

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen) DECEMBER NIEUWS - Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten De toepassing van bepaalde clausules en de mate waarin deze kunnen worden toegepast, is afhankelijk

Nadere informatie

10 jaar vrijmaking energiemarkt

10 jaar vrijmaking energiemarkt 2013-450-N 10 jaar vrijmaking energiemarkt SERV_17 april 2013 Basisprincipes liberalisering gerealiseerd Snelle start in Vlaanderen Vrijheid van leverancierskeuze voor de consument. In januari 2013 wisselde

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 A D V I E S Nr. 2.058 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit Vermindering van de persoonlijke

Nadere informatie

OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK. Gebruiksaanwijzing voor militanten

OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK. Gebruiksaanwijzing voor militanten OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK Gebruiksaanwijzing voor militanten Waarde kameraad, Beste militant, Vooreerst wensen wij jullie veel succes toe bij het uitdelen van de ABVV-brochure De druk verminderen.

Nadere informatie

Een goed 2015, een aarzelend

Een goed 2015, een aarzelend Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Paritair Comité voor de notarisbedienden 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Eenmalige premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Jaarlijkse premie... 4 Jaarlijkse premie/ maaltijdcheques... 4 Ecocheques... 4 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

STUDIE (F)110519-CDC-1047

STUDIE (F)110519-CDC-1047 Niet vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK De ministerraad heeft vrijdag 28 oktober het plan Werkbaar en wendbaar werk goedgekeurd. De regering wil zo flexibiliteit voor ondernemers en werknemers versterken. De eerste stappen naar een Belgisch

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Loyens & Loeff Employment, Compensation & Benefits and Pensions www.loyensloeff.com Onderwerp De wetten op de indexsprong en de loonnorm zijn gepubliceerd. Waarover gaan zij nu concreet? Datum

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Perequatie van de overheidspensioenen

Perequatie van de overheidspensioenen 1/6 Perequatie van de overheidspensioenen 1. Ter herinnering: Wat is perequatie? Het huidige ingevoerde systeem dateert van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015

SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015 SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO 2015-2016 INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015 Zoals overeengekomen tijdens onze syndicale raad schoonmaak van 17 juni 2015 informeren wij u hierna over het verloop van de

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste en 2 de kwartaal 2011 1. Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, zal BRUGEL,

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied.

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied. WETSVOORSTEL Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied Artikel 2 Deze wet is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers. Voor de

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 De maaltijdcheques...

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 ---------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden - Uitvoering

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-Beslissing-20150220-23) betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015)

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

FAQ s sociale maribel 329.01

FAQ s sociale maribel 329.01 FAQ s sociale maribel 329.01 Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor subsidies? Je organisatie dient te behoren tot de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (PC 329.01) en minstens 5,5

Nadere informatie

Seminar Third Energy Package

Seminar Third Energy Package Seminar Third Energy Package Standpunt van de leveranciers en de producenten van elektriciteit en gas Jan Herremans Directeur-generaal FEBEG 16.05.2011 FEBEG 6.09.2011 2 Belangrijkste punten van kritiek

Nadere informatie

Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien.

Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien. Fiche 1 Op de agenda van de Nationale Arbeidsraad Aanvullende pensioenen (2 e pijler) Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien. Wat willen

Nadere informatie

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Leeftijd en arbeidsmarkt: naar een nieuw paradigma? Leeftijd en arbeidsmarkt Itinera Institute Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor beleidshervorming

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK 1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00 2.300,00 2.500,00 2.700,00 2.900,00 3.100,00 3.300,00 3.500,00 3.700,00 3.900,00 4.100,00 4.300,00 4.500,00 4.700,00 4.900,00 5.100,00 5.300,00 5.500,00 5.700,00 5.900,00

Nadere informatie

4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst

4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst 4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst De arbeidsvoorwaarden van veel werknemers zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een overeenkomst die per bedrijf of bedrijfstak wordt afgesloten

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 2 Onregelmatige prestaties... 2 Niet ingepland

Nadere informatie