Gemeenteraad 16 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad 16 december 2014"

Transcriptie

1 BADSTAD Blankenberge, 12 januari BLANKENBERGE Gemeenteraad 16 december Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 18 november Goedkeuring. Stemming. 3 Aanvraag van Tom De Vos (N-VA) en Guy De Coninck (Open VLD) conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 1 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 16 december Voorstel van raadsbesluit in verband met eedaflegging van schepen n.a.v. de beslissing van de raad van verkiezingsbetwistingen. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 44,45,46 en 50; Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepen werd overhandigd aan de gemeentesecretaris op 23 oktober 2014; Overwegende dat de secretaris een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester bezorgd heeft; Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepen geen melding maakt van de einddatum van een schepenmandaat; Overwegende dat: het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, en ten hoogste vijf schepenen; het college van burgemeester en schepenen dient te bestaan uit personen van verschillend geslacht; de schepenen door de gemeenteraad worden verkozen onder de gemeenteraadsleden op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepen, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen; alleen handtekeningen van gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd in aanmerking worden genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd; niemand meer dan één akte van voordracht kan ondertekenen; Overwegende dat: geen enkele kandidaat-schepen zich in een geval van verhindering en onverenigbaarheid bevindt; de rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van voordracht; de schepenen, voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering van de gemeenteraad de decretaal voorgeschreven eed dienen af te leggen in handen van de burgemeester; Gelet op de beslissing van de raad voor verkiezingsbetwistingen van 10 december 2014;

2 4 Voordracht van een kandidaat werkend lid van de OCMW-raad en van zijn opvolgers tijdens de zittingsperiode Mevrouw De Deyne vraagt vervanging voor haar periode van verhindering. Gezien er geen valabele opvolger meer is moet een nieuwe voordrachtsakte voorgelegd worden. 5 amendement van de Open VLD conform artikel 18 van het reglement van orde m.b.t. Verkeer. Aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van voorbehouden parkeerplaatsen in de Scarphoutdreef en het J.F. Kennedyplein. Goedkeuring. Stemming. 6 Verkeer. Aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van voorbehouden parkeerplaatsen in de Scarphoutdreef en het J.F. Kennedyplein. Goedkeuring. Stemming. In de Scarphoutdreef en het J.F. Kennedyplein worden een aantal parkeerplaatsen voorbehouden voor het politiepersoneel (Scarphoutdreef kant park); voor het stadspersoneel (J.F. Kennedyplein - kant plein) en voor de leden van het College en voorzitter gemeenteraad (J.F. Kennedyplein - kant Stadhuis). 7 Statuut voor de vergunningen van de badkarhouders op het strand te Blankenberge. Vaststellen nieuw statuut. Goedkeuring. Stemming. Aansluitend op een overleg met de Badersbond, wordt het statuut goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 5 november 2013 op datum van 1 januari 2015 opgeheven en vervangen door een nieuw statuut. 8 Aanvraag CD&V conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 16 december Voorstel van raadsbesluit m.b.t. het realiseren van een Belle Epoque strandlot met de authentieke badkarren. Goedkeuring. Stemming. De keuze van het stadsbestuur om de verplichte authentieke badkarren niet meer op te nemen in het badkarhoudersstatuur is een keuze waar wij als CD&V niet achter staan. Enerzijds werden in de vorige legislaturen veel inspanningen geleverd door het toenmalige stadsbestuur,maar vooral ook door de vele vrijwilligers, om ons maritiem erfgoed te bewaren en probeert men alles wat uit de Belle-Epoque periode te benadrukken als toeristische troef voor onze badstad. Het niet meer opnemen van de verplichting staat dan ook haaks op die inspanningen. CD&V wil vermijden dat de badkarren in houtkachels belanden door de keuze van het stadsbestuur en heeft daarom een constructief voorstel uitgewerkt dat eveneens een nieuwe toeristische troef zal betekenen voor onze stad. Door de verschillende authentieke badkarren te bundelen op een uniek Belle Epoque strandlot kunnen we een unieke openluchttentoonstelling voor de Belgische kust realiseren. Via meertalige informatieborden en uitvergrote foto s kan er verwezen worden naar het vroegere strandleven met o.m. de evolutie van de strandredders, het betalend zeezwemmen van destijds, de "crème glace en de boules de l'yser" (Berlin) verkopers, het verhuren van paarden- en ezels, les bains modernes,... Deze recreatief-educatieve zone blijft ter beschikking als vrije strandzone maar kan opgenomen worden in de "Belle Epoque" wandeling in onze stad. Op regelmatige basis kunnen dan folklore-activiteiten georganiseerd worden op deze Belle-Epoque zone. Dit voorstel kan het eerste volwaardige project vormen voor de nieuwe intergemeentelijke samenwerking Kusterfgoed tussen Blankenberge, De Haan, Oostende en Middelkerke die vooral zal werken rond uniek roerend en immaterieel erfgoed aan onze kust. Voor het onderhoud van de badkarren kan er gedacht worden aan sponsoring via peterschap. Ook voor de vzw "De Scute" zou hier een belangrijke rol kunnen weggelegd zijn. En met een klein beetje vindingrijkheid kan zelfs het aanmaken van de houten wielen gekaderd worden in een project voor laaggeschoolden. De mogelijkheden zijn legio Voorstel van besluit : De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een uniek Belle-Epoque strandlot uit te bouwen.

3 9 Toerisme. Carnaval: reglement carnavalsstoet. Goedkeuring. Stemming. Het reglement carnavalsstoet omschrijft de diverse aspecten van de samenwerking tussen het Stadsbestuur en de verschillende carnavalsverenigingen. Dit reglement dient regelmatig te worden geëvalueerd en geactualiseerd. In het vooruitzicht van een soepele werking met de carnavalsverenigingen en op die manier de carnavalsstoet optimaal te laten verlopen, wordt dit geactualiseerde reglement voor de carnavalsstoet ter goedkeuring voorgelegd. 10 Ontwerp & realisatie van een monolithisch skatepark. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring. Stemming. Het bestaande skatepark in de omgeving van het station heeft plaats geruimd voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de stationsomgeving. Daarom heeft Blankenberge nood aan een nieuw, modern skatepark om de skaters te faciliteren. Hiervoor wenst het stadsbestuur een onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor het ontwerp en de realisatie van een nieuw monolithisch skatepark van circa 800m² uit te schrijven. De inplanting van het project wordt voorzien ter hoogte van sporthal 'de Sportdoze' in de Koning Albert-I-laan in Blankenberge. In het bestek is tevens de integratie van het skatepark in de omgeving inbegrepen. De uit te schrijven opdracht voor het project bestaat in grote lijnen uit: - ontwerp en realisatie van een monolithisch skatepark - landschappelijke integratie van het ontwerp in de omgeving - de bouwaanvraag - uitvoeren van de benodigde grondwerken en omgevingsaanleg 11 BODI. Vervangen van bureelunit op containerpark. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring. Stemming. Gelet op de staat en ouderdom van de huidige bureelunit op het containerpark, is het aangewezen om deze te vervangen door een nieuwe. Er wordt geopteerd om gebruik te maken van 2 stapelunits waarbij de onderste unit dienst zal doen als sanitair voor het personeel en bezoekers met een opslagplaats voor materieel van de arbeiders. De bovenste unit doet dan dienst als bureel en toezichtsplaats waarbij het ganse containerpark kan overschouwd worden. Momenteel is dit niet mogelijk. De bureelunits worden kant en klaar geleverd en worden voorzien van alle nodige infrastructuur om simpel doch efficiënt te kunnen werken. De oude unit wordt verplaatst naar de terreinen van BODI waar deze grondig nagezien wordt en afhankelijk van dit nazicht wordt deze unit gedemonteerd voor recyclage of wordt deze omgebouwd tot opslagruimte. 12 BODI. Aankoop van twee elektrische voertuigen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring. Stemming. Het klein transportvoertuig Piaggio triporteur, in dienst bij BODI sinds 2009, is dermate aan slijtage onderhevig dat vervanging door een klein voertuig met kipbak zich opdringt. Bovendien is het noodzakelijk om voor de plantsoendienst eveneens een klein voertuig met kipbak te voorzien voor het uitvoeren van werken in de binnenstad. Omwille van de beperktere milieu impact, de onderhoudsvriendelijkheid, de geluidsloosheid en het innoverend karakter, is het opportuun over te schakelen naar elektrische voertuigen, niettegenstaande traditionele voertuigen met verbrandingsmotor bij aankoop ongeveer 30% goedkoper zijn en tot hogere prestaties in staat zijn. Gezien

4 de vooropgestelde toepassing (beperkte afstanden en belasting) en rekening houdend met de lagere kosten inzake energieverbruik en technisch onderhoud wordt geopteerd voor voertuigen met elektrische aandrijving. De opdracht wordt gezien als een herhalingsopdracht, zodat een tweede identiek voertuig kan worden aangeschaft indien de ervaringen met het eerste geleverde voertuig positief zijn. 13 Plantsoenen: aankoop struiken, bomen, haag- en bosplantsoen, vaste planten en rozen. Goedkeuring lastvoorwaarden en raming. Goedkeuring. Stemming. Voorliggend dossier betreft de aankoop van plantgoed in functie van vervanging van afgestorven plantgoed en aanpassing van plantsoenen in het plantseizoen 2015 De aankopen worden gegund door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Raming: ,19 EUR, BTW inbegrepen. Krediet: In te schrijven in het budget 2015/GBB-TD/ / Aankoop nieuwe telefooncentrale voor het volledig stadsbestuur (VOIP). Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring. Stemming De huidige telefooncentrale van het stadhuis dateert van 2006 en wordt momenteel gehuurd. Gezien de maximum wettelijke termijn reeds geruime tijd overschreden is, moet een nieuwe opdracht gestart worden om deze centrale en onderhoudscontracten te vernieuwen. Alle buitendiensten hebben een eigen telefooncentrale waarvan sommigen zonder onderhoudscontract. De nieuwe opdracht vereist een VOIP-oplossing. Hierdoor kunnen alle telefooncentrales van het stadsbestuur gecentraliseerd worden tot één telefooncentrale en wordt het computernetwerk gebruikt om te telefoneren. Aangezien deze opdracht samen met de politiezone Blankenberge-Zuienkerke uitgevoerd wordt, kan voor zowel het stadsbestuur als voor de politie Blankenberge een redundante oplossing uitgerold worden. Door het centraliseren van de telefooncentrale kunnen veel telefoonaansluitingen en huurlijnen van de buitendiensten geschrapt worden, met positieve gevolgen voor het telefoniebudget. Door de nieuwe technieken kan er beter ingespeeld worden op de huidige noden voor een degelijk bestuur, nl. onthaal, telefonie tijdens rampen, Gelet op bovenstaande gegevens is het aangewezen om de huidige telefooncentrale te vervangen. Gunning: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor leveringen Raming: incl. BTW voor de investering, 8470 incl. BTW voor het jaarlijks onderhoud. De kosten van de investering en de onderhoudskosten worden verdeeld tussen het stadsbestuur Blankenberge en de politiezone Blankenberge-Zuienkerke volgens een werkelijke kost. Krediet: - Investering: budget 2015 via artikel GBB-IN/ / Onderhoud: budget via artikel GBB-IN/ / Overeenkomst Stad Blankenberge - AGB. Gebruik collectie bibliotheek. Goedkeuring. Stemming. Het Autonoom Gemeentebedrijf Blankenberge mag de collectie van de bibliotheek in gebruik nemen voor een periode van 1 januari 2015 en eindigend op 31 december Politiezone. Begrotingswijziging Akteneming. Deze begrotingswijziging werd goedgekeurd door de politieraad d.d. 4 november De aanpassingen zorgen ervoor dat de gewone dienst sluit met een algemeen begrotingsresultaat van 0,00 EUR en de buitengewone dienst met een algemeen begrotingsresultaat van 0,00 EUR.

5 De dotatie van de stad Blankenberge bedraagt: Vast gedeelte: ,00 EUR Variabel gedeelte: ,00 EUR 17 Politiezone. Verlaging dotatie 2014 aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke. Goedkeuring. Stemming. Het tekort van de zone voor het dienstjaar 2014 bedraagt ,00 EUR, waarvan ,00 EUR ten laste van de stad Blankenberge. Dit betekent voor de stad Blankenberge een verlaging van ,00 EUR op het variabele gedeelte ( verlaging van ,00 EUR naar ,00 EUR) Vast gedeelte ,00 EUR Variabel gedeelte ,00 EUR 18 O.C.M.W. Jaarrekening Goedkeuring toezichthoudende overheid. Akteneming. De jaarrekening van het O.C.M.W. over het dienstjaar 2013 werd door de Gouverneur van de provincie West- Vlaanderen goedgekeurd op 16 oktober O.C.M.W. Budgetwijziging Aktename. De gemeentelijke exploitatiebijdrage aan het OCMW voorzien in budgetwijziging van het OCMW bedraagt ,00 EUR 20 O.C.M.W. Meerjarenplan Aanpassing Goedkeuring. Stemming. De gemeentelijke exploitatiebijdrage aan het O.C.M.W. bedraagt: , , , , , ,00 21 O.C.M.W. Budget Aktename. De gemeentelijke exploitatietoelage 2015 aan het O.C.M.W. bedraagt , Financiën. Budgetwijziging Goedkeuring. Stemming. De budgetwijziging van de stad Blankenberge met: Resultaat op kasbasis ,82 Autofinancieringsmarge ,00

6 23 Financiën. Meerjarenplanaanpassing Goedkeuring. Stemming. Meerjarenplan Resultaat op kasbasis , , , , ,82 Autofinancieringsmarge , , , , ,00 24 Financiën. Budget Goedkeuring. Stemming. Budget 2015 Resultaat op kasbasis ,82 Autofinancieringsmarge ,00 25 Retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen en op prestaties uitgevoerd door derden. Goedkeuring. Stemming. Overwegende dat na evaluatie is gebleken dat het wenselijk is om de parkeermogelijkheden voor niet-inwoners uit breiden; Om deze reden werden de woorden dat enkel geldig is in de oranje zone en geschrapt uit artikel van het retributiereglement; Overwegende dat het aangewezen is om de nodige parkeerplaatsen te voorzien voor de personeelsleden van de lokale politie Blankenberge-Zuienkerke, het stadspersoneel alsmede voor de leden van het college van burgemeester en schepenen, de stadsecretaris en de voorzitter van de gemeenteraad; Om deze reden werden in het ontwerpreglement de artikels 1.17, 1.18 en 1.19 toegevoegd en werd artikel 1.20c aangepast; 26 Financiën. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Goedkeuring. Stemming. Er worden voor het aanslagjaar 2015, (duizend zevenhonderd vijfenveertig) opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd. 27 Financiën. Aanvullende belasting op de personenbelasting. Goedkeuring. Stemming. Voor het aanslagjaar 2015 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. De belasting wordt vastgesteld op 6,5 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar.

7 28 Amendement Open VLD conform artikel 18 van het reglement van orde m.b.t. de activeringsheffing op niet bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet-bebouwde gronden gelegen in een woongebied. Goedkeuring. Stemming. 29 Financiën. Activeringsheffing op niet bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet-bebouwde gronden gelegen in een woongebied. Goedkeuring. Stemming. Overwegende dat het conform artikel van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid het aangewezen is om een vrijstelling op te nemen voor percelen die toebehoren aan dezelfde eigenaar als deze van de aanpalende bebouwde bouwgrond of kavel en daarmee één ononderbroken ruimtelijk geheel vormen; (zie artikel 4 5); Overwegende dat dergelijke groene ruimtes aan de buurt immers een meerwaarde geven; Artikel 4 - Paragraaf 5 De activeringsheffing wordt niet geheven op percelen die voldoen aan de volgende dubbele voorwaarden: Ze behoren toe aan dezelfde eigenaar als deze van de aanpalende bebouwde bouwgrond of kavel; Ze vormen met die bebouwde bouwgrond of kavel één ononderbroken ruimtelijk geheel. Overwegende dat het anderzijds aangewezen is om enkele tarieven te verhogen om eigenaars van bouwgronden voorbestemd voor rijbebouwing van minimum vier bouwlagen verder te stimuleren om realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde kavels te activeren en aldus grondspeculatie tegen te gaan; (zie artikel 3) 30 VVSG. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw. Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. Intrekking en hervaststelling. Goedkeuring. Stemming. De gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 2013 waar de vertegenwoordigers werden aangeduid voor de algemene vergadering van de VVSG word ingetrokken en hervastgesteld. Kandidaat vertegenwoordiger: N-VA: D. Dumery Kandidaat plaatsvervanger: N-VA: Nick Verwimp 31 I.V.B.O. Voordracht leden Raad van Bestuur. Intrekking en hervaststelling. Goedkeuring. Stemming. Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 2013 waarbij de heren Jurgen Content, Björn Prasse en Philip Konings worden aangesteld als beheerder bij IVBO wordt ingetrokken en hervastgesteld. Voorgedragen kandidaten: Open VLD: Björn Prasse, Philip Konings N-VA: Tom De Vos 32 FINIWO. Algemene vergadering. Aanduiden effectieve afgevaardigde en plaatsvervanger van FINIWO. Goedkeuring. Stemming. De heer Patrick Kina neemt ontslag als effectieve vertegenwoordiger de in de algemene vergadering van FINIWO. Mevrouw Jeanine Jacobs neemt ontslag als plaatsvervanger in de algemene vergadering van FINIWO.

8 Effectieve volmachtdrager: Open VLD: De heer Guy De Coninck Plaatsvervangend volmachtdrager: Open VLD: Mevrouw Katrien Van Ryssel 33 IMEWO. Vervanging kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) en voor de raad van bestuur. Goedkeuring. Stemming. De heer Johan Van Eeghem wordt vervangen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) en voor de raad van bestuur. Voorgedragen kandidaat-leden: Open VLD: De heer Ivan De Clerck 34 IMEWO. (Buitengewone) algemene vergadering van 10 september Aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers. Intrekking en hervaststelling. Goedkeuring. Stemming. De gemeenteraadsbeslissing van 10 september 2013 waar de gemeentelijke vertegenwoordigers werden aangeduid voor de algemene vergadering van IMEWO wordt ingetrokken voor de beslissing waarbij de vertegenwoordigers worden aangeduid als vertegenwoordiger voor Imewo tot en met 31 december 2018 Voordrachten effectieven: Open VLD: Guy De Coninck N-VA: Tom De Vos Voordrachten plaatsvervanger: N-VA: Nick Verwimp 35 ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband) West-Vlaanderen vzw. Vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Goedkeuring. Stemming. De heer Johan Van Eeghem wordt vervangen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Kandidaat vertegenwoordigers: N-VA: D. Dumery 36 RESOC. Effectief lid. Vervanging vertegenwoordiger. Goedkeuring. Stemming. De heer Johan Van Eeghem wordt vervangen als vertegenwoordiger voor de vergaderingen van RESOC Brugge. Kandidaat vertegenwoordigers: N-VA: D. Dumery 37 ETHIAS. Vervanging vertegenwoordiger. Goedkeuring. Stemming. De heer Johan Van Eeghem wordt vervangen als vertegenwoordiger van de stad Blankenberge in de Algemene vergadering van Ethias. Kandidaat vertegenwoordigers: N-VA: P. Demeulenaere

9 38 ETHIAS. Aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger. Intrekking gemeenteraadsbeslissing 09/09/2014 en hervaststelling. Goedkeuring. Stemming. Mevrouw Jeanine Puype wordt vervangen in de algemene vergadering van Ethias als plaatsvervanger. Kandidaat plaatsvervangers: Open VLD: Ivan De Clerck 39 Gemeentelijke Holding Nv - In vereffening. Vervanging vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Goedkeuring. Stemming. De heer Johan Van Eeghem wordt vervangen als vertegenwoordiger van de stad Blankenberge in de Algemene Vergadering van de nv Gemeentelijke Holding In vereffening. Kandidaat vertegenwoordigers: Open VLD: I. De Clerck 40 Reptielenland. Vervanging vertegenwoordiger in de algemene vergadering en in de raad van bestuur. Goedkeuring. Stemming. De heer Johan Van Eeghem wordt vervangen in de algemene vergadering en de raad van bestuur van Reptielenland. Kandidaat vertegenwoordigers: Open VLD: Philip Konings 41 Reptielenland. Vervanger vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Goedkeuring. Stemming. Indien de heer Johan Van Eeghem wordt vervangen in de raad van bestuur van Reptielenland door een vertegenwoordiger die reeds lid is van de algemene vergadering dient de gemeenteraad een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering. Kandidaat vertegenwoordigers: N-VA: Linda Vierstraete 42 W.V.I. Aanstelling vertegenwoordigen Regionaal Comité Oostende-Brugge voor de buitengewone algemene vergadering. Intrekken en hervaststelling gemeenteraadsbeslissing. Goedkeuring. Stemming. De gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2013 wordt ingetrokken en hervastgesteld. Een nieuwe vertegenwoordiger wordt aangesteld. Kandidaat vertegenwoordiger: Open VLD: P. De Klerck 43 TMVW. Voordracht van 1 vertegenwoordiger in het Directiecomité voor aanvullende diensten van de TMVW. Intrekking en hervaststelling. Goedkeuring en stemming. De gemeenteraadsbeslissing van 10 september 2013 m.b.t. de voordracht van 1 vertegenwoordiger in het Direcitiecomité voor aanvullende diensten van de TMVW wordt ingetrokken en hervastgesteld. Voordrachten: SP.A: Jurgen Content

10 44 vzw 't SCHOONSCHIP : Aanstelling van vertegenwoordigers voor algemene vergadering. Goedkeuring. Stemming. Ingevolge het schrijven van vzw t Schoonschip duidt gemeenteraad, rekening houdend met de proportionaliteit, een vervanger aan voor dhr. Johan Van Eeghem en voor dhr. Ivan De Clerck Voorgedragen kandidaat : Mevr. Jeannine Puype en dhr. Tom Adam 45 vzw PWA. Aanstelling van vertegenwoordigers voor algemene vergadering en de raad van bestuur. Goedkeuring. Stemming. De gemeenteraad duidt, rekening houdend met de proportionaliteit, een vervanger aan voor dhr. Ivan De Clerck Voorgedragen kandidaat : Dhr. Franky Denoyette 46 het Lindenhof CV. Voordracht bestuurders. Intrekking en hervaststelling. Goedkeuring. Stemming. De gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 2013 waarbij de bestuurders van het Lindenhof werden aangeduid wordt ingetrokken en hervastgesteld. Voordrachten: N-VA: Kathleen Haegeman Nick Verwimp 47 Cultuurcentrum. Cultuur. Raad van beheer. Vervanging lid. Goedkeuring. Stemming. De raad van beheer van het cultuurcentrum bestaat uit afgevaardigden van de door het stadsbestuur van Blankenberge erkende raden voor cultuurbeleid en vertegenwoordigers van de gemeenteraad, aangewezen volgens het evenredig stelsel. De seniorenraad van Blankenberge wenst de samenstelling van zijn afgevaardigden in de raad van beheer van het cultuurcentrum te wijzigen. Mevrouw Rose-Anne Verrewaere wordt voorgesteld als de vervangster van de heer Jean-Pierre De Zutter. 48 Vervanging lid Bibliotheekraad. Goedkeuring. Stemming. Vervanging van mevrouw Caro Tijssens door de heer Stephen Vanhove. 49 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 16 december Motie over de gevolgen van het wegvallen van 1,2 miljoen euro om de Vlaamse kust in het buitenland als toeristische bestemming te promoten. Goedkeuring. Stemming. De concurrentie op de toerismemarkt is keihard; elke zomer moeten moet de toeristische sector aan de Vlaamse kust opboksen tegen de lagekosten-maatschappijen met hun goedkope vliegtickets naar bestemmingen waar de Vlaming denkt het mooie weer te maken. Het toerisme aan de Vlaamse kust is nochtans elk jaar goed voor 2,7 miljard euro en banen. Vakantiegangers uit de buurlanden zijn bovendien goed voor bijna 2 miljoen overnachtingen; dat is 27% van het totaal aantal overnachtingen van vakantiegangers uit de buurlanden in Vlaanderen. Volgens cijfers van het West-Vlaams provinciebedrijf Westtoer vormden in 2013 de Duitsers ( overnachtingen) de grootste groep buitenlandse toeristen die een vakantieverblijf aan onze Vlaamse kust boekten. De Nederlanders ( overnachtingen) stonden op de tweede plek in 2013, gevolgd door de Fransen ( overnachtingen), Luxemburgers ( ) en Britten ( overnachtingen). Vlamingen en

11 Walen waren in 2013 goed voor in totaal overnachtingen aan de Vlaamse kust. Alle andere nationaliteiten samen komen op overnachtingen. De Vlaamse regering met Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts (N-VA) op kop heeft nu met een eenvoudige beslist een promotiecampagne van 1,2 miljoen euro van Toerisme Vlaanderen te schrappen om de Vlaamse kust in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk maandenlang als toeristische bestemming te promoten. De Vlaamse regering wil enkel nog Vlaanderen promoten door buitenlandse journalisten uit te nodigen of de professionele reissector aan te moedigen om klanten naar onze regio's te lokken. "Wij willen de Kust modern en efficiënt promoten. Zo wordt een veel groter publiek bereikt dan met traditionele communicatie", aldus minister Weyts. Deze maatregel zal ongetwijfeld een negatieve impact hebben op het toerisme, ook in Blankenberge. Als deze gezamenlijke campagnes wegvallen, zal dit bovendien gevolgen hebben voor de middenstand in Blankenberge en voor een sociaal bloedbad in de volledige sector aan de Vlaamse kust. Zelfs werkgeversorganisatie Unizo vreest dat met het schrappen van de promotiesubsidies het toerisme aan de Vlaamse Kust zal stagneren, zeker nu de Franse kust in Noord-Frankrijk zich steeds meer profileert als te duchten concurrent. Het kan dus niet dat de promotiecampagne van deze economisch belangrijke sector zonder enig overleg geschrapt wordt! Burgemeester Patrick De Klerck, wiens partij Open VLD sinds kort opnieuw deel uitmaakt van de Vlaamse regering en die zelf ook voorzitter is van het Kustburgemeesteroverleg geraakte niet verder dan deze lauwe reactie in de pers (Het Laatste Nieuws van 8 november 14): Binnenkort hebben we een vergadering met Westtoer en alle kustburgemeester. We gaan dan samen bekijken wat de minister zegt en wat de weerslag is van die nota. Ook gaan we kijken wat we kunnen doen vanuit de gemeentes en vanuit Westtoer. Als er effectief een stuk geld wegvalt, moeten we zien hoe we dat gaan compenseren. Want het is absoluut belangrijk om promotie voor de kust te maken. Van enig protest van burgemeester De Klerck tegen de beslissing en tegen de wijze waarop deze gecommuniceerd werd is duidelijk geen sprake. Bovendien werd sinds de interne staatshervorming van 2013 afgesproken dat enkel Toerisme Vlaanderen nog verantwoordelijk is voor het budget en de besteding van de Vlaamse promotie in het buitenland en speelt de provincie West-Vlaanderen daarin zelfs niet langer een (financiële) rol. Voorstel van besluit: Artikel 1 De gemeenteraad veroordeelt scherp de schrapping van 1,2 miljoen euro door de Vlaamse regering om de Vlaamse kust in het buitenland als toeristische bestemming te promoten. Deze maatregel zal ongetwijfeld een negatieve impact hebben op het toerisme, ook in Blankenberge. Als deze gezamenlijke campagnes wegvallen, zal dit bovendien gevolgen hebben voor de middenstand in Blankenberge en voor een sociaal bloedbad in de volledige sector aan de Vlaamse kust. Artikel 2 De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een brief namens de gemeenteraad van Blankenberge op te stellen en: - in deze brief het protest uit artikel 1 letterlijk te verwoorden; - in deze brief te vragen de noodlottige beslissing te herzien; - deze brief te richten aan: de Vlaamse regering de voorzitter van het Vlaams Parlement de West-Vlaamse parlementsleden in het Vlaams Parlement de West-Vlaamse provincieraadsleden. 50 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 16 december Voorstel van raadsbesluit om de Kerkstraat als traditioneel startpunt van de carnavalstoet te behouden. Goedkeuring. Stemming. De carnavalstoet in Blankenberge is zowel voor de lokale bevolking, de toeristen als de zelfstandigen een hoogtepunt tijdens de winterperiode. Uit de historiek van het carnavalsgebeuren blijkt dat Blankenberge de oudste carnavalstoet bezit die teruggaat tot 1872, maar de stadsrekeningen vertellen dat de diepchristelijke Blankenbergse gemeenschap zelfs al in de 15de eeuw Vastenavond vierde. In februari '12 diende het stadsbestuur van Blankenberge een dossier in om de Blankenbergse carnavalstoet op de Unesco Werelderfgoedlijst te plaatsen, een erkenning die de stoet in Aalst al in november '10 kreeg. In juni '12 werd het carnaval van Blankenberge door de Vlaamse regering voor minstens 1 jaar erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. De motivatie voor deze erkenning was dat "de erfgoedgemeenschap van Blankenberge die het

12 Carnaval koestert, een visie heeft ontwikkeld op het borgen van de carnavalsfestiviteiten waarbij er aandacht is voor overdracht, voor documentatie, voor het onderhouden en vergroten van het draagvlak en de beleving (o.a. door het live uitzenden van de stoet) en voor de sensibilisering en de promotie van het Carnaval van Blankenberge." Op zondag 15 februari 2015 trekt de carnavalstoet opnieuw door de straten van Blankenberge. Opvallend hierbij is dat, ondanks een lange traditie, de vorming van de carnavalstoet en de start zelf dit jaar niet langer in de Kerkstraat zal plaatsvinden, maar, volgens de publiciteit op de webstek van de stad Blankenberge (zie bijlage en zie 7-2ffc-4ae1-baa1-6ed b7) en mededelingen op de vergadering van de Kerngroep Carnavalsstoet Blankenberge, op advies van de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke wel in de Marie-Josélaan. Zal gebeuren Een straat die, in tegenstelling tot de Kerkstraat, veel minder geschikt is voor de vorming van de stoet en ook veel minder aantrekkelijk is voor kijklustigen en de carnavalgroepen zelf, om als publiekstrekker mee uit te pakken. Bovendien kan de Kerkstraat probleemloos wél gebruikt worden voor de start van de Bloemenstoet en voor evenementen als Uitkerke Koerse of Uiterke Kermis. Tot slot betekent het verbannen van de start van de carnavalstoet van de Kerkstraat naar de Marie-Josélaan een ferme commerciële streep door de rekening van heel wat handelszaken in de Kerkstraat. Een ernstige motivatie voor deze arbitraire keuze en selectieve behandeling in vergelijking met andere evenementen die wél nog in de Kerkstraat mogen plaatsvinden, werd nergens gehoord. Voorstel van besluit: Artikel 1 De gemeenteraad heeft kennis genomen van het verslag van het college van burgemeester en schepenen inzake de motieven om de start van de carnavalstoet van de Kerkstraat naar de Marie-Josélaan te verbannen. Artikel 2 De gemeenteraad betreurt dat, ondanks een lange traditie, de vorming van de carnavalstoet en de start zelf dit jaar niet langer in de Kerkstraat zal plaatsvinden, maar wel in de Marie-Josélaan. Een straat die, in tegenstelling tot de Kerkstraat, veel minder geschikt is voor de vorming van de stoet en ook veel minder aantrekkelijk is voor kijklustigen en de carnavalgroepen zelf, om als publiekstrekker mee uit te pakken. Bovendien kan de Kerkstraat probleemloos wél gebruikt worden voor de start van de Bloemenstoet en voor evenementen als Uitkerke Koerse of Uiterke Kermis. Tot slot betekent het verbannen van de start van de carnavalstoet van de Kerkstraat naar de Marie-Josélaan een ferme commerciële streep door de rekening van heel wat handelszaken in de Kerkstraat. Een ernstige motivatie voor deze arbitraire keuze en selectieve behandeling in vergelijking met andere evenementen die wél nog in de Kerkstraat mogen plaatsvinden, werd nergens vernomen. Artikel 3 De gemeenteraad is van oordeel dat de start van de vorming van de carnavalstoet en de start zelf wél in de Kerkstraat moet kunnen plaatsvinden, dus ook op zondag 15 februari Artikel 4 De gemeenteraad geeft opdracht aan burgemeester Patrick De Klerck, tevens voorzitter van de politieraad en van het politiecollege van de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke, om de nodige stappen te ondernemen opdat de start van de vorming van de carnavalstoet en de start zelf wél in de Kerkstraat kan plaatsvinden, dus ook op zondag 15 februari Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 16 december Voorstel van raadsbesluit in verband met een verkeersheuvel die voor meer gevaar dan voor meer veiligheid zorgt. Goedkeuring. Stemming. UITGESTELD

13 52 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 16 december Voorstel van raadsbesluit in verband met de eventuele herinvoering van het tweerichtingsverkeer in de De Smet de Naeyerlaan. Goedkeuring. Stemming. Naar aanleiding van de gemeenteraad van 18 november 14 bij het punt Voorstel van raadsbesluit m.b.t. het bijsturen eenrichtingsverkeer De Smet de Naeyerlaan verklaarde burgemeester Patrick De Klerck het volgende: Ik heb vanavond ter zitting vernomen dat er een aangepast plan is van de CD&V. Ik zal dit aan de korpschef voorleggen en zal dit samen met de brief van De Lijn bespreken. Het is evident dat we zeker terug naar de gemeenteraad komen. Namens sp.a verklaarde schepen Jurgen Content het volgende: Wij zijn ervoor om het tweerichtingsverkeer terug in te voeren startende vanaf de Van Maerlantstraat. Voor N-VA stelde fractieleider Tom De Vos het volgende: Wij gaan het onderzoek en de evaluatie afwachten. Op 2 december 14 werden de gemeenteraadsleden door de burgemeester uitgenodigd voor een informatieve vergadering m.b.t. de De Smet de Naeyerlaan in het stadhuis. Uit de uitnodiging kon niet opgemaakt worden welke sprekers er zouden zijn, welk aspect van de De Smet de Naeyerlaan aan bod zou komen en of het om een publieke vergadering ging. Op de vergadering stelde de burgemeester meteen dat het om een besloten vergadering ging en dat het publiek (zelfs niets als toehoorder) niet welkom was. Dit is verwonderlijk omdat de vergaderingen van de gemeenteraad en van gemeenteraadscommissies decretaal verplicht openbaar moeten zijn, tenzij in zeer specifieke gevallen (persoonlijke aangelegenheden). Als sprekers fungeerden naast de burgemeester ook Hans Quaghebeur, korpschef voor de politiezone Blankenberge-Zuienkerke, en Suzy Costers, directeur voor De Lijn West-Vlaanderen. Hierbij kwamen ook de alternatieve voorstellen van CD&V en sp.a aan bod. Wat het constructieve voorstel van Open VLD was waarnaar de burgemeester al herhaaldelijk in de pers verwees, blijft echter tot op vandaag een groot mysterie. Na afloop van de informatieve vergadering stelde de burgemeester dat hij de adviezen van de politie en De Lijn nu zou voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen en er een beslissing terzake zou genomen worden. Intussen zijn zo goed als 6 maanden verstreken sinds de invoering van het éénrichtingsverkeer, maar is het nog steeds wachten op een beslissing. Voorstel van besluit Artikel 1 De gemeenteraad heeft inzake de eventuele herinvoering van het tweerichtingsverkeer in de De Smet de Naeyerlaan kennis genomen van: - het standpunt van het college van burgemeester en schepenen op basis van de adviezen van de politie en De Lijn en op basis van de voorstellen van CD&V en sp.a; - het constructieve voorstel van Open VLD waarnaar de burgemeester in de pers al herhaaldelijk verwees. Artikel 2 De gemeenteraad betreurt dat de informatieve vergadering m.b.t. de De Smet de Naeyerlaan in het stadhuis op 2 december 14 niet voor het publiek toegankelijk was, zonder dat daar een ernstige aanleiding voor was. Artikel 3 De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om in de feestzaal van het stadhuis in de loop van januari 2015 een publiekstoegankelijke informatievergadering te organiseren omtrent de eventuele herinvoering van het tweerichtingsverkeer in de De Smet de Naeyerlaan: - met vertegenwoordigers van de politie en De Lijn; - waar het stadsbestuur haar standpunt zal verduidelijken - waar het aanwezige publiek mondeling vragen kan stellen waarop het stadsbestuur tijdens de vergadering zelf nog reageert.

14 53 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 16 december Voorstel van raadsbesluit in verband de toekomst van het nachtleven in Blankenberge en de aanpak van de overlast. Goedkeuring. Stemming UITGESTELD 54 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 16 december Voorstel van raadsbesluit om een gemeentelijk reglement inzake het toekennen van de titel van ereburger uit te werken. Goedkeuring. Stemming UITGESTELD GEHEIME ZITTING 55 Brandweer. Ontslag op eigen verzoek sergeant-vrijwilliger en tevens korpssecretaris. 1) Aanvaarden ontslag op eigen verzoek sergeant-vrijwilliger en tevens korpssecretaris. 2) Toekenning volledige vergoeding aan de overblijvende korpssecretaris. Goedkeuring. Stemming. 56 Brandweer. Aanwerving van twee beroepsbrandweerlieden-ambulanciers. 1) Bekrachtigen processen-verbaal van de selectieproeven en aanleggen werfreserve. 2) Benoeming op proef van twee beroepsbrandweerlieden-ambulanciers. Goedkeuring. Stemming. 57 Brandweer. Bekrachtigen besluit van 27 november 2014 van het college van burgemeester en schepenen waarbij twee stagiair-brandweerlieden-vrijwilligers met ingang van 1 december 2014 aangesteld worden als effectieve brandweerlieden-vrijwilligers. Goedkeuring. Stemming. 58 Brandweer. Open verklaren functies in het kader van bevorderingen en aanstellingen. 1) Open verklaren van maximaal één functie van eerste sergeant-vrijwilliger, drie functies van sergeant-vrijwilliger,drie functies korporaal-vrijwilliger en twee functies van brandweerman-vrijwilliger. 2) Bevordering tot eerste sergeant-vrijwilliger, sergeant-vrijwilliger en korporaalvrijwilliger. 3) Aanstelling van 2 stagiair-brandweerlieden-vrijwilligers uit de werfreserve. Goedkeuring. Stemming. 59 Vrijwillige brandweer. Aanstelling als effectief brandweerman-vrijwilliger. Goedkeuring. Stemming.

15 - 60 Vraag en antwoord. OPENBARE ZITTING 61 Verscheidene Mondelinge vraag conform artikel 11 1: De financiële gevolgen van de "slimme indexsprong" van 2% in Werd reeds schriftelijk beantwoord. Mondelinge vraag conform artikel 11 1: De inkomsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting Werd reeds schriftelijke beantwoord. Hoogachtend, De secretaris, De voorzitter, Peter Verheyden Jeannine Puype

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring LANG VERSLAG Gemeenteraad van 22 december 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden. 226 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 AANWEZIG: Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie- Thérèse Lapeere, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - Wilfried

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

Gemeenteraad van 27 mei 2013

Gemeenteraad van 27 mei 2013 Gemeenteraad van 27 mei 2013 001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 22 april 2013. 002 Financiën. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

VOORBEREIDING beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012

VOORBEREIDING beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 VOORBEREIDING beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 FEBRUARI 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2014

Zitting van 18 december 2014 Zitting van 18 december 2014 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams: Burgemeester; Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck: Schepenen; Marc Verlinden:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie