Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014"

Transcriptie

1 Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014 Aanwezig: 40 leden, inclusief het bestuur: Afwezig: 2 leden hebben zich afgemeld voor de ledenvergadering. Notulist: Nico ten Wolde en Hans Fleer (secretariaatsfunctie vacant) Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mededelingen en binnengekomen post Er is geen binnengekomen post voor deze vergadering. Wel zijn er twee afmelding van leden. Daarnaast meldt de voorzitter dat de secretaris, Bep Otterloo, vanwege andere verplichtingen niet aanwezig kan zijn. Notulen 2013 De notulen van de ALV 2013 worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. Verslag van de voorzitter Het bestuur is in keer bij elkaar geweest. Helaas heeft Bep Otterloo te kennen gegeven het bestuur te willen verlaten. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris. Het ledenaantal is in 2013 gedaald van 451 naar 405 per 1 januari De daling van het aantal leden baart zorg, de economische crisis is hier zeker mede schuldig aan. Gelukkig is de jeugdcommissie volop aan de gang en beginnen de eerste resultaten daar zichtbaar te worden. Er is echter meer nodig. Het bestuur roept alle leden op zich actief in te zetten bij het werven van nieuwe leden. Op 23 maart a.s. wordt er een Open dag georganiseerd, voor jong en oud. Het is in ons aller belang dat we samen zorgen dat de dag en de hopelijk daarop volgende aanmeldingen een succes wordt! De dag wordt enthousiast opgezet door Marcel van Doorn en Geert Leenders, i.s.m. de jeugdcommissie. APPLAUS! Door het vertrek van Richard de Graaf als trainer is de wintertraining door twee andere trainers van BTA verzorgd. In 2014 hebben we weer een nieuwe hoofdtrainer, nl. Paul Tichelaar. Hij heeft zich op de website al voorgesteld. Sandra van Dam en Voorzitter hebben kennis met hem gemaakt. Hij is een zeer ervaren trainer en we verwachten veel van hem. Gelukkig hebben we nog steeds heel goed lopende activiteiten. De toernooien, maar ook de competitie blijven een vast succes. Naast gezelligheid, sportiviteit en ontspanning is het voor de club ook fijn dat de baromzet op een goed peil blijft. Opnieuw is in 2013 gesproken met de gemeente over zelfstandigheid. Inmiddels ligt er een voorstel, dat het bestuur aan de leden wil voorleggen. We bespreken dat later in de vergadering. Al met al was 2013 een jaar, waarin zorg en optimisme wedijveren. Maar een club die bijna 40 jaar is, volgend jaar is het lustrum, heeft al meer orkanen doorstaan. Ook nu is het bestuur optimistisch voor de toekomst! Er zijn geen op- en aanmerkingen. Verslag ALV t.v. Ter Weijde, 10 maart 2014 definitief Pagina 1 van 7

2 Verslag van de vicevoorzitter Naast de normale activiteiten als vervanger van de voorzitter is de vicevoorzitter verantwoordelijk voor sponsoring, communicatie en het beheer van de website, het afhangbordsysteem en het kassasysteem. Afgelopen jaar is de router in het clubhuis vernieuwd waardoor er een stabielere Wi-Fi verbinding is gerealiseerd. De leden worden geïnformeerd door middel van de elektronische nieuwsbrief, de website en het gele boekje. Periodiek leveren de voorzitter en de commissies artikelen voor de nieuwsbrief, daarnaast is ieder lid van de vereniging vrij om artikelen aan te leveren. Om directer op het nieuws te zitten wordt de nieuwsbrief nu meer dan eens per maand verstuurd. De nieuwsbrief is in totaal 23x uitgebracht. Hij wordt naar ca adressen verstuurd, waardoor een groot deel van onze leden wordt bereikt. De nieuwsbrief kan ook via de website worden gedownload. Het blijkt dat gemiddeld 160 geadresseerden de toegestuurde nieuwsbrieven via de mail lezen. De website van de vereniging wordt maandelijks door ca. 650 unieke bezoekers bezocht. Een unieke bezoeker raadpleegt 2x per maand de site. Afgelopen jaar is gestart met een Facebook-pagina, maar deze is niet echt van de grond gekomen. Mocht er iemand zijn die dat nieuw leven in wil blazen dan kan diegene zich melden. Een aandachtspunt blijft het actueel houden van de adressen van de leden. Voor een goede communicatie is dit een must. Inmiddels is er een automatische koppeling tussen de ledenadministratie bij de KNLTB en ons afhangbordsysteem, waarbij de ledenadministratie leidend is. Een aanpassing in het KNLTB bestand resulteert nu automatisch in een bijwerking in het afhangbordsysteem. Een automatische koppeling naar het kassasysteem en de nieuwsbrief is nog niet voorhanden. Dit blijft een aandachtspunt. De sponsorinkomsten zijn in 2013 met 45% gedaald ten opzichte van Dit is met name door het afhaken van de RABO bank (sponsor van het open toernooi) en Intersport. Onze sponsors Premio Banden en Autoservice Jägers en Sporthuis Brouwer hebben dit deels opgevangen. In 2013 hebben wij voor het eerst meegedaan met de Grote Clubactie. Deze actie had een teleurstellend resultaat van 100 euro. Dit jaar zullen wij hier weer aan meedoen en hopen op een grotere opbrengst. Het bestuur wil hierbij iedereen oproepen na te denken hoe wij onze sponsorinkomsten kunnen verhogen. Alle suggesties en ideeën hieromtrent zijn van harte welkom. Nu de economie weer wat gaat aantrekken zou dit toch mogelijk moeten zijn. Er zijn geen op- en aanmerkingen. Verslag van de jeugdcommissie Door de activiteiten in 2013 zijn er 15 nieuwe jeugdleden bijgekomen. Er is vooral veel werving gedaan via scholen. Het totaal aantal blijft echter nog relatief beperkt, maar is gelukkig wel groeiende. Verdere activiteiten zijn het tossen voor de jeugd, het ouder/kind-toernooi. Ook is in samenwerking met de trainer het tenniskids-principe ingevoerd, dat erg leuk is voor de jeugd. De Verslag ALV t.v. Ter Weijde, 10 maart 2014 definitief Pagina 2 van 7

3 jeugdclubkampioenschappen zijn tegelijk gehouden met de seniorenkampioenschappen, waarbij de jeugd de weekenden heeft gespeeld. Dit was een succes en wordt zeker ook in 2014 herhaald. Verslag van de beheercommissie Na een aantal jaren van renovatie en nieuwe inrichting van ons clubgebouw was 2013 relatief rustig voor de beheercommissie. D.w.z. we hebben nog wel een nieuw kassasysteem geïntroduceerd en niet zonder succes. Natuurlijk in het begin voor een ieder even wennen, maar intussen is iedereen gewend. Ondanks een teruglopend ledenaantal kunnen we terug kijken op een stijging van de omzet (10%), maar ook het winstmarge was hoger.(7%) Dit laatste is enerzijds door verhoging prijzen van consumpties, maar ook door een betere beheersing als gevolg van ingebruikname nieuwe kassasysteem. Het is verder de bedoeling om medio 2014 (na Open Toernooi) contante betalingen geheel af te schaffen en alleen pinbetaling en gebruik KNLTB pas te hanteren. Commissielid Eric Frowijn heeft in 2013 te kennen gegeven te stoppen met zijn activiteiten. Voor zijn bijdrage, met name bardienstplanning zijn wij veel dank verschuldigd. Gelukkig is Pierre van Wieren bereid gevonden zijn taak over te nemen. Pierre is inmiddels ingewerkt. Verder geen mutaties in de bezetting. : geen Verslag van de seniorensectie 2013 was het jaar van de seniorensectie waarbij we over het algemeen te kampen hadden met verminderde deelname aan de diverse activiteiten die we organiseerden. Dit heeft gedeeltelijk te maken met een licht terugvallend ledenaantal en veel leden die zich bijvoorbeeld voor de zaterdag-of zondag competities hebben ingeschreven. We hebben in 2013 voor de eerste keer het Mega Mix toernooi gehouden wat gezien het weerbeeld een redelijk succes te noemen was. Volgend jaar zullen wij een nieuwe editie van het Mega Mix toernooi organiseren en is onze doelstelling een verdubbeling van het aantal deelnemers. Een daverend succes was de uitwisseling met de andere vereniging uit Culemborg. Het was buitengewoon gezellig en goed voor de omzet van de club. Ook in 2014 worden er weer uitwisselingen gehouden de eerste uitwisseling is zaterdag 5 juli bij De Doelen. In het najaar zal er ook weer een uitwisseling plaatsvinden bij ons op de vereniging. Dit jaar zullen we de editie van het Megamannen toernooi uit 2012 nog eens dunnetjes overdoen. Bij het Megamannen toernooi heb je dit keer de mogelijkheid om een introducee mee te nemen. Entertainment: We zullen ook in 2014 verder gaan met het regelmatig inhuren van muziek. Het regelen van bijvoorbeeld Dartborden, Sinterklaas enz. enz. Tijdens de laatste clubkampioenschappen hadden we een gelijk aantal deelnemers als 2012 Dit jaar zullen we een paar kleine wijzigingen gaan doorvoeren. Zo zullen we o.a. niet meer ons clubkampioenschappen houden via de KNLTB. We houden deze gewoon zelf. Voordeel is dat er geen wijzigingen meer komen qua ranking, dit zullen we net als de vorig jaar volhouden. Ook zullen we geen single partijen meer doen tijdens de komende clubkampioenschappen. We willen in het voorseizoen een apart single toernooi gaan houden. Aan het einde van het seizoen hebben de volgende sectieleden aangegeven hun werkzaamheden om diverse en vooral privé redenen te stoppen. Jaap Koopman Jaco de Jong Verslag ALV t.v. Ter Weijde, 10 maart 2014 definitief Pagina 3 van 7

4 Irma Volmuller Rachel Blits We zijn druk doende om voor de sectie versterkingen te vinden. Gelukkig hebben we een aantal leden bereid gevonden om ons te helpen. Zo wil Marcel van Doorn ons helpen met de Catering. Heeft Resy Verhijen aangegeven ons te willen helpen. Hopen we An Copper binnen te kunnen halen als versterking. Er zijn geen op- en aanmerkingen vanuit de vergadering. Financieel verslag 2013 Exploitatierekening 2013 en begroting Uitkomst De exploitatie-afrekening van 2013 sluit met een voordelig resultaat. In een beknopte analyse valt te constateren dat dit voordeel voornamelijk is ontstaan aan de inkomstenkant. Met name de hogere omzet van de kantine en de ontvangsten uit sponsoring hebben een belangrijk aandeel in dit resultaat. Dit in tegenstelling tot de inkomsten aan contributies die achterblijven als gevolg van het dalend ledental. Voorgesteld wordt om het voordelig saldo toe te voegen aan de voorziening grootonderhoud clubhuis/tennisbanen. Uitgaven Volgens de planning van het grootonderhoud van het clubhuis is in 2013 de vervanging van het meubilair gerealiseerd. De kosten van de aanschaf van het nieuwe meubilair zijn bekostigd door een bijdrage uit de voorziening. De afschrijvingslasten hebben betrekking op het in 2013 aangeschafte kassasysteem met pinautomaat en de vervanging van de koffiemachine. Voorts is op te merken dat alle uitgavenposten binnen de geraamde budgetten van 2013 zijn gebleven. Inkomsten De inkomsten zijn de contributies. Dit bedrag is gebaseerd op een ledental van 475, uitgesplitst in 427 senior- en 48 jeugdleden. De omzet van de kantine heeft een mooi resultaat opgeleverd. De post overige inkomsten van betreffen de ontvangsten uit sponsoring en reclameborden en - doeken. In deze inkomstenpost is tevens verantwoord de bijdrage van de AVRI, ontvangen voor het verzorgen van het inzamelen van oud papier. Toelichting De verantwoorde cijfers betreffen de balanswaarden aan het einde van het jaar. Aangetekend wordt dat het clubhuis is verzekerd tegen de risico s van brand en storm voor een waarde van ,--. De inventaris/goederen zijn verzekerd voor ,--. Voor financiële risico s, die kunnen voortvloeien uit aansprakelijkheidsstelling, is de vereniging verzekerd voor maximaal 2,5 miljoen per zaak/geval met een maximum van 5 miljoen per jaar. Verder zijn alle leden verzekerd voor schade als gevolg van sportongevallen. Deze verzekering is ondergebracht in een collectieve sportongevallenverzekering bij de KNLTB. Voor het (groot)onderhoud van het clubhuis is een voorziening getroffen. De voorziening wordt vanuit de exploitatie jaarlijks gevoed met een bijdrage. Verslag ALV t.v. Ter Weijde, 10 maart 2014 definitief Pagina 4 van 7

5 De vergadering wordt gevraagd de financiële afrekening van 2013 vast te stellen en akkoord te gaan met de bestemming van het jaarresultaat. Moon Velthuizen vraagt naar de bijdrage van de AVRI: is deze nu structureel? Voorzitter geeft aan dat er een grote kans bestaat dat de bijdrage na 2014 vervalt. We hopen wel op compenserende activiteiten en dus inkomsten, maar de AVRI doet daarvoor nog proeven. In 2014 zal daar een besluit over vallen. Het is echter een te groot risico om met de inkomsten ook in de komende jaren rekening te houden. Eigenlijk is 2014 al een bonusjaar, omdat de pilot van de AVRI langer duurt dan gepland. Verslag van de Kascommissie De kascommissie bij monde van Rini Pin, Henk Bouwmeester en Marcel van Doorn doet verslag van haar bevindingen. De commissie heeft de financiële stukken akkoord bevonden en stelt voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het in het afgelopen jaar gevoerde financieel beleid Decharge bestuur 2013 De vergadering geeft met een applaus decharge aan het gevoerde algemene en financiële beleid over 2013 en gaat akkoord met de bestemming van het resultaat. Benoeming nieuwe Kascommissie Rini Pin is aftredend lid. Peter Otten wordt uit de vergadering benoemd als nieuw lid. Daarmee bestaat de kascommissie weer uit 3 leden. Begroting 2014/2015 De begroting 2014 is in de jaarvergadering van 11 maart 2013 besproken. Met de voorlopige opstelling van inkomsten en uitgaven is ingestemd. Gelet op de ontwikkelingen dienen enkele ramingcijfers te worden aangepast. Door deze aanpassingen wijzigt het oorspronkelijke begrotingstekort. De inkomsten aan contributies zijn in de oorspronkelijke begroting 2014 geraamd op een te hoog aantal leden. Reden om de verwachtingen naar beneden bij te stellen. De exploitatie-inkomsten en -uitgaven van de kantine zijn aan de hand van de werkelijke cijfers van 2013 bijgesteld. Al eerder hebben we aangegeven dat we het afrekenen van consumpties in ons clubhuis met contant geld willen terugdringen. We hebben ervaren dat nog niet veel gebruik wordt gemaakt van het betalen met de pinbank- en tennispas. Daarom stellen we voor dat vanaf 1 juli 2014 niet meer contant kan worden afgerekend. Er kan alleen betaald worden met pinpas en/of tennispas. Het nieuwe kassasysteem, gekoppeld aan de pinautomaat, is goed ingericht om de betalingen eenvoudig te verwerken en verantwoord vast te leggen. Voor de tennistraining zijn we in 2013 overgestapt naar de tennisschool Balance Tennis Academy (BTA) uit Vleuten-De Meern. Gelet op de positieve ervaringen, wederzijds, hebben we besloten om de samenwerking met BTA te continueren. In 2014 kunnen we nog rekenen op een extra bijdrage van de AVRI voor het ophalen van oud papier. Naar verwachting komt deze regeling met ingang van 2015 te vervallen. De Rabobank heeft als verenigingsponsor voor met name het Opentoernooi de financiële ondersteuning beëindigd. Wij zijn verheugd dat de financiële steun is overgenomen door onze sponsors Sporthuis Brouwer en Premio Banden Jägers. Verslag ALV t.v. Ter Weijde, 10 maart 2014 definitief Pagina 5 van 7

6 Voor het tennisseizoen 2014 hebben we voorlopig nog de tennisbanen van de gemeente gehuurd. We huren de tennisbanen volgens het systeem, zoals dat ook voor andere buitensportverenigingen gebeurt. Voor het overnemen van het beheer en onderhoud van het tennispark zijn we nog steeds in overleg met de gemeente. Alhoewel het overleg langzaam en langdurig verloopt rekenen we toch op een, voor beide partijen, goede deal. Begroting 2015 Voor 2015 hebben we een voorlopige opstelling gemaakt, door de beleidslijn van uitgaven en inkomsten van 2014, te extrapoleren naar Twee belangrijke aandachtspunten in het ontwerp van de begroting zijn de ontwikkeling van het ledental en de huur c.q. overdracht van de tennisbanen. De hoogte van de contributies in relatie tot het ledental is moeilijk in te schatten. De ontwikkeling van het ledental is op dit moment zorgelijk. Vraag is wordt de neerwaarts lijn van het ledental voortgezet of kunnen we toch weer rekenen op een groei de komende tijd. Als de vooruitzichten niet verbeteren ontkomen we niet aan een verhoging van de contributietarieven. Over de overdracht van de tennisbanen zijn we nog steeds in gesprek met de gemeente. Wij zijn in ieder geval verheugd dat de gemeente positief mee wil werken om te komen tot een constructie waarbij wij als vereniging de tennisbanen in beheer en onderhoud kunnen overnemen. Weliswaar blijft voor ons een zeer belangrijk uitgangspunt dat de overdracht pas kan worden gerealiseerd als er sprake is van een verantwoorde financiële constructie, die onze vereniging aan kan en waarbij een solide financiële begrotingspositie in lengte van jaren kan worden gecontinueerd. In de jaarvergadering zullen wij u informeren over de laatste stand van zaken. Samenvatting Tot slot wordt voorgesteld om de begroting 2014 goed te keuren en in te stemmen met de voorlopige opstelling van de begroting is een lustrumjaar. De club bestaat dan 40 jaar Er wordt gevraagd of het niet zinvol is daar een bedrag voor op te nemen. Het bestuur stelt, na enige discussie met de ledenvergadering, een budget van 2000 voor de viering van het lustrum voor. De vergadering stemt hiermee in. Naar aanleiding van het dalend aantal leden wordt gevraagd of het niet goed zou zijn zomerlidmaatschappen in te voeren voor leden die maar beperkt tennissen. Het bestuur antwoord dat we graag een vereniging blijven waar iedereen vol lid is en ook gezamenlijk de vereniging drijven. Een zomerlidmaatschap zou ook voor de inkomsten wel eens averechts kunnen werken. Dit punt wordt derhalve niet overgenomen door de vergadering. Aanvullend geeft de penningmeester aan dat indien het ledenaantal zich niet goed ontwikkelt, er een bijstelling nodig zal zijn voor de begroting Het bestuur wil proberen de kosten voor het lidmaatschap vast te houden op het huidige niveau. Hierna wordt de begroting voor 2014 en 2015, met de wijziging voor het lustrum 2015 vastgesteld. Verkiezing van bestuursleden Rooster van aftreden is Bep Otterloo en Hans Fleer. Bep heeft te kennen gegeven vanwege drukke andere bezigheden te stoppen met het secretariaat. Hans is bereid door te gaan als voorzitter. De Verslag ALV t.v. Ter Weijde, 10 maart 2014 definitief Pagina 6 van 7

7 ledenvergadering stemt hiermee in. Hans doet een oproep aan leden zich bij het bestuur aan te sluiten als secretaris en ook andere commissies te helpen met de activiteiten. Ontwikkelingen privatisering Voorzitter geeft aan dat er inmiddels een voorstel ligt dat voor beide partijen acceptabel lijkt te worden. Hij ligt het voorstel verder toe, waarin er een twee-fase-afspraak wordt gemaakt. In de jaren vanaf nu tot en met 2020 gaat de vereniging het dagelijks onderhoud voor haar rekening nemen en de gemeente blijft het groot onderhoud doen. Na 2020 nemen we het totale beheer over. TV ter Weijde krijgt per direct weer het alleenrecht op de banen. Hans licht tevens de financiële gevolgen toe. De inzet is geweest om een zodanige afspraak te hebben dat de jaarlasten ongeveer gelijk blijven. Hij is blij met de opstelling van de gemeente nu. De vergadering heeft een aantal opmerkingen voor verdere gesprekken, zoals het ter discussie stellen van het bedrag dat gerekend wordt voor het zelf uitvoeren van dagelijks onderhoud en de onzekerheid van het indexeringspercentage. De vergadering staat achter het principe van het voorstel. De voorzitter neemt opmerkingen mee in het vervolgoverleg. Als er een definitief voorstel ligt, zal het opnieuw aan de vergadering worden voorgelegd, zoals ook de gemeente het door B&W en de Raad moet laten goedkeuren. Wervingsactie nieuwe leden Hans verteld dat er op 23 maart een Open Dag wordt gehouden. Dit is geïnitieerd door Geert Leenders en Marcel van Doorn. Marcel licht de opzet toe, waarbij jeugdcommissie en trainer ook wordt ingeschakeld. Er worden flyers gemaakt die in de stad verspreid worden, maar ook door leden die als buddy gaan fungeren. Marcel en Geert en bestuur roepen de leden op zoveel mogelijk in hun omgeving mensen enthousiast te maken om naar deze dag te komen en kennis te maken met onze mooie sport. W.v.t.t.k. Hans van Kampen vraagt of er niet iets gedaan kan worden aan het hek naast de fietsenstalling. Voorzitter antwoord dat daar al menige discussie met de gemeente over is geweest. De gemeente heeft het hek geplaatst om te voorkomen dat honden uitgelaten kunnen worden tot op de hockeyvelden. Afgesproken is echter dat het hek wel open blijft (op uitzonderingsdagen na), terwijl dat in de praktijk niet zo is. Inmiddels beschikken we wel over een sleutel. Het bestuur zegt toe aandacht te blijven vragen bij de gemeente, bijvoorbeeld om het hek te verplaatsen. Geert Leenders vraagt of er verder overleg is met andere verenigingen in de directe omgeving om op een aantal zaken samen te werken. Voorzitter geeft aan dat dat wel is opgestart een paar jaar geleden, maar dat dat min of meer is doodgebloed. Hij kan zich voorstellen dat er samenwerking op het gebied van (groen-)onderhoud of inkoop energie o.d. kan ontstaan. Hij verwacht dat dat door de bezuinigingen van de gemeente, waarbij verenigingen meer zelf moeten doen wellicht wel weer nieuw bloed wordt ingegeven. Na vaststelling dat er geen vragen meer zijn, doet de voorzitter nog een oproep aan vrijwilligers voor de Lustrumcommissie om zich bij hem te melden. Sluiting De voorzitter sluit onder applaus van de ledenvergadering de vergadering om uur. Verslag ALV t.v. Ter Weijde, 10 maart 2014 definitief Pagina 7 van 7

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Sponsor Arrangementen

Sponsor Arrangementen Sponsormogelijkheden TV Menheerse 2015 Sponsor Arrangementen TV Menheerse biedt bedrijven de ideale gelegenheid om op een sociaal verantwoorde wijze aandacht te vragen voor een product of bedrijf. De sponsorinkomsten

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Januari 2016 TV Voerendaal V&W per 30/11/2015 Opmerkingen: Inkomsten kantine zonder "toewijzing" gratis consumpties Aangepaste opzet lasten per commissie/budget

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

BEGROTING KV BOLSWARD 2015

BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Inhoud 1. Algemeen 2. 2. Exploitatiebegroting 2015 2. 3. Toelichting begrotingsposten 3. 4. Vaststelling 6. 1 1. ALGEMEEN Bijgaande begroting is sluitend. BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Gezien de lasten van

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

Hieronder vindt u de toelichting van de exploitatie over het jaar 2016 en wordt de begroting van 2017 toegelicht.

Hieronder vindt u de toelichting van de exploitatie over het jaar 2016 en wordt de begroting van 2017 toegelicht. Verslag van de penningmeester 2016 Er is afgelopen jaar veel gebeurd binnen de vereniging; wederom een verschuiving van de ledenadministratie, subsidieaanvragen bij de gemeente én bij het Schipholfonds,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag De Vrijpionnen 2010 / 2011 en begroting 2011/2012

Financieel Jaarverslag De Vrijpionnen 2010 / 2011 en begroting 2011/2012 Jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen Jeugdcentrum De Spelewey Breughelhof 8, Voorhout Tel. 0252-216817 Secretariaat: Distelweg 13, 2215 DS Voorhout Tel.: 0252-216063 www.vrijpionnen.nl / secretaris@vrijpionnen.nl

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling Agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 4. Jaarrekening

Nadere informatie

Belangrijke vaststellingen

Belangrijke vaststellingen Visie Philten 2020 Belangrijke vaststellingen Teruglopend ledental Verdwijnen financiele steun Teruglopende inzet door leden Negatieve exploitatie Leidt tot de noodzaak om ons over de toekomst te bezinnen

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Jaarverslag Financiële Zaken 2013

Jaarverslag Financiële Zaken 2013 Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2013, de resultatenrekening over 2012/2013 toekomen. Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers geven wij u een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2016 Jaarrapport Het verslagjaar 2016 is met een positief resultaat van 17.378, - afgesloten. (2015: 23.888, -) Wanneer wij dit vergelijken met vorig jaar, zijn het de opbrengsten die stegen

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING BEGROTING

LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING BEGROTING LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING 2016 BEGROTING 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding Algemene toelichting 3 Begroting 2017 5 Contributies 2017 6 Exploitatierekening Exploitatierekening 1 Toelichting exploitatierekening

Nadere informatie

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres.

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres. Begroting Huurdersvereniging BRES Maart 2015 Huurdersvereniging BRES Pelikaanhof 136 2312 EH Leiden info@huurdersverenigingbres.nl 1 Inleiding In dit document treft u de begroting van 2014, de realisatie

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering TV THADIA

Algemene Leden Vergadering TV THADIA Algemene Leden Vergadering TV THADIA - 21 maart 2013 inclusief cursief,rood verslag Agenda 21 maart 1. Opening 2. Bestuurssamenstelling Vacature voorzitter/bestuurslid staat nu een jaar open: Het bestuur

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

Update werkgroepen ALV

Update werkgroepen ALV Nieuwsbrief 4 April 2017 In dit nummer: Update werkgroepen ALV Verslag Van Mun Advies Open toernooi 2017 Clubkampioenschappen TOZ van 10 juni t/m 17 jui 2017 Inschrijven voor de Najaarscompetitie 2017

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld.

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld. Inleiding TV de Gouw is een vereniging waar zowel men op prestatief als op recreatief niveau kan tennissen, zomer en winter, overdag en s avonds, alle dagen in de week. Daarnaast bieden we een veilige

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 RESULTAAT 2010 Het boekjaar van LT Kockengen loopt van 1 november tot en met 31 oktober van elk kalenderjaar. Op 6 januari 2010 heeft de algemene

Nadere informatie

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR Opgericht: 28 januari 1970 Uitgave: 2015-1 - Inhoudsopgave. Blz. Vooraf 2 Adres en bereikbaarheid 2 Nieuwsbrief 2 EHBO en AED 2 Regeling tenniskleding

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Notulen ALV vergadering ZTV op 24 februari 2016

Notulen ALV vergadering ZTV op 24 februari 2016 Notulen ALV vergadering ZTV op 24 februari 2016 Aanwezig Volgens presentielijst ongeveer 29 leden Het voltallige bestuur, behalve Hein die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. Locatie ZTV Kantine PM Winkstraat

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen huishoudelijk reglement

Voorgestelde wijzigingen huishoudelijk reglement Voorgestelde wijzigingen huishoudelijk reglement 1 TOT WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Algemene overwegingen voor deze wijziging zijn dat enkele artikelen uit het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 DECEMBER 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 DECEMBER 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 DECEMBER 2014 Aanwezig Bestuur Plaatsvervangend voorzitter Plaatsvervangend secretaris Penningmeester Bestuursleden P.M. Alblas J. Manniën R. Imthorn J. Pijnacker,

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering TV PhARO

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering TV PhARO Postbus 8005-3009 AA Rotterdam Uitnodiging Algemene Ledenvergadering TV PhARO Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van TV PhARO op dinsdag 9 februari 2016 in het

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3

Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3 Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3 Bestuur Voorzitter Bestuurslid parkbeheer Bestuurslid Clubhuis Bestuurslid tennis-technische zaken Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016 LTC Naaldwijk Algemene ledenvergadering 2016 1 Agenda 1. Opening en welkom 2. Voor de vergadering ingekomen stukken 3. Bestuursmededelingen 4. Goedkeuring notulen ALV 2015 5. Jaarverslag 2015 6. Financiële

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Welkom bij TC Rijpwetering

Welkom bij TC Rijpwetering Welkom bij TC Rijpwetering 1 1. Even kennismaken TC Rijpwetering is een recreatieve tennisvereniging. De vereniging is in 1979 opgericht en is destijds gestart met 3 onverlichte mateco (=betonsoort) tennisbanen.

Nadere informatie

STC RECLAME MOGELIJKHEDEN

STC RECLAME MOGELIJKHEDEN STC RECLAME MOGELIJKHEDEN INLEIDING Hierbij doen wij u een voorstel tot reclame mogelijkheden. Dit voorstel geeft u in vogelvlucht een beeld van wat wij u als bedrijf kunnen bieden. De Schager Tennis Club,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 ATV

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 ATV ATV ALGEMEEN Overeenkomstig art. 13 van de statuten van de vereniging hebben wij de begroting voor het jaar 2014 opgesteld. Deze begroting sluit met een negatief resultaat van: - 410 Er is rekening gehouden

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d NOTULEN ALV d.d. 25-11-2014 Opening Voorzitter Piet de Jongh spreekt het welkomstwoord uit tijdens de druk bezochte eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe complex. Jeugdcommissie De jeugdcommissie

Nadere informatie