Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014"

Transcriptie

1 Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014 Aanwezig: 40 leden, inclusief het bestuur: Afwezig: 2 leden hebben zich afgemeld voor de ledenvergadering. Notulist: Nico ten Wolde en Hans Fleer (secretariaatsfunctie vacant) Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mededelingen en binnengekomen post Er is geen binnengekomen post voor deze vergadering. Wel zijn er twee afmelding van leden. Daarnaast meldt de voorzitter dat de secretaris, Bep Otterloo, vanwege andere verplichtingen niet aanwezig kan zijn. Notulen 2013 De notulen van de ALV 2013 worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. Verslag van de voorzitter Het bestuur is in keer bij elkaar geweest. Helaas heeft Bep Otterloo te kennen gegeven het bestuur te willen verlaten. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris. Het ledenaantal is in 2013 gedaald van 451 naar 405 per 1 januari De daling van het aantal leden baart zorg, de economische crisis is hier zeker mede schuldig aan. Gelukkig is de jeugdcommissie volop aan de gang en beginnen de eerste resultaten daar zichtbaar te worden. Er is echter meer nodig. Het bestuur roept alle leden op zich actief in te zetten bij het werven van nieuwe leden. Op 23 maart a.s. wordt er een Open dag georganiseerd, voor jong en oud. Het is in ons aller belang dat we samen zorgen dat de dag en de hopelijk daarop volgende aanmeldingen een succes wordt! De dag wordt enthousiast opgezet door Marcel van Doorn en Geert Leenders, i.s.m. de jeugdcommissie. APPLAUS! Door het vertrek van Richard de Graaf als trainer is de wintertraining door twee andere trainers van BTA verzorgd. In 2014 hebben we weer een nieuwe hoofdtrainer, nl. Paul Tichelaar. Hij heeft zich op de website al voorgesteld. Sandra van Dam en Voorzitter hebben kennis met hem gemaakt. Hij is een zeer ervaren trainer en we verwachten veel van hem. Gelukkig hebben we nog steeds heel goed lopende activiteiten. De toernooien, maar ook de competitie blijven een vast succes. Naast gezelligheid, sportiviteit en ontspanning is het voor de club ook fijn dat de baromzet op een goed peil blijft. Opnieuw is in 2013 gesproken met de gemeente over zelfstandigheid. Inmiddels ligt er een voorstel, dat het bestuur aan de leden wil voorleggen. We bespreken dat later in de vergadering. Al met al was 2013 een jaar, waarin zorg en optimisme wedijveren. Maar een club die bijna 40 jaar is, volgend jaar is het lustrum, heeft al meer orkanen doorstaan. Ook nu is het bestuur optimistisch voor de toekomst! Er zijn geen op- en aanmerkingen. Verslag ALV t.v. Ter Weijde, 10 maart 2014 definitief Pagina 1 van 7

2 Verslag van de vicevoorzitter Naast de normale activiteiten als vervanger van de voorzitter is de vicevoorzitter verantwoordelijk voor sponsoring, communicatie en het beheer van de website, het afhangbordsysteem en het kassasysteem. Afgelopen jaar is de router in het clubhuis vernieuwd waardoor er een stabielere Wi-Fi verbinding is gerealiseerd. De leden worden geïnformeerd door middel van de elektronische nieuwsbrief, de website en het gele boekje. Periodiek leveren de voorzitter en de commissies artikelen voor de nieuwsbrief, daarnaast is ieder lid van de vereniging vrij om artikelen aan te leveren. Om directer op het nieuws te zitten wordt de nieuwsbrief nu meer dan eens per maand verstuurd. De nieuwsbrief is in totaal 23x uitgebracht. Hij wordt naar ca adressen verstuurd, waardoor een groot deel van onze leden wordt bereikt. De nieuwsbrief kan ook via de website worden gedownload. Het blijkt dat gemiddeld 160 geadresseerden de toegestuurde nieuwsbrieven via de mail lezen. De website van de vereniging wordt maandelijks door ca. 650 unieke bezoekers bezocht. Een unieke bezoeker raadpleegt 2x per maand de site. Afgelopen jaar is gestart met een Facebook-pagina, maar deze is niet echt van de grond gekomen. Mocht er iemand zijn die dat nieuw leven in wil blazen dan kan diegene zich melden. Een aandachtspunt blijft het actueel houden van de adressen van de leden. Voor een goede communicatie is dit een must. Inmiddels is er een automatische koppeling tussen de ledenadministratie bij de KNLTB en ons afhangbordsysteem, waarbij de ledenadministratie leidend is. Een aanpassing in het KNLTB bestand resulteert nu automatisch in een bijwerking in het afhangbordsysteem. Een automatische koppeling naar het kassasysteem en de nieuwsbrief is nog niet voorhanden. Dit blijft een aandachtspunt. De sponsorinkomsten zijn in 2013 met 45% gedaald ten opzichte van Dit is met name door het afhaken van de RABO bank (sponsor van het open toernooi) en Intersport. Onze sponsors Premio Banden en Autoservice Jägers en Sporthuis Brouwer hebben dit deels opgevangen. In 2013 hebben wij voor het eerst meegedaan met de Grote Clubactie. Deze actie had een teleurstellend resultaat van 100 euro. Dit jaar zullen wij hier weer aan meedoen en hopen op een grotere opbrengst. Het bestuur wil hierbij iedereen oproepen na te denken hoe wij onze sponsorinkomsten kunnen verhogen. Alle suggesties en ideeën hieromtrent zijn van harte welkom. Nu de economie weer wat gaat aantrekken zou dit toch mogelijk moeten zijn. Er zijn geen op- en aanmerkingen. Verslag van de jeugdcommissie Door de activiteiten in 2013 zijn er 15 nieuwe jeugdleden bijgekomen. Er is vooral veel werving gedaan via scholen. Het totaal aantal blijft echter nog relatief beperkt, maar is gelukkig wel groeiende. Verdere activiteiten zijn het tossen voor de jeugd, het ouder/kind-toernooi. Ook is in samenwerking met de trainer het tenniskids-principe ingevoerd, dat erg leuk is voor de jeugd. De Verslag ALV t.v. Ter Weijde, 10 maart 2014 definitief Pagina 2 van 7

3 jeugdclubkampioenschappen zijn tegelijk gehouden met de seniorenkampioenschappen, waarbij de jeugd de weekenden heeft gespeeld. Dit was een succes en wordt zeker ook in 2014 herhaald. Verslag van de beheercommissie Na een aantal jaren van renovatie en nieuwe inrichting van ons clubgebouw was 2013 relatief rustig voor de beheercommissie. D.w.z. we hebben nog wel een nieuw kassasysteem geïntroduceerd en niet zonder succes. Natuurlijk in het begin voor een ieder even wennen, maar intussen is iedereen gewend. Ondanks een teruglopend ledenaantal kunnen we terug kijken op een stijging van de omzet (10%), maar ook het winstmarge was hoger.(7%) Dit laatste is enerzijds door verhoging prijzen van consumpties, maar ook door een betere beheersing als gevolg van ingebruikname nieuwe kassasysteem. Het is verder de bedoeling om medio 2014 (na Open Toernooi) contante betalingen geheel af te schaffen en alleen pinbetaling en gebruik KNLTB pas te hanteren. Commissielid Eric Frowijn heeft in 2013 te kennen gegeven te stoppen met zijn activiteiten. Voor zijn bijdrage, met name bardienstplanning zijn wij veel dank verschuldigd. Gelukkig is Pierre van Wieren bereid gevonden zijn taak over te nemen. Pierre is inmiddels ingewerkt. Verder geen mutaties in de bezetting. : geen Verslag van de seniorensectie 2013 was het jaar van de seniorensectie waarbij we over het algemeen te kampen hadden met verminderde deelname aan de diverse activiteiten die we organiseerden. Dit heeft gedeeltelijk te maken met een licht terugvallend ledenaantal en veel leden die zich bijvoorbeeld voor de zaterdag-of zondag competities hebben ingeschreven. We hebben in 2013 voor de eerste keer het Mega Mix toernooi gehouden wat gezien het weerbeeld een redelijk succes te noemen was. Volgend jaar zullen wij een nieuwe editie van het Mega Mix toernooi organiseren en is onze doelstelling een verdubbeling van het aantal deelnemers. Een daverend succes was de uitwisseling met de andere vereniging uit Culemborg. Het was buitengewoon gezellig en goed voor de omzet van de club. Ook in 2014 worden er weer uitwisselingen gehouden de eerste uitwisseling is zaterdag 5 juli bij De Doelen. In het najaar zal er ook weer een uitwisseling plaatsvinden bij ons op de vereniging. Dit jaar zullen we de editie van het Megamannen toernooi uit 2012 nog eens dunnetjes overdoen. Bij het Megamannen toernooi heb je dit keer de mogelijkheid om een introducee mee te nemen. Entertainment: We zullen ook in 2014 verder gaan met het regelmatig inhuren van muziek. Het regelen van bijvoorbeeld Dartborden, Sinterklaas enz. enz. Tijdens de laatste clubkampioenschappen hadden we een gelijk aantal deelnemers als 2012 Dit jaar zullen we een paar kleine wijzigingen gaan doorvoeren. Zo zullen we o.a. niet meer ons clubkampioenschappen houden via de KNLTB. We houden deze gewoon zelf. Voordeel is dat er geen wijzigingen meer komen qua ranking, dit zullen we net als de vorig jaar volhouden. Ook zullen we geen single partijen meer doen tijdens de komende clubkampioenschappen. We willen in het voorseizoen een apart single toernooi gaan houden. Aan het einde van het seizoen hebben de volgende sectieleden aangegeven hun werkzaamheden om diverse en vooral privé redenen te stoppen. Jaap Koopman Jaco de Jong Verslag ALV t.v. Ter Weijde, 10 maart 2014 definitief Pagina 3 van 7

4 Irma Volmuller Rachel Blits We zijn druk doende om voor de sectie versterkingen te vinden. Gelukkig hebben we een aantal leden bereid gevonden om ons te helpen. Zo wil Marcel van Doorn ons helpen met de Catering. Heeft Resy Verhijen aangegeven ons te willen helpen. Hopen we An Copper binnen te kunnen halen als versterking. Er zijn geen op- en aanmerkingen vanuit de vergadering. Financieel verslag 2013 Exploitatierekening 2013 en begroting Uitkomst De exploitatie-afrekening van 2013 sluit met een voordelig resultaat. In een beknopte analyse valt te constateren dat dit voordeel voornamelijk is ontstaan aan de inkomstenkant. Met name de hogere omzet van de kantine en de ontvangsten uit sponsoring hebben een belangrijk aandeel in dit resultaat. Dit in tegenstelling tot de inkomsten aan contributies die achterblijven als gevolg van het dalend ledental. Voorgesteld wordt om het voordelig saldo toe te voegen aan de voorziening grootonderhoud clubhuis/tennisbanen. Uitgaven Volgens de planning van het grootonderhoud van het clubhuis is in 2013 de vervanging van het meubilair gerealiseerd. De kosten van de aanschaf van het nieuwe meubilair zijn bekostigd door een bijdrage uit de voorziening. De afschrijvingslasten hebben betrekking op het in 2013 aangeschafte kassasysteem met pinautomaat en de vervanging van de koffiemachine. Voorts is op te merken dat alle uitgavenposten binnen de geraamde budgetten van 2013 zijn gebleven. Inkomsten De inkomsten zijn de contributies. Dit bedrag is gebaseerd op een ledental van 475, uitgesplitst in 427 senior- en 48 jeugdleden. De omzet van de kantine heeft een mooi resultaat opgeleverd. De post overige inkomsten van betreffen de ontvangsten uit sponsoring en reclameborden en - doeken. In deze inkomstenpost is tevens verantwoord de bijdrage van de AVRI, ontvangen voor het verzorgen van het inzamelen van oud papier. Toelichting De verantwoorde cijfers betreffen de balanswaarden aan het einde van het jaar. Aangetekend wordt dat het clubhuis is verzekerd tegen de risico s van brand en storm voor een waarde van ,--. De inventaris/goederen zijn verzekerd voor ,--. Voor financiële risico s, die kunnen voortvloeien uit aansprakelijkheidsstelling, is de vereniging verzekerd voor maximaal 2,5 miljoen per zaak/geval met een maximum van 5 miljoen per jaar. Verder zijn alle leden verzekerd voor schade als gevolg van sportongevallen. Deze verzekering is ondergebracht in een collectieve sportongevallenverzekering bij de KNLTB. Voor het (groot)onderhoud van het clubhuis is een voorziening getroffen. De voorziening wordt vanuit de exploitatie jaarlijks gevoed met een bijdrage. Verslag ALV t.v. Ter Weijde, 10 maart 2014 definitief Pagina 4 van 7

5 De vergadering wordt gevraagd de financiële afrekening van 2013 vast te stellen en akkoord te gaan met de bestemming van het jaarresultaat. Moon Velthuizen vraagt naar de bijdrage van de AVRI: is deze nu structureel? Voorzitter geeft aan dat er een grote kans bestaat dat de bijdrage na 2014 vervalt. We hopen wel op compenserende activiteiten en dus inkomsten, maar de AVRI doet daarvoor nog proeven. In 2014 zal daar een besluit over vallen. Het is echter een te groot risico om met de inkomsten ook in de komende jaren rekening te houden. Eigenlijk is 2014 al een bonusjaar, omdat de pilot van de AVRI langer duurt dan gepland. Verslag van de Kascommissie De kascommissie bij monde van Rini Pin, Henk Bouwmeester en Marcel van Doorn doet verslag van haar bevindingen. De commissie heeft de financiële stukken akkoord bevonden en stelt voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het in het afgelopen jaar gevoerde financieel beleid Decharge bestuur 2013 De vergadering geeft met een applaus decharge aan het gevoerde algemene en financiële beleid over 2013 en gaat akkoord met de bestemming van het resultaat. Benoeming nieuwe Kascommissie Rini Pin is aftredend lid. Peter Otten wordt uit de vergadering benoemd als nieuw lid. Daarmee bestaat de kascommissie weer uit 3 leden. Begroting 2014/2015 De begroting 2014 is in de jaarvergadering van 11 maart 2013 besproken. Met de voorlopige opstelling van inkomsten en uitgaven is ingestemd. Gelet op de ontwikkelingen dienen enkele ramingcijfers te worden aangepast. Door deze aanpassingen wijzigt het oorspronkelijke begrotingstekort. De inkomsten aan contributies zijn in de oorspronkelijke begroting 2014 geraamd op een te hoog aantal leden. Reden om de verwachtingen naar beneden bij te stellen. De exploitatie-inkomsten en -uitgaven van de kantine zijn aan de hand van de werkelijke cijfers van 2013 bijgesteld. Al eerder hebben we aangegeven dat we het afrekenen van consumpties in ons clubhuis met contant geld willen terugdringen. We hebben ervaren dat nog niet veel gebruik wordt gemaakt van het betalen met de pinbank- en tennispas. Daarom stellen we voor dat vanaf 1 juli 2014 niet meer contant kan worden afgerekend. Er kan alleen betaald worden met pinpas en/of tennispas. Het nieuwe kassasysteem, gekoppeld aan de pinautomaat, is goed ingericht om de betalingen eenvoudig te verwerken en verantwoord vast te leggen. Voor de tennistraining zijn we in 2013 overgestapt naar de tennisschool Balance Tennis Academy (BTA) uit Vleuten-De Meern. Gelet op de positieve ervaringen, wederzijds, hebben we besloten om de samenwerking met BTA te continueren. In 2014 kunnen we nog rekenen op een extra bijdrage van de AVRI voor het ophalen van oud papier. Naar verwachting komt deze regeling met ingang van 2015 te vervallen. De Rabobank heeft als verenigingsponsor voor met name het Opentoernooi de financiële ondersteuning beëindigd. Wij zijn verheugd dat de financiële steun is overgenomen door onze sponsors Sporthuis Brouwer en Premio Banden Jägers. Verslag ALV t.v. Ter Weijde, 10 maart 2014 definitief Pagina 5 van 7

6 Voor het tennisseizoen 2014 hebben we voorlopig nog de tennisbanen van de gemeente gehuurd. We huren de tennisbanen volgens het systeem, zoals dat ook voor andere buitensportverenigingen gebeurt. Voor het overnemen van het beheer en onderhoud van het tennispark zijn we nog steeds in overleg met de gemeente. Alhoewel het overleg langzaam en langdurig verloopt rekenen we toch op een, voor beide partijen, goede deal. Begroting 2015 Voor 2015 hebben we een voorlopige opstelling gemaakt, door de beleidslijn van uitgaven en inkomsten van 2014, te extrapoleren naar Twee belangrijke aandachtspunten in het ontwerp van de begroting zijn de ontwikkeling van het ledental en de huur c.q. overdracht van de tennisbanen. De hoogte van de contributies in relatie tot het ledental is moeilijk in te schatten. De ontwikkeling van het ledental is op dit moment zorgelijk. Vraag is wordt de neerwaarts lijn van het ledental voortgezet of kunnen we toch weer rekenen op een groei de komende tijd. Als de vooruitzichten niet verbeteren ontkomen we niet aan een verhoging van de contributietarieven. Over de overdracht van de tennisbanen zijn we nog steeds in gesprek met de gemeente. Wij zijn in ieder geval verheugd dat de gemeente positief mee wil werken om te komen tot een constructie waarbij wij als vereniging de tennisbanen in beheer en onderhoud kunnen overnemen. Weliswaar blijft voor ons een zeer belangrijk uitgangspunt dat de overdracht pas kan worden gerealiseerd als er sprake is van een verantwoorde financiële constructie, die onze vereniging aan kan en waarbij een solide financiële begrotingspositie in lengte van jaren kan worden gecontinueerd. In de jaarvergadering zullen wij u informeren over de laatste stand van zaken. Samenvatting Tot slot wordt voorgesteld om de begroting 2014 goed te keuren en in te stemmen met de voorlopige opstelling van de begroting is een lustrumjaar. De club bestaat dan 40 jaar Er wordt gevraagd of het niet zinvol is daar een bedrag voor op te nemen. Het bestuur stelt, na enige discussie met de ledenvergadering, een budget van 2000 voor de viering van het lustrum voor. De vergadering stemt hiermee in. Naar aanleiding van het dalend aantal leden wordt gevraagd of het niet goed zou zijn zomerlidmaatschappen in te voeren voor leden die maar beperkt tennissen. Het bestuur antwoord dat we graag een vereniging blijven waar iedereen vol lid is en ook gezamenlijk de vereniging drijven. Een zomerlidmaatschap zou ook voor de inkomsten wel eens averechts kunnen werken. Dit punt wordt derhalve niet overgenomen door de vergadering. Aanvullend geeft de penningmeester aan dat indien het ledenaantal zich niet goed ontwikkelt, er een bijstelling nodig zal zijn voor de begroting Het bestuur wil proberen de kosten voor het lidmaatschap vast te houden op het huidige niveau. Hierna wordt de begroting voor 2014 en 2015, met de wijziging voor het lustrum 2015 vastgesteld. Verkiezing van bestuursleden Rooster van aftreden is Bep Otterloo en Hans Fleer. Bep heeft te kennen gegeven vanwege drukke andere bezigheden te stoppen met het secretariaat. Hans is bereid door te gaan als voorzitter. De Verslag ALV t.v. Ter Weijde, 10 maart 2014 definitief Pagina 6 van 7

7 ledenvergadering stemt hiermee in. Hans doet een oproep aan leden zich bij het bestuur aan te sluiten als secretaris en ook andere commissies te helpen met de activiteiten. Ontwikkelingen privatisering Voorzitter geeft aan dat er inmiddels een voorstel ligt dat voor beide partijen acceptabel lijkt te worden. Hij ligt het voorstel verder toe, waarin er een twee-fase-afspraak wordt gemaakt. In de jaren vanaf nu tot en met 2020 gaat de vereniging het dagelijks onderhoud voor haar rekening nemen en de gemeente blijft het groot onderhoud doen. Na 2020 nemen we het totale beheer over. TV ter Weijde krijgt per direct weer het alleenrecht op de banen. Hans licht tevens de financiële gevolgen toe. De inzet is geweest om een zodanige afspraak te hebben dat de jaarlasten ongeveer gelijk blijven. Hij is blij met de opstelling van de gemeente nu. De vergadering heeft een aantal opmerkingen voor verdere gesprekken, zoals het ter discussie stellen van het bedrag dat gerekend wordt voor het zelf uitvoeren van dagelijks onderhoud en de onzekerheid van het indexeringspercentage. De vergadering staat achter het principe van het voorstel. De voorzitter neemt opmerkingen mee in het vervolgoverleg. Als er een definitief voorstel ligt, zal het opnieuw aan de vergadering worden voorgelegd, zoals ook de gemeente het door B&W en de Raad moet laten goedkeuren. Wervingsactie nieuwe leden Hans verteld dat er op 23 maart een Open Dag wordt gehouden. Dit is geïnitieerd door Geert Leenders en Marcel van Doorn. Marcel licht de opzet toe, waarbij jeugdcommissie en trainer ook wordt ingeschakeld. Er worden flyers gemaakt die in de stad verspreid worden, maar ook door leden die als buddy gaan fungeren. Marcel en Geert en bestuur roepen de leden op zoveel mogelijk in hun omgeving mensen enthousiast te maken om naar deze dag te komen en kennis te maken met onze mooie sport. W.v.t.t.k. Hans van Kampen vraagt of er niet iets gedaan kan worden aan het hek naast de fietsenstalling. Voorzitter antwoord dat daar al menige discussie met de gemeente over is geweest. De gemeente heeft het hek geplaatst om te voorkomen dat honden uitgelaten kunnen worden tot op de hockeyvelden. Afgesproken is echter dat het hek wel open blijft (op uitzonderingsdagen na), terwijl dat in de praktijk niet zo is. Inmiddels beschikken we wel over een sleutel. Het bestuur zegt toe aandacht te blijven vragen bij de gemeente, bijvoorbeeld om het hek te verplaatsen. Geert Leenders vraagt of er verder overleg is met andere verenigingen in de directe omgeving om op een aantal zaken samen te werken. Voorzitter geeft aan dat dat wel is opgestart een paar jaar geleden, maar dat dat min of meer is doodgebloed. Hij kan zich voorstellen dat er samenwerking op het gebied van (groen-)onderhoud of inkoop energie o.d. kan ontstaan. Hij verwacht dat dat door de bezuinigingen van de gemeente, waarbij verenigingen meer zelf moeten doen wellicht wel weer nieuw bloed wordt ingegeven. Na vaststelling dat er geen vragen meer zijn, doet de voorzitter nog een oproep aan vrijwilligers voor de Lustrumcommissie om zich bij hem te melden. Sluiting De voorzitter sluit onder applaus van de ledenvergadering de vergadering om uur. Verslag ALV t.v. Ter Weijde, 10 maart 2014 definitief Pagina 7 van 7

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling Agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 4. Jaarrekening

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR Opgericht: 28 januari 1970 Uitgave: 2015-1 - Inhoudsopgave. Blz. Vooraf 2 Adres en bereikbaarheid 2 Nieuwsbrief 2 EHBO en AED 2 Regeling tenniskleding

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

BEGROTING KV BOLSWARD 2015

BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Inhoud 1. Algemeen 2. 2. Exploitatiebegroting 2015 2. 3. Toelichting begrotingsposten 3. 4. Vaststelling 6. 1 1. ALGEMEEN Bijgaande begroting is sluitend. BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Gezien de lasten van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres.

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres. Begroting Huurdersvereniging BRES Maart 2015 Huurdersvereniging BRES Pelikaanhof 136 2312 EH Leiden info@huurdersverenigingbres.nl 1 Inleiding In dit document treft u de begroting van 2014, de realisatie

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

Welkom bij TC Rijpwetering

Welkom bij TC Rijpwetering Welkom bij TC Rijpwetering 1 1. Even kennismaken TC Rijpwetering is een recreatieve tennisvereniging. De vereniging is in 1979 opgericht en is destijds gestart met 3 onverlichte mateco (=betonsoort) tennisbanen.

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur Postadres: Postbus 264, 8250 AG Dronten Locatie: Het Kamp te Dronten Telefoon (0321) 38 07 22 Internet: www.hsvdronten.nl E-mail: secretariaat@hsvdronten.nl Inschr. KvK Lelystad 40656537 Notulen Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013

NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013 NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013 Bestuurlijke zaken Van de voorzitter. Bijgaand de eerste nieuwsbrief van het jaar 2013. Ik wil dan ook beginnen om alle leden van de tennisvereniging een voorspoedig,

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Personeelsvereniging EPZ Concept Besprekingsverslag bespreking op : 13 maart 2012 referentie : PV/AJB/V122069 onderwerp : Algemene ledenvergadering 2012 plaats : Bedrijfsrestaurant aanwezig : zie presentielijst

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief januari Nieuwjaarstoernooi zaterdag 17 januari De Recom organiseert op deze dag voor Sla Raak'ers het openingstoernooi voor het tennisjaar 2015. We maken er

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 AANWEZIG BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden W.P. van Rijn P.M. Alblas R. Imthorn H. Janssen, J. Pijnacker, J. van der Nagel, J.P.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 DECEMBER 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 DECEMBER 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 DECEMBER 2014 Aanwezig Bestuur Plaatsvervangend voorzitter Plaatsvervangend secretaris Penningmeester Bestuursleden P.M. Alblas J. Manniën R. Imthorn J. Pijnacker,

Nadere informatie

Concept verslag Jaarvergadering NKBV Regio Oost-Brabant d.d. 27 maart 2014

Concept verslag Jaarvergadering NKBV Regio Oost-Brabant d.d. 27 maart 2014 Concept verslag Jaarvergadering NKBV Regio Oost-Brabant d.d. 27 maart 2014 Aanwezig: Anne Joustra, Marloes Berkers, Mark Claassen, Ank Tielrooij, Ton van Baal, Jan Ernest, Marleen van Aartijk, Armando

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Sponsorboek TV Nieuwland

Sponsorboek TV Nieuwland Sponsorboek TV Nieuwland 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrondinformatie... 4 Doel van de tennisvereniging... 4 Organisatie van de vereniging... 4 Onze leden... 4 Visie op sponsoring... 5 Sponsormogelijkheden...

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

Structuur VOREO 2012-2013

Structuur VOREO 2012-2013 Structuur VOREO 2012-2013 In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk.

Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk. Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk. 1 Contents Openstaande vacatures binnen MHC Uitgeest We hebben een gezonde, groeiende vereniging. Met het groter worden van de vereniging, hebben we

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 I Algemene bepalingen 1. Het verenigingsjaar is verdeeld in twee semesters 2. Ieder semester wordt geopend d.m.v. een algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2014 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2014 en Staat van Inkomsten en Lasten 2014 4. Toelichting Balans

Nadere informatie

Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur

Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur ALGEMENE LEDENVERGADERING VVM Deze wordt in de kantine van ons clubgebouw gehouden op: Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur Voor de goede orde delen wij u mede, dat conform artikel 16 van de Statuten

Nadere informatie

TOGB 23, 121, 2650 AC

TOGB 23, 121, 2650 AC ALV TOGB handbal SV TOGB Sportpark Het Hoge Land Hoge Land 23, Berkel en Rodenrijs Postbus 121, 2650 AC Berkel en Rodenrijs Ons Clubhuis 010 511 20 06 12 mei 2015 T O G B 1. Opening vergadering 2. Ingekomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Plan Van Aanpak Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Hoe ziet het nieuwe bestuur er uit Organogram MHC Epe Bestuur AB AB AB AB AB AB Voorzitter Frank Bieze Vice voorzitter Rob Schuyt Penningmeester

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf Notulen ledenvergadering Jump 80 Datum 9-9-2015 Van 19.30 uur tot 21.30 uur Voorzitter: Nicole van Apeldoorn Notulist: Jeannette van der Graaf Aanwezig : Nicole, Chantal, Jeannette, Angelique, Arie, Stefan,

Nadere informatie

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom. Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, schone, beheerde en gratis toegankelijke speelomgeving en zet zich in voor versterking van het saamhorigheidsgevoel

Nadere informatie

LEDENVERGADERING 2004.

LEDENVERGADERING 2004. Windesheim, 25 november 2004 LEDENVERGADERING 2004. Aanwezig: 5 bestuursleden + 33 leden Afwezig met kennisgeving: Leden: Erik Bredewold, Rein van Lohuizen, André Frijlink en Freddy Biesemaat 1. OPENING:

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Jaarvergadering 17 november 2014

Jaarvergadering 17 november 2014 Z.O.N./Sport & Spel Heerlen Jaarvergadering 17 november 2014 Periode: september 2013 - augustus 2014 Agenda Jaarvergadering 2014-2015 Secretariaat algemeen Leszwemmen en snorkelen Onderwaterhockey Waterpolo

Nadere informatie

Verslag ALV 11 april 2011

Verslag ALV 11 april 2011 Verslag ALV 11 april 2011 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het benodigde quorum is aanwezig. De vergaderpunten worden aan de hand van slides toegelicht. 2. Vaststelling

Nadere informatie

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 De complete agendastukken zijn na te lezen op http://www.badminton.nl/badminton_nederland/jaarvergadering/ 2015 1 Agenda Jaarvergadering

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Bestuur Het bestuur van de stichting bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: Klaas Kramer (voorzitter), Albert Pieter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

ALV Bowlingvereniging Almere 12 juni 2014. Verslag van het bestuur Bowlingvereniging Almere. Periode 19 december 2013 tot 1 juni 2014

ALV Bowlingvereniging Almere 12 juni 2014. Verslag van het bestuur Bowlingvereniging Almere. Periode 19 december 2013 tot 1 juni 2014 ALV Bowlingvereniging Almere 12 juni 2014 Verslag van het bestuur Bowlingvereniging Almere Periode 19 december 2013 tot 1 juni 2014 Verslag van het bestuur Van de voorzitter Ze zeggen wel eens dat tijd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Bestuur/Organisatie

JAARVERSLAG 2009. Bestuur/Organisatie JAARVERSLAG 2009 Bestuur/Organisatie Van januari 2009 t/m mei 2009 zijn er onder het oude bestuur 3 ALV s gehouden op respectievelijk 25 januari, 2 april en 12 mei. Op de ALV van 2 april 2009 is het voltallige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

SPONSORBROCHURE. Clubhuis en Parkadres Europalaan 3 5691 EL Son en Breugel T (0499) 472 583. E-mailadres: sponsorcommissie@tvsonenbreugel.

SPONSORBROCHURE. Clubhuis en Parkadres Europalaan 3 5691 EL Son en Breugel T (0499) 472 583. E-mailadres: sponsorcommissie@tvsonenbreugel. SPONSORBROCHURE Clubhuis en Parkadres Europalaan 3 5691 EL Son en Breugel T (0499) 472 583 E-mailadres: sponsorcommissie@tvsonenbreugel.nl Bankrekeningnr.: IBAN NL81RABO014.82.06.352 t.n.v. TV Son en Breugel

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje

Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje Artikel 1 Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging t Stetje en is opgericht op 28 juli 2005 te Castricum, voor onbepaalde tijd. De

Nadere informatie