Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1"

Transcriptie

1 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1

2 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 2

3 Het bestuur van Volkstuinvereniging "Elsgeest" bestaat uit de volgende leden met de bijbehorende functies. W. Meijles (Wim) Voorzitter Leeuwerikenlaan NT Voorhout Tel: Tuinnummer: M11 Th.F.T.M. Geurts (Theo) Secretaris / Vicevoorzitter Louis Armstronglaan 16 Ledenadministratie 2324 LH Leiden Tuinnummer T26 Tel: A.T.T. van der Voort (Astrid) Penningmeester Saksenhorst 21c Rabobank: VP Sassenheim Tuinnummer T01a Tel: A.H. van Hensbergen (Anton) Bestuurslid Jan van der Jagtstraat 31 Verantwoordelijk voor toebedeling tuinen 2215 MG Voorhout Tuinnummer: A08 Tel: W. Duijnisveld (Wim) Bestuurslid Beatrixstraat 65 Coördinator Technische Commissie 2215 HN Voorhout Tuinnummer: P03 Tel: G. Schaap (Gerrit) Bestuurslid Hortusplein 17 Lid Technische Commissie / Blokhut 2171 GZ Sassenheim Tuinnummer: T27 Tel: C.A.W.M. Hilgersom (Cees) Bestuurslid Schoonoord 24 Lid Technische Commissie 2215 ED Voorhout Redactie Clubblad Tel: Tuinnummer: P22 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 3

4 Voorwoord. Beste Tuinders, voor de start van het nieuwe tuinseizoen,een gezond en vruchtbaar 2014 gewenst! Deze uitgave van het clubblad staat grotendeels in het teken van de algemene leden vergadering op donderdag 27 februari in Cheers. Met agenda en verslagen van de commissies. Omdat er de laatste jaren, veel mutaties hebben plaats gevonden, en evenzoveel nieuwe leden de weg naar onze tuinen hebben gevonden, is in deze editie tevens het vernieuwde c.q aangepast huishoudelijk reglement opgenomen. Voor U allen, is dit nummer dus een BEWAAR exemplaar! Traditie getrouw kunt u op de zaterdag na de ALV, de bestelde zaden afhalen, en tevens uw voorraad potgrond en meststoffen aanvullen! Let daarom op de speciale aanbiedingen bij de Blokhut. Tevens is in dit nummer aangegeven waar u dit jaar de aardappelen moet poten. Zoals gebruikelijk is er dit voorjaar een snoei cursus, en gaan wij met veel vrijwilligers weer gezellig een praalwagen versieren voor het Bloemen Corso! Maak u op voor een prachtig groei en bloei seizoen, en dan gaan wij rond de langste dag uw prachtige tuin nomineren voor de mooiste tuin 2014! Graag zie en ontmoet ik u voor een goede start op de ALV. met een vriendelijke groet, Uw voorzitter, Wim Meijles. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 4

5 Huishoudelijke mededelingen. Communicatie met het bestuur. U kunt u schriftelijk communiceren met VTV Elsgeest via het adres of voor kopij naar Zowel info als secretaris gaan naar het secretariaat die voor verdere communicatie zorgt naar het bestuur van onze Volkstuin Vereniging. Het blijft altijd mogelijk mondeling te communiceren met het bestuur, iedere dag zijn er wel bestuursleden aanwezig tijdens de kantine uren. Blokhut zaken. Ook in het voorjaar en zomer van 2014 kunnen allerlei plantjes, zaad, stokken, en soorten kalk, koemestkorrels, zakken aarde en kunstmest kunt u nergens zo goedkoop en van deze topkwaliteit verkrijgen dan bij Gerrit Schaap beheerder van de blokhut. Zaden bestellen. De Garant bestelling is af te halen op zaterdag 1 maart 2014 vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur. Zowel de zaden als de aardappelen zijn dan af te halen. In de blokhut is de volgende aanbieding op die dag. Potgrond 1 zak van 50 liter van 3,50 voor 3,25 en 3 zakken voor 9,00. Koemestkorrels 1 zak van 20 kg van 9,50 voor 8,50. Kalk met Magnesium 1 zak van 9,00 voor 8,00. Uitbreiding bestuur. Ook iets om over na te denken, het huidige bestuur is nog op zoek naar een Technisch lid. Heeft u hier wel zin in meld u dan aan bij de secretaris liefst nog dit jaar dan kunnen wij 2014 dit voorleggen aan en hopelijk besluiten op de Algemene Leden Vergadering Als er iets dringends gebeurd op de tuin en u heeft Ambulance, Politie of Brandweer nodig, bel dan 112 en geef als locatie aan 2 e Elsgeesterweg 1, Voorhout. Vermeld ook altijd de postcode 2215 SV Belangrijke informatie voor afhalen van het clubblad. Uitgifte van de volgende clubbladen krijgen vaste datums. Wij verzoeken de leden en donateurs het clubblad af te halen tijden de kantine openingstijden April Juli Oktober 2014 Bij voorbaat dank. Wij zijn weer een snoeicursus aan het plannen, de exacte datum zal op de ALV bekend worden gemaakt, opgave kan via Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 5

6 Volkstuinvereniging Elsgeest opgericht 10 december 1970 Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 Die zal worden gehouden op donderdag 27 februari 2014 aanvang uur in café-restaurant Cheers Herenstraat 106 te Voorhout Agenda: 1. Opening door de voorzitter 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen Jaarverslag Penningmeester 5. Verslag van de Kascommissie, de heren T. van Bruxvoort (2015)en D. Romijn (2016). 6. Verslag van de Secretaris 7. Verslag van de Technische commissie 8. Bestuursmutaties: Aftredend volgens rooster zijn: Astrid van der Voort en Wim Duijnisveld. Het bestuur stelt de volgende bestuurswijzigingen voor: De heer W. Duijnisveld te benoemen als bestuurslid in de functie van penningmeester voor 3 jaar. (als lid van de volkstuinvereniging kunt u ook zelf kandidaten voor een bestuursfunctie naar voren brengen. Deze kandidaatstelling dient ondertekent te zijn door ten minste 10 leden en moet uiterlijk een kwartier voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij de voorzitter worden gemeld. Conform art. 9.1 en art van de statuten beslist de Algemene Ledenvergadering over te benoemen of her te benoemen bestuursleden). Pauze 10. Presentatie over 11. Contributie Rondvraag 13. Sluiting Verloting en gezellig samen zijn onder het genot van een drankje. Bij binnenkomst heeft u een gratis lot ontvangen voor de verloting. Rooster van aftreden: 2015 W. Meijles, G. Schaap Th. Geurts, A. van Hensbergen, W. Duijnisveld, Cees Hilgersom W. Duijnisveld. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 6

7 Notulen Algemene Leden vergadering 2013 Gehouden op donderdag 21 februari 2013 in café-restaurant Boerhaave te Voorhout. 1) Opening door de voorzitter. Wim Meijles opent de vergadering om uur en heet allen van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom aan alle nieuwe tuinders, Dhr. J. Guldemond die na de pauze een presentatie zal geven over de Bloemencorso. Als goed gebruik staan wij een minuut stil bij hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. 4 juni Jan Plug, een van de oudere generaties tuinders no nonsens en altijd blijmoedig. 16 december Piet Welboren, bestuurlid met een grote verdienste vereniging. Hij bezat een gave om geschillen simpel op te lossen of de scherpe kantjes er af te halen. De tuin en zijn dieren waren zijn ontspanning. 2 januari jl. overleed erelid Teun van Linden. Een van de mensen die 45 jaar geleden begon met het ontginnen van Elsgeest. Na even bij de mensen stilgestaan te hebben, wordt 1 minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis. Moge hij rusten in vrede. Het afgelopen jaar hadden we een lange wachtlijst en hebben wij alle nieuwe leden aan een tuin kunnen helpen. Het jaar 2012 was een slecht tuinseizoen. De zomer begon erg vroeg en op het moment dat de bonen oogstbaar zouden moeten zijn, stonden deze al weg te rotten na de vele regenval die we hebben gehad. De waterkwaliteit moet een stuk verbeteren en daar hebben wij vorig jaar al een aanzet aan gegeven. Hierover is contact opgenomen met de Gemeente Teylingen en Hoogheemraadschap Rijnland. Als vereniging gaan we ook dit jaar weer een praalwagen van het Bloemencorso steken. Wij gaan net zoals vorig jaar een praalwagen steken en wel van de gemeente. Dan wil ik als laatste er nog op wijzen dat de zaterdag na de Algemene Leden vergadering het altijd het ophalen en betalen van de Garant zaden in de kantine is, met de daarbij alleen voor die dag geldende aanbiedingen voor potgrond en kunstmest. In het bijzonder willen wij u wijzen op de mogelijkheid om het teveel geteelde te schenken aan de voedselbank. 2) Ingekomen stukken en mededelingen. Afwezig met kennisgeving zijn de volgende leden, Piet Reaven, Bert Heemskerk, Jaap van der Zwet en Ben van der Knaap. Goedkeuring Notulen Er zijn geen opmerkingen over of naar aanleiding van de notulen van de vergadering van vorig jaar. De notulen worden onder dankzegging vastgesteld. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 7

8 Jaarverslag penningmeester. Vraag van Dhr. Dwarswaard, wat gaat er met de contributie gebeuren. Het antwoord zal bij punt 11 behandeld worden. Vraag van Dhr. Romijn, is er een verklaring voor het grote verschil inkomsten en uitgaven van de kantine. Antwoord, Bij de uitgaven is oa de koffiemachine verwerkt, onder de voorraad wordt bedoeld de goederen van de blokhut. Vraag over de bankkosten, dit zijn de verwerkingskosten van de accepten, administratiekosten en de kerstkaarten. Verder waren en geen opmerkingen over en naar aanleiding van het jaarverslag van de penningmeester en werd het jaarverslag onder dankzegging vastgesteld. 3) Verslag van de kascommissie, T. v Bruxvoort en S. Quatfass. De heer v. Bruxvoort las het verslag voor aan de vereniging en het bestuur, en bracht namens de kascommissie de complimenten over aan Astrid van der Voort. De kascommissie stelt de vergadering voor, het bestuur decharge te verlenen. Voor 2014 zal plaatsnemen in de kascommissie, de heren T. van Bruxvoort en D. Romijn. 4) Verslag van de secretaris. Er zijn geen vragen of opmerkingen over en daarmee wordt het verslag onder dankzegging vastgesteld. 5) Verslag van de Technische commissie. Dhr. Dwarswaard heeft een vraag betreffende de Duikers op ons complex. Waarom is de moeilijke weg bewandeld en ze niet gewoon zijn aangelegd. Het antwoord hierop was dat altijd eerst de officiële weg gevolgd wordt of verdere discussie met de gemeente en Hoogheemraadschap te vermijden. Echter dit was en is een lange weg geweest met als gevolg dat er nog geen overeenstemming is. Omdat wij het complex huren van de gemeente zijn zij volgens het bestuur de partij die het moet regelen. In deze tijd extra geld uit de kas te halen is niet verantwoord. Verder waren er geen vragen of opmerkingen en daarmee wordt het verslag onder dankzegging vastgesteld. 6) Bestuursmutaties. Aftredend zijn F. van den Bos die niet herkiesbaar is en Th. Geurts. Door dit voorstel aan te nemen ontstaat er een betere spreiding van verantwoordelijkheden voor de toekomst. Het bestuur stelt voor de heer Th. F.T.M. Geurts te benoemen als secretaris voor de duur van 3 jaar. Het bestuur stelt voor de heer W. Duijnisveld te benoemen als Coördinator Technische commissie, voor de duur van 3 jaar, en als bestuurslid belast met mest en zaden voor de duur van 1 jaar. Het bestuur stelt voor de heer A. van Hensbergen als bestuurslid toebedeling van tuinen voor de duur van 3 jaar. Het bestuur stelt voor de heer C. Hilgersom als bestuurslid belast met de Bloemencorso en eindredacteur van het clubblad voor de duur van 3 jaar. Nog te vermelden dat de kantine en blokhut organisatie in handen is van Marrie en Gerrit Schaap. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 8

9 Alle voorstellen werden door de vergadering met applaus ontvangen en vastgesteld. Afscheid van Frank van den Bos, begonnen als blaadjes vouwer van het clubblad tot secretaris, hoofdredacteur van het clubblad en fotograaf. In de 8 jaar is het blad constant verbeterd. Zelfs in 2012 wist hij de titel mooiste tuin te veroveren. Namens de vereniging dank voor al dit werk. Pauze 7) Presentatie over de Bloemencorso door de heer J. Guldemond. Dhr. J. Guldemond heeft d.m.v. een presentatie inzage gegeven wat er bij komt kijken om een corso te laten rijden. De volgende hoofdonderwerpen werden behandeld. De schetsen, Het Ontwerp, Het laswerk, Het wikkelen en opbrengen van een laag Pur Schuim, Het prikken van de bloemen, De wagens klaar voor vertrek en de grote dag. Ieder onderwerp ging vergezeld van een aantal foto s ter verduidelijking en bijpassende tekst. Tot slot bedankte onze voorzitter W. Meijles Dhr. Guldemond met een taartje. 11 Contributie Penningmeester Astrid van der Voort legt uit wat de reden is van de verhoging. De subsidie van de gemeente Teylingen zal vanaf 2014, 7 jaar lang met 1.000,00 per jaar verminderd gaan worden, en verhoging van vaste kosten denk aan energie en verzekeringen. Dit tesamen zijn kosten waar het bestuur geen invloed op kan uitoefenen en is een verhoging van 6,00 noodzakelijk met ingang van Omdat de subsidie de komende 7 jaar verminderd zal worden komt het bestuur ieder jaar met een voorstel van deze post. Alle ideeën om fondsen te werven zijn welkom. Vragen / Opmerkingen over dit onderwerp waren, Dhr. V. Oers, de kinderboerderij is met hetzelfde onderwerp bezig, misschien kan er overlegd worden met hun. Kan de kantine niet verhuurd worden? Antwoord, hierover moet goedkeuring komen van De Stichting Elsgeest. Positief punt is dat de boekhouding niet meer overlegd hoeft te worden aan de gemeente. De vergadering gaat akkoord met de verhoging. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 9

10 12) Rondvraag. Voordat de rondvraag aan de orde kwam was er de prijsuitreiking van de hoogste zonnebloemwedstrijd. 3 e met 3,35 mtr is geworden Dhr. W. v. Werkhoven 2 e met 3,45 mtr Mevr. I. Weterings 1 e met 3,61 mtr. Dhr. J. v.d. Zwet. Dhr. Dwarswaard vroeg een verklaring waarom 1 m³ Rundermest bemeten is op 8 kruiwagens en Champost op 10 kruiwagens. Het antwoord kwam er op neer dat standaard een kruiwagen 80 liter bevat en men Rundermest hoger kan stapelen dan Champost. Echter er zijn ook wagens van 60 en zelfs 100 liter. Vrijwel iedere tuinder maakt zijn eigen berekening hoeveel kruiwagen hij zal gaan laden, maar voor nieuwe tuinders is dit een goede richtlijn. Mevr. I. Wetering stelde voor om ter nagedachtenis aan Piet Welboren dit jaar een kleindieren show te houden. Het bestuur vond dit een prima idee en neemt het mee voor de bestuursvergadering. Mevr. S. Kroon v.d. Geer vroeg of het mogelijk is om een vraag en aanbod pagina te maken op de website. Het bestuur zal dit voorleggen aan de webmaster of dit mogelijk is en wat de voor en nadelen zijn. Dhr. Romijn sprak zijn dank uit voor het vele werk dat verricht is door het bestuur en kreeg daarbij bijval door groot applaus. 13) Sluiting. Voordat we beginnen met de traditionele verloting van prijzen, worden de sponsors bedankt. De sponsors dit jaar zijn: Peter van Schooten bouwmaterialen. Jaap van Schooten bloembollen. De voorzitter sluit de vergadering om uur en dankt allen voor hun aanwezigheid en wenst hen wel thuis. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 10

11 Jaarverslag secretaris Het jaar 2013 begon met enige bestuursmutaties na de Algemene ledenvergadering. Een andere secretaris, een nieuwe Coördinator Technische commissie, tuin toebedeling, Hoofdredacteur voor het clubblad, Coördinator voor het bloemencorso. Maar ook bij de vrijwilligers zijn er enige verantwoordelijkheden veranderd, alle kantine zaken worden nu door Marrie Schaap afgehandeld. En door haar veelzijdigheid is zij genomineerd voor de vrijwilligersprijs Een prijs ingesteld door Welzijn Teylingen. Helaas heeft zij niet gewonnen maar heeft wel een oorkonde en waardebon ontvangen. Zoals gebruikelijk is bij zoveel wijzigingen heeft het bestuur alle puntjes op de i moeten zetten om alles soepel te laten verlopen. Wat extra vergaderingen, gesprekjes met tuinders die wat onenigheid met elkaar hadden, ook die zijn weer opgelost. Niet te vergeten dat wij als bestuur onze subsidie moeten inleveren in 7 jaar tijd, hoe pak je dit aan. Er zijn twee mogelijkheden daarvoor, namelijk lasten verhogen of bezuinigen. Dat laatste woord kennen wij intussen allemaal wel, maar in werkelijkheid betekend dat minder uitgeven. Daar zijn wij dus druk mee bezig geweest, lasten verzwaren is niet het doel van dit bestuur, dus moeten wij minder gaan uitgeven. Maar wij hebben wel zaken gevonden, namelijk zelf het clubblad drukken. Stukken goedkoper dan de kleurendruk bij de drukker, maar wel meer werk voor het bestuur. Het was even wennen, maar het gaat iedere keer beter. Helaas zijn er ook weer leden ons ontvallen, Arie Diemel en Bram Montanus. Wensen van 5 bestaande tuinders zoals een andere of grotere tuin hebben wij kunnen verwezenlijken dit jaar, en 8 nieuwe leden aan een tuin kunnen helpen. De wachtlijst is weer leeg. Maar er zijn nog 3 bestaande tuinders met hele specifieke wensen. Terwijl ik dit schrijf is er nog een halve tuin beschikbaar. Het bestuur heeft dit jaar adressen gecontroleerd omdat er problemen waren als wij iedereen een mailtje wilden sturen. De systemen liepen regelmatig vast, vandaar de check. Velen hebben ons geholpen door de mail te beantwoorden of een nieuw adres te geven. Helaas heeft niet iedereen daar gehoor aan gegeven. De adressen die fout bleven gaan zijn dan ook verwijderd uit het systeem. Dus krijgt u geen mails in de toekomst, stel het secretariaat daarvan op de hoogte. Maar kijk wel regelmatig op de borden in en buiten de kantine. Als laatste punt de Champost is afgeleverd, een eerste vracht van maar liefst 60 m³. Helaas hebben wij een lid moeten wijzen op het feit dat hij de mest nog niet naar zijn tuin mocht rijden. Zijn naam kwam niet voor bij de eerste lading. Een tweede lading van 30 m³ is besteld en is intussen ook afgeleverd. Maar een aantal tuinders hebben wij moeten teleur stellen, zij leverden de lijst na de sluiting datum in. De zaad bestellijsten zijn 6 januari naar Garant gestuurd en zullen geleverd gaan worden in de week van de ALV. Afhalen van zaden en aardappelen op 1 maart 2014 tussen en uur in de kantine. Voor allen die niet voor incasso hebben getekend het verzoek om het totaal bedrag te betalen voor 22 februari 2014 of anders contant bij afhalen. Met vriendelijke groet, Th. Geurts secretaris Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 11

12 Jaarverslag technische commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het doen en laten op de tuin, controle op vuile tuinen, en het welzijn van het aanwezige kleinvee en beoordeling van bouw aanvragen Zie het huishoudelijk reglement Diverse keren per jaar wordt door de technische commissie een ronde gemaakt over het volkstuincomplex, en leden waarvan we van mening waren dat zij hun tuin iets beter moesten bijhouden hebben we hier dan op aangesproken, daarna hebben veel tuinders hun best gedaan om de tuin in orde te maken. Maar helaas hebben we enkele tuinders toch waarschuwingskaarten moeten geven jammer moet niet nodig zijn. Verder zouden wij willen vragen om het gras, brandnetels, en andere troep rondom de kas en greppels beter bij te houden en te verwijderen. Daar gaan we dit jaar strenger op controleren.!!!! Het is van belang dat op elke tuin het tuinnummer geplaatst wordt, zodat de technische commissie ziet van wie deze tuin is. De tuinnummers zijn op te vragen bij de secretaris. Wat het kleinvee betreft verzorg ze goed geef ze water en voer en laat ze niet in de bagger lopen. Belangrijk is ook dat het voer in afgesloten bussen bewaard wordt i.v.m. het ongedierte Ook dat zit in het waarschuwing/kaarten systeem. Zoals U gemerkt hebt is dit jaar een verandering opgetreden in het bestellen van mest, dit moest dit jaar voor 1 december gebeuren, zodat het op tijd op de tuin kan liggen. Veel van de onderwerpen zijn terug te vinden in de statuten en huishoudelijk reglement. Deze documenten hebben wij nu speciaal in het ALV nummer toegevoegd zodat iedereen weer op de hoogte is hoe wij met elkaar omgaan en welke verplichtingen daarbij horen. De technische commissie. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 12

13 Als de aardappelen zijn geleverd door Garant, of u heeft daar zelf in voorzien dan komt altijd de vraag waar mag ik ze poten. Zoals u allen wel zult weten behoren aardappelen tot een wissel teelt gewas evenals buiten tomaten. Op ons tuincomplex is dat in een cyclus van drie (3) jaar. Voor 2014 is er weer een handige plattegrond gemaakt. Er zal ook in 2014 regelmatig gecontroleerd worden, dit om ziektes zoveel mogelijk te voorkomen maar ook om de vergunning die de vereniging heeft niet in gevaar te brengen, in de gearceerde vakken (⅓ van de tuin) waar in 2014 aardappelen gepoot mogen worden. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 13

14 Tuinen tijdens de vakantieweken. Een terugkerend probleem, hoe gaan wij hier mee om. Als bestuur hebben wij dit onderwerp reeds aangeslingerd in de uitgave van november 2013, echter voor nu een opfrissertje, immers de vakantie periodes gaan weer aanbreken dit jaar. Wanneer u op vakantie gaat in de zomermaanden, probeer dan uw tuin van tevoren geheel schoon te maken. U weet zelf, dat wanneer het niet schoon is en wanneer u terugkomt, dat de gewassen geremd zijn door de onkruidgroei. Dan staat u voor uw tuin en denkt "Jeetje, waar moet ik beginnen"?, en uw naaste buren zijn niet blij met al het zaaisel dat los is gekomen. Misschien heeft hij/zij wel een klacht tegen u ingediend bij het bestuur. Om het onkruid een beetje in te dammen, is het misschien een optie, dat u een mede tuinder of familielid vraagt om regelmatig een schoffel door uw tuin te halen in de tijd dat u afwezig bent! Dat geeft alleen maar blijde gezichten! U komt na een heerlijke vakantie niet terug in een vervuilde tuin! Uw buren lopen niet te klagen dat het onkruid te hoog staat! En het bestuur hoeft niet te overwegen een waarschuwingsbrief te doen laten uitgaan. U ziet het, vraag iemand die uw tuin verzorgt en het levert aan veel kanten blijde gezichten op! De tuinen worden in het algemeen goed onderhouden doch stukjes die wel eens vergeten worden zijn gedeeltes aan de buitenkant van uw tuin, zoals langs het hoofdpad, rondom een kas en schuur, de greppels om het water af te voeren naar de sloot. Ook dit jaar hebben wij dit weer gezien. Aangezien de meeste tuinen aan een hoofdpad grenzen, zijn ook deze 'vergeten' stukjes gemakkelijk te onderhouden. Ook de aan de tuinen grenzende paden dienen te worden bijgehouden. Het bestuur verzoekt de tuinders om ook de stelconplaten vrij te houden van onkruid. Volkstuinvereniging Elsgeest gaat ook in 2014 meedoen met de corso stekerswedstrijd. Het 10e jubileum dit jaar. De datums voor het steken zijn nog niet bekend bij ons maar wilt u deze gezellige dagen meemaken geef u vast nu alvast op via een mailtje aan Als er meer bekend is kan onze organisatie contact met u opnemen voor verdere details. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 14

15 Mooiste tuin Het is weer de bedoeling dat er een wedstrijdje komt van "wie heeft de mooiste tuin in de ogen van een deskundige jury". Het bestuur zal tegen die tijd weer 15 tuinen selecteren om daarna beoordeeld te worden door een onafhankelijke deskundige jury van 3 personen. Net als in 2013 zullen de drie juryleden onafhankelijk van elkaar 50 punten per jurylid toekennen aan de 15 genomineerde tuinen. Door dit systeem kunnen maximum 3 x 50 punten, dus totaal 150 punten verkregen worden. Dat is echter een utopie, maar in 2013 had de winnaar wel 123,5 punten van de 150. Is de uitslag bekend dan zal een datum worden geprikt om onder het genot van een kopje koffie de prijzen uit te rijken. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 15

16 Statuten volkstuinvereniging Elsgeest. Art. 1. Naam. De vereniging draagt de naam: volkstuinvereniging Elsgeest De vereniging is gevestigd te Voorhout. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lisse onder V (statuten Notariële akte) Art. 2. Doel. De vereniging heeft als doel het bevorderen van amateur tuinieren. Zij tracht dit doel te bereiken door: Het verkrijgen en behouden van geschikt terrein bestemd voor volkstuinen met een permanent karakter. Het beheren van het volkstuincomplex. Het organiseren van gezamenlijke inkoop van zaden, planten en tuinbenodigdheden. Het geven van voorlichting over het kweken van gewassen. Het uitgeven van een verenigingsblad. Alles wat de wet toestaat om dit doel te bevorderen. Art. 3. Duur en boekjaar. De vereniging is opgericht d.d. tien december negentienhonderd en zeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het boekjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december. Art. 4. Lidmaatschap. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs. Gewone leden zijn zij die zich als lid van de vereniging hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdienste voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. Art. 5. Verplichtingen van de leden. De leden zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging te voldoen, als bedoeld in artikel 8 van deze statuten. De leden zijn verplicht zich te houden aan het bepaalde in het huishoudelijk reglement vooral over het gebruik van de volkstuinen. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 16

17 Art 6. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: Door overlijden van het lid. Bij overlijden kan het lidmaatschap desgewenst overgaan op de echtgeno(o)t(e) of een van de wettige erfgenamen in de 1e graad. Door opzegging van het lid. Opzegging door het lid kan slechts plaatsvinden aan het einde van het boekjaar. Het bestuur moet, uiterlijk 1 december, in het bezit zijn van een schriftelijke opzegging. In bijzondere gevallen kan het bestuur, ten gunste van het lid, hiervan afwijken. Door opzegging door de vereniging. Opzegging door het bestuur, namens de vereniging, kan eveneens slechts geschiede aan het eind van het boekjaar. De opzegging geschiedt schriftelijk, met opgave van redenen, en met een opzegtermijn van vier weken. Voorwaarde voor opzegging door het bestuur is dat het lid, ondanks aanmaningen, heeft opgehouden aan de regels te voldoen zoals deze in de statuten en in de reglementen zijn vermeld. De betrokkene is bevoegd om, binnen een maand, beroep aan te tekenen bij de algemene ledenvergadering. Door ontzetting (royement) Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken door het bestuur Wanneer een lid ondanks herhaaldelijke aanmaningen, in strijd blijft handelen met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Bij ontzetting zal de betrokkene binnen 1 week nadat de ontzetting is uitgesproken, schriftelijk van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van de motivering van genoemd besluit. De betrokkene is bevoegd om, binnen een maand, beroep aan te tekenen bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Gedurende de beroepstermijn kan het betrokken lid geen lidmaatschapsrechten uitoefenen. De verplichting van lid om zijn tuin te onderhouden blijft gedurende de schorsingstermijn bestaan, tenzij het bestuur anders beslist. Art. 7. Donateurs. Donateurs zijn zij, die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Art. 8. Geldmiddelen. De geldmiddelen bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van de leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 17

18 Art. 9. Bestuur. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De algemene vergadering stelt tevens het aantal der bestuurders vast. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. De bestuurders wijzen zelf uit hun midden een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris aan. Bestuurders kunnen te allen tijden onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien in geval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. Art. 10. Taak en bevoegdheden. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van overeenkomsten zoals aangegeven in lid 2 van dit artikel. Art. 11. Vertegenwoordiging. Naast het voltallig bestuur, vertegenwoordigen de voorzitter en de secretaris gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 18

19 Art. 12. Algemene vergadering. De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente Voorhout. Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden en wel binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken ten minste een maand voor de dag, waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in boeken en bescheiden der vereniging te geven. Art. 13. Bijeenroepen. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls als het dit wenselijk oordeelt. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende van de stemmen van een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorig lid, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtig is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen zich daartegen verzet. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 19

20 Art. 14. Regels. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en ereleden, de personen die deel uitmaken van organen van de vereniging, evenals degenen, die daartoe door de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden en ereleden. Ieder van hen heeft een stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden. Een eenstemmig besluit van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden, ook al zijn ze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt hergestemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming. Art. 15. Leiding. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter of het oudste aanwezige bestuurslid. Het door de voorzitter der algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, zover werd gestemd over een niet schriftelijk voorstel. Van het ter algemene vergadering behandelde worden notulen gehouden door de Secretaris of een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerst volgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijk daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 20

21 Art. 16. Statutenwijziging. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging is opgenomen, op een daarvoor geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. De bestuurders zijn verplicht om een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen bij het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel. Art. 17. Ontbinding en vereffening. Het bepaalde in art. 16 leden 1, 2, 3, en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging. Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorig lid bedoelde besluit een andere bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit ten goede aan hen die ten tijde van de ontbinding lid van de vereniging waren. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit ter vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: In Liquidatie. Art. 18. Huishoudelijk reglement. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. De compartimenten zijn aan mij, notaris bekend. Waarvan akte, in minuut, is verleden, te op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Art. 19. Slotbepaling. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 21

22 Huishoudelijk reglement Art. 1. De gebruiker van een tuin dient lid te zijn van de volkstuinvereniging Elsgeest met in achtneming van het bepaalde in artikel 4 van de statuten. Art. 2. De aanvraag voor het kandidaat lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris. Het inschrijfgeld bedraagt 10,- Als voor een lid een tuin beschikbaar komt betaalt hij eenmalig een waarborgsom van 100,- Art. 3. Toewijzing van tuinen geschiedt op volgorde van aanvraag. Art. 4. Leden mogen zonder toestemming van het bestuur de hun toegewezen tuin niet geheel of gedeeltelijk in gebruik geven aan derden. Art. 5. Leden dienen de hun toegewezen tuin met aangrenzende paden en/of sloten goed te onderhouden. Art 5.1. De tuin dient op een zodanige wijze onderhouden te worden dat anderen geen hinder ondervinden van uitzaaiend onkruid, overhangende planten, bomen struiken en tuinmateriaal. Art 5.2. De tuin is bestemd voor het kweken van groente, fruit en sierteeltproducten, op niet commerciële basis. Na goedkeuring door het bestuur mag hiervan afgeweken worden. Art 5.3. Opstallen en tuin niet zijn bestemd voor opslag en/of stalling van zaken en materialen anders dan nodig voor het gestelde in art Art. 6. Het is niet toegestaan opstallen, composthopen en struiken zodanig te plaatsen dat anderen hier hinder van ondervinden. Art 6.1. Niet te composteren afval dient afgevoerd te worden. Art. 7. Slootkanten moeten vrij blijven van obstakels. (De vereniging zorgt dat de graskanten enkele malen per jaar worden gemaaid. Dit kan alleen als de slootkanten goed worden vrijgehouden.) Art 7.1. Sloten dienen te worden onderhouden conform de regels van het Waterschap. Sancties en of boetes opgelegd door het Waterschap komen voor rekening van het betrokken lid. Art. 8. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 22

23 Voor het bouwen van schuurtjes, kasjes en hokken is toestemming van het bestuur vereist. Tot de uitvoering mag eerst worden overgegaan nadat schriftelijke toestemming is verkregen. (De opstallen moeten voldoen aan de voorwaarden die door de gemeente zijn gesteld en aan de in ons bezit zijnde bouwvergunningen. In de, bij de vergunning behorende, tekeningen is ook de plaats van de te bouwen opstallen aangegeven.) Art. 9. Aardappelen, tomaten en andere tot deze familie behorende gewassen mogen alleen worden geteeld op de door het bestuur aan te geven plaats. Aardappelen, aardappelloof en tomatenloof mag niet op de tuin worden bewaard. (De vereniging heeft ontheffing voor het telen van genoemde gewassen. De richtlijnen voor het verwerken van dit soort afval liggen ter inzage in het clubhuis). Art. 10. De op de tuin aanwezige bomen en struiken mogen niet hoger zijn dan 2.5 meter. Om hinder voor derden te voorkomen dient tijdig snoei te worden toegepast op een wijze dat de hoogte 2,5 meter blijft. Art. 11. Het is niet toegestaan om afval en/of materialen op het volkstuincomplex te verbranden. Op het verenigingscomplex is milieuwetgeving van toepassing. Sancties conform milieuwetgeving zijn van toepassing. Boetes komen voor rekening van het desbetreffende lid. Art. 12. Het maken van een mesthoop op de tuin is alleen toegestaan als de mesthoop zowel onder als boven is afgedekt met landbouwplastic. Art. 13. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is slechts toegestaan onder voorwaarde dat: De gebruikers van de aangrenzende tuinen op de hoogte worden gesteld van de aard van het middel en de duur van de met dit middel samenhangende consumptieverbod. Dat deze toepassing alleen bij windstil weer geschiedt. Dat het middel waarvan de toepassing wordt gebruikt emissie arm en biologisch afbreekbaar is. Bij onenigheid over het toe te passen middel, het bestuur beslist of het middel mag worden gebruikt. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 23

24 Art. 14. Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan om goederen zoals planten, stekken, meststoffen, tuinartikelen e.d. op het volkstuincomplex te koop aan te bieden. Art 15. Het lidmaatschap verplicht deelname aan het algemeen onderhoud van het volkstuincomplex. Het bestuur heeft het recht financiële sancties op te leggen ter grootte van door derden te maken kosten van het onderhoud. Art. 16. Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden bij de secretaris met in achtneming van het bepaalde in artikel 4 van de statuten. Het bedrag van de betaalde borgsom is na beëindigen van het lidmaatschap opvorderbaar mits de tuin vrij van opstallen en onkruid en in goede staat wordt opgeleverd. Indien de tuin niet vrij is van opstallen en onkruid en de waarborgsom niet voldoende is om de tuin in nette staat te brengen, kan het bestuur de extra opruimkosten bij het vertrekkende lid in rekening brengen. Art 17. Wanneer één of meer bepalingen van art. 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 7, 9 en 10 van het huishoudelijk reglement niet nagekomen of overtreden worden, dan kunnen sancties opgelegd worden conform art 17.1 en Art Wanneer geconstateerd wordt dat een tuin, of directe omgeving van de tuin, niet op orde is, ontvangt de tuinhuurder op zijn huisadres een waarschuwingsbrief. Binnen 3 weken moet de tuin dan weer op orde zijn. Bij het niet opvolgen van de aanmaning of is de tuin binnen het jaar weer vuil, wordt een tweede waarschuwing (een zogenaamde gele kaart) verzonden. Daarbij wordt weer een termijn van 3 weken gesteld. Blijkt dat de tuin binnen de periode van 1 jaar wederom niet op orde is, wordt een laatste waarschuwing (een zogenaamde rode kaart) naar het huisadres van de tuinhuurder verzonden, waarbij het bepaalde in artikel 6 de leden 3 en 4 van de statuten op het betrokken lid worden toegepast. Art Als administratiekosten worden respectievelijk 10,00 voor de gele en 25,00 voor de rode kaart in rekening gebracht bij het betrokken lid. De administratiekosten heffen de verplichtingen zoals gesteld in de Statuten en reglementen niet op. Art. 18. Bij overtreding van enig verbodsartikel of het niet nakomen van enige verplichting van de leden opgelegd in dit reglement, kan het bepaalde in artikel 6 de leden 3 en 4 van de statuten op betrokken leden worden toegepast. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 24

25 Bouw van tuinkas en/of schuurtje Onze vereniging is contractueel verbonden met de Gemeente Teylingen en daardoor zijn er verschillende afspraken en bouwvergunningen waar we als vereniging aan dienen te houden. Op de laatste bladzijden vindt u de tekening waaraan een kas of schuurtje moet moet voldoen. Een kas mag maximaal 12 m² bedragen en een schuurtje mag maximaal 3,75 m² zijn. Daar in de praktijk is gebleken, dat schuurtjes van opgedragen maat zeer moeilijk te verkrijgen zijn, er bestaan wel kleinere schuurtjes, staan we toe dat een schuurtje een afmeting heeft van 2.00 x 2.00 meter, dus 4 m². Voordat u tuinkas en/of schuurtje wil gaan plaatsen, dient u dit schriftelijk bij het Secretariaat aan te bieden voorzien van tekening van uw tuin, tekening/plaatje en maten van tuinkas en/of schuur. Tot uitvoering ervan mag worden overgegaan nadat uw schriftelijke toestemming heeft gekregen van het Bestuur van de vereniging. Begin nooit zonder toestemming met bouwen, het zou jammer zijn als u het gebouwde weer moet afbreken. Kweekbak/koude bak/platte bak Voor het plaatsen van een kweekbak, koude bak of platte bak op de tuin is geen toestemming van het bestuur vereist mits wordt voldaan aan de volgende afmetingen: Het hoogste punt mag maximaal 80cm hoog zijn en het laagste punt maximaal 60 cm hoog. Als men een bak wil maken die hoger is dan genoemde afmetingen, dan wordt deze beschouwd als kas en daarvoor is wel goedkeuring van het bestuur vereist. max 0.60 m max 0.80 m max 0.60 m max 0.60 m Max 0.80 m max 0.60 m Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 25

26 Schouw Wanneer de herfst aanbreekt dan betekent het dat we de sloten weer moeten schonen. In de eerste week van november controleert het Hoogheemraadschap Rijnland of alle sloten op ons complex schoon zijn (het zogenaamde schouwen). Conform het Huishoudelijk reglement moeten de tuinders zelf de sloot nabij hun tuin goed onderhouden. Wij raden u aan de klus tijdig te klaren. waterplanten moeten worden verwijderd. zwerfvuil moet uit de sloot verwijderd worden. slootkanten moeten worden afgestoken. Kortom het regenwater moet ongehinderd af kunnen vloeien. Het bestuur raadt u aan om de grond die uit de sloot komt over uw tuin te verdelen en goed door te laten vriezen. Voor u het geheel onder gaat spitten is het raadzaam om een weinig landbouwkalk over de grond te strooien. De grond uit de sloot is erg vruchtbaar, maar meestal iets zuur. Het najaar is ook een geschikt moment om uw opstallen en paden na te kijken en zo nodig te herstellen of een opknapbeurt te geven. De Blokhut De Blokhut nabij onze kantine de Paardenbloem, is het verkooppunt voor uw tuinbenodigdheden. De Blokhut wordt bemand door aan aantal enthousiaste verkopers welke u graag van dienst willen zijn. Diverse planten zoals andijvie, diversen soorten sla, koolsoorten, tomaten en komkommers kunt u voordelig bij de vereniging kopen. Maar er zijn ook acties waarbij aardbeienplanten of chrysantenstekken besteld kunnen worden. Plaats u een bestelling voor het één of ander, houd u er dan rekening mee dat u bij de bestelling vooraf dient te betalen. Zaad- en mestbestelling In november krijgt u van de vereniging een zaadgids en bestellijsten bezorgd. In de zaadgids zit een inlegvel, waarop staat aangegeven waar u de bestellijsten dient in te leveren. De uiterste inleverdatum is 1 december van genoemd jaar. De vereniging geeft op al het bestelde uit de zaadgids, met uitzondering van de pootaardappelen, een korting voor de leden. Dus het is altijd aantrekkelijk om uw zaad bij de vereniging te kopen. Tevens vindt u bij de zaadgids bestellijsten voor Champost (champignonmest). Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 26

27 Schema werkwijze vuile tuinen Binnen de volkstuinvereniging Elsgeest staat dit schema beter bekend onder de naam gele en rode kaartensysteem! Schrikt u nu niet gelijk, maar aan de hand van het onderstaande verhaal zal u één en ander duidelijk worden. Binnen het volkstuincomplex hebben we ruim 200 tuinen. Een leidraad hoe je een tuin moet aanleggen, die is er niet, dat doet ieder op zijn eigen manier. Er zijn leden die verbouwen alles netjes in rijen, anderen maken weer afzonderlijke broeibedden en de volgende maken verhoogde kweekbakken. Ieder lid richt zijn tuin in op de manier waarbij hij/zij zich het beste thuis voelt. Om ideeën op te doen is het misschien een keer leuk om over het complex rond te lopen en te kijken hoe anderen het doen. Tuinieren is leuk wanneer een tuin schoon en opgeruimd is, dat u regelmatig komt tuinieren om u gewassen te onderhouden, te schoffelen, te wieden en vooral ook te genieten waarmee u bezig bent. Geniet u van uw mooie bloeiende netjes onderhouden volkstuin, dan geniet het bestuur ook. De leden van de Technische Commissie maken regelmatig controle rondes over het complex om te kijken of de tuinen worden bijgehouden. En dan ineens duikt er een tuin op, waar het onkruid harder gaat dan de overige gewassen. Daar is wat aan de hand? De tuin wordt extra in de gaten gehouden. Mocht het nu zo zijn dat buren ook beginnen te klagen, want tuinierende buren hebben een hekel aan overwaaiend zaad van een andere tuin die niet wordt onderhouden. Dan komt de Technische commissie in actie en vind het volgende plaats: De tuinder krijgt een informele brief toegestuurd of wordt persoonlijk aangesproken waarbij wordt verzocht de tuin binnen 3 weken op te knappen. De Technische commissie houdt de tuin de komende 3 weken in de gaten, want we willen tenslotte allemaal lekker kunnen tuinieren! Wordt de tuin in de komende 3 weken weer opgeknapt, dan is er niets aan de hand. Het vervelende is wel, dat met het ontvangen van bovenstaande brief de tuinder wel het systeem in gaat. De Technische commissie kan aan de hand van een verwaarloosde tuin niet opmaken, wat de reden is waarom de tuin niet wordt onderhouden. Zou in de toekomst iets gebeuren door ziekte of andere privé omstandigheden, verwittig het bestuur ervan, dat u tijdelijk uw tuin niet kan onderhouden. Als bestuur kunnen we daar rekening mee houden en wellicht een oplossing bieden. Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 27

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht.

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biologische veiligheid.

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N De vereniging werd opgericht in september negentienhonderd eenenveertig. De statuten van de vereniging werden vastgelegd bij notariële akte verleden op vijftien

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Zij is gevestigd te Leiden. Artikel 2. Doel 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF 23-10-2009 Artikel 1. 1 De vereniging draagt de naam: Badminton Club Oosterbeek. 2 Zij heeft haar zetel te Oosterbeek (gemeente Renkum). 3 De vereniging is opgericht

Nadere informatie

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422)

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) - 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) Heden, *, verschenen voor mij, mr. *, notaris te *: * te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk * en * van na te melden vereniging.

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1.

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen onder de leden

Nadere informatie

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Eerste Hulp Bij Ongelukken Vereniging Zwartemeer. Zij is gevestigd in de gemeente Emmen. Doel Artikel 2 Het

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING Zaaknr.: 44404GV 10-04-2013MN Pagina 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Heden, *, versche*en voor mij, mr *Geert Venema, notaris te Enschede: * handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Statutenwijziging vereniging

Statutenwijziging vereniging Statutenwijziging vereniging STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Katholieke Vereniging voor EHBO te s-hertogenbosch en is gevestigd te s-hertogenbosch. DOEL Artikel 2 1. De

Nadere informatie

Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1

Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1 Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1 STATUTEN: ------------------------------------------------------------------------------------------ NAAM EN ZETEL ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING 1 2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/140505 AKTE VAN OPRICHTING Vandaag dinsdag vier en twintig mei tweeduizend vijf, verschijnen voor mij, Mr Dirk Johan Lucius Blok, notaris met plaats van vestiging Gouda: 1.

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Naam en Zetel. Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Personeelsvereniging Ravioli. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.

Naam en Zetel. Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Personeelsvereniging Ravioli. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Personeelsvereniging Ravioli. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle. Definitie Artikel 2 In deze statuten wordt verstaan onder RAV IJssel-vecht:

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Statuten. V e r e n i g i n g Contact schept Kracht STATUTEN. Naam en zetel. Doel. Duur. Lidmaatschap

Statuten. V e r e n i g i n g Contact schept Kracht STATUTEN. Naam en zetel. Doel. Duur. Lidmaatschap V e r e n i g i n g Contact schept Kracht Opgericht 24 september 1926. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1926, no. 47. Duur verlengd tot 24 september 1984 bij Besluit Minister

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

C O N C E P T 16 juni 2011 1

C O N C E P T 16 juni 2011 1 C O N C E P T 16 juni 2011 1 2011.060856.01/CM OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr.john Kroes, notaris in de gemeente Nieuwkoop: @, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van @. De

Nadere informatie

STATUTEN Naam en

STATUTEN Naam en STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: 106.nl. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Assen. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel: het samenbrengen van liefhebbers

Nadere informatie

Historische Vereniging Schoonhoven STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Historische Vereniging Schoonhoven Doel Artikel 2

Historische Vereniging Schoonhoven STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Historische Vereniging Schoonhoven Doel Artikel 2 Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: Historische Vereniging Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven, zoals deze luiden na statutenwijziging op vijftien februari tweeduizend dertien verleden

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen:

Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1 Dossiernummer: 23380 PK/IK (IK) OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ). De verschenen personen verklaarden

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: BRIDGECLUB MAAS & WAAL en is gevestigd in de gemeente Druten.

De vereniging draagt de naam: BRIDGECLUB MAAS & WAAL en is gevestigd in de gemeente Druten. Statuten Bridgeclub Maas & Waal NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: BRIDGECLUB MAAS & WAAL en is gevestigd in de gemeente Druten. Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel de bevordering

Nadere informatie

Naam en zetel Artikel 1 Doel Artikel 2 Duur Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6

Naam en zetel Artikel 1 Doel Artikel 2 Duur Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: DUTCH PEACE ARMY, bij afkorting genaamd DPA, en zij is gevestigd in de gemeente Ede. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel: a. Het

Nadere informatie

Statuten van de vereniging UVV-voetbal

Statuten van de vereniging UVV-voetbal Statuten van de vereniging UVV-voetbal Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam UVV - Voetbal. Zij is gevestigd te Utrecht. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Utrecht op tien september

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VENLOSE SCHAAKVERENIGING OPGERICHT 1 SEPTEMBER 1925 Door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit van 17 juni 1952, nr. 38 (Nederlandse Staatscourant

Nadere informatie

mr J.A. Mendelts notaris te VOORHOUT

mr J.A. Mendelts notaris te VOORHOUT mr J.A. Mendelts notaris mevr. Mr. M.E.M. Heemskerk kandidaat - notaris Herenstraat 49 2215 KE Voorhout mr J.A. Mendelts notaris te VOORHOUT afschrift van de w ijziging van de statuten van de vereniging:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN. d. het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;

STATUTEN. d. het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma; STATUTEN Naam en zetel Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Een:D (EERLIJK en: DUIDELIJK). 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

Drost en Juten Netwerk Notarissen

Drost en Juten Netwerk Notarissen Drost en Juten Netwerk Notarissen 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 passend zijn. Doel Op vier en twintig april tweeduizend twaalf verscheen voor mij, mr. Remko Sander Zaaknummer: 4263!ROH Oude Hengel, notaris

Nadere informatie

Heden, * verscheen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: *

Heden, * verscheen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: * dossiernr: 31424 PK/IK (IK) 1 STATUTENWIJZIGING Heden, * verscheen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: * ten deze handelend als * van de vereniging Amsterdamse Studenten Vereniging

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN

STATUTEN NAAM EN STATUTEN-------------------------------------------------------------------------------------- NAAM EN ZETEL------------------------------------------------------------------------------ Artikel 1-------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING. tweeduizend zeventien, verschenen voor mij,

OPRICHTING VERENIGING. tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, LB notariaat B.V. te Amsterdam 1 LB notariaat B.V. Amsterdam Versiedatum: 10 februari 2017 CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING

STATUTEN VAN DE VERENIGING Naam, zetel en rechtsbevoegdheid STATUTEN VAN DE VERENIGING Artikel 1 1 De vereniging is genaamd Geen PE(Plus) examens meer, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

Statuten der Studievereniging der Psychologie Labyrint Leiden Zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 29 maart 2011

Statuten der Studievereniging der Psychologie Labyrint Leiden Zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 29 maart 2011 Statuten der Studievereniging der Psychologie Labyrint Leiden Zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 29 maart 2011 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Studievereniging

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak"

Hengelaarsvereniging Ons Vermaak Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak", gevestigd te Kampen, na statutenwijziging bij akte op 30 april 2015 verleden voor

Nadere informatie

STATUTEN. VERENIGING : Amateur Tuindersvereniging " De AA-Tuinen " te Zwolle. NAAM, ZETEL EN DUUR

STATUTEN. VERENIGING : Amateur Tuindersvereniging  De AA-Tuinen  te Zwolle. NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN VERENIGING : Amateur Tuindersvereniging " De AA-Tuinen " te Zwolle. NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam Amateur-Tuindersvereniging " De AA-Tuinen ", genoemd naar het

Nadere informatie

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008.

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Statuten Volkstuinvereniging De Groentehof Woudenberg

Statuten Volkstuinvereniging De Groentehof Woudenberg Statuten Volkstuinvereniging De Groentehof Woudenberg Naam Artikel 1 De Vereniging draagt de naam: De Groentehof. Zetel Artikel 2 De Vereniging is statutair gevestigd te Woudenberg. Duur Artikel 3 De Vereniging

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Statuten der Partij voor de Utrechtse Student

Statuten der Partij voor de Utrechtse Student Statuten der Partij voor de Utrechtse Student NAAM EN ZETEL Vastgesteld te Utrecht op 14 december 2011. Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Partij voor de Utrechtse Student en is gevestigd te Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel - 1 - Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel INLEIDING. Dit document bevat de statuten van het mannenkoor Zang en Vriendschap, gevestigd in de gemeente Son en Breugel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

(oprichting en) statuten van een vereniging

(oprichting en) statuten van een vereniging (oprichting en) statuten van een vereniging - 1 - Q 2010.000543.01 / avc Vandaag, dertien augustus tweeduizend tien (13-08-2010), verschenen voor mij, mr Aloysius Petrus Maria van Commenée, notaris te

Nadere informatie

A:.L:. NR EMERGO

A:.L:. NR EMERGO A:.L:. NR. 1805 EMERGO Van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain STATUTEN. Naam, zetel, duur en verenigingsjaar. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam EMERGO, en is gevestigd

Nadere informatie

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C.

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. STATUTEN VAN DE HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. Op een vergadering, gehouden op 3 oktober 1997, is besloten een vereniging op te richten. De statuten zijn op 2 juni 2000 vastgelegd in de notariële akte en op

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

STATUTEN. Gooise Vereniging van ArbeidsrechtAdvocaten GVAA. Artikel 1

STATUTEN. Gooise Vereniging van ArbeidsrechtAdvocaten GVAA. Artikel 1 STATUTEN Gooise Vereniging van ArbeidsrechtAdvocaten GVAA Artikel 1 1.De vereniging draagt de naam: Gooise Vereniging ArbeidsrechtAdvocaten. - 2.Zij heeft haar zetel in de gemeente Bussum. Doel Artikel

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING doss.nr. 2658.64 OPRICHTING VERENIGING Heden, dertig maart negentienhonderd vier en negentig verschenen voor mij, mr Adolf Leonard van Elten, notaris ter standplaats Weesp: 1. de heer A.L. Plukker, xxxxxxx;

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

2. mevrouw Freya Verhulsdonk

2. mevrouw Freya Verhulsdonk STATUTEN VERENIGING KOPIE C.21095 Heden, achtentwintig december tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:-------------------------- 1. mevrouw Nathal

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN NOTARIS MAATSCHAP BATENBURG kantoren te Haarlem en Beverwijk Haarlem, Tempeliersstraat 20A Beverwijk, Zeestraat 26 ref: 20041929/PH DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de te Beverwijk gevestigde vereniging:

Nadere informatie

B BIJLAGE 04. Statutenwijziging vereniging

B BIJLAGE 04. Statutenwijziging vereniging B15-022969 BIJLAGE 04 Statutenwijziging vereniging 1 Statutenwijziging vereniging Zaaknummer: 147705 Heden * verschenen voor mij, mr. Johannes Jozef Bakker, notaris te Bergen op Zoom: 1. *; 2. *; 3. *.

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1.

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. Statuten van de vereniging Hengelclub Ons Genoegen Groningen vastgesteld op de bestuursvergadering van 15 februari 2010 vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 26 februari 2010 verleden voor notaris

Nadere informatie

De Statuten zijn de hoogste regelingen die de vereniging kent.

De Statuten zijn de hoogste regelingen die de vereniging kent. Dit document bevat het regelgevende deel van de Statuten der NSLV Keizerstad Kannibalz. De Statuten zijn de hoogste regelingen die de vereniging kent. 1 Inhoudsopgave A. Naam en zetel B. Doel C. Lidmaatschap

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie