Blauw! Bolognadecreet naar Arbitragehof. Katern voeding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blauw! Bolognadecreet naar Arbitragehof. Katern voeding"

Transcriptie

1 Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 14 Blgië-Blgiqu P.B Luvn 1 2/2817 maandag 16 fbruari 2004 jaargang afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt nit van juni tot augustus) Katrn voding Bolognadcrt naar Arbitraghof D vzw Univrsitas hft op d valrp n brop tot vrnitiging van ht Vlaams structuurdcrt hogr ondrwijs (april 2003) bij ht Arbitraghof inglid. Univrsitas is n organisati uit kringn van VUB- n UA-acadmici di ijvrn voor acadmisch vrijhid n d dmocratisring van ht ondrwijs. Daarom staan zij ook uitrst kritisch tgnovr d manir waarop d Bolognavrklaring in Vlaandrn is ingvord. Mn dnkt nu bij ht Arbitraghof, dat waakt ovr d topassing van d grondwt, glijk t haln mt hun argumntati dat d niuw associatis tussn univrsitit n hogscholn n uitholling btknt van d vrijhid van ondrwijs. Bovndin drigt door d niuw bamastructuur d door d grondwt gwaarborgd glijkwaardighid van diploma s in Vlaandrn n Wallonië ondr druk komn t staan. Ook in Franstalig Blgië trkt mn naar ht Arbitraghof, maar hir zijn ht d inrichtnd machtn van ht katholik hogr ondrwijs di zich strk vrzttn tgn n niuw dcrt dat d studntnparticipati rglt. Zij vindn d vrplicht opnam van studntnvrtgnwoordigrs in hun bstuursorgann vnzr n aanfluiting van hun vrijhid van ondrwijs. M, Mik n Mustafa En Italiaans immigrant, n tirannik Marrokaans huisbaas annx rstauranthoudr n n jong misj dat nu n dan vrlorn loopt in n mtropool. Dz ralitit vormt d basis di Jssa Wildmrsch rto hft aangzt om haar rvaringn in Nw York nr t schrijvn in d vorm van n kortvrhaal. Ht dcor bstond uit n stol n n typisch Amrikaans highschool jackt. Ht Kulturamapublik wrd vrvolgns op ht puntj van d stol ghoudn door d authnticitit van d actric, haar primnd ogn n d bizarr wndingn in ht vrhaal. Zoals j waarschijnlijk al hbt opgmrkt, hft dz Vto n niuw stunklur. Hirdoor zou ht wklijks vrschijningskaraktr van ht studntnblad duidlijkr in d rspctivlijk rod of blauw vrf gzt motn wordn. Vto hft n lang traditi op ht vlak van d rod stunklur. Toch is d blauw stunklur rds in d rst jaargang trug t vindn. Zo vrschn ht nummr acht, bijvoorbld, in ht blauw, al warn ton alln d naamplaat n d kalndr in klur. Andr nummrs van dzlfd jaargang warn dan wr gron, gl, bruin n rood. Dz klurnpolitik wrd aanghoudn tot jaargang zvn, ton d naamplaat systmatisch mt rod stunklur gdrukt wrd. Ht sporadisch rood van dz vrog Blauw! Wat do j in n stad di uit haar vogn barst? En war Man-Bijt-Hond-tostand mt op d koop to n ovrdondrnd mijlpaal in d gschidnis. En kortvrhaal dat zkr n vrvolg vrdint. Wat chtr danig op d znuwn wrkt, warn di paar onmnsn di ht lf haddn om op n nogal stornd manir d zaal vl t laat t btrdn. Nit van haar strk stuk gbracht, htt Jssa d laatkomrs alsnog wlkom n z ging onvrstoord vrdr. Ls ht intrviw mt Jssa Wildmrsch op pagina 11 jaargangn volurd gaandwg naar n waar handlsmrk. Rood wrd n cht stunklur: kopjs, advrtntis, bovntitls, nzovoort. Jaargang 22 wrd dan d dfiniv doorbraak van d bknd stunklur. Hus kadrs, titls, tkningn n drop-caps vrschnn op d omslag- n middnpagina s in ht rood. Vanaf jaargang 26, , wrdn d bladzijdn mt stunklur op ht huidig nivau gbracht: d hlft van d normal 16- pagina-diti. Sindsdin blf d lay-out van Vto grofwg htzlfd. In d huidig jaargang wordt gkozn voor n afwisslnd stunklur n klinr voorpagina-artikls di vrwijzn naar artikls in ht btrffnd Vto-nummr. D rdacti VERDER IN DIT NUMMER: Kruiswoordraadsl 2 Ht JaDE-bacl 3-4 Yvs Ltrm 5 Studnt Trophy Katrn Voding 7-9 G()spot 10 Intrviw Jssa Wildmrsch Comdy Club 12 Prsssnxcssn: LLK 13 Vrvolgvrhaal: Ht lixir 14 Agnda & ad valvas 15 (foto Pitr Bart) (advrtnti)

2 Zt 'm wr op in 2004! Aids is totaal gn 'hot topic' mr. Enkl op Wrldaidsdag (1 dcmbr) hft aids n voldond hog 'niuwswaard' om rovr n rportag t draain. Onz jongrn noch d volwassnn lijkn stil t staan bij d HIV- n aids-problmatik in Vlaandrn. Ht is zlfs zo rg dat mn sprkt ovr 'aidsmohid': aids wordt ho langr ho mr bschouwd als n bhandlbar zikt, ook al is ht dat nit. Méér nog, zowat all SOA's (sksul ovrdraagbar aandoningn) vrdwnn d laatst jarn opniuw in d schaduw, ja zlfs in d tabosfr. Toch zin w dat d cijfrs r allrminst om lign. Ht aantal HIV-patiëntn stijgt wrldwijd. Vijf miljon niuw HIV-bsmttingn n dri miljon mnsn di aan aids zijn gstorvn in Voor ht rst zulln r in Blgië mr dan duiznd bsmttingn pr jaar zijn. Dat zijn dri niuw gvalln pr dag. W brikn hirm opniuw ht alarmpil van Maar ook d cijfrs in vrband mt d andr SOA's (chlamydia, gonorro, syfilis ) tonn ons htzlfd schikwkknd bld. Daarnaast stlln w vast dat ht condoomgbruik in Vlaandrn almaar afnmt. D condoomvrkoop in Blgië is in 2003 gdaald mt 7 procnt n in Vlaandrn mt 5 procnt. Mn sprkt zlfs al van 'condoommohid'. Tn slott zin w ook in ht Vlaams blid d tannd intrss voor d 'vilig vrijn' problmatik. Zo viln d blidskrditn voor snsibilisring n prvnticampagns d laatst vir jaar van uro trug op uro. Dit btknt n dubbl halvring of n middlnvrmindring van 74 % in vir jaar tijd! Ronduit N-VA!, d jongrnbwging van d N-VA, dd n groot ondrzok naar d aanwzighid van condoomautomatn n ht aanbod van condooms in d Luvns binnnstad n d plattlandsgmnt Lubbk. Ton w aan dit ondrzok bgonnn, vrwachttn w bndnmaats rsultatn. Dat ht chtr zo rbarmlijk gstld is mt d aanwzighid van condoomautomatn n ht aanbod van condooms, wistn w nit. Slchts 14% van d 71 ondrzocht zakn vrkoopt condooms. Gzin d groott van onz staal lijkt hirm duidlijk aangtoond dat r sprak is van n sriuz 'missing link' als w ht hbbn ovr vilig vrijn of 'saf sx'. D cijfrs ovr ht aanbod van condooms in d jugdhuizn hbbn ons zo moglijk nog strkr vrbaasd. In géén nkl van d zvn ondrzocht jugdhuizn zijn condooms t vrkrijgn! Dit is toch wl n zr opmrklijk ondrzoksrsultaat als w wtn dat d snsibilisringscampagns rond dit thma zich in d rst plaats richtn op dz dol- n lftijdsgrop, dnkn w maar aan d "blablabombom"-campagn van Ht is ovrduidlijk dat d blidsmakrs zich hirovr dringnd dinn t bzinnn. Tn slott kunnn w vaststlln dat r n kloof gaapt tussn d stad n ht plattland inzak ht aanbod van condooms. In d aan Luvn grnznd gmnt Lubbk ( inwonrs) zijn namlijk nrgns condooms t vrkrijgn tijdns d sluitingsurn van apothkrs n warnhuizn. D Lubbknaar mot rvoor tot Luvn (of tot d apothkr van wacht) rijdn! Ht lijkt nit mr moglijk in d éénntwintigst uw, maar toch is ht zo. Voor Ronduit N-VA! is ht alvast duidlijk: zowl d fdral als d Vlaams rgring dinn dringnd n blid uit t stippln. Er mot in d rst plaats voldond gld uitgtrokkn wordn voor doorgdrvn prvnti- n snsibilisringscampagns ovr vilig vrijn n corrct condoomgbruik. Dz campagns motn gdurnd mrdr jarn volghoudn wordn. D "Zt 'm op!"-campagn van d jarn ngntig ( ) is hirbij absoluut n voorbld van 'good practic'. Ht twd luik bstaat rin dat r gwrkt mot wordn aan d aanbodzijd. Ht uitdln van 'skschqus' vindn Ronduit N-VA! n ook d sctor zlf n mooi gbaar maar w stlln ons vl vragn bij d praktisch haalbaarhid rvan. Ronduit N-VA! plit wl voor vrhoogd inspanningn vanwg d horca, d Blgian Tabacco Vnding Association n d automatnsctor. En god informatidoorstroming is hirbij d rst stap. Ht voorstl om d ovrhid n vilig vrijn-campagn t latn opstartn ondr mr via d rclam op sigarttnautomatn waarbij d vrdlrs wordn vrplicht om in hun sigarttnautomatn condooms aan t bidn, lijkt ons n haalbar kaart n vrnigt ht rst (snsibilisring) mt ht twd (aanbodvrhoging) luik. 'Last but not last' gaat onz aandacht uit naar d jugdhuizn in Vlaandrn. Hirvan mogn w, hoplijk al op kort trmijn, d nodig inspanningn vrwachtn om ht aanbod van condooms r t vrhogn. D jugdradn n gmntbsturn kunnn hirbij vntul n (financil) handj tostkn. Ronduit N-VA! wil wl bnadrukkn dat d vrantwoordlijkhid om vilig t vrijn in d rst plaats bij d minnaars zlf ligt n nit bij d horca of nog mindr bij d scholn. Naar aanliding van ht niuw jaar 2004 vragn wij spcifik aandacht voor d problmatik van d sksul ovrdraagbar aandoningn (SOA's). Ondr d slogan "Zt 'm wr op in 2004!" willn w één jaar lang acti vorn rond vilig vrijn, corrct condoomgbruik, ht condoomaanbod, nz. Tho Franckn, initiatifnmr, voorzittr N-VA Lubbk Erwin Vrbkn, voorzittr Ronduit N-VA! Luvn, nationaal scrtaris Ronduit N-VA! Vto n Cinma Zd gvn vijf duotickts wg voor Mon Oncl van Jacqus Tati! Mail tot 18/2, 14u naar n maak kans op n gratis filmavondj! Oplossing vorig wk D G R A N A T E N 2 U M S P O R E U 3 T A S P E R C S 4 R U P S E N H A L 5 O R E A L A N N E 6 U I E R S L E E T 7 X T C O N G U R E 8 S H A N A T E R 9 O E L Z A S N M 10 K I N D E R E N E Horizontaal 1 Waar vrouwn graag in kijkn 2 Kamrplant - Daar hft Flahaut r n aantal van 3 Nit-gïntgrrd woongrop - Jongnsnaam 4 Europs Ruimtvaartorganisati - Aflvring 5 Do dit mt d boom om kokosnotn t bkomn - Snior 6 Pr dag - Bschimpn 7 Dat is koningin Fabiola - Boksr 8 Vrmd - Romins jongnsnaam 9 Glibbrig wg - Vl foto's rg snl na lkaar 10 Waar mannn graag in kijkn Vrticaal 1 Aantal auto's in n bdrijf of land 2 Eilandn - Gntisch matriaal 3 Lsnotitis - Plakband 4 Jongn - Dd krnprovn op Muruora 5 Uil - Noot 6 Maanstand - Duwt d bal door d ring 7 Star - Intrfonothcair lnvrkr 8 Misjsnaam - Land 9 Grot hovlhid - Kltst uit zijn nk 10 Maatschappijstroming Dris D Smt 2 J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i v to

3 DE EVALUATIE VAN DE EVALUATIE VAN DE EVALUATIE Ht JaDE-bacl Zoals vorig wk wrd gmld, is d Jaarlijks Docntnvaluati (JaDE) opgschort. Na tw ditis blk namlijk dat JaDE onvoldond gdragn wrd door d individul docntn n dat d administrativ papirmoln bij vln rgrnis had opgwkt. Daarnaast blkn d hog frqunti van bvraging n n aantal kindrzikts ook t hard t wgn op ht gmod van d docntn. JaDE wrd hrbkkn n in d prullnmand gworpn mt d boodschap: andr n btr! Maar nit zondr dat wij ons nkl vragn stlln. Hann Vrmirn Bij ht invorn van JaDE lk ht alsof idrn mt god mod bgon. Er wrd wl aanggvn dat r nkl bprkingn warn aan ht systm. Ht succs was namlijk volldig afhanklijk van d mat waarin d docntn, d POC s n d programmadircturs hun vrantwoordlijkhid opnamn. Als dz blanghbbndn JaDE nit drogn of ondrstundn, dan zou ht succs minim zijn. Ook d hog frqunti wrd gzin als n moglijk pijnpunt. Maar imand mot gdacht hbbn dat dz moglijk drigingn nit rël warn, want JaDE wrd toch doorgvord. Initil was r chtr pas na ht twd jaar n rst rflcti gpland. D potntiël moilijkhdn di aanggvn wrdn bij d oprichting, zijn dus duidlijk d dmonn gwordn di JaDE m tn grond hbbn gricht. Als mn dz n jaar gldn al had voorspld, waarom hft mn hir dan nits aan gdaan? Kondn dz problmn nit vrholpn wordn, voor z zich aandindn? Maar JaDE is nog nit afgschaft, ht is opgschort. Er wordt gwrkt aan n niuw systm dat, na voorlgging n godkuring, pas in ht acadmijaar in wrking kan trdn. Dat btknt dat r nu andrhalf jaar gn valuati van d kwalitit wordt gdaan. D rdn di hirvoor wordt aanggvn, is ht crërn van n srn klimaat dat nit vrstoord wordt door n andr systm. Is dit n gvaar voor d studnt? JaDE wrd immrs opgricht voor d vrbtring, d aanmodiging n d bwaking van d kwalitit. Wordt dz kwalitit dan andrhalf jaar nit vrzkrd? Uitraard wl, maar nit door JaDE. Ht lijkt wl alsof JaDE voor n groot dl trial and rror is. Mn vrwacht problmn, maar hoopt op n btj inschikklijkhid van d btrokknn. Ht niuw voorstl zal gopprd motn wordn vanuit d Ondrwijsraad. Dz had chtr tw jaar gldn al n voorstl ingdind bij d Acadmisch Raad. Hun idal docntnvaluati zou twjaarlijks gburn n zou ook na d xamns plaatsvindn. Hir wrd chtr bslist dat di vorm most wijkn voor ht huidig systm, md ondr druk van d studntn, tot spijt van n aantal mnsn. Ht niuw voorstl zou aan n aantal basisvoorwaardn motn voldon. Hirin zin w ondr andr d mr bprkt frqunti n ht voorstl om d bvraging na d xamns t houdn, trugkrn. Ht lijkt wl alsof JaDE voor n groot dl trial and rror is. Mn vrwacht problmn, maar hoopt op n btj inschikklijkhid van d btrokknn. Soplhid, ht dat dan. Maar di soplhid is nit opgbracht n JaDE is gkldrd. D btrokknn hbbn hun vrantwoordlijkhid nit opgnomn, zo luidt ht. Di btrokknn zijn in d rst plaats d docntn, ht ondrwijznd prsonl. Tijd om hun mning t vragn. W sprakn mt Profssor Brnard Himpns, voorzittr van d Vrniging Acadmisch Prsonl Luvn. Vto: Wat vindt u van d opschorting van JaDE? Prof. Brnard Himpns: «Ht is ignlijk hl simpl. Ht is god dat r naar d vrzuchtingn gluistrd is. Nimand was natuurlijk tgn d valuati, maar dan livr zondr d administrativ rompslomp. W willn ignlijk n ffctif systm dat god doordacht is. Hirin zal d studnt n blangrijk pijlr zijn. Maar d mning van d studnt mot wl bkkn wordn door d ondrwijskundig xprts. En voorbld hirin is n moilijk cursus. D studntn kunnn dit nit luk vindn, om d cursus, maar d docnt dot wl zijn bst om dit god t brngn. D valuati van d studntn mot daarom gtotst wordn.» Vto: D rdn van d mislukking van JaDE zou d onvoldond ondrstuning zijn van d individul docntn. Klopt dat? Prof. Himpns: «D rst ractis zijn gkomn ton d bundls zich opstapldn. D papirmoln hft ignlijk JaDE m hlpn fnuikn. Daarnaast was ook d frqunti van bvraging rg hoog. Ht lijkt voor sommig docntn absurd dat lk cursus wordt gvalurd, dat is soms zvn kr pr docnt. Dan rijst d vraag of één of tw kr nit voldond is. Bovndin, als imand god lsgft, waarom mot dz valuati dan jaarlijks gburn?» Vto: Ht niuw systm dat mn nu gaat oprichtn, zal pas tgn 2005 ingvord kunnn wordn. Duurt d rustpriod nit rg lang? Prof. Himpns: «Ht is nit cht n priod van rust. Dz priod wordt gbruikt om t rmdiërn, zoals dat bij lk valuati d gwoont is. Mn mot d kans krijgn om d pijnpuntn t siturn n t vrhlpn. Toch hb ik vooral cho s ghoord dat d valuati god is vrlopn.» Howl ht ondrwijznd prsonl nit cht god mwrkt mt d bvraging, haaldn d mstn in d rst JaDE-rond toch god rsultatn. Om d gtalln t intrprtrn, hrinnrn w u r vn aan dat r lf vragn warn di mostn gquotrd wordn van één tot zvn. Ongvr 23% scoord btr dan vijf op minstns dri van d lf vragn. Slchts 9% scoord op minstns één vraag ondr d dri. Vanaf dri scors ondr d dri kan mn bschouwd wordn als volldig vrij van lsgvnd talntn. Dit was zo voor 2% van ht prsonl, wat toch nog zo n 25 docntn btknt. Nul D docntn lijkn dus van god wil om aan d valuati m t wrkn, als d administrati maar bprkt blijft. En andr blangrijk btrokkn partij is d studntn. Nit alln omdat zij ht zijn di d valuati motn invulln, maar ook omdat z, via d vrtgnwoordigrs, n blangrijk rol hbbn gspld n kunnn spln in d bsluitvorming. W voldn Pitr Michils, voorzittr van Kringraad, n glding van d Luvns Ovrkoplnd KringOrganisati (LOKO) aan d tand. Vto: JaDE is opgschort n n niuw systm laat op zich wachtn tot Zijn julli daar tvrdn m? Pitr Michils: «W warn akkoord mt d vrvrogd valuati van JaD, zowl vanuit opmrkingn van studntn als proffn. JaDE most snllr wordn bijgstuurd. Dat d niuw vorm pas in 2005 wordt ingvord, is gn god id. Mn zal dan immrs van nul motn hrbginnn n trug n hl tgnstand rvarn. Vrogr invorn zou btr zijn voor sommig proffn. Wij zulln in lk gval gbruikmakn van d opschorting om n uitgbrid dossir op t stlln n dat dan naar vorn t brngn, zlfs vrogr dan ht ind van ht acadmijaar.» Vto: Wlk knmrkn zal dit niuw systm zkr motn hbbn voor julli? Pitr: «D studntn hbbn n blangrijk rol, z zijn d spil in d valuati van vakkn n docntn, maar nit d nig bron van informati. Ht ondrwijs staat of valt nit mt d visi van d studntn. Voor ht niuw systm lijkt ht smstril trugkrn van d bvraging voor ons nit zo n slcht id, maar dat staat nu natuurlijk wl op d hlling. Vanuit d visi van d studntn is ht jaarlijks aspct van bvraging btr dan n twjaarlijks valuati.» STUDENT SLECHTS MATIG OVERTUIGD Duivls patroon of luk motifj Studntnvrtgnwoordigrs hbbn JaDE altijd als n blangrijk stap n zlfs n ovrwinning gzin op ht gbid van inspraak. Wij willn d vraag ook vn voorlggn aan d basis. Wat vindn studntn van JaDE? Hrman Loos Ht lot van JaDE ligt nit in handn van d gwon studnt, maar hij is r wl d draaischijf van. Wij sprakn op vrschillnd plaatsn studntn aan ovr hun rvaringn n idën omtrnt d valuati van proffn. Aan d vrschillnd facultitn wordt JaDE in lk gval andrs bkkn. In d rst kandidatuur Gschidnis hft lk prof zich latn valurn. Mstal hb ik ht srius ingvuld, vrtlt n studnt. Ik dnk dat ht wl nuttig is als idrn dat dot. In twd kan Gnskund ligt d situati andrs. Enkl proffn van klin vakkn latn zich valurn. D mst lachn r ns m, andrn don ht gwoon nit. Stuntlig Bij ons hbbn d proffn zich wl latn valurn, wt n studnt Ovrhidsmanagmnt. Eén prof lit daarbij n xtra blad voor zichzlf invulln mt opn vragn. Ik vond di vragn btr n vooral nuttigr. Volgns mij vulln rdlijk wat studntn JaDE nit op n sriuz manir in n trkkn proffn zich winig aan van d rsultatn. Dgnn di cht god ondrwijs willn lvrn, valurn livr zichzlf. Sommig proffn gaan zr stuntlig om mt matriaal, ook bij d Burgrlijk Ingniurs. Op bord schrijvn lukt nit altijd zo god. En soms gaan z voor hun projctor staan. Hirovr zijn d studntn ht ns: dz problmn kunnn gmakklijk vrholpn wordn als proffn d aula lrn gbruikn. Ht gburt dat n prof in n vrniuwd aula ht licht nit uit krijgt n d micro nit aan. Nimand hft zijn prof ovr d gans lijn gbuisd. Bpaald ondrdln hbbn w wl ngatif boordld, vrtlln tw studntn Modrn Gschidnis. Dat was bijvoorbld voor d vraag of j vl ghad hbt aan d lsactivititn. Wannr n prof gwoon zijn cursus aflst, is dat zkr nit ht gval. Bolltjs D gmiddld studnt durft dus zkr zijn prof t buizn. Zlf hbbn wij ovrigns ook rds n prof gbuisd op vrschillnd ondrdln. Maar als ht god is, mag dat natuurlijk ook gzgd wordn. D mst studntn knnn wl dglijk proffn di n grot ondrschiding vrdinn. Ik hb di valuatis nit ingvuld, vrtlt n studnt di flyrs uitdlt aan Alma 2. Ik ga zldn of nooit naar d ls, daarin zit natuurlijk wl n vrklaring. Sommig studntn nmn JaDE nit srius. Langs mij zat imand di gwoon van links naar rchts bolltjs klurd, vrtlt n Politik Wtnschappr. Andrn probrn r misschin n duivls patroon of n luk motifj in aan t brngn. Globaal zijn studntn dus maar gmatigd ovrtuigd. Z vindn d vragn onaangpast, zin ht grot nut nit in n twijfln aan d oprchthid van mdstudntn n proffn. Toch wil mn d moglijkhid tot valuati nit dfinitif opbrgn. Ht is god bdold, maar ik btwijfl d wrklijk waard van JaDE. En dit citaat vat ht zowat samn. v to J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i

4 LERARENOPLEIDING VOOR DOCENTEN? Lsgvn is mr dan vrtlln In dcmbr hbbn studntn voorlopig voor ht laatst hun prof kunnn buizn of nt uitgbrid op n sokkl zttn. Voortaan kunnn z nkl n dip zucht door d aula latn rolln indin z ht nit ns zijn mt d gprsntrd didactisch visi. Maar wi wt ignlijk ht minst van lsgvn, studnt of prof? Hrman Loos Vanaf ht momnt dat wij ons fitsj mt stunwiln parkrn aan d klutrklas tot d huglijk dag waarop wij d hard bankn van d middlbar school vrlatn, wordt ons d ls gspld door mnsn di daarvoor glrd hbbn. En docnt aan d univrsitit hft chtr nit noodzaklijk d ign didactisch kwalititn aangschrpt tijdns d opliding. Volgns profssor Joost Lowyck van ht Acadmisch Vormingsinstituut voor Lrarn (AVL) is dit n gmis. Orator En cursus algmn didactik zou d profssionalitit van ht Zlfstandig Acadmisch Prsonl (ZAP) bvordrn. Lsgvn is immrs gn aangborn kwalitit., aldus prof Lowyck. D moglijkhid om n vrkort cursus t volgn wordt wliswaar aangmodigd door d facultitn n d rctor, maar is nit vrplicht. Ik dnk dat ht prsonlsblid ruimr gzin mot wordn. Op ht nivau van d associati liggn zkr moglijkhdn in dz richting. Andr initiativn hbbn tot op hdn gfaald. In d taakvrvulling van ht ZAP is naast ondrzokskwalititn glidlijk mr aandacht naar d ondrwijscomponnt ggaan. Lowyck: W mogn nit vrgtn dat d filosofi omtrnt lsgvn strk vrandrd is. Vrogr most n docnt vooral n orator zijn, hij most ht god kunnn uitlggn. Nu wordt vnns aandacht bstd aan andr comptntis zoals ht opstlln van n cursus, d valuati n d bgliding van ht lrprocs. Ht blijft chtr d vraag in wlk mat d studnt ht ondrwijsprocs corrct kan valurn. Volgns Lowyck is n studnt zkr bkwaam. D prcpti van d studnt is n soort consumntnondrzok. W gaan d kwalitit van n product na. D manir waarop d jaarlijks docntnvaluati dit dot, is chtr bprkt. Ht is zkr nuttig om d studntn t btrkkn, maar hun visi zgt lang nit alls. Ik dnk dat ht systm t winig docntgricht is. D tkortn aan JaDE zijn volgns Lowyck van vrschillnd aard. Enrzijds is ht n t gstandaardisrd voorwrp. Evaluati mot gdiffrntird zijn. En prof di aan slchts twintig studntn lsgft, mot op n andr manir boordld wordn dan imand di virhondrd studntn voor zich hft. Bovndin lgt d vast vragnlijst norm bprkingn op. Ovrlast Andrzijds voln vl docntn JaDE aan als n opglgd systm. Zij willn zkr d ign ondrwijscapacititn vrbtrn, maar vrkizn andr optis. JaDE zorgt immrs voor xtra administrativ ovrlast, n vlghoord klacht bij ht ZAP. Ovrigns nmt ht, in navolging van ht smstrsystm, opniuw kostbar lstijd in bslag. Lowyck vindt vnns d frqunti van valurn ovrdrvn. En prof di rds nkl jarn dzlfd cursus aan n grot grop docrt, mot nit lk jaar gëvalurd wordn. Dit gldt vnns voor imand di in ht kadr van d bglid zlfstudi xprimntrt mt niuw wrkvormn. Indin zo n initiatif faalt, mag d docnt daar nit prsoonlijk op aangvalln wordn. Tn slott wil Lowyck aanhaln dat valuati nit nkl op ht ind van n lssnrks mot gburn. Problmn motn rds rdr aan bod komn in d facultair Prmannt Ondrwijscommissis (POC). Studntn n docntn kunnn hir samnwrkn aan n continu procs van kwalititsbwaking. Ernstig problmn motn daar rds vrholpn wordn, nit aan ht ind van d rit. Docntnvaluati ldrs Van idr Vlaams univrsitit wordt vrwacht dat zij op rglmatig tijdstippn haar ondrwijs valurt. Daarom bstaat r ovral n systm van intrn kwalititszorg, waarbij d instllingn n grot vrijhid hbbn om dit zlf uit t wrkn. Hirbij ligt ook vooral d nadruk om ht ghl van ht ondrwijs in oplidingn t valurn. Sinds n paar jaar bstaat r ook n vrplichting om individul ldn van ht acadmisch prsonl t boordln, zowl op ht vlak van ondrwijs, ondrzok als maatschapplijk dinstvrlning. D rsultatn kunnn zowl positiv ffctn hbbn, zoals bij bvordringn of bnomingn, als ngativ, waarbij n dubbl ngativ boordling kan lidn tot n ontslag. Vragnlijstn Voor dat laatst don zowat all Vlaams univrsititn n brop op vragnlijstn di door studntn wordn ingvuld. In Gnt, Brussl n Hasslt-Dipnbk gburt dit via Intrnt n prmannt, dus na idr smstr krijgt d studnt d moglijkhid zijn mning t knnn t gvn. D vragnlijstn zijn ook idntik voor all vakkn n wordn door d cntral dinstn opgstld n vrwrkt. Aan d Univrsitit Gnt is dlnam vrijblijvnd, waardoor r natuurlijk gn zkrhid is ovr n ruim dlnam door d studntn. Ht Gnts studntnblad Schampr btitlt dz valuatis dan ook als schaamlapjs mt als nig dol t tonn dat d studnt ook aandacht krijgt. In Brussl is dlnam in princip vrplicht n motn d studntn zich rgistrrn op d valuatipagina. Of d studnt d vragnlijst dan ook ffctif invult, is chtr zijn zaak. In Antwrpn is r nog gn systm van valuati door studntn, maar dnkt mn raan dit binnnkort in t vorn. (tl) ANALYSE Ht faillit van d Luvns bsluitvorming Kan d Acadmisch Raad, ht sluitstuk van d intrn dmocrati aan d K.U.Luvn, in d tokomst nog nig gzag latn gldn? Dat is d vraag di mn zich mot stlln na ht JaDE-bacl. En bslissing di lgitim is, stunt mstal op tw motivn, namlijk dat zij volgns d juist rgls van d kunst is gnomn én dat zij door d ondrdann als wttig wordt bschouwd. En bsluitvormingsorgaan dat haar succs afmt aan d kans dat d bstmmlingn haar bslissingn ook zulln uitvorn, stlt haar ign lgitimitit in vraag. Natuurlijk kan ook d Acadmisch Raad trugkomn op fout bslissingn omdat zij onuitvorbaar blijkn t zijn. Maar wannr ht blangrijkst orgaan van d grootst univrsitit van ht land, n bhornd tot d top-20 in Europa, haar bslissingn nvoudigwg gngrd zit n zich hirbij nrlgt, dan is r cht sprak van n lgitimititscrisis zondr wrga. Ht problm van d Acadmisch Raad mn mag dit stilaan zo gaan nomn is nit niuw. Eignlijk is dit orgaan, waarin d rctor n zijn plog, d dcann n vrtgnwoordigrs van assistntn n studntn ztln, nit mr dan n advis- of inspraakorgaan voor d Raad van Bhr. Daarin ztln nkl d plog van d rctor n nkl xtrnn n ht is di Raad van Bhr di d cht bstuursbslissingn nmt. Maar omdat in d Acadmisch Raad ht blangrijkst wrk gburt, zin vl mnsn daarin toch ht d facto bstuursorgaan van d K.U.Luvn. Di onduidlijkhid hft natuurlijk zijn gvolgn. Zo is d rol van d dcann in d Acadmisch Raad rg dubblzinnig tot zlfs tgnstrijdig. Zij wordn vrkozn door d ldn van n bpaald facultit n zijn dus d rst vrtgnwoordigr van hun blangn. Via hn hbbn d profssorn inspraak in ht blid. Tglijk wordt r van hn chtr vrwacht dat z ook d univrsitit m bsturn n dus soms ht blang van d unif voor dat van d facultit zttn. Z zijn dus ook d vrtgnwoordigr van ht cntral blid in hun ign facultit. Wannr in d Acadmisch Raad n bslissing is gnomn, zou ht maar normaal zijn dat ook al d ldn loyaal di bslissing uitvorn. Zonit hft d Acadmisch Raad, waarin all gldingn van d univrsitit ztln, gn zin mr. Dubblzinnighid Ook d studntnvrtgnwoordigrs zijn mt di dubblzinnighid gconfrontrd. Ht is nit ongbruiklijk dat r na n door d Acadmisch Raad gnomn bslissing toch nog studntnprotst opstijgt. D studntn zin d Acadmisch Raad dus ook als n inspraakorgaan n nit als ht bstuursorgaan dat d discussi afsluit. In hl d JaDE-kwsti wrdn d studntnvrtgnwoordigrs ook door d acadmisch ovrhid opgvord als d grootst plitbzorgrs van JaDE, waardoor r n wig wrd gdrvn tussn hn n ht prsonl. Wannr ht rctoraat n vrdl-nhrs-stratgi lijkt t hantrn, kan ht modl van d Acadmisch Raad natuurlijk hlmaal op d schop. Evn lk r btrschap in zicht, maar intussn horn w onrustwkknd brichtn ovr d broodnodig bstuurlijk hrvormingn, zoals dz aan ht bgin van ht acadmijaar wrdn aangkondigd. Zij drign op n sissr af t lopn. Ondr htzlfd soort druk dat JaDE d diprik instuurd ( Bslis maar, wij don toch onz gosting! ), gaat d acadmisch ovrhid volldig op d rm staan waardoor r in d taakbschrijving van d Acadmisch Raad n d Raad van Bhr slchts minimal wijzingn zulln plaatsvindn. Nog stds blijft ht onduidlijk waar ht zwaartpunt van d bslissingsmacht ligt aan d K.U.Luvn n of ht ovrlg mt prsonl n studntn ook au sériux zal wordn gnomn. W houdn ons hart vast voor d volgnd stap: misschin wordt d bgroting ook nit mr dan n richtlijn n kan idrn ongstoord uit d kas graain? Faln D paradoxal conclusi is dat uitindlijk nimand vrantwoordlijk is voor ht faln van JaDE n tglijk toch ook idrn. D univrsitit is stuurloos gwordn. Idrn di gacht wordt zijn vrantwoordlijkhid t nmn, wigrt dit t don omdat mn zogzgd ondr invlod staat van d andrn. In n cht privat vrniging zou dit nog kunnn, maar van n instlling di mt miljonn uro s ovrhidsgld wordt gfinancird, zou mn toch n fficiëntr n doltrffndr blid mogn vrwachtn. Als d univrsitit rst ht ovrlg mt haar prsonl nit srius nmt om daarna autoritair n bslissing t nmn di dan al dan nit bwust wordt gkldrd, dan is dit allsbhalv n voorbld van bhoorlijk bstuur waar sommign aan d univrsitit zo d mond van vol hbbn. Thomas Lys 4 J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i v to

5 CD&V-VOORZITTER LAAT IN ZIJN KAARTEN KIJKEN Zg maar Yvs Yvs Ltrm was afglopn dinsdag t gast bij CDS-Luvn. Ht wrd n optrdn voor ign publik waarin hij vrtld ho d CD&V van plan is om naar d vrkizingn t trkkn. D vragn nadin gstld door ht publik warn winig kritisch, maar lvrdn toch nkl bijzondr idën op. Kris Malfason Vir maandn voor d vrkizingn van d Vlaams rgring n ht Europs parlmnt lk ht intrssant om t horn wat Yvs Ltrm (43) voorzittr van d CD&V ons t vrtlln hft. Ho trkt d CD&V naar d kizr, ho zit hij n moglijk coaliti n wat dnkt hij ovr bpaald politik standpuntn? Voor d Christn Dmocratisch Studntn (CDS) wrd ht n gslaagd avond mt n bijzondr grot opkomst. Wrkglgnhid D komnd vrkizingn trkt d CD&V naar d kizr mt vir grot thma s. En rst strijdpunt is trug mr wrkglgnhid crërn. Ovr ho Ltrm dit concrt ralisrbaar acht, krgn w gn niuw idën t horn. Naast wrkglgnhid trkt d CD&V nog mt dri andr sprpuntn naar d kizr. Mt dz thma s wil d volkspartij zich richtn tot n brd grop van d bvolking. Ltrm: Wlzijn n wonn gaan d hoofdmoot vormn n daarnaast komt ook ondrwijs n mobilitit voorop op ht agnda t staan. Ht ghl zal ovrgotn wordn mt n sausj communautair isn n mr bvogdhdn voor d Vlaams gmnschap. W wistn ton nog nit dat r n kartl mt d N-VA zou komn. Zal n winig nduidig thma nit nadlig wrkn voor d CD&V? Intgndl. Door ons nit op één sprpunt t richtn zoals d gratispolitik van d sp.a of d blastingvrlaging bij d VLD, willn w n brd programma aanbidn aan d kizr, stlt Ltrm. W mnn dat als w ons richtn op d nichs n klinr marktsgmntn bij d bvolking, dit ffctif zal aansprkn bij d kizr. Vrmd dat n voorzittr van n volkspartij zich uitdrukt in trmn van nichs of marktsgmntn. Nt alsof d kizrs n CD&V trkt naar d kizr mt vir hoofdthma s grop potntiël koprs van n product zijn. Ltrm glooft in n rël kans dat d CD&V trug d grootst partij zal wordn in Vlaandrn. D ontgoochling n ht ongnogn dat lft bij d bvolking ovr d gbrkkig gmnschapsvoorziningn is strk aanwzig bij d bvolking. D wrking van d ovrhid di r nit btr op gwordn is ondanks d Coprnicushrvormingn n d vl papirn bij d scholn of d wachtlijstn bij scholn n rusthuizn latn blijkn dat n paars rgring nit wrkt. D CD&V is n partij mt n traditi van god bstuurdrs n dit willn w opniuw bwijzn. Vooral ht Ik hb r gn problm m dat holbi-koppls n kind adoptrn VLD-dbacl van d afglopn wk is hooi op d vork van d CD&V n zal r wllicht voor zorgn dat d CD&V trug n bducht concurrnt voor d sp.a n d VLD wordt. Intrssant om t horn, was mt wlk partij Ltrm graag n coaliti zou sluitn indin z d grootst partij wordt. En coaliti hangt af van d vrkizingsuitslag, maar vooral ht programma van d partijn mot d hoofdmoot zijn bij n coaltivorming. Ik sluit dus gn nkl partij uit, tnzij ht Vlaams Blok, om n Vlaams rgring t vormn. W hbbn gn nkl voorkur, alln willn w gn dpannur zijn op Vlaams vlak. En bijzondr hldr antwoord kwam van wat Ltrm prsoonlijk vindt van ht homohuwlijk of adopti door holbikoppls. Mt ht homohuwlijk had d CD&V gn principiël problmn. Enkl d trm huwlijk was voor ons symbolisch gladn n haddn w livr voorbhoudn voor man-vrouwhuwlijkn. Prsoonlijk hb ik r gn problm m dat homokoppls n kind adoptrn. Adopti door homokoppls is nu nog n intrlandlijk problm omdat potntiël adoptilandn gn adopti wnsn indin n holbikoppl kan adoptrn. D CD&V hft n wtsvoorstl ingdind om KID-kindrn kindrn van kunstmatig insminati n donorsprma mr wttlijk t bschrmn. Ovr d sprpuntn om naar d Europs vrkizingn t trkkn was Ltrm voorlopig nog bijzondr karig. En d vraag di vln zich stlln: wordt Jan-Luc Dhan al of nit d lijsttrkkr voor d Europs vrkizingn? Dat hangt nog af van nkl praktisch omstandighdn, luidt ht antwoord van Ltrm. Waarschijnlijk of Tom Dhan n vrkisbar plaats krijgt, zal vadr Jan-Luc don bpaln of hij zich als lijsttrkkr in d stijd wil gooin. Dinsdag 17 fbruari om 20 uur komn Ministrs van Staat Mark Eyskns, Hugo Schiltz, Hrman D Croo n Louis Tobback naar Luvn. En dbat gorganisrd door ht LVSV mt Ivan D Vaddr als modrator. KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT Animo voor Oostrlinck D jongrn van sp.a, vrnigd in Animo, hildn vorig wk maandag n ludik acti voor d Univrsititshalln. Mt dz acti wildn z hun ongnogn latn blijkn, voortspruitnd uit rctor Oostrlincks rcnt uitsprakn in D Morgn n op ht Patroonsfst. Oostrlinck plitt r in d Morgn voor om, in navolging van d VS, n slcti t makn om zo nkl buitnlands topondrzokrs to t latn aan d Luvns univrsitit. D Animo s dldn, vrkld als wijzn uit ht Oostn di hun knnis kwamn aanbidn aan d Luvns rctor, pamflttn uit, waarin gstld wrd dat ht blid dat Oostrlinck voorstaat Afrika nu jaarlijks rds vir miljard uro kost. Ook wat Oostrlinck n wk rdr op ht Patroonsfst ponrd, ht willn strvn naar n glaagd hogr ondrwijslandschap mt nkl topunivrsititn, kon Animo nit bkorn. Z ijvrdn dan ook voor n socialr modl, waarbij nimand d togang kan ontzgd wordn tot kwalitatif ondrwijs. Minimumopprvlakt kotn vastglgd En studntnkamr mot tn minst n opprvlakt van twaalf virkant mtr bslaan. Dit hft Vlaams ministr van Wonn Marino Kuln bpaald in n ontwrp van dcrt aangaand kwalitit n vilighid van kamrs, al dan nit voor studntn. Ht gaat om n aanpassing van ht oorspronklijk ontwrp van dcrt, dat op n aantal puntn wrd aangpast, zoals op dit punt van minimum t bstrijkn opprvlakt. Richthuurprijzn, di in d rst vrsi wl voorkwamn, zijn andrzijds nit wrhoudn in d gwijzigd vrsi van ht ontwrp van dcrt. Niuw voorzittr voor d Vlhora Roland Vrmrsch, algmn dirctur van d Hogschool Wst-Vlaandrn, volgt Guy Altrman op als voorzittr van d Vlaams Hogscholnraad (Vlhora). Altrman vrhuist naar d Ndrlands-Vlaams Accrditatiorganisati, waar hij als bstuurdr zal ztln. D 62-jarig Vrmrsch volgt hm dus op. Vrmrsch studrd psychologi n pdagogi aan d Gnts univrsitit n is rds lid van d Vlhora sinds di in 1998 wrd opgricht. Gaia spoort rctor aan Naar aanliding van d vroordling van vir studntn van d Lirs studntnclub t Goffrk wgns dirnmishandling, richtt Gaia zich tot rctor Oostrlinck mt d vraag rop to t zin dat tijdns studntndopn gn dirn wordn misbruikt. D studntn vrplgkund wrdn vroordld tot 47 uur wrkstraf n ht btaln van n morl schadvrgoding voor ht rond bdrag van één uro aan Gaia, dat zich burgrlijk partij had gstld. Tijdns n doop in oktobr 2002 ontdkt d politi langs ht parcours nkl doodgblod n halfgslacht kippn. Sommig van d bstjs lfdn zlfs nog ton d politi hn aantrof doordat z nit vakkundig wrdn gslacht. Maar vakkundig afmakn kun j dan ook bzwaarlijk van studntn vrplgkund vrwachtn. Gaia vrzokt d rctor nu zijn studntn informati t vrschaffn rond d Dirnwlzijnswt, om mishandling in d tokomst t voorkomn. Gaia stlt dat solln mt dirn nit kan n gtuigt van n bijzondr dubiuz mntalitit di alln maar tot nog mr normvrvaging kan lidn Protst tgn Univrsitit Hasslt Vanaf 1 oktobr zal ht Limburgs Univrsitair Cntrum (LUC) door ht lvn gaan als Univrsitit Hasslt. Tnminst als d plannn doorgaan, want na d bkndmaking van ht plan tot naamswijziging, gingn in Dipnbk, waar d campus van ht LUC gvstigd is, hl wat stmmn op van mnsn di d vrandring nit gngn zijn. In Hasslt hft ht LUC namlijk gn campus n d Dipnbks burgmstr Etinn Stgmans vindt ht dan ook nit kunnn dat d naam gwijzigd wordt loutr omwill van naambkndhid. Burgrvadr Stgmans hft n protstbok in ht Dipnbks gmnthuis tr bschikking gstld, waarin d inwonrs hun mning kwijt kunnn. Of dit vl zodn aan d dijk zal brngn is onwaarschijnlijk, aangzin r n consnsus bstaat ovr d naamswijziging binnn d VLD-sp.a-spirit-Gron!-mrdrhid in ht Vlaams Parlmnt. Niuws van ht Alumni-front Wi d laatst tijd ht niuws wat gvolg hft, zal zijn naam ongtwijfld al ghoord hbbn. Abdul Qadr Khan. Bjubld in Pakistan wgns ht ontwikkln van d atoombom in d strijd tgn aartsvijand India, afglopn wkn ontmaskrd als spilfiguur in n intrnational nuclair zwart markt. Khan n mdwrkrs hbbn nuclair ghimn vrhandld aan Iran, Noord-Kora n Libië. D tchnologi om uranium t vrrijkn was door Kahn gstoln in Ndrland, waar hij in d jarn zvntig wrkzaam was bij Urnco t Almlo. Opmrklijk is ht fit dat Kahn aan d K.U.Luvn hft gstudrd, waar hij in 1971 promovrd op d lasticitit van mtaallgringn. (bd) v to J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i

6 XA3 Mnu van d wk in Alma fbruari 2004 ITALIAANSE AVOND ( ) XA2 XA1 maandag Tomatngrontsop Stak haché compot Vgtarisch stak haché compot Chipolata mt andijvi A2 A1 Krokant kippnlapj, blomkool n witt saus Krokant kippnlapj mt Indisch saus Lamsragout Kalkon mt kaas, ananas n pprroomsaus dinsdag Minstronsop Krokant vis mt bouqutièr Rumstak mt bouqutièr Rumstak mt pprroomsaus Lasagn Vrdura Farfall bolognais Kipfilt uit Toscanië Klurrijk grontpizza Warm pastabufft wonsdag XA2 A3 Krvlroomsop XA1Minstronsop XA2Halv kip mt appl-ananasmos XA1XA2Halv kip mt barnaissaus Koninginnhapj XA1Vlskrokt mt hot pppr saus Gronttaart mt fris slaatj n witt rijst Cannlloni Lasagn al forno Driklurnpasta mt bislook n Parmsankaas XA3 Klurrijk grontpizza Warm pastabufft X A2 XA2 X dondrdag XA1Minstronsop A3Tomatnsop mt vrmiclli XA1Kalkonspisjs mt witloof Kalkonspisjs mt Provnçaals saus Stoofvls X Macaroni mt ham n kaas XA2 Lasagn Vrdura Kipfilt uit Toscanië Bistcca mt gbakkn rozmarijnaardappltjs X X X A3 A2A3 X X = vgtarisch schotl = nit in Alma 1 A3 = nit in Alma 2 = nit in Alma 3 A2 Warm pastabufft Klurrijk grontpizza Farfall bolognais vrijdag Aardapplsop Cordon blu mt gbakkn boontjs Cordon blu mt Roqufortsaus Hamburgr mt rod kool Vlsragout in romig kamprnolisaus Crools rijstschotl Nasirolltjs mt zotzur saus Lasagn al forno X A2 0,50 1,00 1,00 3,40 4,30 4,30 0,50 2,30/2,55 4,30 3,40 0,50 0,50 4,30 4,30 3,00 2,30 3,40 2,30 3,40 0,50 0,50 3,40 2,30 4,30 4,30 3,40 2,30/2,55 0,50 2,30 3,40 2,55 Er wordn daglijks maaltijdslaatjs, koud schotls, broodjs n maaltijdsop aangbodn. In ht Pauscollg, Justus Lipsius n Gasthuisbrg wordn daglijks vir schotls uit bovnstaand mnu aangbodn. STUDENT TROPHY HERDEFINIËERT ZICHZELF En spannnd n avontuurlijk activitit Sinds dri jaar hft Sportraad r n klassikr bij: d Studnt Trophy. Naast d 24-urnloop n ht LISST, mot dz activitit vooral d avonturir in ons aansprkn. Of btr nog: d avonturir in minstns vir van ons. Want mt virn kan j j inschrijvn om m t don aan d Studnt Trophy. Studnt Watt? Hann Vrmirn Studnt Trophy dus, d klassikr di Sportraad dri jaar gldn op potn ztt, maar di pas vorig jaar zijn rst diti knd. Ht rst jaar warn r namlijk wat sponsorproblmn. Vorig jaar was d Trophy dan toch n succs, al most r toch wat aan gslutld wordn. Ht ghl wordt ingricht door Sportraad n gcoördinrd door Erika Van Bk n Jannick Bos. Wij ondrvrogn Christoph Pap, één van d mdwrkrs van Sportraad. Lgr Vto: Kan j van n klassikr sprkn als ht nog maar voor d twd kr doorgaat? Christoph Pap: «D naam klassikr is nit omdat its klassik is, maar omdat d activititn mt di naam zo bknd zijn bij d studntn. Studnt Trophy is dus n klassikr omdat ht n jaarlijks, vast activitit is. W zijn r dri jaar gldn m bgonnn, als plaatsvrvangr voor Sport Zondr Grnzn. Vorig jaar was d rst diti n di was bijna volgbokt. W vrwachtn dat ook voor dit jaar. Er kunnn zstig plogn van vir prsonn dlnmn. Voorlopig hbbn m nog maar één inschrijving, maar volgnd wk bgint d promoti pas cht, dus dan zulln d inschrijvingn ook wl komn. Er is gn rdn tot panik.» Vto: Idrn knt d 24-urnloop n ht is n rg groot vnmnt. Is dat ook d bdoling voor d Studnt Trophy? Christoph: «Di omvang, dat is its waarin j mot groin, maar w probrn d Studnt Trophy indrdaad uit t bridn. W probrn ook mr bkndhid t vrwrvn. Zo valt d Studnt Trophy nu samn mt d fstwk van Appoloon. Waarschijnlijk krijgn w van daar wl mnsn naar d Studnt Trophy glokt.» Vto: Wat motn w ons ignlijk bij ht concpt voorstlln? Christoph: «D Trophy bstaat uit zvn activititn, of btr avontuurlijk activititn. Dz zijn n mountainbikparcours, n oriëntatiloop, n splobox n n dathrid van 25 tot 30 mtr hoog. Di komt ht lgr installrn aan n vrlichtingsmast, zodat w zkr zijn van d vilighid. Vrdr is r nog n hoog touwnparcours, n opblaasbaar hindrnissnparcours n langgrkt springkastl mt murn n d highland gams: balkn wrpn, mt zwar voorwrpn smijtn. Di highland gams zijn vooral ofningn op kracht n tchnik mt zwar voorwrpn. Elk gropj doorloopt dus d zvn activititn n schuift tlkns ééntj door. D rsultatn wordn dan opgschrvn n ht is d totaalscor di tlt.» Twd Vto: Vorig jaar lk d Studnt Trophy mr op één grot winklkarrtjsrac. Dit jaar ligt d nadruk mr op ht avontuurlijk. Is dat n bwust kuz? Christoph: «Vorig jaar warn r indrdaad d winklkarrtjsrac n d olifantnpotn. Dat is allmaal rg ludik, maar hft winig t bidn op ht sportiv vlak. Op d affich stond ton ook n kajakkr, trwijl dat hlmaal nit aan bod kwam. Dit jaar hbbn w gkozn voor n mr avontuurlijk programma, naast ht ludik.» «Ht zijn ook gn voor d hand liggnd sportn. W willn mt d Studnt Trophy n complmnt bidn tgnovr d andr sportn di aan bod komn op d 24-urnloop n ht LISST.» Vto: J hbt vorig jaar zlf ook mgdaan aan d Studnt Trophy. Ho was ht vnmnt als dlnmr? Christoph: «Vooral rg fijn. Ik bn nogal n comptitibst n dat kwam r wat t winig in, maar dat zal dit jaar dus btr zijn. Ondanks dat was ht hl rg fijn. Misschin komt dat ook wl omdat w twd zijn gëindigd.» D Studnt Trophy gaat door op wonsdag 25 fbruari tussn 14u n 18u. Inschrijvn kan uitraard nog altijd voor lk grop van vir prsonn. Voor mr info n d inschrijvingn kan j trcht op Sportraad: Hou ook d affichs in d gatn! (foto Christoph D Bldr) 6 J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i v to

7 Tagliatll à la Vto En lkkr twpansgrcht, klaar in n half uurtj, godkoop, nvoudig t bridn n toch hl lkkr. En cht aanradr voor lk bginnnd kok di zichzlf, n d andr, toch graag vrwnt mt its charmants n uniks. 300g tagliatll 6 sntjs grookt zalm 500g vloibar gzfd tomatn 250g mascarpon 4 klin pijpajuintjs n bosj ptrsli Ingrdiëntn: (voor 2 prsonn) Katrn Voding Ingrdiëntn: (voor 2 prsonn) Briding Zt n grot pot watr op ht vuur om d tagliatll al dnt t kokn. Trwijl ht watr warm wordt, kun j d andr ingrdiëntn voorbridn. Snij d pijpajuintjs hl fijn n stoof z gaar tot z glazig zijn. Vog r vrvolgns d fijn gsndn zalm aan to. D groott van d zalmrpjs kun j zlf kizn. Ht lkkrst zijn zalmrpjs van andrhalv op tw cntimtr. Laat d zalm nit t lang stovn andrs vrlist z haar malshid. Als dit gburd is, vog j r ht doosj vloibar gzfd tomatn aan to. Laat dit samn mt d zalm warm wordn. Vog r als laatst d mascarpon bij. God rorn op n zacht vuurtj zodat d mascarpon god mngt mt d rst van d ingrdiëntn. D saus bst nit latn kokn, maar rustig latn opwarmn andrs gaat d mascarpon schiftn. D saus kun j nog wat bijkruidn zoals j zlf wilt om hm nog wat xtra lan t gvn. D vrhouding gzfd tomatn, mascarpon of zalm kun j zlf kizn. Tvl tomatn makn d saus t vloibaar, tvl mascarpon maakt d saus t zwaar n wat mr zalmrpjs maakt d saus pittigr n gft z mr smaak. Laat d tagliatll 7 tot 9 minutn kokn. Vog r n schutj olijfoli aan to. Dit blt dat d tagiatll na ht afgitn van ht watr tvl aan lkaar klft. Tip Srvr d tagliatll mt d saus op n bord n vog r wat gsndn ptrsli aan to. D ptrsli bzorgt ht ghl n ignzinnig karaktr n vogt klur to aan ht ghl. (km) Suggsti van d Chf Idrn di afglopn wknd toch nog Valntijn vrgtn was, krijgt nog n kans om ht god t makn. J kan altijd n tafltj rsrvrn in n van d in dz katrn bsprokn rstaurantjs. Maar ht is natuurlijk duizndmaal romantischr om zlf t kokn voor j glifd. Of misschin kan j j modr ns vrrassn door n Tupprwar potj mt j ign crati trug m naar huis t nmn. Hirondr staat n suggsti di snl klaar, godkoop n lkkr is. 200 g grookt zalm 250 à 300 g pnn 1 ui (of ht wit van n pri) 150 ml vrs room n schutj mlk ptrsli parmzaans kaas botr Briding Kook d pasta volgns d opggvn kooktijd. Hak d ui fijn n laat glazn in d botr. Blus mt d room n mlk n laat dit lichtjs inkokn. Vrmindr ht vuur zodat d saus nit mr kookt. Vog r d gsnipprd zalm aan to n kruid mt ppr n zout. Nu kan d fijnghakt ptrsli r bij. Laat d zalm nit hlmaal gaar wordn. Ondrtussn zal d pasta gkookt zijn. Git af n laat d pasta schrikkn mt koud watr. Vrdl d pasta ovr d bordn n git d saus ovr d pasta. Garnr mt d graspt kaas n nog nkl snipprs grookt zalm. Smaklijk. D bridingstijd bdraagt 15 minutn, dls afhanklijk van d kooktijd van d pasta. D prijs van dz schotl is ongvr 4,50 uro pr prsoon. Wijnsuggsti D valli van d Loir is n droom voor lk wijnontdkkingsrizigr. Hir vind j immrs nog btaalbaar wijnplzir. D hldr, lichtgl Pouilly-Fumé wordt gmaakt van sauvignon blanc. Dz wijn mot ht mt vl mindr blangstlling stlln dan zijn ovrbuur Sancrr. Dat maakt dat dz wijnn mindr prijzig zijn. Domain ds Marinirs - Pouilly- Fumé 2001 (10,90 uro) is op dat vlak n aanradr. En topwijn is ht gnszins, maar zr gnitbaar bij dz pastaschotl of gwoon op n donkr fbruariavond. (bd) KOKEN LEUVENSE STUDENTEN VAAK ZELF? Ook Mimi n Pit zittn op kot Hovl procnt van d studntn kookt daglijks zlf n volldig warm maaltijd? Waarom zou j? Ht vraagt vl tijd én afwas. Bovndin zijn r gnog altrnativn di j ht lvn vrgmakklijkn. Vto zocht nkl studntn op n schoof bij aan tafl. Elk kotstudnt hft ht mgmaakt: d pijnlijk ontdkking dat dampnd kookpottn gvuld mt modrs gzond kost nit vanzlf op tafl blandn. Voor sommig vrwnd jongvolwassnn komt dat bsf r pas wannr all Tupprwarpotjs lg zijn, maar ht komt vn hard aan. J mot nu zlf zorgn dat j maag gvuld raakt. Zlfs voor n simpl botrham mt choco mot j d dur uit. En bakkr wtn d mst studntn nog wl t vindn. Maar zlf mt pottn n pannn aan d slag gaan, kunnn z dat? Etn do j lk dag. W tn vooral voor d hongr di komt of gwoon omdat w zin hbbn in its lkkrs. Maar j bschikt als studnt slchts ovr n bprkt budgt n j hbt wl wat btrs t don dan zlf tn klaar t makn. Studntnrstaurants n kant-n-klar maaltijdn hbbn dus vaak n strpj voor, al was ht maar omdat j nit hoft af t wassn. Toch zijn r nog studntn t vindn di grgld zlf achtr ht fornuis staan. Rodrik (22) studrt Togpast Informatica aan d Rga Hogschool. Mijn vrindin n ik hurn n studio n w tn lk dag gzllig samn. W kokn mstal zlf of andrs haln w fritjs of kbab. Naar studntnrstaurants gaan w nit, want di liggn wat uit d buurt. Mstal makn w pasta klaar, mt vls n n sausj in d wok. Winig grontn, want ik haat grontjs! Achtraf dot mijn vrindin d afwas n droog ik af. En als ht gld op is, dan gaan w thuis bij d mama d kolkast lgrovn. Kstr (20) zit voor ht twd jaar op rij op kot n koos dit jaar voor Politik n Social Wtnschappn. Gzond tn is blangrijk. Ik do dus m n bst om vaak grontn t tn n probr junkfood t bprkn tot één kr pr wk. Mijn oudrs gvn wl ns tn m, maar nooit Smaklijk gnog voor n hl wk. Ht is dus d bdoling dat ik zlf kook of naar d Alma ga. Mstal maak ik gwoon its klaar in d wok. W hbbn gn gmnschapplijk truimt op kot, dus samn kokn gburt alln wannr w ns n kotfstj houdn. Vorig jaar had ik n microgolf, maar ook ton at ik gn kant-n-klar maaltijdn. Dat vind ik nit cht lkkr. Afwassn hoort r dan wl bij, maar zkr nit lk dag. Risico Sara (24) is rst licnti studnt Sociologi n hft hl wat kot-rvaring. Dit jaar woont z in n gmnschapshuis. Ik vind ht wl ns luk om zlf t kokn, maar dat gburt mstal maar n paar kr pr maand. Ton ik pas op kot zat, krg ik van thuis n hl wkmnu m. Dat is nu wl gmindrd.ik woon nu vlakbij n studntnrstaurant n dat is bst wl handig. En ht gburt wl ns dat m n huisgnotn n bord xtra voor m op tafl zttn. D kukn is bij ons nogal onpraktisch ingricht n afwassn mot r in n donkr hokj gburn. Ik probr di vrvlnd taak dus zovl moglijk t vrmijdn. Bhalv wannr ik voor vrindn mag kokn. Ik bn dol op pasta n hou wl van n xprimntj, dus probr ik lifst niuw grchtn. J hbt dan kans op n hrlijk tntj. Of ook nit, dat is ht risico. Als ht mislukt, kunnn w altijd nog n pizza bstlln. Kokn is n tijdrovnd bzighid n j kijkt nadin stvast tgn n brg afwas aan. Maar zlf j warm maaltijd crërn, hft ook zijn voordln. J t waar j di dag zin in hbt n dus kan j gvarird n mt wat gluk ook lkkr tn. Bovndin wgt r nits op tgn d gzllighid van j ign stkj of j nu alln, samn mt j lif of mt n hl bnd vrindn t. Wil j ht ook ns probrn? J kunt alvast bginnn mt d rcptn dat j in dz Vto vindt. Smaklijk! (lb) v to J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i

8 Katrn Voding foto s: Pitr Bart D tijd dat koffihuizn d plk warn waar ovr ht algmn nkl grootmodrs ovr d vlor kwamn n bij n dampnd koffi mijmrdn ovr ho ht vrogr allmaal btr was, is vrldn tijd. D koffibars zoals z nu wordn gnomd zijn n hus opmars aan ht makn. Tw zakn di onz aandacht trokkn warn Coff-Link n Jacqmott Coff Hous. Is r mr in dit Luvn dan pitabrood n curryworst spcial? Tijdns onz wklijks filosofisch sancs was ht dz prangnd vraag di blf hangn in d hoofdn van d rdactildn. Als j in Luvn zou struikln is d kans grotr dat j mt j smol in n pot looksaus dondrt, dan dat j ht hard asfalt zou rakn. Mt schrp pn n zr kritisch smaakpapilln zijn w hlmaal vrdokn in onz incognito outfit op pad gtrokkn. Trugkrn ddn w mt n voll maag n n puistj mr. Smaklijk! Bruno Dbbaut,Cmil Blk, Lisbt Bx n Kris Malfason Coff-Link Tijdns j wrkurn door gluidsmurn vlign n daarbuitn n koffibar uitbatn, bij voorbaat n luk combinati. Kris, Grty, Dnnis n Wim zagn dat d kofficultuur in opmars is n spldn daar handig op in. Wannr w pratn mt Grty ontkracht hij d myth n bkrachtigt hij ons groot glijk dat koffihuizn nkl voor d oudrn dr bvolking zijn. Ons publik is htrogn: van 17 tot 77 jaar, zgt hij. Bij ht binnnkomn is ht rst wat in ht oog springt d antik koffimachin. Modrn tchnologi in n modrn kldj. J wordt mtn truggvord naar ht Italië van ht bgin van d vorig uw. Dat is zowat ht nig dat oudrwts, maar daarom nit oubollig aandot. Daar zorgt ht intriur van ht tablissmnt voor. Hir is ht waar invordr Illy, door ht tr bschikking stlln van hun binnnhuisarchitct, n duit in ht zakj dot. Lt wl: ht is gn franchis formul. God contactn, gn contractn, vat Grty samn. Mnmbkrtj Ho zit ht nu mt d koffi? Want daar gaat ht tnslott toch om. D Illy-koffi di r wordt opgdind, hoft gn introducti. Kijkn w naar d rst van d kaart dan zin w dat hun cratis gaan van gwon tot d gbruiklijk spcial koffi tot n Italiaans aandond snackaanbod. Ook luk: hb j zin om j koffi m t nmn n rustig op t drinkn op n bankj ofzo, vraag d handig mnmbkrtjs. Er is ook n uitgbrid tkaart. Onz suggsti: d Focaccia mt woudham, tomaat, mozarlla n olijfdrssing. Mot j nog mails chckn? Voor n klin prijs kan j gbruik makn van d pc. Tinsstraat 129. Opningsurn: s wintrs: van 8 tot 19 uur s zomrs: van 9 tot 18 uur n zon- n fstdagn gslotn. Jacqmott Coff Hous Hb j wl ns van di dagn dat j vrindin j van ht n botikj naar ht andr slurt n ht lijkt alsof d minutn stilstaan? Stap binnn in dit Coff Hous n kom trug bij j positivn, slurpnd van n kop koffi.ht is vnns n koffitnt waar j als min zstigplussr nit schromlijk uit d toon valt. Dz trndy bar vrlidt jong n oud, chic n casual, Burbrry n baggy pants. Wilt u andrzijds ongstoord uw koffi slurpn, zondr Jan mt d pt in t lichtn ovr d niuw kotjs n vrsgborn kalfjs, kan u zich vrdipn in ht uitgbrid assortimnt lctuur, u aangbodn door d zaak. Gn zin om t babbln of t lzn n schuilt r n voyur in u? Nm plaats aan d toog n staar voor u uit door muurvrvangnd ruitn. D nit-rokrsscti bvindt zich ghl afgschidn aan d achtrkant van d zaak. Elk koffidrinkr komt r aan zijn trkkn. Vooral als u vn gnog krijgt van stds dizlfd kop rgular koffi. Vrdip jzlf in ht mnu van d hot spcials. En morning glow, mt vl mlk n vanill, n indian summr mt kanl of n tropical vning mt chocolad n cacaopodr. Naast dz ht lkkrnijn kan j hir ook gnitn van d zognaamd cold spcials. Idaal altrnatif voor d ht koffi tijdns d warmr dagn. Klgat Bnt u imand di op zijn Amrikaans zijn koffi wil fintunn? Voor n toslag van 25 urocnt kan j bij d koffi slagroom of siroop krijgn. D prijzn van d tkaart durvn wl ns in ht vrkrd klgat schitn. Voor n bagl n soort broodj dat vl wg hft van n pistolt schommln d prijzn tussn 1 uro 20 cnt n 4 uro 90 cnt. (cb) Bondgnotnlaan 59. Opningsurn: van maandag tot n mt zatrdag van 8u30 tot 18u30 n zon- n fstdagn gslotn. Katrn Soup away Glgn in d Tinsstraat is dz soupbar mr dan n aanradr. Bij ht binnnkomn van d zaak word j ovrwlmd door d aroma s van d vrs brid sopn. Ht mnu bprkt zich nit tot sop van d dag, maar bstaat uit n hus gamma van sopn. Gaand van klassikrs, zoals tomatnsop n ajuinsop, tot cratis van d kok, zoals sop van broccoli of pikant wortlsop. D sopn zijn r t vrkrijgn in vrschillnd matn. Voorts kan j kizn tussn supplmntn zoals d obligat balltjs, kaas n croutons. Mnmn is ook moglijk, maar dat radn w tn zrst af. Althans voor d mannlijk lzrs. Zondr nig sksistisch conclusis t willn trkkn, vil ht ons op dat ht publik uit zo god als nkl vrouwvolk bstaat. Gtuig d lctuur di nkl uit vrouwnbladn bstaat. Aan d én kant is ht gnitn van d ovrhrlijk sop, aan d andr kant kan j vn wgdromn bij ht aanschouwn van n sympathik misj dat op n hl lgant n bijzondr inspirrnd manir d gsmoltn kaasslirtn tussn lpl n mond ondr control probrt t krijgn. Zondrmr smaakbvordrnd. Waarom sop? vrogn w aan uitbatr n kok Marco: Tn rst: ht is gzond. Tn twd: als j na d middag nog n zwar ls t vrwrkn hbt, is ht nit aangradn dit t don mt n op voll torn vrtrnd maag. Tinsstraat 25. Opningsurn: maandag tot n mt vrijdag van 11u30 tot 19u30 n zon- n fstdagn van 12 tot 17 uur. Sapristi/Nom d Jus vruchtn als vruchtn n grontn. Naast d sappn zijn r d smoothis n shaks. D smoothis zijn vruchtnsappn aangdikt mt vruchtnpur. Mijn prsoonlijk aanradr: Anabongo (mango, ananas, banaan n sinaasappl, cb). D shaks wordn brid op basis van yoghurt of soyamlk. Alcohol Patrick gaat r prat op dat zijn cratis j zowl n fysik als mntal boost gvn. Alls wordt vrsgprst n dat do ik om gn afbruk t don aan d hog gzondhidswaard, gaat hij vrdr. Nit dat ik d modal studnt bschouw als n alcohol consumrnd wzn, maar ht is n idal katrbstrijdr, bsluit hij al fluistrnd. (cb) Tinsstraat 48. Opningsurn: maandag tot n mt vrijdag van 12 tot 19 uur n zatrdag van 12u30 tot 19 uur. Aan d ovrkant ligt ht bio-toop van Patrick. En man mt zowaar n visi n d strk ovrtuiging dat gzond tn nit noodzaklijk saai n onsmaklijk hoft t zijn. In ssnti is dz zaak n sapbar, maar r wordt ook daglijks vrs sop aangbodn. Allmaal in n biokldj. Tijdns d babbl mt d uitbatr wordt ht duidlijk dat d sappn duidlijk zijn stokpaardjs zijn. Nooit gwtn dat fruitsappn zo divrs kondn zijn. D uitbatr probrt zo consqunt moglijk bio-ingrdiëntn t gbruikn: «Soms mot ik wl zondign,»gaat hij vrdr. Elk fruit of gront hft zijn sizon n buitn ht sizon mot j ht dan don mt andr grontn n fruit, want n sapbar zondr pakwg sinaasappls is ondnkbaar. «Dat is ht nig waarin ik durf zondign,»bsluit hij. Bij ht bkijkn van d kaart zin w sappn in all vormn, klurn, gurn n smakn. Applsap is ht nig waarin maar één vrucht vrwrkt zit. Voor d rst zijn ht combinatis van zowl nkl 8 J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 16 f b r u a r i v to

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto.

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto. WWW.VETO.BE Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati? h????? g 30??????? jaar?? nummr 06 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt nit van juni tot

Nadere informatie

de Dukenburger Angélique van der Heijden

de Dukenburger Angélique van der Heijden d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen

Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen Raad splt in op vrwacht financiël krapt D krant van Wsp, inclusif MuidrNiuws Huisarts advisrt vaccinrn tgn mxicaans grip Vlign in n mga grot hlikoptr is gwldig 3 5 13 21 Wonsdag 4 novmbr 2009 MUIDERNIEUWS

Nadere informatie

Winkelen in zuidpolder

Winkelen in zuidpolder 2 ditit 2011 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl Intrviw mt Tink

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

ASRE M RL Masterproof 2004

ASRE M RL Masterproof 2004 Nit Vrtrouw ASRE M RL Mastrproof 2004 ik Privat Samnwrking vrsus Privat Financ 'It is not th nam of a projct but th consquncs that rally mattr' Mastrproof in ht kadr van d postdoctoral MRE opliding bij

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23 -bindr Uitgav van Myrakl Oudlrlingn-vrniging van ht St.Nicolaaslycum n d Pius-MMS Bindr nr. 1 MEI 2012 MYRAKEL Colofon D Snlbindr is n uitgav van d Oudlrlingn-vrniging van ht St. Nicolaaslycum n d St.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant? Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Mijdrcht, Wilnis, Vinkvn 11 augustus 2010 2 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur RNT 10 JAAR VAST Hypothkn mt vast rntprcntags Bij Financiël Dinstn

Nadere informatie