Blauw! Bolognadecreet naar Arbitragehof. Katern voeding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blauw! Bolognadecreet naar Arbitragehof. Katern voeding"

Transcriptie

1 Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 14 Blgië-Blgiqu P.B Luvn 1 2/2817 maandag 16 fbruari 2004 jaargang afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt nit van juni tot augustus) Katrn voding Bolognadcrt naar Arbitraghof D vzw Univrsitas hft op d valrp n brop tot vrnitiging van ht Vlaams structuurdcrt hogr ondrwijs (april 2003) bij ht Arbitraghof inglid. Univrsitas is n organisati uit kringn van VUB- n UA-acadmici di ijvrn voor acadmisch vrijhid n d dmocratisring van ht ondrwijs. Daarom staan zij ook uitrst kritisch tgnovr d manir waarop d Bolognavrklaring in Vlaandrn is ingvord. Mn dnkt nu bij ht Arbitraghof, dat waakt ovr d topassing van d grondwt, glijk t haln mt hun argumntati dat d niuw associatis tussn univrsitit n hogscholn n uitholling btknt van d vrijhid van ondrwijs. Bovndin drigt door d niuw bamastructuur d door d grondwt gwaarborgd glijkwaardighid van diploma s in Vlaandrn n Wallonië ondr druk komn t staan. Ook in Franstalig Blgië trkt mn naar ht Arbitraghof, maar hir zijn ht d inrichtnd machtn van ht katholik hogr ondrwijs di zich strk vrzttn tgn n niuw dcrt dat d studntnparticipati rglt. Zij vindn d vrplicht opnam van studntnvrtgnwoordigrs in hun bstuursorgann vnzr n aanfluiting van hun vrijhid van ondrwijs. M, Mik n Mustafa En Italiaans immigrant, n tirannik Marrokaans huisbaas annx rstauranthoudr n n jong misj dat nu n dan vrlorn loopt in n mtropool. Dz ralitit vormt d basis di Jssa Wildmrsch rto hft aangzt om haar rvaringn in Nw York nr t schrijvn in d vorm van n kortvrhaal. Ht dcor bstond uit n stol n n typisch Amrikaans highschool jackt. Ht Kulturamapublik wrd vrvolgns op ht puntj van d stol ghoudn door d authnticitit van d actric, haar primnd ogn n d bizarr wndingn in ht vrhaal. Zoals j waarschijnlijk al hbt opgmrkt, hft dz Vto n niuw stunklur. Hirdoor zou ht wklijks vrschijningskaraktr van ht studntnblad duidlijkr in d rspctivlijk rod of blauw vrf gzt motn wordn. Vto hft n lang traditi op ht vlak van d rod stunklur. Toch is d blauw stunklur rds in d rst jaargang trug t vindn. Zo vrschn ht nummr acht, bijvoorbld, in ht blauw, al warn ton alln d naamplaat n d kalndr in klur. Andr nummrs van dzlfd jaargang warn dan wr gron, gl, bruin n rood. Dz klurnpolitik wrd aanghoudn tot jaargang zvn, ton d naamplaat systmatisch mt rod stunklur gdrukt wrd. Ht sporadisch rood van dz vrog Blauw! Wat do j in n stad di uit haar vogn barst? En war Man-Bijt-Hond-tostand mt op d koop to n ovrdondrnd mijlpaal in d gschidnis. En kortvrhaal dat zkr n vrvolg vrdint. Wat chtr danig op d znuwn wrkt, warn di paar onmnsn di ht lf haddn om op n nogal stornd manir d zaal vl t laat t btrdn. Nit van haar strk stuk gbracht, htt Jssa d laatkomrs alsnog wlkom n z ging onvrstoord vrdr. Ls ht intrviw mt Jssa Wildmrsch op pagina 11 jaargangn volurd gaandwg naar n waar handlsmrk. Rood wrd n cht stunklur: kopjs, advrtntis, bovntitls, nzovoort. Jaargang 22 wrd dan d dfiniv doorbraak van d bknd stunklur. Hus kadrs, titls, tkningn n drop-caps vrschnn op d omslag- n middnpagina s in ht rood. Vanaf jaargang 26, , wrdn d bladzijdn mt stunklur op ht huidig nivau gbracht: d hlft van d normal 16- pagina-diti. Sindsdin blf d lay-out van Vto grofwg htzlfd. In d huidig jaargang wordt gkozn voor n afwisslnd stunklur n klinr voorpagina-artikls di vrwijzn naar artikls in ht btrffnd Vto-nummr. D rdacti VERDER IN DIT NUMMER: Kruiswoordraadsl 2 Ht JaDE-bacl 3-4 Yvs Ltrm 5 Studnt Trophy Katrn Voding 7-9 G()spot 10 Intrviw Jssa Wildmrsch Comdy Club 12 Prsssnxcssn: LLK 13 Vrvolgvrhaal: Ht lixir 14 Agnda & ad valvas 15 (foto Pitr Bart) (advrtnti)

2 Zt 'm wr op in 2004! Aids is totaal gn 'hot topic' mr. Enkl op Wrldaidsdag (1 dcmbr) hft aids n voldond hog 'niuwswaard' om rovr n rportag t draain. Onz jongrn noch d volwassnn lijkn stil t staan bij d HIV- n aids-problmatik in Vlaandrn. Ht is zlfs zo rg dat mn sprkt ovr 'aidsmohid': aids wordt ho langr ho mr bschouwd als n bhandlbar zikt, ook al is ht dat nit. Méér nog, zowat all SOA's (sksul ovrdraagbar aandoningn) vrdwnn d laatst jarn opniuw in d schaduw, ja zlfs in d tabosfr. Toch zin w dat d cijfrs r allrminst om lign. Ht aantal HIV-patiëntn stijgt wrldwijd. Vijf miljon niuw HIV-bsmttingn n dri miljon mnsn di aan aids zijn gstorvn in Voor ht rst zulln r in Blgië mr dan duiznd bsmttingn pr jaar zijn. Dat zijn dri niuw gvalln pr dag. W brikn hirm opniuw ht alarmpil van Maar ook d cijfrs in vrband mt d andr SOA's (chlamydia, gonorro, syfilis ) tonn ons htzlfd schikwkknd bld. Daarnaast stlln w vast dat ht condoomgbruik in Vlaandrn almaar afnmt. D condoomvrkoop in Blgië is in 2003 gdaald mt 7 procnt n in Vlaandrn mt 5 procnt. Mn sprkt zlfs al van 'condoommohid'. Tn slott zin w ook in ht Vlaams blid d tannd intrss voor d 'vilig vrijn' problmatik. Zo viln d blidskrditn voor snsibilisring n prvnticampagns d laatst vir jaar van uro trug op uro. Dit btknt n dubbl halvring of n middlnvrmindring van 74 % in vir jaar tijd! Ronduit N-VA!, d jongrnbwging van d N-VA, dd n groot ondrzok naar d aanwzighid van condoomautomatn n ht aanbod van condooms in d Luvns binnnstad n d plattlandsgmnt Lubbk. Ton w aan dit ondrzok bgonnn, vrwachttn w bndnmaats rsultatn. Dat ht chtr zo rbarmlijk gstld is mt d aanwzighid van condoomautomatn n ht aanbod van condooms, wistn w nit. Slchts 14% van d 71 ondrzocht zakn vrkoopt condooms. Gzin d groott van onz staal lijkt hirm duidlijk aangtoond dat r sprak is van n sriuz 'missing link' als w ht hbbn ovr vilig vrijn of 'saf sx'. D cijfrs ovr ht aanbod van condooms in d jugdhuizn hbbn ons zo moglijk nog strkr vrbaasd. In géén nkl van d zvn ondrzocht jugdhuizn zijn condooms t vrkrijgn! Dit is toch wl n zr opmrklijk ondrzoksrsultaat als w wtn dat d snsibilisringscampagns rond dit thma zich in d rst plaats richtn op dz dol- n lftijdsgrop, dnkn w maar aan d "blablabombom"-campagn van Ht is ovrduidlijk dat d blidsmakrs zich hirovr dringnd dinn t bzinnn. Tn slott kunnn w vaststlln dat r n kloof gaapt tussn d stad n ht plattland inzak ht aanbod van condooms. In d aan Luvn grnznd gmnt Lubbk ( inwonrs) zijn namlijk nrgns condooms t vrkrijgn tijdns d sluitingsurn van apothkrs n warnhuizn. D Lubbknaar mot rvoor tot Luvn (of tot d apothkr van wacht) rijdn! Ht lijkt nit mr moglijk in d éénntwintigst uw, maar toch is ht zo. Voor Ronduit N-VA! is ht alvast duidlijk: zowl d fdral als d Vlaams rgring dinn dringnd n blid uit t stippln. Er mot in d rst plaats voldond gld uitgtrokkn wordn voor doorgdrvn prvnti- n snsibilisringscampagns ovr vilig vrijn n corrct condoomgbruik. Dz campagns motn gdurnd mrdr jarn volghoudn wordn. D "Zt 'm op!"-campagn van d jarn ngntig ( ) is hirbij absoluut n voorbld van 'good practic'. Ht twd luik bstaat rin dat r gwrkt mot wordn aan d aanbodzijd. Ht uitdln van 'skschqus' vindn Ronduit N-VA! n ook d sctor zlf n mooi gbaar maar w stlln ons vl vragn bij d praktisch haalbaarhid rvan. Ronduit N-VA! plit wl voor vrhoogd inspanningn vanwg d horca, d Blgian Tabacco Vnding Association n d automatnsctor. En god informatidoorstroming is hirbij d rst stap. Ht voorstl om d ovrhid n vilig vrijn-campagn t latn opstartn ondr mr via d rclam op sigarttnautomatn waarbij d vrdlrs wordn vrplicht om in hun sigarttnautomatn condooms aan t bidn, lijkt ons n haalbar kaart n vrnigt ht rst (snsibilisring) mt ht twd (aanbodvrhoging) luik. 'Last but not last' gaat onz aandacht uit naar d jugdhuizn in Vlaandrn. Hirvan mogn w, hoplijk al op kort trmijn, d nodig inspanningn vrwachtn om ht aanbod van condooms r t vrhogn. D jugdradn n gmntbsturn kunnn hirbij vntul n (financil) handj tostkn. Ronduit N-VA! wil wl bnadrukkn dat d vrantwoordlijkhid om vilig t vrijn in d rst plaats bij d minnaars zlf ligt n nit bij d horca of nog mindr bij d scholn. Naar aanliding van ht niuw jaar 2004 vragn wij spcifik aandacht voor d problmatik van d sksul ovrdraagbar aandoningn (SOA's). Ondr d slogan "Zt 'm wr op in 2004!" willn w één jaar lang acti vorn rond vilig vrijn, corrct condoomgbruik, ht condoomaanbod, nz. Tho Franckn, initiatifnmr, voorzittr N-VA Lubbk Erwin Vrbkn, voorzittr Ronduit N-VA! Luvn, nationaal scrtaris Ronduit N-VA! Vto n Cinma Zd gvn vijf duotickts wg voor Mon Oncl van Jacqus Tati! Mail tot 18/2, 14u naar n maak kans op n gratis filmavondj! Oplossing vorig wk D G R A N A T E N 2 U M S P O R E U 3 T A S P E R C S 4 R U P S E N H A L 5 O R E A L A N N E 6 U I E R S L E E T 7 X T C O N G U R E 8 S H A N A T E R 9 O E L Z A S N M 10 K I N D E R E N E Horizontaal 1 Waar vrouwn graag in kijkn 2 Kamrplant - Daar hft Flahaut r n aantal van 3 Nit-gïntgrrd woongrop - Jongnsnaam 4 Europs Ruimtvaartorganisati - Aflvring 5 Do dit mt d boom om kokosnotn t bkomn - Snior 6 Pr dag - Bschimpn 7 Dat is koningin Fabiola - Boksr 8 Vrmd - Romins jongnsnaam 9 Glibbrig wg - Vl foto's rg snl na lkaar 10 Waar mannn graag in kijkn Vrticaal 1 Aantal auto's in n bdrijf of land 2 Eilandn - Gntisch matriaal 3 Lsnotitis - Plakband 4 Jongn - Dd krnprovn op Muruora 5 Uil - Noot 6 Maanstand - Duwt d bal door d ring 7 Star - Intrfonothcair lnvrkr 8 Misjsnaam - Land 9 Grot hovlhid - Kltst uit zijn nk 10 Maatschappijstroming Dris D Smt 2 J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i v to

3 DE EVALUATIE VAN DE EVALUATIE VAN DE EVALUATIE Ht JaDE-bacl Zoals vorig wk wrd gmld, is d Jaarlijks Docntnvaluati (JaDE) opgschort. Na tw ditis blk namlijk dat JaDE onvoldond gdragn wrd door d individul docntn n dat d administrativ papirmoln bij vln rgrnis had opgwkt. Daarnaast blkn d hog frqunti van bvraging n n aantal kindrzikts ook t hard t wgn op ht gmod van d docntn. JaDE wrd hrbkkn n in d prullnmand gworpn mt d boodschap: andr n btr! Maar nit zondr dat wij ons nkl vragn stlln. Hann Vrmirn Bij ht invorn van JaDE lk ht alsof idrn mt god mod bgon. Er wrd wl aanggvn dat r nkl bprkingn warn aan ht systm. Ht succs was namlijk volldig afhanklijk van d mat waarin d docntn, d POC s n d programmadircturs hun vrantwoordlijkhid opnamn. Als dz blanghbbndn JaDE nit drogn of ondrstundn, dan zou ht succs minim zijn. Ook d hog frqunti wrd gzin als n moglijk pijnpunt. Maar imand mot gdacht hbbn dat dz moglijk drigingn nit rël warn, want JaDE wrd toch doorgvord. Initil was r chtr pas na ht twd jaar n rst rflcti gpland. D potntiël moilijkhdn di aanggvn wrdn bij d oprichting, zijn dus duidlijk d dmonn gwordn di JaDE m tn grond hbbn gricht. Als mn dz n jaar gldn al had voorspld, waarom hft mn hir dan nits aan gdaan? Kondn dz problmn nit vrholpn wordn, voor z zich aandindn? Maar JaDE is nog nit afgschaft, ht is opgschort. Er wordt gwrkt aan n niuw systm dat, na voorlgging n godkuring, pas in ht acadmijaar in wrking kan trdn. Dat btknt dat r nu andrhalf jaar gn valuati van d kwalitit wordt gdaan. D rdn di hirvoor wordt aanggvn, is ht crërn van n srn klimaat dat nit vrstoord wordt door n andr systm. Is dit n gvaar voor d studnt? JaDE wrd immrs opgricht voor d vrbtring, d aanmodiging n d bwaking van d kwalitit. Wordt dz kwalitit dan andrhalf jaar nit vrzkrd? Uitraard wl, maar nit door JaDE. Ht lijkt wl alsof JaDE voor n groot dl trial and rror is. Mn vrwacht problmn, maar hoopt op n btj inschikklijkhid van d btrokknn. Ht niuw voorstl zal gopprd motn wordn vanuit d Ondrwijsraad. Dz had chtr tw jaar gldn al n voorstl ingdind bij d Acadmisch Raad. Hun idal docntnvaluati zou twjaarlijks gburn n zou ook na d xamns plaatsvindn. Hir wrd chtr bslist dat di vorm most wijkn voor ht huidig systm, md ondr druk van d studntn, tot spijt van n aantal mnsn. Ht niuw voorstl zou aan n aantal basisvoorwaardn motn voldon. Hirin zin w ondr andr d mr bprkt frqunti n ht voorstl om d bvraging na d xamns t houdn, trugkrn. Ht lijkt wl alsof JaDE voor n groot dl trial and rror is. Mn vrwacht problmn, maar hoopt op n btj inschikklijkhid van d btrokknn. Soplhid, ht dat dan. Maar di soplhid is nit opgbracht n JaDE is gkldrd. D btrokknn hbbn hun vrantwoordlijkhid nit opgnomn, zo luidt ht. Di btrokknn zijn in d rst plaats d docntn, ht ondrwijznd prsonl. Tijd om hun mning t vragn. W sprakn mt Profssor Brnard Himpns, voorzittr van d Vrniging Acadmisch Prsonl Luvn. Vto: Wat vindt u van d opschorting van JaDE? Prof. Brnard Himpns: «Ht is ignlijk hl simpl. Ht is god dat r naar d vrzuchtingn gluistrd is. Nimand was natuurlijk tgn d valuati, maar dan livr zondr d administrativ rompslomp. W willn ignlijk n ffctif systm dat god doordacht is. Hirin zal d studnt n blangrijk pijlr zijn. Maar d mning van d studnt mot wl bkkn wordn door d ondrwijskundig xprts. En voorbld hirin is n moilijk cursus. D studntn kunnn dit nit luk vindn, om d cursus, maar d docnt dot wl zijn bst om dit god t brngn. D valuati van d studntn mot daarom gtotst wordn.» Vto: D rdn van d mislukking van JaDE zou d onvoldond ondrstuning zijn van d individul docntn. Klopt dat? Prof. Himpns: «D rst ractis zijn gkomn ton d bundls zich opstapldn. D papirmoln hft ignlijk JaDE m hlpn fnuikn. Daarnaast was ook d frqunti van bvraging rg hoog. Ht lijkt voor sommig docntn absurd dat lk cursus wordt gvalurd, dat is soms zvn kr pr docnt. Dan rijst d vraag of één of tw kr nit voldond is. Bovndin, als imand god lsgft, waarom mot dz valuati dan jaarlijks gburn?» Vto: Ht niuw systm dat mn nu gaat oprichtn, zal pas tgn 2005 ingvord kunnn wordn. Duurt d rustpriod nit rg lang? Prof. Himpns: «Ht is nit cht n priod van rust. Dz priod wordt gbruikt om t rmdiërn, zoals dat bij lk valuati d gwoont is. Mn mot d kans krijgn om d pijnpuntn t siturn n t vrhlpn. Toch hb ik vooral cho s ghoord dat d valuati god is vrlopn.» Howl ht ondrwijznd prsonl nit cht god mwrkt mt d bvraging, haaldn d mstn in d rst JaDE-rond toch god rsultatn. Om d gtalln t intrprtrn, hrinnrn w u r vn aan dat r lf vragn warn di mostn gquotrd wordn van één tot zvn. Ongvr 23% scoord btr dan vijf op minstns dri van d lf vragn. Slchts 9% scoord op minstns één vraag ondr d dri. Vanaf dri scors ondr d dri kan mn bschouwd wordn als volldig vrij van lsgvnd talntn. Dit was zo voor 2% van ht prsonl, wat toch nog zo n 25 docntn btknt. Nul D docntn lijkn dus van god wil om aan d valuati m t wrkn, als d administrati maar bprkt blijft. En andr blangrijk btrokkn partij is d studntn. Nit alln omdat zij ht zijn di d valuati motn invulln, maar ook omdat z, via d vrtgnwoordigrs, n blangrijk rol hbbn gspld n kunnn spln in d bsluitvorming. W voldn Pitr Michils, voorzittr van Kringraad, n glding van d Luvns Ovrkoplnd KringOrganisati (LOKO) aan d tand. Vto: JaDE is opgschort n n niuw systm laat op zich wachtn tot Zijn julli daar tvrdn m? Pitr Michils: «W warn akkoord mt d vrvrogd valuati van JaD, zowl vanuit opmrkingn van studntn als proffn. JaDE most snllr wordn bijgstuurd. Dat d niuw vorm pas in 2005 wordt ingvord, is gn god id. Mn zal dan immrs van nul motn hrbginnn n trug n hl tgnstand rvarn. Vrogr invorn zou btr zijn voor sommig proffn. Wij zulln in lk gval gbruikmakn van d opschorting om n uitgbrid dossir op t stlln n dat dan naar vorn t brngn, zlfs vrogr dan ht ind van ht acadmijaar.» Vto: Wlk knmrkn zal dit niuw systm zkr motn hbbn voor julli? Pitr: «D studntn hbbn n blangrijk rol, z zijn d spil in d valuati van vakkn n docntn, maar nit d nig bron van informati. Ht ondrwijs staat of valt nit mt d visi van d studntn. Voor ht niuw systm lijkt ht smstril trugkrn van d bvraging voor ons nit zo n slcht id, maar dat staat nu natuurlijk wl op d hlling. Vanuit d visi van d studntn is ht jaarlijks aspct van bvraging btr dan n twjaarlijks valuati.» STUDENT SLECHTS MATIG OVERTUIGD Duivls patroon of luk motifj Studntnvrtgnwoordigrs hbbn JaDE altijd als n blangrijk stap n zlfs n ovrwinning gzin op ht gbid van inspraak. Wij willn d vraag ook vn voorlggn aan d basis. Wat vindn studntn van JaDE? Hrman Loos Ht lot van JaDE ligt nit in handn van d gwon studnt, maar hij is r wl d draaischijf van. Wij sprakn op vrschillnd plaatsn studntn aan ovr hun rvaringn n idën omtrnt d valuati van proffn. Aan d vrschillnd facultitn wordt JaDE in lk gval andrs bkkn. In d rst kandidatuur Gschidnis hft lk prof zich latn valurn. Mstal hb ik ht srius ingvuld, vrtlt n studnt. Ik dnk dat ht wl nuttig is als idrn dat dot. In twd kan Gnskund ligt d situati andrs. Enkl proffn van klin vakkn latn zich valurn. D mst lachn r ns m, andrn don ht gwoon nit. Stuntlig Bij ons hbbn d proffn zich wl latn valurn, wt n studnt Ovrhidsmanagmnt. Eén prof lit daarbij n xtra blad voor zichzlf invulln mt opn vragn. Ik vond di vragn btr n vooral nuttigr. Volgns mij vulln rdlijk wat studntn JaDE nit op n sriuz manir in n trkkn proffn zich winig aan van d rsultatn. Dgnn di cht god ondrwijs willn lvrn, valurn livr zichzlf. Sommig proffn gaan zr stuntlig om mt matriaal, ook bij d Burgrlijk Ingniurs. Op bord schrijvn lukt nit altijd zo god. En soms gaan z voor hun projctor staan. Hirovr zijn d studntn ht ns: dz problmn kunnn gmakklijk vrholpn wordn als proffn d aula lrn gbruikn. Ht gburt dat n prof in n vrniuwd aula ht licht nit uit krijgt n d micro nit aan. Nimand hft zijn prof ovr d gans lijn gbuisd. Bpaald ondrdln hbbn w wl ngatif boordld, vrtlln tw studntn Modrn Gschidnis. Dat was bijvoorbld voor d vraag of j vl ghad hbt aan d lsactivititn. Wannr n prof gwoon zijn cursus aflst, is dat zkr nit ht gval. Bolltjs D gmiddld studnt durft dus zkr zijn prof t buizn. Zlf hbbn wij ovrigns ook rds n prof gbuisd op vrschillnd ondrdln. Maar als ht god is, mag dat natuurlijk ook gzgd wordn. D mst studntn knnn wl dglijk proffn di n grot ondrschiding vrdinn. Ik hb di valuatis nit ingvuld, vrtlt n studnt di flyrs uitdlt aan Alma 2. Ik ga zldn of nooit naar d ls, daarin zit natuurlijk wl n vrklaring. Sommig studntn nmn JaDE nit srius. Langs mij zat imand di gwoon van links naar rchts bolltjs klurd, vrtlt n Politik Wtnschappr. Andrn probrn r misschin n duivls patroon of n luk motifj in aan t brngn. Globaal zijn studntn dus maar gmatigd ovrtuigd. Z vindn d vragn onaangpast, zin ht grot nut nit in n twijfln aan d oprchthid van mdstudntn n proffn. Toch wil mn d moglijkhid tot valuati nit dfinitif opbrgn. Ht is god bdold, maar ik btwijfl d wrklijk waard van JaDE. En dit citaat vat ht zowat samn. v to J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i

4 LERARENOPLEIDING VOOR DOCENTEN? Lsgvn is mr dan vrtlln In dcmbr hbbn studntn voorlopig voor ht laatst hun prof kunnn buizn of nt uitgbrid op n sokkl zttn. Voortaan kunnn z nkl n dip zucht door d aula latn rolln indin z ht nit ns zijn mt d gprsntrd didactisch visi. Maar wi wt ignlijk ht minst van lsgvn, studnt of prof? Hrman Loos Vanaf ht momnt dat wij ons fitsj mt stunwiln parkrn aan d klutrklas tot d huglijk dag waarop wij d hard bankn van d middlbar school vrlatn, wordt ons d ls gspld door mnsn di daarvoor glrd hbbn. En docnt aan d univrsitit hft chtr nit noodzaklijk d ign didactisch kwalititn aangschrpt tijdns d opliding. Volgns profssor Joost Lowyck van ht Acadmisch Vormingsinstituut voor Lrarn (AVL) is dit n gmis. Orator En cursus algmn didactik zou d profssionalitit van ht Zlfstandig Acadmisch Prsonl (ZAP) bvordrn. Lsgvn is immrs gn aangborn kwalitit., aldus prof Lowyck. D moglijkhid om n vrkort cursus t volgn wordt wliswaar aangmodigd door d facultitn n d rctor, maar is nit vrplicht. Ik dnk dat ht prsonlsblid ruimr gzin mot wordn. Op ht nivau van d associati liggn zkr moglijkhdn in dz richting. Andr initiativn hbbn tot op hdn gfaald. In d taakvrvulling van ht ZAP is naast ondrzokskwalititn glidlijk mr aandacht naar d ondrwijscomponnt ggaan. Lowyck: W mogn nit vrgtn dat d filosofi omtrnt lsgvn strk vrandrd is. Vrogr most n docnt vooral n orator zijn, hij most ht god kunnn uitlggn. Nu wordt vnns aandacht bstd aan andr comptntis zoals ht opstlln van n cursus, d valuati n d bgliding van ht lrprocs. Ht blijft chtr d vraag in wlk mat d studnt ht ondrwijsprocs corrct kan valurn. Volgns Lowyck is n studnt zkr bkwaam. D prcpti van d studnt is n soort consumntnondrzok. W gaan d kwalitit van n product na. D manir waarop d jaarlijks docntnvaluati dit dot, is chtr bprkt. Ht is zkr nuttig om d studntn t btrkkn, maar hun visi zgt lang nit alls. Ik dnk dat ht systm t winig docntgricht is. D tkortn aan JaDE zijn volgns Lowyck van vrschillnd aard. Enrzijds is ht n t gstandaardisrd voorwrp. Evaluati mot gdiffrntird zijn. En prof di aan slchts twintig studntn lsgft, mot op n andr manir boordld wordn dan imand di virhondrd studntn voor zich hft. Bovndin lgt d vast vragnlijst norm bprkingn op. Ovrlast Andrzijds voln vl docntn JaDE aan als n opglgd systm. Zij willn zkr d ign ondrwijscapacititn vrbtrn, maar vrkizn andr optis. JaDE zorgt immrs voor xtra administrativ ovrlast, n vlghoord klacht bij ht ZAP. Ovrigns nmt ht, in navolging van ht smstrsystm, opniuw kostbar lstijd in bslag. Lowyck vindt vnns d frqunti van valurn ovrdrvn. En prof di rds nkl jarn dzlfd cursus aan n grot grop docrt, mot nit lk jaar gëvalurd wordn. Dit gldt vnns voor imand di in ht kadr van d bglid zlfstudi xprimntrt mt niuw wrkvormn. Indin zo n initiatif faalt, mag d docnt daar nit prsoonlijk op aangvalln wordn. Tn slott wil Lowyck aanhaln dat valuati nit nkl op ht ind van n lssnrks mot gburn. Problmn motn rds rdr aan bod komn in d facultair Prmannt Ondrwijscommissis (POC). Studntn n docntn kunnn hir samnwrkn aan n continu procs van kwalititsbwaking. Ernstig problmn motn daar rds vrholpn wordn, nit aan ht ind van d rit. Docntnvaluati ldrs Van idr Vlaams univrsitit wordt vrwacht dat zij op rglmatig tijdstippn haar ondrwijs valurt. Daarom bstaat r ovral n systm van intrn kwalititszorg, waarbij d instllingn n grot vrijhid hbbn om dit zlf uit t wrkn. Hirbij ligt ook vooral d nadruk om ht ghl van ht ondrwijs in oplidingn t valurn. Sinds n paar jaar bstaat r ook n vrplichting om individul ldn van ht acadmisch prsonl t boordln, zowl op ht vlak van ondrwijs, ondrzok als maatschapplijk dinstvrlning. D rsultatn kunnn zowl positiv ffctn hbbn, zoals bij bvordringn of bnomingn, als ngativ, waarbij n dubbl ngativ boordling kan lidn tot n ontslag. Vragnlijstn Voor dat laatst don zowat all Vlaams univrsititn n brop op vragnlijstn di door studntn wordn ingvuld. In Gnt, Brussl n Hasslt-Dipnbk gburt dit via Intrnt n prmannt, dus na idr smstr krijgt d studnt d moglijkhid zijn mning t knnn t gvn. D vragnlijstn zijn ook idntik voor all vakkn n wordn door d cntral dinstn opgstld n vrwrkt. Aan d Univrsitit Gnt is dlnam vrijblijvnd, waardoor r natuurlijk gn zkrhid is ovr n ruim dlnam door d studntn. Ht Gnts studntnblad Schampr btitlt dz valuatis dan ook als schaamlapjs mt als nig dol t tonn dat d studnt ook aandacht krijgt. In Brussl is dlnam in princip vrplicht n motn d studntn zich rgistrrn op d valuatipagina. Of d studnt d vragnlijst dan ook ffctif invult, is chtr zijn zaak. In Antwrpn is r nog gn systm van valuati door studntn, maar dnkt mn raan dit binnnkort in t vorn. (tl) ANALYSE Ht faillit van d Luvns bsluitvorming Kan d Acadmisch Raad, ht sluitstuk van d intrn dmocrati aan d K.U.Luvn, in d tokomst nog nig gzag latn gldn? Dat is d vraag di mn zich mot stlln na ht JaDE-bacl. En bslissing di lgitim is, stunt mstal op tw motivn, namlijk dat zij volgns d juist rgls van d kunst is gnomn én dat zij door d ondrdann als wttig wordt bschouwd. En bsluitvormingsorgaan dat haar succs afmt aan d kans dat d bstmmlingn haar bslissingn ook zulln uitvorn, stlt haar ign lgitimitit in vraag. Natuurlijk kan ook d Acadmisch Raad trugkomn op fout bslissingn omdat zij onuitvorbaar blijkn t zijn. Maar wannr ht blangrijkst orgaan van d grootst univrsitit van ht land, n bhornd tot d top-20 in Europa, haar bslissingn nvoudigwg gngrd zit n zich hirbij nrlgt, dan is r cht sprak van n lgitimititscrisis zondr wrga. Ht problm van d Acadmisch Raad mn mag dit stilaan zo gaan nomn is nit niuw. Eignlijk is dit orgaan, waarin d rctor n zijn plog, d dcann n vrtgnwoordigrs van assistntn n studntn ztln, nit mr dan n advis- of inspraakorgaan voor d Raad van Bhr. Daarin ztln nkl d plog van d rctor n nkl xtrnn n ht is di Raad van Bhr di d cht bstuursbslissingn nmt. Maar omdat in d Acadmisch Raad ht blangrijkst wrk gburt, zin vl mnsn daarin toch ht d facto bstuursorgaan van d K.U.Luvn. Di onduidlijkhid hft natuurlijk zijn gvolgn. Zo is d rol van d dcann in d Acadmisch Raad rg dubblzinnig tot zlfs tgnstrijdig. Zij wordn vrkozn door d ldn van n bpaald facultit n zijn dus d rst vrtgnwoordigr van hun blangn. Via hn hbbn d profssorn inspraak in ht blid. Tglijk wordt r van hn chtr vrwacht dat z ook d univrsitit m bsturn n dus soms ht blang van d unif voor dat van d facultit zttn. Z zijn dus ook d vrtgnwoordigr van ht cntral blid in hun ign facultit. Wannr in d Acadmisch Raad n bslissing is gnomn, zou ht maar normaal zijn dat ook al d ldn loyaal di bslissing uitvorn. Zonit hft d Acadmisch Raad, waarin all gldingn van d univrsitit ztln, gn zin mr. Dubblzinnighid Ook d studntnvrtgnwoordigrs zijn mt di dubblzinnighid gconfrontrd. Ht is nit ongbruiklijk dat r na n door d Acadmisch Raad gnomn bslissing toch nog studntnprotst opstijgt. D studntn zin d Acadmisch Raad dus ook als n inspraakorgaan n nit als ht bstuursorgaan dat d discussi afsluit. In hl d JaDE-kwsti wrdn d studntnvrtgnwoordigrs ook door d acadmisch ovrhid opgvord als d grootst plitbzorgrs van JaDE, waardoor r n wig wrd gdrvn tussn hn n ht prsonl. Wannr ht rctoraat n vrdl-nhrs-stratgi lijkt t hantrn, kan ht modl van d Acadmisch Raad natuurlijk hlmaal op d schop. Evn lk r btrschap in zicht, maar intussn horn w onrustwkknd brichtn ovr d broodnodig bstuurlijk hrvormingn, zoals dz aan ht bgin van ht acadmijaar wrdn aangkondigd. Zij drign op n sissr af t lopn. Ondr htzlfd soort druk dat JaDE d diprik instuurd ( Bslis maar, wij don toch onz gosting! ), gaat d acadmisch ovrhid volldig op d rm staan waardoor r in d taakbschrijving van d Acadmisch Raad n d Raad van Bhr slchts minimal wijzingn zulln plaatsvindn. Nog stds blijft ht onduidlijk waar ht zwaartpunt van d bslissingsmacht ligt aan d K.U.Luvn n of ht ovrlg mt prsonl n studntn ook au sériux zal wordn gnomn. W houdn ons hart vast voor d volgnd stap: misschin wordt d bgroting ook nit mr dan n richtlijn n kan idrn ongstoord uit d kas graain? Faln D paradoxal conclusi is dat uitindlijk nimand vrantwoordlijk is voor ht faln van JaDE n tglijk toch ook idrn. D univrsitit is stuurloos gwordn. Idrn di gacht wordt zijn vrantwoordlijkhid t nmn, wigrt dit t don omdat mn zogzgd ondr invlod staat van d andrn. In n cht privat vrniging zou dit nog kunnn, maar van n instlling di mt miljonn uro s ovrhidsgld wordt gfinancird, zou mn toch n fficiëntr n doltrffndr blid mogn vrwachtn. Als d univrsitit rst ht ovrlg mt haar prsonl nit srius nmt om daarna autoritair n bslissing t nmn di dan al dan nit bwust wordt gkldrd, dan is dit allsbhalv n voorbld van bhoorlijk bstuur waar sommign aan d univrsitit zo d mond van vol hbbn. Thomas Lys 4 J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i v to

5 CD&V-VOORZITTER LAAT IN ZIJN KAARTEN KIJKEN Zg maar Yvs Yvs Ltrm was afglopn dinsdag t gast bij CDS-Luvn. Ht wrd n optrdn voor ign publik waarin hij vrtld ho d CD&V van plan is om naar d vrkizingn t trkkn. D vragn nadin gstld door ht publik warn winig kritisch, maar lvrdn toch nkl bijzondr idën op. Kris Malfason Vir maandn voor d vrkizingn van d Vlaams rgring n ht Europs parlmnt lk ht intrssant om t horn wat Yvs Ltrm (43) voorzittr van d CD&V ons t vrtlln hft. Ho trkt d CD&V naar d kizr, ho zit hij n moglijk coaliti n wat dnkt hij ovr bpaald politik standpuntn? Voor d Christn Dmocratisch Studntn (CDS) wrd ht n gslaagd avond mt n bijzondr grot opkomst. Wrkglgnhid D komnd vrkizingn trkt d CD&V naar d kizr mt vir grot thma s. En rst strijdpunt is trug mr wrkglgnhid crërn. Ovr ho Ltrm dit concrt ralisrbaar acht, krgn w gn niuw idën t horn. Naast wrkglgnhid trkt d CD&V nog mt dri andr sprpuntn naar d kizr. Mt dz thma s wil d volkspartij zich richtn tot n brd grop van d bvolking. Ltrm: Wlzijn n wonn gaan d hoofdmoot vormn n daarnaast komt ook ondrwijs n mobilitit voorop op ht agnda t staan. Ht ghl zal ovrgotn wordn mt n sausj communautair isn n mr bvogdhdn voor d Vlaams gmnschap. W wistn ton nog nit dat r n kartl mt d N-VA zou komn. Zal n winig nduidig thma nit nadlig wrkn voor d CD&V? Intgndl. Door ons nit op één sprpunt t richtn zoals d gratispolitik van d sp.a of d blastingvrlaging bij d VLD, willn w n brd programma aanbidn aan d kizr, stlt Ltrm. W mnn dat als w ons richtn op d nichs n klinr marktsgmntn bij d bvolking, dit ffctif zal aansprkn bij d kizr. Vrmd dat n voorzittr van n volkspartij zich uitdrukt in trmn van nichs of marktsgmntn. Nt alsof d kizrs n CD&V trkt naar d kizr mt vir hoofdthma s grop potntiël koprs van n product zijn. Ltrm glooft in n rël kans dat d CD&V trug d grootst partij zal wordn in Vlaandrn. D ontgoochling n ht ongnogn dat lft bij d bvolking ovr d gbrkkig gmnschapsvoorziningn is strk aanwzig bij d bvolking. D wrking van d ovrhid di r nit btr op gwordn is ondanks d Coprnicushrvormingn n d vl papirn bij d scholn of d wachtlijstn bij scholn n rusthuizn latn blijkn dat n paars rgring nit wrkt. D CD&V is n partij mt n traditi van god bstuurdrs n dit willn w opniuw bwijzn. Vooral ht Ik hb r gn problm m dat holbi-koppls n kind adoptrn VLD-dbacl van d afglopn wk is hooi op d vork van d CD&V n zal r wllicht voor zorgn dat d CD&V trug n bducht concurrnt voor d sp.a n d VLD wordt. Intrssant om t horn, was mt wlk partij Ltrm graag n coaliti zou sluitn indin z d grootst partij wordt. En coaliti hangt af van d vrkizingsuitslag, maar vooral ht programma van d partijn mot d hoofdmoot zijn bij n coaltivorming. Ik sluit dus gn nkl partij uit, tnzij ht Vlaams Blok, om n Vlaams rgring t vormn. W hbbn gn nkl voorkur, alln willn w gn dpannur zijn op Vlaams vlak. En bijzondr hldr antwoord kwam van wat Ltrm prsoonlijk vindt van ht homohuwlijk of adopti door holbikoppls. Mt ht homohuwlijk had d CD&V gn principiël problmn. Enkl d trm huwlijk was voor ons symbolisch gladn n haddn w livr voorbhoudn voor man-vrouwhuwlijkn. Prsoonlijk hb ik r gn problm m dat homokoppls n kind adoptrn. Adopti door homokoppls is nu nog n intrlandlijk problm omdat potntiël adoptilandn gn adopti wnsn indin n holbikoppl kan adoptrn. D CD&V hft n wtsvoorstl ingdind om KID-kindrn kindrn van kunstmatig insminati n donorsprma mr wttlijk t bschrmn. Ovr d sprpuntn om naar d Europs vrkizingn t trkkn was Ltrm voorlopig nog bijzondr karig. En d vraag di vln zich stlln: wordt Jan-Luc Dhan al of nit d lijsttrkkr voor d Europs vrkizingn? Dat hangt nog af van nkl praktisch omstandighdn, luidt ht antwoord van Ltrm. Waarschijnlijk of Tom Dhan n vrkisbar plaats krijgt, zal vadr Jan-Luc don bpaln of hij zich als lijsttrkkr in d stijd wil gooin. Dinsdag 17 fbruari om 20 uur komn Ministrs van Staat Mark Eyskns, Hugo Schiltz, Hrman D Croo n Louis Tobback naar Luvn. En dbat gorganisrd door ht LVSV mt Ivan D Vaddr als modrator. KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT Animo voor Oostrlinck D jongrn van sp.a, vrnigd in Animo, hildn vorig wk maandag n ludik acti voor d Univrsititshalln. Mt dz acti wildn z hun ongnogn latn blijkn, voortspruitnd uit rctor Oostrlincks rcnt uitsprakn in D Morgn n op ht Patroonsfst. Oostrlinck plitt r in d Morgn voor om, in navolging van d VS, n slcti t makn om zo nkl buitnlands topondrzokrs to t latn aan d Luvns univrsitit. D Animo s dldn, vrkld als wijzn uit ht Oostn di hun knnis kwamn aanbidn aan d Luvns rctor, pamflttn uit, waarin gstld wrd dat ht blid dat Oostrlinck voorstaat Afrika nu jaarlijks rds vir miljard uro kost. Ook wat Oostrlinck n wk rdr op ht Patroonsfst ponrd, ht willn strvn naar n glaagd hogr ondrwijslandschap mt nkl topunivrsititn, kon Animo nit bkorn. Z ijvrdn dan ook voor n socialr modl, waarbij nimand d togang kan ontzgd wordn tot kwalitatif ondrwijs. Minimumopprvlakt kotn vastglgd En studntnkamr mot tn minst n opprvlakt van twaalf virkant mtr bslaan. Dit hft Vlaams ministr van Wonn Marino Kuln bpaald in n ontwrp van dcrt aangaand kwalitit n vilighid van kamrs, al dan nit voor studntn. Ht gaat om n aanpassing van ht oorspronklijk ontwrp van dcrt, dat op n aantal puntn wrd aangpast, zoals op dit punt van minimum t bstrijkn opprvlakt. Richthuurprijzn, di in d rst vrsi wl voorkwamn, zijn andrzijds nit wrhoudn in d gwijzigd vrsi van ht ontwrp van dcrt. Niuw voorzittr voor d Vlhora Roland Vrmrsch, algmn dirctur van d Hogschool Wst-Vlaandrn, volgt Guy Altrman op als voorzittr van d Vlaams Hogscholnraad (Vlhora). Altrman vrhuist naar d Ndrlands-Vlaams Accrditatiorganisati, waar hij als bstuurdr zal ztln. D 62-jarig Vrmrsch volgt hm dus op. Vrmrsch studrd psychologi n pdagogi aan d Gnts univrsitit n is rds lid van d Vlhora sinds di in 1998 wrd opgricht. Gaia spoort rctor aan Naar aanliding van d vroordling van vir studntn van d Lirs studntnclub t Goffrk wgns dirnmishandling, richtt Gaia zich tot rctor Oostrlinck mt d vraag rop to t zin dat tijdns studntndopn gn dirn wordn misbruikt. D studntn vrplgkund wrdn vroordld tot 47 uur wrkstraf n ht btaln van n morl schadvrgoding voor ht rond bdrag van één uro aan Gaia, dat zich burgrlijk partij had gstld. Tijdns n doop in oktobr 2002 ontdkt d politi langs ht parcours nkl doodgblod n halfgslacht kippn. Sommig van d bstjs lfdn zlfs nog ton d politi hn aantrof doordat z nit vakkundig wrdn gslacht. Maar vakkundig afmakn kun j dan ook bzwaarlijk van studntn vrplgkund vrwachtn. Gaia vrzokt d rctor nu zijn studntn informati t vrschaffn rond d Dirnwlzijnswt, om mishandling in d tokomst t voorkomn. Gaia stlt dat solln mt dirn nit kan n gtuigt van n bijzondr dubiuz mntalitit di alln maar tot nog mr normvrvaging kan lidn Protst tgn Univrsitit Hasslt Vanaf 1 oktobr zal ht Limburgs Univrsitair Cntrum (LUC) door ht lvn gaan als Univrsitit Hasslt. Tnminst als d plannn doorgaan, want na d bkndmaking van ht plan tot naamswijziging, gingn in Dipnbk, waar d campus van ht LUC gvstigd is, hl wat stmmn op van mnsn di d vrandring nit gngn zijn. In Hasslt hft ht LUC namlijk gn campus n d Dipnbks burgmstr Etinn Stgmans vindt ht dan ook nit kunnn dat d naam gwijzigd wordt loutr omwill van naambkndhid. Burgrvadr Stgmans hft n protstbok in ht Dipnbks gmnthuis tr bschikking gstld, waarin d inwonrs hun mning kwijt kunnn. Of dit vl zodn aan d dijk zal brngn is onwaarschijnlijk, aangzin r n consnsus bstaat ovr d naamswijziging binnn d VLD-sp.a-spirit-Gron!-mrdrhid in ht Vlaams Parlmnt. Niuws van ht Alumni-front Wi d laatst tijd ht niuws wat gvolg hft, zal zijn naam ongtwijfld al ghoord hbbn. Abdul Qadr Khan. Bjubld in Pakistan wgns ht ontwikkln van d atoombom in d strijd tgn aartsvijand India, afglopn wkn ontmaskrd als spilfiguur in n intrnational nuclair zwart markt. Khan n mdwrkrs hbbn nuclair ghimn vrhandld aan Iran, Noord-Kora n Libië. D tchnologi om uranium t vrrijkn was door Kahn gstoln in Ndrland, waar hij in d jarn zvntig wrkzaam was bij Urnco t Almlo. Opmrklijk is ht fit dat Kahn aan d K.U.Luvn hft gstudrd, waar hij in 1971 promovrd op d lasticitit van mtaallgringn. (bd) v to J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i

6 XA3 Mnu van d wk in Alma fbruari 2004 ITALIAANSE AVOND ( ) XA2 XA1 maandag Tomatngrontsop Stak haché compot Vgtarisch stak haché compot Chipolata mt andijvi A2 A1 Krokant kippnlapj, blomkool n witt saus Krokant kippnlapj mt Indisch saus Lamsragout Kalkon mt kaas, ananas n pprroomsaus dinsdag Minstronsop Krokant vis mt bouqutièr Rumstak mt bouqutièr Rumstak mt pprroomsaus Lasagn Vrdura Farfall bolognais Kipfilt uit Toscanië Klurrijk grontpizza Warm pastabufft wonsdag XA2 A3 Krvlroomsop XA1Minstronsop XA2Halv kip mt appl-ananasmos XA1XA2Halv kip mt barnaissaus Koninginnhapj XA1Vlskrokt mt hot pppr saus Gronttaart mt fris slaatj n witt rijst Cannlloni Lasagn al forno Driklurnpasta mt bislook n Parmsankaas XA3 Klurrijk grontpizza Warm pastabufft X A2 XA2 X dondrdag XA1Minstronsop A3Tomatnsop mt vrmiclli XA1Kalkonspisjs mt witloof Kalkonspisjs mt Provnçaals saus Stoofvls X Macaroni mt ham n kaas XA2 Lasagn Vrdura Kipfilt uit Toscanië Bistcca mt gbakkn rozmarijnaardappltjs X X X A3 A2A3 X X = vgtarisch schotl = nit in Alma 1 A3 = nit in Alma 2 = nit in Alma 3 A2 Warm pastabufft Klurrijk grontpizza Farfall bolognais vrijdag Aardapplsop Cordon blu mt gbakkn boontjs Cordon blu mt Roqufortsaus Hamburgr mt rod kool Vlsragout in romig kamprnolisaus Crools rijstschotl Nasirolltjs mt zotzur saus Lasagn al forno X A2 0,50 1,00 1,00 3,40 4,30 4,30 0,50 2,30/2,55 4,30 3,40 0,50 0,50 4,30 4,30 3,00 2,30 3,40 2,30 3,40 0,50 0,50 3,40 2,30 4,30 4,30 3,40 2,30/2,55 0,50 2,30 3,40 2,55 Er wordn daglijks maaltijdslaatjs, koud schotls, broodjs n maaltijdsop aangbodn. In ht Pauscollg, Justus Lipsius n Gasthuisbrg wordn daglijks vir schotls uit bovnstaand mnu aangbodn. STUDENT TROPHY HERDEFINIËERT ZICHZELF En spannnd n avontuurlijk activitit Sinds dri jaar hft Sportraad r n klassikr bij: d Studnt Trophy. Naast d 24-urnloop n ht LISST, mot dz activitit vooral d avonturir in ons aansprkn. Of btr nog: d avonturir in minstns vir van ons. Want mt virn kan j j inschrijvn om m t don aan d Studnt Trophy. Studnt Watt? Hann Vrmirn Studnt Trophy dus, d klassikr di Sportraad dri jaar gldn op potn ztt, maar di pas vorig jaar zijn rst diti knd. Ht rst jaar warn r namlijk wat sponsorproblmn. Vorig jaar was d Trophy dan toch n succs, al most r toch wat aan gslutld wordn. Ht ghl wordt ingricht door Sportraad n gcoördinrd door Erika Van Bk n Jannick Bos. Wij ondrvrogn Christoph Pap, één van d mdwrkrs van Sportraad. Lgr Vto: Kan j van n klassikr sprkn als ht nog maar voor d twd kr doorgaat? Christoph Pap: «D naam klassikr is nit omdat its klassik is, maar omdat d activititn mt di naam zo bknd zijn bij d studntn. Studnt Trophy is dus n klassikr omdat ht n jaarlijks, vast activitit is. W zijn r dri jaar gldn m bgonnn, als plaatsvrvangr voor Sport Zondr Grnzn. Vorig jaar was d rst diti n di was bijna volgbokt. W vrwachtn dat ook voor dit jaar. Er kunnn zstig plogn van vir prsonn dlnmn. Voorlopig hbbn m nog maar één inschrijving, maar volgnd wk bgint d promoti pas cht, dus dan zulln d inschrijvingn ook wl komn. Er is gn rdn tot panik.» Vto: Idrn knt d 24-urnloop n ht is n rg groot vnmnt. Is dat ook d bdoling voor d Studnt Trophy? Christoph: «Di omvang, dat is its waarin j mot groin, maar w probrn d Studnt Trophy indrdaad uit t bridn. W probrn ook mr bkndhid t vrwrvn. Zo valt d Studnt Trophy nu samn mt d fstwk van Appoloon. Waarschijnlijk krijgn w van daar wl mnsn naar d Studnt Trophy glokt.» Vto: Wat motn w ons ignlijk bij ht concpt voorstlln? Christoph: «D Trophy bstaat uit zvn activititn, of btr avontuurlijk activititn. Dz zijn n mountainbikparcours, n oriëntatiloop, n splobox n n dathrid van 25 tot 30 mtr hoog. Di komt ht lgr installrn aan n vrlichtingsmast, zodat w zkr zijn van d vilighid. Vrdr is r nog n hoog touwnparcours, n opblaasbaar hindrnissnparcours n langgrkt springkastl mt murn n d highland gams: balkn wrpn, mt zwar voorwrpn smijtn. Di highland gams zijn vooral ofningn op kracht n tchnik mt zwar voorwrpn. Elk gropj doorloopt dus d zvn activititn n schuift tlkns ééntj door. D rsultatn wordn dan opgschrvn n ht is d totaalscor di tlt.» Twd Vto: Vorig jaar lk d Studnt Trophy mr op één grot winklkarrtjsrac. Dit jaar ligt d nadruk mr op ht avontuurlijk. Is dat n bwust kuz? Christoph: «Vorig jaar warn r indrdaad d winklkarrtjsrac n d olifantnpotn. Dat is allmaal rg ludik, maar hft winig t bidn op ht sportiv vlak. Op d affich stond ton ook n kajakkr, trwijl dat hlmaal nit aan bod kwam. Dit jaar hbbn w gkozn voor n mr avontuurlijk programma, naast ht ludik.» «Ht zijn ook gn voor d hand liggnd sportn. W willn mt d Studnt Trophy n complmnt bidn tgnovr d andr sportn di aan bod komn op d 24-urnloop n ht LISST.» Vto: J hbt vorig jaar zlf ook mgdaan aan d Studnt Trophy. Ho was ht vnmnt als dlnmr? Christoph: «Vooral rg fijn. Ik bn nogal n comptitibst n dat kwam r wat t winig in, maar dat zal dit jaar dus btr zijn. Ondanks dat was ht hl rg fijn. Misschin komt dat ook wl omdat w twd zijn gëindigd.» D Studnt Trophy gaat door op wonsdag 25 fbruari tussn 14u n 18u. Inschrijvn kan uitraard nog altijd voor lk grop van vir prsonn. Voor mr info n d inschrijvingn kan j trcht op Sportraad: Hou ook d affichs in d gatn! (foto Christoph D Bldr) 6 J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i v to

7 Tagliatll à la Vto En lkkr twpansgrcht, klaar in n half uurtj, godkoop, nvoudig t bridn n toch hl lkkr. En cht aanradr voor lk bginnnd kok di zichzlf, n d andr, toch graag vrwnt mt its charmants n uniks. 300g tagliatll 6 sntjs grookt zalm 500g vloibar gzfd tomatn 250g mascarpon 4 klin pijpajuintjs n bosj ptrsli Ingrdiëntn: (voor 2 prsonn) Katrn Voding Ingrdiëntn: (voor 2 prsonn) Briding Zt n grot pot watr op ht vuur om d tagliatll al dnt t kokn. Trwijl ht watr warm wordt, kun j d andr ingrdiëntn voorbridn. Snij d pijpajuintjs hl fijn n stoof z gaar tot z glazig zijn. Vog r vrvolgns d fijn gsndn zalm aan to. D groott van d zalmrpjs kun j zlf kizn. Ht lkkrst zijn zalmrpjs van andrhalv op tw cntimtr. Laat d zalm nit t lang stovn andrs vrlist z haar malshid. Als dit gburd is, vog j r ht doosj vloibar gzfd tomatn aan to. Laat dit samn mt d zalm warm wordn. Vog r als laatst d mascarpon bij. God rorn op n zacht vuurtj zodat d mascarpon god mngt mt d rst van d ingrdiëntn. D saus bst nit latn kokn, maar rustig latn opwarmn andrs gaat d mascarpon schiftn. D saus kun j nog wat bijkruidn zoals j zlf wilt om hm nog wat xtra lan t gvn. D vrhouding gzfd tomatn, mascarpon of zalm kun j zlf kizn. Tvl tomatn makn d saus t vloibaar, tvl mascarpon maakt d saus t zwaar n wat mr zalmrpjs maakt d saus pittigr n gft z mr smaak. Laat d tagliatll 7 tot 9 minutn kokn. Vog r n schutj olijfoli aan to. Dit blt dat d tagiatll na ht afgitn van ht watr tvl aan lkaar klft. Tip Srvr d tagliatll mt d saus op n bord n vog r wat gsndn ptrsli aan to. D ptrsli bzorgt ht ghl n ignzinnig karaktr n vogt klur to aan ht ghl. (km) Suggsti van d Chf Idrn di afglopn wknd toch nog Valntijn vrgtn was, krijgt nog n kans om ht god t makn. J kan altijd n tafltj rsrvrn in n van d in dz katrn bsprokn rstaurantjs. Maar ht is natuurlijk duizndmaal romantischr om zlf t kokn voor j glifd. Of misschin kan j j modr ns vrrassn door n Tupprwar potj mt j ign crati trug m naar huis t nmn. Hirondr staat n suggsti di snl klaar, godkoop n lkkr is. 200 g grookt zalm 250 à 300 g pnn 1 ui (of ht wit van n pri) 150 ml vrs room n schutj mlk ptrsli parmzaans kaas botr Briding Kook d pasta volgns d opggvn kooktijd. Hak d ui fijn n laat glazn in d botr. Blus mt d room n mlk n laat dit lichtjs inkokn. Vrmindr ht vuur zodat d saus nit mr kookt. Vog r d gsnipprd zalm aan to n kruid mt ppr n zout. Nu kan d fijnghakt ptrsli r bij. Laat d zalm nit hlmaal gaar wordn. Ondrtussn zal d pasta gkookt zijn. Git af n laat d pasta schrikkn mt koud watr. Vrdl d pasta ovr d bordn n git d saus ovr d pasta. Garnr mt d graspt kaas n nog nkl snipprs grookt zalm. Smaklijk. D bridingstijd bdraagt 15 minutn, dls afhanklijk van d kooktijd van d pasta. D prijs van dz schotl is ongvr 4,50 uro pr prsoon. Wijnsuggsti D valli van d Loir is n droom voor lk wijnontdkkingsrizigr. Hir vind j immrs nog btaalbaar wijnplzir. D hldr, lichtgl Pouilly-Fumé wordt gmaakt van sauvignon blanc. Dz wijn mot ht mt vl mindr blangstlling stlln dan zijn ovrbuur Sancrr. Dat maakt dat dz wijnn mindr prijzig zijn. Domain ds Marinirs - Pouilly- Fumé 2001 (10,90 uro) is op dat vlak n aanradr. En topwijn is ht gnszins, maar zr gnitbaar bij dz pastaschotl of gwoon op n donkr fbruariavond. (bd) KOKEN LEUVENSE STUDENTEN VAAK ZELF? Ook Mimi n Pit zittn op kot Hovl procnt van d studntn kookt daglijks zlf n volldig warm maaltijd? Waarom zou j? Ht vraagt vl tijd én afwas. Bovndin zijn r gnog altrnativn di j ht lvn vrgmakklijkn. Vto zocht nkl studntn op n schoof bij aan tafl. Elk kotstudnt hft ht mgmaakt: d pijnlijk ontdkking dat dampnd kookpottn gvuld mt modrs gzond kost nit vanzlf op tafl blandn. Voor sommig vrwnd jongvolwassnn komt dat bsf r pas wannr all Tupprwarpotjs lg zijn, maar ht komt vn hard aan. J mot nu zlf zorgn dat j maag gvuld raakt. Zlfs voor n simpl botrham mt choco mot j d dur uit. En bakkr wtn d mst studntn nog wl t vindn. Maar zlf mt pottn n pannn aan d slag gaan, kunnn z dat? Etn do j lk dag. W tn vooral voor d hongr di komt of gwoon omdat w zin hbbn in its lkkrs. Maar j bschikt als studnt slchts ovr n bprkt budgt n j hbt wl wat btrs t don dan zlf tn klaar t makn. Studntnrstaurants n kant-n-klar maaltijdn hbbn dus vaak n strpj voor, al was ht maar omdat j nit hoft af t wassn. Toch zijn r nog studntn t vindn di grgld zlf achtr ht fornuis staan. Rodrik (22) studrt Togpast Informatica aan d Rga Hogschool. Mijn vrindin n ik hurn n studio n w tn lk dag gzllig samn. W kokn mstal zlf of andrs haln w fritjs of kbab. Naar studntnrstaurants gaan w nit, want di liggn wat uit d buurt. Mstal makn w pasta klaar, mt vls n n sausj in d wok. Winig grontn, want ik haat grontjs! Achtraf dot mijn vrindin d afwas n droog ik af. En als ht gld op is, dan gaan w thuis bij d mama d kolkast lgrovn. Kstr (20) zit voor ht twd jaar op rij op kot n koos dit jaar voor Politik n Social Wtnschappn. Gzond tn is blangrijk. Ik do dus m n bst om vaak grontn t tn n probr junkfood t bprkn tot één kr pr wk. Mijn oudrs gvn wl ns tn m, maar nooit Smaklijk gnog voor n hl wk. Ht is dus d bdoling dat ik zlf kook of naar d Alma ga. Mstal maak ik gwoon its klaar in d wok. W hbbn gn gmnschapplijk truimt op kot, dus samn kokn gburt alln wannr w ns n kotfstj houdn. Vorig jaar had ik n microgolf, maar ook ton at ik gn kant-n-klar maaltijdn. Dat vind ik nit cht lkkr. Afwassn hoort r dan wl bij, maar zkr nit lk dag. Risico Sara (24) is rst licnti studnt Sociologi n hft hl wat kot-rvaring. Dit jaar woont z in n gmnschapshuis. Ik vind ht wl ns luk om zlf t kokn, maar dat gburt mstal maar n paar kr pr maand. Ton ik pas op kot zat, krg ik van thuis n hl wkmnu m. Dat is nu wl gmindrd.ik woon nu vlakbij n studntnrstaurant n dat is bst wl handig. En ht gburt wl ns dat m n huisgnotn n bord xtra voor m op tafl zttn. D kukn is bij ons nogal onpraktisch ingricht n afwassn mot r in n donkr hokj gburn. Ik probr di vrvlnd taak dus zovl moglijk t vrmijdn. Bhalv wannr ik voor vrindn mag kokn. Ik bn dol op pasta n hou wl van n xprimntj, dus probr ik lifst niuw grchtn. J hbt dan kans op n hrlijk tntj. Of ook nit, dat is ht risico. Als ht mislukt, kunnn w altijd nog n pizza bstlln. Kokn is n tijdrovnd bzighid n j kijkt nadin stvast tgn n brg afwas aan. Maar zlf j warm maaltijd crërn, hft ook zijn voordln. J t waar j di dag zin in hbt n dus kan j gvarird n mt wat gluk ook lkkr tn. Bovndin wgt r nits op tgn d gzllighid van j ign stkj of j nu alln, samn mt j lif of mt n hl bnd vrindn t. Wil j ht ook ns probrn? J kunt alvast bginnn mt d rcptn dat j in dz Vto vindt. Smaklijk! (lb) v to J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i

8 Katrn Voding foto s: Pitr Bart D tijd dat koffihuizn d plk warn waar ovr ht algmn nkl grootmodrs ovr d vlor kwamn n bij n dampnd koffi mijmrdn ovr ho ht vrogr allmaal btr was, is vrldn tijd. D koffibars zoals z nu wordn gnomd zijn n hus opmars aan ht makn. Tw zakn di onz aandacht trokkn warn Coff-Link n Jacqmott Coff Hous. Is r mr in dit Luvn dan pitabrood n curryworst spcial? Tijdns onz wklijks filosofisch sancs was ht dz prangnd vraag di blf hangn in d hoofdn van d rdactildn. Als j in Luvn zou struikln is d kans grotr dat j mt j smol in n pot looksaus dondrt, dan dat j ht hard asfalt zou rakn. Mt schrp pn n zr kritisch smaakpapilln zijn w hlmaal vrdokn in onz incognito outfit op pad gtrokkn. Trugkrn ddn w mt n voll maag n n puistj mr. Smaklijk! Bruno Dbbaut,Cmil Blk, Lisbt Bx n Kris Malfason Coff-Link Tijdns j wrkurn door gluidsmurn vlign n daarbuitn n koffibar uitbatn, bij voorbaat n luk combinati. Kris, Grty, Dnnis n Wim zagn dat d kofficultuur in opmars is n spldn daar handig op in. Wannr w pratn mt Grty ontkracht hij d myth n bkrachtigt hij ons groot glijk dat koffihuizn nkl voor d oudrn dr bvolking zijn. Ons publik is htrogn: van 17 tot 77 jaar, zgt hij. Bij ht binnnkomn is ht rst wat in ht oog springt d antik koffimachin. Modrn tchnologi in n modrn kldj. J wordt mtn truggvord naar ht Italië van ht bgin van d vorig uw. Dat is zowat ht nig dat oudrwts, maar daarom nit oubollig aandot. Daar zorgt ht intriur van ht tablissmnt voor. Hir is ht waar invordr Illy, door ht tr bschikking stlln van hun binnnhuisarchitct, n duit in ht zakj dot. Lt wl: ht is gn franchis formul. God contactn, gn contractn, vat Grty samn. Mnmbkrtj Ho zit ht nu mt d koffi? Want daar gaat ht tnslott toch om. D Illy-koffi di r wordt opgdind, hoft gn introducti. Kijkn w naar d rst van d kaart dan zin w dat hun cratis gaan van gwon tot d gbruiklijk spcial koffi tot n Italiaans aandond snackaanbod. Ook luk: hb j zin om j koffi m t nmn n rustig op t drinkn op n bankj ofzo, vraag d handig mnmbkrtjs. Er is ook n uitgbrid tkaart. Onz suggsti: d Focaccia mt woudham, tomaat, mozarlla n olijfdrssing. Mot j nog mails chckn? Voor n klin prijs kan j gbruik makn van d pc. Tinsstraat 129. Opningsurn: s wintrs: van 8 tot 19 uur s zomrs: van 9 tot 18 uur n zon- n fstdagn gslotn. Jacqmott Coff Hous Hb j wl ns van di dagn dat j vrindin j van ht n botikj naar ht andr slurt n ht lijkt alsof d minutn stilstaan? Stap binnn in dit Coff Hous n kom trug bij j positivn, slurpnd van n kop koffi.ht is vnns n koffitnt waar j als min zstigplussr nit schromlijk uit d toon valt. Dz trndy bar vrlidt jong n oud, chic n casual, Burbrry n baggy pants. Wilt u andrzijds ongstoord uw koffi slurpn, zondr Jan mt d pt in t lichtn ovr d niuw kotjs n vrsgborn kalfjs, kan u zich vrdipn in ht uitgbrid assortimnt lctuur, u aangbodn door d zaak. Gn zin om t babbln of t lzn n schuilt r n voyur in u? Nm plaats aan d toog n staar voor u uit door muurvrvangnd ruitn. D nit-rokrsscti bvindt zich ghl afgschidn aan d achtrkant van d zaak. Elk koffidrinkr komt r aan zijn trkkn. Vooral als u vn gnog krijgt van stds dizlfd kop rgular koffi. Vrdip jzlf in ht mnu van d hot spcials. En morning glow, mt vl mlk n vanill, n indian summr mt kanl of n tropical vning mt chocolad n cacaopodr. Naast dz ht lkkrnijn kan j hir ook gnitn van d zognaamd cold spcials. Idaal altrnatif voor d ht koffi tijdns d warmr dagn. Klgat Bnt u imand di op zijn Amrikaans zijn koffi wil fintunn? Voor n toslag van 25 urocnt kan j bij d koffi slagroom of siroop krijgn. D prijzn van d tkaart durvn wl ns in ht vrkrd klgat schitn. Voor n bagl n soort broodj dat vl wg hft van n pistolt schommln d prijzn tussn 1 uro 20 cnt n 4 uro 90 cnt. (cb) Bondgnotnlaan 59. Opningsurn: van maandag tot n mt zatrdag van 8u30 tot 18u30 n zon- n fstdagn gslotn. Katrn Soup away Glgn in d Tinsstraat is dz soupbar mr dan n aanradr. Bij ht binnnkomn van d zaak word j ovrwlmd door d aroma s van d vrs brid sopn. Ht mnu bprkt zich nit tot sop van d dag, maar bstaat uit n hus gamma van sopn. Gaand van klassikrs, zoals tomatnsop n ajuinsop, tot cratis van d kok, zoals sop van broccoli of pikant wortlsop. D sopn zijn r t vrkrijgn in vrschillnd matn. Voorts kan j kizn tussn supplmntn zoals d obligat balltjs, kaas n croutons. Mnmn is ook moglijk, maar dat radn w tn zrst af. Althans voor d mannlijk lzrs. Zondr nig sksistisch conclusis t willn trkkn, vil ht ons op dat ht publik uit zo god als nkl vrouwvolk bstaat. Gtuig d lctuur di nkl uit vrouwnbladn bstaat. Aan d én kant is ht gnitn van d ovrhrlijk sop, aan d andr kant kan j vn wgdromn bij ht aanschouwn van n sympathik misj dat op n hl lgant n bijzondr inspirrnd manir d gsmoltn kaasslirtn tussn lpl n mond ondr control probrt t krijgn. Zondrmr smaakbvordrnd. Waarom sop? vrogn w aan uitbatr n kok Marco: Tn rst: ht is gzond. Tn twd: als j na d middag nog n zwar ls t vrwrkn hbt, is ht nit aangradn dit t don mt n op voll torn vrtrnd maag. Tinsstraat 25. Opningsurn: maandag tot n mt vrijdag van 11u30 tot 19u30 n zon- n fstdagn van 12 tot 17 uur. Sapristi/Nom d Jus vruchtn als vruchtn n grontn. Naast d sappn zijn r d smoothis n shaks. D smoothis zijn vruchtnsappn aangdikt mt vruchtnpur. Mijn prsoonlijk aanradr: Anabongo (mango, ananas, banaan n sinaasappl, cb). D shaks wordn brid op basis van yoghurt of soyamlk. Alcohol Patrick gaat r prat op dat zijn cratis j zowl n fysik als mntal boost gvn. Alls wordt vrsgprst n dat do ik om gn afbruk t don aan d hog gzondhidswaard, gaat hij vrdr. Nit dat ik d modal studnt bschouw als n alcohol consumrnd wzn, maar ht is n idal katrbstrijdr, bsluit hij al fluistrnd. (cb) Tinsstraat 48. Opningsurn: maandag tot n mt vrijdag van 12 tot 19 uur n zatrdag van 12u30 tot 19 uur. Aan d ovrkant ligt ht bio-toop van Patrick. En man mt zowaar n visi n d strk ovrtuiging dat gzond tn nit noodzaklijk saai n onsmaklijk hoft t zijn. In ssnti is dz zaak n sapbar, maar r wordt ook daglijks vrs sop aangbodn. Allmaal in n biokldj. Tijdns d babbl mt d uitbatr wordt ht duidlijk dat d sappn duidlijk zijn stokpaardjs zijn. Nooit gwtn dat fruitsappn zo divrs kondn zijn. D uitbatr probrt zo consqunt moglijk bio-ingrdiëntn t gbruikn: «Soms mot ik wl zondign,»gaat hij vrdr. Elk fruit of gront hft zijn sizon n buitn ht sizon mot j ht dan don mt andr grontn n fruit, want n sapbar zondr pakwg sinaasappls is ondnkbaar. «Dat is ht nig waarin ik durf zondign,»bsluit hij. Bij ht bkijkn van d kaart zin w sappn in all vormn, klurn, gurn n smakn. Applsap is ht nig waarin maar één vrucht vrwrkt zit. Voor d rst zijn ht combinatis van zowl nkl 8 J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 16 f b r u a r i v to

9 Voding Wrldkukn mt vgtarisch gzicht Sinds n maand hft Luvn zijn ign vgtarisch fastfoodrstaurant. Grnway bwijst dat r n gzond n lkkr altrnatif bstaat voor d andr fastfoodrstaurants. Paul Florizoon studrd in Luvn voor handlsingniur. Erst maakt hij n rondris door Azië n in India maakt hij knnis mt d vgtarisch kukn. Hij trok daarna richting Gnt om mt n ign zaak n niuw concpt uit d grond t stampn, na zvn jaar is hij nu trug in Luvn. Paul Florizoon: In d briding van d grchtn probrn w zovl moglijk d wrldkukn t btrkkn. Ht mot voor d mnsn di hir komn tn cht n avontuur zijn. D sfr mot ook uitnodignd zijn mt rustig jazzmuzik op d achtrgrond. Ht intriur is gzllig, strak n straalt opnhid uit. W willn idrn n aangnam trvaring bidn n dit alls tgn n zo btaalbaar moglijk prijs. Alls wordt tvns tr plaats n dagvrs brid. Z gbruikn zovl moglijk biologisch productn. Ht is onmoglijk om n gans jaar door all biologisch productn t vrkrijgn of d ingrdiëntn zijn gwoon t duur om ht aan di prijs t vrkopn. 30 tot 40 procnt van onz ingrdiënt zijn biologisch, wat nit zovl is, maar daarom zijn w constant op zok naar moglijk altrnativn, zgt Paul. Ook ht thisch ondrnmn wordt btrokkn bij ht concpt. Ht miliuvrindlijk is dus n aspct dat z willn btrkkn in ht rstaurant: bijvoorbld door d klant bij ht buitngaan zijn afval miliuvrindlijk t latn schidn. Er is n miliuvrindlijk klantnkaart om d klant bij ht afhaln zlf n plastic potj t latn mbrngn n z probrn zo winig moglijk t wrkn mt wgwrpvrpakkingn. Paul n Kris Bruls, filiaalmanagr van Luvn, zijn contradictorisch gnog zlf gn vgtariërs. Dit zin z zlf als n strk trof om zo uit ht standpunt van d nitvgtariër toch lkkr, originl n vnwichtig grchtn aan t bidn Ht vrtrkpunt is d gwon kukn om van daaruit n grcht vgtarisch n biologisch klaar t makn. Ht is n zr htrogn cliëntl van studntn n nit-studntn, maar toch n uitgsprokn vrouwlijk publik. Paul: Zatrdag is d drukst dag van d wk, dan zin w hl vl jong gzinnn mt kindrn di komn om t tn. Op d mnukaart staat n uitgbrid aanbod gaand van salads, biobroodjs, bioburgrs n pasta s. D baga s zijn n cht aanradr. Dit zijn warm grchtn op n knapprig, rchthokig pizzabodm. D nig glijknis mt andr fastfoodrstaurants is dat d klant vnns snl bdind wordt om zijn lunch tr plaats t vrorbrn of m t nmn. Vrdr ondrschidn z zich van ht traditionl fastfood. Grnway staat voor lkkr, vgtarisch, gzond n vnwichtig tn. Wat op ht mnu staat is nit nkl voor vgtariërs, maar wordt zo brid dat ht mnu voor idrn toganklijk is di ns its andrs wil tn. Grnway is dan ook n opn formul di voor idrn toganklijk is. (km) Parijsstraat 12. Grnway is idr dag opn van 11 tot 21 uur n is gslotn op zondag. n Lukmik Mt d luz vls noch vis in ht achtrhoofd trokkn w naar naar dz vast waard in ht Luvns rstaurantwzn. En van buitnaf gzin bschidn tablissmnt. Bij ht binnnntrdn van dz zaak wordt mr dan ht tgndl bwzn. Lukmik is gn onbknd ggvn in Luvn. J vraagt j soms wl af ho ht moglijk is dat vgtariërs ht uithoudn zondr vls. Lukmik bwijst tlkns wr opniuw dat ht wl dglijk kan. Gn stijv bdoning n afstandlijk obrs di hun urn aan ht kloppn zijn, maar n hartlijk sfr n n gdrvn psonl dat j onmiddllijk dot thuisvoln. Ht is ook d manir van wrkn di ht thuis-gvol opwkt. Er staat daglijks n dagschotl n gratinschotl op ht mnu. J nmt plaats, n gaat dan richting srvrtafl. Ht is daar dat j t wtn komt wlk crati r di dag op ht mnu staat. J nmt ht bstk, ht voorgrcht n bstk n vntul n kanntj watr zlf m. Bij d voorgrchtn kan j kizn tussn n dagsop, kaaskroktjs, Samoosa (n lompia op basis van champignons n grontn, cb), Griks sla n n gronttaartj. Evn latr wordt d hoofdschotl opgdind. Mt n hartlijk glimlach di j van d wijs brngt, wordt d bdining ondr mr vrzorgd door d Mxicaans schoonhid Eva Lisa n d charmant Sarah, dochtr van uitbaatstr Mik. Ht zijn d lkkr gurnd aroma s di j wakkr schuddn n j wr in d ralitit droppn. Aan dit alls hangt n prijskaartj vast. En dit zggn w zondr pjorativ bijbdolingn. Mt andr woordn: n voltrffr. Voor n gratinschotl di lk wk wr andrs is btaal j 8 uro n 20 cnt. Voor n dagschotl btaal j nit mr dan 8 uro n 90 cnt. Hb j n klin hongr t stilln, dan kan j kizn tussn d m aaltijdhapjs. Zijnd d dubbl dagsop mt slaatj n brood, sizonsla mt brood, sizonsla mt graankroktjs n rijst n tnslott is r nog d ruz-griks sla mt brood. Bn j in n crativ bui? J kan al frwhlnd dz schotls combinrn tot n volwaardig maaltijd. Bn j braaf gwst n vind j dat j n dssrt hbt vrdind of wil j gwoonwg zondign? J kan kizn uit vrschillnd nagrchtn. All taartn n gbakjs zijn dagvrs brid n bvattn uitsluitnd biologisch produktn. D bio-filosofi wordt vnns ghantrd als ht gaat ovr d drankn. Er is nkl biologisch appl-, sinaas- of druivnsap. Sinaas- n pomponsap is ook vrs t vrkrijgn. Voor d rst zijn r nog biologisch gtld wijnn n d gknd klassikrs van birn. Hb j s middags zin in n vnwichtig snack? Loop dz zaak binnn n kom bij j positivn in d rustik omgving van ht stadspark. Als avondj uit is ht vnns n must. Ht is dan wl aangwzn om t rsrvrn. Mnmn is ook moglijk n als j r cht n fstijn wilt van makn: z hbbn ook n traiturdinst. Voor op zomrs dagn is r n uitrst gzllig tuintrras. Vlamingnstraat 55. Opningsurn: lk wkdag van 12 tot 14 uur n van 18 tot 20u30. (cb) Nachtvlindrs Al mr dan twintig jaar staat Joost Wanzl, kok n ignaar van D Nachtuil, paraat om d nachtvlindrs t spijzn. In n intriur dat vl wg hft van n gzllig huiskamr kan j aan dmocratisch prijzn smulln van n tradionl Blgisch-Frans kukn. Rstaurant D Nachtuil is al sinds 1982 n vast waard voor wi na middrnacht nog dftig wil tn. Z gaan r prat op dat j lk nacht tot in d vrog uurtjs uit n gvarird aanbod kunt kizn. D kok, n gztt n vrolijk Bourgondiër di blijkbaar zlf graag t, laat j smulln uit n ruim kuz van vls-, pasta-, vis- n vgtarisch grchtn. Joost Wanzl: Ht mnu is n god combinati van prijs n kwalitit. W zijn gn rstaurant waar d bschrijving van n grcht mstal omgkrd vnrdig is mt wat j uitindlijk op j bord krijgt. Ht hoft j dan ook nit t vrwondrn dat d pitabars nit cht n concurrnt zijn voor dit nachtrstaurant. Wi zin hft in n klin n snll hap is btr af in d pitabars, wi zich wil t god don aan bijvoorbld konijn mt trappist of n koninginnhapj kan bij D Nachtuil trcht. Ht publik dat r komt tn zijn vast klantn, zoals bijvoorbld mnsn uit d horca, vrtgnwoordigrs di na ht sluitn van n handlsburs nog afzakk uit Brussl, toristn, studntn of mnsn di na n sminari its komn tn. Voor zatt of zingnd fstvirdrs hof j gn schrik t hbbn, di wordn vakkundig gwrd. Ht rstaurant is n cht aanradr voor wi na middrnacht nog lkkr wil tn, in n gzllig n rustig intriur n gn trk hft in kbab of fritn inclusif d zatt of luidruchtig studntn op d achtrgrond. Suggsti van d chf: scampi in nachtuilsaus (10 uro 50 cnt) n voor d vgtariërs: flnsjs mt zuidrs ratatouill. Ht godkoopst grcht is d spaghtti bolognais (8 uro). (km) Kraknstraat 8. Elk wkdag opn van 18 tot 3 uur n tot 4 uur tijdns ht wknd, gslotn op dondrdag. Kraknstraat 8 (zijstraat van d Oud Markt), rsrvringn 016/ v to J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 16 f b r u a r i

10 G()spot: Ht bslotn land foto s Christoph D Bldr 10 J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i v to

11 STUDIO HERMAN TEIRLINCK VERSUS THE ACTORS STUDIO M, Mik n Mustafa D rst kr dat ik d naam Jssa Wildmrsch hoord, was nkl jarn gldn. Ik had horn vrtlln ovr n misj dat n zwaar ongval had mgmaakt. Z raapt haar mod n krukkn bijn n dd m aan ht tolatingsxamn van D Studio Hrman Tirlinck. Z rvalidrd n voltooid haar opliding aan d Studio. Z trok daarop naar Nw York, volgd lssn aan ht bfaamd Actors Studio n stond tijdns Kulturama mt n kortvrhaal op d plankn. Vto wist haar t strikkn voor n gsprk. Cmil Blk Vto: Na j opliding aan Studio Hrman Tirlinck bslis j om vrdr t studrn in Nw York. Had j nog ht gvol dat j nog its bij t lrn had? Of ging ht nkl om d rvaring? Jssa Wildmrsch: «Ik wou aanvanklijk stoppn mt spln. Ik was nog hl onzkr ovr mzlf. Ik gnoot ook nit mr van htgn ik dd. Als z m n script toschovn, wist ik nit god ho ik dat most ontldn of ho ik m d tkst ign most makn. Ik had ook nog nit gnog vrtrouwn om op n podium t stappn. Na d Studio had ik ht gvol dat mijn kunnn nog bprkt was.» Instortn Vto: En tkortkoming van d opliding aan d Studio? Wildmrsch: «Ton ik afstudrd aan d Studio warn ht wolig tijdn. D school stond op instortn. D stad Antwrpn wou d Studio fusionrn mt ht Consrvatorium. Its dat gn van bid scholn wou. Er was n hl crisis aan d gang n dat was vnns volbaar in d bgliding van d lrlingn. Er ging van d school uit vl aandacht n nrgi naar ht ovrlvn n ht hrvattn van n visi.» Vto: Vanwaar Nw York? Waarom nit dichtr bij huis? Londn of Amstrdam bijvoorbld. Wildmrsch: «In mijn laatst jaar al kostrd ik d gdacht om naar ht buitnland t trkkn n daar mijn studis voort t zttn. Ook om aan dn lijv t ondrvindn wat ht is om j ding in n andr taal t don. Waar ik ook hn zou gaan, ht was nit om r d torist t gaan uithangn. Ik wild wl dglijk its don. Vanaf ht momnt dat ik n auditi had gdaan, is d bal aan ht rolln ggaan. Wat mij ook aansprak aan di school in Nw York was hun lssnpakkt n hun manir van wrkn. Trwijl r in Londn, bijvoorbld, n mr klassikr aanpak wordt ghantrd.» Vto: Ht was di mthod acting di j vooral aansprak? Wildmrsch: «Ik wist rlijk gzgd nit god wat ht juist inhild. Ht intrigrd m wl, maar j komt ht pas cht t wtn door ht t lrn. Ht is nit zomaar n stijl di j jzlf kunt ignmakn. Ht is vooral n manir van wrkn. Ht gaat om ht zokn naar n systm om vrij t zijn op n podium.» Ik wist rlijk gzgd nit god wat mthod acting juist inhild. Ht intrigrd m wl, maar j komt ht pas cht t wtn door ht t lrn Vto: Bij mthod acting dnk ik aan acturs di zo in hun rol opgaan dat z raanblijvn vasthangn zowl op, als naast d scèn. Dnk maar aan n Al Pacino di tijdns ht draain van Srpico prompt op straat ovrging tot ht arrstrn van n criminl. Wildmrsch: «J kan r wl vr ingaan, maar ht is mr dan dat. J kan vl ondrzok don naar n prsonag n dat hlpt j dan om r lvn in t blazn. Maar ht ondrschid tussn d imaginair n d rël wrld blijft bstaan. Ik kan m moilijk inbldn dat n actur gn bsf mr hft in wlk van di tw wrldn hij zich bvindt. Ht is wl zo dat bij all vormn van actrn d grns tussn ralitit n ficti vrvaagt. Ht valt voor dat j zodanig opgaat in j prsonag, dat j ign ik naar d achtrgrond vrdwijnt. Op dn duur lid j dan n dubbllvn. Maar zggn dat ht alln mthod actors zijn di dit mmakn, lijkt m strk. Ht is maar n mthod waarbij d actur n nit d rgissur cntraal staat. Al d crativitit n ht wrk motn vanuit d actur komn. Ht is n strvn naar actrn dat nit gpland is n ht is tglijkrtijd n constant zoktocht naar vrniuwing.» Vto: Th Actors Studio is nit zomaar n naam in d Amrikaans thatrwrld. Wildmrsch: «Ht is n krkj op 44th Strt dat z hbbn omgbouwd tot n thatr. In d jarn vijftig rvoltrd n grop mnsn tgn ht tonmalig thatr. Figurn zoals d Rus Konstantin Stanislavski warn naar d Vrnigd Statn gëmigrrd n zijn bginnn lsgvn. Tot voor kort was Paul Nwman n van d blangrijkst invstrdrs. Tot hij nkl jarn gldn bslist om dit stop t zttn. Op dat momnt hbbn z d Studio omgvormd tot n cht school n is ht uitggroid tot n grotr ggvn. Al Pacino, Harvy Kitl n Elln Burstyn staan nu aan ht hoofd van di Actors Studio waar di school aan vrbondn is. D school hft al grot namn voortgbracht (zoals Robrt D Niro, cb), maar ht is nit its waar j mot op blijvn drijvn. Ht is in d rst plaats waar j kan wrkn n waar actrn hl srius wordt gnomn.» Contrast Vto: J komt dan aan in n mtropool. Ho gaat zoits? Wildmrsch: «Ton ik aankwam, knd ik nimand. Ik most lttrlijk van nul bginnn. Dat was ht mst confrontrnd. Ht was studrn n tglijkrtijd ovrlvn. Tin maandn in n pipklin kot wonn, wrk zokn om d indjs aan mkaar t knopn. Door d jarn hn is dat ht moilijkst gblvn. Ondanks alls is ht n idal lrschool gblkn. Ht nig wat mij n vilig thuishavn bood, was d school. Ik krg af t rknn mt n norm contrast. Enrzijds d strijd di j mot vorn om domwg t ovrlvn n andrzijds ht plzir dat ik krg van d opliding.» Vto: Komt daar nog bij d strijd di j mot vorn op d school zlf. Wildmrsch: «Indrdaad. J bgint daar dus ook van nul. Pas op, zo wou ik ht ook. Zoits gft j n norm vrijhid. Hirdoor krg ik wr dat gvol van j m n fout trug, wat ik na Hrman Tirlinck was kwijtgraakt. J zit dan in n land waar r n norm aanbod van wrk is, maar r zijn natuurlijk ook vl acturs. Al dz factorn strkn j ovrtuiging n makn dat j j xtra gaat inspannn. Ht vrtrouwn dat ik aanvanklijk nit had, hb ik daardoor gkrgn. Ht hlpt j ook om d dingn t rlativrn, om alls in prspctif plaatsn.» Vto: En dit alls hft j aangzt om ht kortvrhaal M, Mik n Mustafa nr t schrijvn? Wildmrsch: «In mi 2003 bn ik afgstudrd n normaal gzin ging ik samn mt n vrindin n stuk brngn op ht thatrfstival van Oostnd. Door omstandighdn is zij ruit gstapt. Ik hb dan contact opgnomn mt d producr n di vrog mij wat ik dan ging don. Ik zi dat ik wl n oplossing zou vindn. In Nw York hb ik n kortvrhaal gschrvn n hb dat dan in Blgië uitgwrkt. Ik hb ht rst in Oostnd gspld n bn daarna op tourn ggaan. D gdacht om n monoloog t brngn spookt al lang door mijn hoofd. Mijn inspirati haald ik van n stuk dat ik in Nw York had gzin. Ht was r ntj waarbij normaal gzin vl tchnisch dingn aan t pas mostn komn. Ht problm was: nits wrkt. Di jongn is dan toch opgkomn n zi tgn ht publik dat hij ht stuk nit zou brngn, maar n vrhaal zou vrtlln. Ht publik was vrij om wg t gaan. Idrn is blijvn zittn. Wl, ht was ht bst dat ik tot nu to gzin hb. Ht was zo nvoudig n toch zo hrknbaar. Ik bn dan vrhaln bginnn vrzinnn, maar dat lip nit van n lin dakj. Mijn vrindn zidn m dat ik gwoon mijn ign vrhaal most vrtlln. Aanvanklijk wou ik dat nit don, want ht lk zo voor d hand liggnd. Ik hb mzlf uitindlijk motn dwingn om ht t don. Ht is ook d rst kr dat ik n vrhaal brng waarin ik mzlf n nit zomaar n prsonag spl. Ik hb ht nog nooit zo moilijk ghad. J bgint j bijvoorbld opns af t vragn: Wi bn ik?» Vto: Ho hb j dat ggvn ingvuld om j kortvrhaal nr t schrijvn? Wildmrsch: «Ik vrtl ovr Mik n Mustafa n onrchtstrks gaat ht ovr mzlf. D prsonags n d situatis zijn uit ht lvn ggrpn. Maar ik wild nit zomaar n dagbokvrhaal ovr mijn rvaringn brngn. Dat zou wl n intrssant vrhaal kunnn oplvrn, maar ht zou té prsoonlijk zijn. Ik vind ht boind n vrhaal t vrtlln dat zowl hrknbaar als univrsl is.» Ht was studrn n tglijkrtijd ovrlvn. Tin maandn in n pipklin kot wonn, wrk zokn om d indjs aan mkaar t knopn Stilzittn Vto: J bnt nit alln mt thatr bzig. Enkl wkn trug was j t zin op D Laatst Show in vrband mt Ht gslacht D Pauw. Wildmrsch: «Z haddn imand nodig om Bart D Pauw zijn lvn t vrtlln in nkl kortfilms. Ik hb dan vrschillnd prsonags gspld. Ht ging zogzgd om mnsn mt wi hij n vrldn had: zijn buurmisj, zijn vrplgstr, n x-vrindin. Ht luk raan was dat ht allmaal nogal last minut tot stand was gkomn. Ik had nit vl tijd om r cht bij stil t staan n kon spontaan mijn ding don.» Vto: Sinds j trugkr bn j nit bij d pakkn blijvn stilzittn. Wildmrsch: «Ik zit nu nmaal in n branch waarin z nit op j aan ht wachtn zijn. J mot gzin wordn mt andr woordn. Contactn lggn.» Mijn vrindn zidn m dat ik gwoon mijn ign vrhaal most vrtlln. Aanvanklijk wou ik dat nit don, want ht lk zo voor d hand liggnd Vto: Ntwrkn, ht dat. Wildmrsch: «Ja, maar dat is ook nodig, hoor. Dat is ook n van di dingn di ik in Nw York glrd hb. Ht gaat bij mij nit om d bkndhid of zo, maar ik wil wl dingn makn n d mnsn daarvan op d hoogt brngn. Gn thatr zondr publik.» Vto: Binnnkort bn j t zin in n aflvring van Asp, d niuw misdaadrks op VTM. Wildmrsch: «Ht toval wil dat ht prsonag aansluit bij mzlf. Ik spl n Blgisch di naar Amrika is ggaan n actric is gwordn. Nu komt z naar Brugg mt n tonlstuk waarm z op Broadway hft gstaan. W rakn dan vrwikkld in n moordzaak. Mr wil ik r nit ovr kwijt. J zal dus motn kijkn om t wtn ho ht vrhaal vrdr afloopt.» Vto: Afgsprokn! v to J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i

12 A WORLD OF COMEDY Jong komisch talnt op Luvns plankn En gzond mns zorgt voor n god vnwicht tussn inspanning n ontspanning. Studrn mot j zlf don, maar als j nood hbt aan n porti humor kan j ns t rad gaan bij d 123 Comdy Club. In ht zaaltj van d Pavlov zttn artistn uit Vlaandrn n van ovr d grnzn één kr pr maand hun bst bntj voor. Lisbt Bx Ik trok voor mijn gzondhid op n donkr, koud maandagavond naar d Tinsstraat n lit m traktrn op A World of Comdy. Volgns ht concpt van Th Comdy Factory (NED3) bstormn n drital stand-up comdians, lk om burt, ht podium n zorgt n -vnns komischprsntator voor n vlott samnhang. Tot zovr d vrglijking. Ht dcor straald n licht klandstin sfrtj uit n d stoln di rond ht uit palttn opgbouwd podium stondn, lkn gstoln uit d school aan d ovrkant van d straat. Maar daar hoor j nimand ovr klagn, want in d Bourlaschouwburg kom j ongtwijfld nit to mt 6 uro voor j tickt n n pintj. D Mastr of Crmony lk nit bpaald n Raymann t zijn, maar n vrolijk jongman uit Luvn. Spp Torrmans nam zijn publik vol ovrgav op slptouw, maar d intracti kwam slchts moizaam op gang. D opkomst voor dz drd Luvns vrtoning was nogal magr n n mns blijft al ns wat langr op d rm staan in n klin grop onbkndn. Maar na d grand écart van Stvn Gabriëls krg ht publik ht al wat warmr. Als Antwrpnaar voldd hij mt zijn zik gst aan d vrwachtingn n ook d kuz van zijn ondrwrpn gslachtsdln n d Frans wc zulln nimand vrbazn. Toch ovrstg zijn act d klassik van Anus -humor. In navolging van Stvn G, di wat blf hangn in zijn anal fas, vrovrd Wim Conn d hartn van ht publik mt kindridoln als Samson, K3 n Bassi n Adriaan. Dz flxibl stm hoft zijn arm nit in n splgodbst t proppn om j t don glovn dat hij n vrvlnd, sprknd hond is! Hij bracht zlfs Jok, d mst kritisch toschouwr van d avond aan ht lachn. Dat mag ik grust n vrdinst nomn, want d jongn ging voordin n hus dul aan mt Spp T, di daar naar LOCAL HEROES: MET BEN CRABBÉ DE BLOKKEN OM D stad in uw mmori zal nit lang n gat mr zijn Luvn gzin door d bril van mnsn di op één of d andr manir in d kijkr staan. Ht kan nit andrs dan dat ht tlkns n andr vrhaal oplvrt, motn d organisatorn van Kulturama gdacht hbbn. Dz gdacht rsultrd in Local Hros. Cmil Blk Ht mnu bstond uit klinknd namn zoals: Louis Tobback, Mark Eyskns, Jo mt Banjo, Gust D Myr, d Kolacny brors, Bn Crabbé, Jan Hautkit, Francsca Van Thiln n x-vrind Karl Symons. Nits mis m, maar onz kuz vil op kakkwit, galaxiaan, opprjant in n do-htzlfzaak n straff gast tout court: Adriaan Van Dn Hoof. Wonsdag trok hij samn mt Discobar Galaxy d culturl hoogdagn op gang mt als surralistisch hoogtpunt ht optrdn in Alma 1. Afsprkpunt was ht Bijblinstituut op d Sint Jansbrgsstnwg in Hvrl, op n boogschut van ht oudrlijk huis. Ht is dz plk di ht dcor was van zijn prill jugd. En immns gbouw mt dito trrin dat in ht bgin van d vorig uw is opgtrokkn door jzuïtn. D idal plaats waar d jong Adriaan samn mt zijn Hollands jugdvrindn zijn ton nog onschuldig fantasi kon botvirn. D rcptionist di ons doorhn ht gbouw most loodsn, vrvil soms in n onnodig gidsnrol. Ht lvrd n hilarisch contrast op waarbij d man op n totaal ovrbodig nthousiast manir zijn ding dd n d daarop anticiprnd Adriaan di hm gwoon lit bgaan n hm nu n dan op subtil wijz t kakkn ztt. Vrbaasd was d actur wannr w in d oud projctikamr van d al vrbouwd bioscoop warn. Vrogr haddn d jongns, di hun tijd doorbrachtn mt brakdancn, dz ruimt stikm omgvormd tot clubhuis waar z zich vn in d gtto waandn. Gtuig d luzs op d murn. Ondrstund door d bats van Th Rockstady Crw halsbrknd torn uithaln op n stuk oprolbaar linolum van grootmodr was nit ht nig waar dz gastn zich m bzig hildn. D bioscoopzaal is naar all waarschijnlijkhid d plk waar d kim wrd glgd van d latr actur di hij zou wordn. Glifkoosd thma s warn bijbltafrln. Zijn vrindjs warn dan ook dominskindrn. Vandaar ging ht richting cntrum n dit in n hus touringcar. W volgn d rout di d jong Adriaan lk dag mt d fits aflgd om naar d middlbar school Sint-Pitr t gaan. Mt n tussnstop op d plk waar hij n n vrindj, Roland, zowaar ooggtuig warn van d arrstati van Patrick Hamrs. Tot zovr ht gruwlmomnt in d uitstap. Voorlaatst halt was ht Damiaanplin. Dz plk is n mijlpaal gblkn van d pubrnd Van Dn Hoof. D plin was d noodzaklijk plk van d Luvns schoolgaand jugd di kk n gzin wild wordn. Elk school, zijnd Hilig Drivuldighidscollg, btr bknd als d jozfitn, Sint-Pitrscollg n misjsschool Paridans had zijn ign trritorium. Hir was ht dat hij n Jimmy Dwit, ook bknd als DJ Bobby Ewing, lkaar hbbn lrn knnn. Laatst halt: café Dn All. Ondr ht alzind oog van Big Bill zi: én m hsp Bst drukkr, Dz advrtnti wrd u vrijdag aanglvrd door d Cntral Bokhandl (Wim Bakkr: tl: of ) 12 J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i v to

13 daar naar ign zggn srius van zijn mlk van was. Evn tussndoor n klin tip: als j n komisch voorstlling wil bijwonn, vrgt dan j gvol voor humor nit Maar r was mr! En lifdsgdicht bstg in d gdaant van Wim Hlsn ht podium n ztt ons mt dz dipromantisch toon op ht vrkrd bn. D gdichtnbundl van dz dolgdraaid figuur blk absoluut nit gschikt voor Valntijn! Hilarisch in woordn n in dadn lit Wim H. gn tijd voor n admpauz. Hij blk zlfs in staat d uitgmolkn mop Er warn ns n Blg, n Duitsr nzovrdr in n toppr om t buign. Na n kort pauz wrd Damian Clark aangkondigd als n rvarn stand-up artist, gprzn in zijn thuisland Australië n gsmaakt op ht Europs vastland. Ht ontbrkt Damian zkr nit aan improvisatitalnt. En simpl icoontj op d muur kon hm al inspirrn n hij lit zich nit van zijn stuk brngn door n gsm of n opmrking uit ht publik. D komik van Down Undr blf boin, maar knd in tgnstlling tot zijn collga s van ign bodm nit cht n climax. En dat lag volgns mij rdr aan n gbrkkig samnhang van d act dan aan d moglijk taalbarrièr. Idr komik hft z n ign stijl n bijbhornd fans. Dz drd diti van A World of Comdy had voor lk wat wils n smaakt zkr naar mr. Voor all zkrhid totst ik mijn bschidn mning aan d ralitit n vrog ik nkl toschouwrs om n racti. Mathias: «W warn nooit rdr naar n optrdn van 123 Comdy Club gwst. Maar ht loond d moit! Vooral Wim Hlsn n Damian Clark brachtn Humor mt d grot H.» Karlin: «Ik vond ht luk ho Wim Conn op d actualitit inspld. Zijn imitati van Kim Clijstrs was rg gvat.» Majlla: «Jammr dat r n stornd factor in ht publik zat. Maar ik hb zkr gnotn. Wim Hlsn bijvoorbld was complt maf!» Jan: «Hl rg god! Ik zal zkr nog trugkomn!» Wi op 8 maart naar d Pavlov afzakt, mag zich vrwachtn aan n hus Ladis Night. En vlblovnd programma mt Trui D Maré als MC n vrdr d Impro Starlts, Trisha Jacobs n Jovanka Stl. Nitszggnd namn voor wi nit thuis is in d wrld van Comdy, maar als w d sit van d 123 Comdy Club mogn glovn, zijn z zkr d moit waard. Maandag 8 maart, 20u30 in d Pavlov, Tinsstraat voor ampr 2,5 uro (studntnprijs) PRESESSENEXCESSEN (13): LOGOPEDIE Don t try this at hom, kids! Prsssn allr landn stondn tw wkn gldn nog op d lattn schnaps n glühwin t hijsn, dus most u ht n wkj zondr n intrviw stlln. Vto nam dictils n lgd dz wk d prss van d Luvns Logopdisch Kring (LLK) op d roostr voor n kruisvrhoor. Batida d Coco mt ananassap n bir blijkt d favorit cocktail t zijn van Yannick n haar volglingn. Willm Lamont Vto: W zulln vn advocaat van d duivl spln: prsssn zijn postjsjagrs, di inzt n moit is allmaal schon schijn, want wat staat r btr op j curriculum vita dan dat j j vrogr hbt gëngagrd in ht studntnlvn Yannick Covlirs: «Bij mij zi achtraf imand: Oh luk, staat god op j cv! Daar dacht ik hlmaal nit aan, zoals d mstn vrondrstl ik; ik had r zlf nog nooit bij stilgstaan, cht nit. Ik zat in ht middlbaar ook al in d lrlingnraad, was r in ht zsd jaar voorzitstr van; ht zal n btj d aard van ht bstj zijn, zkr? Ik gloof nit dat zoits doorwgt bij n sollicitatigsprk, hoor.» Vto: D mst ghoord kritik op ht prsidium is dat ht blang rvan d laatst jarn aan ht wgdmstrn is: hft d gmiddld studnt r nog wl wat aan? Yannick: «D n zkr wl, d andr totaal nit. Ik wt nit of ht altijd zo gwst is, maar ik mrk toch wl n sriuz twdling tussn mnsn di n prsidium n bij uitbriding ht studntnlvn maar niks vindn, di r zlfs op nrkijkn n d absolut voorstandrs, di cht dankbaar zijn als j n luk activitit organisrt. Natuurlijk is r ook n middngrop, voor wi ht allmaal wl luk is, maar als w r nit mr zoudn zijn, zoudn z ons vooral missn om d praktisch zakn, zoals bijvoorbld d cursusdinst n d fuivn.» Vto: Ht prsidium n d bijhornd fstjs: niks dan rozngur & manschijn of toch nit? Yannick: «Tja, wat kan ik daarop zggn Idrn zal wl snappn dat wachtn tot d laatst zatt studnt buitn is, trwijl j zlf omwill van d vrantwoordlijkhid nuchtr bnt gblvn, nit cht n fijn bzighid is, maar als j dan s andrndaags van all kantn brichtjs krijgt ovr ho fantastisch j fuif wl was, dan glim j wl wr mtn van trots.» Vto: Ho ragrdn j oudrs n vrindn ton z ht blijd niuws krgn? Yannick: «Mijn oudrs zidn prompt: Zi maar dat j r door bnt op ht ind van ht jaar, misj! Mijn vrindn ragrdn zkr nit allmaal nsgzind. Er warn zowl studntn als nit-studntn di hun wnkbrauwn fronstn, vooral omdat z mij nit associrdn mt d rputati van ht studntnlvn n van prsidia in ht algmn. Andrn ragrdn dan wr: Amai, jij, prass! Chiqu! D vrindngrop in d ls was vooral opglucht dat r n prss was gvondn, zodat zij ht nit mostn don! (lacht) Ach, ht zou maar jammr zijn als mijn cht vrindn mij taxrdn op dit klin aspctj, z knnn m wl btr dan dat.» Omgkocht Vto: Wi of wat hft j prcis ovrhaald om d handschon op t nmn? Yannick: «D prss van ton ik in rst kan zat n haar tonmalig vic hbbn samngspannn mt n aantal docntn op onz proffntap vorig jaar. Probr dan maar ns j bn stijf t houdn, vir profssorn bij wi j allmaal nog mondling mot don n d prss ondr wins liding j j kostlijk hbt gamusrd als jaarprssj staan allmaal voor j nus n idrn om tr hardst: Do ht toch, w hbbn cht n prss nodig n jij gaat dat zkr kunnn! Ht is allmaal nit zo moilijk! En dan: Pintj? Echt gburd, mijn prof Audiologi hft m omgkocht mt n pint!» Aan fakrs hft toch nimand its? Vto: Wat zou j aan d univrsitit vrandrn als j kon? Yannick: «Vooral ht inspraaksystm: wannr n blidsbslissing van d univrsitit door dri comités mot n dzlfd man hft n hl blangrijk stm in all dri Mijn nfj van zvn kan m zlfs haarfijn uitlggn waarom dat n schijndmocrati is!» Vto: Hft n prss volgns jou mr macht dan n gwon studnt? Yannick: «Ja n n. J kunt zkr makklijkr dingn gdaan krijgn n j wordt ook wat sriuzr gnomn als j ht woordj prss ondr j naam schrijft. Zo stuur ik soms mails di ik nooit zou durvn sturn als ik r dat stomm woordj nit kon ondrschrijvn. Maar aan d andr kant, all dingn di ht prsidium bsprkt, wordn door hl ht prsidium bslist, nit door d prss. Ik bn alln maar d coördinator, mijn stm is vn vl waard als di van d andr ldn.» Da gritj Vto: Maakt ht vrschil of d prss n man of n vrouw is? Yannick: «Gn flauw id. LLK is zo n door vrouwn ovrspold richting dat ik r nog nooit n mannlijk prss mgmaakt hb. Maar hoogstwaarschijnlijk zal dat wl n vrschil makn. Mannn n vrouwn hbbn mstal wl n lichtjs andr aanpak. Ook om bijvoorbld n cantus t lidn, mot j als vrouw cht hl strk in j schonn staan n op één of andr manir j gzag kunnn don gldn. Dat is cht hl moilijk. Wij zokn voor onz cantussn bijvoorbld mstal n mannlijk procantor, daarm vrmijd j nu nmaal moilijk situatis van zatt cantussrs di dnkn dat z ht kot mogn afbrkn, want wat zou da gritj daartgn bginnn. Klinkt nit positif mancipatigwijs, maar w hbbn ht al mgmaakt: dat nooit mr! Maar voor ht ovrig bn ik rvan ovrtuigd dat n vrouwlijk prss haar taak minstns vn god kan don als n mannlijk.» Vto: Valt dat allmaal wl t combinrn mt n rlati vragn vln zich af Yannick: «Ik hb ht toch al n half acadmijaar mt succs gcombinrd. Af n to mot hij mijn aandacht vn dln mt of afstaan aan ht prsidium n dat is voor gn van ons bidn luk, maar hij bgrijpt glukkig prfct dat ik mijn ngagmnt wil waarmakn. Ik hb dz kuz ook gmaakt voor w lkaar kndn, andrs was ht waarschijnlijk hl andrs glopn. Maar ik hb nu nmaal n soort van bloft gdaan, ik wil d mnsn waaraan ik di gdaan hb nit tlurstlln.» Vto: Vrgroot ht prssschap d rotisch uitstraling? Yannick: (mt mwarig blik) «Dat mot j ignlijk nit aan mij vragn hè, slimmrik! Maar als j mijn mning wilt horn: ik dnk van nit (grinnikt), tnzij j kickt op onz ongloflijk macht!» Vto: Slaag j rin om rglmatig t slapn? Yannick: «LLK is maar n klin kringtj mt n bprkt aantal laatavondactivititn, als ik buitn di schaars momntn al ns onrglmatig slaap, ligt dat volldig aan mzlf n nit aan ht prss-zijn.» Vto: Mot n prss n god voorbld gvn n stipt d lssn bijwonn? Yannick: «Huh? Waarom? Ik vind absoluut van nit. Ik probr nog stds zo vl moglijk naar d ls t gaan n mijn nota s tn minst n tijdj voor ht xamn aangvuld t hbbn, maar dat dot toch lk studnt, of nit? N, n god voorbld mot j volgns mij zkr nit zijn, j mot gwoon jzlf blijvn. Of j nu prss of studnt, wrkmns, bjaard of rntnir bnt, aan fakrs hft toch nimand its! En nt zomin hft ht volgns mij zin om d slaaf van j functi t wordn: r zijn maar 24 urn in n dag n lifst bsta j maar uit n stuk Als j voor n blangrijk ls j prsstakn vn laat liggn of vic vrsa, mot dat toch kunnn? Vorig jaar was UUR KULtUUR nog s middags, als ik ton n ls mist voor n optrdn dat ik al lang wild zin, kon dat wl n nu zou ik inns nit mr mogn kizn voor wat ik op n bpaald momnt ht blangrijkst of lukst vind? N hoor, bdankt.» Vto: Wat is j limit om zat t wordn? Yannick: «Pfff, ik bn wl tipsy na n halv litr wijn of n pint of vijf, maar op n ggvn momnt zit ik nokvol, dan hb ik ht gvol dat r gwoon nit mr in kan n dat is glukkig voor ik zat bn. Da s ovrigns wl handig, ik bn in hl mijn lvn nog maar n kr cht zo dronkn gwst dat ik most ovrgvn n dat was van d uitrmat gvaarlijk mix van Batida d Coco mt ananassap n bir. Don t try this at hom, kids!» Vto: Bn j in j studntncarrièr al ns ontwaakt op n plaats waar j dat nit had vrwacht? Yannick: «(zondr nadnkn) N, nog nooit. Ik bn waarschijnlijk d allrlaatst om t kunnn vrglkn wordn mt Ht lvn zoals ht is: studntn of ho htt dat vrslijk programma waar onz oma s allmaal hartvrzakkingn van krgn. En om rlijk t zijn, bn ik daar trots op!» v to J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i

14 HET ELIXIR EPISODE 14 WAT VOORAFGING: Nicolaas hft ht lixir nu gvondn in d kluis van Nonkl Door n hft r groots plannn m. Hij zit voor zich ho hij ht allmaal zou willn n volt zich hirin gstund door Nonkl Door, hij wt dat di ht zo zou willn. In Nicolaas visi, in d ros van d drank, hft hij zlf d macht, laat hij zich nit langr dictrn door Ing of door Nuyns di hm op zijn znuwn bgint t wrkn. Mt Ing wil hij nkl nog maar n kind, n tastbaar bwijs voor hun lifd. Ing lag nu waarschijnlijk t slapn. Ho laat zou ht ignlijk zijn? Z zou alln liggn in n vrslijk groot n koud bd, zoknd naar zijn warmt, zoknd naar zijn lifd. Hij stond hir, in d kukn, n glas watr in zijn hand. Hij most misschin maar stilltjs naar d slaapkamr gaan, naast haar gaan liggn n fluistrn dat ht nit rg was dat z ruzi haddn ghad. Dat hij haar nog graag zag. Dat ht kindj hm zo glukkig zou makn. Dat z samn, mt hun driën voor altijd glukkig zoudn zijn. Voor altijd. Hij most r haast om lachn. Wat vrlangd hij naar ht kindj, nu plots. En ign kind, van vls n blod, om t hbbn n om van t houdn. Om t vrzorgn, om groot t brngn, om fir op t zijn. En kind dat naar j zou opkijkn. Hij zou ht kind alls lrn wat hij wist. Misschin zou hij zlfs, als ht tnminst oud gnog was n tkn gaf van nig intllignti, inlichtn ovr ht lixir. Hij zou zijn ign rfgnaam hbbn, zoals Nonkl Door hm had ghad. Ht duurd natuurlijk nog n paar jaar voor ht zovr zou zijn, maar in d tussntijd zou hij aldoor van ht kind houdn. Er most n kind komn, dat stond vast. Uitraard most r n kind komn. Hij most toch imand hbbn om ovr ht lixir m t pratn, nu Nuyns zo vrslijk kribbig dd. Ing of zijn oudrs zoudn r nits van bgrijpn. Z zoudn ht blang van ht lixir nit inzin. Z zoudn hm wdrom d ls splln n mt hm pratn ovr vrantwoordlijkhid n maturitit. Hij most n kind hbbn, om ht aan uit t lggn, om ht op t vodn zodat ht latr, als hij r nit mr zou zijn, ht lixir vrdr kon gbruikn. Ht lixir gbruikn? Nn, nkl ondrzokn, had Nonkl Door gzgd. Maar di was ook zo voorzichtig gwst. Hij had ht lixir gmaakt n dan had hij schrik gkrgn. Waar was hij in godsnaam bang voor gwst? Nonkl Door was n groot wtnschappr gwst, dat had Nico wl bgrpn van Nuyns. Dus zou hij nit al t grot foutn hbbn kunnn makn in ht lixir. Misschin most ht nog wat vrbtrd wordn, vrfijnd. Nonkl Door zou toch nauwgzt d formul hbbn gvolgd, dus zou ht lixir gn kwaad kunnn. Bovndin, Nicolaas was Nonkl Door nit. Als di plotsling schrik had gkrgn, was di gwoon n schijtbrok gwst. Hij zou gn schrik krijgn! Toch nit van n drankj. Toch nit van zo n moglijkhid! Wi wt wlk moglijkhdn r allmaal in schuildn? Ht bst zou zijn als hij imand zou hbbn om ht lixir op uit t tstn. Vorig kr had hij aan n rat gdacht, maar dat lk hm nu gn god oplossing. Hij wild lifst n mns. Ht lixir had nit nkl n lvnsvrlngnd, maar ook n hlnd functi. Wat hij nodig had, was n zik. Als n prsoon voor wi r gn hoop mr bstond op gnzing, van ht lixir zou drinkn n r btr van wrd, had hij mtn n bwijs van d chthid van ht lixir. Maar waar vond hij imand di zo zik was dat nkl ht lixir hm nog zou kunnn rddn? Tijdns zijn rflcti hrinnrd hij zich d woordn van Nonkl Door. J mag in gn gval ht lixir gbruikn. Maar dat was in zijn tijd gwst, dat was zijn bslissing gwst. Nu was ht tijd voor Nico. Nn, nu was ht d tijd voor Nicolaas Vrankn, d man van d formul, d man van ht lixir. D mdicijnman! Ht lifst had hij nu Nuyns opgbld om t vragn wat di rvan vond. Maar di zou toch op n stoltj naast ht zikbd van zijn dochtr zittn. Als di nu gwoon btr zou zijn. Dat was ht! Van puur nthousiasm lit Nicolaas bijna zijn glas valln. Ht was zo n duidlijk tkn, waarom had hij dat nit rdr gzin? Waarom had hij nit vluggr dz gdacht gmaakt? Hij kon zichzlf wl slaan om zo n onnauwkurighid. Zoits was onvrgflijk voor n mdicijnman! Nuyns dochtr was zik of toch rnstig gkwtst. Als zij van ht lixir zou drinkn, zou z misschin btr wordn, zoudn haar wondn misschin hln n z zou nit ns ltsls aan ht ongluk ovrhoudn. Zij was d gschikt prsoon om ht lixir aan t gvn. Zij zou ht lvnd bwijs zijn van d kracht van ht product. Nu had hij nog mr d drang om Nuyns op t blln mt ht niuws dat hij had. Natuurlijk most hij wachtn tot morgn, natuurlijk most hij nit ovrhaast t wrk gaan. Ht zou morgn ht rst zijn wat hij zou don. Nuyns blln n hm zijn plannn vrtlln. Of btr nog, ht voor zich houdn als n vrrassing. Half vijf. Nuyns was al n kwartir t laat. Voor Nicolaas haddn ht vijftin urn glkn in plaats van vijftin minutn. Hij stond in d kou op ht plin voor d bank t wachtn. Straks sloot di, n mostn z tot na ht wknd wachtn. Waar blf Nuyns toch? Nicolaas was ht kotsbu om t wachtn. Erst had hij wat rondglopn. Maar dan dacht hij dat hij r maar btr wat zlfzkrdr kon uitzin, hij was tnslott toch d mdicijnman. Hij was dri mtr voor d dur van d bank gaan staan, d bnn vn brd als d schoudrs, d handn op d rug. Borst vooruit, kin omhoog. Trots. Blangrijk. Idrn di naar d bank wild of ht plin most ovrstkn, most hm passrn. Ht gaf hm n god gvol. Nog blangrijkr. Binnnkort, zo dacht hij, zoudn d mnsn di hm hir nog vrmd bkkn hm hrknnn als hij op tv kwam of als zijn foto in d krant stond. Jong man hft slutl tot uwig lvn! Hij wist dat zijn gdrag r nu voor zou zorgn dat mnsn latr zoudn zggn: Kijk, dat is dign van op ht plin van n tijdj gldn. Hij zag r ton al zo voornaam uit. Maar zlfs n hl voornam indruk gvn, bgint na n tijd t vrvln, dus was Nicolaas opniuw bginnn rondlopn. Erst rustig, om tijd t winnn. Evntjs wandln n dan plots Nuyns om ht hokj zin komn. Om t don zoals zijn modr: nit latn mrkn dat hij op hm stond t wachtn. Alsof hij zlf ook maar nt was aangkomn, van n andr, vl blangrijkr afspraak. Rustig wandln vrandrd tn slott in n znuwachtig rondlopn, springn van ht n bn op ht andr, voortdurnd op zijn horlog kijkn n probrn all hokn van ht plin tglijk in ht oog t houdn. Waar blf di ouw sok nu ignlijk? Aan d tlfoon had hij bloofd om zkr om kwart na vir aan ht plin t staan. Zijn schoonzoon zou om half vir zijn shift ovrnmn zodat hij, als hij n god aansluiting had, r mt d trin zkr om kwart na vir kon zijn. Misschin hft hij zijn trin gmist, probrd Nicolaas zichzlf t kalmrn. Misschin was zijn aansluiting nit zo god. Ht hilp nits. Hij blf maar dnkn dat Nuyns van ht plan wou afzin, ho winig hij r ook ovr wist. Nicolaas had bslotn hm rst ht lixir t latn zin n dan pas zijn plannn uit t lggn. Hij wrd zlf al opgwondn van d vrrassing di hij voor Nuyns had. Natuurlijk kon Nuyns bslotn hbbn om zich nit mr bzig t houdn mt ht lixir. Daar durfd Nicolaas nit aan dnkn, ht bzorgd hm maagpijn n kopzorgn. Hij wist nit wat hij dan zou motn don. Ht was nit cht nodig dat Nuyns nog bij ht vrdr vrloop btrokkn blf, maar hij was wl n ssntiël schakl in d rst tst. Zondr Nuyns graakt Nicolaas nit zo snl aan n zik prsoon. Ergns wild hij Nuyns zlfs na di rst tst nit mr btrokkn houdn. Hij was tnslott ook oudr n mist ht nthousiasm dat nodig was voor dz zaak. Bovndin, als Nonkl Door had gwild dat Nuyns ht ondrzok vrdr ztt, had hij hm wl alls naglatn. Dat was nit gburd. Ht was Nicolaas Vrankn di d man van ht lixir was. Nit Paul Nuyns. Van zodra d rst tst gburd zou zijn, zou hij vrdr wl in zijn ntj wrkn. Ht was viligr n gmakklijkr. Maar dan most wl d rst tst gburn n daarvoor most di opa wl opdagn! Er schoot Nicolaas, na nt n hl rond langs d buitnst rand van ht plin t hbbn voltooid, n niuw, vrslijk gdacht t binnn. Er was nog n moglijkhid waarom Nuyns t laat kon zijn. Zijn dochtr kon btr zijn! Dat btknd nit alln n vrklaring voor dins afwzighid, maar ht was mtn n strp door d plannn van d rstvolgnd stappn in ht procs. Nicolaas vold ho ht blod uit zijn gzicht wgtrok bij dz gdacht. Hij most dip n langzaam inadmn om nit flauw t valln. Op dat ognblik hoord hij achtr zich zijn naam. Nuyns kwam aanglopn van d andr kant. Ht spijt m Ik wild d trin nmn, maar di was al vrtrokkn n ton hb ik naar n bus gzocht, maar dan most ik ovrstappn n dat duurd dan nog ns tin minutn. Ik bn nit ns mr langs huis ggaan. Ht spijt m. Nuyns blf stil naast Nicolaas staan, d armn in zijn middl gdrukt, luid zuchtnd om op adm t komn. God, wat hb j voor m? Wat wou j m latn zin? (Wordt vrvolgd ) Organisr j its? Hnrica H Kondig ht gratis aan in d -Niuwsbrif Botik K.U.Luvn K.U.LEUVEN GESIGNEERDE ARTIKELEN Sportkldij, pnnnsts, slutlhangrs, paraplu s, nz. OUDE MARKT 13 Opn op wrkdagn van 10-12u n 14-16u. Organisr j its? Stop ht gratis in d databas Agnda K.U.Luvn 14 J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i v to

15 Vto COLOFON 's-mirsstraat Luvn Tl 016/ Fax 016/ mail: Jaargang 30 Nummr fbruari 2004 Vto is n uitgav van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati. D standpuntn vrddigd in Vto stmmn nit noodzaklijk ovrn mt d standpuntn van LOKO. Hoofdrdactur: Kris Malfason Rdactiscrtaris: Joris Bckrs Rdacti: Pitr Bart, Bn Dbock, Laurns D Kostr, Kurt Smts n Hann Vrmirn. Vrantwoordlijk uitgvr: Joris Bckrs Uitwissling mt Zuid-Afrika Van 19 juli tot 15 augustus 2004 organisrt d Vlaams-Zuid-Afrikaans Cultuurstichting in samnwrking mt d Ndrlands-Zuid- Afrikaans Vrniging n uitwisslingsprojct voor studntn hogr ondrwijs tussn onz strkn n Zuid-Afrika. En twintigtal studntn krijgt d moglijkhid voor n btrkklijk lag prijs (grosso modo glijk aan d vligtuigtickts, namlijk 1495 uro) n maand door t brngn in d vrschillnd strkn van Zuid-Afrika n r knnis t makn mt divrs aspctn van ht lvn in dit boind land. Op ht programma voor 2004 staan: Windhok (Namibië), Potchfstroom, Blomfontin, Kaapstad, Stllnbosch, Prtoria n Johannsburg. Vrblijf bij gastgzinnn n als randprogramma zijn r ondr mr lzingn, rondlidingn n ontmotingn mt Zuid-Afrikaans studntn voorzin. Wi blangstlling hft, wordt vrzocht n curriculum vita mt motivring voor dz ris t bzorgn aan Frank Judo, Luchtvaartlaan 50/5, 1150 Sint-Pitrs- Woluw, uitrlijk op 10 maart.k. In d twd hlft van maart zal dan n knnismakings- n slctiontmoting wordn gorganisrd voor d Vlaams kandidatn. EOOS Agnda n Ad valvas 18/02 om u: Gratis film: 'Ad fundum' (MSI 00.28). FAK LETTEREN 16/02 Birdgustati n bursavond: vraag n aanbod bpaln d prijs. 17/02 Loung n provincizuip n Top /02 Proffntap n omgkrd avond: Duvl aan 1 uro, pintn aan /02 Namiddagfuif n karaok. 20/02 Bach Party. 16/2 tot 23/2 DINSDAG u DEBAT Krokodillndbat mt vir Ministrs van Staat: Hrman D Croo, Mark Eyskns, Hugo Schiltz n Louis Tobback. Modrator: Ivan D Vaddr, in PDS, org. LVSV u VERGADERING Wrldwijd aanklacht tgn d V.S. Confrnti in ht kadr van ht Brussls Tribunaal dat doorgaat van 14 tot 17 april. Initiatifnmr is Livn D Cautr (prof Cultuurfilosofi aan d facultit Architctuur aan d K.U.Luvn), in MTC 00.15, org. StopUsa n Lcoto. Mdwrkrs: Katia Arts, Pitr Bart, Joris Bckrs, Cmil Blk, Lisbt Bx, Bruno Dbbaut, Christoph D Bldr, Bn Dbock, Dris D Smt, Willm Lamont, Thomas Lys, Hrman Loos, Kris Malfason, Davy Tydmans, Svn Vannck n Hann Vrmirn. Doka: Pitr Bart n Christoph D Bldr. Oplossing van ht krstraadsl Mt all gvondn lttrs kon u d uit vlucht studiontwijknd gdrag vor mn. D winnaars wordn prsoonlijk vrwittigd. Cartoons: Sh3Ll4C DTP: Joris Bckrs, Bn Dbock, Thomas Lys, Kris Malfason, Davy Tydmans n Hann Vrmirn. Eindrdacti: Hann Vrmirn Intrnt: Niuwsgrop: kotnt.vto Publicitit: Alfast cvba - Ln Cuyprs 016/ Drukkrij: Kmpnland (Hrntals) Oplag: 9000 xmplarn ISSN-nummr: Abonnmntn Binnnland: 10 uro Buitnland: 25 uro Ovrschrijvn op rkningnummr: Rdactivrgadring idr vrijdagnamiddag om 16u All gïntrssrdn (tkst, foto, lay-out, Intrnt, xcuustruzn, alibi-ali s,...) zijn stds wlkom op d rdactivrgadring of op ht rdactiadrs. Lzrsbrivn n vrij tribuns kunnn tot vrijdag 14u, lifst mailsgwijs, ingzondn wordn op ht adrs: W A T E R O L A V W T C S L I P K L O J O A F L O O P C E L T E K O R T E N P A S T O R K T S T O P R U H R N E U S T O K O I G E R O Z O O P G E K I C K T K A L E B N I R A D I O L O O G A L L E S D E C O L L E T E P E S O K R A B O E N V O R T V O O S H S M I D C A I R O T R O T S S E K S H O V E E U W F E E S T R O E S S T R O C E B E S N O C H B A H A S L O P U S H O L U R A I S R E D L E N T E A P A C K A M P K A N O O R E N I B I O L G A R A A P P R I K K E L D R A A D V E R S P E R R I N G E N U E T S S R C E S K I A H A S T T O B U R G E R L U C H T V A A R T T E R R E I N E N K O O L A K S T E L M O A S E E N E N H E E M T U T U T R I P S M E E T E R T S A L P R U W E W E G S A P N E R O D I K A D H E L E K I L O B Y T E S L E U S E A T P O E P F U S E E N E D E R E D A M I K U U B K I R T D V D A X E L E R O M H I S T O R I E K T I A R A Y E N C R I S I S O C H K E E R G O N D O L A G O A L A N C E K O K E R T A N G M O U T S S E R I A D E I N E N G O D G E L E E R D E H E I B E L E N T E N K O B E N IJ N A I D A D O G M A v to J a a r g a n g 3 0 n r. 1 4 d d. 1 6 f b r u a r i

16 Niuw: Jaarlijks Rctorsvaluati (JaRE) In opdracht van d Acadmisch Raad vort Vto d Jaarlijks Rctorsvaluati (JaRE) uit. In plaats van t piln naar d kwalititn van d huidig rctor, wrd d valuati opgstld rond één blangrijk vraag: Kan u ht btr misschin? All ldn van d acadmisch gmnschap wordn daarom uitgnodigd dz vragnlijst in t vulln. Aan d hand van d scor kunnn zij nagaan of zij nog maar nigszins kunnn tippn aan ht nivau van wat n cht Luvns rctor nodig hft. In d Acadmisch Raad vind j nauwlijks nog stun voor j plannn. Wlk stap ondrnm j om ht tij t krn? a. J houdt n vlammnd tospraak op ht Patroonsfst waarbij j hvig gsticulrnd ropt dat d opdrachtvrklaring gn vodj papir is. J sluit krachtig af mt d woordn: Ik ga van dz tribun wg, ik ga naar d Kardinaal n bid ht ontslag van mijn rctoraat aan! Na n staand ovati word j tw maandn latr op clatant wijz hrkozn. b. J nodigt r-rctor Rogr Dillmans uit, di tijdns n Acadmisch Raad, zogzgd complt gïmprovisrd, d dcann bzwrt om d univrsitit nit in n dip crisis t stortn. Nadin vrklaar j van j mlk t zijn, dank j j politik vadr om j daarna in n huilbui t stortn di norm vl mpathi opwkt bij d dcann. c. J gbruikt n Hasslts cafétruc bij idr moilijk bslissing: Do zoals mijn pa. Als j voor bnt, stm dan voor. Als j tgn bnt, stm dan ook voor! Vraag 2 D proffn zijn ontvrdn ovr d administrativ ovrlast. Wat do j? a. J stlt voor n algmn, schriftlijk bvraging t organisrn bij all docntn om t piln ho rël dit problm is. Dlnam aan d bvraging is vrplicht n vindt maandlijks plaats om zo d volutis in d buraucrati t rgistrrn. Van d docntn wordt bovndin fdback vrwacht op hun ign antwoordn. b. J stkt alls op d rglnvrij van d ovrhid n drigt in juni op t komn mt n schurlijst omdat d libraln nit mr libraal zijn. c. J lacht d zorgn van d proffn wg n stuurt n mail rond waarin j mt cijfrs aantoont dat Japannrs nooit klagn n dubbl zo productif zijn. Vraag 3 Alma zit in slcht financiël papirn. Wlk maatrgl nm j? a. Vanaf nu mot r btaald wordn voor n vork- n lplcomponnt bij d spaghtti. b. J introducrt d ingniuz spaaracti tw haln, dri btaln aan ht dssrtbufft. c. J ondrtknt n akkoord mt d rctor van Kinshasa voor n systm van uitgbrid studntnuitwissling. Tglijk informr j discrt naar ht Congolos minimumloon voor afwassrs. Vraag 4 alldaags, canonik problmpjs n zo d rlati tussn Jan n Eva opniuw kan stabilisrn. Vraag 5 Ht Patroonsfst nadrt. Wi komt in aanmrking voor n rdoctoraat? a. En joods striptknaar di nog in Playboy publicrd. b. En gdiplomrd van d hlikoptrschool di ook nog in Stanford studrd. c. En miliubwust rockstr di drigt ht rdoctoraat t zulln oprokn. Vraag 6 D studntnkopl stort zich na intrn twistn in d zovlst crisis. Wat is j racti? a. Nits. D dmocratisring van ht ondrwijs is toch gralisrd n dus hft d studntnbwging gn rlvanti mr. b. Nits. Als studnt uit Hvrl was j mt hl di studntnbwging van ovr d ring toch its mindr bzig. c. Nits. Maar in bvrind mdia sprk j wl j stun uit voor n van d tw kampn. Vrdl n hrs. Vraag 7 In n niuw ranking blijkt d K.U.Luvn nkl plaatsn na d Univrsitit Gnt t staan. Wat is j racti? a. J laat prompt n prsmddling vrsturn waarin j aankondigt dat d Alma Matr d bst univrsitit van ht oostlijk halfrond is. Tglijkrtijd hou j stug vast aan d stlling dat d nulmridiaan door Brussl loopt. b. Op vraag van d dcann nm j d acadmisch liding intgraal ovr van all facultitn. J stlt dit voor als n strk staaltj van bstuurlijk vrniuwing. c. J vrklaart in n krant dat j nkl in god rankings voor d K.U.Luvn glooft. D rst is quatsch. Vraag 8 Ho btitld ht VRT-programma D Zvnd Dag j onlangs? a. Afgvaardigd bstuurdr van d Katholik Univrsitit Luvn. a. J vraagt dat d national luchthavn van Zavntm zich zou hrdopn tot Luvn South. Dankzij j goi vrind Luc Van dn Bossch, tvns voorzittr van BIAC, zorg j rvoor dat r wl gn vligtuign mr ovr Hvrl vlign. c. Ondrzok. Ooit mot r toch ns n Luvns Noblprijswinnaar komn. Als ht nit lukt voor Natuurkund, Chmi, Gnskund of Litratuur, dan nm j j voor om zlf tussn d Yupik- n Inupiatskimo s in Alaska t gaan bmiddln in hun aanslpnd vissrijconflict om zo toch nog d Noblprijs voor d Vrd binnn t haln. Vraag 10 Wlk opliding mot r absoluut wordn aangbodn vanaf ht acadmijaar ? a. Bachlor in d Aandlnkund. Wrkzkrhid aan d K.U.Luvn ggarandrd. b. Mastr in Sports and Wllnss Managmnt. Bstaat al aan d VUB n aangzin d concurrnti op d fitnssclubmarkt ronduit moordnd is, kan n katholik-gïnspirrd opliding nit ontbrkn. c. Advancd mastr in d Pulmonal Hyprtnsi. N, da s maar om t lachn. Puntntlling: Mindr dan 8 puntn: W kunnn ons ignlijk moilijk voorstlln dat j zlfs maar studnt bnt aan dz univrsitit. Ho hb j d Univrsititshalln gvondn? Warn d Engls naambordjs nit voldond om j af t schrikkn? Misschin dat r nog n carrièr voor j is wgglgd als Coördinator Studntnblid of bij één of andr Brussls univrsitit Van 9 tot n mt 14 puntn: J hbt al nig bsf van d zwar last di ht rctorschap van d K.U.Luvn inhoudt. Blijf zkr Vto lzn, rgr j aan hun studntikoz vorm van objctivitit n hrhaal vooral dat d studntn ht nooit zulln snappn. Ofn j vrdr door idr dag op statig wijz n tintal krn hn n wr ovr ht binnnplin van ht Pauscollg t lopn trwijl n vrind of vrindin tromptgluidn producrt. Van 15 tot n mt 20 puntn: b. Rctor van d Koninklijk Univrsitit Luvn. D niuw rclamcampagn is n kaskrakr. Wlk plannn hb j nog in ptto om d univrsitit op d kaart t zttn? daglijks d campus afschuimn mt gratis gsmabonnmntn om d docntn n studntn t latn kizn voor d god zaak. 1. a=1, b=2, c=0 2. a=1, b=0, c=2 3. a=1, b=2, c=0 4. a=2, b=0, c=1 5. a=1, b=2, c=0 6. a=1, b=0, c=2 7. a=1, b=2, c=0 8. a=0, b=2, c=1 9. a=0, b=1, c=2 10. a=2, b=1, c=0 Vraag 1 c. Rctor van d Katholik Univrsitit Luvn. D tlvoting achtraf vond KUL wl n btr bnaming. Vraag 9 Wat mot d prioritit wordn voor d volgnd rctorsplog? b. Als n Vlaams vrsi van d Italiaans prmir word j voorzittr n hoofdsponsor van votbalclub FC Hultj. All splrs wordn uitgdost mt blauw-witt shirts mt ht K.U.Luvn-logo. J kunt j nog nt bdwingn om voortdurnd mijn gdacht! t zggn op vrgadringn van d Acadmisch Raad. a. Huisvsting. J ondrhandlt druk mt d stad om in ht ruimtlijk structuurplan n niuw caravanpark in Wilsl t voorzin. Tglijk nodig j TV1 uit voor n niuw rks van ht Ht lvn zoals ht is: studnt zijn in Luvn. c. J bzorgt profssor Rik Torfs n bijrol in d populair TV1-sri Thuis als nonkl Tist d krkjurist, di in Hof Tr Smissn d prsonags advisrt in hun b. D uitbriding van d Associati. Ook d katholik Artvldhogschool in Gnt mot én zal tot d Associati K.U.Luvn bhorn. Promomisjs zulln Laat d vrhuiswagn maar al aanrukkn. Binnnkort mag ook jij kizn uit d gigantisch catalogus van ht K.U.Luvn-patrimonium n bslissn wlk kunstwrkn ht grootst kantoor van d K.U.Luvn mt airconditioning zulln sirn. Ofn j vrdr op d uitspraak van volgnd bgrippn: cntr of xcllnc, accountability, corporat govrnanc n fficincy. Mr dan 20 puntn: Fantastisch! J kunt onmiddllijk aan d slag bij d Dinst Studntnadministrati om ht studntnaantal bij t houdn, bij d Vlaams Intrunivrsitair Raad om d valuaticijfrs voor d oplidingn t brknn én bij ht Stunpunt O&O-statistikn om d ondrzoksoutput van d K.U.Luvn t mtn. Of j kunt gwoon nit tlln. (tl)

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Pote ntie el. B e la n g rijk!!!!! Let o p d e n. Ondernemer. Markt. Concurrentie. Aanbod en faciliteiten. Prijsstrategie

Pote ntie el. B e la n g rijk!!!!! Let o p d e n. Ondernemer. Markt. Concurrentie. Aanbod en faciliteiten. Prijsstrategie zo m rditi d in is a m th it D Too ls a a n bod van d N w g ko m n. Pot nti l Ondrnmr Markt Uw bdrijf bvindt zich in n bpaald markt. Hir lft n bpaald aantal mnsn van n bpaald lftijd. Mt n bpaald inkomn,

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

nieuwsbrief West-Vlaanderen

nieuwsbrief West-Vlaanderen Blgië - Blgiqu P.B - PP 8500 Kortrijk 4/1245 P408964 niuwsbrif 3-maandlijks Januari - Fbruari - Maart 2012 2 Voorwoord 3 Jongns prstrn slchtr op school dan misjs 4 Opglt: wijziging voor jobstudntn 6 Bgliding

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie