Bladzijde. Inleiding 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bladzijde. Inleiding 3"

Transcriptie

1 NAJAARSNOTA 2009

2 Bladzijde Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Stand van zaken financiën per programma Algemeen bestuur 4 Openbare orde en veiligheid 4 Verkeer, vervoer en waterstaat 5 Economische zaken 5 Onderwijs 6 Cultuur en recreatie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu 7 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid 8 Financiën 8 Kostenplaatsen 9 Hoofdstuk 2 Stand van zaken: Algemene dekkingsmiddelen 12 Reserves en voorzieningen 13 Onvoorzien 13 Stelposten 13 Hoofdstuk 3 Samenvatting financiële gevolgen najaarsnota

3 Inleiding Op grond van de financiële verordening informeert het college de raad twee keer tussentijds over de stand van zaken met betrekking tot de begroting. Voor de zomervakantie door middel van een voorjaarsnota en in de raad van december door middel van de najaarsnota. Door de raad is er voor gekozen om in de najaarsnota alleen te rapporteren over de stand van de begroting. Dit heeft te maken met het feit dat nagenoeg gelijktijdig ook wordt gesproken over de begroting voor het volgende jaar. In de begroting voor het volgende jaar wordt de raad al uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van het raadsprogramma, de stand van zaken, de ontwikkelingen en nieuwe zaken. Het is niet zinvol om hierover ook nog iets op te nemen in de najaarsnota. Door bovenstaande keuze heeft de najaarsnota de status van een financiële tussenrapportage. Alleen waar sprake is van een financiële afwijking is dit per programma en per kostenplaats gerangschikt en toegelicht. Indien een afwijking structureel is en nog niet is meegenomen in de begroting 2010 dan is dit aangegeven. De najaarsnota 2009 geeft een nadelig saldo van ,-. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door bijstelling van de financiële effecten van de verkoop van de aandelen Essent. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Daarnaast is er sprake van vijf vrij te geven kredieten met een totaal investeringsbedrag van ,-. De specificatie van de kredieten treft u in hoofdstuk 4 van deze nota aan. Voorgesteld wordt om deze kredieten beschikbaar te stellen. Wij leggen deze najaarsnota 2009 aan u ter bespreking en vaststelling voor. Bedum, 17 november Loco-burgemeester en wethouders van Bedum, E. Zwart, loco-burgemeester. R. Wiltjer, gemeentesecretaris. 3

4 Hoofdstuk 1 Stand van zaken financiën per programma Programma: 0 Algemeen bestuur Uitgaaf (U) / Deelname VNG congres U 700 n Koninklijke onderscheidingen U j op de afwijkingen Deelname VNG congres Koninklijke onderscheidingen Betreft deelname VNG - congres en kosten van scholing. De uitreiking van de koninklijke onderscheidingen is qua opzet in 2008 gewijzigd. Stimulering van het aantal aanvragen en uitreiking in een meer representatieve ambiance noodzaken tot optrekking van het budget. Ingaande 2010 is om die reden het budget opgetrokken. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Programma: 1 Openbare orde en veiligheid Uitgaaf (U)/ Chemiepakken U n Explosiemeter U n Uitgaanstenue U n Onderhoud brandweerauto's U j Gem. vertegenwoordiger Veiligheidshuis U n Gem. vertegenwoordiger Veiligheidshuis U n op de afwijkingen Chemiepakken Explosiemeter Uitgaanstenue Onderhoud brandweerauto's Gem. vertegenwoordiger Veiligheidshuis Gem. vertegenwoordiger Veiligheidshuis Chemiepakken zijn reeds in 2008 aangeschaft. Explosiemeter is reeds in 2008 aangeschaft. Aanschaf uitgaanstenue vindt plaats in 2009 maar door instroom van nieuwe medewerkers valt de feitelijke vervanging hoger uit ( 1.200). Overschrijding wordt veroorzaakt door verantwoording van kosten voor crash recovery en regulier onderhoud en brandstof c.a. Bedrag is abusievelijk niet in de begroting opgenomen. Betreft de bijdrage gemeentelijke vertegenwoordiger in het Veiligheidshuis. Dient verantwoord te worden onder openbare orde en veiligheid. Zie /

5 Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Uitgaaf (U)/ Beschoeïngen Boterdiep OZ U 252 j Brug Gele Klap U n Brug Gele Klap I n Brug Molentil U n Brug Molentil I n Brug Molentil U n Brug Zuidwolde U 155 j Grondspots U 960 n Hekwerk ijsbaan U n op de afwijkingen Beschoeïngen Boterdiep OZ Brug Gele Klap Brug Gele Klap Brug Molentil Brug Molentil Brug Molentil Brug Zuidwolde Grondspots Hekwerk ijsbaan Zie toelichting afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten. Schade brug Gele Klap. Uitkering verzekering in verband met schade Gele Klap. Schade brug Molentil. Uitkering verzekering i.v.m. schade brug Molentil. Schade brug Molentil. De eerste schade werd vergoed door de verzekering. De tweede ad echter niet Zie toelichting afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten. Als gevolg van vandalisme is er reparatie uitgevoerd aan grondspots. Reparatie van het hekwerk bij de ijsbaan. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Beschoeïngen Boterdiep OZ, Zuidwolde Brug Zuidwolde Aanvullende werkzaamheden aan de beschoeïngen Boterdiep OZ te Zuidwolde hebben geleid tot een kleine overschrijding ( 2.879). De kapitaallasten worden daarom verhoogd met 252. De werkzaamheden aan de brug in Zuidwolde zijn inmiddels afgerond en hebben geleid tot een kleine overschrijding ( 2.138). De raming betreft de kapitaallasten daarvan. Programma: 3 Economische zaken Uitgaaf (U)/ Schoolstraat 3 I n op de afwijkingen Huur Schoolstraat 3 Door financiële problemen was de huurder van Schoolstraat 3 genoodzaakt om de huur op te zeggen. Met de nieuwe huurder is per 5

6 Programma: 4 Onderwijs 1 januari 2010 een nieuw huurcontract gesloten. De niet-inbare huurachterstand (na verrekening van de bankgarantie) bedraagt ca 3.000,-, daarnaast wordt er twee maanden geen huur ontvangen (totaal ca 3.000,-). Uitgaaf (U)/ De Regenboog U n op de afwijkingen De Regenboog Kosten naar aanleiding van vandalisme aan De Regenboog. Deze kunnen niet verhaald worden op de verzekering. Programma: 5 Cultuur en recreatie Uitgaaf (U)/ Provinciale bijdrage I n Graszoden U n Kunstgrashockeyveld U 683 j Sportveld Onderdendam I j Sporthal De Beemden, energie U n Sporthal De Beemden, ozb U j Midgetgolfbaan U j Kunstwerk De Horst U n Onkruidbestrijding U j Beplanting U n Essen Groningerweg U n Kunstwerk Opmaat U n Speeltoestellen U n op de afwijkingen Provinciale bijdrage Graszoden Kunstgrashockeyveld Sportveld Onderdendam De Beemden, energie Van de provincie is een bijdrage ontvangen voor het BOS impuls, deze inkomst was niet geraamd. De graszoden op het sportcomplex in Bedum zijn door de KNVB afgekeurd. Naar aanleiding daarvan zijn deze vervangen. Bij het vervangen van het kunstgrashockeyveld zijn een aantal extra werkzaamheden uitgevoerd. Deze waren niet voorzien en uitvoering was onontkoombaar. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van Rekenend met een afschrijvingstermijn van 20 jaar komen de extra kapitaallasten op een bedrag van 683,-. Inkomsten uit verhuur gehalveerd vanwege teruggang in teams In de raming is rekening gehouden met investeringen in een energiezuinige CV-ketel. Deze investering heeft nog niet plaats gevonden, 6

7 De Beemden, ozb Midgetgolfbaan Kunstwerk De Horst Onkruidbestrijding Beplanting Essen Groningerweg Kunstwerk Opmaat Speeltoestellen daarom wordt het budget voor energiekosten opgehoogd. Zowel de OZB als de waterschapsbelasting wordt ten laste van deze post gebracht. De raming is niet toereikend. De midgetgolfbaan wordt niet meer onderhouden, de raming kan worden afgevoerd. Betreft reparatie kunstwerk De Horst. Vanwege verbod gebruik bestrijdingsmiddelen is in de voorjaarsnota rekening gehouden met meerkosten voor de bestrijding van onkruid. Dit door inhuur van derden. Deze inhuur werd ingeschat op De ervaring leert nu dat een extra verhoging nodig is van , om hetzelfde onderhoudsniveau te garanderen. Beplanting omgeving Goede Herderkerk en meerkosten 't Holtstek. Vanwege gevaar moesten de essen aan de Groningerweg gesnoeid worden. Kosten voor kunstwerk Opmaat, opruimen van de midgetgolfbaan en nieuwe invulling van het terrein, leiden tot een tekort van Extra vervanging speeltoestellen De Populieren. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Kunstgrashockeyveld Bij het vervangen van het kunstgrashockeyveld zijn een aantal extra werkzaamheden uitgevoerd. Deze waren niet voorzien en uitvoering was onontkoombaar. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van het krediet ter hoogte van Rekenend met een afschrijvingstermijn van 20 jaar komen de extra kapitaallasten op een bedrag van 683,-. Programma: 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Uitgaaf (U)/ WWB: algemeen U n Preventief jeugdbeleid I j op de afwijkingen WWB Preventief jeugdbeleid In 2009 wordt een overschrijding verwacht van Dit kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve WWB-uitkeringen (raming opgenomen bij programma 9). Met deze mutatie is de bestemmingsreserve nagenoeg leeg. Voor 2010 is er een extra uitkering toegezegd door het Rijk en zal waarschijnlijk het cliëntenbestand weer teruglopen, de verwachting is dat we dan weer uitkomen met het budget. Bedrag zal niet meer afzonderlijk worden ontvangen. Zit begrepen in de brede doeluitkering voor jeugd en gezin Programma: 7 Volksgezondheid en milieu 7

8 Uitgaaf (U)/ Ondergrondse containers U j Uitkering afvalfonds I n Onkruidbestrijding U j Grind U n Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten I n Rioolrechten I n op de afwijkingen Ondergrondse containers Uitkering afvalfonds Onkruidbestrijding Grind Afvalstoffenheffing Rioolrechten Zie toelichting afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten. De uitkering afvalfonds 2008 is aangevraagd en zal waarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2009 worden ontvangen. Onkruidbestrijding wordt nu uitgevoerd volgens de DOB methode, omdat gebruik van korrels niet meer is toegestaan. De lasten vallen daardoor hoger uit. Eenmalig is extra grind aangeschaft. De inkomsten vallen lager uit dan geraamd, omdat er in 2009 een correctie i.v.m. kwijtschelding van 2008 is geboekt. Daarnaast is er sprake van meer leegstand en is het aantal aansluitingen te hoog geraamd, doordat het aantal geplande extra woningen niet is gerealiseerd. De inkomsten vallen lager uit dan geraamd, omdat er in 2009 een correctie i.v.m. kwijtschelding van 2008 is geboekt. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Ondergrondse containers Extra container ( ) aan Langs de Lijn, deze wordt deels betaald door Wierden en Borgen ( 8.600). Per saldo een extra kapitaallast van Programma: 8 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid Voor dit programma worden geen wijzigingen voorgesteld. Programma: 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Uitgaaf (U)/ Dividendbelasting I n Inkomsten aandelenverkoop Essent I n Rente Essent I n Stelpost kostprijsstijging U n Stelpost effecten FUWA U n Stelpost behoedzaamheidsreserve I n Leerplichttaken I n WWB I n 8

9 op de afwijkingen Dividendbelasting Inkomsten aandelenverkoop Essent Rente Essent Stelpost kostprijsstijging Stelpost effecten FUWA Stelpost behoedzaamheidsreserve Leerplichttaken WWB Op de uitkering van de aandelen in Publiek Belang Electriciteitsproductie (PBE) en de overdracht van de bruglening Enexis is dividendbelasting ingehouden. Deze wordt teruggevraagd door publiekrechterlijke lichamen. Doordat de overdracht van het economisch eigendom van de houdstermaatschappij van het belang in EPZ is uitgesteld, is de verkoopprijs van de aandelen Essent naar beneden bijgesteld. Op basis van het ontvangen bedrag is dit Aan rente is in verband met de aandelenverkoop Essent een bedrag van ongeveer ontvangen. De stelpost kostprijsstijgingen valt vrij. Middels de voorjaarsnota en najaarsnota zijn de budgetten, daar waar nodig, opgehoogd. Betreft de stelpost voor structurele en incidentele effecten van de FUWA. Aangezien de nabetalingen uitbetaald zijn, kan deze stelpost overheveld worden naar de post salarissen. De uitkering van de behoedzaamheidsreserve is als stelpost opgenomen in de begroting Aangezien de behoedzaamheidsreserve buiten werking is gesteld, wordt dit bedrag niet meer ontvangen. De overschrijding op leerplichttaken ( 1.250) wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Frictie personeelskosten In 2009 wordt een overschrijding verwacht van op de WWB. Deze kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve. Kostenplaatsen Uitgaaf (U)/ 5700 Salarissen U n 5700 BTW buitensport U n 5700 Bijdrage VGG U n 5702 Kantoorbenodigdheden, contributies U n 5702 Kantoorbenodigdheden, bureaubehoeften U n 5702 Kantoorbenodigdheden, onderhoud koffiemachines U n 5704 Wijziging telefoonnet U n 5705 Huisvesting binnendienst, belastingen U j 5705 Onderhoud computerruimte U n 5705 Div. reparaties huisvesting U n 5707 Portokosten U n 5752 Onderhoud sport- en spelmateriaal U n 5753 De Vlijt, belastingen U 850 j 5753 De Vlijt, overige kosten U n 5753 De Vlijt, onderhoud sport- en spelmateriaal U n 5763 Tractie - vrachtauto's U 350 j 5764 Tractie - busjes MRB U j 5764 Vervanging Pick-up U j 5784 Bedrijfsfitness U n 5784 Doorwerkbonus I n 5784 Bijkomende personeelskosten, bijdragen U 800 j 5784 Bijkomende personeelskosten, representatie U n 9

10 op de afwijkingen Salarissen Op de stelpost was een bedrag opgenomen voor de effecten van de FUWA. Hiermee wordt het bedrag toegevoegd aan de post salarissen. BTW buitensport Voor het terugvragen van de BTW buitensport worden we bijgestaan door een derde. Door aanvullende vragen/opmerkingen van de belastingdienst vallen de kosten van advies hoger uit dan geraamd. Bijdrage VGG Betreft de bijdrage aan de VGG voor het programma "Inhoud voor samenwerking". De leden hebben tijdens de ledenvergadering besloten tot deze bijdrage. Kantoorbenodigdheden, contributies Evenals vorig jaar is hier door kostprijsstijgingen meer budget nodig. Dit kan gedekt worden uit de stelpost kostprijsstijgingen. Kantoorbenodigdheden, bureaubehoeften Op basis van de realisatie tot nu toe kan dit budget worden verlaagd. Kantoorbenodigdheden, onderhoud koffiemachines Extra onderhoudskosten door meer storingen van de koffiemachines. Wijziging telefoonnet Vervanging voicekaart + hoofdtoestel telefooncentrale. Huisvesting binnendienst, belastingen De aanslag waterschapsbelastingen bedraagt ca 3.000, hiermee is onvoldoende rekening gehouden. Onderhoud computerruimte Extra kosten door defect van 1 buitendeel Caloris en enkele binnendelen (totaal ca ,--) + kosten defect aan koelinstallatie archief en computerruimte (totaal ca 2.000,--). Div. reparaties huisvesting zie 5705/34737 Portokosten Op basis van de realisatie tot nu toe kan dit budget worden verlaagd. Gymnastieklokaal Schoolstraat, Bij gymnastieklokaal De Vlijt is een overschrijding op vervanging en onderhoud sport- en spelmateriaal onderhoud sport- en spelmateriaal. Deze kan worden gedekt uit het budget bij gymnastieklokaal aan de Schoolstraat. De Vlijt, belastingen Zowel de OZB als de waterschapsbelasting wordt ten laste van deze post gebracht. De raming is niet toereikend. De Vlijt, overige kosten Al meerdere jaren stond een nog te ontvangen post open van een dubbele rekening voor schoonmaakonderhoud (bij Stichting Marenland). Dit bedrag is nu 'afgeschreven'. De Vlijt, onderhoud sport- en Zie gymnastieklokaal Schoolstraat. spelmateriaal Tractie vrachtauto s Het tarief van de motorrijtuigenbelasting is verhoogd. Tractie busjes MRB Het tarief van de motorrijtuigenbelasting is verhoogd. Vervanging Pick-up Bedrijfsfitness Doorwerkbonus Bijkomende personeelskosten, bijdragen Bijkomende personeelskosten, representatie Zie toelichting bij afwijking beschikbaar gestelde kredieten. Het bedrag dat we ontvangen aan doorwerkbonus wordt ingezet voor leeftijdsbewust personeelsbeleid. Aan oudere medewerkers wordt, bij wijze van proef, bedrijfsfitness aangeboden. Met ingang van 2009 is er sprake van een doorwerkbonus, de werkgever ontvangt een bonus voor medewerkers die na hun 62ste doorwerken. De vereniging Bestuursacademie is bezig zichzelf op te heffen, derhalve valt de jaarlijkse bijdrage voordelig uit. Niet uit te sluiten valt da ingaande 2010 de bijdrage volledig vervalt. In 2009 is een aantal personeelsleden met FPU gegaan. Hen wordt daarbij, op basis van de 'lief en leed regeling', een afscheid aangeboden. Voor 2009 is daarom extra budget nodig. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. 10

11 Vervanging Pick-up Doordat er BPM betaald moet worden bij de vervanging van de pickup, is er een overschrijding ontstaan ( ). Dit heeft als gevolg dat de kapitaallasten toenemen. 11

12 Hoofdstuk 2 Algemene dekkingsmiddelen Ontwikkeling algemene uitkering 2007 De definitieve uitkeringsfactor is nog niet vastgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat de definitieve cijfers over de OZB-waarden 2007 op dit moment nog niet door het CBS geleverd kunnen worden. In de decembercirculaire worden wij hierover geïnformeerd. Ontwikkeling algemene uitkering 2008 Het ministerie heeft de voorlopige uitkeringsfactor vastgesteld op 1,478. Dit is drie punten hoger dan de stand van de maartcirculaire van Dit wordt veroorzaakt door de verdeling van de verdeelreserve van 2007 die bij deze circulaire is uitgedeeld en de actualisatie van een aantal verdeelmaatstaven en afrondingen. Voor het uitkeringsjaar 2008 bedraagt de verdeelreserve op dit moment één punt. De reden waarom deze verdeelreserve wordt aangehouden is het wachten op de definitieve cijfers van het CBS omtrent aantal inwoners, woonruimten, etc. van gemeenten. Ontwikkeling algemene uitkering 2009 De algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2009 is ten opzichte van de meicirculaire 2009 gestegen met ,84 naar ,43: Algemene uitkering 2009 op basis van de septembercirculaire (najaarsnota) ,43 Algemene uitkering 2009 op basis van de meicirculaire (voorjaarsnota) ,58 Verschil (positief) ,84 Het positieve verschil kan als volgt worden gerubriceerd: 1. Verdeelreserve ,82 (pos.) 2. Invoeringskosten WABO ,75 (pos.) 3. budget Wmo ,61 (pos.) 4. Indexatie overheveling WOZ kosten 2.084,67 (pos.) 5. Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) ,00 (pos.) 1 Uitkeringsfactor 2009 Septembercirculaire ,478 Meicirculaire ,475 uitkeringspunten * 3 * een punt is eenduizendste deel van de uitkeringsfactor In april van dit jaar is een akkoord gesloten tussen het Kabinet en de VNG, daarin is onder andere afgesproken om de normeringsystematiek los te laten. Hierdoor hebben de maatregelen die het Kabinet heeft genomen ter bestrijding van de financiële crisis geen effect op de Algemene Uitkering (AU). Door deze afspraak is de hoogte van de AU voor de jaren 2009, 2010 en 2011 redelijk zeker. De accrespercentages voor de jaren 2012 en 2013 zijn pm geraamd. Het is zeer waarschijnlijk dat de bezuinigingen die het Kabinet door gaat voeren, voor de jaren 2012 en 2013 ook invloed gaan hebben op de hoogte van de AU in die jaren. Hoe groot dat effect gaat zijn is op dit moment nog niet in te schatten. 1. Verdeelreserve 2007 Nabetaling van de verdeelreserve 2007 leidt tot een stijging van de uitkeringsfactor met 1 punt. Dit komt in de praktijk neer op een bedrag van bijna

13 2. Invoeringskosten WABO Besloten is om de eerder overeengekomen compensatie voor de invoeringskosten van de WABO niet via een specifieke uitkering, maar via de algemene uitkering beschikbaar te stellen. Op dit moment is moeilijk in te schatten wat de invoering van de WABO gaat kosten. De kosten zijn daarom ook nog niet meegenomen in deze nota. 3. Budget WMO Ter dekking van de gevolgen van de pakketmaatregel Awbz zijn er gelden toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de gemeente Bedum gaat het om een bedrag van ruim Daarnaast ontvangen we extra een bedrag van bijna 5.470, dit komt door het feit dat de budgetten jaarlijks muteren. 4. Indexatie overheveling WOZ kosten De WOZkostenregeling is overgeheveld naar het gemeentefonds. Deze regeling wordt nog jaarlijks geïndexeerd. 5. SLOK Door de minister van VROM is geld beschikbaar gesteld voor structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte energievoorziening en de reductie van broeikasgassen. De gemeente Bedum ontvangt in totaal bijna , verdeeld over de jaren 2009, 2010 en Reserves en voorzieningen Het beleid t.a.v. de reserves en voorzieningen is vastgelegd in de op 20 december 2007 vastgestelde Nota reserves en voorzieningen. Voor inzicht in de actuele omvang van de vrij aanwendbare algemene reserve plus de claims die er liggen wordt verwezen naar de Staat reserves en voorzieningen in de begroting Onvoorzien De primitieve begroting 2009 geeft een post onvoorzien van ,00. Ten laste van deze post is 1 begrotingswijziging gekomen, voor een bedrag van Stelposten Nog beschikbaar zijn de volgende posten: 2009 Stelposten lasten: Onderuitputting kapitaallasten (77.000) Budgetoverheveling structurele en incidentele effecten Fuwa naar salarispost Beloningsdifferentiatie (incl. 0,1% loonsom) Rechtskundige bijstand (het optrekken van het budget tot ) Hogere toerekening aan uren kapitaalprojecten (13.000) Cie. voor bezwaarschriften Dijkstal II (nieuwe beloningstructuur voor politieke ambtsdragers) Kostprijsstijgingen (exclusief gesubsidieerde instellingen) vrijgevallen WMO: stelpost budget begroting 2008/ Uitbreiding personele formatie Stelpost salarissen cf kaderstelling ,75% / 2 (voor een half jaar) Totaal lasten

14 Stelposten baten: Vrijval kapitaallast stemmachines Overige: Onderuitputting kapitaallasten (50% van de geplande investeringen in begrotingsjaar) Onderuitputting kapitaallasten m.b.t. de Mauritshal Behoedzaamheidsreserve niet meer ramen Totaal baten Hoofdstuk 4 Samenvatting financiële gevolgen najaarsnota 2009 De in deze najaarsnota 2009 aangegeven financiële afwijkingen geven een nadelig saldo voor 2009 van In de begroting 2010 hebben wij, op een paar kleine uitzonderingen na, al rekening gehouden met de afwijkingen voorzover de afwijkingen een structureel karakter hebben. Indien niet opgenomen in de begroting 2009 dan worden de afwijkingen meegenomen in de voorjaarsnota Een samenvatting van de afwijkingen uit deze najaarsnota treft u op de volgende bladzijde aan. Voorstel is om het negatieve resultaat ad aan de algemene reserve te onttrekken en vijf kredieten van in totaal ,- beschikbaar te stellen. Deze kredieten betreffen: Geraamde afwijking Beschoeïngen Boterdiep OZ, Zuidwolde Overschrijding Brug Zuidwolde Overschrijding Kunstgrashockeyveld Overschrijding Ondergrondse containers Overschrijding Vervanging Pick-up Overschrijding Totaal Overschrijding

15 Programma U/I 0 Algemeen bestuur Algemene bestuurs- en representatiekosten U 700 n 0 Algemeen bestuur Representatie U j 1 Openbare orde en veiligheid Vervanging chemiepakken U n 1 Openbare orde en veiligheid Explosiemeter U n 1 Openbare orde en veiligheid Vervanging uitgaanstenue U n 1 Openbare orde en veiligheid Brandstof/onderhoud/keuringen auto's brandweer U j 1 Openbare orde en veiligheid Bijdragen, contributies en abonnementen U n 1 Openbare orde en veiligheid Bijdragen, contributies en abonnementen U n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Kapitaallasten (produkten) U 252 j 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Materiaalkosten U n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Overige goederen en diensten/aandeel in expl. I n 0 Algemeen bestuur Materiaalkosten U n 1 Openbare orde en veiligheid Overige goederen en diensten/aandeel in expl. I n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Werken door derden U n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Kapitaallasten (produkten) U 155 j 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Verlichting toren U 960 n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Materiaalkosten U n 3 Economische zaken Huren I n 4 Onderwijs Rekeningen van derden U n 5 Cultuur en recreatie Ov. inkomensoverdrachten v/d overheid (niet-rijk) I n 5 Cultuur en recreatie Werken door derden U n 5 Cultuur en recreatie Kapitaallasten (produkten) U 683 j 5 Cultuur en recreatie Huren I j 5 Cultuur en recreatie Energie U n 5 Cultuur en recreatie Betaalde belastingen U j 5 Cultuur en recreatie Onderhoud midgetgolfbanen U j 5 Cultuur en recreatie Onderhoud kunstwerken U n 5 Cultuur en recreatie Werken door derden U j 5 Cultuur en recreatie Beplanting U n 5 Cultuur en recreatie Onderhoud bomen U n 5 Cultuur en recreatie Plannen terrein kunstwerk Opmaat U n 5 Cultuur en recreatie Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen U n 6 Sociale voorz. en maatsch. dienstverl Bijstandsuitgaven/diversen inburg nieuwkomers U n 6 Sociale voorz. en maatsch. dienstverl Inkomensoverdrachten van het Rijk I j 7 Volksgezondheid en milieu Kapitaallasten (produkten) U j 7 Volksgezondheid en milieu Ontvangsten afvalfonds I n 7 Volksgezondheid en milieu Bestrijdingsmiddelen U j 7 Volksgezondheid en milieu Grind U n 7 Volksgezondheid en milieu Rechten en leges I n 7 Volksgezondheid en milieu Belasting op inkomen van gezinnen I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Dividend I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Lagere opbrengst verkoop aandelen Essent I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Rente aandelenverkoop Essent I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Niet in te delen uitgaven U n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Niet in te delen uitgaven U n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Niet in te delen inkomsten I j 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Niet in te delen uitgaven U n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Reserveringen I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Reserveringen I n 10 Kostenplaatsen 5700 Salarissen en sociale lasten U n 10 Kostenplaatsen 5700 Deloitte fiscaal advies U n 10 Kostenplaatsen 5700 Bijdragen, contributies en abonnementen U n 10 Kostenplaatsen 5702 Bijdragen, contributies en abonnementen U n 10 Kostenplaatsen 5702 Bureaubehoeften: overig U n 10 Kostenplaatsen 5702 Onderhoud kantoormachines U n 10 Kostenplaatsen 5704 Wijziging telefoonnet/aanschaf (mobiele) telefoons U n 10 Kostenplaatsen 5705 Betaalde belastingen U j 10 Kostenplaatsen 5705 Onderh.contract deuren/lift/inbraakbev. huisv. U n 10 Kostenplaatsen 5705 Onderhoud daken, div. reparaties huisvesting U n 10 Kostenplaatsen 5707 Portokosten U n 10 Kostenplaatsen 5752 Vervanging en onderhoud sport- en spelmateriaal U j 10 Kostenplaatsen 5753 Betaalde belastingen U 850 j 10 Kostenplaatsen 5753 Schoonmaakmiddelen/huishoudelijke artikelen U n 10 Kostenplaatsen 5753 Vervanging en onderhoud sport- en spelmateriaal U n 10 Kostenplaatsen 5763 Betaalde belastingen U 350 j 10 Kostenplaatsen 5764 Betaalde belastingen U j 10 Kostenplaatsen 5764 Kapitaallasten (produkten) U j 10 Kostenplaatsen 5784 Overige inkomensoverdrachten U n 10 Kostenplaatsen 5784 Bijdragen, contributies en abonnementen U 800 j 10 Kostenplaatsen 5784 Representatiekosten gemeentepersoneel U n 10 Kostenplaatsen 5784 Overige inkomensoverdrachten I n Nr. 15

Inleiding 3. 1. De programma s 4

Inleiding 3. 1. De programma s 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De programma s 4 1.1 Bestuur en organisatie 4 1.2 Veiligheid 5 1.3 Verkeer en vervoer 6 1.4 Economische zaken 7 1.5 Educatie 9 1.6 Sport, cultuur en recreatie 10 1.7 Sociale

Nadere informatie

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2012 Goirle, 27 november 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2.1. Programma 1 Bestuur... 6 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid... 8 2.3. Programma 3 Ontwikkeling

Nadere informatie

15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010

15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010 15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 13 Onderwijs

Nadere informatie

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45 VOORJAARSNOTA 2011 - 2 - Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 12 Onderwijs 14

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie

VOORJAARSNOTA 2013 - 1 -

VOORJAARSNOTA 2013 - 1 - VOORJAARSNOTA 2013-1 - - 2 - Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 7 Openbare orde en veiligheid 11 Verkeer, vervoer en waterstaat 13 Economische zaken 15 Onderwijs

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6 Najaarsnota 2009 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 3. RECAPITULATIE BEGROTINGSRESULTAAT 2009... 5 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

Nadere informatie

Subsidies Op deze plaats worden verschillen tussen begrote en werkelijk bestede en/of ontvangen subsidies gemeld.

Subsidies Op deze plaats worden verschillen tussen begrote en werkelijk bestede en/of ontvangen subsidies gemeld. 1. SAMENVATTING RESULTAAT... 3 1.1 BALANS EN RESULTAATREKENING... 3 1.2 FINANCIËLE SAMENVATTING... 5 1.2.1 SAMENVATTING VAN DE UITKOMSTEN PER PROGRAMMA... 5 1.2.2 RESULTAAT GRONDBEDRIJF... 7 2. FINANCIËLE

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

Gemeente Neerijnen. Najaarsnota 2013. Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën. Datum : 02 oktober 2013. Versie : 1.

Gemeente Neerijnen. Najaarsnota 2013. Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën. Datum : 02 oktober 2013. Versie : 1. 2013 Gemeente Neerijnen Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën Datum : 02 oktober 2013 Versie : 1.02 Document : 2425_1.ODT Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ontwikkelingen algemeen...4

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 RAADSVOORSTEL

HOOFDSTUK 1 RAADSVOORSTEL NAJAARSNOTA 21 HOOFDSTUK 1 RAADSVOORSTEL MID 21 oktober 21 nr. NAJAARSNOTA 21 Aan de raad, Heemstede, 28 september 21 Hierbij bieden wij u de najaarsnota 21 van de gemeente Heemstede aan. Deze nota verstrekt

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem

Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem Opdrachtgever: Vormgeving: Drukwerk: Gemeente Lochem Mo Middag, Lochem Drukkerij Lammerdink, Lochem Contact: Afdeling Financiën Gemeente Lochem Postbus

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

Hardenberg, 18 oktober 2011

Hardenberg, 18 oktober 2011 Zaak kenmerk: 244800 Raad: 8 november 2011 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2011 annex vaststelling 28 e wijziging van de begroting 2011 Document kenmerk: 244808 Hardenberg,

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE 1. Aanbiedingsbrief. 2. Kiezen voor de toekomst 3. Ontwerp besluit 4. Financiële samenvatting. 5. Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid. 6. Nieuw beleid. 7. Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Voorjaarsnota 2015 1 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Pagina 1 van 49 Pagina 2 van 49 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding...

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2009-2

Bestuursrapportage 2009-2 Bestuursrapportage 2009-2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Samenvattend voorstel...4 3. Financiële positie...5 3.1 Exploitatie...5 3.2 Reserves en voorzieningen...6 4. Ontwikkelingen in de exploitatie...7

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Haarlem

Jaarverslag 2010 Haarlem Jaarverslag Haarlem 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Samenstelling bestuur...7 Kerngegevens...9 Deel 1 Algemeen...11 1.1 Inleiding en leeswijzer...13 1.2 Beleidsmatige resultaten...14 1.3 Uitkomst jaarrekening

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2014

Nota reserves en voorzieningen 2014 Nota reserves en voorzieningen 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Wet- en regelgeving en definities 3. Functies van reserves en voorzieningen 4. Vorming en besteding van reserves en voorzieningen 5. Rentetoevoeging

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie