Bladzijde. Inleiding 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bladzijde. Inleiding 3"

Transcriptie

1 NAJAARSNOTA 2009

2 Bladzijde Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Stand van zaken financiën per programma Algemeen bestuur 4 Openbare orde en veiligheid 4 Verkeer, vervoer en waterstaat 5 Economische zaken 5 Onderwijs 6 Cultuur en recreatie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu 7 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid 8 Financiën 8 Kostenplaatsen 9 Hoofdstuk 2 Stand van zaken: Algemene dekkingsmiddelen 12 Reserves en voorzieningen 13 Onvoorzien 13 Stelposten 13 Hoofdstuk 3 Samenvatting financiële gevolgen najaarsnota

3 Inleiding Op grond van de financiële verordening informeert het college de raad twee keer tussentijds over de stand van zaken met betrekking tot de begroting. Voor de zomervakantie door middel van een voorjaarsnota en in de raad van december door middel van de najaarsnota. Door de raad is er voor gekozen om in de najaarsnota alleen te rapporteren over de stand van de begroting. Dit heeft te maken met het feit dat nagenoeg gelijktijdig ook wordt gesproken over de begroting voor het volgende jaar. In de begroting voor het volgende jaar wordt de raad al uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van het raadsprogramma, de stand van zaken, de ontwikkelingen en nieuwe zaken. Het is niet zinvol om hierover ook nog iets op te nemen in de najaarsnota. Door bovenstaande keuze heeft de najaarsnota de status van een financiële tussenrapportage. Alleen waar sprake is van een financiële afwijking is dit per programma en per kostenplaats gerangschikt en toegelicht. Indien een afwijking structureel is en nog niet is meegenomen in de begroting 2010 dan is dit aangegeven. De najaarsnota 2009 geeft een nadelig saldo van ,-. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door bijstelling van de financiële effecten van de verkoop van de aandelen Essent. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Daarnaast is er sprake van vijf vrij te geven kredieten met een totaal investeringsbedrag van ,-. De specificatie van de kredieten treft u in hoofdstuk 4 van deze nota aan. Voorgesteld wordt om deze kredieten beschikbaar te stellen. Wij leggen deze najaarsnota 2009 aan u ter bespreking en vaststelling voor. Bedum, 17 november Loco-burgemeester en wethouders van Bedum, E. Zwart, loco-burgemeester. R. Wiltjer, gemeentesecretaris. 3

4 Hoofdstuk 1 Stand van zaken financiën per programma Programma: 0 Algemeen bestuur Uitgaaf (U) / Deelname VNG congres U 700 n Koninklijke onderscheidingen U j op de afwijkingen Deelname VNG congres Koninklijke onderscheidingen Betreft deelname VNG - congres en kosten van scholing. De uitreiking van de koninklijke onderscheidingen is qua opzet in 2008 gewijzigd. Stimulering van het aantal aanvragen en uitreiking in een meer representatieve ambiance noodzaken tot optrekking van het budget. Ingaande 2010 is om die reden het budget opgetrokken. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Programma: 1 Openbare orde en veiligheid Uitgaaf (U)/ Chemiepakken U n Explosiemeter U n Uitgaanstenue U n Onderhoud brandweerauto's U j Gem. vertegenwoordiger Veiligheidshuis U n Gem. vertegenwoordiger Veiligheidshuis U n op de afwijkingen Chemiepakken Explosiemeter Uitgaanstenue Onderhoud brandweerauto's Gem. vertegenwoordiger Veiligheidshuis Gem. vertegenwoordiger Veiligheidshuis Chemiepakken zijn reeds in 2008 aangeschaft. Explosiemeter is reeds in 2008 aangeschaft. Aanschaf uitgaanstenue vindt plaats in 2009 maar door instroom van nieuwe medewerkers valt de feitelijke vervanging hoger uit ( 1.200). Overschrijding wordt veroorzaakt door verantwoording van kosten voor crash recovery en regulier onderhoud en brandstof c.a. Bedrag is abusievelijk niet in de begroting opgenomen. Betreft de bijdrage gemeentelijke vertegenwoordiger in het Veiligheidshuis. Dient verantwoord te worden onder openbare orde en veiligheid. Zie /

5 Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Uitgaaf (U)/ Beschoeïngen Boterdiep OZ U 252 j Brug Gele Klap U n Brug Gele Klap I n Brug Molentil U n Brug Molentil I n Brug Molentil U n Brug Zuidwolde U 155 j Grondspots U 960 n Hekwerk ijsbaan U n op de afwijkingen Beschoeïngen Boterdiep OZ Brug Gele Klap Brug Gele Klap Brug Molentil Brug Molentil Brug Molentil Brug Zuidwolde Grondspots Hekwerk ijsbaan Zie toelichting afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten. Schade brug Gele Klap. Uitkering verzekering in verband met schade Gele Klap. Schade brug Molentil. Uitkering verzekering i.v.m. schade brug Molentil. Schade brug Molentil. De eerste schade werd vergoed door de verzekering. De tweede ad echter niet Zie toelichting afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten. Als gevolg van vandalisme is er reparatie uitgevoerd aan grondspots. Reparatie van het hekwerk bij de ijsbaan. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Beschoeïngen Boterdiep OZ, Zuidwolde Brug Zuidwolde Aanvullende werkzaamheden aan de beschoeïngen Boterdiep OZ te Zuidwolde hebben geleid tot een kleine overschrijding ( 2.879). De kapitaallasten worden daarom verhoogd met 252. De werkzaamheden aan de brug in Zuidwolde zijn inmiddels afgerond en hebben geleid tot een kleine overschrijding ( 2.138). De raming betreft de kapitaallasten daarvan. Programma: 3 Economische zaken Uitgaaf (U)/ Schoolstraat 3 I n op de afwijkingen Huur Schoolstraat 3 Door financiële problemen was de huurder van Schoolstraat 3 genoodzaakt om de huur op te zeggen. Met de nieuwe huurder is per 5

6 Programma: 4 Onderwijs 1 januari 2010 een nieuw huurcontract gesloten. De niet-inbare huurachterstand (na verrekening van de bankgarantie) bedraagt ca 3.000,-, daarnaast wordt er twee maanden geen huur ontvangen (totaal ca 3.000,-). Uitgaaf (U)/ De Regenboog U n op de afwijkingen De Regenboog Kosten naar aanleiding van vandalisme aan De Regenboog. Deze kunnen niet verhaald worden op de verzekering. Programma: 5 Cultuur en recreatie Uitgaaf (U)/ Provinciale bijdrage I n Graszoden U n Kunstgrashockeyveld U 683 j Sportveld Onderdendam I j Sporthal De Beemden, energie U n Sporthal De Beemden, ozb U j Midgetgolfbaan U j Kunstwerk De Horst U n Onkruidbestrijding U j Beplanting U n Essen Groningerweg U n Kunstwerk Opmaat U n Speeltoestellen U n op de afwijkingen Provinciale bijdrage Graszoden Kunstgrashockeyveld Sportveld Onderdendam De Beemden, energie Van de provincie is een bijdrage ontvangen voor het BOS impuls, deze inkomst was niet geraamd. De graszoden op het sportcomplex in Bedum zijn door de KNVB afgekeurd. Naar aanleiding daarvan zijn deze vervangen. Bij het vervangen van het kunstgrashockeyveld zijn een aantal extra werkzaamheden uitgevoerd. Deze waren niet voorzien en uitvoering was onontkoombaar. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van Rekenend met een afschrijvingstermijn van 20 jaar komen de extra kapitaallasten op een bedrag van 683,-. Inkomsten uit verhuur gehalveerd vanwege teruggang in teams In de raming is rekening gehouden met investeringen in een energiezuinige CV-ketel. Deze investering heeft nog niet plaats gevonden, 6

7 De Beemden, ozb Midgetgolfbaan Kunstwerk De Horst Onkruidbestrijding Beplanting Essen Groningerweg Kunstwerk Opmaat Speeltoestellen daarom wordt het budget voor energiekosten opgehoogd. Zowel de OZB als de waterschapsbelasting wordt ten laste van deze post gebracht. De raming is niet toereikend. De midgetgolfbaan wordt niet meer onderhouden, de raming kan worden afgevoerd. Betreft reparatie kunstwerk De Horst. Vanwege verbod gebruik bestrijdingsmiddelen is in de voorjaarsnota rekening gehouden met meerkosten voor de bestrijding van onkruid. Dit door inhuur van derden. Deze inhuur werd ingeschat op De ervaring leert nu dat een extra verhoging nodig is van , om hetzelfde onderhoudsniveau te garanderen. Beplanting omgeving Goede Herderkerk en meerkosten 't Holtstek. Vanwege gevaar moesten de essen aan de Groningerweg gesnoeid worden. Kosten voor kunstwerk Opmaat, opruimen van de midgetgolfbaan en nieuwe invulling van het terrein, leiden tot een tekort van Extra vervanging speeltoestellen De Populieren. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Kunstgrashockeyveld Bij het vervangen van het kunstgrashockeyveld zijn een aantal extra werkzaamheden uitgevoerd. Deze waren niet voorzien en uitvoering was onontkoombaar. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van het krediet ter hoogte van Rekenend met een afschrijvingstermijn van 20 jaar komen de extra kapitaallasten op een bedrag van 683,-. Programma: 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Uitgaaf (U)/ WWB: algemeen U n Preventief jeugdbeleid I j op de afwijkingen WWB Preventief jeugdbeleid In 2009 wordt een overschrijding verwacht van Dit kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve WWB-uitkeringen (raming opgenomen bij programma 9). Met deze mutatie is de bestemmingsreserve nagenoeg leeg. Voor 2010 is er een extra uitkering toegezegd door het Rijk en zal waarschijnlijk het cliëntenbestand weer teruglopen, de verwachting is dat we dan weer uitkomen met het budget. Bedrag zal niet meer afzonderlijk worden ontvangen. Zit begrepen in de brede doeluitkering voor jeugd en gezin Programma: 7 Volksgezondheid en milieu 7

8 Uitgaaf (U)/ Ondergrondse containers U j Uitkering afvalfonds I n Onkruidbestrijding U j Grind U n Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten I n Rioolrechten I n op de afwijkingen Ondergrondse containers Uitkering afvalfonds Onkruidbestrijding Grind Afvalstoffenheffing Rioolrechten Zie toelichting afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten. De uitkering afvalfonds 2008 is aangevraagd en zal waarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2009 worden ontvangen. Onkruidbestrijding wordt nu uitgevoerd volgens de DOB methode, omdat gebruik van korrels niet meer is toegestaan. De lasten vallen daardoor hoger uit. Eenmalig is extra grind aangeschaft. De inkomsten vallen lager uit dan geraamd, omdat er in 2009 een correctie i.v.m. kwijtschelding van 2008 is geboekt. Daarnaast is er sprake van meer leegstand en is het aantal aansluitingen te hoog geraamd, doordat het aantal geplande extra woningen niet is gerealiseerd. De inkomsten vallen lager uit dan geraamd, omdat er in 2009 een correctie i.v.m. kwijtschelding van 2008 is geboekt. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Ondergrondse containers Extra container ( ) aan Langs de Lijn, deze wordt deels betaald door Wierden en Borgen ( 8.600). Per saldo een extra kapitaallast van Programma: 8 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid Voor dit programma worden geen wijzigingen voorgesteld. Programma: 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Uitgaaf (U)/ Dividendbelasting I n Inkomsten aandelenverkoop Essent I n Rente Essent I n Stelpost kostprijsstijging U n Stelpost effecten FUWA U n Stelpost behoedzaamheidsreserve I n Leerplichttaken I n WWB I n 8

9 op de afwijkingen Dividendbelasting Inkomsten aandelenverkoop Essent Rente Essent Stelpost kostprijsstijging Stelpost effecten FUWA Stelpost behoedzaamheidsreserve Leerplichttaken WWB Op de uitkering van de aandelen in Publiek Belang Electriciteitsproductie (PBE) en de overdracht van de bruglening Enexis is dividendbelasting ingehouden. Deze wordt teruggevraagd door publiekrechterlijke lichamen. Doordat de overdracht van het economisch eigendom van de houdstermaatschappij van het belang in EPZ is uitgesteld, is de verkoopprijs van de aandelen Essent naar beneden bijgesteld. Op basis van het ontvangen bedrag is dit Aan rente is in verband met de aandelenverkoop Essent een bedrag van ongeveer ontvangen. De stelpost kostprijsstijgingen valt vrij. Middels de voorjaarsnota en najaarsnota zijn de budgetten, daar waar nodig, opgehoogd. Betreft de stelpost voor structurele en incidentele effecten van de FUWA. Aangezien de nabetalingen uitbetaald zijn, kan deze stelpost overheveld worden naar de post salarissen. De uitkering van de behoedzaamheidsreserve is als stelpost opgenomen in de begroting Aangezien de behoedzaamheidsreserve buiten werking is gesteld, wordt dit bedrag niet meer ontvangen. De overschrijding op leerplichttaken ( 1.250) wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Frictie personeelskosten In 2009 wordt een overschrijding verwacht van op de WWB. Deze kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve. Kostenplaatsen Uitgaaf (U)/ 5700 Salarissen U n 5700 BTW buitensport U n 5700 Bijdrage VGG U n 5702 Kantoorbenodigdheden, contributies U n 5702 Kantoorbenodigdheden, bureaubehoeften U n 5702 Kantoorbenodigdheden, onderhoud koffiemachines U n 5704 Wijziging telefoonnet U n 5705 Huisvesting binnendienst, belastingen U j 5705 Onderhoud computerruimte U n 5705 Div. reparaties huisvesting U n 5707 Portokosten U n 5752 Onderhoud sport- en spelmateriaal U n 5753 De Vlijt, belastingen U 850 j 5753 De Vlijt, overige kosten U n 5753 De Vlijt, onderhoud sport- en spelmateriaal U n 5763 Tractie - vrachtauto's U 350 j 5764 Tractie - busjes MRB U j 5764 Vervanging Pick-up U j 5784 Bedrijfsfitness U n 5784 Doorwerkbonus I n 5784 Bijkomende personeelskosten, bijdragen U 800 j 5784 Bijkomende personeelskosten, representatie U n 9

10 op de afwijkingen Salarissen Op de stelpost was een bedrag opgenomen voor de effecten van de FUWA. Hiermee wordt het bedrag toegevoegd aan de post salarissen. BTW buitensport Voor het terugvragen van de BTW buitensport worden we bijgestaan door een derde. Door aanvullende vragen/opmerkingen van de belastingdienst vallen de kosten van advies hoger uit dan geraamd. Bijdrage VGG Betreft de bijdrage aan de VGG voor het programma "Inhoud voor samenwerking". De leden hebben tijdens de ledenvergadering besloten tot deze bijdrage. Kantoorbenodigdheden, contributies Evenals vorig jaar is hier door kostprijsstijgingen meer budget nodig. Dit kan gedekt worden uit de stelpost kostprijsstijgingen. Kantoorbenodigdheden, bureaubehoeften Op basis van de realisatie tot nu toe kan dit budget worden verlaagd. Kantoorbenodigdheden, onderhoud koffiemachines Extra onderhoudskosten door meer storingen van de koffiemachines. Wijziging telefoonnet Vervanging voicekaart + hoofdtoestel telefooncentrale. Huisvesting binnendienst, belastingen De aanslag waterschapsbelastingen bedraagt ca 3.000, hiermee is onvoldoende rekening gehouden. Onderhoud computerruimte Extra kosten door defect van 1 buitendeel Caloris en enkele binnendelen (totaal ca ,--) + kosten defect aan koelinstallatie archief en computerruimte (totaal ca 2.000,--). Div. reparaties huisvesting zie 5705/34737 Portokosten Op basis van de realisatie tot nu toe kan dit budget worden verlaagd. Gymnastieklokaal Schoolstraat, Bij gymnastieklokaal De Vlijt is een overschrijding op vervanging en onderhoud sport- en spelmateriaal onderhoud sport- en spelmateriaal. Deze kan worden gedekt uit het budget bij gymnastieklokaal aan de Schoolstraat. De Vlijt, belastingen Zowel de OZB als de waterschapsbelasting wordt ten laste van deze post gebracht. De raming is niet toereikend. De Vlijt, overige kosten Al meerdere jaren stond een nog te ontvangen post open van een dubbele rekening voor schoonmaakonderhoud (bij Stichting Marenland). Dit bedrag is nu 'afgeschreven'. De Vlijt, onderhoud sport- en Zie gymnastieklokaal Schoolstraat. spelmateriaal Tractie vrachtauto s Het tarief van de motorrijtuigenbelasting is verhoogd. Tractie busjes MRB Het tarief van de motorrijtuigenbelasting is verhoogd. Vervanging Pick-up Bedrijfsfitness Doorwerkbonus Bijkomende personeelskosten, bijdragen Bijkomende personeelskosten, representatie Zie toelichting bij afwijking beschikbaar gestelde kredieten. Het bedrag dat we ontvangen aan doorwerkbonus wordt ingezet voor leeftijdsbewust personeelsbeleid. Aan oudere medewerkers wordt, bij wijze van proef, bedrijfsfitness aangeboden. Met ingang van 2009 is er sprake van een doorwerkbonus, de werkgever ontvangt een bonus voor medewerkers die na hun 62ste doorwerken. De vereniging Bestuursacademie is bezig zichzelf op te heffen, derhalve valt de jaarlijkse bijdrage voordelig uit. Niet uit te sluiten valt da ingaande 2010 de bijdrage volledig vervalt. In 2009 is een aantal personeelsleden met FPU gegaan. Hen wordt daarbij, op basis van de 'lief en leed regeling', een afscheid aangeboden. Voor 2009 is daarom extra budget nodig. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. 10

11 Vervanging Pick-up Doordat er BPM betaald moet worden bij de vervanging van de pickup, is er een overschrijding ontstaan ( ). Dit heeft als gevolg dat de kapitaallasten toenemen. 11

12 Hoofdstuk 2 Algemene dekkingsmiddelen Ontwikkeling algemene uitkering 2007 De definitieve uitkeringsfactor is nog niet vastgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat de definitieve cijfers over de OZB-waarden 2007 op dit moment nog niet door het CBS geleverd kunnen worden. In de decembercirculaire worden wij hierover geïnformeerd. Ontwikkeling algemene uitkering 2008 Het ministerie heeft de voorlopige uitkeringsfactor vastgesteld op 1,478. Dit is drie punten hoger dan de stand van de maartcirculaire van Dit wordt veroorzaakt door de verdeling van de verdeelreserve van 2007 die bij deze circulaire is uitgedeeld en de actualisatie van een aantal verdeelmaatstaven en afrondingen. Voor het uitkeringsjaar 2008 bedraagt de verdeelreserve op dit moment één punt. De reden waarom deze verdeelreserve wordt aangehouden is het wachten op de definitieve cijfers van het CBS omtrent aantal inwoners, woonruimten, etc. van gemeenten. Ontwikkeling algemene uitkering 2009 De algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2009 is ten opzichte van de meicirculaire 2009 gestegen met ,84 naar ,43: Algemene uitkering 2009 op basis van de septembercirculaire (najaarsnota) ,43 Algemene uitkering 2009 op basis van de meicirculaire (voorjaarsnota) ,58 Verschil (positief) ,84 Het positieve verschil kan als volgt worden gerubriceerd: 1. Verdeelreserve ,82 (pos.) 2. Invoeringskosten WABO ,75 (pos.) 3. budget Wmo ,61 (pos.) 4. Indexatie overheveling WOZ kosten 2.084,67 (pos.) 5. Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) ,00 (pos.) 1 Uitkeringsfactor 2009 Septembercirculaire ,478 Meicirculaire ,475 uitkeringspunten * 3 * een punt is eenduizendste deel van de uitkeringsfactor In april van dit jaar is een akkoord gesloten tussen het Kabinet en de VNG, daarin is onder andere afgesproken om de normeringsystematiek los te laten. Hierdoor hebben de maatregelen die het Kabinet heeft genomen ter bestrijding van de financiële crisis geen effect op de Algemene Uitkering (AU). Door deze afspraak is de hoogte van de AU voor de jaren 2009, 2010 en 2011 redelijk zeker. De accrespercentages voor de jaren 2012 en 2013 zijn pm geraamd. Het is zeer waarschijnlijk dat de bezuinigingen die het Kabinet door gaat voeren, voor de jaren 2012 en 2013 ook invloed gaan hebben op de hoogte van de AU in die jaren. Hoe groot dat effect gaat zijn is op dit moment nog niet in te schatten. 1. Verdeelreserve 2007 Nabetaling van de verdeelreserve 2007 leidt tot een stijging van de uitkeringsfactor met 1 punt. Dit komt in de praktijk neer op een bedrag van bijna

13 2. Invoeringskosten WABO Besloten is om de eerder overeengekomen compensatie voor de invoeringskosten van de WABO niet via een specifieke uitkering, maar via de algemene uitkering beschikbaar te stellen. Op dit moment is moeilijk in te schatten wat de invoering van de WABO gaat kosten. De kosten zijn daarom ook nog niet meegenomen in deze nota. 3. Budget WMO Ter dekking van de gevolgen van de pakketmaatregel Awbz zijn er gelden toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de gemeente Bedum gaat het om een bedrag van ruim Daarnaast ontvangen we extra een bedrag van bijna 5.470, dit komt door het feit dat de budgetten jaarlijks muteren. 4. Indexatie overheveling WOZ kosten De WOZkostenregeling is overgeheveld naar het gemeentefonds. Deze regeling wordt nog jaarlijks geïndexeerd. 5. SLOK Door de minister van VROM is geld beschikbaar gesteld voor structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte energievoorziening en de reductie van broeikasgassen. De gemeente Bedum ontvangt in totaal bijna , verdeeld over de jaren 2009, 2010 en Reserves en voorzieningen Het beleid t.a.v. de reserves en voorzieningen is vastgelegd in de op 20 december 2007 vastgestelde Nota reserves en voorzieningen. Voor inzicht in de actuele omvang van de vrij aanwendbare algemene reserve plus de claims die er liggen wordt verwezen naar de Staat reserves en voorzieningen in de begroting Onvoorzien De primitieve begroting 2009 geeft een post onvoorzien van ,00. Ten laste van deze post is 1 begrotingswijziging gekomen, voor een bedrag van Stelposten Nog beschikbaar zijn de volgende posten: 2009 Stelposten lasten: Onderuitputting kapitaallasten (77.000) Budgetoverheveling structurele en incidentele effecten Fuwa naar salarispost Beloningsdifferentiatie (incl. 0,1% loonsom) Rechtskundige bijstand (het optrekken van het budget tot ) Hogere toerekening aan uren kapitaalprojecten (13.000) Cie. voor bezwaarschriften Dijkstal II (nieuwe beloningstructuur voor politieke ambtsdragers) Kostprijsstijgingen (exclusief gesubsidieerde instellingen) vrijgevallen WMO: stelpost budget begroting 2008/ Uitbreiding personele formatie Stelpost salarissen cf kaderstelling ,75% / 2 (voor een half jaar) Totaal lasten

14 Stelposten baten: Vrijval kapitaallast stemmachines Overige: Onderuitputting kapitaallasten (50% van de geplande investeringen in begrotingsjaar) Onderuitputting kapitaallasten m.b.t. de Mauritshal Behoedzaamheidsreserve niet meer ramen Totaal baten Hoofdstuk 4 Samenvatting financiële gevolgen najaarsnota 2009 De in deze najaarsnota 2009 aangegeven financiële afwijkingen geven een nadelig saldo voor 2009 van In de begroting 2010 hebben wij, op een paar kleine uitzonderingen na, al rekening gehouden met de afwijkingen voorzover de afwijkingen een structureel karakter hebben. Indien niet opgenomen in de begroting 2009 dan worden de afwijkingen meegenomen in de voorjaarsnota Een samenvatting van de afwijkingen uit deze najaarsnota treft u op de volgende bladzijde aan. Voorstel is om het negatieve resultaat ad aan de algemene reserve te onttrekken en vijf kredieten van in totaal ,- beschikbaar te stellen. Deze kredieten betreffen: Geraamde afwijking Beschoeïngen Boterdiep OZ, Zuidwolde Overschrijding Brug Zuidwolde Overschrijding Kunstgrashockeyveld Overschrijding Ondergrondse containers Overschrijding Vervanging Pick-up Overschrijding Totaal Overschrijding

15 Programma U/I 0 Algemeen bestuur Algemene bestuurs- en representatiekosten U 700 n 0 Algemeen bestuur Representatie U j 1 Openbare orde en veiligheid Vervanging chemiepakken U n 1 Openbare orde en veiligheid Explosiemeter U n 1 Openbare orde en veiligheid Vervanging uitgaanstenue U n 1 Openbare orde en veiligheid Brandstof/onderhoud/keuringen auto's brandweer U j 1 Openbare orde en veiligheid Bijdragen, contributies en abonnementen U n 1 Openbare orde en veiligheid Bijdragen, contributies en abonnementen U n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Kapitaallasten (produkten) U 252 j 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Materiaalkosten U n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Overige goederen en diensten/aandeel in expl. I n 0 Algemeen bestuur Materiaalkosten U n 1 Openbare orde en veiligheid Overige goederen en diensten/aandeel in expl. I n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Werken door derden U n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Kapitaallasten (produkten) U 155 j 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Verlichting toren U 960 n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Materiaalkosten U n 3 Economische zaken Huren I n 4 Onderwijs Rekeningen van derden U n 5 Cultuur en recreatie Ov. inkomensoverdrachten v/d overheid (niet-rijk) I n 5 Cultuur en recreatie Werken door derden U n 5 Cultuur en recreatie Kapitaallasten (produkten) U 683 j 5 Cultuur en recreatie Huren I j 5 Cultuur en recreatie Energie U n 5 Cultuur en recreatie Betaalde belastingen U j 5 Cultuur en recreatie Onderhoud midgetgolfbanen U j 5 Cultuur en recreatie Onderhoud kunstwerken U n 5 Cultuur en recreatie Werken door derden U j 5 Cultuur en recreatie Beplanting U n 5 Cultuur en recreatie Onderhoud bomen U n 5 Cultuur en recreatie Plannen terrein kunstwerk Opmaat U n 5 Cultuur en recreatie Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen U n 6 Sociale voorz. en maatsch. dienstverl Bijstandsuitgaven/diversen inburg nieuwkomers U n 6 Sociale voorz. en maatsch. dienstverl Inkomensoverdrachten van het Rijk I j 7 Volksgezondheid en milieu Kapitaallasten (produkten) U j 7 Volksgezondheid en milieu Ontvangsten afvalfonds I n 7 Volksgezondheid en milieu Bestrijdingsmiddelen U j 7 Volksgezondheid en milieu Grind U n 7 Volksgezondheid en milieu Rechten en leges I n 7 Volksgezondheid en milieu Belasting op inkomen van gezinnen I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Dividend I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Lagere opbrengst verkoop aandelen Essent I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Rente aandelenverkoop Essent I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Niet in te delen uitgaven U n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Niet in te delen uitgaven U n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Niet in te delen inkomsten I j 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Niet in te delen uitgaven U n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Reserveringen I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Reserveringen I n 10 Kostenplaatsen 5700 Salarissen en sociale lasten U n 10 Kostenplaatsen 5700 Deloitte fiscaal advies U n 10 Kostenplaatsen 5700 Bijdragen, contributies en abonnementen U n 10 Kostenplaatsen 5702 Bijdragen, contributies en abonnementen U n 10 Kostenplaatsen 5702 Bureaubehoeften: overig U n 10 Kostenplaatsen 5702 Onderhoud kantoormachines U n 10 Kostenplaatsen 5704 Wijziging telefoonnet/aanschaf (mobiele) telefoons U n 10 Kostenplaatsen 5705 Betaalde belastingen U j 10 Kostenplaatsen 5705 Onderh.contract deuren/lift/inbraakbev. huisv. U n 10 Kostenplaatsen 5705 Onderhoud daken, div. reparaties huisvesting U n 10 Kostenplaatsen 5707 Portokosten U n 10 Kostenplaatsen 5752 Vervanging en onderhoud sport- en spelmateriaal U j 10 Kostenplaatsen 5753 Betaalde belastingen U 850 j 10 Kostenplaatsen 5753 Schoonmaakmiddelen/huishoudelijke artikelen U n 10 Kostenplaatsen 5753 Vervanging en onderhoud sport- en spelmateriaal U n 10 Kostenplaatsen 5763 Betaalde belastingen U 350 j 10 Kostenplaatsen 5764 Betaalde belastingen U j 10 Kostenplaatsen 5764 Kapitaallasten (produkten) U j 10 Kostenplaatsen 5784 Overige inkomensoverdrachten U n 10 Kostenplaatsen 5784 Bijdragen, contributies en abonnementen U 800 j 10 Kostenplaatsen 5784 Representatiekosten gemeentepersoneel U n 10 Kostenplaatsen 5784 Overige inkomensoverdrachten I n Nr. 15

7.4 Over te hevelen budgetten

7.4 Over te hevelen budgetten 7.4 Over te budgetten Grootboeknr. Omschrijving Over te lasten Over te baten Motivering 600100 434701 Raad & Commissies :raadsexcursie 1.850,00 Raadsexcursie 2010 is niet doorgegaan. Voorgesteld wordt

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Administratieve wijzigingen

Administratieve wijzigingen Stad & Wijk Extra beheergelden Onderhoud bomen Gebiedsgerichte aanpak Extra beheergelden Verlenging buslijn 84 Maaswijk Verlenging buslijn 84 Maaswijk, subsidie Bijdrage Dorpshuis Hekelingen Bijdrage Dorpshuis

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Raadsmemo. Datum 4 juni 2013. Tel.nr. (078) 770 6002. ad.cardon@alblasserdam.nl. Geachte raad,

Raadsmemo. Datum 4 juni 2013. Tel.nr. (078) 770 6002. ad.cardon@alblasserdam.nl. Geachte raad, Raadsmemo Onderwerp Besteding BDU Datum 4 juni 2013 Afzender Ad Cardon Tel.nr. (078) 770 6002 Emailadres ad.cardon@alblasserdam.nl Geachte raad, Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. Het

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Gemeente Neerijnen. Najaarsnota 2013. Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën. Datum : 02 oktober 2013. Versie : 1.

Gemeente Neerijnen. Najaarsnota 2013. Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën. Datum : 02 oktober 2013. Versie : 1. 2013 Gemeente Neerijnen Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën Datum : 02 oktober 2013 Versie : 1.02 Document : 2425_1.ODT Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ontwikkelingen algemeen...4

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Inleiding 3. 1. De programma s 4

Inleiding 3. 1. De programma s 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De programma s 4 1.1 Bestuur en organisatie 4 1.2 Veiligheid 5 1.3 Verkeer en vervoer 6 1.4 Economische zaken 7 1.5 Educatie 9 1.6 Sport, cultuur en recreatie 10 1.7 Sociale

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Najaarsbericht 2012 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 30 oktober 2012, 0. Samenvatting Hierbij bieden wij u het najaarsbericht 2012 aan over

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014

Bestuursrapportage 2014 Bestuursrapportage 2014 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Datum 16 maart 2004 Ons kenmerk FO2004/57623 Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Aantal bijlagen geen Bezoekadres

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 MAASDRIEL 2013 Lasten 1,660,320 Baten 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 Saldo begroting 1,640,333 Correcties op saldo Af: kap lasten kazerne -174,046 zie noot 1 Af: inwonerbijdrage RBGZ obv BRN

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Herziening begroting technische bijstand Statenvergadering 7 september 2000 Agendapunt 6 1. Wij stellen

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Halfweg, 25 januari 2013 Geacht college, Het verschijnen

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

Bijlagen Jaarrekening 2002

Bijlagen Jaarrekening 2002 Bijlagen Jaarrekening 2002 7 april 2003 Inhoudsopgave bijlagen jaarrekening 2002 Bladzijde: 1. Staat van baten en lasten 3 2. Toelichting op staat van baten en lasten 115 3. Kostenverdeelstaat 195 4. Toelichting

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3 Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Nota van aanbieding. Natuur & landbouw 4. Investeren in fietsnetwerk (toeristisch-recreatief) 5. Duurzame krimpregeling 6. Natuurontwikkeling

Nota van aanbieding. Natuur & landbouw 4. Investeren in fietsnetwerk (toeristisch-recreatief) 5. Duurzame krimpregeling 6. Natuurontwikkeling Nota van aanbieding Inleiding Focus en verbinding zijn de uitgangspunten voor dit college van Gedeputeerde Staten. Wij willen verder focussen op de speerpunten uit ons collegeprogramma: economie, natuur

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTINGSWIJZIGING 2010 (Programma- en productniveau) Programmaniveau:

BELEIDSBEGROTINGSWIJZIGING 2010 (Programma- en productniveau) Programmaniveau: BELEIDSBEGROTINGSWIJZIGING 2010 (Programma- en productniveau) Eenheid: Nummer begrotingswijziging: Onderwerp: Beoogde Datum van vaststelling: Vaststelling door: Ruimte en Samenleving 173 Stimuleringsleningen

Nadere informatie

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging over aanvullend bestuurlijk akkoord Rijk-VNG 17 april 2009 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

V O O R J A A R S N O T A

V O O R J A A R S N O T A V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klein chemisch afval 607070014 K.C.A. 37,000.00 37,000.00 37,000.00

Klein chemisch afval 607070014 K.C.A. 37,000.00 37,000.00 37,000.00 BIJLAGE I Raadsvoorstel Vaststellen wijziging "verordening reinigingsheffingen 2006" KOSTEN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 Lasten Lasten Lasten Variabel Variabel Variabel Baten excl btw incl btw incl btw 25%

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015 Algemene ledenvergadering 7 mei 2014 Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Algemeen 2013 is in financieel opzicht een goed jaar geweest voor de NOSBO. Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Ontwerp begrotingswijziging 2013 3

Ontwerp begrotingswijziging 2013 3 Ontwerp begrotingswijziging 2013 3 Inleiding De vorige begroting 2013 was een tussenstap naar een betere programmabegroting. Aangezien producten en activiteiten nog ontbraken, was het niet mogelijk een

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...4. 1. Actualisatie financiële positie per programma...6. 2. Kapitaallasten...14. Recapitulatie per programma...

Inhoudsopgave. Inleiding...4. 1. Actualisatie financiële positie per programma...6. 2. Kapitaallasten...14. Recapitulatie per programma... Zomernota 2015 2 Inhoudsopgave Inleiding...4 1. Actualisatie financiële positie per programma...6 Recapitulatie per programma...13 2. Kapitaallasten...14 3 Inleiding Algemeen Voor u ligt de zomernota 2015,

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2015

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 1. Uitkomst MJB 2014/2018 639.000-856.000-1.077.000-1.362.000-1.362.000 Uitkomst uit de programma begroting 2014 positief negatief negatief negatief negatief (aanname) 2. Correctie MJB vanwege de september

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT Goirle, 23 november 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid...7 2.3. Programma 3 Ontwikkeling ruimte...8 2.4. Programma 4 Beheer ruimte...11

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem. Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul. Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem. Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul. Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2008 Valkenburg aan de Geul, 30 januari 2009 Jaarverslag 2008 rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Brede Doorlichting in perspectief Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Agenda 1. Wat hebben we al bereikt? 2. Welke financiële opgave ligt er nog? 3. Vervolgaanpak a. Aanvullende voorstellen afgelopen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/10/2014 week 41. Nr. Afdeling 1. Inrichting Openbare Ruimte Beschikbaar stellen van krediet bouw -en woonrijpmaken

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Saldo programma 2 na wijziging -7.054 451-6.603

Saldo programma 2 na wijziging -7.054 451-6.603 Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 17 juni 2010 Besluitvormend Onderwerp : Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2010 Punt no. : 7 Korte toelichting De 1 e bestuursrapportage van 2010 is in de raad

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2014

Begrotingswijziging 2014 Begrotingswijziging 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014 Voorwoord Voor u ligt de begrotingswijziging 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (ROGplus). De belangrijkste uitgangspunten

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 A. CIJFERMATIG (AANTALLEN / PERCENTAGES / BEDRAGEN EN DATA) 1 Personeelslasten 1.1 Voor de begroting 2016 wordt uitgegaan van 1% salarisverbetering

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten oktober 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie