Bladzijde. Inleiding 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bladzijde. Inleiding 3"

Transcriptie

1 NAJAARSNOTA 2009

2 Bladzijde Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Stand van zaken financiën per programma Algemeen bestuur 4 Openbare orde en veiligheid 4 Verkeer, vervoer en waterstaat 5 Economische zaken 5 Onderwijs 6 Cultuur en recreatie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu 7 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid 8 Financiën 8 Kostenplaatsen 9 Hoofdstuk 2 Stand van zaken: Algemene dekkingsmiddelen 12 Reserves en voorzieningen 13 Onvoorzien 13 Stelposten 13 Hoofdstuk 3 Samenvatting financiële gevolgen najaarsnota

3 Inleiding Op grond van de financiële verordening informeert het college de raad twee keer tussentijds over de stand van zaken met betrekking tot de begroting. Voor de zomervakantie door middel van een voorjaarsnota en in de raad van december door middel van de najaarsnota. Door de raad is er voor gekozen om in de najaarsnota alleen te rapporteren over de stand van de begroting. Dit heeft te maken met het feit dat nagenoeg gelijktijdig ook wordt gesproken over de begroting voor het volgende jaar. In de begroting voor het volgende jaar wordt de raad al uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van het raadsprogramma, de stand van zaken, de ontwikkelingen en nieuwe zaken. Het is niet zinvol om hierover ook nog iets op te nemen in de najaarsnota. Door bovenstaande keuze heeft de najaarsnota de status van een financiële tussenrapportage. Alleen waar sprake is van een financiële afwijking is dit per programma en per kostenplaats gerangschikt en toegelicht. Indien een afwijking structureel is en nog niet is meegenomen in de begroting 2010 dan is dit aangegeven. De najaarsnota 2009 geeft een nadelig saldo van ,-. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door bijstelling van de financiële effecten van de verkoop van de aandelen Essent. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Daarnaast is er sprake van vijf vrij te geven kredieten met een totaal investeringsbedrag van ,-. De specificatie van de kredieten treft u in hoofdstuk 4 van deze nota aan. Voorgesteld wordt om deze kredieten beschikbaar te stellen. Wij leggen deze najaarsnota 2009 aan u ter bespreking en vaststelling voor. Bedum, 17 november Loco-burgemeester en wethouders van Bedum, E. Zwart, loco-burgemeester. R. Wiltjer, gemeentesecretaris. 3

4 Hoofdstuk 1 Stand van zaken financiën per programma Programma: 0 Algemeen bestuur Uitgaaf (U) / Deelname VNG congres U 700 n Koninklijke onderscheidingen U j op de afwijkingen Deelname VNG congres Koninklijke onderscheidingen Betreft deelname VNG - congres en kosten van scholing. De uitreiking van de koninklijke onderscheidingen is qua opzet in 2008 gewijzigd. Stimulering van het aantal aanvragen en uitreiking in een meer representatieve ambiance noodzaken tot optrekking van het budget. Ingaande 2010 is om die reden het budget opgetrokken. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Programma: 1 Openbare orde en veiligheid Uitgaaf (U)/ Chemiepakken U n Explosiemeter U n Uitgaanstenue U n Onderhoud brandweerauto's U j Gem. vertegenwoordiger Veiligheidshuis U n Gem. vertegenwoordiger Veiligheidshuis U n op de afwijkingen Chemiepakken Explosiemeter Uitgaanstenue Onderhoud brandweerauto's Gem. vertegenwoordiger Veiligheidshuis Gem. vertegenwoordiger Veiligheidshuis Chemiepakken zijn reeds in 2008 aangeschaft. Explosiemeter is reeds in 2008 aangeschaft. Aanschaf uitgaanstenue vindt plaats in 2009 maar door instroom van nieuwe medewerkers valt de feitelijke vervanging hoger uit ( 1.200). Overschrijding wordt veroorzaakt door verantwoording van kosten voor crash recovery en regulier onderhoud en brandstof c.a. Bedrag is abusievelijk niet in de begroting opgenomen. Betreft de bijdrage gemeentelijke vertegenwoordiger in het Veiligheidshuis. Dient verantwoord te worden onder openbare orde en veiligheid. Zie /

5 Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Uitgaaf (U)/ Beschoeïngen Boterdiep OZ U 252 j Brug Gele Klap U n Brug Gele Klap I n Brug Molentil U n Brug Molentil I n Brug Molentil U n Brug Zuidwolde U 155 j Grondspots U 960 n Hekwerk ijsbaan U n op de afwijkingen Beschoeïngen Boterdiep OZ Brug Gele Klap Brug Gele Klap Brug Molentil Brug Molentil Brug Molentil Brug Zuidwolde Grondspots Hekwerk ijsbaan Zie toelichting afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten. Schade brug Gele Klap. Uitkering verzekering in verband met schade Gele Klap. Schade brug Molentil. Uitkering verzekering i.v.m. schade brug Molentil. Schade brug Molentil. De eerste schade werd vergoed door de verzekering. De tweede ad echter niet Zie toelichting afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten. Als gevolg van vandalisme is er reparatie uitgevoerd aan grondspots. Reparatie van het hekwerk bij de ijsbaan. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Beschoeïngen Boterdiep OZ, Zuidwolde Brug Zuidwolde Aanvullende werkzaamheden aan de beschoeïngen Boterdiep OZ te Zuidwolde hebben geleid tot een kleine overschrijding ( 2.879). De kapitaallasten worden daarom verhoogd met 252. De werkzaamheden aan de brug in Zuidwolde zijn inmiddels afgerond en hebben geleid tot een kleine overschrijding ( 2.138). De raming betreft de kapitaallasten daarvan. Programma: 3 Economische zaken Uitgaaf (U)/ Schoolstraat 3 I n op de afwijkingen Huur Schoolstraat 3 Door financiële problemen was de huurder van Schoolstraat 3 genoodzaakt om de huur op te zeggen. Met de nieuwe huurder is per 5

6 Programma: 4 Onderwijs 1 januari 2010 een nieuw huurcontract gesloten. De niet-inbare huurachterstand (na verrekening van de bankgarantie) bedraagt ca 3.000,-, daarnaast wordt er twee maanden geen huur ontvangen (totaal ca 3.000,-). Uitgaaf (U)/ De Regenboog U n op de afwijkingen De Regenboog Kosten naar aanleiding van vandalisme aan De Regenboog. Deze kunnen niet verhaald worden op de verzekering. Programma: 5 Cultuur en recreatie Uitgaaf (U)/ Provinciale bijdrage I n Graszoden U n Kunstgrashockeyveld U 683 j Sportveld Onderdendam I j Sporthal De Beemden, energie U n Sporthal De Beemden, ozb U j Midgetgolfbaan U j Kunstwerk De Horst U n Onkruidbestrijding U j Beplanting U n Essen Groningerweg U n Kunstwerk Opmaat U n Speeltoestellen U n op de afwijkingen Provinciale bijdrage Graszoden Kunstgrashockeyveld Sportveld Onderdendam De Beemden, energie Van de provincie is een bijdrage ontvangen voor het BOS impuls, deze inkomst was niet geraamd. De graszoden op het sportcomplex in Bedum zijn door de KNVB afgekeurd. Naar aanleiding daarvan zijn deze vervangen. Bij het vervangen van het kunstgrashockeyveld zijn een aantal extra werkzaamheden uitgevoerd. Deze waren niet voorzien en uitvoering was onontkoombaar. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van Rekenend met een afschrijvingstermijn van 20 jaar komen de extra kapitaallasten op een bedrag van 683,-. Inkomsten uit verhuur gehalveerd vanwege teruggang in teams In de raming is rekening gehouden met investeringen in een energiezuinige CV-ketel. Deze investering heeft nog niet plaats gevonden, 6

7 De Beemden, ozb Midgetgolfbaan Kunstwerk De Horst Onkruidbestrijding Beplanting Essen Groningerweg Kunstwerk Opmaat Speeltoestellen daarom wordt het budget voor energiekosten opgehoogd. Zowel de OZB als de waterschapsbelasting wordt ten laste van deze post gebracht. De raming is niet toereikend. De midgetgolfbaan wordt niet meer onderhouden, de raming kan worden afgevoerd. Betreft reparatie kunstwerk De Horst. Vanwege verbod gebruik bestrijdingsmiddelen is in de voorjaarsnota rekening gehouden met meerkosten voor de bestrijding van onkruid. Dit door inhuur van derden. Deze inhuur werd ingeschat op De ervaring leert nu dat een extra verhoging nodig is van , om hetzelfde onderhoudsniveau te garanderen. Beplanting omgeving Goede Herderkerk en meerkosten 't Holtstek. Vanwege gevaar moesten de essen aan de Groningerweg gesnoeid worden. Kosten voor kunstwerk Opmaat, opruimen van de midgetgolfbaan en nieuwe invulling van het terrein, leiden tot een tekort van Extra vervanging speeltoestellen De Populieren. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Kunstgrashockeyveld Bij het vervangen van het kunstgrashockeyveld zijn een aantal extra werkzaamheden uitgevoerd. Deze waren niet voorzien en uitvoering was onontkoombaar. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van het krediet ter hoogte van Rekenend met een afschrijvingstermijn van 20 jaar komen de extra kapitaallasten op een bedrag van 683,-. Programma: 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Uitgaaf (U)/ WWB: algemeen U n Preventief jeugdbeleid I j op de afwijkingen WWB Preventief jeugdbeleid In 2009 wordt een overschrijding verwacht van Dit kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve WWB-uitkeringen (raming opgenomen bij programma 9). Met deze mutatie is de bestemmingsreserve nagenoeg leeg. Voor 2010 is er een extra uitkering toegezegd door het Rijk en zal waarschijnlijk het cliëntenbestand weer teruglopen, de verwachting is dat we dan weer uitkomen met het budget. Bedrag zal niet meer afzonderlijk worden ontvangen. Zit begrepen in de brede doeluitkering voor jeugd en gezin Programma: 7 Volksgezondheid en milieu 7

8 Uitgaaf (U)/ Ondergrondse containers U j Uitkering afvalfonds I n Onkruidbestrijding U j Grind U n Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten I n Rioolrechten I n op de afwijkingen Ondergrondse containers Uitkering afvalfonds Onkruidbestrijding Grind Afvalstoffenheffing Rioolrechten Zie toelichting afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten. De uitkering afvalfonds 2008 is aangevraagd en zal waarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2009 worden ontvangen. Onkruidbestrijding wordt nu uitgevoerd volgens de DOB methode, omdat gebruik van korrels niet meer is toegestaan. De lasten vallen daardoor hoger uit. Eenmalig is extra grind aangeschaft. De inkomsten vallen lager uit dan geraamd, omdat er in 2009 een correctie i.v.m. kwijtschelding van 2008 is geboekt. Daarnaast is er sprake van meer leegstand en is het aantal aansluitingen te hoog geraamd, doordat het aantal geplande extra woningen niet is gerealiseerd. De inkomsten vallen lager uit dan geraamd, omdat er in 2009 een correctie i.v.m. kwijtschelding van 2008 is geboekt. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Ondergrondse containers Extra container ( ) aan Langs de Lijn, deze wordt deels betaald door Wierden en Borgen ( 8.600). Per saldo een extra kapitaallast van Programma: 8 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid Voor dit programma worden geen wijzigingen voorgesteld. Programma: 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Uitgaaf (U)/ Dividendbelasting I n Inkomsten aandelenverkoop Essent I n Rente Essent I n Stelpost kostprijsstijging U n Stelpost effecten FUWA U n Stelpost behoedzaamheidsreserve I n Leerplichttaken I n WWB I n 8

9 op de afwijkingen Dividendbelasting Inkomsten aandelenverkoop Essent Rente Essent Stelpost kostprijsstijging Stelpost effecten FUWA Stelpost behoedzaamheidsreserve Leerplichttaken WWB Op de uitkering van de aandelen in Publiek Belang Electriciteitsproductie (PBE) en de overdracht van de bruglening Enexis is dividendbelasting ingehouden. Deze wordt teruggevraagd door publiekrechterlijke lichamen. Doordat de overdracht van het economisch eigendom van de houdstermaatschappij van het belang in EPZ is uitgesteld, is de verkoopprijs van de aandelen Essent naar beneden bijgesteld. Op basis van het ontvangen bedrag is dit Aan rente is in verband met de aandelenverkoop Essent een bedrag van ongeveer ontvangen. De stelpost kostprijsstijgingen valt vrij. Middels de voorjaarsnota en najaarsnota zijn de budgetten, daar waar nodig, opgehoogd. Betreft de stelpost voor structurele en incidentele effecten van de FUWA. Aangezien de nabetalingen uitbetaald zijn, kan deze stelpost overheveld worden naar de post salarissen. De uitkering van de behoedzaamheidsreserve is als stelpost opgenomen in de begroting Aangezien de behoedzaamheidsreserve buiten werking is gesteld, wordt dit bedrag niet meer ontvangen. De overschrijding op leerplichttaken ( 1.250) wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Frictie personeelskosten In 2009 wordt een overschrijding verwacht van op de WWB. Deze kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve. Kostenplaatsen Uitgaaf (U)/ 5700 Salarissen U n 5700 BTW buitensport U n 5700 Bijdrage VGG U n 5702 Kantoorbenodigdheden, contributies U n 5702 Kantoorbenodigdheden, bureaubehoeften U n 5702 Kantoorbenodigdheden, onderhoud koffiemachines U n 5704 Wijziging telefoonnet U n 5705 Huisvesting binnendienst, belastingen U j 5705 Onderhoud computerruimte U n 5705 Div. reparaties huisvesting U n 5707 Portokosten U n 5752 Onderhoud sport- en spelmateriaal U n 5753 De Vlijt, belastingen U 850 j 5753 De Vlijt, overige kosten U n 5753 De Vlijt, onderhoud sport- en spelmateriaal U n 5763 Tractie - vrachtauto's U 350 j 5764 Tractie - busjes MRB U j 5764 Vervanging Pick-up U j 5784 Bedrijfsfitness U n 5784 Doorwerkbonus I n 5784 Bijkomende personeelskosten, bijdragen U 800 j 5784 Bijkomende personeelskosten, representatie U n 9

10 op de afwijkingen Salarissen Op de stelpost was een bedrag opgenomen voor de effecten van de FUWA. Hiermee wordt het bedrag toegevoegd aan de post salarissen. BTW buitensport Voor het terugvragen van de BTW buitensport worden we bijgestaan door een derde. Door aanvullende vragen/opmerkingen van de belastingdienst vallen de kosten van advies hoger uit dan geraamd. Bijdrage VGG Betreft de bijdrage aan de VGG voor het programma "Inhoud voor samenwerking". De leden hebben tijdens de ledenvergadering besloten tot deze bijdrage. Kantoorbenodigdheden, contributies Evenals vorig jaar is hier door kostprijsstijgingen meer budget nodig. Dit kan gedekt worden uit de stelpost kostprijsstijgingen. Kantoorbenodigdheden, bureaubehoeften Op basis van de realisatie tot nu toe kan dit budget worden verlaagd. Kantoorbenodigdheden, onderhoud koffiemachines Extra onderhoudskosten door meer storingen van de koffiemachines. Wijziging telefoonnet Vervanging voicekaart + hoofdtoestel telefooncentrale. Huisvesting binnendienst, belastingen De aanslag waterschapsbelastingen bedraagt ca 3.000, hiermee is onvoldoende rekening gehouden. Onderhoud computerruimte Extra kosten door defect van 1 buitendeel Caloris en enkele binnendelen (totaal ca ,--) + kosten defect aan koelinstallatie archief en computerruimte (totaal ca 2.000,--). Div. reparaties huisvesting zie 5705/34737 Portokosten Op basis van de realisatie tot nu toe kan dit budget worden verlaagd. Gymnastieklokaal Schoolstraat, Bij gymnastieklokaal De Vlijt is een overschrijding op vervanging en onderhoud sport- en spelmateriaal onderhoud sport- en spelmateriaal. Deze kan worden gedekt uit het budget bij gymnastieklokaal aan de Schoolstraat. De Vlijt, belastingen Zowel de OZB als de waterschapsbelasting wordt ten laste van deze post gebracht. De raming is niet toereikend. De Vlijt, overige kosten Al meerdere jaren stond een nog te ontvangen post open van een dubbele rekening voor schoonmaakonderhoud (bij Stichting Marenland). Dit bedrag is nu 'afgeschreven'. De Vlijt, onderhoud sport- en Zie gymnastieklokaal Schoolstraat. spelmateriaal Tractie vrachtauto s Het tarief van de motorrijtuigenbelasting is verhoogd. Tractie busjes MRB Het tarief van de motorrijtuigenbelasting is verhoogd. Vervanging Pick-up Bedrijfsfitness Doorwerkbonus Bijkomende personeelskosten, bijdragen Bijkomende personeelskosten, representatie Zie toelichting bij afwijking beschikbaar gestelde kredieten. Het bedrag dat we ontvangen aan doorwerkbonus wordt ingezet voor leeftijdsbewust personeelsbeleid. Aan oudere medewerkers wordt, bij wijze van proef, bedrijfsfitness aangeboden. Met ingang van 2009 is er sprake van een doorwerkbonus, de werkgever ontvangt een bonus voor medewerkers die na hun 62ste doorwerken. De vereniging Bestuursacademie is bezig zichzelf op te heffen, derhalve valt de jaarlijkse bijdrage voordelig uit. Niet uit te sluiten valt da ingaande 2010 de bijdrage volledig vervalt. In 2009 is een aantal personeelsleden met FPU gegaan. Hen wordt daarbij, op basis van de 'lief en leed regeling', een afscheid aangeboden. Voor 2009 is daarom extra budget nodig. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. 10

11 Vervanging Pick-up Doordat er BPM betaald moet worden bij de vervanging van de pickup, is er een overschrijding ontstaan ( ). Dit heeft als gevolg dat de kapitaallasten toenemen. 11

12 Hoofdstuk 2 Algemene dekkingsmiddelen Ontwikkeling algemene uitkering 2007 De definitieve uitkeringsfactor is nog niet vastgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat de definitieve cijfers over de OZB-waarden 2007 op dit moment nog niet door het CBS geleverd kunnen worden. In de decembercirculaire worden wij hierover geïnformeerd. Ontwikkeling algemene uitkering 2008 Het ministerie heeft de voorlopige uitkeringsfactor vastgesteld op 1,478. Dit is drie punten hoger dan de stand van de maartcirculaire van Dit wordt veroorzaakt door de verdeling van de verdeelreserve van 2007 die bij deze circulaire is uitgedeeld en de actualisatie van een aantal verdeelmaatstaven en afrondingen. Voor het uitkeringsjaar 2008 bedraagt de verdeelreserve op dit moment één punt. De reden waarom deze verdeelreserve wordt aangehouden is het wachten op de definitieve cijfers van het CBS omtrent aantal inwoners, woonruimten, etc. van gemeenten. Ontwikkeling algemene uitkering 2009 De algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2009 is ten opzichte van de meicirculaire 2009 gestegen met ,84 naar ,43: Algemene uitkering 2009 op basis van de septembercirculaire (najaarsnota) ,43 Algemene uitkering 2009 op basis van de meicirculaire (voorjaarsnota) ,58 Verschil (positief) ,84 Het positieve verschil kan als volgt worden gerubriceerd: 1. Verdeelreserve ,82 (pos.) 2. Invoeringskosten WABO ,75 (pos.) 3. budget Wmo ,61 (pos.) 4. Indexatie overheveling WOZ kosten 2.084,67 (pos.) 5. Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) ,00 (pos.) 1 Uitkeringsfactor 2009 Septembercirculaire ,478 Meicirculaire ,475 uitkeringspunten * 3 * een punt is eenduizendste deel van de uitkeringsfactor In april van dit jaar is een akkoord gesloten tussen het Kabinet en de VNG, daarin is onder andere afgesproken om de normeringsystematiek los te laten. Hierdoor hebben de maatregelen die het Kabinet heeft genomen ter bestrijding van de financiële crisis geen effect op de Algemene Uitkering (AU). Door deze afspraak is de hoogte van de AU voor de jaren 2009, 2010 en 2011 redelijk zeker. De accrespercentages voor de jaren 2012 en 2013 zijn pm geraamd. Het is zeer waarschijnlijk dat de bezuinigingen die het Kabinet door gaat voeren, voor de jaren 2012 en 2013 ook invloed gaan hebben op de hoogte van de AU in die jaren. Hoe groot dat effect gaat zijn is op dit moment nog niet in te schatten. 1. Verdeelreserve 2007 Nabetaling van de verdeelreserve 2007 leidt tot een stijging van de uitkeringsfactor met 1 punt. Dit komt in de praktijk neer op een bedrag van bijna

13 2. Invoeringskosten WABO Besloten is om de eerder overeengekomen compensatie voor de invoeringskosten van de WABO niet via een specifieke uitkering, maar via de algemene uitkering beschikbaar te stellen. Op dit moment is moeilijk in te schatten wat de invoering van de WABO gaat kosten. De kosten zijn daarom ook nog niet meegenomen in deze nota. 3. Budget WMO Ter dekking van de gevolgen van de pakketmaatregel Awbz zijn er gelden toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de gemeente Bedum gaat het om een bedrag van ruim Daarnaast ontvangen we extra een bedrag van bijna 5.470, dit komt door het feit dat de budgetten jaarlijks muteren. 4. Indexatie overheveling WOZ kosten De WOZkostenregeling is overgeheveld naar het gemeentefonds. Deze regeling wordt nog jaarlijks geïndexeerd. 5. SLOK Door de minister van VROM is geld beschikbaar gesteld voor structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte energievoorziening en de reductie van broeikasgassen. De gemeente Bedum ontvangt in totaal bijna , verdeeld over de jaren 2009, 2010 en Reserves en voorzieningen Het beleid t.a.v. de reserves en voorzieningen is vastgelegd in de op 20 december 2007 vastgestelde Nota reserves en voorzieningen. Voor inzicht in de actuele omvang van de vrij aanwendbare algemene reserve plus de claims die er liggen wordt verwezen naar de Staat reserves en voorzieningen in de begroting Onvoorzien De primitieve begroting 2009 geeft een post onvoorzien van ,00. Ten laste van deze post is 1 begrotingswijziging gekomen, voor een bedrag van Stelposten Nog beschikbaar zijn de volgende posten: 2009 Stelposten lasten: Onderuitputting kapitaallasten (77.000) Budgetoverheveling structurele en incidentele effecten Fuwa naar salarispost Beloningsdifferentiatie (incl. 0,1% loonsom) Rechtskundige bijstand (het optrekken van het budget tot ) Hogere toerekening aan uren kapitaalprojecten (13.000) Cie. voor bezwaarschriften Dijkstal II (nieuwe beloningstructuur voor politieke ambtsdragers) Kostprijsstijgingen (exclusief gesubsidieerde instellingen) vrijgevallen WMO: stelpost budget begroting 2008/ Uitbreiding personele formatie Stelpost salarissen cf kaderstelling ,75% / 2 (voor een half jaar) Totaal lasten

14 Stelposten baten: Vrijval kapitaallast stemmachines Overige: Onderuitputting kapitaallasten (50% van de geplande investeringen in begrotingsjaar) Onderuitputting kapitaallasten m.b.t. de Mauritshal Behoedzaamheidsreserve niet meer ramen Totaal baten Hoofdstuk 4 Samenvatting financiële gevolgen najaarsnota 2009 De in deze najaarsnota 2009 aangegeven financiële afwijkingen geven een nadelig saldo voor 2009 van In de begroting 2010 hebben wij, op een paar kleine uitzonderingen na, al rekening gehouden met de afwijkingen voorzover de afwijkingen een structureel karakter hebben. Indien niet opgenomen in de begroting 2009 dan worden de afwijkingen meegenomen in de voorjaarsnota Een samenvatting van de afwijkingen uit deze najaarsnota treft u op de volgende bladzijde aan. Voorstel is om het negatieve resultaat ad aan de algemene reserve te onttrekken en vijf kredieten van in totaal ,- beschikbaar te stellen. Deze kredieten betreffen: Geraamde afwijking Beschoeïngen Boterdiep OZ, Zuidwolde Overschrijding Brug Zuidwolde Overschrijding Kunstgrashockeyveld Overschrijding Ondergrondse containers Overschrijding Vervanging Pick-up Overschrijding Totaal Overschrijding

15 Programma U/I 0 Algemeen bestuur Algemene bestuurs- en representatiekosten U 700 n 0 Algemeen bestuur Representatie U j 1 Openbare orde en veiligheid Vervanging chemiepakken U n 1 Openbare orde en veiligheid Explosiemeter U n 1 Openbare orde en veiligheid Vervanging uitgaanstenue U n 1 Openbare orde en veiligheid Brandstof/onderhoud/keuringen auto's brandweer U j 1 Openbare orde en veiligheid Bijdragen, contributies en abonnementen U n 1 Openbare orde en veiligheid Bijdragen, contributies en abonnementen U n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Kapitaallasten (produkten) U 252 j 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Materiaalkosten U n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Overige goederen en diensten/aandeel in expl. I n 0 Algemeen bestuur Materiaalkosten U n 1 Openbare orde en veiligheid Overige goederen en diensten/aandeel in expl. I n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Werken door derden U n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Kapitaallasten (produkten) U 155 j 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Verlichting toren U 960 n 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Materiaalkosten U n 3 Economische zaken Huren I n 4 Onderwijs Rekeningen van derden U n 5 Cultuur en recreatie Ov. inkomensoverdrachten v/d overheid (niet-rijk) I n 5 Cultuur en recreatie Werken door derden U n 5 Cultuur en recreatie Kapitaallasten (produkten) U 683 j 5 Cultuur en recreatie Huren I j 5 Cultuur en recreatie Energie U n 5 Cultuur en recreatie Betaalde belastingen U j 5 Cultuur en recreatie Onderhoud midgetgolfbanen U j 5 Cultuur en recreatie Onderhoud kunstwerken U n 5 Cultuur en recreatie Werken door derden U j 5 Cultuur en recreatie Beplanting U n 5 Cultuur en recreatie Onderhoud bomen U n 5 Cultuur en recreatie Plannen terrein kunstwerk Opmaat U n 5 Cultuur en recreatie Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen U n 6 Sociale voorz. en maatsch. dienstverl Bijstandsuitgaven/diversen inburg nieuwkomers U n 6 Sociale voorz. en maatsch. dienstverl Inkomensoverdrachten van het Rijk I j 7 Volksgezondheid en milieu Kapitaallasten (produkten) U j 7 Volksgezondheid en milieu Ontvangsten afvalfonds I n 7 Volksgezondheid en milieu Bestrijdingsmiddelen U j 7 Volksgezondheid en milieu Grind U n 7 Volksgezondheid en milieu Rechten en leges I n 7 Volksgezondheid en milieu Belasting op inkomen van gezinnen I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Dividend I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Lagere opbrengst verkoop aandelen Essent I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Rente aandelenverkoop Essent I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Niet in te delen uitgaven U n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Niet in te delen uitgaven U n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Niet in te delen inkomsten I j 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Niet in te delen uitgaven U n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Reserveringen I n 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Reserveringen I n 10 Kostenplaatsen 5700 Salarissen en sociale lasten U n 10 Kostenplaatsen 5700 Deloitte fiscaal advies U n 10 Kostenplaatsen 5700 Bijdragen, contributies en abonnementen U n 10 Kostenplaatsen 5702 Bijdragen, contributies en abonnementen U n 10 Kostenplaatsen 5702 Bureaubehoeften: overig U n 10 Kostenplaatsen 5702 Onderhoud kantoormachines U n 10 Kostenplaatsen 5704 Wijziging telefoonnet/aanschaf (mobiele) telefoons U n 10 Kostenplaatsen 5705 Betaalde belastingen U j 10 Kostenplaatsen 5705 Onderh.contract deuren/lift/inbraakbev. huisv. U n 10 Kostenplaatsen 5705 Onderhoud daken, div. reparaties huisvesting U n 10 Kostenplaatsen 5707 Portokosten U n 10 Kostenplaatsen 5752 Vervanging en onderhoud sport- en spelmateriaal U j 10 Kostenplaatsen 5753 Betaalde belastingen U 850 j 10 Kostenplaatsen 5753 Schoonmaakmiddelen/huishoudelijke artikelen U n 10 Kostenplaatsen 5753 Vervanging en onderhoud sport- en spelmateriaal U n 10 Kostenplaatsen 5763 Betaalde belastingen U 350 j 10 Kostenplaatsen 5764 Betaalde belastingen U j 10 Kostenplaatsen 5764 Kapitaallasten (produkten) U j 10 Kostenplaatsen 5784 Overige inkomensoverdrachten U n 10 Kostenplaatsen 5784 Bijdragen, contributies en abonnementen U 800 j 10 Kostenplaatsen 5784 Representatiekosten gemeentepersoneel U n 10 Kostenplaatsen 5784 Overige inkomensoverdrachten I n Nr. 15

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

7.4 Over te hevelen budgetten

7.4 Over te hevelen budgetten 7.4 Over te budgetten Grootboeknr. Omschrijving Over te lasten Over te baten Motivering 600100 434701 Raad & Commissies :raadsexcursie 1.850,00 Raadsexcursie 2010 is niet doorgegaan. Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Bladzijde. Inleiding 3

Bladzijde. Inleiding 3 NAJAARSNOTA 2010 Bladzijde Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Stand van zaken financiën per programma Algemeen bestuur 4 Openbare orde en veiligheid 4 Verkeer, vervoer en waterstaat 5 Economische zaken 5 Onderwijs

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp 2013 aanvullende vragen div fracties Datum 01-11-2012 Nummer RV-1253 Steller vraag W. Tielemans, J. Adriaans en L. Cuijpers Fractie DeurneNU, PvdA en CDA Portefeuillehouder

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497 18e wijziging begroting provincie 1997 Nr. FEZ-497 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972920/23 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Decembercirculaire gemeentefonds 2016 Registratienr. 6140851 Steller/telnr. Franke Hiemstra/ 76 98 Bijlagen geen Classificatie Portefeuillehouder Langetermijn agenda (LTA) Raad

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. (alle vermelde bedragen x euro)

INHOUDSOPGAVE. (alle vermelde bedragen x euro) INHOUDSOPGAVE (alle vermelde bedragen x 1.000 euro) Omschrijving Pagina Overzicht personele sterkte en personeelskosten 3 Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven 5 Specificatie reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Zaaknummer 00494739 Onderwerp Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk op drie tijdstippen in het jaar de informatie over

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

4ë> 3 e. Bricllc. (ti.qo\o623> ^^hlt^n. 2^ö2.g(j^ - 4 NOV 2014. Aan burgemeester en wethouders ingekomen:.. 30 OKT 2014. reg.nr.:

4ë> 3 e. Bricllc. (ti.qo\o623> ^^hlt^n. 2^ö2.g(j^ - 4 NOV 2014. Aan burgemeester en wethouders ingekomen:.. 30 OKT 2014. reg.nr.: 3 e GtMEENTt Bricllc Aan burgemeester en wethouders ingekomen:.. 30 OKT 2014 Datum: 30 oktober 2014 Sector/stafafdeling: BZM/Middelen Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek Ontworpen door: A.T. Brands (ti.qo\o623>

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel

Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Aan Provinciale Staten onderwerp datum: 20 mei 2003 Technische uitwerking n.a.v. de invoering van het BTWcompensatiefonds; ons kenmerk: MI/2003/282

Nadere informatie

Administratieve wijzigingen

Administratieve wijzigingen Stad & Wijk Extra beheergelden Onderhoud bomen Gebiedsgerichte aanpak Extra beheergelden Verlenging buslijn 84 Maaswijk Verlenging buslijn 84 Maaswijk, subsidie Bijdrage Dorpshuis Hekelingen Bijdrage Dorpshuis

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 360 B Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00 LASTEN I. WIJZIGING VAN DE KOSTENPLAATSEN 5.100.000 Rente 421.000 Rente aangegane kortlopende geldleningen -35.000,00 421.001 Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen 422.000 Rente over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2013 Goirle, 26 november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2.1. Programma 1 Bestuur...5 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid...7 2.3. Programma 3 Ontwikkeling ruimte...7

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 MAASDRIEL 2013 Lasten 1,660,320 Baten 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 Saldo begroting 1,640,333 Correcties op saldo Af: kap lasten kazerne -174,046 zie noot 1 Af: inwonerbijdrage RBGZ obv BRN

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

BIJLAGE I. Samenvatting bijstelling begroting 2009 en meerjarenbegroting

BIJLAGE I. Samenvatting bijstelling begroting 2009 en meerjarenbegroting BIJLAGE I Samenvatting bijstelling begroting 2009 en meerjarenbegroting 2010-2013 De in deze bijlage vermelde bedragen zijn afgerond op 1.000 voud Positieve bedragen: voordelig budgettair effect; Negatieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten:

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten: 1e wijziging begroting provincie 1998 Nr. FEZ-503 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Raadsmemo. Datum 4 juni 2013. Tel.nr. (078) 770 6002. ad.cardon@alblasserdam.nl. Geachte raad,

Raadsmemo. Datum 4 juni 2013. Tel.nr. (078) 770 6002. ad.cardon@alblasserdam.nl. Geachte raad, Raadsmemo Onderwerp Besteding BDU Datum 4 juni 2013 Afzender Ad Cardon Tel.nr. (078) 770 6002 Emailadres ad.cardon@alblasserdam.nl Geachte raad, Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. Het

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2010 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

Inleiding 3. 1. De programma s 4

Inleiding 3. 1. De programma s 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De programma s 4 1.1 Bestuur en organisatie 4 1.2 Veiligheid 5 1.3 Verkeer en vervoer 6 1.4 Economische zaken 7 1.5 Educatie 9 1.6 Sport, cultuur en recreatie 10 1.7 Sociale

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2017 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie