Jaarverslag Gilde Zwolle 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Gilde Zwolle 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag Gilde Zwolle 2012

2 Jaarverslag Gilde Zwolle 2012 Inhoudsopgave Voorwoord. blz. 2 Deel I Gilde Zwolle blz. 3 - Samenstelling van het bestuur. blz. 3 - Werkzaamheden van het bestuur. blz. 3 - Vrijwilligers. blz. 4 - Publiciteit. blz. 4 - Externe contacten. blz. 5 - Financiën.. blz. 5 - Conclusies en toekomstplannen blz. 5 Deel II Gilde SamenSpraak blz. 6 - Voorwoord. blz. 6 - Ontwikkeling van Gilde SamenSpraak blz. 6 - Activiteiten. blz. 6 - PR en voorlichting.. blz. 7 - Ondersteuning door SamenSpraak Nederland en LNT blz. 7 - Inkomsten uit inschrijving. blz. 7 - Tenslotte.. blz. 7 Deel III Gilde Taalcafé blz. 9 - Start Gilde Taalcafé.. blz. 9 - Vrijwilligersbestand.. blz. 9 - Doelgroep. blz. 9 - Activiteiten.. blz. 9 - PR activiteiten blz.11 - Samenwerking met Openbare bibliotheek Zwolle. blz.11 - Externe contacten.. blz.11 - Toekomstplannen.. blz.12 Deel IV Gilde Rijders blz.13 - Start Gilde Rijders.. blz.13 - Werkwijze blz.13 - Samenwerkingspartners.. blz.13 - Publiciteit. blz.13 - Activiteiten. blz.13 - Middelen. blz.13 - Resultaten.. blz.14 - Toekomstplannen. blz.14 - Tenslotte.. blz.14 Pagina 1

3 Voorwoord In dit jaarverslag geeft het bestuur van Gilde Zwolle een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar. Ook wordt melding gemaakt van plannen voor de toekomst. Het jaarverslag bestaat uit vier delen. Een algemeen verslag van de secretaris, gevolgd door verslagen over de drie projecten: Gilde SamenSpraak, Gilde Taalcafé en de Gilde Rijders. De laatste drie verslagen zijn geschreven door de coördinatoren van het betreffende project. Gilde Zwolle wil burgers met elkaar verbinden op basis van gelijkwaardigheid, waarbij kernwaarden zijn: vrijwillig, samen doen, ontplooiing en iets voor elkaar willen betekenen. Het bestuur heeft afgelopen jaar deze missie geformuleerd en uitgewerkt in een Beleidsplan. Ook over een aantal andere onderdelen van de interne organisatie zijn notities vastgesteld Was een goed jaar voor Gilde Zwolle. Bestaande activiteiten werden voortgezet en verder ontwikkeld. Er ging een nieuw project van start, de Gilde Rijders, een tandemproject voor mensen met een visuele beperking. Er was een forse toename van vrijwilligers. Gilde Zwolle kan haar activiteiten uitvoeren dankzij een goede samenwerking met een aantal organisaties. We noemen hier WijZ, die ons steunt op financieel en administratief gebied, de Openbare Bibliotheek, die ons ruimte biedt voor het Taalcafé en fietstaxi bedrijf Fietsjoe Zwolle, die stalling en onderhoud van de tandems verzorgt. Voor de financiële verantwoording is er een financieel verslag. Dit verslag is voor geinteresseerden op te vragen bij de secretaris. Pagina 2

4 Deel I Gilde Zwolle Samenstelling van het bestuur In 2012 is een Beleidsplan vastgesteld waarin onder meer de nieuwe organisatiestructuur is opgenomen die op 1 januari 2013 van kracht wordt. In het bestuur hebben naast het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een algemeen lid belast met de p.r. maximaal 5 projectleiders zitting, uit ieder project één. Dit wordt in een overgangsfase via natuurlijk verloop gerealiseerd. Aan het begin van het jaar kende Gilde Zwolle twee projecten: Gilde SamenSpraak en Gilde Taalcafé. In april ging het derde project van start: de Gilde Rijders, een tandemproject voor mensen met een visuele beperking. Gilde SamenSpraak heeft een projectleider en 2 coördinatoren, Gilde Taalcafé een projectleider, en de Gilde Rijders een projectleider en een coördinator. Op 31 december 2012 bestond het bestuur uit 6 leden: Gerrit Slijkhuis (voorzitter), Margreeth de Haas (secretaris), Riné Kluin (penningmeester), samen vormen zij het Dagelijks Bestuur. Plaatsvervangend voorzitter is Janita van Eeden, plaatsvervangend secretaris is Truus van Haaster, plaatsvervangend penningmeester is er (nog) niet. De voorzitter heeft een extra bankpas waarmee hij indien nodig kan internetbankieren. Marga de Bruyne is op 1 februari 2012 tussentijds afgetreden als bestuurslid (website, telefoon en ). De vacante bestuursfunctie zal niet langer op dezelfde wijze worden ingevuld. Riné Kluin is op 31 december 2012 afgetreden als bestuurslid. Zijn functie van penningmeester wordt vanaf 1 januari 2013 vervuld door Kubrom Dafla Hosabay. De overige bestuursleden in 2012 waren drie coördinatoren van Gilde SamenSpraak: Truus van Haaster, Linda Everts en Janita van Eeden. Zij blijven zitting houden in het bestuur, waarbij één van hen projectleider is. Per 1 januari 2013 zijn 2 nieuwe projectleiders benoemd als bestuurslid: Tineke Puyenbroek en Roel Loos, respectievelijk voor de projecten Gilde Taalcafé en Gilde Rijders. Het bestuur bestaat daarmee op 1 januari 2013 uit 8 leden: het Dagelijks Bestuur, 3 projectleiders en 2 projectcoördinatoren. De functie van algemeen bestuurslid belast met de p.r. is vacant. Werkzaamheden van het bestuur In 2012 zijn 11 reguliere bestuursvergaderingen gehouden en één extra vergadering over het Beleidsplan en de notitie Vrijwilligersbeleid. Tineke Puyenbroek woonde 10 vergaderingen bij, Roel Loos één, Kubrom Hosabay 4. Het bestuur heeft in 2012 ingezet op het ontwikkelen van de interne organisatie. De vrijwilligersovereenkomsten zijn aangepast en aangevuld met een korte projectbeschrijving. Op de verschillende versies van het briefpapier (Stichting, SamenSpraak, Taalcafé en Gilde Rijders) is het logo aangepast en staan de sponsoren vermeld. Het vrijwilligersbeleid en het Beleidsplan waren vaste onderdelen op de agenda. In een extra vergadering zijn de notitie Vrijwilligersbeleid en het Beleidsplan besproken en vervolgens vastgesteld. Tevens is er een rooster van aftreden opgesteld. Pagina 3

5 Gilde Zwolle wil in 2013 doorgaan met het verder ontwikkelen van de interne organisatie. Leidraad daarbij zal zijn, de zelfscan van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Onder andere zullen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden bestudeerd en aangepast. Ook wordt aandacht gegeven aan de websites: hoe deze helder en eenduidig te maken voor alle projecten. Vrijwilligers Gilde Zwolle bestaat geheel uit vrijwilligers: bestuursleden, projectcoördinatoren, uitvoerende vrijwilligers en vrijwilligers met een speciale taak. Ongeveer 12 vrijwilligers zijn actief in meerdere projecten of hebben tevens een bestuursfunctie. Eén vrijwilliger heeft een speciale taak, t.w. het onderhouden van de website en de telefoondienst/maildienst. We begonnen dit jaar met 76 vrijwilligers en eind december waren er 98. Vanaf maart, de start van de Gilde Rijders, ging het steeds om vrijwilligers. De toename van vrijwilligers komt deels door de start van de Gilde Rijders en deels door de succesvolle wervingscampagne van Gilde SamenSpraak. De aantallen en de werkzaamheden van de vrijwilligers verschillen per project. Bij de verslagen van de projecten wordt daaraan aandacht besteed. In januari organiseerde Gilde een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers in Hattem. We kregen een demonstratie in het bakkerijmuseum en genoten daarna van een High Tea. Er kwamen 35 vrijwilligers, een mooie opkomst die zeer geslaagd was. Gilde Zwolle werkt samen met stichting WijZ. Daardoor zijn vrijwilligers van Gilde Zwolle pro forma ook vrijwilliger bij WijZ. Zij ontvangen ook informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten van WijZ. Publiciteit Door middel van folders, flyers, boekenleggers en krantenartikelen zijn de projecten van Gilde Zwolle meerdere malen onder de aandacht gebracht. Het ging daarbij vooral om het werven van vrijwilligers en het op de kaart zetten van de projecten. Verder was Gilde Zwolle aanwezig op het Bevrijdingsfestival en op de Beursvloer Zwolle. Er is een interview geweest over Gilde Samenspraak en Gilde Taalcafé op radio Zwolle en een interview met demonstratie tandemfietsen door Nu in Zwolle. Er zijn Nieuwsbrieven uitgegaan naar vrijwilligers, deelnemers, samenwerkingspartners en externe contacten. Pagina 4

6 Externe contacten Gilde Zwolle is aangesloten bij de Stichting Gilde Nederland. Dit is een landelijke koepel van ongeveer 65 Gilden in Nederland. Het voorzittersoverleg in maart is door de secretaris bijgewoond. De samenwerking met WijZ loopt naar wens. In december heeft de voorzitter van Gilde Zwolle een evaluerend gesprek gehad met de directeur van WijZ. Er zijn goede contacten met de Vrijwilligerscentrale. Drie bestuursleden hebben de bijeenkomst Van inspireren naar activeren bijgewoond. Het Gilde is ook aangesloten bij het Platform Maatjesinitiatieven Zwolle, waarin organisaties die maatjesprojecten aanbieden willen samenwerken. Financiën Eenmaal per kwartaal wordt de stand van zaken aan de hand van een tussenverslag van de penningmeester besproken in het bestuur. Afwijkingen of andere wijzigingen op de begroting worden altijd in het bestuur ingebracht. In tegenstelling tot wat in de huidige statuten staat vermeld is er geen kascontrole commissie. De accountant van WijZ controleert onze jaarrekening, een kascontrole commissie is daarmee overbodig geworden. Dit is al de praktijk sinds eind Zie verder het Financieel Jaarverslag van de penningmeester. Conclusies en toekomstplannen Zoals eerder gezegd zijn we tevreden met de in 2012 behaalde resultaten en de voortgang van de activiteiten. Er zit beweging in Gilde Zwolle! Die beweging willen we vasthouden. En hoewel we tevreden zijn blijven we werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze diensten. Mogelijkheden tot uitbreiding zien we bij Gilde Samenspraak: er wordt gedacht over een nieuw project voor anderstaligen. Gilde Taalcafé gaat zich richten op het starten van een tweede Taalcafé, op een andere dag en op een andere locatie. Bij de Gilde Rijders gaat het vooralsnog om het uitbreiden van het aantal tandemkoppels en het steviger op de kaart zetten van het project. Daarnaast gaat het bestuur verder met het verbeteren van de interne organisatie, met aandacht voor onder meer een vernieuwde website, nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement. Onze ambitie is ook om in 2013 een nieuw project voor te bereiden en zo mogelijk te starten. We onderzoeken de mogelijkheden van het openen van een Repaircafé, een project maatjes-voornieuw-ingekomenen en een aanbod van stadswandelingen. Pagina 5

7 Deel II Gilde SamenSpraak Voorwoord Er zijn volop mensen in Nederland die onze taal (nog) niet kennen. Sommigen zullen het Nederlands nooit leren: ze zijn hier maar kort, ze leven in een kring van landgenoten en weten zich zo staande te houden. Ze merken dat iedereen hier redelijk Engels verstaat en spreekt, of ze zitten thuis en ze weten de weg niet. Voor deze laatste groep en voor de vele mensen die bewust voor Nederland hebben gekozen, bijvoorbeeld partners van Nederlanders, is SamenSpraak een uitkomst. Het bijzondere is dat vrijwilligers zich inzetten om alleen, zonder klasje of deskundige begeleiding, een anderstalige te begeleiden. Niet in een gebouw, maar thuis aan de keukentafel. Er wordt gewerkt met de krant, een kinderboek of een tijdschrift. Sommigen wandelen door de stad en doen samen ervaring op, anderen zoeken hun leerling thuis op. De taal staat echter altijd voorop! Ontwikkeling van Gilde SamenSpraak Gilde SamenSpraak is in de jaren 90 opgezet in Amsterdam. Na het grote succes werd in meer steden een SamenSpraak-project gestart. Een landelijke spreiding werd mogelijk gemaakt door minister van Boxtel. Gilde SamenSpraak Zwolle is in mei 2004 gestart. In 2008 is landelijk het project Het begint met taal gestart om extra taalcoaches te werven en hen te koppelen aan anderstaligen. Zwolle doet ook mee aan dit project en heeft daartoe plaatselijk een convenant gesloten met stichting Humanitas Zwolle, Vluchtelingenwerk, Travers en Gilde SamenSpraak. De Bibliotheek en de Gemeente Zwolle bieden ondersteuning aan dit project. Het project werd in 2012 voortgezet met financiering door de Gemeente Zwolle. De subsidie die Gilde voor dit project heeft ontvangen, wordt onder andere besteed aan het aanbieden van een gratis abonnement op de Start!-krant. Deze krant kunnen vrijwilligers gebruiken om met hun taalmaatje te lezen en als basis voor gesprekken gebruiken. Veel vrijwilligers hebben hiervan gebruikgemaakt en we horen enthousiaste reacties. Activiteiten Op 30 maart werd een Voorjaarsbijeenkomst gehouden in de Terp in samenwerking met Travers en met medewerking van Vluchtelingenwerk. Er waren in totaal ongeveer 40 vrijwilligers (van Samenspraak en Travers) aanwezig. Op 11 september maakten we met ruim 20 taalkoppels een busreis naar Den Haag en Madurodam. Gilde Den Haag verzorgde een rondleiding door het centrum van Den Haag en het Binnenhof. Op die manier kregen anderstaligen een goede indruk van het Nederlandse landschap en de stad waar de Nederlandse regering zetelt. Pagina 6

8 PR en voorlichting - Begin januari stonden 3 anderstaligen op de wachtlijst en hadden we een tekort aan vrijwilligers. Een intensieve wervingscampagne zorgde voor veel positieve reacties en een flink aantal nieuwe vrijwilligers. Inmiddels is bijna iedereen met een anderstalige aan de slag. - Continu worden op allerlei plaatsen zoals wijkcentra, bibliotheken, wachtkamers van huisartsen, supermarkten, enzovoort folders neergelegd. Ook adverteren we in allerlei kranten en wijkbladen om nieuwe vrijwilligers en anderstaligen te werven. - Op 5 mei stond Gilde SamenSpraak met een kraam op het Bevrijdingsfestival. Zowel vrijwilligers als anderstaligen hielpen mee en vertelden voorbijgangers over Samenspraak. - De coördinatoren geven regelmatig telefonische informatie aan medewerkers van verschillende instellingen en instanties. Op is alle informatie over SamenSpraak te vinden. - 2 Coördinatoren bezochten de Beursvloer. - Er wordt regelmatig een nieuwsbrief naar de vrijwilligers gestuurd, waarin aandacht wordt besteed aan actuele zaken. - In het voorjaar hebben een van de coördinatoren en een aantal anderstaligen meegewerkt aan een interview bij Radio Zwolle. Ondersteuning door SamenSpraak Nederland en het LNT SamenSpraak Nederland organiseert 2x per jaar een bijeenkomst voor coördinatoren. Dit is tevens een goede gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Er wordt aandacht besteed aan actuele zaken en nieuwe ontwikkelingen komen aan bod. Er is een nauwe samenwerking ontstaan met het LNT (Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties). Het LNT ondersteunt vrijwilligersorganisaties die taalondersteuning geven aan anderstaligen. Er is nieuw lesmateriaal ontwikkeld i.s.m. Vrije Universiteit Amsterdam. Op staat meer informatie over SamenSpraak Nederland. Ook kan men zich hier aanmelden voor de SamenSpraak-nieuwsbrief. Inkomsten uit inschrijving De anderstalige betaalt 10 euro als inschrijfgeld. Dit bedrag is bedoeld als een kleine drempel voor mensen die zich mogelijk lukraak aanmelden omdat het gratis is maar niet erg gemotiveerd zijn. We werken met vrijwilligers die graag mensen willen helpen, maar alleen als die zichzelf ook willen helpen. We vragen daarom een goede motivatie en enthousiasme van anderstaligen om deel te nemen aan SamenSpraak. Tenslotte In de loop van het jaar hebben 22 nieuwe SamenSprekers zich aangemeld en zijn 19 vrijwilligers om diverse redenen gestopt. Op 31 december 2012 stonden 77 SamenSprekers in het bestand waarvan Pagina 7

9 er 49 actief waren, 15 voorlopig even geen taalmaatje wilden en 13 personen beschikbaar waren voor een nieuwe koppeling. Er werden veel koppels gevormd en er zijn 36 certificaten uitgereikt. Wij zijn er ook trots op te melden dat de huidige penningmeester van Gilde Zwolle, Kubrom Dafla Hosabay, als anderstalige deel heeft uitgemaakt van een taalkoppel. Vanwege de grote aanwas van nieuwe vrijwilligers zijn er plannen in ontwikkeling voor een nieuw project. Ook wordt aandacht besteed aan nieuw en/of uitgebreider lesmateriaal. Pagina 8

10 Deel III Gilde Taalcafé Start Gilde Taalcafé Het Gilde Taalcafé is ontstaan op initiatief van de coördinatoren van Gilde SamenSpraak. Er zou behoefte zijn aan een extra mogelijkheid voor anderstaligen om Nederlandse conversatie te oefenen. Een koppeling via SamenSpraak duurt een jaar. Na dat jaar is er behoefte om verder te oefenen met Nederlands. Ook vormt een Taalcafé een sociale ontmoetingsplek voor anderstaligen. Truus van Haaster en Linda Everts zijn begonnen met een opzet. Samen met vrijwilligers vanuit SamenSpraak: Karin ter Horst, Tineke Puyenbroek, Aukje Schonewille en anderstalige Deogratias wordt het Taalcafé gestart in november Tot 31 december 2011 is er elke dinsdagochtend van 9.30 tot een Taalcafé in wijkcentrum de Bestevaer in de wijk Wipstrik. Op 1 januari 2012 is het Taalcafé verhuisd naar de Bibliotheek in de Diezerstraat in Zwolle. Het Taalcafé is elke vrijdagochtend van 9.00 tot in het bieb-café. De bibliotheek stelt de ruimte aan ons ter beschikking, er wordt dus geen huur betaald. (Zie alinea Samenwerkingspartners) Vrijwilligersbestand In januari 2012 starten we met 10 vrijwilligers. Gedurende het jaar vinden er een aantal wisselingen plaats. Na een oproep om meer mannelijke vrijwilligers te werven zijn er drie mannen die belangstelling hebben. Gedurende het jaar hebben we afscheid genomen van vier vrijwilligers. Op 31 december 2012 hebben we in totaal 7 vrijwilligers. Er is ruimte voor een extra vrijwilliger. Doelgroep De doelgroep waar wij ons op richten is anderstaligen uit stad Zwolle en nabije omgeving, die de Nederlandse taal leren, en al enige basisvaardigheden hebben, genoeg om een gesprekje te kunnen voeren. Mensen komen bij ons via Gilde SamenSpraak, de NT2 opleidingen, via berichten in de media en mond op mond reclame. Belangrijk is dat mensen vrijwillig komen. Het Gilde Taalcafé is laagdrempelig doordat toegang gratis is, en er geen afspraak hoeft te worden gemaakt. In 2012 was de opkomst per week sterk variërend van 10 tot 20 personen per ochtend. Er zijn deelnemers die wekelijks komen, maar er is ook een groot verloop. Ook zien we dat deelnemers soms na maanden afwezigheid weer terug komen. Via houden we contact met onze deelnemers en ex-deelnemers. Activiteiten in Januari. Start op de nieuwe locatie in de Bibliotheek. Op 27 januari hebben de deelnemers een rondleiding gekregen in de Bibliotheek met een duidelijke uitleg over lidmaatschap, boeken lenen, etc mei. Lente-uitje: Speurtocht in Hattem. De vrijwilligers Karin ter Horst, Janita van Eeden, Anneke Gevers en Tineke Puyenbroek hebben een dagje uit georganiseerd, betaald met het prijzengeld van de Overijsselse vrijwilligersprijs Op de fiets, vanaf de bibliotheek gingen vrijwilligers en deelnemers samen naar Hattem, via het Veerpontje. Pagina 9

11 In Hattem was een mooie foto-speurtocht uitgezet, met een tussenstop voor koffie en een Hattemerbrok. De speurtocht werd afgesloten met een pannenkoek in restaurant de Ridderhof. Daarna kon men zelf weer met de fiets richting huis. Het uitje was een succes. Het was alleen jammer dat er veel tijdsverschil was in aankomsttijd in het restaurant. Daardoor konden we de dag niet gezamenlijk afsluiten. De reacties van de deelnemers waren positief. - 6 juli. Dit was de laatste keer Taalcafé voor de grote vakantie. De deelnemers konden Cd's meenemen met hun favoriete muziek, dit laten horen en er iets bij vertellen. Dat leverde heel veel verschillende muziekstijlen op in allerlei talen. Na afloop hebben we met zijn allen ijs gegeten bij Talamini. In de zomervakantie was er 6 weken geen Taalcafé oktober en 9 november hebben we bezoek gehad van klassen van het Deltioncollege. De anderstalige studenten vonden het erg leuk om mee te doen, helaas kunnen ze op de vrijdagochtend niet vaker komen omdat ze dan op school zitten. De contactpersoon hiervoor bij Deltion is Frank Schaafsma november hebben we Sinterklaas gevierd. Dat hebben we gedaan met een quiz over Sinterklaas en Zwolle, waarin twee teams tegen elkaar streden. Voor iedere deelnemer en vrijwilliger was er een chocoladeletter. - 6 december was er een scholing voor de vrijwilligers: 'Effectief oefenen met Taal', georganiseerd door Gilde SamenSpraak Nederland en LNT. De cursus is gegeven door Gerrie Gastelaars in het Cultuurhuis in Stadshagen. In totaal hadden we 13 deelnemers: de Taalcafé vrijwilligers aangevuld met een aantal Samensprekers. De training was praktisch en er was veel ruimte voor vragen en opmerkingen. Gedurende het jaar zijn tal van thema's besproken. Hier een korte selectie: verkeer in Nederland, Koninginnedag, Prinsjesdag, hobby's, taalspelletjes, kranten en tijdschriften, Annie M.G. Schmidt, gedichten. Pagina 10

12 PR activiteiten - Eind 2011 is er een bericht geplaatst in de regionale kranten om de verhuizing naar de bibliotheek bekend te maken en mannelijke vrijwilligers te werven. Ook zijn er boekenleggers en flyers gedrukt met daarop de nieuwe locatie en tijd vermeld. - In het voorjaar heeft er een mooi artikel met grote foto's over het Taalcafé gestaan in het regionale tijdschrift De Vrijwilliger. Wij hebben een aantal exemplaren hiervan ontvangen. - Mei 2012: Samen met Gilde SamenSpraak hadden we een kraampje op het vrijwilligersfestival Zwolle op 5 mei. Hier hebben we flyers uitgedeeld augustus is Tineke Puyenbroek samen met Janita van Eeden, een samenspreker en een deelneemster aan Taalcafé te gast geweest bij Radio Zwolle voor het programma Rondje Zwolle. Helaas is de geluidsopname hiervan niet bewaard gebleven. - In oktober 2012 zijn berichten geplaatst in de regionale kranten waarin de samenwerking met de Bibliotheek belicht werd. Het gratis proefabonnement op de bibliotheek voor de deelnemers van het Taalcafé is genoemd. - In december 2012 zijn posters gemaakt in zowel Engels als Nederlands om daarmee deelnemers te werven. De posters zijn verspreid over opleidingen, buurthuizen en winkels om zo een grotere groep mensen te bereiken die geen kranten lezen. - In 2012 zijn 3 nieuwsbrieven uitgegeven, deze zijn verstuurd naar bestuur, vrijwilligers, deelnemers en externe contacten. De nieuwsbrieven worden ook geplaatst op de website van Samenspraak Zwolle. Samenwerking met Openbare Bibliotheek Zwolle De bibliotheek Zwolle biedt ons aan om gebruik te maken van hun ruimte. Aangezien dat kosteloos is gaan we in op dit aanbod. In november 2011 wordt de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Astrid Vrolijk, directeur Bibliotheek en Gerrit Slijkhuis, voorzitter Gilde Zwolle. Dit betekent dat we per januari 2012 verhuizen van de Bestevaar naar de bibliotheek. Na een jaar kunnen we zeggen dat de locatie ons redelijk goed bevalt. De voordelen zijn de zeer lage kosten en de centrale ligging van de Bibliotheek. Ook de aanwezige boeken, kranten en tijdschriften zijn een voordeel. We hoeven daardoor zelf weinig materialen aan te schaffen. Nadelen zijn het deurbeleid. Na 9.00 uur moet de deur dicht, dat staat niet erg gastvrij. Verder is de ruimte soms rumoerig door aanwezigheid van schoonmakers. Om 11 uur moeten we echt stoppen omdat de bibliotheek dan open gaat, dat geeft vaak een gehaaste afsluiting. Ook de koffie uit de koffiemachine is niet ideaal. We hebben de voor en nadelen tegen elkaar afgewogen en tot nu toe wegen de voordelen zwaarder, en daarom blijven we voorlopig op deze locatie. Externe contacten Het Taalcafé onderhoudt contacten met allerlei organisaties in Zwolle die zich met dezelfde doelgroep bezighouden. Dit doen we vooral in de vorm van s. De nieuwsbrieven worden verstuurd naar externe contacten. Incidenteel vindt er overleg plaats. Nieuwe deelnemers krijgen van ons een informatieblad met een aantal adressen en tips die kunnen helpen bij het leren van Nederlands in Zwolle. Pagina 11

13 Toekomstplannen We willen het Taalcafé graag voortzetten in de huidige vorm. We willen kijken hoe we nog meer deelnemers kunnen werven en vasthouden. - We willen evalueren hoe de deelnemers het Taalcafé ervaren en nagaan of het aansluit op de behoefte van de doelgroep. - We willen kijken of er belangstelling is voor een tweede locatie Taalcafé. Aangezien veel anderstaligen op vrijdagochtend naar school gaan willen we nagaan of we hen een alternatief dagdeel kunnen aanbieden. - We willen jaarlijks een extraatje aanbieden aan de deelnemers, iets zoals het Lente-uitje in Voor 2013 is een museumbezoek of een fietstocht naar een schapenboerderij of een andere boerderij voorgesteld. Dit moet wel financieel haalbaar zijn. - Wij willen graag een kookboek samenstellen met bijdragen van alle vrijwilligers en deelnemers van het Taalcafé, met foto's zodat het ook dienst doet als 'smoelenboek'. - Voor de vrijwilligers willen we jaarlijks een bijscholingsactiviteit organiseren, eventueel in samenwerking met Gilde SamenSpraak. - We willen het vrijwilligersbeleid aanscherpen. Door een goede intakeprocedure hopen we een stabielere vrijwilligersgroep te krijgen dan in 2012, met minder wisselingen. Pagina 12

14 Deel IV Gilde Rijders Start Gilde Rijders Gilde Rijders is een project van Gilde Zwolle waarbij vrijwilligers met mensen met een visuele beperking gaan fietsen op een tandem. Gilde is in het bezit van tandems die hiervoor gereserveerd kunnen worden. Het project is op 7 april 2012 van start gegaan in wijkcentrum Holtenbroek. Na het officiële gedeelte hebben deelnemers en vrijwilligers een tandemtocht gemaakt naar Hasselt. Met dit project wil het Gilde mensen met een visuele beperking die niet alleen kunnen fietsen de mogelijkheid bieden een recreatieve fietstocht te maken op een dag en tijd die hen schikt. Werkwijze Er is een pool van vrijwilligers, geschoold voor het omgaan met de doelgroep en voor het fietsen als voorrijder op een tandem. Mensen uit de doelgroep die gebruik willen maken van de Gilde Rijders worden als deelnemer ingeschreven. Een van de coördinatoren van het project bezoekt de nieuwe deelnemers en vrijwilligers en vormt koppels. Als een koppel een afspraak heeft gemaakt voor een fietstocht reserveert de vrijwilliger een tandem. Samenwerkingspartners Om het project voor te bereiden en voort te zetten is een werkgroep ingesteld, bestaande uit de twee coördinatoren van de Gilde Rijders, twee leden van de NVBS (Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden), en Arjan Kok van fietsjoe Zwolle, onze sponsor. Publiciteit Vooral aan het begin van het jaar is er veel publiciteit gegeven aan het project door het verspreiden van folders en het inschakelen van de media. Belangrijkste doel daarvan was het werven van vrijwilligers en het op de kaart zetten van de Gilde Rijders. Studenten die werkten bij Nu in Zwolle hebben een filmpje gemaakt over de Gilde Rijders. Een coördinator en een deelnemer hebben wat over de Gilde Rijders verteld en er is een filmpje gemaakt van een tandemritje over het Assendorperplein. Er zijn twee Nieuwsbrieven uitgegaan. Activiteiten De gezamenlijke fietstocht bij de start van het project was zo n succes dat toen al gevraagd werd om een vervolg. Eind augustus zijn we met 14 mensen, vrijwilligers, deelnemers en bestuursleden, naar Elburg gefietst, en langs een andere weg weer terug. In Elburg gebruikten we de lunch en bezochten we de tentoonstelling De kunst van het anders zien. Het was een leuk dagje uit met elkaar. Middelen Voor de eerste drie jaar van het project, van 2012 tot 2014, is door Gilde Zwolle een startsubsidie voor het project beschikbaar gesteld. In de loop van 2012 is Gilde Zwolle in het bezit gekomen van 9 tandems, geschonken door particulieren. Daarnaast is een driewielertandem met lage instap aangeschaft. De tandems worden gestald bij en onderhouden door Fietsjoe Zwolle, onze grootste sponsor. Pagina 13

15 Resultaten Bij de start in april waren er 4 vrijwilligers en 6 deelnemers. Van mei tot oktober groeide dat aantal uit tot 10 vrijwilligers en 10 deelnemers. Gedurende de zomermaanden tot in oktober hebben 8 deelnemers regelmatig kunnen fietsen. Voor de overige Gilde Rijders is nog geen geschikte match gevonden. Deze resultaten stemmen ons hoopvol. Het is een goede stap op weg naar onze ambitie om na drie jaar tenminste 10 koppels op de weg te hebben. Toekomstplannen Begin 2013 worden plannen gemaakt om meer deelnemers en vrijwilligers te werven. Ook gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het maken van incidentele afspraken tussen vrijwilligers en deelnemers die niet elkaars tandemmaatje zijn. We verwachten dat daardoor meer gefietst kan worden, bijvoorbeeld ook als één lid van het koppel langere tijd op vakantie is of anderszins verhinderd is om te fietsen. We willen vasthouden aan ons uitgangspunt dat het project simpel, kleinschalig en laagdrempelig blijft. Tenslotte Tot slot een dankwoord aan Remco Aaldenberg en Hennie Halfwerk van de NVBS. Zij zijn onze belangrijkste verbinding met de doelgroep. Door hen hebben wij een beter begrip gekregen voor de wereld van blinden en slechtzienden. Ook helpen zij ons de vrijwilligers voor te bereiden op het omgaan met blinden en slechtzienden en het fietsen op een tandem. Een dankwoord aan de gulle gevers van een tandem die, via Remco en Hennie, zo n belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit project. En een dankwoord aan Arjan Kok, die zijn stalling beschikbaar stelt voor onze tandems, en met een enorm enthousiasme met ons meedenkt en meewerkt. Pagina 14

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Mozes & Aäronkerk 9 oktober 2009: Gilde Amsterdam viert 25 jarig bestaan

Jaarverslag 2009. Mozes & Aäronkerk 9 oktober 2009: Gilde Amsterdam viert 25 jarig bestaan Jaarverslag 2009 Mozes & Aäronkerk 9 oktober 2009: Gilde Amsterdam viert 25 jarig bestaan Vrijwilligers van Gilde Amsterdam adviseren en begeleiden: anderstalige studenten bij het schrijven startende ondernemers

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

HUMANITASDRECHTSTEDEN

HUMANITASDRECHTSTEDEN HUMANITASDRECHTSTEDEN Wij komen op voor e e n s a m e n l e v i n g waarin mensen actief vorm geven aan hun e i g e n l e v e n e n verantwoordelijkheid n e m e n v o o r h e t s a m e n l e v e n m e

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht

Jaarverslag 2013. Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht Jaarverslag 2013 Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht Jaarrekening 2013 84658 / Stichting Prago, te Utrecht INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag:

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Augustus 2013. Hoofdstuk 1 Wat we wilden

Augustus 2013. Hoofdstuk 1 Wat we wilden Evaluatie van de Pilot van het Wereldvrouwenhuis 'Mariam van Nijmegen' Opvanghuis voor dakloze vrouwen zonder papieren die hiervoor medisch geïndiceerd zijn. Augustus 2013 Hoofdstuk 1 Wat we wilden Doelstelling

Nadere informatie