Jaarverslag Gilde Zwolle 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Gilde Zwolle 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag Gilde Zwolle 2012

2 Jaarverslag Gilde Zwolle 2012 Inhoudsopgave Voorwoord. blz. 2 Deel I Gilde Zwolle blz. 3 - Samenstelling van het bestuur. blz. 3 - Werkzaamheden van het bestuur. blz. 3 - Vrijwilligers. blz. 4 - Publiciteit. blz. 4 - Externe contacten. blz. 5 - Financiën.. blz. 5 - Conclusies en toekomstplannen blz. 5 Deel II Gilde SamenSpraak blz. 6 - Voorwoord. blz. 6 - Ontwikkeling van Gilde SamenSpraak blz. 6 - Activiteiten. blz. 6 - PR en voorlichting.. blz. 7 - Ondersteuning door SamenSpraak Nederland en LNT blz. 7 - Inkomsten uit inschrijving. blz. 7 - Tenslotte.. blz. 7 Deel III Gilde Taalcafé blz. 9 - Start Gilde Taalcafé.. blz. 9 - Vrijwilligersbestand.. blz. 9 - Doelgroep. blz. 9 - Activiteiten.. blz. 9 - PR activiteiten blz.11 - Samenwerking met Openbare bibliotheek Zwolle. blz.11 - Externe contacten.. blz.11 - Toekomstplannen.. blz.12 Deel IV Gilde Rijders blz.13 - Start Gilde Rijders.. blz.13 - Werkwijze blz.13 - Samenwerkingspartners.. blz.13 - Publiciteit. blz.13 - Activiteiten. blz.13 - Middelen. blz.13 - Resultaten.. blz.14 - Toekomstplannen. blz.14 - Tenslotte.. blz.14 Pagina 1

3 Voorwoord In dit jaarverslag geeft het bestuur van Gilde Zwolle een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar. Ook wordt melding gemaakt van plannen voor de toekomst. Het jaarverslag bestaat uit vier delen. Een algemeen verslag van de secretaris, gevolgd door verslagen over de drie projecten: Gilde SamenSpraak, Gilde Taalcafé en de Gilde Rijders. De laatste drie verslagen zijn geschreven door de coördinatoren van het betreffende project. Gilde Zwolle wil burgers met elkaar verbinden op basis van gelijkwaardigheid, waarbij kernwaarden zijn: vrijwillig, samen doen, ontplooiing en iets voor elkaar willen betekenen. Het bestuur heeft afgelopen jaar deze missie geformuleerd en uitgewerkt in een Beleidsplan. Ook over een aantal andere onderdelen van de interne organisatie zijn notities vastgesteld Was een goed jaar voor Gilde Zwolle. Bestaande activiteiten werden voortgezet en verder ontwikkeld. Er ging een nieuw project van start, de Gilde Rijders, een tandemproject voor mensen met een visuele beperking. Er was een forse toename van vrijwilligers. Gilde Zwolle kan haar activiteiten uitvoeren dankzij een goede samenwerking met een aantal organisaties. We noemen hier WijZ, die ons steunt op financieel en administratief gebied, de Openbare Bibliotheek, die ons ruimte biedt voor het Taalcafé en fietstaxi bedrijf Fietsjoe Zwolle, die stalling en onderhoud van de tandems verzorgt. Voor de financiële verantwoording is er een financieel verslag. Dit verslag is voor geinteresseerden op te vragen bij de secretaris. Pagina 2

4 Deel I Gilde Zwolle Samenstelling van het bestuur In 2012 is een Beleidsplan vastgesteld waarin onder meer de nieuwe organisatiestructuur is opgenomen die op 1 januari 2013 van kracht wordt. In het bestuur hebben naast het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een algemeen lid belast met de p.r. maximaal 5 projectleiders zitting, uit ieder project één. Dit wordt in een overgangsfase via natuurlijk verloop gerealiseerd. Aan het begin van het jaar kende Gilde Zwolle twee projecten: Gilde SamenSpraak en Gilde Taalcafé. In april ging het derde project van start: de Gilde Rijders, een tandemproject voor mensen met een visuele beperking. Gilde SamenSpraak heeft een projectleider en 2 coördinatoren, Gilde Taalcafé een projectleider, en de Gilde Rijders een projectleider en een coördinator. Op 31 december 2012 bestond het bestuur uit 6 leden: Gerrit Slijkhuis (voorzitter), Margreeth de Haas (secretaris), Riné Kluin (penningmeester), samen vormen zij het Dagelijks Bestuur. Plaatsvervangend voorzitter is Janita van Eeden, plaatsvervangend secretaris is Truus van Haaster, plaatsvervangend penningmeester is er (nog) niet. De voorzitter heeft een extra bankpas waarmee hij indien nodig kan internetbankieren. Marga de Bruyne is op 1 februari 2012 tussentijds afgetreden als bestuurslid (website, telefoon en ). De vacante bestuursfunctie zal niet langer op dezelfde wijze worden ingevuld. Riné Kluin is op 31 december 2012 afgetreden als bestuurslid. Zijn functie van penningmeester wordt vanaf 1 januari 2013 vervuld door Kubrom Dafla Hosabay. De overige bestuursleden in 2012 waren drie coördinatoren van Gilde SamenSpraak: Truus van Haaster, Linda Everts en Janita van Eeden. Zij blijven zitting houden in het bestuur, waarbij één van hen projectleider is. Per 1 januari 2013 zijn 2 nieuwe projectleiders benoemd als bestuurslid: Tineke Puyenbroek en Roel Loos, respectievelijk voor de projecten Gilde Taalcafé en Gilde Rijders. Het bestuur bestaat daarmee op 1 januari 2013 uit 8 leden: het Dagelijks Bestuur, 3 projectleiders en 2 projectcoördinatoren. De functie van algemeen bestuurslid belast met de p.r. is vacant. Werkzaamheden van het bestuur In 2012 zijn 11 reguliere bestuursvergaderingen gehouden en één extra vergadering over het Beleidsplan en de notitie Vrijwilligersbeleid. Tineke Puyenbroek woonde 10 vergaderingen bij, Roel Loos één, Kubrom Hosabay 4. Het bestuur heeft in 2012 ingezet op het ontwikkelen van de interne organisatie. De vrijwilligersovereenkomsten zijn aangepast en aangevuld met een korte projectbeschrijving. Op de verschillende versies van het briefpapier (Stichting, SamenSpraak, Taalcafé en Gilde Rijders) is het logo aangepast en staan de sponsoren vermeld. Het vrijwilligersbeleid en het Beleidsplan waren vaste onderdelen op de agenda. In een extra vergadering zijn de notitie Vrijwilligersbeleid en het Beleidsplan besproken en vervolgens vastgesteld. Tevens is er een rooster van aftreden opgesteld. Pagina 3

5 Gilde Zwolle wil in 2013 doorgaan met het verder ontwikkelen van de interne organisatie. Leidraad daarbij zal zijn, de zelfscan van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Onder andere zullen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden bestudeerd en aangepast. Ook wordt aandacht gegeven aan de websites: hoe deze helder en eenduidig te maken voor alle projecten. Vrijwilligers Gilde Zwolle bestaat geheel uit vrijwilligers: bestuursleden, projectcoördinatoren, uitvoerende vrijwilligers en vrijwilligers met een speciale taak. Ongeveer 12 vrijwilligers zijn actief in meerdere projecten of hebben tevens een bestuursfunctie. Eén vrijwilliger heeft een speciale taak, t.w. het onderhouden van de website en de telefoondienst/maildienst. We begonnen dit jaar met 76 vrijwilligers en eind december waren er 98. Vanaf maart, de start van de Gilde Rijders, ging het steeds om vrijwilligers. De toename van vrijwilligers komt deels door de start van de Gilde Rijders en deels door de succesvolle wervingscampagne van Gilde SamenSpraak. De aantallen en de werkzaamheden van de vrijwilligers verschillen per project. Bij de verslagen van de projecten wordt daaraan aandacht besteed. In januari organiseerde Gilde een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers in Hattem. We kregen een demonstratie in het bakkerijmuseum en genoten daarna van een High Tea. Er kwamen 35 vrijwilligers, een mooie opkomst die zeer geslaagd was. Gilde Zwolle werkt samen met stichting WijZ. Daardoor zijn vrijwilligers van Gilde Zwolle pro forma ook vrijwilliger bij WijZ. Zij ontvangen ook informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten van WijZ. Publiciteit Door middel van folders, flyers, boekenleggers en krantenartikelen zijn de projecten van Gilde Zwolle meerdere malen onder de aandacht gebracht. Het ging daarbij vooral om het werven van vrijwilligers en het op de kaart zetten van de projecten. Verder was Gilde Zwolle aanwezig op het Bevrijdingsfestival en op de Beursvloer Zwolle. Er is een interview geweest over Gilde Samenspraak en Gilde Taalcafé op radio Zwolle en een interview met demonstratie tandemfietsen door Nu in Zwolle. Er zijn Nieuwsbrieven uitgegaan naar vrijwilligers, deelnemers, samenwerkingspartners en externe contacten. Pagina 4

6 Externe contacten Gilde Zwolle is aangesloten bij de Stichting Gilde Nederland. Dit is een landelijke koepel van ongeveer 65 Gilden in Nederland. Het voorzittersoverleg in maart is door de secretaris bijgewoond. De samenwerking met WijZ loopt naar wens. In december heeft de voorzitter van Gilde Zwolle een evaluerend gesprek gehad met de directeur van WijZ. Er zijn goede contacten met de Vrijwilligerscentrale. Drie bestuursleden hebben de bijeenkomst Van inspireren naar activeren bijgewoond. Het Gilde is ook aangesloten bij het Platform Maatjesinitiatieven Zwolle, waarin organisaties die maatjesprojecten aanbieden willen samenwerken. Financiën Eenmaal per kwartaal wordt de stand van zaken aan de hand van een tussenverslag van de penningmeester besproken in het bestuur. Afwijkingen of andere wijzigingen op de begroting worden altijd in het bestuur ingebracht. In tegenstelling tot wat in de huidige statuten staat vermeld is er geen kascontrole commissie. De accountant van WijZ controleert onze jaarrekening, een kascontrole commissie is daarmee overbodig geworden. Dit is al de praktijk sinds eind Zie verder het Financieel Jaarverslag van de penningmeester. Conclusies en toekomstplannen Zoals eerder gezegd zijn we tevreden met de in 2012 behaalde resultaten en de voortgang van de activiteiten. Er zit beweging in Gilde Zwolle! Die beweging willen we vasthouden. En hoewel we tevreden zijn blijven we werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze diensten. Mogelijkheden tot uitbreiding zien we bij Gilde Samenspraak: er wordt gedacht over een nieuw project voor anderstaligen. Gilde Taalcafé gaat zich richten op het starten van een tweede Taalcafé, op een andere dag en op een andere locatie. Bij de Gilde Rijders gaat het vooralsnog om het uitbreiden van het aantal tandemkoppels en het steviger op de kaart zetten van het project. Daarnaast gaat het bestuur verder met het verbeteren van de interne organisatie, met aandacht voor onder meer een vernieuwde website, nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement. Onze ambitie is ook om in 2013 een nieuw project voor te bereiden en zo mogelijk te starten. We onderzoeken de mogelijkheden van het openen van een Repaircafé, een project maatjes-voornieuw-ingekomenen en een aanbod van stadswandelingen. Pagina 5

7 Deel II Gilde SamenSpraak Voorwoord Er zijn volop mensen in Nederland die onze taal (nog) niet kennen. Sommigen zullen het Nederlands nooit leren: ze zijn hier maar kort, ze leven in een kring van landgenoten en weten zich zo staande te houden. Ze merken dat iedereen hier redelijk Engels verstaat en spreekt, of ze zitten thuis en ze weten de weg niet. Voor deze laatste groep en voor de vele mensen die bewust voor Nederland hebben gekozen, bijvoorbeeld partners van Nederlanders, is SamenSpraak een uitkomst. Het bijzondere is dat vrijwilligers zich inzetten om alleen, zonder klasje of deskundige begeleiding, een anderstalige te begeleiden. Niet in een gebouw, maar thuis aan de keukentafel. Er wordt gewerkt met de krant, een kinderboek of een tijdschrift. Sommigen wandelen door de stad en doen samen ervaring op, anderen zoeken hun leerling thuis op. De taal staat echter altijd voorop! Ontwikkeling van Gilde SamenSpraak Gilde SamenSpraak is in de jaren 90 opgezet in Amsterdam. Na het grote succes werd in meer steden een SamenSpraak-project gestart. Een landelijke spreiding werd mogelijk gemaakt door minister van Boxtel. Gilde SamenSpraak Zwolle is in mei 2004 gestart. In 2008 is landelijk het project Het begint met taal gestart om extra taalcoaches te werven en hen te koppelen aan anderstaligen. Zwolle doet ook mee aan dit project en heeft daartoe plaatselijk een convenant gesloten met stichting Humanitas Zwolle, Vluchtelingenwerk, Travers en Gilde SamenSpraak. De Bibliotheek en de Gemeente Zwolle bieden ondersteuning aan dit project. Het project werd in 2012 voortgezet met financiering door de Gemeente Zwolle. De subsidie die Gilde voor dit project heeft ontvangen, wordt onder andere besteed aan het aanbieden van een gratis abonnement op de Start!-krant. Deze krant kunnen vrijwilligers gebruiken om met hun taalmaatje te lezen en als basis voor gesprekken gebruiken. Veel vrijwilligers hebben hiervan gebruikgemaakt en we horen enthousiaste reacties. Activiteiten Op 30 maart werd een Voorjaarsbijeenkomst gehouden in de Terp in samenwerking met Travers en met medewerking van Vluchtelingenwerk. Er waren in totaal ongeveer 40 vrijwilligers (van Samenspraak en Travers) aanwezig. Op 11 september maakten we met ruim 20 taalkoppels een busreis naar Den Haag en Madurodam. Gilde Den Haag verzorgde een rondleiding door het centrum van Den Haag en het Binnenhof. Op die manier kregen anderstaligen een goede indruk van het Nederlandse landschap en de stad waar de Nederlandse regering zetelt. Pagina 6

8 PR en voorlichting - Begin januari stonden 3 anderstaligen op de wachtlijst en hadden we een tekort aan vrijwilligers. Een intensieve wervingscampagne zorgde voor veel positieve reacties en een flink aantal nieuwe vrijwilligers. Inmiddels is bijna iedereen met een anderstalige aan de slag. - Continu worden op allerlei plaatsen zoals wijkcentra, bibliotheken, wachtkamers van huisartsen, supermarkten, enzovoort folders neergelegd. Ook adverteren we in allerlei kranten en wijkbladen om nieuwe vrijwilligers en anderstaligen te werven. - Op 5 mei stond Gilde SamenSpraak met een kraam op het Bevrijdingsfestival. Zowel vrijwilligers als anderstaligen hielpen mee en vertelden voorbijgangers over Samenspraak. - De coördinatoren geven regelmatig telefonische informatie aan medewerkers van verschillende instellingen en instanties. Op is alle informatie over SamenSpraak te vinden. - 2 Coördinatoren bezochten de Beursvloer. - Er wordt regelmatig een nieuwsbrief naar de vrijwilligers gestuurd, waarin aandacht wordt besteed aan actuele zaken. - In het voorjaar hebben een van de coördinatoren en een aantal anderstaligen meegewerkt aan een interview bij Radio Zwolle. Ondersteuning door SamenSpraak Nederland en het LNT SamenSpraak Nederland organiseert 2x per jaar een bijeenkomst voor coördinatoren. Dit is tevens een goede gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Er wordt aandacht besteed aan actuele zaken en nieuwe ontwikkelingen komen aan bod. Er is een nauwe samenwerking ontstaan met het LNT (Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties). Het LNT ondersteunt vrijwilligersorganisaties die taalondersteuning geven aan anderstaligen. Er is nieuw lesmateriaal ontwikkeld i.s.m. Vrije Universiteit Amsterdam. Op staat meer informatie over SamenSpraak Nederland. Ook kan men zich hier aanmelden voor de SamenSpraak-nieuwsbrief. Inkomsten uit inschrijving De anderstalige betaalt 10 euro als inschrijfgeld. Dit bedrag is bedoeld als een kleine drempel voor mensen die zich mogelijk lukraak aanmelden omdat het gratis is maar niet erg gemotiveerd zijn. We werken met vrijwilligers die graag mensen willen helpen, maar alleen als die zichzelf ook willen helpen. We vragen daarom een goede motivatie en enthousiasme van anderstaligen om deel te nemen aan SamenSpraak. Tenslotte In de loop van het jaar hebben 22 nieuwe SamenSprekers zich aangemeld en zijn 19 vrijwilligers om diverse redenen gestopt. Op 31 december 2012 stonden 77 SamenSprekers in het bestand waarvan Pagina 7

9 er 49 actief waren, 15 voorlopig even geen taalmaatje wilden en 13 personen beschikbaar waren voor een nieuwe koppeling. Er werden veel koppels gevormd en er zijn 36 certificaten uitgereikt. Wij zijn er ook trots op te melden dat de huidige penningmeester van Gilde Zwolle, Kubrom Dafla Hosabay, als anderstalige deel heeft uitgemaakt van een taalkoppel. Vanwege de grote aanwas van nieuwe vrijwilligers zijn er plannen in ontwikkeling voor een nieuw project. Ook wordt aandacht besteed aan nieuw en/of uitgebreider lesmateriaal. Pagina 8

10 Deel III Gilde Taalcafé Start Gilde Taalcafé Het Gilde Taalcafé is ontstaan op initiatief van de coördinatoren van Gilde SamenSpraak. Er zou behoefte zijn aan een extra mogelijkheid voor anderstaligen om Nederlandse conversatie te oefenen. Een koppeling via SamenSpraak duurt een jaar. Na dat jaar is er behoefte om verder te oefenen met Nederlands. Ook vormt een Taalcafé een sociale ontmoetingsplek voor anderstaligen. Truus van Haaster en Linda Everts zijn begonnen met een opzet. Samen met vrijwilligers vanuit SamenSpraak: Karin ter Horst, Tineke Puyenbroek, Aukje Schonewille en anderstalige Deogratias wordt het Taalcafé gestart in november Tot 31 december 2011 is er elke dinsdagochtend van 9.30 tot een Taalcafé in wijkcentrum de Bestevaer in de wijk Wipstrik. Op 1 januari 2012 is het Taalcafé verhuisd naar de Bibliotheek in de Diezerstraat in Zwolle. Het Taalcafé is elke vrijdagochtend van 9.00 tot in het bieb-café. De bibliotheek stelt de ruimte aan ons ter beschikking, er wordt dus geen huur betaald. (Zie alinea Samenwerkingspartners) Vrijwilligersbestand In januari 2012 starten we met 10 vrijwilligers. Gedurende het jaar vinden er een aantal wisselingen plaats. Na een oproep om meer mannelijke vrijwilligers te werven zijn er drie mannen die belangstelling hebben. Gedurende het jaar hebben we afscheid genomen van vier vrijwilligers. Op 31 december 2012 hebben we in totaal 7 vrijwilligers. Er is ruimte voor een extra vrijwilliger. Doelgroep De doelgroep waar wij ons op richten is anderstaligen uit stad Zwolle en nabije omgeving, die de Nederlandse taal leren, en al enige basisvaardigheden hebben, genoeg om een gesprekje te kunnen voeren. Mensen komen bij ons via Gilde SamenSpraak, de NT2 opleidingen, via berichten in de media en mond op mond reclame. Belangrijk is dat mensen vrijwillig komen. Het Gilde Taalcafé is laagdrempelig doordat toegang gratis is, en er geen afspraak hoeft te worden gemaakt. In 2012 was de opkomst per week sterk variërend van 10 tot 20 personen per ochtend. Er zijn deelnemers die wekelijks komen, maar er is ook een groot verloop. Ook zien we dat deelnemers soms na maanden afwezigheid weer terug komen. Via houden we contact met onze deelnemers en ex-deelnemers. Activiteiten in Januari. Start op de nieuwe locatie in de Bibliotheek. Op 27 januari hebben de deelnemers een rondleiding gekregen in de Bibliotheek met een duidelijke uitleg over lidmaatschap, boeken lenen, etc mei. Lente-uitje: Speurtocht in Hattem. De vrijwilligers Karin ter Horst, Janita van Eeden, Anneke Gevers en Tineke Puyenbroek hebben een dagje uit georganiseerd, betaald met het prijzengeld van de Overijsselse vrijwilligersprijs Op de fiets, vanaf de bibliotheek gingen vrijwilligers en deelnemers samen naar Hattem, via het Veerpontje. Pagina 9

11 In Hattem was een mooie foto-speurtocht uitgezet, met een tussenstop voor koffie en een Hattemerbrok. De speurtocht werd afgesloten met een pannenkoek in restaurant de Ridderhof. Daarna kon men zelf weer met de fiets richting huis. Het uitje was een succes. Het was alleen jammer dat er veel tijdsverschil was in aankomsttijd in het restaurant. Daardoor konden we de dag niet gezamenlijk afsluiten. De reacties van de deelnemers waren positief. - 6 juli. Dit was de laatste keer Taalcafé voor de grote vakantie. De deelnemers konden Cd's meenemen met hun favoriete muziek, dit laten horen en er iets bij vertellen. Dat leverde heel veel verschillende muziekstijlen op in allerlei talen. Na afloop hebben we met zijn allen ijs gegeten bij Talamini. In de zomervakantie was er 6 weken geen Taalcafé oktober en 9 november hebben we bezoek gehad van klassen van het Deltioncollege. De anderstalige studenten vonden het erg leuk om mee te doen, helaas kunnen ze op de vrijdagochtend niet vaker komen omdat ze dan op school zitten. De contactpersoon hiervoor bij Deltion is Frank Schaafsma november hebben we Sinterklaas gevierd. Dat hebben we gedaan met een quiz over Sinterklaas en Zwolle, waarin twee teams tegen elkaar streden. Voor iedere deelnemer en vrijwilliger was er een chocoladeletter. - 6 december was er een scholing voor de vrijwilligers: 'Effectief oefenen met Taal', georganiseerd door Gilde SamenSpraak Nederland en LNT. De cursus is gegeven door Gerrie Gastelaars in het Cultuurhuis in Stadshagen. In totaal hadden we 13 deelnemers: de Taalcafé vrijwilligers aangevuld met een aantal Samensprekers. De training was praktisch en er was veel ruimte voor vragen en opmerkingen. Gedurende het jaar zijn tal van thema's besproken. Hier een korte selectie: verkeer in Nederland, Koninginnedag, Prinsjesdag, hobby's, taalspelletjes, kranten en tijdschriften, Annie M.G. Schmidt, gedichten. Pagina 10

12 PR activiteiten - Eind 2011 is er een bericht geplaatst in de regionale kranten om de verhuizing naar de bibliotheek bekend te maken en mannelijke vrijwilligers te werven. Ook zijn er boekenleggers en flyers gedrukt met daarop de nieuwe locatie en tijd vermeld. - In het voorjaar heeft er een mooi artikel met grote foto's over het Taalcafé gestaan in het regionale tijdschrift De Vrijwilliger. Wij hebben een aantal exemplaren hiervan ontvangen. - Mei 2012: Samen met Gilde SamenSpraak hadden we een kraampje op het vrijwilligersfestival Zwolle op 5 mei. Hier hebben we flyers uitgedeeld augustus is Tineke Puyenbroek samen met Janita van Eeden, een samenspreker en een deelneemster aan Taalcafé te gast geweest bij Radio Zwolle voor het programma Rondje Zwolle. Helaas is de geluidsopname hiervan niet bewaard gebleven. - In oktober 2012 zijn berichten geplaatst in de regionale kranten waarin de samenwerking met de Bibliotheek belicht werd. Het gratis proefabonnement op de bibliotheek voor de deelnemers van het Taalcafé is genoemd. - In december 2012 zijn posters gemaakt in zowel Engels als Nederlands om daarmee deelnemers te werven. De posters zijn verspreid over opleidingen, buurthuizen en winkels om zo een grotere groep mensen te bereiken die geen kranten lezen. - In 2012 zijn 3 nieuwsbrieven uitgegeven, deze zijn verstuurd naar bestuur, vrijwilligers, deelnemers en externe contacten. De nieuwsbrieven worden ook geplaatst op de website van Samenspraak Zwolle. Samenwerking met Openbare Bibliotheek Zwolle De bibliotheek Zwolle biedt ons aan om gebruik te maken van hun ruimte. Aangezien dat kosteloos is gaan we in op dit aanbod. In november 2011 wordt de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Astrid Vrolijk, directeur Bibliotheek en Gerrit Slijkhuis, voorzitter Gilde Zwolle. Dit betekent dat we per januari 2012 verhuizen van de Bestevaar naar de bibliotheek. Na een jaar kunnen we zeggen dat de locatie ons redelijk goed bevalt. De voordelen zijn de zeer lage kosten en de centrale ligging van de Bibliotheek. Ook de aanwezige boeken, kranten en tijdschriften zijn een voordeel. We hoeven daardoor zelf weinig materialen aan te schaffen. Nadelen zijn het deurbeleid. Na 9.00 uur moet de deur dicht, dat staat niet erg gastvrij. Verder is de ruimte soms rumoerig door aanwezigheid van schoonmakers. Om 11 uur moeten we echt stoppen omdat de bibliotheek dan open gaat, dat geeft vaak een gehaaste afsluiting. Ook de koffie uit de koffiemachine is niet ideaal. We hebben de voor en nadelen tegen elkaar afgewogen en tot nu toe wegen de voordelen zwaarder, en daarom blijven we voorlopig op deze locatie. Externe contacten Het Taalcafé onderhoudt contacten met allerlei organisaties in Zwolle die zich met dezelfde doelgroep bezighouden. Dit doen we vooral in de vorm van s. De nieuwsbrieven worden verstuurd naar externe contacten. Incidenteel vindt er overleg plaats. Nieuwe deelnemers krijgen van ons een informatieblad met een aantal adressen en tips die kunnen helpen bij het leren van Nederlands in Zwolle. Pagina 11

13 Toekomstplannen We willen het Taalcafé graag voortzetten in de huidige vorm. We willen kijken hoe we nog meer deelnemers kunnen werven en vasthouden. - We willen evalueren hoe de deelnemers het Taalcafé ervaren en nagaan of het aansluit op de behoefte van de doelgroep. - We willen kijken of er belangstelling is voor een tweede locatie Taalcafé. Aangezien veel anderstaligen op vrijdagochtend naar school gaan willen we nagaan of we hen een alternatief dagdeel kunnen aanbieden. - We willen jaarlijks een extraatje aanbieden aan de deelnemers, iets zoals het Lente-uitje in Voor 2013 is een museumbezoek of een fietstocht naar een schapenboerderij of een andere boerderij voorgesteld. Dit moet wel financieel haalbaar zijn. - Wij willen graag een kookboek samenstellen met bijdragen van alle vrijwilligers en deelnemers van het Taalcafé, met foto's zodat het ook dienst doet als 'smoelenboek'. - Voor de vrijwilligers willen we jaarlijks een bijscholingsactiviteit organiseren, eventueel in samenwerking met Gilde SamenSpraak. - We willen het vrijwilligersbeleid aanscherpen. Door een goede intakeprocedure hopen we een stabielere vrijwilligersgroep te krijgen dan in 2012, met minder wisselingen. Pagina 12

14 Deel IV Gilde Rijders Start Gilde Rijders Gilde Rijders is een project van Gilde Zwolle waarbij vrijwilligers met mensen met een visuele beperking gaan fietsen op een tandem. Gilde is in het bezit van tandems die hiervoor gereserveerd kunnen worden. Het project is op 7 april 2012 van start gegaan in wijkcentrum Holtenbroek. Na het officiële gedeelte hebben deelnemers en vrijwilligers een tandemtocht gemaakt naar Hasselt. Met dit project wil het Gilde mensen met een visuele beperking die niet alleen kunnen fietsen de mogelijkheid bieden een recreatieve fietstocht te maken op een dag en tijd die hen schikt. Werkwijze Er is een pool van vrijwilligers, geschoold voor het omgaan met de doelgroep en voor het fietsen als voorrijder op een tandem. Mensen uit de doelgroep die gebruik willen maken van de Gilde Rijders worden als deelnemer ingeschreven. Een van de coördinatoren van het project bezoekt de nieuwe deelnemers en vrijwilligers en vormt koppels. Als een koppel een afspraak heeft gemaakt voor een fietstocht reserveert de vrijwilliger een tandem. Samenwerkingspartners Om het project voor te bereiden en voort te zetten is een werkgroep ingesteld, bestaande uit de twee coördinatoren van de Gilde Rijders, twee leden van de NVBS (Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden), en Arjan Kok van fietsjoe Zwolle, onze sponsor. Publiciteit Vooral aan het begin van het jaar is er veel publiciteit gegeven aan het project door het verspreiden van folders en het inschakelen van de media. Belangrijkste doel daarvan was het werven van vrijwilligers en het op de kaart zetten van de Gilde Rijders. Studenten die werkten bij Nu in Zwolle hebben een filmpje gemaakt over de Gilde Rijders. Een coördinator en een deelnemer hebben wat over de Gilde Rijders verteld en er is een filmpje gemaakt van een tandemritje over het Assendorperplein. Er zijn twee Nieuwsbrieven uitgegaan. Activiteiten De gezamenlijke fietstocht bij de start van het project was zo n succes dat toen al gevraagd werd om een vervolg. Eind augustus zijn we met 14 mensen, vrijwilligers, deelnemers en bestuursleden, naar Elburg gefietst, en langs een andere weg weer terug. In Elburg gebruikten we de lunch en bezochten we de tentoonstelling De kunst van het anders zien. Het was een leuk dagje uit met elkaar. Middelen Voor de eerste drie jaar van het project, van 2012 tot 2014, is door Gilde Zwolle een startsubsidie voor het project beschikbaar gesteld. In de loop van 2012 is Gilde Zwolle in het bezit gekomen van 9 tandems, geschonken door particulieren. Daarnaast is een driewielertandem met lage instap aangeschaft. De tandems worden gestald bij en onderhouden door Fietsjoe Zwolle, onze grootste sponsor. Pagina 13

15 Resultaten Bij de start in april waren er 4 vrijwilligers en 6 deelnemers. Van mei tot oktober groeide dat aantal uit tot 10 vrijwilligers en 10 deelnemers. Gedurende de zomermaanden tot in oktober hebben 8 deelnemers regelmatig kunnen fietsen. Voor de overige Gilde Rijders is nog geen geschikte match gevonden. Deze resultaten stemmen ons hoopvol. Het is een goede stap op weg naar onze ambitie om na drie jaar tenminste 10 koppels op de weg te hebben. Toekomstplannen Begin 2013 worden plannen gemaakt om meer deelnemers en vrijwilligers te werven. Ook gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het maken van incidentele afspraken tussen vrijwilligers en deelnemers die niet elkaars tandemmaatje zijn. We verwachten dat daardoor meer gefietst kan worden, bijvoorbeeld ook als één lid van het koppel langere tijd op vakantie is of anderszins verhinderd is om te fietsen. We willen vasthouden aan ons uitgangspunt dat het project simpel, kleinschalig en laagdrempelig blijft. Tenslotte Tot slot een dankwoord aan Remco Aaldenberg en Hennie Halfwerk van de NVBS. Zij zijn onze belangrijkste verbinding met de doelgroep. Door hen hebben wij een beter begrip gekregen voor de wereld van blinden en slechtzienden. Ook helpen zij ons de vrijwilligers voor te bereiden op het omgaan met blinden en slechtzienden en het fietsen op een tandem. Een dankwoord aan de gulle gevers van een tandem die, via Remco en Hennie, zo n belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit project. En een dankwoord aan Arjan Kok, die zijn stalling beschikbaar stelt voor onze tandems, en met een enorm enthousiasme met ons meedenkt en meewerkt. Pagina 14

Jaarverslag Gilde Zwolle 2013

Jaarverslag Gilde Zwolle 2013 Jaarverslag Gilde Zwolle 2013 Jaarverslag Gilde Zwolle 2013 Inhoudsopgave Voorwoord. blz. 2 Deel I Gilde Zwolle blz. 3 - Samenstelling van het bestuur. blz. 3 - Werkzaamheden van het bestuur. blz. 4 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl. Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809

Jaarverslag 2014. Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl. Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Jaarverslag 2014 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 5 Externe contacten 6 Interne organisatie

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015

Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015 Stichting M aaslan d Gilde Oss en omstreken Schadewijkstraat 6 5348 BC Oss T (0412) 65 32 49 Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015 Inleiding Dit beleidsplan van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.,

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707 INHOUD Ontstaan van de Stichting... 3 Activiteiten 2012... 3 Publiciteit... 4 Hulpvragers naar afkomst... 4 Vrijwilligers werkzaam in Vlissingen en Goes.... 4 Hulpvragen... 5 Tegenvallers in 2012... 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCENTRALE

VRIJWILLIGERSCENTRALE VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM Vacaturebank Trajectbegeleiding Bedrijf & Samenleving Gilde Training - Advies Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem Telefoon 023-5314862 info@vwc-haarlem.nl http://www.vwc-haarlem.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting EVA Vrouwencentrum Venray

Jaarverslag 2014 Stichting EVA Vrouwencentrum Venray Jaarverslag 2014 Stichting EVA Vrouwencentrum Venray INHOUDSOPGAVE Voorwoord Activiteitenoverzicht Evaluatieformulieren activiteiten Jaarrekening 2014 Bijlage: Financieel jaaroverzicht 1 Voorwoord Het

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2015. Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2015 Stichting Maasland Gilde Oss e.o. 19-12-2014 Dit jaarplan vormt een afgeleide van het Beleidsplan Stichting Maasland Gilde Oss e.o. 2011-2015. In het jaarplan 2015 wordt in het kort de organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring

Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring Conversatie Samenspraak Stitch & Bitch Stadswandelingen Virtuele wandelingen Tekenen en schilderen Struikelstenen Muziek Natuurwandelingen Atoomschuilkelder 0 Jaarplan 2016 van Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork JAARRAPPORT 2014 Project: Kleinschalige woonzorg Noorden Datum: Januari 2014 ( concept 3 aangevuld door Jan en Sonja) Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork Projectmanager:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Het Nationale Park De Hoge Veluwe Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. De waarde van

Nadere informatie

Hoe denken we? 8 + 4 = 12 9 + 5 = 13 4 + 4 = 8 3 x 2 = 6

Hoe denken we? 8 + 4 = 12 9 + 5 = 13 4 + 4 = 8 3 x 2 = 6 Hoe denken we? 8 + 4 = 12 9 + 5 = 13 4 + 4 = 8 3 x 2 = 6 Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd Een tekort aan vrijwilligers staat al 25 jaar in de top drie van door de sportverenigingen genoemde knelpunten.

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Financiële informatie

Financiële informatie Financiële informatie Toezicht op de handelswijze Het volledige bestuur is verantwoordelijk voor de controle op de uitgevoerde projecten en acties. Jaarlijks controleren onafhankelijke personen de kas

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Huishoudelijk Reglement Gilde Den Haag

Vrijwillige Professionals. Huishoudelijk Reglement Gilde Den Haag Vrijwillige Professionals Huishoudelijk Reglement Gilde Den Haag 1 2 1. Algemeen 1.1.1. Het huishoudelijk reglement is te raadplegen en te downloaden via de website van de Stichting Gilde Den Haag. Een

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 10 Financiën... 12 Conclusies en aanbevelingen... 13

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 10 Financiën... 12 Conclusies en aanbevelingen... 13 Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Fotoreportage... 4 Veiling... 5 Loterij... 6 3M fonds... 7 Heit & Mem Beurs... 8 Earlybirdjes... 9 Publiciteit...

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Uw vereniging. Wie heeft een tekort aan vrijwilligers?

Uw vereniging. Wie heeft een tekort aan vrijwilligers? Hubert Habers (30) Opleiding Sportmanagement en Marketing (HBO) Gewerkt op de Jaap Eden IJsbanen 10 jaar werkzaam bij Sportservice Noord-Holland 7 jaar bestuurslid vrijwilligers / communicatie bij Topklasse

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid INHOUD

Vrijwilligersbeleid INHOUD Vrijwilligersbeleid INHOUD Aanleiding Werkgroep Vrijwilligers en Coördinator Vrijwilligers Intake van nieuwe vrijwilligers Activiteiten Communicatie en begeleiding Gebruik van contactgegevens van kinderen

Nadere informatie

WERVINGSPLAN EN MIDDELEN

WERVINGSPLAN EN MIDDELEN WERVINGSPLAN EN MIDDELEN De wervingscirkel: doel doelgroep boodschap middelen organisatie Als je aan werving wilt doen, wil je mensen overtuigen dat jouw organisatie hen graag als vrijwilliger zou willen.

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING AFASIE REGIO GRONINGEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING AFASIE REGIO GRONINGEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING AFASIE REGIO GRONINGEN Jaarverslag 2006 van de stichting Afasie, regio Groningen VOORWOORD Hierbij bieden wij u aan het jaarverslag over het jaar 2006 van de stichting Afasie,

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Bestuurlijk Jaarverslag 2013

Bestuurlijk Jaarverslag 2013 Bestuurlijk Jaarverslag 2013 Stichting Masanga Nederland Tortelduif 22 7827 NM Emmen Nederland E-mail: info@masanga.nl Website: www.masanga.nl Rekeningnummer: NLRABO0147966515 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013 Humanitas Afdeling Assen Jaarverslag 2013 Algemeen Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 13.800

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Talent-Plan 2012-2013. Talent-Plan

Jaarverslag. Stichting Talent-Plan 2012-2013. Talent-Plan Jaarverslag Stichting Talent-Plan 2012-2013 Talent-Plan Inhoudsopgave Inleiding...2 Doelstelling...2 Problematiek en doelgroep...2 Bereikte doelstellingen...2 Fondsenwerving en PR...3 Nieuwsbrief...3 Website...3

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Jaarverslag Maasdonk 2009

Jaarverslag Maasdonk 2009 Jaarverslag Maasdonk 2009 Steunpunt Vrijwilligerswerk Vivaan Maatschappelijke activering Maasdonk Product Aantal Realisatie per 31.12.2009 Vrijwilligerssteunpunt Maasdonk unieke bezoeker website vrijwillig

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding... 3 Terugblik op 2014.... 3 Activiteiten VPTZ Venlo e.o.... 4 Financiën... 7 3 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen)

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) Algemeen (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) 1a Wat is de volledige naam en het adres van uw organisatie? Bezoekadres: PC/Woonplaats Postbusnummer: PC/Woonplaats postbusnummer

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND.

PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND. PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND. A. INLEIDING De gemeente Helmond heeft in haar brief, kenmerk 0899005794 NP, Vrijwilligerscentrale Helmond uitgenodigd een

Nadere informatie

Stichting Overvloed. 1 maart 2013. Opgericht: Februari 2013. Officiële opening van Weggeefwinkel Overvloed:

Stichting Overvloed. 1 maart 2013. Opgericht: Februari 2013. Officiële opening van Weggeefwinkel Overvloed: Stichting Overvloed Opgericht: Februari 2013 Officiële opening van Weggeefwinkel Overvloed: 1 maart 2013 Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Voorwoord 2 2. Activiteiten 2 3. Publiciteit 4 4. Externe contacten 4

Nadere informatie

Stichting Variant Goes Jaarverslag 2014

Stichting Variant Goes Jaarverslag 2014 Stichting Variant Goes Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 Terugblik en vooruitblik Variant Goes blikt terug op het jaar 2014. Samenleven doe je met elkaar was de leidraad voor de activiteiten van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016

BELEIDSPLAN 2012-2016 BELEIDSPLAN 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 1. INLEIDING 5 2. MISSIE & DOELSTELLING 5 2.1 MISSIE 5 2.2 DOELSTELLING 5 3. Projecten 6 4. Organisatie Stichting 6 4.1 Het bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2014

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2014 Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord...3 Activiteiten...3 Publiciteit...4 Externe contacten...4 Interne organisatie...5 Financiën...6 Conclusie en aanbevelingen...8 2 Voorwoord Op 2 november

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM Naam Art. 1 1. De Fotoclub heeft als naam Fotoclub Perspectief Hilversum. 2. Ze is opgericht op 15 januari 1998 als resultaat van een fusie tussen

Nadere informatie

Best Buddies Informatiepakket. Ontdek een nieuwe vriendschap

Best Buddies Informatiepakket. Ontdek een nieuwe vriendschap Best Buddies Informatiepakket Ontdek een nieuwe vriendschap Geschiedenis van Best Buddies International Best Buddies is een non- profit organisatie die mensen met een verstandelijke beperking in een één

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

VERENIGING VAN VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM BELEIDSPLAN

VERENIGING VAN VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM BELEIDSPLAN VERENIGING VAN VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM BELEIDSPLAN MEI 2015 - MEI 2016 INHOUD Voorwoord I. Doelstelling II. III. IV. Vaste lidmaatschapsfaciliteiten Te continueren activiteiten Uit te bouwen

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie