magazine > Onderhandelaarsakkoord cao VO > Specifieke zorgbehoeften bij personeel in het onderwijs > Versterking bestuurskracht: nieuw wetsvoorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine > Onderhandelaarsakkoord cao VO > Specifieke zorgbehoeften bij personeel in het onderwijs > Versterking bestuurskracht: nieuw wetsvoorstel"

Transcriptie

1 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 9 september 2014 > Onderhandelaarsakkoord cao VO > Specifieke zorgbehoeften bij personeel in het onderwijs > Versterking bestuurskracht: nieuw wetsvoorstel

2 Zo...dat zit goed! schoolmeubelen School- of projectinrichting is een kwestie van functionaliteit en van leefbaarheid. Naast het leveren van innovatieve oplossingen en design voor inrichtings mogelijkheden is Presikhaaf Schoolmeubelen altijd bezig met verbetering en vernieuwing van de producten. Presikhaaf Schoolmeubelen biedt een uitgebreid assortiment schoolmeubelen, in vele kleuren, uitvoeringen en materialen. Voor meer informatie kijk op: Presikhaaf schoolmeubelen Bruningweg 10 Telefoon: BM Arnhem Telefax: Postbus EL Arnhem Internet:

3 C O L O F O N??? PO/VO/MBO/HBO Dyademagazine is een uitgave van Dyade. Dyademagazine verschijnt elf maal per jaar. Redactie Mieke van den Berg Frank Cannegieter Clemens Geenen Marianne Groen Joop de Jager Rinus Welleman Herman de Wild (hoofdredacteur) Met medewerking van Wilma Rijndorp Jessica van Wingerden Redactie-adres Postbus JA Utrecht Abonnementen Klanten van Dyade ontvangen een exemplaar van het Dyademagazine per bevoegd gezag plus een exemplaar per school. Voor niet- klanten en extra abonnementen kost het Dyademagazine E 39,95 per jaar, exclusief btw. Voor opgave van abonnementen en adreswijzigingen kunt u contact opnemen met uw Dyade vestiging. Advertentie-informatie Herman de Wild Tel. (030) Hoewel aan de productie van Dyademagazine veel zorg wordt besteed, kan het voorkomen dat iets aan onze aandacht ontsnapt. De Stichting Dyade Dienstverlening aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van drukfouten, onjuist heden of onvolledigheden in de gepubliceerde informatie. Vormgeving designgenerator, Arnhem Eindredactie Hanneke Leening, Dyade Illustraties Mieke de Haan, Gouda Drukkerij Nivo, Delfgauw In dit nummer: 4 Onderhandelaarsakkoord VO 8 Shared Service Centers voor het onderwijs 11 Uitruilregeling levert uw medewerkers wellicht tientallen euro s op! 14 Versterking bestuurskracht 17 ICT-inkoop in het onderwijs: goedkoop is duurkoop 18 Hoe herken ik een spookfactuur? 20 Zorgbehoeften in het onderwijs: Wel fysiotherapie, geen dieetadvisering 22 Maak van ouders een fanclub 24 Ontwikkeling en groei stimuleren 26 Verzuimconsulent van Perspectief helpt ons bij terugdringen ziekteverzuim 29 Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal? 30 Dyade Voordeelservice Waar vindt u ons? 31 Kalender Dyademagazine nummer 9 september

4 VO Onderhandelaarsakkoord (Cao VO tot ) De VO-raad en de vakbonden AOb, CNV Onderwijs, Abvakabo en FvOv hebben een akkoord bereikt over de cao VO De nieuwe cao gaat in per 1 augustus 2014 en heeft een looptijd van een jaar. door Wilma Rijndorp De salarissen worden met ingang van 1 augustus 2014 structureel verhoogd met 1,2%. De geboden loonruimte, zoals door het kabinet vastgesteld in de ruimtebrief 2015, wordt volledig ingezet voor een loonsverhoging. De hoogte hiervan wordt bepaald in het voorjaar 2015 en met terug werkende kracht toegekend per 1 januari De loonsverhoging van 1,2% zoals in augustus 2014 is toegekend, maakt hier deel van uit. Werkgelegenheid In het onderhandelaarsakkoord hebben werkgelegenheid en werkdrukreductie hoge prioriteit. De afgelopen jaren constateerden sociale partners dat de werkgelegenheid onder druk staat in het VO. De bezuinigingen en achterblijvende compensatie van de loonkostenontwikkeling hebben mede geleid tot inkrimping van de formatie bij licht stijgende leerlingaantallen, met als gevolg een werkdrukverhogend effect. Hiervoor is een aantal maatregelen afgesproken: Het aannemen dan wel behouden van 1200 jonge docenten > In eerste jaar 20% en in tweede jaar 10% lesreductie > Het voor deze maatregelen beschikbare budget kan worden berekend met de volgende formule ( 69,95 x aantal ll) Tegengaan sprokkelbanen > De werkgever is verplicht minimaal een dienstverband aan te bieden van 0,5 fte voor een startende docent* Afstand tot de arbeidsmarkt > De sector is verplicht werknemers aan te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hier om bijvoorbeeld mensen die langer dan drie maanden werkloos zijn, 50-plussers en jongeren in opleiding. > De sector moet uiterlijk voor 31 december fte aan werkgelegenheid voor werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt creëren. > Vuistregel: 1 per jaar per bestuur op 264 fte. Werkdrukonderzoek > Opnieuw onderzoek naar werkdruk - Het maken van een overzicht van oplossingen - Nieuwe aanbevelingen voor werkdrukreductie Invoering nieuwe Wet op de Onderwijstijd Aangenomen wordt dat een maximale lessentaak van 750 klokuren op jaarbasis de status quo op een grote meerderheid van de instellingen aangeeft. De sociale partners zijn het erover eens dat het mogelijk is om bij 750 klokuren les per jaar, met een maximale spreiding van lessen over 37,8 onderwijsweken, te komen tot een aantal van 23,8 lesuren per week, uitgaande van lessen van 50 minuten. Zeggenschap en Professioneel statuut Partijen spreken af de komende periode samen te gaan werken aan de uitgangspunten en kaders van een Professioneel statuut, dat in de praktijk van het VO kan worden toegepast. Het voornemen hierbij is om in de volgende cao te komen tot nadere afspraken over verankering van een professioneel statuut in de cao. Levensfasebewust personeelsbeleid Er komt een regeling waarin verschillende mogelijkheden voor medewerkers zijn opgenomen, zodat zij keuzes kunnen maken die bij hun levensfase en persoonlijke situatie past. De regelingen die vervallen zijn: > De BAPO > Het trekkingsrecht > Leeftijdsdagen OOP De nieuwe regeling kent: * Tenzij de werknemer schriftelijk verzoekt om een betrekkingsomvang kleiner dan 0,5 van de normbetrekking, betrekkingsomvang, dan wel zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen (bijvoorbeeld krimp) zoals bedoeld in de WAA zich daartegen verzetten. Vulling van het persoonlijk budget > Een persoonlijk budget voor alle medewerkers en een aanvulling op het budget voor alle medewerkers die 57 jaar of ouder zijn. 4 Dyademagazine nummer 9 september 2014

5 > Elke werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over 50 klokuren. > Startende docenten die in het 1ste jaar 20% en in het 2de jaar 10% lesreductie krijgen, komen gedurende die twee jaar niet in aanmerking voor deze regeling. Aanvulling op persoonlijk budget > De werknemer heeft vanaf 57 jaar recht op een aanvulling op dit budget van 120 klokuren met een eigen bijdrage van 50%, voor OOP schalen 1 t/m 8 geldt een eigen bijdrage van 40%. De werknemer heeft recht om aan eerder genoemd budget van 170 (50+120) uur maximaal 170 toe te voegen tegen een eigen bijdrage van 100%. Aanwendingsmodaliteiten van het budget > Het budget van 50 uur wordt herkenbaar in de jaartaak en merkbaar voor een docent als werkdruk verlagende maatregel ingezet. Indicatie loonkostenberekening VO op basis van gewijzigde cao VO Op de website van Dyade [Bedrijfsvoering > Personele administratie > Zelf berekenen > Indicatie loonkostenberekening VO] kunt u de loonkosten VO berekenen op basis van de cao-loonkostenverhoging per 1 augustus Verlofmogelijkheid voor alle werknemers > De werknemer heeft het recht de uren om te zetten in verlof (max. 200 uur) voor bijvoorbeeld: - Aanvullend ouderschapsverlof - Extra zorgverlof - Studieverlof - Recuperatieverlof Doelbesteding in geld voor alle werknemers > Het geld kan ook worden gekapitaliseerd. Het kan worden omgezet in: - Kinderopvang. - Pensioenaanspraken verhogen. - Voor OOP t/m schaal 8 behoort jaarlijkse uitbetaling tot de mogelijkheden. Aanwendingsmodaliteiten van het aanvullende budget van 120 uur > De werknemer heeft het recht de budgetten samen te voegen tot 170 (120+50) dan wel tot 340 ( eigen bijdrage 100%) uur ten behoeve van verlof: - Sabbatical - Extra zorgverlof - Studieverlof - Recuperatieverlof >> Dyademagazine nummer 9 september

6 >> Pensioenbijdrage > Alle aan het salaris gerelateerde aanspraken blijven berekend op basis van het salaris dat de werknemer zou hebben genoten wanneer hij geen gebruik van de regeling had gemaakt. Dit geldt niet voor de werknemer die gebruik maakt van het recht om aan het budget van 170 uur (120+50) nog een 170 uur toe te voegen tegen een eigen bijdrage van 100%. Wel geldt dat de betaling van de pensioenbijdrage over deze uren door de werkgever en werknemer plaatsvindt alsof er geen verlof wordt genoten. Overgangsregeling (op basis van leeftijdsgroepen) > De leeftijdsgroep van 52 tot 56 jaar behoudt gedurende 5 jaar het recht op een verlofomvang van jaarlijks 170 uur tegen een eigen bijdrage over 120 uur per jaar tegen 50% (effectieve eigen bijdrage 35%) > De leeftijdsgroep 56 jaar en ouder behoudt gedurende 5 jaar het recht op een verlofomvang van jaarlijks respectievelijk 340 uur (voor 56 jaar) en 170 uur (voor 57 jaar en ouder) van zijn jaartaak tegen een bijdrage over 290 uur resp. 120 uur van 50% Indien de werknemer na deze periode nog in dienst is van de werkgever heeft de werknemer tot einde dienstverband een aanvullend jaarlijks recht op een verlofomvang van 170 uur tegen een bijdrage van 50%. Overgangsrecht bapo cao Voortgezet Onderwijs Per 1 augustus 2014 is een overgangs regeling BAPO van toepassing in het voortgezet onderwijs. Aangezien de huidige regeling niet een-op-een kan worden omgezet naar de overgangsregeling, is de werkgevers in het voortgezet onderwijs verzocht aan te geven wat er moet gebeuren met de BAPO-korting die op 31 juli 2014 wordt toegepast op het salaris. U heeft hiervoor een overzicht ontvangen. Op het overzicht staat het personeel dat in aanmerking komt voor het overgangsrecht. U kunt op het betreffende overzicht aangeven of een personeelslid gebruikmaakt van het overgangsrecht. Indien een medewerker niet het maximaal aantal uren opneemt, kan een lager aantal uur worden opgeven. Indien sprake is van verlaging van de werktijdfactor per 1 augustus, zullen wij indien u opgeeft dat de persoon van zijn maximale overgangsrecht gebruikmaakt, het maximaal aantal uren overgangsrecht berekenen en verwerken. Mocht u nog vragen hebben over het toegezonden overzicht, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de afdeling Personeel. > Bovenstaande genoemde percentages eigen bijdrage zijn voor OOP schalen 1-8 altijd 10%-punten minder. > Reeds opgebouwd BAPO-spaarverlof wordt gerespecteerd. Het spaarverlof wordt opgenomen onder dezelfde voorwaarden als het is opgebouwd. Professionalisering Er wordt veel waarde gehecht aan levenslang professionaliseren om voortdurend in staat te zijn het beste onderwijs te kunnen geven. Het volgende is afgesproken: > 10% van de personele lumpsum per jaar wordt besteed aan deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. > Binnen de genoemde 10% krijgt iedere docent een basisbudget voor professionalisering, bestaande uit 5% van de normjaartaak in uren (83) en 600 euro. - Docent verantwoordt zich achteraf over (de resultaten van) zijn/haar professionaliseringsactiviteiten. > In het taakbeleid wordt altijd het basisrecht vastgelegd. > OOP krijgt een budget van 2,5% in tijd (40 uur) en 500 euro, waarmee de werknemer zelf invulling kan geven aan zijn/haar professionalisering. Loopbaanonderzoek OOP Onderzoek moet de mogelijkheden van horizontale en verticale loopbaanontwikkeling voor OOP aantonen, zowel binnen als buiten de sector. Het onderzoek moet het volgende opleveren: > Goede voorbeelden van loopbanen voor OOP-functies. > Behoefte van scholen aan ondersteuning van het onderwijs nu en in de toekomst. > Mogelijkheden om loopbanen voor OOP-functies op te nemen in fuwa-vo. 6 Dyademagazine nummer 9 september 2014

7 Het onderzoek richt zich op medewerkers in schaal 4 t/m 8: > Concierge > ICT-medewerker > Secretaresse > (technisch) Onderwijsassistent Entreerecht > Vanaf 1 augustus 2014 heeft elke docent met een eerstegraads bevoegdheid (die meer dan 50% van zijn lessen, binnen de structurele formatie geeft in een of meer van de jaren 4 en 5 HAVO en/of 4,5 en 6 VWO) recht op een LD-functie. > Het entreerecht vervalt per 31 juli > Docenten die voor 1 augustus 2014 zijn gestart voor een master/eerste-graadsbevoegdheid (en meer dan 50% lesgeven in de bovenbouw) hebben tot en met 31 juli 2017 nog recht op het entreerecht. > Er wordt een commissie ingesteld ter beoordeling of doelstelling worden behaald uit het Convenant Leerkracht, anders dan door het entreerecht. Cao PO Ook het onderhandelaarsakkoord cao PO is gepubliceerd. Dit akkoord bevat eveneens een aantal verregaande wijzigingen ten opzichte van de huidige cao PO. De gevolgen van deze wijzigingen zullen de komende maanden duidelijk worden. In oktober en november organiseren we themabijeenkomsten cao PO. Kijk voor meer informatie op > Dyade Academy > Themabijeenkomst cao PO. In november komt een speciaal themanummer uit over de cao PO Gevolgen Wet werk en zekerheid WW Afspraken zoals gemaakt in het sociaal akkoord van april 2013 rondom WW worden nagekomen. Route uitvoering wet werk en zekerheid Gevolgen van de WWZ worden in kaart gebracht door een ingestelde werkgroep. Voor 1 oktober wordt een notitie voorgelegd voor onder meer de rechtsbescherming van personeel. Ketenbepaling Afgesproken is dat bepalingen in de cao VO waarin afgeweken wordt van de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid voor 30 juni 2015 aan te passen. Themabijeenkomst cao VO De cao VO bevat een aantal verregaande wijzigingen ten opzichte van de huidige cao VO. Dyade heeft voor u de zaken gestructureerd samengebracht om u duidelijkheid te geven over rechtspositionele consequenties van de wijzigingen in wet- en regelgeving. Dit wordt behandeld tijdens de themabijeenkomst cao VO op 26 september Kijk voor meer informatie op > Dyade Academy > Themabijeenkomst cao VO Vakantieregeling In de cao wordt vastgelegd dat de vermindering van de zomervakantie met een week voor de docent wordt gecompenseerd in 5 dagen verlof met behoud van bezoldering Overige bepalingen De werkgroep zal nagaan welke technische en juridische verbeteringen in de cao leiden tot een leesbare cao. Naleving cao Partijen zijn van mening dat de afspraken in de cao moeten worden nageleefd en voegen een nalevingsparagraaf toe aan de cao. Dyademagazine nummer 9 september

8 PO/VO/MBO/HBO Shared Service Centers voor het onderwijs Een groeiend aantal besturen in het onderwijs, bijvoorbeeld gedreven door de nieuwe samenwerkingsverbanden, werkt samen op een manier die sterk lijkt op de filosofie achter een Shared Service Center. Samenwerkende besturen hebben een omvang waarbij het goedkoper blijkt specialistische kennis zoals een HRM-manager of jurist in huis te halen in plaats van per bestuur afzonderlijk in te huren. door Herman de Wild Shared services zijn de samengevoegde voorzieningen die door meerdere organisaties worden gebruikt. Dit doen zij vanuit efficiëntie- en effectiviteitsoverwegingen. Uitgangspunt is dat het samenbrengen van specialismen schaalvoordelen met zich kan meebrengen. Veel voorkomende voorbeelden; personeelszaken, financiële afdelingen en ICT-afdelingen, inkoop, verkoop, transport. De organisaties die deelnemen aan een Shared Service Center kunnen zich focussen op de eigen kerntaken. Daarnaast moet deelname leiden tot een kostenbesparing en kwaliteitswinst. In de praktijk blijkt ook dat de kwetsbaarheid van organisaties kleiner wordt indien beroep gedaan kan worden om een Shared Service Center. Een voorbeeld uit de entertainment sector In Nederland maken veel evenementhouders, zoals theaterproducenten, eigenaren van pretparken, organisatoren van muziek- en sportevenementen gebruik van één Shared Service Center; Ticketmaster. Het specialisme van Ticketmaster is het verkopen van tickets met de daarbij behorende verkoopkanalen en geldstromen. Daarvan maken vele organisaties gebruik, allen met behoud van eigen identiteit en positionering. Sterker nog: vaak merken consumenten niet dat zij gebruik maken van het Shared Service Center, Ticketmaster. Een voorbeeld uit het onderwijs Oude situatie: Twee, wat grotere besturen uit de Randstad huren regelmatig een HRM-adviseur in. Vaak tegen een uurtarief. De adviseur werkt regelmatig voor één van de twee besturen. Het gaat bijvoorbeeld om het maken van een strategisch personeelsplan, 8 Dyademagazine nummer 9 september 2014

9 Shared services zijn de samengevoegde voorzieningen die door meerdere organisaties worden gebruikt. Dit doen zij vanuit efficiëntie- en effectiviteitsoverwegingen. maar ook over vraagstukken als werkdrukreductie en het terugdringen van ziekteverzuim. Het nadeel is dat het relatieve dure uren zijn en dat de adviseur soms niet beschikbaar is als er direct zaken moeten worden uitgezocht voor één van de besturen. Nieuwe situatie: Sinds kort maken de besturen gebruik van de diensten van een Shared Service Center op het gebied van HRM dienstverlening. Dit Shared Service Center zorgt er voor dat er altijd iemand beschikbaar is die de specefieke wensen en behoeften per bestuur kent. Belangrijkste stappen voor het inrichten van een Shared Service Center 1. Bestuurlijk draagvlak Zorg voor voldoende bestuurlijk draagvlak. Een Shared Service Center kan prima functioneren met behoud van de eigen identiteit en positionering van de deelnemende organisaties. 2. Business Case opstellen Bereken het financieel voordeel van het deelnemen aan een Shared Service Center in vergelijking met het zelfstandig inhuren van capaciteit en deskundigheid. 3. Organisatie en proces ontwerp Ontwerp de contouren van het Shared Service Center en de daarbij behorende processen. 4. Veranderingsproces uitvoeren Shared Service Centers zijn een evolutionaire ontwikkeling, geen revolutie. Het veranderproces moet goed gemanaged worden. Heldere communicatie een realistisch verwachtingspatroon zijn daarbij cruciaal. 5. Optimalisatie Na het veranderproces is de fase van optimalisatie aan de orde. Door slim te analyseren en te organiseren zijn in deze fase nog volop kosten- en kwaliteitsvoordelen te behalen. Dyade als Shared Service Center Dyade heeft vele mogelijkheden om besturen in het onderwijs te ondersteunen op het gebied van Shared Service Centers. Financiële Administratie, Personele Administratie, alléén software, maatwerk en opleidingen en trainingen behoren tot de mogelijkheden. Eén of Voordelen Shared Service Centers voor besturen in het onderwijs > U kunt zich focussen op uw kerntaken > Extra kostenbesparing > Extra kwaliteitswinst > Verminderen van uw kwetsbaarheid meerderen diensten kunnen door één of meerdere besturen worden afgenomen in meer of mindere mate. Maar adviesdiensten v lenen zich ook goed voor de Shared Service Center gedachte. Meerdere besturen kunnen bijvoorbeeld één of meer adviseurs inhuren voor een aantal uren per maand. Meer informatie? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een Shared Service Center voor uw organisatie? Neem dan contact op via Vier passies: één Shared Service Center; Ticketmaster Nederland Dyademagazine nummer 9 september

10 Exclusief voor klanten van Dyade! BESPAAR OP UW KOPIEERPAPIER VIA DYADE! Levering de volgende werkdag Persoonlijk en direct contact Online bestellen Geen verzendkosten Geen retourkosten ISO gecertificeerd Uitgebreid assortiment van milieuvriendelijke producten Online bestellen Bellen

11 PO/VO/MBO/HBO Uitruilregeling levert uw medewerkers wellicht tientallen euro s op! Maken uw medewerkers veel reiskosten om naar hun werk te reizen en krijgen ze niet alles vergoed? Dan biedt de Landelijke Dyade uitruilregeling aanvullende vergoeding reiskosten woon-werkverkeer, die Dyade in overleg met de Belastingdienst heeft opgesteld, wellicht (belasting-)voordeel. Ook als uw medewerker weinig reist, (bijvoorbeeld minder dan zeven kilometer) kan de regeling interessant zijn. Let op: of uw medewerker aan deze regeling mee kan doen, hangt van u als werkgever af. U stelt uw medewerker in de gelegenheid gebruik te maken van dit voordeel door het afsluiten van een aanvullende arbeids voorwaardelijke regeling woon-werkverkeer. Het uitruilen van bruto- tegen nettoloon levert de werknemer financieel voordeel op en bespaart u als werkgever tot circa 25 procent aan premiebetalingen. Dat kan voor u oplopen van 25 tot meer dan 100 euro per medewerker per jaar. De Belastingdienst staat toe, dat werknemers 19 cent per kilometer reiskostenvergoeding belastingvrij ontvangen. Meestal vergoedt de werkgever echter maar een deel van de reiskosten, bijvoorbeeld de reiskosten op basis van openbaar vervoer of een lager bedrag. Als u als werkgever aan deze regeling deelneemt, kan uw werknemer door in het jaar voorafgaand aan deelname een aanvullende arbeidsovereenkomst met u als werkgever af te sluiten, het niet vergoedde deel van de reiskosten van het belastbaar loon aftrekken. Dit betekent niet dat de werknemer de reiskosten alsnog volledig vergoed krijgt, maar wel dat hij/zij belastingvoordeel heeft over de eerder niet vergoede reiskosten. Het belastingvoordeel wordt verrekend met de eindejaarsuitkering. Komt uw medewerker in aanmerking voor deze regeling? Uw medewerkers kunnen gebruik maken van de Landelijke Dyade uitruilregeling aanvullende vergoeding reiskosten woon-werkverkeer indien u als werkgever aan deze regeling meedoet. U bent hiertoe niet verplicht. U kunt bij uw Dyade contactpersoon Personeel informeren naar de regeling, die vooral interessant is voor de werknemers in het primair en voortgezet onderwijs. Dit neemt niet weg dat ook bij Dyade aangesloten werkgevers die onder een andere cao vallen kunnen deelnemen aan deze regeling. >> Dyademagazine nummer 9 september

12 >> Wat kan het uw medewerker besparen? Stel dat uw medewerker: > tot de categorie onderwijzend personeel in de sector PO behoort en op 4 dagen per week werkt; > op 15 kilometer afstand van zijn werk woont; > in het kalenderjaar waarvoor uw medewerker een vergoeding heeft aangevraagd tot en met de maand november 2000 kilometers heeft afgelegd voor dienstreizen; > zijn structurele eindejaarsuitkering 2200 euro bedraagt; > en het belastingtarief dat op uw medewerker van toepassing is 42 procent bedraagt. En uw medewerker op basis van de op hem/haar van toepassing zijnde cao: > gedurende tien maanden een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer heeft ontvangen ter grootte van 35,06 per maand, in totaal 350,60; > een netto vergoeding voor dienstreizen heeft ontvangen van 560 (2000 km x 0,19 onbelast plus 2000 km x 0,09 op grond van de salderingsregeling). Het toepassen van de Cafetariaregeling leidt dan tot het volgende resultaat: > vaststellen totaalbedrag dat onbelast mag worden vergoed: 15 km x 2 (v.v.) x 171 dagen = 5130 km x 0,19 = 974,70. > vaststellen bedrag dat voor uitruil van aanspraken in aanmerking komt: 974,70 minus 350,60 (ontvangen voorschot vergoeding woon-werkverkeer) minus 180,00 (saldering bovenmatige deel dienstreizenvergoeding) = 444,10. Op de salarisspecificatie van december kan uw medewerker dan het volgende vermeld zien worden: (Voor de duidelijkheid worden hier twee situaties naast elkaar gesteld. In werkelijkheid ziet hij/zij bij deelname de eerste kolom niet). Componenten Bruto-netto berekening Bruto-netto berekening zonder uitruil met uitruil Structurele eindejaarsuitkering: 2.200, ,00 AF:Korting eindejaarsuitkering bijzondere regeling (woon-werkverkeer) n.v.t. 444,10 AF: loonheffing (42%) 924,00 737,48 BIJ: Netto vergoeding voor woon-werkverkeer n.v.t. 444,10 Totaal netto 1.276, ,52 Het fiscale voordeel bedraagt in dit voorbeeld 186,52 ( 1.462,52 minus 1.276), oftewel 42% van 444,10). U kunt bij uw Dyade contactpersoon Personeel informeren naar de regeling. Heeft de regeling ook financiële nadelen? Omdat uw werknemer een deel van zijn/haar bruto-eindejaarsuitkering inruilt tegen een reiskosten-vergoeding, verlaagt dit zijn/haar brutoloon en dus ook het sociaal verzekeringsloon. Dit kan gevolgen hebben voor sociale uitkeringen (bv. WIA- of ontslaguitkering). Het loon voor de inkomstenbelasting daalt 12 Dyademagazine nummer 9 september 2014

13 dan namelijk. Dit kan invloed hebben op toeslagen die worden betaald door de Belastingdienst die afhankelijk zijn van de hoogte van het loon voor de inkomstenbelasting. Heeft de regeling gevolgen voor het vakantiegeld of het pensioengevend inkomen van uw medewerker? Nee, de Landelijke Dyade uitruilregeling regelt de uitruil via de eindejaarsuitkering. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het vakantiegeld. Het uitruilen van de fiscale ruimte van uw medewerker heeft ook geen gevolgen voor het pensioengevend inkomen, zolang de uitruil niet meer bedraagt dan 30 procent van het gebruikelijke loon. Heeft de regeling gevolgen als de werkkostenregeling op 1 januari 2015 wordt ingevoerd voor de werkgever gevolgen? Nee, deze uitruilregeling betreft een gerichte vrijstelling. Dit betekent dat het niet ten laste gaat van de forfaitaire ruimte (in ,5% van het fiscale loon) in het kader van de werkkostenregeling van de werkgever. Wilt u deelnemen? Heeft u interesse voor deelname aan deze Landelijke Dyade uitruilregeling 2015? Via adviseur de heer Ronald van Rooijen (tel ), kunt u voor nadere informatie en een offerte terecht. Deelname aan de uitruilregeling kan tot uiterlijk 30 oktober Voor de goede orde melden wij u dat het voor deelname in het kalenderjaar 2015 van belang is dat u de regeling afstemt met de P(G)MR én met het belangstellend personeel vóór 1 januari 2015 een aanvullende arbeidsvoorwaardelijke regeling afsluit. Wij ondersteunen u hierbij met de benodigde formulieren en regelen de goedkeuring met de Belastingdienst. Dyademagazine nummer 9 september

14 PO/VO/MBO/HBO/WO Versterking bestuurskracht Versterking bestuurskracht staat hoog op de agenda van OCW. Staatssecretaris Sander Dekker heeft inmiddels drie brieven naar de Tweede Kamer gestuurd over dit onderwerp. Ook ligt er een wetsvoorstel dat versterking bestuurskracht juridisch handen en voeten moet geven. door Clemens Geenen Op 12 juni 2014 sloot de internetconsultatie over het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. De verwachting is dat de wet op 1 augustus 2015 van kracht wordt. De wet heeft gevolgen voor o.a. de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voorgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen. Het is jammer dat het begrip bestuurskracht zelf niet is gedefinieerd, noch in het wetsvoorstel noch in de brieven aan de Tweede Kamer. Er wordt veel gepraat over versterking bestuurskracht maar het blijft onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Versterking bestuurskracht is geen nieuw fenomeen. Bij gemeenten speelt dit al bijna twintig jaar een (belangrijke) rol. Ook hier is versterking bestuurskracht geen eenduidig begrip. De ene gemeente relateert de term aan de optimale schaalgrootte terwijl de andere gemeente hieronder het vermogen om publieke vraagstukken op te lossen verstaat. Willen we in het onderwijs niet in dezelfde discussie verzeild raken dan moet duidelijk worden wat we onder versterking bestuurskracht verstaan. Dat is zeker nodig als schoolbesturen (of de Inspectie?) in navolging van gemeenten hun bestuurskracht willen gaan meten en met elkaar willen gaan vergelijken. De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot intern toezicht en bestuur: 1. Een open en transparante benoemingsprocedure voor bestuurders. De verplichting die nu al geldt voor toezichthouders gaat ook gelden voor bestuurders. Bestuurders worden geworven op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad krijgt adviesrecht ten aanzien van dit profiel. OCW vindt zowel deskundigheid als diversiteit belangrijk. Een bestuurder heeft onderwijskundige en financiële kennis en weet hoe hij een organisatie moet leiden. Velen zullen deze eisen onderschrijven. Wat betreft diversiteit doemt er een probleem op. Uit onderzoek van Goodijk en Blokdijk (2012) blijkt dat veel organisaties hebben gekozen voor het Raad van Toezicht model met een eenhoofdig College van Bestuur. Diversiteit is dan wel misschien een lovenswaardig streven maar in de praktijk moeilijk te realiseren. 2. Het huidige adviesrecht van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ten aanzien van de benoeming en ontslag van directeuren wordt uitgebreid naar bestuurders. 3. Het intern toezicht moet tenminste één keer per jaar met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad overleggen. Op dit moment hebben veel organisaties al vrijwillig in hun reglement opgenomen dat de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad de mogelijkheid heeft om met het intern toezicht te overleggen. Het wetsvoorstel gaat echter een stap verder en legt dit dwingend op. Of dit overleg beide partijen iets oplevert, zal veel afhangen van de houding en visie van betrokkenen. Ziet het intern toezicht dit overleg als een verplicht nummertje dan laat de opbrengst zich raden. Een belangrijke vraag die het intern toezicht zich moet stellen is of de bestuurder bij dit overleg wel of niet aanwezig is. Enkele jaren terug zou deze vraag doorgaans beantwoord worden met ja, uiteraard. Nu het intern toezicht geacht wordt om meer zelfstandig informatie te verzamelen, zal dit waarschijnlijk anders komen te liggen. 4. Bij wanbeheer of een vermoeden daarvan moet het intern toezicht de Inspectie van het Onderwijs informeren. Dit is een interessant punt en voer voor juristen. Het aanspreekpunt van de Inspectie is enkele jaren terug verschoven van de directeur naar de bestuurder. Bij het gesprek van de inspecteur met de bestuurder kan het intern toezicht aanwezig zijn. Als dit gebeurt, is dit dikwijls op verzoek van de bestuurder zelf. In de praktijk blijven de contacten tussen het intern toezicht en de Inspectie hiertoe beperkt, tenzij er sprake is van een incident of een onderzoek. De Inspectie worstelt al enige tijd met de vraag hoe 14 Dyademagazine nummer 9 september 2014

15 de relatie gestalte moet krijgen en wat de rol van het intern toezicht hierbij moet worden. Anderzijds is er misschien ook bij een aantal intern toezichthouders behoefte aan een meer regelmatig contact. In het voortgezet onderwijs, maar ook in het primair onderwijs zien we steeds vaker dat de Raad van Toezicht niet alleen een auditcommissie en een renumeratiecommissie instelt maar ook een kwaliteitscommissie. De vraag is natuurlijk wel wat deze commissie moet gaan doen en hoe zij te werk gaat. In het najaar willen we in het Dyade Magazine op de kwaliteitscommissie terugkomen. Dyade Advies is benieuwd naar uw ervaringen (mail naar 5. De huidige aansprakelijkheid van bestuurders wegens schade door onbehoorlijke taakvervulling wordt uitgebreid naar intern toezichthouders. Ook de gronden voor aansprakelijkstelling worden ruimer. Dat is de strekking van het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen, dat in het verlengde ligt van het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. In het parlement is een ruime meerderheid voor dit wetsvoorstel. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2015 van kracht wordt. Dat wanbeheer van de bestuurder niet altijd betekent dat het intern toezicht ook gefaald heeft, blijkt uit een uitspraak van de rechter uit 2014 in de zaak van de Maastrichtse woningcorporatie Servatius. De nieuwe bestuurder van de woningcorporatie had zowel een procedure tegen de vorige bestuurder als een tegen de voormalige toezichthouders aangespannen. In de eerste zaak oordeelde de rechter dat er bij het mislukte campusproject duidelijk sprake was van onbehoorlijk bestuur. In de tweede zaak kwam de rechter wat betreft de Raad van Toezicht tot een ander oordeel. De Raad van Toezicht had juist de voorbereiding en de voortgang van dit project nauwlettend gevolgd door advies van externe deskundigen in te winnen, de bestuurder regelmatig te bevragen en door voorwaarden aan het project te stellen. Ten aanzien van het laatste merkte de rechter op dat de uitvoering van met de RvT gemaakte afspraken behoort tot de verantwoordelijkheid van de bestuurder. 6. De huidige mogelijkheid in het Burgerlijk Wetboek om bestuurders te schorsen en te ontslaan wordt uitgebreid naar intern toezichthouders. Ook dit wordt geregeld in het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen. Tevens zien we hier weer dat de gronden om tot ontslag te kunnen komen, worden verruimd. Een belanghebbende of het Openbaar Ministerie kan een procedure starten. Ook de minister van OCW kan een belanghebbende zijn. Beide wetsvoorstellen kunnen rekenen op brede steun in de samenleving en in de politiek. De vraag is echter of met meer regels er beter bestuur komt. Besturen en toezicht houden is mensenwerk en maatwerk. Dat laat zich moeilijk in algemene juridische regels vatten. Bij zijn afscheid in 2009 als voorzitter van de Ondernemingskamer zei Huub Willems dat hij na vele rechtszaken tot het inzicht was gekomen dat goed bestuur meer een kwestie is van fatsoen en de rug recht houden dan van meer regels en meer toezicht. Mensen hebben geen regels nodig om te weten wat wel of niet hoort. Daarom moeten we niet investeren in regels en toezicht, maar in opvoeding, in gewetensvorming. Nieuwe Toolkit Toezicht Onderwijs In 2009 verscheen de eerste Toolkit Toezicht Onderwijs van het Nationaal Register. Het is een handig boekje voor toezichthouders over diverse aspecten van toezichthouden. Het belangrijkste wapen van een toezichthouder is vragen stellen. Veel toezichthouders hebben de afgelopen jaren dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de vele checklists in deze Toolkit. Op 11 september 2014 verschijnt er een nieuwe Toolkit. Deze Toolkit is qua inhoud geheel vernieuwd. Dat is nodig omdat de aandacht in 2009 nog met name lag bij het juridisch vormgeven van intern toezicht terwijl vandaag de dag meer de inhoud van het intern toezicht in de belangstelling staat. De nieuwe Toolkit bestaat uit negen hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft dezelfde indeling aan de hand van de volgende drie vragen: 1. Wat moet de toezichthouder minimaal van dit onderwerp weten? 2. Welke vragen kan hij over dit onderwerp stellen? 3. Wat is zijn rol bij dit onderwerp? Het Nationaal Register heeft een aantal partners gevraagd om een inhoudelijke bijdrage te leveren. Dyade Advies heeft samen met GITP, PWC, Rabobank International, Van Doorne Advocaten, VTOI, VOS/ABB, VSNU en de drie sectororganisaties het afgelopen jaar hard gewerkt om deze nieuwe Toolkit tot stand te brengen. Uitgangspunt is dat de nieuwe Toolkit handzaam en compact moet worden. Vandaar dat we er voor gekozen hebben om alleen de basis in de Toolkit op te nemen. Relevante rapporten, literatuur, best practices en checklists worden op de websites van het Nationaal Register en de partners geplaatst. Het voordeel is dat deze informatie zo op een snelle en gemakkelijke manier actueel gehouden kan worden. In het volgende Dyade Magazine gaan we uitgebreid in op de inhoud van de nieuwe Toolkit. Dyademagazine nummer 9 september

16 Hoofdkantoor Ede

17 PO/VO/MBO/HBO ICT-inkoop in het onderwijs: penny wise, pound foolish? Neemt u bij de aanschafbeslissing van ICT de principes van Total Cost of Ownership mee in uw overwegingen? Weet u wat uw laptop, storagevoorzieningen of servers kosten gedurende de in gebruikname periode? door Jos Plattel, Pro Mereor Onderwijsorganisaties lopen het gevaar zich bij het inkopen van ICT blind te staren op inkoopbesparingen op korte termijn, besparingen die op de lange termijn kunnen resulteren in hogere kosten. Penny wise, pound foolish: teveel focus op de initiële aanschafprijs en te weinig aandacht voor risico s op lange termijn en kosten gedurende ingebruikname. Total Cost of Ownership U kunt uw gunningsbeslissing voor een ICT-aanschaf laten bepalen door de initiële aanschafprijs, maar u kunt uw keuze ook baseren op de Total Cost of Ownership (TCO). TCO vindt zijn oorsprong in de ICT-wereld en richt zich op het inschatten van alle bijbehorende kosten van investeringsgoederen (hard- en software) gedurende de periode dat een product in gebruik genomen wordt, door een berekening te maken waarin niet alleen aanschafkosten zijn meegenomen, maar ook aspecten van toekomstig gebruik zoals updates, aanpassingen, trainingen, ondersteuning en buitengebruikstelling. Uit ervaring weten we dat bij de aanschaf van ICT de aanschafkosten slechts zo n 20 procent van de TCO bedragen; een laptop kost tijdens de gehele levensduur uiteindelijk een veelvoud van de aanschafprijs. Denk aan de tijd die een ICT-afdeling of technische dienst besteedt aan het onderhoud ervan, en eventuele vereiste aanpassingen aan andere apparatuur voor optimaal gebruik. Product A kan in zijn aanschafprijs goedkoper zijn dan product B, maar tijdens de gehele levensduur kan product A een stuk kostbaarder blijken te zijn ten opzichte van product B. Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen: Life Cycle Costing Op 15 januari 2014 zijn door het Europees Parlement de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. Daarin is onder meer bepaald dat het gunningscriterium laagste prijs wordt vervangen door Life Cycle Costing (LCC). LCC is een berekeningsmethodiek die verwant is aan TCO. Het maakt financiële afwegingen gedurende de levenscyclus van het product mogelijk en vergelijkt investeringskosten en beheers- en onderhoudskosten met elkaar. Een aanbestedende dienst (onderwijsinstelling) moet dus verder kijken dan alleen de aanschafkosten en dient bij het opstellen van de gunningscriteria in de aanbesteding rekening te houden met de levenscycluskosten van het product dat de inschrijver (ondernemer) aanbiedt. Voorbeelden van zaken die invloed hebben op de hoogte van de LCC zijn energieverbruik, levensduur en onderhoud, maar ook de restwaarde. Samengevat Voorkom dat u zich bij ICT-inkopen blind staart op korte-termijn-inkoopvoordelen. De initiële besparingen resulteren op de lange termijn mogelijk in hogere kosten. Laat u goed informeren en zorg dat u weloverwogen beslissingen neemt door rekening te houden met de Total Cost of Ownership van het product, en door Life Cycle Costing als gunningcriterium mee te nemen in de aanbestedingsprocedure. Pro Mereor, inkoopkenniscentrum. Structurele kostenbesparingen en borging van de rechtmatigheid door inkoopprofessionalisering en begeleiding van (Europese) aanbestedingsprocedures. Drs. H.J. Plattel T E Dyademagazine nummer 9 september

18 PO/VO/MBO/HBO 18 Dyademagazine nummer 9 september 2014

19 Hoe herken ik een spookfactuur? Wij willen u vriendelijk verzoeken de jaar- lijkse contributie tijdig te voldoen, zodat ook uw bedrijfsinformatie direct vanaf de start van 2015 kan worden geactiveerd en ook uw organisatie in 2015 weer vindbaar is voor al haar klanten. Totaalbedrag 117,81. of Uw factuurbedrag staat nog open. Om extra kosten te voorkomen gelieve binnen 14 dagen betalen. Betreft Publicatiekosten / advertentieprogramma + korting: 196,50. Het zijn twee voorbeelden van spookfacturen. Een spookfactuur is een factuur voor nooit geleverde diensten of goederen waarvan de oplichter hoopt dat deze in de drukte wordt voldaan. Het gaat meestal om kleine bedragen, maar alle beetjes vormen toch snel een behoorlijk bedrag. Het kritisch bekijken van facturen kan daarmee een hoop geld en ellende besparen. Spookfacturen worden vaak geassocieerd met acquisitiefraude. Waar echter bij acquisitiefraude de oplichter kunstmatig een overeenkomst en een (waardeloze) levering of dienst construeert, gaat het bij een spookfactuur slechts om een factuur. Waar de acquisitiefraudeur doelgericht onder nemers tracht te benaderen, worden spookfacturen vaak lukraak met duizenden tegelijk uitgestuurd. Dit neemt niet weg dat sommige oplichters zich met zowel acquisitiefraude als spookfacturen bezighouden, want beide zijn oplichting, door het slachtoffer te laten betalen voor een niet-bestaande levering of dienst. Soms doet men zich voor als een instantie die een verplichte contributie factureert, zoals de Kamer van Koophandel of een financiële controle-instantie. Men anticipeert dat facturen voor kleinere bedragen minder worden gecontroleerd en eerder worden betaald. En wie betaalt, wordt geregistreerd op een lijst en enige tijd later opnieuw aangeslagen. Varianten op bovenstaande truc zijn: > De factuur vermeldt een telefoonnummer dat men bij vragen kan bellen. Het nummer is echter een zeer duur betaalnummer dat de ondernemer enkele minuten in de wacht zet of aan de praat houdt, en vervolgens de verbinding verbreekt. De oplichter anticipeert hier erop dat de meeste ondernemers naar het nummer zullen bellen. > De oplichter doet zich voor als een bestaande of fictieve instantie waaraan contributie betaald moet worden. Vaak worden logo en kleuren van de instantie nagebootst. > De factuur is geen factuur maar een aanbieding, waar echter wel een acceptgiro aan is gehecht. De acquisitiefraudeur kan dan immers achteraf zeggen dat het slechts een aanbieding was, en dat de acceptgiro slechts was aangehecht zodat geïnteresseerden direct konden betalen. Op Steunpunt Acquisitiefraude wordt een lijst bijgehouden met afzenders van spookfacturen. Twijfelt u of een factuur gegrond is, kunt u op > Overzicht spooknota s bekijken of de afzender op deze blacklist staat. Dyademagazine nummer 9 september

20 PO/VO/MBO/HBO Zorgbehoeften in het onderwijs: Wel fysiotherapie, geen dieetadvisering Jaarlijks onderzoekt Dyade welke zorgverzekeraars goed inspelen op de zorgbehoeften van medewerkers in het onderwijs. Hierbij letten we op dekking én premie. Om voor u een zorgpolis te selecteren met een goede dekking tegen een zeer scherpe premie analyseert Dyade in samenwerking met Mandema & Partners de ontwikkelingen in de zorgsector. Dyade heeft onderzoek gedaan naar de meest voorkomende zorgbehoeften in het onderwijs en is in onderhandeling met diverse zorgaanbieders om de polisvoorwaarden hierop af te stemmen. door Frank Cannegieter Psychologische hulpverlening en fysiotherapie Ook vroegen wij de respondenten welke zorgbehoeften in het onderwijs regelmatig voor komen. Met stip op nummer 1 staat de psychologische hulpverlening; 86,7 procent van de ondervraagden geeft aan dat medewerkers binnen de schoolorganisatie regelmatig te maken hebben met psychologische klachten. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat fysiotherapie een vorm van zorg is waar geregeld gebruik van wordt gemaakt (zo n 73%). Andere zorgbehoeften in het onderwijs die regelmatig voorkomen zijn; > Brillen/contactlenzen: 46,7 procent > Kraamzorg: 40 procent > Tandarts: 33,3 procent Het onderzoek onder een geselecteerde groep bestuurders, schoolleiders en schooldirecteuren toont aan dat ziekteverzuim een belangrijk thema is in het dagelijkse takenpakket. Ruim 69 procent van de respondenten geeft aan zich actief bezig te houden met het terugdringen van het ziekteverzuim van medewerkers binnen de schoolorganisatie. Hierbij geven zij aan geïnteresseerd te zijn een zorgverzekering die toegespitst is op de zorgbehoeften in het onderwijs (67,8%). > Onderwijsmedewerkers maken geregeld gebruik van psychologische hulpverlening en fysiotherapie > Onderwijsmedewerkers roken nagenoeg niet én hebben weinig behoefte aan dieetadvisering Uit het onderzoek blijkt dat bovenstaande zorgbehoeften regelmatig voorkomen binnen de onderwijssector. Ook is onderzocht welke zorgbehoeften juist niet of nauwelijks voorkomen in het onderwijs. Het onderzoek toont aan dat er nagenoeg geen behoefte is aan hulpmiddelen om roken tegen te gaan. Ruim 90% van de respondenten geeft dit aan. Daarnaast geeft 75 procent van hen aan dat medewerkers binnen het onderwijs geen behoefte hebben aan dieetadvisering. Andere zorgbehoeften in het onderwijs die niet of nauwelijks voorkomen zijn; > Anticonceptie: 60 procent > Alternatieve geneeswijzen: 46,2 procent Prijs blijkt een belangrijk aspect bij de keuze voor een zorgverzekering. 20 Dyademagazine nummer 9 september 2014

21 Het onderzoek onder een geselecteerde groep bestuurders, schoolleiders en schooldirecteuren toont aan dat ziekteverzuim een belangrijk thema is in het dagelijkse takenpakket. Focus op prijs én dekking Gevraagd is wat medewerkers waarschijnlijk belangrijk vinden bij het selecteren van een zorgverzekering. Prijs blijkt een belangrijk aspect bij de keuze voor een zorgverzekering. Daarnaast is de dekking belangrijk. Het maakt dan in mindere mate uit hoe goed de service is of dat men overal terecht kan. Onderzoek helpt met het selecteren van de juiste zorgverzekeraar Dyade zal het onderzoek als basis nemen om de meest geschikte zorgverzekeraar, toegespitst op de zorgbehoeften in het onderwijs, te presenteren. De komende maanden houden we u op de hoogte over de voortgang, en in november / december zullen we u attenderen op de meest geschikte zorgverzekeraar. Dyademagazine nummer 9 september

22 PO/VO/MBO/HBO Maak van ouders een fanclub Afgelopen mei was uw reporter een week op vakantie in New York. Niet geheel toevallig viel de vakantie samen met de jaarlijkse internetweek. Onderdeel van de internetweek was de Marketing + Technologie Summit, georganiseerd door het Amerikaanse Ad Age Events. Eén van de sprekers was Brian Sullivan, Director of Marketing van Boston Red Sox, de zeer populaire honkbalclub uit Boston. De club won acht keer de World Series. De New York Yankees zijn de bekende aartsrivalen. Brian Sullivan heeft een uitgesproken mening hoe je van bezoekers, key fans kunt maken. Hij geeft aan dat dezelfde principes van toepassingen zijn op schoolorganisaties: van ouders kan je fans maken. Reden te meer voor een interview met Brian. We willen trouwe fans, die elke wedstrijd komen en die daarover enthousiast vertellen aan ander (potentiële) fans. Aan bezoekers die zo af en toe een wedstrijd bezoeken hebben we weinig. Bezoeker > Fan > Key fan > werft weer nieuw bezoekers > Fan > Key Fan etc. Hoe maakt u van bezoekers key fans? We doen er alles aan om bezoekers te betrekken bij Boston Red Sox. We organiseren diverse evenementen. Voorbeelden? Picnic in the Park: heel populair, je kunt picknicken op het veld van Red Sox. door Herman de Wild Tenue van de Boston Red Sox (thuis/uit/twee alternatieven) Waar gaat het in honkbal om? Volgens Brian gaat het maar om één ding; winnen! Hoe win je wedstrijden? Door de beste spelers te kopen. Daar is geld voor nodig. Hoe komt Boston Red Sox aan geld? Door te winnen krijgen we meer fans, door meer fans meer geld. Door meer geld, betere spelers, door betere spelers winnen we meer. Maar we betrekken ook scholen bij toernooien in het stadion. Het Fan of the week programma is erg succesvol. Ik mag ook wel zeggen dat onze website revolutionair is. De homepage begint ook niet met missie en visie of zo, nee de homepage is voor onze fans. We noemen dat het Red Sox Social Media Club house. We beginnen dus met onze fans die enthousiast zijn over de successen van de club. Dat straalt wat uit. Daarmee maken we fans betrokken! In Europa is voetbal veel populairder dan honkbal. Ajax komt toch uit Nederland? Hoe ziet de homepage van Ajax er uit? Wat betekent dit allemaal voor een onderwijsorganisatie in Nederland? Volgens Brian is er geen verschil: De school heeft er alle belang bij dat ouders, fan van de school worden. Hoe groter zij fan zijn van een school hoe meer zij zich belangeloos zullen inzetten voor de school. Dat kan op een breed terrein zijn. Vaak vragen scholen ouders om mee te lopen bij een wandelvierdaagse, voor te lezen of bij kerst de lokalen te versieren. 22 Dyademagazine nummer 9 september 2014

23 De Dyade Academy heeft een leergang Schoolpositionering en Onderwijsmarketing beschikbaar. Moderne marketingtechnieken zijn tegenwoordig ook goed bruikbaar voor onderwijsorganisaties. Veel onderwijsorganisaties zijn daar ook aantoonbaar succesvol mee. De leergang Schoolpositionering en Onderwijsmarketing brengt drie dimensies samen, ervaring uit het bedrijfsleven, wetenschap en onderwijspraktijk. U leert welke marketingtechnieken bruikbaar zijn voor onderwijsorganisaties en kunt kennisnemen van aansprekende praktijkvoorbeelden uit het onderwijs. Door het toepassen van de modernste marketingtechnieken ben u in staat ook met een beperkt budget, aantoonbaar resultaat te bereiken. Nadere informatie vindt u op: > Dyade Academy. Prima natuurlijk. Maar scholen zouden eigenlijk moeten weten wat de professionele skills van ouders zijn. Scholen geven bijvoorbeeld soms veel geld uit aan een accountant, een schilder, een adviseur, een tuinman, terwijl er ouders zijn die graag kennis willen doneren aan een school. Dat bespaart weer geld. Dat geld kan worden ingezet voor het verhogen van onderwijsprestaties. Betere onderwijsprestaties zal weer als een magneet werken op nieuwe aanwas van kinderen. Ouders > Fans > Besparingen > Betere onderwijsprestaties > nieuwe leerlingen > ouders > Fans > besparingen etc etc. Is het nu werkelijk zo simpel? Zien we niet erg veel over het hoofd? Nee! Ik ben nu commercieel eindverantwoordelijk voor Boston Red Sox, maar als ik morgen aan de slag ga voor een andere sportclub, of een bedrijf, of een school of welk overheidsorgaan dan ook; maak van kopers fans, maak van bezoekers fans, maak van leden fans. Dat is de meest effectieve marketing. Dat zal zich dubbel en dwars terugbetalen. De omgeving is telkens anders. Het basisprincipe van marketing niet. Internet Week New York (IWNY) De Internet Week New York ondersteunt de levendige op technologie gebaseerde economie en viert de wereldwijde impact van technologie op het bedrijfsleven, entertainment en cultuur. In deze week is er volop aandacht voor de vernieuwers die de nieuwe economie opbouwen en nieuwe kansen creëren. Een inspirerende en leerzame omgeving voor alle aanwezigen. De Internet Week is sinds 2008 uitgegroeid tot een evenement over de gehele stad met meer dan 250 activiteiten en deelnemers. Dyademagazine nummer 9 september

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget 6.A Levensfasebewust personeelsbeleid Individueel keuzebudget 1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO-VO 1-8-2014 tot 1-8-2015 15 april 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO-VO 1-8-2014 tot 1-8-2015 15 april 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO-VO 1-8-2014 tot 1-8-2015 15 april 2014 Partijen zijn op 15 april 2014 te Utrecht het navolgende overeengekomen: Partijen zijn van mening dat deze cao aansluit bij ontwikkelingen

Nadere informatie

Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord

Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord Direct na het afsluiten van het principe-akkoord voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs, heeft de AOb onder de leden een enquête uitgezet om naar

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 PERSOONLIJK KEUZEBUDGET CAO VO 2014-2015 voor medewerkers Onderwijsgroep Galilei. In de CAO VO 2014 2015

Nadere informatie

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Onderwijs Pr1mair streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket

Nadere informatie

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Svok 1 juli 2016 2 e versie Cao 2016/17 1 In deze uitvoeringsregeling wordt hoofdstuk 7 van de CAO VO 2016-2017 nader uitgewerkt voor de SVOK. Per

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Salderingsregeling Woon-werkverkeer

Salderingsregeling Woon-werkverkeer Salderingsregeling Woon-werkverkeer (niet voor kort-tijdelijk personeel) Let op: niet volledig ingevulde formulieren gaan terug naar de school en worden niet in behandeling genomen. Salderingsregeling

Nadere informatie

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid 1. Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid In deze uitvoeringsregeling staat de wijze beschreven waarop STOVOH in het schooljaar 2016 2017 wil omgaan met de

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind aan een langdurig traject van onderhandelen

Nadere informatie

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Besluit van de Belastingdienst van 8 september 2008, nummer CPP 2008/1727M;

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Artikel 1 Karakter van de reqeling Deze regeling biedt de mogelijkheid om in 2015 (een deel van) de eindejaarsuitkering

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Dyade nieuwsflits. 62 Juli 2016

Dyade nieuwsflits. 62 Juli 2016 Dyade nieuwsflits 62 Juli 2016 Welkom bij de Dyade nieuwsflits. Regelmatig brengen wij u hiermee op de hoogte van wijzigingen op het gebied van de onderwijs-cao s en overige wet- en regelgeving. Tevens

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget Voorgenomen bestuursbesluit Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget MT Bestuursbureau : n.v.t. Voorgenomen besluit CvB : 4 november 2014 Behandeld in CvS : 27 november 2014 Behandeld in GMR : 11 november

Nadere informatie

Cao VO? WMS congres 2015

Cao VO? WMS congres 2015 Testnaam 11/12/2015 Cao VO? WMS congres 2015 Onderwerpen 1. Actuele ontwikkelingen 2. Nawerking Cao 3. Medezeggenschap & cao 4. Transitieplan 5. Vragen & uitwisseling Loonakkoord Zonder AOb Zonder cao

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur-

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m.

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen

Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen NIEUWSBRIEF DATUM: KENMERK: VOLGNUMMER: 26 februari 2009 CNV Onderwijs afd. beleid 2009-1 Let op! Vóór 15 maart keuze maken Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen Op 20

Nadere informatie

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per 01-01-2008 ARTIKEL 1: VERGOEDING AANSCHAFKOSTEN 1.1 Op basis van deze regeling vergoedt de werkgever aan de werknemer die zelf een fiets

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 229134 Portefeuillehouder: De heer P. de Koning Datum voorstel: 5 oktober 2016 Afdeling: BV P&O agendapunt 2 Niet openbaar, want ook toelichten in paragraaf communicatie Onderwerp/Titel:

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen NIEUWSBRIEF Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Op 17 januari 2013 hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO- Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over het technisch

Nadere informatie

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 Levensfasebewust personeelsbeleid > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 31 maart 2015, versie 3 Vastgesteld door College van Bestuur Instemming verleend door GMR d.d. 07 april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 Hanneke Westening 11 februari 2015 Programma Wat is er nieuw in de cao 2014-2015? Afspraken over: -Loonparagraaf -Looptijd

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen streeft er naar om

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren Betreft: Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren In dit memo wordt stilgestaan bij een aantal aspecten uit de vernieuwde onderwijs

Nadere informatie

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen Het principe van de fiscale regeling Bij de toepassing van de fiscale regeling woon-werkverkeer geniet de

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte 1.1. Inleiding De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Stichting SVOZ) vindt het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit wil zij o.a.

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Cafetaria reglement 2015

Cafetaria reglement 2015 Cafetaria reglement 2015 Cafetaria regeling definitief PO, VO en SB versie 14-1-2015 Het Cafetaria reglement Lucas Onderwijs biedt werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bronnen: - Besluit van de Belastingdienst van 7 december 2005, nummer CPP

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Gezonde en gemotiveerde medewerkers die met plezier werken en competent zijn, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. Niet alleen nu, maar

Nadere informatie

1. DEELNAMEVOORWAARDEN

1. DEELNAMEVOORWAARDEN FIETSENREGELING (onderdeel van de werkkostenregeling) Deze informatie is bestemd voor medewerkers van S.K.O. het Groene Lint. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2017

Toelichting Fietsregeling 2017 Toelichting Fietsregeling 2017 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC 1. Inleiding Het Erasmus MC kent een vervoersbeleid voor medewerkers. Dit vervoersbeleid is neergelegd in de regeling Woon-werkverkeer Erasmus MC.

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer,

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Verbond van Verzekeraars Postbus 93450 2509 AL DEN HAAG Datum 23 juli 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Werkgeversorganisatie in de Sport. Postbus AD ARNHEM. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Werkgeversorganisatie in de Sport. Postbus AD ARNHEM. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD ARNHEM Kennisgroep CAO Datum 31 januari 2017 Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl WMS Ede, 11 november 2015 Wie hebben we in de zaal? Bestuurders Schoolleiders Leden medezeggenschapsraad Agenda Speeddaten Standpunt PO-Raad Keuzemoment in het programma Speeddaten Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud Fiets van de zaak Inhoud De fietsregeling in het kort...1 Meer dan de helft van de werkdagen...1 Kosten i.v.m. de fiets...1 Twee varianten...2 Variant 1) Werknemer krijgt fiets. Betaalt niet terug...2

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Branchevereniging VHG Postbus CA Houten. Betreft: CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2016/2018.

Kantoor Eindhoven. Branchevereniging VHG Postbus CA Houten. Betreft: CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2016/2018. Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Branchevereniging VHG Postbus 1010 3990 CA Houten Telefoon (0800) 0543 Datum 20 december 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-84/GvS Betreft: CAO Hoveniersbedrijf

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord

Onderhandelaarsakkoord Onderhandelaarsakkoord Partijen, bijeen op 16 december 2009 te Utrecht, komen het navolgende overeen: 1. Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 juli 2008 tot 1 augustus 2010. De salarismaatregelen in

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie