magazine > Onderhandelaarsakkoord cao VO > Specifieke zorgbehoeften bij personeel in het onderwijs > Versterking bestuurskracht: nieuw wetsvoorstel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine > Onderhandelaarsakkoord cao VO > Specifieke zorgbehoeften bij personeel in het onderwijs > Versterking bestuurskracht: nieuw wetsvoorstel"

Transcriptie

1 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 9 september 2014 > Onderhandelaarsakkoord cao VO > Specifieke zorgbehoeften bij personeel in het onderwijs > Versterking bestuurskracht: nieuw wetsvoorstel

2 Zo...dat zit goed! schoolmeubelen School- of projectinrichting is een kwestie van functionaliteit en van leefbaarheid. Naast het leveren van innovatieve oplossingen en design voor inrichtings mogelijkheden is Presikhaaf Schoolmeubelen altijd bezig met verbetering en vernieuwing van de producten. Presikhaaf Schoolmeubelen biedt een uitgebreid assortiment schoolmeubelen, in vele kleuren, uitvoeringen en materialen. Voor meer informatie kijk op: Presikhaaf schoolmeubelen Bruningweg 10 Telefoon: BM Arnhem Telefax: Postbus EL Arnhem Internet:

3 C O L O F O N??? PO/VO/MBO/HBO Dyademagazine is een uitgave van Dyade. Dyademagazine verschijnt elf maal per jaar. Redactie Mieke van den Berg Frank Cannegieter Clemens Geenen Marianne Groen Joop de Jager Rinus Welleman Herman de Wild (hoofdredacteur) Met medewerking van Wilma Rijndorp Jessica van Wingerden Redactie-adres Postbus JA Utrecht Abonnementen Klanten van Dyade ontvangen een exemplaar van het Dyademagazine per bevoegd gezag plus een exemplaar per school. Voor niet- klanten en extra abonnementen kost het Dyademagazine E 39,95 per jaar, exclusief btw. Voor opgave van abonnementen en adreswijzigingen kunt u contact opnemen met uw Dyade vestiging. Advertentie-informatie Herman de Wild Tel. (030) Hoewel aan de productie van Dyademagazine veel zorg wordt besteed, kan het voorkomen dat iets aan onze aandacht ontsnapt. De Stichting Dyade Dienstverlening aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van drukfouten, onjuist heden of onvolledigheden in de gepubliceerde informatie. Vormgeving designgenerator, Arnhem Eindredactie Hanneke Leening, Dyade Illustraties Mieke de Haan, Gouda Drukkerij Nivo, Delfgauw In dit nummer: 4 Onderhandelaarsakkoord VO 8 Shared Service Centers voor het onderwijs 11 Uitruilregeling levert uw medewerkers wellicht tientallen euro s op! 14 Versterking bestuurskracht 17 ICT-inkoop in het onderwijs: goedkoop is duurkoop 18 Hoe herken ik een spookfactuur? 20 Zorgbehoeften in het onderwijs: Wel fysiotherapie, geen dieetadvisering 22 Maak van ouders een fanclub 24 Ontwikkeling en groei stimuleren 26 Verzuimconsulent van Perspectief helpt ons bij terugdringen ziekteverzuim 29 Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal? 30 Dyade Voordeelservice Waar vindt u ons? 31 Kalender Dyademagazine nummer 9 september

4 VO Onderhandelaarsakkoord (Cao VO tot ) De VO-raad en de vakbonden AOb, CNV Onderwijs, Abvakabo en FvOv hebben een akkoord bereikt over de cao VO De nieuwe cao gaat in per 1 augustus 2014 en heeft een looptijd van een jaar. door Wilma Rijndorp De salarissen worden met ingang van 1 augustus 2014 structureel verhoogd met 1,2%. De geboden loonruimte, zoals door het kabinet vastgesteld in de ruimtebrief 2015, wordt volledig ingezet voor een loonsverhoging. De hoogte hiervan wordt bepaald in het voorjaar 2015 en met terug werkende kracht toegekend per 1 januari De loonsverhoging van 1,2% zoals in augustus 2014 is toegekend, maakt hier deel van uit. Werkgelegenheid In het onderhandelaarsakkoord hebben werkgelegenheid en werkdrukreductie hoge prioriteit. De afgelopen jaren constateerden sociale partners dat de werkgelegenheid onder druk staat in het VO. De bezuinigingen en achterblijvende compensatie van de loonkostenontwikkeling hebben mede geleid tot inkrimping van de formatie bij licht stijgende leerlingaantallen, met als gevolg een werkdrukverhogend effect. Hiervoor is een aantal maatregelen afgesproken: Het aannemen dan wel behouden van 1200 jonge docenten > In eerste jaar 20% en in tweede jaar 10% lesreductie > Het voor deze maatregelen beschikbare budget kan worden berekend met de volgende formule ( 69,95 x aantal ll) Tegengaan sprokkelbanen > De werkgever is verplicht minimaal een dienstverband aan te bieden van 0,5 fte voor een startende docent* Afstand tot de arbeidsmarkt > De sector is verplicht werknemers aan te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hier om bijvoorbeeld mensen die langer dan drie maanden werkloos zijn, 50-plussers en jongeren in opleiding. > De sector moet uiterlijk voor 31 december fte aan werkgelegenheid voor werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt creëren. > Vuistregel: 1 per jaar per bestuur op 264 fte. Werkdrukonderzoek > Opnieuw onderzoek naar werkdruk - Het maken van een overzicht van oplossingen - Nieuwe aanbevelingen voor werkdrukreductie Invoering nieuwe Wet op de Onderwijstijd Aangenomen wordt dat een maximale lessentaak van 750 klokuren op jaarbasis de status quo op een grote meerderheid van de instellingen aangeeft. De sociale partners zijn het erover eens dat het mogelijk is om bij 750 klokuren les per jaar, met een maximale spreiding van lessen over 37,8 onderwijsweken, te komen tot een aantal van 23,8 lesuren per week, uitgaande van lessen van 50 minuten. Zeggenschap en Professioneel statuut Partijen spreken af de komende periode samen te gaan werken aan de uitgangspunten en kaders van een Professioneel statuut, dat in de praktijk van het VO kan worden toegepast. Het voornemen hierbij is om in de volgende cao te komen tot nadere afspraken over verankering van een professioneel statuut in de cao. Levensfasebewust personeelsbeleid Er komt een regeling waarin verschillende mogelijkheden voor medewerkers zijn opgenomen, zodat zij keuzes kunnen maken die bij hun levensfase en persoonlijke situatie past. De regelingen die vervallen zijn: > De BAPO > Het trekkingsrecht > Leeftijdsdagen OOP De nieuwe regeling kent: * Tenzij de werknemer schriftelijk verzoekt om een betrekkingsomvang kleiner dan 0,5 van de normbetrekking, betrekkingsomvang, dan wel zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen (bijvoorbeeld krimp) zoals bedoeld in de WAA zich daartegen verzetten. Vulling van het persoonlijk budget > Een persoonlijk budget voor alle medewerkers en een aanvulling op het budget voor alle medewerkers die 57 jaar of ouder zijn. 4 Dyademagazine nummer 9 september 2014

5 > Elke werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over 50 klokuren. > Startende docenten die in het 1ste jaar 20% en in het 2de jaar 10% lesreductie krijgen, komen gedurende die twee jaar niet in aanmerking voor deze regeling. Aanvulling op persoonlijk budget > De werknemer heeft vanaf 57 jaar recht op een aanvulling op dit budget van 120 klokuren met een eigen bijdrage van 50%, voor OOP schalen 1 t/m 8 geldt een eigen bijdrage van 40%. De werknemer heeft recht om aan eerder genoemd budget van 170 (50+120) uur maximaal 170 toe te voegen tegen een eigen bijdrage van 100%. Aanwendingsmodaliteiten van het budget > Het budget van 50 uur wordt herkenbaar in de jaartaak en merkbaar voor een docent als werkdruk verlagende maatregel ingezet. Indicatie loonkostenberekening VO op basis van gewijzigde cao VO Op de website van Dyade [Bedrijfsvoering > Personele administratie > Zelf berekenen > Indicatie loonkostenberekening VO] kunt u de loonkosten VO berekenen op basis van de cao-loonkostenverhoging per 1 augustus Verlofmogelijkheid voor alle werknemers > De werknemer heeft het recht de uren om te zetten in verlof (max. 200 uur) voor bijvoorbeeld: - Aanvullend ouderschapsverlof - Extra zorgverlof - Studieverlof - Recuperatieverlof Doelbesteding in geld voor alle werknemers > Het geld kan ook worden gekapitaliseerd. Het kan worden omgezet in: - Kinderopvang. - Pensioenaanspraken verhogen. - Voor OOP t/m schaal 8 behoort jaarlijkse uitbetaling tot de mogelijkheden. Aanwendingsmodaliteiten van het aanvullende budget van 120 uur > De werknemer heeft het recht de budgetten samen te voegen tot 170 (120+50) dan wel tot 340 ( eigen bijdrage 100%) uur ten behoeve van verlof: - Sabbatical - Extra zorgverlof - Studieverlof - Recuperatieverlof >> Dyademagazine nummer 9 september

6 >> Pensioenbijdrage > Alle aan het salaris gerelateerde aanspraken blijven berekend op basis van het salaris dat de werknemer zou hebben genoten wanneer hij geen gebruik van de regeling had gemaakt. Dit geldt niet voor de werknemer die gebruik maakt van het recht om aan het budget van 170 uur (120+50) nog een 170 uur toe te voegen tegen een eigen bijdrage van 100%. Wel geldt dat de betaling van de pensioenbijdrage over deze uren door de werkgever en werknemer plaatsvindt alsof er geen verlof wordt genoten. Overgangsregeling (op basis van leeftijdsgroepen) > De leeftijdsgroep van 52 tot 56 jaar behoudt gedurende 5 jaar het recht op een verlofomvang van jaarlijks 170 uur tegen een eigen bijdrage over 120 uur per jaar tegen 50% (effectieve eigen bijdrage 35%) > De leeftijdsgroep 56 jaar en ouder behoudt gedurende 5 jaar het recht op een verlofomvang van jaarlijks respectievelijk 340 uur (voor 56 jaar) en 170 uur (voor 57 jaar en ouder) van zijn jaartaak tegen een bijdrage over 290 uur resp. 120 uur van 50% Indien de werknemer na deze periode nog in dienst is van de werkgever heeft de werknemer tot einde dienstverband een aanvullend jaarlijks recht op een verlofomvang van 170 uur tegen een bijdrage van 50%. Overgangsrecht bapo cao Voortgezet Onderwijs Per 1 augustus 2014 is een overgangs regeling BAPO van toepassing in het voortgezet onderwijs. Aangezien de huidige regeling niet een-op-een kan worden omgezet naar de overgangsregeling, is de werkgevers in het voortgezet onderwijs verzocht aan te geven wat er moet gebeuren met de BAPO-korting die op 31 juli 2014 wordt toegepast op het salaris. U heeft hiervoor een overzicht ontvangen. Op het overzicht staat het personeel dat in aanmerking komt voor het overgangsrecht. U kunt op het betreffende overzicht aangeven of een personeelslid gebruikmaakt van het overgangsrecht. Indien een medewerker niet het maximaal aantal uren opneemt, kan een lager aantal uur worden opgeven. Indien sprake is van verlaging van de werktijdfactor per 1 augustus, zullen wij indien u opgeeft dat de persoon van zijn maximale overgangsrecht gebruikmaakt, het maximaal aantal uren overgangsrecht berekenen en verwerken. Mocht u nog vragen hebben over het toegezonden overzicht, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de afdeling Personeel. > Bovenstaande genoemde percentages eigen bijdrage zijn voor OOP schalen 1-8 altijd 10%-punten minder. > Reeds opgebouwd BAPO-spaarverlof wordt gerespecteerd. Het spaarverlof wordt opgenomen onder dezelfde voorwaarden als het is opgebouwd. Professionalisering Er wordt veel waarde gehecht aan levenslang professionaliseren om voortdurend in staat te zijn het beste onderwijs te kunnen geven. Het volgende is afgesproken: > 10% van de personele lumpsum per jaar wordt besteed aan deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. > Binnen de genoemde 10% krijgt iedere docent een basisbudget voor professionalisering, bestaande uit 5% van de normjaartaak in uren (83) en 600 euro. - Docent verantwoordt zich achteraf over (de resultaten van) zijn/haar professionaliseringsactiviteiten. > In het taakbeleid wordt altijd het basisrecht vastgelegd. > OOP krijgt een budget van 2,5% in tijd (40 uur) en 500 euro, waarmee de werknemer zelf invulling kan geven aan zijn/haar professionalisering. Loopbaanonderzoek OOP Onderzoek moet de mogelijkheden van horizontale en verticale loopbaanontwikkeling voor OOP aantonen, zowel binnen als buiten de sector. Het onderzoek moet het volgende opleveren: > Goede voorbeelden van loopbanen voor OOP-functies. > Behoefte van scholen aan ondersteuning van het onderwijs nu en in de toekomst. > Mogelijkheden om loopbanen voor OOP-functies op te nemen in fuwa-vo. 6 Dyademagazine nummer 9 september 2014

7 Het onderzoek richt zich op medewerkers in schaal 4 t/m 8: > Concierge > ICT-medewerker > Secretaresse > (technisch) Onderwijsassistent Entreerecht > Vanaf 1 augustus 2014 heeft elke docent met een eerstegraads bevoegdheid (die meer dan 50% van zijn lessen, binnen de structurele formatie geeft in een of meer van de jaren 4 en 5 HAVO en/of 4,5 en 6 VWO) recht op een LD-functie. > Het entreerecht vervalt per 31 juli > Docenten die voor 1 augustus 2014 zijn gestart voor een master/eerste-graadsbevoegdheid (en meer dan 50% lesgeven in de bovenbouw) hebben tot en met 31 juli 2017 nog recht op het entreerecht. > Er wordt een commissie ingesteld ter beoordeling of doelstelling worden behaald uit het Convenant Leerkracht, anders dan door het entreerecht. Cao PO Ook het onderhandelaarsakkoord cao PO is gepubliceerd. Dit akkoord bevat eveneens een aantal verregaande wijzigingen ten opzichte van de huidige cao PO. De gevolgen van deze wijzigingen zullen de komende maanden duidelijk worden. In oktober en november organiseren we themabijeenkomsten cao PO. Kijk voor meer informatie op > Dyade Academy > Themabijeenkomst cao PO. In november komt een speciaal themanummer uit over de cao PO Gevolgen Wet werk en zekerheid WW Afspraken zoals gemaakt in het sociaal akkoord van april 2013 rondom WW worden nagekomen. Route uitvoering wet werk en zekerheid Gevolgen van de WWZ worden in kaart gebracht door een ingestelde werkgroep. Voor 1 oktober wordt een notitie voorgelegd voor onder meer de rechtsbescherming van personeel. Ketenbepaling Afgesproken is dat bepalingen in de cao VO waarin afgeweken wordt van de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid voor 30 juni 2015 aan te passen. Themabijeenkomst cao VO De cao VO bevat een aantal verregaande wijzigingen ten opzichte van de huidige cao VO. Dyade heeft voor u de zaken gestructureerd samengebracht om u duidelijkheid te geven over rechtspositionele consequenties van de wijzigingen in wet- en regelgeving. Dit wordt behandeld tijdens de themabijeenkomst cao VO op 26 september Kijk voor meer informatie op > Dyade Academy > Themabijeenkomst cao VO Vakantieregeling In de cao wordt vastgelegd dat de vermindering van de zomervakantie met een week voor de docent wordt gecompenseerd in 5 dagen verlof met behoud van bezoldering Overige bepalingen De werkgroep zal nagaan welke technische en juridische verbeteringen in de cao leiden tot een leesbare cao. Naleving cao Partijen zijn van mening dat de afspraken in de cao moeten worden nageleefd en voegen een nalevingsparagraaf toe aan de cao. Dyademagazine nummer 9 september

8 PO/VO/MBO/HBO Shared Service Centers voor het onderwijs Een groeiend aantal besturen in het onderwijs, bijvoorbeeld gedreven door de nieuwe samenwerkingsverbanden, werkt samen op een manier die sterk lijkt op de filosofie achter een Shared Service Center. Samenwerkende besturen hebben een omvang waarbij het goedkoper blijkt specialistische kennis zoals een HRM-manager of jurist in huis te halen in plaats van per bestuur afzonderlijk in te huren. door Herman de Wild Shared services zijn de samengevoegde voorzieningen die door meerdere organisaties worden gebruikt. Dit doen zij vanuit efficiëntie- en effectiviteitsoverwegingen. Uitgangspunt is dat het samenbrengen van specialismen schaalvoordelen met zich kan meebrengen. Veel voorkomende voorbeelden; personeelszaken, financiële afdelingen en ICT-afdelingen, inkoop, verkoop, transport. De organisaties die deelnemen aan een Shared Service Center kunnen zich focussen op de eigen kerntaken. Daarnaast moet deelname leiden tot een kostenbesparing en kwaliteitswinst. In de praktijk blijkt ook dat de kwetsbaarheid van organisaties kleiner wordt indien beroep gedaan kan worden om een Shared Service Center. Een voorbeeld uit de entertainment sector In Nederland maken veel evenementhouders, zoals theaterproducenten, eigenaren van pretparken, organisatoren van muziek- en sportevenementen gebruik van één Shared Service Center; Ticketmaster. Het specialisme van Ticketmaster is het verkopen van tickets met de daarbij behorende verkoopkanalen en geldstromen. Daarvan maken vele organisaties gebruik, allen met behoud van eigen identiteit en positionering. Sterker nog: vaak merken consumenten niet dat zij gebruik maken van het Shared Service Center, Ticketmaster. Een voorbeeld uit het onderwijs Oude situatie: Twee, wat grotere besturen uit de Randstad huren regelmatig een HRM-adviseur in. Vaak tegen een uurtarief. De adviseur werkt regelmatig voor één van de twee besturen. Het gaat bijvoorbeeld om het maken van een strategisch personeelsplan, 8 Dyademagazine nummer 9 september 2014

9 Shared services zijn de samengevoegde voorzieningen die door meerdere organisaties worden gebruikt. Dit doen zij vanuit efficiëntie- en effectiviteitsoverwegingen. maar ook over vraagstukken als werkdrukreductie en het terugdringen van ziekteverzuim. Het nadeel is dat het relatieve dure uren zijn en dat de adviseur soms niet beschikbaar is als er direct zaken moeten worden uitgezocht voor één van de besturen. Nieuwe situatie: Sinds kort maken de besturen gebruik van de diensten van een Shared Service Center op het gebied van HRM dienstverlening. Dit Shared Service Center zorgt er voor dat er altijd iemand beschikbaar is die de specefieke wensen en behoeften per bestuur kent. Belangrijkste stappen voor het inrichten van een Shared Service Center 1. Bestuurlijk draagvlak Zorg voor voldoende bestuurlijk draagvlak. Een Shared Service Center kan prima functioneren met behoud van de eigen identiteit en positionering van de deelnemende organisaties. 2. Business Case opstellen Bereken het financieel voordeel van het deelnemen aan een Shared Service Center in vergelijking met het zelfstandig inhuren van capaciteit en deskundigheid. 3. Organisatie en proces ontwerp Ontwerp de contouren van het Shared Service Center en de daarbij behorende processen. 4. Veranderingsproces uitvoeren Shared Service Centers zijn een evolutionaire ontwikkeling, geen revolutie. Het veranderproces moet goed gemanaged worden. Heldere communicatie een realistisch verwachtingspatroon zijn daarbij cruciaal. 5. Optimalisatie Na het veranderproces is de fase van optimalisatie aan de orde. Door slim te analyseren en te organiseren zijn in deze fase nog volop kosten- en kwaliteitsvoordelen te behalen. Dyade als Shared Service Center Dyade heeft vele mogelijkheden om besturen in het onderwijs te ondersteunen op het gebied van Shared Service Centers. Financiële Administratie, Personele Administratie, alléén software, maatwerk en opleidingen en trainingen behoren tot de mogelijkheden. Eén of Voordelen Shared Service Centers voor besturen in het onderwijs > U kunt zich focussen op uw kerntaken > Extra kostenbesparing > Extra kwaliteitswinst > Verminderen van uw kwetsbaarheid meerderen diensten kunnen door één of meerdere besturen worden afgenomen in meer of mindere mate. Maar adviesdiensten v lenen zich ook goed voor de Shared Service Center gedachte. Meerdere besturen kunnen bijvoorbeeld één of meer adviseurs inhuren voor een aantal uren per maand. Meer informatie? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een Shared Service Center voor uw organisatie? Neem dan contact op via Vier passies: één Shared Service Center; Ticketmaster Nederland Dyademagazine nummer 9 september

10 Exclusief voor klanten van Dyade! BESPAAR OP UW KOPIEERPAPIER VIA DYADE! Levering de volgende werkdag Persoonlijk en direct contact Online bestellen Geen verzendkosten Geen retourkosten ISO gecertificeerd Uitgebreid assortiment van milieuvriendelijke producten Online bestellen Bellen

11 PO/VO/MBO/HBO Uitruilregeling levert uw medewerkers wellicht tientallen euro s op! Maken uw medewerkers veel reiskosten om naar hun werk te reizen en krijgen ze niet alles vergoed? Dan biedt de Landelijke Dyade uitruilregeling aanvullende vergoeding reiskosten woon-werkverkeer, die Dyade in overleg met de Belastingdienst heeft opgesteld, wellicht (belasting-)voordeel. Ook als uw medewerker weinig reist, (bijvoorbeeld minder dan zeven kilometer) kan de regeling interessant zijn. Let op: of uw medewerker aan deze regeling mee kan doen, hangt van u als werkgever af. U stelt uw medewerker in de gelegenheid gebruik te maken van dit voordeel door het afsluiten van een aanvullende arbeids voorwaardelijke regeling woon-werkverkeer. Het uitruilen van bruto- tegen nettoloon levert de werknemer financieel voordeel op en bespaart u als werkgever tot circa 25 procent aan premiebetalingen. Dat kan voor u oplopen van 25 tot meer dan 100 euro per medewerker per jaar. De Belastingdienst staat toe, dat werknemers 19 cent per kilometer reiskostenvergoeding belastingvrij ontvangen. Meestal vergoedt de werkgever echter maar een deel van de reiskosten, bijvoorbeeld de reiskosten op basis van openbaar vervoer of een lager bedrag. Als u als werkgever aan deze regeling deelneemt, kan uw werknemer door in het jaar voorafgaand aan deelname een aanvullende arbeidsovereenkomst met u als werkgever af te sluiten, het niet vergoedde deel van de reiskosten van het belastbaar loon aftrekken. Dit betekent niet dat de werknemer de reiskosten alsnog volledig vergoed krijgt, maar wel dat hij/zij belastingvoordeel heeft over de eerder niet vergoede reiskosten. Het belastingvoordeel wordt verrekend met de eindejaarsuitkering. Komt uw medewerker in aanmerking voor deze regeling? Uw medewerkers kunnen gebruik maken van de Landelijke Dyade uitruilregeling aanvullende vergoeding reiskosten woon-werkverkeer indien u als werkgever aan deze regeling meedoet. U bent hiertoe niet verplicht. U kunt bij uw Dyade contactpersoon Personeel informeren naar de regeling, die vooral interessant is voor de werknemers in het primair en voortgezet onderwijs. Dit neemt niet weg dat ook bij Dyade aangesloten werkgevers die onder een andere cao vallen kunnen deelnemen aan deze regeling. >> Dyademagazine nummer 9 september

12 >> Wat kan het uw medewerker besparen? Stel dat uw medewerker: > tot de categorie onderwijzend personeel in de sector PO behoort en op 4 dagen per week werkt; > op 15 kilometer afstand van zijn werk woont; > in het kalenderjaar waarvoor uw medewerker een vergoeding heeft aangevraagd tot en met de maand november 2000 kilometers heeft afgelegd voor dienstreizen; > zijn structurele eindejaarsuitkering 2200 euro bedraagt; > en het belastingtarief dat op uw medewerker van toepassing is 42 procent bedraagt. En uw medewerker op basis van de op hem/haar van toepassing zijnde cao: > gedurende tien maanden een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer heeft ontvangen ter grootte van 35,06 per maand, in totaal 350,60; > een netto vergoeding voor dienstreizen heeft ontvangen van 560 (2000 km x 0,19 onbelast plus 2000 km x 0,09 op grond van de salderingsregeling). Het toepassen van de Cafetariaregeling leidt dan tot het volgende resultaat: > vaststellen totaalbedrag dat onbelast mag worden vergoed: 15 km x 2 (v.v.) x 171 dagen = 5130 km x 0,19 = 974,70. > vaststellen bedrag dat voor uitruil van aanspraken in aanmerking komt: 974,70 minus 350,60 (ontvangen voorschot vergoeding woon-werkverkeer) minus 180,00 (saldering bovenmatige deel dienstreizenvergoeding) = 444,10. Op de salarisspecificatie van december kan uw medewerker dan het volgende vermeld zien worden: (Voor de duidelijkheid worden hier twee situaties naast elkaar gesteld. In werkelijkheid ziet hij/zij bij deelname de eerste kolom niet). Componenten Bruto-netto berekening Bruto-netto berekening zonder uitruil met uitruil Structurele eindejaarsuitkering: 2.200, ,00 AF:Korting eindejaarsuitkering bijzondere regeling (woon-werkverkeer) n.v.t. 444,10 AF: loonheffing (42%) 924,00 737,48 BIJ: Netto vergoeding voor woon-werkverkeer n.v.t. 444,10 Totaal netto 1.276, ,52 Het fiscale voordeel bedraagt in dit voorbeeld 186,52 ( 1.462,52 minus 1.276), oftewel 42% van 444,10). U kunt bij uw Dyade contactpersoon Personeel informeren naar de regeling. Heeft de regeling ook financiële nadelen? Omdat uw werknemer een deel van zijn/haar bruto-eindejaarsuitkering inruilt tegen een reiskosten-vergoeding, verlaagt dit zijn/haar brutoloon en dus ook het sociaal verzekeringsloon. Dit kan gevolgen hebben voor sociale uitkeringen (bv. WIA- of ontslaguitkering). Het loon voor de inkomstenbelasting daalt 12 Dyademagazine nummer 9 september 2014

13 dan namelijk. Dit kan invloed hebben op toeslagen die worden betaald door de Belastingdienst die afhankelijk zijn van de hoogte van het loon voor de inkomstenbelasting. Heeft de regeling gevolgen voor het vakantiegeld of het pensioengevend inkomen van uw medewerker? Nee, de Landelijke Dyade uitruilregeling regelt de uitruil via de eindejaarsuitkering. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het vakantiegeld. Het uitruilen van de fiscale ruimte van uw medewerker heeft ook geen gevolgen voor het pensioengevend inkomen, zolang de uitruil niet meer bedraagt dan 30 procent van het gebruikelijke loon. Heeft de regeling gevolgen als de werkkostenregeling op 1 januari 2015 wordt ingevoerd voor de werkgever gevolgen? Nee, deze uitruilregeling betreft een gerichte vrijstelling. Dit betekent dat het niet ten laste gaat van de forfaitaire ruimte (in ,5% van het fiscale loon) in het kader van de werkkostenregeling van de werkgever. Wilt u deelnemen? Heeft u interesse voor deelname aan deze Landelijke Dyade uitruilregeling 2015? Via adviseur de heer Ronald van Rooijen (tel ), kunt u voor nadere informatie en een offerte terecht. Deelname aan de uitruilregeling kan tot uiterlijk 30 oktober Voor de goede orde melden wij u dat het voor deelname in het kalenderjaar 2015 van belang is dat u de regeling afstemt met de P(G)MR én met het belangstellend personeel vóór 1 januari 2015 een aanvullende arbeidsvoorwaardelijke regeling afsluit. Wij ondersteunen u hierbij met de benodigde formulieren en regelen de goedkeuring met de Belastingdienst. Dyademagazine nummer 9 september

14 PO/VO/MBO/HBO/WO Versterking bestuurskracht Versterking bestuurskracht staat hoog op de agenda van OCW. Staatssecretaris Sander Dekker heeft inmiddels drie brieven naar de Tweede Kamer gestuurd over dit onderwerp. Ook ligt er een wetsvoorstel dat versterking bestuurskracht juridisch handen en voeten moet geven. door Clemens Geenen Op 12 juni 2014 sloot de internetconsultatie over het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. De verwachting is dat de wet op 1 augustus 2015 van kracht wordt. De wet heeft gevolgen voor o.a. de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voorgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen. Het is jammer dat het begrip bestuurskracht zelf niet is gedefinieerd, noch in het wetsvoorstel noch in de brieven aan de Tweede Kamer. Er wordt veel gepraat over versterking bestuurskracht maar het blijft onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Versterking bestuurskracht is geen nieuw fenomeen. Bij gemeenten speelt dit al bijna twintig jaar een (belangrijke) rol. Ook hier is versterking bestuurskracht geen eenduidig begrip. De ene gemeente relateert de term aan de optimale schaalgrootte terwijl de andere gemeente hieronder het vermogen om publieke vraagstukken op te lossen verstaat. Willen we in het onderwijs niet in dezelfde discussie verzeild raken dan moet duidelijk worden wat we onder versterking bestuurskracht verstaan. Dat is zeker nodig als schoolbesturen (of de Inspectie?) in navolging van gemeenten hun bestuurskracht willen gaan meten en met elkaar willen gaan vergelijken. De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot intern toezicht en bestuur: 1. Een open en transparante benoemingsprocedure voor bestuurders. De verplichting die nu al geldt voor toezichthouders gaat ook gelden voor bestuurders. Bestuurders worden geworven op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad krijgt adviesrecht ten aanzien van dit profiel. OCW vindt zowel deskundigheid als diversiteit belangrijk. Een bestuurder heeft onderwijskundige en financiële kennis en weet hoe hij een organisatie moet leiden. Velen zullen deze eisen onderschrijven. Wat betreft diversiteit doemt er een probleem op. Uit onderzoek van Goodijk en Blokdijk (2012) blijkt dat veel organisaties hebben gekozen voor het Raad van Toezicht model met een eenhoofdig College van Bestuur. Diversiteit is dan wel misschien een lovenswaardig streven maar in de praktijk moeilijk te realiseren. 2. Het huidige adviesrecht van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ten aanzien van de benoeming en ontslag van directeuren wordt uitgebreid naar bestuurders. 3. Het intern toezicht moet tenminste één keer per jaar met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad overleggen. Op dit moment hebben veel organisaties al vrijwillig in hun reglement opgenomen dat de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad de mogelijkheid heeft om met het intern toezicht te overleggen. Het wetsvoorstel gaat echter een stap verder en legt dit dwingend op. Of dit overleg beide partijen iets oplevert, zal veel afhangen van de houding en visie van betrokkenen. Ziet het intern toezicht dit overleg als een verplicht nummertje dan laat de opbrengst zich raden. Een belangrijke vraag die het intern toezicht zich moet stellen is of de bestuurder bij dit overleg wel of niet aanwezig is. Enkele jaren terug zou deze vraag doorgaans beantwoord worden met ja, uiteraard. Nu het intern toezicht geacht wordt om meer zelfstandig informatie te verzamelen, zal dit waarschijnlijk anders komen te liggen. 4. Bij wanbeheer of een vermoeden daarvan moet het intern toezicht de Inspectie van het Onderwijs informeren. Dit is een interessant punt en voer voor juristen. Het aanspreekpunt van de Inspectie is enkele jaren terug verschoven van de directeur naar de bestuurder. Bij het gesprek van de inspecteur met de bestuurder kan het intern toezicht aanwezig zijn. Als dit gebeurt, is dit dikwijls op verzoek van de bestuurder zelf. In de praktijk blijven de contacten tussen het intern toezicht en de Inspectie hiertoe beperkt, tenzij er sprake is van een incident of een onderzoek. De Inspectie worstelt al enige tijd met de vraag hoe 14 Dyademagazine nummer 9 september 2014

15 de relatie gestalte moet krijgen en wat de rol van het intern toezicht hierbij moet worden. Anderzijds is er misschien ook bij een aantal intern toezichthouders behoefte aan een meer regelmatig contact. In het voortgezet onderwijs, maar ook in het primair onderwijs zien we steeds vaker dat de Raad van Toezicht niet alleen een auditcommissie en een renumeratiecommissie instelt maar ook een kwaliteitscommissie. De vraag is natuurlijk wel wat deze commissie moet gaan doen en hoe zij te werk gaat. In het najaar willen we in het Dyade Magazine op de kwaliteitscommissie terugkomen. Dyade Advies is benieuwd naar uw ervaringen (mail naar 5. De huidige aansprakelijkheid van bestuurders wegens schade door onbehoorlijke taakvervulling wordt uitgebreid naar intern toezichthouders. Ook de gronden voor aansprakelijkstelling worden ruimer. Dat is de strekking van het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen, dat in het verlengde ligt van het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. In het parlement is een ruime meerderheid voor dit wetsvoorstel. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2015 van kracht wordt. Dat wanbeheer van de bestuurder niet altijd betekent dat het intern toezicht ook gefaald heeft, blijkt uit een uitspraak van de rechter uit 2014 in de zaak van de Maastrichtse woningcorporatie Servatius. De nieuwe bestuurder van de woningcorporatie had zowel een procedure tegen de vorige bestuurder als een tegen de voormalige toezichthouders aangespannen. In de eerste zaak oordeelde de rechter dat er bij het mislukte campusproject duidelijk sprake was van onbehoorlijk bestuur. In de tweede zaak kwam de rechter wat betreft de Raad van Toezicht tot een ander oordeel. De Raad van Toezicht had juist de voorbereiding en de voortgang van dit project nauwlettend gevolgd door advies van externe deskundigen in te winnen, de bestuurder regelmatig te bevragen en door voorwaarden aan het project te stellen. Ten aanzien van het laatste merkte de rechter op dat de uitvoering van met de RvT gemaakte afspraken behoort tot de verantwoordelijkheid van de bestuurder. 6. De huidige mogelijkheid in het Burgerlijk Wetboek om bestuurders te schorsen en te ontslaan wordt uitgebreid naar intern toezichthouders. Ook dit wordt geregeld in het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen. Tevens zien we hier weer dat de gronden om tot ontslag te kunnen komen, worden verruimd. Een belanghebbende of het Openbaar Ministerie kan een procedure starten. Ook de minister van OCW kan een belanghebbende zijn. Beide wetsvoorstellen kunnen rekenen op brede steun in de samenleving en in de politiek. De vraag is echter of met meer regels er beter bestuur komt. Besturen en toezicht houden is mensenwerk en maatwerk. Dat laat zich moeilijk in algemene juridische regels vatten. Bij zijn afscheid in 2009 als voorzitter van de Ondernemingskamer zei Huub Willems dat hij na vele rechtszaken tot het inzicht was gekomen dat goed bestuur meer een kwestie is van fatsoen en de rug recht houden dan van meer regels en meer toezicht. Mensen hebben geen regels nodig om te weten wat wel of niet hoort. Daarom moeten we niet investeren in regels en toezicht, maar in opvoeding, in gewetensvorming. Nieuwe Toolkit Toezicht Onderwijs In 2009 verscheen de eerste Toolkit Toezicht Onderwijs van het Nationaal Register. Het is een handig boekje voor toezichthouders over diverse aspecten van toezichthouden. Het belangrijkste wapen van een toezichthouder is vragen stellen. Veel toezichthouders hebben de afgelopen jaren dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de vele checklists in deze Toolkit. Op 11 september 2014 verschijnt er een nieuwe Toolkit. Deze Toolkit is qua inhoud geheel vernieuwd. Dat is nodig omdat de aandacht in 2009 nog met name lag bij het juridisch vormgeven van intern toezicht terwijl vandaag de dag meer de inhoud van het intern toezicht in de belangstelling staat. De nieuwe Toolkit bestaat uit negen hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft dezelfde indeling aan de hand van de volgende drie vragen: 1. Wat moet de toezichthouder minimaal van dit onderwerp weten? 2. Welke vragen kan hij over dit onderwerp stellen? 3. Wat is zijn rol bij dit onderwerp? Het Nationaal Register heeft een aantal partners gevraagd om een inhoudelijke bijdrage te leveren. Dyade Advies heeft samen met GITP, PWC, Rabobank International, Van Doorne Advocaten, VTOI, VOS/ABB, VSNU en de drie sectororganisaties het afgelopen jaar hard gewerkt om deze nieuwe Toolkit tot stand te brengen. Uitgangspunt is dat de nieuwe Toolkit handzaam en compact moet worden. Vandaar dat we er voor gekozen hebben om alleen de basis in de Toolkit op te nemen. Relevante rapporten, literatuur, best practices en checklists worden op de websites van het Nationaal Register en de partners geplaatst. Het voordeel is dat deze informatie zo op een snelle en gemakkelijke manier actueel gehouden kan worden. In het volgende Dyade Magazine gaan we uitgebreid in op de inhoud van de nieuwe Toolkit. Dyademagazine nummer 9 september

16 Hoofdkantoor Ede

17 PO/VO/MBO/HBO ICT-inkoop in het onderwijs: penny wise, pound foolish? Neemt u bij de aanschafbeslissing van ICT de principes van Total Cost of Ownership mee in uw overwegingen? Weet u wat uw laptop, storagevoorzieningen of servers kosten gedurende de in gebruikname periode? door Jos Plattel, Pro Mereor Onderwijsorganisaties lopen het gevaar zich bij het inkopen van ICT blind te staren op inkoopbesparingen op korte termijn, besparingen die op de lange termijn kunnen resulteren in hogere kosten. Penny wise, pound foolish: teveel focus op de initiële aanschafprijs en te weinig aandacht voor risico s op lange termijn en kosten gedurende ingebruikname. Total Cost of Ownership U kunt uw gunningsbeslissing voor een ICT-aanschaf laten bepalen door de initiële aanschafprijs, maar u kunt uw keuze ook baseren op de Total Cost of Ownership (TCO). TCO vindt zijn oorsprong in de ICT-wereld en richt zich op het inschatten van alle bijbehorende kosten van investeringsgoederen (hard- en software) gedurende de periode dat een product in gebruik genomen wordt, door een berekening te maken waarin niet alleen aanschafkosten zijn meegenomen, maar ook aspecten van toekomstig gebruik zoals updates, aanpassingen, trainingen, ondersteuning en buitengebruikstelling. Uit ervaring weten we dat bij de aanschaf van ICT de aanschafkosten slechts zo n 20 procent van de TCO bedragen; een laptop kost tijdens de gehele levensduur uiteindelijk een veelvoud van de aanschafprijs. Denk aan de tijd die een ICT-afdeling of technische dienst besteedt aan het onderhoud ervan, en eventuele vereiste aanpassingen aan andere apparatuur voor optimaal gebruik. Product A kan in zijn aanschafprijs goedkoper zijn dan product B, maar tijdens de gehele levensduur kan product A een stuk kostbaarder blijken te zijn ten opzichte van product B. Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen: Life Cycle Costing Op 15 januari 2014 zijn door het Europees Parlement de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. Daarin is onder meer bepaald dat het gunningscriterium laagste prijs wordt vervangen door Life Cycle Costing (LCC). LCC is een berekeningsmethodiek die verwant is aan TCO. Het maakt financiële afwegingen gedurende de levenscyclus van het product mogelijk en vergelijkt investeringskosten en beheers- en onderhoudskosten met elkaar. Een aanbestedende dienst (onderwijsinstelling) moet dus verder kijken dan alleen de aanschafkosten en dient bij het opstellen van de gunningscriteria in de aanbesteding rekening te houden met de levenscycluskosten van het product dat de inschrijver (ondernemer) aanbiedt. Voorbeelden van zaken die invloed hebben op de hoogte van de LCC zijn energieverbruik, levensduur en onderhoud, maar ook de restwaarde. Samengevat Voorkom dat u zich bij ICT-inkopen blind staart op korte-termijn-inkoopvoordelen. De initiële besparingen resulteren op de lange termijn mogelijk in hogere kosten. Laat u goed informeren en zorg dat u weloverwogen beslissingen neemt door rekening te houden met de Total Cost of Ownership van het product, en door Life Cycle Costing als gunningcriterium mee te nemen in de aanbestedingsprocedure. Pro Mereor, inkoopkenniscentrum. Structurele kostenbesparingen en borging van de rechtmatigheid door inkoopprofessionalisering en begeleiding van (Europese) aanbestedingsprocedures. Drs. H.J. Plattel T E Dyademagazine nummer 9 september

18 PO/VO/MBO/HBO 18 Dyademagazine nummer 9 september 2014

19 Hoe herken ik een spookfactuur? Wij willen u vriendelijk verzoeken de jaar- lijkse contributie tijdig te voldoen, zodat ook uw bedrijfsinformatie direct vanaf de start van 2015 kan worden geactiveerd en ook uw organisatie in 2015 weer vindbaar is voor al haar klanten. Totaalbedrag 117,81. of Uw factuurbedrag staat nog open. Om extra kosten te voorkomen gelieve binnen 14 dagen betalen. Betreft Publicatiekosten / advertentieprogramma + korting: 196,50. Het zijn twee voorbeelden van spookfacturen. Een spookfactuur is een factuur voor nooit geleverde diensten of goederen waarvan de oplichter hoopt dat deze in de drukte wordt voldaan. Het gaat meestal om kleine bedragen, maar alle beetjes vormen toch snel een behoorlijk bedrag. Het kritisch bekijken van facturen kan daarmee een hoop geld en ellende besparen. Spookfacturen worden vaak geassocieerd met acquisitiefraude. Waar echter bij acquisitiefraude de oplichter kunstmatig een overeenkomst en een (waardeloze) levering of dienst construeert, gaat het bij een spookfactuur slechts om een factuur. Waar de acquisitiefraudeur doelgericht onder nemers tracht te benaderen, worden spookfacturen vaak lukraak met duizenden tegelijk uitgestuurd. Dit neemt niet weg dat sommige oplichters zich met zowel acquisitiefraude als spookfacturen bezighouden, want beide zijn oplichting, door het slachtoffer te laten betalen voor een niet-bestaande levering of dienst. Soms doet men zich voor als een instantie die een verplichte contributie factureert, zoals de Kamer van Koophandel of een financiële controle-instantie. Men anticipeert dat facturen voor kleinere bedragen minder worden gecontroleerd en eerder worden betaald. En wie betaalt, wordt geregistreerd op een lijst en enige tijd later opnieuw aangeslagen. Varianten op bovenstaande truc zijn: > De factuur vermeldt een telefoonnummer dat men bij vragen kan bellen. Het nummer is echter een zeer duur betaalnummer dat de ondernemer enkele minuten in de wacht zet of aan de praat houdt, en vervolgens de verbinding verbreekt. De oplichter anticipeert hier erop dat de meeste ondernemers naar het nummer zullen bellen. > De oplichter doet zich voor als een bestaande of fictieve instantie waaraan contributie betaald moet worden. Vaak worden logo en kleuren van de instantie nagebootst. > De factuur is geen factuur maar een aanbieding, waar echter wel een acceptgiro aan is gehecht. De acquisitiefraudeur kan dan immers achteraf zeggen dat het slechts een aanbieding was, en dat de acceptgiro slechts was aangehecht zodat geïnteresseerden direct konden betalen. Op Steunpunt Acquisitiefraude wordt een lijst bijgehouden met afzenders van spookfacturen. Twijfelt u of een factuur gegrond is, kunt u op > Overzicht spooknota s bekijken of de afzender op deze blacklist staat. Dyademagazine nummer 9 september

20 PO/VO/MBO/HBO Zorgbehoeften in het onderwijs: Wel fysiotherapie, geen dieetadvisering Jaarlijks onderzoekt Dyade welke zorgverzekeraars goed inspelen op de zorgbehoeften van medewerkers in het onderwijs. Hierbij letten we op dekking én premie. Om voor u een zorgpolis te selecteren met een goede dekking tegen een zeer scherpe premie analyseert Dyade in samenwerking met Mandema & Partners de ontwikkelingen in de zorgsector. Dyade heeft onderzoek gedaan naar de meest voorkomende zorgbehoeften in het onderwijs en is in onderhandeling met diverse zorgaanbieders om de polisvoorwaarden hierop af te stemmen. door Frank Cannegieter Psychologische hulpverlening en fysiotherapie Ook vroegen wij de respondenten welke zorgbehoeften in het onderwijs regelmatig voor komen. Met stip op nummer 1 staat de psychologische hulpverlening; 86,7 procent van de ondervraagden geeft aan dat medewerkers binnen de schoolorganisatie regelmatig te maken hebben met psychologische klachten. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat fysiotherapie een vorm van zorg is waar geregeld gebruik van wordt gemaakt (zo n 73%). Andere zorgbehoeften in het onderwijs die regelmatig voorkomen zijn; > Brillen/contactlenzen: 46,7 procent > Kraamzorg: 40 procent > Tandarts: 33,3 procent Het onderzoek onder een geselecteerde groep bestuurders, schoolleiders en schooldirecteuren toont aan dat ziekteverzuim een belangrijk thema is in het dagelijkse takenpakket. Ruim 69 procent van de respondenten geeft aan zich actief bezig te houden met het terugdringen van het ziekteverzuim van medewerkers binnen de schoolorganisatie. Hierbij geven zij aan geïnteresseerd te zijn een zorgverzekering die toegespitst is op de zorgbehoeften in het onderwijs (67,8%). > Onderwijsmedewerkers maken geregeld gebruik van psychologische hulpverlening en fysiotherapie > Onderwijsmedewerkers roken nagenoeg niet én hebben weinig behoefte aan dieetadvisering Uit het onderzoek blijkt dat bovenstaande zorgbehoeften regelmatig voorkomen binnen de onderwijssector. Ook is onderzocht welke zorgbehoeften juist niet of nauwelijks voorkomen in het onderwijs. Het onderzoek toont aan dat er nagenoeg geen behoefte is aan hulpmiddelen om roken tegen te gaan. Ruim 90% van de respondenten geeft dit aan. Daarnaast geeft 75 procent van hen aan dat medewerkers binnen het onderwijs geen behoefte hebben aan dieetadvisering. Andere zorgbehoeften in het onderwijs die niet of nauwelijks voorkomen zijn; > Anticonceptie: 60 procent > Alternatieve geneeswijzen: 46,2 procent Prijs blijkt een belangrijk aspect bij de keuze voor een zorgverzekering. 20 Dyademagazine nummer 9 september 2014

21 Het onderzoek onder een geselecteerde groep bestuurders, schoolleiders en schooldirecteuren toont aan dat ziekteverzuim een belangrijk thema is in het dagelijkse takenpakket. Focus op prijs én dekking Gevraagd is wat medewerkers waarschijnlijk belangrijk vinden bij het selecteren van een zorgverzekering. Prijs blijkt een belangrijk aspect bij de keuze voor een zorgverzekering. Daarnaast is de dekking belangrijk. Het maakt dan in mindere mate uit hoe goed de service is of dat men overal terecht kan. Onderzoek helpt met het selecteren van de juiste zorgverzekeraar Dyade zal het onderzoek als basis nemen om de meest geschikte zorgverzekeraar, toegespitst op de zorgbehoeften in het onderwijs, te presenteren. De komende maanden houden we u op de hoogte over de voortgang, en in november / december zullen we u attenderen op de meest geschikte zorgverzekeraar. Dyademagazine nummer 9 september

22 PO/VO/MBO/HBO Maak van ouders een fanclub Afgelopen mei was uw reporter een week op vakantie in New York. Niet geheel toevallig viel de vakantie samen met de jaarlijkse internetweek. Onderdeel van de internetweek was de Marketing + Technologie Summit, georganiseerd door het Amerikaanse Ad Age Events. Eén van de sprekers was Brian Sullivan, Director of Marketing van Boston Red Sox, de zeer populaire honkbalclub uit Boston. De club won acht keer de World Series. De New York Yankees zijn de bekende aartsrivalen. Brian Sullivan heeft een uitgesproken mening hoe je van bezoekers, key fans kunt maken. Hij geeft aan dat dezelfde principes van toepassingen zijn op schoolorganisaties: van ouders kan je fans maken. Reden te meer voor een interview met Brian. We willen trouwe fans, die elke wedstrijd komen en die daarover enthousiast vertellen aan ander (potentiële) fans. Aan bezoekers die zo af en toe een wedstrijd bezoeken hebben we weinig. Bezoeker > Fan > Key fan > werft weer nieuw bezoekers > Fan > Key Fan etc. Hoe maakt u van bezoekers key fans? We doen er alles aan om bezoekers te betrekken bij Boston Red Sox. We organiseren diverse evenementen. Voorbeelden? Picnic in the Park: heel populair, je kunt picknicken op het veld van Red Sox. door Herman de Wild Tenue van de Boston Red Sox (thuis/uit/twee alternatieven) Waar gaat het in honkbal om? Volgens Brian gaat het maar om één ding; winnen! Hoe win je wedstrijden? Door de beste spelers te kopen. Daar is geld voor nodig. Hoe komt Boston Red Sox aan geld? Door te winnen krijgen we meer fans, door meer fans meer geld. Door meer geld, betere spelers, door betere spelers winnen we meer. Maar we betrekken ook scholen bij toernooien in het stadion. Het Fan of the week programma is erg succesvol. Ik mag ook wel zeggen dat onze website revolutionair is. De homepage begint ook niet met missie en visie of zo, nee de homepage is voor onze fans. We noemen dat het Red Sox Social Media Club house. We beginnen dus met onze fans die enthousiast zijn over de successen van de club. Dat straalt wat uit. Daarmee maken we fans betrokken! In Europa is voetbal veel populairder dan honkbal. Ajax komt toch uit Nederland? Hoe ziet de homepage van Ajax er uit? Wat betekent dit allemaal voor een onderwijsorganisatie in Nederland? Volgens Brian is er geen verschil: De school heeft er alle belang bij dat ouders, fan van de school worden. Hoe groter zij fan zijn van een school hoe meer zij zich belangeloos zullen inzetten voor de school. Dat kan op een breed terrein zijn. Vaak vragen scholen ouders om mee te lopen bij een wandelvierdaagse, voor te lezen of bij kerst de lokalen te versieren. 22 Dyademagazine nummer 9 september 2014

23 De Dyade Academy heeft een leergang Schoolpositionering en Onderwijsmarketing beschikbaar. Moderne marketingtechnieken zijn tegenwoordig ook goed bruikbaar voor onderwijsorganisaties. Veel onderwijsorganisaties zijn daar ook aantoonbaar succesvol mee. De leergang Schoolpositionering en Onderwijsmarketing brengt drie dimensies samen, ervaring uit het bedrijfsleven, wetenschap en onderwijspraktijk. U leert welke marketingtechnieken bruikbaar zijn voor onderwijsorganisaties en kunt kennisnemen van aansprekende praktijkvoorbeelden uit het onderwijs. Door het toepassen van de modernste marketingtechnieken ben u in staat ook met een beperkt budget, aantoonbaar resultaat te bereiken. Nadere informatie vindt u op: > Dyade Academy. Prima natuurlijk. Maar scholen zouden eigenlijk moeten weten wat de professionele skills van ouders zijn. Scholen geven bijvoorbeeld soms veel geld uit aan een accountant, een schilder, een adviseur, een tuinman, terwijl er ouders zijn die graag kennis willen doneren aan een school. Dat bespaart weer geld. Dat geld kan worden ingezet voor het verhogen van onderwijsprestaties. Betere onderwijsprestaties zal weer als een magneet werken op nieuwe aanwas van kinderen. Ouders > Fans > Besparingen > Betere onderwijsprestaties > nieuwe leerlingen > ouders > Fans > besparingen etc etc. Is het nu werkelijk zo simpel? Zien we niet erg veel over het hoofd? Nee! Ik ben nu commercieel eindverantwoordelijk voor Boston Red Sox, maar als ik morgen aan de slag ga voor een andere sportclub, of een bedrijf, of een school of welk overheidsorgaan dan ook; maak van kopers fans, maak van bezoekers fans, maak van leden fans. Dat is de meest effectieve marketing. Dat zal zich dubbel en dwars terugbetalen. De omgeving is telkens anders. Het basisprincipe van marketing niet. Internet Week New York (IWNY) De Internet Week New York ondersteunt de levendige op technologie gebaseerde economie en viert de wereldwijde impact van technologie op het bedrijfsleven, entertainment en cultuur. In deze week is er volop aandacht voor de vernieuwers die de nieuwe economie opbouwen en nieuwe kansen creëren. Een inspirerende en leerzame omgeving voor alle aanwezigen. De Internet Week is sinds 2008 uitgegroeid tot een evenement over de gehele stad met meer dan 250 activiteiten en deelnemers. Dyademagazine nummer 9 september

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen 7 oktober 2015 Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht LERAAR IN PLEZIERIG WERKKLIMAAT INCLUSIEF TABLET ALS ACTIEVE DAG- PROGRAMMA Als ik met goede ideeën kom, dan krijg ik alle ruimte en zelfs financiële ondersteuning

Nadere informatie

magazine > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede softclose > Het best bewaarde geheim van Utrecht

magazine > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede softclose > Het best bewaarde geheim van Utrecht nummer 10 oktober 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 12 december 2014

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 12 december 2014 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 12 december 2014 > Het ontslagrecht per 1 juli 2015 en de transitievergoeding > Optimale ondersteuning door uw vaste klantenteam > Doordecentralisatie

Nadere informatie

magazine Data leergangen in 2013: Bevlogen in het Onderwijs Meer doen! met minder in het Onderwijs Controlling in het Onderwijs Basis / Executive

magazine Data leergangen in 2013: Bevlogen in het Onderwijs Meer doen! met minder in het Onderwijs Controlling in het Onderwijs Basis / Executive nummer 1 januari 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Data leergangen in 2013: Bevlogen in het Onderwijs Meer doen! met minder

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Eric van t Zelfde: Een excellente maatschappij begint bij de basis:

Nadere informatie

magazine > Het geheim van Penta Primair > Uitleg salarisstrook Raet > Onderwijstrends Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs

magazine > Het geheim van Penta Primair > Uitleg salarisstrook Raet > Onderwijstrends Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 2 februari 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Het geheim van Penta Primair > Uitleg salarisstrook Raet > Onderwijstrends

Nadere informatie

magazine > Onderzoek Dyade Advies: Omgaan met de daling van de leerlingeninstroom > Trends en ontwikkelingen in het onderwijs > Flip the Classroom

magazine > Onderzoek Dyade Advies: Omgaan met de daling van de leerlingeninstroom > Trends en ontwikkelingen in het onderwijs > Flip the Classroom Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 7/8 juli/augustus 2014 > Onderzoek Dyade Advies: Omgaan met de daling van de leerlingeninstroom > Trends en ontwikkelingen in het onderwijs

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal?

nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal? magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal? > De kunst

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 12 december 2012 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs vakblad voor schoolleiders De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs De laatste fase Leerlingen met gouden handen De rekening van de payroll In debat over kenniscultuur 5 juni 2013, 7

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine september 2010 Voor al uw beroepstrainingen, o.a. RTGB (boa s, arrestantenzorg, handhavers enz.) Weerbaarheidstraining (agressietraining) Groepsdynamica

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Reeducatief. IN CONTROL MET RISICOMANAGEMENT FISCALE MOGELIJKHEDEN EN RISICO S BIJ EEN ONTSLAGSITUATIE VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.

Reeducatief. IN CONTROL MET RISICOMANAGEMENT FISCALE MOGELIJKHEDEN EN RISICO S BIJ EEN ONTSLAGSITUATIE VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Reeducatief. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Interview. COBY ZANDBERGEN CIBAP Het ontwikkelen van onze studenten in een veranderende samenleving, ook qua beroepsperspectief, is wel onze belangrij kste

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen 8 1.1. Begripsbepalingen 8 1.2. Werkingssfeer, inwerkingtreding en looptijd 9 1.3.

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

Je zit goed bij ANBOS!

Je zit goed bij ANBOS! Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging Je zit goed bij ANBOS! Jouw partner in business! Gids voor de (startende) ondernemer Herkend, bekend, zichtbaar Onderscheidend door kwaliteit Meer dienstverlening

Nadere informatie

Vakantie verjaart straks sneller

Vakantie verjaart straks sneller Vakantie te veel/te weinig 6 Advies over banksparen 10 Wat is een gangbaar salaris? 15 Vast is wel zo handig! 17 U krijgt vast wel eens te maken met Banksparen is nog niet echt populair Het is natuurlijk

Nadere informatie

Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap

Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap vakblad voor schoolleiders Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap Hoog sensitieve kinderen Pedagogisch leiderschap als kwaliteit Invulling van deskundigheidsbevordering Social media in de

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie