OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 17 augustus 2012 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Regiopost De Omtrek B.V., gevestigd te Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen KvK-nummer Faillissementsnummer : F 12/434 (rechtbank Utrecht) Datum uitspraak : 17 juli 2012 Curator : mr. J.V. Maduro Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt Activiteiten onderneming : Distributie en bezorging van post in de regio Mijdrecht Omzetgegevens : 2008: : , : onbekend Personeel gemiddeld aantal : 8 Saldo einde verslagperiode : 0,00 Verslagperiode : 17 juli t/m 17 augustus 2012 Bestede uren in verslagperiode : 40 uur 36 minuten Bestede uren totaal : 40 uur 36 minuten «systeemdatum»

2 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie / Activiteiten onderneming Curanda is opgericht bij notariële akte van 16 september Sinds haar oprichting is curanda (statutair) gevestigd te Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen, en worden alle aandelen in haar kapitaal gehouden door haar enig bestuurder, Sluijmers Holding B.V. Mevrouw Marga Jantje Sluijmers-van Bemmel is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Sluijmers Holding B.V. en aldus middellijk bestuurder en middellijk aandeelhouder van curanda. Sluijmers Holding B.V. is failliet verklaard bij vonnis van de rechtbank Utrecht van 17 juli 2012 (F 12/437) met benoeming van mr. M.H.F. van Vugt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. J.V. Maduro als curator. De statutaire doelomschrijving van curanda omvat kort gezegd de distributie van post en het verrichten van koeriersdiensten in opdracht van derden. Curanda dreef haar onderneming vanuit een bedrijfspand te Mijdrecht. 1.2 Winst en verlies / Omzetgegevens / Balanstotaal 1.3 De hieronder vermelde cijfers zijn ontleend aan de door een externe accountant opgestelde jaarrekening Netto-omzet onbekend Winst/Verlies 2.434, onbekend Balanstotaal , onbekend 1.4 Lopende procedures 1.5 Verzekeringen Curanda is partij bij de volgende (schade)verzekeringsovereenkomsten: - brandverzekering; - bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; - werkgeversaansprakelijkheidsverzekering; F12/434 2/10

3 - autoverzekering (2 x). De totale premie van voormelde verzekeringen bedraagt 3.246,07 per jaar. De middellijk bestuurder van curanda heeft meegedeeld dat sprake is van een betalingsachterstand. 1.6 Huur Curanda is partij bij huurovereenkomsten betreffende bedrijfsruimten aan de Rendementsweg 23 en 25 te Mijdrecht. Deze huurovereenkomsten zijn door de curator opgezegd conform art. 40 Fw. Curanda was voornemens om haar onderneming voort te zetten op een andere locatie te Mijdrecht. Vanwege problemen bij de oplevering van de bedrijfsruimte is vooralsnog onduidelijk of de ter zake door curanda gesloten huurovereenkomst op datum faillissement (nog) van kracht was. Indien en voor zover een huurovereenkomst tot stand is gekomen, heeft de curator deze huurovereenkomst zekerheidshalve eveneens opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement Volgens mededeling van de middellijk bestuurder van curanda zijn de oorzaken van het faillissement de volgende. Curanda had te kampen met teruglopende inkomsten als gevolg van de digitalisering van de postmarkt. Daarnaast is medio 2011 een einde gekomen aan de werkzaamheden die curanda verrichtte in opdracht van postbedrijf Sandd B.V. omdat laatstgenoemde de bezorging geheel zelf ging verzorgen en niet langer werkte met ʻonderaannemersʼ. Vervolgens is in november 2011 een einde gekomen aan de werkzaamheden die curanda (indirect) verrichte voor Netwerk Geadresseerde Post (VSP). Juist ten behoeve van de werkzaamheden voor VSP was curanda niet lang voor de beëindiging van die werkzaamheden een tweede bedrijfspand gaan huren en had zij een heftruck aangeschaft. Door dalende inkomsten bij min of meer gelijkblijvende kosten was curanda niet meer in staat haar fiscale schulden (loonheffing en omzetbelasting) te voldoen. Inlopen van de betalingsachterstand bleek onmogelijk. F12/434 3/10

4 In verband met de verzorging van haar ernstig ziek echtgenoot heeft de middellijk bestuurder van curanda vanaf medio 2010 niet meer optimaal de bedrijfsvoering kunnen uitoefenen en is zij enigszins het zicht op de financiële positie van curanda verloren. Curanda is op eigen verzoek failliet verklaard. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill Aantal in jaar voor faill. circa Datum ontslagaanzegging: 18 juli Werkzaamheden De curator heeft alle werknemers ontslag aangezegd en het UWV verzocht de loonbetaling over te nemen op grond van de loongarantieregeling. Voor nu zijn alle werkzaamheden ter zake afgerond. 3. Activa 3.1 t/m 3.5 Onroerende zaken Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving In de boedel van curanda zijn aangetroffen een kantoorinventaris en twee bedrijfsautoʼs. 3.7 Verkoopopbrengst De bedrijfsmiddelen zijn vooralsnog niet verkocht. 3.8 Boedelbijdrage Vooralsnog is geen boedelbijdrage gerealiseerd. Wel heeft de pandhouder zich bereid verklaard een bijdrage conform separatistenregeling overeen te komen. F12/434 4/10

5 3.9 Bodemrecht fiscus Ja. Daarnaast heeft de fiscus volgens mededeling van de middellijk bestuurder bodembeslag gelegd op de bedrijfsautoʼs Werkzaamheden De curator zal trachten de bedrijfsmiddelen te verkopen. Voorraden/onderhanden werk 3.11 t/m 3.19 Andere activa 3.20 Beschrijving De overige activa van curanda bestaan uit het klantenbestand en de handelsnaam Verkoopopbrengst De curator heeft tevergeefs pogingen gedaan de gehele onderneming, waaronder dus het klantenbestand en de handelsnaam, te verkopen. Vooralsnog is er geen verkoopopbrengst gerealiseerd Werkzaamheden Voor nu zijn alle werkzaamheden ter zake afgerond. In de komende verslagperiode zal worden getracht deze activa te gelden te maken. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren De middellijk bestuurder heeft meegedeeld dat per datum faillietverklaring het debiteurensaldo circa ,- beliep. 4.2 Opbrengst Voor de boedel is/zal geen opbrengst (worden) gerealiseerd. Rabobank heeft een (rechtsgeldig) pandrecht op de vorderingen van curanda. Voor zover bekend hebben F12/434 5/10

6 debiteuren vanaf faillissementsdatum tot en met 12 augustus ,- op de bankrekening van curanda betaald. 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden De vorderingen op debiteuren zijn verpand aan Rabobank. Rabobank neemt de (verdere) incasso van de debiteuren zelf ter hand. Voor nu zijn alle werkzaamheden ter zake afgerond. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Alle grootbanken/bekende financiers zijn aangeschreven. Rabobank Rijn en Veenstromen ( Rabobank ) heeft een vordering ingediend van ,91, te vermeerderen met rente en kosten. Met betrekking tot de kredietovereenkomst tussen curanda en Rabobank geldt dat de middellijk bestuurder en de moedermaatschappij Sluijmers Holding B.V. hoofdelijk verbonden schuldenaars zijn. 5.2 Leasecontracten Curanda leasede een heftruck van Lage Landen. De betreffende financial leaseovereenkomst is door Lage Landen ontbonden en de heftruck is/zal worden teruggenomen. Daarnaast leasede curanda een koffiemachine van BNP Paribas Leasing Solutions B.V. De curator heeft inmiddels bericht de betreffend overeenkomst niet gestand te zullen doen. 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank heeft een rechtsgeldig stil pandrecht op de kantoorinventaris en op alle vorderingen op derden. F12/434 6/10

7 5.4 Separatistenpositie Ten aanzien van de kantoorinventaris gaat het bodemvoorrecht van de fiscus boven het stil pandrecht van Rabobank. Dit geldt niet voor de bedrijfsautoʼs omdat deze, gelet op de bedrijfsactiviteiten van curanda, niet als bodemzaken zijn aan te merken. Rabobank is bereid de curator, onder voorwaarden, toe te staan de bedrijfsautoʼs te verkopen tegen een vergoeding conform de separatistenregeling. 5.5 Boedelbijdragen Uitsluitend ten aanzien van de bedrijfsautoʼs is een boedelbijdrage in het vooruitzicht gesteld conform separatistenregeling. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Vooralsnog is niet gebleken dat curanda zaken onder zich heeft waarop een eigendomsvoorbehoud rust ten behoeve van een ander dan curanda. 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten Vooralsnog is niet gebleken dat schuldeisers van curanda een retentierecht hebben. 5.9 Werkzaamheden De curator zal trachten de bedrijfsautoʼs te verkopen met toepassing van de separatistenregeling. 6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten 6.1 t/m 6.3 Doorstart 6.4 t/m 6.8 F12/434 7/10

8 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Op voorhand lijkt hieraan niet te zijn voldaan. De administratie van curanda is niet volledig bijgewerkt. Vanaf medio 2010 is geen kasboek en geen schriftelijke debiteuren- en crediteuren administratie bijgehouden. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening 2008 is tijdig openbaar gemaakt. De jaarrekening 2009 is niet tijdig openbaar gemaakt. Over de boekjaren 2010 en 2011 zijn geen jaarrekeningen opgesteld. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Op curanda rustte geen verplichting tot verkrijging van een goedkeuringsverklaring van een accountant. 7.4 Stortingsverpl. aandelen In de komende periode zal de curator aanvangen met een onderzoek naar de stortingsplicht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In de komende periode zal de curator aanvangen met onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen In de komende periode zal de curator aanvangen met onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen. 7.7 Werkzaamheden Voortzetten onderzoek naar deugdelijkheid boekhouding. Aanvangen onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen. F12/434 8/10

9 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : 4.665,18 (G.W.C. Rijkenberg, verhuurder) 8.2 Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : nog niet bekend 8.4 Andere pref. crediteuren : nog niet bekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : onbekend 8.8 Werkzaamheden : inventariseren crediteuren 9. Procedures 9.1 t/m Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Onbekend Plan van aanpak Verkoop van de kantoorinventaris en mogelijk van de bedrijfsautoʼs, onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement en de oorzaken van het faillissement, aanvangen/voortzetten onderzoek naar diverse rechtmatigheidsaspecten alsmede het inventariseren van crediteuren. F12/434 9/10

10 10.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 17 november 2012 worden ingediend Werkzaamheden Zie de onder 10.2 naar chronologie vermelde werkzaamheden. Utrecht, 17 augustus 2012 J.V. Maduro curator * * Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het dient ter algemene informatie van crediteuren en derden en geeft geen volledige weergave omtrent de toestand van de boedel. Het verslag is ter inzage in het Centraal Insolventieregister op F12/434 10/10

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 16 december 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand-New-Label B.V., ingeschreven bij de

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum: 12 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum: 12 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum: 12 april 2011 Gegevens onderneming : Trommelen s Specerijen B.V. Faillissementsnummer : 06-532 F Datum uitspraak : 7 september 2006 Curator : mr P.E.A.M. Gerritse

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN:

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: 1. J.F.A. DE VEER BEHEER B.V. en 2. ACI PRINTING COMPANY B.V. Gegevens onderneming en Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie