Aan het bestuur van Stichting Stimulans-Welzijn Lange Kruisweg RC VELDHOVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan het bestuur van Stichting Stimulans-Welzijn Lange Kruisweg 112 5503 RC VELDHOVEN"

Transcriptie

1 Aan het bestuur van Stichting Stimulans-Welzijn Lange Kruisweg RC VELDHOVEN JAARREKENING 2012

2 Aan het bestuur van Stichting Stimulans-Welzijn Lange Kruisweg RC VELDHOVEN Oegstgeest, 25 april 2013 Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde jaarrekening 2012 van Stichting Stimulans-Welzijn samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De aard van onze opdracht houdt in dat er door ons geen accountantscontrole is toegepast. De jaarrekening is door Govers Accountants/Adviseurs voorzien van een controleverklaring. De inhoud van dit rapport is met u besproken en u kunt zich met de daarin gepresenteerde cijfers en de daarbij behorende toelichtingen verenigen. Wij zijn gaarne bereid u nadere toelichtingen te verstrekken. Hoogachtend, Capacc Accountants B.V. R. Wassing RA

3 Aan het bestuur van Stichting Stimulans-Welzijn Lange Kruisweg RC VELDHOVEN SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Stimulans-Welzijn bestaande uit de balans per 31 december 2012 en staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenstellen van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven". Oegstgeest, 25 april 2013 Capacc Accountants B.V. R. Wassing RA

4 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 1.1 Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvorm Doelstelling en aard van de activiteiten Inschrijving Kamer van Koophandel Samenstelling bestuur en Raad van Toezicht Samenwerkingsovereenkomst Begroting en beleidsvoornemens Blz. 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over het boekjaar Kasstroomoverzicht Toelichting Begrotingsvergelijking Toelichting op de balans Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Overige gegevens 3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Voorstel resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Bijlagen 4.1 Toelichting op de subsidies Fiscale positie Specificatie van de materiële vaste activa 25-26

5 1. Jaarverslag Stichting Stimulans-Welzijn

6 1.1 STATUTAIRE NAAM, STATUTAIRE VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM Statutaire naam: Stichting Stimulans-Welzijn Statutaire vestigingsplaats: Veldhoven Rechtsvorm: Stichting. 1.2 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De Stichting Stimulans-Welzijn (voorheen Stichting Stimulans, Veldhovense instelling voor welzijnswerk) is op 15 oktober 1971 opgericht. De stichting heeft ten doel het uitvoeren, ondersteunen en/of stimuleren, coördineren, begeleiden van activiteiten, die de woon- en leefsituatie van de Veldhovense bevolking verbeteren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 19 december INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL De inschrijving van de Stichting vond plaats in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant onder dossiernummer SAMENSTELLING BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT Bestuurder: Directeur: mevrouw J. van de Belt Raad van toezicht: De heer W.M.J. Berden Mevrouw H.L.H.M. Mehagnoul-Verstappen De heer S.M. Polderman : Lid : Lid : Lid 1.5 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Stichting Stimulans-Welzijn is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Stichting Stimulans- Peuterwerk. De raad van toezicht van Stichting Stimulans-Welzijn bestaat uit drie leden die tevens lid zijn van de raad van toezicht van Stichting Stimulans-Peuterwerk. Voor het boekjaar 2012 is geen consolidatie toegepast. 1

7 1.6 BEGROTING EN BELEIDSVOORNEMENS 2013 Begroting 2013 BATEN Subsidie Bijdragen activiteiten Overige baten LASTEN, Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Afschrijvingslasten Dotatie voorzieningen Overige lasten Saldo staat van baten en lasten 0 Beleidsvoornemens 2013 In 2013 gaat ons nieuwe subsidiecontract in met de gemeen voor de periode Het budget voor deze periode is voor de reguliere subsidie bevroren en met 5% gekort ivm de bezuinigingen. Hier wordt ons financiële beleid op aangepast. 2

8 2. Jaarrekening 2012 Stichting Stimulans-Welzijn

9 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

10 PASSIVA Eigen vermogen Vrij besteedbaar eigen vermogen: Algemene reserve Bestemmingsreserve Voorzieningen Schulden op korte termijn

11 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2012 (x 1) BATEN Realisatie Begroting Realisatie Subsidie Bijdragen activiteiten Overige baten LASTEN, Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Afschrijvingslasten Dotatie voorzieningen Overige lasten Saldo staat van baten en lasten Bestemming saldo staat van baten en lasten Mutatie algemene reserve Mutatie best res inrichting werkplek MFA midden

12 2.3 KASSTROOMOVERZICHT 2012 (x 1) Boekjaar Voorgaand boekjaar Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo staat van baten en lasten Aanpassingen voor: - Afschrijvingen Correctie afschrijving v.j Veranderingen in werkkapitaal - afname voorraden toename/afname vorderingen toename kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Uitgaven vanwege incidentele lasten/baten Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Subsidies materiële vaste activa Mutatie voorzieningen/reserves Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden 0 0 Aflossingen van langlopende schulden 0 0 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 Netto-kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0 0 Mutatie geldmiddelen Liquide middelen einde boekjaar Liquide middelen begin boekjaar Mutatie geldmiddelen

13 2.4 TOELICHTING Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1: kleine organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen van waardering activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming tot aan het moment van buitengebruikstelling. De afschrijvingspercentages zijn als volgt: Gebouwen en verbouwing 3% en 10% Inventaris 20% Apparatuur 33% Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden verantwoord tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden (tenzij anders toegelicht) bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Bestemmingsreserve Bestemmingsreserves worden gevormd door het bestuur en maken deel uit van het "vrij besteedbaar eigen vermogen". Voorzieningen Pensioenregelingen personeel De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de Staat van Baten en Lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde. Ultimo 2012 (en 2011) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 6

14 VERVOLG 2.4 TOELICHTING Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Subsidies Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen, waarin de opbrengsten zijn gederfd of waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 7

15 2.5 BEGROTINGSVERGELIJKING Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2012 geeft het volgende beeld (afgerond op veelvouden van 100,-): BATEN Verschil t.o.v. begroting Realisatie Begroting Voordelig Nadelig Subsidie Bijdragen activiteiten Overige baten LASTEN Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Afschrijvingslasten Dotatie voorzieningen Overige lasten Saldo Toelichting op de belangrijkste verschillen (5%) werkelijke cijfers 2012 ten opzichte van de begroting 2012: Baten In 2012 hebben we extra inkomsten verworven uit extra projecten. Deze projecten voeren wij uit in opdracht van de gemeen en van andere partijen. Daarnaast hebben wij de opdracht gekregen om het project Dagarrangementen van de gemeen in het kader van het Brede School beleid uit te voeren. Personeelslasten Vanwege de nieuwe projecten met nieuwe personeel zijn er niet begrote personeelskosten gemaakt. Ook hebben we in 2012 extra middelen ingezet tbv deskundigheidsbevordering om ons voor te bereiden op de methodiek Welzijn Nieuwe Stijl en de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werkgebied. Huisvestingslasten Doordat een van de huurders de huur opgezegd heeft van de Erikant, zijn de huurlasten van Stimulans verhoogd. Hier is discussie over met de gemeen, omdat dit o.i. niet past bij de opdracht die oorspronkelijk aan Stimulans is verleend om het gebouw de Erikant te beheren. De MFA Noord kosten vallen iets hoger uit omdat we het pand eerder hebben betrokken dan verwacht en de huur van de Leus langer door hebben laten lopen. Activiteitenlasten Het verschil in activiteitenlasten bestaat uit verschillende posten, waar de ontwikkeling van de websites de grootste kostenpost is. 8

16 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1) ACTIVA Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari Bij: Investeringen boekjaar Af: afschrijving boekjaar subsidie investeringen Boekwaarde per 31 december Bijlage 4.3 bevat een nadere specificatie van de materiële vaste activa. Voorraden Odeon MFA-Noord Vorderingen en overlopende activa Debiteuren (sub-administratie) Pensioenpremies Rente Opbrengst verhuur Bijdragen salariskosten Bijdragen activiteiten Opbrengst kopieerkosten Vooruitbetaalde kosten Subsidie 2012 MFA-Noord Subsidie 2012 proeftuin Voorschotten Cult & tumult Overige vorderingen Liquide middelen Banken Kassen

17 VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1) PASSIVA Eigen vermogen* Vrij besteedbaar eigen vermogen: Algemene reserve Saldo per 1 januari Toerekening vanuit saldo staat van baten en lasten Saldo per 31 december Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve inrichting werkplek MFA midden Saldo per 1 januari Toerekening vanuit saldo staat van baten en lasten Saldo per 31 december Betreft een reserve ten behoeve van de inrichting van de werkplek in MFA midden medio De kosten hiervoor zijn geraamd op circa ,-. In de jaren 2011 t/m 2013 zal jaarlijks 1/3 deel van de geraamde kosten aan de reserve toegevoegd worden. * Conform budgetafspraak 66 artikel 5 met de gemeen is de instelling, aan het einde van de budgetperiode, een algemene bedrijfsreserve toegestaan van maximaal 25 % van de exploitatielasten ontleend aan de jaarrekening 2007 (= 25% van ,- = ,-). Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Saldo per 1 januari Bij: dotatie boekjaar Af: besteding boekjaar (kosten onderhoud) Saldo per 31 december Betreft een voorziening voor exploitatielasten Erikant. De jaarlijkse dotatie ad 2.500,- is in de verhuurprijs opgenomen. Voorziening dubieuze vorderingen Saldo per 1 januari Bij: dotatie boekjaar Af: vrijval boekjaar Saldo per 31 december

18 VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1) Schulden op korte termijn Subsidies Marktplaats cultuureducatie - saldo per 1 januari bij: toekenning boekjaar af: besteed in boekjaar Inrichting MFA-Noord* - saldo per 1 januari af: besteed in boekjaar Exploitatie MFA-Noord - toekenning boekjaar af: besteed in boekjaar Rundgraver - toekenning boekjaar af: besteed in boekjaar Vluchtelingenwerk - toekenning boekjaar af: besteed in boekjaar Proeftuin - toekenning boekjaar af: besteed in boekjaar Buurtbemiddeling - toekenning boekjaar af: besteed in boekjaar Schuldhulpverlening - toekenning boekjaar af: besteed in boekjaar * Betreft subsidie ten behoeve van de inrichtingskosten van gemeenschapsruimte MFA-Noord. Zowel het totaal van de inrichtingskosten als de subsidiebijdrage zullen in de lijst van materiële vaste activa per 30 juni 2012 opgenomen en afgeschreven worden. Overige schulden Crediteuren Netto salarissen Afdracht loonheffing en sociale premies Afdracht omzetbelasting Waarborgsommen Odeon Rekening-courant Stichting Stimulans-Peuterwerk Transporteren

19 VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1) Transport Vakantiegeldverplichting Vakantiedagen / overuren verplichting Personeelslasten Huisvestingslasten Administratiekosten Accountantskosten Kosten salarisadministratie Rente en kosten bank Organisatielasten Kosten wijkbeheer Kosten buurtconciërge 0 81 Kosten intermediair Activiteitenlasten Vooruitontvangen bijdragen activiteiten Teveeel ontvangen bijdragen activiteiten Nog te besteden bijdragen: - roefeldag buurtconcierge project aan het werk: wijkblad d'ekker wijkbeheer Roma leerlingen VVE Roma rundgraver pegbroeken Sondervick project NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Huurovereenkomst met de gemeen betreffende de huur van het pand aan de Leuskenhei 3. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 november 2002 met stilzwijgende verlenging van telkens één jaar. Voor 2012 bedroeg de huurprijs ,-. De huurovereenkomst is per 1 juli 2012 beëindigd. Huurovereenkomst met de gemeen betreffende de huur van het pand aan de Burgemeester van Hoofflaan 151. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 mei 1998 voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één jaar. Voor 2012 bedroeg de huurprijs ,-. 12

20 VERVOLG 2.7 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Huurovereenkomst met de gemeen betreffende de huur van het pand aan de Norenberg 19. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 juni Voor 2012 bedroeg de huurprijs ,-. Leaseverplichting met Driessen autolease betreffende de lease van een bestelauto ad 5.894,- (14 maanden à 367,25). De looptijd van de verplichting is in 2012 verlengd met twee jaar. Huurovereenkomst met de gemeen betreffende de huur van het wijkcentrum in de MFA Noord, Smelen 38a 5508 SM Veldhoven. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 10 jaar, ingegaan 26 januari De huurafdrachten zijn ingegaan per 1 mei 2012, bij ingebruikneming. De huurprijs bedraagt op jaarbasis ,-. 13

21 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) BATEN Subsidie Gemeen: Budget boekjaar: Realisatie Begroting Realisatie Welzijnswerk Tienerwerk De Leus (Uitbreiding) jongerenwerk (Uitbreiding) vrijwilligersbureau Exploitatie Erikant Maatschappelijke stages VCBA methode Kassiersfunctie tbv wijkplatforms (berekend) Vluchtelingenwerk (berekend) Marktplaats cultuureducatie MFA-Noord (berekend) Buurtbemiddeling (berekend) Schuldhulpverlening (berekend) Proeftuin (berekend) Bijdragen activiteiten Bar en eetcafé Verhuur oefenruimte Vrijwilligersdag Roefeldag Project aan het werk (Roma) Huiswerkbegeleiding VNG (Roma) Wijkbeheer Wijkconciërge Marktplaats cultuureducatie Bijdragen cultuurkaart J.P.P Intermediair Roma Bureau sociale raadslieden Sondervick project Bijdragen MFA-Noord Bijdragen VVE Roma Bijdragen combinatie functionaris Bijdragen wijkblad d'ekker Bijdragen kunst in het rond Bijdragen cursussen Bijdragen buurtpreventie

22 VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) Realisatie Begroting Realisatie Transport Overige bijdragen Bijdragen maatschappelijke stages Bijdragen schooltuin project Bijdragen Rundgraver Bijdragen Roma project Bijdragen activiteiten vluchtelingenwerk Overige baten Beheer Erikant en huurontvangst Beheer Leuskenhei Beheer Odeon Beheer MFA-Noord Beheer centraal bureau / overig Bijdragen kopieerkosten Rente Vrijval voorziening dubieuze vorderingen Af: afboeking salariskosten v.j Diverse bijdragen LASTEN Personeelslasten Salariskosten Bruto salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Loonheffing spaarloon / eindheffing Overige personeelskosten Mutatie vakantiegeldverplichting Mutatie vakantiedagen / overuren verplichting Inleenvergoeding / uitzendkrachten Deskundigheidsbevordering Reisgelden Kosten arbodienst Overige personeelskosten Af: Ontvangen ziekengeld Gemeentelijke bijdrage inz. in- en doorstromers Doorbelaste salariskosten derden Doorbelaste salariskosten peuterspeelzalen

23 VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) Huisvestingslasten Realisatie Begroting Realisatie Huur Energiekosten Onderhoud Kosten MFA-Noord Schoonmaakkosten Verzekeringen / belastingen Kleine inventarisaanschaffingen Afvoer huisvuil Kosten beveiliging Overige huisvestingskosten Organisatielasten Automatiseringskosten Rente en kosten bank Rente en kosten belastingdienst Accountantskosten Administratiekosten Kosten salarisadministratie Advieskosten Portikosten Telefoonkosten / kosten internet Kantoorbenodigdheden Drukwerk Fotokopieerkosten Bestuurskosten Contributies Vakliteratuur Representatiekosten Kantinekosten WA-ongevallenverzekering Pr kosten Kosten ondernemingsraad Overige reis- en verblijfskosten Kosten leaseauto Vrijwilligerskosten Overige organisatiekosten Af: doorbelast overhead derden Activiteitenlasten Bar en eetcafé Kosten oefenruimte Huur ruimten Cult en tumult / muziek Transporteren

24 VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) Realisatie Begroting Realisatie Transport Vrijwilligersdag Roefeldag Materiaal Cursussen Kosten jongerenbus Kosten muziek- / dansactiviteiten Goed voor elkaar Uit de shit Maatschappelijke stage Wijkblad d'ekker Rundgraver Project schatgraven Project aan het werk Huiswerkbegeleiding VNG Wijkbeheer Wijkconcierge Marktplaats cultuureducatie Kosten cultuurkaart Intermediair Roma Sondervick project V.V.E. Roma Vrijwilligerskosten Kosten website Kunst in het rond Kosten combinatie functies Buurtbemiddeling Proeftuin Juridische kosten Activiteitenkosten vluchtelingenwerk Overige activiteitenkosten Afschrijvingslasten Gebouwen en verbouwing Inventaris Apparatuur Dotatie voorzieningen Dotatie voorziening groot onderhoud Odeon Dotatie voorziening dubieuze vorderingen

25 VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) Realisatie Begroting Realisatie Overige lasten Kosten salarisadministratie v.j Personeelskosten Accounts-/administratiekosten v.j Correctie ntb bijdragen wijkblad d'ekker Diverse lasten voorgaand jaar

26 2.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING In de bestuursvergadering van april 2013 is de jaarrekening (inclusief de daarin voorgestelde verwerking van het resultaat) vastgesteld en goedgekeurd. Veldhoven, april 2013 Het Bestuur: Directeur: mevrouw J. van de Belt Raad van toezicht: De heer W.M.J. Berden Mevrouw H.L.H.M. Mehagnoul-Verstappen De heer S.M. Polderman 19

27 3. Overige gegevens Stichting Stimulans-Welzijn

28 3.1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan te leveren door Govers 20

29 Aan te leveren door Govers 21

30 3.2 VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2012 De staat van baten en lasten over het boekjaar 2012 sluit met een voordelig saldo van Vooruitlopend op het besluit van het bestuur terzake is het resultaat als volgt verwerkt in de jaarrekening: Mutatie algemene reserve Mutatie best res inrichting werkplek MFA midden GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op deze jaarrekening. 22

31 4. Bijlagen

32 4.1 TOELICHTING OP SUBSIDIES (x 1) Subsidieverstrekking 2012 Voor het boekjaar 2012 is de volgende subsidiebeschikking ontvangen: Subsidie Kenmerk toezegging Bedrag Welzijnsbudgetplan 12uit Marktplaats Cultuureducatie geen kenmerk Gemeenschapsruimte MFA-Noord 13uit Vrijwillige buurtbemiddeling Schuldhulpverlening Vluchtelingenwerk 11uit Proeftuin Subsidieafrekening voorgaand jaar In het boekjaar zijn geen subsidie afrekeningen over voorgaand jaar ontvangen. Subsidie overzicht 2012 Balans per Toezegging Subsidie in Subsidie Balans per boekjaar exploitatie investering Welzijnsbudgetplan Vluchtelingenwerk Marktplaats Cultuureducatie Gemeenschapsruimte MFA-Noord Vrijwillige buurtbemiddeling Schuldhulpverlening Inrichting MFA-Noord Proeftuin

33 4.2 FISCALE POSITIE BTW OPSTELLING 2012 Uitlenen personeel - belast met 19% à 19% belast met 21% à 21% Per saldo te vorderen over Aangiften 2012: - 1e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Suppletie 0 BTW-specificatie Aangifte 4e kwartaal Saldo per 31 december 2012 (te betalen)

34 4.3 SPECIFICATIE VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (x 1) Jaar van Afschr. Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Boekwaarde Omschrijving aanschaf perc. prijs 2012 t/m Gebouwen en verbouwing Pand Kruisweg % Pand Kruisweg % Verbouwing Odeon % De WOZ waarde van het pand aan de Kruisweg bedraagt per 1 januari ,- inclusief grond. Stichting Stimulans is geen eigenaar van de grond. Inventaris Bureaustoelen % LCD tv % Rolgordijnen % Cd speler % kanalen digitale mixer % Toegangscontrolesysteem % Kast % Kast % Toegangscontrolesysteem % Versterker, processor % Kookplaat % Drumsets % Telefooncentrale % Koffiemachine % Stoelen % Frisdrankautomaat % Inventaris MFA-Noord Inrichting MFA-Noord % Af: subsidie gemeente % Apparatuur Router % Notebooks % Probooks % Computer % Laptops % Computers % Laptop % Ipads % Laptops % Notebook %

35 VERVOLG 4.3 SPECIFICATIE VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (x 1) Jaar van Afschr. Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Boekwaarde Omschrijving aanschaf perc. prijs 2012 t/m Apparatuur MFA-Noord Wireless accespoint % 495 Laptop % 908 Multitouch monitoren % Printer % Af: subsidie gemeente Totaal

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

KOENEN EN COB. Stichting tot Steun van NIHS Limburg te Maastricht. Accountantsrapport 2012

KOENEN EN COB. Stichting tot Steun van NIHS Limburg te Maastricht. Accountantsrapport 2012 te Maastricht Accountantsrapport 2012 Duitsepoort 13 Postbus 1722 NL-6201 BS Maastricht Aan het bestuur van T +31 (0)43 32190 80 F +3I (O)43 325 36 46 Bergerstraat 140 www.koenenenco.nl 6226 BE MAASTRICHT

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2.

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Stichting ALS op de weg Breitnerstraat 4 1077 BL AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2014. Stichting ALS op de weg Breitnerstraat 4 1077 BL AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Stichting ALS op de weg Breitnerstraat 4 1077 BL AMSTERDAM Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 6 Staat van baten

Nadere informatie

Venlo Partners. Financieel rapport 2013

Venlo Partners. Financieel rapport 2013 Venlo Partners Financieel rapport 2013 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Amersfoort. te Amersfoort

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Amersfoort. te Amersfoort Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Amersfoort te Amersfoort INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek Stichting Home of Change Nederland te Esbeek INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2014 4 Resultaat JAARREKENING 1 BALANS 2 WINST- EN VERLIESREKENING 3

Nadere informatie

Mulder. Jaarrekening Stichting Centrummanagement Hoogeveen Postbus AD Hoogeveen. Administratie & Belastingadvies

Mulder. Jaarrekening Stichting Centrummanagement Hoogeveen Postbus AD Hoogeveen. Administratie & Belastingadvies Mulder Administratie & Belastingadvies Adres: Mobiel: Website: E-mail: Dravik 3 7908 RJ Hoogeveen 06-10 40 85 53 www.mulderab.nl d.mulder@mulderab.n Rabobank: BTW nr: KVK Meppel: 130 964 093 1043.21.696.

Nadere informatie

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 23 oktober 2015 Stichting KamaK Esrein 15 7553

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM

JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE 1.Rapport Blz. 1.1 Opdracht 3 1.2 Samenstellingsverklaring 3 1.3 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting RTV IJsselmond. te IJsselmuiden

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting RTV IJsselmond. te IJsselmuiden RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting RTV IJsselmond te Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Grafische weergaven 6 1.5

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014 Sien gevestigd te Gorinchem Verkorte Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Accountants. Stichting Kledingbank Zeeland gevestigd te Middelburg. Financieel verslag over het boekjaar #ORG=saa#VES=vli#PAP=vbl

Accountants. Stichting Kledingbank Zeeland gevestigd te Middelburg. Financieel verslag over het boekjaar #ORG=saa#VES=vli#PAP=vbl #ORG=saa#VES=vli#PAP=vbl Accountants Stichting Kledingbank Zeeland gevestigd te Middelburg Financieel verslag over het boekjaar 2014 #ORG=saa#VES=vli#PAP=vlg Stichting Kledingbank Zeeland, Middelburg Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie Leidseplein PR AMSTERDAM. De Bilt, 18 mei 2015.

Aan het Bestuur van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie Leidseplein PR AMSTERDAM. De Bilt, 18 mei 2015. Aan het Bestuur van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie Leidseplein 5 1017 PR AMSTERDAM De Bilt, 18 mei 2015 Geacht Bestuur, 1. SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Conform uw opdracht hebben

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013 JAARRAPPORT 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten over 2013

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen JAARRAPPORT 2016 Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd :27:19 Totaal aantal pagina's in dit rapport 18

Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd :27:19 Totaal aantal pagina's in dit rapport 18 VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING PLASTIC SOUP FOUNDATION ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 15 Actuele rapportstatus Definitief Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd 9-07-2013

Nadere informatie

Stichting Lokale Omroep Beverwijk/Wijk aan Zee. Postbus 90 1940 AB Beverwijk. 2014 Jaarrekening

Stichting Lokale Omroep Beverwijk/Wijk aan Zee. Postbus 90 1940 AB Beverwijk. 2014 Jaarrekening Stichting Lokale Omroep Beverwijk/Wijk aan Zee Postbus 90 1940 AB Beverwijk 2014 Jaarrekening Velsen-Noord, 31 januari 2015 Inhoudsopgave 1. Opdracht. 3 2. Algemeen. 3 3. Resultaten. 4 4. Balans per 31

Nadere informatie

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012 Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemeen 2 3 Resultaten 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING Balans

Nadere informatie

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014 Inhoudsopgave pagina Verslag Opdracht en uitgevoerde werkzaamheden 3 Verslag over het boekjaar 2014 4 Jaarrekening Balans 31 december 2014 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Stichting Autres Directions. Utrecht

Stichting Autres Directions. Utrecht Inhoudsopgave Verslag - Opdracht - Algemeen - Fiscale positie Jaarstukken - Jaarverslag van de directie - Jaarrekening - Balans per 31 december 2014 - Winst- en verliesrekening over 2014 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns 1 Inhoudsopgave 1 Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2016 2.2 Winst- en verliesrekening over 2016 2.3 Algemene toelichting 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Epilepsie Vereniging Nederland De Molen 35 3994 DA Houten. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Epilepsie Vereniging Nederland De Molen 35 3994 DA Houten. Rapport inzake de jaarrekening 2014 De Molen 35 3994 DA Houten Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT LEIDEN, LEIDEN

JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT LEIDEN, LEIDEN JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT, INHOUDSOPGAVE 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Balans per 31 december 2013 2 3 Exploitatierekening 2013 3 3 Algemene toelichtingen 4 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Autres Directions. Utrecht

Stichting Autres Directions. Utrecht Inhoudsopgave Verslag - Opdracht - Algemeen - Fiscale positie Jaarstukken - Jaarverslag van de directie - Jaarrekening - Balans per 31 december 2015 - Winst- en verliesrekening over 2015 - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJF EN SAMENLEVING HAARLEM EN OMSTREKEN TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING BEDRIJF EN SAMENLEVING HAARLEM EN OMSTREKEN TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING BEDRIJF EN SAMENLEVING HAARLEM EN OMSTREKEN TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 80 9285 ZW Buitenpost Telefoon: 088 2532400 E-mail: buitenpost@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Resultaten

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond FINANCIEEL JAARVERSLAG van: Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond Periode: 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Administratieverslag 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Accountants. Stichting Kledingbank Zeeland gevestigd te Middelburg. Financieel verslag over het boekjaar #ORG=saa#VES=vli#PAP=vbl

Accountants. Stichting Kledingbank Zeeland gevestigd te Middelburg. Financieel verslag over het boekjaar #ORG=saa#VES=vli#PAP=vbl #ORG=saa#VES=vli#PAP=vbl Accountants Stichting Kledingbank Zeeland gevestigd te Middelburg Financieel verslag over het boekjaar 2013 #ORG=saa#VES=vli#PAP=vlg Stichting Kledingbank Zeeland, Middelburg Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK Jaarrekening 2015 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 2015 28 juni 2016 Stichting KamaK Esrein 15 7553 CX Hengelo Stichting KamaK Inhoudsopgave Pagina 1 Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting PortAgora Goirkestraat 133 5046 GG Tilburg. Financieel verslag 2012

Stichting PortAgora Goirkestraat 133 5046 GG Tilburg. Financieel verslag 2012 Stichting PortAgora Goirkestraat 133 5046 GG Tilburg Financieel verslag 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting de Kledingbank Ede. Jaarrekening 2014

Stichting de Kledingbank Ede. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 73 6720 AB Telefoon: 088 2531650 E-mail: bennekom@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Opdracht 2 1.2 Samenstel lingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staten van baten & lasten over 2013 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

JAARCIJFERS 2012. Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond

JAARCIJFERS 2012. Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond JAARCIJFERS 2012 Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond Aan het bestuur van Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond Helmond, 21 mei 2013 Geachte leden van het bestuur, Met genoegen

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar

Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2014 5 4 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Rapport inzake de jaarrekening boekjaar 2013 Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013 De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 11266 2301 EG LEIDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Financiële positie 4 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Rechtswinkel Rotterdam

Stichting Rechtswinkel Rotterdam te Rapport inzake de jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3! Samenstellingsverklaring 4! Algemeen 5! Resultaten 6! Financiële positie 7! Bestuursverslag 2013 8! Jaarstukken 2013 11! Jaarrekening

Nadere informatie