Aan het bestuur van Stichting Stimulans-Welzijn Lange Kruisweg RC VELDHOVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan het bestuur van Stichting Stimulans-Welzijn Lange Kruisweg 112 5503 RC VELDHOVEN"

Transcriptie

1 Aan het bestuur van Stichting Stimulans-Welzijn Lange Kruisweg RC VELDHOVEN JAARREKENING 2012

2 Aan het bestuur van Stichting Stimulans-Welzijn Lange Kruisweg RC VELDHOVEN Oegstgeest, 25 april 2013 Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde jaarrekening 2012 van Stichting Stimulans-Welzijn samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De aard van onze opdracht houdt in dat er door ons geen accountantscontrole is toegepast. De jaarrekening is door Govers Accountants/Adviseurs voorzien van een controleverklaring. De inhoud van dit rapport is met u besproken en u kunt zich met de daarin gepresenteerde cijfers en de daarbij behorende toelichtingen verenigen. Wij zijn gaarne bereid u nadere toelichtingen te verstrekken. Hoogachtend, Capacc Accountants B.V. R. Wassing RA

3 Aan het bestuur van Stichting Stimulans-Welzijn Lange Kruisweg RC VELDHOVEN SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Stimulans-Welzijn bestaande uit de balans per 31 december 2012 en staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenstellen van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven". Oegstgeest, 25 april 2013 Capacc Accountants B.V. R. Wassing RA

4 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 1.1 Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvorm Doelstelling en aard van de activiteiten Inschrijving Kamer van Koophandel Samenstelling bestuur en Raad van Toezicht Samenwerkingsovereenkomst Begroting en beleidsvoornemens Blz. 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over het boekjaar Kasstroomoverzicht Toelichting Begrotingsvergelijking Toelichting op de balans Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Overige gegevens 3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Voorstel resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Bijlagen 4.1 Toelichting op de subsidies Fiscale positie Specificatie van de materiële vaste activa 25-26

5 1. Jaarverslag Stichting Stimulans-Welzijn

6 1.1 STATUTAIRE NAAM, STATUTAIRE VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM Statutaire naam: Stichting Stimulans-Welzijn Statutaire vestigingsplaats: Veldhoven Rechtsvorm: Stichting. 1.2 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De Stichting Stimulans-Welzijn (voorheen Stichting Stimulans, Veldhovense instelling voor welzijnswerk) is op 15 oktober 1971 opgericht. De stichting heeft ten doel het uitvoeren, ondersteunen en/of stimuleren, coördineren, begeleiden van activiteiten, die de woon- en leefsituatie van de Veldhovense bevolking verbeteren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 19 december INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL De inschrijving van de Stichting vond plaats in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant onder dossiernummer SAMENSTELLING BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT Bestuurder: Directeur: mevrouw J. van de Belt Raad van toezicht: De heer W.M.J. Berden Mevrouw H.L.H.M. Mehagnoul-Verstappen De heer S.M. Polderman : Lid : Lid : Lid 1.5 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Stichting Stimulans-Welzijn is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Stichting Stimulans- Peuterwerk. De raad van toezicht van Stichting Stimulans-Welzijn bestaat uit drie leden die tevens lid zijn van de raad van toezicht van Stichting Stimulans-Peuterwerk. Voor het boekjaar 2012 is geen consolidatie toegepast. 1

7 1.6 BEGROTING EN BELEIDSVOORNEMENS 2013 Begroting 2013 BATEN Subsidie Bijdragen activiteiten Overige baten LASTEN, Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Afschrijvingslasten Dotatie voorzieningen Overige lasten Saldo staat van baten en lasten 0 Beleidsvoornemens 2013 In 2013 gaat ons nieuwe subsidiecontract in met de gemeen voor de periode Het budget voor deze periode is voor de reguliere subsidie bevroren en met 5% gekort ivm de bezuinigingen. Hier wordt ons financiële beleid op aangepast. 2

8 2. Jaarrekening 2012 Stichting Stimulans-Welzijn

9 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

10 PASSIVA Eigen vermogen Vrij besteedbaar eigen vermogen: Algemene reserve Bestemmingsreserve Voorzieningen Schulden op korte termijn

11 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2012 (x 1) BATEN Realisatie Begroting Realisatie Subsidie Bijdragen activiteiten Overige baten LASTEN, Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Afschrijvingslasten Dotatie voorzieningen Overige lasten Saldo staat van baten en lasten Bestemming saldo staat van baten en lasten Mutatie algemene reserve Mutatie best res inrichting werkplek MFA midden

12 2.3 KASSTROOMOVERZICHT 2012 (x 1) Boekjaar Voorgaand boekjaar Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo staat van baten en lasten Aanpassingen voor: - Afschrijvingen Correctie afschrijving v.j Veranderingen in werkkapitaal - afname voorraden toename/afname vorderingen toename kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Uitgaven vanwege incidentele lasten/baten Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Subsidies materiële vaste activa Mutatie voorzieningen/reserves Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden 0 0 Aflossingen van langlopende schulden 0 0 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 Netto-kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0 0 Mutatie geldmiddelen Liquide middelen einde boekjaar Liquide middelen begin boekjaar Mutatie geldmiddelen

13 2.4 TOELICHTING Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1: kleine organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen van waardering activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming tot aan het moment van buitengebruikstelling. De afschrijvingspercentages zijn als volgt: Gebouwen en verbouwing 3% en 10% Inventaris 20% Apparatuur 33% Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden verantwoord tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden (tenzij anders toegelicht) bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Bestemmingsreserve Bestemmingsreserves worden gevormd door het bestuur en maken deel uit van het "vrij besteedbaar eigen vermogen". Voorzieningen Pensioenregelingen personeel De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de Staat van Baten en Lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde. Ultimo 2012 (en 2011) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 6

14 VERVOLG 2.4 TOELICHTING Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Subsidies Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen, waarin de opbrengsten zijn gederfd of waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 7

15 2.5 BEGROTINGSVERGELIJKING Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2012 geeft het volgende beeld (afgerond op veelvouden van 100,-): BATEN Verschil t.o.v. begroting Realisatie Begroting Voordelig Nadelig Subsidie Bijdragen activiteiten Overige baten LASTEN Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Afschrijvingslasten Dotatie voorzieningen Overige lasten Saldo Toelichting op de belangrijkste verschillen (5%) werkelijke cijfers 2012 ten opzichte van de begroting 2012: Baten In 2012 hebben we extra inkomsten verworven uit extra projecten. Deze projecten voeren wij uit in opdracht van de gemeen en van andere partijen. Daarnaast hebben wij de opdracht gekregen om het project Dagarrangementen van de gemeen in het kader van het Brede School beleid uit te voeren. Personeelslasten Vanwege de nieuwe projecten met nieuwe personeel zijn er niet begrote personeelskosten gemaakt. Ook hebben we in 2012 extra middelen ingezet tbv deskundigheidsbevordering om ons voor te bereiden op de methodiek Welzijn Nieuwe Stijl en de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werkgebied. Huisvestingslasten Doordat een van de huurders de huur opgezegd heeft van de Erikant, zijn de huurlasten van Stimulans verhoogd. Hier is discussie over met de gemeen, omdat dit o.i. niet past bij de opdracht die oorspronkelijk aan Stimulans is verleend om het gebouw de Erikant te beheren. De MFA Noord kosten vallen iets hoger uit omdat we het pand eerder hebben betrokken dan verwacht en de huur van de Leus langer door hebben laten lopen. Activiteitenlasten Het verschil in activiteitenlasten bestaat uit verschillende posten, waar de ontwikkeling van de websites de grootste kostenpost is. 8

16 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1) ACTIVA Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari Bij: Investeringen boekjaar Af: afschrijving boekjaar subsidie investeringen Boekwaarde per 31 december Bijlage 4.3 bevat een nadere specificatie van de materiële vaste activa. Voorraden Odeon MFA-Noord Vorderingen en overlopende activa Debiteuren (sub-administratie) Pensioenpremies Rente Opbrengst verhuur Bijdragen salariskosten Bijdragen activiteiten Opbrengst kopieerkosten Vooruitbetaalde kosten Subsidie 2012 MFA-Noord Subsidie 2012 proeftuin Voorschotten Cult & tumult Overige vorderingen Liquide middelen Banken Kassen

17 VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1) PASSIVA Eigen vermogen* Vrij besteedbaar eigen vermogen: Algemene reserve Saldo per 1 januari Toerekening vanuit saldo staat van baten en lasten Saldo per 31 december Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve inrichting werkplek MFA midden Saldo per 1 januari Toerekening vanuit saldo staat van baten en lasten Saldo per 31 december Betreft een reserve ten behoeve van de inrichting van de werkplek in MFA midden medio De kosten hiervoor zijn geraamd op circa ,-. In de jaren 2011 t/m 2013 zal jaarlijks 1/3 deel van de geraamde kosten aan de reserve toegevoegd worden. * Conform budgetafspraak 66 artikel 5 met de gemeen is de instelling, aan het einde van de budgetperiode, een algemene bedrijfsreserve toegestaan van maximaal 25 % van de exploitatielasten ontleend aan de jaarrekening 2007 (= 25% van ,- = ,-). Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Saldo per 1 januari Bij: dotatie boekjaar Af: besteding boekjaar (kosten onderhoud) Saldo per 31 december Betreft een voorziening voor exploitatielasten Erikant. De jaarlijkse dotatie ad 2.500,- is in de verhuurprijs opgenomen. Voorziening dubieuze vorderingen Saldo per 1 januari Bij: dotatie boekjaar Af: vrijval boekjaar Saldo per 31 december

18 VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1) Schulden op korte termijn Subsidies Marktplaats cultuureducatie - saldo per 1 januari bij: toekenning boekjaar af: besteed in boekjaar Inrichting MFA-Noord* - saldo per 1 januari af: besteed in boekjaar Exploitatie MFA-Noord - toekenning boekjaar af: besteed in boekjaar Rundgraver - toekenning boekjaar af: besteed in boekjaar Vluchtelingenwerk - toekenning boekjaar af: besteed in boekjaar Proeftuin - toekenning boekjaar af: besteed in boekjaar Buurtbemiddeling - toekenning boekjaar af: besteed in boekjaar Schuldhulpverlening - toekenning boekjaar af: besteed in boekjaar * Betreft subsidie ten behoeve van de inrichtingskosten van gemeenschapsruimte MFA-Noord. Zowel het totaal van de inrichtingskosten als de subsidiebijdrage zullen in de lijst van materiële vaste activa per 30 juni 2012 opgenomen en afgeschreven worden. Overige schulden Crediteuren Netto salarissen Afdracht loonheffing en sociale premies Afdracht omzetbelasting Waarborgsommen Odeon Rekening-courant Stichting Stimulans-Peuterwerk Transporteren

19 VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1) Transport Vakantiegeldverplichting Vakantiedagen / overuren verplichting Personeelslasten Huisvestingslasten Administratiekosten Accountantskosten Kosten salarisadministratie Rente en kosten bank Organisatielasten Kosten wijkbeheer Kosten buurtconciërge 0 81 Kosten intermediair Activiteitenlasten Vooruitontvangen bijdragen activiteiten Teveeel ontvangen bijdragen activiteiten Nog te besteden bijdragen: - roefeldag buurtconcierge project aan het werk: wijkblad d'ekker wijkbeheer Roma leerlingen VVE Roma rundgraver pegbroeken Sondervick project NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Huurovereenkomst met de gemeen betreffende de huur van het pand aan de Leuskenhei 3. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 november 2002 met stilzwijgende verlenging van telkens één jaar. Voor 2012 bedroeg de huurprijs ,-. De huurovereenkomst is per 1 juli 2012 beëindigd. Huurovereenkomst met de gemeen betreffende de huur van het pand aan de Burgemeester van Hoofflaan 151. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 mei 1998 voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één jaar. Voor 2012 bedroeg de huurprijs ,-. 12

20 VERVOLG 2.7 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Huurovereenkomst met de gemeen betreffende de huur van het pand aan de Norenberg 19. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 juni Voor 2012 bedroeg de huurprijs ,-. Leaseverplichting met Driessen autolease betreffende de lease van een bestelauto ad 5.894,- (14 maanden à 367,25). De looptijd van de verplichting is in 2012 verlengd met twee jaar. Huurovereenkomst met de gemeen betreffende de huur van het wijkcentrum in de MFA Noord, Smelen 38a 5508 SM Veldhoven. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 10 jaar, ingegaan 26 januari De huurafdrachten zijn ingegaan per 1 mei 2012, bij ingebruikneming. De huurprijs bedraagt op jaarbasis ,-. 13

21 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) BATEN Subsidie Gemeen: Budget boekjaar: Realisatie Begroting Realisatie Welzijnswerk Tienerwerk De Leus (Uitbreiding) jongerenwerk (Uitbreiding) vrijwilligersbureau Exploitatie Erikant Maatschappelijke stages VCBA methode Kassiersfunctie tbv wijkplatforms (berekend) Vluchtelingenwerk (berekend) Marktplaats cultuureducatie MFA-Noord (berekend) Buurtbemiddeling (berekend) Schuldhulpverlening (berekend) Proeftuin (berekend) Bijdragen activiteiten Bar en eetcafé Verhuur oefenruimte Vrijwilligersdag Roefeldag Project aan het werk (Roma) Huiswerkbegeleiding VNG (Roma) Wijkbeheer Wijkconciërge Marktplaats cultuureducatie Bijdragen cultuurkaart J.P.P Intermediair Roma Bureau sociale raadslieden Sondervick project Bijdragen MFA-Noord Bijdragen VVE Roma Bijdragen combinatie functionaris Bijdragen wijkblad d'ekker Bijdragen kunst in het rond Bijdragen cursussen Bijdragen buurtpreventie

22 VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) Realisatie Begroting Realisatie Transport Overige bijdragen Bijdragen maatschappelijke stages Bijdragen schooltuin project Bijdragen Rundgraver Bijdragen Roma project Bijdragen activiteiten vluchtelingenwerk Overige baten Beheer Erikant en huurontvangst Beheer Leuskenhei Beheer Odeon Beheer MFA-Noord Beheer centraal bureau / overig Bijdragen kopieerkosten Rente Vrijval voorziening dubieuze vorderingen Af: afboeking salariskosten v.j Diverse bijdragen LASTEN Personeelslasten Salariskosten Bruto salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Loonheffing spaarloon / eindheffing Overige personeelskosten Mutatie vakantiegeldverplichting Mutatie vakantiedagen / overuren verplichting Inleenvergoeding / uitzendkrachten Deskundigheidsbevordering Reisgelden Kosten arbodienst Overige personeelskosten Af: Ontvangen ziekengeld Gemeentelijke bijdrage inz. in- en doorstromers Doorbelaste salariskosten derden Doorbelaste salariskosten peuterspeelzalen

23 VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) Huisvestingslasten Realisatie Begroting Realisatie Huur Energiekosten Onderhoud Kosten MFA-Noord Schoonmaakkosten Verzekeringen / belastingen Kleine inventarisaanschaffingen Afvoer huisvuil Kosten beveiliging Overige huisvestingskosten Organisatielasten Automatiseringskosten Rente en kosten bank Rente en kosten belastingdienst Accountantskosten Administratiekosten Kosten salarisadministratie Advieskosten Portikosten Telefoonkosten / kosten internet Kantoorbenodigdheden Drukwerk Fotokopieerkosten Bestuurskosten Contributies Vakliteratuur Representatiekosten Kantinekosten WA-ongevallenverzekering Pr kosten Kosten ondernemingsraad Overige reis- en verblijfskosten Kosten leaseauto Vrijwilligerskosten Overige organisatiekosten Af: doorbelast overhead derden Activiteitenlasten Bar en eetcafé Kosten oefenruimte Huur ruimten Cult en tumult / muziek Transporteren

24 VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) Realisatie Begroting Realisatie Transport Vrijwilligersdag Roefeldag Materiaal Cursussen Kosten jongerenbus Kosten muziek- / dansactiviteiten Goed voor elkaar Uit de shit Maatschappelijke stage Wijkblad d'ekker Rundgraver Project schatgraven Project aan het werk Huiswerkbegeleiding VNG Wijkbeheer Wijkconcierge Marktplaats cultuureducatie Kosten cultuurkaart Intermediair Roma Sondervick project V.V.E. Roma Vrijwilligerskosten Kosten website Kunst in het rond Kosten combinatie functies Buurtbemiddeling Proeftuin Juridische kosten Activiteitenkosten vluchtelingenwerk Overige activiteitenkosten Afschrijvingslasten Gebouwen en verbouwing Inventaris Apparatuur Dotatie voorzieningen Dotatie voorziening groot onderhoud Odeon Dotatie voorziening dubieuze vorderingen

25 VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) Realisatie Begroting Realisatie Overige lasten Kosten salarisadministratie v.j Personeelskosten Accounts-/administratiekosten v.j Correctie ntb bijdragen wijkblad d'ekker Diverse lasten voorgaand jaar

26 2.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING In de bestuursvergadering van april 2013 is de jaarrekening (inclusief de daarin voorgestelde verwerking van het resultaat) vastgesteld en goedgekeurd. Veldhoven, april 2013 Het Bestuur: Directeur: mevrouw J. van de Belt Raad van toezicht: De heer W.M.J. Berden Mevrouw H.L.H.M. Mehagnoul-Verstappen De heer S.M. Polderman 19

27 3. Overige gegevens Stichting Stimulans-Welzijn

28 3.1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan te leveren door Govers 20

29 Aan te leveren door Govers 21

30 3.2 VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2012 De staat van baten en lasten over het boekjaar 2012 sluit met een voordelig saldo van Vooruitlopend op het besluit van het bestuur terzake is het resultaat als volgt verwerkt in de jaarrekening: Mutatie algemene reserve Mutatie best res inrichting werkplek MFA midden GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op deze jaarrekening. 22

31 4. Bijlagen

32 4.1 TOELICHTING OP SUBSIDIES (x 1) Subsidieverstrekking 2012 Voor het boekjaar 2012 is de volgende subsidiebeschikking ontvangen: Subsidie Kenmerk toezegging Bedrag Welzijnsbudgetplan 12uit Marktplaats Cultuureducatie geen kenmerk Gemeenschapsruimte MFA-Noord 13uit Vrijwillige buurtbemiddeling Schuldhulpverlening Vluchtelingenwerk 11uit Proeftuin Subsidieafrekening voorgaand jaar In het boekjaar zijn geen subsidie afrekeningen over voorgaand jaar ontvangen. Subsidie overzicht 2012 Balans per Toezegging Subsidie in Subsidie Balans per boekjaar exploitatie investering Welzijnsbudgetplan Vluchtelingenwerk Marktplaats Cultuureducatie Gemeenschapsruimte MFA-Noord Vrijwillige buurtbemiddeling Schuldhulpverlening Inrichting MFA-Noord Proeftuin

33 4.2 FISCALE POSITIE BTW OPSTELLING 2012 Uitlenen personeel - belast met 19% à 19% belast met 21% à 21% Per saldo te vorderen over Aangiften 2012: - 1e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Suppletie 0 BTW-specificatie Aangifte 4e kwartaal Saldo per 31 december 2012 (te betalen)

34 4.3 SPECIFICATIE VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (x 1) Jaar van Afschr. Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Boekwaarde Omschrijving aanschaf perc. prijs 2012 t/m Gebouwen en verbouwing Pand Kruisweg % Pand Kruisweg % Verbouwing Odeon % De WOZ waarde van het pand aan de Kruisweg bedraagt per 1 januari ,- inclusief grond. Stichting Stimulans is geen eigenaar van de grond. Inventaris Bureaustoelen % LCD tv % Rolgordijnen % Cd speler % kanalen digitale mixer % Toegangscontrolesysteem % Kast % Kast % Toegangscontrolesysteem % Versterker, processor % Kookplaat % Drumsets % Telefooncentrale % Koffiemachine % Stoelen % Frisdrankautomaat % Inventaris MFA-Noord Inrichting MFA-Noord % Af: subsidie gemeente % Apparatuur Router % Notebooks % Probooks % Computer % Laptops % Computers % Laptop % Ipads % Laptops % Notebook %

35 VERVOLG 4.3 SPECIFICATIE VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (x 1) Jaar van Afschr. Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Boekwaarde Omschrijving aanschaf perc. prijs 2012 t/m Apparatuur MFA-Noord Wireless accespoint % 495 Laptop % 908 Multitouch monitoren % Printer % Af: subsidie gemeente Totaal

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1-

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1- Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013-1- Mefaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. rding Opstapje Driebergen. Stichting Meander Zeist. Stichting MeanderOmnium

Jaarrekening 2011. rding Opstapje Driebergen. Stichting Meander Zeist. Stichting MeanderOmnium Jaarrekening 2011 Stichting MeanderOmnium Stichting Meander Zeist rding Opstapje Driebergen 1-1-2005 t/m 30-6-2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 3 JAARVERSLAG DIRECTIE 5 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2011 Balans

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2 Winst-

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2013 31 december 2012 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 4. Bedrijfsmiddelen 11.155

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Venlo Partners. Financieel rapport 2013

Venlo Partners. Financieel rapport 2013 Venlo Partners Financieel rapport 2013 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 2 Jaarverslag directie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van Baten en Lasten 2014 10

Nadere informatie

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2013 Inhoud Jaarrekening 2013 3 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2013 4 Kasstroomoverzicht over 2013 5 Grondslagen

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137 Jaarrekening Samenvatting 106 Inleiding 106 Kerngegevens van de instelling 106 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van de begroting 107 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 112

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie