Publicatiestukken Stichting Voedselbank Limburg Zuid. inzake de jaarcijfers 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicatiestukken Stichting Voedselbank Limburg Zuid. inzake de jaarcijfers 2014"

Transcriptie

1 Publicatiestukken Stichting Voedselbank Limburg Zuid inzake de jaarcijfers 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Toelichting 3.1 Toelichting algemeen Toelichting op de balans Toelichting op de resultatenrekening 8 4 Overzicht materiële vaste activa 12 Totaal aantal pagina's in dit rapport 12

3 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaatbestemming) A c t i v a ref Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal activa P a s s i v a Eigen vermogen Bestemmingsreserves Algemene reserve Kortlopende schulden Totaal passiva

4 2. RESULTATENREKENING OVER 2014 ref Opbrengsten Inkopen - - Netto-opbrengst Huisvestingskosten Kosten vrijwilligers Afschrijvingskosten Overige waardeverminderingen van materiële vaste activa Autokosten Overige bedrijfskosten Som der kosten Rentebaten Resultaat

5 3.1. TOELICHTING ALGEMEEN Grondslagen voor waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde. Voorzieningen De voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor resultaatbepaling Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst uit donaties, giften en subsidies welke aan het verslagjaar zijn toe te rekenen. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 3

6 3.2. TOELICHTING OP DE BALANS Materiële vaste activa Het verloop van deze post is als volgt: Boekwaarde 1 januari Investeringen Desinvesteringen (31.988) (12.682) Afschrijvingen (11.817) (14.388) Waardeverminderingen - - Boekwaarde 31 december Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen De gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar zijn: Terreinvoorzieningen 20% Installaties 10% Inventarissen 5, 10 en 20% Computers 10 en 33% Vervoermiddelen 10% Voor een gedetailleerd inzicht in samenstelling en verloop van deze post wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van deze jaarrekening 'Overzicht materiële vaste activa' Vorderingen Vooruitbetaalde huur Nog te ontvangen rente bank Vooruitbetaalde assurantiekosten Waarborgsommen Diversen

7 Liquide middelen Kas ABN-AMRO bank N.V Rabobank Rabobank Rabobank Kruisposten

8 Eigen vermogen Het verloop per post van het eigen vermogen is als volgt: Bestemmingsreserve Stand 1 januari Vermindering a.g.v. afschrijving activa (11.817) (23.489) Stand 31 december In het verslagjaar ontvangen investeringssubsidies worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Ook het nog te besteden deel van door Voedselbanken Nederland gestorte bedragen wordt toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. De reserve wordt verminderd naar rato van de afschrijving van de activa die met investeringssubsidies zijn gefinancierd Algemene reserve Stand 1 januari Resultaatbestemming - Resultaat boekjaar t.l.v. best. reserve i.v.m. afschrijving Bij: - uit resultaatbestemming Stand 31 december

9 3.3.6 Kortlopende schulden en overlopende passiva De post is als volgt te specificeren: Overlopende passiva Onderhoud Nog te betalen administratiekosten Af te dragen BPM - - Vooruitontvangen bedragen Diversen Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huur Marconistraat Voor het pand Marconistraat 11 is de Stichting aan huurovereenkomst aangegaan met een looptijd tot 1 juli Op grond van deze overeenkomst bestaat na 31 december 2014 de verplichting om in totaal huur te betalen. Waarborgsom Marconistraat Uit hoofde van de huurovereenkomst van de Marconistraat is de Stichting verplicht om na nog twee termijnen a van de waarborgsom groot te betalen. Lease vrachtauto De stichting heeft voor de vrachtwagen Iveco Daily met kenteken 42-BZ-RX, een huurovereenkomst afgesloten met een totale looptijd van 24 maanden. Het maandelijks te betalen bedrag is 735 en de resterende looptijd op is nog 14 maanden. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van ht prijsindexcijfer voor kosten- en prijsevolutie van het beroepsgoederen- Lease kopieerapparatuur De stichting heeft een leaseovereenkomst gesloten voor de huur van print- en kopieerapparatuur. De totale looptijd is 60 maanden waarvan er op nog 45 resteren. De maandelijkse huurprijs bedraagt 60. 7

10 3.3. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING Opbrengsten Maandelijkse donateurs Giften Subsidies Donatie Voedselbank Nederland Donatie Regio Voedselbank Nederland Overige baten Huisvestingskosten Gas, elektra en water Huren Heffingen Schoonmaakkosten Verzekering gebouwen Onderhoud gebouwen Overige huisvestingskosten Kosten vrijwilligers Reiskosten Kantinekosten Werkkleding Cursuskosten Verzekeringen Kerstpaketten

11 Afschrijvingen op materiële vaste activa Terreinvoorzieningen Installaties 21 - Inventaris Computers Vervoermiddelen Bij: regiobijdrage afschrijving koelcel - (584) Bij: boekresultaat desinvesteringen Overige waardeverminderingen op materiële vaste activa In 2014 is de koelcel in het pand aan de Voltastraat gedesinvesteerd als gevolg van de verhuizing naar het pand aan de Marconistraat. De opbrengst van de koelcel bedroeg en de boekwaarde op het moment van verkoop bedroeg Autokosten Brandstof Reparaties en banden Motorrijtuigenbelasting Verzekering Huur Leasekosten Overige autokosten

12 Overige bedrijfskosten Administratiekosten Accountantskosten Kantoor- en magazijnkosten Kleine aanschaffingen inventaris telefoonkosten Internet Onderhoud inventaris (4.828) Kantoorbenodigdheden Portokosten Contributies en abonnementen Verkoopkosten Drukwerk Decoratiemateriaal Verpakkingsmateriaal Advertenties en reclame Donaties, attenties en representatiekosten Algemene kosten Bankkosten Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Beveiliging Totaal overige bedrijfskosten

13 Rentebaten Rente rekening-courant banken 4 4 Rente spaarrekening

14 4. Overzicht materiële vaste activa van t/m Aanschaf Aanschaf aantal cumul. Vrijval cumul. Aanschaf Aanschaf Rest- datum Aanschafw. waarde Inves- Desinves waarde dagen afschr t/m afschrijving ivm afschr t/m Boekwrd Boekwrd Investering datum bedrag Afschr % waarde Verkoop -/- reserve 1-1 tering tering afschrijving desinv Inventaris Nikon camera ,00% Maxwell 8 vriezers ,00% Snijmachine ,00% Diepvriescel ,00% Magazijnrekken ,00% Palletwagen ,00% Koelkast en diepvrieskist ,00% Koelaggregaat grote vriescel ,00% Aanpassing vriescel Marconistraat ,00% Telefooncentrale Marconistraat ,00% Koffiemachine Animo Opt. + meubel ,00% Magazijnstelling ,00% Kantoormeubilair Marconistraat ,00% Beamer Optoma Marconistraat ,00% Dakventilator Marconistraat ,00% Rolgordijnen 12st Marconistraat ,00% Vloerbedekking Marconistraat ,00% Vacumeermachine ,00% subtotaal Computers Toshiba Satellite L670-15C ,00% Toshiba Satellite C70-15G ,00% Aces. Aanleg netwerk ,00% subtotaal Vervoermiddelen Iveco Daily 12-BX-JR ,00% VW LT35 46-BF-BN ,00% DAF AE47XS BG-GJ-04 incl spuiten. Bwjr ,00% Heftruck BT type C3E-150R ,00% Peugeot Boxer CC LB400 6-VZV ,00% Pallettruck Cat lift NPP16K 2ah ,00% Heftruck Nissan N01L15HQ ,00% subtotaal Totaal MvA

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2013 31 december 2012 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 4. Bedrijfsmiddelen 11.155

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2 Winst-

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1-

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1- Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013-1- Mefaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo

Nadere informatie

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012 te Laren Jaarrekening 2012 INHOUD 1. ALGEMEEN Pagina 2. JAARREKENING 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 4 2.2 Resultatenrekening over 2012 5 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 2.4

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Ontbreken van de verklaring 1 Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3 Financiële

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Diabetesvereniging Nederland Leusden

Diabetesvereniging Nederland Leusden Diabetesvereniging Nederland Leusden Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2014 aan. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ640, die

Nadere informatie

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2013 Inhoud Jaarrekening 2013 3 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2013 4 Kasstroomoverzicht over 2013 5 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie