ICT clustertafel Gameplan Amsterdam, 26 februari Versie 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT clustertafel Gameplan 2013. Amsterdam, 26 februari 2013. Versie 1.0"

Transcriptie

1 ICT clustertafel Gameplan 2013 Amsterdam, 26 februari 2013 Versie 1.0 1

2 Contents Hoofdstuk 1: Visie... 3 Hoofdstuk 2: Missie... 3 Hoofdstuk 3: Werkgroepen en doelen... 4 Hoofdstuk 4: Milestones voor Bijlage I : Team Bijlage II : Organisatie Bijlage III: Ecosysteem en partnerships Bijlage IV: Projectplatformen

3 Hoofdstuk 1: Visie Amsterdam is van oudsher een open en innovatieve regio. Gedreven door onze handelsgeest is de regio erg welvarend. Nieuwe maatschappelijke en (financieel-)economische uitdagingen vragen echter beleid dat onze concurrentiekracht vergroot om deze welvaart te behouden. Waar gaat de Amsterdam Economic Board voor in 2020? De Amsterdam Economic Board gaat voor behoud en (duurzame) versterking van welvaart en welzijn in de metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA behoort in 2020 als global business hub tot de top 5 van Europese regio s. Waar gaat het ICT cluster voor in 2020? Het ICT cluster gaat voor erkenning van de MRA als World Smart & Creative Society met als doel de welvaart en welzijn te versterken. De MRA onderscheidt zich in 2020 door innovatie met ICT, door cross overs tussen ICT en andere clusters, met in het bijzonder de thema s ICT/ Smart, Creative en ehumanities. Hoofdstuk 2: Missie Het cluster ICT staat voor: 1. Samenwerking in projecten. Meer samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden en meer uitwisseling van ervaringen en opschaling. 2. Koesteren van talent. De MRA moet excelleren in kennis, kunde en technologie voor een Smart en Creative Society. Dit vraagt gegeven de demografische ontwikkelingen om extra inzet. De MRA moet aantrekkelijker worden voor jong ondernemend talent in ICT media creatieve industrie en dit talent helpen zich verder te ontwikkelen. 3. Actieve betrokkenheid. Betrokkenheid van burgers, bewoners, ondernemers, bezoekers, klanten en werknemers om de MRA te ontwikkelen tot publieke locatie en proeftuin voor innovatieve R&D en ICT-toepassingen. 4. PR en Branding. We zetten de kernwaarden creativiteit, openheid, intelligentie en ondernemerschap in om de regio te positioneren als Smart en Creative society en om meer nationaal en internationaal talent aan te trekken Daarnaast gaat het cluster de boer op om nieuwe partners aan de clusterstrategie te verbinden en aldus nieuwe slimme projecten m.b.v. ICT te entameren. 3

4 Hoofdstuk 3: Werkgroepen en doelen Werkgroepen De ICT clustertafel is opgedeeld in 5 thematische werkgroepen: 1. Werkgroep projecten: ondersteuning van de (acquisitie) activiteiten van bestaande programma s en richting geven aan nieuwe projectaanvragen. 2. Werkgroep PR & Imago: (internationale) positionering van de MRA als Creative en Smart Society en als interessante plek voor (inter)nationaal talent, alsmede verbinden van potentiële partners aan de clusterstrategie 3. Werkgroep onderwijs & arbeidsmarkt: opheffen van knelpunten op de ICT arbeidsmarkt door de uitstroom en instroom in het onderwijs te vergroten en internationaal ICT talent voor de MRA te werven en te behouden. 4. Werkgroep communities: interactie aangaan met relevante netwerken binnen de MRA. Hoe kan de ICT clustertafel hen versterken en hoe kunnen nieuwe projecten worden gegeneerd? 5. Werkgroep verbindingen: verbindingen leggen met andere (inter)nationale regio s en verbindingen leggen met het onderzoeksveld. Doelen voor Werkgroep projecten: 20 mio euro in (mede) ontwikkelde Smart & Creative Society projecten 2. Werkgroep PR & Imago communicatiestrategie/marketingplan dynamische evenementenkalender 3 communicatie activiteiten gericht op internationale positionering van Amsterdam als Smart & Creative society en als interessante plek voor (inter)nationaal talent Benutten van positie van A dam als World Smart Capital 2013/14 2 thematische bijeenkomsten (te organiseren in samenwerking met werkgroep communities) gericht op het verbinden van potentiële partners aan de clusterstrategie. 3. Werkgroep onderwijs en arbeidsmarkt 3 gestarte (onderwijs)projecten in PO, VO en HO voor vergroten ICT talentpool en om aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt te verbeteren. 4. Werkgroep communities Cross over sessies tussen ICT en andere thema s/netwerken/clusters, resulterend in een gezamenlijk project. Vergroten van het MKB netwerk. 5. Werkgroep verbindingen Ondersteuning bestuurdersreizen om de MRA internationaal te positioneren als Smart and Creative Society Herkenbaarheid ICT clustertafel in onderzoekswereld 4

5 Hoofdstuk 4: Milestones voor 2013 Werkgroep 1: Projecten Woordvoerder: Ger Baron Werkgroepleden: Willem Koeman & Gaston Crolla Uitgangspunten werkgroep projecten: 1. We monitoren projecten op platformniveau (zie H6). Twee overall indicatoren worden gebruikt: aantal aangesloten bedrijven (indicator van netwerkvorming) en werkgelegenheidsontwikkeling (indicator van sectorgroei). NB omzetontwikkeling is qua meetbaarheid moeilijke indicator. 2. We focussen op de ICT bijdrage per platform aan het cluster. Per platform is er een overall beschrijving beschikbaar van projecten/activiteiten met als doelstelling het voorkomen van dubbele, elkaar overlappende initiatieven. 3. In overleg met platformtrekkers wordt bekeken wat de bijdrage van het cluster kan zijn in het succes van het platform. Nr. Milestone Beschrijving Trekker Datum Expected outcome 1.1 Monitor lopende programma s De monitor wordt ingericht op het niveau van de projectplatformen (zie bijlage IV). Per platform wordt gemeten op twee indicatoren: 1. Aantal betrokken bedrijven (kwartaalbasis) Ger Baron Eerste kwartaal 2013, daarna bijgewerkt per kwartaal/jaarlijks Een actueel overzicht van programma s die raken aan de ICT clustertafel 2. Werkgelegenheidsgroei (jaarbasis). Daarnaast wordt per programma een indicator vastgesteld wat de ICT bijdrage is aan het cluster. 1.3 Advies over (nieuwe) programma s Een beoordelingskader ten behoeve van nieuwe programma s (indien er een vraag naar funding ligt). Ger Baron Beoordelingskader gereed eerste kwartaal Mogelijkheid om onderbouwd advies te geven over nieuwe ICT projecten 1.2 Versterken bestaande programma s Acties om lopende programma s te versterken (in bv. de acquisitie activiteiten) door verbindingen te leggen met de verschillende clustertafels. Ontwikkeling van strategische projecten. Ger Baron Eerste kwartaal inventarisatie van acties gereed Optimaal gebruik van bestaande programma s om nieuwe projecten te genereren. 5

6 Werkgroep 2: PR & Imago Woordvoerder: Henk Kreft Werkgroepleden: Herman van Bolhuis, Edwin Oskam, Riske Akkerman, Veronica van der Goot, Natasja van Geest, Joost de Vries Nr. Milestone Beschrijving Trekker Datum Expected outcome 2.1 Dynamische evenementen agenda Kalender met alle daarin relevante activiteiten binnen de MRA. Henk Kreft Eerste kwartaal 2013 Vertegenwoordiging op juiste evenementen. 2.2 Marketingplan/ communicatie strategie Kernwaarden waarop het ICT cluster richting externe partijen wordt geprofileerd Henk Kreft Begin tweede kwartaal 2013 Externe partijen gericht benaderd in heldere boodschap. 2.3 Programmerings Herman van Begin Internationaal herkenbaar voorstel Amsterdam World Smart Capital Bolhuis tweede kwartaal 2013 Branding van Amsterdam als Smarter City 2.4 Lancering online portal Career and Study Website om getalenteerde internationale ICT studenten te werven en te behouden i.s.m kennisinstellingen Natasja van der Geest Eerste kwartaal demoversie Eind tweede kwartaal live versie. Een centrale ingang voor getalenteerde studenten 2.5 Strategisch plan acquisitie van talent Aantrekken en behoud van internationaal talent i.s.m bedrijfsleven en kennisinstellingen. Natasja van der Geest Tweede kwartaal 2013 Gezamenlijke benadering, werving en behoud van talent door overheid, onderwijs en bedrijfsleven 2.6 Nader te bepalen Positionering A dam als Smart & Riske Tweede Gedetaillieerd Plan mbt marketingacties creative society Akkerman kwartaal 2013 Image van Amsterdam als Smart City 2.3 Thematische bijeenkomsten gericht op verbinden van potentiële partners aan de clusterstrategie Nieuwe contacten en netwerken voor het ICT cluster Ger Baron n.t.b Verversing van kennis en contacten 2.5 ICT cluster site Ingang voor ICT cluster geïnteresseerden. Functionaliteiten hierop afstemmen. Josje Spinhoven/Jo ost de Vries Oplevering tweede kwartaal 2013 Laagdrempelig communicatiekanaal 6

7 Werkgroep 3: Arbeidsmarkt en onderwijs Woordvoerder: Hans Akkermans Werkgroepleden: Henk Kreft, Marleen Stikker, Natasja van Geest en Willem Koeman Onderstaande tabel is een samenvatting van de activiteiten in de HCA agenda. Voor een uitgebreide weergave wordt hiernaar verwezen Nr. Milestone Beschrijving Trekker Datum Expected outcome 3.1 Vergroten uitstroom ICT talent ICT talentontwikkeling in voortgezet onderwijs Onder meer: een ICT academie, VWO school die zich profileert met ICT, grotere interesse migraten milieus. Cor de Beurs (voor ICT academie) n.t.b Geintegreerd aanbod van ICT onderwijs voor jong talent E-learning in primair en voortgezet onderwijs Gecoordineerde acties in P en VO Nog te bepalen n.t.b Gecoördineerde inzet e-learning Empowerment van docenten Opstellen van e-competenties, professionaliseringnetwerken en docentstages Cor de Beurs (PO/VO), Ben Visscher (MBO) n.t.b Elke docent een ICT bijscholing 3.2 Verbeteren aansluiting opleiding en arbeidsmarkt Aansluiting MBO op arbeidsmarkt Aansluiting HO op arbeidsmarkt Vergroten doorstroming VMBO- MBO en MBO-HBO. Regionaal stageloket MRA. HBO-bijscholing voor MBO ers Onder meer: profilering en bundeling opleidingen in HO, betere interactie HO en bedrijfsleven, nationaal Center of Excellence en informatica in niet-ict curricula Ben Visscher n.t.b Goede afstemming beroepsopleidignen Hans Akkermans n.t.b Geintegreerd opleidingsaanbod met reguliere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven. MRA ICT excellentie profiel 3.3 Opheffen actuele knelpunten Acquisite en behoud van internationaal talent Onder meer: werving in buitenland, behoud buitenlandse studenten, vestigingsmogelijkheden innovatieve vrijbuiters Natasja van Geest Start eerste kwartaal 2013 MRA the place to be door gecoördineerde werving 7

8 Werkgroep 4: Communities Woordvoerder: Ron de Mos Werkgroepleden: Ron de Mos, Sander van den Born Nr. Milestone Beschrijving Trekker Datum Expected outcome 4.1 Overzicht van relevante communities Inventarisatie thema s en clusters/netwerken om ICT cross over sessies te organiseren (ICT en health, ICT en media, etc.) Ron de Mos Eerste kwartaal 013 Herkenbaarheid van ICT clustertafel binnen netwerken 1.2 Deelname en organisatie van bijeenkomsten met communities Organisatie bijeenkomsten van microclusters met crosssectorale focus Ron de Mos Tweede en derde kwartaal 2013 Actieve betrokkenheid van ICT clustertafel in communities 1.3 Genereren projecten Inventarisatie van projectideeën en onderzoek naar nieuwe projectideeën, die passen in de AEB strategie Ron de Mos Doorlopend Nieuwe economische waarde 8

9 Werkgroep 5: Verbindingen Woordvoerder: Erik Fledderus Werkgroepleden: Maarten de Rijke, Vidhya Sampath, Ger Baron, Mark Landenberger, Willem Koeman Nr. Milestone Beschrijving Woordvoerder Status/Datum Expected outcome 5.1 Internationale verbinding Relatiebeheer binnen nationale en internationale netwerken, o.a. via strategische banden met andere regio's en clusters 5.2 Positionering in Europa Ondersteuning bij positionering van de MRA in Brussel. Erik Fledderus Doorlopend ICT clustertafel is herkenbaar in internationale netwerken Erik Fledderus Doorlopend Bestuurders gaan op pad met scherpe ICT focus. 5.2 Verbinding met onderzoeksveld Betrekken van onderzoeksdomein binnen de ICT clustertafel. Disseminatie onderzoeksresultaten en analyse kansen voor opschaling en follow-up Erik Fledderus Doorlopend Wetenschappelijk onderzoek (vnl. buiten de MRA) heeft een ingang naar de ICT clustertafel. 9

10 Bijlage I : Team Het Team van de ICT Cluster Tafel voor 2013 is als volgt samengesteld. Naam Functie Rol in ICT Cluster Harry van Dorenmalen Voorzitter IBM Europe, lid Board Voorzitter Ger Baron Clustermanager ICT Woordvoerder Projects Henk Kreft Regiomanager KPN Woordvoerder PR & Imago Hans Akkermans Directeur Network Institute Woordvoerder Onderwijs & Arbeidsmarkt Ron de Mos Voorzitter CGI Nederland Woordvoerder Communinties Erik Fledderus MD Information Society Woordvoerder Verbindingen Marleen Stikker CEO Waag Society Werkgroep Onderwijs Coks Stoffer CEO Cisco Nederland Werkgroep Onderwijs Vidhya Sampath Tata Werkgroep PR & Imago en Verbindingen Veronica van der Goot Senior adviseur KvK Gooi Eem Flevoland Werkgroep PR & Imago Joost de Vries CEO Close Alert Werkgroep PR & Imago Edwin Oskam Programma manager Gem. A dam Wergroep PR & Imago, Beleidsondersteuner Maarten de Rijke Universiteit van Amsterdam Werkgroep Verbindingen Eric Boonstra EvoSwitch Thema Duurzaamheid Sander van Born Marketing & Innovationmngr. CGI Werkgroep Communities Mark Landenberger Chief of Staff, Chairman Office IBM Werkgroep Verbindingen Willem Koeman Clustermanager ICT Werkgroep Projects Gaston Crolla Manager Regiostimulering KvK Gooi Eem Flevoland Werkgroep Projects Wekelijkse sturing Binnen het team bestaat een groep die wekelijks contact heeft m.b.t sturing en voortgang. Dit team bestaat uit Harry van Dorenmalen, Mark Landenberger, Ger Baron, Willem Koeman, Edwin Oskam en Joost de Vries. 10

11 Bijlage II : Organisatie De ICT kerngroep overlegt maandelijks onder leiding van de trekker van het ICT cluster. De clustertafel is opgedeeld in 5 werkgroepen die pro-actief werken aan een vijftal thema s. De werkgroepen staan voor hun thema in nauw contact met het ICT cluster. De operationsmanager houdt de status van werkgroepactiviteiten bij, bewaakt verbanden tussen activiteiten in werkgroepen, en registreert en verdeelt binnenkomende vragen, verzoeken en uitnodigingen uit het ICT Cluster. Eind 2013 zal het grootste gedeelte van vragen en verzoeken direct naar de werkgroepen gaan zonder tussenkomst van de operations manager. In de hieronder getoonde cockpit worden de lopende acties en de voortgang op milestones bijgehouden. De cockpit dient als input voor de maandelijkse clustertafel overleggen. 11

12 Bijlage III: Ecosysteem en partnerships Onderstaande figuur geeft een weergave van het ecosysteem waarin het ICT Cluster werkt. De World Smart en Creative Society ontstaat van buiten naar binnen door: Samenwerking met partners In projectverband Op een achttal thema s Met gebruikmaking van ICT (data en infrastructuur) 12

13 Bijlage IV: Projectplatformen Projecten binnen het ICT cluster vinden hun plaats in een van onderstaande projectenplatformen. Een platform is een samenwerkingsverband tussen geinteresseerde partners. Een platform kenmerkt zich door een collectieve aanpak en kennisdeling, waarbij het platform projecten initieert, accelereert of faciliteert. Op de wijze worden resultaten van projecten, maar ook contacten en kennis, binnen een ecosysteem van partners gedeeld en geborgd. Almere Data Capital Almere DataCapital is een regieprogramma voor de ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid in Almere rondom de opslag en verwerking van 'big data'. Door dit ecosysteem kan Almere een grote stap zetten om de ambitieuze doelstelling van het scheppen van extra banen in 2030 te behalen. Zorg is de eerste pijler die binnen het programma wordt uitgebouwd. Open Data Exchange (ODE) Het ODE platform beoogt door het beschikbaar stellen van publieke data nieuwe diensten te realiseren die voorheen technisch niet haalbaar waren of te duur in uitvoering. Binnen de platform vinden onder meet development bootcamps plaats en app ontwikkelwedstrijden. 13

14 Amsterdam Smart City Amsterdam Smart City zet de metropoolregio Amsterdam op de kaart zet als urban living lab dat bedrijven de mogelijkheid biedt innovatieve producten te testen en te demonstreren. Projecten binnen het Amsterdam Smart City programma zijn: Almere Smart Society, AmsterdamOpent.nl, Apps for Amsterdam, Brandstofcel technologie, E-harbours - Innovatief energiecontract Zaanstad, E-Harbours ReloadIT, Energiemanagement Haarlem, Gemeentelijke Gebouwen, Geuzenveld - Buurzaam Wonen, Groene Grachten, IJburg - De IJburger bepaalt!, IJburg Glasvezel, IJburg - Slim IJburg - Wijk TV, ITO Toren, Klimaatstraat, Moet je Watt laadoplossing, Monumentale Panden, Nieuw West - Intelligent net, Slimme Scholenstrijd, Slimme Sportparken, Smart Challenge, TPEX - Smart Airmiles, Walstroom, Watt voor Watt, WeGo Autodelen, West Orange, Zuidoost - Energiek Zuidoost, Zuidoost - Stakeholders aan zet, Zuidoost - Wet- en regelgeving en Zwembaden World Smart Capital In het jaar 2013 is de Metropoolregio Amsterdam de Pilot City van het World Smart Capital concept. World Smart Capital heeft tot doel succesvolle stedelijke innovaties te delen en te laten zien hoe overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en burgers samenwerken om hun stedelijke omgeving slimmer te maken met behulp van ict. Het World Smart Capital concept is door de Amsterdam Economic Board aangewezen als een Iconisch Project. Healthlab Health-Lab heeft tot doel om te komen tot een real life experimenteer omgeving in de Amsterdamse regio op het gebied van Zorg en ICT. Health-Lab wordt uitgevoerd in samenwerking met zorginstellingen, kennisinstellingen en grote en kleine bedrijven. Green IT Green IT bevordert de ontwikkeling van een duurzame en uiterst competitieve ICT-infrastructuur met een focus op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Ontwikkeling van een "Green IT Economy" betekent dat de regio aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor ICT bedrijven. Human Capital Agenda Via de Human Capital Agenda wordt samenwerking gezocht met bedrijfsleven, overheid en onderwijs om gezamenlijk dek knelpunten op de ICT arbeidsmarkt op te heffen. immovator immovator is een expertisecentrum en een netwerkorganisatie die zich richt op het versterken van de crossmediasector met de nadruk op innovatie en economisch rendement. Dit gebeurt door kennisdeling, kennisvergaring en het organiseren van contactmomenten tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Vanuit een kleine basisorganisatie worden verschillende projecten, events en publicaties opgestart die innovatie in de media industrie aanjagen. 14

15 15

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Samen op weg naar een Smart City

Samen op weg naar een Smart City Samen op weg naar een Smart City Amsterdam Smart City (ASC) is een uniek samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen én de Amsterdammer. ASC loopt voorop in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus.

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus. Inleiding MCN Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013 Missie: Het duurzaam aanwenden van de zee en haar omgeving ten behoeve van het langdurig

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Samenwerken! Noodzaak of Kans?

Samenwerken! Noodzaak of Kans? Brug tussen onderwijs en ondernemer Visie op CRM voor onderwijsinstellingen Samenwerken! Noodzaak of Kans? 14 oktober 2011 Samenwerken! Kans of Noodzaak? Overheid HBO instelling WO instelling Netwerk van

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media. Ton van Mil immovator Cross Media Network

Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media. Ton van Mil immovator Cross Media Network Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media Ton van Mil immovator Cross Media Network Inhoud: Zweven over de mediasector Rol van immovator Relevantie van media en breedband: Nationale markt Globale

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Digivaardig & meeting the future

Digivaardig & meeting the future Digivaardig & meeting the future Roy Tomeij voorzitter Digivaardig & José de Leeuwe, directeur IT operations Eneco werkgroep ecf 5 april 2013 2 info@digivaardigdigiveilig.nl Kansen benutten ICT biedt kansen

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Slim samenwerken aan Smart Technology

Slim samenwerken aan Smart Technology Slim samenwerken aan Smart Technology Het CIV Smart Technology (CIV is een afkorting van Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is een dynamisch samenwerkingsverband tussen ondernemingen, overheden en het

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl Hierbij ontvangt u de Update Maritime Delta Geachte heer, mevrouw, Via deze Update Maritime Delta ontvangt u een overzicht van een aantal succesvolle resultaten die samen met de partners van Maritime Delta

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Hier komt uw titel te staan 1

Hier komt uw titel te staan 1 Hier komt uw titel te staan 1 Regionale visie van de 3 O s Regionale visie van de 3 O s De regionale visie vormt de basis en het uitgangspunt voor het gezamenlijk meerjarig inzetten van acties door diverse

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Van denken naar doen bij A&F

Van denken naar doen bij A&F Van denken naar doen bij A&F Human Capital Agenda A&F (Regionale) economische clusters Behoeftes studenten en (potentiële) werknemers Behoeftes bedrijven A&F Aantrekkelijk werkgeverschap en imago sector

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 www.utrecht.nl Aan de raadsleden van de commissie stad en ruimte Behandeld door D.S.M. van de Ven Datum 12 juni 2015 Doorkiesnummer 030-28

Nadere informatie

Dinalog: What s in it for me?

Dinalog: What s in it for me? KDC HAN 31 januari 2013 Dinalog: What s in it for me? door: Harry van den Hoff - Dinalog Harry van den Hoff Programma Manager MKB & Kennisverspreiding 076 5315305 vandenhoff@dinalog.nl 31 jan 2013 Ambitie

Nadere informatie

projecten Laanboompact

projecten Laanboompact Samenwerken aan gezonde groei Laanboompact projecten 2013 Het Laanboompact is een initiatief van de Boomkwekersvereniging Opheusden e.o., gemeente Neder-Betuwe, Provincie Gelderland, Rabobank West Betuwe

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

Anne Landstra. Terugblik: - Ledenconsultatie - CSL van voor en door leden. Peter Portheine. Peter Portheine. Centrale 24. Open Data 4 Health

Anne Landstra. Terugblik: - Ledenconsultatie - CSL van voor en door leden. Peter Portheine. Peter Portheine. Centrale 24. Open Data 4 Health Presentatie Algemene Ledenvergadering 18 december 2014 Per initiatief volgt een update van activiteiten, betrokken projectpartners, bereikte resultaten en vervolgaanpak in het nieuwe jaar. Peter Portheine

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Datum 23 februari 2015 Betreft Beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht ICT-sector trekt weg

Datum 23 februari 2015 Betreft Beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht ICT-sector trekt weg > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 CVO Groningen Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap Stimuleren van kennisintensief ondernemerschap Drijvende krachten Valorisatie en Ondernemerschap

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Ontketend - 10 sept 2015 Innovatie Ontketend: Smart Industries,

Nadere informatie

Economic Board Utrecht. Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013

Economic Board Utrecht. Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013 Economic Board Utrecht Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013 Marktconsultatie (mei/juni) Reacties uit eerste ronde bedrijventafels o.a. Behoefte aan inspirerende ambitie De veranderkracht van geld is

Nadere informatie

25 jaar bewegen rond de luchthaven

25 jaar bewegen rond de luchthaven 25 jaar bewegen rond de luchthaven Peter Joustra Senior Projectleider 13 november 2015 @peter_joustra #SADC_NL Outline 1. SADC : organisatie en scope. 2. Van 1987 tot heden: de ontwikkeling van luchthaven

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding.

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. René Luigies zorginnovatiemakelaar Health Valley +31 611 366 339 +31 345 558 349 r.luigies@eusamed.eu rene.luigies @Lodewijkjes

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Wie is het belangrijkst in de samenwerking?

Nadere informatie

Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s

Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s Martin Bakker, 18 februari 2014 Eind 2014 gaan twee nieuwe Europese samenwerkingsverbanden van start. Verspreid over Europa zullen universiteiten, kennisinstellingen,

Nadere informatie

Customer Communication Management

Customer Communication Management Customer Communication Management Eric Roubos Business Development Manager Media Alliantie / CMBO / GTSC bijeenkomst Big Data in marketing en media 22 mei 2014 1 Iedereen is uniek Ieder contact is uniek

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het bedrijfsleven. 3 Excellenties, De wereld digitaliseert in hoog

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Medtechpartners 6 september 2010. Barbara Schooneveldt

Nadere informatie

Diagnose: EVC als strategische keuze

Diagnose: EVC als strategische keuze Activiteit 1 De organisatie heeft inzicht in de belangrijkste kansen en bedreigingen voor EVC (korte en lange termijn). 2 De klanten en doelgroepen voor EVC zijn vastgesteld. 3 Ambities rond kwantiteit

Nadere informatie

LED & de integratie in slimme netwerken met diverse sensoren, bieden nieuwe kansen voor openbare verlichting,

LED & de integratie in slimme netwerken met diverse sensoren, bieden nieuwe kansen voor openbare verlichting, / solution partner of the at TU/e De vraag Samenhangende vraagstellingen mbt openbare verlichting: Mogelijke vervanging van 21.000 lichtmasten in de stad Strategie die breder kijkt dan energiebesparing

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Leisure Board zet zich in om de groei van de vrijetijdssector en haar aandeel in de regionale economie in Noord-Holland Noord, te bevorderen.

Leisure Board zet zich in om de groei van de vrijetijdssector en haar aandeel in de regionale economie in Noord-Holland Noord, te bevorderen. 14/4/ Leisure Board zet zich in om de groei van de vrijetijdssector en haar aandeel in de regionale economie in Noord-Holland Noord, te bevorderen. Deze inzet is er op gericht om te komen tot een gezonde

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Green Deal van Amsterdam International Fashion Week met de Rijksoverheid

Green Deal van Amsterdam International Fashion Week met de Rijksoverheid Green Deal van Amsterdam International Fashion Week met de Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties platform voor zorginnovaties Ontwikkeling Business Case MAC 25 november 2010 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Business Case De business case

Nadere informatie

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD _ RDM CENTRE OF EXPERTISE Rotterdam heeft de ambitie uit te groeien tot een klimaatbestendige deltastad met de meest innovatieve en duurzame haven ter wereld. Deze ambitie

Nadere informatie

het digitale landschap van de zorg in 2016

het digitale landschap van de zorg in 2016 het digitale landschap van de zorg in 2016 zorg & ict 6 april 2016 Presentatoren Erik van Laar CEO Multrix Peter Vermeulen Pb7 Research het digitale landschap van de zorg in 2016 / Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

IBM Cognos Performance 2010

IBM Cognos Performance 2010 IBM Cognos Performance 2010 Smart Decisions. Better Results. De Meervaart, Amsterdam Woensdag 10 november 2010 09.30-18.15 uur Kom naar IBM Cognos Performance 2010 op 10 november in Amsterdam 33% meer

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK marcom14 Kennis, verdieping, netwerken en business. MARCOM is dé industry experience voor de marketing- & communicatiebranche. De grootste in de Benelux met zo n 7.000 professionals die elkaar ontmoeten

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie

Met genoegen kondigen we de verkiezing van De Slimste Binnenstad van Nederland aan.

Met genoegen kondigen we de verkiezing van De Slimste Binnenstad van Nederland aan. Gemeente t.a.v. het College van Burgemeester en wethouders Datum: 24-2-2015 verkiezing@smartdatacity.org Aankondiging Slimste Binnenstad van Nederland Bijlage: Toelichting Geacht college, Met genoegen

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie