ICT clustertafel Gameplan Amsterdam, 26 februari Versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT clustertafel Gameplan 2013. Amsterdam, 26 februari 2013. Versie 1.0"

Transcriptie

1 ICT clustertafel Gameplan 2013 Amsterdam, 26 februari 2013 Versie 1.0 1

2 Contents Hoofdstuk 1: Visie... 3 Hoofdstuk 2: Missie... 3 Hoofdstuk 3: Werkgroepen en doelen... 4 Hoofdstuk 4: Milestones voor Bijlage I : Team Bijlage II : Organisatie Bijlage III: Ecosysteem en partnerships Bijlage IV: Projectplatformen

3 Hoofdstuk 1: Visie Amsterdam is van oudsher een open en innovatieve regio. Gedreven door onze handelsgeest is de regio erg welvarend. Nieuwe maatschappelijke en (financieel-)economische uitdagingen vragen echter beleid dat onze concurrentiekracht vergroot om deze welvaart te behouden. Waar gaat de Amsterdam Economic Board voor in 2020? De Amsterdam Economic Board gaat voor behoud en (duurzame) versterking van welvaart en welzijn in de metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA behoort in 2020 als global business hub tot de top 5 van Europese regio s. Waar gaat het ICT cluster voor in 2020? Het ICT cluster gaat voor erkenning van de MRA als World Smart & Creative Society met als doel de welvaart en welzijn te versterken. De MRA onderscheidt zich in 2020 door innovatie met ICT, door cross overs tussen ICT en andere clusters, met in het bijzonder de thema s ICT/ Smart, Creative en ehumanities. Hoofdstuk 2: Missie Het cluster ICT staat voor: 1. Samenwerking in projecten. Meer samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden en meer uitwisseling van ervaringen en opschaling. 2. Koesteren van talent. De MRA moet excelleren in kennis, kunde en technologie voor een Smart en Creative Society. Dit vraagt gegeven de demografische ontwikkelingen om extra inzet. De MRA moet aantrekkelijker worden voor jong ondernemend talent in ICT media creatieve industrie en dit talent helpen zich verder te ontwikkelen. 3. Actieve betrokkenheid. Betrokkenheid van burgers, bewoners, ondernemers, bezoekers, klanten en werknemers om de MRA te ontwikkelen tot publieke locatie en proeftuin voor innovatieve R&D en ICT-toepassingen. 4. PR en Branding. We zetten de kernwaarden creativiteit, openheid, intelligentie en ondernemerschap in om de regio te positioneren als Smart en Creative society en om meer nationaal en internationaal talent aan te trekken Daarnaast gaat het cluster de boer op om nieuwe partners aan de clusterstrategie te verbinden en aldus nieuwe slimme projecten m.b.v. ICT te entameren. 3

4 Hoofdstuk 3: Werkgroepen en doelen Werkgroepen De ICT clustertafel is opgedeeld in 5 thematische werkgroepen: 1. Werkgroep projecten: ondersteuning van de (acquisitie) activiteiten van bestaande programma s en richting geven aan nieuwe projectaanvragen. 2. Werkgroep PR & Imago: (internationale) positionering van de MRA als Creative en Smart Society en als interessante plek voor (inter)nationaal talent, alsmede verbinden van potentiële partners aan de clusterstrategie 3. Werkgroep onderwijs & arbeidsmarkt: opheffen van knelpunten op de ICT arbeidsmarkt door de uitstroom en instroom in het onderwijs te vergroten en internationaal ICT talent voor de MRA te werven en te behouden. 4. Werkgroep communities: interactie aangaan met relevante netwerken binnen de MRA. Hoe kan de ICT clustertafel hen versterken en hoe kunnen nieuwe projecten worden gegeneerd? 5. Werkgroep verbindingen: verbindingen leggen met andere (inter)nationale regio s en verbindingen leggen met het onderzoeksveld. Doelen voor Werkgroep projecten: 20 mio euro in (mede) ontwikkelde Smart & Creative Society projecten 2. Werkgroep PR & Imago communicatiestrategie/marketingplan dynamische evenementenkalender 3 communicatie activiteiten gericht op internationale positionering van Amsterdam als Smart & Creative society en als interessante plek voor (inter)nationaal talent Benutten van positie van A dam als World Smart Capital 2013/14 2 thematische bijeenkomsten (te organiseren in samenwerking met werkgroep communities) gericht op het verbinden van potentiële partners aan de clusterstrategie. 3. Werkgroep onderwijs en arbeidsmarkt 3 gestarte (onderwijs)projecten in PO, VO en HO voor vergroten ICT talentpool en om aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt te verbeteren. 4. Werkgroep communities Cross over sessies tussen ICT en andere thema s/netwerken/clusters, resulterend in een gezamenlijk project. Vergroten van het MKB netwerk. 5. Werkgroep verbindingen Ondersteuning bestuurdersreizen om de MRA internationaal te positioneren als Smart and Creative Society Herkenbaarheid ICT clustertafel in onderzoekswereld 4

5 Hoofdstuk 4: Milestones voor 2013 Werkgroep 1: Projecten Woordvoerder: Ger Baron Werkgroepleden: Willem Koeman & Gaston Crolla Uitgangspunten werkgroep projecten: 1. We monitoren projecten op platformniveau (zie H6). Twee overall indicatoren worden gebruikt: aantal aangesloten bedrijven (indicator van netwerkvorming) en werkgelegenheidsontwikkeling (indicator van sectorgroei). NB omzetontwikkeling is qua meetbaarheid moeilijke indicator. 2. We focussen op de ICT bijdrage per platform aan het cluster. Per platform is er een overall beschrijving beschikbaar van projecten/activiteiten met als doelstelling het voorkomen van dubbele, elkaar overlappende initiatieven. 3. In overleg met platformtrekkers wordt bekeken wat de bijdrage van het cluster kan zijn in het succes van het platform. Nr. Milestone Beschrijving Trekker Datum Expected outcome 1.1 Monitor lopende programma s De monitor wordt ingericht op het niveau van de projectplatformen (zie bijlage IV). Per platform wordt gemeten op twee indicatoren: 1. Aantal betrokken bedrijven (kwartaalbasis) Ger Baron Eerste kwartaal 2013, daarna bijgewerkt per kwartaal/jaarlijks Een actueel overzicht van programma s die raken aan de ICT clustertafel 2. Werkgelegenheidsgroei (jaarbasis). Daarnaast wordt per programma een indicator vastgesteld wat de ICT bijdrage is aan het cluster. 1.3 Advies over (nieuwe) programma s Een beoordelingskader ten behoeve van nieuwe programma s (indien er een vraag naar funding ligt). Ger Baron Beoordelingskader gereed eerste kwartaal Mogelijkheid om onderbouwd advies te geven over nieuwe ICT projecten 1.2 Versterken bestaande programma s Acties om lopende programma s te versterken (in bv. de acquisitie activiteiten) door verbindingen te leggen met de verschillende clustertafels. Ontwikkeling van strategische projecten. Ger Baron Eerste kwartaal inventarisatie van acties gereed Optimaal gebruik van bestaande programma s om nieuwe projecten te genereren. 5

6 Werkgroep 2: PR & Imago Woordvoerder: Henk Kreft Werkgroepleden: Herman van Bolhuis, Edwin Oskam, Riske Akkerman, Veronica van der Goot, Natasja van Geest, Joost de Vries Nr. Milestone Beschrijving Trekker Datum Expected outcome 2.1 Dynamische evenementen agenda Kalender met alle daarin relevante activiteiten binnen de MRA. Henk Kreft Eerste kwartaal 2013 Vertegenwoordiging op juiste evenementen. 2.2 Marketingplan/ communicatie strategie Kernwaarden waarop het ICT cluster richting externe partijen wordt geprofileerd Henk Kreft Begin tweede kwartaal 2013 Externe partijen gericht benaderd in heldere boodschap. 2.3 Programmerings Herman van Begin Internationaal herkenbaar voorstel Amsterdam World Smart Capital Bolhuis tweede kwartaal 2013 Branding van Amsterdam als Smarter City 2.4 Lancering online portal Career and Study Website om getalenteerde internationale ICT studenten te werven en te behouden i.s.m kennisinstellingen Natasja van der Geest Eerste kwartaal demoversie Eind tweede kwartaal live versie. Een centrale ingang voor getalenteerde studenten 2.5 Strategisch plan acquisitie van talent Aantrekken en behoud van internationaal talent i.s.m bedrijfsleven en kennisinstellingen. Natasja van der Geest Tweede kwartaal 2013 Gezamenlijke benadering, werving en behoud van talent door overheid, onderwijs en bedrijfsleven 2.6 Nader te bepalen Positionering A dam als Smart & Riske Tweede Gedetaillieerd Plan mbt marketingacties creative society Akkerman kwartaal 2013 Image van Amsterdam als Smart City 2.3 Thematische bijeenkomsten gericht op verbinden van potentiële partners aan de clusterstrategie Nieuwe contacten en netwerken voor het ICT cluster Ger Baron n.t.b Verversing van kennis en contacten 2.5 ICT cluster site Ingang voor ICT cluster geïnteresseerden. Functionaliteiten hierop afstemmen. Josje Spinhoven/Jo ost de Vries Oplevering tweede kwartaal 2013 Laagdrempelig communicatiekanaal 6

7 Werkgroep 3: Arbeidsmarkt en onderwijs Woordvoerder: Hans Akkermans Werkgroepleden: Henk Kreft, Marleen Stikker, Natasja van Geest en Willem Koeman Onderstaande tabel is een samenvatting van de activiteiten in de HCA agenda. Voor een uitgebreide weergave wordt hiernaar verwezen Nr. Milestone Beschrijving Trekker Datum Expected outcome 3.1 Vergroten uitstroom ICT talent ICT talentontwikkeling in voortgezet onderwijs Onder meer: een ICT academie, VWO school die zich profileert met ICT, grotere interesse migraten milieus. Cor de Beurs (voor ICT academie) n.t.b Geintegreerd aanbod van ICT onderwijs voor jong talent E-learning in primair en voortgezet onderwijs Gecoordineerde acties in P en VO Nog te bepalen n.t.b Gecoördineerde inzet e-learning Empowerment van docenten Opstellen van e-competenties, professionaliseringnetwerken en docentstages Cor de Beurs (PO/VO), Ben Visscher (MBO) n.t.b Elke docent een ICT bijscholing 3.2 Verbeteren aansluiting opleiding en arbeidsmarkt Aansluiting MBO op arbeidsmarkt Aansluiting HO op arbeidsmarkt Vergroten doorstroming VMBO- MBO en MBO-HBO. Regionaal stageloket MRA. HBO-bijscholing voor MBO ers Onder meer: profilering en bundeling opleidingen in HO, betere interactie HO en bedrijfsleven, nationaal Center of Excellence en informatica in niet-ict curricula Ben Visscher n.t.b Goede afstemming beroepsopleidignen Hans Akkermans n.t.b Geintegreerd opleidingsaanbod met reguliere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven. MRA ICT excellentie profiel 3.3 Opheffen actuele knelpunten Acquisite en behoud van internationaal talent Onder meer: werving in buitenland, behoud buitenlandse studenten, vestigingsmogelijkheden innovatieve vrijbuiters Natasja van Geest Start eerste kwartaal 2013 MRA the place to be door gecoördineerde werving 7

8 Werkgroep 4: Communities Woordvoerder: Ron de Mos Werkgroepleden: Ron de Mos, Sander van den Born Nr. Milestone Beschrijving Trekker Datum Expected outcome 4.1 Overzicht van relevante communities Inventarisatie thema s en clusters/netwerken om ICT cross over sessies te organiseren (ICT en health, ICT en media, etc.) Ron de Mos Eerste kwartaal 013 Herkenbaarheid van ICT clustertafel binnen netwerken 1.2 Deelname en organisatie van bijeenkomsten met communities Organisatie bijeenkomsten van microclusters met crosssectorale focus Ron de Mos Tweede en derde kwartaal 2013 Actieve betrokkenheid van ICT clustertafel in communities 1.3 Genereren projecten Inventarisatie van projectideeën en onderzoek naar nieuwe projectideeën, die passen in de AEB strategie Ron de Mos Doorlopend Nieuwe economische waarde 8

9 Werkgroep 5: Verbindingen Woordvoerder: Erik Fledderus Werkgroepleden: Maarten de Rijke, Vidhya Sampath, Ger Baron, Mark Landenberger, Willem Koeman Nr. Milestone Beschrijving Woordvoerder Status/Datum Expected outcome 5.1 Internationale verbinding Relatiebeheer binnen nationale en internationale netwerken, o.a. via strategische banden met andere regio's en clusters 5.2 Positionering in Europa Ondersteuning bij positionering van de MRA in Brussel. Erik Fledderus Doorlopend ICT clustertafel is herkenbaar in internationale netwerken Erik Fledderus Doorlopend Bestuurders gaan op pad met scherpe ICT focus. 5.2 Verbinding met onderzoeksveld Betrekken van onderzoeksdomein binnen de ICT clustertafel. Disseminatie onderzoeksresultaten en analyse kansen voor opschaling en follow-up Erik Fledderus Doorlopend Wetenschappelijk onderzoek (vnl. buiten de MRA) heeft een ingang naar de ICT clustertafel. 9

10 Bijlage I : Team Het Team van de ICT Cluster Tafel voor 2013 is als volgt samengesteld. Naam Functie Rol in ICT Cluster Harry van Dorenmalen Voorzitter IBM Europe, lid Board Voorzitter Ger Baron Clustermanager ICT Woordvoerder Projects Henk Kreft Regiomanager KPN Woordvoerder PR & Imago Hans Akkermans Directeur Network Institute Woordvoerder Onderwijs & Arbeidsmarkt Ron de Mos Voorzitter CGI Nederland Woordvoerder Communinties Erik Fledderus MD Information Society Woordvoerder Verbindingen Marleen Stikker CEO Waag Society Werkgroep Onderwijs Coks Stoffer CEO Cisco Nederland Werkgroep Onderwijs Vidhya Sampath Tata Werkgroep PR & Imago en Verbindingen Veronica van der Goot Senior adviseur KvK Gooi Eem Flevoland Werkgroep PR & Imago Joost de Vries CEO Close Alert Werkgroep PR & Imago Edwin Oskam Programma manager Gem. A dam Wergroep PR & Imago, Beleidsondersteuner Maarten de Rijke Universiteit van Amsterdam Werkgroep Verbindingen Eric Boonstra EvoSwitch Thema Duurzaamheid Sander van Born Marketing & Innovationmngr. CGI Werkgroep Communities Mark Landenberger Chief of Staff, Chairman Office IBM Werkgroep Verbindingen Willem Koeman Clustermanager ICT Werkgroep Projects Gaston Crolla Manager Regiostimulering KvK Gooi Eem Flevoland Werkgroep Projects Wekelijkse sturing Binnen het team bestaat een groep die wekelijks contact heeft m.b.t sturing en voortgang. Dit team bestaat uit Harry van Dorenmalen, Mark Landenberger, Ger Baron, Willem Koeman, Edwin Oskam en Joost de Vries. 10

11 Bijlage II : Organisatie De ICT kerngroep overlegt maandelijks onder leiding van de trekker van het ICT cluster. De clustertafel is opgedeeld in 5 werkgroepen die pro-actief werken aan een vijftal thema s. De werkgroepen staan voor hun thema in nauw contact met het ICT cluster. De operationsmanager houdt de status van werkgroepactiviteiten bij, bewaakt verbanden tussen activiteiten in werkgroepen, en registreert en verdeelt binnenkomende vragen, verzoeken en uitnodigingen uit het ICT Cluster. Eind 2013 zal het grootste gedeelte van vragen en verzoeken direct naar de werkgroepen gaan zonder tussenkomst van de operations manager. In de hieronder getoonde cockpit worden de lopende acties en de voortgang op milestones bijgehouden. De cockpit dient als input voor de maandelijkse clustertafel overleggen. 11

12 Bijlage III: Ecosysteem en partnerships Onderstaande figuur geeft een weergave van het ecosysteem waarin het ICT Cluster werkt. De World Smart en Creative Society ontstaat van buiten naar binnen door: Samenwerking met partners In projectverband Op een achttal thema s Met gebruikmaking van ICT (data en infrastructuur) 12

13 Bijlage IV: Projectplatformen Projecten binnen het ICT cluster vinden hun plaats in een van onderstaande projectenplatformen. Een platform is een samenwerkingsverband tussen geinteresseerde partners. Een platform kenmerkt zich door een collectieve aanpak en kennisdeling, waarbij het platform projecten initieert, accelereert of faciliteert. Op de wijze worden resultaten van projecten, maar ook contacten en kennis, binnen een ecosysteem van partners gedeeld en geborgd. Almere Data Capital Almere DataCapital is een regieprogramma voor de ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid in Almere rondom de opslag en verwerking van 'big data'. Door dit ecosysteem kan Almere een grote stap zetten om de ambitieuze doelstelling van het scheppen van extra banen in 2030 te behalen. Zorg is de eerste pijler die binnen het programma wordt uitgebouwd. Open Data Exchange (ODE) Het ODE platform beoogt door het beschikbaar stellen van publieke data nieuwe diensten te realiseren die voorheen technisch niet haalbaar waren of te duur in uitvoering. Binnen de platform vinden onder meet development bootcamps plaats en app ontwikkelwedstrijden. 13

14 Amsterdam Smart City Amsterdam Smart City zet de metropoolregio Amsterdam op de kaart zet als urban living lab dat bedrijven de mogelijkheid biedt innovatieve producten te testen en te demonstreren. Projecten binnen het Amsterdam Smart City programma zijn: Almere Smart Society, AmsterdamOpent.nl, Apps for Amsterdam, Brandstofcel technologie, E-harbours - Innovatief energiecontract Zaanstad, E-Harbours ReloadIT, Energiemanagement Haarlem, Gemeentelijke Gebouwen, Geuzenveld - Buurzaam Wonen, Groene Grachten, IJburg - De IJburger bepaalt!, IJburg Glasvezel, IJburg - Slim IJburg - Wijk TV, ITO Toren, Klimaatstraat, Moet je Watt laadoplossing, Monumentale Panden, Nieuw West - Intelligent net, Slimme Scholenstrijd, Slimme Sportparken, Smart Challenge, TPEX - Smart Airmiles, Walstroom, Watt voor Watt, WeGo Autodelen, West Orange, Zuidoost - Energiek Zuidoost, Zuidoost - Stakeholders aan zet, Zuidoost - Wet- en regelgeving en Zwembaden World Smart Capital In het jaar 2013 is de Metropoolregio Amsterdam de Pilot City van het World Smart Capital concept. World Smart Capital heeft tot doel succesvolle stedelijke innovaties te delen en te laten zien hoe overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en burgers samenwerken om hun stedelijke omgeving slimmer te maken met behulp van ict. Het World Smart Capital concept is door de Amsterdam Economic Board aangewezen als een Iconisch Project. Healthlab Health-Lab heeft tot doel om te komen tot een real life experimenteer omgeving in de Amsterdamse regio op het gebied van Zorg en ICT. Health-Lab wordt uitgevoerd in samenwerking met zorginstellingen, kennisinstellingen en grote en kleine bedrijven. Green IT Green IT bevordert de ontwikkeling van een duurzame en uiterst competitieve ICT-infrastructuur met een focus op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Ontwikkeling van een "Green IT Economy" betekent dat de regio aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor ICT bedrijven. Human Capital Agenda Via de Human Capital Agenda wordt samenwerking gezocht met bedrijfsleven, overheid en onderwijs om gezamenlijk dek knelpunten op de ICT arbeidsmarkt op te heffen. immovator immovator is een expertisecentrum en een netwerkorganisatie die zich richt op het versterken van de crossmediasector met de nadruk op innovatie en economisch rendement. Dit gebeurt door kennisdeling, kennisvergaring en het organiseren van contactmomenten tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Vanuit een kleine basisorganisatie worden verschillende projecten, events en publicaties opgestart die innovatie in de media industrie aanjagen. 14

15 15

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Samen op weg naar een Smart City

Samen op weg naar een Smart City Samen op weg naar een Smart City Amsterdam Smart City (ASC) is een uniek samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen én de Amsterdammer. ASC loopt voorop in de ontwikkeling van

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus.

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus. Inleiding MCN Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013 Missie: Het duurzaam aanwenden van de zee en haar omgeving ten behoeve van het langdurig

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Van strategische ligging naar strategische positie 17 mei 2017 Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Context: de uitdaging Globalisering = internationale concurrentieslag Sleutel: innovatie en vernieuwing

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route In, door en uitstroom in de Techniek Techniekpact 3 Actielijnen: Kiezen voor techniek Leren in de techniek

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Digivaardig & meeting the future

Digivaardig & meeting the future Digivaardig & meeting the future Roy Tomeij voorzitter Digivaardig & José de Leeuwe, directeur IT operations Eneco werkgroep ecf 5 april 2013 2 info@digivaardigdigiveilig.nl Kansen benutten ICT biedt kansen

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS 1. De start van Roots Op initiatief van docenten en bestuurders van ROC s en AOC s hebben Antoine Heideveld (Directeur Het Groene Brein), Rob de Vrind (Duurzaam MBO),

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

ZORGCAMPUS DE PEEL. Peter Martens Karien Mescher 20 februari 2017

ZORGCAMPUS DE PEEL. Peter Martens Karien Mescher 20 februari 2017 ZORGCAMPUS DE PEEL Peter Martens Karien Mescher 20 februari 2017 WELKOM ZORGCAMPUS DE PEEL Om in de regio de Peel te kunnen blijven beschikken over voldoende en goed opgeleid personeel, slaan de regionale

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media. Ton van Mil immovator Cross Media Network

Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media. Ton van Mil immovator Cross Media Network Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media Ton van Mil immovator Cross Media Network Inhoud: Zweven over de mediasector Rol van immovator Relevantie van media en breedband: Nationale markt Globale

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Samenwerken! Noodzaak of Kans?

Samenwerken! Noodzaak of Kans? Brug tussen onderwijs en ondernemer Visie op CRM voor onderwijsinstellingen Samenwerken! Noodzaak of Kans? 14 oktober 2011 Samenwerken! Kans of Noodzaak? Overheid HBO instelling WO instelling Netwerk van

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

ANTWERP A GREAT EUROPEAN PORT CITY WHERE INNOVATION MEETS BUSINESS

ANTWERP A GREAT EUROPEAN PORT CITY WHERE INNOVATION MEETS BUSINESS ANTWERP A GREAT EUROPEAN PORT CITY WHERE INNOVATION MEETS BUSINESS Antwerpse economie Werking Business & Innovatie Studieopdracht Antwerpse economie Werking Business & Innovatie Studieopdracht 5 stuwmotoren

Nadere informatie

Van denken naar doen bij A&F

Van denken naar doen bij A&F Van denken naar doen bij A&F Human Capital Agenda A&F (Regionale) economische clusters Behoeftes studenten en (potentiële) werknemers Behoeftes bedrijven A&F Aantrekkelijk werkgeverschap en imago sector

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Whitepaper Future Events

Whitepaper Future Events Whitepaper Future Events Versie: R0s2 Datum: 01 maart 2015 Auteur: Felicia Flamm Over Future Events Naar aanleiding van de ondertekening van het Smart City convenant (6 maart 2013), een diner pensant (13

Nadere informatie

Utrecht modelregio voor zelfmanagement

Utrecht modelregio voor zelfmanagement Utrecht modelregio voor zelfmanagement Jaap Trappenburg Kwartiermakers: Dr. Jaap Trappenburg (UMCU, HU) Uzelf kernteam UMC Utrecht Hogeschool Utrecht Universiteit Utrecht EBU Gemeente Utrecht U CREATE

Nadere informatie

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl Hierbij ontvangt u de Update Maritime Delta Geachte heer, mevrouw, Via deze Update Maritime Delta ontvangt u een overzicht van een aantal succesvolle resultaten die samen met de partners van Maritime Delta

Nadere informatie

Hier komt uw titel te staan 1

Hier komt uw titel te staan 1 Hier komt uw titel te staan 1 Regionale visie van de 3 O s Regionale visie van de 3 O s De regionale visie vormt de basis en het uitgangspunt voor het gezamenlijk meerjarig inzetten van acties door diverse

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

Dinalog: What s in it for me?

Dinalog: What s in it for me? KDC HAN 31 januari 2013 Dinalog: What s in it for me? door: Harry van den Hoff - Dinalog Harry van den Hoff Programma Manager MKB & Kennisverspreiding 076 5315305 vandenhoff@dinalog.nl 31 jan 2013 Ambitie

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Big Data innovatie in de Zorg

Big Data innovatie in de Zorg Big Data innovatie in de Zorg Verhogen Big Data leervermogen Point Break 13:00 Opening Eric van Tol, aanjager ICT doorbraakproject Big Data en Jacqueline Baardman, Adjunct directeur Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Slim samenwerken aan Smart Technology

Slim samenwerken aan Smart Technology Slim samenwerken aan Smart Technology Het CIV Smart Technology (CIV is een afkorting van Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is een dynamisch samenwerkingsverband tussen ondernemingen, overheden en het

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 www.utrecht.nl Aan de raadsleden van de commissie stad en ruimte Behandeld door D.S.M. van de Ven Datum 12 juni 2015 Doorkiesnummer 030-28

Nadere informatie

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding.

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. René Luigies zorginnovatiemakelaar Health Valley +31 611 366 339 +31 345 558 349 r.luigies@eusamed.eu rene.luigies @Lodewijkjes

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

projecten Laanboompact

projecten Laanboompact Samenwerken aan gezonde groei Laanboompact projecten 2013 Het Laanboompact is een initiatief van de Boomkwekersvereniging Opheusden e.o., gemeente Neder-Betuwe, Provincie Gelderland, Rabobank West Betuwe

Nadere informatie

interview HENK VAN RAAN

interview HENK VAN RAAN interview HENK VAN RAAN 60 CIO MAGAZINE Door Kim Loohuis Ó Fotografie Mark van den Brink HENK VAN RAAN, CHIEF INNOVATION OFFICER AMSTERDAM ARENA VOORBEELD VOOR smart Cities De Amsterdam Arena was bij de

Nadere informatie

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 CVO Groningen Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap Stimuleren van kennisintensief ondernemerschap Drijvende krachten Valorisatie en Ondernemerschap

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM

14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM 14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM Topteam HTSM: advies Toename private èn publieke R&D investeringen in HTSM Herkenbaar en attractief technisch vakonderwijs Overheid als innovatieve

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

OP Zuid. Programmaperiode 2014-2020

OP Zuid. Programmaperiode 2014-2020 OP Zuid Programmaperiode 2014-2020 1 Europees kader Europees Programma 2014-2020 Cohesiebeleid EFRO OP -zuid 2 Programmagebied 3 Vertrekpunten voor het nieuwe programma Houtskoolschets OP-Zuid Schatgraven

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

ECONOMISCHE STRATEGIE

ECONOMISCHE STRATEGIE ECONOMISCHE STRATEGIE S m a r t W a t e r Smart technologie: connected, interactief en intelligente systemen die door betere communicatie, toezicht en controle, gebruikers een significant verhoogde gebruikswaarde

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Symposium Water & Health

Symposium Water & Health Symposium Water & Health Jelle Prins, Decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden Onderzoek en Innovatie Presentatie Jelle Prins 1 MCL Topklinisch opleidingsziekenhuis In Leeuwarden en Harlingen met

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT Nieuwsbrief JUNI 2014 Juni 2014: Een maand van inspirerende bijeenkomsten, awarduitreikingen en nieuwe ICT campagnes. We wensen u veel leesplezier! Laatste kans! Deelnemers Special 3D Printing Aankomende

Nadere informatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Ontketend - 10 sept 2015 Innovatie Ontketend: Smart Industries,

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Nicole Kroon Directeur directie Regeldruk & ICT-beleid ibestuur congres 26 januari 2011 Waarom doen we het? ICT biedt kansen voor

Nadere informatie

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Toelichting: Opzet en uitvoering Bouwstenen van de blauwdruk Samenwerkingsmodel Voorbeelden van modules Opzet en uitvoering Uitgangspunten: Snel ontwikkelen

Nadere informatie