ICT clustertafel Gameplan Amsterdam, 26 februari Versie 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT clustertafel Gameplan 2013. Amsterdam, 26 februari 2013. Versie 1.0"

Transcriptie

1 ICT clustertafel Gameplan 2013 Amsterdam, 26 februari 2013 Versie 1.0 1

2 Contents Hoofdstuk 1: Visie... 3 Hoofdstuk 2: Missie... 3 Hoofdstuk 3: Werkgroepen en doelen... 4 Hoofdstuk 4: Milestones voor Bijlage I : Team Bijlage II : Organisatie Bijlage III: Ecosysteem en partnerships Bijlage IV: Projectplatformen

3 Hoofdstuk 1: Visie Amsterdam is van oudsher een open en innovatieve regio. Gedreven door onze handelsgeest is de regio erg welvarend. Nieuwe maatschappelijke en (financieel-)economische uitdagingen vragen echter beleid dat onze concurrentiekracht vergroot om deze welvaart te behouden. Waar gaat de Amsterdam Economic Board voor in 2020? De Amsterdam Economic Board gaat voor behoud en (duurzame) versterking van welvaart en welzijn in de metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA behoort in 2020 als global business hub tot de top 5 van Europese regio s. Waar gaat het ICT cluster voor in 2020? Het ICT cluster gaat voor erkenning van de MRA als World Smart & Creative Society met als doel de welvaart en welzijn te versterken. De MRA onderscheidt zich in 2020 door innovatie met ICT, door cross overs tussen ICT en andere clusters, met in het bijzonder de thema s ICT/ Smart, Creative en ehumanities. Hoofdstuk 2: Missie Het cluster ICT staat voor: 1. Samenwerking in projecten. Meer samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden en meer uitwisseling van ervaringen en opschaling. 2. Koesteren van talent. De MRA moet excelleren in kennis, kunde en technologie voor een Smart en Creative Society. Dit vraagt gegeven de demografische ontwikkelingen om extra inzet. De MRA moet aantrekkelijker worden voor jong ondernemend talent in ICT media creatieve industrie en dit talent helpen zich verder te ontwikkelen. 3. Actieve betrokkenheid. Betrokkenheid van burgers, bewoners, ondernemers, bezoekers, klanten en werknemers om de MRA te ontwikkelen tot publieke locatie en proeftuin voor innovatieve R&D en ICT-toepassingen. 4. PR en Branding. We zetten de kernwaarden creativiteit, openheid, intelligentie en ondernemerschap in om de regio te positioneren als Smart en Creative society en om meer nationaal en internationaal talent aan te trekken Daarnaast gaat het cluster de boer op om nieuwe partners aan de clusterstrategie te verbinden en aldus nieuwe slimme projecten m.b.v. ICT te entameren. 3

4 Hoofdstuk 3: Werkgroepen en doelen Werkgroepen De ICT clustertafel is opgedeeld in 5 thematische werkgroepen: 1. Werkgroep projecten: ondersteuning van de (acquisitie) activiteiten van bestaande programma s en richting geven aan nieuwe projectaanvragen. 2. Werkgroep PR & Imago: (internationale) positionering van de MRA als Creative en Smart Society en als interessante plek voor (inter)nationaal talent, alsmede verbinden van potentiële partners aan de clusterstrategie 3. Werkgroep onderwijs & arbeidsmarkt: opheffen van knelpunten op de ICT arbeidsmarkt door de uitstroom en instroom in het onderwijs te vergroten en internationaal ICT talent voor de MRA te werven en te behouden. 4. Werkgroep communities: interactie aangaan met relevante netwerken binnen de MRA. Hoe kan de ICT clustertafel hen versterken en hoe kunnen nieuwe projecten worden gegeneerd? 5. Werkgroep verbindingen: verbindingen leggen met andere (inter)nationale regio s en verbindingen leggen met het onderzoeksveld. Doelen voor Werkgroep projecten: 20 mio euro in (mede) ontwikkelde Smart & Creative Society projecten 2. Werkgroep PR & Imago communicatiestrategie/marketingplan dynamische evenementenkalender 3 communicatie activiteiten gericht op internationale positionering van Amsterdam als Smart & Creative society en als interessante plek voor (inter)nationaal talent Benutten van positie van A dam als World Smart Capital 2013/14 2 thematische bijeenkomsten (te organiseren in samenwerking met werkgroep communities) gericht op het verbinden van potentiële partners aan de clusterstrategie. 3. Werkgroep onderwijs en arbeidsmarkt 3 gestarte (onderwijs)projecten in PO, VO en HO voor vergroten ICT talentpool en om aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt te verbeteren. 4. Werkgroep communities Cross over sessies tussen ICT en andere thema s/netwerken/clusters, resulterend in een gezamenlijk project. Vergroten van het MKB netwerk. 5. Werkgroep verbindingen Ondersteuning bestuurdersreizen om de MRA internationaal te positioneren als Smart and Creative Society Herkenbaarheid ICT clustertafel in onderzoekswereld 4

5 Hoofdstuk 4: Milestones voor 2013 Werkgroep 1: Projecten Woordvoerder: Ger Baron Werkgroepleden: Willem Koeman & Gaston Crolla Uitgangspunten werkgroep projecten: 1. We monitoren projecten op platformniveau (zie H6). Twee overall indicatoren worden gebruikt: aantal aangesloten bedrijven (indicator van netwerkvorming) en werkgelegenheidsontwikkeling (indicator van sectorgroei). NB omzetontwikkeling is qua meetbaarheid moeilijke indicator. 2. We focussen op de ICT bijdrage per platform aan het cluster. Per platform is er een overall beschrijving beschikbaar van projecten/activiteiten met als doelstelling het voorkomen van dubbele, elkaar overlappende initiatieven. 3. In overleg met platformtrekkers wordt bekeken wat de bijdrage van het cluster kan zijn in het succes van het platform. Nr. Milestone Beschrijving Trekker Datum Expected outcome 1.1 Monitor lopende programma s De monitor wordt ingericht op het niveau van de projectplatformen (zie bijlage IV). Per platform wordt gemeten op twee indicatoren: 1. Aantal betrokken bedrijven (kwartaalbasis) Ger Baron Eerste kwartaal 2013, daarna bijgewerkt per kwartaal/jaarlijks Een actueel overzicht van programma s die raken aan de ICT clustertafel 2. Werkgelegenheidsgroei (jaarbasis). Daarnaast wordt per programma een indicator vastgesteld wat de ICT bijdrage is aan het cluster. 1.3 Advies over (nieuwe) programma s Een beoordelingskader ten behoeve van nieuwe programma s (indien er een vraag naar funding ligt). Ger Baron Beoordelingskader gereed eerste kwartaal Mogelijkheid om onderbouwd advies te geven over nieuwe ICT projecten 1.2 Versterken bestaande programma s Acties om lopende programma s te versterken (in bv. de acquisitie activiteiten) door verbindingen te leggen met de verschillende clustertafels. Ontwikkeling van strategische projecten. Ger Baron Eerste kwartaal inventarisatie van acties gereed Optimaal gebruik van bestaande programma s om nieuwe projecten te genereren. 5

6 Werkgroep 2: PR & Imago Woordvoerder: Henk Kreft Werkgroepleden: Herman van Bolhuis, Edwin Oskam, Riske Akkerman, Veronica van der Goot, Natasja van Geest, Joost de Vries Nr. Milestone Beschrijving Trekker Datum Expected outcome 2.1 Dynamische evenementen agenda Kalender met alle daarin relevante activiteiten binnen de MRA. Henk Kreft Eerste kwartaal 2013 Vertegenwoordiging op juiste evenementen. 2.2 Marketingplan/ communicatie strategie Kernwaarden waarop het ICT cluster richting externe partijen wordt geprofileerd Henk Kreft Begin tweede kwartaal 2013 Externe partijen gericht benaderd in heldere boodschap. 2.3 Programmerings Herman van Begin Internationaal herkenbaar voorstel Amsterdam World Smart Capital Bolhuis tweede kwartaal 2013 Branding van Amsterdam als Smarter City 2.4 Lancering online portal Career and Study Website om getalenteerde internationale ICT studenten te werven en te behouden i.s.m kennisinstellingen Natasja van der Geest Eerste kwartaal demoversie Eind tweede kwartaal live versie. Een centrale ingang voor getalenteerde studenten 2.5 Strategisch plan acquisitie van talent Aantrekken en behoud van internationaal talent i.s.m bedrijfsleven en kennisinstellingen. Natasja van der Geest Tweede kwartaal 2013 Gezamenlijke benadering, werving en behoud van talent door overheid, onderwijs en bedrijfsleven 2.6 Nader te bepalen Positionering A dam als Smart & Riske Tweede Gedetaillieerd Plan mbt marketingacties creative society Akkerman kwartaal 2013 Image van Amsterdam als Smart City 2.3 Thematische bijeenkomsten gericht op verbinden van potentiële partners aan de clusterstrategie Nieuwe contacten en netwerken voor het ICT cluster Ger Baron n.t.b Verversing van kennis en contacten 2.5 ICT cluster site Ingang voor ICT cluster geïnteresseerden. Functionaliteiten hierop afstemmen. Josje Spinhoven/Jo ost de Vries Oplevering tweede kwartaal 2013 Laagdrempelig communicatiekanaal 6

7 Werkgroep 3: Arbeidsmarkt en onderwijs Woordvoerder: Hans Akkermans Werkgroepleden: Henk Kreft, Marleen Stikker, Natasja van Geest en Willem Koeman Onderstaande tabel is een samenvatting van de activiteiten in de HCA agenda. Voor een uitgebreide weergave wordt hiernaar verwezen Nr. Milestone Beschrijving Trekker Datum Expected outcome 3.1 Vergroten uitstroom ICT talent ICT talentontwikkeling in voortgezet onderwijs Onder meer: een ICT academie, VWO school die zich profileert met ICT, grotere interesse migraten milieus. Cor de Beurs (voor ICT academie) n.t.b Geintegreerd aanbod van ICT onderwijs voor jong talent E-learning in primair en voortgezet onderwijs Gecoordineerde acties in P en VO Nog te bepalen n.t.b Gecoördineerde inzet e-learning Empowerment van docenten Opstellen van e-competenties, professionaliseringnetwerken en docentstages Cor de Beurs (PO/VO), Ben Visscher (MBO) n.t.b Elke docent een ICT bijscholing 3.2 Verbeteren aansluiting opleiding en arbeidsmarkt Aansluiting MBO op arbeidsmarkt Aansluiting HO op arbeidsmarkt Vergroten doorstroming VMBO- MBO en MBO-HBO. Regionaal stageloket MRA. HBO-bijscholing voor MBO ers Onder meer: profilering en bundeling opleidingen in HO, betere interactie HO en bedrijfsleven, nationaal Center of Excellence en informatica in niet-ict curricula Ben Visscher n.t.b Goede afstemming beroepsopleidignen Hans Akkermans n.t.b Geintegreerd opleidingsaanbod met reguliere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven. MRA ICT excellentie profiel 3.3 Opheffen actuele knelpunten Acquisite en behoud van internationaal talent Onder meer: werving in buitenland, behoud buitenlandse studenten, vestigingsmogelijkheden innovatieve vrijbuiters Natasja van Geest Start eerste kwartaal 2013 MRA the place to be door gecoördineerde werving 7

8 Werkgroep 4: Communities Woordvoerder: Ron de Mos Werkgroepleden: Ron de Mos, Sander van den Born Nr. Milestone Beschrijving Trekker Datum Expected outcome 4.1 Overzicht van relevante communities Inventarisatie thema s en clusters/netwerken om ICT cross over sessies te organiseren (ICT en health, ICT en media, etc.) Ron de Mos Eerste kwartaal 013 Herkenbaarheid van ICT clustertafel binnen netwerken 1.2 Deelname en organisatie van bijeenkomsten met communities Organisatie bijeenkomsten van microclusters met crosssectorale focus Ron de Mos Tweede en derde kwartaal 2013 Actieve betrokkenheid van ICT clustertafel in communities 1.3 Genereren projecten Inventarisatie van projectideeën en onderzoek naar nieuwe projectideeën, die passen in de AEB strategie Ron de Mos Doorlopend Nieuwe economische waarde 8

9 Werkgroep 5: Verbindingen Woordvoerder: Erik Fledderus Werkgroepleden: Maarten de Rijke, Vidhya Sampath, Ger Baron, Mark Landenberger, Willem Koeman Nr. Milestone Beschrijving Woordvoerder Status/Datum Expected outcome 5.1 Internationale verbinding Relatiebeheer binnen nationale en internationale netwerken, o.a. via strategische banden met andere regio's en clusters 5.2 Positionering in Europa Ondersteuning bij positionering van de MRA in Brussel. Erik Fledderus Doorlopend ICT clustertafel is herkenbaar in internationale netwerken Erik Fledderus Doorlopend Bestuurders gaan op pad met scherpe ICT focus. 5.2 Verbinding met onderzoeksveld Betrekken van onderzoeksdomein binnen de ICT clustertafel. Disseminatie onderzoeksresultaten en analyse kansen voor opschaling en follow-up Erik Fledderus Doorlopend Wetenschappelijk onderzoek (vnl. buiten de MRA) heeft een ingang naar de ICT clustertafel. 9

10 Bijlage I : Team Het Team van de ICT Cluster Tafel voor 2013 is als volgt samengesteld. Naam Functie Rol in ICT Cluster Harry van Dorenmalen Voorzitter IBM Europe, lid Board Voorzitter Ger Baron Clustermanager ICT Woordvoerder Projects Henk Kreft Regiomanager KPN Woordvoerder PR & Imago Hans Akkermans Directeur Network Institute Woordvoerder Onderwijs & Arbeidsmarkt Ron de Mos Voorzitter CGI Nederland Woordvoerder Communinties Erik Fledderus MD Information Society Woordvoerder Verbindingen Marleen Stikker CEO Waag Society Werkgroep Onderwijs Coks Stoffer CEO Cisco Nederland Werkgroep Onderwijs Vidhya Sampath Tata Werkgroep PR & Imago en Verbindingen Veronica van der Goot Senior adviseur KvK Gooi Eem Flevoland Werkgroep PR & Imago Joost de Vries CEO Close Alert Werkgroep PR & Imago Edwin Oskam Programma manager Gem. A dam Wergroep PR & Imago, Beleidsondersteuner Maarten de Rijke Universiteit van Amsterdam Werkgroep Verbindingen Eric Boonstra EvoSwitch Thema Duurzaamheid Sander van Born Marketing & Innovationmngr. CGI Werkgroep Communities Mark Landenberger Chief of Staff, Chairman Office IBM Werkgroep Verbindingen Willem Koeman Clustermanager ICT Werkgroep Projects Gaston Crolla Manager Regiostimulering KvK Gooi Eem Flevoland Werkgroep Projects Wekelijkse sturing Binnen het team bestaat een groep die wekelijks contact heeft m.b.t sturing en voortgang. Dit team bestaat uit Harry van Dorenmalen, Mark Landenberger, Ger Baron, Willem Koeman, Edwin Oskam en Joost de Vries. 10

11 Bijlage II : Organisatie De ICT kerngroep overlegt maandelijks onder leiding van de trekker van het ICT cluster. De clustertafel is opgedeeld in 5 werkgroepen die pro-actief werken aan een vijftal thema s. De werkgroepen staan voor hun thema in nauw contact met het ICT cluster. De operationsmanager houdt de status van werkgroepactiviteiten bij, bewaakt verbanden tussen activiteiten in werkgroepen, en registreert en verdeelt binnenkomende vragen, verzoeken en uitnodigingen uit het ICT Cluster. Eind 2013 zal het grootste gedeelte van vragen en verzoeken direct naar de werkgroepen gaan zonder tussenkomst van de operations manager. In de hieronder getoonde cockpit worden de lopende acties en de voortgang op milestones bijgehouden. De cockpit dient als input voor de maandelijkse clustertafel overleggen. 11

12 Bijlage III: Ecosysteem en partnerships Onderstaande figuur geeft een weergave van het ecosysteem waarin het ICT Cluster werkt. De World Smart en Creative Society ontstaat van buiten naar binnen door: Samenwerking met partners In projectverband Op een achttal thema s Met gebruikmaking van ICT (data en infrastructuur) 12

13 Bijlage IV: Projectplatformen Projecten binnen het ICT cluster vinden hun plaats in een van onderstaande projectenplatformen. Een platform is een samenwerkingsverband tussen geinteresseerde partners. Een platform kenmerkt zich door een collectieve aanpak en kennisdeling, waarbij het platform projecten initieert, accelereert of faciliteert. Op de wijze worden resultaten van projecten, maar ook contacten en kennis, binnen een ecosysteem van partners gedeeld en geborgd. Almere Data Capital Almere DataCapital is een regieprogramma voor de ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid in Almere rondom de opslag en verwerking van 'big data'. Door dit ecosysteem kan Almere een grote stap zetten om de ambitieuze doelstelling van het scheppen van extra banen in 2030 te behalen. Zorg is de eerste pijler die binnen het programma wordt uitgebouwd. Open Data Exchange (ODE) Het ODE platform beoogt door het beschikbaar stellen van publieke data nieuwe diensten te realiseren die voorheen technisch niet haalbaar waren of te duur in uitvoering. Binnen de platform vinden onder meet development bootcamps plaats en app ontwikkelwedstrijden. 13

14 Amsterdam Smart City Amsterdam Smart City zet de metropoolregio Amsterdam op de kaart zet als urban living lab dat bedrijven de mogelijkheid biedt innovatieve producten te testen en te demonstreren. Projecten binnen het Amsterdam Smart City programma zijn: Almere Smart Society, AmsterdamOpent.nl, Apps for Amsterdam, Brandstofcel technologie, E-harbours - Innovatief energiecontract Zaanstad, E-Harbours ReloadIT, Energiemanagement Haarlem, Gemeentelijke Gebouwen, Geuzenveld - Buurzaam Wonen, Groene Grachten, IJburg - De IJburger bepaalt!, IJburg Glasvezel, IJburg - Slim IJburg - Wijk TV, ITO Toren, Klimaatstraat, Moet je Watt laadoplossing, Monumentale Panden, Nieuw West - Intelligent net, Slimme Scholenstrijd, Slimme Sportparken, Smart Challenge, TPEX - Smart Airmiles, Walstroom, Watt voor Watt, WeGo Autodelen, West Orange, Zuidoost - Energiek Zuidoost, Zuidoost - Stakeholders aan zet, Zuidoost - Wet- en regelgeving en Zwembaden World Smart Capital In het jaar 2013 is de Metropoolregio Amsterdam de Pilot City van het World Smart Capital concept. World Smart Capital heeft tot doel succesvolle stedelijke innovaties te delen en te laten zien hoe overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en burgers samenwerken om hun stedelijke omgeving slimmer te maken met behulp van ict. Het World Smart Capital concept is door de Amsterdam Economic Board aangewezen als een Iconisch Project. Healthlab Health-Lab heeft tot doel om te komen tot een real life experimenteer omgeving in de Amsterdamse regio op het gebied van Zorg en ICT. Health-Lab wordt uitgevoerd in samenwerking met zorginstellingen, kennisinstellingen en grote en kleine bedrijven. Green IT Green IT bevordert de ontwikkeling van een duurzame en uiterst competitieve ICT-infrastructuur met een focus op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Ontwikkeling van een "Green IT Economy" betekent dat de regio aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor ICT bedrijven. Human Capital Agenda Via de Human Capital Agenda wordt samenwerking gezocht met bedrijfsleven, overheid en onderwijs om gezamenlijk dek knelpunten op de ICT arbeidsmarkt op te heffen. immovator immovator is een expertisecentrum en een netwerkorganisatie die zich richt op het versterken van de crossmediasector met de nadruk op innovatie en economisch rendement. Dit gebeurt door kennisdeling, kennisvergaring en het organiseren van contactmomenten tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Vanuit een kleine basisorganisatie worden verschillende projecten, events en publicaties opgestart die innovatie in de media industrie aanjagen. 14

15 15

ICT/eScience. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam

ICT/eScience. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam Fotografie: Ton van TIl voor Economische Zaken Amsterdam ICT/eScience Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam juni 2011 Inhoud Kennis

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei Jaarplan Brainport Development NV 2015 Koersen op extra groei Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport regio. In deze regio

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren Jaarplan Brainport Development NV 2014 Koers houden en accelereren Inleiding Voor u ligt het jaarwerkplan van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport Regio Eindhoven.

Nadere informatie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Human Capital Agenda voor de Topsector Creatieve

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Amsterdam Economic Board November 2012 1 Voorwoord Met deze Human Capital Agenda voor het cluster Life Sciences & Health wordt aansluiting gezocht met

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Het Economisch Offensief Almere Werkt! Van idee naar BV EDBA. Economic Development Board Almere

Jaarverslag 2011. Het Economisch Offensief Almere Werkt! Van idee naar BV EDBA. Economic Development Board Almere Jaarverslag 2011 Economic Development Board Almere Het Economisch Offensief Almere Werkt! EDBA Economic Development Board Almere Van idee naar BV 2 Jaarverslag 2011 Economic Development Board Almere Het

Nadere informatie

Driven to move the future 1

Driven to move the future 1 Driven to move the future 1 DRIVEN TO MOVE THE FUTURE Visie 2014-2018 2 Driven to move the future Driven to move the future 3 Technology, Talent & Traffic CONTENT 05 Introductie 33 08 The world s 39 13

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Werkplan 2015-2016 SAMENWERKEN DOOR SAMEN TE DOEN!

Werkplan 2015-2016 SAMENWERKEN DOOR SAMEN TE DOEN! Werkplan 2015-2016 SAMENWERKEN DOOR SAMEN TE DOEN! Mei 2015 VERANTWOORDING Opdrachtgever : Stuurgroep Samenwerking Noord Voorzitter Fred Hassert AUTEUR(S) : Rick Sieling David van der Meer Herman de Vries

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE)

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE) Business Plan 8 december 2010 Rev. 4.1 Automotive Centre of Expertise (ACE) High Tech Mobility Executive Summary De Hogescholen HAN, Fontys en het Nederlandse Automotive bedrijfsleven dienen een aanvraag

Nadere informatie

Ondernemers voor een duurzame economie

Ondernemers voor een duurzame economie Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 JAARVERSLAG 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise Een samenwerking met en voor het energiegerelateerde bedrijfsleven Tomorrow s Electricity Grid Met dank aan TUDelft, Prof. Van der

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving per EAG-thema van de uitgevoerde acties

Bijlage 1 Beschrijving per EAG-thema van de uitgevoerde acties Bijlage 1 Beschrijving per EAG-thema van de uitgevoerde acties Vier beleidsprioriteiten 1. Energie In het EAG worden bij dit thema 6 acties omschreven. Eerst wordt de actie genoemd en dan cursief de activiteiten

Nadere informatie

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt!

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! 1 + 1 = 3 Samen met ondernemers, onderwijs en overheden naar een goed functionerende arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant Karin van Meer Véronique

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant Dhr. H. Wiegel Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch. Geachte heer Wiegel,

Provincie Noord-Brabant Dhr. H. Wiegel Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch. Geachte heer Wiegel, Tilburg Provincie Noord-Brabant Dhr. H. Wiegel Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch ons kenmerk CvB-11-5155 contactpersoon R. Hoogenboom datum 17 maart 2011 telefoon (013) 595 8402 onderwerp Hoger Onderwijsplan

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

De Metropoolregio Amsterdam als Circulaire Grondstoffen Hub Startnotitie

De Metropoolregio Amsterdam als Circulaire Grondstoffen Hub Startnotitie De Metropoolregio Amsterdam als Circulaire Grondstoffen Hub Startnotitie Jacqueline Cramer en John Nederstigt 5 maart 2015 1 SAMENVATTING In deze startnotitie geven we een aanzet tot het formuleren van

Nadere informatie

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

EBU - Werksessies Get Connected 27 mei 2013

EBU - Werksessies Get Connected 27 mei 2013 EBU - Werksessies Get Connected 27 mei 2013 Afgelopen maandagmiddag 27 mei vond de tweede Get Connected netwerkbijeenkomst plaats in stadion Galgenwaard. Zo n 300 bezoekers bezochten de werksessies en

Nadere informatie

Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food

Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food Inleiding: De Topsector Agro&Food is de stabiele motor van de Nederlandse Economie, in totaal genereert de sector 48 miljard aan toegevoegde

Nadere informatie

Techniekpact Noordvleugel 01-05-2013

Techniekpact Noordvleugel 01-05-2013 Techniekpact Noordvleugel 01-05-2013 Woord vooraf Voor u ligt het Techniekpact voor de Noordvleugel. Dit document is opgesteld namens de bestuurlijke kopgroep in de Noordvleugel. Allen onderschrijven wij

Nadere informatie

Convenant Smarter Cities. Overeengekomen en ondertekend te Den Haag op 6 maart 2013.

Convenant Smarter Cities. Overeengekomen en ondertekend te Den Haag op 6 maart 2013. Convenant Smarter Cities Overeengekomen en ondertekend te Den Haag op 6 maart 2013. Convenant Smarter Cities Ondergetekenden, Overwegende dat, De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp, handelend

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village

Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village Kernteam Toerisme & Congressen in opdracht van de Economic Development Board Amsterdam 10 juni 2011 Kennis en Innovatie

Nadere informatie