PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise"

Transcriptie

1 PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 26 februari 2015 Aanwezig: Mijnheer Herwig CORNELIS, voorzitter, Paul AERTS, Marleen BOVIJN, Christine DE CUBBER, Karin DE PETTER, Bernadette DE VELDER, Sonia LATHOUWERS, Gerda VAN DEN BRANDE, Lodewijk VAN SCHEL, Linda WYNS, leden. Tina VAN NUFFEL, vervangend secretaris. Verontschuldigd: Isabelle VAN DEN BRANDE Openbare vergadering 1 e punt van de dagagenda: Notulen van de openbare vergadering d.d. 15 januari Goedkeuring. 2 de punt van de dagagenda: Kennisname kastoestand. NEEMT KENNIS van de kastoestand, zoals uitgedeeld tijdens de raadszitting. 3 de punt van de dagagenda: FINANCIËN Jaarrekening Goedkeuring door de gouverneur. Kennisname. Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

2 Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van 19 juni 2014 van de OCMWraad betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2013 en kennisname van het jaarverslag 2013; Gelet op het schrijven van de heer Thierry Claessens, namens de gouverneur, dat op ons bestuur is binnengekomen op 23 januari 2015; Gelet op het besluit van 21 januari 2015 van de gouverneur van de provincie Vlaams- Brabant waarin de jaarrekening van het OCMW Meise over boekjaar 2013 wordt goedgekeurd; Met 9 ja stemmen; Art. 1: Kennis te nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2013 door de provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Sonia Lathouwers vervoegt de vergadering. 4 de punt van de dagagenda: Aangaan van een toetredingsovereenkomst met Belfius bank - contract voor de terbeschikkingstelling van prepaidkaarten. Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en zijn latere wijzigingen; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Aangezien het OCMW binnen het kader van zijn maatschappelijk doel een aantal diensten en tussenkomsten dient te verlenen aan uitkeringsgerechtigden van een sociale toelage, aan opgenomen of begeleide personen; Overwegende dat de kostprijs van een circulaire cheque per 01 januari 2015 dermate de hoogte in gaat gezien Belfius dit betaalmiddel zo veel mogelijk wenst te weren;

3 Gelet dat het OCMW op zoek diende te gaan naar goedkopere alternatieven om bepaalde groepen zonder bankrekening alsnog een (financiële) steun te kunnen geven; Overwegende dat het uitkeren van voedselbonnen niet steeds het gepaste resultaat kan geven; Gelet dat Belfius Bank hiervoor een volledig gamma van sociale producten aan het OCMW aanbiedt; Overwegende dat het OCMW opteert voor het gebruik van prepaid kaarten, waarbij deze gekoppeld worden aan bankrekeningnummer BE , (BIC: GKCC BE BB), Dringende steun; Overwegende dat dit bankrekeningnummer gedebiteerd zal worden met de waarde van de kaart op het moment van opname door de cliënt alsook voor wat betreft de uitgiftekosten die hiermee gepaard gaan (weliswaar onmiddellijk bij bestelling); Gelet dat de volmachthouders op deze rekening, met enkelvoudige handtekening volgende personen zijn: Roel Van den Bergh, Liesbeth Scheers, Cara Vissers en Caroline De Ridder; Overwegende dat deze personen aldus de prepaidkaarten kunnen bestellen; Gelet op de bijgevoegde technische fiche van dit product; Overwegende dat de uitgiftekost per prepaid SSB-kaart 1 euro bedraagt op 01 januari 2015; Overwegende dat er op AR Kosten van rekeningen BI Financiële aangelegenheden een budget werd voorzien van 160 euro voor het betalen van de bankkosten die per kaart worden aangerekend; Met éénparigheid van stemmen, Enig artikel: De omschakeling van de circulaire cheque naar de prepaidkaart wordt uitgesteld tot er sluitende praktische procedures en veiligheidsprocedures uitgewerkt zijn die de afgifte van de prepaidkaart door de sociale dienst beveiligen. 5 de punt van de dagagenda: Kennisname van de stedenbouwkundige vergunning d.d. 19 januari Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de raadsbeslissing van 6 juni 1994 houdende de aanstelling van architect Gerrit Borms, Heidebeekstraat 28, 1860 Meise als ontwerper voor het nieuw op te richten rustoord;

4 Gelet op de raadsbeslissing d.d. 2 mei 2000 houdende de aanstelling van Gerrit Borms als ontwerper voor de woon- en zorgcampus OCMW Meise, die volgende fasen omvat: 1. nieuwbouw van een rustoord met 60 woongelegenheden, kortverblijf met 3 woongelegenheden, dienstencentrum met ingebed een thuiszorgcentrum; 2. renovatie bestaande rustoord tot administratief centrum; 3. nieuwbouw van een serviceflatgebouw met 12 woongelegenheden; 4. nieuwbouw van 10 aanleunwoningen; Gelet op de raadsbeslissing van 8 november 2007 houdende het afsluiten van een overeenkomst van dading met architect Borms; Overwegende dat in de beleidsnota 2015 de oprichting van een dagverzorgingscentrum en de oprichting van een appartementsgebouw met het oog op verhuring aan een marktconform tarief als actieplannen werden vooropgesteld; Gelet op de raadsbeslissing van 16 januari 2014 houdende de principebeslissing tot oprichting van een dagverzorgingscentrum en nieuwbouw van minimum 12 aanleunwoningen; Overwegende dat de nodige positieve voorafgaande adviezen werden bekomen vanwege de diensten van Ruimtelijke Ordening van de Provincie Vlaams-Brabant, het Toegankelijkheidsbureau en de Brandweer en dat hiermee bij het opstellen van de plannen zoveel als mogelijk rekening is gehouden; Overwegende dat de architect op 9 oktober 2014 het definitieve aanvraagdossier heeft ingediend en toegelicht en het OCMW de nodige exemplaren van de plannen en de aanverwante documenten nodig voor het bekomen van de bouwaanvraag ter beschikking heeft gesteld; Overwegende dat de opmaak van de plannen vertraging heeft opgelopen omwille van de hoeveelheid aan te brengen wijzigingen gevraagd door de diverse adviesverlenende instanties; Overwegende dat de aanvraag in de maand oktober dient te gebeuren teneinde nog in 2014 een goedkeuring van het dossier te bekomen omwille van de onzekerheid inzake nieuwe bouwvoorschriften en reglementeringen in 2015, waarbij met de opmaak van de plannen weliswaar reeds in grote mate rekening werd gehouden, maar die de realisatie van het project ernstig zouden kunnen vertragen met een te verwachten negatieve weerslag op de financiering van de bouwkosten; Overwegende dat het bekomen van een vaste vergunningsdatum in 2014 belangrijk is inzake het bepalen van de toepasselijke subsidieregelingen; Gelet op de raadsbeslissing van 16 oktober 2014 waarin goedkeuring werd gegeven aan de bouwaanvraag gericht aan de Provincie Vlaams-Brabant tot het bekomen van een bouwvergunning voor de oprichting van een Zorgcentrum met 12 huurwoningen voor mensen met een beperking en een polyvalent uitgeruste gelijkvloerse zorgruimte geschikt voor de exploitatie van een dagopvang van bejaarden en de ondersteuning van de bewoners ;

5 Gelet dat deze bouwvergunning werd afgeleverd aan ons bestuur d.d. 19 januari 2015 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, de heer Roland Nackaerts; Gelet op de beslissing van het vast bureau d.d. 22 januari 2015; Met 10 ja-stemmen, Art. 1: Kennis te nemen van de bouwvergunning, zoals gevoegd in bijlage, afgeleverd aan ons bestuur d.d. 19 januari 2015 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, de heer Roland Nackaerts. Art. 2: Deze bouwvergunning over te maken aan onze architect, de heer Gerrit Borms, Heidebeekstraat 28 te 1860 Meise. Art. 3: De nodige stappen te ondernemen om deze vergunning duidelijk zichtbaar vanop de openbare weg en gedurende de verplichte periode van 30 dagen aan te plakken. 6 de punt van de agenda : Technisch beheerscontract installaties OCMW. Prestatievermindering met de telefonie van dienstencentrum De Spil en residentie Van Horick. Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd door het KB van 19 december 2010 en door de wet van 5 augustus 2011; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op de raadsbeslissing dd. 14 juli 2010 aangaande toewijzing van het technisch beheerscontract voor installaties van het OCMW aan de firma Cofely Services NV; Overwegende dat tijdens de opvolgvergaderingen gevraagd werd een bijlage op te maken om het jaarlijks onderhoud van de telefonie van dienstencentrum De Spil en residentie Van

6 Horick uit het basiscontract te halen vanaf het uit dienst nemen van de oude telefooncentrale; Overwegende dat de indienststelling van de nieuwe centrale, voorzien voor eind 2012, wegens onvoorziene omstandigheden enkele malen met een paar maanden werd uitgesteld, dat de uiteindelijke indienstneming tussen 5 en 7 juni 2013 plaats vond maar dat de oude centrale tegelijkertijd ook nog een paar maanden in dienst gehouden werd; Neemt kennis van het voorstel van bijlage nr. 3/A prestatievermindering - aan het basiscontract nr van 21 juni 2010; Met 10 ja-stemmen, Art.1.: Akkoord te gaan met de prestatievermindering van het technisch beheerscontract voor installaties van het OCMW en het jaarlijks onderhoud van de telefonie van dienstencentrum De Spil en residentie Van Horick en deze uit het basiscontract te halen met ingang van 1 januari Art.2.:De bijlage 3/A aan het basiscontract 7670 voor deze prestatievermindering voor een bedrag van min 6.667,49EUR (exclusief BTW), geactualiseerde prijs per 30/09/2014 van 7.155,64 (exclusief BTW), goed te keuren. Art.3.: De voorzitter en secretaris machtiging te verlenen tot ondertekening van bijlage 3/A. 7 de punt van de dagagenda: Afsluiten van een keuringscontract voor regelmatige keuring van de personenlift in serviceflats Ter Wolven. Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd door het KB van 19 december 2010 en door de wet van 5 augustus 2011; Gelet op wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdracten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op het KB van 9 maart 2003 met betrekking tot het regelmatig keuren van personenliften en dat de personenlift halfjaarlijks gekeurd moet worden;

7 Overwegende dat het past een onderhoudscontract voor de personenlift van serviceflats Ter Wolven af te sluiten teneinde het veilig, correct en optimaal functioneren van de lift te waarborgen en de levensduur ervan te verlengen; Gelet op diverse mails en telefonische contacten e.d. hieromtrent met firma s die de wettelijk verplichte keuringen van liften uitvoeren; Gelet dat na prijsvergelijking de firma AIB-Vinçotte Belgium het meest voordelige contract voor de halfjaarlijkse keuring kan aanbieden; Gelet op de bijgevoegde overeenkomst ; Met 10 ja-stemmen, Art.1.: Een contract van drie jaar aan te gaan voor de halfjaarlijkse keuringen van de personenlift in serviceflats Ter Wolven met de firma AIB-Vinçotte Belgium, met maatschappelijke zetel in de A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel. Art.2.: De voorzitter en de secretaris machtiging te verlenen om het contract te ondertekenen. 8 ste punt van de dagagenda: Toewijzing van de overheidsopdracht betreffende het leveren van 54 matrassen voor WZC residentie Van Horick. Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd door het KB van 19 december 2010 en door de wet van 5 augustus 2011; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op de raadsbeslissing van 20 november 2014 houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende het leveren van 54 matrassen voor WZC residentie Van Horick;

8 Gelet op het proces-verbaal van de opening der biedingen van 15 december 2014 dat wordt toegevoegd aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen; Overwegende dat het bedrag van de opdracht, incl. BTW, op EUR geraamd werd; Overwegende dat het daartoe bestemde krediet voorzien werd in de budgetten op het investeringsproject nr.2014/06 AR (aankoop matrassen) van beleidsitem WZC Residentie Van Horick; Overwegende dat voor deze opdracht tijdig drie regelmatige offertes werden ontvangen, met name van: 1. Sampli, Industrielaan 40, 9660 Brakel 2. Medical Mattress Care bvba, Puyveldestraat 8, 9170 Sint-Pauwels 3. Meubelen Moens (dealer Tempur), Mechelsestraat 191, 1840 LONDERZEEL Gelet op het vergelijkingsverslag dd. 5 februari 2015 zoals opgesteld door Leo Van den Elsen; Met 10 ja-stemmen, Art.1. De opdracht, houdende het leveren van 54 matrassen voor WZC residentie Van Horick, wordt toegewezen aan de firma Sampli, Industrielaan 40, 9660 Brakel, overeenkomstig de offerte voor de prijs van 5.553,90 EUR (BTW inbegrepen). Art.2.: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven onder investeringsproject 2014/06, algemeen rekeningnummer beleidsitem actieplan AP5.1 actie de de punt van de dagagenda: uitbreiding leverings- en bruikleenovereenkomst met de firma Heyda voor de koffie in de personeelsruimte van OCMW Meise. Gelet op de bestaande leverings- en bruikleenovereenkomst met Heyda, Wilgenlaan 52 te 1861 Meise zoals goedgekeurd door de raad van 10 oktober 2012; Overwegende dat voor de personeelsruimte momenteel koffie wordt gezet met een toestel dat werd aangekocht bij Java en dat de koffie wordt aangekocht bij Colruyt; Overwegende dat er al verschillende malen problemen waren met het koffietoestel en het toestel moet worden opgestuurd ter herstelling; Gelet op het voorstel van de centrumleider om deze problemen te verhelpen door de leverings- en bruikleenovereenkomst met de firma Heyda uit te breiden; Gelet op het voorstel van de heer Flor Heyvaert, zaakvoeder bij Heyda, om hetzelfde toestel te plaatsen in de personeelsruimte als in de cafetaria van dienstencentrum De Spil tegen volgende voorwaarden:

9 - Bruikleen van een volautomatische espressomachine Heyda Carrousel T6 bij exclusieve afname van de Style Coffee Box aan 197,17 per box excl. 6% BTW; - Onderhoud en herstellingen aan de machine (incl. werkuren en verplaatsing); - Bruikleen design tassen Style Coffee. Overwegende dat de instapkost van 600,00 niet moet worden betaald; Overwegende dat de waarde van het nieuwe toestel 6.450,00 (excl. BTW) per toestel bedraagt; Overwegende dat er met één box Style Coffee 750 kopjes espresso kunnen worden gezet; Gelet op het feit dat de huidige afname van de cafetaria niet voldoende is voor het bijplaatsen van een derde toestel, maar dat Heyda ons geen bijkomende minimumafname oplegt; Gelet op het feit dat met de machine ook thermossen kunnen worden gevuld voor vergaderingen; Overwegende dat 100,00 moet worden voorzien voor aanpassingen aan de watertoevoer en 160,00 (excl. 21% BTW) voor het plaatsen van een extra waterverzachter Bestmax wisselpatroon ; Overwegende dat de huidige overeenkomst loopt tot en met 10 oktober 2017; Overwegende dat de het gaat om een bedrijf uit de gemeente met kwalitatief hoogstaande producten; Overwegende dat de centrumleider ook een voorstel heeft opgevraagd bij Douwe Egberts, maar dat in hun voorstel geen onderhoud van de machine is inbegrepen en er een jaarlijkse afname van 80 liter Cafitesse koffie wordt gevraagd; Met éénparigheid van stemmen, Art. 1: De leverings- en bruikleenovereenkomst met de firma Heyda uit te breiden voor een derde Heyda T6 Carrousel koffiemachine voor de personeelsruimte van OCMW Meise. Art. 2: Aan de centrumleider de opdracht te geven om de nodige werken te laten uitvoeren en de overschakeling te coördineren. 10 de punt van de dagagenda: afsluiten van een service- & monitoringscontract met de firma EM Security voor de noodoproeptoestellen van de extramurale diensten. Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen;

10 Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en uitvoeringsbesluiten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers; Gelet op de raadsbeslissing van 8 september 2010 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement betreffende het verhuren van noodoproeptoestellen, gewijzigd in raadszitting van 19 december 2013; Overwegende dat OCMW Meise in 2008 vijftig noodoproeptoestellen heeft aangekocht bij de firma EM Security, Zoniënwoudlaan 194 te 1640 Sint-Genesius-Rode en sindsdien is aangesloten bij de alarmcentrale van voorgenoemde firma; Overwegende dat tot op heden geen service- & monitoringscontract werd afgesloten en dat dit wenselijk is gebleken om de samenwerking te verbeteren en problemen met de toestellen in de toekomst te vermijden; Overwegende dat het doel van het contract is om bestaande afspraken over de samenwerking op papier te zetten en afspraken te maken over onderwerpen waar onduidelijkheid over bestaat; Gelet op het overleg van 9 mei 2014 tussen EM Security, Griet Vermoesen, maatschappelijk werker verantwoordelijk voor de noodoproeptoestellen, en Cara Vissers, centrumleider, waarop de voorbereidingen werden getroffen voor de opmaak van een service- en monitoringscontract en volgende punten als belangrijkste aandachtspunten werden behandeld: - Duidelijke en volledige omschrijving van wat in de maandelijkse prijs per toestel voor aansluiting op de alarmcentrale is inbegrepen. - Vermelding van de termijn waarbinnen een probleem met de centrale of een noodoproeptoestel kan worden verholpen en omschrijving van de te volgen procedure. - Aanstellen van een vaste contactpersoon. - Alle communicatie met de cliënt verloopt exclusief via het OCMW, tenzij anders afgesproken met de verantwoordelijke maatschappelijk werker. - Bezorgen van een prijslijst van toebehoren, met de garantie dat de onderdelen gedurende enkele jaren niet veranderen, tenzij in overleg met de verantwoordelijke van de dienst. - Garantie dat de alarmcentrale 24u op 24u beschikbaar is en omschrijving van mogelijk uitzonderingen. - Correcte facturatie en snelle rechtszetting in geval van fouten. - Duidelijke communicatie over vastgestelde problemen.

11 - Aanleren programmeren van zender met toestel aan de verantwoordelijke van de dienst. - Zorgen dat de tests van het toestel slechts 1x per week plaatsvinden tijdens de daluren. Duidelijke communicatie hiervoor naar het OCMW, zodat zij hun cliënten kunnen informeren. Overwegende dat de belangrijkste kosten verbonden aan het contract de abonnementsprijs van 7,20 (incl. BTW) per maand per toestel en de servicekost van 155,00 (incl. BTW) per maand voor programmatie, herstellingen en onderhoud van de toestellen (tot 100 toestellen) zijn; Overwegende dat de maatschappelijk werker en de centrumleider zich bij verschillende andere alarmcentrales hebben bevraagd en dat overschakeling naar een andere centrale mogelijk is, maar dat de kosten en service gelijkaardig zijn; Met éénparigheid van stemmen, Enig artikel: Akkoord te gaan met het afsluiten van een service- en monitoringscontract met de firma EM Security voor de noodoproeptoestellen van de extramurale diensten volgens het ontwerp in bijlage de punt van de dagagenda: afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Belgian Icecream Group (IJsboerke) voor de levering van ijs voor verkoop in de cafetaria dienstencentrum De Spil. Gelet op de raadsbeslissing van 25 september 2014 tot gunning van de overheidsopdracht voor de aankoop van voedingswaren aan de firma Deli XL, Zwaluwlaan 6 te 9120 Beveren- Melsele, nu Bidvest; Overwegende dat er geen afzonderlijke overheidsopdracht werd uitgeschreven voor de aankoop van ijs; Overwegende dat het ijs voor verkoop in de cafetaria van dienstencentrum De Spil tot eind 2012 werd aangekocht bij de firma IJsboerke, maar dat de samenwerking werd beëindigd toen onzekerheid bestond over het voorbestaan van de firma; Overwegende dat er sinds de wijziging van het assortiment in de cafetaria klachten zijn over de kwaliteit van de aangeboden ijsjes; Overwegende dat de firma IJsboerke sinds het stopzetten van de samenwerking werd overgenomen door Glacio, maar nog steeds hetzelfde assortiment aanbiedt; Gelet op het voorstel van de cafetariamedewerkers en de centrumleider om enkel voor de keuken (o.a. desserten) ijs aan te kopen bij Bidvest, maar voor de cafetaria opnieuw over te schakelen naar een samenwerking met IJsboerke, Gierlebaan 100 te 2460 Tielen;

12 Gelet op het contact tussen Paul Van Gompel, roomijsadviseur bij IJsboerke, en Cara Vissers, centrumleider, van 26 januari 2015 waar de mogelijkheden voor een nieuwe samenwerking werden besproken; Overwegende dat IJsboerke gratis een diepvriezer en het nodige promotiemateriaal ter beschikking kan stellen; Gelet op de prijslijst zoals toegevoegd in bijlage 2 (prijzen zijn ongewijzigd sinds 1 maart 2014); Met éénparigheid van stemmen, Art. 1: Akkoord te gaan met het afsluiten van een overeenkomst met de Belgian Icecream Group voor de aankoop van ijs voor de cafetaria van dienstencentrum De Spil. Art. 2: Akkoord te gaan met de prijslijst zoals toegevoegd in bijlage 2. Art. 3: Opdracht te geven aan de centrumleider om in samenspraak met de gebruikers van het dienstencentrum en de cafetariamedewerkers een gevarieerde keuze te maken uit het assortiment van IJsboerke. 12 de punt van de dagagenda: Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement voor het gebruiken van de lokalen van dienstencentrum De Spil. Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en uitvoeringsbesluiten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, inzonderheid bijlage VI. Lokale dienstencentra; Gelet op de raadbeslissing van 14 mei 2008 houdende goedkeuring van verhuurovereenkomst voor dienstencentrum De Spil en de raadsbeslissing van 18 april 2013 houdende goedkeuring van de aanpassing van het reglement voor het huren van de lokalen van dienstencentrum De Spil; Gelet op de aanpassingen die door het vast bureau werden voorgesteld tijdens de zittingen van 8 januari en 5 februari 2015; Overwegende dat in naam van het OCMW een verzekeringspolis zal worden afgesloten voor het dekken van ernstige beschadigingen die tijdens het gebruik worden toegebracht aan de infrastructuur en/of het gebruikte materiaal;

13 Gelet op het voorstel om de gebruikerstarieven als volgt te laten stijgen om de kostprijs van de bijkomende verzekering te recupereren: Prijzen geldig tot en met 28/02/2015 of voor reeds goedgekeurde verhuren: A B C Dagdeel 1 9 uur 13 uur enkel vergaderzaal Dagdeel 2 13 uur uur enkel vergaderzaal Dagdeel uur einde vergaderzaal + cafetaria Prijzen geldig vanaf 01/03/2015: A B C Dagdeel 1 9 uur 13 uur enkel vergaderzaal Dagdeel 2 13 uur uur enkel vergaderzaal Dagdeel uur einde vergaderzaal + cafetaria Met éénparigheid van stemmen, Enig artikel: Onderstaand huishoudelijk reglement voor het gebruiken van dienstencentrum De Spil, het reservatieformulier en het document voor uitlenen van materiaal goed te keuren en toe te passen voor aanvragen die worden ingediend na 1 maart de punt van de dagagenda: Vacant verklaring van de functie van directeur ROB/RVT. Vaststelling van de wijze waarop deze betrekking wordt begeven en aanleggen werfreserve. Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de raadsbeslissing d.d. 18 december 2014 houdende de vaststelling van de personeelsformatie; Gelet op de beslissingen van de raad d.d. 8 juni 2011, 14 september 2011, 14 december 2011, 8 februari 2012, 12 december 2012, 10 april 2014 en 18 december 2014 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling voor de personeelsleden die ressorteren onder het toepassingsgebied van artikel van het OCMW decreet;

14 Overwegende dat er één voltijdse statutaire betrekking van directeur ROB/RVT dient vacant verklaard te worden; Met 10 ja - stemmen, Art. 1: De functie van directeur ROB/RVT (1 voltijds equivalent statutair) vacant te verklaren via het organiseren van een vergelijkend aanwervingsexamen. Art. 2: De functie van directeur ROB/RVT toe te wijzen bij wijze van aanwerving. Art. 3: De kandidaturen tezamen met een kopie van het diploma dienen aangetekend of door afgifte tegen ontvangstbewijs te worden bezorgd aan de voorzitter van het OCMW Meise, de heer Herwig Cornelis, Godshuisstraat 33, 1861 Meise, uiterlijk op 10 april Om voor benoeming in aanmerking te komen, zullen later de volgende documenten worden gevraagd: 1. Uittreksel uit de geboorteakte. 2. Bewijs van goed zedelijk gedrag voor openbaar bestuur. 3. Een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat men lichamelijk geschikt is voor het uitoefenen van het beroep. 4. Een eensluidend verklaard afschrift van het diploma of getuigschrift. Art. 4: De bekendmaking nopens het openstellen van deze betrekking te laten verschijnen in: 1. De Streekkrant 2. De Zondagskrant 3. Jobat 4. Eigen website, website van de gemeente, VDAB en VVSG 5. Gemeentelijk informatieblad. Art. 5: Voor deze vacante betrekking een werfreserve aan te leggen voor de periode van 1 jaar, maximum verlengbaar met 2 jaar. Art. 6: Geeft opdracht aan de financieel beheerder en de secretaris om de facturen inzake voormelde publicaties te betalen. 14 de punt van de dagagenda: Varia. Toelichting Karin De Petter betreffende integratie OCMW - Gemeente.

15 Namens de raad, Meise, 26 februari 2015 In opdracht: De vervangend secretaris De voorzitter Tina VAN NUFFEL Herwig CORNELIS

16 Bijlage aan punt 3 van de openbare vergadering van de raad van 26 februari 2015

17

18

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 16 oktober 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 20 maart 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 21 augustus 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 19 juni 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 21 mei 2015 Aanwezig: Mijnheer Paul AERTS,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 26 november 2015 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 7 JUNI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Heirman, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016.

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. Aanwezig: Liliane Lebon, voorzitter; Ivan Stevens, Jacques Van Alboom, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Raymond Roels, Helena Verbeke, Sofie Daninck, Martinne Plets,

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

OPENBAAR GEDEELTE. Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd. DE RAAD

OPENBAAR GEDEELTE. Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd. DE RAAD VERSLAG OCMW-RAAD 23 JUNI 2015 Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Sven Luyck, Sis Luyckx, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem, Piet Wijgaerts en Pierrette Putzeys, OCMW-raadsleden;

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 15 mei 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014.

ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014. ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 augustus 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk De

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 30 APRIL 2014. mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. G. Praet, secretaris. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

ZITTING VAN 30 APRIL 2014. mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. G. Praet, secretaris. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 1 ZITTING VAN 30 APRIL 2014 Aanwezig : mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. mevrouwen :Nobels Hilde, Bracke Sabine, Paelinck Anny de heren: Verhoeven Philip,De Brauwer Daniel,Raman Peter,Oosterlinck

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 3 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 8 maart 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 2 2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 2 3. verslag vorige openbare zitting. 3 4. Goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/02/2016

NOTULEN RAAD 09/02/2016 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/02/2016 NOTULEN RAAD 09/02/2016 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Carine De Cock, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Raad van 21 januari 2015

Raad van 21 januari 2015 Raad van 21 januari 2015 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Debusschere M.-T., Heirman K., Henderickx S., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 januari 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

Raad van 25 juni 2014

Raad van 25 juni 2014 Raad van 25 juni 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., Henderickx S., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016.

Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016. RAAD VAN 3 MEI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur en Mevr.

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 APRIL 2017

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 APRIL 2017 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 APRIL 2017 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 december 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

Raad van 19 oktober 2011

Raad van 19 oktober 2011 Raad van 19 oktober 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe J.,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie