Aansprakelijkheidsverzekering voor Interim Managers in samenwerking met FEDERGON

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheidsverzekering voor Interim Managers in samenwerking met FEDERGON"

Transcriptie

1 Aansprakelijkheidsverzekering voor Interim Managers in samenwerking met FEDERGON Als gevolg van de toenemende groei van zelfstandige interim managers heeft Induver Antwerpen voor de Providers aangesloten bij FEDERGON Interim Management een verzekeringspakket ontwikkeld dat de aansprakelijkheid van de interim manager dekt. Dit pakket voorziet de volgende waarborgen : UITBATINGSAANSPRAKELIJKHEID BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID TEWERWERKSTELLINGAANSPRAKELIJKHEID OPTIONELE WAARBORGEN In vergelijking met individueel afgesloten contracten zijn de Federgon voorwaarden niet enkel uitgebreider en goedkoper, maar ook meer flexibel! Formules Formule 1 Formule 2 Formule 3 B.A. Uitbating Letsel-& zaakschade, onstoffelijke schade EUR EUR EUR Burenhinder, Milieu, BROW EUR EUR EUR Schade aan toevertrouwd goed EUR EUR EUR Vrijstelling (zaakschade) 250 EUR 250 EUR 250 EUR Beroepsaansprakelijkheid Federgon opdrachten EUR EUR EUR Andere opdrachten EUR EUR EUR Vrijstelling Federgon opdrachten 250 EUR 250 EUR 250 EUR Vrijstelling andere opdrachten EUR EUR EUR Bestuurdersaansprakelijkheid Verzekerd kapitaal EUR EUR EUR Vrijstelling nihil nihil nihil Induver Antwerpen nv Justitiestraat 30 B-2018 Antwerpen fax tel FSMA A Maxence Van Moerkercke GSM Kristof Hendrickx GSM Tewerkstellingsaansprakelijkheid Federgon opdrachten EUR EUR EUR Andere opdrachten geen dekking geen dekking geen dekking Vrijstelling EUR enkel bij onregelmatig verbreking van arbeidsovereenkomst. Duur (premies voor alle waarborgen, inclusief taksen) Jaarcontract 889 EUR 989 EUR EUR Bijkomende optionele waarborgen (premies inclusief taksen) Rechtsbijstand DAS 63 EUR World Business Card Silver 145 EUR Persoonlijke ongevallen 24/24 0,90% op het verzekerd jaarloon Jaarloon : min EUR tot max EUR Overlijden : 4 x verzekerd jaarloon Blijvende Invaliditeit : 4 x verzekerd jaarloon Tijdelijke Invaliditeit : 90 % van het gemiddeld dagloon met 14 dagen wachttijd.

2 VRAGENLIJST AANSPRAKELIJKHEID VAN MANAGEMENTVENNOOTSCHAPPEN De managementvennootschap is een vennootschap die opgericht werd door een natuurlijk persoon en die tot doel heeft deel te nemen aan het beheer van een andere vennootschap en dit door middel van een dienstencontract. Algemene gegevens 1. Naam en juridische vorm van de Aanvrager? 2. Adres van de Aanvrager? 3. Datum van oprichting? 4. Federgon Provider : Voeg een kopie van uw contract met de Federgon Provider bij deze vragenlijst 5. Selecteer het domein van de professionele activiteiten 1 HR IT Legal Operations manager Purchase Manager Finance General Manager/CEO Commercial Director Andere: 6. Heeft de zaakvoerder/bestuurder en/of de Aanvrager minder dan 5 jaar beroepservaring in de huidige professionele activiteit? Ja Nee Financiële informatie aanvrager (in ) 7. Graag informatie over de omzet van het vorige boekjaar of indien de Aanvrager recent werd opgericht, graag de prognose voor het huidig boekjaar: a) Bedraagt de omzet meer dan ? Ja Nee b) Bedraagt het balanstotaal van de laatste jaarrekening meer dan ? Ja Nee Opdrachtgever (niet zijnde een provider) 8. Naam van de opdrachtgever(s): 9. Verzorgt de Aanvrager diensten voor een opdrachtgever (vermeld onder vraag 8.): a) waarin hij of zijn zaakvoerders/bestuurders voor meer dan 15% aandeelhouder is Ja Nee Zo ja, graag de naam van de vennootschap en het percentage van de aandelen. b) die beursgenoteerd is? Ja Nee Zo ja, graag de naam van de vennootschap: Voorgeschiedenis 10. Werd er in de voorbije 5 jaar een vordering ingesteld tegen de Aanvrager of enige van haar filialen of 1 van haar bestuurders, partners, vennoten of werknemers? Zijn de Aanvrager of 1 van haar directeurs, partners, vennoten of ondergeschikten, op de hoogte of werden zij in kennis gesteld van feiten die zouden kunnen leiden tot een vordering die gedekt zou zijn onder deze polis? Ja Nee Zo ja graag meer informatie hierover en ons deze met de vragenlijst terugbezorgen voor verdere analyse. Indien het antwoord op vraag 5 andere of 7a, 7b, 8, 9a, 10b of 11 Ja is, gelieve dan Induver Antwerpen te contacteren voor een gepersonaliseerde offerte. 1 Deze informatie is essentieel om een polis/tarifering te verkrijgen. Wat hier wordt ingevuld, zal worden beschouwd als de officiële verzekerde beroepsactiviteit in de definitieve polis.

3 Premie (inclusief taksen) Formule 1 Formule 2 Formule 3 Premie 889,00 c 989,00 c 1.139,00 c Detail waarborgen conform fiche Induver Antwerpen. Algemene voorwaarden van toepassing: AIG EU FL BE BG MC-Pro NL Aanvangsdatum van de polis (datum van ondertekening van de polis of later): Rechtsbijstand Rechtsbijstand DAS 63 EUR per jaar Andere optionele waarborgen Reisverzekering : World Business Card Silver EUR per verzekerde en per jaar: aantal verzekerden: Ongevallen : Individual Accident 24/24-0,9% op het verzekerd loon. Gewenst loon: Verzekerde perso(o)n(en) (voor iedere verzekerde) Naam: Geboortedatum: Verklaring De ondertekenaar (handelend in naam en/of voor rekening van de Aanvrager en alle verzekerden) verklaart, na onderzoek, dat de meegedeelde inlichtingen juist en volledig zijn en dat hij geen enkel feit bewust heeft weggelaten. De ondertekenaar gaat ermee akkoord dat deze vragenlijst en alle eventuele bijkomende informatie als basis zullen dienen voor het Verzekeringscontract. De ondertekenaar verbindt er zich eveneens toe de Verzekeraar onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in onderhavige verklaringen. Naam... Datum... Handtekening... Persoonsgegevens (hierna «Gegevens»), die aan de Verzekeraar worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze Gegevens zullen worden gebruikt met het oog op onder meer het beheer en het gebruik van de diensten van de Verzekeraar, waaronder het evalueren van risico s, het beheer en de uitvoering van contracten, het beheer van schadedossiers en het voorkomen van misdrijven zoals fraude, alsook teneinde de Verzekeraar toe te laten aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Met oog op het verwezenlijken van deze doeleinden, en voor de goede dienstverlening, kan de Verzekeraar de Gegevens meedelen aan andere vennootschappen van de groep waartoe hij behoort, aan onderaannemers of partners. Deze vennootschappen, onderaannemers of partners kunnen zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijk hetzelfde beschermingsniveau bieden als België. De Verzekeraar zal voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de Gegevens zo goed mogelijk te verzekeren. Behoudens verzet van betrokkene, kunnen de Gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Overeenkomstig de wet beschikt de betrokkene over het recht op toegang, wijziging of (in geval van legitieme redenen) verzet met betrekking tot de verwerking van zijn Gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kan de betrokkene de Verzekeraar schriftelijk contacteren op het adres Pleinlaan 11, 1050 Brussel. De Verzekerde geeft, voor zoveel als nodig, toestemming voor de overdracht en verwerking van de Gegevens zoals hierboven beschreven, in het bijzonder voor eventuele gevoelige gegevens (zoals betreffende zijn gezondheid). AIG Europe Limited. Vennootschap naar Engels recht. Vennootschapsnummer: Maatschappelijke zetel: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. Tel: (+32) (0) RPR Brussel BTW n Reken ingnummer: IBAN: BE BIC: CITIBEBX bij Citibank.U vindt onze Privacy Policy op AIG Europe Limited - All rights reserved DAS N.V., Maatschappelijke zetel : Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel. Tel (+32) Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder code nr R.P.R

4 De zekerheid voor uw managementvennootschap Interim Manager-Pro Mijnheer Smith, met z n twintig jaar HR Management ervaring, beslist om als zelfstandige te gaan werken en diensten te verrichten als Human Resources Manager via een eigen op te richten managementvennootschap. Het voordeel is dat de inkomsten van Mijnheer Smith niet langer onderworpen zijn aan de personenbelasting maar wel aan de vennootschapsbelasting, dewelke voordeliger zou kunnen zijn voor hem. Voor de klant van Mijnheer Smith is het een voordeel dat Mijnheer Smith niet langer als werknemer wordt beschouwd en aldus een aantal hieraan verbonden kosten verdwijnen in hoofde van de klant, zoals patronale bijdragen en arbeidsongevallenverzekering. Het voorgaande voorbeeld illustreert een veel voorkomende situatie in België. Het aantal managementvennootschappen dat wordt opgericht om uiteenlopende redenen, neemt jaarlijks in aantal toe. Desalniettemin is het belangrijk dat, wanneer een managementvennootschap wordt opgericht, de vennootschap en haar bestuurder(s) goed gedekt zijn voor de nieuwe risico s waarvoor zij aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dit is de reden waarom AIG Europe een volledig nieuw product ontwikkelde dat beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating en tewerkstellingsaansprakelijkheid combineert en eveneens de mogelijkheid biedt om per bijvoegsel in te schrijven op de World Business Card reisverzekering en een 24/24 ongevallenverzekering. 5 redenen om een INTERIM MANAGER-Pro-verzekering te onderschrijven: Een breed en volledig verzekeringspakket 1) Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Bij de uitoefening van de normale zakelijke activiteiten tekent de managementvennootschap dienstencontracten met belangrijke klanten teneinde te voorzien in een verscheidenheid aan dienstverlening. De contractuele aansprakelijkheid van de managementvennootschap zou in het geding kunnen worden gebracht door de opdrachtgever. De INTERIM MANAGER-Pro verzekering beschermt de activa van de managementvennootschap met een beroepsaansprakelijkheidsdekking die de verdedigingskosten en schadevergoedingen dekt die de managementvennootschap verschuldigd zou zijn aan de opdrachtgever voor de fouten in de dienstverlening. Een uitbreiding BA Uitbating vervolledigt het aansprakelijkheidsgeheel. 2) Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: De managementvennootschap kan worden opgericht in verschillende rechtsvormen, maar haar bestuurders/zaakvoerders dienen wettelijk blijk te geven van deugdelijk bestuur. Het Wetboek Vennootschappen, de wet op de Corporate Governance, de programmawet van 2006, de fiscale, boekhoudkundige en strafrechtelijke bepalingen zijn een voorbeeld van verantwoordelijkheid aan de bestuurder/zaakvoerder over de belangrijkheid van zijn functie. INTERIM MANAGER-Pro voorziet in AIG Europe Limited. Vennootschap naar Engels recht. Vennootschapsnummer: Maatschappelijke zetel: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. Tel: (+32) (0) RPR Brussel BTW n Rekeningnummer: IBAN: BE BIC: CITIBEBX bij Citibank.U vindt onze Privacy Policy op AIG Europe Limited - All rights reserved

5 dekking voor de bestuurders voor hun bestuursfouten en dekt zowel de verdedigingskosten als de schadevergoedingen. 3) Een tewerkstellingsaansprakelijkheidsverzekering: De natuurlijke persoon die een managementvennootschap opricht zal vaak samenwerken met medewerkers van zijn klant. Wetten en richtlijnen met betrekking tot tewerkstelling zorgen voor een steeds betere bescherming van werknemers. Pesterijen en discriminatie alsook seksuele intimidatie worden steeds vaker gemeld en kunnen leiden tot hoge dure schadevergoedingen. De INTERIM MANAGER- Pro verzekering beschermt op een efficiënte manier de managementvennootschap en haar zaakvoerders/bestuurders tegen inbreuken op de tewerkstellingsregelgeving. 4) Een ongeval en assistance dekking: Privé of professioneel zal het hoofd van de managementvennootschap misschien reizen naar alle uithoeken van de wereld. De INTERIM MANAGER-Pro verzekering biedt hem de mogelijkheid zich aan te sluiten op de World Business Card dekking die voorziet in een volledig pakket voor alle soorten wereldwijde reisproblemen. 5) Een persoonlijke ongevallendekking 24/24: Geïnspireerd door de arbeidsongevallenverzekering biedt deze dekking, bij een ongeval, op basis van een conventioneel jaarsalaris van , een kapitaal van in geval van overlijden of blijvende invaliditeit en een vergoeding van 37/dag in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, met ingang van de 15e dag en gedurende een periode van maximaal één jaar. Op aanvraag is ook een verhoogde dekking beschikbaar op basis van een conventioneel jaarsalaris van Eenvoudige vragenlijst met tarificatietabel De INTERIM MANAGER-Pro verzekering is eenvoudig en makkelijk af te onderschrijven. Het vereist enkel een volledig ingevulde en ondertekende 2 pagina vragenlijst. In de meeste gevallen is er geen noodzaak om het risico te verwijzen naar AIG Europe daar de vragenlijst een vooraf bepaalde tarificatie bevat die, eenmaal aanvaard door de Aanvrager, aanvaarding van het risico inhoudt. Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met Induver Antwerpen. Dit document wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. De dekkingsomvang en de bepalingen zijn onderworpen aan de bepalingen & voorwaarden van de polis, die op verzoek verkrijgbaar zijn. AIG Europe Limited is niet gehouden tot garanties, waarborgen of toezeggingen met betrekking tot diensten die verleend worden (of slecht verleend worden of waarvan de verstrekking nagelaten wordt) door onafhankelijke dienstverleners. AIG Europe Limited. Vennootschap naar Engels recht. Vennootschapsnummer: Maatschappelijke zetel: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. Tel: (+32) (0) RPR Brussel BTW n Rekeningnummer: IBAN: BE BIC: CITIBEBX bij Citibank.U vindt onze Privacy Policy op AIG Europe Limited - All rights reserved

6 World Business R E I S V E R Z E K E R I N G P R O D U C T F I C H E 1 / 2 Formule Silver Persoonlijke ongevallen 3.A. Overlijden na ongeval B.1. Blijvende invaliditeit na ongeval B.2. Psychologische bijstand na ongeval Medische kosten 3.C. Ambulante kosten en/of hospitalisatie Vrijstelling ambulante kosten per verzekeringsjaar 125 Bagage en reisongemakken 3.D. Verlies, beschadiging of diefstal van bagage E. Vertraging van bagage meer dan 8u F. Reisvertraging meer dan 4u 300 Reisvertraging meer dan 8u G. Ticket Upgrade (+ 4u) H. Verlengd Verblijf na 48u in gevolge terrorisme Verlengd Verblijf na 48u in gevolge natuurramp Wijzigingskosten transport in gevolge terrorisme Wijzigingskosten transport in gevolge natuurramp Kaping, ontvoering en onrechtmatige hechtenis 3.I. Kaping meer dan 24u Kaping meer dan 72u L. Ontvoering en onrechtmatige hechtenis Wettelijke aansprakelijkheid prive leven 3.J. Lichamelijk letsel Materiële schade Vrijstelling 125 De maximale vergoeding per jaar voor beide waarborgen samen is beperkt tot vijf maal het bedrag verzekerd voor lichamelijk letsel Annulering 3.K. Annulering van de reis en reisonderbreking AIG Europe Limited. Vennootschap naar Engels recht. Vennootschapsnummer: Maatschappelijke zetel: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. Tel: (+32) (0) RPR Brussel BTW n Rekeningnummer: IBAN: BE BIC: CITIBEBX bij Citibank U vindt onze Privacy Policy op IM PRO WBC Technische fiche AIG (NL) 2012 AIG Europe Limited - All rights reserved

7 World Business R E I S V E R Z E K E R I N G P R O D U C T F I C H E Bijstand 4.B.1. Rechtstreekse betaling Reële kosten 4.B.2. Vervoer naar een ZIEKENHUIS Reële kosten 4.B.3. Medische repatriëring Reële kosten 4.B.4. Repatriëring naar de woonplaats Reële kosten 4.B.5. Tussenkomst in bijkomende verblijfskosten Reële kosten 4.B.6. Bezoek aan een zieke of gehospitaliseerde verzekerde in het buitenland Reële kosten 4.B.7. Opsporing en redding B.8. Repatriëring van het stoffelijk overschot en transport van bagage na overlijden B.9. Uitvaartkosten B.10. Vervroegde terugkeer Reële kosten, H/T, Economy Class 4.B In geval van onvoorziene ziekenhuisopname van een verwant gedurende meer dan 48 uren 4.B In geval van overlijden van een verwant 4.B In geval van palliatieve zorgen van een verwant 4.B In geval van belangrijke materiële schade aan onroerende goederen 4.B.11. Vervangingsmedewerker voor een gerepatrieerde WERKNEMER Reële kosten, H, Economy Class 4.B.12. Advies en doorverwijzing Bijstand 4.B.13. Opsturen van medicatie Bijstand 4.B.14. Voorschieten van cash geld Bijstand 4.B.15. Bijkomende dienstverlening Bijstand 4.B.16. Juridische bijstand verkeer in het buitenland B.17. Strafrechtelijke borg verkeer in het buitenland Niet verzekerde bijstand (mogelijke interventie op kosten van de verzekerde) Bijstand 2 / 2 AIG Europe Limited. Vennootschap naar Engels recht. Vennootschapsnummer: Maatschappelijke zetel: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. Tel: (+32) (0) RPR Brussel BTW n Rekeningnummer: IBAN: BE BIC: CITIBEBX bij Citibank U vindt onze Privacy Policy op IM PRO WBC Technische fiche AIG (NL) 2012 AIG Europe Limited - All rights reserved

«db Titanium Plus Card» ALGEMENE VOORWAARDEN «Verzekering Aankoop, Kaartfraude en Diefstal van afgehaalde contanten»

«db Titanium Plus Card» ALGEMENE VOORWAARDEN «Verzekering Aankoop, Kaartfraude en Diefstal van afgehaalde contanten» «db Titanium Plus Card» ALGEMENE VOORWAARDEN «Verzekering Aankoop, Kaartfraude en Diefstal van afgehaalde contanten» Samenvatting van de voorwaarden van het verzekeringscontract N 3.017.677 van Deutsche

Nadere informatie

REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN Polis onderschreven door BCC Corporate NV, Vorstlaan 11, 1170 Brussel, bij

Nadere informatie

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Verzekeraar: Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ADVOCATEN

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ADVOCATEN AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ADVOCATEN Voor het verkrijgen van een offerte is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. Het aanvraagformulier dient getekend

Nadere informatie

DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART

DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN: VERZEKERINGEN, DIENSTEN EN BIJSTAND ITC_AC CONS CH GOLD STD PLUS_V1_NL INHOUDSTAFEL Return protection 1 DEFINITIES. 5 1.1 Alpha Card.....................................

Nadere informatie

DE AMERICAN EXPRESS GREEN KAART

DE AMERICAN EXPRESS GREEN KAART DE AMERICAN EXPRESS GREEN KAART ALGEMENE VOORWAARDEN: VERZEKERINGEN EN DIENSTEN Return Protection 3 INHOUDSTAFEL Return protection 1 DEFINITIES. 3 1.1 Alpha Card..................................... 3

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT Voor het verkrijgen van een offerte is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. Het aanvraagformulier dient getekend en gedateerd

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Gold, MasterCard Gold Prepaid of MasterCard Gold Flex

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Gold, MasterCard Gold Prepaid of MasterCard Gold Flex Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Gold, MasterCard Gold Prepaid

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Verklaringen 1. Partijen

Nadere informatie

Insurance for Mobile. Algemene Voorwaarden. Tot 30/09/2013 Verzekeringsovereenkomst N 2040122. 10/2013

Insurance for Mobile. Algemene Voorwaarden. Tot 30/09/2013 Verzekeringsovereenkomst N 2040122. 10/2013 Insurance for Mobile Algemene Voorwaarden 10/2013 Tot 30/09/2013 Verzekeringsovereenkomst N 2040122. Inhoud 1. Definities...3 2. Voorwerp van de verzekeringsdekking...3 3. Beperkingen van de verzekeringsdekking...4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBL - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009)

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CyberEdge CA 2014

Algemene voorwaarden CyberEdge CA 2014 Algemene voorwaarden CyberEdge CA 2014 > www.kvv.nl 088 38 38 000 Inhoud Artikel Omschrijving Pagina Bepalingen met betrekking tot de dekking 1 Dekkingsomschrijving 3 2 Uitsluitingen 5 3 Voorwaarden van

Nadere informatie

KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN

KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN Nr. 3017699 TUSSEN: Het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) met maatschappelijke zetel Arenbergstraat,

Nadere informatie

veilig door het leven algemene voorwaarden accidental cash capital cash cover cash

veilig door het leven algemene voorwaarden accidental cash capital cash cover cash veilig door het leven algemene voorwaarden accidental cash capital cash cover cash ALGEMENE VOORWAARDEN tijdelijke overlijdensverzekering capital cash - GTC BE TL 02 AXA BE V4 Artikel 1 - OP WELKE PERSONEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Pension Invest Plan-RIZIV van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Pension Invest Plan-RIZIV Woord vooraf Het Pension Invest Plan-RIZIV wordt gesloten tussen U, de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ACCOUNTANTS/BELASTINGADVISEURS

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ACCOUNTANTS/BELASTINGADVISEURS AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ACCOUNTANTS/BELASTINGADVISEURS A. Voor het verkrijgen van een offerte is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. B. Indien

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Verklaringen 1. Partijen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS, COMMISSARISSEN EN TOEZICHTHOUDERS BusinessGuard Private D&O NL 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS, COMMISSARISSEN EN TOEZICHTHOUDERS BusinessGuard Private D&O NL 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS, COMMISSARISSEN EN TOEZICHTHOUDERS BusinessGuard Private D&O NL 2013 BusinessGuard Private D&O NL 2013 1/17 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT.

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT Definities 3 Hoofdstuk 1 - Doel en omvang van de dekking 5 Afdeling 1 - Rechtsgronden en gedekte

Nadere informatie

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VAN HET V.B.S.

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VAN HET V.B.S. V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r Romeinsesteenweg 564B 1853 Strombeek-Bever tel. 02 420 00 33 fax 02 420 16 34 service@concordia.be Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten

Nadere informatie

Betaling, vervulling en betaalwijze van de premie

Betaling, vervulling en betaalwijze van de premie Productinformatieblad De volgende tabel biedt u een overzicht van de verzekerde prestaties van het verzekeringspakket. Wij raden u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden van de bovenstaande verzekeringen,

Nadere informatie

verzekering arbeidsongeschiktheid (BEROEPSGEBONDEN)

verzekering arbeidsongeschiktheid (BEROEPSGEBONDEN) verzekering arbeidsongeschiktheid (BEROEPSGEBONDEN) ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN N5010 05/2015 D.A.S.-RECHTSBIJSTAND DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND D.A.S.- RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 WAARUIT BESTAAT ONZE DEKKING? Bij een geschil, dat u zelf niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de

Nadere informatie

de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder

de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder kleine en middelgrote ondernemingen 7064805-0514 - V.U.: Olivier Lamarque, AXA Belgium nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel. de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder talensia Deze brochure

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de waarborgen 5 Artikel 1 : Doel en omvang van de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2010 L

Algemene Voorwaarden 2010 L Algemene Voorwaarden 2010 L Verzekering AG Care Hospitalisatie 0079-2207909N-17122011 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie