KLEINE GEMEENTE NGK EDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLEINE GEMEENTE NGK EDE"

Transcriptie

1 KLEINE GEMEENTE NGK EDE ONTWERP Ede, Gerrit van der Heijden Marja van Helden Sandra Kooij Chris Papjes Martijn van Rossum 1

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie en visie Missie NGK Ede Visie kleine gemeente 3 3 Gemeenteagenda Op zondag In de week Pastoraat en diaconaat 5 4 Gemeente van alle generaties Diversiteit Jeugdwerk Zondagse samenkomst In de week Aanbevelingen bij het jeugdwerk 6 5 Praktische uitwerking en planning Moment van start, gebouw en tijdstip Uit te werken punten voor 7 april Periode vanaf 7 april tot medio juli Periode vanaf eind augustus tot einde Begroting 8 7 Bijlage A Definitie van visie 9 2

3 1 Inleiding In dit document formuleert de Kerngroep Kleine Gemeente haar visie voor de nieuwe kleine Nederlands Gereformeerde kerk in Ede: hoe ziet die er over 5 jaar uit? Vervolgens schetsen we de hoofdlijn van de gang van zaken in de gemeente, zoals die voortvloeit uit deze visie. We beogen met dit document: 1. de kerkenraad voldoende informatie te bieden om een verantwoord go or no go -besluit te nemen 2. gemeenteleden voldoende informatie te bieden om te besluiten wel of niet aan de kleine gemeente te gaan deelnemen of die deelname te gaan verkennen Ons uitgangspunt is de opdracht zoals verleend door de kerkenraad, augustus 2012: - De kerngroep gaat na hoe een kleine gemeente gevormd kan worden met de kenmerken kleinschaligheid en onderlinge betrokkenheid - Wel anders dan de huidige gemeente: structuur, cultuur, schaal, omgangsvormen - Niet anders: modaliteit (belijdenis, geestelijke ligging, ethisch/theologisch beleid) Voor meer achtergrond bij deze opdracht verwijzen we naar de documenten van de kerkenraad en naar het vastgestelde Plan van Aanpak. Als kerngroep zoeken wij nog naar een model voor gemeenteopbouw of een organisatiemodel dat ons kan helpen om te evalueren, onszelf een spiegel voor te houden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het 8-duigenmodel van Schwarz 1. Hierin worden acht kwaliteitskenmerken genoemd die gemeentegroei verklaren, namelijk: toerustend leiderschap, gavengerichte taakvervulling, hartstochtelijk geloofsleven, doelmatige structuren, inspirerende samenkomsten, groeizame gemeentekringen, behoeftegerichte evangelisatie en liefdevolle relaties. 2 Missie en visie 2.1 Missie NGK Ede Als missie hanteren we de missie zoals die geformuleerd is voor de huidige Nederlands Gereformeerde Kerk in Ede: Vanuit het Evangelie van de Heer Jezus Christus, Zoon van God, zijn wij geroepen om Elkaar op te bouwen in het geloof in God en in liefde voor onze medemensen Gods vrede en recht te zoeken op alle terreinen van het leven De aarde op een verantwoorde wijze te beheren Onze medemensen daartoe ook uit te nodigen. 2.2 Visie kleine gemeente Hoe ziet de gemeente er over 5 jaar uit? In deze paragraaf schetsen we antwoorden op onderstaande vragen. De antwoorden dienen enigszins begrijpelijk te zijn voor buitenstaanders Wie zijn wij 2. Wat beweegt ons? 3. Wat doen we? Wij zijn een kleinschalige gemeenschap van verschillende mensen uit alle generaties die Jezus Christus willen navolgen. Wij geloven dat wat Hij zei en deed op aarde van levensbelang is voor ieder mens en voor de wereld. Wij geloven dat de Bijbel, het Woord van God, hiervoor de betrouwbare bron is. De God die zich in de Bijbel laat kennen, heeft mensen zo lief dat Hij zijn enige Zoon gaf om ons te bevrijden van zonde en dood en ons zo redding, 1 Zie 2 Enige tijd geleden verscheen er een bericht over de plannen voor splitsing in Ede Stad. We stellen ons voor dat een journalist van Ede Stad over 5 jaar komt vragen wie wij zijn en wat de gemeente doet. We gaan er vanuit dat hij verder doorvraagt op het verhaal dan hier wordt beschreven. 3

4 hoop en vreugde te geven. Wij geloven dat Jezus leeft en ons uitnodigt om door zijn kracht en in zijn stijl te leven, als kinderen van God. In verbondenheid met God en zijn Zoon mogen onze levens veranderen en tot bloei komen. Wij weten ons door Gods liefde en genade volledig gekend en geliefd. Wij komen bij elkaar om Hem daarvoor te danken en te eren. We willen ons laten leiden door wat God zegt in Zijn Woord. We lezen de Bijbel en zoeken naar de toepassing daarvan voor ons dagelijks leven. We zijn een gemeenschap die zich kenmerkt door onderlinge betrokkenheid en aandacht voor elkaar. We hebben een open houding naar buiten toe en zijn gastvrij. Wij geloven dat God ons door Zijn Heilige Geest de kracht en talenten geeft om elkaar en de mensen in onze omgeving liefdevol te aanvaarden en te dienen. We vinden het belangrijk dat iedereen in de gemeente actief betrokken is en zijn gaven en talenten kan ontdekken en inzetten, zowel binnen de kerk als in de samenleving en daarin kan groeien. We ondersteunen elkaar daarbij en bieden toerusting aan, want kerk zijn we ook daar waar ieder op zijn plek in de samenleving Christus volgt. De onderlinge gemeenschap wordt zichtbaar in: 1. de samenkomst op zondag 2. de ontmoetingen in de week in kleinere groepen 3 Gemeenteagenda 3.1 Op zondag De zondag is de dag waarop we in dankbaarheid de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood vieren en is daarom de dag waarop de gemeente bij elkaar komt. De kerkenraad belegt een samenkomst op zondagochtend, om 10 uur. Daarnaast zijn er kerkdiensten op de gebruikelijke christelijke feestdagen en op oudejaarsavond. De kerkenraad geeft geestelijke leiding en is inhoudelijk verantwoordelijk voor de samenkomsten. De predikant heeft als bijzondere taak het Woord van God te verkondigen. De invulling van de samenkomsten en de prediking krijgen mede vorm door middel van een jaarplan of jaarthema, dat in samenwerking met de predikant van de gemeente wordt vastgesteld. In de samenkomsten zijn de volgende elementen terug te vinden: een heldere liturgie, die ruimte geeft voor zowel soberheid als momenten van feestelijk vieren, voort tot rust komen en aanbidding van God opbouw vanuit het Woord van God inbreng van gemeenteleden in onderdelen van de dienst delen van lief en leed God danken en eren bidden als gemeente Daarnaast is er ruimte voor onderlinge ontmoeting op zondag: o voorafgaand aan de samenkomst gelegenheid om koffie, thee en limonade te drinken informeel gesprek gelegenheid voor gebed, pastoraal gesprek o na afloop van de samenkomst gezamenlijk drinken van koffie, thee, limonade. Zo nu en dan is er een gezamenlijke maaltijd contact met kinderen en tieners door o.a. gesprek, spelletje, etc. gelegenheid voor gebed, pastoraal gesprek mogelijkheid om met elkaar te spreken over de inhoud van de dienst 4

5 We verwachten dat er in de eerste samenkomsten (van april tot zomer 2013) veel mensen zullen zijn die zich in de eerste plaats willen oriënteren. Past de nieuwe gemeente bij hen, bij hun gezin? De samenkomsten zijn open voor iedereen en we verwachten in die periode nog geen expliciet commitment aan de kleine gemeente. Er zullen ook mensen zijn die graag naar de samenkomsten willen komen, maar niet of minder vaak kunnen komen, in verband met nog lopende verplichtingen in de grote gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die kindernevendienst of basiscatechese geven en hiervoor tot en met juni 2013 zijn ingepland. 3.2 In de week - Kringen op basis van doelgroepen. Het is de bedoeling dat iedereen onderdeel uitmaakt van een kring/kleine groep en daar op aangesproken wordt. Dit wordt echter niet topdown ingedeeld De kringen zijn in eerste instantie bedoeld voor geloofsgroei, pastoraat, ervaringen delen en Bijbelstudie. Daarnaast is er plaats voor gezellige activiteiten Vanuit de kerkenraad zal er regelmatig voeding gegeven worden aan de kringen. Dit kan bijvoorbeeld een jaarthema zijn met voorstellen voor Bijbelstudie De samenstelling van de kringen wisselt door het open karakter. Dat wil zeggen: je geeft je op voor een kring, maar mag je ook bij een andere aansluiten De rol van de kringleider is heel belangrijk. Deze mensen dienen zorgvuldig gekozen te worden. Toerusting en begeleiding zijn essentieel. De kerngroep werkt verder uit hoe dit exact vorm kan krijgen en hoe deze structuur ook op langere termijn volgehouden kan worden. - Overige activiteiten Deze komen (en gaan) organisch, in veel gevallen op projectmatige wijze. Leidraad is het functioneren op basis van de in de gemeente aanwezige gaven en talenten, waarbij de gemeente open staat voor Gods leiding daarin Bij de start van de kleine gemeente (DV in april 2013) zal er in eerste instantie alleen sprake zijn van samenkomsten op zondag en nog niet van georganiseerde kringen. Bij het begin van het nieuwe seizoen in september 2013, wordt er gestart met kleine groepen. In de tussenliggende periode zal het accent, naast de samenkomst op zondag, vooral liggen op het leren kennen van elkaar in de week. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van running dinners. De jeugd zal hier nadrukkelijk bij betrokken worden. 3.3 Pastoraat en diaconaat Uit bovenstaande volgt dat pastoraat voornamelijk plaatsvindt in de kringen en voor en na de zondagse samenkomst. De kerngroep werkt dit punt verder uit en denkt na over de rol van huisbezoek en de mogelijkheden voor individueel pastoraat. Hierbij betrekt de kerngroep ook het diaconaat. Van belang is dat mensen die pastorale of diaconale zorg nodig hebben, in de overgangsfase niet tussen wal en schip vallen. De kerngroep werkt verder uit hoe, naast de bestaande kringenstructuur, pastoraat en diaconaat nog meer vorm kunnen krijgen. Er wordt onder andere gekeken naar de bestaande organisatie van het jeugdwerk met zowel groepen (catechese, clubs) als een meer individuele benadering (door jeugd pastoraal werkers). Ook ervaringen in andere gemeenten worden hierbij betrokken. 4 Gemeente van alle generaties 4.1 Diversiteit De kleine gemeente is een gemeente van en voor alle generaties. Dit houdt in eerste instantie in dat generaties samen optrekken, van elkaar leren en voor elkaar bidden. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als een oudere gelovige een mentor/geestelijk ouder kan zijn voor jongere gelovigen. Daarnaast kunnen er activiteiten, kringen of onderdelen in de zondagse samenkomst zijn die speciaal zijn bedoeld voor een bepaalde generatie. 4.2 Jeugdwerk Omdat uit de door de kerngroep gehouden enquêtes in de Bijbel- en gemeentekringen en de gemeenteavond over de kleine gemeente is gebleken dat er zorg leeft over de toekomst van het jeugdwerk, krijgt het jeugdwerk in dit 5

6 plan bijzondere aandacht. Het jeugdwerk is een waardevol middel voor geloofsopbouw en evangelisatie onder jongeren. Vrienden zijn heel belangrijk. Jongeren kunnen elkaar stimuleren om actief te worden in het geloof en de kerk. De kleine gemeente komt voort uit de Proosdijkerk, waar het jeugdwerk goed georganiseerd is. Voor elke leeftijdsgroep is er wel wat te doen. De kleine gemeente moet dit uiteraard kleinschaliger opzetten. De kerngedachte in het begin is dat, waar het kan, het jeugdwerk zelfstandig door de kleine gemeente georganiseerd wordt. Echter, als het praktischer is om nog gezamenlijk op te trekken, is dit geen enkel probleem. Doel is om op langere termijn het jeugdwerk volledig onafhankelijk georganiseerd te hebben. Het tijdpad ligt echter nog niet vast en is mede afhankelijk van de wens van de jongeren zelf. Dit groeiproces naar een volledig zelfstandig jeugdwerk kan meerdere jaren beslaan, doordat het meegroeit met de kinderen en daardoor een organische ontwikkeling zal doormaken. Het jeugdwerk krijgt, net als de andere activiteiten, haar vorm in de zondagse samenkomst en in kleine groepen. 4.3 Zondagse samenkomst Voor de kinderen van 0-4 jaar is er opvang tijdens de dienst, vanaf de allereerste dienst. Voor de kinderen van 4-8 jaar is er ook opvang. De invulling daarvan zal afhangen van het aantal kinderen en de leeftijdsopbouw. Ook de beschikbaarheid van leiding is nog niet bekend. Tieners kunnen hierin een goede rol vervullen. Kinderen van 8 jaar en ouder wonen de samenkomsten bij. Deze zijn zowel qua vorm als inhoud toegankelijk voor hen. 4.4 In de week De jeugd (vanaf 8 jaar) maakt, net als de volwassenen, deel uit van een kleine groep/kring. Deze groep heeft zowel de functie van club als catechese. Gezelligheid, leren, geloofsgroei, pastoraat en onderlinge relatie gaan hand in hand in deze groepen. De rol van de groepsleider is cruciaal; hij ontvangt net als de andere kringleiders hiervoor toerusting en begeleiding vanuit de kerkenraad. 4.5 Aanbevelingen bij het jeugdwerk - In een vroeg stadium (zo snel mogelijk) een ouderling in de kleine gemeente het taakveld jeugdwerk geven - Jeugdwerker André Maliepaard in 2013 een paar uur per week de ruimte geven om te adviseren en praktisch bezig te zijn met het jeugdwerk in de kleine gemeente. Hij heeft landelijke expertise en adviseert NGK-gemeenten in het hele land op dit gebied - Initiatief bij jongeren zelf neerleggen. Als zij direct een eigen groep willen, moet dit mogelijk zijn en waar mogelijk gestimuleerd/ondersteund worden - Het tijdpad hangt mede af van de samenstelling van de gemeente, hoeveel jeugd er is - Ook het aantal clubs (catechese/activiteiten) is afhankelijk van het aantal jongeren in de gemeente 5 Praktische uitwerking en planning 5.1 Moment van start, gebouw en tijdstip Na besluitvorming door de kerkenraad, hebben we nog enige maanden nodig om allerlei praktische zaken te regelen voordat we de eerste dienst kunnen beleggen. Daarom stellen wij voor de eerste dienst van de kleine gemeente te beleggen op 7 april 2013, dat is de eerste zondag na Pasen. In de week na de eerste dienst zullen wij die dienst evalueren en nagaan of maatregelen nodig zijn voor de volgende dienst. In dat licht bezien beseffen wij dat het een hoge ambitie is om direct iedere zondag diensten te beleggen, maar toch hebben wij die ambitie. Het niet iedere week samenkomen geeft een te weinig stevige start aan de nieuwe gemeente en zou kunnen zorgen voor verwarring. In 2013 zullen wij de leden van de NGK Ede nog niet vragen om zich te verbinden aan de kleine gemeente, anders dan de vrijwilligers die wij werven voor het uitvoeren van bepaalde taken in de kleine gemeente. De gemeenteleden moeten eerst de kans krijgen kennis te maken met de kleine gemeente en daaraan te wennen. Commitment aan de kleine gemeente zal in de loop van het jaar steeds meer ontstaan in de mate waarin de leden de diensten van de kleine gemeente bezoeken en deelnemen aan de startende activiteiten in het najaar. Wanneer 6

7 het moment van een echte keuze voor de kleine gemeente is aangebroken, wordt bepaald bij de besluitvorming in de kerkenraad eind 2013/begin Als locatie voor de diensten stellen wij voor Het Streek aan de Bovenbuurtweg te Ede. Een delegatie van onze kerngroep heeft samen met Ron Toering deze locatie bekeken en op grond daarvan zijn wij enthousiast over de ruimte. De ruimte voldoet aan vrijwel alle eisen: een (theater)zaal met ruimte voor 250 stoelen met een kleiner en groter aantal mogelijk een podium met spreekgestoelte, een elektrische piano en ruimte voor muziek geluidsversterking zowel voor spraak als voor muziek, beamer en laptop lokalen voor kindernevendienst en creche en ook gebruik van de gymzaal een keuken/uitgiftepunt voor koffie met gebruikmaking van de koffiemachine voldoende ruimte voor koffiedrinken (met en zonder tafels) en mogelijkheden om een simpele maaltijd te hebben voldoende parkeerruimte voor auto en fiets onder voorbehoud: een prijs die past binnen de begroting (een andere gemeente heeft in het afgelopen najaar de ruimte een aantal zondagen gehuurd en daarvoor 300 per zondag betaald; voor de rest van 2013 zou dat neerkomen op ); de offerte komt uiterlijk maandag 14/1 Wegens een verbouwing, is de zaal niet beschikbaar van half juli tot eind augustus. Dat betekent dat we in ieder geval in 2013 uitgaan van gezamenlijk diensten in de vakantieperiode in de Proosdijkerk. In de theaterzaal is geen toetreding van daglicht. Dat betekent een extra opgave in de aankleding van de zaal, om de zaal geschikt te maken als kerkzaal. Het is nog niet helemaal duidelijk of ter plekke voldoende opslagruimte is voor materialen die de zaal aankleden en voor materialen voor de KND. Zo nodig zal daar een andere oplossing voor gevonden moeten worden. Als aanvangstijdstip voor de diensten, stellen wij voor uur. Dit tijdstip geeft voldoende ruimte om voor de dienst de zaal klaar te maken voor de dienst en ruimte om voor en na de dienst elkaar te ontmoeten. Na iedere dienst zal er gelegenheid zijn om samen koffie te drinken. Wij stellen voor dat na de eerste dienst van 7 april vergezeld te laten gaan van gebak. 5.2 Uit te werken punten voor 7 april 2013 Voor 7 april zal er nog veel geregeld moeten worden. Dan gaat het om werving van vrijwilligers voor allerlei taken en om verdere besluitvorming over meer beleidsmatig getinte zaken. Hieronder een overzicht: Beslissing of de kerngroep (of deel daarvan) voorlopig als kerkenraad gaat fungeren of dat op een andere wijze wordt voorzien in het dragen van verantwoordelijkheid door de kerkenraad voor de diensten van de kleine gemeente. De kerngroep denkt na over de vorm waarin het Heilig Avondmaal gevierd gaat worden. In principe volgt de kleine gemeente het rooster van avondmaalsdiensten zoals dat al voor 2013 door de kerkenraad is gemaakt. Dat zou betekenen dat de eerste dienst waarin het HA wordt gevierd, zondag 5 mei zou zijn. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk van de beschikbaarheid van een predikant. Zoals eerder beschreven, stellen wij ons voor dat we in de eerste fase tot de zomervakantie, nog niet starten met de kringen. Immers, in april loopt het seizoen daarvoor juist af. Daarom zullen wij ons in de periode tot 7 april beraden op de mogelijkheden om nog meer te doen aan de onderlinge betrokkenheid dan alleen in en rond de diensten. Werving van vrijwilligers die de coördinatie en verdere werving van de volgende groepen op zich nemen: o kostergroep (aankleding zaal, klaarzetten en terugzetten stoelen e.d.) o bloemengroep die wekelijks zorgt voor een bos bloemen 7

8 o muziekgroep, voor begeleiding in de diensten o beamergroep voor de bediening van laptop/beamer tijdens de diensten o kinderengroep (organiseren kindernevendienst en crèche) o welkomstgroep (welkom heten bij ingang en letten op mensen die tijdens koffie drinken geen gesprekspartner hebben) o groep die koffie zet en schenkt o coördinatie vervoer (verzoek om vervoer van ouderen (als dat nodig blijkt te zijn) onder te brengen bij huidige organisatoren/roostermakers) o collectantengroep Preekvoorziening: via Swante Roetman. Om en om gaat onze eigen predikant voor in de grote en de kleine kerk; overige diensten vullen met gastpredikanten of eventueel lezers. 5.3 Periode vanaf 7 april tot medio juli Dit is de periode waarin de diensten van start zijn gegaan tot aan het moment dat de zaal in Het Streek wegens de verbouwing niet meer beschikbaar is. In deze periode is het van groot belang dat we als kerngroep de diensten continu monitoren. Waar nodig moet dit leiden tot bijsturing. Verder is dit de periode waarin de periode na de zomervakantie moet worden voorbereid. Dat betekent uitwerking van de ideeën over de kringenstructuur, van het jeugdwerk en uitwerking van diaconaat en pastoraat. 5.4 Periode vanaf eind augustus tot einde 2013 De periode in de tweede helft van 2013, gaat de kleine gemeente een volgende fase in. We verwachten dat er een vaste kern van bezoekers van de diensten zal ontstaan en dat betekent dat het tijd wordt om te starten met kringen, jeugdwerk, pastoraat en diaconaat op een schaal die past bij de fase waarin de kleine kerk zit. In deze fase is ook aandacht nodig voor de verhouding collectief/individueel. Wie doet er niet mee in de kringen (in oude en/of nieuwe gemeente) en heeft individueel aandacht nodig. Met alle mooie voornemens van meer onderlinge betrokkenheid is het van groot belang dat geen mensen tussen wal en schip terecht komen. Aan het einde van deze periode, zal de kerngroep een voortgangsnotitie maken over het reilen en zeilen van de kleine gemeente. Deze notitie zal tevens een voorstel bevatten voor het vervolg. Op basis van die notitie kan de kerkenraad eind 2013/begin 2014 een besluit nemen over de vraag of de kleine kerk voldoende levensvatbaar is om hier mee door te gaan. En als dat het geval blijkt te zijn, over de vraag hoe het verdere groeitraject naar een zelfstandige gemeente er uit ziet. Ook zal dan een beslissing genomen moeten worden op welk moment onze leden zich daadwerkelijk bij de kleine gemeente zullen moeten inschrijven. 6 Begroting In de begroting 2013 van de NGK Ede is voor de kleine gemeente een totaalbedrag opgenomen van Het leeuwendeel van de kosten voor de kleine gemeente bestaat uit huur van de locatie. In 2013 hebben we het dan over een bedrag van naar verwachting Voor kosten van catering ramen wij een bedrag van in Het is op dit moment lastig om de meerkosten te ramen voor preekvoorziening en materialen voor creche en KND. Daarom kunnen wij niet anders dan die posten op dit moment pm ramen. 8

9 7 Bijlage A Definitie van visie Visiedefinitie: Een visie is een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. Het is een ambitieus en collectief gedeeld beeld van de toekomst, dat perspectieven biedt over een periode van ten minste drie tot vijf jaar. Heel eenvoudig biedt de visie het antwoord op de vraag: wie en wat willen we over drie tot vijf jaar zijn en wat hebben we dan te doen Omdat een visie over zaken gaat die in een verre toekomst eventueel kunnen plaatsvinden wordt een visie soms bijgesteld. Een goede missie of visie is AMORE (Loo e.a. 2007). Deze afkorting staat voor: Ambitieus of zelfs idealistisch Motiverend of zelfs committerend Onderscheidend Relevant en richtinggevend Echt, evenwichtig, eenheid, eenvoudig 9

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

bidden luisteren dienen

bidden luisteren dienen bidden luisteren dienen Visie en missie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Nijkerk-West 2015 Gemeente van Christus zijn in deze tijd. In het afgelopen jaar heeft een breed samengestelde groep van gemeenteleden

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 INLEIDING Deze notitie betreft het beleidsplan van wijkgemeente De Regenboog van de Hervormde Gemeente van Harderwijk. Dit plan is

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Stellendam

Gereformeerde Kerk Stellendam Gereformeerde Kerk Stellendam Beleidsplan: Hierbij treft u een samenvatting aan van het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk van Stellendam De Gereformeerde Kerk van Stellendam maakt deel uit van de Protestantse

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen 1. We zijn een gemeenschap die mensen in aanraking brengt met het evangelie van Jezus Christus. We zijn

Nadere informatie

Stichting Gedragscode Leidinggevenden Platform voor betrouwbaar leiderschap

Stichting Gedragscode Leidinggevenden Platform voor betrouwbaar leiderschap + Stichting Gedragscode Leidinggevenden Platform voor betrouwbaar leiderschap + 2 De gemeente: Een veilig thuis? Karin Somhorst Workshop Algemene Vergadering Baptisten Hardegarijp, 20 mei 2011 + Voorstellen..

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Brochure. Pastoraat in en door de gemeente.

Brochure. Pastoraat in en door de gemeente. Brochure Pastoraat in en door de gemeente. Niets uit deze brochure mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met de scriba (scriba@ngkvoorthuizenbarneveld.nl).

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

jeugd- en jongerenwerk 2011-2015

jeugd- en jongerenwerk 2011-2015 Beleidsgedachten jeugd- en jongerenwerk 2011-2015 Opgesteld door: Jeugdouderlingen: Thea van Dekken, Sybe Vrieswijk en Natasja de Wal Jeugd- en Jongerenwerker: Anne-Willem Hoekstra 1 Inleiding Vanuit de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?)

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Samenvatting plaats voor kringen in geref. kerk - Harmanny Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Bijbelse beelden voor gemeente en kringen Welke vorm heeft de gemeente volgens de Bijbel?

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2016 2020. Gereformeerde Kerk Ruinerwold- Koekange

Concept Beleidsplan 2016 2020. Gereformeerde Kerk Ruinerwold- Koekange Concept Beleidsplan 2016 2020 Gereformeerde Kerk Ruinerwold- Koekange Voorlopig vastgesteld door de kerkenraad op 14 December 2015 Inhoudsopgave: 1 Voorwoord 5 2. Missie en Visie 6 3. Geschiedenis 7 4.

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

BeleidsPlan 2007-2010

BeleidsPlan 2007-2010 Vastgesteld Kerkenraad d.d.: 11 december 2006 Vastgesteld Ledenvergadering d.d.: 2 mei 2007 Gereformeerde Kerk van Lopik Herkenbaar Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid BeleidsPlan 2007-2010 Voorjaar

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Visie Wij willen een gemeente zijn waarin: we persoonlijk voelen hoe het evangelie van Jezus Christus ons bezielt in veelkleurigheid

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding De enquête waarvan de resultaten hier gepresenteerd worden, is georganiseerd door de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Vrije

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Onze visie Het idee is om een open gemeenschap te zijn in Tilburg waarbij iedereen welkom is en waar vriendschap centraal staat.

Onze visie Het idee is om een open gemeenschap te zijn in Tilburg waarbij iedereen welkom is en waar vriendschap centraal staat. Verkorte versie 2013 1. BIJBELS MANDAAT Wij vinden ons mandaat in 3 bijbelteksten: Matteüs 11:28-30; Matteüs 22:37-40 en Matteüs 28:19-20. In de eerste tekst zegt Jezus dat hij ons rust wil geven. Wij

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Beleidsfocus jeugdwerk CGK Nunspeet 2012-2016

Beleidsfocus jeugdwerk CGK Nunspeet 2012-2016 Beleidsfocus jeugdwerk CGK Nunspeet 2012-2016 Missie / visie op Gods gemeente Onze Heere is een God van relaties. Hij is de Verbondsgod, Die zich verbindt met Zijn kinderen, Zijn volk. De Heere wil door

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Gemeentethema 2015-2016 HET GOEDE LEVEN. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. (Jezus)

Gemeentethema 2015-2016 HET GOEDE LEVEN. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. (Jezus) Gemeentethema 2015-2016 HET GOEDE LEVEN Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. (Jezus) Verlangen Herken je het? Dat je regelmatig verstrikt zit in gedrag, in manieren van denken en

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS MISSIE VISIE BELEID Voorwoord Identiteit van de Christelijke kerk De kerk/de gemeente heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan het werk van God. God doet de gemeente samenkomen

Nadere informatie

concept versie april 2011 Thuis in Gods huis Waar ouderen, kinderen en jongeren elkaar ontmoeten BELEIDSPLAN JEUGDWERK WIJKGEMEENTE 2&3

concept versie april 2011 Thuis in Gods huis Waar ouderen, kinderen en jongeren elkaar ontmoeten BELEIDSPLAN JEUGDWERK WIJKGEMEENTE 2&3 Thuis in Gods huis Waar ouderen, kinderen en jongeren elkaar ontmoeten BELEIDSPLAN JEUGDWERK WIJKGEMEENTE 2&3 1 Opgesteld door: wijkplatform wijk 2&3 voor de periode 2011-2014 INLEIDING 'Laat de kinderen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 1. DE GOEDE HERDERKERK De Goede Herderkerk van Epe is een hervormde

Nadere informatie

Beleidsplan 2007 2011. Grote Kerkgemeente (Zwolle centrum)

Beleidsplan 2007 2011. Grote Kerkgemeente (Zwolle centrum) Beleidsplan 2007 2011 Grote Kerkgemeente (Zwolle centrum) Protestantse wijkgemeente op hervormd-gereformeerde grondslag Lerende gemeente groeien in geloof Vierende gemeente vieren doe je samen Pastorale

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Profielschets van de te beroepen predikant Protestantse Gemeente te Sint Pancras Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Protestantse Gemeente Sint Pancras Missie: De Protestantse Gemeente te Sint Pancras

Nadere informatie

De Herberg komt naar u toe. We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God.

De Herberg komt naar u toe. We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God. De Herberg komt naar u toe We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God. Omdat de Herberg een verlengstuk van de plaatselijke gemeente is, is het van belang dat gemeenten weten

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. Samenvatting Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. In dit plan wordt beschreven hoe er de komende jaren gewerkt kan worden aan de opbouw van de gemeente en op welke

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017 Hervormde Gemeente Huizen

Beleidsplan 2013-2017 Hervormde Gemeente Huizen Beleidsplan 2013-2017 Meentkerk Hervormde Gemeente Huizen Levende stenen Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina Voorwoord... 1 Visie Wie we zijn... 2 Missie Wat onze opdracht is... 2 Motivatie Wat wij geloven...

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

VISIE- EN MISSIEDOCUMENT VAN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE BETHELKERK TE LEEUWARDEN

VISIE- EN MISSIEDOCUMENT VAN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE BETHELKERK TE LEEUWARDEN VISIE- EN MISSIEDOCUMENT VAN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE BETHELKERK TE LEEUWARDEN HART VOOR GOD EN HART VOOR MENSEN HUIZUMERLAAN 102. 8934 BK LEEUWARDEN. TEL.: (058) 289 05 02. EMAIL: INFO@CGKLEEUWARDEN.NL.

Nadere informatie

Kom. ga met ons. Gereformeerde Kerk Voorthuizen. Beleidsplan Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Kom. ga met ons. Gereformeerde Kerk Voorthuizen. Beleidsplan Gereformeerde Kerk Voorthuizen Kom ga met ons Beleidsplan Gereformeerde Kerk Voorthuizen Gereformeerde Kerk Voorthuizen Kom ga met ons Beleidsplan Gereformeerde Kerk Voorthuizen Inhoudsopgave Visie 3 Opdracht: werkwijze, resultaat,

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Notulen van de kleine kerkenraadvergadering op maandag 6 februari 2012

Notulen van de kleine kerkenraadvergadering op maandag 6 februari 2012 Notulen van de kleine kerkenraadvergadering op maandag 6 februari 2012 1. Opening door Gijs Gijs opent met het lezen van een stukje uit het boekje Aanbidding van Michael W. Smith en gaat voor in gebed.

Nadere informatie

Beleidsplan Kinderwerk. Evangeliegemeente De Regenboog Zuid

Beleidsplan Kinderwerk. Evangeliegemeente De Regenboog Zuid Beleidsplan Kinderwerk Evangeliegemeente De Regenboog Zuid Inhoudsopgave 1. Algemeen wat doen we en waarom? 1.1. Visie 1.2. Missie 1.3. Waarden 1.4. Strategie 2. Kinderwerk in praktijk hoe doen we het?

Nadere informatie

Visie en uitgangspunt Gereformeerde kerk Warten-Wergea-Warstiens 2015

Visie en uitgangspunt Gereformeerde kerk Warten-Wergea-Warstiens 2015 Visie en uitgangspunt Gereformeerde kerk Warten-Wergea-Warstiens 2015 De kerk anno 2015 heeft te maken met veel leegloop, en het moeilijk kunnen binden van jeugd, terwijl de mensen wel op zoek zijn naar

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]:

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]: Preek over HC zondag 31 GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS, GASTEN EN LUISTERAARS, Iedereen weet wel dat je sleutels hebt in verschillende soorten. Aan het soort sleutel kan je vaak al zien voor welk doel je

Nadere informatie

Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken. DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk

Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken. DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk Doelen startavond De PB en ouderling kunnen benoemen wat

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Jeugdwerk beleidsplan

Jeugdwerk beleidsplan Jeugdwerk beleidsplan De jeugd is de toekomst (van de kerk)! Opgesteld door de Jeugdwerkcommissie Hervormde Marewijkgemeente Leiden, 2004 1. Inleiding Als de jeugd de toekomst heeft, en zelfs de toekomst

Nadere informatie

Integraal jeugdbeleidsplan

Integraal jeugdbeleidsplan Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden 2012-2014 1 Integraal jeugdbeleidsplan (definitieve versie) losse delen of een geheel? Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden2012-2014

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête De kerk van nu is niet meer te vergelijken met de kerk van 25 jaar geleden. De dagelijkse informatiegolf die we vanuit allerlei media over ons heen

Nadere informatie

Evangelische gemeente De Fontein 1

Evangelische gemeente De Fontein 1 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Het huis inrichten en. Beleidsdocument VEG Sion Gorinchem September 2015 december 2016

Het huis inrichten en. Beleidsdocument VEG Sion Gorinchem September 2015 december 2016 Het huis inrichten en. Beleidsdocument VEG Sion Gorinchem September 2015 december 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van VEG Sion. Dit plan is tot stand gekomen na een observatie - en inventarisatieperiode

Nadere informatie

Enquê tês Gêloof in hêt gêzin

Enquê tês Gêloof in hêt gêzin Enquê tês Gêloof in hêt gêzin Inhoud Samenvatting... 2 Analyse enquêtes... 3 Uitkomsten ouderenquête... 5 Uitkomsten kerkenraadsenquête... 8 1 Samenvatting Veel behoefte aan opvoedingsondersteuning in

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WIJKGEMEENTE PAULUSKERK VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE GOUDA

BELEIDSPLAN WIJKGEMEENTE PAULUSKERK VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE GOUDA BELEIDSPLAN 2008 2012 WIJKGEMEENTE PAULUSKERK VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE GOUDA Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 EVANGELISCHE KERK EZRA

BELEIDSPLAN 2015 EVANGELISCHE KERK EZRA BELEIDSPLAN 2015 EVANGELISCHE KERK EZRA In ons beleidsplan hebben wij vastgelegd welke doelen wij ons het komende jaar stellen Wij zullen een visie moeten hebben, anders worden wij een stuurloos schip

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 1: Inleiding Dit is het beleidsplan voor de periode 2014-2018 van wijkgemeente De Oostpoort van de Hervormde Gemeente Gouda, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dit

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Beleidsplan Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Voorwoord De Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder. Elke kerkgenootschap in Nederland wordt geacht een beleidsplan

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Protestantse Gemeente Steenwijk 2013-2018

Jeugdbeleidsplan Protestantse Gemeente Steenwijk 2013-2018 Jeugdbeleidsplan Protestantse Gemeente Steenwijk 2013-2018 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 2. Missie en visie 3. Huidige situatie 4. Sterkte en zwakte analyse 5. Over vijf jaar 6. Hoofdlijnen voor

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Toerusting & Onderwijs

Toerusting & Onderwijs BROCHURE Toerusting & Onderwijs CURSUSAANBOD Bijbelstudies in de gemeente 2 Youth Alpha... 2 Kinder en Tienerpastoraat. 2 Alpha Cursus... 3 Parenting Course... 4 Introductiecursus Baptisme. 5 Basiscursus

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Stichting Het Nieuwe Leven

Stichting Het Nieuwe Leven Stichting Het Nieuwe Leven Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Doel en werkwijze 3. Organisatie 4. Anbi 5. Financieel Jaarverslag 1. Inleiding Stichting Het Nieuwe Leven is een christelijke organisatie,

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie