KLEINE GEMEENTE NGK EDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLEINE GEMEENTE NGK EDE"

Transcriptie

1 KLEINE GEMEENTE NGK EDE ONTWERP Ede, Gerrit van der Heijden Marja van Helden Sandra Kooij Chris Papjes Martijn van Rossum 1

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie en visie Missie NGK Ede Visie kleine gemeente 3 3 Gemeenteagenda Op zondag In de week Pastoraat en diaconaat 5 4 Gemeente van alle generaties Diversiteit Jeugdwerk Zondagse samenkomst In de week Aanbevelingen bij het jeugdwerk 6 5 Praktische uitwerking en planning Moment van start, gebouw en tijdstip Uit te werken punten voor 7 april Periode vanaf 7 april tot medio juli Periode vanaf eind augustus tot einde Begroting 8 7 Bijlage A Definitie van visie 9 2

3 1 Inleiding In dit document formuleert de Kerngroep Kleine Gemeente haar visie voor de nieuwe kleine Nederlands Gereformeerde kerk in Ede: hoe ziet die er over 5 jaar uit? Vervolgens schetsen we de hoofdlijn van de gang van zaken in de gemeente, zoals die voortvloeit uit deze visie. We beogen met dit document: 1. de kerkenraad voldoende informatie te bieden om een verantwoord go or no go -besluit te nemen 2. gemeenteleden voldoende informatie te bieden om te besluiten wel of niet aan de kleine gemeente te gaan deelnemen of die deelname te gaan verkennen Ons uitgangspunt is de opdracht zoals verleend door de kerkenraad, augustus 2012: - De kerngroep gaat na hoe een kleine gemeente gevormd kan worden met de kenmerken kleinschaligheid en onderlinge betrokkenheid - Wel anders dan de huidige gemeente: structuur, cultuur, schaal, omgangsvormen - Niet anders: modaliteit (belijdenis, geestelijke ligging, ethisch/theologisch beleid) Voor meer achtergrond bij deze opdracht verwijzen we naar de documenten van de kerkenraad en naar het vastgestelde Plan van Aanpak. Als kerngroep zoeken wij nog naar een model voor gemeenteopbouw of een organisatiemodel dat ons kan helpen om te evalueren, onszelf een spiegel voor te houden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het 8-duigenmodel van Schwarz 1. Hierin worden acht kwaliteitskenmerken genoemd die gemeentegroei verklaren, namelijk: toerustend leiderschap, gavengerichte taakvervulling, hartstochtelijk geloofsleven, doelmatige structuren, inspirerende samenkomsten, groeizame gemeentekringen, behoeftegerichte evangelisatie en liefdevolle relaties. 2 Missie en visie 2.1 Missie NGK Ede Als missie hanteren we de missie zoals die geformuleerd is voor de huidige Nederlands Gereformeerde Kerk in Ede: Vanuit het Evangelie van de Heer Jezus Christus, Zoon van God, zijn wij geroepen om Elkaar op te bouwen in het geloof in God en in liefde voor onze medemensen Gods vrede en recht te zoeken op alle terreinen van het leven De aarde op een verantwoorde wijze te beheren Onze medemensen daartoe ook uit te nodigen. 2.2 Visie kleine gemeente Hoe ziet de gemeente er over 5 jaar uit? In deze paragraaf schetsen we antwoorden op onderstaande vragen. De antwoorden dienen enigszins begrijpelijk te zijn voor buitenstaanders Wie zijn wij 2. Wat beweegt ons? 3. Wat doen we? Wij zijn een kleinschalige gemeenschap van verschillende mensen uit alle generaties die Jezus Christus willen navolgen. Wij geloven dat wat Hij zei en deed op aarde van levensbelang is voor ieder mens en voor de wereld. Wij geloven dat de Bijbel, het Woord van God, hiervoor de betrouwbare bron is. De God die zich in de Bijbel laat kennen, heeft mensen zo lief dat Hij zijn enige Zoon gaf om ons te bevrijden van zonde en dood en ons zo redding, 1 Zie 2 Enige tijd geleden verscheen er een bericht over de plannen voor splitsing in Ede Stad. We stellen ons voor dat een journalist van Ede Stad over 5 jaar komt vragen wie wij zijn en wat de gemeente doet. We gaan er vanuit dat hij verder doorvraagt op het verhaal dan hier wordt beschreven. 3

4 hoop en vreugde te geven. Wij geloven dat Jezus leeft en ons uitnodigt om door zijn kracht en in zijn stijl te leven, als kinderen van God. In verbondenheid met God en zijn Zoon mogen onze levens veranderen en tot bloei komen. Wij weten ons door Gods liefde en genade volledig gekend en geliefd. Wij komen bij elkaar om Hem daarvoor te danken en te eren. We willen ons laten leiden door wat God zegt in Zijn Woord. We lezen de Bijbel en zoeken naar de toepassing daarvan voor ons dagelijks leven. We zijn een gemeenschap die zich kenmerkt door onderlinge betrokkenheid en aandacht voor elkaar. We hebben een open houding naar buiten toe en zijn gastvrij. Wij geloven dat God ons door Zijn Heilige Geest de kracht en talenten geeft om elkaar en de mensen in onze omgeving liefdevol te aanvaarden en te dienen. We vinden het belangrijk dat iedereen in de gemeente actief betrokken is en zijn gaven en talenten kan ontdekken en inzetten, zowel binnen de kerk als in de samenleving en daarin kan groeien. We ondersteunen elkaar daarbij en bieden toerusting aan, want kerk zijn we ook daar waar ieder op zijn plek in de samenleving Christus volgt. De onderlinge gemeenschap wordt zichtbaar in: 1. de samenkomst op zondag 2. de ontmoetingen in de week in kleinere groepen 3 Gemeenteagenda 3.1 Op zondag De zondag is de dag waarop we in dankbaarheid de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood vieren en is daarom de dag waarop de gemeente bij elkaar komt. De kerkenraad belegt een samenkomst op zondagochtend, om 10 uur. Daarnaast zijn er kerkdiensten op de gebruikelijke christelijke feestdagen en op oudejaarsavond. De kerkenraad geeft geestelijke leiding en is inhoudelijk verantwoordelijk voor de samenkomsten. De predikant heeft als bijzondere taak het Woord van God te verkondigen. De invulling van de samenkomsten en de prediking krijgen mede vorm door middel van een jaarplan of jaarthema, dat in samenwerking met de predikant van de gemeente wordt vastgesteld. In de samenkomsten zijn de volgende elementen terug te vinden: een heldere liturgie, die ruimte geeft voor zowel soberheid als momenten van feestelijk vieren, voort tot rust komen en aanbidding van God opbouw vanuit het Woord van God inbreng van gemeenteleden in onderdelen van de dienst delen van lief en leed God danken en eren bidden als gemeente Daarnaast is er ruimte voor onderlinge ontmoeting op zondag: o voorafgaand aan de samenkomst gelegenheid om koffie, thee en limonade te drinken informeel gesprek gelegenheid voor gebed, pastoraal gesprek o na afloop van de samenkomst gezamenlijk drinken van koffie, thee, limonade. Zo nu en dan is er een gezamenlijke maaltijd contact met kinderen en tieners door o.a. gesprek, spelletje, etc. gelegenheid voor gebed, pastoraal gesprek mogelijkheid om met elkaar te spreken over de inhoud van de dienst 4

5 We verwachten dat er in de eerste samenkomsten (van april tot zomer 2013) veel mensen zullen zijn die zich in de eerste plaats willen oriënteren. Past de nieuwe gemeente bij hen, bij hun gezin? De samenkomsten zijn open voor iedereen en we verwachten in die periode nog geen expliciet commitment aan de kleine gemeente. Er zullen ook mensen zijn die graag naar de samenkomsten willen komen, maar niet of minder vaak kunnen komen, in verband met nog lopende verplichtingen in de grote gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die kindernevendienst of basiscatechese geven en hiervoor tot en met juni 2013 zijn ingepland. 3.2 In de week - Kringen op basis van doelgroepen. Het is de bedoeling dat iedereen onderdeel uitmaakt van een kring/kleine groep en daar op aangesproken wordt. Dit wordt echter niet topdown ingedeeld De kringen zijn in eerste instantie bedoeld voor geloofsgroei, pastoraat, ervaringen delen en Bijbelstudie. Daarnaast is er plaats voor gezellige activiteiten Vanuit de kerkenraad zal er regelmatig voeding gegeven worden aan de kringen. Dit kan bijvoorbeeld een jaarthema zijn met voorstellen voor Bijbelstudie De samenstelling van de kringen wisselt door het open karakter. Dat wil zeggen: je geeft je op voor een kring, maar mag je ook bij een andere aansluiten De rol van de kringleider is heel belangrijk. Deze mensen dienen zorgvuldig gekozen te worden. Toerusting en begeleiding zijn essentieel. De kerngroep werkt verder uit hoe dit exact vorm kan krijgen en hoe deze structuur ook op langere termijn volgehouden kan worden. - Overige activiteiten Deze komen (en gaan) organisch, in veel gevallen op projectmatige wijze. Leidraad is het functioneren op basis van de in de gemeente aanwezige gaven en talenten, waarbij de gemeente open staat voor Gods leiding daarin Bij de start van de kleine gemeente (DV in april 2013) zal er in eerste instantie alleen sprake zijn van samenkomsten op zondag en nog niet van georganiseerde kringen. Bij het begin van het nieuwe seizoen in september 2013, wordt er gestart met kleine groepen. In de tussenliggende periode zal het accent, naast de samenkomst op zondag, vooral liggen op het leren kennen van elkaar in de week. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van running dinners. De jeugd zal hier nadrukkelijk bij betrokken worden. 3.3 Pastoraat en diaconaat Uit bovenstaande volgt dat pastoraat voornamelijk plaatsvindt in de kringen en voor en na de zondagse samenkomst. De kerngroep werkt dit punt verder uit en denkt na over de rol van huisbezoek en de mogelijkheden voor individueel pastoraat. Hierbij betrekt de kerngroep ook het diaconaat. Van belang is dat mensen die pastorale of diaconale zorg nodig hebben, in de overgangsfase niet tussen wal en schip vallen. De kerngroep werkt verder uit hoe, naast de bestaande kringenstructuur, pastoraat en diaconaat nog meer vorm kunnen krijgen. Er wordt onder andere gekeken naar de bestaande organisatie van het jeugdwerk met zowel groepen (catechese, clubs) als een meer individuele benadering (door jeugd pastoraal werkers). Ook ervaringen in andere gemeenten worden hierbij betrokken. 4 Gemeente van alle generaties 4.1 Diversiteit De kleine gemeente is een gemeente van en voor alle generaties. Dit houdt in eerste instantie in dat generaties samen optrekken, van elkaar leren en voor elkaar bidden. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als een oudere gelovige een mentor/geestelijk ouder kan zijn voor jongere gelovigen. Daarnaast kunnen er activiteiten, kringen of onderdelen in de zondagse samenkomst zijn die speciaal zijn bedoeld voor een bepaalde generatie. 4.2 Jeugdwerk Omdat uit de door de kerngroep gehouden enquêtes in de Bijbel- en gemeentekringen en de gemeenteavond over de kleine gemeente is gebleken dat er zorg leeft over de toekomst van het jeugdwerk, krijgt het jeugdwerk in dit 5

6 plan bijzondere aandacht. Het jeugdwerk is een waardevol middel voor geloofsopbouw en evangelisatie onder jongeren. Vrienden zijn heel belangrijk. Jongeren kunnen elkaar stimuleren om actief te worden in het geloof en de kerk. De kleine gemeente komt voort uit de Proosdijkerk, waar het jeugdwerk goed georganiseerd is. Voor elke leeftijdsgroep is er wel wat te doen. De kleine gemeente moet dit uiteraard kleinschaliger opzetten. De kerngedachte in het begin is dat, waar het kan, het jeugdwerk zelfstandig door de kleine gemeente georganiseerd wordt. Echter, als het praktischer is om nog gezamenlijk op te trekken, is dit geen enkel probleem. Doel is om op langere termijn het jeugdwerk volledig onafhankelijk georganiseerd te hebben. Het tijdpad ligt echter nog niet vast en is mede afhankelijk van de wens van de jongeren zelf. Dit groeiproces naar een volledig zelfstandig jeugdwerk kan meerdere jaren beslaan, doordat het meegroeit met de kinderen en daardoor een organische ontwikkeling zal doormaken. Het jeugdwerk krijgt, net als de andere activiteiten, haar vorm in de zondagse samenkomst en in kleine groepen. 4.3 Zondagse samenkomst Voor de kinderen van 0-4 jaar is er opvang tijdens de dienst, vanaf de allereerste dienst. Voor de kinderen van 4-8 jaar is er ook opvang. De invulling daarvan zal afhangen van het aantal kinderen en de leeftijdsopbouw. Ook de beschikbaarheid van leiding is nog niet bekend. Tieners kunnen hierin een goede rol vervullen. Kinderen van 8 jaar en ouder wonen de samenkomsten bij. Deze zijn zowel qua vorm als inhoud toegankelijk voor hen. 4.4 In de week De jeugd (vanaf 8 jaar) maakt, net als de volwassenen, deel uit van een kleine groep/kring. Deze groep heeft zowel de functie van club als catechese. Gezelligheid, leren, geloofsgroei, pastoraat en onderlinge relatie gaan hand in hand in deze groepen. De rol van de groepsleider is cruciaal; hij ontvangt net als de andere kringleiders hiervoor toerusting en begeleiding vanuit de kerkenraad. 4.5 Aanbevelingen bij het jeugdwerk - In een vroeg stadium (zo snel mogelijk) een ouderling in de kleine gemeente het taakveld jeugdwerk geven - Jeugdwerker André Maliepaard in 2013 een paar uur per week de ruimte geven om te adviseren en praktisch bezig te zijn met het jeugdwerk in de kleine gemeente. Hij heeft landelijke expertise en adviseert NGK-gemeenten in het hele land op dit gebied - Initiatief bij jongeren zelf neerleggen. Als zij direct een eigen groep willen, moet dit mogelijk zijn en waar mogelijk gestimuleerd/ondersteund worden - Het tijdpad hangt mede af van de samenstelling van de gemeente, hoeveel jeugd er is - Ook het aantal clubs (catechese/activiteiten) is afhankelijk van het aantal jongeren in de gemeente 5 Praktische uitwerking en planning 5.1 Moment van start, gebouw en tijdstip Na besluitvorming door de kerkenraad, hebben we nog enige maanden nodig om allerlei praktische zaken te regelen voordat we de eerste dienst kunnen beleggen. Daarom stellen wij voor de eerste dienst van de kleine gemeente te beleggen op 7 april 2013, dat is de eerste zondag na Pasen. In de week na de eerste dienst zullen wij die dienst evalueren en nagaan of maatregelen nodig zijn voor de volgende dienst. In dat licht bezien beseffen wij dat het een hoge ambitie is om direct iedere zondag diensten te beleggen, maar toch hebben wij die ambitie. Het niet iedere week samenkomen geeft een te weinig stevige start aan de nieuwe gemeente en zou kunnen zorgen voor verwarring. In 2013 zullen wij de leden van de NGK Ede nog niet vragen om zich te verbinden aan de kleine gemeente, anders dan de vrijwilligers die wij werven voor het uitvoeren van bepaalde taken in de kleine gemeente. De gemeenteleden moeten eerst de kans krijgen kennis te maken met de kleine gemeente en daaraan te wennen. Commitment aan de kleine gemeente zal in de loop van het jaar steeds meer ontstaan in de mate waarin de leden de diensten van de kleine gemeente bezoeken en deelnemen aan de startende activiteiten in het najaar. Wanneer 6

7 het moment van een echte keuze voor de kleine gemeente is aangebroken, wordt bepaald bij de besluitvorming in de kerkenraad eind 2013/begin Als locatie voor de diensten stellen wij voor Het Streek aan de Bovenbuurtweg te Ede. Een delegatie van onze kerngroep heeft samen met Ron Toering deze locatie bekeken en op grond daarvan zijn wij enthousiast over de ruimte. De ruimte voldoet aan vrijwel alle eisen: een (theater)zaal met ruimte voor 250 stoelen met een kleiner en groter aantal mogelijk een podium met spreekgestoelte, een elektrische piano en ruimte voor muziek geluidsversterking zowel voor spraak als voor muziek, beamer en laptop lokalen voor kindernevendienst en creche en ook gebruik van de gymzaal een keuken/uitgiftepunt voor koffie met gebruikmaking van de koffiemachine voldoende ruimte voor koffiedrinken (met en zonder tafels) en mogelijkheden om een simpele maaltijd te hebben voldoende parkeerruimte voor auto en fiets onder voorbehoud: een prijs die past binnen de begroting (een andere gemeente heeft in het afgelopen najaar de ruimte een aantal zondagen gehuurd en daarvoor 300 per zondag betaald; voor de rest van 2013 zou dat neerkomen op ); de offerte komt uiterlijk maandag 14/1 Wegens een verbouwing, is de zaal niet beschikbaar van half juli tot eind augustus. Dat betekent dat we in ieder geval in 2013 uitgaan van gezamenlijk diensten in de vakantieperiode in de Proosdijkerk. In de theaterzaal is geen toetreding van daglicht. Dat betekent een extra opgave in de aankleding van de zaal, om de zaal geschikt te maken als kerkzaal. Het is nog niet helemaal duidelijk of ter plekke voldoende opslagruimte is voor materialen die de zaal aankleden en voor materialen voor de KND. Zo nodig zal daar een andere oplossing voor gevonden moeten worden. Als aanvangstijdstip voor de diensten, stellen wij voor uur. Dit tijdstip geeft voldoende ruimte om voor de dienst de zaal klaar te maken voor de dienst en ruimte om voor en na de dienst elkaar te ontmoeten. Na iedere dienst zal er gelegenheid zijn om samen koffie te drinken. Wij stellen voor dat na de eerste dienst van 7 april vergezeld te laten gaan van gebak. 5.2 Uit te werken punten voor 7 april 2013 Voor 7 april zal er nog veel geregeld moeten worden. Dan gaat het om werving van vrijwilligers voor allerlei taken en om verdere besluitvorming over meer beleidsmatig getinte zaken. Hieronder een overzicht: Beslissing of de kerngroep (of deel daarvan) voorlopig als kerkenraad gaat fungeren of dat op een andere wijze wordt voorzien in het dragen van verantwoordelijkheid door de kerkenraad voor de diensten van de kleine gemeente. De kerngroep denkt na over de vorm waarin het Heilig Avondmaal gevierd gaat worden. In principe volgt de kleine gemeente het rooster van avondmaalsdiensten zoals dat al voor 2013 door de kerkenraad is gemaakt. Dat zou betekenen dat de eerste dienst waarin het HA wordt gevierd, zondag 5 mei zou zijn. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk van de beschikbaarheid van een predikant. Zoals eerder beschreven, stellen wij ons voor dat we in de eerste fase tot de zomervakantie, nog niet starten met de kringen. Immers, in april loopt het seizoen daarvoor juist af. Daarom zullen wij ons in de periode tot 7 april beraden op de mogelijkheden om nog meer te doen aan de onderlinge betrokkenheid dan alleen in en rond de diensten. Werving van vrijwilligers die de coördinatie en verdere werving van de volgende groepen op zich nemen: o kostergroep (aankleding zaal, klaarzetten en terugzetten stoelen e.d.) o bloemengroep die wekelijks zorgt voor een bos bloemen 7

8 o muziekgroep, voor begeleiding in de diensten o beamergroep voor de bediening van laptop/beamer tijdens de diensten o kinderengroep (organiseren kindernevendienst en crèche) o welkomstgroep (welkom heten bij ingang en letten op mensen die tijdens koffie drinken geen gesprekspartner hebben) o groep die koffie zet en schenkt o coördinatie vervoer (verzoek om vervoer van ouderen (als dat nodig blijkt te zijn) onder te brengen bij huidige organisatoren/roostermakers) o collectantengroep Preekvoorziening: via Swante Roetman. Om en om gaat onze eigen predikant voor in de grote en de kleine kerk; overige diensten vullen met gastpredikanten of eventueel lezers. 5.3 Periode vanaf 7 april tot medio juli Dit is de periode waarin de diensten van start zijn gegaan tot aan het moment dat de zaal in Het Streek wegens de verbouwing niet meer beschikbaar is. In deze periode is het van groot belang dat we als kerngroep de diensten continu monitoren. Waar nodig moet dit leiden tot bijsturing. Verder is dit de periode waarin de periode na de zomervakantie moet worden voorbereid. Dat betekent uitwerking van de ideeën over de kringenstructuur, van het jeugdwerk en uitwerking van diaconaat en pastoraat. 5.4 Periode vanaf eind augustus tot einde 2013 De periode in de tweede helft van 2013, gaat de kleine gemeente een volgende fase in. We verwachten dat er een vaste kern van bezoekers van de diensten zal ontstaan en dat betekent dat het tijd wordt om te starten met kringen, jeugdwerk, pastoraat en diaconaat op een schaal die past bij de fase waarin de kleine kerk zit. In deze fase is ook aandacht nodig voor de verhouding collectief/individueel. Wie doet er niet mee in de kringen (in oude en/of nieuwe gemeente) en heeft individueel aandacht nodig. Met alle mooie voornemens van meer onderlinge betrokkenheid is het van groot belang dat geen mensen tussen wal en schip terecht komen. Aan het einde van deze periode, zal de kerngroep een voortgangsnotitie maken over het reilen en zeilen van de kleine gemeente. Deze notitie zal tevens een voorstel bevatten voor het vervolg. Op basis van die notitie kan de kerkenraad eind 2013/begin 2014 een besluit nemen over de vraag of de kleine kerk voldoende levensvatbaar is om hier mee door te gaan. En als dat het geval blijkt te zijn, over de vraag hoe het verdere groeitraject naar een zelfstandige gemeente er uit ziet. Ook zal dan een beslissing genomen moeten worden op welk moment onze leden zich daadwerkelijk bij de kleine gemeente zullen moeten inschrijven. 6 Begroting In de begroting 2013 van de NGK Ede is voor de kleine gemeente een totaalbedrag opgenomen van Het leeuwendeel van de kosten voor de kleine gemeente bestaat uit huur van de locatie. In 2013 hebben we het dan over een bedrag van naar verwachting Voor kosten van catering ramen wij een bedrag van in Het is op dit moment lastig om de meerkosten te ramen voor preekvoorziening en materialen voor creche en KND. Daarom kunnen wij niet anders dan die posten op dit moment pm ramen. 8

9 7 Bijlage A Definitie van visie Visiedefinitie: Een visie is een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. Het is een ambitieus en collectief gedeeld beeld van de toekomst, dat perspectieven biedt over een periode van ten minste drie tot vijf jaar. Heel eenvoudig biedt de visie het antwoord op de vraag: wie en wat willen we over drie tot vijf jaar zijn en wat hebben we dan te doen Omdat een visie over zaken gaat die in een verre toekomst eventueel kunnen plaatsvinden wordt een visie soms bijgesteld. Een goede missie of visie is AMORE (Loo e.a. 2007). Deze afkorting staat voor: Ambitieus of zelfs idealistisch Motiverend of zelfs committerend Onderscheidend Relevant en richtinggevend Echt, evenwichtig, eenheid, eenvoudig 9

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld Inleiding Vanaf 2006 is de kerkenraad samen met de gemeente bezig geweest om vorm te geven aan de missie en visie van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Voorthuizen/Barneveld. Op 2 april 2007 is onderstaande

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda Nieuw Jaarthema Vooruit met de basis beleid Vorming &Toerusting Missionair Team Bijbelstudiecoördinatie als handreiking vanuit beleidsplan kerkenraden St. Jan Gouda 2017-2018 De kerkenraden A en B hebben

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Een doelstelling en een visie?

Een doelstelling en een visie? Veel gemeenten en hun leiding worstelen met zaken als gebouwen en vormen van eredienst, voordat ze eerst Gods doel en visie voor hun gemeente vastgesteld hebben. Er wordt dan veranderd omwille van de verandering

Nadere informatie

LICHT IN DE STAD

LICHT IN DE STAD LICHT IN DE STAD 2010-2015 Visieplan CGK De Graankorrel Hoofddorp Wat wij verlangen (visie) 2010-2015 Wij verlangen er naar als gemeente licht in de stad te zijn te zijn: aantrekkelijk, inspirerend en

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

bidden luisteren dienen

bidden luisteren dienen bidden luisteren dienen Visie en missie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Nijkerk-West 2015 Gemeente van Christus zijn in deze tijd. In het afgelopen jaar heeft een breed samengestelde groep van gemeenteleden

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen onderzoek jeugdwerk

Conclusies en aanbevelingen onderzoek jeugdwerk Conclusies en aanbevelingen onderzoek jeugdwerk 13-5-2015 1. Aanleiding Per 1 januari 2014 is er een jeugdouderling benoemd. Reden hiertoe was de pastorale zorg te verbeteren en de vragen die er leven

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 INLEIDING Deze notitie betreft het beleidsplan van wijkgemeente De Regenboog van de Hervormde Gemeente van Harderwijk. Dit plan is

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen 1. We zijn een gemeenschap die mensen in aanraking brengt met het evangelie van Jezus Christus. We zijn

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie

Visie 2013-2016 VISIEDOCUMENT VAN DE GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) TE MEPPEL VISIEDOCUMENT 2013 GKV MEPPEL 1. Visiedocument.indd 1 21-03-13 23:05

Visie 2013-2016 VISIEDOCUMENT VAN DE GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) TE MEPPEL VISIEDOCUMENT 2013 GKV MEPPEL 1. Visiedocument.indd 1 21-03-13 23:05 VISIEDOCUMENT VAN DE GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) TE MEPPEL Visie 2013-2016 VISIEDOCUMENT 2013 GKV MEPPEL 1 Visiedocument.indd 1 21-03-13 23:05 De tuin VISIEDOCUMENT 2013 GKV MEPPEL 2 Een prachtige

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Stellendam

Gereformeerde Kerk Stellendam Gereformeerde Kerk Stellendam Beleidsplan: Hierbij treft u een samenvatting aan van het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk van Stellendam De Gereformeerde Kerk van Stellendam maakt deel uit van de Protestantse

Nadere informatie

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk)

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: 800877822 Kvk-nummer: Website adres: E-mail: Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) 01169680 www.helperkerk.nl info@helperkerk.nl Adres:

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje?

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje? Inleiding Onze samenwerkings gemeente NGK en GKV Neede e.o. is op weg van een samenwerkings gemeente naar een gemeente met miniwijken. Dit is voor ons een nieuwe ontwikkeling en om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

ONTWIKKELING PASTORALE STRUCTUUR

ONTWIKKELING PASTORALE STRUCTUUR Deze presentatie is in basis gebruikt voor de communicatie in de gemeente over het werken in kringen. Voor publicatie is deze op enkele punten aangepast. ONTWIKKELING PASTORALE STRUCTUUR Presentatie t.b.v.

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee!

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Gemeentevergadering 25 november 2015 Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Agenda 1. Inleiding over het beroepen 2. Gesprekken per wijk 3. Samenvatting en terugkoppeling Tijdslijn - 25

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

jeugd- en jongerenwerk 2011-2015

jeugd- en jongerenwerk 2011-2015 Beleidsgedachten jeugd- en jongerenwerk 2011-2015 Opgesteld door: Jeugdouderlingen: Thea van Dekken, Sybe Vrieswijk en Natasja de Wal Jeugd- en Jongerenwerker: Anne-Willem Hoekstra 1 Inleiding Vanuit de

Nadere informatie

Stichting Gedragscode Leidinggevenden Platform voor betrouwbaar leiderschap

Stichting Gedragscode Leidinggevenden Platform voor betrouwbaar leiderschap + Stichting Gedragscode Leidinggevenden Platform voor betrouwbaar leiderschap + 2 De gemeente: Een veilig thuis? Karin Somhorst Workshop Algemene Vergadering Baptisten Hardegarijp, 20 mei 2011 + Voorstellen..

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

To know, grow and go

To know, grow and go 1 Vanaf september 2017 start het nieuwe jeugdwerk in Mozaiek0318. Een nieuwe vorm waarin er ruimte is om het snel groeiende aantal tieners en jongeren op te vangen. En hen een plek te geven waar ze zich

Nadere informatie

Brochure. Pastoraat in en door de gemeente.

Brochure. Pastoraat in en door de gemeente. Brochure Pastoraat in en door de gemeente. Niets uit deze brochure mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met de scriba (scriba@ngkvoorthuizenbarneveld.nl).

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost. Beleidsplan

Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost. Beleidsplan Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost Beleidsplan 2017-2020 April 2017 Versie definitief concept Vastgesteld in de vergadering van de grote kerkenraad van 6 april 2017 Inleiding De hervormde

Nadere informatie

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen Discipelschap Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem

Nadere informatie

VERDER GROEIEN. BELEIDSPLAN KERK DELFGAUW (Protestantse Wijkgemeente Delfgauw)

VERDER GROEIEN. BELEIDSPLAN KERK DELFGAUW (Protestantse Wijkgemeente Delfgauw) VERDER GROEIEN BELEIDSPLAN KERK DELFGAUW (Protestantse Wijkgemeente Delfgauw) 2016-2021 1 ONZE MISSIE: KERN VAN KERK ZIJN IN DELFGAUW Wat geloven wij? Wij geloven in God, de goede Schepper van deze wereld.

Nadere informatie

Onze visie Het idee is om een open gemeenschap te zijn in Tilburg waarbij iedereen welkom is en waar vriendschap centraal staat.

Onze visie Het idee is om een open gemeenschap te zijn in Tilburg waarbij iedereen welkom is en waar vriendschap centraal staat. Verkorte versie 2013 1. BIJBELS MANDAAT Wij vinden ons mandaat in 3 bijbelteksten: Matteüs 11:28-30; Matteüs 22:37-40 en Matteüs 28:19-20. In de eerste tekst zegt Jezus dat hij ons rust wil geven. Wij

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Hoe ziet de eruit in 2018?

Hoe ziet de eruit in 2018? Hoe ziet de eruit in 2018? GEMEENTE (ALGEMEEN) De EGHW wordt gekenmerkt door: - leven vanuit overvloedige genade in een intieme relatie met God de Vader; - leven van aanbidding door radicale overgave en

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Voor ieder een plaats

Voor ieder een plaats Voor ieder een plaats Het versterken van de (wijk)kringen in onze gemeente Aanleiding/inleiding We willen graag dat ieder van onze gemeente zich er thuis voelt. Of dat lukt is niet alleen afhankelijk van

Nadere informatie

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden P.E. & Catechese kansen & mogelijkheden Leidraad: pastorale brief Vragen en uitdagingen hebben te maken met de zin zelf van ons bestaan als kerk. Hoe kunnen we vandaag het evangelie ontdekken als een woord

Nadere informatie

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012 Terugblik en Toekomst 18 april 2012 De GEMEENTE van Wijhe Gemeente God, Jezus, HGeest, Bijbel Samenleving: dorp, verenigingen, werk, school, geboorte, dood, ziekte, feesten Kerntaken Gemeente Vieren Pastoraat

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Beth-Shalom wil een gezonde gemeente zijn (natuurlijke gemeenteontwikkeling)

Beth-Shalom wil een gezonde gemeente zijn (natuurlijke gemeenteontwikkeling) Beleidsplan een kerk met een visie en een missie: Jezus Christus kennen en Hem bekend maken doen we met passie, met bewogenheid voor mensen en op een liefdevolle manier (Naar Matt. 28:19-20) 1 Visie Beth-Shalom

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding zaterdag 27 maart 2010 Programma Bijeenkomst: Kinderwerkers Rafael Amersfoort Datum: zaterdag 27 maart 2010 Accommodatie: Rafael Evangelisch Centrum Tijd: 10.00 15.00 uur Denktank: Dick van Boven, Paul

Nadere informatie

BIG! Dromen, wensen en plannen voor ! voor kinderen en jongeren in Doesburg en Angerlo!

BIG! Dromen, wensen en plannen voor ! voor kinderen en jongeren in Doesburg en Angerlo! BIG Dromen, wensen en plannen voor 2015-2020 voor kinderen en jongeren in Doesburg en Angerlo Versie: woensdag 17 juni 2015 Na intensief overleg met leiding en beleidsmakers presenteren wij hierbij als

Nadere informatie

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?)

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Samenvatting plaats voor kringen in geref. kerk - Harmanny Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Bijbelse beelden voor gemeente en kringen Welke vorm heeft de gemeente volgens de Bijbel?

Nadere informatie

Informatie voor beroepingswerk

Informatie voor beroepingswerk Informatie voor beroepingswerk 1. Inleiding De hervormde gemeente van Woubrugge heeft met ingang van 8 januari 2017 een vacature predikant. De procedure van de pkn schrijft voor dat een solvabiliteitsverklaring

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

Als een baken op zee

Als een baken op zee AK 150407-4 Als een baken op zee Beleidsplan 2014 t/m 2017 Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Scheveningen deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland Beleidsplan AK PGS versie

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Beleidsplan Hervormde gemeente Hollandscheveld

BELEIDSPLAN. Beleidsplan Hervormde gemeente Hollandscheveld BELEIDSPLAN De bedoeling van onze kerk is om als deel van Christus kerk, God te belijden en te eren en als Zijn getuigen en in Zijn opdracht dienstbaar te zijn in de gemeente en de samenleving Wij gebruiken

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

traject 24 i n n e n i t e n b u Missie, Visie, Doelstellingen en Activiteiten Traject24 - januari 2015 Notitie

traject 24 i n n e n i t e n b u Missie, Visie, Doelstellingen en Activiteiten Traject24 - januari 2015 Notitie Notitie Missie, Visie, Doelstellingen en Activiteiten Traject24 - januari 2015 1. Inleiding De beleidsgroep van Traject24 heeft een omgevingsanalyse gemaakt van de situatie in Driebergen rondom Traject24.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Missie en visie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Missie en visie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Missie en visie NGK De Pelgrim Augustus 2016 1 Missie Vanuit het Evangelie van de Heer Jezus Christus, Zoon van God, onze Vader, zijn wij als gemeente geroepen om: Elkaar op te bouwen in het geloof in

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente Scherpenzeel. 1 van 7

Beleidsplan Hervormde Gemeente Scherpenzeel. 1 van 7 Beleidsplan 2011-2016 Hervormde Gemeente Scherpenzeel 1 van 7 Beleidsplan - startpunt Inleiding Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Scherpenzeel dient in samenhang gelezen te worden met de plaatselijke

Nadere informatie

BELEIDSPLAN JEUGDWERK

BELEIDSPLAN JEUGDWERK BELEIDSPLAN JEUGDWERK VISIE Al jarenlang is de visie van Reflection als volgt gedefinieerd: Het is de visie van Reflection om de jeugd van 4 t/m 24 jaar GOD en ELKAAR (beter) te laten leren kennen, op

Nadere informatie

Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik

Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik Inleiding en werkwijze In deze enquête vragen wij u/ jullie een mening over kerkdiensten en activiteiten voor gebed. Vanaf

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2016 2020. Gereformeerde Kerk Ruinerwold- Koekange

Concept Beleidsplan 2016 2020. Gereformeerde Kerk Ruinerwold- Koekange Concept Beleidsplan 2016 2020 Gereformeerde Kerk Ruinerwold- Koekange Voorlopig vastgesteld door de kerkenraad op 14 December 2015 Inhoudsopgave: 1 Voorwoord 5 2. Missie en Visie 6 3. Geschiedenis 7 4.

Nadere informatie

Vernieuwing van het missionaire kinderwerk (Keigave Dagen)

Vernieuwing van het missionaire kinderwerk (Keigave Dagen) Vernieuwing van het missionaire kinderwerk (Keigave Dagen) Waarom vernieuwing? De Keigave Dagen wordt in de huidige vorm reeds vele jaren uitgevoerd. Mede daardoor is het tijd voor een goede evaluatie

Nadere informatie

Uitkomsten enquête gemeente en beroepingswerk

Uitkomsten enquête gemeente en beroepingswerk Uitkomsten enquête gemeente en beroepingswerk Maart 2017, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Apeldoorn Centrum Voorbereidingscommissie: Gerda Keuning - Timmermans Deli Huisman Chris Brinkman Wim Woertink

Nadere informatie

Visie, missie en strategie

Visie, missie en strategie Visie, missie en strategie Programma van de avond: Inleiding Wat is de visie van de EGZ anno 2015 Wat is de missie van de EGZ anno 2015 Welke strategie passen we in 2015 toe Conclusies CHE onderzoek Aanbevelingen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Handboek. voor ouderlingen en oudsten. Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels

Handboek. voor ouderlingen en oudsten. Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels Handboek voor ouderlingen en oudsten Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels Buijten & Schipperheijn Motief - Amsterdam Inhoud Inleiding 7 Deel 1: De basis 1 Waarom eigenlijk

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard Beleidsplan 2015-2020 Protestantse Gemeente te Burdaard Inhoud Voorwoord...3 2. Inleiding...4 3. Missie en visie, gemeente-zijn in Burdaard...5 4. Beleidsonderwerpen...6 4.1 Organisatie...6 4.2 Ontmoeting

Nadere informatie

BeleidsPlan 2007-2010

BeleidsPlan 2007-2010 Vastgesteld Kerkenraad d.d.: 11 december 2006 Vastgesteld Ledenvergadering d.d.: 2 mei 2007 Gereformeerde Kerk van Lopik Herkenbaar Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid BeleidsPlan 2007-2010 Voorjaar

Nadere informatie

Anbi 7 3, Generation Church

Anbi 7 3, Generation Church Anbi 7 3, Generation Church De naam van de kerkgenootschap Zeven Drie, Generation Church RSIN/fiscaal nummer 857259775 KvK-nummer 67998623 Contactgegevens Lange Veenteweg 4A 8161 PB Epe 0627077802 info@73epe.com

Nadere informatie

Beleidsvisie

Beleidsvisie Beleidsvisie 2016-2021 De Kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Emmermeer heeft besloten dat voor de periode 2016-2021 de beleidsvisie opnieuw diende te worden vastgesteld. Bij de voorbereiding hebben

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Werkdocument voor het pastoraat van de Hervormde gemeente te Kapelle

Werkdocument voor het pastoraat van de Hervormde gemeente te Kapelle Werkdocument voor het pastoraat van de Hervormde gemeente te Kapelle 1. Missie Het pastoraat is er op gericht om elkaar in kerk en wereld te helpen Jezus Christus te vinden en te volgen. Deze missie houdt

Nadere informatie

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk Beleidsplan Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk 2017-2021 Versie t.b.v. gemeenteberaad 11 juni 2017 Dit document beschrijft het beleid van de Ichthuskerk voor de komende 4 jaren. Het is een kort

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Visie Wij willen een gemeente zijn waarin: we persoonlijk voelen hoe het evangelie van Jezus Christus ons bezielt in veelkleurigheid

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2020

Beleidsplan 2016-2020 Beleidsplan 2016-2020 s Gravendeel, 30 maart 2016 Inhoudsopgave 1. Aanpak bepalen 1-3 2. Huidige situatie 4 3. Missie & Visie 5-12 4. Geestelijke doelstellingen 13 5. Geestelijke actiepunten 14-15 6. Organisatorische

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene Beleidsplan Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene 1. Inleiding De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft in ordinantie 4, artikel 8 lid 5 voor dat de kerkenraad telkens voor een periode

Nadere informatie