KLEINE GEMEENTE NGK EDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLEINE GEMEENTE NGK EDE"

Transcriptie

1 KLEINE GEMEENTE NGK EDE ONTWERP Ede, Gerrit van der Heijden Marja van Helden Sandra Kooij Chris Papjes Martijn van Rossum 1

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie en visie Missie NGK Ede Visie kleine gemeente 3 3 Gemeenteagenda Op zondag In de week Pastoraat en diaconaat 5 4 Gemeente van alle generaties Diversiteit Jeugdwerk Zondagse samenkomst In de week Aanbevelingen bij het jeugdwerk 6 5 Praktische uitwerking en planning Moment van start, gebouw en tijdstip Uit te werken punten voor 7 april Periode vanaf 7 april tot medio juli Periode vanaf eind augustus tot einde Begroting 8 7 Bijlage A Definitie van visie 9 2

3 1 Inleiding In dit document formuleert de Kerngroep Kleine Gemeente haar visie voor de nieuwe kleine Nederlands Gereformeerde kerk in Ede: hoe ziet die er over 5 jaar uit? Vervolgens schetsen we de hoofdlijn van de gang van zaken in de gemeente, zoals die voortvloeit uit deze visie. We beogen met dit document: 1. de kerkenraad voldoende informatie te bieden om een verantwoord go or no go -besluit te nemen 2. gemeenteleden voldoende informatie te bieden om te besluiten wel of niet aan de kleine gemeente te gaan deelnemen of die deelname te gaan verkennen Ons uitgangspunt is de opdracht zoals verleend door de kerkenraad, augustus 2012: - De kerngroep gaat na hoe een kleine gemeente gevormd kan worden met de kenmerken kleinschaligheid en onderlinge betrokkenheid - Wel anders dan de huidige gemeente: structuur, cultuur, schaal, omgangsvormen - Niet anders: modaliteit (belijdenis, geestelijke ligging, ethisch/theologisch beleid) Voor meer achtergrond bij deze opdracht verwijzen we naar de documenten van de kerkenraad en naar het vastgestelde Plan van Aanpak. Als kerngroep zoeken wij nog naar een model voor gemeenteopbouw of een organisatiemodel dat ons kan helpen om te evalueren, onszelf een spiegel voor te houden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het 8-duigenmodel van Schwarz 1. Hierin worden acht kwaliteitskenmerken genoemd die gemeentegroei verklaren, namelijk: toerustend leiderschap, gavengerichte taakvervulling, hartstochtelijk geloofsleven, doelmatige structuren, inspirerende samenkomsten, groeizame gemeentekringen, behoeftegerichte evangelisatie en liefdevolle relaties. 2 Missie en visie 2.1 Missie NGK Ede Als missie hanteren we de missie zoals die geformuleerd is voor de huidige Nederlands Gereformeerde Kerk in Ede: Vanuit het Evangelie van de Heer Jezus Christus, Zoon van God, zijn wij geroepen om Elkaar op te bouwen in het geloof in God en in liefde voor onze medemensen Gods vrede en recht te zoeken op alle terreinen van het leven De aarde op een verantwoorde wijze te beheren Onze medemensen daartoe ook uit te nodigen. 2.2 Visie kleine gemeente Hoe ziet de gemeente er over 5 jaar uit? In deze paragraaf schetsen we antwoorden op onderstaande vragen. De antwoorden dienen enigszins begrijpelijk te zijn voor buitenstaanders Wie zijn wij 2. Wat beweegt ons? 3. Wat doen we? Wij zijn een kleinschalige gemeenschap van verschillende mensen uit alle generaties die Jezus Christus willen navolgen. Wij geloven dat wat Hij zei en deed op aarde van levensbelang is voor ieder mens en voor de wereld. Wij geloven dat de Bijbel, het Woord van God, hiervoor de betrouwbare bron is. De God die zich in de Bijbel laat kennen, heeft mensen zo lief dat Hij zijn enige Zoon gaf om ons te bevrijden van zonde en dood en ons zo redding, 1 Zie 2 Enige tijd geleden verscheen er een bericht over de plannen voor splitsing in Ede Stad. We stellen ons voor dat een journalist van Ede Stad over 5 jaar komt vragen wie wij zijn en wat de gemeente doet. We gaan er vanuit dat hij verder doorvraagt op het verhaal dan hier wordt beschreven. 3

4 hoop en vreugde te geven. Wij geloven dat Jezus leeft en ons uitnodigt om door zijn kracht en in zijn stijl te leven, als kinderen van God. In verbondenheid met God en zijn Zoon mogen onze levens veranderen en tot bloei komen. Wij weten ons door Gods liefde en genade volledig gekend en geliefd. Wij komen bij elkaar om Hem daarvoor te danken en te eren. We willen ons laten leiden door wat God zegt in Zijn Woord. We lezen de Bijbel en zoeken naar de toepassing daarvan voor ons dagelijks leven. We zijn een gemeenschap die zich kenmerkt door onderlinge betrokkenheid en aandacht voor elkaar. We hebben een open houding naar buiten toe en zijn gastvrij. Wij geloven dat God ons door Zijn Heilige Geest de kracht en talenten geeft om elkaar en de mensen in onze omgeving liefdevol te aanvaarden en te dienen. We vinden het belangrijk dat iedereen in de gemeente actief betrokken is en zijn gaven en talenten kan ontdekken en inzetten, zowel binnen de kerk als in de samenleving en daarin kan groeien. We ondersteunen elkaar daarbij en bieden toerusting aan, want kerk zijn we ook daar waar ieder op zijn plek in de samenleving Christus volgt. De onderlinge gemeenschap wordt zichtbaar in: 1. de samenkomst op zondag 2. de ontmoetingen in de week in kleinere groepen 3 Gemeenteagenda 3.1 Op zondag De zondag is de dag waarop we in dankbaarheid de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood vieren en is daarom de dag waarop de gemeente bij elkaar komt. De kerkenraad belegt een samenkomst op zondagochtend, om 10 uur. Daarnaast zijn er kerkdiensten op de gebruikelijke christelijke feestdagen en op oudejaarsavond. De kerkenraad geeft geestelijke leiding en is inhoudelijk verantwoordelijk voor de samenkomsten. De predikant heeft als bijzondere taak het Woord van God te verkondigen. De invulling van de samenkomsten en de prediking krijgen mede vorm door middel van een jaarplan of jaarthema, dat in samenwerking met de predikant van de gemeente wordt vastgesteld. In de samenkomsten zijn de volgende elementen terug te vinden: een heldere liturgie, die ruimte geeft voor zowel soberheid als momenten van feestelijk vieren, voort tot rust komen en aanbidding van God opbouw vanuit het Woord van God inbreng van gemeenteleden in onderdelen van de dienst delen van lief en leed God danken en eren bidden als gemeente Daarnaast is er ruimte voor onderlinge ontmoeting op zondag: o voorafgaand aan de samenkomst gelegenheid om koffie, thee en limonade te drinken informeel gesprek gelegenheid voor gebed, pastoraal gesprek o na afloop van de samenkomst gezamenlijk drinken van koffie, thee, limonade. Zo nu en dan is er een gezamenlijke maaltijd contact met kinderen en tieners door o.a. gesprek, spelletje, etc. gelegenheid voor gebed, pastoraal gesprek mogelijkheid om met elkaar te spreken over de inhoud van de dienst 4

5 We verwachten dat er in de eerste samenkomsten (van april tot zomer 2013) veel mensen zullen zijn die zich in de eerste plaats willen oriënteren. Past de nieuwe gemeente bij hen, bij hun gezin? De samenkomsten zijn open voor iedereen en we verwachten in die periode nog geen expliciet commitment aan de kleine gemeente. Er zullen ook mensen zijn die graag naar de samenkomsten willen komen, maar niet of minder vaak kunnen komen, in verband met nog lopende verplichtingen in de grote gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die kindernevendienst of basiscatechese geven en hiervoor tot en met juni 2013 zijn ingepland. 3.2 In de week - Kringen op basis van doelgroepen. Het is de bedoeling dat iedereen onderdeel uitmaakt van een kring/kleine groep en daar op aangesproken wordt. Dit wordt echter niet topdown ingedeeld De kringen zijn in eerste instantie bedoeld voor geloofsgroei, pastoraat, ervaringen delen en Bijbelstudie. Daarnaast is er plaats voor gezellige activiteiten Vanuit de kerkenraad zal er regelmatig voeding gegeven worden aan de kringen. Dit kan bijvoorbeeld een jaarthema zijn met voorstellen voor Bijbelstudie De samenstelling van de kringen wisselt door het open karakter. Dat wil zeggen: je geeft je op voor een kring, maar mag je ook bij een andere aansluiten De rol van de kringleider is heel belangrijk. Deze mensen dienen zorgvuldig gekozen te worden. Toerusting en begeleiding zijn essentieel. De kerngroep werkt verder uit hoe dit exact vorm kan krijgen en hoe deze structuur ook op langere termijn volgehouden kan worden. - Overige activiteiten Deze komen (en gaan) organisch, in veel gevallen op projectmatige wijze. Leidraad is het functioneren op basis van de in de gemeente aanwezige gaven en talenten, waarbij de gemeente open staat voor Gods leiding daarin Bij de start van de kleine gemeente (DV in april 2013) zal er in eerste instantie alleen sprake zijn van samenkomsten op zondag en nog niet van georganiseerde kringen. Bij het begin van het nieuwe seizoen in september 2013, wordt er gestart met kleine groepen. In de tussenliggende periode zal het accent, naast de samenkomst op zondag, vooral liggen op het leren kennen van elkaar in de week. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van running dinners. De jeugd zal hier nadrukkelijk bij betrokken worden. 3.3 Pastoraat en diaconaat Uit bovenstaande volgt dat pastoraat voornamelijk plaatsvindt in de kringen en voor en na de zondagse samenkomst. De kerngroep werkt dit punt verder uit en denkt na over de rol van huisbezoek en de mogelijkheden voor individueel pastoraat. Hierbij betrekt de kerngroep ook het diaconaat. Van belang is dat mensen die pastorale of diaconale zorg nodig hebben, in de overgangsfase niet tussen wal en schip vallen. De kerngroep werkt verder uit hoe, naast de bestaande kringenstructuur, pastoraat en diaconaat nog meer vorm kunnen krijgen. Er wordt onder andere gekeken naar de bestaande organisatie van het jeugdwerk met zowel groepen (catechese, clubs) als een meer individuele benadering (door jeugd pastoraal werkers). Ook ervaringen in andere gemeenten worden hierbij betrokken. 4 Gemeente van alle generaties 4.1 Diversiteit De kleine gemeente is een gemeente van en voor alle generaties. Dit houdt in eerste instantie in dat generaties samen optrekken, van elkaar leren en voor elkaar bidden. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als een oudere gelovige een mentor/geestelijk ouder kan zijn voor jongere gelovigen. Daarnaast kunnen er activiteiten, kringen of onderdelen in de zondagse samenkomst zijn die speciaal zijn bedoeld voor een bepaalde generatie. 4.2 Jeugdwerk Omdat uit de door de kerngroep gehouden enquêtes in de Bijbel- en gemeentekringen en de gemeenteavond over de kleine gemeente is gebleken dat er zorg leeft over de toekomst van het jeugdwerk, krijgt het jeugdwerk in dit 5

6 plan bijzondere aandacht. Het jeugdwerk is een waardevol middel voor geloofsopbouw en evangelisatie onder jongeren. Vrienden zijn heel belangrijk. Jongeren kunnen elkaar stimuleren om actief te worden in het geloof en de kerk. De kleine gemeente komt voort uit de Proosdijkerk, waar het jeugdwerk goed georganiseerd is. Voor elke leeftijdsgroep is er wel wat te doen. De kleine gemeente moet dit uiteraard kleinschaliger opzetten. De kerngedachte in het begin is dat, waar het kan, het jeugdwerk zelfstandig door de kleine gemeente georganiseerd wordt. Echter, als het praktischer is om nog gezamenlijk op te trekken, is dit geen enkel probleem. Doel is om op langere termijn het jeugdwerk volledig onafhankelijk georganiseerd te hebben. Het tijdpad ligt echter nog niet vast en is mede afhankelijk van de wens van de jongeren zelf. Dit groeiproces naar een volledig zelfstandig jeugdwerk kan meerdere jaren beslaan, doordat het meegroeit met de kinderen en daardoor een organische ontwikkeling zal doormaken. Het jeugdwerk krijgt, net als de andere activiteiten, haar vorm in de zondagse samenkomst en in kleine groepen. 4.3 Zondagse samenkomst Voor de kinderen van 0-4 jaar is er opvang tijdens de dienst, vanaf de allereerste dienst. Voor de kinderen van 4-8 jaar is er ook opvang. De invulling daarvan zal afhangen van het aantal kinderen en de leeftijdsopbouw. Ook de beschikbaarheid van leiding is nog niet bekend. Tieners kunnen hierin een goede rol vervullen. Kinderen van 8 jaar en ouder wonen de samenkomsten bij. Deze zijn zowel qua vorm als inhoud toegankelijk voor hen. 4.4 In de week De jeugd (vanaf 8 jaar) maakt, net als de volwassenen, deel uit van een kleine groep/kring. Deze groep heeft zowel de functie van club als catechese. Gezelligheid, leren, geloofsgroei, pastoraat en onderlinge relatie gaan hand in hand in deze groepen. De rol van de groepsleider is cruciaal; hij ontvangt net als de andere kringleiders hiervoor toerusting en begeleiding vanuit de kerkenraad. 4.5 Aanbevelingen bij het jeugdwerk - In een vroeg stadium (zo snel mogelijk) een ouderling in de kleine gemeente het taakveld jeugdwerk geven - Jeugdwerker André Maliepaard in 2013 een paar uur per week de ruimte geven om te adviseren en praktisch bezig te zijn met het jeugdwerk in de kleine gemeente. Hij heeft landelijke expertise en adviseert NGK-gemeenten in het hele land op dit gebied - Initiatief bij jongeren zelf neerleggen. Als zij direct een eigen groep willen, moet dit mogelijk zijn en waar mogelijk gestimuleerd/ondersteund worden - Het tijdpad hangt mede af van de samenstelling van de gemeente, hoeveel jeugd er is - Ook het aantal clubs (catechese/activiteiten) is afhankelijk van het aantal jongeren in de gemeente 5 Praktische uitwerking en planning 5.1 Moment van start, gebouw en tijdstip Na besluitvorming door de kerkenraad, hebben we nog enige maanden nodig om allerlei praktische zaken te regelen voordat we de eerste dienst kunnen beleggen. Daarom stellen wij voor de eerste dienst van de kleine gemeente te beleggen op 7 april 2013, dat is de eerste zondag na Pasen. In de week na de eerste dienst zullen wij die dienst evalueren en nagaan of maatregelen nodig zijn voor de volgende dienst. In dat licht bezien beseffen wij dat het een hoge ambitie is om direct iedere zondag diensten te beleggen, maar toch hebben wij die ambitie. Het niet iedere week samenkomen geeft een te weinig stevige start aan de nieuwe gemeente en zou kunnen zorgen voor verwarring. In 2013 zullen wij de leden van de NGK Ede nog niet vragen om zich te verbinden aan de kleine gemeente, anders dan de vrijwilligers die wij werven voor het uitvoeren van bepaalde taken in de kleine gemeente. De gemeenteleden moeten eerst de kans krijgen kennis te maken met de kleine gemeente en daaraan te wennen. Commitment aan de kleine gemeente zal in de loop van het jaar steeds meer ontstaan in de mate waarin de leden de diensten van de kleine gemeente bezoeken en deelnemen aan de startende activiteiten in het najaar. Wanneer 6

7 het moment van een echte keuze voor de kleine gemeente is aangebroken, wordt bepaald bij de besluitvorming in de kerkenraad eind 2013/begin Als locatie voor de diensten stellen wij voor Het Streek aan de Bovenbuurtweg te Ede. Een delegatie van onze kerngroep heeft samen met Ron Toering deze locatie bekeken en op grond daarvan zijn wij enthousiast over de ruimte. De ruimte voldoet aan vrijwel alle eisen: een (theater)zaal met ruimte voor 250 stoelen met een kleiner en groter aantal mogelijk een podium met spreekgestoelte, een elektrische piano en ruimte voor muziek geluidsversterking zowel voor spraak als voor muziek, beamer en laptop lokalen voor kindernevendienst en creche en ook gebruik van de gymzaal een keuken/uitgiftepunt voor koffie met gebruikmaking van de koffiemachine voldoende ruimte voor koffiedrinken (met en zonder tafels) en mogelijkheden om een simpele maaltijd te hebben voldoende parkeerruimte voor auto en fiets onder voorbehoud: een prijs die past binnen de begroting (een andere gemeente heeft in het afgelopen najaar de ruimte een aantal zondagen gehuurd en daarvoor 300 per zondag betaald; voor de rest van 2013 zou dat neerkomen op ); de offerte komt uiterlijk maandag 14/1 Wegens een verbouwing, is de zaal niet beschikbaar van half juli tot eind augustus. Dat betekent dat we in ieder geval in 2013 uitgaan van gezamenlijk diensten in de vakantieperiode in de Proosdijkerk. In de theaterzaal is geen toetreding van daglicht. Dat betekent een extra opgave in de aankleding van de zaal, om de zaal geschikt te maken als kerkzaal. Het is nog niet helemaal duidelijk of ter plekke voldoende opslagruimte is voor materialen die de zaal aankleden en voor materialen voor de KND. Zo nodig zal daar een andere oplossing voor gevonden moeten worden. Als aanvangstijdstip voor de diensten, stellen wij voor uur. Dit tijdstip geeft voldoende ruimte om voor de dienst de zaal klaar te maken voor de dienst en ruimte om voor en na de dienst elkaar te ontmoeten. Na iedere dienst zal er gelegenheid zijn om samen koffie te drinken. Wij stellen voor dat na de eerste dienst van 7 april vergezeld te laten gaan van gebak. 5.2 Uit te werken punten voor 7 april 2013 Voor 7 april zal er nog veel geregeld moeten worden. Dan gaat het om werving van vrijwilligers voor allerlei taken en om verdere besluitvorming over meer beleidsmatig getinte zaken. Hieronder een overzicht: Beslissing of de kerngroep (of deel daarvan) voorlopig als kerkenraad gaat fungeren of dat op een andere wijze wordt voorzien in het dragen van verantwoordelijkheid door de kerkenraad voor de diensten van de kleine gemeente. De kerngroep denkt na over de vorm waarin het Heilig Avondmaal gevierd gaat worden. In principe volgt de kleine gemeente het rooster van avondmaalsdiensten zoals dat al voor 2013 door de kerkenraad is gemaakt. Dat zou betekenen dat de eerste dienst waarin het HA wordt gevierd, zondag 5 mei zou zijn. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk van de beschikbaarheid van een predikant. Zoals eerder beschreven, stellen wij ons voor dat we in de eerste fase tot de zomervakantie, nog niet starten met de kringen. Immers, in april loopt het seizoen daarvoor juist af. Daarom zullen wij ons in de periode tot 7 april beraden op de mogelijkheden om nog meer te doen aan de onderlinge betrokkenheid dan alleen in en rond de diensten. Werving van vrijwilligers die de coördinatie en verdere werving van de volgende groepen op zich nemen: o kostergroep (aankleding zaal, klaarzetten en terugzetten stoelen e.d.) o bloemengroep die wekelijks zorgt voor een bos bloemen 7

8 o muziekgroep, voor begeleiding in de diensten o beamergroep voor de bediening van laptop/beamer tijdens de diensten o kinderengroep (organiseren kindernevendienst en crèche) o welkomstgroep (welkom heten bij ingang en letten op mensen die tijdens koffie drinken geen gesprekspartner hebben) o groep die koffie zet en schenkt o coördinatie vervoer (verzoek om vervoer van ouderen (als dat nodig blijkt te zijn) onder te brengen bij huidige organisatoren/roostermakers) o collectantengroep Preekvoorziening: via Swante Roetman. Om en om gaat onze eigen predikant voor in de grote en de kleine kerk; overige diensten vullen met gastpredikanten of eventueel lezers. 5.3 Periode vanaf 7 april tot medio juli Dit is de periode waarin de diensten van start zijn gegaan tot aan het moment dat de zaal in Het Streek wegens de verbouwing niet meer beschikbaar is. In deze periode is het van groot belang dat we als kerngroep de diensten continu monitoren. Waar nodig moet dit leiden tot bijsturing. Verder is dit de periode waarin de periode na de zomervakantie moet worden voorbereid. Dat betekent uitwerking van de ideeën over de kringenstructuur, van het jeugdwerk en uitwerking van diaconaat en pastoraat. 5.4 Periode vanaf eind augustus tot einde 2013 De periode in de tweede helft van 2013, gaat de kleine gemeente een volgende fase in. We verwachten dat er een vaste kern van bezoekers van de diensten zal ontstaan en dat betekent dat het tijd wordt om te starten met kringen, jeugdwerk, pastoraat en diaconaat op een schaal die past bij de fase waarin de kleine kerk zit. In deze fase is ook aandacht nodig voor de verhouding collectief/individueel. Wie doet er niet mee in de kringen (in oude en/of nieuwe gemeente) en heeft individueel aandacht nodig. Met alle mooie voornemens van meer onderlinge betrokkenheid is het van groot belang dat geen mensen tussen wal en schip terecht komen. Aan het einde van deze periode, zal de kerngroep een voortgangsnotitie maken over het reilen en zeilen van de kleine gemeente. Deze notitie zal tevens een voorstel bevatten voor het vervolg. Op basis van die notitie kan de kerkenraad eind 2013/begin 2014 een besluit nemen over de vraag of de kleine kerk voldoende levensvatbaar is om hier mee door te gaan. En als dat het geval blijkt te zijn, over de vraag hoe het verdere groeitraject naar een zelfstandige gemeente er uit ziet. Ook zal dan een beslissing genomen moeten worden op welk moment onze leden zich daadwerkelijk bij de kleine gemeente zullen moeten inschrijven. 6 Begroting In de begroting 2013 van de NGK Ede is voor de kleine gemeente een totaalbedrag opgenomen van Het leeuwendeel van de kosten voor de kleine gemeente bestaat uit huur van de locatie. In 2013 hebben we het dan over een bedrag van naar verwachting Voor kosten van catering ramen wij een bedrag van in Het is op dit moment lastig om de meerkosten te ramen voor preekvoorziening en materialen voor creche en KND. Daarom kunnen wij niet anders dan die posten op dit moment pm ramen. 8

9 7 Bijlage A Definitie van visie Visiedefinitie: Een visie is een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. Het is een ambitieus en collectief gedeeld beeld van de toekomst, dat perspectieven biedt over een periode van ten minste drie tot vijf jaar. Heel eenvoudig biedt de visie het antwoord op de vraag: wie en wat willen we over drie tot vijf jaar zijn en wat hebben we dan te doen Omdat een visie over zaken gaat die in een verre toekomst eventueel kunnen plaatsvinden wordt een visie soms bijgesteld. Een goede missie of visie is AMORE (Loo e.a. 2007). Deze afkorting staat voor: Ambitieus of zelfs idealistisch Motiverend of zelfs committerend Onderscheidend Relevant en richtinggevend Echt, evenwichtig, eenheid, eenvoudig 9

Integraal jeugdbeleidsplan

Integraal jeugdbeleidsplan Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden 2012-2014 1 Integraal jeugdbeleidsplan (definitieve versie) losse delen of een geheel? Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden2012-2014

Nadere informatie

Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017

Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017 Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017 De EGS is een betrokken en enthousiaste groep mensen met een passie voor Jezus. We zijn een actieve gemeente en soms is het goed om een pas op de plaats te maken,

Nadere informatie

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Versie: 1.0 Datum: 17 december 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. IDENTITEIT... 4 3. MISSIE EN VISIE... 6 4. BELEIDSVISIE VEZ IN

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Christus Triumfatorkerk Den Haag Beleidsplan 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Christus Triumfator Kerk (hierna: CTK). Het beleidsplan bevat een aantal kernthema's voor de periode

Nadere informatie

Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde

Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde Pagina 1 van 33 Bestuur Ned. Gereform. Jeugdwerk Secretaris: R. Hamberg Adres: Korenbloemweg 5 133 SX Almere 03-53713, rene.hamberg@gmail.com Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned.

Nadere informatie

Gebundelde versie: maart 2013

Gebundelde versie: maart 2013 Gebundelde versie: maart 2013 Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan 2010-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Pastoraat: vertrouwen, ontmoeten, verlangen.... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Dynamiek...

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL Beleidsplan 2005 2008 VERSIE: definitief DATUM: januari 2005 WWW.KERKENINZUIDLAND.NL 1 Voorwoord... 2 2 Gemeente-zijn.... 3 3 Samen op weg... 4 3.1 Overzicht gezamenlijke activiteiten... 5 4 Organisatie...

Nadere informatie

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept)

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) Catharinaparochie, Oosterhout December 2014 VOORWOORD In deze decemberversie van het Parochieplan presenteren we als bestuur en team van de Catharina-parochie het

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Voor ZWO en Jeugd- en jongerenwerk zijn aparte beleidsplannen beschikbaar.

Nadere informatie

Gefeliciteerd, u heeft goud in handen!

Gefeliciteerd, u heeft goud in handen! Gefeliciteerd, u heeft goud in handen! Met dit unieke materiaal kunt u kinderen helpen hun geloof onder woorden te brengen en toe te passen in het leven van iedere dag. Vanuit onze visie en expertise zijn

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost

Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken door Henk Troost Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken Als vervolg op Nieuwtestamentisch

Nadere informatie

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 De Protestantse Kerk Amsterdam weet zich blijvend geroepen

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid Protestantse Gemeente Garyp Organisatie Structuur & Beleid Juni 2012 1 Inhoudsopgave 0 Inleiding pag. 3 1 Uitgangspunt pag. 4 2 Organen pag. 5 3 Commissies pag. 9 4 Beraadsgroepen pag. 13 5 Periodiek te

Nadere informatie

Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Inleiding Het ambt van predikant is een roeping van God. Het uitbrengen, aannemen of afwijzen van een beroep dient daarom overeenkomstig

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

Alpha-uitnodiging. Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting

Alpha-uitnodiging. Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting Alpha-uitnodiging Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting Inhoudsopgave Inleiding 3 Beoordeel de kwaliteit van je Alpha-cursus 4 Volg een landelijke training 6 Organiseer een lokale teamtraining 7

Nadere informatie

De gemeente als huisgezin

De gemeente als huisgezin De gemeente als huisgezin over eenheid en diversiteit Syllabus Landelijke toerustingsdag ambtsdragers 14 juni 2014 Georganiseerd door INHOUDSOPGAVE Pag. inleiding 3 Samenvatting inleiding Bezorgd of bezield

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente 8. De leiding van de gemeente Het ligt voor de hand om in het kader van de opbouw van de gemeente ook aandacht te besteden aan de leiding van de gemeente. Kan het niet zonder opbouw, nog minder kan het

Nadere informatie

Rapport deputaten dienst en recht

Rapport deputaten dienst en recht Rapport deputaten dienst en recht Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie