De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 juli 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 juli 2012"

Transcriptie

1 Iurncrouno Advocaten Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 juli 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal PEEBEE INCO B.V. PEEBEE IN B.V. Gevestigd aan de Nistelrodeseweg 13, 5406 PT Uden, kantoorhoudende aan de Loopkantstraat 25c te Uden Mevrouw N. van den Biggelaar. INCO: F 12/575 IN: F12/587 INCO: 12 juni 2012 IN: 19 juni 2012 mr. J.A. van der Meer mr. P.J. Neijt Het uitoefenen van een interieurbouwbedrijf. 2011: ,76 11 INCO: ,46 IN: O,O 12 juni tot en met 1 juli ,1 uur (Inco) 3,5 uur (In) 42,1 uur (Inco) 3,5 uur (In) Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van PEEBEE IN B.V. (hierna: "IN") is mevrouw Van den Biggelaar. IN is op haar beurt enig bestuurder en aandeelhouder van PEEBEE INCO a.v. (hierna: "INCO").

2 d Advocaten TlUJfnO!fOU Specialisten in bedrijfskwesties 1.2 Winst en verlies 2009: -/ ,- 2010: -/ ,- 2011: -/ ,- Gegevens IN zijn niet bekend. 1.3 Balanstotaal 2010: ,- 2011: ,- Gegevens IN zijn niet bekend. 1.4 Lopende procedures De curator is niet bekend met enige procedure. 1.5 Verzekeringen Onbekend. Voor zover er nog verzekeringen curator worden opgezegd. actueel zouden zijn, zullen deze door de 1.6 Huur IN en INCa verrichtten hun activiteiten vanuit het bedrijfspand gelegen aan de Loopkantstraat 25c te Uden. Het pand wordt gehuurd van LTL Investment B.V. In het kader van een transactie met LTL Investment B.v. wordt de huurovereenkomst beëindigd. Er zullen geen vorderingen door de verhuurder worden ingediend (zie ook hierna onderdeei3) Oorzaak faillissement De activiteiten van failliet werden aanvankelijk verricht door Pee Bee Create B.v., een vennootschap opgericht door de heer Peter Bakker 15 jaar geleden. Op 23 juni 2009 is betreffende vennootschap gefailleerd met benoeming van mr. Janssens tot curator. Op 10 juli 2009 heeft PEEBEE IN B.V. l.o. de activa/activiteiten verworven uit het faillissement van Pee Bee Create B.v. voor een koopsom ad ,-. PEEBEE IN B.V. l.o, is een vennootschap van mevrouw Van den Biggelaar, zijnde destijds de vriendin van Peter Bakker. Samen met een vriend van de heer Bakker, de heer Vos, heeft mevrouw Van den Biggelaar een bedrag geïnvesteerd in de doorstart van ad totaal ,-. Mevrouw Van den Biggelaar ,- en de heer Vos ,-. Vervolgens zou een structurering hebben plaatsgevonden, met dien verstande dat de activa onder zou zijn gebracht in PEEBEE IN B.V. (de Holding) en de activiteiten inclusief het personeel in PEEBEE INCa B.V. (de werkmaatschappij). Het actief zou geleased dan wel gehuurd worden door PEEBEE INCa B.V. van PEEBEE IN B.V.

3 Specialisten Turnorcund Advocaten in bedrijfskwesties Circa 1,5 jaar geleden is de relatie tussen mevrouw Van den Biggelaar, zijnde (indirect) enig aandeelhouder en bestuurder van PEEBEE INCO B.V., en de heer Bakker verbroken. Sindsdien heeft mevrouw Van den Biggelaar vrijwel geen enkele bemoeienis gehad met de vennootschappen, althans dat stelt ze. De heer Bakker zou de activiteiten alleen hebben voortgezet. Voor zover de curator kan beoordelen heeft de structurering van het bedrijf nimmer echt plaatsgevonden. Zo is niet vast te stellen of het aangetroffen actief nu eigendom is van IN dan wel van INCO. Directe aanleiding voor het faillissement betreft een faillissement van een grote opdrachtgever en verzuim van een drietal personeelsleden. In verband met het feit dat er komende periode - onder meer met het oog op de bouwvak - nauwelijks opdrachten in portefeuille waren en gebrek aan liquiditeit is er besloten om het faillissement aan te vragen. Aanvankelijk is enkeilnco in staat van faillissement verklaard maar in verband met de ondoorzichtige structuur, de fiscale eenheid en het niet kunnen duiden van het eigendom van het actief, is er besloten om tevens het eigen faillissement aan te vragen van IN. 2. Personeel 2. 1 Aantal ten tijde van faill Aantal in jaar voor faill Datum ontslagaanzegging 14 juni Werkzaamheden IN heeft geen werknemers in dienst. 3. Activa De curator heeft een boedelbeschrijving laten opstellen. De boedelbeschrijving is als bijlage gehecht aan het aanvangsverslag. In het totaal hebben zich een drietal kandidaat-kopers bij de curator gemeld. Eén kandidaat-koper LTL Investment III B.V., (indirect) vertegenwoordigd door de heer De Lorijn zijnde tevens verhuurder van het bedrijfspand middels LTL Investment B.V., heeft een concreet bod uitgebracht. Na een uitvoerige onderhandeling is de curator onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris een koopsom overeengekomen ad ,- (excl. BTW). Zie voor de volledige transactie eveneens onderdeel 6.3. en 1.6. De transactie ligt op dit moment ter goedkeuring voor aan de rechter-commissaris. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren ,-

4 Iurno round Advocaten Specialisten in bedrijfskwesties 4.2 Opbrengst De curator zal komende verslagperiode over gaan tot incasso van de debiteuren. Een bedrag ad circa ,- staat echter reeds langer open dan 90 dagen en worden vermoedelijk betwist. 4.3 Boede/bijdrage N.V.T. 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De Rabobank heeft geen vordering en heeft het credit saldo overgemaakt boedelrekening. op de 5.2 Leasecontracten De Lage Landen (DLL) met betrekking tot een Mercedes ML. DLL zal ingelost worden door de curator om vervolgens de overwaarde ten goede te laten komen van de boedel. Het betreft een financiering van DLL met betrekking tot het voertuig waarbij partijen een pandrecht zijn overeengekomen ten behoeve van DLL ten aanzien van het voertuig. 5.3 Beschrijving zekerheden N.V.T. 5.4 Separatistenpositie N.v.T. 5.5 Boede/bijdragen N.v.T. 5.6 Eigendomsvoorbehoud De crediteuren zoals aangeleverd door de bestuurder en administratief medewerkster zijn door de curator aangeschreven. De eigendomsvoorbehouden worden geïnventariseerd waarna bezien wordt op welke wijze ze worden afgewikkeld. Voorts zijn er goederen opgeslagen van derden. De curator heeft ter zake de afwikkeling en uitlevering afspraken gemaakt met koper van het actief (zie onderdeel 3) en de verhuurder. 5.7 Rec/amerechten Onbekend. 5.8 Retentierechten Onbekend. 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie I zekerheden Op datum faillissement waren er vier lopende opdrachten die in een periode van 2 weken afgerond zouden kunnen worden. De curator heeft met deze opdrachtgevers afspraken gemaakt. Bij directe betaling worden de werkzaamheden uitgevoerd.

5 Turrnarround Advocaten Specialisten in bedrijfskwesties Met de voortzetting is een opbrengst gerealiseerd ad ,-. De te maken out-ofpocket kosten, zoals inkoop verf, tapijt, e.d., bedraagt 2.725,- (excl. eventuele benzinekosten). Per saldo resteert er aldus een opbrengst voor de boedel ad circa ,. Het voortzetten van de activiteiten is tevens afgestemd met het UWV. 6.2 Financiële verslaglegging De betaling zijn ontvangen en de te maken kosten zijn geadministreerd door de heer Bakker. Doorstart 6.3 Beschrijving Aanvankelijk beoogde de curator een verkoop going concern te realiseren. In verband met de komende bouwvak-vakantie heeft de koper van het actief aangegeven thans enkel het actief te willen verwerven. LTL Investment III B.V. is voornemens om na de bouwvakantie met het verworven actief soortgelijke werkzaamheden als failliet te gaan verrichten. Als dan zal LTL Investment III B.v. trachten 6 van de huidige 11 personeelsleden in dienst te nemen (zie ook onderdeel 3). Tot die tijd zullen alle activiteiten ook zo is medegedeeld. gestaakt blijven, hetgeen het personeel door de curator 6.4 Verantwoording Inkomsten en uitgaven zijn eerstens afgestemd met betrokkenen. 6.5 Opbrengst circa , Boedelbijdrage N.V.T. 7. Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht INCa lijkt op het eerste oog compleet. Met betrekking tot IN ontbreken de nodige stukken. 7.2 Depot jaarrekeningen 2010: ; 2009: Goedk. Verkl. Accountant N.V.T. 7.4 Stortingsverpl. aandelen Nog in onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek.

6 1furno rou ndl Advocaten Specialisten in bedrijfskwesties 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen : Salaris curator en UWV 8.2 Pref. vord. van de fiscus : ,00 (Inca) 8.3 Pref. vord. van het UWV Nog niet bekend 8.4 Andere pref. crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 42 (Inca) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: ,78 (Inca) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Vereenvoudigde afwikkeling. 9. Procedures N.v.T. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faili. Onbekend Plan van aanpak Afwikkelen transactie (zie onderdeel 3), afwikkelen eigendom derden, incasso van de debiteuren. Voorts de gebruikelijke werkzaamheden als inventarisatie van de vorderingen, onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. 10.3lndiening volgend verslag december Best, 3 juli 2012 Mr. J.A. van der Meer

7 Het Nederlands De Hoogt AX Loon op Zand T: E: W : _ Veilinginstituut HNVI HetNederlandsVeilinglnstituut Boedelbeschrijving 12-H037 Ondergetekende, de heer H.A.A. Damen, taxateur van het Nederlands Veilinginstituut BV, als zodanig aangewezen door mr. drs. F. Dix in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement, verklaart, dat hij na bezichtiging de aanwezige objecten in dit rapport heeft beschreven van: PeeBee Inco BV Loopkantstraat 25C 5405 AC Uden Aldus gedaan naar beste kennis en wetenschap. Uden/Loon op Zand, 15 juni 2012 HAA. Damen HNVI B.V.. Kamer van Koophandel nr Rabobank rekening IBAN NL88 RABO BIC RABONL2U - BTW nr: NL B01 Stichting Beheer Derdengelden HNVI.nl Kamer van Koophandel nr Rabobank rekening IBAN NL21 RABO BIC RABONL2U Op al onze leveringen/diensten zijn de algemene voorwaarden en veilingcondities van Het Nederlands Veilinginstituut van toepassing Deze kunt u nalezen op onze website.

8 Omschrijving KANTOOR 1 Dubbele werkplek opgebouwd uit houten tafel, houten kast en glazen bureaublad 2 Houten vakkenkast met 54 vakken. Afmeting 35 x 330 cm. 3 Dubbele werkplek opgebouwd uit vier houten kasten en glazen bureaublad 4 Spreektafel met RVSpoten en houten blad. Compleet met acht halfhoge krukken met lederen bekleding. Afmeting tafel160 x 160 cm. 5 Twee stalen archiefkasten met twee roldeuren, hoog model 6 Twee stalen archiefkasten met twee deuren, hoog model 7 Vier houten vakkenkasten met drie vakken 8 Twee verrijdbare bureaustoelen, zwart gestoffeerd. 9 Verrijdbare bureaustoel, kunstlederen bekleding 10 Twee verrijdbare bureaustoelen, blauw gestoffeerd. 11 Ladekastje met 16 laden 12 Tekentafel TD Whiteboard 14 Twee stalen schrijftafels met kunststoffen blad 15 Hanglamp met bruine kap en RVSonderstel 16 Twee halogeenlampen met vier spots 17 Drie 'bomen' 18 Bureaulamp 19 Twee Pc's HP Workstations XW2600 met Windows Vista licentie. Compleet met HP flatscreen, toetsenbord en muis. 20 PCCOMPAQ Presario SR1759 met Windows XP. Compleet met flatscreen, toetsenbord en muis. 21 PCDELLDHM met Windows XP. Compleet met flatscreen, toetsenbord en muis. 22 Printer HP Color Laserjet CP3525N 23 Printer HP Laserjet M3027MFP 24 Printer HP Laserjet 3200M 25 Printer HP Color Laserjet 5550N 26 Server HP Proliant ML250 met procurve switch 27 Diverse decoratiematerialen w.o. vazen 28 Diverse kantoormaterialen w.o. schrijfgerei, papier, nietmachines, papiersnijmachine, brievenbakjes, perforatoren, schetspotloden, nietjes etc. 29 Verrijdbaar winkelrek t.b.v. gordijnstalen 30 Diverse naslagwerk in de vakkenkasten In de entree 31 Houten kast met vier schappen 32 Barkruk en stoel 33 Bouwlamp 34 Spiegel in lijst. Afmeting 200 x 125 cm. 35 Negen schilderijen 36 Sousafoon 37 Diverse decoratiematerialen w.o. kunstplanten en bloemen 2

9 In de kantine 38 Vier tweedeurs lockerkasten 39 Staande kapstok met twintig haken en twintig hangers 40 Drankenkoeling COCACOLA met twee schuifdeuren. 41 Handgemaakte kantinetafel. Afmeting: 428 x 80 cm. 42 Acht kunststoffen kuipstoelen 43 Vijf houten cafestoelen 44 Drankenkoeling COCACOLA, klassiek model 45 Koffiemachine Douwe Egbergts SAT BiS 46 Koelvriescombinatie BOSCH 47 Keukenblok opgebouwd uit wandkasten en barmeubel met ondergebouwde kasten. 48 Metalen prullenbak met asbakfunctie 49 Whiteboard 50 Gasheater met gasfles 51 Radio-installatie PHILIPS 52 Twee handheldtelefoons KPN 53 Turntoestel paard IF HOLLAND 54 Inhoud van de keukenkasten w.o. serviesgoed, glaswerk, bestek, tosti-ijzer, handdoeken etc. Op de bovenetage 55 Stalen kluis MARTENS 56 Aluminium keukentrap met vier treden en bordes 57 Diverse samplematerialen en moodboards 58 Houten eettafel. Afmeting 160 x 80 cm. 59 Zes barokstoelen 60 Acht eetstoelen in diverse uitvoeringen 61 Twee verrijdbare krukjes 62 Twee rieten kinderstoelen 63 Stalen kantoorkastje 64 Wandkapstok 65 Drie projectmeubelen 66 Diverse decoratiematerialen w.o. lampen, vazen, kandelaars, vogelkooi, schilderijen en lijsten. In het magazijn 67 Palletstelling opgebouwd uit drie dragers en veertien jukken. 68 Vier magazijnkarren met twee etages, in diverse uitvoeringen 69 Twee houten transportbakken 70 Verrijdbaar werktafeltje 71 Zes stalen schragen 72 Twee in hoogte verstelbare bokken 73 Houten magazijnkast met vier deuren 74 Vijf houten werkbanken 3

10 75 Houten afscheidingswand opgebouwd uit houten werkbank met onderkasten en decoratieve gevels. Totale breedte circa 16 meter. 76 Twee verrijdbare werktafels 77 Aluminium trap met 2x drie treden 78 Formaatpaneelzaag ALTENDORFF4s CEmet digitale aansturing. Bouwjaar Compleet met extra zaagbladen. 79 Formaatpaneelzaag ALTENDORFF4s Elmo met digitale aansturing. Bouwjaar Compleet met extra zaagbladen. 80 Computergestuurde CNC bewerkingsstraat BIESSERover A3.30. Met besturingskast BIESSE, tienkoppige gereedschapscarrousel en vijftien pneumatische opspanunits. Compleet met veiligheidsmat en hekwerk. Bouwjaar onbekend 81 Kantenaanlijmmachine CEHISARapid EP-7. Bouwjaar Verticale bandschuurmachine LASM LVO 120. Bouwjaar Vlakvandiktebank CASADElFSs1. Bouwjaar Freesmachine CASADElFl l.s, Bouwjaar Compleet met aanvoerautomaat MASTERWOOD en machineknecht 85 Lintzaagmachine CENTAUROSW-700. Bouwjaar Meervoudige boormachine BLUM Mini-press. Compleet met verstelbare werktafel 87 Afzuiginstallatie HOLTROP& JANSMA compleet met leidingwerk door het pand 88 Dubbelsteens slijpmachine CREUSEN 89 Verrijdbare schuurmachine DYNA BRAlDE met afzuigfunctie 90 Verrijdbare schuurmachine FESTOOLmet afzuigfunctie 91 Twee bedrijfsstofzuigers HITACHI 92 Kolomboormachine WISENT 93 Accuschroefboormachine HITACHI, 12V 94 Lamellenfrees LAMELLOTop Heteluchtpistool METABO HE Bandschuurmachine FESTOOLBS7s 97 Accureciprozaag DEWALT 98 Twee elektrische strijkijzers 99 Haakse slijper HITACHIG188SE 100 Lamellenfrees DEWALT 101 Lamellenfrees ELUDS140K 102 Bovenfrees HITACHI M12V 103 Accuschroefboormachine HITACHI, 12V 104 Haakse schroefmachine HITACHI DN120Y 105 Schuurmachine RUPUS3 106 Handcirkelzaagmachine FESTOOLTSssEBQ 107 Magnetisch bevestigingsapparaat INVIS in koffer met toebehoren 108 Decoupeerzaag FESTOOLPSB Dremelmachine SKIL 110 Boormachine BOSCHR Lasapparaat DECAENsOO Haakse slijper DEWALT DW4s0 113 Boormachine BOSCHPBH160R 4

11 114 Lamellenfrees LAMELLOTop Hoekschuurmachine FLEXPS Boormachine METABO SOORE 117 Bouwradio MAKITA 118 Schiethamer TORNADO T1S 119 Tien pneumatische tackers in diverse uitvoeringen 120 Gereedschapskoffer gevuld met handgereedschappen TOOLCRAFT 121 Handgereedschappen in en om de werkbank w.o. sleutels, schroevendraaiers, zagen, hamers, beitels etc. 122 Diverse freeskoppen 123 Bevestigingsmaterialen in en om de werkbanken w.o. schroeven, lamellen, dremels, scharnieren, rails, nieten etc. 124 Houten kar met lijmklemmen in diverse uitvoeringen. Totaal circa 100 stuks 125 Voorraad plaatmateriaal in en om de palletstellen w.o. MDF platen en spaanplaat 126 Gereedschappenwagen EUROSTYLE,gevuld met handgereedschappen 127 Elektrische stapelaar BT LIFTERSRT1600SE.Maximale hefhoogte 630 cm. Maximale draagkracht 1600kg. Draaiuren Met sideshift 128 Afkortzaag METABO KGS30S In het standbouwmagazijn 129 Palletstelling opgebouwd uit 36 staanders en 146 jukken 130 Houten vakkenkast 131 Verrijdbare platenkar 132 Inklapbare pennenwagen JOWl 133 Drie magazijnkarren met twee etages 134 Vier transporthondjes 135 Magazijntafel Inhoud palletstelling 1: 136 Standmaterialen en meubilair Eigendom van derden. W.o. barmeubel, buisstalen stoelen, drie banken, hekwerk etc. 137 Authentieke eikenhouten balken op pallet Inhoud palletstelling 2: 138 Kantoormaterialen Eigendom van derden. W.o. kantoorstoelen, bureaustoelen en kantoorkasten. 139 Vier diverse kunstplanten in pot 140 Drie kunststoffen palletboxen gevuld met kiezels 141 Diverse standplaten S

12 Inhoud palletstelling 3: 142 Houten buffetkast met glazen deuren 143 Twee piano's en vleugel op pallet 144 Diverse rollen vloerbedekking 145 Aluminium trussen met theaterspots 146 Vijf kisten met elektriciteitskabels 147 Diverse standplaten en zuilen 148 Twee pallets spaanplaat Inhoud palletstelling 4: 149 Standmateriaal Eigendom van derden. W.o. standplaten, zuilen en doorkijkvensters. 150 Twee kunststof kratten met kiezels Twee pallets kroonluchters en lampen 151 Aluminium frame. Afmeting circa 450 cm. 152 Achtentwintig verhuiskarren gevuld met meubilair Eigendom derden Inhoud palletstelling 5: 153 Tien binnendeuren in diverse uitvoeringen 154 Vijf pallets met schaaldelen en balken 155 Pallet met vurenhouten panelen 156 Drie projectmeubelen 157 Drie verticale barmeubels 158 Pallet met authentieke houten balken 159 Twaalfvoorraadstellingen WÜRTH 160 Twee palletstellingen met vier dragers en acht jukken 161 RVSvoorraadrek met houten bakken 162 Houten voorraadrek. driedelig 163 Rolcontainer met stof 164 Koelkast tafelmodel met houten paneel 165 Koelkast tafelmodel vermoedelijk defect 166 Vrieskast vermoedelijk defect 167 Stalen hangmappenkast met vier laden 168 Magazijnkar 169 Voorraad HPL platen 170 Bevestigingsmaterialen in de kasten w.o. schroeven, schapdragers. bouten, moeren, revetten, scharnieren, pluggen etc. 171 Drie dozen met TL buizen 172 Zeven TL bakken 173 Voorraad in de houten bakken w.o. scharnieren, grepen, haken, klinken en hoeken. 6

13 Op de zolder 174 Stalen magazijnstelling met gegalvaniseerde legborden. Totale breedte ca 35 meter. Met extra legborden en onderdelen 175 Magazijnstelling met twee standers en twee jukken. 176 Verrijdbare dubbele afzuiginstallatie LM 177 Verlichtingsmaterialen in twee stellingen w.o. lampen, kroonluchters, wandlampen, spots, TI buizen etc. 178 Koperen buis op rol 179 Decoratiematerialen w.o. kerstdecoratie, vazen, kunstplanten, stoffen, rieten manden, fotolijsten etc. 180 Buismateriaal voor afzuiginstallatie 181 Diverse elektrakabel, noodverlichtingen en reserver onderdelen van gereedschappen 182 Diverse kantoorstoelen In het verfmagazijn 183 Palletstelling opgebouwd uit 22 staanders en 96 jukken 184 Stalen magazijnkast 185 Voorraadrek WÜRTH 186 Twee palletwagens 187 Verrijdbare dubbelzijdige platenwagen 188 Zestien magazijnkarren in diverse uitvoeringen 189 Vier pennenwagens in diverse uitvoeringen 190 Verrijdbare werkbank met drie etages 191 Verrijdbare rollenhouder t.b.v. drie rollen 192 Twee hoog-{iaagtafel 193 Spuitwand compleet met twee spuitinstallaties KREMLIN 194 Vier houten bokken 195 Lijmdrukvat 196 Acht spuitpistolen in diverse uitvoeringen 197 Stereo-installatie PIONEER 198 Verrijdbare papierrolhouder 199 Elektrische kachel SUNHEAT 200 Vloerweegschaal SERVO,weegvermogen 1500kg. Ingebouwd 201 Vier houten kasten in rolcontainer 202 Stalen lekbak 203 Aluminium trap met 2x 5 treden 204 Driedelige aluminium ladder met 3x 14 treden 205 Vijf aluminium trappen met 2x 10 treden 206 Inklapbare ladder met 4x 3 treden 207 Kruiwagen en stenenkruiwagen 208 Steigermaterialen bestaande uit twee kamersteigers, acht loopplanken, twaalf dragers, dertig diagonalen 209 Drie verrijdbare spuitinstallaties 210 Twee papierrolhouders 211 Mobiele airco ELITEMLA32C 7

14 212 Afkortzaag HU PS374-QS 213 Voorraad bouwmaterialen in palletstelling w.o. aangebroken verf, voegzand, metselmortel, cement, kit etc. 214 Vijf diverse stempels 215 Bouwlamp op statief 216 Workmate BLACK&DECKER 217 Meubilair in de palletstellingen w.o. drie hangtafeis, twee projectmeubels, achttien terrasvoeten. twintig houten caféstoeltjes. drie fauteuilles etc. 218 Eikenhouten salontafel en gedemonteerde kast 219 Acht transporthondjes 220 Voorraad vurenhouten balken en latten 221 Gereedschappen in de bus w.o. drie accuschroefboormachines HITACHI, lijmdrukvat met spuit en roller, kist met handgereedschappen Buitenterrein 222 Voorraad oude eiken schaaldelen 223 Diverse reservematerialen w.o. afzuigbuizen en motoren 224 Compressor GRASSOmet drukvat en luchtdroger GRASSAIRADS 93. Voertuigen 225 Bedrijfsauto MERCEDES-BENZ CDI met kenteken 87-BH-ZT. Datum eerste toelating Vervaldatum APK Kilometerstand Brandstof Diesel 226 Bedrijfsauto MERCEDES-BENZ CDI-N met kenteken 71-BP-PN. Datum eerste toelating Vervaldatum APK Kilometerstand Brandstof Diesel 227 Bedrijfsauto MERCEDES-BENZV220 CDI MPV met kenteken 89-VZ-LZ. Datum eerste toelating Vervaldatum APK Kilometerstand Brandstof Diesel 228 Bedrijfsauto MERCEDES-BENZSprinter 313 CDI met kenteken 73-VFH-1. Datum eerste toelating Vervaldatum APK Kilometerstand Brandstof Diesel 229 Gesloten aanhangwagen HAPERTK2000 met kenteken WF-57-SY. Datum eerste toelating Dubbelassige aanhangwagen ANSSEMSPSX2met kenteken WH-BN-76. Datum eerste toelating Leasevoertuigen 231 Personenauto MERCEDES-BENZML 280 CDI met kenteken 09-TP-DN. Datum eerste toelating Vervaldatum APK Kilometerstand Brandstof Diesel 8

15 9

16 10

17 BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID De beschrijving van de genoemde zaken is gebaseerd op visuele inspectie van een of meer deskundigen op het moment van beschrijving. Met werking, bedrijfsgereedheid en mogelijke, bij visuele inspectie onzichtbare gebreken, is geen rekening gehouden en niet in de waardering betrokken derhalve zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk respectievelijk aansprakelijk. Zichtbare of bekende gebreken worden expliciet vermeld. De deskundigen verrichten geen onderzoek naar eigendom, bezit en daarvan afgeleide rechten met betrekking tot de feitelijk aanwezige zaken en/of bestanddelen daarvan. Condities Behoudens gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van HNVI B.V. is HNVI B.V. niet aansprakelijk niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden. en 1. Gelet op de aard, inhoud en strekking van de opdrachten gegeven aan HNVI B.V., zal de aansprakelijkheid HNVI B.V. voor de door opdrachtgever geleden schade uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, zijn gelimiteerd tot het door partijen overeengekomen honorarium, courtage, taxatieloon of iedere andere beloning, exclusief omzetbelasting en exclusief in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten. 2. HNVI B.V. is in ieder geval niet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van de onderhoudstoestand zelf of later geconstateerde niet zichtbare gebreken. 3. HNVI B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van onjuiste inlichtingen of gegevens in het algemeen, hetzij afkomstig van de opdrachtgever, hetzij afkomstig van derden, ongeacht of deze inlichtingen of gegevens in het algemeen in redelijkheid voor juist mogen worden aangenomen. HNVI B.V. is tevens in geen geval aansprakelijk indien de opdrachtgever informatie van belang voor het waardeoordeel verzwijgt. 4. Een rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na bekend worden van zowel de schade als de vermeende schadeplicht. 5. HNVI B.V. heeft bij de uitvoering van de overeenkomst de juiste zorg in acht genomen en geheel te goeder trouwen naar beste kennis en wetenschap gehandeld. Tenslotte Deze boedelbeschrijving is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en daarvan mag niet in enige vorm gebruik worden gemaakt in publicaties, circulaires of voor derden bestemde stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HNVI B.V. 11

Turnaround. Advocaten

Turnaround. Advocaten FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juli 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens:

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 maart 2013 Gegevens Naam onderneming Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Specia Iisten in bed rijfs kwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 augustus 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 april 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 19 maart 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 19 maart 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens onderneming : PEP Onderhoud Service B.V. Faillissementsnummer : F 12/766 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 15 april 2014 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie