Inventarisatie gebruikswaarde Klik & Tik-monitor. In opdracht van: Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) Contactpersoon SIOB: Maaike Toonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie gebruikswaarde Klik & Tik-monitor. In opdracht van: Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) Contactpersoon SIOB: Maaike Toonen"

Transcriptie

1 Inventarisatie gebruikswaarde Klik & Tik-monitor In opdracht van: Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) Contactpersoon SIOB: Maaike Toonen

2 Inhoud 1. Inleiding Achtergronden, doelstellingen, aanpak en respons Achtergronden Doelstellingen Aanpak en respons Bevindingen Waarom maken sommige bibliotheken geen gebruik meer van de Klik & Tik-monitor? Wat doen bibliotheken met de resultaten van de monitor? Bij wie komen de resultaten van de monitor terecht? Welke acties hebben de bibliotheken verder ondernomen met de resultaten? Algehele waardering, behoeften en opmerkingen Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen...9 Bijlage... 11

3 1. Inleiding INVENTARISATIE GEBRUIKSWAARDE KLIK & TIK-MONITOR Om de gebruikswaarde van de Klik & Tik-monitor in beeld te krijgen is in de periode novemberdecember 2014 een inventarisatie gehouden onder 29 bibliotheken die zich hebben aangemeld voor de Klik & Tik-monitor. Daarbij zijn aan de hand van een gespreksleidraad telefonische gesprekken gevoerd met de verantwoordelijken voor het Klik & Tik-aanbod in de betreffende bibliotheken. In dit rapport presenteren we de resultaten van deze inventarisatie. LEESWIJZER In hoofdstuk 2 gaan we kort in op de achtergronden en beschrijven we doelstellingen, aanpak en respons van deze inventarisatie. In hoofdstuk 3 beschrijven we de bevindingen van de inventarisatie. We beschrijven de redenen dat sommige bibliotheken geen gebruik meer maken van de Klik & Tik-monitor, we gaan in op de gebruikswaarde van de monitor en beschrijven de verdere wensen en behoeften die bibliotheken hebben bij het monitoren van Klik & Tik. In hoofdstuk 4 tot slot, trekken we conclusies en formuleren we enkele aanbevelingen voor de communicatie rondom de monitor. In de bijlage vindt u de bij de inventarisatie gehanteerde gespreksleidraad. 1

4 2. Achtergronden, doelstellingen, aanpak en respons 2.1 Achtergronden KLIK & TIK IN BIBLIOTHEKEN Met het aanbod van de ETV.nl e-learningserie Klik & Tik ondersteunen bibliotheken digibeten bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Bibliotheken stellen Klik & Tik beschikbaar op de computers en bezoekers kunnen hier zelfstandig gebruik van maken of deelnemen aan een ondersteunende cursus, een workshop of een inloopspreekuur. Deelnemers worden door bibliotheken zelf geworven maar ook doorgestuurd door loketorganisaties zoals het UWV. KLIK & TIK-MONITOR Bij het Klik & Tik-aanbod is een monitorinstrument ontwikkeld waarmee bibliotheken inzicht krijgen in de leereffecten bij eindgebruikers van Klik & Tik. De monitor laat door middel van een voor- en nameting zien welke vaardigheden en attituden de eindgebruikers ontwikkelen door deelname aan het Klik & Tik-aanbod. Deelnemers dienen hiertoe tweemaal een aantal enquêtevragen te beantwoorden. Deze vragen kunnen zowel schriftelijk als digitaal worden beantwoord. De deelname aan de monitor is anoniem voor zowel de individuele deelnemers als voor de bibliotheken. RAPPORTAGES Bibliotheken die deelnemen aan de Klik & Tik-monitor ontvangen twee rapportages. Een individuele rapportage met daarin alleen de bevindingen op het niveau van de eigen bibliotheek, en een landelijk rapportage met daarin geanonimiseerd en gemiddeld de resultaten van alle bibliotheken tezamen. Beide rapportages worden twee keer per jaar aan de deelnemende bibliotheken verstuurd; éénmaal als tussenrapportage op basis van een half meetjaar, en éénmaal als eindrapportage op basis van een heel meetjaar. Een meetjaar loopt steeds van september tot en met augustus. INZICHT IN OPBRENGSTEN Bibliotheken krijgen met de bevindingen in de rapportages inzicht in de opbrengsten van het eigen Klik & Tik-aanbod. Duidelijk wordt in hoeverre de deelnemers operationele, formele, en strategische internetvaardigheden aanleren, welke internettoepassingen vaker worden gebruikt door de deelname en hoe het zelfvertrouwen en de motivatie bij het gebruik van internet zich ontwikkelt. Bibliotheken kunnen de eigen resultaten daarbij vergelijken met het landelijke beeld. Op basis van de bevindingen kunnen bibliotheken het eigen Klik & Tik-aanbod waar nodig aanpassen en stakeholders, zoals gemeenten en samenwerkende loketorganisaties, informeren over de opbrengsten van het Klik & Tik-aanbod. DEELNEMERS De Klik & Tik-monitor is sinds september 2012 landelijk beschikbaar voor bibliotheken die Klik & Tik aanbieden. Tot en met december 2015 maakten 28 bibliotheken gebruik van de monitor en werd de monitor al ruim 1500 keer door deelnemers aan het Klik & Tik-aanbod ingevuld. 2

5 2.2 Doelstellingen INZICHT IN DE GEBRUIKSWAARDE We zien dat sommige bibliotheken al meerdere jaren achtereen gebruik maken van de Klik & Tikmonitor terwijl enkele bibliotheken na één jaar zijn gestopt met het gebruik van de monitor. Ook hebben enkele bibliotheken zich wel aangemeld voor de monitor maar hier uiteindelijk geen gebruik van gemaakt. We willen met dit onderzoek in beeld krijgen wat de redenen voor het niet (meer) gebruiken van de monitor zijn en wat de informatie- en gebruikswaarde van de monitor is voor de deelnemende bibliotheken. ONDERZOEKSVRAGEN We willen daarbij antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen: Waarom zijn sommige bibliotheken gestopt met het gebruik van de monitor? Wat doen bibliotheken met de resultaten van de monitor? Welke verdere behoeften hebben bibliotheken als het gaat om het monitoren van het Klik & Tikaanbod? 2.3 Aanpak en respons 29 BIBLIOTHEKEN UIT DRIE PERIODEN In de eerste helft van 2012, is als onderdeel van de ontwikkeling van de monitor, een pilot gedraaid met de Klik & Tik-monitor. Vervolgens is de monitor na enkele aanpassingen sinds september 2012 landelijk beschikbaar gesteld voor gebruik door alle Klik & Tik-aanbiedende bibliotheken. Daarmee heeft de Klik & Tik-monitor feitelijk in drie perioden gedraaid: de pilot, het eerste landelijke meetjaar ( ), en het tweede landelijke meetjaar ( ). Op het moment van het schrijven van deze rapportage loopt de monitor voor het derde achtereenvolgende landelijke meetjaar. Tot en met het meetjaar hebben 29 bibliotheken zich aangemeld voor de monitor en hebben 25 bibliotheken hier ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Gedurende de pilot maakten elf bibliotheken gebruik van de Klik & Tik-monitor. In het eerste volledige landelijke meetjaar maakten 15 bibliotheken gebruik van de monitor. In het laatste meetjaar ( ) maakten 12 bibliotheken gebruik van de Klik & Tik-monitor. TELEFONISCH INTERVIEW AAN DE HAND VAN GESPREKSLEIDRAAD Voor de inventarisatie is contact gezocht met alle 29 bibliotheken die zich ooit hebben aangemeld voor de monitor. Alle bibliotheken zijn telefonisch benaderd. Daarbij is steeds gevraagd naar de contactpersoon die (destijds) verantwoordelijk was voor de uitvoering van het Klik & Tik-aanbod in de bibliotheek. Voor het gesprek is vervolgens gebruik gemaakt van een gespreksleidraad (zie bijlage). De gesprekken duurden gemiddeld tien minuten. 3

6 GOEDE RESPONS De inventarisatie heeft een redelijk goede respons opgeleverd. We hebben uiteindelijk gesproken met de Klik & Tik-contactpersonen van 25 van de 29 bibliotheken die zich ooit hebben aangemeld voor de Klik & Tik-monitor. 1 GEEN REACTIE OF NIET MEER WERKZAAM Bij twee bibliotheken waren de contactpersonen telefonisch niet bereikbaar. Over een periode van een aantal weken zijn hiertoe meerdere pogingen gedaan. Ook op de daarna verzonden is niet gereageerd. Daarnaast zijn twee contactpersonen niet langer werkzaam bij de bibliotheek. Er zijn in deze twee gevallen geen andere medewerkers gevonden die op de hoogte zijn van de wijze waarop de bevindingen van de monitor destijds zijn gebruikt. 1 Dit betekent dat de uitspraken die we over de totale populatie van 29 bibliotheken doen, een marge hebben van plus of min 7,5%, bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 4

7 3. Bevindingen 3.1 Waarom maken sommige bibliotheken geen gebruik meer van de Klik & Tik-monitor? We hebben bibliotheken die geen gebruik meer maken van de Klik & Tik-monitor of hier ondanks een aanmelding nooit gebruik van hebben gemaakt, gevraagd wat hiervan de reden is. De vraag is als open vraag gesteld en bibliotheken konden zo meerdere redenen noemen. GEEN KLIK & TIK-AANBOD MEER, MONITOR UIT HET OOG VERLOREN De meest genoemde reden voor het niet (meer) gebruiken van de Klik & Tik-monitor is het (tijdelijk) aflopen van het Klik & Tik-aanbod. Dit geldt in ieder geval voor 38% van de bibliotheken die geen gebruik (meer) maken van de monitor. Bij een kwart (24%) van de bibliotheken die geen gebruik (meer) maken van de monitor is, veelal door personele wisselingen, de kennis van het bestaan van de monitor verloren gegaan. Men heeft er niet meer aan gedacht of nieuw personeel is niet op de hoogte van het bestaan van de monitor. NIET OP DE HOOGTE VAN VERKORTING Bibliotheken die melden dat zij de monitor niet (meer) gebruiken omdat zij de vragenlijst te lang vinden (19%) zijn allen bibliotheken die in de pilot-periode zijn benaderd en/of aan de pilot hebben meegedaan. De vragenlijsten zijn na de pilot al ingekort en deze bibliotheken waren hier niet van op de hoogte. Waarom maakt uw bibliotheek geen gebruik (meer) van de Klik & Tik monitor? (n=21) Aangemeld, maar niet gebruikt (n=5) Gestopt met gebruik (n=16) Tabel 1: Redenen dat bibliotheken geen gebruik (meer) maken van de Klik & Tik-monitor. Totaal (n=21) Geen Klik & Tik-aanbod (meer) % Informatie uit de monitor niet interessant % Te weinig deelnemers om te monitoren % Vragenlijst te lang % Vragenlijst te moeilijk % Geen goede vragen in de vragenlijst % Eigen vragenlijst % Anders, namelijk: Niet (meer) op de hoogte van het bestaan/niet meer aan gedacht % Anders, namelijk: Geen tijd voor gehad % Anders, namelijk: Vestiging opgeheven % % 5

8 Redenen dat bibliotheken geen Klik & Tik meer aanbieden zijn technische problemen, verhuizingen, gebrek aan financiële middelen of een te beperkte toestroom van deelnemers. INTERESSE Tijdens de gesprekken met de bibliotheken die geen gebruik (meer) maken van de Klik & Tik-monitor maar nog wel of opnieuw Klik & Tik aanbieden, bestaat hernieuwde interesse voor de (verkorte) monitor. Dit geldt met name voor bibliotheken die aan de pilot hebben meegedaan. Enkele bibliotheken noemen het gesprek ook een goede herinnering aan het bestaan van de monitor en zij gaan opnieuw bekijken of zij de monitor kunnen inzetten. Enkele andere bibliotheken geven aan de monitor sowieso weer in te zullen zetten wanneer het Klik & Tik-aanbod weer op gang komt. 3.2 Wat doen bibliotheken met de resultaten van de monitor? Bibliotheken die gebruik hebben gemaakt van de Klik & Tik-monitor of dit nog steeds doen vroegen we wat zij met de resultaten van monitor doen. We bespreken bij wie de resultaten veelal terecht komen, in hoeverre bibliotheken de eigen resultaten vergelijken met de landelijke resultaten en in hoeverre bibliotheken op basis van de resultaten actie hebben ondernomen Bij wie komen de resultaten van de monitor terecht? ALTIJD BIJ UITVOERDER, SOMS OOK BIJ MANAGEMENT OF DIRECTIE Van de 29 bibliotheken die wij hebben benaderd hebben er 24 ook daadwerkelijk aan de monitor meegedaan. Met 20 van deze 24 bibliotheken hebben wij contact kunnen leggen. Bij al deze bibliotheken kwamen de rapportages in ieder geval terecht bij de uitvoerder van het Klik & Tikaanbod. Bijna de helft (45%) hiervan stuurt de resultaten, met eventueel eigen uitleg erbij, door aan het management, de coördinator educatie en/of de backoffice. Bij een kwart van de bibliotheken komen de resultaten ook bij de directie terecht. Wanneer de resultaten zijn doorgestuurd naar management en/of directie zijn deze ook in intern overleg besproken. Bij wie komen de resultaten terecht binnen de bibliotheek? (n=20) N % Uitvoerder van het Klik & Tik aanbod % Management 9 45% Directie 5 25% Tabel 2: Verspreiding resultaten binnen de bibliotheekorganisatie. BIJNA DE HELFT VERSPREIDT DE RESULTATEN OOK EXTERN We vroegen de bibliotheken die in de perioden en aan een heel meetjaar hebben meegedaan of zij de resultaten ook extern hebben gecommuniceerd (n=14). Bijna de helft van de bibliotheken (43%) gebruikt de resultaten om externe stakeholders te informeren. Van de bibliotheken die dit niet hebben gedaan geven enkele bibliotheken aan dit in de toekomst wel te willen doen. Zij bewaren de resultaten voor toekomstige besprekingen met gemeentes en subsidieverstrekkers (tabel 3, volgende pagina). 6

9 Externe communicatie van resultaten? (n=14) N % Nee (nog niet) 8 57% Ja 6 43% Tabel 3. Worden de resultaten voor externe communicatie ingezet? De meeste bibliotheken die de resultaten al extern communiceerden deden dit naar de gemeente en andere subsidieverstrekkers. Ongeveer één op de drie bibliotheken doet dit ook naar samenwerkingspartners of het algemeen publiek. Wijze extern gebruik van resultaten. (n=6) N % Samenwerkingspartners 2 33% Gemeente 3 50% (Andere) subsidieverstrekkers 3 50% Algemeen publiek 2 33% Tabel 4. Hoe worden de resultaten extern gebruikt? Welke acties hebben de bibliotheken verder ondernomen met de resultaten? We vroegen de bibliotheken in hoeverre zij naast het bekijken en communiceren van de resultaten verder nog actie hebben ondernomen naar aanleiding van de resultaten. SOMS AANPASSING VAN HET KLIK & TIK-AANBOD Twee bibliotheken (10%) hebben naar aanleiding van de resultaten ook aanpassingen gemaakt in de opzet van de dienstverlening. Het gaat dan om een uitbreiding van het aantal lessen. In drie bibliotheken (15%) is het Klik & Tik-aanbod gestopt, waardoor de resultaten van de monitor niet meer relevant waren om te gebruiken. De overige bibliotheken (75%) vonden het niet nodig om iets aan de Klik & Tik-dienstverlening aan te passen omdat zij de uitkomsten van de monitor als positief hebben ervaren. Aanpassing Klik & Tik-aanbod? (n=20) N % Ja, uitbreiding van het aantal lessen. 2 10% Nee, Klik & Tik aanbod stopte, de resultaten waren niet meer relevant. 3 15% Nee, niet nodig om iets aan te passen % Tabel 5. Is het Klik & Tik-aanbod aangepast naar aanleiding van de resultaten? DE HELFT VERGELIJKT EIGEN RESULTATEN MET DE LANDELIJKE CIJFERS We vroegen de bibliotheken die in de perioden en aan een heel meetjaar hebben meegedaan of zij de eigen resultaten ook met de landelijke resultaten hebben vergeleken (n=14). De helft van de bibliotheken heeft dit gedaan. De bibliotheken die dit niet hebben gedaan hebben hier geen tijd voor gehad of zijn vooral geïnteresseerd (geweest) in de eigen prestaties. 7

10 Heeft de bibliotheek de eigen resultaten vergeleken met de landelijke resultaten? (n=14) N % Ja 7 50% Nee 7 50% Tabel 6. Heeft de bibliotheek de resultaten vergeleken met de landelijke resultaten? 3.3 Algehele waardering, behoeften en opmerkingen MONITOR WORDT BOVENAL ALS NUTTIG ERVAREN Bibliotheken hebben soms aangegeven de vragenlijst van de monitor wat lang te vinden. Deels zijn dit bibliotheken die alleen met de pilot hebben meegedaan. Zij waren niet op de hoogte van de verkorting die al direct na de pilot heeft plaatsgevonden. Een aantal bibliotheken gaf ook expliciet aan geen moeite te hebben met de lengte van de vragenlijst. Deze bibliotheken wisten de voor- en nameting goed in te passen in de cursus; bijvoorbeeld door de voormeting bij de introductie in te laten vullen. Ook wordt het invullen van de vragenlijst na afloop van een cursus door sommige bibliotheken als een goede afsluiter ervaren. Het is zoals een bibliotheekmedewerker zei ook een mooie evaluatie voor de cursisten zelf en wanneer de eindvragenlijst online wordt ingevuld kan dit ook een goede afsluitende oefening zijn voor cursisten. Al dan niet te lang, alle bibliotheken geven aan de monitor en de informatie die deze oplevert te waarderen en nuttig te vinden. Bibliotheken krijgen zo inzicht in de effectiviteit en de waarde van de eigen cursus. Daarnaast vinden bibliotheken de resultaten waardevol omdat de effecten van de eigen dienstverlening zo gemakkelijk naar derden (samenwerkingspartners, subsidieverstrekkers e.d.) gecommuniceerd kunnen worden. GEEN AANVULLENDE WENSEN OF BEHOEFTEN Bibliotheken hebben desgevraagd geen aanvullende wensen of behoeften bij de monitor zelf of het gebruik hiervan. De meeste bibliotheken vinden de vragenlijst wel aan de lange kant, maar voor de terugkerende deelnemers is dit toch geen belemmering om het te gebruiken. De gebruikswaarde van de monitor oftewel het nut van de uitkomsten weegt hier ruim tegenop. De informatie dat de vragenlijst recent is ingekort werd wel welkom ontvangen. Over de wijze van rapporteren had geen enkele bibliotheek een opmerking. De bibliotheken zijn hier tevreden mee. BIBLIOTHEKEN NIET ALTIJD GOED OP DE HOOGTE VAN DE KLIK & TIK MONITOR Bij sommige bibliotheken die wel bekend zijn met de monitor maar deze niet gebruiken, is nog niet voldoende kennis aanwezig over het gebruik hiervan. Drie respondenten wisten bijvoorbeeld niet dat er op elk moment gestart kan worden met de inzet van het meetinstrument. Een aantal bibliotheken wist niet dat de vragenlijst ook digitaal ingevuld kan worden. Zoals de respondenten zelf aangeven hebben ze het vaak te druk om zich te verdiepen in dit soort nieuwe mogelijkheden. 8

11 4. Conclusies en aanbevelingen 4.1 Conclusies NIET MEER GEBRUIKEN MONITOR VOORAL DOOR BIBLIOTHEEKORGANISATIE-GERELATEERDE FACTOREN. Bibliotheken die gestopt zijn met het gebruik van de monitor, hebben dat niet gedaan vanwege ontevredenheid met het huidige instrument. Een belangrijke reden is het niet langer doorlopen van het Klik & Tik-aanbod. Daarnaast hebben ook veel personele wisselingen plaatsgevonden. Nieuwe medewerkers blijken dan soms niet goed bekend met de monitor. Enkele bibliotheken die aan de pilot meededen vonden de vragenlijst te lang. Zij wisten echter niet dat de vragenlijst al direct na de pilot verkort is. RESULTATEN ALS CHECK OP OPBRENGSTEN EN VOOR COMMUNICATIE NAAR STAKEHOLDERS. Bibliotheken gebruiken de resultaten in ieder geval om te zien of hun dienstverlening voldoende resultaat oplevert. Enkele bibliotheken hebben naar aanleiding van de resultaten het aantal bijeenkomsten uitgebreid. De meeste bibliotheken zagen in de resultaten echter nog geen aanleiding iets aan het aanbod aan te passen. De eigen resultaten worden zo nodig besproken met het management of de directie en regelmatig ook verspreid onder stakeholders, zoals gemeenten, samenwerkingspartners en subsidieverstrekkers. BIBLIOTHEKEN VINDEN DE RESULTATEN VAN DE KLIK & TIK MONITOR WAARDEVOL. Bibliotheken vinden het belangrijk om inzicht te hebben in de effecten van het Klik & Tik-aanbod en de ervaringen van de deelnemers hiermee. Daarbij vinden zij de resultaten nuttig voor besprekingen met mogelijke subsidiënten en samenwerkingspartners of bij de promotie van de dienstverlening. Bibliotheken die de monitor inzetten zijn hier over het algemeen tevreden over en hebben geen aanvullende wensen. In een verdere verkorting van de monitor is reeds voorzien. HERNIEUWDE INTERESSE IN DE MONITOR BIJ EERDER GESTOPTE BIBLIOTHEKEN. Een deel van de bibliotheken die geen gebruik meer maken van de Klik & Tik-monitor, is hier door deze inventarisatie opnieuw in geïnteresseerd geraakt. Bijvoorbeeld omdat de vragenlijst verder is verkort maar ook omdat de monitor eerder nog niet (goed) bekend was bij de nieuwe verantwoordelijken voor het Klik & Tik-aanbod. 4.2 Aanbevelingen BRENG DE MONITOR WEER ONDER DE AANDACHT VAN DE BIBLIOTHEKEN DIE KLIK & TIK AANBIEDEN. Bibliotheken zijn door personele wisselingen soms niet goed (meer) op de hoogte van het bestaan en de werkwijze van de monitor. Ook is soms niet bekend dat bibliotheken op elk moment kunnen starten met het gebruik van de monitor. 9

12 GEEF AAN HOE DE MONITOR GEÏNTEGREERD KAN WORDEN IN DE KLIK & TIK-DIENSTVERLENING. Bibliotheken vinden het invullen van een vragenlijst soms te belastend voor de deelnemers. Tegelijkertijd zijn er ook bibliotheken die de monitor goed weten te integreren in het Klik & Tikaanbod en de afsluitende vragenlijst als oefening zelfs als van toegevoegde waarde zien. De beginvragenlijst kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met een uitleg over de inhoud van de cursus. De eindvragenlijst kan, wanneer deze online wordt ingevuld, als afsluitende en resumerende oefening worden gegeven. BRENG GOOD-PRACTICES VOOR HET VOETLICHT. Het is duidelijk dat sommige bibliotheken meer uit de monitor weten te halen dan anderen. Zo gebruikt een deel van de bibliotheken de monitor alleen om voor zichzelf te beoordelen of het Klik & Tik-aanbod voldoende resultaat oplevert terwijl andere bibliotheken de resultaten in de communicatie naar stakeholders, voor het verwerven van subsidies of voor het verbeteren van het Klik & Tik-aanbod gebruiken. Bibliotheken die goede ervaringen hebben met de inzet van de resultaten van de monitor kunnen hier bijvoorbeeld over vertellen op kennisbijenkomsten. ONTSLUIT INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MONITOR OP EEN ZO TOEGANKELIJK MOGELIJKE MANIER. Bibliotheken geven soms aan geen tijd te hebben om zich te verdiepen in de Klik & Tik-monitor. Bibliotheekmedewerkers hebben het druk en één en ander wordt al snel als een belasting ervaren. Voorbeelden van een toegankelijke ontsluiting zijn bijvoorbeeld een handreiking op één a4 tje die op kennisbijeenkomsten kan worden uitgedeeld en een kort instructiefilmpje met daarin de stappen om met de monitor aan de slag te gaan. 10

13 Bijlage Gespreksleidraad inventarisatie gebruikswaarde monitor Klik & Tik Projectnummer : Datum : Bibliotheek : Gesproken met (RP) : Functie RP : INTRODUCTIE 1 Bibliotheek heeft in verleden gebruik gemaakt van de Klik & Tik-monitor, of doet dat nog steeds. Doel van het onderzoek: We willen graag een beeld krijgen van de gebruikswaarde van de Klik & Tik-monitor voor de bibliotheek en eventuele verdere wensen en behoeften van bibliotheken. We nemen daarom contact op met bibliotheken die nu gebruik maken of in het verleden gebruik hebben gemaakt van de Klik & Tik-monitor. A) INDIEN GEEN GEBRUIK (MEER) VAN DE MONITOR 1 Waarom maakt uw bibliotheek geen gebruik (meer) van de Klik & Tik-monitor? o geen Klik & Tik-aanbod (meer) o informatie uit monitor niet interessant o te weinig deelnemers om te monitoren o vragenlijst te lang o vragenlijst te moeilijk o geen goede vragen in vragenlijst o eigen vragenlijst o anders, namelijk ITR: Indien nooit gebruik gemaakt van de monitor: einde vragenlijst. B) INDIEN (VROEGER) GEBRUIK: WAT GEDAAN MET DE RESULTATEN MONITOR? 7 Bij wie komen/zijn de resultaten terecht gekomen binnen de bibliotheek? o uitvoerder van het Klik & Tik-aanbod o management o directie Heeft de bibliotheek iets gedaan met de resultaten? o ja o nee o weet niet wie weet dit wel?... 11

14 Heeft de bibliotheek de resultaten van de eigen bibliotheek vergeleken met de landelijke resultaten? o ja o nee waarom niet?... INDIEN NIETS GEDAAN MET DE RESULTATEN Waarom heeft de bibliotheek (tot nu toe) niets gedaan met de resultaten? o geen tijd o resultaten niet duidelijk o weet niet hoe ik iets kan doen met de resultaten o ligt bij (hoger) management o anders, namelijk... INDIEN WEL IETS GEDAAN MET DE RESULTATEN Wat heeft de bibliotheek (tot nu toe) met de resultaten gedaan? o alleen bekeken o K&T-aanbod verbeteren Hoe? nadruk op vaardigheden die achterbleven bij deelnemers o tijden aangepast voorzieningen aangepast ander/meer oefenmateriaal anders, namelijk... Stakeholders informeren Welke? samenwerkingspartners o welke?... gemeente subsidieverstrekker(s) o welke?... anders, namelijk... o Anders, namelijk... C) BEHOEFTEN EN OPMERKINGEN 2 Heeft de bibliotheek specifieke wensen of behoeften als het gaat om het monitoren van het Klik & Tik-aanbod? Heeft de bibliotheek nog andere opmerkingen? ITR: Dank dat waren alle vragen. Vragenlijsten zijn verkort en geüpdatet. Actuele vragenlijsten staan op de website van NextValue. Hierover volgt ook nog een . 12

15 COLOFON Titel : Inventarisatie gebruikswaarde Klik & Tik-monitor. Auteur : Drs. ing. Sander Smit, drs. Dzenita Camo. Uitgave : NextValue Research, januari De monitor Klik & Tik in bibliotheken wordt uitgevoerd door NextValue Research, in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB). Uit deze uitgave mag worden geciteerd met vermelding van titel, auteurs en uitgave. Contactpersoon SIOB : Maaike Toonen

16 NextValue Research Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Lloydstraat 5 Koninginnegracht EA Rotterdam 2514 AA Den Haag (010) (070)

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Meting 2012-2013 - Voorbeeld van de individuele rapportage voor deelnemende bibliotheken.- Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Over de dienstverlening rondom Klik & Tik

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik in bibliotheken

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Monitor Klik & Tik in bibliotheken 3 e meting tussenrapportage: september 2014 februari 2015 In opdracht van Contactpersoon KB : De Koninklijke Bibliotheek (KB) : Maaike Toonen Inhoud 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Tussenrapportage: september 2013 februari 2014

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Tussenrapportage: september 2013 februari 2014 Monitor Klik & Tik in bibliotheken Tussenrapportage: september 2013 februari 2014 In opdracht van Contactpersoon : Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) : Maaike Toonen Inhoud 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Monitor Digitale Basisvaardigheden. Tussenrapportage: september 2015 februari 2016

Monitor Digitale Basisvaardigheden. Tussenrapportage: september 2015 februari 2016 Monitor Digitale Basisvaardigheden Tussenrapportage: september 2015 februari 2016 In opdracht van Contactpersoon KB : De Koninklijke Bibliotheek (KB) : Maaike Toonen Conclusies en aanbevelingen Met de

Nadere informatie

Monitor Digitale Basisvaardigheden. Tussenrapportage: september 2016 maart 2017

Monitor Digitale Basisvaardigheden. Tussenrapportage: september 2016 maart 2017 Monitor Digitale Basisvaardigheden Tussenrapportage: september 2016 maart 2017 In opdracht van Contactpersoon KB : De Koninklijke Bibliotheek (KB) : Maaike Toonen Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen

Nadere informatie

Monitor Digitale Basisvaardigheden

Monitor Digitale Basisvaardigheden Monitor Digitale Basisvaardigheden 2015 2016 In opdracht van Contactpersoon KB : De Koninklijke Bibliotheek (KB) : Maaike Toonen Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen Met de Monitor Digitale Basisvaardigheden

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik in bibliotheken

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Monitor Klik & Tik in bibliotheken 2012-2013 In opdracht van Contactpersoon : Sectorinstituut Openbare Bibliotheken : Maaike Toonen Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Achtergronden en opzet van de Klik & Tik-monitor...

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: A. Basis computer en internet

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

B. Basis sociale media. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

B. Basis sociale media. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: B. Basis sociale media Vragenlijst

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet. De bibliotheek helpt u daar

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Iedereen mediawijs. Inspiratie voor projecten bij bibliotheken

Iedereen mediawijs. Inspiratie voor projecten bij bibliotheken Inspiratie voor projecten bij bibliotheken Inspiratie voor projecten bij bibliotheken Den Haag, mei 2014 Inleiding Inspiratie voor projecten bij bibliotheken Mediawijsheid is belangrijk voor mensen omdat

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 1

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 1 Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld:... A. Basis computer en internet

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet.

Nadere informatie

Datum: 23 oktober 2014 Versie: 1.0 Definitief. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie: van 9

Datum: 23 oktober 2014 Versie: 1.0 Definitief. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie: van 9 2 de Nota van Inlichtingen van de Europese Aanbesteding volgens de openbare procedure voor het Klantenpanel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie:

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

B. Basis sociale media. Vragenlijst 1. U gaat oefenen met de computer. De bibliotheek helpt u daar graag bij en wil dat graag zo goed mogelijk doen.

B. Basis sociale media. Vragenlijst 1. U gaat oefenen met de computer. De bibliotheek helpt u daar graag bij en wil dat graag zo goed mogelijk doen. Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: B. Basis sociale media Vragenlijst

Nadere informatie

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Enschede, 13 juli 2004 WD/04/1774/ebt ir. G. Vernhout drs. W. Dragt Inhoudsopgave

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Klanttevredenheids- en kwaliteitseisen voor re-integratiebedrijven.

Klanttevredenheids- en kwaliteitseisen voor re-integratiebedrijven. Klanttevredenheids- en kwaliteitseisen voor re-integratiebedrijven. Herziene versie, oktober 2016 Frans Marcelissen, Re-integratiebedrijven die een contract met UWV hebben moeten voldoen aan kwaliteitseisen.

Nadere informatie

C. Basis computer, internet en sociale media. Vragenlijst 1

C. Basis computer, internet en sociale media. Vragenlijst 1 Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: C. Basis computer, internet

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s) van studenten (tot 23 jaar) van ROC Friese Poort 2015

Rapportage Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s) van studenten (tot 23 jaar) van ROC Friese Poort 2015 Rapportage Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s) van studenten (tot 23 jaar) van ROC Friese Poort 2015 ROC Friese Poort mei 2015 Samenvatting Van begin april tot en met begin mei 2015 heeft

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Om van gewone dingen meer te weten

Om van gewone dingen meer te weten Een brede verkenning naar het gebruik en de waarde van ETV.nl-materialen in non-formele educatie voor volwassenen - SAMENVATTING - COLOFON Titel :. Een brede verkenning naar het gebruik en de waarde van

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Opgeleverde producten Handig met Internet

Opgeleverde producten Handig met Internet Opgeleverde producten Handig met Internet Subsidieregeling Mediawijsheid 2009 Periode: mei 2009 maart 2010 Datum: 19 maart 2010 Door: Karlien Dijkstra, projectleider Handig met Internet bij SeniorWeb 1

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma Voorwoord Al onze cliënten zijn uitgenodigd om anoniem via internet een enquête in te vullen over hun tevredenheid met de dienstverlening van Stichting IBASS. 34 cliënten (22 mannen en 12 vrouwen) hebben

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Utrecht, november 2013 Geschreven door: Rinskje Dijkstra Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Van kickstart tot cursus?

Van kickstart tot cursus? Een kwalitatief onderzoek naar succesfactoren en verbeterpunten bij de inzet van Klik & Tik-materialen bij educatie voor mediawijsheid in bibliotheken. Een kwalitatief onderzoek naar succesfactoren en

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Computercursus voor laaggeletterden. Klik & Tik en E-TV. Leven Lang Leren pilot, BasisBibliotheek Maasland. Inhoud: Projectplan 2

Computercursus voor laaggeletterden. Klik & Tik en E-TV. Leven Lang Leren pilot, BasisBibliotheek Maasland. Inhoud: Projectplan 2 Computercursus voor laaggeletterden Klik & Tik en E-TV Inhoud: Projectplan 2 Tussentijdse evaluatie (februari 20) 6 Projectplan Computercursus voor laaggeletterden Klik & Tik en E-TV Aanleiding Op 30 maart

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll gemeente Nieuwkoop Directie nieuwkoop Aan de leden van de gemeenteraad IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll VERZONDEN 0 9 SEP2016 datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Vraag & Antwoord Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Thema Vraag Antwoord Algemeen Wat meet het Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de

Nadere informatie

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B.

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010 Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV 21 juni 2011 DNV Team Leader J.H.B. Zant Audit Team J.H.B. Zant Project Nr. 313669 Form Template VM-ARM 08-2008 (r3) Pagina

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Resultaten Evaluatie Pilot Bloeddrukmeting Augustus 2015

Resultaten Evaluatie Pilot Bloeddrukmeting Augustus 2015 Resultaten Evaluatie Pilot Bloeddrukmeting Augustus 2015 Achtergrond In september 2014 is GGD Noord- en Oost-Gelderland gestart met de implementatie van de landelijke JGZrichtlijn Overgewicht. Het NCJ

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Door het afnemen van een Leerlingtevredenheidspeiling geeft u aan de mening van uw leerlingen serieus te nemen bij het werken aan de kwaliteit van de school.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Inleiding Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken. Daarbij wordt vanaf 2016 voor

Nadere informatie

Geachte voorzitter, Onderzoek cliëntervaring regio Haaglanden en Den Haag

Geachte voorzitter, Onderzoek cliëntervaring regio Haaglanden en Den Haag Typ teksttyp teksttyp tekst Saskia Bruines Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, 060 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Eindverslag Maart 2016 Inhoudsopgave Opdrachtgever Slide nr. Henk Teussink 1 Aanleiding onderzoek en werkwijze 3 E: h.teussink@enschede.nl T: 06

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES 26 APRIL 2006 CONTEXT EN AANLEIDING Sinds maart 2003 is de Wet dualisering provinciebestuur van kracht. Mede in dit kader heeft het Presidium van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Klachtenregeling Sunny Training (per juli 2014)

Klachtenregeling Sunny Training (per juli 2014) 1 Klachtenregeling Sunny Training (per juli 2014) Inleiding Sunny Training vindt tevreden cursisten en opdrachtgevers erg belangrijk en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze diensten. Opleiden

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra

Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra Speciale aandacht voor senioren die nog nooit met een computer, tablet of internet hebben gewerkt Er zijn nog teveel digibeten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk?

Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk? Het Agressie en Weerbaarheidsonderzoek van InternetSpiegel: meten en vergelijken. Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk? Ambulancemedewerkers worden bedreigd, leraren uitgescholden. Agressie

Nadere informatie