FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 10 april 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Tapasbar-Tapas B.V. statutair gevestigd te Gouda, gevestigd te (2801 LR) Gouda aan de Lange Groenendaal 57 KvK-nummer Faillissementsnummer : F09/13/209 Datum uitspraak : 12 maart 2013 Op verzoek van : eigen aangifte Curator : Mr. A.I. Mekes Rechter-commissaris : Mr. R. Cats Boedelrekening : Activiteiten onderneming : De exploitatie van een horecabedrijf (tapasbar) Personeel gemiddeld aantal : 7 Netto omzet : 2009: , : , : , : ,00 (handmatig bijgehouden omzetcijfers) Verslagperiode : 12 maart 2013 t/m 8 april 2013 Bestede uren in verslagperiode : Curator : 19,17 uur Totaal bestede tijd : 28,17 uur FA : 9,00 uur *********

2 2 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie Tapasbar-Tapas B.V. is op 30 mei 2007 opgericht. De onderneming van Tapasbar-Tapas B.V. (de exploitatie van een restaurant) werd voordien reeds gedreven door één van de aandeelhouders als eenmanszaak. Per 30 mei 2007 is besloten de onderneming in te brengen in een besloten vennootschap. De aandelen in het aandelenkapitaal van de vennootschap werden sindsdien door vijf aandeelhouders gezamenlijk gehouden. Deze aandeelhouders waren ook allen feitelijk werkzaam in de onderneming. Vier van hen exploiteerden het restaurant en één hield zich voornamelijk achter de schermen bezig met het beleid en de financiën. In de loop der jaren hebben drie aandeelhouders om diverse uiteenlopende redenen hun aandelen aan de overige aandeelhouders verkocht. Zij hebben daarbij tevens hun functie als medewerker van het restaurant neergelegd, zulks evenwel met uitzondering van de oorspronkelijke eigenaar van de eenmanszaak. Deze is in het restaurant werkzaam gebleven, maar niet meer als statutair bestuurder. Als gevolg van de diverse verkopen zijn de aandelen in het aandelenkapitaal van Tapasbar-Tapas B.V. per 28 april 2011 nog enkel in handen van Heijstraten Holding B.V. (2/3 e ) en mevrouw B.Y.C. Simon (1/3 e ). Zij fungeerden tot op faillissementsdatum beiden ook als zelfstandig bevoegd bestuurders van de vennootschap. Mevrouw Simon was hoofdzakelijk de gastvrouw van het restaurant en (indirect) bestuurder de heer E. Heijstraten hield zich bezig met het beleid en de financiën van de vennootschap. 1.2 Winst en verlies Het resultaat na belastingen per ultimo 2009 bedroeg 5.708,00 (verlies). Het resultaat na belastingen per ultimo 2010 bedroeg ,00 (verlies). Het resultaat na belastingen per ultimo 2011 bedroeg ,00 (verlies). Het resultaat na belastingen per ultimo 2012 bedroeg ,00 (verlies) op basis van handmatig bijgehouden cijfers. 1.3 Balanstotaal Het balanstotaal per ultimo 2009 bedroeg ,00. Het balanstotaal per ultimo 2010 bedroeg ,00. Het balanstotaal per ultimo 2011 bedroeg ,00. Het balanstotaal per ultimo 2012 is niet bekend.

3 3 De afname van het balanstotaal in 2011 houdt in belangrijke mate verband met enerzijds een aanmerkelijk verlies gedurende dat jaar en anderzijds met de volledige afwaardering van de goodwill ad , Lopende procedures Voor zover de curator heden bekend is Tapasbar-Tapas B.V. niet betrokken bij lopende procedures. De curator verricht ter zake nader onderzoek. 1.5 Verzekeringen Voor zover heden bekend heeft de vennootschap enkel een Bedrijvencompactpolis afgesloten, waaronder onder andere een inventaris-, aansprakelijkheids- en rechtbijstandsverzekering valt. Voor zover heden bekend is de premie tot en met 31 maart 2013 voldaan. 1.6 Huur Tapasbar-Tapas B.V. huurt aan de Lange Groenendaal 57 te Gouda een bedrijfsruimte met bovenwoning van de heer Van der Schee. De bovenwoning wordt door de vennootschap onderverhuurd aan een voormalige werkneemster van de vennootschap. De curator heeft de huurovereenkomst, na daartoe van de rechter-commissaris verkregen machtiging, conform het bepaalde in artikel 39 Fw opgezegd tegen 14 juni De onderhuurovereenkomst is tegen dezelfde datum opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement De vennootschap exploiteerde een klein authentiek tapasrestaurant in het centrum van Gouda. Naar de mededeling van de heer Heijstraten was de locatie van het restaurant niet ideaal, aangezien het in een stille zijstraat is gelegen en bovendien niet over een noemenswaardig terras beschikt. Het restaurant moest het daarom voornamelijk hebben van haar vaste klanten, die het restaurant al jaren kenden. Volgens de heer Heijstraten brachten het rookverbod in de horeca en de economische crisis echter met zich mee dat de klanten zich steeds minder vaak in het restaurant lieten zien.

4 4 De vennootschap leidt al jaren verlies, variërend van circa 5.000,-- in 2009 tot circa ,-- in Naar zijn zeggen heeft de heer Heijstraten met privémiddelen de vennootschap in leven gehouden, omdat hij geloofde in het concept en de mede-(ex-)aandeelhouders en werknemers wilde helpen hun droom van de exploitatie van een eigen restaurant waar te maken. In de winter van 2011/2012 heeft de heer Heijstraten nog een reddingsplan opgestart, waarbij een gedeelte van de inventaris is gemoderniseerd, advertenties zijn geplaatst en de menukaart is vernieuwd. Deze maatregelen leken in het voorjaar van 2012 het tij te keren voor de vennootschap, maar mede vanwege de niet in het oog springende locatie van het restaurant is de omzet in de zomer en het najaar van 2012 wederom gedaald, waardoor bij de bestuurders het vertrouwen in een vruchtbare toekomst voor het restaurant daalde. In het najaar van 2012 zijn vervolgens diverse gesprekken gevoerd met een aantal partijen, die mogelijk geïnteresseerd waren in de overname van de onderneming. Een gebrek aan voldoende financiële middelen bij de gegadigden en onzekere tijden in de horecabranche hebben er volgens de heer Heijstraten toe geleid dat de onderhandelingen uiteindelijk spaak gelopen zijn. Begin 2013 was de heer Heijstraten nog voornemens de onderneming bij wijze van alternatief via een horecamakelaar te koop aan te bieden. Een voorafgaand gesprek met de boekhouder van de vennootschap heeft echter tot de conclusie geleid dat de opeisbare schulden van de vennootschap reeds tot een zodanig bedrag waren opgelopen, dat de vennootschap de duur van een verkooptraject niet meer zou kunnen overbruggen, zulks mede gelet op het feit dat de verkoop van de onderneming going concern nimmer een zodanig bedrag zou opleveren dat daarmee alle schulden zouden kunnen worden voldaan. Het voorgaande leidde tot het besluit de exploitatie van de onderneming te beëindigen en het faillissement van de vennootschap aan te vragen. In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement, zoals deze door de heer Heijstraten zijn geschetst.

5 5 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van het faillissement Ten tijde van het faillissement waren bij curanda nog twee werknemers in dienst. Voorts waren er drie werknemers in dienst op basis van een nul-urencontract, waarvan één arbeidsovereenkomst reeds van rechtswege zou zijn geëindigd op 31 december Aantal in jaar voor faillissement Voor zover bekend waren er gedurende het jaar 2012 vijf werknemers bij de vennootschap in dienst. 2.3 Datum ontslagaanzegging Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de werknemers schriftelijk het ontslag aangezegd op 14 maart Voor de drie werknemers met een nul-urencontract is de opzegging zekerheidshalve geschied en voor zover vereist. De intakegesprekken bij het UWV hebben inmiddels plaatsgevonden. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Curanda is geen eigenaresse van onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage

6 6 Bedrijfsmiddelen/voorraad 3.5 Beschrijving De bedrijfsmiddelen van de vennootschap bestaan uit de gebruikelijke horeca-inventaris, zoals servies, tafels en stoelen, barkrukken, diverse koelingen, vriezers en keukenapparatuur, bestaande uit onder andere een grill, een friteuse, een oven, een vaatwasser en diverse keukenmachines. 3.6 Verkoopopbrengst De curator heeft een dertiental gegadigden uitgenodigd een bieding op de activa van de vennootschap uit te brengen. De gegadigden betreffen opkopers, maar ook horecaexploitanten uit Gouda, die hun interesse in de activa c.q. activiteiten van de vennootschap kenbaar hebben gemaakt. Naar aanleiding van deze uitnodigingen heeft een viertal gegadigden de activa bezichtigd en zijn in totaal vijf biedingen uitgebracht. De curator dient deze nog te beoordelen. 3.7 Bodemvoorrecht fiscus Op de verkoopopbrengst van de bodemzaken rust het bodemvoorrecht van de fiscus ex artikel 21 Invorderingswet. Onderhanden werk/voorraad 3.8 Beschrijving De bedrijfsvoering brengt met zich mee dat van onderhanden werk geen sprake is. De (bederfelijke) voorraden zijn reeds vóór faillissementdatum opgemaakt c.q. weggegooid. 3.9 Verkoopopbrengst 3.10 Boedelbijdrage

7 7 Andere activa 3.11 Beschrijving Na faillissementsdatum heeft crediteur Heineken Nederland B.V. emballage retourgenomen en creditfacturen opgemaakt van in totaal 493,30. Na verrekening van een nog openstaande factuur heeft Heineken Nederland B.V. een bedrag van 271,58 overgemaakt naar de faillissementsrekening. Ook door crediteur Kruidenier Horeca Waddinxveen is emballage retourgenomen, doch na creditering van deze retourgenomen zaken resteert nog een vordering op de gefailleerde vennootschap ad 1.313, Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Naar de mededeling van de heer Heijstraten bestonden er op faillissementsdatum geen vorderingen op debiteuren. Weliswaar werd door een aantal grote klanten (organisaties) voor evenementen op rekening betaald, maar deze evenementen vonden in 2012 en 2013 nog slechts sporadisch plaats. De in dat kader verzonden facturen zijn naar de mededeling van de heer Heijstraten ook alle voldaan. Zolang de onderhuurovereenkomst niet is geëindigd, heeft curanda een vordering op de bewoonster ter zake de maandelijkse huurpenningen. 4.2 Opbrengst Tot op heden is een bedrag ad 600,00 ontvangen op de faillissementsrekening ter zake de (onder)huur over de maand maart Boedelbijdrage 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De vennootschap hield een bankrekening aan bij de Rabobank Gouwestreek. Voor zover bekend bevond zich op de bankrekening per faillissementsdatum een creditsaldo.

8 8 De curator heeft de Rabobank verzocht dit creditsaldo over te maken naar de faillissementsrekening. Tot op heden heeft de Rabobank aan dit verzoek nog niet voldaan. De curator heeft evenwel van de Rabobank vernomen dat het saldo op korte termijn zal worden overgemaakt. 5.2 Leaseovereenkomsten Voor zover bekend heeft de vennootschap geen leaseovereenkomsten gesloten. 5.3 Beschrijving zekerheden Aan de Rabobank Gouwestreek zijn geen zekerheden verstrekt. 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Vooralsnog hebben zich bij de curator geen leveranciers gemeld, die zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud ter zake geleverde zaken. Een in bruikleen aan de vennootschap ter beschikking gestelde koffiemachine is door de leverancier reeds vóór faillissementsdatum retourgenomen. 5.7 Reclamerechten Vooralsnog hebben zich bij de curator geen leveranciers gemeld, die zich beroepen op een reclamerecht ter zake geleverde zaken. 5.8 Retentierechten Vooralsnog hebben zich bij de curator geen leveranciers gemeld, die zich beroepen op een retentierecht ter zake geleverde zaken. 6. Doorstart / voortzetten 6.1 Doorstart/voortzetten De curator onderzoekt de mogelijkheden van het realiseren van een doorstart van de onderneming. In dit verband wordt verder verwezen naar het gestelde onder 3.6.

9 9 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Opbrengst 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De heer Heijstraten heeft de administratie van de vennootschap aan de curator ter beschikking gesteld. De curator verricht hierin onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over de nagenoemde boekjaren zijn op de hieronder genoemde data gedeponeerd. Jaar Gedeponeerd maart januari februari juni 2010 Alleen de jaarrekening over 2010 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekeningen over de boekjaren 2008, 2009 en 2011 zijn te laat gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is de besloten vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Aangezien de vennootschap reeds in 2007 is opgericht, zal een vordering wegens het niet volstorten van het aandelenkapitaal zijn verjaard, zodat nader onderzoek achterwege blijft.

10 Rekening-courantvordering directie Naar de mededeling van de heer Heijstraten bestaat er een schuld aan Heijstraten Holding B.V., welke schuld voortvloeit uit het feit dat deze vennootschap de afgelopen jaren feitelijk als bank voor de vennootschap heeft gefungeerd. De curator is nog in afwachting van een gespecificeerde opgave van deze schuld en het verloop daarvan gedurende de jaren. 7.6 Onbehoorlijk bestuur Nader onderzoek zal plaatsvinden. 7.7 Paulianeus handelen Nader onderzoek zal plaatsvinden. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Door de verhuurder is een boedelvordering ingediend ad 7.425, Preferente vordering van de fiscus Door de Belastingdienst is tot op heden een vordering ingediend van 6.511,-- ter zake van verschuldigde loonheffingen. 8.3 Preferente vordering van het UWV Tot op heden heeft het UWV nog geen vordering ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Tot op heden geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden hebben vijf crediteuren hun vordering ingediend bij de curator. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Door de crediteuren (behoudens de bank) zijn tot op heden bij de curator vorderingen ingediend van in totaal 7.071,60. Een bedrag van 5.219,32 heeft betrekking op een concurrente vordering van de verhuurder.

11 Verwachte wijze van afwikkeling Heden nog onbekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator verwacht het onderhavige faillissement af te kunnen wikkelen binnen een termijn van 24 maanden. 9.2 Plan van aanpak De curator zal zich in eerste instantie richten op het realiseren van de verkoop van de activa. Daarnaast zal de curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met de werkzaamheden zoals hieronder nader genoemd onder Indiening volgend verslag Het volgend verslag zal worden ingediend uiterlijk op 12 juni Boedelactief Per 8 april 2013 bedraagt het actief op de faillissementsrekening 871, Nog te verrichten werkzaamheden - verkoop activa; - verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement; - inventariseren c.q. opzeggen verzekeringen; - inventariseren crediteuren; - nader onderzoek vordering in rekening-courant; - nader onderzoek in de administratie; - nader onderzoek paulianeus handelen; - nader onderzoek onbehoorlijk bestuur. Gouda, 10 april 2013 A.I. Mekes, curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 21 mei 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BNF Management B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3011 KD) Rotterdam aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 9 december 2010 Gegevens onderneming : De Zijderoute B.V., statutair gevestigd te Delft, feitelijk gevestigd te (2801 KB) Gouda aan de Wijdstraat 31 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 11 juli 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Solution Benelux B.V. statutair gevestigd te Rotterdam kantoorhoudende te (2840 AA) Moordrecht aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Verhago Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Capelle aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN:

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: 1. J.F.A. DE VEER BEHEER B.V. en 2. ACI PRINTING COMPANY B.V. Gegevens onderneming en Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie