Benchmarkstudie exploitatiekosten bedrijfsverzamelgebouwen (BVG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmarkstudie exploitatiekosten bedrijfsverzamelgebouwen (BVG)"

Transcriptie

1 Benchmarkstudie exploitatiekosten bedrijfsverzamelgebouwen (BVG) Dit rapport is een uitgave van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De studie is een initiatief van het Steunpunt Keten Samenwerking (voorheen Steunpunt SUWI Gemeenten) en is uitgevoerd door DBAssociates met medewerking van een vijftal gemeenten.wij zijn deze gemeenten erkentelijk voor hun medewerking. 03 Leeswijzer In dit rapport vindt u de resultaten van de benchmarkstudie naar de exploitatiekosten van een aantal SUWI-bedrijfsverzamelgebouwen. De hoofdstukken 1 tot en met 8 beschrijven de kwantitatieve (cijfermatige) resultaten van de studie. In hoofdstuk 9 worden de conclusies getrokken uit die kwantitatieve analyse en worden aanbevelingen gedaan. Hoofdstuk 10 gaat nader in op een aantal interessante (kwalitatieve) bevindingen, die tijdens de studie naar voren zijn gekomen. In hoofdstuk 11 wordt een opzet uitgewerkt voor de kostenopbouw van een huurcontract met CWI en UWV (of andere onderhuurders). Het doel hiervan is om de communicatie over financiële zaken te vereenvoudigen. Ook willen we het belang, om de exploitatiekosten tijdig in kaart te brengen, ermee benadrukken. Als het dienstverleningsconcept van een BVG afgerond is, moeten ook de exploitatiekosten van het BVG inzichtelijk zijn. Met die informatie kunnen beslissingen worden genomen en afspraken worden gemaakt tussen de ketenpartners. CD-rom met facilitaitre checklist De bijgevoegde CD-rom bouwt voort op de inhoud van hoofdstuk 11. Op de CD-rom staat een programma, dat u helpt bij het in kaart brengen van alle huisvestingskosten en facilitaire kosten. Deze kosten zijn uitgewerkt in een facilitaire checklist. De installatievoorschriften en de handleiding van de facilitaire checklist vindt u terug in bijlage 2 van dit rapport, maar staan ook digitaal als MS Word-document op de CD-rom zelf.

2 Inhoudsopgave 1 Opzet en uitvoering van het onderzoek Doel van het onderzoek De NEN Scope van het onderzoek 7 2 Gebouwen en m 2 -gebruik Kostenbeïnvloedende factoren m 2 -gebruik per werkplek Correlatie weergave ruimtegebruik per werkplek 8 3 Geselecteerde aandachtsgebieden Totaaloverzicht van de kosten Benchmark weergave bestudeerde kosten Breakdown van de onderzochte kosten 12 4 Huur Huur gebouwen 13 9 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Samenwerking in een BVG Inleiding Bevindingen Conclusies Standaardisering van een huur- 27 overeenkomst voor het CWI en UWV 11.1 Inleiding CD-rom en facilitaire checklist De opbouw van de kosten in een 27 huurovereenkomst Bijlage 1 Werkwijze Onderhoud Inhoud van de dienstverlening Totaaloverzicht onderhoud Bouwkundig onderhoud Installatietechnisch onderhoud 15 6 Utiliteiten Inhoud van de dienstverlening Totaaloverzicht utiliteiten Elektra Gas Water 18 7 Schoonmaak Inhoud van de dienstverlening Totaaloverzicht schoonmaak Interne schoonmaakkosten Plan van aanpak Gegevensverzamelingsproces Gegevensverwerkingsproces Rekenmethodieken 31 Bijlage 2 Handleiding facilitaire checklist Handleiding facilitaire checklist Installatie facilitaire checklist Opbouw module Opbouw en werkwijze NEN Definitie schermen Aggregatie van de kostenweergave 38 Colofon 40 8 Bewaking en receptie Inhoud van de dienstverlening Totaaloverzicht bewaking & receptie Benchmark kosten bewaking 22

3 Hoofdstuk 1 Opzet en uitvoering van het onderzoek Doel van het onderzoek In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Directie uitvoeringsbeleid Werk en Inkomen heeft DBAssociates een benchmarkonderzoek uitgevoerd. Het project betreft een pilot study over het vergelijken van de huurkosten en de kosten van de facilitaire dienstverlening van de bedrijfsverzamelgebouwen (BVG-en). De nieuwe wet met betrekking tot Structuur Uitvoering Werk en Inkomen leidt tot een nieuwe situatie waarin Centra voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gemeenten en andere partners op het terrein van werk en inkomen samen een gebouw delen. Al deze organisaties hebben een verantwoordelijkheid voor en belang bij de totstandkoming van een BVG. Een van de zaken waarvoor men een verantwoordelijkheid draagt is het verhogen van de efficiency van de gezamenlijke activiteiten. Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de opbouw van de gezamenlijke exploitatiekosten van een dergelijk bedrijfsverzamelgebouw. Hierbij is uitgegaan van de ontwikkelde NEN In totaal zijn vijf BVG-en in het onderzoek betrokken. De gegevens van deze vijf BVG-en worden ook getoetst aan de marktgegevens van vergelijkbare gebouwen (kortweg de markt). Er is uitgegaan van een eerste inventarisatie van de kosten en prestaties via een digitale vragenlijst.vervolgens heeft locatiebezoek plaatsgevonden. Aangezien het voor de meeste BVG-en moeilijk was om op alle vragen van de vragenlijst een antwoord aan te leveren zijn de meeste benchmarks op macroniveau uitgewerkt.waar dat kon is zo gedetailleerd mogelijk ingegaan op de diverse kostensoorten. Echter, om uiteindelijk tot een diepgaand inzicht in de geconstateerde verschillen te komen, is het van belang een meer gedetailleerde uitwerking van alle verschillende resultaten te realiseren. De gepresenteerde kengetallen moeten gezien worden als vergelijkingsmateriaal. Met behulp van de benchmarks kan men de context vaststellen die inzicht geeft in de hoogte van de eigen exploitatiekosten. 1.2 De NEN 2748 In 1999 heeft het Nederlandse Normalisatie Instituut een norm ontwikkeld voor de rubricering en definiëring van facilitaire voorzieningen. Steeds meer organisaties erkennen dat de kosten voor de facilitaire voorzieningen gezien moeten worden als een productie-eenheid. Dit betekent dat hierover managementinformatie beschikbaar moet zijn. Het verzamelen van deze gegevens is in de praktijk moeilijk. Er doen zich grote verschillen voor in de definities en de samenstelling van de kosten van de facilitaire voorzieningen van vergelijkbare organisaties. Deze situatie heeft geleid tot de ontwikkeling van de NEN Om te benchmarken is het van belang dat de kosten van een gebouw en de facilitaire dienstverlening gestructureerd op een rij geplaatst worden om vergelijking met een andere organisatie mogelijk te maken. Als gevolg van de eenduidige definiëring en rubricering leent de norm zich uitstekend voor dergelijke externe vergelijkingen. De NEN 2748 verdeelt de kosten voor facilitaire voorzieningen in de volgende vijf rubrieken: a. huisvesting; b. diensten en middelen; c. informatie en communicatietechnologie; d. externe voorzieningen; e. facility management. Elke rubriek wordt onderverdeeld in functie, activiteiten, zaken en subzaken.vrijwel alle functies, activiteiten, zaken en subzaken zijn door de NEN gedefinieerd. Per onderdeel dienen de volgende kosten in beeld gebracht te worden: a. kosten eigen personeel; b. kosten ingehuurde of ingekochte goederen en diensten; c. afschrijvingskosten; d. vermogenskosten; e. opbrengsten.

4 Aangezien de NEN in het facilitaire werkterrein erkend wordt als de algemene norm en definities voor het rubriceren en beheren van de facilitaire kosten is deze norm toegepast in dit onderzoek. 1.3 Scope van het onderzoek Het benchmarkonderzoek is in 2002 uitgevoerd en heeft betrekking op de facilitaire kosten (inclusief BTW) van vijf gebouwen over De hierna genoemde panden zijn in het onderzoek meegenomen BVG 1 BVG 1 bevindt zich in de nabijheid van het gemeentehuis. De ruimte is gehuurd van een projectontwikkelaar en maakt deel uit van een groot multi tennant gebouw. In de locatie zijn alleen de front office functies vertegenwoordigd. Opvallend is dat de andere huurders van het gebouw (niet BVG) overwegend uitzendbureaus zijn. Dit levert een bijdrage aan de werkuitstraling van het gebouw. De gemeente heeft met deze partijen echter geen financiële afspraken. Deze organisaties hebben directe contracten met de eigenaar van het complex BVG 4 Het bedrijfsverzamelgebouw bevindt zich aan de rand van het centrum. De gemeente is eigenaar van de locatie en draagt zorg voor het leveren van een beperkt aantal diensten. De locatie opgeleverd in 1976 en heeft een grootschalige renovatie ondergaan in De locatie heeft een oppervlak van 3497,8 m 2 BVO. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen er is geen opgave geweest van het aantal werkplekken BVG 5 Bedrijfsverzamelgebouw 5 is een in ontwikkeling zijnde BVG. De gehanteerde kosten die in het onderzoek zijn opgenomen zijn de begrotingen van de verwachte exploitatiekosten. Oorspronkelijk was voor het onderzoek een ander BVG benaderd. De betreffende gemeente bleek echter niet in staat gespecificeerde gegevens van het BVG te kunnen leveren. De locatie wordt naar verwachting in 2003 opgeleverd en zal m 2 BVO groot worden. 07 De locatie is in 2000 opgeleverd en telt een oppervlak van 900m 2 bruto vloeroppervlak (BVO). In het totaal is de ruimte voorzien van 35 werkplekken verdeeld over de diverse organisaties, één grote vergaderruimte en vier kleine overlegruimten. De gemeente treedt op als hoofdhuurder en draagt zorg voor het onderhoud en het leveren van diverse diensten BVG 2 Het bedrijfsverzamelgebouw bevindt zich aan de rand van het centrum. Een non commerciële projectontwikkelaar is eigenaar van het complex.als eigenaar draagt deze zorg voor het onderhoud en de levering van een ruim scala aan diensten. In de locatie zijn zowel front office als back-office functies vertegenwoordigd. De locatie is in 2000 opgeleverd en heeft een oppervlak van 8717 m 2 BVO. Het gebouw bestaat uit vijf verdiepingen en telt 250 werkplekken verdeeld over de diverse instanties BVG 3 Het bedrijfsverzamelgebouw bevindt zich aan de rand van het centrum. De gemeente is eigenaar van de locatie. De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor de onderhoudswerkzaamheden en het leveren van verschillende diensten. De locatie is in 2001 opgeleverd als BVG en was voorheen een gemeentelijk kantoor. De locatie heeft een oppervlak van m 2 BVO. Het gebouw bestaat uit vier verdiepingen en telt 200 werkplekken verdeeld over de diverse instanties.

5 Hoofdstuk 2 Gebouwen en m 2 -gebruik Kostenbeïnvloedende factoren De belangrijkste beïnvloedende factoren van de gebouwgerelateerde kosten zijn: ruimte, bruto en nuttig vloeroppervlak (schaalgrootte); gebouwontwerp, aard, leeftijd en kwaliteit van de gebouwinstallaties en hieraan gerelateerde onderhoud- en verbruikskosten; aard van het bedrijfsproces; klantverwachtingen en bezettingsgraad; specifieke factoren met betrekking tot bedrijfscontinuïteit (no-break en noodstroomaggregaten); ligging van de locatie, invloed op toevoer van middelen, op verschillen in arbeidsloon en op beschikbaarheid van (gekwalificeerd) personeel. 2.2 m 2 -gebruik per werkplek Onderstaande figuur geeft een overzicht van het bruto vloeroppervlak (BVO) van de BVG per werkplek. Dit overzicht geeft inzicht in de bezettingsgraad van het gebouw. Hoe hoger de bezettingsgraad, m.a.w. hoe meer mensen er in het gebouw aanwezig zijn, hoe meer invloed dit heeft op de kosten. Kosten als energiegebruik, schoonmaak, restauratieve voorzieningen, bewaking en receptie, repro en post zijn voor een belangrijk deel een gevolg van het gebruik en de bezetting van de locatie. De hoeveelheid medewerkers is een belangrijke kostenbeïnvloedende factor voor de organisatiegebonden kosten. Figuur 1: Gemiddeld ruimtegebruik per werkplek 40,0 35,0 Constateringen: De bandbreedte van de benchmark ligt tussen de 22m 2 en de 28m 2 per werkplek binnen de onderzoeksgroep met een gemiddelde van 24,93m 2 per werkplek. Uit de weergave blijkt dat het gemiddelde ruimtegebruik per werkplek van een BVG te vergelijken is met het gemiddelde ruimtegebruik van een algemeen kantoorgebouw. Bij dergelijke gebouwen liggen de verhoudingen tussen de 22m 2 en de 27m 2 met een gemiddelde van 24,15m 2. Bij locatie 4 bleek geen inzicht te zijn in de FTE s van de aanwezige organisaties. Dit is vermoedelijk mede gevolg van de beperkte samenwerking tussen de ketenpartners. 2.3 Correlatie weergave ruimtegebruik per werkplek In het onderstaande overzicht is een correlatie weergegeven van de aantallen werkplekken (WPL) en de aantallen m 2 BVO. Figuur 2: Correlatie verhouding werkplekken BVO gebruik-bvo tot 350 wpl. BVO Aantal m 2 BVO per werkplek 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Geen gegevens

6 Figuur 3: Correlatie verhouding werkplekken BVO gebruik BVO Constateringen: In het eerste overzicht wordt de vergelijking weergegeven van de gebouwen tot 400 werkplekken. In het tweede overzicht wordt een totaalbeeld gegeven van alle gebouwen tot 3500 werkplekken. Bij figuur 2 is sprake van een correlatie coëfficiënt van 0,89. Bij figuur 3 is sprake van een correlatie coëfficiënt van 0,95. Uit deze vergelijking blijkt dat in beide gevallen sprake is van een sterke correlatie tussen het aantal werkplekken en het ruimtegebruik (BVO). 09 Rekening houdend met het bovenstaande gegeven kan vervolgens geconstateerd worden dat locatie 2 niet alleen boven de benchmark uitkomt ten aanzien van het ruimtegebruik per werkplek maar dat dit vervolgens ook geconstateerd kan worden uit de correlatieberekening.volgens de marktgegevens zou men op locatie 2 met m 2 minder toe moeten kunnen. Efficiënter ruimtegebruik kan op deze locatie leiden tot een jaarlijkse huurbesparing van per jaar (zie ook huurkosten locatie 2). Hierbij dient opgemerkt te worden dat op locatie 2 een grote beursvloer is waarbij de werkplekken van de adviseurs niet geïntegreerd of gekoppeld zijn aan die beursvloer. Ook is de entree erg ruim bemeten.

7 Hoofdstuk 3 Geselecteerde aandachtsgebieden 10 De volgende facilitaire aandachtsgebieden zijn geselecteerd voor het benchmarkonderzoek. Daarbij is gebruik gemaakt van de definities uit de ontwerp NEN 2748 zoals deze in de maand juli 2002 bestonden. Om de kostenafbakening voor iedereen hetzelfde te kunnen uitwerken werd aanvullend op de NEN per item vastgesteld wat wel en wat niet onder de definiëring opgenomen diende te worden. In de onderstaande opsomming worden de onderdelen weergegeven die zijn geselecteerd voor het onderzoek: huur: huurkosten gebouw en parkeerplaatsen (exclusief afschrijvingen en investeringen); onderhoud: bouwkundig, installatietechnisch en terreinonderhoud; utiliteiten: gas, elektra, water; schoonmaak: alle activiteiten, diensten en middelen die gericht zijn op het reinigen en in schone staat houden van het onroerend goed en de inventaris van een organisatie; risicobeheer: alle activiteiten, diensten en middelen gericht op receptieen bewakingsactiviteiten; catering: alle activiteiten, diensten en middelen gericht op bedrijfsrestaurant, werkplek- en additionele werkplekservice, dranken- en versnaperingvoorziening, catering t.b.v. evenementen; repro: alle activiteiten, diensten en middelen gericht op centrale en decentrale kopieermogelijkheden; postdistributie: alle activiteiten, diensten en middelen die gericht zijn op het verzorgen van alle fysieke binnenkomende en uitgaande documentstromen (interne en externe post); verhuizingen: alle activiteiten, diensten en middelen gericht op het fysiek verplaatsen van een organisatorische eenheid en personen; facility management: bruto interne personeelskosten, externe kosten en gerelateerde kosten van het management van bovenstaande gebouwen en services; servicedesk: alle activiteiten, diensten en middelen die gericht zijn op dienstverlenende en probleemoplossende ondersteuning. In het onderzoek is uitgegaan van de aangeleverde kosten in het boekjaar , inclusief BTW. Gedurende het onderzoek bleek dat bij vrijwel alle BVG gebouwen de kosten niet inzichtelijk waren als gevolg van spreiding van de informatiebronnen over verschillende BVG organisaties. Gedurende de dataverzameling bleek dat het moeilijk was voor de gemeenten, om betrouwbare en valide data aan te leveren. In het bijzonder de niet gebouwgebonden serviceverlenende kosten bleken voor de meeste partijen moeilijk in kaart te brengen. Gebleken is niet altijd helder is waar de verantwoordelijkheid ligt voor de diverse facilitaire activiteiten. Oorzaken hiervoor zijn het soort huurovereenkomst, de spreiding van de informatiebronnen binnen en tussen verschillende organisaties, het verschil in beheermethodiek en het niet inzichtelijk hebben van gegevens of het detailniveau waarop de gegevens worden geadministreerd. Het onderzoek is vervolgens verder afgebakend tot de activiteiten die wel gezamenlijk worden bijgehouden zijnde huur, onderhoud, utiliteiten, schoonmaak, beveiliging. Alle overige activiteiten bleken niet centraal te worden bijgehouden of er was geen inzicht in deze kosten. 3.1 Totaaloverzicht van de kosten De navolgende figuren geven een overzicht van de totale kosten en een eerste breakdown van deze kosten. Allereerst wordt een staafdiagram weergegeven van alle kosten die centraal aangeleverd zijn. Daarna wordt in paragraaf 3.2 in een staafdiagram inzichtelijk gemaakt wat de doorzochte kosten zijn.vervolgens wordt in paragraaf 3.3 in een staafdiagram per gebouw inzichtelijk gemaakt wat de interne verhouding is van de huurkosten en de facilitaire kosten per m 2 BVO.

8 Figuur 4:Totaal overzicht gevraagde kosten. De legenda komt overeen met de wijze waarop de kosten zijn gerangschikt in het overzicht. Onderaan begint de breakdown met de casco kosten en boven aan eindigt de staaf met het eventueel aanwezig zijn van de kosten voor een bedrijfsbureau Bedrijfsbureau Facility Management Reststoffenafvoer- en verwerken Glasbewassing buiten Glasbewassing binnen Schoonmaak binnenzijde object Receptie Preventie en bestrijding calamiteit Bewaking en beveiliging Dranken- en versnaperingenvoorzieningen Werkplek- en additionele werkplekservice Bedrijfsrestaurant Overig Water Electriciteit Stadsverwarming Gas /2 Verhard terrein en groen Constateringen: Uit het overzicht blijkt dat de allocatie van exploitatiekosten van de aangeleverde locaties variëren in onderdelen en soorten bij de verschillende BVG-en. Hieruit blijkt dat de verschillende BVG-en geen gestandaardiseerde wijze hebben om de exploitatiekosten te administreren. Gezien deze verschillen is er voor gekozen om de doorlichting te beperken tot die onderdelen die in redelijke mate te vergelijken zijn Installaties Bouwkundig Casco

9 3.2 Benchmark weergave bestudeerde kosten Figuur 7: Breakdown bestudeerde kosten excl. huurcomponent In het onderstaande staafdiagram worden de kosten weergegeven die in het onderzoek zijn doorgelicht (huur, onderhoud, utiliteiten, schoonmaak, beveiliging). Figuur 5:Totale kosten per m 2 BVO per m 2 BVO Constateringen: Uit de grafiek blijkt dat de bandbreedte van de totale geanalyseerde kosten varieert tussen 165 en 204 per m 2 BVO met een rekenkundig gemiddelde van 197 per m 2 BVO. In de markt varieert de bandbreedte tussen 150 en 232 per m 2 BVO met een rekenkundig gemiddelde van 186.Ten aanzien van locatie 5 kan worden gemeld dat dit de begrootte kosten zijn van een nog in ontwikkeling zijnde BVG. 3.3 Breakdown van de onderzochte kosten In figuur 6 is een breakdown weergegeven van de kosten die in het onderzoek zijn doorgelicht. De breakdown geeft een goed beeld van de onderlinge kostverhoudingen. In figuur 7 wordt een breakdown weergegeven van de facilitaire kosten exclusief de huurcomponent per gebouw per m 2 BVO. Per gebouw wordt in de staafdiagram de onderlinge verhouding van de kosten weergegeven. Figuur 6:Totaaloverzicht pandspecifiek Constatering: Uit het overzicht blijkt dat er sprake is van een sterke variatie in het kostenniveau van de geselecteerde services. De spreiding van de kosten exclusief de huurcomponent varieert van 178 per m 2 BVO bij locatie 5 tot 40 per m 2 BVO bij locatie 4. Hierbij dient gemeld te worden dat locatie 5 een nog in ontwikkeling zijnde BVG is. Bij locatie 4 is er sprake van een minimale centrale registratie van de exploitatiekosten.wat sterk opvalt is de variatie van de kosten voor risicobeheersing tussen de verschillende BVG-en. Dit verschil in de kosten wordt sterk bepaald door de kwaliteit van de dienstverlening. Facilitair beheer van een gebouw is een arbeidsintensief proces. Het overgrote deel van de kosten voor de facilitaire beheeractiviteiten wordt veroorzaakt door manuren besteed aan onderhoud en beheer. Beperkte kosten voor bewaking houdt in dat er sprake is van een beperkte hoeveelheid activiteiten en uren voor bewaking. Dit gaat op voor alle services. In de volgende hoofdstukken zullen de geselecteerde onderdelen verder uitgewerkt worden. 300

10 Hoofdstuk 4 Huur 4.1 Huur gebouwen De NEN 2748 kent geen echte huurdefinitie. Huur is geplaatst onder casco en is als volgt gedefinieerd: 13 kosten of betaalde vergoeding voor het voorzien in een casco. Inclusief grondkosten, afgekochte erfpacht en sloopkosten. De huurkosten worden bepaald door de volgende factoren: de kwaliteit van het gebouw, de voorzieningen van het gebouw, de parkeermogelijkheden en de vestigingsplaats. Naast de gebouwspecifieke factoren is de huurprijs afhankelijk van het moment waarop het huurcontract tot stand komt. Huurtarieven zijn sterk afhankelijk van de marktontwikkelingen. Deze zijn op hun beurt afhankelijk van de volumes vierkante meters die vrijkomen op de markt in het algemeen en de vestigingsplaats in het bijzonder. Deze twee factoren variëren in de tijd. Figuur 8: Huurkosten pandspecifiek per m 2 BVO Constateringen: Uit de vergelijking blijkt dat de bandbreedte van de benchmark voor huurkosten varieert van 113 tot 138 per m 2 BVO met een mediaan van 125 per m 2 BVO. Dit komt overeen met de huurtarieven zoals in de markt worden gehanteerd voor de type kantoren die in aanmerking komen voor een BVG.

11 Hoofdstuk 5 Onderhoud Inhoud van de dienstverlening Onderhoud betreft dagelijks en planmatig werk en onderhoudsdiensten met betrekking tot de gebouwgebonden zaken, gebruikersinstallaties (inclusief koeling, UPS [batterijen voor elektriciteitstoring] en liften) en gebouw-omgeving. Op basis van de NEN 2748 zijn de volgende definities aangehouden voor bouwkundig, installatietechnisch en terreinonderhoud: alle activiteiten, diensten en middelen die erop zijn gericht om het object in zodanige (technische) staat te houden dat de huurinkomsten en/of gebruiksmogelijkheden gewaarborgd zijn; alle activiteiten, diensten en middelen die gericht zijn op onderhoud dat wordt uitgevoerd voordat een gebrek/ storing is opgetreden of gericht is op het voorkomen daarvan; alle activiteiten, diensten en middelen die gericht zijn op het herstellen van opgetreden gebreken/storingen. 5.2 Totaaloverzicht onderhoud Figuur 9 geeft een grafische breakdown weer van de totale kosten voor onderhoud in Euro s per m 2 BVO van de BVG organisaties. In de staafdiagrammen is per gebouw inzichtelijk gemaakt wat de interne verdeling is van de kosten voor terreinonderhoud, gebouwonderhoud en installatie-onderhoud zoals dat is opgegeven. In de volgende overzichten zal ingegaan worden op de bouwkundige en installatietechnische onderhoudskosten. Constateringen: Uit Figuur 9 blijkt dat er sprake is van een sterke variatie in onderhoudskosten. De bandbreedte voor onderhoudskosten varieert van 6,50 en 21,00 per m 2 BVO met een mediaan van 9,00 per m 2 BVO. Bij andere kantoorgebouwen variëren de huurderskosten voor onderhoud van 9,86 tot 18,11 per m 2 BVO met een mediaan van 13,73 per m 2 BVO. Hieruit blijkt dat de weergegeven kosten voor onderhoud van de BVG-en vergeleken met andere kantoren aan de lage kant zijn. Figuur 9: Break down onderhoudskosten In het onderstaande overzicht is een specifieke correlatie analyse weergegeven van de gebouwen met een oppervlak tot m 2. De algemene correlatie tussen de oppervlakte van een gebouw en de kosten voor onderhoud is 0,87. In de specifieke weergave is de trendlijn voor de lineaire correlatie weergegeven tot een oppervlak van m 2 BVO. Uit de grafische weergave blijkt dat de BVG-en 1, 2 en 3 buiten de lineaire trendlijn vallen. Belangrijk bij het vaststellen van deze kosten is het inzicht in de kostbeïnvloedende omstandigheden. Hiermee wordt bedoeld: type installaties; tijdstippen dat de locatie open is. Helaas bleek deze informatie niet in alle gevallen aangeleverd of bekend te zijn. De onderhoudskosten van BVG 1 zijn zeker te laag.vermoedelijk is er nog een deel van de kosten verwerkt in de servicekosten, door de eigenaar van de locatie nog niet doorberekend, of in de kosten van eigen personeel verwerkt. Helaas was er te weinig informatie voor handen over de kostbeïnvloedende omstandigheden waardoor er kan geen verklaring geleverd kan worden voor het niveau van de kosten van de kosten bij BVG 2. De kosten van BVG 3 zijn gebaseerd op intern gehanteerde kengetallen waarin vermoedelijk nog een deel projectkosten zijn verwerkt. De kosten van locatie 5 zijn berekende kosten van een BVG in ontwikkeling.

12 Figuur 10: Correlatie gebouwen tot m Installatietechnisch onderhoud Figuur 12 is een weergave van de kosten per m 2 BVO voor installatietechnisch onderhoud. per m 2 BVO Bouwkundig onderhoud Figuur 11 is een weergave van de aangeleverde bouwkundige kosten per m 2 BVO. Figuur 11: bouwkundig onderhoud 4 BVO 2 Figuur 12: Installatietechnisch onderhoud per BVO Uit het overzicht blijkt dat de bandbreedte van de kosten varieert van 2,74 tot 4,24 met een mediaan van 3,00 per m 2 BVO. In de markt varieert de benchmark tussen 8,38 en 14,21 met een mediaan van 11,14 per m 2 BVO. 15 per BVO Opvallend in het overzicht zijn de lage kosten voor installatietechnisch onderhoud bij BVG 1.Vermoedelijk is een deel van de servicekosten ten tijde van de uitwerking nog niet berekend.voor BVG 5 geldt dat dit een BVG in ontwikkeling is. Bij deze BVG is uitgegaan van extra opstartkosten voor het inregelen van de installatie in het eerste jaar. Er zijn geen gegevens bekend die verklaren waardoor de kosten onder de benchmarkresultaten van de markt uitkomen. Uit het overzicht blijkt dat de bandbreedte van de benchmark voor bouwkundig onderhoud varieert tussen 2,90 en 11,00 met een mediaan van 6,31 per m 2 BVO. In de markt varieert de benchmark tussen 2,05 en 5,23 per m 2 BVO. Opvallend zijn de hoge kosten voor BVG 3. Dit beeld kwam ook bij de correlatieanalyse van de totale onderhoudskosten naar voren. Uit dit overzicht blijkt dat de bouwkundige kosten ruim boven de gemiddelde kosten van de markt uitkomen. Onduidelijk is welke kosten opgenomen zijn in bouwkundig onderhoud. Net als in de correlatieanalyse rijst ook hier het vermoeden dat projectkosten zijn opgevoerd binnen de exploitatiekosten.

13 Hoofdstuk 6 Utiliteiten Inhoud van de dienstverlening De kosten voor elektriciteit, gas, diesel en water bestaan uit de verbruikskosten en de vaste kosten, direct betrokken van het energiebedrijf of geïncorporeerd in de servicekosten. Conform de NEN 2748 is de volgende definitie aangehouden: alle vastrecht- en verbruikskosten voor het gebruik van energie en water. Het verbruik van energie is gerelateerd aan de bezetting in een gebouw en het soort en vermogen van installaties. In het bijzonder airconditioning-installaties en computerruimten hebben invloed op het verbruik. Constateringen: Uit de vergelijking blijkt dat BVG 1 geen onderscheid kon leveren in de verschillende soorten utiliteitskosten. Uit de gegevens van de overige vier BVG locaties blijkt dat 3 gebruik maken van gas en 1 van de stadsverwarming. Opvallend zijn de hoge kosten voor watergebruik bij BVG 5. De oorzaak is gelegen in het feit dat dit een BVG in ontwikkeling is en de weergegeven kosten, begrootte kosten zijn. Figuur 14: Kosten water en energieverbruik. 6.2 Totaaloverzicht utiliteiten In figuur 13 is een breakdown weergegeven van de totale kosten per pand op gebied van gas, water en elektra etc. In figuur 14 is vervolgens in een staafdiagram de totale benchmark weergegeven van de kosten voor het gebruik van energie en water. Figuur 13: Breakdown utiliteitskosten per gebouw. Uit de berekening blijkt dat de benchmark voor energie en water varieert van 12 tot 22 per m 2 BVO met een mediaan van 15. In het algemeen variëren de kosten voor energie en water tussen 11,50 en 13,50 met een mediaan van 12. Op basis van deze gegevens blijkt dat BVG 1 en BVG 5 verhoudingsgewijs hogere kosten hebben. Uit figuur 13 blijkt dat BVG 1 blijkt dat deze nog inzicht moet verkrijgen van de energieleverancier over de aangeleverde kosten. Zoals aangegeven is BVG 5 gebaseerd op een aanname. Indien deze twee organisaties uit de benchmarkberekening worden genomen blijkt dat de kosten voor utiliteiten variëren van 11,80 tot 13,60 met een mediaan van 12,21.Dit komt overeen met de geconstateerde verhoudingen in de markt. De hoge kosten van BVG-1 zijn mogelijk het gevolg van het doorberekenen van alle energiekosten van het gebouw aan de gemeente door projectontwikkelaar. De energiekosten van de uitzendbureaus in het gebouw, die geen onderdeel zijn van het BVG en apart huren van de projectontwikkelaar, zijn mogelijk in de rekening aan het BVG verwerkt.

14 In de volgende paragraaf worden de kosten van elektra, gas en water nader bekeken. 6.3 Elektra 6.4 Gas Figuur 17 geeft een vergelijking van de totale kosten per pand op het gebied van gasgebruik. In figuur 15 is een vergelijking gegeven van de totale kosten per pand op het gebied van elektra.vervolgens is er een correlatie analyse weergegeven van de kosten en de gemiddelde bezetting in een gebouw. Figuur 15:Totale kosten elektra pandspecifiek. per BVO 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Niet gespecifceerd Constateringen: Uit de vergelijking blijkt dat de benchmark voor het gebruik van elektra varieert van 6,48 tot 7,66 per m 2 BVO met een mediaan van 6,75 per m 2 BVO. In het algemeen bedragen de kosten in de markt voor het gebruik van elektra van 7,50 tot 10,67 met een mediaan van 8,48. Figuur 17: totale kosten gas pandspecifiek per BVO Niet gespecifceerd Niet gespecifceerd Constateringen: Uit de vergelijking blijkt dat de benchmark voor het gebruik van gas varieert van 3,54 tot 6,74 per m 2 BVO met een mediaan van 5,48 per m 2 BVO. In de markt varieert de benchmarkkosten voor het gebruik van gas van 2,06 tot 3,65 met een mediaan van 2,40. De BVG-en 1 en 5 hebben geen kosten voor het gebruik van gas aangeleverd. De kosten van BVG 3 zijn gebaseerd op aangeleverde kengetallen. Er is geen verklaring aanwezig voor het kostenniveau van BVG Figuur 16: Correlatieanalyse elektra kosten per FTE FTE Op basis van de aanwezige gegevens kan geen verklaring geleverd worden voor het verschil. Uit de onderstaande correlatieanalyse blijkt dat er een sterke relatie is tussen het aantal FTE s/werkplekken en de totale kosten voor elektra. Op basis van de correlatieberekening voor gebouwen tot een bezetting van FTE/werkplekken komt naar voren dat de weergegeven kosten van de BVG locaties 3 en 5 tegen de onderzijde uitkomen van de berekende lineaire trendlijn. BVG 2 wijkt enigszins af van de berekende lineaire trendlijn. De BVG-en 1 en 4 bleken helaas geen inzicht te hebben in de bezetting op de locatie. Er is een sterke relatie tussen het aantal m 2 van een gebouw en de kosten voor het gebruik van gas. Uit de weergegeven grafiek blijkt dat de kosten van de BVG gebouwen aan de onderzijde van de berekende lineaire trendlijn uitkomen.wel blijkt dat er sprake is van een concentratie van kosten in de sector voor gebouwen tot m 2. Figuur 18: Correlatieanalyse gasgebruik BVO 4

15 6.5 Water In figuur 19 is een vergelijking weergegeven van de totale kosten per pand op het gebied van watergebruik. Figuur 19:Totale kosten watergebruik pandspecifiek 0,60 0,50 per m 2 BVO 0,40 0,30 0, ,10 0,00 Niet gespecifceerd Gegevens onbetrouwbaar Constateringen: Uit de vergelijking blijkt dat de benchmark voor het gebruik van water varieert van 0,25 tot 0,40 per m 2 BVO met een mediaan van 0,30 per m 2 BVO. In de markt variëren de benchmarkkosten voor het gebruik van water van 0,38 tot 0,58 met een mediaan van 0,46. De BVG 1 kon geen gespecificeerde kosten aanleveren en de berekende kosten van BVG 5 bleken ruim boven het gemiddelde te liggen. De vermoedelijke reden is dat men bij het begroten van de kosten rekening heeft gehouden met mogelijke tegenvallers. De kosten van BVG 4 blijken sterk overeen te komen met het gemiddelde in de markt. De kosten van BVG-en 2 en 3 vallen respectievelijk beneden en boven de bandbreedte van de benchmark in de markt.

16 Hoofdstuk 7 Schoonmaak 7.1 Inhoud van de dienstverlening Figuur 20: Breakdown totale schoonmaakkosten Het schoonmaakbudget bestaat hoofdzakelijk uit de dagelijkse schoonmaak van de kantoor-, computer- en algemene ruimten die doorgaans voor of na kantooruren plaatsvindt. Op basis van de NEN 2748 is de volgende definitie aangehouden: 19 alle activiteiten, diensten en middelen die gericht zijn op het reinigen en in schone staat houden van het onroerend goed en de inventaris van een organisatie. Bij de dienst schoonmaak worden inbegrepen de toiletbenodigdheden, ongediertebestrijding en afvalverwerking. Schoonmaakwerkzaamheden zijn arbeidsintensieve werkzaamheden. De grootste component van de schoonmaakkosten betreffen de personeelskosten. Andere belangrijke kostenbeïnvloedende factoren zijn het aantal vierkante meters dat schoongemaakt wordt, het schoonmaakbestek en de actuele marktsituatie. Op het basisuurloon van schoonmaakdiensten is een CAO van toepassing, waardoor voor vergelijkbare activiteiten in Nederland geen noemenswaardige verschillen bestaan. Hooguit de contractperiode en de aard van het schoonmaakbestek kunnen een belangrijke rol spelen in mogelijke verschillen tussen de gebouwen.als gevolg hiervan zullen de verwachte kosten van de locaties niet nadrukkelijk afwijken. 7.2 Totaaloverzicht schoonmaak In figuur 20 wordt een breakdown overzicht gegeven van de BVG-en wat betreft de totale kosten voor alle schoonmaakcategorieën per m 2 BVO. In de staafdiagram is per gebouw inzichtelijk gemaakt wat de verdeling is van de kosten voor intern schoonmaakonderhoud, vuilafvoer en externe glasbewassing en toiletartikelen. Constateringen: Uit de breakdown van de schoonmaakkosten blijkt dat een paar van de BVG-en voor een deel niet inzichtelijk hebben uit welke kosten de totale schoonmaak is opgebouwd. De benchmark voor de totale schoonmaakkosten varieert tussen 12,90 en 14,24 per m 2 BVO met een mediaan van 13,57 per m 2 BVO. In de volgende paragraaf worden de kosten van de interne schoonmaak verder toegelicht. 7.3 Interne schoonmaakkosten In figuur 21 worden in de staafdiagrammen de kosten van de interne schoonmaak per BVG weergegeven. Figuur 21:Totale kosten interne schoonmaak

17 20 Constateringen: Uit de vergelijking blijkt dat de benchmark voor interne schoonmaakwerkzaamheden varieert van 14,17 tot 18,00 per m 2 BVO met een mediaan van 16,27 per m 2 BVO. In de markt variëren de benchmarkkosten voor interne schoonmaakwerkzaamheden van 9,63 tot 13,61 met een mediaan van 11,27. Op basis van deze gegevens blijkt dat BVG 1 uitkomt binnen de bandbreedte van de benchmark zoals in de markt berekend wordt. De kosten voor BVG 2 komen net uit boven de berekende benchmark voor de markt. De kosten voor de BVG-en 3, 4 en 5 vallen vrij ruim buiten de bandbreedte van de benchmark in de markt. Hierbij moet worden aangetekend dat de BVG-en 4 en 5 geen onderbouwing hebben aangeleverd van de kosten. Het is dus goed mogelijk dat in deze kosten per m 2 ook de kosten van andere schoonmaakgerelateerde activiteiten zijn verwerkt (bijvoorbeeld de kosten voor interne en externe glasbewassing). Er is een sterke relatie tussen het aantal m 2 van een gebouw en de kosten voor interne schoonmaakwerkzaamheden. In de weergegeven grafiek blijkt dat de kosten van de BVG-en uitkomen aan de onderzijde van de berekende lineaire trendlijn. Het is een gegeven in de markt dat onderhandelingen over schoonmaakkosten en de uiteindelijke werkzaamheden enorm zijn uitgekleed. Een gevolg is dat er nog maar weinig variatie is in de kosten per m 2 voor schoonmaakwerkzaamheden. Figuur 22: Correlatieanalyse interne schoonmaak BVO

18 Hoofdstuk 8 Bewaking en receptie 8.1 Inhoud van de dienstverlening Figuur 23:Totale bewaking - en receptiekosten In deze kostensoort zijn alle receptie- en bewakingsactiviteiten opgenomen inclusief de kosten voor bediening en onderhoud van de elektronische beveiligingssystemen, alsmede de kosten voor externe bewaking en patrouillering. Op basis van de NEN 2748 is de volgende definitie aangehouden: alle activiteiten, diensten en middelen die erop gericht zijn het gebouw en de in het gebouw aanwezige personen te beschermen, te bewaken en de veiligheid te waarborgen; alle activiteiten, diensten en middelen die gericht zijn op het ontvangen, registreren en begeleiden van bezoekersstromen binnen een organisatie. 21 De belangrijkste kostenbeïnvloedende factoren van beveiliging zijn de grootte van de organisatie en het gebouw, het gebouwontwerp, de aanwezigheid van beveiligingssystemen, de locatie, het aantal entrees en de vastgestelde dienstverlening. Bewaking en receptie zijn niet alleen afhankelijk van de gebouwgebonden omstandigheden als toegepaste systemen, aantal entrees, nooduitgangen e.d., maar worden ook bepaald door de omstandigheden in het primaire proces. Hierbij moet men denken aan vragen als: welk belang geeft het primaire proces aan bewaking en de receptie, moeten de gebouwen 24 uur en 7 dagen in de week bewaakt worden, welke taken voert de receptie uit? Al deze aspecten zijn niet gebouwgebonden maar wel van invloed op de hoogte van de kostprijs. Bij kleinere organisaties speelt nog het element dat de bewakingskosten over een substantieel minder aantal m 2 of FTE worden verdeeld dan bij een grote organisatie, terwijl de kosten niet gerelateerd zijn aan de grootte van een gebouw maar aan het aantal uren ondersteuning. Binnen de BVG structuur wordt de functie van een receptionist(e) in bepaalde gevallen gezien als een functie van het primaire proces. In die zin is deze functie dan ook niet altijd opgenomen in dit onderzoek. 8.2 Totaaloverzicht bewaking & receptie In figuur 23 is een breakdown weergegeven van de bewakings- en receptiekosten. Per gebouw wordt de verhouding weergegeven van de kosten voor bewaking en receptie. Constateringen: Uit de grafische weergave blijkt dat er sprake is van een grote variatie aan kosten voor bewaking en receptie. Opvallend is dat er geen kosten gemaakt worden voor preventie en bestrijding van calamiteiten. Hiermee worden zaken als bedrijfshulpverlening bedoeld. Het is mogelijk dat deze kosten zijn verwerkt in andere posten.wel is het van belang na te gaan of deze zaken zijn opgenomen in het beheerpakket. In artikel 15 van de Arbowet staat dat elke werkgever verplicht is om bedrijfshulpverlening te organiseren. Hoe die verplichting eruit ziet staat nader omschreven in het bijbehorende Arbobesluit.Uit het overzicht zoals dat is aangeleverd door de verschillende BVG-en is niet inzichtelijk dat bij een bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat. De BVG-en 2 en 4 hebben geen opgave geleverd van de kosten voor de receptie. De kosten voor bewaking bij organisatie 4 zijn zeer minimaal. Dit getal is waarschijnlijk een gevolg van onvolledige gegevens. De afzonderlijke organisaties zijn niet goed op de hoogte van elkaars kosten. Op locatie 4 worden alle services, behalve gas water licht, per organisatie geregeld.. De kosten van de BVG-en 1 en 5 zijn het hoogst. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de specifieke kosten voor bewaking.

19 8.3 Benchmark kosten bewaking In figuur 24 zijn met behulp van een staafdiagram de bewakingskosten per m 2 BVO vergeleken. Figuur 24:Totale bewaking 22 per BVO 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10, Constateringen: De benchmark voor bewaking varieert tussen 5,00 en 9,09 per m 2 BVO met een mediaan van 7,10 per m 2 BVO. In de markt variëren de benchmarkkosten voor bewaking en receptie tussen 6,26 en 18,79 per m 2 met een mediaan van 14 per m 2 BVO. Bepalend voor de benchmark is de relatie tussen de kosten en de input aan activiteiten en uren. Een andere belangrijke factor bij de organisatiegebonden kosten is dat deze geen directe relatie hebben met de aantallen m 2 en de kosten. Hierdoor kunnen er bij relatief kleinere kantoorgebouwen grote schommelingen ontstaan in de kosten per m 2 indien er veel activiteiten en uren worden uitgevoerd. Over het geheel is er wel een relatie te constateren tussen de m 2 van een gebouw en de kosten voor bewaking. Echter bij de kleinere gebouwen is deze relatie juist niet zo sterk. Hier kan men een sterke spreiding van de kosten constateren. Dit wordt veroorzaakt doordat de aangeboden service bij de bewaking van dergelijke gebouwen sterk van invloed is op de gehanteerde parameter. Een soortgelijke situatie kan men vaak bij catering constateren. Ook hier is de aangeboden service sterk bepalend voor de gehanteerde parameter. Opvallend is het hoge niveau van de kosten bij BVG 5. Bij deze locatie is gezien de ervaringen in het verleden bij de gemeentelijke sociale dienst, gekozen voor de optie om de bewaking van s ochtends vroeg tot na sluiting op de locatie aanwezig te laten zijn. Gezien het beperkte aantal m 2 stijgen de kosten voor bewaking hierdoor fors per m 2. Dit is een goed voorbeeld van de relatie tussen serviceniveau en kosten.vermoedelijk blijven de kosten voor bewaking bij de andere BVG-en beperkt tot een zogenaamde open en sluitronde (opdracht op een gebouw s-ochtends te openen en s-avonds te sluiten door het bewakingsbedrijf) door een bewakingsorganisatie.

20 Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelingen 9.1 Conclusies Er zijn drie belangrijke conclusies te trekken: 1. Gemeenten hebben weinig inzicht in de exploitatiekosten van een BVG. 2. Gemeenten hanteren verschillende methoden voor kostenregistratie. 3. De huidige beheersing van exploitatiekosten leidt tot ondoorzichtigheid. 1. Gemeenten hebben weinig inzicht in de exploitatiekosten van een BVG Uit de doorlichting blijkt dat het moeilijk was voor de gemeenten, om betrouwbare en valide data aan te leveren. Als gevolg hiervan moet men voorzichtig met de gepresenteerde kengetallen omgaan. Oorzaken hiervoor zijn de spreiding van de informatiebronnen binnen en tussen verschillende organisaties, het verschil in beheermethodiek en het niet inzichtelijk hebben van gegevens. Om toch tot een externe vergelijking te komen is in een latere fase van het project besloten om het onderzoek te beperken tot die kosten die op alle locaties voorkomen. Hieronder worden de verschillende oorzaken verder toegelicht, waarom gemeenten problemen hebben om betrouwbare en valide data te leveren. 1.1 Uit de contacten met de deelnemende gemeentes is gebleken dat de manieren waarop de exploitatiekosten worden geadministreerd verschillen. Dit wordt veroorzaakt doordat bij iedere gemeente andere afspraken bestaan met BVG partners. Als gevolg van de deze verschillende afspraken zijn de exploitatiekosten niet op dezelfde wijze geadministreerd en gefragmenteerd over de diverse BVG partners. Uit de aangeleverde overzichten blijkt dat kosten of delen van kosten niet zijn verwerkt in de overzichten. Het gevolg is dat de BVG partijen momenteel niet in staat zijn om centraal alle exploitatiekosten te beheren. Eeen goede afstemming tussen gemeenten en de ZBO s (CWI en UWV) wordt hierdoor erg lastig. De oorzaken voor deze verschillen worden hieronder voor een deel omschreven. 1.2 Er zijn feitelijk drie contractsituaties die toepasbaar zijn. Er kan sprake zijn van nevenhuurders waarbij meerdere huurders huren van de eigenaar. Er kan sprake zijn van onderverhuur, waarbij een hoofdhuurder onderverhuurt aan meerdere onderhuurders. En uiteindelijk kan er sprake zijn van een gebruikerssituatie, waarbij een gebruiker gebruiksrecht huurt van hoofd-, neven- of onderverhuurder. Door de verschillende huurvormen ontstaan verschillende soorten servicekostenafrekeningen. Bij een situatie met één hoofdhuurder is duidelijk wat deze aan service ontvangt. Bij twee hoofdhuurders kan er al sprake zijn van twee soorten servicepakketten. Bij een situatie waar met onderhuurders wordt gewerkt ontstaan vervolgens weer afspraken over de service die aan de onderhuurder geleverd wordt. Hierdoor ontstaat op een gegeven moment een onduidelijk overzicht over afspraken ten aanzien van de te leveren service en de bijbehorende kosten. BVG 1 Bij BVG 1 huurt de gemeente het gebouw van een projectontwikkelaar en verhuurt ruimte aan de overige partijen. In het kader van de servicekosten worden de kosten m.b.t. bouwkundig onderhoud, installatietechnisch onderhoud, schoonmaak, beveiliging en divers personeel doorbelast. De facilitaire diensten worden deels door de partijen zelf betaald. In het bijzonder onderdelen van de utiliteiten, catering, reprografie, postkamer, vuilafvoer en facilitaire ondersteuning zijn niet inzichtelijk. BVG 2 Bij BVG 2 is een externe projectontwikkelaar eigenaar van het gebouw. In deze functie draagt zij zorg voor het eigenaaronderhoud en de servicekosten. Deze organisatie verhuurt aan CWI en gemeente. Hier is geen inzicht in receptionele activiteiten, reprografie, postkamer en facilitaire ondersteuning. BVG 3 Bij BVG 3 is de gemeente hoofdhuurder en verhuurt aan de overige partijen. Er is afgesproken dat de partijen zich conformeren aan de interne richtlijnen ten aanzien van huisvesting binnen de gemeente. De situatie is dat de gemeente zorg- 23

21 24 draagt voor een groot deel van het servicepakket en dat er op een hoog abstractieniveau wordt doorbelast zonder een directe onderbouwing van de kosten.voor de doorbelasting wordt uitgegaan van een totaalbedrag van 357,58 per m 2 netto vloeroppervlak. In dit tarief zijn de kosten opgenomen voor onderhoud van het gebouw, afschrijvingskosten voor inrichting, scheidingswanden, bekabeling, stoffering, zonwering van het gebouw, het gebruik van algemene ruimten, energie en waterverbruik, koffie en theeverbruik, bodediensten, schoonmaak en de centrale receptie. Gedurende het onderzoek bleek dat ook de kosten voor beveiliging centraal worden bijgehouden Alle meer organisatiegerichte kosten als reprografie, post, kantoorartikelen etc. worden niet centraal bijgehouden.van de opgevoerde exploitatiekosten blijkt dat niet alle kosten door de gemeente per gebouw in de financiële administratie apart worden bijgehouden. BVG 4 Bij BVG 4 is de situatie zo dat de gemeente de ruimte verhuurt aan de partijen in het BVG.Afspraak hier is dat men dit tegen minimale service doet. De partijen moeten hun diensten zelf regelen en inkopen. De huurcontracten waren ten tijde van het onderzoek nog niet getekend. In het concept staat vermeld dat de vergoedingen voor bijkomende diensten op basis van een voorschot en een latere verwerking worden verrekend. De diensten die in het contract zijn opgenomen zijn de kosten voor energie en waterverbruik. In het contract wordt de optie vermeld dat op termijn het huurcontract mogelijk uitgebreid wordt met extra services ten aanzien van het beheer. BVG 5 BVG 5 is een nog niet bestaande BVG. De BVG bij deze gemeente is in ontwikkeling en de begrote kosten zijn als vergelijkmateriaal meegenomen in het onderzoek. De reden dat uitgegaan is van de begrootte gegevens van een niet bestaande BVG is omdat de BVG die in eerste instantie gegevens zou aanleveren zich heeft teruggetrokken. Deze BVG heeft zich teruggetrokken omdat men niet in staat was om de gevraagde gegevens aan te leveren. 2. Gemeenten hanteren verschillende methoden voor kostenregistratie Op basis van de resultaten uit het onderzoek blijkt dat er nog geen centrale regie of gestandaardiseerde onderbouwing van het beheer van de exploitatiekosten bestaat. Bovenstaande constateringen zijn voor een groot deel een gevolg van een gebrek aan ervaring hoe exploitatiekosten binnen een BVG constructie doorbelast moeten worden naar externe partijen. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat de BVG constructie zeer recent is. De ervaring om met meerdere partijen geïntegreerd gebruik te maken van een gebouw is voor alle betrokkenen nieuw. 3. De huidige beheersing van exploitatiekosten leidt tot ondoorzichtigheid Uitgaande van de resultaten van het onderzoek en de getrokken conclusies kan vastgesteld worden dat de huidige wijze van exploitatiebeheersing van de huisvestingsgerelateerde kosten op termijn zal leiden tot een grote mate van ondoorzichtigheid. Dit zal het voor de landelijk opererende BVG partners lastig maken om de huisvestingskosten van hun locaties door het land te vergelijken. De huidige situatie zal uiteindelijk leiden tot onduidelijkheid en discussie over de wijze van doorbelasting en het geleverde serviceniveau. 9.2 Aanbevelingen Het is daarom van belang om te pleiten voor meer doorzichtigheid door middel van standaardisatie van de te leveren diensten en de doorbelastingsmethodiek. Hierbij kan men denken aan het ontwikkelen van een basispakket dat als een soort minimum variant voor afname van diensten kan dienen. Bijvoorbeeld een zaken als belastingen en heffingen, verzekeringen, onderhoud, energie, schoonmaak, glasbewassing, beveiliging, bedrijfshulpverlening, vuilafvoer etc.vervolgens een aantal zaken die in een additioneel servicepakket worden gedefinieerd. Hierbij kan men denken aan zaken als catering, automatenvoorzieningen, reprografie. En uiteindelijk een groep van vrije diensten die men geheel zelf moet organiseren. Hierbij kan men denken aan projectmanagement, postverzorging, archivering, eventueel ICT etc. Als uitgangspunt voor het vaststellen en selecteren van deze diensten kan de NEN 2748 worden gehanteerd. Zoals in het begin van dit document vermeld is de NEN een ontwikkelde norm die de activiteiten binnen huisvesting en facilities rubriceert en definieert. Naarmate de samenwerking intensiever wordt en er meer services gezamenlijk worden gebruik, zullen er ook meer services worden doorbelast. De opbouw van de NEN 2748 leent zich uitstekend voor een zo transparant mogelijk weergave van de gemaakte kosten. Een tweede element dat vervolgens gekoppeld moet worden aan de kosten is een inzichtelijke weergave van het geleverde serviceniveau in de vorm van een facilitaire SNO (service niveau overeenkomst). Er is de laatste jaren sprake van een tendens om het facilitair beheer te gieten in een SNO vorm waarbij naast een zo transparant mogelijk inzicht in de kosten ook een relatie wordt gemaakt met het niveau van de dienstverlening. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de kosten sterk kunnen variëren ondanks het feit dat deze dezelfde noemer dragen. Deze variatie wordt in sterke mate bepaald door enerzijds de definiëring zoals hierboven weergegeven en anderzijds het geleverde serviceniveau. In het bijzonder bij de kosten die niet gerelateerd zijn aan de grootte van de organisaties of het aantal m 2 van het gebouw speelt dit een grote rol. Immers, bewaking kan bestaan uit een open en sluitronde maar kan ook 7 x 24 uur bewaking op de locatie behelzen.

Projectinformatie. Hoofdweg 667. Hoofddorp

Projectinformatie. Hoofdweg 667. Hoofddorp Projectinformatie Hoofdweg 667 Hoofddorp VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te huur, diverse recent vernieuwde kantoorunits gelegen aan de Hoofdweg 667 te Hoofddorp. Locatie Het object ligt aan de

Nadere informatie

Gatwickstraat 11, Amsterdam

Gatwickstraat 11, Amsterdam 2013 Gatwickstraat 11, Amsterdam Bjorn van den Bergh i/o van DPA Group N.V. 14-5-2013 Gatwickstraat 11 - Amsterdam PROJECTINFORMATIE In kantoorgebouw Spectrum aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam geniet

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BIJLAGE 5 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rapportage niet gebouwgebonden inrichtingskosten UWV Hoofdkantoor 31 oktober 2003 Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon 033 467

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Industrieweg 134 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Industrieweg 134 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Industrieweg 134 te Rotterdam Object Voor de verhuur is een bedrijfsobject beschikbaar van in totaal circa 2.442 m² v.v.o. bestaande uit bedrijfs-/ en kantoorruimte

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint G.H. Betzweg 1 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam Object Dit hoogwaardige kantoorgebouw met energielabel C, bestaat uit 6 bouwlagen met ruim voldoende

Nadere informatie

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B BIJLAGE 2 Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B UWV La Guardiaweg 68 Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 687 51 51 Datum: 30 oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

F. ELSINGASTRAAT 3-9 TE ROTTERDAM

F. ELSINGASTRAAT 3-9 TE ROTTERDAM F. ELSINGASTRAAT 3-9 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft : Totaal 2 units van ca. 375 m² en ca. 90 m² kantoorruimte in het pand gelegen aan de Folkert Elsingastraat 3-9 te Rotterdam

Nadere informatie

Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo

Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo Omschrijving Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo Omschrijving: Op het bedrijventerrein Westermaat Zuidoost in Hengelo (Ov.) is gelegen een modern en representatief kantoorpand.

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Service Unit Zwolle Postbus 40107 8004 DC Zwolle Hanzelaan 310 8017 JL Zwolle Telefoon (038) 4 69 55 55 Telefax (038) 4 69 57 31 www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

VARESEWEG 105-107 TE ROTTERDAM

VARESEWEG 105-107 TE ROTTERDAM VARESEWEG 105-107 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE VARESEWEG 105-107 TE ROTTERDAM TE HUUR Betreft : Zeer representatief zelfstandig kantoorgebouw van in totaal ca. 3.750 m² v.v.o. bestaande

Nadere informatie

Huisvestingsplan 8298,00 775, ,90

Huisvestingsplan 8298,00 775, ,90 Huisvestingsplan Gebruik vastgoed In overleg tussen de kwartiermaker van de GR Het Flevolands Archief en de directie van Batavialand is vastgesteld welke delen van het huidige gebouw van de GR Nieuw Land

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Industrieweg 134 te Rotterdam (prijs op aanvraag)

Huur kantoorruimte op Industrieweg 134 te Rotterdam (prijs op aanvraag) Huur kantoorruimte op Industrieweg 134 te Rotterdam (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: Goud Bedrijfshuisvesting B.V. Email: richard@goud-bhv.nl Telefoon: 0180 318222 Website: http://www.goud-bhv.nl

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE Betreft Locatie en Bereikbaarheid Voorzieningen

VERHUURINFORMATIE Betreft Locatie en Bereikbaarheid Voorzieningen VERHUURINFORMATIE Betreft Voor de verhuur is een bedrijfsobject beschikbaar van in totaal circa 3.549 m 2 v.v.o. bestaande uit bedrijfs-/ en kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen aan de Industrieweg

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Bahialaan 100 te Rotterdam Object ZAPP Office is een volledig nieuw business center concept in Rotterdam. Direct aan de A16 gelegen in Brainpark III, met tevens

Nadere informatie

Praktijkkosten 2013. Praktijkkosten normpraktijk 11,4% 28,6% 60% Wat is uw huisvestingsbudget? Huisvesting

Praktijkkosten 2013. Praktijkkosten normpraktijk 11,4% 28,6% 60% Wat is uw huisvestingsbudget? Huisvesting Praktijkkosten normpraktijk Praktijkkosten 2013 wat is uw huisvestingsbudget? Wat is uw huisvestingsbudget? Huisvesting 20.678 per normpraktijk per jaar (incl. servicekosten) 11,4% 28,6% 60% Personeelskosten

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE Betreft Locatie en Bereikbaarheid Voorzieningen

VERHUURINFORMATIE Betreft Locatie en Bereikbaarheid Voorzieningen VERHUURINFORMATIE Betreft Voor de verhuur is beschikbaar circa 1.695 m 2 v.v.o. kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen aan de Industrieweg 130 te Rotterdam. De beschikbare ruimte maakt onderdeel uit

Nadere informatie

RECENT OPGELEVERD GROOT VERZORGINGSGEBIED GRATIS PARKEREN

RECENT OPGELEVERD GROOT VERZORGINGSGEBIED GRATIS PARKEREN RECENT OPGELEVERD GROOT VERZORGINGSGEBIED GRATIS PARKEREN DIVERSE UNITS TE HUUR UITSTEKEND BEREIKBAAR VERHUURINFORMATIE WINKELCENTRUM NIEUW WATERLANDPLEIN AMSTERDAM - NOORD ALGEMEEN Winkelcentrum Nieuw

Nadere informatie

VEERKADE 7 TE ROTTERDAM (2 e verdieping)

VEERKADE 7 TE ROTTERDAM (2 e verdieping) VEERKADE 7 TE ROTTERDAM (2 e verdieping) 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Veerkade 7 2 e verdieping TE HUUR Betreft Ligging en bereikbaarheid Oppervlakte : Ca. 185 m² monumentale kantoorruimte bestaande

Nadere informatie

verrekenbare servicekosten

verrekenbare servicekosten Bij 3B Wonen betaalt u naast de huur ook servicekosten. Deze servicekosten betaalt u maandelijks via een voorschot, tegelijk met de huur. Voorbeelden van servicekosten zijn schoonmaken van de algemene

Nadere informatie

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 Servicekosten Inhoud Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 De belangrijkste servicekosten op een rij...4 Begrippenlijst...6 Wilt u meer weten?...6 Servicekosten

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Bahialaan 100 te Rotterdam Object ZAPP Office is een volledig nieuw business center concept in Rotterdam. Direct aan de A16 gelegen in Brainpark III, met tevens

Nadere informatie

Facilitaire Kengetallen Gemeenten 2009

Facilitaire Kengetallen Gemeenten 2009 SAMENVATTING Facilitaire Kengetallen Gemeenten 2009 Het twaalfde onderzoek Facilitaire Kengetallen Gemeenten bevat weer een scala aan interessante gegevens. Naast de jaarlijkse terugkerende informatie

Nadere informatie

Door het vertrek van de huidige huurder wordt de mogelijkheid geboden het huurcontract dat nog loopt tot 30 april 2017 tegen een lager tarief over te

Door het vertrek van de huidige huurder wordt de mogelijkheid geboden het huurcontract dat nog loopt tot 30 april 2017 tegen een lager tarief over te Door het vertrek van de huidige huurder wordt de mogelijkheid geboden het huurcontract dat nog loopt tot 30 april 2017 tegen een lager tarief over te nemen. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid op een unieke

Nadere informatie

Projectinformatie. Opaallaan 1180. Hoofddorp

Projectinformatie. Opaallaan 1180. Hoofddorp Projectinformatie Opaallaan 1180 Hoofddorp VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te huur, turn-key kantoorruimte op de bovenste verdieping van een kantoorgebouw gelegen aan de Opaallaan 1180 te Hoofddorp

Nadere informatie

Projectinformatie. Kloekhorststraat 29 te Assen. Vrijblijvende huurinformatie 30 augustus 2013

Projectinformatie. Kloekhorststraat 29 te Assen. Vrijblijvende huurinformatie 30 augustus 2013 Kantoorpand gelegen aan de Kloekhorststraat 29 in het centrum van Assen, de hoofdstad van Drenthe en de snelst groeiende stad van het noorden welke momenteel 68.000 inwoners telt. Direct aan de overzijde

Nadere informatie

Huizermaatweg 1-5 Huizen

Huizermaatweg 1-5 Huizen Huizermaatweg 1-5 Huizen Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij

Nadere informatie

Breguetlaan 2 Oude Meer BUILDING INFORMATION

Breguetlaan 2 Oude Meer BUILDING INFORMATION Breguetlaan 2 Oude Meer Een bedrijvencomplex bestaande uit een kantoor met drie bouwlagen en een bedrijfshal met twee bouwlagen. Het bedrijvencomplex is nagenoeg verhuurdechter kan er 480 m² kantoorruimte

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69 003 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht nr. 30 10 42 03 Rabobank

Nadere informatie

Te huur Dé eye-catcher van Arnhem. Rijksweg-West 2, Arnhem

Te huur Dé eye-catcher van Arnhem. Rijksweg-West 2, Arnhem Te huur Dé eye-catcher van Arnhem Rijksweg-West 2, Arnhem Met 1 zelfstandige kantoorvleugel Markante ligging Royale facilitaire voorzieningen www.dtz.nl In het kantoorcomplex van Ohra, ook wel het Ooyevaarsnest

Nadere informatie

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt.

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt. Samenvatting onderzoek uniformering bedrijfseconomische uitgangspunten Doel onderzoek Het doel van het doelmatigheidsonderzoek was te komen tot voorstellen om de wijzen van berekening van de integrale

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Alexanderstraat 8-10 te Den Haag

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Alexanderstraat 8-10 te Den Haag Vrijblijvende projectinformatie Te huur Alexanderstraat 8-10 te Den Haag Adres Alexanderstraat 8-10 te Den Haag Algemeen Kantoorruimte in uniek monumentaal kantoorgebouw in het historische stadscentrum

Nadere informatie

Projectinformatie. Kruisweg 446-482. Hoofddorp

Projectinformatie. Kruisweg 446-482. Hoofddorp Projectinformatie Kruisweg 446-482 Hoofddorp VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te huur, diverse kantoorunits gelegen aan de Kruisweg 446-482 te Hoofddorp. Locatie De kantoorunits zijn zeer centraal

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint G.H. Betzweg 1 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam Object Dit representatieve kantoorgebouw is gelegen in het kantorengebied 'Alexandrium' en bestaat

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69 003 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht nr. 30 10 42 03 Rabobank

Nadere informatie

Noorderweg 68 Hilversum

Noorderweg 68 Hilversum Noorderweg 68 Hilversum Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint G.H. Betzweg 1 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam Object Dit representatieve kantoorgebouw is gelegen in het kantorengebied 'Alexandrium' en bestaat

Nadere informatie

Aanbieding: Kantoorruimte

Aanbieding: Kantoorruimte Aanbieding: Kantoorruimte Nieuwe Steen 3 Hoorn Nette kantoorruimte te huur in markant kantoorgebouw direct naast het gemeentehuis van Hoorn. Circa 945 m² kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen te benutten

Nadere informatie

Projectinformatie: Victoria Building. Hardwareweg 26-40 te Amersfoort. Vrijblijvende huurinformatie 5 mei 2014

Projectinformatie: Victoria Building. Hardwareweg 26-40 te Amersfoort. Vrijblijvende huurinformatie 5 mei 2014 Dit met allure vormgegeven fraaie kantorencomplex omvat in totaal circa 1.850 m² kantoorruimte verdeeld over 4 bouwlagen. Het object is gelegen op een zichtlocatie langs de doorgaande weg van bedrijventerrein

Nadere informatie

Representatief binnen/buitenaanzicht!

Representatief binnen/buitenaanzicht! Representatief binnen/buitenaanzicht! De Factorij 33 * Zwaag Huurprijs: 875,- per maand Bezichtiging? Bel 0229-271777 of mail hoorn@vanoverbeek.nl Welkom op de De Factorij 33 * in Zwaag Alstublieft! Deze

Nadere informatie

Kunt u een verklaring geven of het juiste aantal actieve patiënten en/of behandelstoelen aangeven? Noteer het antwoord in de antwoordkolom hiernaast.

Kunt u een verklaring geven of het juiste aantal actieve patiënten en/of behandelstoelen aangeven? Noteer het antwoord in de antwoordkolom hiernaast. Nr Issue Vraag Toelichting 1 Er is aangegeven dat uw praktijk in 2012 xx actieve patiënten heeft en yy behandelstoelen (onderdeel B, vraag 15 en 16). Deze verhouding (aantal actieve patiënten per behandelstoel)

Nadere informatie

Te huur. Atelier / kantoorruimte Gebouw KB

Te huur. Atelier / kantoorruimte Gebouw KB Te huur Atelier / kantoorruimte Gebouw KB Industriepark Kleefse Waard real estate B.V. visit: Westervoortsedijk 73 6827 AV Arnhem post: PO Box 5197 6802 ED Arnhem T +31 (0)26 384 46 46 F +31 (0)26 384

Nadere informatie

Objectinformatie. Leonard Springerlaan 17 te Groningen

Objectinformatie. Leonard Springerlaan 17 te Groningen Objectinformatie Leonard Springerlaan 17 te Groningen KOOISTRA FEENSTRA BEDRIJFSMAKELAARS OBJECTINFORMATIE Te huur : zeer nette kantooretage in een representatief kantoorgebouw met hoogwaardige medehuurders.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Oostmaaslaan 59-71 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Oostmaaslaan 59-71 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Oostmaaslaan 59-71 te Rotterdam Object Ca. 2.166 m² kantoorruimte verdeeld over de 11e en 12e verdieping in het zeer markante en hoogwaardige kantoorgebouw met uitzicht

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Westblaak 182-232 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Westblaak 182-232 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Westblaak 182-232 te Rotterdam Object Een modern kantoorgebouw De Eendracht met eigen parkeermogelijkheid en een huismeester gelegen in het hart van Rotterdam op

Nadere informatie

MEIDOORNKADE 15 HOUTEN

MEIDOORNKADE 15 HOUTEN MEIDOORNKADE 15 HOUTEN www.meidoornkade15.nl Omschrijving Algemeen: het kantoorgebouw is gelegen op een zichtlocatie langs de A27 nabij de afritten Houten en Nieuwegein. Een goede bereikbaarheid via de

Nadere informatie

Full service kantoorruimte te huur vanaf 15m2. Tevens Flexplekken en dagdeel verhuur

Full service kantoorruimte te huur vanaf 15m2. Tevens Flexplekken en dagdeel verhuur Full service kantoorruimte te huur vanaf 15m2 Tevens Flexplekken en dagdeel verhuur Hoofdstraat 1 3 Leiderdorp Foto impressie verhuur locatie Entree en receptie Voorbeeld kantoorruimten Object Het kantoorgebouw

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Zaagmolenlaan 4 te Woerden 250 per maand

Huur kantoorruimte op Zaagmolenlaan 4 te Woerden 250 per maand Huur kantoorruimte op Zaagmolenlaan 4 te Woerden 250 per maand Aanbiedende partij: Kantoorruimtevinden.nl Email: - Telefoon:. Website: www.kantoorruimtevinden.nl Omschrijving 35-959 m² kantoor / showroom

Nadere informatie

Objectinformatie. Leonard Springerlaan 17 te Groningen

Objectinformatie. Leonard Springerlaan 17 te Groningen Objectinformatie Informatie Gelegen op een absolute zichtlocatie en goed bereikbaar ten opzichte van de A28 en A7 wordt kantoorruimte te huur aangeboden. Op dit moment zijn er een tweetal vleugels van

Nadere informatie

Gorinchem, Concordiaweg 157

Gorinchem, Concordiaweg 157 Gorinchem, Concordiaweg 157 Kantoorruimte op een unieke locatie, direct aan het water en op loopafstand van het station en de historische binnenstad met uitstekende parkeerfaciliteiten. Adres Concordiaweg

Nadere informatie

Melkpad 37 te Hilversum

Melkpad 37 te Hilversum Melkpad 37 Hilversum Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter

Nadere informatie

Hoofdweg 234 te Rotterdam

Hoofdweg 234 te Rotterdam Hoofdweg 234 te Rotterdam 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft Ligging en Bereikbaarheid : Ca. 850 m² kantoorruimte, verdeeld over de 1e en 2e verdieping, vanaf ca. 250 m² aan de Hoofdweg

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2 Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel juni 2006, versie 2 Colofon Auteur(s) Drs J.M. van Os Deloitte Consultancy B.V. www.deloitte.nl Vormgeving Besides Purple Druk Quantes 06-565A

Nadere informatie

HARDWAREWEG 5 AMERSFOORT

HARDWAREWEG 5 AMERSFOORT HARDWAREWEG 5 AMERSFOORT www.hardwareweg5.nl Omschrijving Algemeen Op de eerste verdieping van dit modern vormgegeven kantoorgebouw aan de Hardwareweg 5 op bedrijventerrein de Hoef is 235 m² kantoor te

Nadere informatie

Te Huur Kantoorruimte. De Bouw 123 te Houten

Te Huur Kantoorruimte. De Bouw 123 te Houten Te Huur Kantoorruimte De Bouw 123 te Houten Plaats Houten. Adres De Bouw 123. Omschrijving Ligging Bereikbaarheid Vloeroppervlakte Het betreft hier representatieve kantoorruimte, deel uitmakende van de

Nadere informatie

TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 40 TE HILVERSUM

TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 40 TE HILVERSUM TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 40 TE HILVERSUM Object: In gebouw BW is de een deel van de begane grond (circa 550 m²) en een deel van de eerste verdieping (circa 75 m²)

Nadere informatie

Atoomweg 75 Utrecht BUILDING INFORMATION

Atoomweg 75 Utrecht BUILDING INFORMATION Atoomweg 75 Utrecht Het gebouw is gelegen op een uitstekende zichtlocatie op bedrijventerrein Lage Weide, direct aan de op- en afritten van de A2. Verhuurder Stena Realty B.V. Bereikbaarheid Per auto Het

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Alexanderstraat 8-10 te Den Haag

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Alexanderstraat 8-10 te Den Haag Vrijblijvende projectinformatie Te huur Alexanderstraat 8-10 te Den Haag Adres Alexanderstraat 8-10 te Den Haag Algemeen Kantoorruimte in uniek monumentaal kantoorgebouw in het historische stadscentrum

Nadere informatie

KOSTERIJLAND 40 BUNNIK

KOSTERIJLAND 40 BUNNIK KOSTERIJLAND 40 BUNNIK www.kosterijland40-48.nl Omschrijving Algemeen: Zeer representatief kantoorgebouw op een unieke zichtlocatie aan de Rijksweg A12. Het kantoorgebouw is ontworpen onder architectuur

Nadere informatie

Kranenburgweg 140-143

Kranenburgweg 140-143 Kranenburgweg 140-143 Den Haag Scheveningen TE HUUR HOOGWAARDIGE KANTOORRUIMTE BEGANE GROND: CIRCA 410 M² 1 E VERDIEPING: CIRCA 145 M² 2 E VERDIEPING: CIRCA 218 M² HUURPRIJS: 160,- PER M² PER JAAR, TE

Nadere informatie

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties Rapportage van onderzoek 8 oktober 2012 Inleiding Als opmaat voor de actieweek servicekosten van 8 tot 13 oktober 2012 heeft de Woonbond de

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

VEERKADE 7 TE ROTTERDAM (1 e verdieping)

VEERKADE 7 TE ROTTERDAM (1 e verdieping) VEERKADE 7 TE ROTTERDAM (1 e verdieping) 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE VEERKADE 7 1 e verdieping TE HUUR Betreft Ligging en bereikbaarheid : Ca. 199 m² monumentale kantoorruimte beschikbaar op de eerste

Nadere informatie

Inhoud. Locatieonderzoek tijdelijke huisvesting

Inhoud. Locatieonderzoek tijdelijke huisvesting Locatieonderzoek Tijdelijke huisvesting Hollands Kroon Aanvulling Centraal vs. decentraal 0 januari 0 Inhoud De regiegroep van fusiegemeente Hollands Kroon heeft naar aanleiding van een locatie advies

Nadere informatie

VAN IJSENDIJKSTRAAT 403-409 PURMEREND

VAN IJSENDIJKSTRAAT 403-409 PURMEREND TE HUUR VAN IJSENDIJKSTRAAT 403-409 PURMEREND PURMERSTEDE KLEINSCHALIG TURNKEY KANTOOR-/BUSINESS UNITS RECENT GEMODERNISEERD BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW VANAF 35 M² BVO V.V. AIRCO HUURPRIJS VANAF CA. 295,-

Nadere informatie

Kantoor. 150,- per m² /Jaar. Stationsstraat 79 te Amersfoort* Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel

Kantoor. 150,- per m² /Jaar. Stationsstraat 79 te Amersfoort* Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel Stationsstraat 79 3811 MH Amersfoort 150,- per m² / jaar Contactpersoon Ans de Wijn bedrijven@ansdewijn.nl 030 232 2303 Stationsstraat 79 te Amersfoort* Kenmerken Bestemming Huurprijs 150,- per m² /Jaar

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. De Ruyterkade 107 te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. De Ruyterkade 107 te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E De Ruyterkade 107 te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Bereikbaarheid De Ruyterkade 107 (1011 AB) in Amsterdam Het markante kantoorgebouw is

Nadere informatie

Huisvestingskosten en facility management 1

Huisvestingskosten en facility management 1 Huisvestingskosten en facility management 1 Huisvestingskosten en facility management Wat kost mijn kantoorruimte? Wat betalen met ons vergelijkbare organisaties voor hun huisvesting? Wat valt daaronder

Nadere informatie

Volmerlaan 20/Polakweg 13 Rijswijk BUILDING INFORMATION

Volmerlaan 20/Polakweg 13 Rijswijk BUILDING INFORMATION Volmerlaan 20/Polakweg 13 Rijswijk Representatief kantoorverzamelgebouw met parkeerplaatsen, gelegen op een zichtlocatie langs de A4. Verhuurder Stena Realty B.V. Locatie Het kantoorgebouw is gelegen in

Nadere informatie

Churchillsingel 448-464 te Vlaardingen Kantoorvilla s Holystaete

Churchillsingel 448-464 te Vlaardingen Kantoorvilla s Holystaete Churchillsingel 448-464 te Vlaardingen Kantoorvilla s Holystaete 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft Ligging en bereikbaarheid Oppervlakte : Twee representatieve kantoorruimtes gelegen in

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Rocket Building" Barbizonlaan 1 te Capelle aan den IJssel

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Rocket Building Barbizonlaan 1 te Capelle aan den IJssel VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Rocket Building" Barbizonlaan 1 te Capelle aan den IJssel Object Rocket Building is een representatief kantoorgebouw gelegen aan de Barbizonlaan 1 en gesitueerd

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. s Gravenhekje 1A te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. s Gravenhekje 1A te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E s Gravenhekje 1A te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen s Gravenhekje 1A (1011 TG) in Amsterdam Het markante Rijksmonument West Indisch Pakhuis,

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE SEGMENT 5-7 TE DUIVEN

PROJECTINFORMATIE SEGMENT 5-7 TE DUIVEN PROJECTINFORMATIE SEGMENT 5-7 TE DUIVEN Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is verkregen,

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KLAPROZENWEG 75 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE KLAPROZENWEG 75 AMSTERDAM TE HUUR TURN-KEY KANTOORRUIMTE VOLLEDIG GERENOVEERD GEBOUW HUURPRIJS 30.000,- PER JAAR 200 M² + PARKEERPLAATSEN PROJECTINFORMATIE KLAPROZENWEG 75 AMSTERDAM Klaprozenweg 75 te Amsterdam ALGEMEEN De beschikbare

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie kantoorruimte nabij Bankastraat Burgemeester Kolfschotenlaan 67 te Den Haag. Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie kantoorruimte nabij Bankastraat Burgemeester Kolfschotenlaan 67 te Den Haag. Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie 1 Algemeen : het betreft hier een penthouse kantoorruimte in een op een hoek gelegen zelfstandig kantoorgebouw totaal bestaande uit 4 bouwlagen. De begane grond, 1 e en 2

Nadere informatie

DE MOLEN 13 HOUTEN.

DE MOLEN 13 HOUTEN. DE MOLEN 13 HOUTEN www.demolen13-15.nl Omschrijving Algemeen: het representatieve kantoorgebouw, bestaande uit drie bouwlagen, met parkeerterrein en groenstrook is gelegen op het kantorenpark De Molenzoom

Nadere informatie

Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3

Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Pagina 1/7 Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Kantoor 500 m² 4.791,- excl. BTW per maand Condities Prijs 2.395,- exclusief BTW per maand Prijs per

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vareseweg 105-109 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vareseweg 105-109 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Vareseweg 105-109 te Rotterdam Object Zeer representatief zelfstandig kantoorgebouw met bedrijfsruimte van in totaal ca. 4.550 m² v.v.o. met ruime parkeergelegenheid,

Nadere informatie

TE HUUR Keizersveld 47 D 5803 AM Venray

TE HUUR Keizersveld 47 D 5803 AM Venray TE HUUR Keizersveld 47 D 5803 AM Venray Kantoorruimte met DAKTERRAS op zichtlocatie van A73 Aanbieding Deze unieke kantoor locatie is gelegen op een uitstekende zichtlocatie langs de A73 op bedrijventerrein

Nadere informatie

WINKELCENTRUM ZUIDPLEIN ZUIDPLEIN HOOG 502 TE ROTTERDAM

WINKELCENTRUM ZUIDPLEIN ZUIDPLEIN HOOG 502 TE ROTTERDAM WINKELCENTRUM ZUIDPLEIN ZUIDPLEIN HOOG 502 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft : In totaal circa 70,3 m² winkelruimte te huur gelegen in het Winkelcentrum Zuidplein te Rotterdam

Nadere informatie

Te huur Ultieme snelweglocatie. Meander 861, Arnhem

Te huur Ultieme snelweglocatie. Meander 861, Arnhem Te huur Ultieme snelweglocatie Meander 861, Arnhem Hoogwaardige kantoorruimte Zichtlocatie aan de A12 Uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl Turn-key luxe kantoorruimte gelegen op de 4e en 5e etage van

Nadere informatie

Olympia 1 A-B Hilversum

Olympia 1 A-B Hilversum Olympia 1 A-B Hilversum Oppervlakte vanaf 15 m² Kenmerken Kenmerken object Hoofdbestemming Ligging Oppervlakte In units vanaf Parkeerfaciliteiten Huurprijs Kantoorruimte kantorenpark 15 m² 15 m² overdekt

Nadere informatie

TE HUUR. Kerklaan 6, 7311 AG Apeldoorn

TE HUUR. Kerklaan 6, 7311 AG Apeldoorn TE HUUR Kerklaan 6, 7311 AG Omschrijving LIGGING : In hartje centrum van gelegen zeer representatieve kantoorruimte met diverse vergaderfaciliteiten en parkeergelegenheid. Door de ligging eenvoudig bereikbaar

Nadere informatie

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam v De veranderende mens Concentratie bewegingen Afnemende plaatsgebondenheid Alles gaat sneller

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORM ATIE

VRIJBLIJVENDE INFORM ATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69 003 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht nr. 30 10 42 03 Rabobank

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69 003 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht nr. 30 10 42 03 Rabobank

Nadere informatie

Vrijblijvende PROJECTINFORMATIE TE HUUR Computerweg 12 te Utrecht

Vrijblijvende PROJECTINFORMATIE TE HUUR Computerweg 12 te Utrecht Vrijblijvende PROJECTINFORMATIE TE HUUR Computerweg 12 te Utrecht Waltmann Bedrijfshuisvesting Maliesingel 18 3581 BE Utrecht TEL : 030 66 222 55 FAX : 030 67 766 40 Email: bedrijven@waltmann.nl www.waltmann.nl

Nadere informatie

Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen

Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 18 juni 2013 Agendapunt: 11 Rapporteur G.J. Metselaar Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen Voorstel/Besluit: 1. Instemmen met

Nadere informatie

Adres: Bellamypark 26, 4381 CK Vlissingen Huurprijs 1.100,00 per maand

Adres: Bellamypark 26, 4381 CK Vlissingen Huurprijs 1.100,00 per maand Adres: Bellamypark 26, 4381 CK Vlissingen Huurprijs 1.100,00 per maand Omschrijving Omschrijving van het object: Aan het Bellamypark te Vlissingen bieden wij u deze commerciële ruimte aan. De ruimte heeft

Nadere informatie

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs 14-5-2013 Memo Aan Plaats, datum Zwolle, 13 mei 2013 Onderwerp Exploitatiemodel De Trefkoele+ Ons kenmerk Behandeld door Martijn

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Koningin Wilhelminalaan 21 te Amersfoort 700 per maand

Huur kantoorruimte op Koningin Wilhelminalaan 21 te Amersfoort 700 per maand Huur kantoorruimte op Koningin Wilhelminalaan 21 te Amersfoort 700 per maand Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

Objectinformatie. Eemsgolaan 5 te Groningen

Objectinformatie. Eemsgolaan 5 te Groningen Objectinformatie Informatie Kantoor houden op een van de beste zichtlocaties van Groningen? Dat kan op deze locatie gelegen op het kantorenpark Kranenburg aan de rijksweg A7. In het kantoorgebouw, waar

Nadere informatie

Objectinformatie. Schweitzerlaan 6 te Groningen

Objectinformatie. Schweitzerlaan 6 te Groningen Objectinformatie Informatie Op het goed bereikbare kantorenpark Corpus den Hoorn wordt kantoorruimte aangeboden ter grootte van circa 645 m² inclusief aandeel in de algemene ruimten. Het betreft kantoorruimte

Nadere informatie

Stationsweg 51 Alkmaar

Stationsweg 51 Alkmaar Stationsweg 51 Alkmaar t 0172 44 83 83 f 0172 44 83 82 e info@green.nl i www.green.nl Raoul Wallenbergplein 25a 2404 ND Alphen aan den Rijn Postbus 371 2400 AJ Alphen aan den Rijn Stationsweg 51 Deze kantoorruimte

Nadere informatie

922 m 2 vvo Huurbaar vanaf 460 m² TE HUUR. Teteringsedijk 279 Breda

922 m 2 vvo Huurbaar vanaf 460 m² TE HUUR. Teteringsedijk 279 Breda 922 m 2 vvo Huurbaar vanaf 460 m² TE HUUR Teteringsedijk 279 Breda OMGEVINGSFACTOREN De Teteringsedijk ligt aan de oostkant van Breda en is één van de belangrijke invalswegen naar het centrum van de stad.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken. Noordhollandsch Kanaal

Meerjarenprogramma Kunstwerken. Noordhollandsch Kanaal Meerjarenprogramma Kunstwerken Noordhollandsch Kanaal Directie Beheer en Uitvoering April 2006 1 Meerjarenonderhoudsprogramma kunstwerken Noordhollandsch kanaal Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding

Nadere informatie