ii i li in 11 ii ii ii min. Nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "113.03604 ii i li in 11 ii ii ii min. Nr."

Transcriptie

1 ii i li in 11 ii ii ii min WN Vooir dflcaair College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Raadhuisstraat AA Roden Gemeente NOORDENVELD Roden, 3 mei 213 Betreft: jaarrekening 212 Kenmerk: AvV/21344 Class.nr. Nr. 1 3 MEI 213 Paraaf voor archief Geacht College, Bijgaand treft u onze jaarrekening van het jaar 212 aan. De jaarrekening heeft wederom een goedkeurende accountantsverklaring gekregen. Onlangs hebben we het traject Welzijn Nieuwe Stijl afgerond. Dit heeft geresulteerd in een notitie 'Welzijn volgens Welzijn Nieuwe Stijl', waarin de resultaatverwachtingen van de gemeente Noordenveld zijn verwoord en de inzet en het aanbod van WiN. In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat na het verschijnen van deze notitie afspraken worden gemaakt over het jaarverslag 212. Deze afspraken moeten nog worden gemaakt. Van de populaire versie van ons jaarverslag zijn enkele exemplaren toegevoegd. met vriendelijke groet, n Tam^ijsTOest stuur WsU-, J Anne van Veen, directeur. JIAA O n AA A N

2 JAARREKENING 212 APRIL 213

3 INHOUDSOPGAVE pagina Balans 2-3 Exploitatieoverzicht 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting op de balans 7 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 13 Toelichting op het exploitatieoverzicht 14 Vaststelling bestuur 23 Overige gegevens 25 Accountantsverklaring 27 Bijlage A: specificatie vastgelegde middelen en afschrijving

4 2 BALANS ACTIVA OMSCHRIJVING per per MATERIELE VASTE ACTIVA Inrichting Inventaris VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren Nog te ontvangen bedragen A Vooruitbetaalde bedragen LIQUIDE MIDDELEN Bank-en spaarrekeningen Kassen Kruisposten TOTAAL

5 BALANS PASSIVA OMSCHRIJVING per per EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserve Bestemmingsfondsen Afschrijvingsreserve VOORZIENINGEN Voorziening reorganisatiekosten KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren 14 Belastingen en premies sociale verzekeringen 15 Nog te betalen bedragen 16 Vooruit ontvangen bedragen TOTAAL

6 WINST- EN VERLIESREKENING OVER RESULTAAT BEGROTING RESULTAAT Subsidie Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Kostprijs van de opbrengsten Bruto salarissen en overige personeelskosten Sociale lasten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten Financiële lasten Som der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Mutaties bestemmingsreserve Mutaties bestemmingsfondsen Mutaties afschrijvingsreserve Resultaat

7 6 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen voor jaarverslaggeving. Activiteiten De activiteiten van de stichting bestaan uit sociaal cultureel werk en ouderenwerk. Grondslagen voor de balanswaardering Materiële vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve lineaire afschrijving, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Voor een specificatie zie bijlage A. Vorderingen, liquide middelen, schulden, overlopende activa en passiva en voorzieningen De vorderingen, liquide middelen, schulden, overlopende activa en passiva en voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te kennen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

8 TOELICHTING OP DE BALANS OMSCHRIJVING bedrag bedrag ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN 4 Rente spaarrekeningen Overname voorraden door activiteitencentra 2.77 Teruggaaf energieheffing 3.38 Diversen Incasso' s VOORUIT BETAALDE BEDRAGEN AON Verzekeringen Arbodienst Huren januari Diverse activiteiten Raet Activiteiten combinatiefunctionaris Fietsenplan Zilveren Kruis LIQUIDE MIDDELEN BANK- EN SPAARREKENINGEN 6 Rekeningen courant Rabobank Spaarrekening Rabobank Internet spaarrekening SNS bank

9 8 TOELICHTING OP DE BALANS OMSCHRIJVING PASSIVA bedrag 212 bedrag 211 EIGEN VERMOGEN ALGEMENE RESERVE Stand begin boekjaar Bij/af: resultaat boekjaar Stand einde boekjaar BESTEMMINGSRESERVE 1 Stand begin boekjaar Bij: dotatie boekjaar AF: uitgaven boekjaar Stand einde boekjaar ' Ziektekosten Personeel Verlofrisico Reservering verhuiskosten Stand begin boekjaar Bij: dotatie boekjaar Stand einde boekjaar TOTAAL BESTEMMINGSRESERVE

10 TOELICHTING OP DE BALANS 9 OMSCHRIJVING bedrag 212 bedrag 211 BESTEMMINGSFONDSEN 11 Pluspunt Stand begin boekjaar Bij: dotatie boekjaar Af: uitgaven boekjaar Af: afwaardering inventaris Stand einde boekjaar Deze reserve is gevormd uit de erfenis van de Stichting Welzijn Senioren en uit diverse giften ten behoeve van de inrichting van het Pluspunt. Groene Kruisgeld/Woonborg Stand begin boekjaar AF: uitgaven boekjaar AF: vrijval Stand einde boekjaar In 24 is 4.81 geschonken door het Groene Kruis. Dit bedrag is bestemd voor de dienstverlening aan Woonborg in Vasalis, voor de duur van 2 jaar. Met ingang van komt dit te vervallen. Projecten en activiteiten Welzijn in Noordenveld biedt aan veel activiteitengroepen administratieve ondersteuning. Deze groepen hebben allemaal hun eigen inkomsten, uitgaven en reserveringen. TOTAAL BESTEMMINGSFONDSEN AFSCHRIJViNGSRESERVE 12 Alarmering Stand begin boekjaar Bij: dotatie boekjaar Stand einde boekjaar Deze reservering is bestemd voor onderhoud, vernieuwing en vervanging van de personenalarmering. De toestellen worden in zeven jaar afgeschreven.

11 1 TOELICHTING OP DE BALANS OMSCHRIJVING bedrag 212 bedrag 211 Binnenonderhoud Stand begin boekjaar AF: vrijval Overige investeringen Saldo begin boekjaar Bij: dotatie boekjaar Af: uitgaven boekjaar Stand einde boekjaar TOTAAL AFSCHRIJVINGSRESERVE VOORZIENINGEN 13 Voorziening reorganisatiekosten 58.

12 TOELICHTING OP DE BALANS 11 OMSCHRIJVING bedrag bedrag KORTLOPENDE SCHULDEN BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 15 Pensioenpremies Loonheffingen NOG TE BETALEN BEDRAGEN 16 Vakantiegeldverplichting Opgebouwd seniorenverlof Opgebouwd vakantieverlof Accountant Kosten bank 4e kwartaal Huur De Boskamp 16.5 Netto salarissen 323 Huur RSG De Borgen Diverse activiteiten BTW VOORUIT ONTVANGEN BEDRAGEN 17 Diverse activiteiten

13 14 SPECIFICATIE EXPLOITATIE-OVERZICHT RESULTAAT BEGROTING RESULTAAT SUBSIDIE OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 1 g ACTIVITEITEN jeugd- en jongerenwerk Kinderwerk Jongerenwerk volwassenenwerk Volwassenenwerk ouderenwerk Maaltijden Alarmering Sport en Bewegen voor Senioren Pluspunt Ouderenwerk algemeen vrijwilligerswerk Steunpunt Vrijwilligerswerk 12.5 Klussendienst cursussen Cursussen Computerlokaal algemeen Consumpties deelnemers Dorpshuisactiviteiten externe werkgroepen BKR Inbrengwinkel SamSam WAG 3.95 Biljart, koersbai, darten Contactpunt Mantelzorg Totaal activiteiten Toelichting activiteiten: Met uitzondering van de Inbrengwinkel staan de externe werkgroepen budgettair neutraal in onze begroting. Eventuele tekorten/overschotten worden verrekend met de reserveringen.

14 SPECIFICA TIE EXPLOITATIE-OVERZICHT 15 BUFFETEXPLOITA TIE RESULTAAT BEGROTING RESULTAAT Opbrengst buffet TIJDELIJK OVERLOPENDE PROJECTEN Steunpunt Vrijwilligerswerk Bijdrage gemeente Deskundigheidsbevordering NLDoet MAS Vrijwilligersdag Totaal tijdelijke projecten TOTAAL KOSTPRIJS VAN DE OPBRENGSTEN 2 ACTIVITEITEN jeugd- en jongerenwerk Kinderwerk Jongerenwerk Jeugdplatform CJG volwassenenwerk Volwassenenwerk ouderenwerk Maaltijden Alarmering Sport en Bewegen voor Senioren Ouderenwerk algemeen vrijwilligerswerk Steunpunt Vrijwilligerswerk 12.5 Klussendienst ouderenwerk diversen Werkgroep vrijwilligers Roden 1.38 Sociëteiten Pluspunt Themagroepen Noordenveld Seniorenvoorlichting

15 16 SPECIFICATIE EXPLOITATlF.n\/ ERZICHT cursussen Cursussen Computerlokaal Werving algemeen Gele Boekje De Bijblijver NoordenveldPlus Soos/Eetcafé Informatiewinkel Folderwinkel Consumpties deelnemers Dorpshuisactiviteiten Nieuwe Projecten RESULTAAT BEGROTING RESULTAAT externe werkgroepen BKR Inbrengwinkel SamSam Contactpunt Mantelzorg WAG Biljart, koersbal, darten Totaal activiteiten BUFFETEXPLOITA TIE Inkoop buffet TIJDELIJK OVERLOPENDE PROJECTEN Steunpunt Vrijwilligerswerk Salariskosten Deskundigheidsbevordering Stuurgroep KEN Nederland Doet MBO MAS Vrijwilligersdag Totaal tijdelijke projecten TOTAAL

16 SPECIFICATIE EXPLOITATIE-OVERZICHT RESULTAAT BEGROTING RESULTAAT PERSONEEL BATEN 21 Loonkostensubsidie via Novawork Aanvullende subsidie ID-banen 8.18 Begeleiding Woonborg Uitkering verzuimverzekering Steunpunt Vrijwilligerswerk MAS CJG Plan van Aanpak Maaltijdvoorziening Alarmering Cursuswerk JalCultuur Website CJG Vergoeding extra inzet beheer 75 7 Combinatiefunctionaris Opvoeddebatten 6.8 Diversen Mantelzorgondersteuning Groene Kruisgeld / Woonborg Totaal personeel baten PERSONEEL LASTEN 21 Salariskosten Directie Agogische ondersteuning Administratie Beheer Beheer/WSW Schoonmakers Ziektevervanging Mutatie vakantiegeldverplichting Mutatie opbouw vakantiedagen WGA uitstapverzekering Seniorenverlof Ontslagvergoeding Diversen Overige personeelskosten Ziekteverzuimverzekering Arbodienst Deskundigheidsbevordering Reiskosten woon/werk Telefoonkostenvergoeding Voorziening reorganisatiekosten 58. Overige Totaal personeel lasten TOTAAL

17 18 SPECIFICATIE EXPLOITATIE-OVERZICHT RESULTAAT BEGROTING RESULTAAT SOCIALE LASTEN 22 Sociale lasten Directie Agogische ondersteuning Administratie Beheer Ziektevervanging Pensioenlasten Directie Agogische ondersteuning Administratie Beheer Ziektevervanging Totaal sociale lasten L AFSCHRIJVINGEN 23 Activiteitencentra Algemeen Afwaardering inventaris OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 24 BATEN HUISVESTING Opbrengst verhuur

18 SPECIFICATIE EXPLOITATIE-OVERZICHT 19 RESULTAAT BEGROTING RESULTAAT ORGANISATIE Dienstenloket Totaal organisatie LASTEN 24 HUISVESTING Huur Energie/water Schoonmaakkosten Afvalverwijdering Belastingen Klein onderhoud Beveiliging Totaal huisvesting ORGANISATIE Telefoon Internet Kabeltelevisie Portokosten Kantoorbenodigdheden Kopieerkosten Publiciteit Ontwerp nieuwe website Vakliteratuur/documenten Bijdragen/contributies Reiskosten dienstreizen Verzekeringen Vrijwilligers Salarisadministratie Accountant Bestuur WiN Vergaderkosten medewerkers Overige kosten medewerkers Cons.kst.medewerkers/vrijwilligers Dienstenloket PVT Representatiekosten Beamer Scootmobiel Kleine aanschaffingen Afwaardering inventaris 33.8 Aanschaf vloer Dorpshuis Nij Roon 5.59 Overige inkomsten/uitgaven BUMA/STEMRA/VIDEMA Systeembeheer Registratieprogramma WWA Totaal organisatie

19 2 SPECIFICA TIE EXPLOITA TIE-OVERZICHT RESULTAAT 212 BEGROTING 212 RESULTAAT 211 GROENE KRUISGELD/WOONBORG Kosten dienstverlening TOTAAL FINANCIËLE BA TEN 25 Rente FINANCIËLE LASTEN 26 Bankkosten

20 SPECIFICATIE EXPLOITATIE-OVERZICHT RESULTAAT 212 MUTATIES RESERVERINGEN TOEVOEGING Bestemmingsreserve 27 Personeel Verhuiskosten Bestemmingsfondsen 28 Biljart Pluspunt 31 Biljart Peize 383 Koersbal Norg 242 Darten Boskamp 179 Kleioven Peize 55 Beamer 41 Scootmobiel 32 Computerlokaal 1. Spelletjes soos Pluspunt 127 Gastdames Pluspunt 83 Mantelzorgondersteuning 4 BKR 13 Inbrengwinkel De Cirkel 4.63 Spelweek WAG Afschrijvingsreserve 29 Alarmering 8. Reservering investeringen ONTTREKKING Bestemmingsreserve 27 Personeel Bestemmingsfondsen 28 Groene Kruisgeld Biljart Norg Biljart Boskamp 6 Darten Boskamp 123 Klei-oven Norg 1.39 Nij Roon Boskamp 2.17 Pluspunt PVT Afschrijvingsreserve 29 Afschrijvingen Binnenonderhoud

21 23 VASTSTELLING BESTUUR Het bestuur van Welzijn in Noordenveld te Roden stelt hierbij de jaarrekening over 212 vast. Datum: 16 april 213 kening: Voorzitter de heer E. Keizer Waterborgh SP Leek Leden mevrouw M. Everts Havixhorst WL Roden De heer J. Wiersema Gravenmaat GA Roden ^ 1^-^ mevrouw E. Steenbergen Postmaatseweg VC Norg mevrouw H. de Brabander Rusthoven TD Roden de heer H. Steenhuis Lieverseweg PN Langelo

22 25 OVERIGE GEGEVENS Verwerking resultaat: In afwachting van de definitieve vaststelling van deze jaarrekening door de gemeente is het positieve resultaat ad 4743 voorlopig toegevoegd aan de algemene reserve. Gebeurtenissen na balansdatum: Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de jaarrekening 212. Accountantsverklaring: De accountantsverklaring van HD Accountants is onderdeel van deze jaarrekening.

23 ld HD Accountants BV Oosterbracht CG Emmen Telefoon Accountants Faxos9i Hoofdstraat AJ Borger Telefoon Fax CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT KvK BTW nr B.1 Rabobank Aan: Het bestuur van Stichting Welzijn in Noordenveld Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 212 van Stichting Welzijn in Noordenveld te Roden bestaande uit de balans per 31 december 212 en de winst-en-verliesrekening over 212 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Cl "Kleine organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter Offertes en leveringen gebeuren volgens onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel. U krijgt deze voorwaarden op uw verzoek kostenloos toegezonden

24 Accountants niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Welzijn in Noordenveld per 31 december 212 en van het resultaat over 212 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Cl "Kleine organisaties zonder winststreven".

25 UI CD OQ

26 BIJLAGE A SPECIFICATIE VASTGELEGDE MIDDELEN EN AFSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING jaar van aanschaf % aanschaf waarde INVENTARIS Vloer Dorpshuis Nij Roon Inrichting kantoor Norg Inrichting creatieve ruimte Esrank Inrichting De Esrank Marmoleumvloer De Esrank Bureaustoelen Vasalis Podium, De Boskamp/Nij Roon Tafels en stoelen Pluspunt Gordijnen Dorpshuus Nij Roon Transportwagen voor stoelen (Peize) APPARATUUR Vaatwasser Dorpshuus Nij Roon Vaatwasser De Boskamp Audio-apparatuur Nij Roon Kassa, De Esrank Peize Audio-apparatuur Veenhuizen Tapinstallatie De Boskamp koffiemachines Vaatwasser Pluspunt TV Nieuw-Roden Lichtset, Nij Roon Schrob/zuigmachine De Boskamp Telefooncentrale alle locaties Koffiemachine Pluspunt Telefooncentrale alle locaties HARDWARE/SOFTWARE 3 Computers Laptop Computers + toebehoren Server Computers + toebehoren TOTAAL

27 afschrijving afschrijving afschrijving boekwaarde boekwaarde Tot In 212 t/m Per

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 2 Jaarverslag directie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van Baten en Lasten 2014 10

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Cfinancie verslag el Inleiding Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL D STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL Postbus 44 73AAWehl Telefoon: (314) 68 6 2 RabobankWehl e.o. 1572.7.536 E-mail: ssr@chello.nl www.sportinwehl.nl Afd. [fld] Doetiochem Kop^e Documentnummer: Zaaknummer:

Nadere informatie

Vesteda Woningen II CV. Financiële overzichten 2010

Vesteda Woningen II CV. Financiële overzichten 2010 Vesteda Woningen II CV Financiële overzichten 2010 Inhoudsopgave pagina Jaarrekening 1. Ten geleide 3 2. Grondslagen 4 3. Balans per 31 december 2010 7 4. Winst-en-verliesrekening over 2010 8 5. Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2014 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 7 en 8 2. Winst-

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Organen - Raad van toezicht 1 - Calamiteitencommissie - Commissie van beroep - Bestuur - Bureau. Bestuursverslag 2

Organen - Raad van toezicht 1 - Calamiteitencommissie - Commissie van beroep - Bestuur - Bureau. Bestuursverslag 2 Inhoudsopgave Pagina Organen - Raad van toezicht 1 - Calamiteitencommissie - Commissie van beroep - Bestuur - Bureau Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 4 - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Ondernernersfonds Delft Delft

Stichting Ondernernersfonds Delft Delft Accountantsrapport inzake de jaarrekening 2012 Stichting Ondernernersfonds Delft Delft Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Algemeen 1 Financiiile positie Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Es huis REGISTERACCOUNTANTS

Es huis REGISTERACCOUNTANTS Es huis REGISTERACCOUNTANTS Stichting Vrienden van De Klup Twente T.a.v. het bestuur Berlagelaan 2 7606 ST ALIVIELO Institutenweg 41 7521 PH Enschede Postbus 474 7500 AL.Enschede Tel. (053) 431 SS 65 Fax

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2010 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 24 juni 2010

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie