FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fritz Repro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 1355 EE Almere aan het adres Ambachtsmark 61 Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 24 september 2008 Curator : mr. drs. A.S.K. Terng R-C : mr. C.A. Peterzon Activiteiten onderneming : totale mediacommunicatie Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 5 Verslagperiode : 24 september 2008 t/m 10 oktober 2008 Bestede uren in verslagperiode : 27,6 uur Bestede uren Totaal : 27,6 uur 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie De vennootschap is op 7 januari 1988 opgericht. Bestuurder en enig aandeelhouder vanaf oprichting was Fritz Beheer B.V. nadien zijn de aandelen overgedragen aan Repro Beheer Flevoland B.V. en Horst Beheer B.V. Op faillissementsdatum werden alle aandelen gehouden door Elverding Beheer B.V., de vennootschap van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, de heer R. Elverding. Elverding Beheer B.V. was bestuurder en enig aandeelhouder sinds 16 augustus Winst en verlies 2006 : EUR verlies 2005 : EUR verlies 1.3 Balanstotaal 2006 : EUR : EUR Lopende procedures Op faillissementsdatum was de incasso van één debiteur van de gefailleerde vennootschap uit handen gegeven aan een incassobureau. Een incassoprocedure was nog niet aanhangig gemaakt.

2 1.5. Verzekeringen De verzekeringen worden geïnventariseerd en zo nodig beëindigd. 1.6 Huur De gefailleerde vennootschap huurde het bedrijfspand aan de Ambachtsmark 61, welke huurovereenkomst met toestemming van de rechter commissaris, met inachtneming van de kortst mogelijke termijn ex artikel 39 Fw is beëindigd. De beheerder heeft zich recentelijk op het standpunt gesteld dat de huurovereenkomst niet met curanda, maar met Elverding Beheer B.V. tot stand zou zijn gekomen. De boedel is doende een en ander te onderzoeken. 1.7 Oorzaak faillissement Fritz Repro B.V. houdt zich bezig met het opmaken van advertenties en overig drukwerk voor opdrachtgevers, ook wel DTP werkzaamheden genoemd. Deze markt zou in de afgelopen jaren sterk zijn verslechterd als gevolg van het opkomen van de computer en het internet, waardoor opdrachtgevers deze DTP-werkzaamheden steeds meer zelf verrichten. In 2003 is een reorganisatie doorgevoerd, waardoor het boekjaar 2004 met een kleine winst werd afgesloten. Evenwel werden de boekjaren 2005 en 2006 wederom met verlies afgesloten. Eind 2006 zijn wederom plannen gemaakt voor een herstructurering en sanering. De herstructurering en sanering heeft geleid tot het overnemen van de aandelen van de op dat moment mede-aandeelhouder en een verdere sanering van het personeelsbestand. Om de herstructurering en sanering te kunnen uitvoeren is een saneringskrediet bij de bank gevraagd, welke is verstrekt op voorwaarde dat het pand waarvan curanda eigenaar was (Ambachtsmark 61 te Almere) zou worden verkocht. Omdat de verkoop van het pand niet vlotte is vervolgens een sale- en leaseback constructie toegepast. Volgens de bestuurder zou de verkoopopbrengst zijn aangewend om de bank en (overige) crediteuren van de vennootschap te voldoen. Na verkoop is de vennootschap het bedrijfspand gaan huren. Vanwege de hoge loonkosten, het wegvallen van orders en de teruglopende omzet heeft de bestuurder zich genoodzaakt gezien het faillissement van de vennootschap aan te vragen. Het betreft een eigenaangifte. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Op faillissementsdatum waren er nog vijf personeelsleden in dienst Aantal in jaar voor faillissement In het jaar voor faillissement waren er gemiddeld 5 personeelsleden in dienst. 2.3 Datum ontslagaanzegging Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator op 29 september 2008 alle lopende arbeidsovereenkomsten met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opgezegd.

3 De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en met het personeel gesproken waarbij het personeel ontslag is aangezegd en hen tekst en uitleg is gegeven over hun positie en over de mogelijkheden om een beroep op de loongarantieregeling te doen. Daarnaast is er is contact met het UWV onderhouden. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Door de curator is een beperkte bedrijfsinventaris en bedrijfsmiddelen aangetroffen. Hierop waren geen zekerheden gevestigd. Na de op verzoek van de curator verrichte taxatie en na verkregen toestemming van de rechter commissaris zijn de bedrijfsmiddelen en de inventaris tezamen met de debiteurenportefeuille, de handelsnaam, domeinnaam en goodwill verkocht voor een bedrag van , waarbij vanuit is gegaan dat artikel 31 OB van toepassing is, zodat er geen BTW over de koopsom behoeft te worden berekend. 3.6 Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Aangezien er geen zekerheden op de aangetroffen activa waren gevestigd is het bodemvoorrecht van de fiscus niet aan de orde.

4 De curator heeft opdracht gegeven voor taxatie van de bedrijfsinventaris en heeft onderhandelingen gevoerd ter voorbereiding op de uiteindelijke verkoop. Daarnaast is toestemming verzocht en verkregen van de rechter commissaris. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Voorraden werden door gefailleerde niet aangehouden en zijn dus ook niet aangetroffen. Het onderhanden werk bestond uit een uit te voeren project dat in de dagen volgend op het faillissement is gerealiseerd. De opbrengst hiervan komt aan de boedel toe. Na afwikkeling van dit project was er geen onderhanden werk dat voor verkoop in aanmerking komt Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage De curator heeft het onderhanden werk geïnventariseerd en de afwikkeling hiervan gecoördineerd. Andere activa 3.12 Beschrijving Naast de onder 3.5 genoemde bedrijfsmiddelen bestond de aangetroffen activa uit een domeinnaam, de handelsnaam en de goodwill. Deze activa is tezamen met de onder 4.1 genoemde activa verkocht voor een bedrag van Verkoopopbrengst Samen met de onder 4.1 genoemde activa Zie hiervoor 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren De aangetroffen debiteurenportefeuille is verkocht tezamen met de hiervoor genoemde activa voor een bedrag van De verkoop is op 3 oktober gerealiseerd. De vóór deze datum ontvangen debiteurenbetalingen vallen toe aan de boedel. 4.2 Opbrengst In totaal met de andere activa Boedelbijdrage

5 De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en overleg gevoerd met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap over de verkoop van de debiteurenportefeuille. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Op faillissementsdatum waren er geen vorderingen van banken op de gefailleerde vennootschap. De vennootschap hield een rekening aan bij de ING bank. Per faillissementsdatum zou er sprake zijn van een positief saldo. Het exacte saldo is nog niet bekend. De ING is verzocht het saldo over te maken aan de boedel. 5.2 Leasecontracten Per faillissementdatum was er sprake van een leaseovereenkomst met Daimler lease ten behoeve van een bedrijfswagen. Het betrof een full operational lease overeenkomst. Deze overeenkomst is door de curator opgezegd, de bedrijfswagen is geretourneerd. Daarnaast bestond er nog een lease overeenkomst met betrekking tot een koffiemachine. Ook deze overeenkomst is door de curator beëindigd. 5.3 Beschrijving zekerheden Op de aan de gefailleerde vennootschap toebehorende activa waren geen zekerheden gevestigd. 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er waren naar het zich liet aanzien en voor zover controleerbaar geen zaken meer aanwezig waarop nog eigendomsvoorbehoud rustte. De curator heeft jegens de koper van de activa ter zake hiervan wel het gebruikelijke voorbehoud gemaakt, inhoudend dat kortgezegd indien alsnog sprake mocht blijken te zijn van aanspraken van derden op verkochte zaken, koper gehouden zal zijn die aan de betreffende eigenaar te retourneren, zonder dat dit tot enige verrekening c.q. vermindering van de koopprijs kan leiden. 5.7 Reclamerechten De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van reclamerechten. 5.8 Retentierechten De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van retentierechten.

6 De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht en schriftelijk/telefonisch contact gehad met de ING Bank. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Aangezien er ten tijde van het faillissementsvonnis nog een project in uitvoering was is deze door het personeel van de gefailleerde vennootschap uitgevoerd. Het betrof ontwerp werkzaamheden waarvoor geen voorraad nodig was. De werkzaamheden zijn binnen twee dagen na faillissementsdatum afgerond. 6.2 Financiële verslaglegging Er zal nog een opgaaf worden gedaan van de gerealiseerde opbrengst van voortzetting en afronding van het project. Naar verwachting bedraagt deze opbrengst niet meer dan 1.000,-. De curator heeft het onderhanden werk geïnventariseerd en de afwikkeling van het project gecoördineerd. Doorstart 6.3 Beschrijving De koper van de activa is voornemens de onderneming in gewijzigde vorm te continueren. 6.4 Verantwoording Zie hierboven onder 3.5, 3.12 en Opbrengst Zie hierboven onder 3.5, 3.12 en Boedelbijdrage

7 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft bij gefailleerde een goed verzorgde en voor zover totnogtoe is na te gaan volledige boekhouding aangetroffen. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring van de accountant niet verplicht. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen De aandelen zijn volgestort. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Er zijn door de curator vooralsnog geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur aangetroffen. Zo nodig zal hier in een komend verslag op teruggekomen worden. 7.6 Paulianeus handelen Er zijn door de curator vooralsnog geen aanwijzingen voor paulianeus handelen aangetroffen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen bestaan op dit moment uit het salaris van de curator en de taxatiekosten. In dit stadium bestaat er nog geen duidelijkheid over de omvang der boedelvorderingen bestaande uit in ieder geval de overgenomen loonverplichtingen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus De belastingdienst heeft tot dusverre een vordering ad ,00 bij de curator is ingediend. 8.3 Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft tot dusverre nog geen vordering bij de curator ingediend. 8.4 Andere pref. crediteuren In dit stadium bestaat hieromtrent nog geen duidelijkheid.

8 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot dusverre hebben nog geen handelscrediteuren een vordering ter verificatie ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Zie Verwachte wijze van afwikkeling Waarschijnlijk zal het faillissement te zijner tijd kunnen worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel of voor vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a Fw. De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerde. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement In dit stadium is het nog te vroeg hieromtrent een uitspraak te doen. 9.2 Plan van aanpak De curator zal in de komende periode lopende overeenkomsten beëindigen en de administratie aan een nader onderzoek onderwerpen. 9.3 Indiening volgend verslag Het volgend verslag zal half januari 2009 worden ingediend. Almere, 14 oktober 2008 A.S.K. Terng curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie