OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Het verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen en/of te doen ontstaan. Het verslag zal worden gepubliceerd op Gegevens persoon : YOLO Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : C/13/15/5 F Datum uitspraak : 6 januari 2015 Curator : Mr N.S. Reerink Rechter-commissaris : Mr I.M. Bilderbeek Activiteiten onderneming : exploitatie café en restaurant Omzetgegevens : niet bekend Personeel gemiddeld aantal : tot op heden onbekend vanwege ontbreken voldoende personeelsadministratie Saldo einde verslagperiode : EUR ,82 Verslagperiode : 1 (6 januari 2015 tot en met 23 februari 2015) Bestede uren in verslagperiode : 134,42 uur Bestede uren in totaal : 134,42 uur 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : YOLO Amsterdam B.V. ( Yolo ) werd overeenkomstig de registers van de kamer van koophandel formeel opgericht op 27 oktober Daarvoor was Yolo actief als vennootschap in oprichting met ingang van 27 februari De enig aandeelhouder en bestuurder van Yolo is de heer P.D.S. Wursten. Hoewel de heer Wursten als DGA optrad en de exploitatievergunning op zijn naam had, waren bij de feitelijke bedrijfsvoering tevens betrokken de heren T. Adofsen, D. Kooij en de heer R. Hekkert. Deze betrokkenen zouden naar verluid eventuele winst uit de exploitatie onderling verdelen. Volgens een verklaring van de heer Wursten was zijn bemoeienis met de bedrijfsvoering zeer beperkt en werd deze met name gevoerd door de heren Adolfsen en/of Kooij voornoemd. Over hun rol ter zake de bedrijfsvoering van Yolo werden tussen de heer Wursten en de heer Adolfsen contractueel afspraken gemaakt, als gevolg waarvan de heer Adolfsen door de curator als feitelijk bestuurder in dit faillissement wordt aangemerkt Winst en verlies : onbekend. Gezien het zeer korte bestaan van Yolo zijn er geen (jaar)stukken beschikbaar Balanstotaal : onbekend (zie hiervoor) 1.4. Lopende procedures : voor zover bekend geen 1.5. Verzekeringen : in het faillissement werden de reguliere verzekeringen aangetroffen. Deze werden - voor zover nodig - beëindigd. Vanwege premie-achterstanden is dekking noch premierestitutie te verwachten.

2 1.6. Huur : Yolo huurde een bedrijfspand van bierbrouwerij Grolsch aan de Kerkstraat 23 te Amsterdam voor een huursom van per maand. De huurovereenkomst werd door de verhuurder opgezegd met inachtneming van de daarvoor vereiste opzegtermijn. Naar aanleiding van onderhandelingen met de verhuurder tevens zekerheidsgerechtigde, is de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd Oorzaken faillissement : Over de exacte oorzaken van het faillissement bestaat op dit moment nog onduidelijkheid. Wel is de curator duidelijk geworden dat de feitelijke start van Yolo - in de zomer van 2014 en ten tijde van crisis - op een relatief ongelukkig moment heeft plaatsgevonden. De door Yolo aangevraagde terrasvergunning werd door de gemeente Amsterdam geweigerd. Daarnaast is het horecapand gelegen aan het einde van de Kerkstraat waardoor passantenpubliek ontbreekt. De door Yolo periodiek georganiseerde feestavonden en partijen brachten kennelijk onvoldoende op om voldoende winstgevend te kunnen zijn. Volgens een verklaring van de heer Wursten wilde hij reeds eerder met Yolo te stoppen, maar werd hem dat door de heer Adolfsen en Kooij kennelijk niet toegestaan. Het faillissement van Yolo is aangevraagd door verhuurder Grolsch als gevolg van aanzienlijke huurachterstanden. Op dit moment beschikt de curator slechts over beperkte financiële administratie die vanwege wanbetaling - door de boekhouder is bijgewerkt tot eind oktober Onder meer het kasboek, omzetstaten, de contractenmap en personeelsadministratie ontbreekt, waardoor de curator op dit moment geen definitieve uitspraken kan doen over de oorzaken van het faillissement. De curator doet op dit punt nog verder onderzoek. 2. Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faill. : De bijgewerkte personeelsadministratie van Yolo ontbreekt. Slechts enkele losse arbeidscontracten werden aangetroffen, echter zonder salarisstroken, urenstaten en vakantiedagen overzichten etc. etc.. Op grond van de aangetroffen arbeidsovereenkomsten en nadere informatie zijn negen arbeidsovereenkomsten opgezegd, waarbij wordt opgemerkt dat de curator heeft begrepen dat UWV enkele aanvragen onder de loongarantieregeling heeft geweigerd Aantal in jaar voor faill. : Ongeveer 9 (deels nul-uren contracten) 2.3. Datum ontslagaanzegging : 9, 15 en 20 januari 2015 : indien nodig verdere verificatie 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving : niet van toepassing 3.2. Verkoopopbrengst : niet van toepassing 3.3. Hoogte hypotheek : niet van toepassing 2

3 3.4. Boedelbijdrage : niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving : In het horecapand van Yolo werd de gebruikelijke inventaris aangetroffen. Deze is in opdracht van de curator getaxeerd. Uit nader onderzoek is gebleken dat de inventaris is gekocht van bierbrouwerij Grolsch, die daarop een eigendomsvoorbehoud of pandrecht pretendeert. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat het bodemrecht van toepassing is en de opbrengst van de inventaris de boedel toekomt. In de weken na de datum van het faillissement zijn onderhandelingen met Grolsch op gang gekomen die ertoe hebben geleid dat Grolsch de aanwezige inventaris - met instemming van de Rechter-commissaris - heeft (terug)gekocht. Grolsch doet in dat kader tevens afstand van haar boedelvorderingen na datum faillissement. Naar verluidt ontbreken diverse inventariszaken waaronder in ieder geval drie pinautomaten, een snijmachine, een voorraad sterke drank, een computersysteem, geluidsbedieningspaneel, meubels en kasgeld. Tevens werden in het grootboek facturen aangetroffen voor de aanschaf van inventaris van (of ten behoeve van) KSC Hamburgerhouse te Oldenzaal ter waarde van ruim ,-. Deze inventaris werd tot op heden niet aangetroffen. Verantwoording ontbreekt Verkoopopbrengst : ,- (inclusief btw) 3.7. Boedelbijdrage : niet van toepassing 3.8. Bodemvoorrecht Fiscus : volgens de curator van toepassing. Door de verkoop van de inventaris zijn de belangen van de fiscus gediend. meer, overdracht en betaling hebben inmiddels plaatsgevonden. Voorraden / Onderhanden werk 3.9. Beschrijving : In het horecapand van Yolo werden enige voorraden drank (deels open flessen) en gekoelde etenswaren aangetroffen. Deze zijn met instemming van de Rechter-commissaris aan een opkoper verkocht Verkoopopbrengst : 1.517,80 (inclusief btw) Boedelbijdrage : niet van toepassing meer, overdracht en betaling hebben inmiddels plaatsgevonden. Andere activa Beschrijving : vooralsnog geen Verkoopopbrengst 3

4 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren : Vanwege het ontbreken van een bijgewerkte administratie is geen uitsluitsel te geven over het actuele debiteurensaldo. Gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten van Yolo zal dat beperkt, althans nonexistent zijn. Op datum faillissement werd een bedrag van ruim op de lopende rekening van Yolo bijgeschreven. Op verzoek van de curator werd dit bedrag overgemaakt op de faillissementsrekening. Tevens werd op datum van faillissement ruim afgeschreven, waaronder door een pintransactie. ABN AMRO Bank N.V. werd verzocht bedrag eveneens over te maken op de faillissementsrekening, aangezien dat bedrag op grond van de heersende jurisprudentie de faillissementsboedel toekomt. ABN AMRO Bank N.V. heeft zich tot een advocaat gewend die zich beraadt Opbrengst : , Boedelbijdrage : inventarisatie debiteuren en voortzetting discussie met ABN AMRO Bank N.V. 5. Bank / Zekerheden 5.1. Vorderingen van bank(en) : afgerond 5.2. Lease contracten : In het faillissement werden lease/huurcontracten aangetroffen met betrekking tot een koffiemachine. Deze machine en meegeleverde koffiekopjes werd vrijgegeven. Hetzelfde geldt voor discolampen, een sigarettenautomaat en een voorraad glaswerk. Ter beschikking gestelde koelkasten door Coca-Cola werden vooralsnog achtergelaten, mede in het kader van verdere afwikkeling met Grolsch en/of een nieuwe exploitant Beschrijving zekerheden : Bierbrouwerij Grolsch heeft een stil pandrecht op de inventaris, goodwill en handelsnaam van Yolo, alsmede hoofdelijke aansprakelijkheid van de heren Wursten en Adolfsen. Als gevolg van het terugkopen van de inventaris door Grolsch wordt de zekerheid positie als afgewikkeld beschouwd Separatistenpositie : afgerond, zie hiervoor 5.5. Boedelbijdragen 5.6. Eigendomsvoorbehoud : Enkele partijen hebben beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud, waaronder de leverancier van een vlak voor datum faillissement geïnstalleerde alarminstallatie, alsmede de leverancier van muziek apparatuur. De heer aan Olsen heeft zich gemeld voor de stofzuiger en randapparatuur. Vanwege het ontbreken van afdoende juridische documentatie werd een beroep op eigendom(svoorbehoud) niet gehonoreerd. 4

5 5.7. Reclamerechten : niet van toepassing 5.8. Retentierechten : niet van toepassing 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie / zekerheden : niet van toepassing 6.2. Financiële verslaglegging : niet van toepassing Doorstart 6.3. Beschrijving : niet van toepassing 6.4. Verantwoording : niet van toepassing 6.5. Opbrengst : niet van toepassing 6.6. Boedelbijdrage : niet van toepassing 7. Rechtmatigheid 7.1. Boekhoudplicht : De curator heeft betrokkenen verzocht de volledige administratie aan te leveren. Tot op heden heeft de curator slechts het tot eind oktober 2014 bijgewerkte grootboek en onderliggende facturen van de betrokken boekhouder ontvangen. Verdere boekhouding werd tot op heden ondanks herhaald verzoek nog niet aangetroffen of ter beschikking gesteld Depot jaarrekeningen : gezien het korte bestaan van Yolo niet van toepassing 7.3. Goedk. Verkl. Accountant : gezien het korte bestaan van Yolo niet van toepassing 7.4. Stortingsverpl. aandelen : in onderzoek voor zover opportuun (gestort en geplaatst beloopt 100) 7.5. Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. De Belastingdienst en UWV hebben op basis van de beschikbare administratie een onderzoek ingesteld. De curator verwacht op korte termijn een rapportage te ontvangen. De curator trof een groot aantal bankopnames aan, die niet in de boekhouding worden verantwoord. Tevens zijn facturen aangetroffen met betrekking tot kennelijk niet aanwezige inventaris. Naar aanleiding van de bevindingen van de curator en belastingdienst zal worden beoordeeld of verder onderzoek geïndiceerd is Paulianeus handelen : Op de avond voor de datum faillissement werd bij een pinautomaat op het Leidseplein een bedrag van 690 gepind. Tot op heden werd geen duidelijkheid verkregen waarvoor dat bedrag werd aangewend. meer 8. Crediteuren 5

6 8.1. Boedelvorderingen : nog geen (exclusief sluis curator) 8.2. Pref. vord. vd Fiscus : EUR 3.164, Pref. vord. vh UWV : niet van toepassing 8.4. Andere pref. crediteuren 8.5. Aantal conc. crediteuren : Bedrag conc. crediteuren : EUR , Verwachte wijze v. afwik. : naar verwachting opheffing bij gebrek aan baten : de gebruikelijke op dit punt 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure : niet van toepassing 9.3 Stand procedure : niet van toepassing : vooralsnog geen 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : nog onbekend 10.2 Plan van aanpak : de komende verslagperiode zal zich met name richten op de inventarisatie van de schuldenlast alsmede rechtmatigheid Indiening volgend verslag : over 3 maanden : zie hiervoor * * * 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 16 december 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand-New-Label B.V., ingeschreven bij de

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 maart 2013 Gegevens Naam onderneming Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie