FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 november 2014"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 november 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Flevo Investments B.V., statutair gevestigd te Zeewolde, handelend onder de naam Hotel Restaurant Hardersluis, feitelijk gevestigd aan het adres Harderhaven 32 (3898 LN) Zeewolde, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer Faillissementsnummer : C/16/14/957 F Datum uitspraak : 28 oktober 2014 Curator : mr. L.T. Lonis R-C : mr. G.A.M. Peper Activiteiten onderneming : De omschrijving in het handelsregister luidt ten aanzien van curanda: het exploiteren van horeca, hotel, restaurant en evenementen. Omzetgegevens : Volgens de opgave van de directie doet de omzet in ,--. In 2013 bedroeg de omzet ,00 en de eerste 10 maanden van 2014 bedroeg de omzet ,00. Personeel gemiddeld aantal : Het uittreksel uit het handelsregister vermeldt dat er sprake zou zijn van drie personeelsleden. De curator heeft zes vaste personeelsleden en diverse oproepkrachten aangetroffen. Verslagperiode : 28 oktober 2014 t/m 27 november 2014 Bestede uren in verslagperiode : 33 uur en 54 minuten Bestede uren Totaal : 33 uur en 54 minuten Saldo faillissementsrekening : Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per datum verslag ,--. Ter toelichting: In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de respectievelijke boedels in de op het voorblad genoemde faillissementen en over zijn bevindingen vanaf de data waarop de faillissementen zijn uitgesproken.

2 Nadrukkelijk wordt gewezen op de omstandigheid dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie die de curator in de voorliggende periode heeft ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook nog onderwerp van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat thans geen definitieve uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan blijken dat eerder vermelde gegevens moeten worden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : In het handelsregister is per datum faillissement als bestuurder/enig aandeelhouder van curanda Advies Bureau Veluwemeer B.V., gevestigd te Zeewolde geregistreerd. Het Advies Bureau Veluwemeer B.V. kent als enig bestuurder en aandeelhouder Schalij Beheer B.V. welke vennootschap als enig aandeelhouder en bestuurder de heer R. Schalij kent. De vennootschap werd opgericht op 1 februari De activiteiten in het hotel/restaurant Hardersluis zijn juli 2010 overgenomen van de toenmalige uitbater van het aldaar gevestigde hotel/restaurant. 1.2 Winst en verlies : Over 2012 is winst gemaakt 5.455,00. Over 2013 een verlies geleden van ,00 en over 2014 een verlies van 3.164,00 (ex afschrijvingen en rente). 1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal over ,00. Over ,00 en over 2014 voorlopig , Lopende procedures : De curator is niet bekend met thans nog lopende procedures. 1.5 Verzekeringen : De curator heeft nog geen definitief zicht op alle lopende polissen. De directie is om nadere informatie gevraagd. Zodra de betreffende informatie is verkregen zal worden bezien of royement van aangetroffen polissen kan worden bewerkstelligd. Er is thans geen sprake meer van een verzekerd belang.

3 1.6 Huur : De curator heeft een huurovereenkomst aangetroffen tussen curanda en Schalij Beheer B.V. Schalij Beheer B.V. heeft de activa gekocht waarbij als voorwaarde is overeengekomen dat de huurovereenkomst per datum faillissement geacht kan worden over te zijn gegaan naar de koper/eigenaar van het pand. 1.7 Oorzaak faillissement : Het faillissement is uitgesproken op eigen aanvraag van de directie. Gesteld is dat de vennootschap in het verleden de exploitatie van een drietal horecagelegenheden heeft omvat. Een daarvan betrof een verlies latende exploitatie welke op enig moment van de hand is gedaan. De andere locatie betrof een locatie die, als gevolg van bijzondere ontwikkelingen in planologisch opzicht, althans het uitblijven daarvan, niet tot ontwikkeling is kunnen komen. Uit deze twee situaties zijn verplichtingen en schulden in de vennootschap achtergebleven die, ondanks dat de exploitatie van hotel/restaurant Hardersluis op zich kostendekkend althans met bescheiden winst kon plaatsvinden, ertoe hebben geleid dat geen uitzicht bestond op het te boven komen van tegenslagen uit het verleden. Daarbij is in de aanloop naar het faillissement de bancaire financiering onder druk komen te staan. De exploitatie van het hotel (los van de horecagelegenheid) was niet rendabel en leidde tot een aanzienlijke verhoging van de kosten in de personele sferen. De curator heeft voorgaande lezing nog in onderzoek. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Zes vaste krachten en vijf oproepkrachten. Een tweeëntwintigtal personen is, zekerheidshalve, de arbeidsovereenkomst opgezegd. Diverse oproepkrachten waren echter reeds elders in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 3/ Datum ontslagaanzegging : Met toestemming van de rechter-commissaris van 30 oktober 2014 is per 3 november 2014 ontslag aan al de bekende

4 personeelsleden aangezegd. Het UWV zal de loonaanspraken van het personeel afwikkelen. Werkzaamheden : Monitoren opgave UWV. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 t/m 3.4 : Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De curator heeft een bedrijfsinventaris aangetroffen bestaande uit een bescheiden horecakeuken, een bescheiden restaurantinventaris en een achttal ingerichte hotelkamers. Ten aanzien van al de aangetroffen bedrijfsmiddelen geldt dat er sprake was van gedateerde zaken met zichtbare sporen van gebruik. De volledig inventaris is, in het kader van een doorstart, verkocht aan Schalij Beheer B.V. 3.6 Verkoopopbrengst : , Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Er is sprake van aanzienlijke fiscale vorderingen. Werkzaamheden : Afronden verkoop. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : De voorraden werden, voorafgaand aan het faillissement, door de leverancier retour genomen. Er is nog een zeer beperkte hoeveelheid flesjes frisdrank aangetroffen Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Afstemmen overdracht zaken leverancier en koper van de activa. Andere activa 3.12 Beschrijving : In de realiseerde verkoop van de activa (doorstart) is een bedrag voor goodwill inbegrepen Verkoopopbrengst : 3.500,00

5 Werkzaamheden : Afgerond, behoudens het formaliseren van de overdracht in een overeenkomst. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Volgens de via de directie aangeleverde bescheiden zou een bedrag van 3.600,14 aan debiteuren open staan. De curator heeft waargenomen dat reeds enige betalingen hebben plaatsgevonden via de bedrijfsrekening van curanda. 4.2 Opbrengst : Nader te inventariseren. 4.3 Boedelbijdrage : Er is sprake van verpanding van debiteuren, naar het zich laat aanzien alleen aan de ING Bank. Met de ING Bank is afgestemd dat de curator zal trachten de openstaande debiteuren te incasseren tegen een boedelbijdrage van 50 %. Werkzaamheden : Incasso openstaande posten. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Van de ING Bank is een opgave ter zake een vordering ontvangen tot een bedrag van ,64. Daarbij is aanspraak gemaakt op verrekening van een positief saldo op de lopende rekening. Ten aanzien van diverse af- en bijschrijvingen rondom datum faillissement zal nog nadere afstemming dienen te worden gezocht met de bank. 5.2 Leasecontracten : De curator is niet gebleken van leasecontracten. 5.3 Beschrijving zekerheden : De ING Bank heeft zich gemeld met de mededeling van een geregistreerd eerste pandrecht. Van een leverancier van levensmiddelen is eveneens bericht ontvangen dat sprake zou zijn van verpanding. Niet is gebleken van registratie van deze verpanding zodat de betreffende partij is bericht dat het pandrecht als zodanig niet wordt erkend. Een nadere reactie daarop is niet vernomen. 5.4 Separatistenpositie : Zie 5.3 hiervoor.

6 5.5 Boedelbijdragen : Er is sprake van fiscale vorderingen. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : De curator heeft bericht ontvangen van een leverancier van een sigarettenautomaat. De betreffende machine, mede in verband met gevaar voor diefstal, is na controle van de aangeleverde bescheiden geretourneerd aan de leverancier. Voorts is de curator benaderd door een leverancier van een koffiemachine, door de VVV in verband met een informatiezuil en door de organisatie die koelkastjes voor frisdranken etc. heeft geleverd. Voorts is de curator bekend met naar verwachting bestaande eigendomsvoorbehouden ten aanzien van tapinstallatie en een wijnkast en een hoeveelheid linnengoed. Voor zover zulks nog niet is gebeurd zal getracht worden om de betreffende partijen tot overeenstemming te laten komen met de koper van de activa opdat contractovername kan plaatsvinden. 5.7 Reclamerechten : Er is geen beroep gedaan op reclamerechten. 5.8 Retentierechten : De curator is niet gebleken van enig retentierecht. Werkzaamheden : 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing. 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Doorstart 6.3 Beschrijving : Zie tevens 3.5. De curator heeft diverse partijen in de markt in de gelegenheid gesteld om biedingen uit te brengen. Dit betrof enerzijds reguliere opkopers en anderzijds horeca-exploitanten. Uiteindelijk heeft Schalij Beheer B.V. de meest interessante bieding uitgebracht. 6.4 Verantwoording : *** 6.5 Opbrengst : ***

7 6.6 Boedelbijdrage : *** Werkzaamheden : *** 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft een hoeveelheid administratie aangeleverd gekregen. De administratie is eenvoudig van opzet en betreft meer in het bijzonder crediteuren, debiteuren, contractgegevens, bankafschriften etc. Nadere bescheiden zijn of zullen digitaal nog worden aangeleverd. De curator heeft aangeleverde stukken nog in onderzoek. De (voorlopige) indruk bestaat dat er een administratie lijkt te zijn gevoerd die voldoet aan de in de wet gestelde vereisten. 7.2 Depot jaarrekeningen : Uit de inschrijving van de registers van de Kamer van Koophandel volgt dat de deponering van de jaarstukken tot en met 2013 tijdig heeft plaatsgevonden. De curator zal de gedeponeerde jaarstukken en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden nog onderzoeken. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Sinds de datum oprichting is, voorafgaand aan het faillissement, meer dan vijf jaar verstreken. Er bestaat geen aanleiding te veronderstellen dat niet correct aan de stortingsverplichting is voldaan. Een en ander zal nog worden onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De wijze van besturen is nog voorwerp van onderzoek. Vooralsnog bestaan er geen concrete aanwijzingen dat er zich onoirbare zaken hebben voorgedaan. 7.6 Paulianeus handelen : Vooralsnog is niet gebleken als paulianeus te kwalificeren handelingen. Werkzaamheden : 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Behoudens het salaris van de curator en de kosten van het faillissement zijn er vooralsnog geen boedelvorderingen bekend

8 geworden. De curator verwacht nog een vordering van het UWV ter zake de overname van de loonverplichtingen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend. 8.4 Andere pref. crediteuren : Geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : De curator verwacht dat het onderhavige faillissement zal dienen te worden opgeheven wegens de toestand van de boedel. Werkzaamheden : Nader inventariseren schuldenlast, onderzoek administratie, afronden doorstart en bijkomende aspecten. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : De curator verwacht dat het onderhavige faillissement met een termijn van zes maanden zal kunnen worden afgewikkeld. 9.2 Plan van aanpak : Onderzoek administratie, wijzen van besturen. 9.3 Indiening volgend verslag : 1 maart 2015 Werkzaamheden : Als beschreven in het onderhavige verslag. Bijlagen: - crediteurenlijst; - urenspecificatie; - bankafschriften; - tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap ERESSEN B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, feitelijk gevestigd te (1332 EC) Almere aan de Damsluisweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015 Gegevens gefailleerde : De commanditaire vennootschap A.G.S. AMSTERDAM T GOOI SERVICE C.V. handelend onder de naam AMSTERDAM GOOI SERVICE GROEP, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rojan Heating Technology International B.V., statutair gevestigd te Almere, zaakdoende te

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Bröring Makelaar OG B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/1104 F Datum uitspraak : 1 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie