FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw Nummer : 4 Datum : 17 juli 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Oui Mode B.V. tevens h.o.d.n. Elmondo, La Luna, Le Soleil, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, kantoorhoudende te Oud-Beijerland aan de Oost-Voorstraat 10 Faillissementsnummer : F.09/13/629 Datum faillissement : 23 juli 2013 Curator : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp Rechter-commissaris : Mr. M.M.F. Holtrop Activiteiten onderneming : Detailhandel; het exploiteren van winkels voor de verkoop van dameskleding, cadeau artikelen en accessoires. Omzetgegevens : 2013: ,86 (t/m ) 2012: , : ,-- Personeel : 15 Verslagperiode : 24 januari 2014 tot en met 16 juli 2014 Bestede uren verslagperiode : curator: 7,40 uur mr. A.J. Prummel 1,67 uur insolventieafdeling: 4,20 uur Bestede uren totaal : curator: 43,80 uur mr. A.J. Prummel: 120,67 uur mr. G.T. van der Meiden: 0,70 uur mr. G. Barendregt: 5,33 uur insolventieafdeling: 66,80 uur In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De wijzigingen c.q. aanvullingen ten opzichte van het derde verslag zijn hieronder met cursieve letter weergegeven.

2 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie Gefailleerde is opgericht op 28 november Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap J.A. Kersten Beheer B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en kantoorhoudende te Oud-Beijerland, zulks vanaf 28 november 1986 (datum oprichting). Van J.A. Kersten Beheer B.V. is de heer J.A. Kersten enig aandeelhouder en statutair bestuurder (ook vanaf datum oprichting, 28 november 1986); de heer Kersten voerde feitelijk ook de directie over gefailleerde. Het maatschappelijk kapitaal van gefailleerde beloopt ,75; het geplaatst en gestort kapitaal ,21. Gefailleerde exploiteerde winkels voor de verkoop van vrijetijdskleding, cadeau artikelen en accessoires voor dames. Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van nog zes geopende filialen, te weten in Alphen aan den Rijn (2), Leiderdorp, Wijk bij Duurstede, Brielle en Oud-Beijerland. 1.2 Winst en verlies Het resultaat na belastingen bedroeg volgens de jaarstukken per: - 31 december 2010 : ,00 winst; - 31 december 2011 : ,00 verlies; - 31 december 2012 : ,00 verlies; en volgens de uit de administratie verkregen stukken per: - 1 januari 2013 t/m 25 juli 2013 : ,03 verlies. 1.3 Balanstotaal Het balanstotaal bedroeg volgens de jaarstukken per: - 31 december 2010 : ,00; eigen vermogen: ,00-31 december 2011 : ,00; eigen vermogen: ,00-30 september 2012 : ,00; eigen vermogen: ,00 en volgens de uit de administratie verkregen saldi/eindbalansen per: - 1 januari 2013 t/m 25 juli 2013: ,23; eigen vermogen , Lopende procedures Volgens de directie is daarvan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet gebleken. 1.5 Verzekeringen Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van de gebruikelijke verzekeringen ten aanzien van de activa en bedrijfsuitoefening van gefailleerde. Het betreffen hier de verzekeringen van de activa per filiaal, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een verzuimverzekering en een autoverzekering. Er was geen sprake van achterstand in de premiebetalingen. Vanwege de beperkte voortzetting van de bedrijfsactiviteiten (zie hierna onder 6) zijn deze verzekeringen door de curator voortgezet. De beperkte voortzetting van de bedrijfsactiviteiten is per 10 augustus 2013 gestaakt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de verzuimverzekering zijn vervolgens opgezegd tegen de rechtens eerstm ogelijke datum met een beroep op restitutie van vooruitbetaalde verzekeringspenningen. Terzake werd een bedrag ad 377,65 ontvangen. Ten aanzien van de opzegging van de verzuimverzekering resteert nog een restitutie 10,15. De curator is nog in afwachting hiervan. De restitutie van het bedrag ad 10,15 is tot op heden niet ontvangen. De curator heeft de verzekeraar terzake nogmaals aangeschreven. Het bedrag is nog steeds niet ontvangen. De curator zal nogmaals de verzekeraar rappelleren. 2

3 Met toestemming van de rechter-commissaris zijn door de curator de activa van gefailleerde voor wat betreft het filiaal te Brielle en de auto op 1 augustus 2013 onderhands verkocht. De op naam van gefailleerde bestaande verzekeringen terzake daarvan zijn tevens opgezegd tegen de rechtens eerst mogelijke datum met ook een beroep op restitutie van eventueel vooruitbetaalde verzekeringspenningen. Inmiddels is daarvan een bedrag ad 611,96 op de faillissementsrekening ontvangen. Inmiddels zijn de overige inventariszaken van gefailleerde met toestemming van de rechter-commissaris middels een internetveiling aan derden verkocht (zie hiervoor het hieronder gestelde in 3.7). In dat kader zijn de op naam van gefailleerde bestaande verzekeringen terzake door de curator opgezegd tegen de rechtens eerst mogelijke datum met een beroep op restitutie van eventueel vooruitbetaalde verzekeringspenningen. Na herhaalde verzoeken heeft de curator in verslagperiode 4 het restant van de nog te restitueren verzekeringspremies ontvangen. Een bedrag van 394,21 is op de faillissementsrekening bijgeschreven. 1.6 Huur Gefailleerde exploiteerde winkels op verscheidene locaties. Het ging hier om de volgende gehuurde filialen: - Markt 5 te Wijk bij Duurstede; - Aarhof 62 te Alphen aan den Rijn; - Herenhof 80 te Alphen aan den Rijn; - Herenhof 58 te Alphen aan den Rijn; - Provinciepassage 33 te Alphen aan den Rijn; - Vischstraat 20 te Brielle; - Oost-Voorstraat 10 te Oud-Beijerland; - Veilingpassage 5 te Oud-Beijerland; - Winkelhof 23 te Leiderdorp. Oost-Voorstraat te Oud-Beijerland Het bedrijfspand waarin gefailleerde kantoor hield, Oost-Voorstraat te Oud-Beijerland, werd gehuurd. Deze huurovereenkomst is vóór datum faillietverklaring, met wederzijds goedvinden (per 2 mei 2013) beëindigd. Er staan nog wel enkele inventariszaken van gefailleerde. Met de verhuurder vindt overleg plaats over het verwijderen hiervan. Op grond van een bepaling in de (voormalig) huurovereenkomst tussen verhuurder en gefailleerde is gebleken dat de inventariszaken aan de verhuurder toekwamen. De inventariszaken konden derhalve ter plaatse blijven staan. Provinciepassage te Alphen aan den Rijn De huurovereenkomst voor wat betreft het filiaal Provinciepassage 33 te Alphen aan den Rijn is per 8 juli 2013, mitsdien eveneens vóór datum faillietverklaring, beëindigd. In het pand staat nog activa van gefailleerde. Met de verhuurder vindt overleg plaats over het verwijderen hiervan. Door de door de curator ingeschakelde derde (zie het gestelde sub 3.7.) is de activa van gefailleerde in dit filiaal weggehaald. Herenhof 58 te Alphen aan den Rijn Bij activaovereenkomst d.d.1 juli 2013 heeft gefailleerde de activa in/van het filiaal Herenhof 58 te Alphen aan den Rijn onderhands verkocht en geleverd aan een (voormalig) werkneemster van gefailleerde, maar ten tijde van de faillietverklaring was evenwel formeel nog sprake van een huurovereenkomst met gefailleerde, zulks vanwege het feit dat de verhuurder nog niet ingestemd had met de verzochte indeplaatsstelling. 3

4 Partijen zijn nog met elkaar in overleg teneinde tot een nieuwe huurovereenkomst te kunnen komen per 1 augustus Alsdan zal ook de nog bestaande huurovereenkomst met gefailleerde per 1 augustus 2013 komen te eindigen. De curator is in afwachting hiervan. De verhuurder heeft aan de curator aangegeven dat een nieuwe huurovereenkomst is gesloten per 1 augustus Alle (gebruiks)lasten komen vanaf 1 juli 2013 voor wat betreft dit filiaal voor rekening en risico van de koopster van de activa. De curator zal de activatransactie nog onderzoeken. De verhuurder en de koopster van de activa zijn heden nog in onderhandeling voor wat betreft de nieuwe huurovereenkomst. Voor wat betreft de activatransactie is gebleken dat de boedel nog recht heeft op een restantbetaling ad 2.500,--; de koopster van de activa heeft aangetoond dat deze dient te worden verminderd met een aantal ontvangsten die op de bankrekening van gefailleerde zijn bijgeschreven en die aan de doorstarter toekomen; aan de boedel komt per saldo thans nog een bedrag ad 1.471,10 toe. Het bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Vischstraat te Brielle Zoals eerder onder 1.5. is vermeld, zijn met toestemming van de rechter-commissaris bij activaovereenkomst d.d. 1 augustus 2013 de activa van gefailleerde voor wat betreft het filiaal te Brielle onderhands verkocht. De huidige huurovereenkomst is per 1 augustus 2013 met wederzijds goedvinden beëindigd. Markt 5 te Wijk bij Duurstede De verhuurder van dit filiaal wilde in verband met een nieuwe huurder zo snel mogelijk over het filiaal beschikken. Nadat hieromtrent meerdere onderhandelingen zijn gevoerd, zijn uiteindelijk de inventariszaken met toestemming van de rechter-commissaris onderhands door de curator voor een bedrag ad 907,50 (inclusief BTW) aan de verhuurder verkocht. Onderdeel van de verkoop was tevens dat de inventariszaken ter plaatse konden blijven staan en dat per datum overdracht het gehuurde als opgeleverd kon worden beschouwd, zodat vanaf die datum geen sprake meer is van een boedelschuld. Overige filialen Voor wat betreft de overige filialen zijn met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomsten opgezegd tegen de rechtens eerstmogelijke datum. Met de verhuurders vindt nader overleg plaats over het tijdstip en de wijze van oplevering. Door de door de curator ingeschakelde derde (zie het gestelde in 3.7) zijn de inventariszaken van de overige filialen middels een internetveiling verkocht dan wel verwijderd. Inmiddels zijn deze filialen alle leeg en bezemschoon door de curator aan de verhuurders opgeleverd. 1.7 Oorzaak faillissement Kort na de faillietverklaring is door de curator met de heer Kersten en de administratrice van gefailleerde op het kantooradres te Oud-Beijerland een uitvoerige bespreking gevoerd. Tijdens deze bespreking heeft de heer Kersten aangegeven dat het faillissement is veroorzaakt door de aanhoudende economische crisis, die op dit moment in de detailhandel ook haar weerslag kent. Dit is onder andere te wijten aan een sterke teruggang in de vraag naar kleding in winkels, hetgeen het directe gevolg is van de stijgende verkoop van kleding via het internet alsmede van de recessie (de kleding van gefailleerde bevindt zich qua prijs in een bovengemiddeld segment), daar thans de consument zijn hand op de knip houdt. De inkomsten waren derhalve gering, terwijl de kosten voor wat betreft het personeel en de (volgens de heer Kersten niet-marktconforme) 4

5 huur door bleven lopen. De verliezen van de slecht lopende filialen konden op een zeker moment niet langer meer door de winsten van de enkele goedlopende filialen aangevuld worden, waardoor de exploitatie in zijn geheel verlieslijdend werd. Daar er geen zicht was op betere tijden, zeker niet gezien de opmars van de internetverkoop en de aanhoudende recessie, zag de bestuurder zich uiteindelijk genoodzaakt om het faillissement aan te vragen. De curator zal nog een nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten. Dit onderzoek is afgerond. Uit het onderzoek zijn geen andere oorzaken van het faillissement naar voren gekomen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van de faillietverklaring waren volgens de administratie van gefailleerde 15 personeelsleden in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Blijkens de laatst vastgestelde jaarstukken waren gedurende het jaar 2012 gemiddeld 15 werknemers en in 2011 gemiddeld 18 werknemers in dienst, waarvan grotendeels beschikt over een part-time dienstverband. 2.3 Datum ontslagaanzegging Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator bij brief van 26 juli 2013 de arbeidsovereenkomst aan de blijkens de administratie van gefailleerde in dienst zijnde werknemers tegen de rechtens eerst mogelijke datum opgezegd. De curator heeft voorts UWV verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling. Op 6 augustus 2013 heeft op het kantoor van gefailleerde in Oud-Beijerland een centrale intake door UWV plaatsgevonden. De curator heeft UWV verzocht op de kortst mogelijke termijn voorschotten uit te keren. Tevens heeft de curator voor zover rechtens vereist ook de beheersovereenkomst tussen gefailleerde en de statutair bestuurder, op grond waarvan de heer Kersten feitelijk zijn werkzaamheden voor gefailleerde verrichtte, opgezegd tegen de rechtens eerstmogelijke datum. 2.4 Werkzaamheden - inventarisatie werknemers en arbeidsovereenkomsten; - overleg UWV; - ontslagaanzegging werknemers; - opzegging beheerovereenkomst; - begeleiding intake vorderingen werknemers door UWV. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Daarvan is geen sprake. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder

6 3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.5 Werkzaamheden Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving De bedrijfsmiddelen bestaan per filiaal uit een beperkte winkelinventaris (tafels, kassa s,kledinghangertjes, kledingrekken, pinapparatuur) en één auto Verkoopopbrengst De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de bedrijfsmiddelen inclusief de nog aanwezige voorraad voor wat betreft het filiaal Vischstraat te Brielle en de auto onderhands verkocht en overgedragen aan de doorstartende partij (zie hierna onder 6) voor een totaalbedrag ,00 inclusief BTW. Voor wat betreft de overige inventaris zal de curator trachten deze onderhands te verkopen; mocht geen redelijke bieding daarop komen, dan is de curator voornemens de inventaris via een internetveiling aan te bieden. Markt 5 te Wijk bij Duurstede De verhuurder van dit filiaal wilde in verband met een nieuwe huurder zo snel mogelijk over het filiaal beschikken. Na meerdere onderhandelingen hieromtrent te hebben gevoerd, zijn uiteindelijk de inventariszaken - met toestemming van de rechtercommissaris door de curator voor een bedrag ad 907,50 (inclusief BTW) aan de verhuurder verkocht. Dit bedrag is op de faillissementsrekening ontvangen. Overige inventariszaken De curator heeft in eerste instantie getracht om de inventariszaken en de restantvoorraad (restant na de beperkte voortzetting) onderhands te kunnen verkopen, maar een redelijke bieding bleef uit. Naar aanleiding daarvan is door de curator een derde (Nedveiling) benaderd, teneinde de inventariszaken middels een internetveiling te verkopen. Tevens is met de derde overeengekomen dat die de filialen leeg en bezemschoon zou opleveren. * Aarhof 62 te Alphen aan de Rijn Tezamen met de eerder door Nedveiling opgehaalde inventariszaken uit het filiaal Provinciepassage te Alphen aan den Rijn zijn de inventariszaken van de Aarhof 62 te Alphen aan den Rijn verkocht. De (bruto)verkoopopbrengst hiervan bedraagt 1.910,60. * Veilingpassage 5 te Oud Beijerland De (bruto)verkoopopbrengst van de inventariszaken in dit filiaal beloopt 1.027,58. * Winkelhof 23 te Leiderdorp De (bruto)verkoopopbrengst van de inventariszaken in dit filiaal beloopt 828,05. 6

7 * Herenhof 80 te Alphen aan den Rijn De (bruto)verkoopopbrengst van de inventariszaken in dit filiaal beloopt 1.597,10. De totale netto-opbrengst van de veiling beloopt 4.827,00 ( 5.363,43 minus commissie Nedveiling). Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen Boedelbijdrage Niet van toepassing. De opbrengst valt in de boedel; zie het hierna gestelde onder Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst ex art. 21 Inv.wet Werkzaamheden - (markt)onderzoek naar de waarde van de activa voor wat betreft het filiaal te Brielle en de auto; - onderhandelingen met doorstartende partij; - toestemming rechter-commissaris; - opstellen activaovereenkomst; - afwikkeling overdracht; - aanschrijven opkopers inzake overige inventaris en voorraad; - aanschrijven veilinghuizen inzake overige inventaris en restantvoorraad; - overleg met Nedveiling inzake internetveiling; - overleg met rechter-commissaris. Voorraden/Onderhanden werk Beschrijving Ten tijde van de faillietverklaring waren in de zes nog geopende filialen nog kledingvoorraden (voornamelijk zomercollectie) aanwezig. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de exploitatie van drie filialen (Leiderdorp en twee in Alphen aan den Rijn) enige tijd voortgezet, teneinde zoveel mogelijk van deze kledingvoorraden te kunnen (uit)verkopen. De exploitatie is op 10 augustus 2013 gestaakt. Het restant aan kledingvoorraad zal de curator trachten te verkopen: mocht er geen redelijke bieding daarop komen, dan is de curator voornemens de voorraad tezamen met de inventaris via een internetveiling aan te bieden Verkoopopbrengst Zoals onder 3.7. is vermeld, heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris naast de inventaris ook het restant van de (kleding)voorraad voor wat betreft het filiaal te Brielle onderhands verkocht en overgedragen aan de doorstartende partij (zie hierna onder 6) voor een (totaal)bedrag ad ,00. Voorts heeft de curator de exploitatie van drie filialen enige tijd voortgezet; de opbrengst van die verkopen zal in het volgende verslag worden verantwoord. Zie het gestelde sub 6. De curator heeft de zaken in eerste instantie via Nedveiling ter verkoop aangeboden. Uiteindelijk heeft de handelsagent van de leverancier van de betreffende broeken aangegeven de te willen kopen, mede om schade voor hun afnemers te voorkomen. In overleg met het veilinghuis alsmede met toestemming van de rechter-commissaris zijn de broeken onderhands verkocht aan de betreffende handelsagent voor een bedrag ad 2.340,-- exclusief BTW. Voorts heeft de koper de door het veilinghuis inmiddels gemaakte kosten ad 650,-- exclusief BTW betaald. 7

8 Het restant aan kledingvoorraad is inmiddels geveild. De netto-opbrengst van de veiling beloopt 232,06 ( 264,00 minus commissie Nedveiling). Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen Boedelbijdrage Niet van toepassing. De opbrengst valt in de boedel Werkzaamheden. - (markt)onderzoek naar waarde activa voor wat betreft het filiaal Brielle en de auto; - onderhandelingen met doorstartende partij; - toestemming rechter-commissaris; - opstellen activaovereenkomst; - afwikkeling overdracht; - aanschrijven opkopers inzake overige inventaris en voorraad; - aanschrijven veilinghuizen inzake overige inventaris en restantvoorraad; - overleg en onderhandeling met derde terzake onderhandse verkoop; - overleg met Nedveiling inzake internetveiling en onderhandse verkoop. Andere activa Beschrijving Ten tijde van de faillietverklaring hield gefailleerde 13 bankrekeningen bij ING Bank aan. Volgens opgave van ING beliep het totale creditsaldo (na verrekening) ten tijde van de faillietverklaring ,92 voor wat betreft de betaalrekeningen en ,71 voor wat betreft een geblokkeerde rekening (terzake contragarantie voor verstrekte bankgaranties). De curator heeft de ING aangeschreven met het verzoek om, na saldering, het resterende creditsaldo over te maken op de faillissementsrekening. Naar aanleiding van de eerder genoemde aanschrijving is door de ING een bedrag ad ,64 overgemaakt op de faillissementsrekening. Uit recente bankafschriften is gebleken dat nog een creditsaldo ad 8.734,62 (terzake pintransacties na faillissementsdatum) op deze rekeningen resteert en in dat kader is ING door de curator aangeschreven met het verzoek om dit (credit)saldo op de faillissementsrekening over te maken. Het bedrag van 8.734,62 is inmiddels van ING ontvangen. Tevens hield gefailleerde een zakenrekening en een spaarrekening bij de Rabobank aan: de curator heeft ook de Rabobank aangeschreven met het verzoek om het creditsaldo op de faillissementsrekening over te maken en inmiddels is het creditsaldo ad 67,69 ontvangen. De curator heeft voorts het in de filialen nog aanwezige kasgeld ingenomen. Dit beloopt in totaal 2.928,85. Na het staken van de exploitatie van de drie filialen, die tijdelijk door de curator waren voortgezet, is aan kasgeld nog een bedrag ad 441,41 ingenomen. De curator doet voorts nog onderzoek naar blijkens de administratie van gefailleerde nog openstaande (rekening-courant)vorderingen. Zoals onder sub 1.7 reeds is aangegeven, is met toestemming van de rechter-commissaris een externe deskundige ingeschakeld. Die zal tevens onderzoek doen naar de nog openstaande (rekening-courant)vorderingen. 8

9 Ten slotte is nog een bedrag ad 287,36 bijgeschreven op de faillissementsrekening terzake restitutie bedrijfsfonds. Op de ING rekening zijn restituties ontvangen van waterbedrijven ten bedrage van in totaal 9,94, KPN ad 54,26 en de fiscus ad in totaal 331,00. Deze bedragen zijn inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening. Uit het onderzoek van de extern deskundige in de administratie is gebleken dat nog sprake is van een vordering van gefailleerde op haar bestuurder, J.A. Kersten Beheer B.V., ad in totaal ,14. De curator heeft de bestuurder terzake aangeschreven. Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen Verkoopopbrengst Zie hiervoor onder Werkzaamheden - onderzoek naar eventuele overige activa van de vennootschap, zoals bank- en kassaldi; - aanschrijven ING; - aanschrijven Rabobank; - onderzoek recent ontvangen bankafschriften; - aanschrijven ING; - incasso vordering bestuurder; - onderzoek nadere restituties en banksaldi. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens de administratie van gefailleerde beliep het totaal aan openstaande debiteuren per datum faillietverklaring 2.829,12. Het betreffen hier een tweetal debiteuren. De curator heeft de debiteuren aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling van de openstaande facturen. Van één debiteur heeft de curator inmiddels een reactie ontvangen, waarin deze een beroep op verrekening doet. De curator zal dit nader onderzoeken. De incasso van de debiteuren is afgewikkeld. Op grond van de door de debiteur overgelegde (bewijs)stukken is het door de debiteur gedane beroep op verrekening door de curator gehonoreerd. In dat kader diende deze debiteur nog het restantbedrag ad 1.471,10 over te maken, welk bedrag inmiddels op de faillissementsrekening is ontvangen. De andere debiteur is tevens tot betaling van het gevorderde ad 329,12 overgegaan. 4.2 Opbrengst Beide debiteuren hebben betaald; de totale opbrengst bedraagt 1.800, Boedelbijdrage Niet van toepassing. De opbrengst valt in de boedel 4.4. Werkzaamheden - aanschrijven van de debiteuren; - onderzoek beroep op verrekening. 9

10 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Daarvan is geen sprake. 5.2 Leaseovereenkomsten Daarvan is niet gebleken. 5.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing. 5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing. 5.5 Eigendomsvoorbehoud Drie crediteuren hebben een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. De curator zal deze afwikkelen. De werkzaamheden met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud zijn afgewikkeld. Van de drie crediteuren bleken nog zaken bij in de filialen van gefailleerde aanwezig te zijn. De curator heeft de zaken van één crediteur aan de crediteur geretourneerd. De andere twee crediteuren zijn door de curator in de gelegenheid gesteld om de zaken op te komen halen; deze hebben beide gelet op de daarmee gepaard gaande kosten - uiteindelijk afstand van hun rechten gedaan; de betreffende zaken zijn inmiddels verkocht (zie het vermelde in e.v.). 5.6 Reclamerechten Daarvan is niet gebleken. 5.7 Retentierechten Daarvan is geen sprake. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie Teneinde de nog aanwezige kledingvoorraad te kunnen verkopen, is met machtiging van de rechter-commissaris door de curator de exploitatie van drie filialen enige tijd voortgezet. Deze exploitatie is op 10 augustus 2013 gestaakt. 6.2 Financiële verslaglegging De omzet over de hiervoor genoemde beperkte periode dat de exploitatie van de drie filialen door de curator zijn voortgezet, beloopt ,35 inclusief BTW Werkzaamheden - beheer/exploitatie drie filialen; - overleg met rechter-commissaris; - overleg met bestuurder en personeel; - financiële verslaglegging voortzetting bedrijfsactiviteiten. 10

11 Doorstart 6.4 Beschrijving Met toestemming van de rechter-commissaris is op 1 augustus 2013 een activaverkoopovereenkomst voor wat betreft de activa (inventaris, voorraad en auto) van het filiaal te Brielle tot stand gekomen. 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst Aan de boedel is in totaal ,00 inclusief BTW voldaan. 6.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing. De volledige opbrengst valt in de boedel. 6.8 Werkzaamheden - (markt)onderzoek naar waarde activa voor wat betreft het filiaal te Brielle en de auto; - onderhandelingen met doorstartende partij; - opstellen activaovereenkomst; - toestemming rechter-commissaris; - afwikkeling overdracht. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Dit wordt onderzocht. De curator is in het bezit gesteld van de administratie van gefailleerde. Met toestemming van de rechter-commissaris is aan een externe deskundige opdracht gegeven een onderzoek in de administratie van gefailleerde te verrichten. De curator is in afwachting van de bevindingen van de extern deskundige. Dit onderzoek is afgerond. De extern deskundige heeft geconcludeerd dat de boekhouding van gefailleerde voldoet aan de wettelijke eisen. 7.2 Depot jaarrekeningen - boekjaar 2010: gedeponeerd op 22 februari 2011, mitsdien tijdig; - boekjaar 2011: gedeponeerd op 22 februari 2012, mitsdien tijdig; - boekjaar 2012: gedeponeerd op 27 maart 2013, mitsdien tijdig. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Blijkens de jaarrekeningen over voornoemde boekjaren is op gefailleerde het kleine jaarrekeningregime van toepassing als bedoeld in art. 2:396 BW, zodat gefailleerde is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt en ontbreekt derhalve een accountantsverklaring. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Aangezien gefailleerde is opgericht op 28 november 1986, is een eventuele vordering uit hoofde van volstortingsverplichting aandelen (art. 2:193 BW) verjaard op grond van het arrest van de Hoge Raad d.d. 17 oktober 2003 (art. 3:307 lid 1 BW). 11

12 7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit onderzoek is afgerond. Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken. 7.6 Paulianeus handelen Dit onderzoek is afgerond. Van paulianeus handelen is niet gebleken. Werkzaamheden - onderzoek administratie; - toestemming rechter-commissaris voor inschakelen extern deskundige; - bespreking extern deskundige; - onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; - onderzoek jaarrekeningen en volstorting aandelen. 8. Crediteuren Op basis van de aangeleverde crediteurenadministratie zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven. 8.1 Boedelvorderingen Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen: - Salaris en kosten curator; - Kosten extern administratief deskundige; 4.077,22 - Kosten veilinghuis: 786,50 - Huur: ,19 + p.m.; - UWV: ,09 De curator heeft nadere informatie ingewonnen bij UWV omtrent de hoogte van de boedelvorderingen. Deze informatie is ontvangen. Voorts is de curator nog doende met het inventariseren van de eventuele boedelvorderingen van de verhuurders. De curator heeft de betreffende verhuurders thans schriftelijk verzocht hun vorderingen vóór 1 september 2014 kenbaar te maken. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft de navolgende vordering ingediend: - loonheffingen juni , Preferente vordering van het UWV UWV heeft de navolgende vorderingen ingediend: - premie SV ex artikel 66 lid 3 WW 6.802,32 - loonvordering ex artikel 66 lid 1 WW (3:288 sub e BW) ,76 De curator heeft nadere informatie ingewonnen bij UWV omtrent de hoogte van de vorderingen. Deze informatie is ontvangen. 8.4 Andere preferente crediteuren Er zijn (nog) geen andere preferente vorderingen ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren De crediteuren zijn inmiddels door de curator aangeschreven en op de hoogte gesteld van het faillissement met het verzoek hun vorderingen in te dienen. Tot nog toe hebben 54 crediteuren concurrente vorderingen ingediend. 12

13 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen beloopt , Verwachte wijze van afwikkeling De curator zal in de komende verslagperiode de financiële afwikkeling van het faillissement in gang kan worden gezet. Het faillissement zal worden voorgedragen voor vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137a e.v. Fw. Dit betekent dat aan preferente crediteuren een (gedeeltelijke) uitkering zal plaatsvinden; het boedelactief is ontoereikend voor een uitkering aan concurrente crediteuren. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden Van procedures is niet gebleken. Verwezen wordt naar het gestelde onder Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Verwezen wordt naar 8.7. De curator zal in de komende verslagperiode de financiële afwikkeling van het faillissement in gang te zetten Plan van aanpak De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet: - inventarisatie vorderingen verhuurders; - financiële afwikkeling faillissement (vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137a e.v. Fw) Indiening volgend verslag Dit zal naar verwachting niet meer plaatsvinden; de financiële afwikkeling zal naar verwachting in het najaar van 2014 in gang (kunnen) worden gezet. Alphen aan den Rijn, 17 juli 2014 M.P. van Eeden-van Harskamp, curator 13

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw Nummer : 1 Datum : 22 augustus 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Oui Mode B.V. tevens h.o.d.n. Elmondo, La Luna, Le Soleil, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 19 oktober 2015 Gegevens gefailleerde : ERSA Transport B.V., statutair gevestigd te Hengelo laatstelijk gevestigd te (2404 HA) Alphen aan den Rijn aan de Prinses

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/17/295 NL:TZ:0000015045:F001 15-08-2017 mr. R. Mons mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 22 augustus 2014 Datum laatste verslag : 17 februari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bakker-Koster Beheer B.V., statutair gevestigd te Gouda,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 13 januari 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Gasady Holding B.V., statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende te Dreischor aan de Slotstraat

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 29 maart 2012 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Inn Plants B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 2 juni 2015 Datum vorig verslag : 3 april 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Helderspace B.V., h.o.d.n. Helderwerkt,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 3 juli 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allicht Reclame & Design B.V., statutair gevestigd te Stolwijk en ten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 19 maart 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf Bakker-Koster B.V., statutair gevestigd te Moerkapelle,

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Kinderopvang De Dotterbloem B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1334 DT) Almere, aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 03 maart 2014 Gegevens onderneming : GYM DE BENJAMIN HALFWEG B.V., statutair gevestigd te IJmuiden en kantoorhoudende te IJmuiden aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 14 augustus 2012 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leylinde B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en laatstelijk

Nadere informatie

Sterre en Tijl hield zich bezig met de verkoop van (kinder)meubels, speelgoed en baby- en kinderkleding

Sterre en Tijl hield zich bezig met de verkoop van (kinder)meubels, speelgoed en baby- en kinderkleding EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Sterre & Tijl Amsterdam B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1077

Nadere informatie

Nummer: 5 Datum: 7 november : mr. R.J. Ottens, wnd. Mr. J. Kok Paleisbox : 215

Nummer: 5 Datum: 7 november : mr. R.J. Ottens, wnd. Mr. J. Kok Paleisbox : 215 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 november 2011 Gegevens onderneming : Van Duuren Woninginrichting Katwijk B.V. Faillissementsnummer : 10/330F Datum uitspraak : 4 mei 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 1 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF POLAND B.V., statutair gevestigd te IJmuiden,

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014 Gegevens onderneming : Advocatenkantoor Kernkamp B.V. Faillissementsnummer : C/09/14/430F Datum uitspraak : 20 mei 2014 Curator : mr. J.C. Dorrepaal

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 27 februari 2015 Datum laatste verslag : 24 november 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Fijan & Mostert Logistics B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

Verslagperiode : 17 juli 2012 t/m 31 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 11,3

Verslagperiode : 17 juli 2012 t/m 31 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 11,3 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 januari 2013 Gegevens onderneming : De Badkamerspecialist B.V. Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : 12/45 F Datum uitspraak : 17

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 september 2015 Gegevens onderneming : Remedent Nederland B.V., statutair gevestigd te Gouda, kantoorhoudende te (2805 KG) Gouda, Koningsmantelstraat 1, KvK-nummer:

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010 Gegevens onderneming : Autobedrijf Johan Zwart B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F10/247 Datum uitspraak : 30 maart 2010 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lipsius & Zn B.V., statutair gevestigd te (1382 MJ) Weesp aan de Lobbrich Boudgerslaan 46. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

: WBS hield zich bezig met het uitvoeren van schilderwerken. 2013: 546.812,- 2012: 660.362,- 2011: 434.150,- 2010: 557.258,-

: WBS hield zich bezig met het uitvoeren van schilderwerken. 2013: 546.812,- 2012: 660.362,- 2011: 434.150,- 2010: 557.258,- DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap: WBS Onderhoud en Dienstverlening B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende te (1319

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 16 oktober 2013

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 16 oktober 2013 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 16 oktober 2013 Gegevens onderneming : Jawi Sportcentrum B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : C/09/13/613F Datum uitspraak : 16 juli 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FFOOFF B.V. (KvK-nummer 58732004),

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 juni 2015

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 juni 2015 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 juni 2015 Gegevens onderneming : Jos van der Lubbe Kabel- en Leidingwerken B.V. Faillissementsnummer : C/09/15/152F Datum uitspraak : 10 maart 2015 Curator : mr.

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

Verslagperiode : 7 augustus 2011 t/m 17 november 2011 Bestede uren in verslagperiode : Bestede uren totaal : 21,7 Saldo boedelrekening nihil 3.

Verslagperiode : 7 augustus 2011 t/m 17 november 2011 Bestede uren in verslagperiode : Bestede uren totaal : 21,7 Saldo boedelrekening nihil 3. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 22 november 2011 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Remco Fashion B.V. 28106052 Den Haag Faillissementsnummer : F11/339 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 3 september 2015 Datum vorig verslag : 2 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Helderspace B.V., h.o.d.n. Helderwerkt,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 17 juni 2014 Datum laatste verslag : 14 april 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Masin Beheer B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, vestigingsadres:

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 mei 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 mei 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 mei 2013 Gegevens onderneming : Toppers Verhuis Groep B.V. Faillissementsnummer : F.09/13/325 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/88 NL:TZ:0000002990:F001 09-02-2016 mr. A.R.J. Borsboom mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming Esen Trading B.V. is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 16 januari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Hydros B.V. statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres te (2911 HG) Nieuwerkerk aan den

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/15/375 NL:TZ:0000000948:F001 20-10-2015 mr. M.J.A.M. Muijres mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Gegevens onderneming : Gemovers B.V. te Nieuwkoop (Kvk nr. 28061469) Faillissementsnummer : 11/483 F Datum uitspraak : 5 juli 2011 Curator : mr. J.C.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van de besloten vennootschappen:

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van de besloten vennootschappen: VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Blaauwbroek Bureau Voor Vraaggestuurde Zorg B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 10 augustus 2015 Datum laatste verslag : 11 februari 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Kom Plot! B.V., statutair gevestigd te Reeuwijk, vestigingsadres:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/321 NL:TZ:0000014507:F001 11-07-2017 mr. W. Ploeg mr. Schoevaars Algemeen Gegevens onderneming Plaza Retail Lelystad B.V.,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/865 NL:TZ:0000001093:F001 03-11-2015 Mr. R.J. Borghans mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming Skye Sales Professionals

Nadere informatie

: mr. R. Meulenberg : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam. (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90)

: mr. R. Meulenberg : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam. (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90) TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1. In het faillissement van de commanditaire vennootschap Super Kids Nederland C.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1317 RL) Almere, aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 25 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Vuurwerkshop Bergambacht B.V., statutair gevestigd te Bergambacht, kantoorhoudende te Bergambacht

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 juli 2014. mw. mr. C. Schollen-den Besten

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 juli 2014. mw. mr. C. Schollen-den Besten FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 juli 2014 Gegevens onderneming: UZS Brabant B.V. Ekkersrijt 1403 5692 AL Son en Breugel Faillissementsnummer : 13/456 F Datum uitspraak: 7 mei 2013 Curator: mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 Gegevens failliet : Bolwerk Talen B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Lucasbolwerk 5; Kvknummer : 30142594 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Easy Group B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/29 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr. A.Y.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement Shortstay Amsterdam B.V., tevens handelend onder de naam AAA Shortstay Amsterdam Apartments, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/15/646 NL:TZ:0000000755:F001 15-09-2015 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. Lablans Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 3 datum: 15 april 2014

Faillissementsverslag nummer 3 datum: 15 april 2014 Faillissementsverslag nummer 3 datum: 15 april 2014 Gegevens onderneming : G.S. Schilderwerken B.V. te Ter Aar Faillissementsnummer : F.09/13/908 Datum uitspraak : 15 oktober 2013 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010 Gegevens onderneming : GMA Facility Services B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.10/731 (S.10/54) Datum uitspraak : 24 september 2010

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 19 oktober 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 14 april 2014 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Masin Beheer B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 24 januari 2014 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Den Hollander Schildersbedrijf B.V., statutair gevestigd te Gouda,

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 januari 2014 Gegevens onderneming : De Vries

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/17/185 NL:TZ:0000013036:F001 08-05-2017 mr. E.J.G. Beerdsen mr. IM Bilderbeek Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 18 april 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Handelsmaatschappij R. Willems B.V.,statutair gevestigd te Stolwijk, vestigingsadres: (2821 LV) Stolwijk,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 29 augustus 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap K. van der Pouw Kraan Betonboringen B.V. statutair gevestigd te Oud Ade (gemeente Kaag en Braassem)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer: 1 datum: 28 juni 2013

Faillissementsverslag nummer: 1 datum: 28 juni 2013 Faillissementsverslag nummer: 1 datum: 28 juni 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Argos Autoschade B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement de besloten vennootschap A.P. van der Heijden B.V., tevens handelend onder de naam Van der Heijden Herenmode, statutair gevestigd

Nadere informatie

Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2

Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2 Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2 Gegevens gefailleerden : De besloten vennootschappen

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Bergamin B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 11 maart 2014 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/14/940 NL:TZ:0000002303:F001 21-10-2014 mr. R. Meulenberg mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming WBS Onderhoud en Dienstverlening

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2016 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Sergem B.V. F.09/14/91 Datum uitspraak : 4 februari 2014 Curator : mr. J.H.M. van de Wiel R-C : mr. R.

Nadere informatie

Verslagperiode : 11 september 2012 t/m 3 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 11 september 2012 t/m 3 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 3 juni 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dos Alphen B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en ten tijde

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Ten Dam Parket B.V. Dossiernummer : 214020084 Faillissementsnummer : F.94/2014 Rechtbank :

Nadere informatie

: Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer

: Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 13 maart 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer : F13/202.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : Fish B.V., gevestigd te (5161 RN) Sprang- Capelle aan de Hoge Akkerweg 2 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 18 oktober 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Koophuis Gouda B.V., gevestigd te (2912 CL) Nieuw erkerk aan den IJssel aan de Kerklaan 92 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/16/186 NL:TZ:0000005201:F001 05-04-2016 mr. J. Thiele mr. W.J. Don Algemeen Gegevens onderneming Broadway BV. statutair gevestigd

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 27 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Solar-IT B.V. statutair gevestigd te Koudekerk aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn, en aldaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: VSL NUTH B.V. Datum: 6 november 2015 Nummer: verslag 8 Gegevens onderneming : VSL NUTH B.V. Dossiernummer : F03130002 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/17/97 NL:TZ:0000011506:F001 22-02-2017 mr. H.K. Folkerts mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming Wheeltrader

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013 Gegevens onderneming : Verdeelcentrum Veltman- Van Rijn B.V. en M. van Rijn Holding B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/682

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 december 2012

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 december 2012 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 december 2012 Gegevens onderneming : Stichting Het Kasteel Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F12/675 Datum uitspraak : 10 september 2012 Curator : mr.

Nadere informatie