FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw Nummer : 4 Datum : 17 juli 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Oui Mode B.V. tevens h.o.d.n. Elmondo, La Luna, Le Soleil, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, kantoorhoudende te Oud-Beijerland aan de Oost-Voorstraat 10 Faillissementsnummer : F.09/13/629 Datum faillissement : 23 juli 2013 Curator : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp Rechter-commissaris : Mr. M.M.F. Holtrop Activiteiten onderneming : Detailhandel; het exploiteren van winkels voor de verkoop van dameskleding, cadeau artikelen en accessoires. Omzetgegevens : 2013: ,86 (t/m ) 2012: , : ,-- Personeel : 15 Verslagperiode : 24 januari 2014 tot en met 16 juli 2014 Bestede uren verslagperiode : curator: 7,40 uur mr. A.J. Prummel 1,67 uur insolventieafdeling: 4,20 uur Bestede uren totaal : curator: 43,80 uur mr. A.J. Prummel: 120,67 uur mr. G.T. van der Meiden: 0,70 uur mr. G. Barendregt: 5,33 uur insolventieafdeling: 66,80 uur In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De wijzigingen c.q. aanvullingen ten opzichte van het derde verslag zijn hieronder met cursieve letter weergegeven.

2 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie Gefailleerde is opgericht op 28 november Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap J.A. Kersten Beheer B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en kantoorhoudende te Oud-Beijerland, zulks vanaf 28 november 1986 (datum oprichting). Van J.A. Kersten Beheer B.V. is de heer J.A. Kersten enig aandeelhouder en statutair bestuurder (ook vanaf datum oprichting, 28 november 1986); de heer Kersten voerde feitelijk ook de directie over gefailleerde. Het maatschappelijk kapitaal van gefailleerde beloopt ,75; het geplaatst en gestort kapitaal ,21. Gefailleerde exploiteerde winkels voor de verkoop van vrijetijdskleding, cadeau artikelen en accessoires voor dames. Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van nog zes geopende filialen, te weten in Alphen aan den Rijn (2), Leiderdorp, Wijk bij Duurstede, Brielle en Oud-Beijerland. 1.2 Winst en verlies Het resultaat na belastingen bedroeg volgens de jaarstukken per: - 31 december 2010 : ,00 winst; - 31 december 2011 : ,00 verlies; - 31 december 2012 : ,00 verlies; en volgens de uit de administratie verkregen stukken per: - 1 januari 2013 t/m 25 juli 2013 : ,03 verlies. 1.3 Balanstotaal Het balanstotaal bedroeg volgens de jaarstukken per: - 31 december 2010 : ,00; eigen vermogen: ,00-31 december 2011 : ,00; eigen vermogen: ,00-30 september 2012 : ,00; eigen vermogen: ,00 en volgens de uit de administratie verkregen saldi/eindbalansen per: - 1 januari 2013 t/m 25 juli 2013: ,23; eigen vermogen , Lopende procedures Volgens de directie is daarvan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet gebleken. 1.5 Verzekeringen Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van de gebruikelijke verzekeringen ten aanzien van de activa en bedrijfsuitoefening van gefailleerde. Het betreffen hier de verzekeringen van de activa per filiaal, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een verzuimverzekering en een autoverzekering. Er was geen sprake van achterstand in de premiebetalingen. Vanwege de beperkte voortzetting van de bedrijfsactiviteiten (zie hierna onder 6) zijn deze verzekeringen door de curator voortgezet. De beperkte voortzetting van de bedrijfsactiviteiten is per 10 augustus 2013 gestaakt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de verzuimverzekering zijn vervolgens opgezegd tegen de rechtens eerstm ogelijke datum met een beroep op restitutie van vooruitbetaalde verzekeringspenningen. Terzake werd een bedrag ad 377,65 ontvangen. Ten aanzien van de opzegging van de verzuimverzekering resteert nog een restitutie 10,15. De curator is nog in afwachting hiervan. De restitutie van het bedrag ad 10,15 is tot op heden niet ontvangen. De curator heeft de verzekeraar terzake nogmaals aangeschreven. Het bedrag is nog steeds niet ontvangen. De curator zal nogmaals de verzekeraar rappelleren. 2

3 Met toestemming van de rechter-commissaris zijn door de curator de activa van gefailleerde voor wat betreft het filiaal te Brielle en de auto op 1 augustus 2013 onderhands verkocht. De op naam van gefailleerde bestaande verzekeringen terzake daarvan zijn tevens opgezegd tegen de rechtens eerst mogelijke datum met ook een beroep op restitutie van eventueel vooruitbetaalde verzekeringspenningen. Inmiddels is daarvan een bedrag ad 611,96 op de faillissementsrekening ontvangen. Inmiddels zijn de overige inventariszaken van gefailleerde met toestemming van de rechter-commissaris middels een internetveiling aan derden verkocht (zie hiervoor het hieronder gestelde in 3.7). In dat kader zijn de op naam van gefailleerde bestaande verzekeringen terzake door de curator opgezegd tegen de rechtens eerst mogelijke datum met een beroep op restitutie van eventueel vooruitbetaalde verzekeringspenningen. Na herhaalde verzoeken heeft de curator in verslagperiode 4 het restant van de nog te restitueren verzekeringspremies ontvangen. Een bedrag van 394,21 is op de faillissementsrekening bijgeschreven. 1.6 Huur Gefailleerde exploiteerde winkels op verscheidene locaties. Het ging hier om de volgende gehuurde filialen: - Markt 5 te Wijk bij Duurstede; - Aarhof 62 te Alphen aan den Rijn; - Herenhof 80 te Alphen aan den Rijn; - Herenhof 58 te Alphen aan den Rijn; - Provinciepassage 33 te Alphen aan den Rijn; - Vischstraat 20 te Brielle; - Oost-Voorstraat 10 te Oud-Beijerland; - Veilingpassage 5 te Oud-Beijerland; - Winkelhof 23 te Leiderdorp. Oost-Voorstraat te Oud-Beijerland Het bedrijfspand waarin gefailleerde kantoor hield, Oost-Voorstraat te Oud-Beijerland, werd gehuurd. Deze huurovereenkomst is vóór datum faillietverklaring, met wederzijds goedvinden (per 2 mei 2013) beëindigd. Er staan nog wel enkele inventariszaken van gefailleerde. Met de verhuurder vindt overleg plaats over het verwijderen hiervan. Op grond van een bepaling in de (voormalig) huurovereenkomst tussen verhuurder en gefailleerde is gebleken dat de inventariszaken aan de verhuurder toekwamen. De inventariszaken konden derhalve ter plaatse blijven staan. Provinciepassage te Alphen aan den Rijn De huurovereenkomst voor wat betreft het filiaal Provinciepassage 33 te Alphen aan den Rijn is per 8 juli 2013, mitsdien eveneens vóór datum faillietverklaring, beëindigd. In het pand staat nog activa van gefailleerde. Met de verhuurder vindt overleg plaats over het verwijderen hiervan. Door de door de curator ingeschakelde derde (zie het gestelde sub 3.7.) is de activa van gefailleerde in dit filiaal weggehaald. Herenhof 58 te Alphen aan den Rijn Bij activaovereenkomst d.d.1 juli 2013 heeft gefailleerde de activa in/van het filiaal Herenhof 58 te Alphen aan den Rijn onderhands verkocht en geleverd aan een (voormalig) werkneemster van gefailleerde, maar ten tijde van de faillietverklaring was evenwel formeel nog sprake van een huurovereenkomst met gefailleerde, zulks vanwege het feit dat de verhuurder nog niet ingestemd had met de verzochte indeplaatsstelling. 3

4 Partijen zijn nog met elkaar in overleg teneinde tot een nieuwe huurovereenkomst te kunnen komen per 1 augustus Alsdan zal ook de nog bestaande huurovereenkomst met gefailleerde per 1 augustus 2013 komen te eindigen. De curator is in afwachting hiervan. De verhuurder heeft aan de curator aangegeven dat een nieuwe huurovereenkomst is gesloten per 1 augustus Alle (gebruiks)lasten komen vanaf 1 juli 2013 voor wat betreft dit filiaal voor rekening en risico van de koopster van de activa. De curator zal de activatransactie nog onderzoeken. De verhuurder en de koopster van de activa zijn heden nog in onderhandeling voor wat betreft de nieuwe huurovereenkomst. Voor wat betreft de activatransactie is gebleken dat de boedel nog recht heeft op een restantbetaling ad 2.500,--; de koopster van de activa heeft aangetoond dat deze dient te worden verminderd met een aantal ontvangsten die op de bankrekening van gefailleerde zijn bijgeschreven en die aan de doorstarter toekomen; aan de boedel komt per saldo thans nog een bedrag ad 1.471,10 toe. Het bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Vischstraat te Brielle Zoals eerder onder 1.5. is vermeld, zijn met toestemming van de rechter-commissaris bij activaovereenkomst d.d. 1 augustus 2013 de activa van gefailleerde voor wat betreft het filiaal te Brielle onderhands verkocht. De huidige huurovereenkomst is per 1 augustus 2013 met wederzijds goedvinden beëindigd. Markt 5 te Wijk bij Duurstede De verhuurder van dit filiaal wilde in verband met een nieuwe huurder zo snel mogelijk over het filiaal beschikken. Nadat hieromtrent meerdere onderhandelingen zijn gevoerd, zijn uiteindelijk de inventariszaken met toestemming van de rechter-commissaris onderhands door de curator voor een bedrag ad 907,50 (inclusief BTW) aan de verhuurder verkocht. Onderdeel van de verkoop was tevens dat de inventariszaken ter plaatse konden blijven staan en dat per datum overdracht het gehuurde als opgeleverd kon worden beschouwd, zodat vanaf die datum geen sprake meer is van een boedelschuld. Overige filialen Voor wat betreft de overige filialen zijn met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomsten opgezegd tegen de rechtens eerstmogelijke datum. Met de verhuurders vindt nader overleg plaats over het tijdstip en de wijze van oplevering. Door de door de curator ingeschakelde derde (zie het gestelde in 3.7) zijn de inventariszaken van de overige filialen middels een internetveiling verkocht dan wel verwijderd. Inmiddels zijn deze filialen alle leeg en bezemschoon door de curator aan de verhuurders opgeleverd. 1.7 Oorzaak faillissement Kort na de faillietverklaring is door de curator met de heer Kersten en de administratrice van gefailleerde op het kantooradres te Oud-Beijerland een uitvoerige bespreking gevoerd. Tijdens deze bespreking heeft de heer Kersten aangegeven dat het faillissement is veroorzaakt door de aanhoudende economische crisis, die op dit moment in de detailhandel ook haar weerslag kent. Dit is onder andere te wijten aan een sterke teruggang in de vraag naar kleding in winkels, hetgeen het directe gevolg is van de stijgende verkoop van kleding via het internet alsmede van de recessie (de kleding van gefailleerde bevindt zich qua prijs in een bovengemiddeld segment), daar thans de consument zijn hand op de knip houdt. De inkomsten waren derhalve gering, terwijl de kosten voor wat betreft het personeel en de (volgens de heer Kersten niet-marktconforme) 4

5 huur door bleven lopen. De verliezen van de slecht lopende filialen konden op een zeker moment niet langer meer door de winsten van de enkele goedlopende filialen aangevuld worden, waardoor de exploitatie in zijn geheel verlieslijdend werd. Daar er geen zicht was op betere tijden, zeker niet gezien de opmars van de internetverkoop en de aanhoudende recessie, zag de bestuurder zich uiteindelijk genoodzaakt om het faillissement aan te vragen. De curator zal nog een nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten. Dit onderzoek is afgerond. Uit het onderzoek zijn geen andere oorzaken van het faillissement naar voren gekomen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van de faillietverklaring waren volgens de administratie van gefailleerde 15 personeelsleden in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Blijkens de laatst vastgestelde jaarstukken waren gedurende het jaar 2012 gemiddeld 15 werknemers en in 2011 gemiddeld 18 werknemers in dienst, waarvan grotendeels beschikt over een part-time dienstverband. 2.3 Datum ontslagaanzegging Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator bij brief van 26 juli 2013 de arbeidsovereenkomst aan de blijkens de administratie van gefailleerde in dienst zijnde werknemers tegen de rechtens eerst mogelijke datum opgezegd. De curator heeft voorts UWV verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling. Op 6 augustus 2013 heeft op het kantoor van gefailleerde in Oud-Beijerland een centrale intake door UWV plaatsgevonden. De curator heeft UWV verzocht op de kortst mogelijke termijn voorschotten uit te keren. Tevens heeft de curator voor zover rechtens vereist ook de beheersovereenkomst tussen gefailleerde en de statutair bestuurder, op grond waarvan de heer Kersten feitelijk zijn werkzaamheden voor gefailleerde verrichtte, opgezegd tegen de rechtens eerstmogelijke datum. 2.4 Werkzaamheden - inventarisatie werknemers en arbeidsovereenkomsten; - overleg UWV; - ontslagaanzegging werknemers; - opzegging beheerovereenkomst; - begeleiding intake vorderingen werknemers door UWV. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Daarvan is geen sprake. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder

6 3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.5 Werkzaamheden Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving De bedrijfsmiddelen bestaan per filiaal uit een beperkte winkelinventaris (tafels, kassa s,kledinghangertjes, kledingrekken, pinapparatuur) en één auto Verkoopopbrengst De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de bedrijfsmiddelen inclusief de nog aanwezige voorraad voor wat betreft het filiaal Vischstraat te Brielle en de auto onderhands verkocht en overgedragen aan de doorstartende partij (zie hierna onder 6) voor een totaalbedrag ,00 inclusief BTW. Voor wat betreft de overige inventaris zal de curator trachten deze onderhands te verkopen; mocht geen redelijke bieding daarop komen, dan is de curator voornemens de inventaris via een internetveiling aan te bieden. Markt 5 te Wijk bij Duurstede De verhuurder van dit filiaal wilde in verband met een nieuwe huurder zo snel mogelijk over het filiaal beschikken. Na meerdere onderhandelingen hieromtrent te hebben gevoerd, zijn uiteindelijk de inventariszaken - met toestemming van de rechtercommissaris door de curator voor een bedrag ad 907,50 (inclusief BTW) aan de verhuurder verkocht. Dit bedrag is op de faillissementsrekening ontvangen. Overige inventariszaken De curator heeft in eerste instantie getracht om de inventariszaken en de restantvoorraad (restant na de beperkte voortzetting) onderhands te kunnen verkopen, maar een redelijke bieding bleef uit. Naar aanleiding daarvan is door de curator een derde (Nedveiling) benaderd, teneinde de inventariszaken middels een internetveiling te verkopen. Tevens is met de derde overeengekomen dat die de filialen leeg en bezemschoon zou opleveren. * Aarhof 62 te Alphen aan de Rijn Tezamen met de eerder door Nedveiling opgehaalde inventariszaken uit het filiaal Provinciepassage te Alphen aan den Rijn zijn de inventariszaken van de Aarhof 62 te Alphen aan den Rijn verkocht. De (bruto)verkoopopbrengst hiervan bedraagt 1.910,60. * Veilingpassage 5 te Oud Beijerland De (bruto)verkoopopbrengst van de inventariszaken in dit filiaal beloopt 1.027,58. * Winkelhof 23 te Leiderdorp De (bruto)verkoopopbrengst van de inventariszaken in dit filiaal beloopt 828,05. 6

7 * Herenhof 80 te Alphen aan den Rijn De (bruto)verkoopopbrengst van de inventariszaken in dit filiaal beloopt 1.597,10. De totale netto-opbrengst van de veiling beloopt 4.827,00 ( 5.363,43 minus commissie Nedveiling). Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen Boedelbijdrage Niet van toepassing. De opbrengst valt in de boedel; zie het hierna gestelde onder Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst ex art. 21 Inv.wet Werkzaamheden - (markt)onderzoek naar de waarde van de activa voor wat betreft het filiaal te Brielle en de auto; - onderhandelingen met doorstartende partij; - toestemming rechter-commissaris; - opstellen activaovereenkomst; - afwikkeling overdracht; - aanschrijven opkopers inzake overige inventaris en voorraad; - aanschrijven veilinghuizen inzake overige inventaris en restantvoorraad; - overleg met Nedveiling inzake internetveiling; - overleg met rechter-commissaris. Voorraden/Onderhanden werk Beschrijving Ten tijde van de faillietverklaring waren in de zes nog geopende filialen nog kledingvoorraden (voornamelijk zomercollectie) aanwezig. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de exploitatie van drie filialen (Leiderdorp en twee in Alphen aan den Rijn) enige tijd voortgezet, teneinde zoveel mogelijk van deze kledingvoorraden te kunnen (uit)verkopen. De exploitatie is op 10 augustus 2013 gestaakt. Het restant aan kledingvoorraad zal de curator trachten te verkopen: mocht er geen redelijke bieding daarop komen, dan is de curator voornemens de voorraad tezamen met de inventaris via een internetveiling aan te bieden Verkoopopbrengst Zoals onder 3.7. is vermeld, heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris naast de inventaris ook het restant van de (kleding)voorraad voor wat betreft het filiaal te Brielle onderhands verkocht en overgedragen aan de doorstartende partij (zie hierna onder 6) voor een (totaal)bedrag ad ,00. Voorts heeft de curator de exploitatie van drie filialen enige tijd voortgezet; de opbrengst van die verkopen zal in het volgende verslag worden verantwoord. Zie het gestelde sub 6. De curator heeft de zaken in eerste instantie via Nedveiling ter verkoop aangeboden. Uiteindelijk heeft de handelsagent van de leverancier van de betreffende broeken aangegeven de te willen kopen, mede om schade voor hun afnemers te voorkomen. In overleg met het veilinghuis alsmede met toestemming van de rechter-commissaris zijn de broeken onderhands verkocht aan de betreffende handelsagent voor een bedrag ad 2.340,-- exclusief BTW. Voorts heeft de koper de door het veilinghuis inmiddels gemaakte kosten ad 650,-- exclusief BTW betaald. 7

8 Het restant aan kledingvoorraad is inmiddels geveild. De netto-opbrengst van de veiling beloopt 232,06 ( 264,00 minus commissie Nedveiling). Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen Boedelbijdrage Niet van toepassing. De opbrengst valt in de boedel Werkzaamheden. - (markt)onderzoek naar waarde activa voor wat betreft het filiaal Brielle en de auto; - onderhandelingen met doorstartende partij; - toestemming rechter-commissaris; - opstellen activaovereenkomst; - afwikkeling overdracht; - aanschrijven opkopers inzake overige inventaris en voorraad; - aanschrijven veilinghuizen inzake overige inventaris en restantvoorraad; - overleg en onderhandeling met derde terzake onderhandse verkoop; - overleg met Nedveiling inzake internetveiling en onderhandse verkoop. Andere activa Beschrijving Ten tijde van de faillietverklaring hield gefailleerde 13 bankrekeningen bij ING Bank aan. Volgens opgave van ING beliep het totale creditsaldo (na verrekening) ten tijde van de faillietverklaring ,92 voor wat betreft de betaalrekeningen en ,71 voor wat betreft een geblokkeerde rekening (terzake contragarantie voor verstrekte bankgaranties). De curator heeft de ING aangeschreven met het verzoek om, na saldering, het resterende creditsaldo over te maken op de faillissementsrekening. Naar aanleiding van de eerder genoemde aanschrijving is door de ING een bedrag ad ,64 overgemaakt op de faillissementsrekening. Uit recente bankafschriften is gebleken dat nog een creditsaldo ad 8.734,62 (terzake pintransacties na faillissementsdatum) op deze rekeningen resteert en in dat kader is ING door de curator aangeschreven met het verzoek om dit (credit)saldo op de faillissementsrekening over te maken. Het bedrag van 8.734,62 is inmiddels van ING ontvangen. Tevens hield gefailleerde een zakenrekening en een spaarrekening bij de Rabobank aan: de curator heeft ook de Rabobank aangeschreven met het verzoek om het creditsaldo op de faillissementsrekening over te maken en inmiddels is het creditsaldo ad 67,69 ontvangen. De curator heeft voorts het in de filialen nog aanwezige kasgeld ingenomen. Dit beloopt in totaal 2.928,85. Na het staken van de exploitatie van de drie filialen, die tijdelijk door de curator waren voortgezet, is aan kasgeld nog een bedrag ad 441,41 ingenomen. De curator doet voorts nog onderzoek naar blijkens de administratie van gefailleerde nog openstaande (rekening-courant)vorderingen. Zoals onder sub 1.7 reeds is aangegeven, is met toestemming van de rechter-commissaris een externe deskundige ingeschakeld. Die zal tevens onderzoek doen naar de nog openstaande (rekening-courant)vorderingen. 8

9 Ten slotte is nog een bedrag ad 287,36 bijgeschreven op de faillissementsrekening terzake restitutie bedrijfsfonds. Op de ING rekening zijn restituties ontvangen van waterbedrijven ten bedrage van in totaal 9,94, KPN ad 54,26 en de fiscus ad in totaal 331,00. Deze bedragen zijn inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening. Uit het onderzoek van de extern deskundige in de administratie is gebleken dat nog sprake is van een vordering van gefailleerde op haar bestuurder, J.A. Kersten Beheer B.V., ad in totaal ,14. De curator heeft de bestuurder terzake aangeschreven. Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen Verkoopopbrengst Zie hiervoor onder Werkzaamheden - onderzoek naar eventuele overige activa van de vennootschap, zoals bank- en kassaldi; - aanschrijven ING; - aanschrijven Rabobank; - onderzoek recent ontvangen bankafschriften; - aanschrijven ING; - incasso vordering bestuurder; - onderzoek nadere restituties en banksaldi. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens de administratie van gefailleerde beliep het totaal aan openstaande debiteuren per datum faillietverklaring 2.829,12. Het betreffen hier een tweetal debiteuren. De curator heeft de debiteuren aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling van de openstaande facturen. Van één debiteur heeft de curator inmiddels een reactie ontvangen, waarin deze een beroep op verrekening doet. De curator zal dit nader onderzoeken. De incasso van de debiteuren is afgewikkeld. Op grond van de door de debiteur overgelegde (bewijs)stukken is het door de debiteur gedane beroep op verrekening door de curator gehonoreerd. In dat kader diende deze debiteur nog het restantbedrag ad 1.471,10 over te maken, welk bedrag inmiddels op de faillissementsrekening is ontvangen. De andere debiteur is tevens tot betaling van het gevorderde ad 329,12 overgegaan. 4.2 Opbrengst Beide debiteuren hebben betaald; de totale opbrengst bedraagt 1.800, Boedelbijdrage Niet van toepassing. De opbrengst valt in de boedel 4.4. Werkzaamheden - aanschrijven van de debiteuren; - onderzoek beroep op verrekening. 9

10 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Daarvan is geen sprake. 5.2 Leaseovereenkomsten Daarvan is niet gebleken. 5.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing. 5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing. 5.5 Eigendomsvoorbehoud Drie crediteuren hebben een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. De curator zal deze afwikkelen. De werkzaamheden met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud zijn afgewikkeld. Van de drie crediteuren bleken nog zaken bij in de filialen van gefailleerde aanwezig te zijn. De curator heeft de zaken van één crediteur aan de crediteur geretourneerd. De andere twee crediteuren zijn door de curator in de gelegenheid gesteld om de zaken op te komen halen; deze hebben beide gelet op de daarmee gepaard gaande kosten - uiteindelijk afstand van hun rechten gedaan; de betreffende zaken zijn inmiddels verkocht (zie het vermelde in e.v.). 5.6 Reclamerechten Daarvan is niet gebleken. 5.7 Retentierechten Daarvan is geen sprake. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie Teneinde de nog aanwezige kledingvoorraad te kunnen verkopen, is met machtiging van de rechter-commissaris door de curator de exploitatie van drie filialen enige tijd voortgezet. Deze exploitatie is op 10 augustus 2013 gestaakt. 6.2 Financiële verslaglegging De omzet over de hiervoor genoemde beperkte periode dat de exploitatie van de drie filialen door de curator zijn voortgezet, beloopt ,35 inclusief BTW Werkzaamheden - beheer/exploitatie drie filialen; - overleg met rechter-commissaris; - overleg met bestuurder en personeel; - financiële verslaglegging voortzetting bedrijfsactiviteiten. 10

11 Doorstart 6.4 Beschrijving Met toestemming van de rechter-commissaris is op 1 augustus 2013 een activaverkoopovereenkomst voor wat betreft de activa (inventaris, voorraad en auto) van het filiaal te Brielle tot stand gekomen. 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst Aan de boedel is in totaal ,00 inclusief BTW voldaan. 6.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing. De volledige opbrengst valt in de boedel. 6.8 Werkzaamheden - (markt)onderzoek naar waarde activa voor wat betreft het filiaal te Brielle en de auto; - onderhandelingen met doorstartende partij; - opstellen activaovereenkomst; - toestemming rechter-commissaris; - afwikkeling overdracht. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Dit wordt onderzocht. De curator is in het bezit gesteld van de administratie van gefailleerde. Met toestemming van de rechter-commissaris is aan een externe deskundige opdracht gegeven een onderzoek in de administratie van gefailleerde te verrichten. De curator is in afwachting van de bevindingen van de extern deskundige. Dit onderzoek is afgerond. De extern deskundige heeft geconcludeerd dat de boekhouding van gefailleerde voldoet aan de wettelijke eisen. 7.2 Depot jaarrekeningen - boekjaar 2010: gedeponeerd op 22 februari 2011, mitsdien tijdig; - boekjaar 2011: gedeponeerd op 22 februari 2012, mitsdien tijdig; - boekjaar 2012: gedeponeerd op 27 maart 2013, mitsdien tijdig. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Blijkens de jaarrekeningen over voornoemde boekjaren is op gefailleerde het kleine jaarrekeningregime van toepassing als bedoeld in art. 2:396 BW, zodat gefailleerde is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt en ontbreekt derhalve een accountantsverklaring. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Aangezien gefailleerde is opgericht op 28 november 1986, is een eventuele vordering uit hoofde van volstortingsverplichting aandelen (art. 2:193 BW) verjaard op grond van het arrest van de Hoge Raad d.d. 17 oktober 2003 (art. 3:307 lid 1 BW). 11

12 7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit onderzoek is afgerond. Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken. 7.6 Paulianeus handelen Dit onderzoek is afgerond. Van paulianeus handelen is niet gebleken. Werkzaamheden - onderzoek administratie; - toestemming rechter-commissaris voor inschakelen extern deskundige; - bespreking extern deskundige; - onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; - onderzoek jaarrekeningen en volstorting aandelen. 8. Crediteuren Op basis van de aangeleverde crediteurenadministratie zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven. 8.1 Boedelvorderingen Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen: - Salaris en kosten curator; - Kosten extern administratief deskundige; 4.077,22 - Kosten veilinghuis: 786,50 - Huur: ,19 + p.m.; - UWV: ,09 De curator heeft nadere informatie ingewonnen bij UWV omtrent de hoogte van de boedelvorderingen. Deze informatie is ontvangen. Voorts is de curator nog doende met het inventariseren van de eventuele boedelvorderingen van de verhuurders. De curator heeft de betreffende verhuurders thans schriftelijk verzocht hun vorderingen vóór 1 september 2014 kenbaar te maken. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft de navolgende vordering ingediend: - loonheffingen juni , Preferente vordering van het UWV UWV heeft de navolgende vorderingen ingediend: - premie SV ex artikel 66 lid 3 WW 6.802,32 - loonvordering ex artikel 66 lid 1 WW (3:288 sub e BW) ,76 De curator heeft nadere informatie ingewonnen bij UWV omtrent de hoogte van de vorderingen. Deze informatie is ontvangen. 8.4 Andere preferente crediteuren Er zijn (nog) geen andere preferente vorderingen ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren De crediteuren zijn inmiddels door de curator aangeschreven en op de hoogte gesteld van het faillissement met het verzoek hun vorderingen in te dienen. Tot nog toe hebben 54 crediteuren concurrente vorderingen ingediend. 12

13 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen beloopt , Verwachte wijze van afwikkeling De curator zal in de komende verslagperiode de financiële afwikkeling van het faillissement in gang kan worden gezet. Het faillissement zal worden voorgedragen voor vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137a e.v. Fw. Dit betekent dat aan preferente crediteuren een (gedeeltelijke) uitkering zal plaatsvinden; het boedelactief is ontoereikend voor een uitkering aan concurrente crediteuren. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden Van procedures is niet gebleken. Verwezen wordt naar het gestelde onder Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Verwezen wordt naar 8.7. De curator zal in de komende verslagperiode de financiële afwikkeling van het faillissement in gang te zetten Plan van aanpak De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet: - inventarisatie vorderingen verhuurders; - financiële afwikkeling faillissement (vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137a e.v. Fw) Indiening volgend verslag Dit zal naar verwachting niet meer plaatsvinden; de financiële afwikkeling zal naar verwachting in het najaar van 2014 in gang (kunnen) worden gezet. Alphen aan den Rijn, 17 juli 2014 M.P. van Eeden-van Harskamp, curator 13

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

Software Development Benelux B.V. (eindverslag)

Software Development Benelux B.V. (eindverslag) Software Development Benelux B.V. (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 11 mei2015 Gegevens onderneming : Software Development Benelux B.V., tevens h.o.d.n. Qpozz, statutair gevestigd te

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014 Gegevens onderneming: : Synobsys Holding B.V. en; Synobsys Nederland B.V. en; Synobsys Producten B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 8 mei 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 8 mei 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012 Gegevens failliet: Highlands Retail Houten B.V. Faillissementsnummer: 12/275 F Datum uitspraak: 8 mei 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt Curator:

Nadere informatie