III.Thoraco-abdominale traumata

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "III.Thoraco-abdominale traumata"

Transcriptie

1 III.Thoraco-abdominale traumata Zowel bij de polytrauma pa2ënt als bij geïsoleerde thoraco- abdominale traumata is een snel onderkennen van het bestaande probleem essen2eel. In het volgende hoofdstuk proberen we je vertrouwd te maken met het herkennen van erns2ge thoraco- abdominale letsels en hun behandeling. Thoracale letsels: Bij 62% van de polytraumapa2ënten vinden we een thoracaal letsel terug. De mortaliteit van thoracale letsels blije hoog. Bij slachtoffers die overlijden na een verkeersongeval is het thoracale letsel de oorzaak van het overlijden bij 25% en bij nog eens 25-50% draagt het thoracale letsel in enige mate bij aan het overlijden. Van de ongevalslachtoffers die levend het ziekenhuis bereiken na een thoracaal trauma zal 35% overlijden als het letsel kadert binnen een polytrauma en zal 4-10% overlijden wanneer het een geïsoleerd thoracaal trauma betree. Thoracale letsels hebben zowel een weerslag op de A (airway), de B (breathing) als de C (circula2on). De verstoorde A en B zorgen voor een gebrekkige zuurstofopname, de verstoorde C voor een deficiënt zuurstoeransport. Bij onze snelle eerste beoordeling trachten we levensbedreigende letsels te herkennen.onze hulpmiddelen zijn: inspec2e palpa2e ausculta2e percussie

2 Levensbedreigende thoracale letsels: Spanningspneumothorax: Levensbedreigende aandoening waarbij lucht uit de long/buitenwereld via een one way klep lekt naar de pleura. Hierdoor stapelt zich bij iedere ademhaling meer lucht op in de pleura holte. Deze opstapeling van lucht in de pleuraholte leidt tot: volledige collaps van de ipsilaterale long compressie van de collaterale long shie van het medias2num naar contra- lateraal: a]nikken van de aanvoerende venen: opze^en halsvenen a]nikken afvoerende arteries shie van de trachea naar contra- lateraal: waarneembaar in hals De diagnose van spanningspneumothorax is een klinische diagnose: thoracale pijn kortademigheid respiratory distress tachycardie hypotensie unilaterale afwezigheid van AH- geruis distensie halsvenen cyanose (laaajdig) De differen2eel diagnose met har^amponade kunnen we maken op basis van: afwezige AH geruisen aan 1 zijde hypertympane percussie aan 1 zijde eventueel subcutaan emfyseem aan getroffen zijde Na stellen van de klinische diagnose gaan we onmiddellijk behandelen. De behandeling is het inbrengen van een thoraxdrainage (5de intercostaalruite midaxillair) met vacuumslot. In afwach2ng kan een naaldthoracostomie aangelegd worden. Hierbij wordt een holle naald midclaviculair in de 2de intercostaalruimte ingebracht.

3 Open pneumothorax: Indien er een open verbinding bestaat tussen de pleuraholte en de buitenwereld spreken we van een open pneuothorax. Hierbij wordt de druk in de pleuraholte onmiddellijk gelijk aan aan deze van de buitenwereld. Als de diameter van de verbinding groter is dan 2/3 van de diameter van de trachea, zal de luchtstroom bij ademhalingsbewegingen via het gat in de thoraxwand gaan en niet langer via de trachea. Hierdoor ontstaan dan hypoxie en hypercarbie. De behandeling bestaat in: afsluiten van de holte met een steriel verband bedekken met een niet doorlatend verband dat aan 3 van de 4 zijden getaped wordt. 1 zijde wordt vrijgelaten als klep. Zo snel mogelijk wordt een thoraxdrain ingebracht. Flail chest: We spreken van een flail chest wanneer een segment van de thoraxwand de con2nuïteit met de rest van de thorax verloren heee (door fracturen van de ribben, waarbij deze op minstens 2 plaatsen per rib gebroken zijn) en hierdoor pardoxaal gaat bewegen. Hierdoor wordt dit segment naar binnen getrokken bij inademen en naar buiten geblazen bij uitademen, wat resulteert in een erns2ge verstoring van de ademhalingsbeweging en in uitgesproken pijn. Hierdoor treedt er al snel een falen van de ademhaling op. De behandeling bestaat in: Adequate ven2la2e: CPAP bij de pa2ent die niet in respiratoir falen gaat intuba2e bij tekens van respiratoir falen posi2eve druk beademing Vocht resuscita2e Ribosteosynthese Massieve haemothorax: Opstapeling van meer dan 1/3 van het circulerend volume bloed (>1500cc) in de thorax. Dit kan zowel tengevolge van een stomp als van een penetrerend trauma optreden. Hierbij treedt er een gecombineerd B (compressie van de long) - C (shock klasse 3) letsel op. De klinische tekens zijn: shock klasse 3 afwezige AH- geruisen dof bij percussie shie van medias2num naar de contralaterale zijde De behandeling bestaat in: een herstel van het circulerend vomume (vocht - transfusie) plaatsen thoraxdrain (grote diameter, 5de IC ruimte midaxillair) thoracotomie indien: ini2ële evacua2e van meer dan 1500cc bloed con2nu bloedverlies van meer dan 200cc/uur gedurende 2-4 uur. perforerend letsel hart.grote bloedvaten (index of suspicion aiankelijk van loca2e bij penetrerend letsel - cfr slide 46) Har9amponade:

4 Opstapeling van bloed/vocht in de pericardzak zodanig dat de vulling van het hart door compressie bemoeilijkt wordt. De diagnose is klinisch: Triade van Beck: verhoogde CVD (stuwing halsvenen maar cave hypovolemie) verlaagde arteriële druk gedempte har^onen Teken van Kussmaul: s2jging van CVD 2jdens inspira2e bij spontane AH Technische diagnose middelen: echocardiogram FAST pericardiaal venster pericardiocentese Pericardvenster in OK (eventueel thoracoscopisch) Pericardiocentese met achterlaten drain Resuscita<eve thoracotomie: Indica2es: Penetrerend trauma met pulseless hart maar toch nog elektrische ac2viteit Stomp trauma met pulseless hart maar toch nog elektrische ac2viteit Stomp / penetrerend trauma zonder elektrische ac2viteit = DOOD Voordelen: evacua2e pericardiaal bloed direkte controle van massieve bloeding open hart massage cross clamping aorta descendens

5 Poten4eel levensbedreigende letsels Pneumothorax: Defini2e: opstapelen van lucht tussen de viscerale en parietale pleura collaps van de long door wegvallen van de cohesie tussen long en thoraxwand Klinische tekens: Bemoeilijkte AH Verminderde AH geruisen Hypertympanisme by percussie Collaps long Wegvallen vaa^ekening Cave: beperkte anterieure pneu alleen zichtbaar op CT Plaatsen thoraxdrain (steeds in 4de- 5de IC ruimte midaxillair bij trauma). Enkel bij beperkte pneumothorax zonder weerslag kan afgewacht worden. Indien posi2eve druk beademing nodig zelfs bij de kleinste pneumothorax drain plaatsen Haemothorax: Defini2e: opstapelen van bloed tussen de viscerale en parietale pleura compressie van de long. Meest voorkomende oorzaken (< 1500ml): longlacera2e lacera2e van een intercostaal bloedvat letsel va de a. mammaria fraktuur thoracale wervelzuil Meestal zelflimiterend. Indien zichtbaar op Rx best drainage: voorkomt de vorming van een georganiseerd haematoom beste manier van monitoring van bloeding Thoracotomie indien meer dan 1500 cc drainage of drainage van >200cc/uur gedurende 2 tot 4 uur Toenemende evidence dat ook bij lagere volumes een thoracoscopische evalua2e en lavage zinvol is.

6 Longcontusie: Defini2e en fysiopathologie: Contusie van het longweefsel. Hierdoor ontstaat een verdikking van het inters22um, enerzijds door de lokale bloeduitstor2ng, anderzijds door het reac2eve oedeem (inflamma2o). De verdikking va het inters22um bemoeilijkt de zuurstof- CO2 uitwisseling. Door de zwelling (haematoom/oedeem) worden ook niet betroffen alveolen gecomprimeerd (atelectase). Door de verminderde zuurstofopname in het bloed ontstaat enerzijds een hypoxie van het myocard en anderzijds een metabole acidose. ademkiné - expectoran2a - an2bio2ca intuba2e - ven2la2e CAVE: pneumonie longembolieën Tracheo- broncheale letsels: Scheuren in trachea en/of bronchi Klinisch beeld: hemoptoe subcutaan emfyseem (spannings- )pneumothorax persiterend groot luchtlek na drainage Letsel meestal binnen een straal van 2,5 cm rond de carina Diagnose: klinisch beeld bronchoscopie vroeg2jdige intuba2e die letsel overbrugt conserva2ef: langdurige intuba2e, maar geee vaak vernauwingen chirurgie Stomp hart letsel: Mogelijke letsels: myocardcontusie ventrikelruptuur dissec2e van coronaire arterie klepscheur Steeds op bedacht zijn bij sternumfrakturen

7 Klinische tekens: Ruptuur van ventrikel geee een hart tamponade Coronair letsel / myocardcontusie geee beeld analoog aan myocardinfarct Klepletsels geven acuut harralen Diagnose: labo testen (inclusief troponines) zijn niet bruikbaar in de trauma seang ECG- afwijkingen (wisselend) Echocardiografie ondersteunend Aortadissec<e - gedekte aortascheur: Defini2e: Tengevolge van een descellera2etrauma kan een scheur in de wand van de thoracale aorta ontstaan. Meestal ontstaat deze scheu net distaal van de aeakking van de rechter a. subclavia. Indien de scheur volledig(85%) is verbloedt de pa2ënt binnen enkele seconden (dood bij aankomst). Bij 15% van de pa2ënten scheuren enkel de in2ma en media in. De adven22a blije intact. Hierdoor ontstaat er vals. Dit vals aneurysma kan evenwel secundair scheuren, waardoor er een vrije ruptuur ontstaat. Diagnose: Klinische tekens vaak afwezig Hoge index of suspicion RX: verbreed medias2num verdwijnen van de Aorta- knop devia2e naar rechts van trachea verdringen va de linker hoofdbronchus verwazen van het aorta- pulmonaal venster pleurale apicale cap linker haemothorax De defini2eve diagnose wordt gesteld aan de hand van: Angiografie CT met contrast Transeusophagale echografie interposi2e prothese endoprothese (minimaal invasief) Diafragmascheur: Defini2e: Scheur in het diafragma ten gevolge van stomp of penetrerend trauma. Stomp trauma brede, uitstralende scheur met hernia2e (zeker links)

8 Penetrerend trauma kleine scheur, vaak laaajdige hernia2e Diagnose: Klinisch: weinig specifiek RX: hoogstaand diafragma maagdilata2e haemothorax shie van oesophagus naar rechts links: maagsonde in thorax rechts: de diagnose wordt meestal laaajdig gesteld Contrast Rx of KST Sutuur vroeg2jdig via laparotomie, laaajdig via thoracotomie Slokdarmletsels: Defini2e: scheuren in de slokdarmwand Oorzaken: Stomp uitermate zelden meestal door impact op volle maag distale deel van de slokdarm Scherp meer frequent Diagnose: linker pneumo- / haematothorax erns2g impakt op laag sternum of maag shock zwaarder dan verwacht bij dit trauma pneumomedias2num aanwezigheid van voedselpar2kels in thoraxdrain oesophagoscopie contrast onderzoek Drainage van medias2num en pleura Direkt herstel indien mogelijk Laaajdige interposi2e en vroeg2jdige oesophagostomie zo reeds infec2e Sternumfractuur Defini2e: breuk in het sternum Is steeds het resultaat van een hoogenerge2sch impact Cave: steeds onderliggend stomp hart letsel uitsluiten Diagnose: locaal waarschijnlijkheids- en/of zekerheidstekens van een fractuur RX sgternum

9 Symptoma2sch Analge2ca Ademhalingskine Zelden opera2ef Ribfracturen: Diagnose: Rx ribben Steeds Rx thorax om pneumothorax uit te sluiten Steeds echo abdomen bij fracturen van de onderste ribben om milt/lever letsel uit te sluiten Steeds func2oneel behandelen (nooit ondersteunende verbanden) cave onderliggende atelectase AH kine en analge2ca Hospitalisa2e zo meer dan 3 ribben gebroken oxygena2e evt epidurale anesthesie Opera2ef zo: flail chest ribseriefraktuur (?) niet controleerbare pijn andere reden voor thoracotomie /- scopie.

10 Abdominale letsels: Diagnos4sche middelen: Klinisch onderzoek: Inspec2e: Penetrerende letsels (kijk ook op de rug) Veruitwendigd bloedverlies Seat belt sign: steeds abdominaal letsel tot tegendeel bewezen is (hoog energe2sch trauma) Flank echymose (laaajdig teken van belangrijke intra- abdominale bloeding) Bloed aan de meatus: teken van urethra letsel (geen blaassonde plaatsen) Vlinderhematoom (symmetrisch genitaal hematoom) Specifieke tekens: Teken van Kehr: Schouderpijn door diafragmarikkeling bij bloedende milt Palpa2e: Tekens van peritoneale prikkeling: defense bij palpa2e loslaatpijn percussiepijn plankharde buik bij peritoni2s (perfora2e hol orgaan) Opmerking: bloed geee slechts ma2ge prikkeling steeds palpa2o per anum Bloedverlies Tonus High riding prostaat Intakt zijn van rectum en sfinkter Technische onderzoeken: Echografie: FAST: focussed abdominal sonography for trauma instabiele pa2ënt Enkel gericht op het opsporen van de aanwezigheid van bloed rond de lever, rond de milt of in de Douglas holte. Er wordt ook even naar het pericard gekeken. Meer volledige evalua2e stabiele pa2ent Onderzoek is sterk onderzoeker dependent

11 Peritoneale Lavage: Grotendeels overbodig geworden Steeds snel en eenvoudig uitvoerbaar Interven2e Hoog sensi2ef, weinig specifiek Veel vals posi2even CT- abdomen: (steeds met IV contrast, zo mogelijk ook per oraal en rectaal) Hoge specificiteit Hoge sensi2viteit Tijdrovend indien niet aanwezig op spoedgevallen Cave a]oelen van pa2ënt RX: Rx abdomen is zinloos Rx- thorax: thoracale letsels diafragmaruptuur vrije lucht Rx bekken RX IVP: opsporen van nier- en ureter letsels grotendeels vervangen door CT met IV contrast Cystografie en permic2onele urethrogragie opsporen van urethraletsels (bij bekkenfracturen) Rx SMD: opsporen van duodenumletsels kan ook met CT met oraal contrast ERCP: Opsporen (en eventueelbehandelen) van galweg- en pancreasletsels Invasief onderzoek, dus enkel mits erns2g vermoeden van letsel Indica4es voor laparotomie Bloeding Haemodynamisch instabiel: damage control pack tamponeer shunt

12 Haemodynamisch gestabiliseerd doch ongoing bleeding: interven2onele radiologie of orgaansparende chirurgie (eventueel laparoscopisch): interven2onele radiologie: State of the art angio- suit 24 uur getrainde en beschikbare interven2oneel radiologen/chirurgen Enkel op gestabiliseerde pa2ënten Haemodynamisch stabiel: conserva2ef Haemodynamisch stabiele pa2ënten ICU monitoring Cave hol orgaan letsels Leverletsels: Haemsta2sche technieken: Klemmen: hilus (aorta,(cava)) Explora2e wonde (vingerdissec2e) Ligatuur, overhech2ng vaat- en galwegletsels. (Gedeeltelijke resec2e) Packing (levernet) Bypass, volledige resec2e ( ramp ) Miltletsels: Miltsparende chirurgie netjes omentumflap weinig indica2es overgebleven Splenectomie Cave: OPSI (overwhelming post splenectomy infec2on) Trombocytose met trombo2sche complica2es Nierletsel: Diagnose: Flankpijn Hematurie Echografie CT- scan met intraveneus contrast Intraveneuze pyelografie Arteria renalis angiografie Bijna steeds conserva2ef: observa2e Vroege revascularisa2e bij avasculaire nier Drainage bij urinoom Nefrectomie Soiling Intra- peritoneaal verlies van: maag- darm inhoud gal exocriene pancreas sappen Damage control: stop de soiling, secundair herstel Early total trauma care: defini2eve behandeling Hecht primair indien: klein niet geïnfecteerd milieu (vroeg2jdig) Bescherm je hech2ng via drain/sonde Reseceer en deriveer (+ evt secundair herstel)

13 massieve beschadiging geïnfecteerd milieu (laaajdig) Duodenum- en pancreasletsels: Beperkte letsels kunnen gestent worden via ERCP Letsels van pancreas en duodenum zijn vaak het resultaat van een direct blow waarbij deze organen tussen het geweldsvoorwerp en de wervelzuil geplet geraken: vuistslag ba^ered child fietsstuur in buik Drainage naar buitenwereld Overhechten van ductus letsels (± stent) Resec2e en deriva2e bij laaajdige diagnose: Whipple Hepato- jejenustomie Laaajdig kunnen pancreaspseudocysten ontstaan: Drainage zo volume- effect extern naar maag Necrose Afsterven van organen door letsel aan hun bevloeiïng: toxische stoffen en migra2e bacterieën soiling bij gevorderde necrose Resec2e en herstel transit: in 1 2jd zo stabiele pa2ënt in 2 2jden zo instabiele pa2ënt

14 Perforerende letsels schotwonden: hoge energie overdracht steeds chirurgische explora2e cave caviteitseffect Steekwonden: lokale explora2e fascia niet geperforeerd: observa2e fascia geperforeerd: stabiel - niet geprikkeld: observa2e geprikkeld: laparotomie niet stabiel:laparotomie niet beoordeelbaar: laparoscopie

K. Trauma. Inhoudsopgave

K. Trauma. Inhoudsopgave K. Trauma nhoudsopgave 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 K 1 K 11 K 12 K 13 K 14 K 15 K 16 K 17 K 18 K 19 K 2 K 21 K 22 K 23 K 24 K 25 K 26 K 27 K 28 K 29 K 3 K 31 K Hoofdletsel bij kinderen... 1 Neustrauma...

Nadere informatie

ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt

ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt A.J. Alkemade, SEH arts KNMG 2010 A.J. Alkemade Cover:

Nadere informatie

17 Acute pijn in thorax en rug

17 Acute pijn in thorax en rug 43-Chirurgie 17 01-06-2005 11:14 Pagina 355 355 17 Acute pijn in thorax en rug M.J.H.M. Jacobs Als huisarts wordt u gebeld door een ongeruste echtgenote van een 54-jarige man die acuut pijn in zijn borst

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Het kind in shock

Hoofdstuk 9. Het kind in shock Hoofdstuk 9 Het kind in shock Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je over De oorzaken van shock bij zuigelingen en kinderen De pathofysiologie van shock Hoe kinderen met shock te beoordelen De reanimatie

Nadere informatie

Cursus Intensieve Zorgen:

Cursus Intensieve Zorgen: Cursus Intensieve Zorgen: 1) Shock 2) Hemodynamische monitoring: Swan-Ganz catheter 3) Hemodynamische monitoring: PiCCO 4) Intra Aortische Ballon Pomp (IABP) 5) Zuur Base balans 6) Sedatie/anaesthetica,

Nadere informatie

Reader Basale & specialistische reanimatie voor volwassenen en kinderen

Reader Basale & specialistische reanimatie voor volwassenen en kinderen . Reader Basale & specialistische reanimatie voor volwassenen en kinderen Volgens de richtlijnen NRR 2010 Versie september 2012 Voorwoord Deze reader is een samenbundeling van de richtlijnen voor reanimatie

Nadere informatie

Specialistische Reanimatie

Specialistische Reanimatie Reader Specialistische Reanimatie St. Antonius Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het beleid in het ziekenhuis 2.1 Het reanimatiebeleid 4 2.2 Doelgroep reanimatietrainingen 5 2.3 Inschrijving 5

Nadere informatie

6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek

6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek 6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek Ziekten van de tractus circulatorius Inleiding Hart- en vaatziekten hebben een relatief groot aandeel in de morbiteit en mortaliteit. Aandoeningen van de arteriele

Nadere informatie

SYSTEMATISCHE BENADERING van SPOEDSITUATIES en REANIMATIES. op de Spoedeisende Hulp

SYSTEMATISCHE BENADERING van SPOEDSITUATIES en REANIMATIES. op de Spoedeisende Hulp SYSTEMATISCHE BENADERING van SPOEDSITUATIES en REANIMATIES op de Spoedeisende Hulp W.Vonkeman en M.Oosterloo SEH-artsen KNMG UMC Groningen 2 e druk, november 2011 1 Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1 Voorwoord

Nadere informatie

HET MENSELIJK LICHAAM

HET MENSELIJK LICHAAM 1 HET MENSELIJK LICHAAM INHOUD: 1.1 Inleiding 1.3 1.1.1 lesdoelstellingen 1.4 1.2 Waar ligt wat? 1.5 1.2.1 de lichaamsstreken 1.6 1.2.2 de lichaamsholten 1.8 1.3 Overzicht van de lichaamsstelsels 1.10

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Thorax trauma. Casus GM. Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst. 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst

Thorax trauma. Casus GM. Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst. 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst 1 Thorax trauma Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst Casus GM 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst Blanco voorgeschiedenis 1 GM, man, 3/5/1951 Observatie: Zweet

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

UROLOGIE HFDST 1: HET ONDERZOEK VAN DE UROLOGISCHE PATIËNT 6

UROLOGIE HFDST 1: HET ONDERZOEK VAN DE UROLOGISCHE PATIËNT 6 UROLOGIE INHOUDSOPGAVE HFDST 1: HET ONDERZOEK VAN DE UROLOGISCHE PATIËNT 6 1. DIAGNOSTIEK 6 2. ANAMNESE 6 2.1. ONDERVRAGING 6 2.2. NOTEREN IN DOSSIER 6 2.3. GESPREKSTECHNIEK 6 3. KO 6 4. UROLOGISCHE URGENTIES

Nadere informatie

Anamnese Samenvatting

Anamnese Samenvatting Anamnese Samenvatting In dit hoofdstuk wordt besproken: de anamnese bij patiënten die qua klachten mogelijk cardiovasculaire afwijkingen hebben. De anamnese en daarmee de volgorde en prioriteit van de

Nadere informatie

Stomp buiktrauma. 28 februari 2013. GAM Govaert, traumachirurg

Stomp buiktrauma. 28 februari 2013. GAM Govaert, traumachirurg Stomp buiktrauma 28 februari 2013 GAM Govaert, traumachirurg Inhoud Incidentie Anatomie Patroonherkenning Diagnostiek Behandeling Verdeling van abdominale letsels Adrenal Omentum Urethra Bladder Pancreas

Nadere informatie

19e Max Taks Vaatsymposium. Focus op de nier. Hypertensie-nierfunctie-dialyse-transplantatie. Vrijdag 17 maart 2006

19e Max Taks Vaatsymposium. Focus op de nier. Hypertensie-nierfunctie-dialyse-transplantatie. Vrijdag 17 maart 2006 19e Max Taks Vaatsymposium Focus op de nier Hypertensie-nierfunctie-dialyse-transplantatie Vrijdag 17 maart 2006 Met bijzondere waardering voor de steun en bijdragen van: dr J.D. Banga prof. dr. J.D. Blankensteijn

Nadere informatie

Open partiële nefrectomie

Open partiële nefrectomie Open partiële nefrectomie www.urologischcentrum.be Geachte heer, geachte mevrouw, Onlangs heeft u van de arts vernomen dat er zich een letsel bevindt in één van uw nieren waarvoor een heelkundige behandeling

Nadere informatie

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming voorgesteld door de Belgische Vereniging voor Radiologie nhoud: A. Hoofd B. Hals C. Wervelkolom D. Bewegingsapparaat E. Cardiovasculair stelsel

Nadere informatie

Deel 2 aandoeningen van de orgaanstelsels

Deel 2 aandoeningen van de orgaanstelsels Deel 2 aandoeningen van de orgaanstelsels Deel II gaat in op de aandoeningen van de verschillende orgaanstelsels. Ieder hoofdstuk begint met een overzicht van de normale structuur en functie van het betreffende

Nadere informatie

overbelasting van ziekten -A.P. beeld -Decr. Cress. Geluid bij

overbelasting van ziekten -A.P. beeld -Decr. Cress. Geluid bij Aorta stenose Aorta insufficiëntie Mitralis insufficiëntie Mitralis stenose -Congenitaal -Collaps bij plotse -Bij klachten, binnen 6 -Vorm van druk -Reumatische kracht inspanning weken plastiek of overbelasting

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE ERC-GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2010 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010

SAMENVATTING NIEUWE ERC-GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2010 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 SAMENVATTING NIEUWE ERC-GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2010 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Ref: Resuscitation (2010) Prof Dr. S. H-Idrissi 1 1. INLEIDING De Europese richtlijnen

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG

HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG Januari 2005 INLEIDING...4 ANALGESIE, SEDATIE, EN PARALYSE...5 Sedativa en anesthetica...5 Narcotica / analgetica...6 Paralyse...7

Nadere informatie

DUIKONGEVALLEN. Uitgebreide syllabus duikongevallen. door MADDER Ivo 2 ster instructeur CMAS NELOS Nr. 781. ivo.madder@pandora.be

DUIKONGEVALLEN. Uitgebreide syllabus duikongevallen. door MADDER Ivo 2 ster instructeur CMAS NELOS Nr. 781. ivo.madder@pandora.be DUIKONGEVALLEN Uitgebreide syllabus duikongevallen door MADDER Ivo 2 ster instructeur CMAS NELOS Nr. 781 ivo.madder@pandora.be versie 14 februari 2000 2 Uitgebreide syllabus duikongevallen, door Ivo Madder

Nadere informatie

NPPV. Eline van der Ven Vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Leittext NPPV

NPPV. Eline van der Ven Vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Leittext NPPV NPPV Inleiding NPPV bestaat inmiddels meer dan 50 jaar en in de laatste jaren is het materiaal sterk verbeterd. Ook zijn er steeds meer beademingsapparaten die afgestemd zijn op de toepassing van NPPV.

Nadere informatie

Multi-orgaanfalen. Marianne Binnenhei Intensive Care Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen

Multi-orgaanfalen. Marianne Binnenhei Intensive Care Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen Multi-orgaanfalen Marianne Binnenhei Intensive Care Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen Inhoud Definitie en uitleg van multi-orgaanfalen 3 Algemeen 3 Pathofysiologie van multi-orgaanfalen 3 Verschijnselen

Nadere informatie

acta GROENINGE CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE

acta GROENINGE CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE acta GROENINGE NR 10 - D E C E M B E R 2 0 0 8 CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE TRIAGE OP DE SPOEDOPNAME MULTICOLOR FLOWCYTOMETRIE

Nadere informatie