III.Thoraco-abdominale traumata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "III.Thoraco-abdominale traumata"

Transcriptie

1 III.Thoraco-abdominale traumata Zowel bij de polytrauma pa2ënt als bij geïsoleerde thoraco- abdominale traumata is een snel onderkennen van het bestaande probleem essen2eel. In het volgende hoofdstuk proberen we je vertrouwd te maken met het herkennen van erns2ge thoraco- abdominale letsels en hun behandeling. Thoracale letsels: Bij 62% van de polytraumapa2ënten vinden we een thoracaal letsel terug. De mortaliteit van thoracale letsels blije hoog. Bij slachtoffers die overlijden na een verkeersongeval is het thoracale letsel de oorzaak van het overlijden bij 25% en bij nog eens 25-50% draagt het thoracale letsel in enige mate bij aan het overlijden. Van de ongevalslachtoffers die levend het ziekenhuis bereiken na een thoracaal trauma zal 35% overlijden als het letsel kadert binnen een polytrauma en zal 4-10% overlijden wanneer het een geïsoleerd thoracaal trauma betree. Thoracale letsels hebben zowel een weerslag op de A (airway), de B (breathing) als de C (circula2on). De verstoorde A en B zorgen voor een gebrekkige zuurstofopname, de verstoorde C voor een deficiënt zuurstoeransport. Bij onze snelle eerste beoordeling trachten we levensbedreigende letsels te herkennen.onze hulpmiddelen zijn: inspec2e palpa2e ausculta2e percussie

2 Levensbedreigende thoracale letsels: Spanningspneumothorax: Levensbedreigende aandoening waarbij lucht uit de long/buitenwereld via een one way klep lekt naar de pleura. Hierdoor stapelt zich bij iedere ademhaling meer lucht op in de pleura holte. Deze opstapeling van lucht in de pleuraholte leidt tot: volledige collaps van de ipsilaterale long compressie van de collaterale long shie van het medias2num naar contra- lateraal: a]nikken van de aanvoerende venen: opze^en halsvenen a]nikken afvoerende arteries shie van de trachea naar contra- lateraal: waarneembaar in hals De diagnose van spanningspneumothorax is een klinische diagnose: thoracale pijn kortademigheid respiratory distress tachycardie hypotensie unilaterale afwezigheid van AH- geruis distensie halsvenen cyanose (laaajdig) De differen2eel diagnose met har^amponade kunnen we maken op basis van: afwezige AH geruisen aan 1 zijde hypertympane percussie aan 1 zijde eventueel subcutaan emfyseem aan getroffen zijde Na stellen van de klinische diagnose gaan we onmiddellijk behandelen. De behandeling is het inbrengen van een thoraxdrainage (5de intercostaalruite midaxillair) met vacuumslot. In afwach2ng kan een naaldthoracostomie aangelegd worden. Hierbij wordt een holle naald midclaviculair in de 2de intercostaalruimte ingebracht.

3 Open pneumothorax: Indien er een open verbinding bestaat tussen de pleuraholte en de buitenwereld spreken we van een open pneuothorax. Hierbij wordt de druk in de pleuraholte onmiddellijk gelijk aan aan deze van de buitenwereld. Als de diameter van de verbinding groter is dan 2/3 van de diameter van de trachea, zal de luchtstroom bij ademhalingsbewegingen via het gat in de thoraxwand gaan en niet langer via de trachea. Hierdoor ontstaan dan hypoxie en hypercarbie. De behandeling bestaat in: afsluiten van de holte met een steriel verband bedekken met een niet doorlatend verband dat aan 3 van de 4 zijden getaped wordt. 1 zijde wordt vrijgelaten als klep. Zo snel mogelijk wordt een thoraxdrain ingebracht. Flail chest: We spreken van een flail chest wanneer een segment van de thoraxwand de con2nuïteit met de rest van de thorax verloren heee (door fracturen van de ribben, waarbij deze op minstens 2 plaatsen per rib gebroken zijn) en hierdoor pardoxaal gaat bewegen. Hierdoor wordt dit segment naar binnen getrokken bij inademen en naar buiten geblazen bij uitademen, wat resulteert in een erns2ge verstoring van de ademhalingsbeweging en in uitgesproken pijn. Hierdoor treedt er al snel een falen van de ademhaling op. De behandeling bestaat in: Adequate ven2la2e: CPAP bij de pa2ent die niet in respiratoir falen gaat intuba2e bij tekens van respiratoir falen posi2eve druk beademing Vocht resuscita2e Ribosteosynthese Massieve haemothorax: Opstapeling van meer dan 1/3 van het circulerend volume bloed (>1500cc) in de thorax. Dit kan zowel tengevolge van een stomp als van een penetrerend trauma optreden. Hierbij treedt er een gecombineerd B (compressie van de long) - C (shock klasse 3) letsel op. De klinische tekens zijn: shock klasse 3 afwezige AH- geruisen dof bij percussie shie van medias2num naar de contralaterale zijde De behandeling bestaat in: een herstel van het circulerend vomume (vocht - transfusie) plaatsen thoraxdrain (grote diameter, 5de IC ruimte midaxillair) thoracotomie indien: ini2ële evacua2e van meer dan 1500cc bloed con2nu bloedverlies van meer dan 200cc/uur gedurende 2-4 uur. perforerend letsel hart.grote bloedvaten (index of suspicion aiankelijk van loca2e bij penetrerend letsel - cfr slide 46) Har9amponade:

4 Opstapeling van bloed/vocht in de pericardzak zodanig dat de vulling van het hart door compressie bemoeilijkt wordt. De diagnose is klinisch: Triade van Beck: verhoogde CVD (stuwing halsvenen maar cave hypovolemie) verlaagde arteriële druk gedempte har^onen Teken van Kussmaul: s2jging van CVD 2jdens inspira2e bij spontane AH Technische diagnose middelen: echocardiogram FAST pericardiaal venster pericardiocentese Pericardvenster in OK (eventueel thoracoscopisch) Pericardiocentese met achterlaten drain Resuscita<eve thoracotomie: Indica2es: Penetrerend trauma met pulseless hart maar toch nog elektrische ac2viteit Stomp trauma met pulseless hart maar toch nog elektrische ac2viteit Stomp / penetrerend trauma zonder elektrische ac2viteit = DOOD Voordelen: evacua2e pericardiaal bloed direkte controle van massieve bloeding open hart massage cross clamping aorta descendens

5 Poten4eel levensbedreigende letsels Pneumothorax: Defini2e: opstapelen van lucht tussen de viscerale en parietale pleura collaps van de long door wegvallen van de cohesie tussen long en thoraxwand Klinische tekens: Bemoeilijkte AH Verminderde AH geruisen Hypertympanisme by percussie Collaps long Wegvallen vaa^ekening Cave: beperkte anterieure pneu alleen zichtbaar op CT Plaatsen thoraxdrain (steeds in 4de- 5de IC ruimte midaxillair bij trauma). Enkel bij beperkte pneumothorax zonder weerslag kan afgewacht worden. Indien posi2eve druk beademing nodig zelfs bij de kleinste pneumothorax drain plaatsen Haemothorax: Defini2e: opstapelen van bloed tussen de viscerale en parietale pleura compressie van de long. Meest voorkomende oorzaken (< 1500ml): longlacera2e lacera2e van een intercostaal bloedvat letsel va de a. mammaria fraktuur thoracale wervelzuil Meestal zelflimiterend. Indien zichtbaar op Rx best drainage: voorkomt de vorming van een georganiseerd haematoom beste manier van monitoring van bloeding Thoracotomie indien meer dan 1500 cc drainage of drainage van >200cc/uur gedurende 2 tot 4 uur Toenemende evidence dat ook bij lagere volumes een thoracoscopische evalua2e en lavage zinvol is.

6 Longcontusie: Defini2e en fysiopathologie: Contusie van het longweefsel. Hierdoor ontstaat een verdikking van het inters22um, enerzijds door de lokale bloeduitstor2ng, anderzijds door het reac2eve oedeem (inflamma2o). De verdikking va het inters22um bemoeilijkt de zuurstof- CO2 uitwisseling. Door de zwelling (haematoom/oedeem) worden ook niet betroffen alveolen gecomprimeerd (atelectase). Door de verminderde zuurstofopname in het bloed ontstaat enerzijds een hypoxie van het myocard en anderzijds een metabole acidose. ademkiné - expectoran2a - an2bio2ca intuba2e - ven2la2e CAVE: pneumonie longembolieën Tracheo- broncheale letsels: Scheuren in trachea en/of bronchi Klinisch beeld: hemoptoe subcutaan emfyseem (spannings- )pneumothorax persiterend groot luchtlek na drainage Letsel meestal binnen een straal van 2,5 cm rond de carina Diagnose: klinisch beeld bronchoscopie vroeg2jdige intuba2e die letsel overbrugt conserva2ef: langdurige intuba2e, maar geee vaak vernauwingen chirurgie Stomp hart letsel: Mogelijke letsels: myocardcontusie ventrikelruptuur dissec2e van coronaire arterie klepscheur Steeds op bedacht zijn bij sternumfrakturen

7 Klinische tekens: Ruptuur van ventrikel geee een hart tamponade Coronair letsel / myocardcontusie geee beeld analoog aan myocardinfarct Klepletsels geven acuut harralen Diagnose: labo testen (inclusief troponines) zijn niet bruikbaar in de trauma seang ECG- afwijkingen (wisselend) Echocardiografie ondersteunend Aortadissec<e - gedekte aortascheur: Defini2e: Tengevolge van een descellera2etrauma kan een scheur in de wand van de thoracale aorta ontstaan. Meestal ontstaat deze scheu net distaal van de aeakking van de rechter a. subclavia. Indien de scheur volledig(85%) is verbloedt de pa2ënt binnen enkele seconden (dood bij aankomst). Bij 15% van de pa2ënten scheuren enkel de in2ma en media in. De adven22a blije intact. Hierdoor ontstaat er vals. Dit vals aneurysma kan evenwel secundair scheuren, waardoor er een vrije ruptuur ontstaat. Diagnose: Klinische tekens vaak afwezig Hoge index of suspicion RX: verbreed medias2num verdwijnen van de Aorta- knop devia2e naar rechts van trachea verdringen va de linker hoofdbronchus verwazen van het aorta- pulmonaal venster pleurale apicale cap linker haemothorax De defini2eve diagnose wordt gesteld aan de hand van: Angiografie CT met contrast Transeusophagale echografie interposi2e prothese endoprothese (minimaal invasief) Diafragmascheur: Defini2e: Scheur in het diafragma ten gevolge van stomp of penetrerend trauma. Stomp trauma brede, uitstralende scheur met hernia2e (zeker links)

8 Penetrerend trauma kleine scheur, vaak laaajdige hernia2e Diagnose: Klinisch: weinig specifiek RX: hoogstaand diafragma maagdilata2e haemothorax shie van oesophagus naar rechts links: maagsonde in thorax rechts: de diagnose wordt meestal laaajdig gesteld Contrast Rx of KST Sutuur vroeg2jdig via laparotomie, laaajdig via thoracotomie Slokdarmletsels: Defini2e: scheuren in de slokdarmwand Oorzaken: Stomp uitermate zelden meestal door impact op volle maag distale deel van de slokdarm Scherp meer frequent Diagnose: linker pneumo- / haematothorax erns2g impakt op laag sternum of maag shock zwaarder dan verwacht bij dit trauma pneumomedias2num aanwezigheid van voedselpar2kels in thoraxdrain oesophagoscopie contrast onderzoek Drainage van medias2num en pleura Direkt herstel indien mogelijk Laaajdige interposi2e en vroeg2jdige oesophagostomie zo reeds infec2e Sternumfractuur Defini2e: breuk in het sternum Is steeds het resultaat van een hoogenerge2sch impact Cave: steeds onderliggend stomp hart letsel uitsluiten Diagnose: locaal waarschijnlijkheids- en/of zekerheidstekens van een fractuur RX sgternum

9 Symptoma2sch Analge2ca Ademhalingskine Zelden opera2ef Ribfracturen: Diagnose: Rx ribben Steeds Rx thorax om pneumothorax uit te sluiten Steeds echo abdomen bij fracturen van de onderste ribben om milt/lever letsel uit te sluiten Steeds func2oneel behandelen (nooit ondersteunende verbanden) cave onderliggende atelectase AH kine en analge2ca Hospitalisa2e zo meer dan 3 ribben gebroken oxygena2e evt epidurale anesthesie Opera2ef zo: flail chest ribseriefraktuur (?) niet controleerbare pijn andere reden voor thoracotomie /- scopie.

10 Abdominale letsels: Diagnos4sche middelen: Klinisch onderzoek: Inspec2e: Penetrerende letsels (kijk ook op de rug) Veruitwendigd bloedverlies Seat belt sign: steeds abdominaal letsel tot tegendeel bewezen is (hoog energe2sch trauma) Flank echymose (laaajdig teken van belangrijke intra- abdominale bloeding) Bloed aan de meatus: teken van urethra letsel (geen blaassonde plaatsen) Vlinderhematoom (symmetrisch genitaal hematoom) Specifieke tekens: Teken van Kehr: Schouderpijn door diafragmarikkeling bij bloedende milt Palpa2e: Tekens van peritoneale prikkeling: defense bij palpa2e loslaatpijn percussiepijn plankharde buik bij peritoni2s (perfora2e hol orgaan) Opmerking: bloed geee slechts ma2ge prikkeling steeds palpa2o per anum Bloedverlies Tonus High riding prostaat Intakt zijn van rectum en sfinkter Technische onderzoeken: Echografie: FAST: focussed abdominal sonography for trauma instabiele pa2ënt Enkel gericht op het opsporen van de aanwezigheid van bloed rond de lever, rond de milt of in de Douglas holte. Er wordt ook even naar het pericard gekeken. Meer volledige evalua2e stabiele pa2ent Onderzoek is sterk onderzoeker dependent

11 Peritoneale Lavage: Grotendeels overbodig geworden Steeds snel en eenvoudig uitvoerbaar Interven2e Hoog sensi2ef, weinig specifiek Veel vals posi2even CT- abdomen: (steeds met IV contrast, zo mogelijk ook per oraal en rectaal) Hoge specificiteit Hoge sensi2viteit Tijdrovend indien niet aanwezig op spoedgevallen Cave a]oelen van pa2ënt RX: Rx abdomen is zinloos Rx- thorax: thoracale letsels diafragmaruptuur vrije lucht Rx bekken RX IVP: opsporen van nier- en ureter letsels grotendeels vervangen door CT met IV contrast Cystografie en permic2onele urethrogragie opsporen van urethraletsels (bij bekkenfracturen) Rx SMD: opsporen van duodenumletsels kan ook met CT met oraal contrast ERCP: Opsporen (en eventueelbehandelen) van galweg- en pancreasletsels Invasief onderzoek, dus enkel mits erns2g vermoeden van letsel Indica4es voor laparotomie Bloeding Haemodynamisch instabiel: damage control pack tamponeer shunt

12 Haemodynamisch gestabiliseerd doch ongoing bleeding: interven2onele radiologie of orgaansparende chirurgie (eventueel laparoscopisch): interven2onele radiologie: State of the art angio- suit 24 uur getrainde en beschikbare interven2oneel radiologen/chirurgen Enkel op gestabiliseerde pa2ënten Haemodynamisch stabiel: conserva2ef Haemodynamisch stabiele pa2ënten ICU monitoring Cave hol orgaan letsels Leverletsels: Haemsta2sche technieken: Klemmen: hilus (aorta,(cava)) Explora2e wonde (vingerdissec2e) Ligatuur, overhech2ng vaat- en galwegletsels. (Gedeeltelijke resec2e) Packing (levernet) Bypass, volledige resec2e ( ramp ) Miltletsels: Miltsparende chirurgie netjes omentumflap weinig indica2es overgebleven Splenectomie Cave: OPSI (overwhelming post splenectomy infec2on) Trombocytose met trombo2sche complica2es Nierletsel: Diagnose: Flankpijn Hematurie Echografie CT- scan met intraveneus contrast Intraveneuze pyelografie Arteria renalis angiografie Bijna steeds conserva2ef: observa2e Vroege revascularisa2e bij avasculaire nier Drainage bij urinoom Nefrectomie Soiling Intra- peritoneaal verlies van: maag- darm inhoud gal exocriene pancreas sappen Damage control: stop de soiling, secundair herstel Early total trauma care: defini2eve behandeling Hecht primair indien: klein niet geïnfecteerd milieu (vroeg2jdig) Bescherm je hech2ng via drain/sonde Reseceer en deriveer (+ evt secundair herstel)

13 massieve beschadiging geïnfecteerd milieu (laaajdig) Duodenum- en pancreasletsels: Beperkte letsels kunnen gestent worden via ERCP Letsels van pancreas en duodenum zijn vaak het resultaat van een direct blow waarbij deze organen tussen het geweldsvoorwerp en de wervelzuil geplet geraken: vuistslag ba^ered child fietsstuur in buik Drainage naar buitenwereld Overhechten van ductus letsels (± stent) Resec2e en deriva2e bij laaajdige diagnose: Whipple Hepato- jejenustomie Laaajdig kunnen pancreaspseudocysten ontstaan: Drainage zo volume- effect extern naar maag Necrose Afsterven van organen door letsel aan hun bevloeiïng: toxische stoffen en migra2e bacterieën soiling bij gevorderde necrose Resec2e en herstel transit: in 1 2jd zo stabiele pa2ënt in 2 2jden zo instabiele pa2ënt

14 Perforerende letsels schotwonden: hoge energie overdracht steeds chirurgische explora2e cave caviteitseffect Steekwonden: lokale explora2e fascia niet geperforeerd: observa2e fascia geperforeerd: stabiel - niet geprikkeld: observa2e geprikkeld: laparotomie niet stabiel:laparotomie niet beoordeelbaar: laparoscopie

Thoraco-abdominale letsels

Thoraco-abdominale letsels Thoraco-abdominale letsels Thoracale letsels Polytraumapatiënt 69 % cerebraal trauma 62 % thorax trauma 36 % abdominaal trauma 86 % Frakturen extremiteit 40 % open frakturen 28 % bekken letsels 14 % wervelzuil

Nadere informatie

BVP 06/12/2014 Werkgroep voor Pneumologie Verpleegkundigen THORAXTRAUMA Waar lucht en bloed overal kunnen kruipen

BVP 06/12/2014 Werkgroep voor Pneumologie Verpleegkundigen THORAXTRAUMA Waar lucht en bloed overal kunnen kruipen BVP 06/12/2014 Werkgroep voor Pneumologie Verpleegkundigen THORAXTRAUMA Waar lucht en bloed overal kunnen kruipen Paul E.Van Schil, MD Dienst Thorax- en Vaatheelkunde UA - UZ Antwerpen Thoraxtrauma algemene

Nadere informatie

Thorax Trauma Maak je borst maar nat. D. Schakenraad SEH-Arts KNMG Medisch Centrum Alkmaar

Thorax Trauma Maak je borst maar nat. D. Schakenraad SEH-Arts KNMG Medisch Centrum Alkmaar Thorax Trauma Maak je borst maar nat D. Schakenraad SEH-Arts KNMG Medisch Centrum Alkmaar Epidemiologie Incidentie 30.000-100.000 / jaar Oorzaak : HET s (RTS

Nadere informatie

De beoordeling van de standaardfoto van de thorax. Dr. E. Geusens. E. Geusens UZ. Gasthuisberg - radiologie

De beoordeling van de standaardfoto van de thorax. Dr. E. Geusens. E. Geusens UZ. Gasthuisberg - radiologie De beoordeling van de standaardfoto van de thorax Dr. E. Geusens E. Geusens UZ. Gasthuisberg - radiologie Doel van de voordracht Bespreking van waar we systematisch moeten op letten bij de beoordeling

Nadere informatie

University Medical Center Groningen Traumatology

University Medical Center Groningen Traumatology Benn Beuker traumachirurg epidemiologie hoewel schotwonden minder vaak voorkomen dan steekwonden, is de inwerking op het weefsel vele malen ernstiger tgv holtevorming en energieoverdracht. Abdominaal letsel

Nadere informatie

THORAXTRAUMA. Brevet Acute Geneeskunde. Prof Dr Marc Sabbe Dienst Urgentiegeneeskunde U.Z. Gasthuisberg, K.U. Leuven

THORAXTRAUMA. Brevet Acute Geneeskunde. Prof Dr Marc Sabbe Dienst Urgentiegeneeskunde U.Z. Gasthuisberg, K.U. Leuven THORAXTRAUMA Brevet Acute Geneeskunde Prof Dr Marc Sabbe Dienst Urgentiegeneeskunde U.Z. Gasthuisberg, K.U. Leuven THORAXTRAUMA Epidemiologie & mechanismen Systematische beschrijving Prehospitaal Respiratoire

Nadere informatie

& & 25 % = (2/3 25 % = + 90 % (> 70 % VKO)

& & 25 % = (2/3 25 % = + 90 % (> 70 % VKO) THORAXTRAUMA Brevet Acute Geneeskunde Prof Dr Marc Sabbe Dienst Urgentiegeneeskunde U.Z. Gasthuisberg, K.U. Leuven THORAXTRAUMA Epidemiologie & mechanismen Systematische beschrijving Prehospitaal Respiratoire

Nadere informatie

Stomp buiktrauma. 28 februari 2013. GAM Govaert, traumachirurg

Stomp buiktrauma. 28 februari 2013. GAM Govaert, traumachirurg Stomp buiktrauma 28 februari 2013 GAM Govaert, traumachirurg Inhoud Incidentie Anatomie Patroonherkenning Diagnostiek Behandeling Verdeling van abdominale letsels Adrenal Omentum Urethra Bladder Pancreas

Nadere informatie

Thoraxtrauma. Published on Medics4medics.com (http://www.medics4medics.com) Home > Traumatologie > Thoraxtrauma THORAXTRAUMA

Thoraxtrauma. Published on Medics4medics.com (http://www.medics4medics.com) Home > Traumatologie > Thoraxtrauma THORAXTRAUMA Published on Medics4medics.com (http://www.medics4medics.com) Home > Traumatologie > Thoraxtrauma Thoraxtrauma THORAXTRAUMA Image not found Active http://www.medics4medics.com/sites/default/files/resize/wysiwyg/totaxtrauma-344x159.gif

Nadere informatie

ATLS vs APLS: maar één letter verschil?

ATLS vs APLS: maar één letter verschil? ATLS vs APLS: maar één letter verschil? Traumaopvang bij kinderen; niet eng, (soms) wel anders Roel Bakx Kinderchirurg, Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam Leerdoelen Leerdoelen Specifieke aandachtspunten

Nadere informatie

Thorax trauma. Casus GM. Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst. 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst

Thorax trauma. Casus GM. Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst. 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst 1 Thorax trauma Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst Casus GM 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst Blanco voorgeschiedenis 1 GM, man, 3/5/1951 Observatie: Zweet

Nadere informatie

Penetrerend trauma en injectietrauma. J. De Waele UZ Gent

Penetrerend trauma en injectietrauma. J. De Waele UZ Gent Penetrerend trauma en injectietrauma J. De Waele UZ Gent Penetrerend trauma Ballistiek Specifiek locaties Schedel Hals en nek Thorax Abdomen Perifeer Injectietrauma Ballistiek inleiding niet essentieel

Nadere informatie

OPVANG EN BEHANDELING BIJ TRAUMA

OPVANG EN BEHANDELING BIJ TRAUMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT ONDERWIJS HEELKUNDE OPVANG EN BEHANDELING BIJ TRAUMA A. SERMON 1 PRIMARY CARE FOR POLYTRAUMA PATIENTS BASIC PRINCIPLES A B C D E Coordinated multispeciality approach 2 PRIMARY

Nadere informatie

Thorax drainage bij volwassenen op de IC

Thorax drainage bij volwassenen op de IC Thorax drainage bij volwassenen op de IC Datum: Verantwoording: Doelgroep: Bron: Revisie: November 2011 Protocollen commissie IC Artsen IC Richtlijn thoraxdrainage 2011 (NVALT en NVH) November 2013 Inleiding

Nadere informatie

TRAUMATISCH PANCREASLETSEL

TRAUMATISCH PANCREASLETSEL TRAUMATISCH PANCREASLETSEL Frank Oort Gutclub 29 oktober 2014 1 2 Opbouw Casus Achtergrond Traumatisch pancreas letsel bij kinderen Vervolg casus Leerpunten casus 3 Casus Mw. C. 13 jaar Overplaatsing vanuit

Nadere informatie

OPVANG. De Zwaar Gekwetste Patiënt TRAUMA. Soorten Traumata

OPVANG. De Zwaar Gekwetste Patiënt TRAUMA. Soorten Traumata OPVANG De Zwaar Gekwetste Patiënt Prof Dr Marc Sabbe Dienst Urgentiegeneeskunde UZ Gasthuisberg - KU Leuven TRAUMA Soorten Mortaliteit-morbiditeit Benadering patiënt Prehospitaal traumazorg In-hospitaal

Nadere informatie

A.T.:belangrijkste doodsoorzaak

A.T.:belangrijkste doodsoorzaak Abdominaal trauma Prof dr Beaucourt L. Dr Schwagten V. Universitair Ziekenhuis Antwerpen A.T.:belangrijkste doodsoorzaak Anatomische regio levensbedreigende letsels: - hemorrhagieën - paucisymptomatologie

Nadere informatie

Ballistiek en schotwonden

Ballistiek en schotwonden Wij kunnen te maken krijgen met schotwonden. De aard van het wapen en de kogel kunnen een invloed hebben op de aard van de wonde. Wat moet een arts weten over wapens en ballistiek? 1. Ballistiek 2. Schotwonden

Nadere informatie

Thema 4.2.1: Anatomie en fysiologie van de thorax, longen en het respiratoirsysteem

Thema 4.2.1: Anatomie en fysiologie van de thorax, longen en het respiratoirsysteem Take-home toets Thema 4.2.1: Anatomie en fysiologie van de thorax, longen en het respiratoirsysteem 1. Welke van de onderstaande spieren speelt (spelen) een rol bij de ademhaling? a. diafragmaspieren b.

Nadere informatie

Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015. Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart. 12/3/14 pag.

Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015. Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart. 12/3/14 pag. Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015 Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart 12/3/14 pag. 2 Inhoudstafel Casus Probleemlijst Differentiaaldiagnoses Acuut

Nadere informatie

ANEURYSMATA VAN DE AORTA THORACALIS. Vaatsymposium Emmen 6 november 2015 Lambert van den Merkhof

ANEURYSMATA VAN DE AORTA THORACALIS. Vaatsymposium Emmen 6 november 2015 Lambert van den Merkhof ANEURYSMATA VAN DE AORTA THORACALIS Vaatsymposium Emmen 6 november 2015 Lambert van den Merkhof DE AORTA Aorta ascendens * * Aortaboog (het gedeelte van art. brachiocephalica t/m art. subclavia links)

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERWIJSDAG PRESHOPITALE ZORG 2-4-2015

SAMENVATTING ONDERWIJSDAG PRESHOPITALE ZORG 2-4-2015 SAMENVATTING ONDERWIJSDAG PRESHOPITALE ZORG 2-4-2015 ZIROP SBAR I-GEL CPAP- FLOWSAFE T-POD VACUUM MATRAS LUNGULTRASOUND (CAT) TOURNIQUETTE (CAT) ZiROP Afspraken (convenant) tussen OLVG (en andere ketenpartners)

Nadere informatie

Thoraxdrains. Wat moeten we ermee? Philip van Haren Kinder- en volwassen IC verpleegkundige philip.vanharen@radboudumc.nl

Thoraxdrains. Wat moeten we ermee? Philip van Haren Kinder- en volwassen IC verpleegkundige philip.vanharen@radboudumc.nl Thoraxdrains Wat moeten we ermee? Philip van Haren Kinder- en volwassen IC verpleegkundige philip.vanharen@radboudumc.nl Thoraxdrains Doel: Herstellen van de onderdruk tussen de pleurabladen Door: afvoer

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/39153 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/39153 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/39153 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Hommes, M. Title: The injured liver : management and hepatic injuries in the traumapatient

Nadere informatie

Krans Anesthesie Beoordeling RX thorax Anesthesiologische aandachtspunten. Dr. G. De Winter Dr. E. Claes - Dr. G. Wellens

Krans Anesthesie Beoordeling RX thorax Anesthesiologische aandachtspunten. Dr. G. De Winter Dr. E. Claes - Dr. G. Wellens Krans Anesthesie Beoordeling RX thorax Anesthesiologische aandachtspunten Dr. G. De Winter Dr. E. Claes - Dr. G. Wellens RX thorax voor anesthesisten Systematische beoordeling als aanvrager Preoperatief

Nadere informatie

Mijn patiënt heeft THORACALE PIJN. Dr. Tom Mulleners SZF Heusden-Zolder

Mijn patiënt heeft THORACALE PIJN. Dr. Tom Mulleners SZF Heusden-Zolder Mijn patiënt heeft THORACALE PIJN Dr. Tom Mulleners SZF Heusden-Zolder Epidemiologie 1/20 patiënten op de spoedgevallen klaagt van thoracale pijn Tot 20% van de MUG oproepen 3% tot 5% van de infarcten

Nadere informatie

Oorzaken shock. Hypovolemie Compressie van hart en vaten (tamponade) Cardiogene shock (hartfalen) Sepsis Neurogeen (verlies autonome bezenuwing)

Oorzaken shock. Hypovolemie Compressie van hart en vaten (tamponade) Cardiogene shock (hartfalen) Sepsis Neurogeen (verlies autonome bezenuwing) Oorzaken shock Hypovolemie Compressie van hart en vaten (tamponade) Cardiogene shock (hartfalen) Sepsis Neurogeen (verlies autonome bezenuwing) Diagnose Klinische omstandigheden Klinisch onderzoek Hemodynamisch

Nadere informatie

Thoraxdrainage: een overzicht

Thoraxdrainage: een overzicht Thoraxdrainage: een overzicht Dr. DE LAET INNEKE, Intensivist, ZNA Stuyvenberg Inleiding De pleura (het longvlies) is een zeer dun vlies dat in twee lagen voorkomt: een viscerale laag die de buitenkant

Nadere informatie

Kinderen met Marfan hebben een verhoogd risico op drie typen medische noodgevallen. 1 Aorta dissectie (scheiding van de lagen in de wand van de aorta)

Kinderen met Marfan hebben een verhoogd risico op drie typen medische noodgevallen. 1 Aorta dissectie (scheiding van de lagen in de wand van de aorta) Noodgevallen Kinderen met Marfan blijven gewoon kind en moeten (en mogen) worden aangemoedigd om gewoon mee doen met de activiteiten in de klas en met een aangepast gym programma zoals bepaald door ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Document aorta aneurysmata Een expertrapport voor doelmatig gebruik

Document aorta aneurysmata Een expertrapport voor doelmatig gebruik Document aorta aneurysmata Een expertrapport voor doelmatig gebruik Bijlage A bij deel 1; detaillering thoraco(abdominale) aortapathologie (segment A en/of B). Eigenaar Bestuur NVvV Email; NVvV @nvvh.knmg.nl

Nadere informatie

Abdominaal trauma. Dr Beaucourt L. Dr Schwagten V. Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Abdominaal trauma. Dr Beaucourt L. Dr Schwagten V. Universitair Ziekenhuis Antwerpen Abdominaal trauma Dr Beaucourt L. Dr Schwagten V. Universitair Ziekenhuis Antwerpen Anatomie EENVOUD Eenvoud Holle organen Soliede organen Bloedvaten Vocht I.a. Shock Shock peritonitis Mens als één geheel

Nadere informatie

Staging van het Bronchuscarcinoom

Staging van het Bronchuscarcinoom 1 Staging van het Bronchuscarcinoom Dr D Coeman Pneumoloog A.Z. St.-Dimpna, Geel Staging v/h bronchuscarcinoom 2 A/ NSCLC - TNM-classification B/ SCLC - VALSG (veterans s affairs lung study group) - TNM-classification

Nadere informatie

Echografie van de pleura en de longen

Echografie van de pleura en de longen Klinische les Echografie van de pleura en de longen Snelle diagnostiek bij acute kortademigheid Frank Hendrik Bosch, Michiel J. Blans en Hans G. van der Hoeven Dames en Heren, Het verrichten van echografisch

Nadere informatie

ICU - Medium Care. Type B dissectie. Ineke van de Pol Circulation practitioner i.o. Maart 2011

ICU - Medium Care. Type B dissectie. Ineke van de Pol Circulation practitioner i.o. Maart 2011 ICU - Medium Care Type B dissectie Ineke van de Pol Circulation practitioner i.o. Maart 2011 Inhoud Uitleg type B dissectie Casus Beloop Laboratotium Hemodynamiek Gebruikte medicatie Compartimentsyndroom

Nadere informatie

Stomp abdominaal trauma -bloeding ( milt; lever) -pancreasletsel -perforatie - retroperitoneale bloeding (nier ; grote bloedvaten; pelvisfractuur)

Stomp abdominaal trauma -bloeding ( milt; lever) -pancreasletsel -perforatie - retroperitoneale bloeding (nier ; grote bloedvaten; pelvisfractuur) Wouter Vaneerdeweg Stomp abdominaal trauma -bloeding ( milt; lever) -pancreasletsel -perforatie - retroperitoneale bloeding (nier ; grote bloedvaten; pelvisfractuur) - mesoscheur - urethrascheur - perineaal

Nadere informatie

LEVENSBEDREIGEND (potentieel)

LEVENSBEDREIGEND (potentieel) Abdominaal trauma Prof Beaucourt L. Dr Schwagten V. UZ-Antwerpen LEVENSBEDREIGEND (potentieel) 1 Abdominaal trauma Abdominaal trauma DOEL Vitale functies : CPR - ABC Exclusie levensbedreigende intra-abdominale

Nadere informatie

NIERKOLIEK NIERKOLIEK : DIAGNOSE NIERKOLIEK: ONDERZOEKEN. Zeer frequent voorkomend 1 op 10 Belgen. Tussen jaar. 75 % mannen

NIERKOLIEK NIERKOLIEK : DIAGNOSE NIERKOLIEK: ONDERZOEKEN. Zeer frequent voorkomend 1 op 10 Belgen. Tussen jaar. 75 % mannen NIERKOLIEK Zeer frequent voorkomend 1 op 10 Belgen Tussen 20-50 jaar 75 % mannen NIERKOLIEK : DIAGNOSE Klinisch : zeer typische pijn typische lokalisatie plots erg wisselend misselijkheid Klinisch onderzoek

Nadere informatie

Bij een patiënt heeft de adamsappel zich zijwaarts verplaatst. Dit kan wijzen op.

Bij een patiënt heeft de adamsappel zich zijwaarts verplaatst. Dit kan wijzen op. Meerkeuzevraag 4.1 Subcutaan emfyseem kan optreden bij? A. Bekkenfractuur B. Schedeltrauma C. Hartinfarct D. Pneumothorax Meerkeuzevraag 4.2 Een slachtoffer van een verkeersongeval opent zijn ogen bij

Nadere informatie

Vooraanmelding. Toediening tranexaminezuur bij verbloeding Kirsten Balvers, Arts-onderzoeker Trauma-unit/ Intensive Care.

Vooraanmelding. Toediening tranexaminezuur bij verbloeding Kirsten Balvers, Arts-onderzoeker Trauma-unit/ Intensive Care. Toediening tranexaminezuur bij verbloeding 17-09-2014 Kirsten Balvers, Arts-onderzoeker Trauma-unit/ Intensive Care Vooraanmelding Schietincident, 34 jaar Scoop & run 1 Traumakamer, 34 jaar A: Vrij, aanspreekbaar

Nadere informatie

Chirurgie en zwangerschap. Yves Jacquemyn

Chirurgie en zwangerschap. Yves Jacquemyn Chirurgie en zwangerschap Yves Jacquemyn algemeen Nooit nuchter: meer aspiratiesyndroom Aortocavale compressie tilt Minstens 15 om aortocavale compressie te vermijden maximum 30 om hartmassage toe te laten

Nadere informatie

Subcutaan emfyseem kan optreden bij? Bij een patiënt heeft de adamsappel zich zijwaarts geplaatst. Dit kan wijzen op

Subcutaan emfyseem kan optreden bij? Bij een patiënt heeft de adamsappel zich zijwaarts geplaatst. Dit kan wijzen op Subcutaan emfyseem kan optreden bij? A. Bekkenfractuur B. Schedeltrauma C. Hartinfarct D. Pneumothorax Een slachtoffer van een verkeersongeval opent zijn ogen bij het toedienen van een pijnprikkel, brengt

Nadere informatie

NIERKOLIEK. Zeer frequent voorkomend 1 op 10 Belgen. Tussen jaar. 75 % mannen

NIERKOLIEK. Zeer frequent voorkomend 1 op 10 Belgen. Tussen jaar. 75 % mannen NIERKOLIEK Zeer frequent voorkomend 1 op 10 Belgen Tussen 20-50 jaar 75 % mannen NIERKOLIEK : DIAGNOSE Klinisch : zeer typische pijn typische lokalisatie plots erg wisselend misselijkheid Klinisch onderzoek

Nadere informatie

LPA Triage keuze van ziekenhuis

LPA Triage keuze van ziekenhuis Plaats ongeval Casuïstiekbespreking: Sprong van hoogte 25 november 2013 Dr. Teun Peter Saltzherr, assistent chirurgie Locatie: Lelystad Val van hoogte (3 verdiepingen) A,B goed C: p120 RR 90/60 D: EMV

Nadere informatie

Stomp buiktrauma bij kinderen

Stomp buiktrauma bij kinderen Stomp buiktrauma bij kinderen In overleg met de behandelend specialist is besloten tot opname van uw kind op afdeling Kinderchirurgie van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Op deze afdeling wordt

Nadere informatie

Jan G Grandjean. Cardiothoracaal Chirurg

Jan G Grandjean. Cardiothoracaal Chirurg Jan G Grandjean Cardiothoracaal Chirurg Coronary Artery Bypass Grafting ECC MECC Off Pump benadering EndoCab Gebruik van Arterieel en/of veneus materiaal 1.Arterieel LIMA, RIMA, Radialis en Gastroepiploica

Nadere informatie

Massale longbloeding Loes Didden

Massale longbloeding Loes Didden Massale longbloeding 1-7-2016 Loes Didden Casus Meisje, 1,5 jaar oud VG: syndroom van Noonan, bekend met ernstige aortaklepstenose Geen andere afwijkingen, met name geen stollingsstoornissen Enkele dagen

Nadere informatie

Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015

Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015 Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015 Casus M: motorrijder versus ander voertuig, van motor gevlogen, helm losgeraakt I: verdenking hematothorax, hoofdwond

Nadere informatie

(E-)FAST: (Extended) Focussed Assessment with Sonography for Trauma Sofie Hoflack en Idris Ghijselings

(E-)FAST: (Extended) Focussed Assessment with Sonography for Trauma Sofie Hoflack en Idris Ghijselings (E-)FAST: (Extended) Focussed Assessment with Sonography for Trauma Sofie Hoflack en Idris Ghijselings Outline 1. Introductie 2. Techniek 3. Voor- en Nadelen 4. Literatuur 5. Take-home messages 6. Referenties

Nadere informatie

verwijderen van de milt

verwijderen van de milt patiënteninformatie verwijderen van de milt U krijgt binnenkort een operatie voor het verwijderen van de milt. Een ander woord voor miltverwijdering is splenectomie. Wat is de milt? Welke redenen zijn

Nadere informatie

POSTOPERATIEVE VERWIKKELINGEN. Dr. Ives Hubloue Dienst Intensieve Geneeskunde Academisch Ziekenhuis V.U.B.

POSTOPERATIEVE VERWIKKELINGEN. Dr. Ives Hubloue Dienst Intensieve Geneeskunde Academisch Ziekenhuis V.U.B. POSTOPERATIEVE VERWIKKELINGEN Dr. Ives Hubloue Dienst Intensieve Geneeskunde Academisch Ziekenhuis V.U.B. POSTOPERATIEVE VERWIKKELINGEN Pulmonale verwikkelingen Cardiovasculaire verwikkelingen Renale

Nadere informatie

13-05-11. De hemodynamisch instabiele pa2ent. Inhoud. Basale hemodynamische monitoring. monitoring en therapie

13-05-11. De hemodynamisch instabiele pa2ent. Inhoud. Basale hemodynamische monitoring. monitoring en therapie De hemodynamisch instabiele pa2ent monitoring en therapie NIVAZ 2011 Joris Lemson anesthesioloog en (kinder) intensivist Intensive Care UMC St Radboud Inhoud Fysiologie Hemodynamische monitoring Interpreta2e

Nadere informatie

Aortadissecties. Wie A zegt. H.P. Lok, cardio-thoracale chirurgie OLVG

Aortadissecties. Wie A zegt. H.P. Lok, cardio-thoracale chirurgie OLVG Aortadissecties Wie A zegt Definitie Dissectie: middeleeuws latijn dissectio, van dissecare (verl. deelw. dissectum), van dis- [uiteen] + secare [snijden]. Dissectie: proces waarbij de lagen van de aorta

Nadere informatie

verwijderen van de milt

verwijderen van de milt verwijderen van de milt U krijgt binnenkort een operatie voor het verwijderen van de milt. Een ander woord voor miltverwijdering is splenectomie. Wat is de milt? Welke redenen zijn er om de milt te verwijderen?

Nadere informatie

A. de hersenen en het ruggenmerg B. het hersenvlies en de hersenstam C. het cerebrospinaal vocht en de gevoelszenuwen D. de klieren en de lymfevaten

A. de hersenen en het ruggenmerg B. het hersenvlies en de hersenstam C. het cerebrospinaal vocht en de gevoelszenuwen D. de klieren en de lymfevaten Hoofdstuk 1 Meerkeuzevraag 1.1 Meerkeuzevraag 1.2 Meerkeuzevraag 1.3 Meerkeuzevraag 1.4 Meerkeuzevraag 1.5 Meerkeuzevraag 1.6 Meerkeuzevraag 1.7 Waar ligt de lever in de buikholte? A. Boven rechts B. Boven

Nadere informatie

ABDOMINAAL TRAUMA. Frederik Berrevoet, MD, PhD Dienst Algemene en Hepato-Biliaire Chirurgie UNIVERSITEIT GENT

ABDOMINAAL TRAUMA. Frederik Berrevoet, MD, PhD Dienst Algemene en Hepato-Biliaire Chirurgie UNIVERSITEIT GENT ABDOMINAAL TRAUMA Frederik Berrevoet, MD, PhD Dienst Algemene en Hepato-Biliaire Chirurgie UNIVERSITEIT GENT Inleiding 2 Inleiding Mechanisme van blunt abdominal trauma : snelle deceleratie niet - compliante

Nadere informatie

Morbide obesitas. BMI= body mass index kg / m 2 Normaal te zwaar > 30 obesitas > 40 morbide obesitas

Morbide obesitas. BMI= body mass index kg / m 2 Normaal te zwaar > 30 obesitas > 40 morbide obesitas Morbide obesitas BMI= body mass index kg / m 2 Normaal 18-25 25-30 te zwaar > 30 obesitas > 40 morbide obesitas Relatief risico voor overlijden als functie van BMI=body mass index Eigen schuld? Schuld?

Nadere informatie

Transpositie van de grote vaten Kinderleeftijd

Transpositie van de grote vaten Kinderleeftijd Transpositie van de grote vaten Kinderleeftijd Laurens Koopman Interactieve echocursus voor gevorderden: aangeboren hartafwijkingen 26 januari 2017 Thoraxcentrum en Sophia kinderziekenhuis Opbouw Diagnose

Nadere informatie

Wat is M.I.S.T.? Overdrachtsmethode 2/15/2013. a) De patiënt wordt binnengebracht. Belangrijke informatie wordt. binnen de hele keten op dezelfde

Wat is M.I.S.T.? Overdrachtsmethode 2/15/2013. a) De patiënt wordt binnengebracht. Belangrijke informatie wordt. binnen de hele keten op dezelfde Opvang van polytrauma instructiecyclus spoedgevallen: Dr. Jan Stroobants Diensthoofd Spoedgevallen 18/12/2012 a) De patiënt wordt binnengebracht 1 Wat is M.I.S.T.? Overdrachtsmethode Belangrijke informatie

Nadere informatie

Richtlijnen verwijzing Spoed - MMB

Richtlijnen verwijzing Spoed - MMB Richtlijnen verwijzing Spoed - MMB HOOFD CVA TIA 1. zonder IV contrast 3. Doppler carotiden Indien NIET TRAUMATISCHE bloeding: 4. Angio- circulus van Willis 1. 3. Doppler carotiden Hersentumoren / meta

Nadere informatie

Nieuwe technieken in minimaal invasieve en open aortachirurgie

Nieuwe technieken in minimaal invasieve en open aortachirurgie Nieuwe technieken in minimaal invasieve en open aortachirurgie In dit proefschrift worden nieuwe technieken besproken voor de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de aorta. Het doel van deze technieken

Nadere informatie

de gewonde patiënt hoofdstuk 4 DE GEWONDE PATIENT 4.1.1 Lesdoelen 4.4 4.2 Ongevallen en verwondingen 4.6

de gewonde patiënt hoofdstuk 4 DE GEWONDE PATIENT 4.1.1 Lesdoelen 4.4 4.2 Ongevallen en verwondingen 4.6 4 DE GEWONDE PATIENT Inhoud pagina 4.1 Inleiding 4.4 4.1.1 Lesdoelen 4.4 4.2 Ongevallen en verwondingen 4.6 4.2.1 Soorten ongevallen 4.6 4.2.2 Twee soorten verwondingen 4.7 4.2.3 De gevolgen van een slag

Nadere informatie

De longen. Wat is een thoracoscopie

De longen. Wat is een thoracoscopie Thoracoscopie/VATS In overleg met de longarts heeft u besloten om een kijkoperatie in de borstholte uit te laten voeren. Deze kijkoperatie heet thoracoscopie. Deze folder geeft informatie over de bouw

Nadere informatie

Verwijdering van de milt

Verwijdering van de milt Chirurgie Verwijdering van de milt (Splenectomie) Inhoudsopgave Inleiding...4 Ligging en functie van de milt...4 Redenen om de milt te verwijderen...5 Diagnose en onderzoeken...7 Bloedverdunners...7 De

Nadere informatie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. nefrectomie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. nefrectomie INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER nefrectomie De BAU geeft de toestemming aan urologen om het onderstaand informatie- en toestemmingsformulier te gebruiken voor hun praktijk. Het is echter niet toegelaten

Nadere informatie

Als het bloed uit de holle ader verder stroomt, in welk bloedvat komt het dan?

Als het bloed uit de holle ader verder stroomt, in welk bloedvat komt het dan? De lever is gelegen in de buikholte? A. Boven rechts B. Boven links C. Onder rechts D. Onder links Als het bloed uit de holle ader verder stroomt, in welk bloedvat komt het dan? A. De aorta B. De holle

Nadere informatie

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 Eindtermen ifferentiaties (SHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 1. Inleiding Het eindtermendocument geeft per differentiatierichting een overzicht van de ingrepen die een differentiant moet beheersen

Nadere informatie

Miltverwijdering (splenectomie) bij kinderen

Miltverwijdering (splenectomie) bij kinderen Miltverwijdering (splenectomie) bij kinderen In overleg met de behandelend arts wordt uw kind opgenomen omdat de milt verwijderd moet worden. In deze folder leest u informatie over deze ingreep. Heeft

Nadere informatie

Primaire benadering van een polytrauma

Primaire benadering van een polytrauma Published on Medics4medics.com (https://www.medics4medics.com) Home > Traumatologie > Primaire benadering van een polytrauma Primaire benadering van een polytrauma PRIMAIRE BENADERING POLYTRAUMA Indien

Nadere informatie

Technische onderzoeken bij het vaataccess

Technische onderzoeken bij het vaataccess Technische onderzoeken bij het vaataccess Dr Thiéry Chapelle Dienst hepatobiliaire, endocriene en transplantatie heelkunde Universitair ziekenhuis Antwerpen Wanneer technisch onderzoeken uitvoeren? 1.

Nadere informatie

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis Acute ontsteking van de alvleesklier Acute pancreatitis Uw behandelend arts heeft met u besproken dat een u een acute otsteking van de alvleesklier (pancreatitis) hebt. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

WAT ZOU JIJ DOEN? Interactieve groepsdiscussie over beslissingen op de SEH

WAT ZOU JIJ DOEN? Interactieve groepsdiscussie over beslissingen op de SEH WAT ZOU JIJ DOEN? Interactieve groepsdiscussie over beslissingen op de SEH LEREN VAN ELKAAR Op SEH grijs gebied in opvang, diagnostiek en behandeling Praktijkvariatie Ga naar govote.at Gebruik code 73

Nadere informatie

De milt. Dr.Frederik Berrevoet. Interuniversitair postgraduaat. 22 november 2008. 2008 Universitair Ziekenhuis Gent 1

De milt. Dr.Frederik Berrevoet. Interuniversitair postgraduaat. 22 november 2008. 2008 Universitair Ziekenhuis Gent 1 De milt Dr.Frederik Berrevoet Interuniversitair postgraduaat 22 november 2008 1 Anatomie Ligging tussen 8e en 11e rib Normaal gewicht 100 tot 150g Normale afmetingen: 12x7x4cm Multiple ligamentaire verbindingen

Nadere informatie

De Centraal Veneuze Catheter

De Centraal Veneuze Catheter De Centraal Veneuze Catheter Introductie CRRT vereist een veneuze toegang tot de bloedbaan Centraal veneuze katheters worden gebruikt voor het creëren deze toegang De toegang tot de bloedbaan wordt ook

Nadere informatie

Buikverpleging. Informatie voor bezoek

Buikverpleging. Informatie voor bezoek Buikverpleging Informatie voor bezoek Inleiding Het is nodig uw familielid of naaste op de buik te leggen. We noemen dat buikverpleging. In deze folder staat wat buikverpleging is, waarom we dit doen

Nadere informatie

Diagnose Aneurysma van de Abdominale Aorta. O.R.M. Wikkeling, vaatchirurg (Endo)vasculair Team Nij Smellinghe Ziekenhuis te Drachten

Diagnose Aneurysma van de Abdominale Aorta. O.R.M. Wikkeling, vaatchirurg (Endo)vasculair Team Nij Smellinghe Ziekenhuis te Drachten Diagnose Aneurysma van de Abdominale Aorta O.R.M. Wikkeling, vaatchirurg (Endo)vasculair Team Nij Smellinghe Ziekenhuis te Drachten Waar hebben we het over? 1955 1972 Beroemde mensen welke aan een geruptureerd

Nadere informatie

Demo. De osteopathische encyclopedie. The International Academy of Osteopathy I.A.O. Geachte mevrouw, mijnheer,

Demo. De osteopathische encyclopedie. The International Academy of Osteopathy I.A.O. Geachte mevrouw, mijnheer, Demo Geachte mevrouw, mijnheer, Dank u wel voor de interesse die u voor dit e-book betoont! De osteopathische encyclopedie Deze demo bestaat uit een willekeurig aantal gekozen pagina s uit het e-book De

Nadere informatie

BIJLAGE 1: PROTOCOLLEN AMBULANCEZORG

BIJLAGE 1: PROTOCOLLEN AMBULANCEZORG BIJLAGE 1: PROTOCOLLEN AMBULANCEZORG Airway en CWK-immbolisatie, Breathing, Circulation, Disability en Exposure (5 protocollen) Wervelkolom indicaties fixatie en bevrijding (2 protocollen) Triage en keuze

Nadere informatie

Informatie. Verwijderen van de milt (Splenectomie)

Informatie. Verwijderen van de milt (Splenectomie) Informatie Verwijderen van de milt (Splenectomie) Inleiding Deze brochure geeft u informatie over het verwijderen van de milt (splenectomie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. De behandeling van een. klaplong. op de afdeling Longgeneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis

PATIËNTEN INFORMATIE. De behandeling van een. klaplong. op de afdeling Longgeneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis PATIËNTEN INFORMATIE De behandeling van een klaplong op de afdeling Longgeneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis 2 PATIËNTENINFORMATIE U bent opgenomen op de afdeling Longziekten van het Maasstad Ziekenhuis

Nadere informatie

Reanimatie bij hypothermie / verdrinking. Marlies Morsink SEH-arts KNMG Radboudumc

Reanimatie bij hypothermie / verdrinking. Marlies Morsink SEH-arts KNMG Radboudumc Reanimatie bij hypothermie / verdrinking Marlies Morsink SEH-arts KNMG Radboudumc Hypothermie Na expositie aan kou! Wanneer hypothermie? lichaamstemperatuur < 35 gr. C. Classificatie: Lichte hypothermie

Nadere informatie

Classificatie Post-Operatieve Pancreas Fistel (POPF) vanaf 2016

Classificatie Post-Operatieve Pancreas Fistel (POPF) vanaf 2016 Classificatie Post-Operatieve Pancreas Fistel (POPF) vanaf 2016 POPF: amylase-gehalte in elke hoeveelheid drainvocht > 3x bovengrens van bovengrens normaalwaarde serum (dus normaal 0-220, dan verhoogd

Nadere informatie

F. Thorax. Inhoudsopgave 01 F 02 F 03 F 04 F 05 F 06 F 07 F 08 F 09 F 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F

F. Thorax. Inhoudsopgave 01 F 02 F 03 F 04 F 05 F 06 F 07 F 08 F 09 F 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F F. Thorax nhoudsopgave 01 F 02 F 03 F 04 F 05 F 06 F 07 F 08 F 09 F 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F Aspecifieke thoracale pijn... 1 Minder belangrijk thoraxtrauma... 1 Medische controle voor indiensttreding

Nadere informatie

Kunstmatige beademing en de rol van de Technisch Geneeskundige. A.H. Jonkman Amsterdam Symposium

Kunstmatige beademing en de rol van de Technisch Geneeskundige. A.H. Jonkman Amsterdam Symposium Kunstmatige beademing en de rol van de Technisch Geneeskundige A.H. Jonkman Amsterdam Symposium 2017 1 2 De technisch geneeskundige 3 Voorbeeld TG benadering 4 5 6 De technisch geneeskundige 7 Zelfstandige

Nadere informatie

AUV Vet Day 2017 Diagnostische Beeldvorming

AUV Vet Day 2017 Diagnostische Beeldvorming AUV Vet Day 2017 Diagnostische Beeldvorming röntgen thorax Als u veel meer wilt: op E-learning thorax hond en kat VD-opname VD-opname: verplaatsbaar vocht, maar ook massa mediast een patiënt mag niet slechter

Nadere informatie

Klinisch College Decentrale Selectie 2013. Klinisch College Decentrale Selectie 2013 AMC 3 juni 2013. Buikpijn. Prof. Dr. Paul Fockens, MDL-arts

Klinisch College Decentrale Selectie 2013. Klinisch College Decentrale Selectie 2013 AMC 3 juni 2013. Buikpijn. Prof. Dr. Paul Fockens, MDL-arts Klinisch College Decentrale Selectie 2013 Klinisch College Decentrale Selectie 2013 AMC 3 juni 2013 Buikpijn Prof. Dr. Paul Fockens, MDL-arts Afdeling Maag-. Darm- en Leverziekten Academisch Medisch Centrum,

Nadere informatie

Zuurbase evenwicht. dr Bart Bohy http://www.medics4medics.com

Zuurbase evenwicht. dr Bart Bohy http://www.medics4medics.com Zuurbase evenwicht 1 Zuren 2 Base 3 4 5 6 7 oxygenatie / ventilatie 8 9 Arteriële bloedgaswaarden Oxygenatie PaO2: 80-100mmH2O SaO2: 95-100% Ventilatie: PaCO2: 35-45mmHg Zuur-base status ph: 7.35-7.45

Nadere informatie

THORAXDRAINAGE. Frans de Neijs IC/CCU VERPLEEGKUNDIGE. F. de Neijs 1

THORAXDRAINAGE. Frans de Neijs IC/CCU VERPLEEGKUNDIGE. F. de Neijs 1 THORAXDRAINAGE Frans de Neijs IC/CCU VERPLEEGKUNDIGE F. de Neijs 1 Wie bent U? F. de Neijs 2 13 december Programma: DRAINAGE theorie demonstratie 2 uur F. de Neijs 3 VERWACHTINGEN DOCENT TAV CURSIST OPLETTENDHEID

Nadere informatie

Ascitespunctie. Algemeen. Klachten. Ascitespunctie April Domus Medica Inwooncursus. Peter Demeulenaere. Peter Demeulenaere MD MSc

Ascitespunctie. Algemeen. Klachten. Ascitespunctie April Domus Medica Inwooncursus. Peter Demeulenaere. Peter Demeulenaere MD MSc Ascitespunctie MD MSc Workshop Domus 12 april 2010 1 Algemeen Ascites = abnormale aanwezigheid van vocht in de peritoneale holte (ascos = ballon) Indien gerelateerd met kanker, wijst dit op een gevorderde

Nadere informatie

Transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt

Transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt Transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt informatie voor patiënten INLEIDING 3 NORMALE STRUCTUUR EN FUNCTIES VAN DE LEVER 4 MEEST VOORKOMENDE REDENEN VOOR HET UITVOEREN VAN EEN TIPS 5 Slokdarmvarices

Nadere informatie

P a n c r e a t i t i s

P a n c r e a t i t i s P a n c r e a t i t i s Deze folder geeft u informatie over een acute ontsteking van de alvleesklier (acute pancreatitis) en de behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

Chirurgie. AAA Endovasculair. Abdominaal Aneurysma van de Aorta

Chirurgie. AAA Endovasculair. Abdominaal Aneurysma van de Aorta Chirurgie AAA Endovasculair Abdominaal Aneurysma van de Aorta Inhoudsopgave Aneurisma... 4 1. Wat is een aneurysma?...4 2. Diagnose Abdominaal Aneurysma Aorta...7 3. Aanvullend onderzoek...8 4. Wie lopen

Nadere informatie

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Europees erkend Hand Trauma Centrum Medisch Protocol SL ligamentletsel v.1-04/2013 Het scapholunaire ligament (SL) kan geheel of gedeeltelijke scheuren bij een val op de uitgestrekte hand. Het kan een

Nadere informatie

Inleiding... 1. De longen... 1. Waarom een longoperatie?... 1. Mediastinoscopie... 2. Mediastinotomie... 2. Thoracoscopie... 2

Inleiding... 1. De longen... 1. Waarom een longoperatie?... 1. Mediastinoscopie... 2. Mediastinotomie... 2. Thoracoscopie... 2 Longoperatie Inhoudsopgave Inleiding... 1 De longen... 1 Waarom een longoperatie?... 1 Mediastinoscopie... 2 Mediastinotomie... 2 Thoracoscopie... 2 Zijn er alternatieve behandelingen?... 3 Wat u voor

Nadere informatie

I NFORMATIE VOOR PATIËNTEN HEELKUNDIG ANEURYSMAHERSTEL VERBREDING OF ANEURYSMA VAN DE GROTE BORSTSLAG- ADER MET OF ZONDER DE GROTE BUIKSLAGADER

I NFORMATIE VOOR PATIËNTEN HEELKUNDIG ANEURYSMAHERSTEL VERBREDING OF ANEURYSMA VAN DE GROTE BORSTSLAG- ADER MET OF ZONDER DE GROTE BUIKSLAGADER UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN I NFORMATIE VOOR PATIËNTEN VERBREDING OF ANEURYSMA VAN DE GROTE BORSTSLAG- ADER MET OF ZONDER DE GROTE BUIKSLAGADER HEELKUNDIG ANEURYSMAHERSTEL DIENST VAATHEELKUNDE 2

Nadere informatie

Definitie van infarct. Klinische diagnose. Uitgebreidheid van necrose bepaalt de onmiddellijke en laattijdige prognose!

Definitie van infarct. Klinische diagnose. Uitgebreidheid van necrose bepaalt de onmiddellijke en laattijdige prognose! Acuut Myocardinfarct I Dieter Nuyens Cardiologie Definitie van infarct Klinische diagnose Anamnese Cardiale enzymes ECG veranderingen Uitgebreidheid van necrose bepaalt de onmiddellijke en laattijdige

Nadere informatie

Thrombo-embolie. Wouter Jacobs, longarts. John van Putten, longarts

Thrombo-embolie. Wouter Jacobs, longarts. John van Putten, longarts Thrombo-embolie Wouter Jacobs, longarts John van Putten, longarts Patiënt 1 53 jarige man Voorgeschiedenis 1968 appendectomie Dec 2011 pijnlijke rechter voet waarvoor strassburger sok Anamnese 3 weken

Nadere informatie

PTC drainage procedure

PTC drainage procedure PTC drainage procedure Masterclass GE-oncologie 11 september 2015 Adriaan Moelker Hoofd Interventie Radiologie ErasmusMC Rotterdam Overzicht Interventie radiologie ErasmusMC 4 interventie radiologen 2

Nadere informatie

Koorts. Diagnostische valkuilen bij de oudere patiënt

Koorts. Diagnostische valkuilen bij de oudere patiënt Koorts Diagnostische valkuilen bij de oudere patiënt Koorts Sinds de Oudheid weet men dat verhoogde lichaamstemperatuur een teken van ziekte kan zijn Vanaf 16-17 e eeuw worden thermometers ontwikkeld 1868

Nadere informatie

De zieke patiënt Pijn op de borst, Beroerte, Ademhalingsproblemen

De zieke patiënt Pijn op de borst, Beroerte, Ademhalingsproblemen De zieke patiënt Pijn op de borst, Beroerte, Ademhalingsproblemen -Crols Davy, Spoedgevallen Universitair Ziekenhuis Antwerpen - Pijn op de borst Verschillende ziektebeelden kunnen pijn op de borst geven

Nadere informatie

Dokter op Dinsdag. Jawed Polad Interventiecardioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis

Dokter op Dinsdag. Jawed Polad Interventiecardioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis Dokter op Dinsdag Jawed Polad Interventiecardioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis Het hart is voornamelijk gemaakt van speciale spier. Het hart pompt bloed in de slagaders (bloedvaten) die het bloed naar alle

Nadere informatie