KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar DICA transparantieportaal Structuurindicatoren. Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014. DICA transparantieportaal Structuurindicatoren. Versie 2015.5"

Transcriptie

1 KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014 DICA transparantieportaal Structuurindicatoren 1

2 Inhoudsopgave 1 Documenthistorie Verklaring coderingen ONCOLOGIE - Uitvraag over ALGEMENE DEEL MAMMACARCINOOM COLORECTAAL CARCINOOM LEVERTUMOREN PERITONEAAL METASTASEN OESOFAGUS/MAAGCARCINOOM PANCREAS/DISTALE GALGANGCARCINOOM NEUROENDOCRIENE TUMOREN SCHILDKLIERCARCINOOM MELANOOM WEKE DELEN TUMOREN PROSTAATCARCINOOM NIERCELCARCINOOM TESTISCARCINOOM BLAASCARCINOOM GYNAECOLOGISCHE ONCOLOGIE OVARIUMCARCINOOM

3 ENDOMETRIUMCARCINOOM CERVIXCARCINOOM VULVACARCINOOM LONGCARCINOOM HOOFD- HALS ONCOLOGIE NEURO- ONCOLOGIE: GLIOMEN NIET- ONCOLOGISCHE AANDOENINGEN BARIATRISCHE CHIRURGIE CHIRURGIE BIJ KINDEREN VAATCHIRURGIE ALGEMEEN PARKINSON LAGE RUG HERNIA LAGE RUG STENOSE

4 1 Documenthistorie Versie Datum Auteur Omschrijving DICA Alle aanpassingen t.o.v. uitvraag over 2013 doorgevoerd, inclusief: structuurvragen indicatorensets ZINL nieuwe diagnosen SONCOS- document wijzigingen o.b.v. concept SONCOS- normering DICA Verwijderen vragen die niet in indicatorensets ZINL voorkomen: - Algemene deel - Weke delen tumoren - Neuro- endocriene tumoren - Longcarcinoom - Bariatrische chirurgie - Algemene vaatchirurgie - Aneurysma chirurgie - Carotis chirurgie Toevoegen vragen : - Longcarcinoom (voor invoer cardiothoracaal centra: vraag 1c, 3, 12-16) - Blaascarcinoom (vraag 1b en 1c) - Algemene vaatchirurgie (vraag 2 en 4) DICA Toevoegen vragen : - Lage rug stenose (vraag 1-5) DICA Verwijderen structuurvraag 2 uit Parkinson indicatorenset 4

5 2 Verklaring coderingen Indien a en b met Nee. *Met refer- entiecentrum www. (norm: Ja) (norm: 20 of meer) ZINL Nummering vraag Per sectie zijn er enkele vragen waarmee bepaald kan worden of het nodig is de overige vragen van de sectie te beantwoorden. Met rode tekst is de opmerking gemarkeerd die aangeeft welke vragen hier bedoeld worden. Indien aan deze blauwe voorwaarden wordt voldaan, dan zijn de vervolgvragen binnen de sectie en daarmee de normen (!) niet relevant. Met een * en schuin gedrukte tekst worden hulpteksten aangegeven die de vragen in de uitvraag begeleiden. Bij een gele markering wordt er nog een gegeven c.q. verwijzing gemist en moet dus nog ingevuld worden. Groene markering: staat voor een onvoorwaardelijke norm. Anders gezegd, de groene normen gelden altijd. De norm in dit voorbeeld is dus Ja. LET OP: Indien door beantwoording van de eerste paar vragen een gehele sectie kan worden overgeslagen, dan geldt geen enkele norm (zie opmerking over blauwe markering hierboven). Blauwe markering: deze norm is voorwaardelijk. Door de invulling van een andere vraag, wordt bepaald of deze norm wel of niet geldt. De norm in dit voorbeeld is 20 of meer. Met een rode markering worden de vragen aangegeven uit de sets voor publieke transparantie die aangeboden zijn aan het Zorg Instituut Nederland Donkergroen: indien het nummer van de vraag gemarkeerd is dan heeft een wijziging of toevoeging van de vraag plaatsgevonden ten opzichte van eerdere versie. 5

6 3 ONCOLOGIE - Uitvraag over 2014 (peildatum 31 december 2014) 3.1 ALGEMENE DEEL 1. Wordt in uw ziekenhuis voor iedere patiënt in het (digitale) dossier vastgelegd wie de hoofdbehandelaar is? (norm: Ja) 2. Is er in uw ziekenhuis voor iedere patiënt een vast contactpersoon (casemanager)? (norm: Ja) 3. Wordt er in uw ziekenhuis van patiënten die besproken worden op een multidisciplinaire bespreking een verslag van die bespreking naar de huisarts gestuurd? (norm: Ja) 4. a. Welk percentage van de verpleegkundigen op de dagbehandeling waar cytostatica worden toegediend, heeft de aantekening oncologie of volgt hiervoor de opleiding?* Antwoord: <CC> procent b. Welk percentage van de verpleegkundigen op de klinische afdeling interne geneeskunde waar oncologiepatiënten worden verpleegd, heeft de aantekening oncologie of volgt hiervoor de opleiding?* Antwoord: Afdeling interne oncologie: <CC> procent *Indien er sprake is van een dagbehandeling of klinische afdeling interne geneeskunde waar ook niet- oncologische behandelingen plaatsvinden, graag het percentage invullen voor de verpleegkundigen die zorg verlenen aan de oncologie- patiënten. Een afdeling longziekten waar patiënten met longkanker worden behandeld kunt u hier buiten beschouwing laten. 6

7 5. a. Heeft uw ziekenhuis een spoedeisende hulp waar 24 uur per etmaal, 7 dagen per week expertise in oncologische zorg beschikbaar is voor alle oncologische patiënten en behandelingen waaraan uw ziekenhuis zorg verleent? (norm: Ja) b. Indien Nee, met welke zorginstelling heeft u schriftelijk vastgelegde afspraken om bovengenoemde zorg aan patiënten te leveren? Antwoord: <naam> 6. a. Hoeveel internisten met registratie in het aandachtsgebied oncologie zijn er in uw ziekenhuis werkzaam? Antwoord: Aantal: <CC> b. Hoeveel chirurgen met certificering in de oncologische of gastro- intestinale chirurgie zijn er in uw ziekenhuis werkzaam? Antwoord: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) 7. a. Heeft u op uw ziekenhuislocatie de mogelijkheid om radiotherapie te geven? b. Indien Nee, met welk radiotherapie instituut heeft u schriftelijk vastgelegde afspraken voor het verwijzen van patiënten bij wie radiotherapie geïndiceerd is? Antwoord: Instituut: <naam> c. Indien Nee, worden patiënten in uw ziekenhuis die in aanmerking komen voor chemo- radiotherapie verwezen naar een ziekenhuis waar beide behandelingen op 1 locatie gegeven kunnen worden? d. Indien Nee (bij c.), met welk instituut heeft u schriftelijk vastgelegde afspraken over doorlooptijden, verantwoordelijkheden, opvang van complicaties en dergelijke? Antwoord: Instituut: <naam> 7

8 8. a. Heeft u op uw ziekenhuislocatie de beschikking over een afdeling Klinische Genetica? b. Indien Nee, met welk instituut heeft u schriftelijk vastgelegde afspraken voor het verrichten van klinisch genetisch onderzoek bij uw patiënten? Antwoord: Instituut: <naam> 9. Heeft uw ziekenhuis 1 of meerdere stomaverpleegkundigen? (norm: Ja) 10. a. Heeft uw ziekenhuis een pijnteam? (norm: Ja) b. Hoeveel anesthesiologen met registratie in de pijngeneeskunde zijn er op uw ziekenhuislocatie werkzaam? Antwoord: Aantal: <C> (norm: 1 of meer) 11. a. Heeft uw ziekenhuis een multidisciplinair team palliatieve zorg?* b. Welke zorgverleners zijn onderdeel van dit team: Antwoord: - Medisch specialisten: Aantal: <C> (norm: 2 of meer) - Verpleegkundigen**: Aantal: <C> (norm: 1 of meer) c. Hoe vaak komt het multidisciplinaire palliatieve team bijeen? Antwoord: op indicatie / 1 keer per week / minder dan 1 keer per week *Norm van toepassing per **Het gaat om een verpleegkundige met specifieke expertise in palliatieve zorg, bij voorkeur een oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist oncologie of anesthesiologie/pijngeneeskunde. Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening in uw ziekenhuis standaard psychosociale zorg aangeboden 8

9 12. Ja/nee (norm: ja) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen of o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Welke vervolgacties gaat u ondernemen? Te ondernemen acties: <vrije tekst> Opmerkingen: <vrije tekst> 9

10 3.2 MAMMACARCINOOM Nr. 1. a. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker door middel van chirurgie behandeld? b. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker door middel van systemische therapie behandeld? c. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker palliatief behandeld? 2. Indien 1a en 1b beiden met Nee zijn beantwoord, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. a. Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten* met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld** door chirurg en/of medisch oncoloog in de periode 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014? Antwoord: Aantal: <CCC> b. Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een lokaal, regionaal of afstandsrecidief van hun borstkanker dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld** door chirurg en/of medisch oncoloog in de periode 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014? Antwoord: Aantal: <CC> *Zowel geopereerde als niet geopereerde patiënten; patiënten met recidief borstkanker bij 2a niet meetellen **Chirurgie en/of systemische therapie, geen patiënten die alleen radiotherapie in uw instituut hebben ondergaan. Wel inclusief overname therapie van elders en second opinions bij patiënten daadwerkelijk gezien door chirurg of medisch oncoloog in uw instituut maar elders behandeld. 10

11 Internist oncologen a. Hoeveel internisten zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Antwoord: Aantal: <CC> b. Hoeveel van deze internisten behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? Antwoord: Aantal: <CC> c. Hoeveel gecertificeerde internist- oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Antwoord: Aantal: <CC> d. Hoeveel gecertificeerde internist- oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? Antwoord: Aantal: <CC> Chirurgen a. Hoeveel NVvH chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Antwoord: Aantal: <CC> b. Hoeveel NVvH chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? Antwoord: Aantal: <CC> c. Hoeveel gecertificeerde NVCO- chirurg- oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Antwoord: Aantal: <CC> d. Hoeveel gecertificeerde NVCO- chirurg- oncologen, werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? Antwoord: Aantal: <CC> Radiotherapeuten a. Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij uw ziekenhuis? Antwoord: Aantal: <CC> b. Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij de behandeling van nieuwe patiënten met borstkanker?* Antwoord: Aantal: <CC> c. Hoeveel radiotherapeuten hebben als aandachtsgebied borstkanker? Antwoord: Aantal: <CC> * met betrokken radiotherapeuten wordt bedoeld het totaal aantal radiotherapeuten dat 11

12 6. bestralingen uitvoert bij patiënten uit uw ziekenhuis. a. Is de voorziening tot invriezen van tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie aanwezig? b. Indien Nee, wordt er gebruik gemaakt van faciliteiten elders voor het invriezen van tumorweefsel? Antwoord: Ja, nl. <naam instituut>./nee 7. a. Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST- meter) b. Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch psycholoog onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)? Opmerkingen: U voldoet aan de hier uitgevraagde structuurnormen. U voldoet niet aan de volgende normen:.. 12

13 3.3 COLORECTAAL CARCINOOM Nr. 1. a. Worden er op uw ziekenhuislocatie colonresecties verricht voor benigne of maligne colon pathologie? b. Worden er op uw ziekenhuislocatie rectumresecties verricht voor benigne of maligne rectum pathologie? c. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met colorectaal carcinoom met systemische therapie behandeld? d. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met colorectaal carcinoom palliatief behandeld? 2. *Indien 1a. en 1b. met Nee beantwoord worden, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. a. Hoeveel colonresecties werden in uw ziekenhuis verricht in het jaar 2014 voor maligne en benigne pathologie? Maligne: <CCC> (dit aantal graag overnemen uit de DSCA, indicator 2a) Benigne: <CCC> b. Hoeveel rectumresecties werden in uw ziekenhuis verricht in het jaar 2014 voor maligne en benigne pathologie? Maligne: <CCC> (dit aantal graag overnemen uit de DSCA, indicator 2b) Benigne: <CCC> (norm colorectale chirurgie: som van de aantallen bij 2a plus 2b is 50 of meer) (norm rectumchirurgie: som van de aantallen bij 2b is 20 of meer) Conclusie (automatisch gegenereerd) 13

14 o o U voldoet aan de gecontroleerde normen U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 14

15 3.4 LEVERTUMOREN a. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met primaire levertumoren door middel van chirurgie behandeld? S b. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met levermetastasen door middel van chirurgie en/of RFA behandeld? S c. Indien Nee bij 1a en/of 1b, naar welk ziekenhuis worden patiënten bij wie leverchirurgie geïndiceerd is doorverwezen? Ziekenhuis 1: <ziekenhuislijst> Ziekenhuis 2: <ziekenhuislijst> 1. d. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met primaire levertumoren door middel van systemische therapie behandeld? S e. Indien Nee bij 1d, naar welk ziekenhuis worden patiënten bij wie systemische therapie voor primaire levertumoren geïndiceerd is doorverwezen? Ziekenhuis: <ziekenhuislijst> f. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met primaire levertumoren palliatief behandeld? 2. Indien 1a. en 1b. alle twee met Nee beantwoord worden, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. Welke specialisten maken deel uit van het team dat in uw ziekenhuis patiënten waarbij leverchirurgie wordt verricht behandeld? S - Lever chirurgen: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) - MDL- artsen*: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) - Interventie- radiologen: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) - Pathologen: Aantal: <CC> (norm: 1 of meer) 15

16 - Radiotherapeut: Aantal: <CC> (norm: 1 of meer) - Internist- oncologen: Aantal: <CC> (norm: 1 of meer) - Nucleair geneeskundige: Aantal: <CC> (norm: 1 of meer) 3. * Het gaat hier alleen om MDL artsen die in staat zijn interventiescopieën te verrichten, waar onder ERCP met stentplaatsing. Kunnen er in uw ziekenhuis interventie- Ecg s worden verricht? S (norm: Ja) 4. Kan er in uw ziekenhuis op de operatiekamer echografie van de lever worden verricht? S (norm: Ja) a. Kan er in uw ziekenhuis radiofrequente ablatie (RFA/HIFU) van levermetastasen worden verricht? S (norm: Ja) 5. b. Indien Nee, met welk ziekenhuis zijn er schriftelijk vastgelegde afspraken voor het verrichten van RFA s bij patiënten bij wie dit geïndiceerd is? Ziekenhuis 1: <ziekenhuislijst> Ziekenhuis 2: <ziekenhuislijst> a. Kan er in uw ziekenhuis Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) worden verricht? S 6. b. Indien Nee, met welk radiotherapie- instituut zijn er schriftelijk vastgelegde afspraken voor het verrichten van SBRT bij patiënten bij wie dit geïndiceerd is? Antwoord: <radiotherapie- instituten lijst> 7. Hoeveel lever/galwegresecties werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in 2014? NVvH Antwoord: Aantal: <CCC> (norm: 20 of meer) 16

17 Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 17

18 3.5 PERITONEAAL METASTASEN a. Vindt er in uw ziekenhuis Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie plaats (HIPEC)? 1. b. Indien Nee, naar welk ziekenhuis worden patiënten bij wie HIPEC geïndiceerd is doorverwezen? Antwoord: <ziekenhuislijst> 2. Indien a. met Nee beantwoord wordt, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. Hoeveel specialisten met aantoonbaar specifieke expertise voeren HIPEC behandelingen in uw ziekenhuis uit? S - HIPEC chirurgen: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) - Anesthesiologen: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) - Perfusionisten: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) - Andere: Antwoord: <vrije tekst> 3. Is uw ziekenhuis vertegenwoordigd in de landelijke HIPEC werkgroep? S (norm: Ja) 4. Hoeveel HIPEC behandelingen werden er in 2014 verricht in uw ziekenhuis? S Antwoord: 2014: Aantal: <CCC> (norm: 20 of meer) 5. Wordt er in uw ziekenhuis een database bijgehouden van alle patiënten die een HIPEC behandeling ondergaan, inclusief gegevens over complicaties? S (norm: Ja) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? 18

19 Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 19

20 3.6 OESOFAGUS/MAAGCARCINOOM a. Vinden er op uw ziekenhuislocatie resecties voor slokdarm- of maagcarcinoom plaats? Antwoord: Slokdarmresecties Ja/Nee Maagresecties Ja/Nee 1. b. Worden patiënten ziekenhuislocatie met slokdarm- of maagcarcinoom op uw ziekenhuislocatie systemisch behandeld (evt. in combinatie met radiotherapie)? c. Vinden er op uw ziekenhuislocatie palliatieve behandelingen voor slokdarm- of maagcarcinoom plaats? Indien zowel 1a. als 1b. met Nee beantwoord worden, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. Indien bij 1a Ja wordt ingevuld, dan openen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Indien bij 1b Ja wordt ingevuld, dan openen 2, 3, 4, 5, 9 Hoeveel slokdarm- en/of maagresecties vonden er in uw ziekenhuis plaats in 2014? ZINL 2. Slokdarmresecties: <CC> (dit aantal graag overnemen uit DUCA indicator 2*) (norm: 20 of meer) Maagresecties: <CC> (dit aantal graag overnemen uit DUCA indicator 2*) (norm: 20 of meer) * Het betreft hier de optelsom van curatieve, palliatieve en profylactische slokdarm- en/of maagresecties. 3. Welke niet- chirurgische behandelmethoden* voor slokdarm- of maagcarcinoom worden in uw ziekenhuis verricht? ZINL Antwoorden: Chemotherapie Ja /Nee Radiotherapie Ja/Nee Chemoradiotherapie Ja/Nee Plaatsen van stent Ja/Nee 20

21 Targeted therapie Ja/Nee * Het gaat hier zowel om curatieve als palliatieve behandelmethoden. 4. a. Is er in uw ziekenhuis een wekelijks multidisciplinair overleg waarop patiënten met slokdarm- maag carcinoom voorafgaand aan de behandeling besproken worden? ZINL (norm: Ja) b. Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg? ZINL - Een Slokdarm- maag chirurg? - Een Maag- darm- lever arts? - Een Internist- oncoloog? - Een Radiotherapeut? - Een Radioloog? - Een Patholoog? - Een gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager? (norm: alle bovenstaande vragen Ja) c. Is er een samenwerkingsovereenkomst met één of meer referentiecentra* voor consultatie waarin onderlinge afspraken zijn vastgelegd? ZINL d. Is er een mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum* bij dit multidisciplinaire overleg? ZINL e. Uit welk referentiecentrum* is deze vertegenwoordiger afkomstig? Antwoord: <naam> *Indien u zelf het referentiecentrum bent kunt u bij 2c en 2d Ja en bij 2e de naam van uw eigen ziekenhuis invullen. N.B. Naast het feit dat een referentiecentrum moet voldoen aan de algemene en tumorspecifieke SONCOS- normen, dient het bovendien second opinions te verlenen en actief te 21

22 5. zijn in onderzoek en onderwijs, blijkend uit deelname en initiatie van wetenschappelijk onderzoek, relevante publicaties en organisatie van (supra)regionale nascholingsactiviteiten. Hoeveel geregistreerde MDL- artsen zijn er op uw ziekenhuislocatie met ervaring in interventiescopieën (dilataties, stentplaatsing, orale endo- echografie)? ZINL Antwoord: interventie- MDL- artsen: <CC> (norm: 2 of meer) 6. Door hoeveel chirurgen* worden resecties voor slokdarm- en/of maagkanker op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? ZINL Antwoord: Chirurgen aantal: <CC> (norm: 2 of meer) 7. * Chirurg: een door de NVvH gecertificeerde gastro- intestinaal of oncologisch chirurg. Hoeveel van de anesthesiologen op uw ziekenhuislocatie zijn specifiek toegewijd aan de slokdarm- maag chirurgie? ZINL Antwoord: Anesthesiologen: <CC> (norm: 2 of meer) 8. Krijgen alle patiënten die een operatie ondergaan vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom in uw ziekenhuis standaard het bestaan van een patiëntenorganisatie (SPKS*) medegedeeld. ZINL Antwoord: Ja /Nee *Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal a. Wordt erop uw ziekenhuislocatie bij patiënten met een maagcarcinoom standaard onderzocht of er een indicatie is voor onderzoek naar een erfelijk gen dat maagcarcinoom kan veroorzaken? ZINL Antwoord: Ja /Nee 9. b. Krijgen familieleden van de patiënt met een maagcarcinoom waarbij mogelijk sprake is van een erfelijke aanleg, op uw ziekenhuislocatie standaard een screening aangeboden op de aanwezigheid van maagcarcinoom? ZINL Antwoord: Ja /Nee c. Wordt er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met een maagcarcinoom standaard gescreend op Helicobacter pylori? ZINL 22

23 Antwoord: Ja /Nee d. Worden familieleden van patiënten met een maagcarcinoom waarbij Helicobacter pylori is geconstateerd, standaard gescreend op aanwezigheid van Helicobacter pylori? ZINL Antwoord: Ja /Nee Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 23

24 3.7 PANCREAS/DISTALE GALGANGCARCINOOM a. Vinden er op uw ziekenhuislocatie resecties voor pancreas- of distaal galgangcarcinoom plaats? Antwoord: Resecties pancreascarcinoom Ja/Nee Resecties galgangcarcinoom Ja/Nee 1. b. Vinden er op uw ziekenhuislocatie andere behandelingen, zoals systemische therapie, eventueel gecombineerd met radiotherapie plaats voor patiënten met pancreas- en/of galwegcarcinoom? c. Vinden er op uw ziekenhuislocatie palliatieve behandelingen voor pancreascarcinoom plaats? Indien bij 1a. en 1b. twee keer Nee geantwoord wordt, dan hoeven alle onderstaande vragen niet ingevuld te worden. Indien bij 1a. Nee geantwoord wordt, dan hoeven vraag 5, 6 en 7 niet ingevuld te worden Zijn de volgende faciliteiten beschikbaar op uw ziekenhuislocatie en zo niet met welk ziekenhuis zijn er schriftelijke afspraken gemaakt over verwijzing van patiënten waarbij het service- level is vastgelegd? 2. a. Een adequaat conform eisen NVMDL ingerichte endoscopie- afdeling met uitslaapkamer voor bewaking na ingreep? S - eigen ziekenhuislocatie: (norm: ja) - ander ziekenhuis/centrum, namelijk*: Antwoord: <ziekenhuislijst> of: Antwoord: <vrije tekst> b. Faciliteiten voor het verrichten van interventie ERCP s? S - eigen ziekenhuislocatie: (norm: ja) - ander ziekenhuis/centrum, namelijk*: Antwoord: <ziekenhuislijst> of: Antwoord: <vrije tekst> c. Faciliteiten voor zowel diagnostische als therapeutische orale endo- echografie? S - eigen ziekenhuislocatie: 24

25 - ander ziekenhuis/centrum, namelijk*: Antwoord: <ziekenhuislijst> of: Antwoord: <vrije tekst> * Maak een keuze uit de lijst. Indien instelling niet voorkomt in de lijst, beantwoord dan de volgende vraag (vraag 'of'). a. Is er in uw ziekenhuis een wekelijks multidisciplinair overleg waarop patiënten met een pancreas- of galwegcarcinoom voorafgaand aan de behandeling besproken worden? S (norm: Ja) 3. b. Zijn bij het wekelijkse multidisciplinaire overleg in ieder geval de volgende specialisten vertegenwoordigd? S - Een Chirurg? - Een Maag- Darm- Lever- arts? - Een Internist- oncoloog? - Een Radiotherapeut? - Een Radioloog? - Een Patholoog? - Een gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager? (norm: alle bovenstaande vragen Ja) c. Is er een mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij het multidisciplinaire overleg*? S d. Uit welk referentiecentrum is deze vertegenwoordiger afkomstig? Antwoord: <ziekenhuislijst> * De vertegenwoordiger van het referentiecentrum is fysiek of via videoverbinding aanwezig bij het overleg. Indien u zelf het referentiecentrum bent kunt u bij 2c Ja en bij 2d de naam van uw eigen ziekenhuis invullen. 4. Hoeveel geregistreerde MDL- artsen zijn er op uw ziekenhuislocatie met ervaring in interventiescopieën (ERCP, dilataties, stentplaatsing, orale endo- echografie)? S 25

26 Antwoord: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) Hoeveel chirurgen met aantoonbaar specifieke expertise in pancreas en galwegcarcinoom chirurgie voeren pancreasresecties uit? S Antwoord: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) 5. Hoeveel pancreaticoduodenectomieen voor pancreas- of galwegcarcinoom vonden er in uw ziekenhuis plaats in 2014? NVvH Pancreaticoduodenectomieen: <CCC> (norm: 20 of meer) 6. Hoeveel van de anesthesiologen in uw ziekenhuis hebben aantoonbaar specifieke expertise in pancreas- en galgwegcarcinoom chirurgie? S Antwoord: Anesthesiologen: <CC> (norm: 2 of meer) 7. Hoeveel van de interventieradiologen in uw ziekenhuis hebben aantoonbaar specifieke expertise in de diagnostiek en behandeling van pancreas- en galgwegcarcinoom? S Antwoord: Interventieradiologen: <CC> (norm: 2 of meer) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 26

27 27

28 3.8 NEUROENDOCRIENE TUMOREN a. Bent u een referentiecentrum voor neuro- endocriene tumoren? 1. b. Is uw ziekenhuis in bezit van het Europese certificaat voor kenniscentra* voor endocriene tumoren? S * Het betreft het certificaat van de European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) a. Worden er in uw ziekenhuis neuro- endocriene tumoren behandeld? 2. b. Worden patiënten in uw ziekenhuis met een gemetastaseerde neuroendocriene tumor of tumor die mogelijk niet in eerste instantie resectabel is overlegd met een referentiecentrum? c. Zo ja, met welk referentiecentrum wordt overlegd? Antwoord: <ziekenhuislijst> Indien bij 2a. Nee geantwoord wordt, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. 3. a. Is er in uw ziekenhuis een multidisciplinair overleg waarop alle patiënten met een neuro- endocriene tumor besproken worden? S (norm: Ja) b. Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit multidisciplinaire overleg? - Een Chirurg? - Een Maag- darm- lever arts? - Een Internist- oncoloog? - Een Radiotherapeut? 28

29 - Een Radioloog? - Een Patholoog? - Een Nucleair geneeskundige? - Een gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager? (norm: alle bovenstaande vragen Ja) Hoeveel nieuwe patiënten met een neuro- endocriene tumor werden er in 2014 in uw ziekenhuis behandeld? S 4. - Totaal aantal behandeld: Aantal: <CC> (norm: 20 of meer) - Aantal behandeld met systemische therapie: Aantal: <CC> (norm: 10 of meer) - Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 29

30 3.9 SCHILDKLIERCARCINOOM Vinden er in uw ziekenhuis behandelingen plaats vanwege schildkliercarcinoom? 1. Indien met Nee geantwoord wordt, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. a. Worden patiënten met schildkliercarcinoom in uw ziekenhuis besproken in een multidisciplinair overleg dat ten minste 1 keer per 2 weken plaatsvindt? S (norm: ja) b. Zijn de volgende specialisten standaard aanwezig bij dit multidisciplinaire overleg: S Een Chirurg? - Een Internist- endocrinoloog? Een Nucleair geneeskundige? - Een Radioloog? - Een Patholoog? (norm: alle bovenstaande vragen Ja) - Hoeveel chirurgen verrichten in uw ziekenhuis (bij)schildklieroperaties? Antwoord: <C> 3. Hoeveel internisten met speciale expertise in de behandeling van schildkliercarcinoom behandelen patiënten met schildkliercarcinoom in uw ziekenhuis? Antwoord: <C> 4. a. Hoeveel operaties van de schildklier of de bijschildklieren vonden er in uw ziekenhuis plaats in 2014? S Antwoord: Schildklieroperaties: <CC> Bijschildklieroperaties: <CC> (norm: 20 of meer (bij)schildklieroperaties ) b. Bij hoeveel patiënten vond er een schildklieroperatie plaats voor carcinoom in 2014?S Antwoord: Aantal: <CC> c. Bij hoeveel patiënten vond er een operatie plaats voor een loco- regionaal recidief van 30

31 schildkliercarcinoom in 2014? S Antwoord: Aantal: <CC> d. Hoeveel halsklierdissecties voor schildkliercarcinoom vonden er in uw ziekenhuis plaats in 2014? S Antwoord: Aantal: <CC> a. Worden er in uw ziekenhuis I- 131 behandelingen gegeven bij patiënten met schildkliercarcinoom? 5. b. Indien Nee, naar welk ziekenhuis worden patiënten met schildkliercarcinoom bij wie een I- 131 behandeling geïndiceerd is, doorverwezen? Ziekenhuis 1: <ziekenhuislijst> Ziekenhuis 2: <ziekenhuislijst> c. Indien Ja, hoeveel I- 131 ablatie- behandelingen werden er gegeven bij patiënten met schildkliercarcinoom in 2014? S Antwoord: Aantal: <CC> (norm: 10 of meer) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 31

32 32

33 3.10 MELANOOM Nr. 1. Worden in uw ziekenhuis patiënten met de (verdenking op) melanoom gezien? ZINL Indien Nee dan hoeven alle andere vragen niet ingevuld te worden Is uw ziekenhuis één van de 14 verwijscentra* voor de behandeling van gemetastaseerd melanoom (melanoomcentra)? 2. *In Nederland zijn door de NZA 14 ziekenhuizen aangewezen voor de behandeling van gemetastaseerd melanoom (stadium IIIc en IV) met immunotherapie of targeted therapies. 3. Indien Ja dan ook vragen 8 en 9 te beantwoorden. Indien Nee dan hoeven vragen 8 en 9 niet beantwoord te worden. Binnen hoeveel werkdagen kunnen patiënten met verdenking melanoom worden gezien op de afdeling dermatologie in uw ziekenhuis? (exclusief ver gevorderd stadium melanoom) ZINL Antwoord: Aantal dagen <cc> (norm: 2 of minder) 4 Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie hebben aantoonbare ervaring in het chirurgisch verwijderen van schildwachtklieren op lokalisaties specifiek voor melanoom? ZINL Antwoord: Chirurgen aantal <CC> (norm: 2 of meer) 5 Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over Stichting Melanoom? a. Is er in uw ziekenhuis een zorgpad melanoom aanwezig? ZINL 6. b. Wordt in uw ziekenhuis het zorgpad melanoom gepubliceerd op de website van het ziekenhuis? ZINL 33

34 c. Is er in uw ziekenhuis een patiënten versie van het zorgpad melanoom welke op de website van het ziekenhuis wordt gepubliceerd? ZINL Worden patiënten met een stadium IIIc en/of stadium IV melanoom standaard verwezen naar een melanoomcentrum* of met het melanoomcentrum overlegd in dien verwijzing niet zinvol is? ZINL (norm: Ja) 7. *In Nederland zijn 14 ziekenhuizen aangewezen voor de behandeling van gemetastaseerd melanoom (stadium IIIc en IV) met immunotherapie of targeted therapies. Volgens de SONCOS normen dient iedere patiënt met een dergelijk stadium van de ziekte verwezen te worden naar 1 van de melanoomcentra. Alleen na overleg met het centrum kan daar van afgeweken worden. a. Worden patiënten die in uw ziekenhuis gediagnosticeerd zijn met een gevorderd stadium melanoom (stadium IIIc/IV) voorafgaand aan de behandeling besproken in een wekelijks multidisciplinair overleg? ZINL Antwoord: Ja/ Nee (norm: Ja) 8. b. Zijn bij dit wekelijkse multidisciplinaire overleg de volgende specialisten vertegenwoordigd: - Een Chirurg- oncoloog? - Een Internist- oncoloog? - Een Radiotherapeut? - Een Radioloog? - Een Patholoog? - Een gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager? Antwoord: Ja /Nee (norm: alle antwoorden ja) 9. Hoeveel internist- oncologen op uw ziekenhuislocatie hebben aantoonbare expertise en ervaring met immunotherapieën en targeted therapies? ZINL 34

35 Antwoord: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 35

36 3.11 WEKE DELEN TUMOREN a. Vinden er in uw ziekenhuis resecties voor weke delen sarcomen plaats? b. Vindt er in uw ziekenhuis systemische behandeling van weke delen sarcomen plaats? 1. c. Vinden er op uw ziekenhuislocatie palliatieve behandelingen voor weke delen tumoren plaats? Indien 1a en 1b met Nee beantwoord worden, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. a. Is er in uw ziekenhuis een multidisciplinair overleg voor het bespreken van het diagnostisch en behandel beleid bij patiënten met een weke delen sarcoom? S (norm: ja) b. Hoe vaak vindt dit multidisciplinaire overleg plaats? S Antwoord: 1 keer per week / 1 keer per 2 weken / <1 keer per 2 weken (norm: 1 keer per week) 2. c. Zijn bij dit wekelijkse multidisciplinaire overleg de volgende specialisten vertegenwoordigd: S - Een Chirurg- oncoloog? - Een Internist- oncoloog? - Een Radiotherapeut? - Een Radioloog? - Een Patholoog? - Een gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager? Antwoord: Ja /Nee (norm: alle antwoorden ja) c. Is bij dit multidisciplinaire overleg een vertegenwoordiger van het referentiecentrum aanwezig*? 36

37 d. Uit welk ziekenhuis is de vertegenwoordiger van het referentiecentrum* voor weke delen sarcomen afkomstig? Antwoord: <ziekenhuislijst> *De vertegenwoordiger van het referentiecentrum is fysiek of via videoverbinding aanwezig bij het overleg. Indien u zelf een referentiecentrum bent kunt u bij 2c Ja en bij 2d de naam van uw eigen ziekenhuis invullen. N.B. Naast het feit dat een referentiecentrum moet voldoen aan de algemene en tumorspecifieke SONCOS- normen, dient het bovendien second opinions te verlenen en actief te zijn in onderzoek en onderwijs, blijkend uit deelname en initiatie van wetenschappelijk onderzoek, relevante publicaties en organisatie van (supra)regionale nascholingsactiviteiten. a. Hoeveel patiënten ondergingen 1 of meerdere resecties voor weke delen sarcomen op uw ziekenhuislocatie in 2014? S Antwoord: Aantal: <CCC> (norm: 10 of meer) 3. b. Hoeveel patiënten ondergingen 1 of meer systemische behandelingen voor weke delen sarcomen in uw ziekenhuis in 2014? Antwoord: Aantal: <CCC> Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> 37

38 Opmerkingen: 3.12 PROSTAATCARCINOOM a. Vinden er op uw ziekenhuislocatie resecties voor prostaatcarcinoom plaats? 1. b. Indien Nee, naar welk ziekenhuis worden patiënten met prostaatcarcinoom waarbij resectie geïndiceerd is verwezen? Antwoord: <ziekenhuislijst> a. Vindt er op uw ziekenhuislocatie bestraling voor prostaatcarcinoom plaats? 2 b. Indien Nee, naar welk radiotherapie instituut worden patiënten met prostaatcarcinoom waarbij bestraling geïndiceerd is verwezen? Antwoord: <naam> a. Vindt er in uw ziekenhuis systemische behandeling van prostaatcarcinoom plaats? b. Zo ja, is er in uw ziekenhuis een internist- oncoloog werkzaam met specifieke belangstelling voor en kennis van de systeembehandeling van prostaatcarcinoom? S (norm: Ja) c. Indien patiënten een systemische behandeling moeten ondergaan die niet in uw ziekenhuis wordt gegeven, naar welk ziekenhuis worden patiënten met prostaatcarcinoom verwezen? Antwoord: <ziekenhuislijst> Indien 1a, 2a en 3a met Nee geantwoord wordt, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. a. Hoe vaak vindt het multidisciplinaire overleg voor patiënten met prostaatcarcinoom in uw ziekenhuis plaats? S Antwoord: nooit / <1 keer per 2 weken/ 1 keer per 2 weken / 1 keer per week 38

39 (norm: 1 keer per week) b. Zijn de volgende specialisten aanwezig bij deze multidisciplinaire bespreking? S - uroloog (norm: Ja) - internist- oncoloog (norm: Ja) - radiotherapeut (norm: Ja) - nucleair geneeskundige (norm: Ja) - radioloog (op afroep) (norm: Ja) - patholoog (op afroep) (norm: Ja) - casemanager (norm: Ja) c. Is bij de multidisciplinaire bespreking een vertegenwoordiger van het referentiecentrum aanwezig*? S Antwoord: Ja, altijd / Ja, meestal / Ja, maar zelden / Nee (norm: Ja, altijd) d. Uit welk ziekenhuis is de vertegenwoordiger van het referentiecentrum* voor prostaatcarcinomen afkomstig? Antwoord: <ziekenhuislijst> * De vertegenwoordiger van het referentiecentrum is fysiek of via videoverbinding aanwezig bij het overleg. Indien u zelf het referentiecentrum bent kunt u bij 4d de eigen ziekenhuisnaam invullen. N.B. Naast het feit dat een referentiecentrum moet voldoen aan de algemene en tumorspecifieke SONCOS- normen, dient het bovendien second opinions te verlenen en actief te zijn in onderzoek en onderwijs, blijkend uit deelname en initiatie van wetenschappelijk onderzoek, relevante publicaties en organisatie van (supra)regionale nascholingsactiviteiten. a. Worden patiënten behandeld voor prostaatcarcinoom in uw ziekenhuis standaard besproken in het multidisciplinaire overleg voorafgaand aan de operatie? S (norm: Ja) 5. b. Worden patiënten behandeld voor prostaatcarcinoom in uw ziekenhuis standaard besproken in het multidisciplinaire overleg na afloop van de behandeling? S (norm: Ja) 39

40 6. Hoeveel prostatectomieën werden er in uw ziekenhuis uitgevoerd in 2014? S Antwoord: <CCC> (norm: 20 of meer) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 40

41 3.13 NIERCELCARCINOOM a. Vinden er op uw ziekenhuislocatie resecties voor niercelcarcinoom plaats? b. Indien Nee, naar welk ziekenhuis worden patiënten met niercelcarcinoom gediagnosticeerd in uw ziekenhuis verwezen voor resectie? Antwoord: <ziekenhuislijst> 1. c. Vinden er in uw ziekenhuis systemische behandelingen voor niercelcarcinoom plaats? d. Indien Nee, naar welk ziekenhuis worden patiënten met niercelcarcinoom verwezen voor systemische behandeling? Antwoord: <ziekenhuislijst> Als bij 1a en 1c allebei Nee wordt geantwoord, dan hoeven onderstaande vragen 2, 3, 4 en 5 niet beantwoord te worden. Als bij 1a Nee wordt geantwoord, dan hoeven vragen 3 en 4 niet beantwoord te worden. Als bij 1c Nee wordt geantwoord, dan hoeft vraag 5 niet beantwoord te worden a. Hoe vaak vindt er multidisciplinaire overleg voor patiënten met niercelcarcinoom in uw ziekenhuis plaats? S Antwoord: nooit / <1 keer per 2 weken/ 1 keer per 2 weken / 1 keer per week (norm: 1 keer per week) 2. b. Zijn de volgende specialisten aanwezig bij deze multidisciplinaire bespreking? S - uroloog (norm: Ja) - internist- oncoloog (norm: Ja) - radiotherapeut (norm: Ja) - radioloog (op afroep) (norm: Ja) - patholoog (op afroep) (norm: Ja) - casemanager (norm: Ja) c. Is bij de multidisciplinaire bespreking een vertegenwoordiger van het 41

42 referentiecentrum aanwezig*? S Antwoord: Ja, altijd / Ja, meestal / Ja, maar zelden / Nee (norm: Ja, altijd) d. Uit welk ziekenhuis is de vertegenwoordiger van het referentiecentrum* voor niercelcarcinomen afkomstig? Antwoord: <ziekenhuislijst> * De vertegenwoordiger van het referentiecentrum is fysiek of via videoverbinding aanwezig bij het overleg. Indien u zelf het referentiecentrum bent kunt u bij 2d de eigen ziekenhuisnaam invullen. N.B. Naast het feit dat een referentiecentrum moet voldoen aan de algemene en tumorspecifieke SONCOS- normen, dient het bovendien second opinions te verlenen en actief te zijn in onderzoek en onderwijs, blijkend uit deelname en initiatie van wetenschappelijk onderzoek, relevante publicaties en organisatie van (supra)regionale nascholingsactiviteiten. 3. Hoeveel nieuwe patiënten met niercelcarcinoom werden er in totaal in uw ziekenhuis gediagnosticeerd of behandeld in 2014? S Antwoord: <CCC> (norm: 20 of meer) a. Hoeveel operatieve oncologische ingrepen aan de nier werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in 2014? S Antwoord: Aantal: <CCC> (norm: 10 of meer) 4. b. Vinden er op uw ziekenhuislocatie ook resecties voor niercelcarcinoom plaats bij patiënten met een mononier of een supra- diafragmatische trombus? - Mononier - Supra- diafragmatische trombus c. Vinden er in uw ziekenhuis niersparende operaties voor niercelcarcinoom plaats? d. Zo ja, Is er op uw ziekenhuislocatie de mogelijkheid om percutane true- cut biopsieën te verrichten van de nier bij patiënten met een niercelcarcinoom? S (norm: Ja) 42

43 a. Vindt er in uw ziekenhuis immunotherapie en/of targeted therapy voor niercelcarcinoom plaats? b. Indien ja, is er in uw ziekenhuis een internist- oncoloog werkzaam met specifieke kennis en ervaring met immunotherapie en/of targeted therapy voor niercelcarcinoom? S (norm: Ja) 5. c. Door welke specialisten wordt op uw ziekenhuislocatie systemische behandeling van niercelcarcinoom uitgevoerd? S - Uroloog (norm: Nee) - Internist- oncoloog (norm: Ja) - Andere specialist (norm: Nee) d. Indien patiënten een systemische behandeling moeten ondergaan die niet in uw ziekenhuis wordt gegeven, naar welk ziekenhuis worden patiënten met niercelcarcinoom dan verwezen? S Antwoord: <ziekenhuislijst> e. Hoeveel patiënten met niercelcarcinoom werden er in uw ziekenhuis systemisch behandeld in 2014? S Antwoord: Aantal: <CCC> (norm: 10 of meer) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gestelde normen o U voldoet niet aan de volgende normen:.. Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: 43

44 o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen:.. Opmerkingen: 44

45 3.14 TESTISCARCINOOM a. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten behandeld met stadium I testiscarcinoom? b. Indien Ja, hoeveel nieuwe patiënten met stadium I testiscarcinoom werden er in totaal in uw ziekenhuis behandeld in 2014? S Antwoord: Aantal: <CC> (norm: 5 of meer) 1. c. Worden er in uw ziekenhuis patiënten behandeld met hogere stadia testiscarcinoom (hoger dan stadium I)? Antwoord: Ja, alle stadia / Ja, maar alleen good risk tumoren / Nee d. Naar welke ziekenhuizen/instituten worden patiënten met stadia van het testiscarcinoom die in uw ziekenhuis niet worden behandeld, verwezen? - Ziekenhuis voor chirurgie: Antwoord: <ziekenhuislijst> - Ziekenhuis voor systemische therapie: Antwoord: <ziekenhuislijst> - Instituut voor radiotherapie: Antwoord: <naam> 2. Indien 1a en 1c met Nee geantwoord wordt, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. Indien 1a met Ja en 1c met Nee wordt beantwoord, dan hoeft verder alleen vraag 2 beantwoord te worden a. Hoe vaak vindt het multidisciplinaire overleg voor patiënten met testiscarcinoom in uw ziekenhuis plaats? S Antwoord: nooit / minder dan 1 keer per 2 weken/ 1 keer per 2 weken / 1 keer per week (norm: 1 keer per week) b. Zijn de volgende specialisten aanwezig bij deze multidisciplinaire bespreking? S 45

46 - uroloog (norm: Ja) - internist- oncoloog (norm: Ja) - radiotherapeut (norm: Ja) - radioloog (op afroep) (norm: Ja) - patholoog (op afroep) (norm: Ja) - casemanager (norm: Ja) c. Is bij de multidisciplinaire bespreking een vertegenwoordiger van het referentiecentrum aanwezig*? S Antwoord: Ja, altijd / Ja, meestal / Ja, maar zelden / Nee (norm: Ja, altijd) d. Uit welk ziekenhuis is de vertegenwoordiger van het referentiecentrum* voor testiscarcinomen afkomstig? Antwoord: <ziekenhuislijst> * De vertegenwoordiger van het referentiecentrum is fysiek of via videoverbinding aanwezig bij het overleg. Indien u zelf het referentiecentrum bent kunt u bij 2d de eigen ziekenhuisnaam invullen. N.B. Naast het feit dat een referentiecentrum moet voldoen aan de algemene en tumorspecifieke SONCOS- normen, dient het bovendien second opinions te verlenen en actief te zijn in onderzoek en onderwijs, blijkend uit deelname en initiatie van wetenschappelijk onderzoek, relevante publicaties en organisatie van (supra)regionale nascholingsactiviteiten. 3. Indien in uw ziekenhuis ook hogere stadia testiscarcinoom (hoger dan stadium I) worden behandeld, hoeveel nieuwe patiënten met testiscarcinoom hoger dan stadium I werden er in uw ziekenhuis behandeld in 2014? S Antwoord: <CC> (norm: 10 of meer ) 4. a. Worden er in uw ziekenhuis retroperitoneale lymfeklierdissecties voor testiscarcinoom verricht? b. Indien Ja, hoeveel retroperitoneale lymfeklierdissecties werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in 2014? S Antwoord: <CC> (norm: 5 of meer) 46

47 5. Is er in uw ziekenhuis een internist- oncoloog werkzaam met aantoonbaar specifieke expertise in het testiscarcinoom en de systeemtherapie voor deze tumorsoort? S (norm: Ja) 6. Wordt patiënten bij wie systeemtherapie gestart wordt standaard semenpreservatie aangeboden voorafgaand aan de behandeling? S (norm: Ja) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 47

48 3.15 BLAASCARCINOOM a. Worden er in uw ziekenhuis patiënten behandeld voor spierinvasief blaascarcinoom? Indien 1a met Nee geantwoord wordt, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. b. Indien Ja, welke behandelingen voor spierinvasief blaascarcinoom vinden in uw ziekenhuis plaats? Antwoord: b1. Chirurgie Ja/Nee b2. Radiotherapie Ja/Nee b3. Systemische therapie Ja/Nee 1. c. Indien, Nee bij de vragen b1, b2 of b3, naar welk ziekenhuizen/instituten worden patiënten verwezen? - Ziekenhuis voor chirurgie: Antwoord: <ziekenhuislijst> - Ziekenhuis voor systemische therapie: Antwoord: <ziekenhuislijst> - Instituut voor radiotherapie: Antwoord: <naam> d. Indien Ja, bij chirurgie, hoeveel nieuwe patiënten met spierinvasief blaascarcinoom ondergingen een cystectomie in uw ziekenhuis in 2014? S Antwoord: Aantal: <CC> (norm: 10 of meer) 2. e. Indien Ja, bij chirurgie, welke vormen van urinedeviatie na cystectomie voor spierinvasief blaascarcinoom worden in uw ziekenhuis uitgevoerd? Antwoord: Brickerse blaas Ja/Nee Continente pouch Ja/Nee Orthotope blaas Ja/Nee Anders LLLLLLLLLLLLLL Indien Ja, systemische therapie, Is er in uw ziekenhuis een internist- oncoloog werkzaam met aantoonbaar specifieke expertise in het blaascarcinoom en systeemtherapie voor deze tumorsoort? S (norm: Ja) 48

49 a. Hoe vaak vindt het multidisciplinaire overleg voor patiënten met blaascarcinoom in uw ziekenhuis plaats? S Antwoord: nooit / minder dan 1 keer per 2 weken/ 1 keer per 2 weken / 1 keer per week (norm: 1 keer per week) b. Zijn de volgende specialisten aanwezig bij deze multidisciplinaire bespreking? S - uroloog (norm: Ja) - internist- oncoloog (norm: Ja) - radiotherapeut (norm: Ja) - radioloog (op afroep) (norm: Ja) - patholoog (op afroep) (norm: Ja) - casemanager (norm: Ja) 3. c. Is bij de multidisciplinaire bespreking een vertegenwoordiger van het referentiecentrum aanwezig*? Antwoord: Ja, altijd / Ja, meestal / Ja, maar zelden / Nee (norm: Ja, altijd) d. Uit welk ziekenhuis is de vertegenwoordiger van het referentiecentrum* voor blaascarcinomen afkomstig? Antwoord: <ziekenhuislijst> * De vertegenwoordiger van het referentiecentrum is fysiek of via videoverbinding aanwezig bij het overleg. Indien u zelf het referentiecentrum bent kunt u bij 3d de eigen ziekenhuisnaam invullen. N.B. Naast het feit dat een referentiecentrum moet voldoen aan de algemene en tumorspecifieke SONCOS- normen, dient het bovendien second opinions te verlenen en actief te zijn in onderzoek en onderwijs, blijkend uit deelname en initiatie van wetenschappelijk onderzoek, relevante publicaties en organisatie van (supra)regionale nascholingsactiviteiten. 4. Indien Ja, bij chirurgie, neemt uw ziekenhuis deel aan de landelijke registratie van invasief blaascarcinoom van de Nederlandse Vereniging voor Urologie? S (norm: Ja) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen 49

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen 4.1

Normering Chirurgische Behandelingen 4.1 Normering Chirurgische Behandelingen 4.1 Juni 2014 Inhoud p. I Inleiding 3 II Algemene voorwaarden voor chirurgische zorg 7 III Specifieke voorwaarden voor specifieke chirurgische behandelingen 8 A. Oncologische

Nadere informatie

Darmkanker, wat nu? April 2015

Darmkanker, wat nu? April 2015 Darmkanker, wat nu? April 2015 Inleiding U bent verwezen naar het ziekenhuis voor darmonderzoek. Uit de onderzoeken die eerder bij u zijn uitgevoerd, blijkt dat er bij u sprake is van (een sterke verdenking

Nadere informatie

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7 kankerzorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de kankerzorg in Nederland en om

Nadere informatie

rapportages 2012 Investeer in kwaliteit

rapportages 2012 Investeer in kwaliteit rapportages 2012 Investeer in kwaliteit 1 rapportages 2012 investeer in kwaliteit voorwoord Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) faciliteert klinische uitkomst van zorgregistraties. Gegevens

Nadere informatie

Het resultaat telt ziekenhuizen

Het resultaat telt ziekenhuizen Het resultaat telt ziekenhuizen 213 Utrecht, februari 215 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Inleiding voor de resultaten 12 1 Operatief proces 16 1.1 Pijn na een operatie 21 1.2 Heupfractuur 26 1.3

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2016. Beste zorg bij schisis. CZ mei 2015, definitief

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2016. Beste zorg bij schisis. CZ mei 2015, definitief Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2016 Beste zorg bij schisis CZ mei 2015, definitief Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid 4 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling 4 1.2 Selectieve inkoop

Nadere informatie

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 2 Inhoud 0. INLEIDING... 5 1. MANAGEMENT EN OVERLEG... 7 1.1. Duaal management... 7 1.2. Operationele unitleiders... 8 1.3. Werkoverlegstructuren...

Nadere informatie

Borstkanker, wat nu?

Borstkanker, wat nu? Borstkanker, wat nu? Informatie voor patiënten MB0001-1500 april 2015 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Oncologiemagazine_april_2009 01-04-2009 11:27 Pagina 1. Jaargang 5, nummer 1, april 2009

Oncologiemagazine_april_2009 01-04-2009 11:27 Pagina 1. Jaargang 5, nummer 1, april 2009 Oncologiemagazine_april_2009 01-04-2009 11:27 Pagina 1 Jaargang 5, nummer 1, april 2009 Juridische implicaties van medische richtlijnen Nieuwe ontwikkelingen rondom de behandeling van slokdarmkanker Themajaar

Nadere informatie

Datum 20 januari 2014 Onderwerp V 63554 definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013

Datum 20 januari 2014 Onderwerp V 63554 definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013 > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Diakonessenhuis T.a.v. de heer dr. W.N.M. Hustinx Raad van Bestuur Postbus 80250 3508 TG UTRECHT Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584

Nadere informatie

Richtlijn Colorectaal Carcinoom en Colorectale Levermetastasen

Richtlijn Colorectaal Carcinoom en Colorectale Levermetastasen 1 2 3 4 5 6 7 Richtlijn Colorectaal Carcinoom en Colorectale Levermetastasen 2014 Richtlijn Colorectaal carcinoom en colorectale levermetastasen NOG NIET GEAUTORISEERD 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

580.090.004.001.1509. Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2015. Beste zorg bij schisis

580.090.004.001.1509. Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2015. Beste zorg bij schisis 580.090.004.001.1509 Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2015 Beste zorg bij schisis Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2015 Beste zorg bij schisis Delta Lloyd 8 juli, definitief Inhoud 1 Toelichting

Nadere informatie

Voorwoord. Jos Aartsen

Voorwoord. Jos Aartsen Zorggids UMCG Zorggids UMCG voorwoord Voorwoord Jos Aartsen Alstublieft! De eerste zorggids van het UMCG. In deze gids presenteren we u een gevarieerde greep uit ons zorgaanbod. Patiënten komen steeds

Nadere informatie

Indicatorenset Colorectaal Carcinoom

Indicatorenset Colorectaal Carcinoom H Indicatorenset Colorectaal Carcinoom Uitvraag 2012 over verslagjaar 2011 Definitieve versie okt. 2011 Colofon Internet: www.zichtbarezorg.nl/ziekenhuizen E-mail: info@zichtbarezorg.nl Samengesteld door:

Nadere informatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Versie 2.0 3 Integrale Oncologische Zorgpaden

Nadere informatie

Verboden-toegestaan-lijst

Verboden-toegestaan-lijst Verboden-toegestaan-lijst Aanleiding Op 22 mei 2014 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met betrekking tot

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 T +31

Nadere informatie

oncologie in PersPectief focus op KWaliteit

oncologie in PersPectief focus op KWaliteit oncologie in PersPectief focus op KWaliteit 20 ste symposium voor verpleegkundigen en paramedici Donderdag 5 juni 2014 Theater / Congrescentrum de Meervaart Amsterdam Beste collega s, Het Antoni van Leeuwenhoek

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Indicatorenset Colorectaal Carcinoom

Indicatorenset Colorectaal Carcinoom H Indicatorenset Colorectaal Carcinoom Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers

SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers Jaargang 11 Nummer 3 juli 2012 SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers In deze uitgave: Redactioneel Tilburgse chirurgen zeer blij met samenwerking in één maatschap Over opleiden in een fusiemaatschap nu

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS. Concilium Chirurgicum

INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS. Concilium Chirurgicum INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS Concilium Chirurgicum April 2015 1 INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS Inhoudsopgave Begrippenlijst... 3 A. Algemene bepalingen... 4 A1 Visitaties... 4 A2

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Europese. richtlijnen. eituva borstkankerscreening. en -diagnostiek

Europese. richtlijnen. eituva borstkankerscreening. en -diagnostiek land Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island bourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland ja Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crna Kingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika

Nadere informatie

Zorg voor Uitkomst. Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen

Zorg voor Uitkomst. Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen Zorg voor Uitkomst Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen 2014 Ik vind het mooi dat bij Zorg voor Uitkomst gekeken wordt naar de kwaliteit van leven van een patiënt. Toen ik voor

Nadere informatie

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg!

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg! Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg! DE KWALITEITS- CRITERIA OP EEN RIJ Welkom! U hebt een stoma of u krijgt binnenkort een stoma. Waarschijnlijk

Nadere informatie