Maag-Darm-Leverziekten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maag-Darm-Leverziekten"

Transcriptie

1 Bijlage G Lokaal opleidingsplan Maag-Darm-Leverziekten Isala klinieken, Zwolle Auteurs: Dr. M.A.C. Meijssen, MDL-arts Isala klinieken Dr. I.M. Nijholt, Isala Academie Dr. J. Vecht, MDL-arts Isala klinieken Dr. R.C. Verdonk, AIOS- MDL UMCG November 2010

2 Inleiding Dit document is het lokale opleidingsplan Maag-Darm-Leverziekten van de Isala klinieken te Zwolle. Het is gebaseerd op het landelijke opleidingsplan Herstructurering Opleiding Maag- Darm-Leverziekten (HOM-rapport). Het plan vormt als het ware een lokale interpretatie van het HOM-rapport en kan derhalve niet los gezien worden van het HOM-rapport. Dit lokale plan voldoet aan het Kaderbesluit CCMS en het Besluit Maag-Darm-Leverziekten. De MDL-opleiding vindt plaats in het regionale opleidingscluster Noord-Oost-Nederland, waarbij een deel van de opleiding in de Isala klinieken te Zwolle of Medisch Spectrum Twente te Enschede wordt gevolgd en een deel in het UMCG te Groningen. Het nieuwe opleiden is competentiegericht, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen vakspecifieke competenties (medisch handelen) en meer discipline overstijgende, algemene competenties (communicatie, samenwerking, organisatie, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, professionaliteit). Tevens wordt voldaan aan de criteria opgesteld door de werkgroep Modernisering Medische Vervolgopleidingen: de structuur van de opleiding is duidelijk vastgelegd en er worden koppelingen gemaakt tussen leerdoel-leermiddel-toets-bekwaamheidsniveau en plaats in de opleiding. Algemeen De Isala klinieken in Zwolle is het grootste topklinische opleidingsziekenhuis van Nederland. In het strategisch beleid van het ziekenhuis neemt opleiding een prominente plaats in. Training, opleiding en onderzoek worden ondersteund door de Isala Academie. De medische staf beschikt over een eigen opleidingsreglement. Het ziekenhuis heeft een erkenning voor 939 bedden. De adherentie voor MDL-ziekten bedraagt klinisch en poliklinisch. De MDL afdeling beschikt over 35 bedden. Dit waarborgt dat het vakgebied in de volle breedte kan worden uitgeoefend. Opleidingsgroep De opleidingsgroep bestaat uit 8 MDL-artsen, die allen het vakgebied Maag-Darm- Leverziekten in de volle breedte uitoefenen en daarnaast een aantal specifieke aandachtsgebieden hebben: - A. Flierman: dubbelballon enteroscopie, endo-echografie, nieuwe en geavanceerde endoscopische technieken - Dr M.A.C. Meijssen (opleider MDL): IBD, oncologie, endo-echografie - Dr A.C. Poen: endo-echografie, interventie-endoscopie, oncologie - Dr B.E Schenk: surveillance Barrett slokdarm, diagnostiek en behandeling vroegcarcinoom slokdarm, EMR slokdarm, maag, duodenum, colon - Dr J. Vecht (plaatsvervangend opleider MDL): IBD, functie onderzoek en motiliteit, premaligne aandoeningen colon, pancreatitis en post ERCP complicaties, dubbelballon enteroscopie - Dr W.H de Vos tot Nederveen Cappel: hereditary gastrointestinal tumors, IBD, EMR colonpoliepen - Dr B.D. Westerveld: IBD, dunnedarm pathologie, videocapsule endoscopie, proctologie, bekkenbodem pathologie - Dr E.J. van der Wouden: hepatologie 2

3 De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van het 3 e en 4 e jaar van de MDL-opleiding. Door de opleidingsgroep wordt het competentieprofiel opleider en supervisor nagestreefd, zodat een gunstig en veilig opleidingsklimaat wordt gecreëerd waarin de AIOS zich kan ontwikkelen tot MDL-arts. Evaluatie van de opleiding(sgroep) vindt plaats middels proefvisitatie en het digitaal afnemen van de D-RECT (Dutch Residents Educational Climate Test) en de SET-Q (Systemic Evaluation of Teaching Qualities) als gevalideerde meetinstrumenten voor de kwaliteit van het opleidingsklimaat en voor de didactische kwaliteiten van elk lid van de opleidingsgroep. Docentprofessionalisering vindt plaats middels Teach the Teacher cursussen. De opleidingsgroep onderkent het belang van wetenschappelijk onderzoek en stimuleert de AIOS tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, daarbij eventueel bijgestaan door het researchbureau van de Isala Academie. Lokaal opleidingsplan Hieronder wordt het lokale opleidingsplan nader toegelicht aan de hand van een 5- stappenplan. Het lokale opleidingsplan eindigt met een toetsmatrix en een weekoverzicht met de verschillende activiteiten van de MDL-afdeling van de Isala klinieken. 1. Structuur van de opleiding De totale opleiding duurt 6 jaar en bestaat uit 2 jaar vooropleiding Interne Geneeskunde en 4 jaar Maag-Darm-Leverziekten. De vooropleiding Interne Geneeskunde bestaat uit 1 jaar zaalstage algemene interne geneeskunde en drie stages, bij voorkeur intensive care, oncologie en nefrologie. De vooropleiding voldoet aan het Besluit Interne Geneeskunde. Jaar van de opleiding Maag-Darm-Leverziekten vinden plaats in de Isala klinieken en bestaan uit 6 maanden zaalstage (stage 1), 15 maanden polikliniek en endoscopie (stage 2) en tenslotte 3 maanden supervisie in combinatie met polikliniek en endoscopie (stage 3). Jaar van de opleiding vinden plaats in een academische setting in het UMCG. Jaar 5 bestaat uit drie stages: zaalstage (stage 4), IBD (stage 5) en hepatologie (stage 6). In jaar 6 kan een keuze worden gemaakt tussen een jaar nadere verdieping algemene MDL-ziekten of een jaar aandachtsgebied hepatologie, oncologie of geavanceerde endoscopie. In schema 1 zijn de verschillende stages en de duur van de stages verwerkt. Schema 1 6 jaar jaar Interne jaar MDL Isala klinieken jaar MDL UMCG Zaalstage Zaalstage 6 maanden 4 maanden Zaalstage 12 maanden IBD 4 maanden Intensive care 4 maanden Oncologie 4 maanden Polikliniekstage + endoscopische verrichtingen 15 maanden Hepatologie 4 maanden Aandachtsgebied 12 maanden Nefrologie Zaalsupervisie + 4 maanden polistage + endosc. verrichtingen 3 maanden 3

4 2. Leerdoel en thema s De verschillende competenties, die door een AIOS tijdens de opleiding ontwikkeld moeten worden, zijn gegroepeerd in 18 thema s, die de eindtermen Maag-Darm-Leverziekten vormen en inhoudelijk het gehele vakgebied bestrijken. Het facultatieve thema abdominale echografie komt niet aan bod tijdens de opleiding in de Isala klinieken maar wel in het UMCG. In schema s 2, 3 en 4 zijn de thema s verwerkt per stage. Omdat er tijdens opleidingsjaar 3 tot en met 5 voornamelijk sprake is van een lijnstructuur komen de meeste thema s in meerdere stages aan bod. In stage 2 vindt binnen thema Neurogastro-enterologie en motiliteit een blok Functie onderzoek plaats, waarbij waterstofademtesten, dumpingtesten, stationaire anorectale en oesofageale manometrie en 24-uurs ph-metrie worden uitgevoerd. 3. Bekwaamheidsniveau en ijking In schema s 2,3 en 4 staan tevens de bekwaamheidsniveaus die beheerst moeten worden gerelateerd aan de opleidingsfase, vermeld. Bij het vaststellen van de bekwaamheidsniveaus wordt gebruik gemaakt van 3 ijkpunten: het basisniveau na 3 jaar opleiding (ijkpunt I), het niveau na jaar 5 (ijkpunt II) en het niveau na jaar 6 (ijkpunt III). Omdat de opleiding in Zwolle eindigt na jaar 4 wordt er in schema 2 ook een bekwaamheidsniveau op ijkpunt I/II gehanteerd. Daarnaast is het van belang om de AIOS gedurende de opleiding feedback te kunnen geven over de ontwikkeling c.q. groei in de algemene competenties bekwaamheids- heeft kennis handelt onder handelt met handelt superviseert en niveau van strenge beperkte zonder onderwijst bij de supervisie supervisie supervisie handeling 4. Leermiddel en opleidingsactiviteiten De thema s worden op de werkplek geleerd. De stagewerkplekken zijn: kliniek, polikliniek, endoscopie afdeling, spoedeisende hulp en consulten. Deze variatie aan werkplekken geeft de AIOS de mogelijkheid alle vereiste competenties te leren. De leermiddelen zijn het werkplekleren met activiteiten als ochtend/avondrapport, visites, spreekuren, endoscopische activiteiten, dienst, consulten, zelfstudie en patientenbesprekingen. Om de kwaliteit van de endoscopische vaardigheden te garanderen zijn door de Commissie Certificering Endoscopie de volgende eindtermen voor de endoscopist vastgesteld: oesofagogastroduodenoscopieen, waarvan 200 onder directe supervisie sigmoidoscopieen, waarvan 100 onder directe supervisie colonoscopieen, waarvan 100 onder directe supervisie - 25 therapeutische oesofagogastroduodenoscopieen onder directe supervisie ERCP s onder directe supervisie, waarvan 25 met sfincterotomie en 25 met stent plaatsing Daarnaast is cursorisch onderwijs op lokaal, regionaal en landelijk niveau een belangrijk leermiddel. De AIOS is verplicht 12 dagen erkend onderwijs per jaar te volgen. Verplicht landelijk cursorisch onderwijs zijn: cursus stralenhygiëne, hands-on basiscursus flexibele endoscopie, AIOS onderwijs Lunteren (minimaal 3 x), cursus klinische hepatologie NVH, cursorisch onderwijs Veldhoven (minimaal 6 x). In schema s 2, 3 en 4 zijn ook de verschillende leermiddelen en opleidingsactiviteiten weergegeven per stage. 4

5 5. Toetsing Om het bekwaamheidsniveau per thema gedurende de opleiding vast te stellen wordt gebruik gemaakt van verschillende toetsinstrumenten: a. periodieke voortgangs- en beoordelingsgesprekken b. Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) gerelateerd aan de opleidingsfase c. Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) op de endoscopiekamer gerelateerd aan opleidingsfase d. schriftelijke kennistoets e. 360 graden feedback f. portfolio, waarin opgenomen het opleidingsplan, medische ervaringen en verrichtingen, cursorisch onderwijs, symposia en congressen, publicaties en voordrachten, toetsresultaten, sterkte-zwakte analyse d.m.v. zelfreflectie en samenvatting van de voortgangsgesprekken In schema 5 en 6 zijn de verschillende toetsinstrumenten per stage weergegeven. Schema 7 toont de toetsmatrix van de gehele MDL-opleiding. Schema 8 is een voorbeeld van een weekoverzicht van de MDL-opleiding in Zwolle. 5

6 Schema stages in opleidingsjaar MDL Setting: Isala klinieken Stages Thema's BN Opleidingsactiviteiten Toetsing Stage 1 1. Gastro-intestinale Oncologie 1 Ochtend/avondrapport tenminste 3 KPBs Zaalstage 2. Inflammatoir darmlijden 1 Afdelingsvisite 360 graden feedback zaalstage 6 maanden 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 1 Grote visite met supervisors 1 x CAT 4. Ischaemische aandoeningen 1 Multidisciplinaire besprekingen (onco/heelkunde/hpb) 5. Maagzuur-gerelateerde aandoeningen 2 Radiologie bespreking klinische brieven 6. Aandoeningen van de lever en levertransplantatie 1 PA bespreking 7. Aandoeningen van de pancreas 1 Overleg met infectiologen en microbiologen 8. Aandoeningen van de galwegen Voeding 1 Stage 2 1. Gastro-intestinale Oncologie 2 Ochtend/avondrapport tenminste 10 KPBs Polikliniekstage + 2. Inflammatoir darmlijden 2 Multidisciplinaire besprekingen (onco/heelkunde/hpb) tenminste 9 OSATS endoscopische verrichtingen 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 2 Radiologie bespreking 15 maanden 4. Ischaemische aandoeningen 2 PA bespreking 360 graden feedback polikliniekstage 5. Maagzuur-gerelateerde aandoeningen 3 Endoscopie-afdeling 2 x CAT 6. Aandoeningen van de lever en levertransplantatie 2 Polikliniek bespreking met supervisor 7. Aandoeningen van de pancreas 2 Spoedeisende hulp (SEH) poliklinische brieven 8. Aandoeningen van de galwegen 2 Overleg infectiologen en microbiologen 9. Bekkenbodemproblematiek en proctologie 2 Consulten 10. (Mal)absorptie en (mal)digestie 2 Functieonderzoek 11. Neurogastro-enterologie en motiliteit 3 Overleg voedingsteam 12. Voeding 2 Plenaire polikliniekbespreking 13. Spoedeisende maag-darm-leverziekten 2 Dienst 14. Genetische en aangeboren aandoeningen Diagnostische endoscopie 2/3 16. Algemene therapeutische endoscopie: bloeding, poliepectomie 2/3 17. Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS 1/2 6

7 Schema stages in opleidingsjaar MDL Setting: Isala klinieken Stages Thema's BN Opleidingsactiviteiten Toetsing Stage 3 1. Gastro-intestinale Oncologie 2/3 Zaalsupervisie tenminste 5 OSATS Zaalsupervisie + 2. Inflammatoir darmlijden 2/3 Voorzitten ochtendrapport polikliniekstage + 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 2/3 Multidisciplinaire besprekingen (onco/heelkunde/hpb) 360 graden feedback endoscopiestage endoscopische verrichtingen 4. Ischaemische aandoeningen 2/3 Radiologie bespreking 1 x CAT 3 maanden 5. Maagzuur-gerelateerde aandoeningen 3 Endoscopie-afdeling 6. Aandoeningen van de lever en levertransplantatie 2/3 Polikliniek bespreking met supervisor poliklinische brieven 7. Aandoeningen van de pancreas 2/3 Spoedeisende hulp (SEH) 8. Aandoeningen van de galwegen 2/3 Overleg infectiologen en microbiologen 9. Bekkenbodemproblematiek en proctologie 2/3 Consulten 10. (Mal)absorptie en (mal)digestie 2/3 Overleg voedingsteam 11. Neurogastro-enterologie en motiliteit 3 Plenaire polikliniekbespreking 12. Voeding 2/3 Dienst 13. Spoedeisende maag-darm-leverziekten 2/3 PA bespreking 14. Genetische en aangeboren aandoeningen 2/3 15. Diagnostische endoscopie 2/3 16. Algemene therapeutische endoscopie: bloeding, poliepectomie 2/3 17. Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS 2 Hele periode Algemene competenties Kennis van richtlijnen NVMDL, CBO endoscopie verslagen Omgaan met complicaties 6 x voortgangsgesprekken Cursorisch onderwijs (lokaal/regionaal/landelijk) incl. zelfbeoordeling Discipline overstijgend onderwijs Isala Academie (4 in 3e jaar en 2 in 4e jaar) Congressen, symposia, literatuur 2 x beoordelingsgesprekken Teach the teacher voor AIOS 4 x kennistoets Omgang met personeel en assistentie complicatie registratie Optimaal gebruik van foldermateriaal en patientenvoorlichting Communicatie training tenminste 9 KPBs Wetenschap Referaat 4 x referaat beoordeling Begeleiding co-assistenten verrichtingen bijhouden 7

8 Schema stages in opleidingsjaar 5 Setting: UMCG Stages Thema's BN Opleidingsactiviteiten Toetsing 1. Gastro-intestinale Oncologie 3 Chirurgie-MDL bespreking 2 x KPB Stage 4 2. Inflammatoir darmlijden 3 PA bespreking 1 x OSATS Zaalstage 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 3 Radiologiebespreking 4 maanden 4. Ischaemische aandoeningen 3 Ochtendrapport klinische brieven 5. Maagzuur-gerelateerde aandoeningen 3 Diensten 6. Aandoeningen van de lever en levertransplantatie 2 Rectum en Slokdarmbespreking 7. Aandoeningen van de pancreas 3 Endoscopie- en complicatiebespreking 8. Aandoeningen van de galwegen 3 MDO op zaal: fysiotherapie, verpleging, dietiste 10. (Mal)absorptie en (mal)digestie 3 Grote visite 11. Neurogastro-enterologie en motiliteit Voeding Spoedeisende maag-darm-leverziekten 3 Stage 5 2. Inflammatoir darmlijden 3 IBD bespreking 3 x KPB IBD stage 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 3 PA bespreking 4 maanden 12. Voeding 3 Radiologiebespreking 13. Spoedeisende maag-darm-leverziekten 3 Endoscopiebespreking endoscopieverslagen 15. Diagnostische endoscopie 3 Consulten 16. Algemene therapeutische endoscopie: bloeding, poliepectomie 3 Diensten poliklinische brieven 17. Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS 3 Chirurgie-MDL bespreking Stage 6 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 3 Transplantatiebespreking 3 x KPB Hepatologiestage 6. Aandoeningen van de lever en levertransplantatie 3 HPB radiologiebespreking 1 x OSATS 4 maanden 8. Aandoeningen van de galwegen 3 Polikliniekbespreking 12. Voeding 3 Ochtendrapport endoscopieverslagen 13. Spoedeisende maag-darm-leverziekten 3 Consulten 14. Genetische en aangeboren aandoeningen 3 LeverPAbespreking poliklinische brieven 15. Diagnostische endoscopie 3 Diensten 16. Algemene therapeutische endoscopie: bloeding, poliepectomie 3 Virale hepatitis bespreking 17. Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS 3 hepatologie-cursus 8

9 Schema stages in opleidingsjaar 5 Setting: UMCG Stages Thema's BN Opleidingsactiviteiten Toetsing Hele periode 1. Gastro-intestinale Oncologie 3 Chirurgie-MDL bespreking 1 x KPB eigen poli 2. Inflammatoir darmlijden 3 PA bespreking 7 x OSATS algemene MDL 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 3 Radiologiebespreking 4. Ischaemische aandoeningen 3 Ochtendrapport endoscopieverslagen 5. Maagzuur-gerelateerde aandoeningen 3 Diensten bijhouden poliklinische contacten 6. Aandoeningen van de lever en levertransplantatie 3 Rectum en Slokdarmbespreking 7. Aandoeningen van de pancreas 3 Endoscopie- en complicatiebespreking 2 x CAT 8. Aandoeningen van de galwegen 3 MDO op zaal: fysiotherapie, verpleging, dietiste 9. Bekkenbodemproblematiek en proctologie 3 Grote visite 10. (Mal)absorptie en (mal)digestie 3 Functie stage phmetrie/manometrie/impedantie 11. Neurogastro-enterologie en motiliteit 3 Consulten 12. Voeding Spoedeisende maag-darm-leverziekten Genetische en aangeboren aandoeningen Diagnostische endoscopie Algemene therapeutische endoscopie: bloeding, poliepectomie Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS 3 Hele periode algemene competenties Nationale en internationale congressen 2 x voortgangsgesprek Regionaal onderwijs 1 x beoordelingsgesprek Teach the Teacher Refereren, PICO 1 x 360 graden beoordeling Regio-avonden MDL UMCG complicatie-registratie cursorisch onderwijs Veldhoven Lunteren cursus beoordeling referaten Statusvoering Begeleiding co-assistenten Research bijeenkomsten MDL-UMCG 9

10 Schema 4 1 stage in opleidingsjaar 6 Setting: UMCG Stages Thema's BN* Opleidingsactiviteiten Toetsing Stage 7 1. Gastro-intestinale Oncologie 4/5 Chirurgie-MDL bespreking 10 x KPB Polikliniekstage + 2. Inflammatoir darmlijden 4 PA bespreking 8 x OSATS endoscopische verrichtingen 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 4 Radiologiebespreking 12 maanden 4. Ischaemische aandoeningen 4 Ochtendrapport 2 x voortgangsgesprek 5. Maagzuur-gerelateerde aandoeningen 4 Diensten 1 x 360 graden feedback of 6. Aandoeningen van de lever en levertransplantatie 4/5 Rectum en Slokdarmbespreking 7. Aandoeningen van de pancreas 4 Endoscopie- en complicatiebespreking verrichtingen bijhouden Aandachtsgebied 8. Aandoeningen van de galwegen 4/5 MDO op zaal:fysiotherapie, verpleging, dietiste endoscopieverslagen 9. Bekkenbodemproblematiek en proctologie 4 Grote visite publicaties 10. (Mal)absorptie en (mal)digestie 4 IBD bespreking 11. Neurogastro-enterologie en motiliteit 4 Functie stage phmetrie/manometrie/impedantie 12. Voeding 4 Transplantatiebespreking 13. Spoedeisende maag-darm-leverziekten 4 HPB radiologiebespreking 14. Genetische en aangeboren aandoeningen 4 Consulten 15. Diagnostische endoscopie 4/5 Diensten 16. Algemene therapeutische endoscopie 4/5 Polikliniek bespreking 17. Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS 4/5 LeverPA bespreking 18. Abdominale echografie 4 Virale hepatitis bespreking hepatologie-cursus Hele periode algemene competenties Nationale en internationale congressen 2 x voortgangsgesprek Regionaal onderwijs 1 x beoordelingsgesprek Teach the Teacher Refereren, PICO 1 x 360 graden beoordeling Regio-avonden MDL UMCG complicatie-registratie cursorisch onderwijs Veldhoven Lunteren cursus 2 x CAT Statusvoering beoordeling referaten Begeleiding co-assistenten Research bijeenkomsten MDL-UMCG * Indien aandachtgebied: hoger competentieniveau 10

11 Schema 5.1 TOETSMATRIX opleidingsjaar MDL Setting: Isala klinieken Stages Toetsing Competenties* Thema M C KW S O MH P Stage 1 Zaalstage KPB ernstige acute pancreatitis x x x x 7 6 maanden KPB galwegpathologie x x x 8 KPB gedecompenseerde levercirrose x x x x graden feedback zaalstage x x x x 1 x CAT x x x 1,2,6,7,8 Stage 2 KPB instellen behandeling IBD x 2 Polikliniekstage + KPB chronische virale hepatitis x 3 endoscopische verrichtingen KPB acuut mesenteriaal infarct x x x 4 15 maanden KPB auto-immuun hepatitis x x x 6 KPB hemorrhoiden x 9 KPB maldigestie of malabsorptie x 10 KPB IBS x x x x 11 KPB functionele dyspepsie x x x x 11 KPB gastro-intestinale bloeding x x 13 KPB acute buik x x x x 13 OSATS behandeling haemorrhoiden x x x x x x 9 OSATS diagnostische gastroscopie (2x) x x x x x x 15 OSATS diagnostische colonoscopie (2x) x x x x x x 15 OSATS gerichte biopsie x x x x x x 15 OSATS poliepectomie colon (3x) x x x x x x graden feedback polikliniekstage x x x x 2 x CAT x x x 1,2,6,7,8,11,13 *M= medisch handelen, C = communicatie, KW = kennis en wetenschap, S = samenwerking, O = organisatie, MH = maatschappelijk handelen, P = professionaliteit 11

12 Schema 5.2 TOETSMATRIX opleidingsjaar MDL Setting: Isala klinieken Stages Toetsing Competenties* Thema M C KW S O MH P Stage 3 OSATS inbrengen sonde voor 24h ph meting en manometrie x x x x x x 11 Zaalsupervisie + OSATS hemostase gastroscopie (2x) x x x x x x 16 polikliniekstage + OSATS verwijderen corpus alienum x x x x x x 16 endoscopische verrichtingen OSATS ERCP x x x x x x 17 3 maanden 360 graden feedback endoscopiestage x x x x 17 1 x CAT x x x 1,2,6,7,8,11,13 Hele periode endoscopie verslagen x x x Algemene competenties 6 x voortgangsgesprekken incl zelfbeoordeling (4 in 3e jaar, x x x x x x x en 2 in 4e jaar) 2 x beoordelingsgesprekken x x x x x x x 4 x kennistoets x x complicatie registratie x x x x cursorisch onderwijs x x x x x x x artikels/voordrachten x x x x KPB slecht nieuwsgesprek x x x 1 KPB afdelingsvisite x x x 1 KPB MDO oncologie x x 1 KPB doelgerichte diagnostiek x 2 KPB maagzuurremmer behandeling EBM x 5 KPB chronische (alcoholische) pancreatitis x x x x 7 KPB risico's ERCP x x x 8 KPB begeleiding TPV x x x 12 KPB consult op SEH x x x 13 *M= medisch handelen, C = communicatie, KW = kennis en wetenschap, S = samenwerking, O = organisatie, MH = maatschappelijk handelen, P = professionaliteit 12

13 Schema 6.1 TOETSMATRIX opleidingsjaar 5+6 MDL Setting: UMCG Stages Toetsing Competenties* Thema M C KW S O MH P Stage 4 KPB obstructie-icterus x x x 8 Zaalstage KPB maldigestie/malabsorbtie x 10 4 maanden OSATS ascitespunctie / drainage x x Stage 5 KPB instellen IBD x 2 IBD KPB doelgerichte diagnostiek x 2 4 maanden KPB behandeling via EBM x 5 Stage 6 KPB chronische virale hepatitis x 3 Hepatologie KPB indicatiegesprek levertransplantatie x x x 6 4 maanden KPB patient met alcoholische levercirrose x x 6 OSATS biopsie x x x x x x 15 *M= medisch handelen, C = communicatie, KW = kennis en wetenschap, S = samenwerking, O = organisatie, MH = maatschappelijk handelen, P = professionaliteit 13

14 Schema 6.2 TOETSMATRIX opleidingsjaar 5+6 MDL Setting: UMCG Stages Toetsing Competenties* Thema M C KW S O MH P Hele periode endoscopie verslagen x x x Jaar x voortgangsgesprek x x x x x x x Algemene competenties 2 x beoordelingsgesprekken x x x x x x x complicatie registratie x x x x cursorisch onderwijs x x x x x x x artikels/voordrachten x x x x KPB slecht nieuwsgesprek x 1 KPB mesenteriaal infarct x x x 4 KPB autoimmuunhepatitis x x x 6 KPB chronische pancreatitis x x x x 7 KPB IBS x x x x 11 KPB dyspepsie x x x x 11 KPB begeleiding enterale voeding x x x 12 KPB spoedeisende hulp x x x 13 KPB acute buik x x x x 13 KPB gastrointestinale bloeding x x 13 KPB gedecompenseerde cirrose x x x x 13 KPB genetic counseling x x x x 14 OSATS diagnostische gastroscopie (2x) x x x x x x 15 OSATS hemostase (3x) x x x x x x 16 OSATS diagnostische colonoscopie (2x) x x x x x x 15 OSATS poliepectomie colon (2x) x x x x x x 16 OSATS corpus alienum x x x x x x 17 OSATS ERCP x x x x x x 17 OSATS galwegstent x x x x x x 17 OSATS colonstent x x x x x x 17 OSATS EMR x x x x x x 17 OSATS EUS +/- FNA x x x x x x 17 4 x CAT x x x *M= medisch handelen, C = communicatie, KW = kennis en wetenschap, S = samenwerking, O = organisatie, MH = maatschappelijk handelen, P = professionaliteit 14

15 Schema 7 Toetsing Jaar jaar Isala klinieken UMCG Voortgangsgesprek 6x 4x Alle competenties Geschiktheidsbeoordeling 2x 2x Alle competenties kennistoets 3-4x 3-4x Medisch handelen. Kennis en wetenschap 360 graden beoordeling 3x 2x Communicatie, samenwerking, organisatie en professionaliteit CAT (Critical Appraised Topic) 4x 4x Kennis en wetenschap, organisatie Referaat 4x 4x Kennis en wetenschap, organisatie KPB 22x 20x Alle competenties OSATS 14x 17x Medisch handelen, communicatie en samenwerking Verplicht onderwijs: - cursus stralenhygiene (1x) - AIOS onderwijs Lunteren (min. 3x) Cursorisch onderwijs - cursus klinische hepatologie NVH (min. 1 x) (min. 12 dagen per jaar) - cursorisch onderwijs Veldhoven (min. 6x) Alle competenties - Hands-on basiscursus flexibele endoscopie (1x) Regionaal: 3 x per jaar + Teach the Teacher cursus Lokaal Zwolle: wekelijks MDL + DORA 3x per jaar + AA-dag Algemeen: geaccrediteerd onderwijs (symposia, congressen etc) 1e auteur peer-reviewed artikel Kennis en wetenschap In principe minimaal 1 artikel, manuscript of presentatie op (inter)nationaal congres Groen: de competenties die met betreffende instrument kunnen worden getoetst 15

16 Schema 8 Stages Voorbeeld weekoverzicht opleidingsjaar MDL Setting: Isala klinieken maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Stage 1 Zaalstage ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport 6 maanden grote visite HPB bespreking radiologiebespreking grote visite kliniek avondrapport kliniek kliniek avondrapport avondrapport plen. polibespreking avondrapport avondrapport curs. onderwijs MDO oncologie MDL-heelkunde Stage 2 Polikliniekstage + ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport endoscopische verrichtingen polikliniek HPB bespreking radiologiebespreking polikliniek SEH 15 maanden endoscopie endoscopie endoscopie endoscopie spoedscopie consulten administratie zelfstudie consulten consulten avondrapport consulten consulten avondrapport avondrapport plen. polibespreking avondrapport avondrapport curs. onderwijs MDO oncologie MDL-heelkunde Stage 3 Zaalsupervisie + ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport polikliniekstage + grote visite HPB bespreking radiologiebespreking grote visite polikliniek endoscopische verrichtingen endoscopie zelfstudie administratie endoscopie zaalsupervisie 3 maanden avondrapport zaalsupervisie zaalsupervisie avondrapport endoscopie Overig: plen. polibespreking endoscopie polikliniek curs. onderwijs avondrapport CAT bespreking 1 x per maand avondrapport avondrapport PA bespreking 1 x per maand MDO oncologie complicatie bespreking 1 x per kwartaal MDL-heelkunde refereer avond 1 x per kwartaal opleidingsvergadering 1 x per kwartaal 16

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Eindtermen voor de opleiding tot Maag-Darm-Leverarts Rapport in opdracht van het Concilium Gastroenterologicum Neerlandicum, april 2008 1 2 VOORWOORD De

Nadere informatie

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist 2.2 specialismegebonden

Nadere informatie

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne Geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis 2010 2 Inleiding Dit document betreft het Opleidingsplan van het Jeroen

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland Neuron Neurologie Opleidingsplan Nederland Inhoud Deel 1 Opleidingsplan neurologie Voorwoord 5 1 Inleiding, profiel en werkterrein van 9 het specialisme neurologie 2 Competentieprofiel van de neuroloog

Nadere informatie

Opleiding Gynaecologie Verloskunde

Opleiding Gynaecologie Verloskunde Opleiding Gynaecologie Verloskunde Opleider:Prof. dr. F. Scheele Algemeen In samenwerking met VUmc en met AMC worden gynaecologen opgeleid. Naast een drukke algemene praktijk met veel 2 e lijn verloskunde

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Inleiding Dit document betreft het Lokale OpleidingsPlan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) afdeling anesthesiologie. Het plan bestaat uit drie delen. In deel A

Nadere informatie

= N. Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc. Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen

= N. Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc. Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen Voor de samenstelling van dit regionale opleidingsplan is gebruik gemaakt van: producten

Nadere informatie

De opleidingsgroep vindt het belangrijk om betrokken en kritische specialisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel

De opleidingsgroep vindt het belangrijk om betrokken en kritische specialisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel Psychiatrie Opleider: Dr. A.C.M. Vergouwen Algemeen De A opleiding Psychiatrie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis leidt psychiaters op conform de daarvoor geldende opleidingseisen. Daarnaast echter

Nadere informatie

OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE

OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE 013 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot Spoedeisende Hulp arts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in s- Hertogenbosch. Dit opleidingsplan is een

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde. Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis

Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde. Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsbeleid Tolbrug Lokaal Opleidingsplan revalidatiegeneeskunde Revalidatiecentrum Tolbrug Colofon

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak Opleidingsplan 2009 Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Eén team, een taak Inhoud Redactie- en commissieleden 4 Leeswijzer 6 Hoofdstukken 1. Inleiding 8 2. Profiel interne

Nadere informatie

Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan

Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam In het kader van het project Modernisering Medisch Specialistische Opleidingen Doc: Locaal

Nadere informatie

De Opleiding Cardiologie in Medisch Spectrum Twente, Enschede

De Opleiding Cardiologie in Medisch Spectrum Twente, Enschede Bijlage G Lokaal Opleidingsplan Cardiologie De Opleiding Cardiologie in Medisch Spectrum Twente, Enschede De Opleiding Cardiologie in Enschede is één van de opleidingen cardiologie in Nederland die zich

Nadere informatie

Competentie Matrix SCHERP

Competentie Matrix SCHERP Competentie Matrix SCHERP Thema Medisch Handelen Communicatie Kennis en wetenschap Competenties Samenwerking Organisatie Maatch. Handelen Professionaliteit Zwelling of defect buikwand Zwelling hoofd/halsgebied

Nadere informatie

Bijlage G. Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUMC

Bijlage G. Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUMC Bijlage G Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUM Inhoudsopgave Lokaal Opleidingsplan 1. Inleiding 2. Regionale verdeling opleidingsjaren Heelkunde (Regio 3) 3. Regionaal overzicht Opleiding Heelkunde en

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE. Versie: mei 2008

OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE. Versie: mei 2008 OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE Versie: mei 2008 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 DEEL I ST RUCTUUR, INHOUD EN VORMGEVING VAN DE OPLEIDING TOT LONGARTS... 7 1. Beschrijving van

Nadere informatie

CORONA. Opleidingsplan Radiologie. Gefuseerde opleiding Radiologie en Nucleaire geneeskunde

CORONA. Opleidingsplan Radiologie. Gefuseerde opleiding Radiologie en Nucleaire geneeskunde CORONA Opleidingsplan Radiologie Gefuseerde opleiding Radiologie en Nucleaire geneeskunde Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 6 2.1 OPLEIDINGSDUUR 5 JAAR... 6 2.2 POSITIE VAN DE NUCLEAIRE GENEESKUNDE

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS. Concilium Chirurgicum

INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS. Concilium Chirurgicum INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS Concilium Chirurgicum April 2015 1 INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS Inhoudsopgave Begrippenlijst... 3 A. Algemene bepalingen... 4 A1 Visitaties... 4 A2

Nadere informatie

Wetenswaardigheden. voor de. AIOS Interne Geneeskunde

Wetenswaardigheden. voor de. AIOS Interne Geneeskunde . Wetenswaardigheden voor de AIOS Interne Geneeskunde Junior Nederlandsche Internisten Vereniging (JNIV) Maart 2014 Copyright 2014 Junior Nederlandse Internisten Vereniging Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Taakherschikking in het hart van de zorg

Taakherschikking in het hart van de zorg Taakherschikking in het hart van de zorg Consensusdocument allied professionals binnen de cardiologie Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Taakherschikking in het hart van de zorg NVVC, Werkgroep Allied

Nadere informatie

Opleidingseisen voor de enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor de enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor de enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van de enkelvoudige differentiatie De Acute Geneeskunde is het onderdeel van de interne

Nadere informatie

HOOP. Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie

HOOP. Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie HOOP. Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie HOOP Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie Dit opleidingsplan is een product van het Concilium Psychiatricum van de Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum

Nadere informatie

[ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ]

[ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ] [ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ] Parels van de opleiding Revalidatiegeneeskunde Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door: Colofon Parels

Nadere informatie

OPLEIDING TOT INTENSIVIST

OPLEIDING TOT INTENSIVIST OPLEIDING TOT INTENSIVIST competenties en ing Auteurs Sesmu Arbous, LUMC Hans Delwig, UMCG Tina van Hemel-Rintjap, LUMC Annemieke Oude Lansink, UMCG Robert Tepaske, AMC Jaap Tulleken, voorzitter, UMCG

Nadere informatie

Handreiking Opleidingsplan gebaseerd op EPA s

Handreiking Opleidingsplan gebaseerd op EPA s Handreiking Opleidingsplan gebaseerd op EPA s 1 Deze Handreiking opleidingsplan gebaseerd op EPA s is ontwikkeld vanuit het project Individualisering Opleidingsduur in samenwerking met prof. Th. ten Cate

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie