ZE 430 Internistisch Dagziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZE 430 Internistisch Dagziekenhuis"

Transcriptie

1 2013 Az Damiaan Mollet Kevin Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 430 Internistisch Dagziekenhuis INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

2 Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op het internistisch dagziekenhuis. Deze brochure is een hulpmiddel om je wegwijs te maken op onze afdeling en om je stage zo vlot mogelijk te laten verlopen. We zijn een enthousiaste groep die openstaat voor studenten. Je wordt voor een korte tijd lid van ons team, waar je zeker je inbreng zult mogen doen en waar je de nodige begeleiding zult krijgen. We danken je alvast voor je inzet en je medewerking en wensen je veel succes met je stage op onze afdeling.

3 ALGEMENE GEGEVENS HOOFDVERPLEEGKUNDIGE Françoise Weemaels SPECIALISME Internistisch dagziekenhuis DIENSTHOOFD Dr. M. Cool ARTSEN Dr. Deboever, Dr. Lambrecht, Dr. Cool, Dr. Simpelaere, Dr. Desmet, Dr. Holvoet, Dr. Dhooghe, Dr. Hagers, Dr. Ketels, Dr. Van Ingelghem, Dr. Fonteyn, Dr. Van Diest, Dr. Maertens, Dr. Winne, Dr. Vandebon, Dr. Terwecoren, Dr. Minderhout, Dr. Ovreeide, Dr. Dekeyzer. VERPLEEGKUNDIG TEAM Emelie Boel Sharon Handschoewerker Christel Germonpré, stagementor Veerle Keersebilck Kelly Mattheus Jennifer Canivet, stagementor Mariette D Hondt Rita Delva Maarten Rosseel Annick Vanbelleghem Er zijn op de afdeling drie afdelingsassistenten : Carine Verhé, Gwen Daems en Dominique Legein, die zowel administratieve als logistieke hulp bieden aan het verpleegteam. AANTAL BEDDEN 29 bedden

4 PATHOLOGIEËN EN BEHANDELINGEN GASTRO-ENTERO-HEPATO Coloscopie, gastroscopie, slokdarmdilatatie, echo endografie, ascitespunctie, plaatsen Peg sonde, ercp, leverbiopsie, aderlatingen. PNEUMOLOGIE Bronchoscopie, longfunctie, stapproef, saturatiemeting met of zonder zuurstof, pleurapunctie. CARDIOLOGIE Coronarografie, TEE, Elektrische reconversie, EFO, pacemaker batterij vervanging. INFUUSTHERAPIE Venofer, Remicade, Tysabri, Injectafer, Mabthera, Roactemra, Solu-medrol, Mg-infuus. WEEKPLANNING MAANDAG Dr. Deboever (onder algemene verdoving) Coloscopie Gastroscopie Cardiologie Coronaro DINSDAG Dr. Cool (onder algemene verdoving) Coloscopie Gastroscopie Leverbiopsie Dr. Deboever en Dr. Lambrecht (niet onder algemene verdoving). Cardiologie Coronaro TEE + ER WOENSDAG Dr. Maertens voor infuustherapieën Cardiologie Dr. Deboever en Dr. Lambrecht ERCP Slokdarmdillatatie en stent Pneumologie Bronchoscopie

5 DONDERDAG Dr. Cool en Dr. Lambrecht (onder algemene verdoving) Echoscopie Endoscopie Coloscopie Gastroscopie Cardiologie Coronaro TEE + ER VRIJDAG Infuustherapieën Cardiologie Coronaro TEE + ER Bloedtransfusie Aderlatingen 1x/maand infuustherapie voor MS-patiënten. TER INFO Ter info m.b.t. algemene verdoving Boven de 50 jaar EKG te nemen. Boven de 65 jaar EKG + bloedafname te nemen. Ter info m.b.t. coronarografie door Dr. Hagers Steeds EKG afnemen na het onderzoek.

6 MEEST VOORKOMENDE VERPLEEGACTIVITEITEN ALGEMENE VAARDIGHEDEN Verplegen van patiënten met pijn. Verplegen van patiënten met angst. Begeleiden van de patiënt tijdens de pre- en postoperatieve periode (colo-, coronaro ) Verplegen van patiënten met een stoma. Informatieverstrekking. Actief deelnemen aan patiëntenbespreking, overdracht. Invullen van verpleegdossiers. Anamnesegesprek. Ontslag- en nazorgplanning. Patiënt informeren over onderzoeken. Begeleiden van patiënten met infuustherapie. TECHNISCHE VAARDGHEDEN Mobiliteit: gebruik van hulpmiddelen bij het verplaatsen van patiënten. Uitscheiding: toedienen van klein of groot lavement, midstream afname, correct gebruik van incontinentiemateriaal. Fysieke parameters: voeding, gewicht, stoelgang, dagcurve aflezen en noteren. Vitale parameters: bloeddruk, pols, temperatuur, ademhaling. Post coronaro controles uitvoeren. Venapunctie. Inspuitingen: klaarmaken en toedienen van IM-SC inspuitingen, insulinetoediening + glucosemetergebruik. Klaarmaken, plaatsen (onder toezicht van vpk.) en verwijderen van een perfusie. Zorgen aan het maagdarmstelsel: het verzorgen en verwijderen van maagsonde. EKG procedure hanteren: voorbereiding, uitvoering en nazorg. Onderzoeken in de medische beeldvorming bijwonen, patiënten voorbereiden en instaan voor de nazorg op de ZE. De onmiddellijke voorbereiding van de onderzoeksstreek op het lichaam: scheren liesplooi. Endoscopische onderzoeken bijwonen, patiënten informeren, voorbereiding en nazorg van gastroscopie en coloscopie. Het hanteren van IVAC-pomp en volumeregelaars.

7 AANBOD LEERMOMENTEN PER STUDIEJAAR EN PER PERIODE EERSTEJAARSSTUDENTEN Aandacht hebben voor de totale persoon (actief luisteren). Algemene observatie van de patiënt: bv. oedeemvorming, huidskleur, braken of diarree, sputum kleur, dyspnoe, urinedebiet, gewicht Opnemen en observatie van de vitale parameters: temperatuur, pols, bloeddruk, ademhaling. Toedienen hygiënische zorgen met aandacht voor de totaliteit van de patiënt. Zorg aan bed. Let er vooral op dat je tijdens de nazorg aandacht hebt voor een nette accommodatie voor de patiënt. Opdienen van voeding: voeding zo nodig voorbereiden, hulp bieden aan hulpbehoevende mensen, eventueel belangrijke observaties melden. Comfort verzekeren aan je toevertrouwde patiënt: denken we aan het geven van een aangepaste, comfortabele houding, bel binnen handbereik, alsook het persoonlijk gerief zoals water, bril, dicht bij de patiënt plaatsen. Toedienen van medicatie onder toezicht van de verpleegkundige, mentor of stagedocent: medicatie PO, SC en IM inspuitingen, toedienen van aerosol, zuurstof, oplossen van toe te dienen medicatie. Gebruik van de glucometer: capillaire bloedafname voor glycemiebepaling. Bij het gebruik van een nieuw doosje glucosticks steeds de glucosemeter ijken. Toedienen van lavementen. Hulp bieden voor het vervoer van patiënten voor onderzoek of consultatie. Wondzorg: rekening dient gehouden te worden met de wondclassificatie, alsook met de theoretische en praktische kennis van de student. Spreek dan ook duidelijk af met de mentor of hoofdverpleegkundige hoever je hierin staat. Aanbrengen TED-kousen. Afname niet steriele urineafname en faeces. Correcte mondelinge en schriftelijke rapportage. Voor de eerste jaarsstudenten richting KHBO mogen er afspraken gemaakt worden betreffende bloedafnames.

8 TWEEDEJAARSSTUDENTEN Alle verpleegkundige handelingen zoals deze opgesomd worden bij de eerstejaarsstudenten. Bijkomende opdrachten kunnen zijn: klaarmaken van een infuus, patiënt vergezellen naar een onderzoek en bijwonen van een onderzoek, plaatsen van een verblijfssonde, maagsonde en microsonde, wondzorg comfort persoonlijke leersituatie, aanbrengen van dauerbinden, steriele maagtubage. DERDEJAARSSTUDENTEN Alle verpleegkundige handelingen die in de vermelde items werden opgesomd. Alsook volgende verpleegkundige handelingen: bloedafname voor haemocultuur, plaatsen van een IV-catheter, vervangen van een infuus onder toezicht, de nodige administratie verrichten bij een opname van een patiënt, klaarzetten van medicatie onder toezicht van een verpleegkundige OVERLEGSTRUCTUREN VERPLEEGKUNDIG NIVEAU uur Patiëntenoverdracht V-A diensten uur Kort overleg na middagpauze i.v.m. voorbereidingen colon en eventuele opnames (coronaro s, broncho s en gastro s) uur Overleg met hoofdverpleegkundige/verantwoordelijke i.v.m. veranderingen/ planningen/nazorg van opgenomen patiënten naar ontslag toe.

9 VERPLEEGKUNDIGE DAGINDELING uur Alles wordt klaargezet op de kamer voor de patiënten uur Opname van patiënten en hun voorbereiding voor onderzoek. Utility: opruimen na de verzorging. Karren en mandjes aanvullen na het opnemen van de patiënten uur Patiëntenbespreking met de avonddiensten + beantwoorden van beloproepen en uur Vroegdiensten en avonddiensten gaan eten. Ondertussen aanhangen van infusen, eventueel lavementen geven, parametercontrole, eventuele opnames uur Verpleegdossiers en materiaal klaarmaken voor de opnames van de volgende dag. Patiënten begeleiden van en naar onderzoeken. Infusen verwijderen, maaltijden opdienen, beddenopmaak, artsenronde, verdere voorbereiding voor de volgende dag, administratief werk afronden uur Sluiting van de dienst. ZORGMODEL We werken volgens het verpleegplan Integrerende verpleegkunde. De patiënt wordt vanuit zijn totale persoon benaderd. Het uitgangspunt vormt de patiëntentoewijzing, d.w.z. dat elke verpleegkundige verantwoordelijk is voor de totaalzorg van een aantal patiënten. Als student werk je steeds onder supervisie van een verpleegkundige. De student die onder supervisie werkt van een verpleegkundige, is medeverantwoordelijk voor de toegewezen patiënten. Via integrerende verpleegkunde streven we naar het verlenen van patiëntgerichte zorg, het uitbouwen van een vertrouwensrelatie en betrokkenheid van de verpleegkundigen met de zieke en het ondersteunen van de verpleegkundige arbeidstevredenheid. SAMENWERKING MET ANDERE DISCIPLINES Opname Labo Radiologie Coronarozaal Apotheek Consultatie Ziekenvervoer Andere zorgeenheden

10 VEEL VOORKOMENDE TERMEN EN AFKORTINGEN Peg-sonde ERCP TEE ER PTCA EFO PAC SM-kuur percutane endoscopische gastrostomie endoscopische retrograde cholangio pancreaticografie transoesophagale echo elektrische reconversie ballondilatatie elektrofysiologisch onderzoek porth-a-cath poortcatheter Solu-medrol kuur

11 VERWACHTINGEN NAAR DE STUDENT TOE STAGEMENTOREN Het volledige team met de stagementoren en de hoofdverpleegkundige vervullen de opdracht als stagementor en staan in voor de opvang en de begeleiding van de studenten. De stagementor is een vertrouwenspersoon waarbij de student steeds terecht kan. VERLOOP VAN DE EERSTE STAGEDAG Om uur word je verwacht aan de ingang van het ziekenhuis. De begeleidingsverpleegkundigen zorgen voor het onthaal en begeleiden je naar onze zorgeenheid. De hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijke verpleegkundige zal je op de afdeling verwelkomen. In de loop van de dag zal je mentor of een andere verpleegkundige een korte voorstelling geven van de afdeling en het zorggebeuren. Je stagedoelstellingen en stageopdracht worden besproken en genoteerd zodat alle verpleegkundigen er zicht op hebben (of kunnen inkijken). De verantwoordelijkheid voor je stageopdracht en stagerapport ligt volledig bij jou. Vraag gerust uitleg zodat je vlug wegwijs bent in alle documentatie. BEGELEIDING EN EVALUATIE Dagelijks werk je samen met een verpleegkundige. Vraag regelmatig wat zij van jouw werk vindt, je omgang met de patiënten en collega s, jouw observatievermogen. Op de vooraf bepaalde begeleidingsmomenten zal de verpleegkundige na de zorgverstrekking samen met jou de begeleidingsfiche invullen. Deze fiche biedt bijkomende informatie voor de evaluatie door de stagebegeleider van de school. Onze afdeling streeft ernaar een sfeer te scheppen waar je vrij vragen kunt stellen in verband met je opdracht en patiëntenzorg. We trachten een open klimaat te scheppen waar je opmerkingen en suggesties kunt bespreekbaar stellen. Halfweg je stage zal er een gesprek georganiseerd worden met je stagebegeleidster, stagementor en hoofdverpleegkundige om samen met jou over je functioneren te spreken. Het is de bedoeling dat je op de hoogte blijft van zowel je sterke als je zwakke punten gedurende de stage. Zo heb je nog tijd om aan je zwakke punten te werken tijdens het verdere verloop van je stage. Op het einde van je stage wordt een eindevaluatie door de stagebegeleidster samen met de stagementoren gegeven op basis van voorafgaande gesprekken en de begeleidingsfiche.

12 SPECIALE AFSPRAKEN EN VERWACHTINGEN VAN DE DOCENT EN STAGEMENTOR Stage lopen is een belangrijk onderdeel van het LEERPROCES. Kom voorbereid op stage. kennis (cognitieve) is een vereiste, kunnen (psychomotorisch) en zijn (dynamisch-affectief) worden via het stagegebeuren geoptimaliseerd Studenten dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Om de geplande leerdoelen te kunnen realiseren kan je je eigen leerproces, vanuit de basisprincipes concretiseren, dit zowel op cognitief, psychomotorisch en dynamisch affectief vlak.. COGNITIEF VLAK De verschillende informatiebronnen kunnen raadplegen vooraleer patiëntenzorg te verlenen. Enkele relevante verpleegproblemen kunnen verwoorden met reflectie naar het verpleegplan. Deze gegevens verzamelen in voorbereiding van een gepland begeleidingsmoment, zodat je in de voormiddag het schrijfwerk beperkt wordt. De basisprincipes in hun totaliteit kennen bij het uitvoeren van een verpleeginterventie. De zorg op een inzichtelijke manier systematisch kunnen verwoorden, rekening houdend met deze basisprincipes. Relevante observaties kunnen rapporteren. PSYCHOMOTORISCH VLAK De interventies op een systematische manier kunnen uitvoeren (cf. basisprincipes). De aangeleerde interventies vanuit de verwoorde leerpunten vlotter kunnen uitvoeren naar het einde van de stage toe. Het verpleegkundig handelen kunnen coördineren (ergonomisch, rustig, ordevol). De verpleegkundige zorg vlot uitvoeren, ook in gestresseerde situaties; De patiënt gedeeltelijk of geheel betrekken tijdens de zorg (informatie geven, medewerking vragen). DYNAMISCH AFFECTIEF VLAK Houding t.a.v. de patiënt. Empathische benadering van de patiënt (kunnen luisteren en gerichte vragen stellen). De patiënt op een tactvolle manier begeleiden. Discreet kunnen omgaan met informatie. HOUDING T.O.V. DE HULPVERLENERS Opgelegde taken ordevol en stipt uitvoeren. Initiatieven nemen binnen jouw mogelijkheden. Respect en aandacht tonen voor het werk van andere hulpverleners in het team.

13 SAMENWERKING Op een rustige en vlotte wijze kunnen communiceren met de verpleegkundigen en andere hulpverleners uit het team. (bv. Overleggen, afspraken, samen taken uitvoeren). Als je met 2 studenten op een verpleegeenheid stage loopt, de andere student op een positieve manier beïnvloeden naar een betere professionele relatie (bv. opzoekingswerk en uitleg vragen). LEERPROCES Jouw eigen verpleegkundig handelen vanuit de basisprincipes kritisch bevragen en leerpunten op een gestructureerde manier noteren (cognitief, psychomotorisch, dynamisch affectief). Een dialoog kunnen aangaan met zowel de stagedocent, mentor of verpleegkundige en rekening houden met de gegeven feedback. Wanneer bepaalde opmerkingen niet duidelijk zijn, mag je op een assertieve manier vragen om verduidelijking. NOOT VAN DE STAGEDOCENT Als stagedocent en in naam van het team hoop ik jullie op een boeiende manier te begeleiden. Dit ervaar ik als een belangrijke schakel in jouw kundig worden in de verpleegkunde. Op het einde van de stage zal ik vooral toezien hoe je in jouw kennen en kunnen geëvolueerd bent. Ik zal hiervoor rekening houden met de besproken feedbackgegevens en jouw individuele evolutie na bijsturing van de zorgverlening. De individuele opdracht die aan deze stage verbonden is zal met jou besproken worden. Je hebt er alle belang bij dat je bij onduidelijkheden dit tijdig bespreekt, zodat je ook vanuit deze feedback een keurige opdracht kan uitwerken. Dien dan ook volgens de afspraak jouw opdracht in. Voor de studenten uit de richting KHBO is er op het einde van de stage een examenmoment voorzien. Op deze manier kan ik toezien of je de geleerde interventies kan integreren in een totaalzorg en deelzorg. Op het einde van de stageperiode krijg je de kans om ook het stageoord te evalueren. Om dit op een gestructureerde manier te kunnen verwoorden reik ik graag volgende items aan: kreeg je voldoende uitleg om te starten? werd er rekening gehouden met jouw beginsituatie? waren de afspraken duidelijk? kon je jouw uitgeschreven doelstellingen realiseren? waren er voldoende leermomenten? hadden de stagementoren voldoende inbreng? kreeg je voldoende feedback na de verzorging? kon je jezelf terugvinden in de eindevaluatie? andere opmerkingen?

14 NOOT I.V.M. DE MENTORFICHE Dit kan door de stagedocent, mentor of student ingevuld worden (zeker derdejaarsstudent). Hierbij worden de basisprincipes gehanteerd om feedback te kunnen geven aan de student, zodat persoonlijke leerpunten kunnen worden aangehaald. Bij de begeleidingsmomenten, al dan niet vooraf gepland, wordt gevraagd steeds de begeleidingsfiche aan te bieden. Deze fiche kan door jou persoonlijk bewaard worden in het verpleegbureau van de afdeling. SPECIFIEKE AFSPRAKEN I.V.M. DE VERZORGING EN HOUDING IN HET ALGEMEEN Neem initiatief, het succes van jouw stage hangt voor een groot stuk af van jezelf!!!! In de periode van de MVG-registratie (de eerste 15 dagen van maart, juni, september en december) wordt er gevraagd om de handleiding betreffende de MVG te raadplegen op de ZE. Dit voor het invullen van de patiëntendossiers. Er worden geen opdrachten afgewerkt op dienst, wel gegevens genoteerd. Het ganse team van het internistisch dagziekenhuis wenst jullie veel succes toe!

15 AANDACHT VEILIGHEID EN BEPERKEN RISICO S Risicogroep Personeel Verplegend personeel Kinesisten Afdelingsassistenten Onderhoudspersoneel Aard van risico Preventiemaatregelen Niet toegelaten Risico op tillen van lasten of belastende houding Ergonomische regels respecteren, aanwezige hulpmiddelen benutten (zie intranet). Risico op contact met besmette patiënten of producten Standaardvoorzorgsmaatregelen naleven (zie intranet). Geneeskundig attest kunnen voorleggen dat hij/zij voldoet. Heb je vragen of suggesties m.b.t. deze introductiebrochure, aarzel dan niet contact te nemen met de begeleidingsverpleegkundigen van Az Damiaan

INTRODUCTIEBROCHURE. Internistisch dagziekenhuis

INTRODUCTIEBROCHURE. Internistisch dagziekenhuis INTRODUCTIEBROCHURE Internistisch dagziekenhuis Hoofdverpleegkundige: Françoise Weemaels September 2011 2 WELKOMSTWOORD Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op het internistisch

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE. Materniteit

INTRODUCTIEBROCHURE. Materniteit INTRODUCTIEBROCHURE Materniteit Hoofdverpleegkundige: Veronique Stul September 2011 2 WELKOMSTWOORD Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze verpleegeenheid. Met deze

Nadere informatie

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE 2014-2015 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B2 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling Neurologie, Psychiatrie en Borstkliniek B3

Onthaalbrochure Afdeling Neurologie, Psychiatrie en Borstkliniek B3 Onthaalbrochure Afdeling Neurologie, Psychiatrie en Borstkliniek B3 Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen.... 6 Verpleegkundige

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten

Introductiebrochure studenten Introductiebrochure studenten C1.1 Pediatrie 2 Voorwoord Welkom op de afdeling Pediatrie. Onze afdeling is een verzorgingseenheid die om een kindvriendelijke aanpak vraagt. Wij vinden het fijn jou als

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Ziekenhuis Oost - Limburg Campus Sint Jan INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Abdominale en algemene heelkunde GV4 Versie Januari 2013 2 Inhoudstabel Voorwoord 1. Voorstelling van de verpleegeenheid 3 1.1

Nadere informatie

SF Z. Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 1 SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS

SF Z. Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 1 SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 1 Inhoud 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 1.1 Architectonisch 1.2 Multidisciplinair team 1.3 Patiëntenpopulatie 2. TAAKINHOUD

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten az groeninge Kortrijk Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten EPSI (Eenheid Psychiatrische Spoedinterventie) Campus Vercruysselaan 5 Versie juli 2012 Inhoudstafel Welkom... 3 1. Voorstelling

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Afdeling T6 Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72. Versie 2013-2014 Pagina 1

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Afdeling T6 Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72. Versie 2013-2014 Pagina 1 Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Afdeling T6 Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72. Versie 2013-2014 Pagina 1 Verwelkoming Met deze brochure willen we je graag welkom heten

Nadere informatie

Introductiebrochure. Voor studenten en. nieuwe

Introductiebrochure. Voor studenten en. nieuwe Sint-Rembertziekenhuis Torhout Introductiebrochure Voor studenten en nieuwe personeelsleden Versie 2014-2015 S p o e d o p n a m e Welkom Het team van de dienst spoedopname heet je van harte welkom. Je

Nadere informatie

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst 1-07-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Spoedgevallendienst 1 Beste student Het team van de spoedgevallendienst heet je van harte welkom.

Nadere informatie

PORTFOLIO. Naam: Straat + nr.: POSTNUMMER + GEMEENTE: Tel.: PORTFOLIO/Persoonlijk Ontwikkelplan

PORTFOLIO. Naam: Straat + nr.: POSTNUMMER + GEMEENTE: Tel.: PORTFOLIO/Persoonlijk Ontwikkelplan PORTFOLIO Naam: Straat + nr.: POSTNUMMER + GEMEENTE: Tel.: PORTFOLIO/Persoonlijk Ontwikkelplan DOE DE TEST! Dit is een test waarbij je voor jezelf kan nagaan of een EVC-procedure en de daarbij horende

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

WELKOM OP DE SPOEDGEVALLENDIENST.

WELKOM OP DE SPOEDGEVALLENDIENST. STUDENTENBROCHURE SPOEDGEVALLENDIENST 200202075SPOEDGEVALLEN WELKOM OP DE SPOEDGEVALLENDIENST. De komende dagen of weken zal je stage lopen op de dient spoedgevallen. Samen met het ganse spoedgevallenteam

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

Reflecteren & Feedback

Reflecteren & Feedback Reflecteren & Feedback Cursus ter ondersteuning van de student Ervaring is niet hetgeen wat je meemaakt maar wat je doet met hetgeen je meemaakt. ( A. Huxley). Werkgroep feedback UZ Gent Inhoudsopgave

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Introductiebrochure voor studenten LSPG

Introductiebrochure voor studenten LSPG ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG Introductiebrochure voor studenten LSPG Campus Sint- Barbara 2 Inhoud Voorwoord 1. Voorstelling van de dienst 1.1. Architectuur - plan dienst 1.2. Multidisciplinair team - medisch

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Heelkunde 2 Verantwoordelijke: Hilde Schuybroek Telefoon: 03 650 50 62 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

Profielschets VE V09@B1 Gastro-enterologie - Dermatologie

Profielschets VE V09@B1 Gastro-enterologie - Dermatologie Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Martijn Verspuy Tel. Martijn: 5201 Tel. V09: 5200 (vast) / 5202 (mobiel) Secr. 5209 Specialisme: Gastro-enterologie hepatologie Diensthoofd: Prof. dr. P. Pelckmans

Nadere informatie

Syllabus zorgstage 2014-2015. Bachelor Geneeskunde Jaar 1

Syllabus zorgstage 2014-2015. Bachelor Geneeskunde Jaar 1 Bachelor Geneeskunde Jaar 1 Syllabus zorgstage 2014-2015 November 2014 Coördinator Zorgstage: Jaap Schrijvers Gebouw 3219, kamer 0.146 Telefoon 050 363 2638 E-mail: zorgstage@umcg.nl 1 Inhoudsopgave Data

Nadere informatie

Familiezorg O-Vl. Infobrochure opleidingsverstrekkers. uw zorg in goede handen. Thuiszorgstages

Familiezorg O-Vl. Infobrochure opleidingsverstrekkers. uw zorg in goede handen. Thuiszorgstages Familiezorg O-Vl Thuiszorgstages vzw Familiezorg O-Vl. Zwartezustersstraat 18 9000 Gent Tel: 09-225 78 83 Regio Vlaams-Brabant Bloklaan 38 1730 Asse Tel: 02-461 29 00 stages@familiezorg.be www.familiezorg.be

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT 1516 Datum: Augustus

Nadere informatie

Onthaalbrochure voor cursisten ONTHAALBROCHURE

Onthaalbrochure voor cursisten ONTHAALBROCHURE ONTHAALBROCHURE ONZE MISSIE: Doelstellingen Het Opleidingscentrum wil opleidingen aanbieden: - die maximaal de mogelijkheid bieden aan alle kandidaten, die beantwoorden aan de objectieve selectiecriteria,

Nadere informatie

Verpleegkundige Niveau 4 en 5. Taak- en functieomschrijving

Verpleegkundige Niveau 4 en 5. Taak- en functieomschrijving Verpleegkundige Niveau 4 en 5 Taak- en functieomschrijving Januari 2015 Evaluatie Q1 2016 Inhoudsopgave Taak en functie omschrijving Verpleegkundige PZ 8.8.2.5 BL 1. Evita 3 Evita Visie en doelstelling

Nadere informatie